Está en la página 1de 53

1

Thnh vin thc hin:


PHAN VN NG
NGUYN DUY HI
PHAN NGUYN KHOA
2
LAB 2:Basic Transmission Lines
in the Frequency Domain
MC TIU:
- S dng spice kho st sng sin trn ng truyn
khng tn hao
- Lm quen vi sng phn x c bn t ti v so snh cc
m phng vi gi tr tnh ton bng gin Smith
3
M HNH NG TRUYN C BN
Cc tham s c trng ca ng truyn khng suy hao
: tr khng c trng ca ng truyn
: thi gian tr
- Quan h chiu di ca dy vi thi gian tr:
vi l vn tc pha
-Vi L l in cm trn mt n v chiu di v C l
in dung trn mt n v chiu di:


4
M HNH NG TRUYN S DNG CP
NG TRC
Xt mt cp ng trc thng dng RG-58 c:


Question 1: tnh in cm v in dung trn mt n v
chiu di


5
M HNH NG TRUYN S DNG
CP NG TRC
Vi cp ng trc khng tn hao ta c cng thc lin
h gia L,C v bn knh trong a,bn knh ngoi b ca
cp


6
M HNH NG TRUYN S DNG
CP NG TRC
Question 2: Cho mt cp ng trc khc vi
, . Tnh t s= 4,235

Question 3:
Vi b= 3mm
7
M HNH NG DY TRUYN SNG XY
DNG TRN SPICE
8
ZG
50
ZL
100
T1
TD = {delay }
Z0 = 50
0 0
0 0
LOAD INPUT
VG
1Vac
0Vdc
PARAMETERS:
delay = 5ns
Question 4: cho f = 200MHz v
Tm bc sng ?M HNH NG DY TRUYN SNG
XY DNG TRN SPICE
Question 5: Cho chiu di ng truyn
Tm thi gian tr
9Question 6: V s cng ca in p ti u vo nh
l mt hm ca chiu di. T cc gi tr in p trn biu
v mi quan h, xc nh VSWR, v t VSWR tnh ||.

10
Vi l chy t 0 n

Question 7: V hm cng dng in u
vo nh l mt hm ca chiu di L. t tnh v ||.
Nhn xt: VSWR v || c gi tr nh nhau theo 2 cch tnh
trn
11
Question 8: V cng ca tr khng vo

ln ca tr khng u vo nh l mt hm ca chiu
di

12
Phn thc ca tr khng

Phn o ca tr khng

13
Question 9: Tnh ton trc tip v VSWR s
dng phng trnh (2.6) v (2.7) di y. So snh li
kt qu o cc cu 6, 7 v 8?


Kt qu ny ging kt qu bi 6&8
14
Question 10: V cng in p ti
Cng in p ti ti


Nhn xt: S thay i bin ca ln in p l rt
nh mV. Do c th coi in p khng thay i
theo chiu di


15
Nng lngNhn xt: bin ca nng lng cng thay i rt nh
mW. Do vy nng lng cng khng thay i theo chiu
di ng truyn
16
TR KHNG TI

Question 11: Nu ta c 1 mt cp ng trc nh trong cu hi 4, th tn s
ca n ti chiu di /2, 2.5 l bao nhiu? (ch rng ta khng c thay i
chiu di vt l ca ng truyn)
ng trc trong cu hi 4 c tn s f = 200MHz
V vy:17
Question 12: V bin ln ca in p u vo i vi
chiu di khc nhau ( ch thay i tn s ). So snh vi kt qu
question 6. Tnh VSVR trong trng hp ny


Nhn xt: Kt qu tng t question 6
T th ta c: Vmax=666.667mV
Vmin=333.394mV

18
Vi l chy t /2 n 5 /2
TR KHNG TI
Thay th ti ZL= 100 bng ti ZL = 25

19
20
Question 13: V bin in p vo
By gi cho ngn mch. Ngha l ZL = 0.001 (rt nh )

21
Question14: V bin in p vo22
By gi cho h mch. Ngha l ZL = 1M (rt ln)

23
Question15: Bin in p vo


24
LAB 3: Transients on Transmission
Lines
Mc ch:
Hiu c bn cht ca ng truyn di s kch
thch in p hnh SIN u vo
Tm hiu s lan truyn ngn ca dy dn vi s tr gip
ca cc thng s trong SPICE.

25
2. Kt cui vi in tr thun
2.1 Ti c phi hp
26
Rg
50
RL
50
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 50n
V3 = 10
T4 = 50.001n
V4 = 0
0 0
0 0
Vg Vsource Vload
Question 1: V dng sng ca in p ngun v ti ca
ng truyn trong khong thi gian t = 050 ns. Gii
thch dng tn hiu v c v so snh vi kt qu tnh
ton

27
28
-H s phn x ti ngun l :


-H s phn x ti ti l :

-V khng c sng phn x,in p ti ngun v ti

Kt qu tnh ton trng vi kt qu hin th trn hnh v

2.2 Ti khng phi hp
Thay i tr khng ti thnh

29
Question 2: V dang sng ca in p ngun v ti ca ng
truyn trong khong thi gian t=0100ns ? So snh kt qu tm
uc vi kt qu mong i c cu tr li cui cng.

