Está en la página 1de 112

Pirolidinski alkaloidi

Derivati ornitina
N
Neke grupe alkaloida
N
CH3 koje vode poreklo od
Nikotin
ornitina
-
Nikotinska kiselina + CH 3

-
+ COO
N
H3C CH3
Stahidrin
-
+2[CH 3 ]

HOOC NH2 NH2


N CH3 C O
Ornitin
CH3
Higrin
HOOC N CH2 C CH2
H CH3COCH2COOH+CH3
-
N CH3 O CH3 N
Prolin
Kuskohigrin

1
NH2 NH2 H
Putrescin
N CH3
5
C
OH
Hiosciamin, skopolamin
1
Tropin

COOH

2
N CH3 C H
OH Kokain

Ekgonin

CH2OH

N
Senecio alkaloidi 3
Necin
Alkaloidi koji nastaju metabolizmom ornitina

- Tropanski alkaloidi koriste se kao izolovana jedinjenja biljne sirovine


- Ekgoninski alkaloidi kokain se koristi kao izolovano jedinjenje biljne
sirovine
- Kalistegini potencijalni terapijski znaaj nema droga koje se koriste
zbog prisustva ovih alkaloida
- Pirolizidinski alkaloidi hepatotoksino delovanje, samo potencijalni
terapijski znaaj - nema droga koje se koriste zbog prisustva ovih
alkaloida
1- Tropanski
H3C N
8
H3C N H3C N
H3C N 1 OH H3C N CO2H
2 O

alkaloidi
5
4 OH OH
7 3
6 Tropanol Pseudotropanol OH
Tropan (3-hidroksitropan) (3-hidroksitropan) Skopanol Ekgonin

OH
H
O
CO2H CO2H
HO
Tropinska kiselina Atropinska kiselina OH

CO2H O
CO2H
CO2H -Truksilna kiselina
Angelinska kiselina Tiglinska kiselina Izovalerijanska kiselina

H3C N H3C N H3C N


OH OH O OH
H H
H H
O O O

O O O
Apoatropin Hiosciamin Skopolamin

H3C N H3C N H3C N


H
O O H3C N
O O
OH H O H
O O
O
O O H OH
Belendin Najtinol izantin D
H3C N
OH OH
H H3C N HO
H H
O H + HO O
O HO Apotropinska kiselina
O
(atropinska kiselina)
Hiosciamin

H3C N
H3C N HO H
O OH
H H3C N O
H
O H +
O
H3C N
O HO
HO H
Hioscin (skopolamin) O
Tropinska kiselina Oscin
Atropinska kiselina

Prirodni alkaloidi su levogiri; (-) hiosciamin; (-)skopolamin


U drogama su prisutni racemati: atropin = ()-hiosciamin
i atroscin = ()-skopolamin
Dokazivanje tropanskih alkaloida
Vitalijeva reakcija:
Spraeni biljni materijal se dobija rastvorom kiseline, filtrira,
-ekstrahuje
Bioloki, organskim
na osnovu rastvaraem,
midrijatinog rastvara
efekta ekstrakta droge
otpari, suvi na oko
ostatak
eksperimentalne ivotinje.
prelije koncentrovanom azotnom kiselinom, otpari zagrevanjem,
-suvi
Hemijski
ostataksese
mogu dokazati
rastvori u acetonu i u rastvor doda rastvor baze u
etanolu;- uoptim reakcijama,
prisustvu stvaranjem
tropanskih alkaloida nerastvornih kompleksa
razvija se ljubiasta sa
boja
odgovarajuim
rastvora. reagensima,
- specifinom Vitalijevom reakcijom.

Odreivanje tropanskih alkaloida

- Ukupna koliina alkaloida u drogama se moe uraditi metodom


titracije (retitracije) kiselinom (retitracija viska kiseline rastvorom
baze) i izraziti preko dominantnog alkaloida.

- Analitike tehnike; tada se definie koliina svakog pojedinanog


jedinjenja u okviru alkaloidnog kompleksa u drogi.
Farmakoloka aktivnost tropanskih alkaloida I

Hiosciamin i atropin:
- blokiraju muskarinske receptore organa inervisanih
parasimpatikusnim postganglijskim vlaknima;
- kompetitivno inhibiraju vezivanje acetilholina za
receptore;
- izazivaju ubrzavanja rada srca zbog intenzivnije
adrenergike aktivnosti posle blokade muskarinskih
receptora;
- imaju veoma slab efekat na krvne sudove, a u visokim
dozama izazivaju perifernu vazodilataciju;
- izazivaju relaksaciju i smanjuju pokretljivost glatke
muskulature;
- prouzrokuju gubitak tonusa i peristaltike glatke
muskulature organa digestivnog trakta, blokiraju
bronhospazam izazvan acetilholinom;
- umanjuju sekreciju pljuvake, suza, znoja, sluzi u
organima respiratornog trakta i fermenata u organima
digestivnog trakta;
- u oku izazivaju pasivnu midrijazu, jer paraliu miie
pupile;
Farmakoloka aktivnost tropanskih alkaloida II

Skopolamin:

- parasimpatolitika aktivnost je identina ali po intenzitetu


slabija od aktivnosti hiosciamina;
- delovanje na centralni nervni sistem:
sedativno; u visokim dozama izazivaju delirijum i
halucinacije, zatim depresiju CNS-a;
- hipnotiki (sa amnezijom) = "serum istine.
Primena tropanskih alkaloida

Hiosciamin i atropin:
- preanestetino sredstvo;
- u oftalmologiji za izazivanje midrijaze;
- za oputanje akutnog bolnog spazma glatke muskulature
(bubrene, une kolike);
- kao antidot kod trovanja peurkama, organofosfornim
jedinjenjima i nekim gasovima.

Skopolamin:
- terapija parkinsonizma;
- za oputanje akutnog, bolnog spazma glatke muskulature;
- prevencija munine prilikom putovanja.

Toksini efekti povezani su sa njihovim delovanjem na CNS i


muskarinske receptore.
Simptomi trovanja se manifestuju kao uznemirenost,
dezorijentacija, gubitak refleksa, halucinacije, mentalna konfuzija,
gubitak sna, suvoa usta i oteano gutanje.
Biljke koje sintetiu tropanske alkaloide
Familija Solanaceae
Rodovi Atropa
Datura
Hyoscyamus
Scopolia
Mandragora
Duboisia
2. Ekgoninski alkaloidi -
lokalni anestetici

CH3 COOH H
N
COOCH3 C6H5 H
H C6H5

OCOC6H5 H COOH
Kokain -Truksilna kiselina

O OH O

N CH3 N CH3 N N
CH3 CH3 CH3 CH3
Higrin Higrolin Kuskohigrin
Delovanje
Kokain je jedan od prvih prirodnih lokalnih anestetika.
Delovanje kokaina povezano je s blokadom transporta jona kroz
membranu neurona i ometanjem prenosa signala.
Ovaj alkaloid izaziva perifernu vazokonstrikciju.

Primena
- List koke se koristi za ekstrakciju kokaina.
- Danas se soli kokaina malo koriste u terapiji; nalaze primenu u
oftalmologiji i otorinolaringologiji.
2a Nor-tropanski alkaloidi
- Kalistegini

inhibitori glukozidaza
- potencijalne supstance aktivne protiv HIV-a
-Relativno novi alkaloidi;
- Otkriveni su poslednje decenije u korenu
Calystegia sepium;
- Rastvorljivi su u vodi.
H H
N N
OH
OH OH
HO HO
OH OH

Po hemijskoj strukturi to su derivati nor-tropana.

To su polihidroksilni derivati nor-tropana


- trihidroksilni derivati,
- tetrahidroksilni derivati i
- pentahidroksilni.

Neki alkaloidi mogu biti povezani sa eerima;


3-O-beta-d-glukopiranozidi kalistegina.
Rasprostranjenje u biljkama Hemotaksonomski
znaaj!

