Está en la página 1de 8

HNG DN S DNG

T NGUN DELTA
CNG TY DCH V VIN THNG
TRUNG TM DCH V VIN THNG KV1
1. T Ngun Delta AMS
2
1.1 Ng vo AC
Nm pha trn cc
module REC, pha bn
tri dy cu ch chng
st mu , c ghi r
L1, L2, L3, N, PE
(nu khng nhn thy
th ng vo AC b
ming nha che i)
3
1.2 Ng ra DC
Dy CB nm pha tri
4
Dy CB truyn dn
(F1 F4)
Cc dng
Dy CB BTS
(F10 F13)
1.3 Ng ra Accu
Dy CB nm pha phi
5
Dy CB accu
(F11 F14)
Cc dng
1.4 CB Rec
Mi module REC
tng ng vi 01
CB pha trn
(k bn dy cu
ch chng st ca
t ngun) (LF11
LF 18)
6
1.5 Module REC
Cng sut ca REC l 2000W (54V 37A
DC; 220V 12A
max
AC).
Khi Rec hot ng bnh thng th LED
OK sng xanh bnh thng.
Khi n LED OK nhp nhy (200 ms sng
200 ms tt ) l cnh bo REC b hng.
Khi n LED OK nhp nhy (20 ms sng
1000 ms tt ) l cnh bo ng vo (in p
vo) AC ca REC vt ngng.
reset REC th ta nhn nt Config cho n
khi n LEC Com bt u nhp nhy
(khong 10 giy), khi REC s reset li gi
tr mc nh ca nh sn xut.
7
1.6 u cnh bo
AC
LVA
REC