Rg
50
RL
20
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 100n
V3 = 10
T4 = 100.001n
V4 = 0
0
0
0
0
Vsource Vg Vload
30

31
-Ti t = T = 25ns, sng i n ti u cui , v do ti khng phi hp nn sng

phn x c bin

V vy in p ti ti l tng ca hai sng ti v sng phn xTi t = 2T = 50ns, sng i n my pht , v bi v khng c sng phn x

Nh vy, in p ngun l:Ti t = 3T = 75ns, sng i n ti , v bi v ti khng phi hp tr khng nn
0
2

V
Tng t nh vy, ta cng c:
32
) ( 86 . 2 V V
S

2.3 Ti v ngun khng phi hp tr khng
Thay i tr khng ti thnh RL = 20 , v thay i tr
khng ngun Rg = 200 .


33
Rg
200
RL
20
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 300n
V3 = 10
T4 = 300.001n
V4 = 0
0 0
0 0
Vg Vsource Vload
Question 3: V dang sng ca in p ngun v ti ca ng truyn
trong khong thi gian t = 0300 ns.
So snh kt qu tm uc vi kt qu mong i c cu tr li cui
cng.

34
-H s phn x ti ngun :


- H s phn x ti ti :
35
Ti t = T = 25ns, sng i n ti u cui , v do ti khng phi hp nn sng

phn x c bin

V vy in p ti ti l tng ca hai sng ti v sng phn xTi t = 2T = 50ns, sng i n my pht, v do my pht khng phi hp nn sng
phn x c bin

Nh vy, in p ngun l:

Ti t = T = 70ns, sng i n ti u cui , v do ti khng phi hp nn sng

phn x c bin

in p ti ti : . Tnh ton tng t ta c bng thng k

Ta thy kt qu tnh ton ph hp vi hnh v
36
2.4 Ngun l xung vung ngn
a mt xung vung ngn10 ns v
g
(t) = 10(u(t)- u(t-10ns))
n ng truyn

37
Rg
200
RL
20
T1
TD = 12.5ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 10n
V3 = 10
T4 = 10.001n
V4 = 0
T5 = 100
V5 = 0
0
0
0
Vg
0
Vsource
T2
TD = 12.5ns
Z0 = 50
0 0
Vmiddle Vload
Question 4: v dng sng in p ngun,im gia,cui ti
ca ng truyn t = 0100 ns. Phc tho biu Bounce

38
39
Bng cc gi tr tnh ton
Biu bounce
Cn 12.5s xung
ghost n ti cui.
rng xung ghost l 12.5
s
2.5 Xung di
Question 5: s dng tr khng ng truyn v tr khng
ngun, ta nh ngha li mt ngun v
g
= +10 V vi t = 0 20
ns, and V for t = 20 40ns. V dng sng in p ngun
,im gia, v cui ti ca ng truyn vi t = 0100 ns. ?
C phi s chuyn i t cao ti thp hon ton cui ti?

40
Rg
200
RL
20
T1
TD = 12.5ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 20n
V3 = 10
T4 = 20.001n
V4 = -10
T5 = 40
V5 = -10
T6 = 40.001
V6 = 0
0
0
0
Vg
0
Vsource
T2
TD = 12.5ns
Z0 = 50
0 0
Vmiddle Vload
41
T th, chng ta c th thy rng s chuyn i t cao n
thp l hon ton r rng vo cui ti.
3. Kt cui tr khng ti phn ng
3.1 Ti dung khng
S dng ngun v
g
(t) = 10u(t), R
g
=25 ,ng truyn c Z0=50 v TD= 25ns.

42
Question 6: u cui ti l mt t in 1 nF . v in p ngun v cui ti ca ng truyn
vi t= 0600ns.
Do c s np v x ca t in,ta c th dng cng thc sau:

Rg
25
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 600n
V3 = 10
0 0
0
Vg
0
Vsource
C1
1n
Vload


43
3.2 Ti cm khng
Question 7:
Thay t in bng 1 cun cm c gi tr 0.25 H lp li
vn trn

44
Rg
25
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 600n
V3 = 10
0 0
Vg
0
Vsource
0
L1
0.25uH
1
2
Vload
45
Question 8: Thay ti bng 1 in tr RL=1000, L=1H,
C=100pF mc song song lp li cu hi nh trn.

46
Rg
25
T1
TD = 25ns
Z0 = 50
Vg
T1 = 0
V1 = 0
T2 = 0.001n
V2 = 10
T3 = 600n
V3 = 10
0 0
Vg
0
Vsource
0
L1
1uH
1
2
Vload
R1
1000
C1
100p
47
4. Phi hp tr khng
Question 9: Thit k b ghp c phi hp tr khng ti
150 ohm, v ngun 75 ohm.

48
Question 10: Tm chiu di ng truyn trong cu 9. M phng p ng
tn s ca mch t 1Mhz 3Ghz, s dng ngun sng Sin 5Vpp, tr
khng ngun 75 ohm. V Vinput, Vload, bin h s phn x, tm bng
thng khi || 0.2. Tnh tr khng vo ca mng phi hp ti 1 Ghz.

49
th Vin v Vload

50
Bin ca h s phn x

51
|| b hn 0.2 t 608.3 MHz ti 1.387 GHz v tn s t 2.607 GHz ti 3 GHz
Tr khng vo ca mng phi hp ti tn s 1Ghz

52
53