Solanaceae
Convolvulaceae
- Atropa
- Datura
- Calystegia
- Hyoscyamus
- Convolvulus
- Mandragora
- Cuscuta
- Duboisia
- Merremia
- Scopolia
- Ipomea
- Solanum
...
Moraceaeae
3. Pirolizidinski alkaloidi
Senecio alkaloidi
A. Necinske baze
9 OH OH OH
H H HO H
3.
7 1
8

6 2
N N N N
5

Pirolizidin
3

Izoretronecanol Supinidin Retronecin Pirolizidinski


alkaloidi
OH
HO O
OH OH OH
HO H HO H HO H
N
OH HO
N N N CH3
Platinecin Rozmarinecin Krotanecin Otonecin
B. Necinske kiseline
OH
H
OH
OH
CO2H HO2C
CO2H HO2C CO2H
OH H
CO2H H CO2H
Tiglinska kiselina Angelinska kiselina Trahelantna kiselina Izatinecinska kiselina Senecinska kiselina
C. Alkaloidi
H
OH
OH H O
HO OH
O O O
O OH O
O O O O O
O OCH3 O O
H O H O H
O
N
OH
N N N CH3
Laziokarpin Monokrotalin Senecionin Senkirkin

H
O
O O
O OH
HO
O O HH
H O
O +
N HO
N OH O O
-

Tusilagin Tusilagon Indicin-N-oksid


Hemijske osnove farmakoloke aktivnosti
pirolizidinskih alkaloida

Najtoksiniji su:
Hemijske karakteristike necin-baza: makrociklini
C1 supstituisan hidroksilnom grupom, diestarski alkaloidi,
C7 supstituisan,
C1 nezasiena funkcija. sa nezasienom
funkcijom na C1.
Postoji vie tipova pirolizidinskih alkaloida u zavisnosti
od estara koji su formirani. Alkaloidi se javljaju kao:
estri hidroksilne grupe na C9 s monokarboksilnim
kiselinama,
diestri monokarboksilnih kiselina koji se formiraju preko
hidroksilnih grupa na C7 i C9,
makrociklini estri s dikarboksilnim kiselinama kada svaka
karboksilna grupa reaguje s hidroksilnim grupama na C7 i C9.
Delovanje
U in vitro uslovima potvrena su brojna delovanja pirolizidinskih
alkaloida, odnosno pirolnih estrara. Pirolni estri su jaki alkilirajui
agensi i vezuju se za nukleofile u biolokoj sredini (citotoksino,
hepatotoksino delovanje, izazivanje mutacija i sl.).

Primena
Terapijska primena hinolizidinskih alkaloida je za sada minimalna.
Najvanija je korienje indicin-N-oksida kao antikancerogenog
agensa.

Toksinost
Vrlo su retko zabeleeni primeri akutne intoksikacije. Hronina
trovanja se manifestuju: gubitkom apetita, abdominalnim bolom,
edemom ekstremiteta, promenama elija jetre (hepatomegalija) i
cirozom. Najznaajni toksini efekti droga koje sadre pirolizidinske
alkaloide (hepatotoksinost).
Biljke koje sadre pirolizidinske alkaloide
Pirolizidinski alkaloidi su rasprostranjeni u
okviru familija:
Boraginaceae (rodovi: Heliotropium,
Echium, Symphytum),
Asteraceae (rodovi: Senecio, Tussilago,
Eupatorium),
Fabaceae (rod: Crotolaria).
Senecio jacobaea
Mnoge droge koje se zbog nekih drugih
farmakoloki aktivnih sastojaka koriste u
tradicionalnoj i zvaninoj medicini,
potencijalno su opasne zbog prisustva
pirolizidinskih alkaloida. Na primer:
Borago officinalis herba,
Symphytum officinalis radix,
Tussilago farfara - flos, folium,
Eupatorium cannabinum herba,
Senecio jacobaea herba, Senecio vulgare
Senecio vulgare herba.
Piperidinski alkaloidi

Derivati lizina
Neke grupe alkaloida koje
vode poreklo od lizina N
H
N
Anabazin

Nikotinska kiselina CH2OH

N
Lupinin
(kao i spartein i cistin)
x2

HOOC NH2 NH2


N H C O
Lizin
CH3
Izopeletierin

HOOC N CH3 COCH2 COOH


CH2 C CH2
H N H O H N
Pipekolinska
kiselina Anaferin

N H O
NH2 NH2
-Peletierin
Kadaverin
Alkaloidi koji nastaju metabolizmom lizina piperidinski
alkaloidi

- Monosupstituisani derivati piperidina - Peletierini droga Punicae granati


cortex
- Disupstituisani derivati piperidina - Lobelia alkaloidi - lobelin se koristi kao
izolovano jedinjenje biljne sirovine
- Amidni piperidinski derivati Piperini droga Piperis fructus
- Hinolizidinski alkaloidi spartein se koriste kao izolovana jedinjenja
biljne sirovine
- Indolizidinski alkaloidi inhibitori glukozidaze, samo potencijalni terapijski
znaaj - nema droga koje se koriste zbog prisustva ovih alkaloida
Monosupstituisani piperidinski alkaloidi alkaloidi nara

CH3
O O
N
O O
N N N N
H H H
H H H CH3 CH3 H O
Izopeletierin Peletierin N-metilizolpeletierin N-Metilpeletierin Pseudopeletierin

- Prirodni peletierin je aldehid i levogira tenost.


- Izopeletierin je keton; optiki inaktivna tenost.

Dokazivanje:
Opte reakcije.
Delovanje:

Alkaloidi spreavaju privrivanje crevnih parazita za glatku muskulaturu creva


- anthelmintici.

Vee koliine kore ili ekstrakta (do 80 g) mogu izazvati simptome trovanja
(hipertonija, poremeaj percepcija, spazam; smrt nastupa usled paralize
disanja).

Danas se kora nara retko koristi u humanoj medicini kao anthelmintik, protiv
pantljiara.

Zbog velike koliine tanina, kora nara nalazi tehniku primenu kao sredstvo za
tavljenje koe.
Disupstituisani piperidinski alkaloidi alkaloidi lobelije

O OH OH O

N H3C N
H H
CH3 CH3
Lobelin Izolobinin

R1=R2=C6H5COCH2 : Lobelanin
R1=R2=C6H5CH(OH)CH2 Lobelanidin
:
R1 N R2 R1=C6H5CH(OH)CH2 :
} Lobelin
CH3 R2=C6H5COCH2 :

Simetrija molekula je uslov za delovanje!

Najvaniji je lobelin. Koristi se u obliku hidrohlorida.


Beli, mikrokristalni prah. Rastvoran u alkoholu, umereno rastvoran u vodi.
Dokazivanje
Lobelin-hidrohlorid (Ph Eur. 6)
- Opte reakcije
- Hromatografija na tankom sloju adsorbnesa TLC
- Tena hromatografija - HPLC

Odreivanje
Lobelin-hidrohlorid (Ph Eur. 6)
- Priprema se kiselo-vodeni (HCl; 0,01 M) ekstrakt usitnjene droge,
preiava i koliina ukupnih alkaloida odreuje potenciometrijskom
titracijom rastvorom NaOH (0,1 M)
- 1 ml Na OH (0,1 M) odgovara 37,39 mg lobelin-hidrohlorid.
Delovanje.
Lobelin stimulie centar za disanje i poboljava respiraciju.
Poveava osetljivost centra za disanje prema ugljen-dioksidu i deluje
refleksnim mehanizmom preko karotidnih hemioreceptora.
Deluje kao stimulator ganglija i kao -adrenergiki bronhodilatator.

Primena.
Droga (Lobeliae herba) se koristi za ekstrakciju alkaloida; retko se
koristi u obliku galenskih preparata.

Parenteralno se lobelin-sulfat koristi za stimulaciju disanja


novoroenadi i kod trovanja nekim gasovima.
Per os se primenjuje u programima odvikavanja od puenja.

Polusintetski derivat, tetrahidro-N-metilpiridina, izolobinin, po svom


delovanju je slian prirodnim alkaloidima lobelije, naroito po
antiastmatinom delovanju.
Amidni piperidinski alkaloidi alkaloidi bibera

O N

O
Piperin

O N

O O
Kavicin

Oba alkaloida su ljutog ukusa.


Piperin je kristalne struture.
Kavicin je smolaste konzistencije, izrazito ljutog ukusa.
Delovanje.

Piperin izaziva depresiju centralnog nervnog sistema;


Eksperimentalno je potvreno njegovo antikonvulzivno delovanje kod
pacova.
U Kini se neki polusintetski derivati piperina koriste kao antiepileptici.

Primena.

Biber je jedan od najznaajnijih zaina.

Zbog ljutog ukusa i specifinog mirisa, plod bibera, ekstrakt i neki


preparati se koriste kao sredstvo za poboljanje apetita i varenja
hrane (Acria aromatica).
HINOLIZIDINSKI ALKALOIDI

Hinolizidin je biciklini sistem koji sadri zajedniki azot. Produkt je


metabolizma lizina, preko kadaverina.

Hinolizidinski skelet uestvuje u strukturi drugih alkaloida


(protoberberinskih, indolnih i steroidnih alkaloida).
Nekada sam hinolizidin predstavlja osnovu alkaloida.
U biljkama familije Fabaceae javljaju se hinolizidinski alkaloidi koji
sadre bi-, tri- i tetraciklini skelet.
Ova jedinjenja su odgovorna za toksinost nekih biljaka iz familije
Fabaceae.

