Está en la página 1de 6
. PALABRAS PARONIMAS parénimas as palabras que teen unha forma tan parecida que se poden confundir; tes termos postien significados diferentes. Por exemplo: fundir e afundir. Ortografia. PALABRAS CON EX- E CON ES- Escribe dias palabras que comecen por ex- e dias eee % ® Escribense con ex- as palabras que comezan polo prefixo extra- e moitas outras. Exemplos ® extraordinario, extraoficial, extravertido, extrasensorial; extraer, explorador, extension, exclamacién, experiencia, explicacion, extenso... Nestes casos, a gratia x prontnciase KS. = Comezan pola silaba es- moitas palabras como estourar, escachar, escusa, escavar, estender, esperar, esquecer, estirar. Gramatica. ARTIGOS, POSESIVOS E DEMOSTRATIVOS O artigo. Formas Os artigos son palabras que van dame dos substantwos ¢ Qua sérven para Concretalog ou daterminaiog, Os artigos poden ser detarminados ou Nndeterminados. © O8 artigos determinados acompanen substantivos que Nomen persoss, aningis © cousas x8 Cofecidos. Por cxampla: o mbdica, 88 galas, @ allombre. + 08 artigos indetarminados Acampafan subetantwos Que romaan persoas, arimais @ cous fan cofackios, Par axamplor un sedor, uns gatos, unhe reria. Os posesivos. Formas (Os posesivos son as palabras que indican # que persoa ou a que persoas partance UN Se OU UN GibeECtS. Por exempio, s@ aiguén dio mey Abro. a palsbra meu indica Que o lino Ie pertence & persoa qué tere. Os pasesivos sempre win No masmo enero @ Na mesma Numero ca 9 substantive a que se refiren @ sdoitan lear o artigo disnte. Exempis: a mita mocha, 98 vosas patins. Feminino mifia, tié. sia. rosa, wosa, Ms 4 MOUs, 168. €6U5, NOGOS. vous, 58U5: Os demostrativos. Formas (Os demosiratives son a4 palabras qué indican a istanicia qua hal, 10 espazo uno tempo, entre a parsoa que fala © ce cores ou of Obmsclog & que Be refine, Os damostratvas sempre van no mesmo xénero © niimero ca o substantive @ Que ge refiran, Por exampio: astes Abros, esos hapis, aque’ refoxo. ag “4 ®) Elaborar un album ilustrado: — } O dihum ilustrade @ un libra que conta unha histona apolandose } @n iranes. Veale porer texto 8 uNha historia con ines \ | para daboraro teu pequene éibum fustraco, Fras kil \ | Observe penss-} 9 Fixate nesta historia, conta o que ocorre en cada escena e inventa o que pasard na escena final. Hontans nasasds en animales, de Gatos Lapaz Prepera =) @ Elabora o teu aibum ilustrado con esta historia. eescribe Fai asi: 18 Prepors tres: cunrtifies © murda, 2." Na metade superior de cada cunrilla, copia 0 dabux 02 cada escena €, Na inferios, eecribe o que ocore fala, Non esquazas engadit a escena final que inventacnes. 4° Noutrs cuartilia, desefie a portacs do album, Levard un debux, un tio @ 0 teu nome. 4° Ordena a8 cuerillas 6 gréenpaas por un latéral. Presenta oteu=} (@ Comparte o teu album itustrado cos compafeiras. ~~ ‘Comparsde os diferentes finais quo se vos paorreron para Pechar a histor. PALABRAS HOMOFONAS "Son palabras homéfonas as que soan igual, ainda que signifiquen cousas distintas. t Por exemplo, doce (numero) e doce (sobremesa) son palabras homéfonas. Gramatica. NUMERAIS € INDEFINIDOS Os numerais (Os numerats son palabras dua expresan cariiciade ou Onde dé xeits PIECRO- Poden ser de dous 1p0s: © Og numerals cardinals expreaet unha cantdede exacta. Exemplos: un xamnéei, dows scons, vinte @ catro choureos «Ca numernis ordinals expresent 0 lugar CU Crm un ger cu un cbxecto un grupo erdenadto. ‘Exeenpins: vinésime primetro concurso, primeira pram Os indefinidos Os indefinidas ton palibras que expreaan canticsde de forma inexocta. Exampice: tedes os pabloos, moita imaenscién. Tamnén sarven para igentiticar a siguén de mansira imprecisa: cmiquera persoa. Algins dos indefinidos mitia trecueniss san 08 saguintes: JJemén son nideinidos palabras como ringuén, aipudo, sige, bastante, bestantes Gs numerats aon patsbras que expresan canticieds Ou cr dg maneira precisa: ‘Os nurnérsis paden sor cardinaés lexpresan coridaces exactas) 9 ordinals [incicsn a posicién dun elemento dentvo dun ccrweunts ordenaca} Os indefinides son palabras qua expreaan cartidads cu nomann ego de BID FVBRRCAO. Ortografia. A ACENTUACION Por que ows que se acentian } Cando pronunciamos unhe palebra, sempre hel unhe slaba | Ss palabras? /” que soa mais torte ca as autres. Esa 64 silaba ténica ; (Gs palabra 6 4a demaic son as sitabas dtonas. | Neigunhas palabras, a siiaba tonica destacase oslocando S0b/@ 6 sis yogal UN signo chamiado acento grafico ("). Exempio & ancora, Aden, campiin... (@ Completa coas palabras da actividade anterior @ engade dous exemplos de cade. * Son palabras agudas 2s que teen trios a ditra slaba, — = Son palabras graves 8¢ que tefien tinica 4 pentitima silaba. -— » Son palkbeas escinixulas as quo tafien tirica a antspandime alata Bs ©) Explicar un xogo tradicional ‘Ves explicariies nos compafaros @ is Companaias 3 Clase 69 Que conssta un xogo tradicional qué ti eacollas. Terie Que expofer con codadic as regras: para que todos antendan como s8 «og Ponca > @ USA AS TIC. Eline un xnge tranininnal # infiemate sobre-@l nunha enciclopedia, en Internst... Pode © gor un destes xogos ov outro que cofezas. oA * Abusing = AS chapas: * Omo * Apia cega ® Amariots @ Aesponde estas preguntas on metacién co xogo. » Como se chama? Cal 6.8 sia orixe? «= Que slamentos ou malerisie $6 precican para xogar? © Cartas parzoas podan panicipar @ como se organizan? ® Cafes son as regras do xogo? 1@ Organiza a informacion Nome do xoga: nunba ticha coma, esta. © Orbea Busca aigurimas imams = Mogadores que resuten dtiles paras Materia erttender o xogo. = Regres donogo © Explicalies oralmente o xogo.aos compaiwiros, Preséntalles 0 40g0 # expics par que o escoliches. — Realiza @ exposicion de forme ordenacda ullizando a fcha come quién, Vai Mostrando as maxes: dé Epo Pare Que éntancan malor a tim éxpicacdn. @ TRABALLO COOPERATIVC. Preguntalies _a 808 comparioios se tefton dibidas e intents aclararlleias, Pidelles que waloren a tia exposicion 6 que Che suxiran camo mesioraia.