Está en la página 1de 33

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

Vietnam Posts and Telecommunications Group


ViN THNG BNH NH
TNG QUAN V MNG BNG RNG
VNPT BNH NH
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
I. S mng MAN-E ca VNPT Bnh nh
II. Cu trc phn cng Router NE40E-8 v NE40E-4
III. Hng dn s dng U2000
IV. IP DSLAM MA-5600
V. Mini-DSLAM 5616
VI. MSAN
VII.SWITCH

NI DUNG TRNH BY
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
S MAN-E VNPT Bnh nh
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
NE40E-8: Slot & Sub-slot Number
SRU
SFU
SFU
SRU
1 2 3 4 9 12 10 5 6 7 8
1 2 3 4 9 11 10 5 6 7 8
1
2
-
p
o
r
t

1
0
0
/
1
0
0
0

1
2
-
p
o
r
t

1
0
0
/
1
0
0
0

Sub-slot Number: Top
column is slot 0. ie
Ge3/0/0
Sub-slot Number:
Top column is slot 1.
ie Ge3/1/0
Slot
Number
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
NE40E-4: Slot & Sub-slot Number
6
7/8
5
4
3
2
1
SRU
SRU
SFU SFU
Sub-slot Number:
Right column is slot 0.
ie Ge2/0/0
Sub-slot Number:
Left column is slot 1.
ie Ge2/1/0
12-port 100/1000 12-port 100/1000
Slot
Number
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Port Number : 12-port 100Base-FX/1000Base-X SFP FPIC
11 9 7 5 3 1
10 8 6 4 2 0 0
1
10
11
Port Number
Example ge3/0/8
0
1
10
11
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Air flow inside the NE40E-8 Air flow inside the NE40E-4
NE40E-4: Slot & Sub-slot Number
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Outline of the NE40E-8 fan module Outline of the NE40E-4 fan module
The Air Filters of NE40E-8 Air filter on the air intake frame
NE40E-4: Slot & Sub-slot Number
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
1/1/0
5/0/0
5/0/2
5/0/1
1/0/0
1/0/1
2/0/0
2/0/1
1/1/0
FTTX
Huawei
1
1/0/2
DSLAM
1
2/0/2
ISAM
1
2/0/3
1/1/5
1/1/5
IMS-PE1 IMS-PE2
Huawei UPE1 Huawei UPE2
Huawei AGG
.2
.1
.9
.10
.5
.6
.13
.14
.1
4/2/1
4/2/2
.41 .29
.42
.30
.242
.241
1/1/10 1/1/10
IP/MPLS BackBone
HNI-PE NMS
Hng dn s dng U2000
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Giao din U2000

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Giao din ca 1 UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Gim st cng sut thu/pht quang trn cc cng ca UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Giao din qun l cc interface/sub interface ca 1 UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Kha, m cng trn UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Cu hnh 1 cng trn UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Cu hnh to 1 sub interface trn MAN-E

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Cu hnh to 1 sub interface trn MAN-E

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Cu hnh cc tunnel gia cc Agg/UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Khai bo dch v gia cc Agg/UPE s dng VLL

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Khai bo dch v gia cc Agg/UPE s dng VLL

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Khai bo dch v gia cc Agg/UPE s dng VSI

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Khai bo dch v gia cc Agg/UPE s dng VSI

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Backup data cc Agg/UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Backup data cc Agg/UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Hng dn s dng U2000
Backup data cc Agg/UPE

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
IV. IP DSLAM
1. Config 1 DSLAM mi
2. MEGAWAN mi
3. MyTV mi
4. X l
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Config DSLAM mi
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Megawan mi
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
MyTV mi
Khai 1 TB MyTV mi :
BDH.QNN.H12(config)#service-port vlan 2401 adsl 0/3/16 vpi 0 vci 33 rx-cttr 10 tx-cttr 10
BDH.QNN.H12(config)#btv
BDH.QNN.H12(config-btv)#igmp user add port 0/3/16 adsl 0 33 video 0 33 no-auth
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
V. MINI DSLAM Huawei
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
VI. MSAN
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
VII. SWITCH
I. Alcatel 6800 , 6400, 6224
II. Huawei
III. Rubytech
IV. Linksys
TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM
Vietnam Posts and Telecommunications Group
CM N
VIN THNG BNH NH