H
H
N H N N OH
H
N H
N N N
H H
N H
H O O O N
(-)-Spartein (-)-Citizin (-)-Lupanin Anagirin Lupinin
Spartein je tean alkaloid iz herbe utog
zejeg trna, Sarothamni scoparii herba
(Cytisus scoparius) Fabaceaea

Dokazivanje
Opte reakcije

Izolacija
Izolacija destilacijom vodenom parom droge zaalkalisane neisparljivom
bazom.
Delovanje i primena

Spartein deluje kao ganglioplegik (simpatike ganglije) koji blokira


provoenje impulsa i spreava depolarizaciju postsinaptike membrane.
Dovodi do paralize slino kurareu. Slabo deluje na CNS.

U obliku sulfata se koristi kao antiaritmik kod sinusalnih tahikardija (50-


100 mg dnevno, parenteralno).

Droge koje ih sadre, kao i izolovani hinolizidinski alkaloidi, retko se


koriste u terapijske svrhe. Jedan primer droge koja se koristi u terapiji je
herba utog zejeg trna, Sarothamni scoparii herba (Cytisus scoparius,
Fabaceaea).
INDOLIZIDINSKI ALKALOIDI

Indolizidin je biciklini sistem sa azotom, koji nastaje metabolizmom


ornitina i lizina.
Ovakva jedinjenja su toksini sastojci izolovani iz koe vodozemaca,
a u biljkama se retko sreu.

Iz ove grupe alkaloida, za sada su najvanija dva jedinjenja:


svensonin i kastanospermin.

Bioloki izvori:
svensonin Swainsonia canescens, Astragalus lentiginosu,
Oxytropis sericea
kastanospermin Castanospermum australe, Alexa spp. (Fabaceae).
OH OH
OH OH H
H HO

OH N
N HO
Svensonin Kastanospermin
Delovanje i primena
- imaju sposobnost inhibicije glukozidaza u in vivo sistemima;

- aktivnost je naroito ispoljena na sintezu oligosaharidnog dela


glukoproteina;

- ovakva aktivnost odgovorna je za antivirusno delovanje (protiv HIV


i HCMV).

- Zbog male lipofilnosti ovih alkaloida, sada se radi na sintezi


njihovih epimera i strukturnih analoga (utvreno je da su naroito
aktivni O-acetilovani derivati).

- Potencijalni antidijabetino, antikancerogeno i imunostimulirajue


delovanje.
- Kastanospermin je manje toksian (LD50>0.5 g/kg za mia).
Piridinski alkaloidi

Derivati nikotinske kiseline


Nikotin

- Sastojak duvana, Nicotianae folium, Nicotiana tabacum L., N.


rustica L., Solanaceae
- nastaje metabolizmom nikotinske kiseline i ornitina.
- nikotin je uljasta, higroskopna tenost, levogira baza.
- u biljnom tkivu se nalazi rastvoren u obliku soli s limunskom
kiselinom.
- Dokazuje se optim reakcijama.
- dobija se destilacijom vodenom parom zaalkalisane sirovine;
Anabazin.

- Sastojak droge Anabasidis herba, Anabasis afylla, Chenopodiaceae


- nastaje metabolizmom nikotinske kiseline i lizina.
- svetlouta, uljasta, levogira tenost.
- u biljnom tkivu se nalazi u obliku soli s oksalnom kiselinom.
- Dokazuje se optim reakcijama.
- iz usitnjenog, zaalkalisanog biljnog tkiva dobija se destilacijom
vodenom parom.
Delovanje
Nikotin i anabazin se veoma lako resorbuju kroz sluznicu.
Deluju na vegetativni nervni sistem, kratkotrajnom stimulacijom koja
prelazi u trajniju depresiju svih vegetativnih ganglija.
Na centralni nervni sistem i na skeletne miie deluju slino;
kratkotrajnu stimulaciju prati depresija aktivnosti i paraliza.
Delovanje na kardiovaskularni sistem je veoma kompleksno.

Primena
Nikotin i anabazin ne nalaze primenu u terapijske svrhe. Koristi se kao
kontaktni insekticid (10-20 g/l nikotin-sulfata) i antiparazitici u veterinarskoj
praksi.
Nikotin u obliku guma za vakanje i transdermalnih flastera koristi za
odvikavanje od puenja (30-50 mg/dnevno).

Od oba alkaloida se dobija nikotinska kiselina i amid nikotinske kiseline


(vitamini B kompleksa).
Derivati tetrahidronikotinske kiseline

- Sastojci semena palme, Arecae semen, Areca catechu L.,


Palmae
- alkaloidi arekolin, arekaidin, guvacin i guvakolin,
- arekolin je uljasta tenost,
- Dokazuje se optim reakcijama.
- Izoluje se kao i drugi teni alkaloidi.
Delovanje

Arekolin je parasimpatomimetik.
Deluje na muskarinske, a u velikim dozama i na nikotinske receptore.
Izaziva vazodilataciju, hipotenziju, tahikardiju, pojaava intestinalni
tonus i peristaltiku, sekreciju.
Psihostimulativni efekti nisu razjanjeni.

Primena

Retko se primenjuje u humanoj medicini.


U veterinarskoj praksi se koristi kao anthelmintik, protiv crevnih
parazita.
Seme se koristi za ekstrakciju arekolina.
Fenil-alkil aminski i
izohinolinski alkaloidi
nastaju derivatizacijom
fenilalanina
OCH3
CH3O OCH3

Amini
CH3
NH2 HO
NH
COOH H3C NH2
Fenilalanin Efedrin Meskalin
OH Benzilizohinolinski derivati i opijumski alkaloidi

CH3O HO
N
NH2 CH3O
O
OCH3
COOH N
CH3
Tirozin OCH3 HO
(i tiramin)
Papaverin Morfin
OH
HO Benzilizohinolinska grupa (d-tubokurarin) Alkaloidi koji vode poreklo
Emetin od fenilalanina i tirozina
Feniletilizohinolinski alkaloidi (autumnalin i kolhicin)
NH2
CH3O
COOH NH
HO
Dihidroksifenilalanin N O
CH3O
(i dopamin) CH3
CH3O CH3O CH3
CH3O O
CH3O OH OCH3
Autumnalin Kolhicin
Protoalkaloidi Fenil-alkil aminski alkaloidi

- Meskalin nema terapijski znaaj; nalazi se u kaktusu pejotlu


- Efedrin droge Ephedrae herba
- Kapsaicin droga Capsici fructus, koristi se za izolaciju alkaloida, ali i
za izradu tinkture, ekstrakata i oleo-rezine.

Izohinolinski
Tetrahidroizohinolinski
Pseudo alkaloidi
Meskalin Peyotl pejotl,
Echinocactus williamsii - Cactaceae

- protoalkaloid; feniletil aminski alkaloid


- sirovo tkivo kaktusa sadri 0,4-0,5%;
a krike pejotla 8-9% ukupnih alkaloida;
- najvaniji alkaloidi su meskalin (3,4,5-trimetoksifeniletilamin)
i njegovi N-formil, acetil i metil derivati.
- meskalin je uljasta tenost.

Delovanje i primena

Meskalin i njegovi derivati deluju na centralni nervni sistem i izazivaju


vizuelne i slune halucinacije. Halucinogena svojstva ispoljava u dozi od
0.1-0.2 g.

Pejotl i njegovi alkaloidi za sada nemaju terapijsku primenu.


Tradicionalno se koriste za izazivanje stanja transa u religioznim
ritualima.
Delovanje Meskalin deluje na CNS vezujui se za 5 HT receptore
(5HT2A) izazivajui halucinogeni efekat slian LSD

Aktuelni dozivljaj biva intenziviran uobiajenim stimulusima kao sto su


zvuk I svetlost. Intenzivna svetlost usmerena ka zatvorenim ocima
osobe koja izloena delovanju meskalina moe produkovati vizuelni
efekat pojave I gubljenja boja, koji je Aldous Huxley opisao kao
svetlosni bljesak. Povratni vizuelni efekat ukljucuje are, angularne
rupe i multikolorne trake.
Zvuk , slino upotrebi LSD, kod uivaoca meskalita uzrokuje pojavu
sinestezija.

