Está en la página 1de 10

Dari bahasa mad beerti memanjangkan suara

- kadar panjang bacaan mad yang disebut harakat.


- Satu alif bersamaa 2 harakat. •

Terdapat 3 huruf mad :


• Alif ( ‫ ) ا‬, Wau ( ‫ ) و‬dan Ya ( ‫) ي‬.

1.Mad Asli (‫)مد أصلى‬


• Ia disebut juga Mad Thobi’i ( ‫ ) مد طبيعى‬atau Mad Zati. (
‫) مد ذاتى‬.
• Ada 3 syarat berlakunya mad ini :
• Sebelum alif terdapat huruf berbaris di atas.
• Sebelum wau mati terdapat huruf berbaris di hadapan.
• Sebelum ya mati terdapat huruf berbaris di bawah.
• Kadar panjang bacaan Mad Ashli ialah satu alif atau 2
harakat sama ada ketika washal ataupun waqaf.
• Contoh : ‫ِمي‬ ‫يُو‬ ‫قَا‬
2.Mad Aridh Li al-Sukun (‫)مد عارض للسكون‬
• Ia berlaku apabila selepas huruf mad itu terdapat huruf lain selain
hamzah. Kemudian dimatikan huruf tersebut kerana waqaf (sukun
al-ma’aridh)
• Kadar panjang bacaannya ialah : 2 harakat atau 4 harakat atau 6
harakat
• Contoh : ‫ُم ْست َ ِق ِيم‬ َ‫ت َ ْعلَ ُمون‬ ‫ت‬
ِ ‫صا ِل َحا‬
َ

3.Mad Jaiz Munfashil ( ‫) مد جائز منفصل‬


• Berlakunya mad ini apabila huruf mad bertemu hamzah dalam dua
kalimah).
• Ia dibaca dengan 4 atau 5 harakat.
• Contoh : ‫َر ِبِّي أ َ َحدًا‬ َ ُ‫قُو أَنف‬
‫س ُك ْم‬ ُ‫ِب َمآ أَنزَ َل هللا‬
4. Mad Wajib Muttashil (‫)مد واجب متصل‬
• Mad Wajib Muntashil ialah apabila huruf mad bertemu hamzah qata’ (
satu kalimah).
• Ia dibaca dengan
• 4 atau 5 harakat ketika washal
• 4 atau 5 atau 6 harakat ketika waqaf.
• Contoh : ‫َو ِجي َء يَ ْو َم‬ ُ‫سو ُء ا ْل َخاتِ َمه‬
ُ ‫َو َرآ َء‬

• 5.Mad Lazim Kalimi Muthaqqal ( ‫) مد الزم كلمى مثقل‬


• Iaitu apabila terdapat huruf bertasydid (bersabdu) selepas huruf mad.
• Ia dibaca dengan 6 harakat.
• Contoh : ‫ين‬ َّ ‫ا ْل َحآقَّة َوالَ ال‬
َ ِّ‫ضآ ِل‬

• 6. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf (‫) مد الزم كلمي مخف‬


• Iaitu apabila huruf mad bertemu huruf mati.
• Ia dibaca dengan 6 harakat juga.
• Contoh : Surah Yunus : 51 & 91 – ‫َءآ ْلئ َ َن‬
• Hanya satu kalimah ini sahaja di dalam Al-Quran.
7. Mad Lazim Harfi Muthaqqal (‫)مد الزم حرفى مثقل‬

Iaitu apabilaterdapat hurufhijaiyyahbertastdidpd awal surah. Huruf2nya


terkumpul dalam: ‫نقص عسلكم‬
Ia dibaca dengan 6 harakat.

Terdapat 10 tempat Mad Lazim HarfiMuthaqqal di dalam Al-Quran :

7.1. Lam ( ‫ ) ل‬dalam Surah Al-Baqorah, Al-Imran, Al-A’araf, Ar- Ra’d, Al-Ankabut ,
Ar-Rum, Luqman dan As-Sajadah.

7.2. Sin ( ‫ ) س‬dalam Surah Al-Syu’ra dan Al- Qoshash.


Contoh:
a. Lam dalam: ‫المص‬ ‫المر‬ ‫الم‬
b. Sin dalam : ‫طسم‬
8.Mad Lazim Harfi Mukhaffaf (‫)مد الزم حرفى مخفف‬

