Está en la página 1de 59

11-12 klasje skaityti kriniai

Temos, problemos, idjos

Klaipdos Baltijos gimnazija

Sofoklis
Drama Antigon (442 m.pr.Kr.)
Karalius Kreontas neleidia Antigonei palaidoti kovoje dl valdios uvusio jos brolio Polineiko. Antigon rytasi nepaklusti mirtimi grasinaniam Kreonto sakymui palaidoti brol.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
mogaus pareiga palaidoti mirus, pagarba ir pareiga artimiesiems, kraujo ryiai, vadovavimasis aminomis vertybmis.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Ar galima drausti atiduoti paskutin pagarb mirusiam mogui, nors ir kariavusiam prie gimtj miest? Kas svarbiau: statymo laikymasis ar monikumas? Ar verta atsiadti savo sitikinim (nors ir grasinama mirtimi)? Graus ir geras tas mogus, kuris laikosi paproi ir nepraranda kultrins atminties.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Viljamas ekspyras Drama Hamletas (~1600 m.)


Hamletas Danijos princas, nuudyto karaliaus snus, sielvartaujantis dl tvo mirties ir besistengiantis atkeryti ddei Klaudijui.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Teisingumo ir kerto trokimas, blogio isikerojimas, pasaulio nuopuolis, gyvenimo prasms nebuvimas, nusivylimas pasauliu, mogumi, visagal mirtis.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos
Ar reikia kovoti u savo tiesas, sitikinimus, principus, o gal pasiduoti likimui, aplinkybms? Ar manoma veikti blog ir atkurti gr? Ar verta grumtis su aplink tvyraniu blogiu ir paaukoti savo gyvyb? Ar manoma pasiprieinti beprasmybei ir isaugoti vertybes?
Klaipdos Baltijos gimnazija

Johanas Volfgangas Gt
Drama Faustas (Id.-1808 m., II d.-1831m.) Faustas mokslininkas, nerimstantis iekotojas, sudars sutart su Mefistofeliu, kad is jam padt minti bties paslaptis ir Faustas galt pasijusti nurims ir laimingas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
mogus mstanti, iekanti btyb, nors ir klystanti. Nusivylimas mokslo pasiekimais, bandymas minti gyvenimo prasms klausimus, painti tai, kas nepainu paprastam mogui. mogaus gyvenimas nuolatin veikla, painimo siekimas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Ar mogaus galimybs ribotos? Ar manoma patirti mogikosios bties pilnatv? Ar verta dl mokslo aukoti save? Visikos tiesos ir galutinio tikslo niekada negalima pasiekti, taiau gyvenimas nepraeina veltui, jei nuolat sieki savo tiksl, painimo, iekai, usiimi krybine veikla.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Kristijonas Donelaitis Poema Metai (1818 m. ileido L.Rza)


Vaizduojami XVIII a. Maosios Lietuvos br darbai, paproiai, br santykiai su ponais, lietuvi su kitatauiais. Teigiami veikjai - Prikus, Selmas, neigiami Slunkius, Pelda, Plauinas, Doys.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Artimas mogaus ir gamtos santykis: gamta, nuo kurios priklauso darb ciklas, emdirbio smonje sudvasinama. Gamta yra mogaus mokytoja, egzistuoja kaip aminas laiko ratas, pereinantis 4 ciklus. Valstietiko darbo, mogaus triso iauktinimas, tingumo, neveiklumo smerkimas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
mogus yra gamtos dalis, jis negali atsiskirti nuo ems ir nuo j dirbanios bendruomens, nes tiesiog prarast egzistencijos pagrindus, paneigt Dievo nustatyt tvark. ems mogus yra bendruomeninis, kolektyvinis, jis neturi atskiro gyvenimo.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Paveiktas dvaro ar miesto gyvenimo paproi mogus gali nutolti nuo natralios pasaulio tvarkos, prarasti ry su gamta ir Dievu. Dirbantis mogus jauiasi ess prasminga pasaulio dalis. Brai akcentuoja lietuvikumo vert ir kritikai velgia svetimtauius.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Onor de Balzakas Romanas Tvas Gorijo (1834 m.)