LSD-Dietilamid liserginske kiseline

Jedinstvena karakteristika efekta meskalina je geometrizacija


trodimenzionalnih objekata slicno interpretaciji realnih oblika u formi
kocke,valjka,kugle u okviru slikarskog pravca KUBIZAM ciji je
predstavnik Pablo Pikaso
Dan bicikla
Hofman je posumnjao da opijenost ima veze sa hemijskim spojem na kojem je radio, te je
nakon tri dana odluio da delovanje supstance podrobnije ispita na sebi. 19. aprila 1943.
godine u 16 asova i 20 minuta, dr. Albert Hofman je uneo u sebe gotovo neopisivo malu
koliinu, u kojoj ni jedna do tada poznata supstanca nije bila aktivna u ljudskom organizmu.
Svega 250 mikrograma, odnosno etvrtinu hiljaditog dela grama. U 17 asova, usled opijenosti
i munine, Hofman je zamolio svog asistenta da ga otprati do kue, a kako zbog ratnih
restrikcija nije bilo benzina, putovali su biciklom. Jake halucinacije pojavljivale su se tokom
vonje, a Hofman je esto imao oseaj da stoje na mestu, premda su se vozili veoma brzo. U
tom trenutku nije mogao ni pretpostaviti da e njegovo iskustvo, kao prvo psihodelino esid
iskustvo ikad, poprimiti kultni status, a zahvaljujui nadljudskom postignuu vonje bicikla na
250 g LSD-a, ovaj dogaaj je ostao upamen kao Dan bicikla. Narednih nekoliko asova
smenjivala se stanja halucinacija, munine i paranoje, a kada je lekar doao i pregledao
Hofmana uverenog da mu se smrt blii, nije utvrdio nita neobino na telu osim znatno
proirenih zenica.

Albert Hofman, otac LSD-a


Kada se sledeeg jutra probudio, shvatio je da je otkrio potpuno nepoznatu supstancu
neobinih svojstava, ijem e prouavanju posvetiti ostatak svog ivota. Narednih decenija,
sve do svoje smrti, Hofman je ostao utvren u miljenju da je otkrie LSD-a od presudne
vanosti za ljudsku evoluciju:

Mislim da u ljudskoj evoluciji nikada nije bilo ovoliko neophodno imati tu supstancu LSD.
To je orue koje nas pretvara u ono to bi trebalo da budemo
Kvalitativna analiza pejotla I meskalina
Makroskopse karakteristike: drogu ine osueni sivo-zeleni ovalni komadi nalik
na dugmad
Meskalin: baza u obliku kristala- slabo rastvorni u vodi, dobro u etanolu,
metanolu, hloroformu; prisutan I u obliku soli: sulfata(prizme) i hidrohlorida
koje su bolje rastvorne od baze.

Bojene reakcije: nisu pouzdane, pojava karakteristicne boje moe poticati od


interferencija(drugih derivata feniletilamina)
Marquis-ov reagens
A1: 40% formaldehid rastvoren u glacijalnoj sircetnoj kiselini
A2: conc. sumporna kiselina
Pojava narandasto crvenkaste boje je pozitivna proba.

TLC: ekstakcija alkaloida iz droge primenom rastvora conc. amonijaka u


metanolu u odnosu 1:99.
Vizuelizacija:- UV na 254nm(fluorescira zuto)
-Fluram reagens (fluorescamin)
-Ninhidrinski reagens
Savremene metode: HPLC
GC
spektrofotometrija,

UV spektrofotometrija: zasniva se na karakteristicnij bojenoj


reakciji, ali moe dati sline spektre I za druge hemijski
srodne alkaloide.

IR spekrtoskopija: podjednako pouzdena pri primeni slobodne


baze kao I soli- sulfata i/ili hidrohlorida.Daje specificne spektre
sa pikovima definisanim za ispitivano jedinjenje.

Masena spektroskopija
Efedrin i pseudoefedrin

- protoalkaloidi, fenilpropilaminski alkaloidi

Delovanje
Efedrin je indirektni simpatomimetik. Deluje slino adrenalinu, ali slabije.
Eksperimentalno je potvreno antiinflamatorno delovanje pseudoefedrina.

Primena
Koristi se u terapiji astme, bronhitisa i kod grozniavih stanja.
U obliku kapi, koristi se u terapiji oboljenja nosa i oka; suava krvne
sudove i deluje kao blag lokalni anestetik.

Danas se uglavnom dobija iz benzaldehida, fermentacijom uz glukozu.


Ph Eur. 6
Ephedrinum anhydricum; Ephedrini hydrochloridum, Ephedrini racemici
hydrochloridum
- Kristalni prah, dobro rastvoran u vodi, rastvoran u etanolu

Dokazivanje
- Opte reakcije
- Priprema se kiselo-vodeni (HCl; 0,01 M) ekstrakt usitnjene droge, preiava i
doda rastvor Cu SO4 u prisustvu baze (NaOH). Formira se ljubiasta boja rastvora.
Kada se doda etar i promuka, etarski sloj se oboji purpurno, a vodeni sloj je plavo
obojen.
- TLC
Odreivanje
-Priprema se kiselo-vodeni (HCl; 0,01 M) ekstrakt usitnjene droge, preiava i
koliina ukupnih alkaloida odreuje potenciometrijskom titracijom rastvorom NaOH
(0,1 M).
- 1 ml Na OH (0,1 M) odgovara 20,17 mg efedrin-hidrohlorid, odnosno 16,52 mg
efedrina.
Kapsaicinoidi O
H3CO CH3
kapsaicinoid N
H CH3
HO
Alakloidi paprike Kapsaicin

- Amidni alkaloidi - protoalkaloidi


- kapsaicin, vanililamid trans-izodecenske kiseline.
- 6,7-dihidrokapsaicin, nordihidrokapsaicin, homokapsaicin (C11),
homodihidrokapsaicin.

Delovanje

Kapsaicinoidi deluju na zavretke nerava u koi i sekundarno


dovode do hiperemije koe; izazivaju oseaj toplote
(rubefacijensi).

Koristi se kao kontaktni iritans i rubefacijens.


Ph Eur. 6
Capsici fructus; Capsici tinctura normata; Capsici oleoresina raffinata et quantificata

Dokazivanje
- Opte reakcije
- Priprema se etarski ekstrakt spraenog ploda paprike i razvija na sloju silika gela
u sistemu voda:metanol (20:80; V/V). Posle razvijanja prska se rastvorom
dihlorhinonhlorimida u metanolu i izlae parama amonijaka; kapsaicin se boji plavo.
- HPLC

Odreivanje
- Spektrofotometrijkso odreivanje kapsaicinoida u plodu paprike, Capsici fructus,
prema DAB 1996 i Helv VII.
Princip: kapsaicinoidi, kao fenolni alkaloidi, grade sa Gibbs-ovim reagensom (2,6-
dihlorhinonhlorimidom), plave indofenolne boje.
- Tena hromatografija HPLC Ph Eur. 6
Benzil-izohinolinski alkaloid (papaverin)

Dokazivanje

- Kiselovodena ekstrakcija biljnog materijala;


zaalkalisati filtrat; ekstrakcija organskim
rastvaraem; otpariti rastvara;
- bojena reakcija ili TLC
- reagens kalijum-jodbizmutat + koncentrovana
sumporna kiselina = naradastocrvena do crvena
boja
- reagens kalijum-jodbizmutat + natrijum-nitrat =
sivobraon boja.

Papaverin je ire zastupljen u biljkama familije Papaveraceae, ali i vrstama


srodnih familija.
Ovaj alkaloid ima spazmolitiko delovanje; delovanje na CNS je neznatno.
O
O O
N CH3
O H
O O H O
O O
N+ N+ N
O CH3 CH3O CH3 O
O
O OCH3 CH3O H O CH3
O
Sangvinarin Heleritrin Readin Eolcin

CH3O

O CH3O N

O N
CH3
N CH3
CH3O
HO
CH3
Razliiti tipovi
O
O
CH3O
CH3O
H
O
O
izohinolinskih
O
O
O
alkaloida
Protopin Fumaritrin Fumaricin
Prisutni u
CH3O O O biljkama familije
CH3
N O N+ O N Papaveraceae;
HO
H O
OH OCH3 OCH3 Fumariaceae
OCH3 OCH3 OCH3
Skulerin Berberin Alokriptopin

O
CH3 O
O O N
O N
CH3 H O O
O N
CHO H OCH3
OCH3 OCH3
OCH3
OCH3 OCH3 O O
Kanadalin (-)--Hidrastin Orientalidin
Ph. Eur. 6
Benzo-fenantridinski alkaloidi
Boldi folium
Chelidonii herba
Hydrastidis rhizoma

OH
CH3O Aporfinski alkaloidi
Helidonin
CH3O

Ftalil-tetrahidroizohinolinski HO N
alkaloidi
CH3
Boldin

Protoberberinski
alkaloidi
Chelidonii herba; Chelidonium majus, Papaveraceae - Ph. Eur. 6.

