Está en la página 1de 28

11/2016

Hướng dẫn thao tác trên TEMS – Note 4 Samsung – Overview

A. Thao tác khởi động phần mềm tems


Hiển thị
PCI

Số phiên bản

Tần sô kênh
phục vụ

Mở tems poket

Giao diện chính


Hướng dẫn thao tác trên TEMS – Note 4 Samsung – Overview

Cửa sổ để Các tùy


theo dõi chỉnh,
thông số thao tác
trên
TEMS

Bật GPS
Lock
RAT/Band
Khóa band
Tạo script
file
Hướng dẫn thao tác trên TEMS – Note 4 Samsung – Overview

Hướng dẫn khóa Cell cho bài đo Data


Bước 1 Bước 2 Bước 3

Chú ý: Để biết
thông tin cell
Mở phần Ghi Tần số cần khóa thì
mềm Tems trung tâm trước khi sử
capability dụng phần mềm
Số PCI
tems capability
thì lấy thông tin
cell cần khóa
Sau khi hiện thị trên
khóa cell phần mềm
nó sẽ chỉ tems Pocket.
hiện lên
tần số cell
đã khóa

3/6/2018 4 www.viettel.com.vn
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO

Bước 1: Cho máy Tems bắt đúng Cell cần test.


Bước 2: Thực hiện ghi log trên máy Tems
Bước 3: Start script đo gọi tổng đài 1502
Lưu ý:
- Nếu chưa có script gọi MO thì thực hiện tạo script theo slide tiếp theo.
- Máy không lock cell và không lock mạng.
- Ghi lại kết quả đo.
Bước 4: Stop log file.

3/6/2018 5 www.viettel.com.vn
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO
Tạo pocket Mode ( cả 4 bài đo sẽ sử dụng chung 1 pocket mode)

Bước 1 Đặt tên foleder theo Cellname


: chọn Số hiệu trạm : EHCO100
menu Số hiệu Cell : 1

Bước 3
Chú ý :
Trong trường hợp không
hiện phần đặt tên thì
phải “stop” tiến trình
Bước 2 : chọn pocket trước khi đặt tên
Mode

Bước 4 : Khởi động

3/6/2018 6 www.viettel.com.vn
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO

Cài đặt RAT Lock


Bước 1 Bước 3 : Tích : Off

Bước 3 : RAT Look

Sau đó
quay
trở lại
màn
Bước 2 : Chọn hình
Control function chính
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO
Thực hiện tạo cripts cho bài đo CSFB cho MO
Bước 1 Bước 3

Bước 5: Đặt tên Scripts

Bước 4

Bước 8: bỏ chọn GPS

Bước 2 : Tạo scrips


Bước 9 : Tạo Action

Bước 6: tích ô

Bước 7 : Ghi số chu


kì gọi “ 5 lần”
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO

Thực hiện tạo scripts cho bài đo CSFB cho MO


Bước 10
Bước 13: Ghi số tổng đài
1502

Bước 11 : Tạo Action Mới


Bước 14: Ghi độ dài
cuộc gọi 10s

Bước 15: Khoảng bảo


vệ Trước 5s

Bước 11: Chọn Voice MO


Bước 16: Khoảng bảo vệ
Sau 5s

Bước 17: Repeat action 1

Bước 12

3/6/2018 9 www.viettel.com.vn
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO

Bắt đầu bài đo CSFB cho cuộc gọi MO

Sau qua bước


17 quay trờ lại Bước 19 : Táp để
giao diện chính bắt đầu bài đo
trong quá trình
thao tác quay
trở lại màn
Bước 20: Bỏ tích để tắt GPS
hình chính hiện
ra bảng bên thì
chọn “Yes”
Bước 18

Bước 21. Bắt đầu

3/6/2018 10
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO
Bắt đầu bài đo CSFB cho cuộc gọi MO
Bước 22: Lựa chọn Bước 25: Bật menu bên
Scrips bài đo trái màn hìn chính

Bước 23: Lựa chọn


Tên Scripts vừa tạo để
Lưu scripts

Bước 24 : chính thức Bước 26:Chọn Status


bắt đầu bài đo Để kiểm tra
trạng thái cuộc gọi

3/6/2018 11 www.viettel.com.vn
Bài đo 1: Thực hiện bài đo CSFB cho cuộc gọi MO
Kiểm tra trạng thái CSFB cho cuộc gọi MO
Khi bắt đầu test cuộc gọi trên Sau khi kết thúc cuộc
Để trạng thái bình thường thanh tab Bar chuyển biểu tượng gọi thoại thành công nó
khi chưa test trên thanh tab “H” hoặc “H+”  Như vậy CSFB sẽ chuyển “H” lên “4G”
Bar hiện biểu tượng 4G thành công .
B2

Chú ý ghi thông tin vào


bảng thông kê đo kiểm
Khi cuộc
Bước 28 gọi thứ 1
Bước 27 Bước 29
thành công
Khi bắt đầu thì trạng
test cuộc gọi thái sẽ
thì thanh chuyển
trạng thái sang màu
báo như ở xanh và
dưới succ 1

3/6/2018 12 www.viettel.com.vn
Bài đo 2: Thực hiện bài đo CSFB cho thoại MT

Bước 1: Cho máy Tems bắt đúng Cell cần test.


