Está en la página 1de 17

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA VIN THNG 1

BOCO
CO
N
N
BO
TTNGHIP
NGHIPI
IHC
HC
TT
Ging Vin Hng Dn :
ThS. c Thnh
Sinh Vin Thc Hin
:
Nguyn Hu Quang
Lp
:
D10VT1
Kho
:
2010 2015
H o To
:
Chnh Quy

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA VIN THNG 1

TI:

NGHINCU
CUH
HTHNG
THNG
NGHIN
THNGTIN
TINDI
DING
NG
THNG
TIN4G
4G--LTE
LTE
TIN

H Ni, 12/2014

TI:
NGHIN CU H THNG

THNG TIN DI NG TIN 4G LTE

NI DUNG BO CO
Tng Quan V Cc H Thng Thng Tin
Di ng Tin 4G-LTE
Kin Trc Mng V Giao Thc
Lp Vt L V a Truy Nhp Trong
H Thng 4G-LTE
Cc Th Tc Truy Nhp
Kt Lun
1

TNG QUAN V CC H THNG THNG TIN


DI N
G TIN 4G - LTE
TIN TRNH PHT TRIN CA H THNG
THNG TIN DI NG

Hnh 1: Tin trnh pht trin ca h thng thng tin di ng


2

TNG QUAN V CC H THNG THNG TIN


DI N
G TIN 4G - LTE
CC MUC TIU CU TH CA LTE
Cung cp nhng dch v d liu tc cao, tr thp
am bao hi u sut khi di chuyn, k ca tc cao
Giam tr trn mang ngi s dng v mang iu khin
Khng con chuyn mach knh, hon ton chuyn mach
goi v ton IP
Tng kha nng tit ki m nng lng thit b u cui
Kin truc mang se n gian hn so vi mang 3G hi n tai
Tn tai song song, co tinh tng thich ngc vi cac
thit b mang th h trc
Giam thiu chi phi.

KIN TRC MNG


V GIAO THC LTE
Mc tiu quan trng hng u khi phat trin ln mang di ng LTE ca 3GPP l cai thin
hiu sut v giam tr truyn tin hiu, mt trong nhng giai phap c thc hin chinh l phat
trin kin truc mang c hng ti kin truc phng hn.

Phin bn 6

Phin bn 7
ng hm trc tip

Phin bn 7
ng hm trc tip
& RNC trong eNB

Phin bn 8
SAE & LTE

GGSN

GGSN

GGSN

SAE GW

SGSN
RNC
NodeB

SGSN

SGSN

MME

RNC
NodeB

RNC
NodeB

eNodeB

Mt phng iu khin
Mt phng ngi dng
Hnh 2: Pht trin kin trc 3GPP hng ti kin trc phng hn.
4

KIN TRC MNG


V GIAO THC LTE
CU HNH KIN TRC C BN H THNG
Cc mng ngoi:
Dch v nh iu hnh (IMS)
v internet
Rx

SGi
EPC

SAE
GW
S11

S6a
S10

(Only when
S5/S8 is PMIP)

S1-U
X2

eNodeB

S1-MME
E-UTRAN

LTE-Uu
UE

Lp kt ni IP, EPS

S5/S8

Gxe

Lp dch v kt ni

Gx

Mng dch
v

Thit b ngi
dng

Hnh 3: Kin trc h thng cho mng ch c E-UTRAN

KIN TRC MNG


V GIAO THC LTE
CHUYN GIAO TRONG MNG LTE
Mt phng ngi dng
Cp nht yu cu
MME

S-GW

Mt phng ngi dng


p ng cp nht Chuyn

Mt
dn phng
n
g- c
huy gi

ng d n i
n

eNB1
(Ngun)

i
ng
dn

p ng
chuyn
i ng
dn

HO yu cu
HO p ng
HO gii phng ti ngun
Ln
h

HO

HO
n
h
n
c

eNB2
(ch)

UE Hng chuyn ng
Hnh 4: Hot ng chuyn giao

LP VT L V A TRUY NHP TRONG


H THNG 4G-LTE
CU TRC KHUNG NG LN V NG XUNG

Hnh 5: Cu trc khung loi 1 (FDD) v loi 2 (TDD)


7

LP VT L V A TRUY NHP TRONG


H THNG 4G-LTE

Hnh 6: Li ti nguyn truyn dn trong LTE


8

LP VT L V A TRUY NHP TRONG H


THNG 4G-LTE
My Pht
Bits

iu Ch

Ni tip ti
song cng

Tin t vng
m rng

IFFT

Tn S
Tng bng thng v tuyn
(Vd: 20MHz)

My Thu
Loi b tin
t vng

Ni tip ti
song cng

Bits

Gii iu ch

FFT
Lm cn
bng

Hnh 7: My Pht v My Thu trong h thng OFDMA

LP VT L V A TRUY NHP TRONG H


THNG 4G-LTE
My Pht
Bits

iu Ch

DFT

nh x
sng
mang con

IFFT

Tin t vng
m rng

Tn S
Tng bng thng v tuyn (Vd: 20MHz)

My Thu
Cn bng
MMSE

IDFT

FFT
Gii iu ch

Loi b tin
t vng m
rng
Bits

Hnh 8: My Pht v My Thu trong SC-FDMA

10

LP VT L V A TRUY NHP TRONG H


THNG 4G-LTE
KY THUT A ANTEN MIMO

Hnh 9: Cc ch truy nhp knh v tuyn


11

CC TH TUC TRUY NHP


TH TUC D TM
Do tm l th tc m thit b u cui tm thy mt mang co kha nng kt ni ti.
h tr thit b u cui trong th tc ny, LTE cung cp mt tin hiu ng b s cp v
mt tin hiu ng b th cp trn ng xung.

Hnh 10: Cc tn hiu ng b s cp & th cp


12

CC TH TUC TRUY NHP


TH TUC TRUY NHP NGU NHIN

UE

eNodeB

AGW

ng b vi nh thi
ng xung
(t vic d tm cell)
Bc 1: Phn m u truy nhp ngu nhin
Bc 2: p ng truy nhp ngu nhin
iu chnh nh
thi hng ln

Bc 3: Bo hiu RRC

Ch khi UE khng bit n eNodeB


(ban u truy nhp ngu nhin)

Bc 4: Bo hiu RRC
D liu ngi dng

Hnh 11: Tng quan v th tc truy nhp ngu nhin


13

KT LUN
Trong an ny em cp mt cach tng quan v cng ngh
LTE vi nhng n i dung:
Tm hiu qua trnh phat trin v gii thi u v cac h thng thng
tin di ng v c th l LTE.
Tm hiu v kin truc mang LTE, cac thnh phn chinh v cac
giao thc s dng.
Nm bt c cac cng ngh OFDMA, SC_FDMA v MIMO s
dng trong giao din v tuyn ca LTE.
Tm hiu v lp vt l v a truy nhp trong h thng 4G-LTE.
Cac th tc truy nhp LTE.
Trong khoang vi nm na, LTE chc chn se tr thnh cng ngh
mang tinh ph bin, ai di n cho th h mang di ng th h th 4 v
cung cp rt nhiu dch v cng nh tinh nng u vi t cho chung ta. LTE
co th tr thnh h thng thng tin di ng ton cu trong tng lai. V
vy vic tm hiu v cng ngh LTE l cn thit v co ngha rt thc t.
14

CM N THY C V CC BN
LNG NGHE !