CURS 2016-2017

Dilluns 26 de setembre de 2016

O Núria Guitart: Tutora de 6è B
O Sussi Palomeras:Tutora de 6è A
O Mestre d’Educació Física: Dani Negre
O Mestra de Música: Eva Codinach
O Mestra d’Educació Especial: Anna Gómez
O Mestra de SEP: Cristina
O Mestre de Religió: Gerard Mestre

O Assolir un nivell de competència en tots els àmbits

adequats a l’edat.
O Siguin responsables .
O Siguin autònoms.
O Agafin confiança .
O Superin els reptes.
O Aprenguin mitjançant el descobriment.
O Adquireixin coneixements per aplicar a la realitat
canviant del nostre món
O Gaudeixin dels aprenentatges .
EN DEFINITIVA, QUE CREIXIN COM A
PERSONES I SIGUIN FELIÇOS

O Reforç de llengua catalana i
matemàtiques.

Els nostres fills han d’aprendre a l’escola el
mateix que nosaltres?
Què ha canviat?
 Volem viure en una societat democràtica i cal que
les persones sapiguem analitzar críticament la
informació i prendre decisions.
 L’economia té noves necessitats i cal estar
preparats per canviar de feina.
 L’accés a la informació és universal (Internet)
però cal saber què buscar, comprendre-la i
analitzar-la críticament

L’aprenentatge de competències
demana a les famílies, al
professorat i a la societat en
general, canvis importants en la
manera d’ajudar els nostres fills
i alumnes a aprendre

Què hem de canviar?

Hem de...
estimular que els nostres fills i filles es facin
preguntes, explorin, raonin…(i no donar respostes
perquè les repeteixin)
animar-los a anticipar com fer alguna cosa i
possibles conseqüències (i no dir-los com ho han de
fer)
animar-los a autoavaluar els resultats d’una acció
(i no dir si la tasca està ben feta o no)

acompanyar-los quan es desanimen, no saben com
sortir-se’n o bé es bloquegen……(i no retreure en
aquests moments què haurien d’haver fet)
llegir, comentar lectures o programes de TV
buscar conjuntament informacions (no només les
relacionades amb l’escola)
facilitar el treball amb els amics, l’intercanvi, la
cooperació (i no l’individualisme i la
competitivitat)

i, molt especialment…
treballar d’acord amb els mestres,
reforçant el seu paper i la seva
feina
promoure la cohesió social amb la
interacció entre els nostres fills i
entre d’altres que són diferents

DEURES?
O Acabar tasques de l’aula
O Deures voluntaris: al llarg de cada tema suggerim

tasques o petites investigacions voluntàries.
O Repassar el que s’ha fet a l’aula
O Preparar dictat català i castellà
O Llegir diàriament, practicar cronos, web ed.
Cruïlla, jclics,...

LLENGUA

PLA LECTOR
Lectura diària individual 15-20 minuts
Lectura setmanal en veu alta per part de la
mestra
Lectura mensual d’un llibre a casa
Lectura setmanal col·lectiva: català, castellà i
anglès
A MÉS A MÉS...
ORTOGRAFIA
•Visites trimestrals
Dictats
a la biblioteca del
Comprensió lectora
poble
Expressió escrita amb reforç a l’aula •Apadrinament
lector
Expessió oral
PROVES AL LLARG DEL CURS
ACL (comprensió lectora) / Velocitat lectora

MATEMÀTIQUES
Activitats manipulatives i llibre:
Numeració i càlcul
Espai i forma (geometria)
Estadística i atzar (gràfics)
Mesura (longitud, pes, capacitat, temps i diners)
Treballem algunes activitats manipulatives des de l’àrea de
plàstica
Activitats sistemàtiques setmanals:
Resolució de problemes
Càlcul global : Problemes del Quinzet
Càlcul crono: (pràctiques a casa i prova mensual)
Càlcul ràpid "Quinze són quinze“
Àlgebra
Completar sèries
Argumentar
Càlcul escrit algorismes (a casa i prova mensual)

NATACIÓ
L’ACTIVITAT ES DURÀ A TERME AL SEGON
TRIMESTRE.
NECESSITAREM MARES I PARES
ACOMPANYANTS per fer el camí d’anada.

INFORMES TRIMESTRALS
O Aquest curs no corresponen amb

l’acabament natural del trimestre. Es donaran
els informes abans d’arribar les vacances.
O Termes valoratius:
O AE : Assoliment excel·lent
O AN : Assoliment notable
O AS : Assoliment satisfactori
O NA : No-assoliment

O Estada al Parc Natural de la Garrotxa
O Sortida a peu als Castells de Mascarbó i Montsoriu
O Estada esportiva a Banyoles
O English Day

•El futur del país depèn del
present dels ciutadans que ara
es formen.
•El futur del país depèn de
quin país els deixem.
•El futur dels ciutadans depèn
de la seva capacitat d’acció.

Aquesta és la nostra
escola.
Volem millorar la
coherència entre casa i
escola.
Fem-ho?

La pàgina WEB de l ‘escola. Els blogs
http://xtec.cat/escolaguilleries

Faltes d’assistència
Pares i mares delegats
Mare enllaç
Correus electrònics
guilleriestutoria6a@escolaguilleries.cat
guilleriestutoria6b@escolaguilleries.cat
Entrevistes família : dimarts de 13.00h14.00h
Ús de l’agenda: eina de comunicació
( família-escola )
Escola Verda
Web:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/guilla1/