1.

Preinscripció i matrícula
2. Empreneduria
3. Competències Bàsiques
4. Viatge fi de curs

1. Preinscripció i matrícula
• Es poden matricular a primer curs
d'educació secundària
obligatòria els alumnes que
compleixen 12 anys durant l'any
2015 i els d'edat diferent als quals
correspongui acadèmicament iniciar
aquesta etapa educativa.
• Abans de matricular-se s'ha de fer
la preinscripció. Amb la preinscripció
se sol·licita l'admissió en un centre
determinat.

Calendari
Publicació de l'oferta:
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matricula_2015_2
016

Preinscripció: 
- Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març, ambdós inclosos.

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els
casos)
•Original i fotocòpia del llibre de família
•Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,
mare o tutor/a) o de la targeta de residència.
•Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna
•Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
•De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació
dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document
d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

Criteris de prioritat
• Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40
punts. 
• Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del
lloc de treball del pare, la mare. : 30 punts.


Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el
tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre:  20 punts. 
En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre
sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea
d'influència: 10 punts.

• Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora,
siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
• Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15
punts.
• Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al
33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de
l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
• Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual
es presenta la sol·licitud: 5 punts.

Centres adscrits
IES JUAN MANUEL
ZAFRA

IES JOAN FUSTER

IES JOAN
D’ÀUSTRIA

Portes obertes:
dissabte, 28 de
febrer, des de les 11
fins a les 13 hores

Portes obertes:
diumenge, 22 de
febrer, des de les 11
fins a les 13 hores

Portes obertes:
dissabte, 7 de març,
des de les 11 fins a les
13 hores

Sessions informatives
per 1r d'ESO:
dimecres 25 i dijous 26 a
les 18 hores a l'institut

Sessions informatives
per 1r d'ESO:
dimecres 25 les 18:30
hores a l'institut.

Sessions informatives
per 1r d'ESO:
Dimarts 24 les 18 hores a
l'institut.

http://www.jmzafra.com
/

http://agora.educat1x1.c
at/iesjoanfuster/intranet
/

http://insjoandaustria.or
g/

2. Empreneduria:

http://tresdosu.com/

• Emprèn a la classe és un grup de tallers (sis
sessions de dues hores) creatius i divertits, dins
l’horari escolar, dirigits a nens/nenes de primària
amb la finalitat de treballar
competències emprenedores.
• A través de les activitats, els nens treballen
continguts que afavoreixen la consecució d’objectius
relacionats amb diferents àrees educatives de
l’escola. I la interacció grupal i l’esperit col.laborador
que cal posar en joc ajuden a enfortir habilitats
emprenedores per un futur inmediat.

Per setè any consecutiu, es fa una prova que avalua les competències
i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de
l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum
previst per a l'ESO.
L'avaluació de sisè d'educació primària:
- És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
- Mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar
l'educació primària.
- Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició
de les competències bàsiques de l'alumnat.
- Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de
l'alumnat.
- Afavoreix la transició de l'educació primària a l'educació secundària
obligatòria.
- Permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català..

La prova s'aplica:
- A tots els centres que imparteixen
educació primària a Catalunya.
- En quatre sessions, dues cada matí
de la primera setmana de maig.
     - El primer dia: llengua catalana i
matemàtiques
     - El segon dia: llengua castellana
i llengua estrangera
- Cada sessió té una durada d'entre
45 i 55 minuts.
- Té lloc de manera simultània a tots
els centres educatius que
imparteixen educació primària.

competència lingüística en llengua
catalana i castellana avaluen
Els quaderns de

- La comprensió lectora mitjançant ítems tancats.
- L'expressió escrita mitjançant ítems tancats de competència
lingüística (lèxic i morfosintaxi) i mitjançant una composició escrita on
s'avaluen els aspectes formals (lletra,espais, marges), la competència
discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística (lèxic,
ortografia i morfosintaxi).
- L'ortografia també s'avalua mitjançant un dictat, en el qual s'ha
d'escriure paraules en uns espais buits.

competència lingüística en llengua
estrangera conté:
El quadern de

- La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems
tancats que avaluen els processos d'obtenció d'informació i
d'interpretació.
- L'expressió escrita, amb l'elaboració d'una breu producció, pautada
i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i
adequació, guiades pel plantejament de l'activitat) i la competència
lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

El quadern de

competència matemàtica

avalua:

- L'habilitat de l'alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els
números, produir i interpretar diferents tipus d’informació
matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i
espacials de la realitat, entendre i resoldre problemes i situacions
relacionats amb la vida quotidiana i justificar els resultats
obtinguts. Ho fa amb ítems referits a:
- Numeració i càlcul
- Espai, mesura i lectura de gràfics
- Relacions i canvi

Dia 1 de
juny
(dilluns). BarcelonaMallorca –
Alcúdia:

Dia 1 de juny
(dilluns).
Mallorca –
Alcúdia:

Dia 2 de
juny
(dimarts).
Alcúdia

Dia 3 de juny
(dimecres).
Alcúdia

Dia 4 de
juny
(dijous).
Alcúdia

Dia 5 de juny
(divendres).
Alcudia –
Palma Barcelona

Acciona
Trasmediterr
anea
-Trajecte
Barcelona –
Palma –
acomodació
camarot

-Trasllat cap el
COMPLEJO
BELLEVUE CLUB

-senderisme
cultural fins
el poble de
Alcudia.

-Trasllat en
autocar privat des
del complejo
Bellevue a la zona
d’activitats de La
Victoria, on el
grup realitzarà un
programa
d’aventura :
piragüisme,
escalada en
rocòdrom, tiro con
arco, rappel i
paddle surf.

-taller de
carteres
reciclades
com a record
del viatge.

Acciona
Trasmediterran
ea –Trajecte –
Palma –
Barcelona
-acomodació
camarot

-Estada en
habitacions
multiples.
-Monitors 24 hores
i monitors
especialitzats
-GYMKHANA
PUERTO DE
ALCUDIA
-Vetllada
d’animació

-GYMKHAN
A
DEPORTIV
OACUÁTICA a
la platja del
port.
-Vetllada
d’animació

-Vetllada
d’animació

-olimpíades
de PRUEBAS
DEPORTIVOACUATICAS
-Vetllada
d’animació

Esmorzar picnic extra pel
vaixell. Inclou
aigua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful