Está en la página 1de 19

Hc vin Cng Ngh Bu Chnh

Vin Thng
N TT NGHIP I HC
ti:
Khuch i Raman trong h thng
thng tin quang

Gio vin hng dn: ThS. Nguyn Th Thu Nga
Sinh vin thc hin: Vng Thnh Nam
Lp: D2004VT1

H Ni 12-2008
NI DUNG N
1. Gii thiu v khuch i quang
2. B khuch i Raman
3. ng dng ca khuch i Raman
4. Kt lun
1. Gii thiu v khuch i
quang
Nguyn l khuch i quang
Cc tham s khuch i quang
ng dng ca khuch i quang

Nguyn l khuch i quang


Da trn hin
tng pht x kch
thch v khng c
c cng hng
trong khuch i
Cc tham s khuch i quang

khuch i:

Bng thng li:


H s nhiu:

2
1
2 T
v
g
g
t t
e
=
A
= A
in
out
P
P
G =
out
in
SNR
SNR
NF =
ng dng khuch i quang

2. B khuch i Raman
Tn x Raman
Nguyn l b khuch i Raman
Bm v phng trnh tn hiu
Ngun nhiu trong b khuch i Raman
Phn loi

Tn x Raman

Trng thi kch thch
Trng thi u
Trng thi cui
Photon tn x
a)Tn x Stoke
Photon tn x
Trng thi cui
Trng thi u
Trng thi kch thch
a)Tn x phn Stoke
Nng lng
Tn x Stoke:
Tn x phn Stoke:
O ~
1 2
e e
O + ~
1 2
e e
Nguyn l b khuch i Raman
f bm = (E3 E1)/h
f khuch i = (E2 E1)/h
Mc nng lng chuyn (Transition state)
E
3
Laser bm
Tn hiu cn
khuch i
Tn hiu c
khuch i
E
E
1
2
Mc nng lng dao ng (vibration state)
Mc nng lng nn (ground state)
Bm v phng trnh tn hiu

Tn ti qua mt bng tn
rng (ln n 40THz)
Ph thuc phn cc:
Gn nh trit tiu khi bm
v tn hin phn cc vung
gc
Ph khuch i:
Bm v phng trnh tn hiu

Khuch i Raman n bm

Cng sut bm:
Vi bm thun:
Vi bm nghch:
Cng sut tn hiu khuch i:


khuch i tn hiu:

) exp( ) (
0
z P z P
p p
o =
)] ( exp[ ) (
0
z L P z P
p p
= o
) 0 ( ) ( ) exp( ) 0 ( ) (
0 s s eff R s s
P L G L L P g P L P = o
|
.
|

\
|
= =
}
z
s p R
s
s
z dz z P g
P
z P
z G
0
) ( exp
) 0 (
) (
) ( o
Bm v phng trnh tn hiu

S dng nhiu laser
bm ti cc bc
sng khc nhau
Ph khuch i
rng v tng i
bng phng


Khuch i Raman a
bm:
Ngun nhiu trong b khuch i Raman

Nhiu tn x Rayleigh kp DRS:
Nhiu do thi gian sng ca electron ti trng thi kch thch
ngn
Nhiu pht x t pht ASE
Nhiu do bc sng nh sng bm v nh sng tn hiu gn
nhau
Tng ng vi 2 hin tng tn x n: Mt tn
x phn x v mt tn x ti
Khuch i t pht (ASE) truyn trong hng nghch
s c phn x li trong hng thun nh DRS
Phn loi
Khuch i Raman phn b
Khuch i Raman tp trung
S i quang t ng ch Raman Coupler
B c ch ly
quang
B c ch ly
quang
nh s ng bm
Laser bm
nhiu bc
sng
nh s ng tn
hiu vo
nh s ng tn hiu
c khuch i
Khuch i quang lai ghp EDFA/Raman
Laser
bm
Couple EDFA
Si quang
khuch i
Raman
3. ng dng b khuch i Raman
ng dng trong h thng WDM

ng dng vo thit b khuch i quang
OPTera Long Haul 1600
ng dng trong h thng WDM
Khuch i Raman l nn tng cho khuch i cng
sut ti c ly di v cc di hot ng ti cc bng
tn rng.
T

c
h

b

n
g

q
u
a
n
g
G
h

p

b

n
g

q
u
a
n
g
Khuych i quang bng S
Khuych i quang bng C
Khuych i quang bng L
DRA
Laser bm nhiu
bc sng
Khuch i quang trong h thng DWDM a bng
ng dng vo thit b khuch i quang
OPTera Long Haul 1600
Cc b khuch i
Raman Dra A v
Dra B.
tng c c ly
truyn dn pha
thu ngi ta lp
thm cc b khuch
i Raman. l
cc card DRA.
DRA-B
OUT
(DRA-A)
MON-L
UPG
(DRA-B)
MON-C
DROP
OUT
Internal tap
coupler
WDM
coupler
WDM
coupler
Raman Amplifier
DRA-A
To Dual Amplifier To Fiber plant
Connector
Raman Amplifier
S khi card khuch i Raman
4. Kt lun
Gii thiu chung v khuch i quang
B khuch i Raman
ng dng ca b khuch i Raman
Em xin chn thnh
cm n!