Gorijo, iaugins ir su dideliu kraiiu itekins dvi dukras, mirta vienas pensionate. I provincijos Paryi atvyks Rastinjakas pritaiko prie sumaterialjusios visuomens ir pradeda laikytis savanaudikumo taisykli.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Vaik nedkingumas tvams; tvik jausm nevertinimas; tv ir vaik ryi silpnjimas, eimos irimas, artim moni susvetimjimas; trokimas praturtti bet kokia kaina.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos
Ar iauri tikrov gali pakeisti mogaus vertybes? Kodl turtas pakeiia mog? Ar dl pramatnaus gyvenimo verta aukoti siningum ir kitas moralines nuostatas? Ar mogus gerbiamas tiek, kiek jis turi pinig? Ar dl pinig ir valdios siekimo pateisinamos piktadarybs?
Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
eimos ryius ardo ydingos visuomens gyvenimo normos mogaus vertinimas pagal turt, visuomenin padt. Danai visuomen gerairdiko nesavanaudikumo nevertina ir pasijuokia i jo.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Fiodoras Dostojevskis
Romanas Nusikaltimas ir bausm (1866 m.)
Skurstantis studentas Raskolnikovas, nebeigalintis tsti mokslo, dl pinig nuudo sen palkinink ir jos giminait. Taip pat jis tokiu bdu pasitikrina, ar priklauso stipriesiems (galintiems vadovauti ir naikinti kitus), ar silpniesiems (utlms).
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Nusikaltimo prie moralinius visuomens pagrindus ir atsakomybs tema; nusikaltlio igyvenimai, sins priekaitai, kanios; dorovs dsni paeidimo prieastys ir pasekms; gilaus susvetimjimo ir visikos vienatvs pojtis.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Ar gali mogus pasiksinti Dievo teis sprsti, kas turi gyventi, o kas mirti? Ar dl kilni tiksl galima pateisinti maesnius nusikaltimus? Ar mogus gali sprsti, kas moralu, kas ne, ir paaukoti vien nereikaling gyvyb, kad igelbt deimtis kit?

Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Moralins kania, sielos pragaras yra didiausia bausm u nusikaltimus. mogus, kuris suabejoja visais autoritetais, mgina pats surasti gyvenimo ir bties pagrindus, lieka vienias, sutriks, iekantis kito mogaus artumo ir egzistencins atramos.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Jonas Bilinas
Apysaka Lidna pasaka (1907 m.)
Juozapotos gyvenimo istorija vyras Petras 1863 m. ijo sukilim, buvo suimtas ir pakartas. Juozapota po stipri igyvenim sunkiai suserga, pagimdo negyv kdik ir iprotja.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Moralins vertybs (gerumas,atlaidumas, itikimyb, pagarba senatvei, siningumas) yra aukiau gyvenimo praktikumo, materialumo ir jos aminos. Skausminga mogaus patirtis padeda geriau suprasti ir atjausti kitus. Vyraujanti moralin nuostata gailtis nelaimingo ir atleisti netgi skriaudjui.
Klaipdos Baltijos gimnazija

atrijos Ragana Apysaka Sename dvare (1922 m.)


Mamat dvaro ponia, trij ma vaik mama, varg globja ir utarja, mokytoja, padjja, savitos dvasios moteris. Dvaras vaizduojamas mamats ir jos dukters Iruss akimis.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
XIX a. II puss dvarinink gyvenimas, i dvaro sklindanti knygos ir rato viesa, dvasinio pasaulio turtingumas, dvasingumo ir materialumo priepriea, jausmo ir proto kova.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Prisiminimai turi didel gali, dvasin energij, sugrinani mylimus artimuosius, prarast laik ir erdv ilt, vies vaikysts pasaul dvare ir apylinkse, gamtos malon. Motinos vaidmuo yra ypatingas ji auklja ir augina mog. Privalu, kad motina daryt vien teigiam tak. Dorovingai ir kryptingai neaukljantys savo vaik tvai pasmerkia juos beprasmikam gyvenimui.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Laiminga ta eima, kurioje tv ir vaik santykius sieja meil ir turimi tvirti, i gilaus vidinio prisiriimo bei pagarbos pripastami autoritetai. mogus turi gyventi santarvje su savo siela.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Vincas Krv Drama Skirgaila (1922 m.)


Kunigaiktis Skirgaila priverstas rinktis naujas tautos gyvenimo gaires ir kovoti dl jos ilikimo su iors prieais, kurie prisidengdami krikionybs skleidimu ksinasi Lietuvos emes. Dl valstybs interes Skirgaila pily laiko prievarta udars kunigaiktyt On Duonut.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Skirgailos pastangos suderinti tautos tradicijas su naujomis idjomis; atsakomyb u Lietuvos ateit; pasiaukojimas valstybs interesams; griaunanios aistros, jausm ir proto kova; didinga, maitaujanti ir pralaiminti mogaus dvasia.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Didij epochos li, krizi situacijoje susijaukia vertybs: neinia, kas yra gris, taip pat neinomos blogio prieastys. Valdovas, nordamas monms gero, savo veiksmais griaudamas nusistovjusias gyvenimo normas, atnea aplinkiniams daug sukrtim.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Udarumas, nepasitikjimas monmis skatina neapykant pasauliui ir sau paiam. iaurumas ir kertas naikina mogikj prigimt. Prarasdamas monikum mogus susinaikina moraliai. Kas yra mogus, kaip jis gali atsiskleisti nebties akivaizdoje, kokia jo egzistencijos ir tiesos vert?
Klaipdos Baltijos gimnazija