Dokazivanje preko prisustva papaverina (TLC reagens za detekciju je


kalijum bizmutjodid i natrijum-nitrit = sivobraon boja

Odreivanje ukupnih alkaloida (raunato na helidonina) u herbi ruse,


Chelidonii herba, spektrometrijsko odreivanje na 570 nm

Princip: razlaganjem u kiseloj sredini alkaloidi daju formaldehid, koji sa


hromotropinskom kiselinom gradi obojeni proizvod (najverovatnije
mezomerno stabilizovan 3,4,5,6-dibenzoksantilijum katjon).
Hydrastidis rhizoma, Hydrastis canadensis, Papaveraceae Ph Eur 6

Dokazivanje hidrastin-hidrohlorid na 365 nm - tamno plava fluorescencija


- berberidin-hlorid - na 365 nm - sjajnouta fluorescencija

Odreivanje tena hromatografija HPLC


Morfinanski alkaloidi
Fenantrensko-izohinolinski
alkaloidi

Morfinanski alkaloidi su specifini za rod Papaver.


Tebain sintetie svega desetak vrsta ovog roda (najvanije: Papaver
somniferum, P. bracteatum, P. orientale).
Morfin je prisutan iskljuivo u P. somniferum i njegovom divljem srodniku P.
setigerum.
Tetrahidroizohinolinski
alkaloidi
Opium crudum; Opii pulvis normatus; Opii tinctura normata;
Opii extractum siccum normatum Ph Eur. 6

Dokazivanje morfina

Marquis-ova reakcija

Princip: sa sumpornom kiselinom i 1 kapi formaldehida razvija se purpurna


boja, a zatim izdvaja ljubiast talog.
Frohde-ov reagens (Molibden sumporna kiselina / 10 g Na-
molibdenata se rastvori u 100 ml koncentrovane H2SO4)

Morfin Ljubiasto ruiasta boja, prelazi u zelenu,


zeleno-smeu, utu i posle 24 h u
plavoljubiastu
Kodein Nejasno zelena boja,prelazi u plavu, a posle 24
h u utu
Narkotin Zelena boja, prelazi u zelenomrku, utu i crvenu
Berberin Zelena pa mrka boja
Hidrastin Maslinasto zelena boja
Emetin Nejasno zelena boja
Kolhicin Zelenoukasta boja, prelazi u
zelenomrkunejasno ljubiastu I zatim u utu.

Priprema ekstrakta: kiselo-vodeni ekstrakt spraene biljne droge se


zaaklalie, ekstrahuje nepolarnim rastvaraem, rastvara otpari do suva i
reakcije izvode sa suvim ostatkom.
Reakcija sa koncentrovanom H2SO4

Narkotin Svetlouta boja; zagrevanjem pocrveni


Berberin Maslinasto zelena boja

Emetin Mrkozelena boja


Kolhicin uta boja
Tubokurarin Crvena boja; prelazi u crveno-ljubiastu
O
INDIREKTNO DOKAZIVANJE ALKALOIDA MAKA OH

HOOC O COOH

Vri se dokazivanjem prateih nealkaloidnih sastojaka karakteristinih za datu


drogu.

Dokazivanje mekonske kiseline u opijumu, Opium crudum (Ph. Eur. 6.0; Ph.
Jug. V) i suvim makovim aurama, Papaveris capita.

Princip: mekonska (opijumska) kiselina gradi sa gvoe(III)-hloridom crveno


obojeni gvoe(III)-kompleks, koji je stabilan u kiseloj sredini (hlorovodonina
kiselina).
Bis-
benziltetrahidroizohinolinski
alkaloidi

OCH3 O
Curare kurare
H3C + CH3
N
H3C
H
OH
H
Biljke
H Niz familija
+ Menispermaceae i
O CH3
N Loganiaceae
OH
OH CH3O H
N H
(+)-Tubokurarin
H N
Menispermaceae (rodovi:
OCH3 H
O Chondodendron,
HO Curare, Sciadontenia,
N
H3C OH Abuta,+ Telitoxicum).
H N H
H
HO CH3 CH3
N
Loganiaceae
C-Toksiferin
(Strychnos spp.).
O
CH3O
(+)-Izohondrodendrin

Reakcija sa koncentrovanom H2SO4


Tubokurarin se boji crveno, boja postepeno prelazi u crveno-ljubiastu
CH3O CH3O

Monoterpensko- CH3O
N
CH3O
N
H H
izohinolinski alkaloidi.
H H
N N

OCH3 OCH3
OH OCH3
Psihotrin O-Metilpsihotrin

CH3O CH3O

N N
CH3O CH3O
H H
H H
H H HO
N N
COCH3
H H N
HO
H H
OGlu
OCH3 OCH3 H
O
OCH3 OH CH3O2C
Emetin Cefelin Ipekozid

Alkaloidi su locirani su u parenhimskim elijama korinog dela korena


biljaka Cephaelis ipecacunaha i Cephaelis acuminata; Rubiaceae.
Ipecacunahae radix; Ipecacunahae pulvis normatus; Ipecacunahae
tinctura; Ipecacuanhae extractum fluidum Ph. Eur. 6

Dokazivanje
TLC identifikacija korena ipekakuane, Ipecacuanhae radix,
- Posle razvijanja hromatograma koristi se jod. Jod oksiduje emetin i cefelin
do razliito obojenih rubremetinijum soli koje razliito fluoreskuju. Zona
emetina se boji uto, a cefelina svetlosmee; pod UV svetlou na 365 nm
zona emetina pokazuje utu, a zona cefelina svetloplavu fluorescenciju (Ph.
Eur. 6.0; Ph. Jug. V).

Odreivanje
Retitracija vika kiseline bazom.
1 ml 0,02 M HCl odgovara 4,807 mg ukupnih alkaloida raunato na
emetin.
Tropolonski alkaloidi
Alkaloidi mrazovca, Colchicum autumnale -
CH3O

5
N
CH3O
4 6
H HO CH3
3
7 CH3O
2 A B N
N
CH3O H
1 8
HO H CH3
O
CH3O 12
C 9
CH3O
11 10 O HO OCH3
O
OCH3 CH3O OCH3
Kolhicin Androcimbin Autumnalin

Cela biljka sadri


Frohde-ov reagenspreko 40 alkaloida,
(Molibden sumpornanajvie seme
kiselina/ 10 igkrtola.
Na-molibdenata
se rastvori u 100 ml koncentrovane H2SO4)
Veinom su to amidi koji su slabo ili uopte nisu bazni; ne formiraju soli.
Kolhicin daje zelenoukastu boja, prelazi u zelenomrkunejasno ljubiastu I
Vaniji
zatim ualkaloidi
utu. pripadaju grupi terpenskih alkaloida i u osnovi imaju
tropolonski skelet, a azot se nalazi u bonom nizu u aminskoj formi
(kolhicin).
Reakcija sa koncentrovanom H2SO4
Kolhicin je amidni alkaloid; rastvara se u vodi, a u prisustvu svetlosti je
Kolhicin daje
nestabilan utu izomerizuje.
i lako boju.
H3C H3C
3 3
N 4 N 4

O O
N O N O
(3S,4R)-(+)-Pilokarpin Izopilokarpin

Pilocarpi folium - P. jaborandi ; P. pannatifolius P. Microphyllus,


Rutaceae.

Helch-ova reakcija: za dokazivanje pilokarpina.


Princip: vodeni rastvor kome su dodati kalijumdihromat i vodonikperoksid
izmuka se hloroformom. Hloroformski sloj oboji se ljubiasto.
Purinski alkaloidi

Nastaju kominacijom iz
razliitih aminokiselina
Purinski alkaloidi - metil ksantini

Ova struktura vodi poreklo od glicina, glutamata,


aspartamske kiseline, formaldehida i drugih jedinjenja.
Osnovu purinskih alkaloida predstavlja purin.
Purin je biciklini sistem.
Predstavlja proizvod kondenzacije pirimidinskog i imidazolinskog
jezgra.
Purin je amfotermnog karaktera, rastvara se u toploj vodi i
rastvaraima koji sadre hlor.
Jedinjenja koja sadre purinski skelet, ne odgovaraju klasinoj
definiciji alkaloida jer su iroko zastupljena u ivim organizmima
(npr. adenin i guanin):
- kao delovi nukleotida i nukleinskih kiselina.
- fosforilovani nukleozidi (nukleotidi) ulaze u sastav
enzima, koenzima, biljnih hormona i sl.
Metil-ksantini - Purinski alkaloidi
O

1 7
R1 N N R3
N N H
Nastaju kombinacijom O N N
razliitih aminokiselina N
3
N
9
R2
Purin Ksantin (2,6-dioksopurin)

O O O

CH3 N N CH3 H N N CH3 CH3 N N H


Najrasprostranjenija i najbolje O N N O N N O N N
CH3 CH3 CH3
prouena su tri jedinjenja: Kofein Teobromin Teofilin

kofein (1,3,7-trimetilksantin) - analeptik


teofilin (1,3-dimetilksantin) nespecifini bronhodilatator
teobromin (3,7-dimetilksantin) - diuretik.