Bước 2: Thực hiện ghi log trên máy Tems
Bước 3: Thực hiện 5 cuộc gọi từ máy thường gọi vào máy Tems (Duration: 10s)
Lưu ý:
- Đảm bảo trước khi gọi máy Tems phải bắt đúng cell 4G cần test
- Khi có cuộc gọi đến thì máy Tems sẽ nhảy về 3G
- Kết thúc cuộc gọi máy Tems quay lại 4G
- Ghi lại kết quả đo.
Bước 4: Stop log file.

3/6/2018 13 www.viettel.com.vn
Bài đo 2: Thực hiện bài đo CSFB cho thoại MT

Dùng một máy điện thoại khác 2G/3G/4G gọi vào số test của máy Tems

Máy gọi Máy nghe


(MO) (MT)

3/6/2018 14 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Bước 1: Cho máy Tems bắt đúng Cell cần test (có thể lock cell 4G cần đo)
Bước 2: Thực hiện ghi log trên máy Tems
Bước 3: Start script download HTTP
Lưu ý:
- Nếu chưa có script thì thực hiện tạo script download như slide tiếp theo.
- Ghi lại kết quả đo.
Bước 4: Stop log file.

3/6/2018 15 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Thực hiện tạo scripts cho bài đo data download (http )


Các bước thực hiện tạo scripts bài đo http giống bài đo MO từ bước 1 đến bước 11. Các bước tiếp theo thực hiện
theo hình dưới dây.

http://115.84.182.230:8888/vt/1GB
Bước 2 .rar --> HTTP_HCM
Get: Download http://125.212.203.86:8888/vt/1GB
Post: Upload .rar --> HTTP_HNI

Bước 3
Bước 1: Đường dẫn link download . (1G.rar)
Thực hiện
chọn action Thời gian download/upload. (20s)
Bước 4
VTNet đã tạo sẵn 2 Server, và đặt nhiều file với dung
lượng khác nhau trên đó.
Tùy vào nhu cầu đo kiểm, có thể đổi dung lượng file
đo, bằng cách ghi tên tương ứng theo cú pháp: dung
lượng dạng số + đơn vị (MB, GB) + .rar
500MB.rar , 5MB.rar, 1GB.rar, 10MB.rar

3/6/2018 16 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Bước 9 : Táp để
bắt đầu bài đo
Bước 8: Sau khi quay trở lại
Màn hình chính thấy bảng
Bước 5: khoảng bảo
Này chon yes
vệ trước 5s

Bước 6: khoảng bảo


vệ sau 5s

Bước 7: Repeat action 1

3/6/2018 17 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Tiến hành bài đo

Bước 12 kiểm tra


trạng thái
Bước 10: Bật GPS

Bước 11. Bắt đầu

Bỏ tích IP capture
Để giảm dung lượng logfile

3/6/2018 18 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Kiểm tra trạng thái

Bước 13 : Khi bắt Chú ý ghi thông tin vào Bước 14: nhấp
đầu downlink chờ bảng thông kê đo kiểm vào http DL để
đến khi succ nhảy xem chi tiết
lên “1” thì thanh trạng thái tốc độ
trạng thái HTTP sẽ mạng 4G : Chú
hiện màu xanh (chỉ ý có rất nhiều
hiện màu xanh khi có rất nhiều
test http downlink chức năng kiểm Chú ý:
thành công) sau khi tra trạng thái - kiểm tra tốc độ đỉnh
lướt màn hình của mỗi phiên trong
nhìn thấy scc 5 /
suốt quá trình đo
fail 0 thì coi như bài trái hoặc phải
đo hoàn tất để theo dõi

3/6/2018 19 www.viettel.com.vn
Bài đo 3: Bài đo data Download (HTTP)

Trong tab Dedicate có thể thấy tỉ lệ điều chế, Resource Block đang dùng, RS CINR
Trong tab Data có thể thấy phân bố số mẫu Uplink/Downlink.
3/6/2018
20 www.viettel.com.vn
Bài Đo 4 : Tốc độ data upload (FPT)

Bước 1: Cho máy Tems bắt đúng Cell cần test (có thể lock cell 4G cần đo)
Bước 2: Thực hiện ghi log trên máy Tems
Bước 3: Start script upload FTP
Lưu ý:
- Nếu chưa có script thì thực hiện tạo script upload như slide bên dưới.
- Ghi lại kết quả đo.
Bước 4: Stop log file.