Iaitu apabila terdapat huruf hijaiyyah (tanpa tasydid) pd


awal surah..
Kadar panjang bacaannya ialah 6 harakat.
Contoh :

a. Mim dalam : ‫طسم‬ ‫ا لم‬ ‫حم‬


b. Kaf dalam : ‫كهيعص‬
c. Sin dalam : ‫يس حم عسق‬ ‫طس‬
9. Mad Lein (‫)مد لين‬

Apabila huruf berbaris di atas bertemu ya (‫ )ي‬mati atau wau (‫) و‬


mati . Selepas huruf- huruf tersebut terdapat huruf yang dimatikan
kerana waqaf.
Ia dibaca dengan kadar 2 , 4 atau 6 harakat.
Contoh : ْ ‫ُك ِّل ش‬
‫َيء‬ ِّ ‫ِّبالغَ ْي‬
‫ب‬ ‫النَّ ْو ِّم‬
10. Mad Faraq (‫)مد فرق‬

Dua hamzah bertemu huruf bertasydid. Hamzah kedua ditukarkan


kepada huruf mad.
Bacaannya dimadkan seperti mad lazim iaitu 6 harakat .
Contoh : Al-An’am : 143/144 - ‫قُ ْل َءآلذَّك ََرين‬
Yunus : 49 ‫قُ ْل َءآهلل‬
11.Mad Tamkin (‫)مد تمكين‬
Ada dua pendapat :
• Huruf ya bertasydid bertemu ya. Ia dibaca dengan 2 harakat ( washal ).
• Contoh : ‫ُح ِّييت ُ ْم‬ َ ‫َوالنَّ ِّب ِّي‬
‫ين‬
• Wau mati bertemu wau dan ya mati bertemu ya. Ia dibaca 2 harakat jua.
• Contoh : ‫ع ِّملُوا‬
َ ‫َءامنُوا َو‬ ‫آء‬
ِّ ‫س‬ َ َ ‫ِّفي يَت‬
َ ‫ام ال ِّن‬
‫ت‬
ِّ ‫صا ِّل َحا‬
َّ ‫ال‬

• 12.Mad Badal ( ‫مد بدل‬ )


• Pertemuan dua hamzah. Hamzah kedua ditukar menjadi
mad. Ia dibaca dengan 2 harakat.
َ ‫ِّإي َم‬
‫ان‬ ‫ي‬ ‫وح‬
ِّ ُ‫أ‬ ‫َءا َمنُوا‬
• Contoh : َ
13. Mad ‘Iwadh ( ‫)مد عو ض‬
• Setiap kalimah yang berakhir dengan baris dua di atas .
Apabila diwaqafkan dibaca dengan satu baris sahaja dengan
kadar 2 harakat .
• Contoh : ‫َع ِظي ًما‬ ‫أ َ ْف َوا ًجا‬ ‫َع ِلي ًما‬

14. Mad Shilah Qoshirah ) ‫) مد صلة قصرة‬


• Setiap ha dhomir yang didahului oleh huruf yang bebaris dan
selepasnya pun berbaris.
• Ia dibaca dengan 2 harakat apabila washal sahaja
• Contoh : ‫ِكتَابَهُ َو َرآ َء‬ َ‫ِإنَّهُ َكان‬
•15. Mad Shilah Thowilah ( ‫)مد صلة طا و يلة‬

Setiap ha dhomir yang sebelumnya ada huruf berbaris
dan ia bertemu hamzah.
Ia dibaca dengan 4 atau 5 harakat ketika washal
sahaja.
Contoh : ‫ِّب ِّه أَ ْم َوال‬ ُ‫أَ ْف َوا ًجا لَه‬

•16.Mad Ta’adzim (‫) تعظيم مد‬

Yakni membesarkan Allah dan menafikan Tuhan selain


Allah.
Cibaca dengan 4 atau 5 harakat.

Contoh: َ َ ‫َل ِّإلَهَ إِّ َّّل أ‬


‫نت‬ ‫َل ِّإلَهَ ِّإ َّّل هللا‬
•17. Mad Tabriah (‫)مد تبر يه‬

Mengandungi kata nafi untuk membezakan.


Dibaca dengan 2 harakat.

Contoh : ‫الَ َر ْيب‬ َ‫الَقُ َّوة‬ ‫الَ َح ْو َل‬