Najbogatiji izvori kofeina su: seme kafe (do 2%), kotiledoni kole (do
3%) i list aja (do 4%).
Teobromina ima u semenjai preprenog semena kakaovca.
Teofilina, u prirodi, ima u tragovima; dobija se sintezom ili
polusintezom.
Purinski alkaloidi

Amfotermnog su karaktera.
Kristalna jedinjenja.
Zagrevanjem sublimiu.
Mureksidna reakcija: za dokazivanje purinskih alkaloida (kofein,
Dokazuju se mikrosublimacijom ili hemijski (mureksidne reakcije):
teofilin, teobromin).
kofein - 178 C, igliasti kristali rastvorljivi u hloroformu;
o

Princip:
teobromin - 290oC,vodom
sa bromnom romboidni kristali teko rastvorljivi
ili koncentrovanim u
vodonik-peroksidom
hloroformu;sredstvo), u prisustvu hlorovodonine kiseline, posle
(oksidaciono
uparavanja,
teofilin - 270
dobija
o
C, se
ljuspice, tekokoji
ut ostatak, rastvorljive u hloroformu.
se sa amonijakom boji
ljubiasto (mureksid). Mureksid predstavlja amonijumovu so
purpurne kiseline. U sluaju kofeina i teofilina nastaje
tetrametilmureksid, a teobromina dimetilmureksid.

Odreuju se gravimetrijskim postupkom


ili se koliina kofeina odreuje tenom hromatografijom.
-kondenzacija

N
N H

RCHO H R

NH2
-Karbolin
Neke grupe alkaloida koje
N
H
N
Triptamin
-kondenzacija N R
H
vode poreklo od triptofana
Indolenin

OPO3H

+
N
N H3C CH3
H
Psilocibin
CH3
CH3NHCOO

COOH N N
CH3 CH3
NH2
N Ezerin
H COOH
Triptofan
N CH3
Ergot alkaloidi
NH2
N
Mevalonska kiselina N
H
H
Triptamin
Lizergna kiselina

N
CH3O N
H

H3COOC OCOR
OCH3
Rezerpin
(R=3,4,5-trimetoksifenil)

O O
Strihnin
Jednostavni indolni alkaloidi

Agaricaceae: Psilocybe, Panaceaolus, Gymnophilus


OH CH3 OPO3H2 CH3
N N
CH3 CH3
N N
H H
Psilocin Psilocibin

Malpigiaceae, Zygophyllaceae (Peganum harmala)


R=H: Harman
R=OH: Harmalol
Magine
R N
gljive sadre indolne
N alkaloide.
R=OH: Harmol
R N
N Sline
R=OCH3: su
Harmalin
R=OCH3: Harmin
drugim Hgljivama koje se mogu jesti. HRazlikuju se po
tome to posle branja brzo dobijaju
Convolvulaceae: plavu boju. Rastu
Rivea, Ipomea
naOHamerikom kontinentu.
NH2 OH N
CH3 CH3 CH3 CH3
N O N NH O N
Njihova primena
H dovodiH do znaajnih promena u H H

percepciji (slino LSD). H

Koristili su ih u ritualne svrhe. Danas je njihova


primena Nilegalna.
H
N
H
N
H
N
H
Lizergol Lizergamid = Ergin Kanoklavin I LSD
H
Jednostavni indolni N O CH3 CH3
alkaloidi H3C N
CH3 N O
+
N CH3
O N H H3C
CH3
Alkaloidi kalabarskog boba CH3 O
Fizostigmin (Ezerin) Neostigmin
Physostigmati semen
H
Physostigma venenosum N O N CH3 CH3
H3C
O N O
Fabaceae O N H H3C
+
N CH3
CH3 O
Genezerin Piridostigmin

Alkaloidi su estri alkohola ezerolina (fizostigmola) i meti-karbaminske


kiseline.

Nestabilni su; razlau se na metilamin, ugljen-dioksid i ezerolin.


Fizostigmin je kristalan i bezbojan, ali ve u kontaktu sa vazduhom
raspada se i pocrveni.

Sve soli fizostigmina su, takoe, nestabilne; salicilat je stabilniji od


ostalih.
Derivati lizergne kiseline
Klavinski i hanoklavinski skelet - ergolinski alkaloidi
(ergometrinski i ergopeptidni alkaloidi)

Ergometrinska grupa alkaloida estri amino alkohola i lizergene kiseline;


- kristalni, rastvorljivi u vodi
Ergopeptidni alkaloidi postepena sinteza
O
N
HN
O
H
D-Lizergil-L-alanin
NH2
CH3CHCOOH CH3 L-Fenilalanil-D-prolil-laktam
OH
L-Alanin CO NH CH H CO NH O
N
H
COOH N
COOH N CH3 O O
N CH3 H
H
N CH3

Ergotamin (Ergotaminin)
H3C CH3
N OH
CH
H H CO NH O
N
CO NH CH
D-Lizergna kiselina H N
COOH N CH3 O O
N CH3 H
H3C NH2
CH3CHCHCOOH Ergokriptin (Ergokriptinin)
L-Valin O
N
D-Lizergil-L-valin
HN
O
H

L-Leucil-D-prolil-laktam
Ergopeptidni alkaloidi

Aminokiselina*
u poziciji
Alkaloid 1 2 3
9'
3
R1
10'
OH 11' Ergotamin Ala Phe Pro * Ala - alanin
O * 8' Ergozin Ala Leu Pro Abu - 2-aminobuterna kis.
H CO NH 2' 12' N7' Ergovalin Ala Val
*8 * 3'
* H Pro Ile - izoleucin
9 7 N4' 5'
6'
Ergostin Abu Phe Pro Leu - leucin
O O Ergoptin Abu Leu
12
11
10
N6 H * R2 Pro Phe - fenilalanin
13
5* CH3 Ergonin Abu Val Pro Pro - prolin
H 1 2 Ergobutin Abu Abu
14 4 Pro Val - valin
3
Tripeptidna grupa Ergokristin Val Phe Pro
HN1 2
-Ergokriptin Val Leu Pro
-Ergokriptin Val Ile Pro
Ergokornin Val Val Pro
Ergobutirin Val Abu Pro
Delovanje

Delovanje ergot alkaloida je kompleksno i povezano je sa hemijskom


slinou sa biogenim aminima (noradrenalina, dopamina i serotonina).
Zbog toga se oni i vezuju za iste receptore, te ispoljavaju agonistike,
odnosno antagonistike efekte.
Ergometrin pokazuje oksitocinsko delovanje; pojaava osnovni tonus,
brzinu i snagu kontrakcije miia uterusa. Ovakvo delovanje je, uglavnom,
povezano sa stimulacijom -adrenerginih receptora u miometrijumu.
Ergopeptidni alkaloidi ispoljavaju delovanje vazokonstriktora, uterostiptika
i simpatolitika (parcijalni agonisti -adrenergikih receptora).

Kod 9,10-dihidro derivata ovih alkaloida, izraenije je simpatolitiko


delovanje.
Van Urkova reakcija: za dokazivanje indolnih alkaloida sa dvostrukom vezom u
poloaju C2-C3 (npr. ergot alkaloidi u raenoj glavnici, Secale corutum, rezerpin iz
Rauwolfiae radix).
Princip: sa p-dimetilaminobenzaldehidom, u kiseloj sredini (sumporna kiselina) i u
prisustvu oksidacionog sredstva (gvoe(III)-jon), razvija se plava ili ljubiasta boja.

Ergot-alkaloidi se mogu dokazati


- bioloki, na osnovu njihovih efekata na izolovani uterus make,
- optim, hemijskim reakcijama taloenja i
- specifina reakcija
Indirektno dokazivanje prisustva raene glavnice
Dokazivanje pigmenta sklereritrina u raenoj glavnici, Secale corutum.
Princip: pigment sklereritrin boji se sa amonijakom crveno. Reakcija je veoma
osetljiva i moe da se koristi za brzo ispitivanje prisustva raene glavnice u branu.