3/6/2018 21 www.viettel.com.vn
Bài Đo 4 : Tốc độ data upload (FPT)

Thực hiện tạo scripts cho bài đo data upload (FTP ) ftp://125.212.203.85 -->
Các bước thực hiện tạo scripts bài đo http giống bài đo MO từ bước 1 đến bước 11. FTP_HNI
Các bước tiếp theo thực hiện theo hình dưới dây. Directory: /home/kscldv/
User: kscldv
Pass: kscl@6868
Bước 3. Ghi thông tin
Bước 1. Chọn FTP Get: Download ftp://115.84.182.229 -->
Put: Upload FTP_HNI
Directory: /home/kscldv/
Đường dẫn FTP server. User: kscldv
Pass: kscl@6868
Folder để upload file lên
server
TT VHKTTC đã cấp user FTP cho các tỉnh.
Mỗi user chỉ upload được vào thử mục theo quyền của user đấy.
Server không có chức năng tự tìm đến folder khác do vậy
 Khi thiết lập đường dẫn phải nhập đúng thư mực theo
account được cấp.
/home/tên đơn vị, ví du: /home/kscldv thì phải dùng user kscldv
và password tương ứng thì mới upload lên được
• TEMS cho phép upload 1 file dummy, do vậy không cần
chuẩn bị sẵn file upload.
Bước 2. • Filename Format  chọn Timestamp  tự tạo file name
theo thời gian.
• File size (KB): dung lượng file upload lên. Ở đây là 1GB
3/6/2018 22 www.viettel.com.vn
Bài Đo 4 : Tốc độ data upload (FPT)

Bước 8 : Táp để
bắt đầu bài đo
Bước 4: khoảng bảo Bước 7: Sau khi quay trở lại
vệ trước 5s Màn hình chính thấy bảng
này chon yes
Bước 5: khoảng bảo
vệ sau 5s

Bước 6: Repeat action 1

3/6/2018
3/6/2018 2323 www.viettel.com.vn
www.viettel.com.vn
Bài Đo 4 : Tốc độ data upload (FPT)

Bắt đầu bài đo (FTP)

Bước 12 kiểm tra


Bước 11. chọn ftp downlink trạng thái
Bước 9: Bật GPS

Bước 11. bắt đầu

Bước 10. Bắt đầu

Bỏ tích IP capture
Để giảm dung lượng logfile

3/6/2018 24 www.viettel.com.vn
Bài Đo 4 : Tốc độ data upload (FPT)

Kiểm tra trạng thái

Bước 13 : Khi bắt Bước 14: nhấp


đầu uplink chờ đến vào FTP UL để
Chú ý ghi thông tin vào
khi succ nhảy lên xem chi tiết
bảng thông kê đo kiểm
“1” thì thanh trạng trạng thái tốc độ
thái FTP sẽ hiện mạng 4G : Chú
màu xanh (chỉ hiện ý có rất nhiều
màu xanh khi test có rất nhiều
ftp uplink thành chức năng kiểm
công) sau khi nhìn tra trạng thái
thấy scc 5 / fail 0 lướt màn hình
thì coi như bài đo trái hoặc phải
hoàn tất để theo dõi

3/6/2018 25 www.viettel.com.vn
Một số chú ý khi sử dụng phần mềm tems đo kiểm

Repeat action là vòng lặp của 01 hành động trong script (HTTP download hoặc FTP download)
Use max Iteration là vòng lặp của cả script, bao gồm nhiều hành động (action) trong cùng 01 script ở đây nghĩa 04 hành
động: logifle recording + FTP get + Voice MO + Logfile recording
sẽ được lặp lại vô hạn

Trong 1 hành động lại có số lần lặp riêng Ví dụ: FTP lại có thời gian preguard, postguard và số lần lặp của hành động
đấy là 01 trước khi thực hiện hành động tiếp theo là Voice MO.
Một số chú ý khi sử dụng phần mềm tems đo kiểm

Khi có hình “Cái bút” nghĩa là đang lưu logfile.


Lưu ý phải chọn enable GPS. Không chọn Enable IP capture  Nếu chọn sẽ làm logfile rất lớn.
Đi ra ngoài trời, nếu hình góc bên phải GPS màu đỏ thì chưa có GSP phải kiểm tra xem đã Turn on GPS trong TEMS và bật
GPS của Note 4 chưa. Khi đã có GPS biểu tượng sẽ chuyển sang màu xanh lá cây
VIETTEL Hãy nói theo cách của bạn