Está en la página 1de 15

SEMINAR DAN BENGKEL

PENGAJIAN AM

PENGGAL 1 2016
#100%STPM

FORMAT PEPERIKSAAN
Penggal
Pengajia
n

Kod dan
Nama
Kertas

Jenis Ujian

Markah
Masa
(Wajaran
)

Penggal
1

900/1
Pengajian
Am 1

Ujian Bertulis

80 (29%) 2 jam

Bahagian A:
Soalan aneka pilihan
15 soalan diberikan
Jawab semua soalan

15

Bahagian B:
Soalan berstruktur
4 soalan diberikan
Jawab semua soalan

15

Bahagian C:
50
Soalan esei
3 soalan diberikan Jawab 2
soalan daripada 3 soalan

Cadangan Pembahagian
Masa
Bahagian
A
B
C
Keseluruhan

Soalan
15 soalan
Objektif
4 Soalan
Struktur
2 Soalan Esei

Masa
25 minit
25 minit
70 minit
120 minit
(2 jam)

BAHAGIAN A

SOALAN OBJEKTIF
MALAYSIA KEKAL
BERDAULAT

Analisa soalan
BI
L
1.

Tajuk

Ciri-Ciri Asas Sesebuah


Negara/Konsep Negara
2. Kebebasan
Asasi/Warganegara/Pengasing
an Kuasa
3. Perlembagaan Persekutuan
4. Akta Parlimen
5. Kuasa Yang Di Pertuan Agong
6. Majlis Raja-Raja
7. Dewan Rakyat/Dewan
Negara/Dewan Undangan
Negeri/Kabinet
8. Menteri Besar/Perdana
Menteri
9. Kerajaan
Persekutuan/Negeri/Tempatan
10. Pilihan Raya (Fungsi/Cabar

2013 2013 2014 2015 2016


U/20 U/20 U/20 U/20
14
15
16
17
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
3

1
1
1

1
3

SAMBUNGAN
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

Unit Penyelerasan, Unit


Perancang Ekonomi
Suruhanjaya Pilihan Raya

Tadbir Urus (Urusan


Baik/Ciri)
Prinsip Tadbir Urus Dalam
Perkhidmatan Awam
Senarai Persekutuan,
Senarai Negeri Dan
Senarai Bersama
16 Ketua Setiausaha Negara
.
17 Badan Kehakiman :
.
Mahkamah Tinggi
(Pengampunan Raja),
Majistret, Sesyen, Syariah
18 Perbendaharaan Malaysia,

BAHAGIAN B

SOALAN STRUKTUR

BAHAGIAN A SOALAN BERSTRUKTUR


kriteria

Markah

Isi betul

Soalan Kemahiran Berfikir Aras


Rendah (LOTS)

Isi betul

1
+
1

Soalan Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi (HOTS)

Huraian betul

Catatan

Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap


jawapan, maka jawapan calon yang pertama sahaja
yang akan diperiksa.
Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi
calon menambah jawapan, maka jawapan yang
selebihnya itu tidak akan diperiksa.

ANALISIS SOALAN
STRUKTUR P1

BIL
SOALAN 2013
16. Huraikan dua cara bagaimana seorang
tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah
17. Nyatakan
tiga
elemen
penting
untuk
melaksanakan pilihan raya di Malaysia
18. Terangkan empat peranan Unit Pemodenan
Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Malaysia
19. Terangkan dua keadaan Pihak Berkuasa
Tempatan (PBT) perlu merujuk terlebih dahulu
kepada kerajaan Negeri sebelum sesuatu
perkara yang baharu dilaksanakan

BIL
SOALAN ULANGAN 2013 & 2014
16. Nyatakan empat hak Encik Z menurut
peruntukan
Kebebasan
Diri
dalam
Perlembagaan Persekutuan
17.
18.

19.

Terangkan
dua
sebab
Suruhanjaya
Pilihanraya (SPR) dikatakan agensi yang
bebas
Nyatakan empat cara Encik X boleh
mempamerkan tadbir urus yang terbaik,
iaitu
dari
segi
sistem
penyampaian
perkhidmatan awam yang cekap kepada
pelanggan
Nyatakan tiga impak amalan tadbir urus
terbaik dalam pelaksanaan projek program

BIL
SOALAN ULANGAN 2014/2015
16. Nyatakan
Tiga
Sebab
perlembagaan
persekutuan undang-undang tertinggi
17.
18.

19.

a) Apakah maksud Doktrin Pengasingan


Kuasa
b) Nyatakan tiga sebab pelaksanaannya
a) Apakah dua majlis yang ditubuhkan
mengikut
peruntukan
Perlembagaan
Persekutuan
b) Nyatakan dua tujuan penubuhan majlis
penyelarasan antara kerajaan Pusat dan
kerajaan Negeri
Nyatakan empat kesan tadbir urus baik
kepada sektor awam negara

BIL
SOALAN ULANGAN 2015/2016
16. Terangkan dua kepentingan Perlembagaan
persekutuan
kepada
sesebuah
negara
berdaulat
17.
18.
19.

Nyatakan tiga keadaan Kekosongan luar


jangka kerusi dewan rakyat dan dewan
undangan negeri
Nyatakan empat fungsi Suruhanjaya
perkhidmatan awam
Huraikan dua cara Tertuduh memberi
keterangan di mahkamah

ANALISA SOALAN BAHAGIAN


C
Tahun
Kata kunci
Tema
2013
2014 dan
2013
(Ulangan)
2015 dan
2014
(Ulangan)

Bincangkan
Bincangkan
Bincangkan
Bincangkan
Ulaskan
Bincangkan

Penetapan gaji minimum


Warisan budaya
Barangan kraftangan
Peranan kerajaan
Memperkasa pertahanan negara
Laman web rangkaian sosial

Bincangkan
Ulaskan
penyataan
Bincangkan

Gejala rasuah
Integrasi dan perpaduan

Huraikan
2016 dan
2015
(Ulangan)

Ulaskan
Bincangkan

Penghijrahan modal insan


Malaysia
Ciri-ciri kepimpinan yang
berkualiti
Semangat patriotik terhadap
negara
Teknologi satelit

RAMALAN 2017
Tahun

2017

Tema

CABARAN DAN PENYELESAIAN