Odreivanje ukupne koliine alkaloida


- spektrofotometrijski
- tena hromatografija.
Monoterpenski indolni alkaloidi; strihnin i brucin.

Dokazivanje
Druge Strychnos vrste koje sadre strihnin i brucin su: S. ignatii, S.
lucida, i S. panamensis. Retko se koriste u ritualima domorodaca i u
Strihnin rastvoren
homeopatskim u HCl i zagrejan, boji se crveno, a zatim prelazi u smeu boju
lekovima.
Brucin rastvoren u HNO3 pocrveni kao krv, a zatim prelazi u utu boju.
Izazivaju konvulzije (specifican polozaj organizma).
Konvulzije kod eksperimentalnih zivotinja.

H N H N
CH3O
H H
N H CH3O N H
H H
O O
HO HO
Strihnin Brucin
Monoterpenski indolni alkaloida (Cinchonae cortex;
Cinchona succirubra; Cinchona spp., Rubiaceae)
hinin i hinidin, cinhonin i cinhonidin.
COOH

NH2
N
H NH N
Triptofan N N
H H
H OGlu H
H
O
MeOOC CHO
OH
Strikozidin Korinanteal

Geraniol

O O
N N
H

Biljna vrsta Koliina Udeo hinina


N
alkaloida (%) N
Cinhonidinon Cinhoninon
(%)
C. calisaya 3-7 0-4
H OH
C. succirubra
HO 4,5-8,5
N 1-3 H N
H
R R
C. officinalis 5-8 2-7,5
N N
C. ledgeriana 5-14
Hinin: R=OCH
3-13
Hinidin: R=OCH
3 3
Cinhonidin: R=H Cinhonin: R=H
Delovanje
Hinin deluje na eritrocitne, aseksualne oblike Plasmodium vivax i
P. falciparum (izontocid).
Hinin je blagi antipiretik, analgetik i uterotonik.
Hinidin, mnogo izrazitije od hinina deluje na miokard; smanjuje
osetljivost elija, skrauje vreme depolarizacije, a produuje vreme
relaksacije.
Cinhonin i cinhonidin deluju slino hininu.

Primena
Hinin se primenjuje za terapiju malarije
Hinidin se koristi u profilaksi sranih aritmija i fibrilacija pretkomora.
Ranije su se galenski preparati kore hininovca koristili kao gorki
tonici i stomahici, za poboljanje apetita i varenja hrane.
Danas se velike koliine soli hinina potroe u industriji
bezalkoholnih pia za dobijanje gorkog ukusa.
Cinchonae cortex; Cinchonae extractum fluidum normatum Ph. Eur. 6

Dokazivanje

Jodplatinat reagens koristi se npr. za TLC identifikaciju Cinchonae cortex


prema Ph. Eur. 6.0 i Ph. Jug. V: hinin, hinidin i cinhonin boje se ljubiasto,
kasnije ljubiastosivo, dok se cinhonidin boji tamnoplavo.

Zagrevanjem suve usitnjene kore, hinin sublimie u obliku tamnocrvene pare;


kondenozovane kapi rastvorene u alkoholu pokazuju karakteristinu
fluorescenciju; u prisustvu halogenih kiselina dolazi do gaenja fluorescencije.

Slina fluorescencija se javlja i u prisustvu anhidrida siretne kiseline.

Odreivanje

Spektorfotometrijsko odreivanje na 316 i 348 nm.


-KARBOLINSKI ALKALOIDI

Rauwolfiae radix - koren rauvolfije


Rauwolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz., Apocynaceae

Johimbin je selektivni inhibitor presinaptikih -2-adrenergikih receptora i


zato deluje kao simpatolitik.
U malim dozama ovaj alkaloid je hipertenziv.
Vee doze dovode do dilatacije perifernih krvnih sudova i imaju
hipotenzivni efekat.
Deluju na glatku muskulaturu organa digestivnog trakta i pojaavaju tonus
i peristaltiku.
Yohimbae cotrex (Pausinystalia yohimba, Rubiaceae).
Rezerpin smanjuje koncentraciju serotonina u mozgu.
Pod uticajem rezerpina prazne se i depoi drugih biogenih amina.
Sedativna i neuroleptika aktivnost.
Glavna delovanja rezerpina se ostvaruju na centralni nervni sistem i na
kardiovaskularni sistem (periferna vazodilatacija).

Rescinamin i dezerpidin slino deluju.


Raubazin blokira -receptore i deluje kao simpatolitik.
Vee doze izazivaju inverziju adrenalinskog delovanja.
Umanjuje aktivnost vazomotornih centara, naroito u kimenoj
modini.
Prolazno poveava protok krvi u mozgu i deluje slabo anksiolitiki.

Ajmalin je antiaritmik.
Odreivanje

- Odreivanje alkaloda u korenu rauvolfije, Rauwolfiae radix, prema DAB 1996.

Princip: rezerpin, johimbin i drugi alkaloidi grade obojene nedisocirane soli


(jonske parove) sa eriohrom crnim-T (kiseli indikator, tj. natrijumova-so jedne
kisele azo boje).
Ostali -karbolinski alkaloidi Monoterpensko-indolni alkaloidi
eburnaman tipa - vinkamin
10 8 7

H 4
13
1
2
N 19
Delovanje N 3
14
Vinkamin pojaava protok krvi u CH3COO
17

cerebralnom regionu (poveana OH CH2CH3


iskoristljivost kiseonika i glukoze. Vinkamin
Intenzivirana glukoliza poveava
pCO2, to izaziva vazodilataciju.
Vincae minoris herba, Vinca minor,
Primena Apocynaceae
Osueni list samoniklog ili gajenog
Za terapiju fiziolokih i psihikih
zimzelena; ree herba.
simptoma senilnosti, kod nekih List je izdueno-lancetast, zailjen na
trauma centralnog nervnog sistema; vrhu, 2-4 cm dug, ravnog oboda, sjajan,
modanog udara, poremeaja zelene boje, gorkog i oporog
ravnotee i orijentacije. ukusa, bez mirisa.
Kao antihipertenziv se ogranieno Kao izvor droge mogu posluiti i druge
koristi. vrste zimzelena; V. major i V. herbacea.
OH OH
N N
C2H5 C2H5
Indolno-indoleninski alkaloidi Monoterpensko-indolni alkaloidi
Katarantus alkaloidi N N
N N
H COOCH3 C2H5 H COOCH3 C2H5
H H
CH3O N OCOCH3 CH3O N OCOCH3
H COOCH3 H COOCH3
CH3 OH COH OH
Vinblastin (Vinkaleukoblastin) Vinkristin (22-Oksovinkaleukoblastin)

OH
N
C2H5

N N
H N
N H COOCH3 C2H5
CH2CH3 H
CH3O N OCOCH3 N CH3O N OH
CH3
COOCH3 H H CONH2
CH3 OH COOCH3 CH3 OH
Vindolin Katarantin Vindezin

Pripadaju grupi monoterpensko-indolnih alkaloida; indolni,


dihidroindolne i tertahidroindolizinske strukture (vindolin, katarantin i
ajmalicin).
Farmakoloki aktivni sastojci su binarne prirode i nastaju povezivanjem
dva monomerna alkaloida; najvaniji se vinkristin (0.0003%) i vinblastin.
Primena
Delovanje
Droga se koristi za ekstrakciju
Citostatici. binarnih alkaloida.
- Binarni alkaloidi katarantusa se Alkaloidi se u obliku liofilizata ili
povezuju s tubulinom i spreavaju rastvorenih soli koriste parenteralno.
formiranje mikrotubula i deobnog
- Vinkristin-sulfat se koristi u okviru
vretena.
hemoterapije Hodgkinsovog
- Blokiraju neurotransmisiju sindroma, razliitih vrsta limfoma i
(mikrotubule aksona) to je sarkoma, kancera dojke i materice.
osnova njihove neurotoksinosti.
- Vinblastin-sulfat se primenjuje i
- In vitro blokiraju sintezu proteina kod karcinoma jajnika i testisa.
i nukleinskih kiselina.
Kao i veina ostalih citostatika, i ovi
alkaloidi imaju brojna sporedna
dejstva.
Terpenski alkaloidi

nastaju metabolizmom
mevalonske kiseline
Diterpenski alkaloidi, filokladenskog tipa alkalodi jedia .
- javljaju se u slobodnom obliku kao amino alkoholi
- estri sa siretnom i benzojevom kiselinom (akonina;
akonitin i benzoilakonin).

OH OCH3
OCH3
OR1
COOH
H3C
N
OR2 OH COOH
HO
OCH3 COOH
CH3O
Akonitna kiselina
Akonin (R1=R2=H)
Benzilakonin (R1=COC6H5, R2=H)
Akonitin (R1=COC6H5, R2=COCH3)
Delovanje
Alkaloidi jedia izazivaju paralizu zavretaka perifernih nerava.

