Está en la página 1de 9

Mn hc: Internet & Dch v

ti: Giao thc PPPoE


Gio Vin : ng Ngc Cng
Sinh vin thc hin : Nguyn c Hin.
Nguyn Th Xun Hnh.
Nguyn Tun.
Phan Vn Tun.
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) RFC 2516

PPPoE l mt giao thc vi c hnh thnh bi s ng gi d liu


ca gi tin PPP trong gi tin Ethernet.

c s dng ch yu vi cc dch v DSL, ni ngi dng c nhn


kt ni vi modem DSL qua Ethernet .

c pht trin bi UUNET , Redback Networks v RouterWare (


Wind River Systems ) v c sn nh l mt thng tin RFC 2516 .
M hnh giao thc PPPoE:
PPPoE gm hai giai on Discovery stage(Giai on khm ph) v
PPP Session stage(giai on phin)

Discovery Stage:
o PPP l giao thc ng gi d liu truyn gia hai im Point to
point, trong khi mi trng ethernet gi tin c rt nhiu im n
nn giai on ny nhm xc inh im n duy nht cho gi tin
PPP.
o Do trc khi trao i PPP kim sot cc gi tin thit lp kt
ni qua Ethernet, a ch MAC ca hai im cui c bit n vi
nhau c th c m ha trong cc gi tin iu khin.Giai on
Discovery PPPoE thc hin chnh xc cng vic ny. Ngoi ra n
cn gip thit lp mt Session ID c th c s dng trao i
cc gi tin.
PPP l mt giao thc peer-to-peer, PPPoE vn l mt mi lin kt
client-server, t nhiu my ch c th kt ni vi mt nh cung cp
dch v trn mt kt ni vt l duy nht.

Qu trnh Discovery gm 05 bc :
o Client Server : Bt u (PPPoE Active Discovery Initiation )
o Server Client : Cung cp (PPPoE Active Discovery Offer )
o Client Server : Yu cu (PPPoE Active Discovery Request)
o Server Client : Xc nhn phin (PPPoE Active Discovery Session
confirmation.)
o Chm dt qu trnh Discovery.
V d mt gi tin PADI(PPPoE Active Discovery Initiation ):

Frame 1 (44 byte trn dy, 44 byte captured)


Ethernet II Src: 00:50:DA: 42: D7: DF, Dst: ff: ff: ff: ff: ff: ff
PPP-over-Ethernet Discovery
Version: 1
Type 1
Code Active Discovery Initiation (PADI)
Session ID: 0000
Payload Length: 24
PPPoE Tags
Tag: Service-Name
Tag: Host-uniq
Binary Data: (16 bytes)
Session stage:
o Khi 1 phin PPPoE c bt u, d liu PPP c gi nh
l bt k ng gi PPP khc . Tt c cc gi Ethernet l
unicast. M PPPoE phi c thit lp . Session_id khng
phi thay i cho phin PPPoE v phi l gi tr c giao
trong giai on khm ph(Discovery Stage). Cc ti trng
PPPoE cha mt khung PPP. Khung bt u vi cc giao
thc PPP-ID.
PPPoE (Point to Point over Ethernet) (RFC 2516) h tr cc giao thc
nh hng (ging IP) v cc giao thc khng nh hng (nh
Ethernet).

PPPoE yu cu hu ht cc giao thc ng khung:


- PPP trn PC bo an kt ni t PC n b nh tuyn ca ISP.
- PPPoE kt ni t PC n modem.
- RFC 1483 kt ni t modem n b nh tuyn ca ISP.
u im:

- PPPoE c th ghp nhiu phin PPP trn mt ATM PVC.


- H tr nhiu ngi s dng chung mt kt ni ADSL.
- PPP cung cp tnh nng bo an (PAP/CHAP).
- S dng mn hnh dial-up quen thuc.
- Ngi s dng c th la chn dch v (La chn dch v mt cch
ng).

Nhc im:

Phn mm hay phn cng ca PC phi c chc nng SAR


Mt i tng s dng trn mt kt ni ADSL v phi cu hnh i tng
s dng.