Primena
Droga se gotovo i ne koristi. Iz nje se ekstrahuju alkaloidi.
Akonitin se koristio u nekim preparatima protiv neuralgija, naroito kod
facijalnih neuralgija.
Koristi se za trovanje divljih ivotinja.
esto se koristi u homeopatskim preparatima.

Toksinost
Desetak grama sirove krtole jedia, ili 2-5 mg akonitina je letalna doza
za odraslu osobu. Simptomi trovanja se manifestuju anesteziranjem i
usporenim disanjem. Smrt nastupa zbog prestanka disanja. Nai preci
su koristili jedi za spravljanje otrova za strele.
Aconiti tuber - krtola jedia
Aconitum pentheri Hayek Pani - Ranunculaceae

Biljka
Viegodinja zeljasta biljka, uspravne stabljike koja
izraste preko 1 m.
Listovi su prstasto deljeni na 3-5 rombinih
renjeva.
Cvetovi su sakupljeni na vrhu izdanka gde
formiraju cvast, prekrivena lezdanim dlakama.
Cvetovi su specifino graeni u obliku kacige,
ljubiasti.
Rastu na vlanim visokoplaninskim livadama. A.
pentheri je zastupljen u flori srednje Evrope i Azije.
Jedii s plavim cvetom: A. divergens, A.
variegatum i A. paniculatum .
Aconitum variegatum
A. vulparia ima ute listie krunice.
Droga

Osuene mlade korenske krtole jedia izvaene u jesen ili rano prolee.
Kao droga se koristi krtola raznih Aconitum vrsta s plavim cvetom.
Krtola ima oblik repe i obrasla je tankim korenjem, koje otpada u procesu
dobijanja droge.
Aconiti tuber je po povrini mrke boje sa oiljcima od korenja. Krtola je
na prelomu branjava, bele boje sa vidljivom valovitom linijom
kambijuma. Ukusa je specifinog, prvo slatkog, a kasnije ljutog; pecka i
izaziva neosetljivost jezika i usne duplje, uz obilno luenje pljuvake. Bez
mirisa.
Diterpenski alkaloidi - taksini

Diterpenski estri tipa taksana koji sadre azot u molekulu - taksini (taksin A,
taksin B, taksol).
Najpoznatije i farmakoloki najaktivnije jedinjenje je taksol (paklitaksel).

O Izolovan 1971.
O O OH

O NH O H

O O
OH O O
OH
O O
Taksol
Delovanje.
Delovanje
Zbog prisustva etvorolanog oksetana i estarske funkcije u
bonom lancu, taksol poseduje antikacerogenu aktivnost.
Vezuje se za mikrotubulin deobnog vretena i spreava njegovu
razgradnju do tubulina.

Primena
Terapija karcinoma jajnika, kao i kod metastaza karcinoma dojke.
Primena kod drugih oblika malignih oboljenja je u fazi ispitivanja.
Lekovi na bazi taksol i polusintetskih derivata taksola su kliniki
ispitani.

Registrovani lekovi
- na bazi paklitaksela
- na bazi 10-deacetil paklitaksela = docetaxel.
Steroidni alkaloidi
N(CH3)2
O N

R
H2N Irehin (R=OH) (CH3)2N
Holafilamin Kurcesin [R=N(CH3)2] Konesin

O O
N(CH3)2 N(CH3)2

OH
OCH3
OH
CH3NH (CH3)2N (CH3)2N
O O H H
H
Mitifilin Ciklobuksin Buksamin
C21 alkaloidi - derivati pregnana - Apocynaceaea (Holarrhena,
Funtumia, Kibatalia, Malouetia) i Buxaceae.

C24 alkaloidi derivati cikloartenola - Buxaceae.

C27 alkaloidi su prisutni u biljkama familija Liliaceae i Solanaceae.

U okviru familije Liliaceae, javljaju se alkaloidi koji pripadaju:


solanidin tipu (ciklopentanoperhidrofenantrenski skelet),
C-nor-D-homo tipu steroida (C-prsten gubi jedan atom, a prsten D je
proiren i dolazi do kondenzacije indolizidinskog jezgra) =
perhidrobenzfluoreni,
reciklazacijom i uvoenje piperidinskog azota na poloaj C18 stvara se
heksaciklini skelet = tip cevana.
cevana

U okviru familije Solanaceae javljaju se dva tipa alkaloida:


spirosolan tip (solasonin i tomatin),
solanidin tip (solanin).
Alaklodi emerike

Do 2% ukupnih steroidnih alkaloida. Javljaju se kao:

1. slobodni amino-alkoholi (alkamini);


derivati ciklopentanoperhidrofenantrena (rubijervin, izorubijervin,
veralkamin),
derivati perhidrobenzfluorena (veratramin, jervin, izojervin),
derivati cevana (germin, protoverin),

2. heterozidi amino-alkohola i eera;


veratrozid = veratramin i glukoza,
pseudojervin = jervin i glukoza,
izorubijervozin = izorubijervin i glukoza,

3. estri amino-alkohola;
germerin = germin i organske kiseline,
protoveratrin A = protoverin i siretna i metilbuterna kiselina,
protoveratrin B = protoverin i siretna i dihidroksi-metilbuterna kiselina.
H
OH 20 22
HOH2C
12 17
N 26
27
N OH N
11 16
H
10
3 H H
HO HO HO
Rubijervin (C27H43NO2) Izojervin (C27H43NO2) Veralkamin (C27H43NO2)
[Solanid-5-en-3,12-diol] [Solanidin-5-en-3,18-diol] [17-Metil-18-nor-16,28-sekosolanid-5,21-dien-3]
Slobodni alkilamini
H H
H H
O N N
11 17
H 13 23 H
1
10 O HO
3 5 H H
HO HO
Jervin (C27H39NO3) Veratramin (C27H39NO2)

O
H
H
N H
H Alkilamini
N
H H povezani sa
O

Glu O
H H
HO
eerima
Glu O
Pseudojervin Veratrozin

27

26 24
23
N N
18 22

11 12
13
17
20
OH OH Alkilamini grade
estre sa derivatima
14
1 15
10 8 OH OH
3 O OH R CH3 O OH OCOCHCH2CH3
HO
5 6
OH
OH
CH3 CH C C O OCOCH3 CH
3
buterne kiseline.
OH R OH O OH OCOCH3
Germin (R=H, C27H43NO8) Protoveratrin A (R=H, C41H63NO14)
Protoverin (R=OH, C27H43NO9) Protoveratrin B (R=OH, C41H63NO15)
Delovanje

Alkaloidi deluju parasimpatomimetski; usporavaju ritam rada srca i


Dokazivanje
dovode do snienja povienog krvnog pritiska.

Alkaloidi rastvorni u H2SO4 uz dodatak saharoze pozelene.


Primena
Prokuvani sa HNO3 pocrvene.
Droga se retko koristi u terapijske svrhe.
Koristi se kao sirovina za ekstrakciju alkaloida.
Reakcija sa koncentrovanom H2SO4
Estarski alkaloidi (0.25 mg) su uvedeni u terapiju hipertenzije, ali je zbog
Veratrin se boji uta, a kasnije prelazi u narandastu i u crvenu.
male terapijske irine njihova primena naputena.

Koristila u veterinarskoj praksi kao stomahik i emetik kod svinja. Takoe,


koristi se spolja kod metiljavosti stoke.
Veratri radix et rhizoma - rizom i koren emerike
Veratrum album L., Liliaceae

Droga
Osueni rizom s korenjem.
Komadi rizoma su spolja mrki, bele
unutranjosti, branjavi. Koren je dug,
promera od nekoliko milimetara, uzdu Veratrum album
naboran, svetlije, ute boje.
Droga je gorkog i neprijatnog ukusa,
bez mirisa. Tokom usitnjavanja drai na
kijanje.
Kao izvor droge mogu posluiti i druge
vrste emerike: V. nigrum, V. viride, V.
eschscholltzii, V. stramineum, V. Veratrum viride
fimbriatum i dr.
Solanum-alkaloidi

Zastupljeni su u vrstama roda Solanum, familije Solanaceae.

Ovi alkaloidi nastaju metabolizmom holesterola, a azot koji ulazi u


njihov sastav potie, najverovatnije, iz arginina.

Steroidni solanum-alkaloidi imaju dva tipa skeleta:


spirosolan tip = azot ulazi u sastva okso-azospirodekanske
strukture,
solanidin tip = sadri indolizidinski ostatak.

III