Vincas Mykolaitis-Putinas
Romanas Altori ely (1932-1933 m.)
Liudo Vasario gyvenimo kelias: Sein kunig seminarija, usimezgusi meil Auksei, kunigyst, supasauljimas, kunigysts atsisakymas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Kunigo paaukimo svarstymas; sudtingi Vasario ir tv santykiai; vyro ir moters santykiai; bandymas suderinti menininko prigimt su kunigyste.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Gyvojo tikjimo problema: jausminio santykio su Dievu, religinio igyvenimo trokimas. Autoriteto problema: Vasaris neturjo pasirinkimo laisvs kunigo keli pasirinko ne tiek dl savs, kiek dl tv noro. Gyvenim lemia ne ioriniai kliuviniai, o vidiniai dalykai: nuo paties mogaus vidinio nusiteikimo priklauso tolesni ingsniai.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Balys Sruoga
Atsiminim knyga Diev mikas (il. 1957 m.) Pasakojimas apie dvej met (19431945) autoriaus igyvenimus naci koncentracijos lageryje.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Knyga liudijimas, kaip faizmas XX a. vid. galjo mog paversti vrimi; kultros mogaus patekimas nekultros pasaul.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
mog nueminanioje aplinkoje jo vidus, vertybs, inios, jausmai, pati asmenybs nieko nereikia. Abejons dl monijos kultros esms: ar yra prasm gyventi, kurti, jei mogaus gyvyb nieko neverta. Pasaulis tarsi subyra, mogui nebelieka joki atram, tik egzistencin ironija gali tik aipytis i pasaulio absurdikumo ir savo beviltikos padties.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Alberas Kamiu Romanas Maras (1947 m.)


Orano mieste kyla maro epidemija. Gydytojas Rij gelbja mones, urnalistas Ramberas atsitiktinai lieka kalintas Orane.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
mogaus bties didyb ir trapumas; kova ir susitaikymas su gyvenimo absurdu.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Epidemija yra kiekviena grsm, taip pat ir totalitarin. Grsm irykina ribines situacijas, kuriose mogus pasirodo, kas ess. Epidemija gali kilti bet kur bet kada. kiekviena pergal laikina: maras (tai bendras grsms vaizdis) nesunaikintas, jis atsitrauk laikinai.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Pasirinkdamas pozicij sukilti prie blog ar su juo susitaikyti mogus pasirodo kaip laisvas arba apsikrts maro bacilomis. Maro bacilos nugalti nemanoma, nes ji gldi mogaus, troktanio savo vali primesti kitiems, prigimtyje.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Alberas Kamiu Romanas Svetimas (1942 m.)


Merso papldimyje atsitiktinai nuauna isitraukus peil arab, yra suimamas ir nuteisiamas mirties bausme.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
mogaus, patekusio absurdikas pinkles, egzistenciniai igyvenimai; nutolimas nuo moni, svetimumo jausmas.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos, problemos
mogus gali pasikliauti tik savimi. Net ribinje egzistencijos situacijoje, laukdamas egzekucijos, mogus gali patirti ramyb, artim laims pojiui. Kodl mogus susvetimja, nutolsta nuo kit moni? Ko vertas pasaulis, jei nevertinamas mogus? mogus svetimame, kraupiame pasauly jauiasi nesaugus: jauia absurd, igyvena baim, bjaurast, gyvenimo beprasmyb.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Antanas kma
Romanas Balta drobul (1954 m.)
Antano Garvos, viebuio keltuvininko, gyvenimo istorija

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Absurdo mogaus, skaudiai juntanio gyvenimo beprasmyb ir savo padties tragizm, igyvenimai; mogaus dvasin kriz; egzistencin emigranto patirtis; vidinis suskilimas, vienatv, aminj vertybi ilgesys.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
monijos istorija nebra paangos, proto ir teisingumo kelias, - prieingai, ji reikia smurt ir kani, didjania beprotyb. Kryba mog gelbsti nuo rutinos ir aplinkos gniudymo. Kurdamas mogus atskleidia mogaus bties ties, kad ir kokia nemaloni ji bt.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Didmiesio paveikslas negatyvus, mons susvetimj, sitrauk rutin ir nebeiekantys gyvenimo prasms. mogus patiria vis giljant ply tarp senj humanistini ideal ir dabartins tikrovs, nebepajgia umegzti ryi su Dievu, ilaikyti kontakto su kitais monmis, patiria nuolatin nerim, dvasin kani, baim, nevilt.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Justinas Marcinkeviius Drama Mavydas (1977 m.)


Mavydas istorin asmenyb, pirmosios lietuvikos knygos autorius, tvyns labui dirbantis mogus. Dl savo sieki praiai palieka savo mylimj, nepajgia igelbti snaus.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
mogaus pareigos, aukojimosi auktesniems idealams ir asmeninio gyvenimo susidrimas; kalts ir atgailos motyvai, nutautjimo grsm; pagonybs ir krikionybs sankirta, protestant ir katalik konfliktas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Idjos
Mavydas nujauia besiartinani nutautjimo grsm, todl stengiasi saugoti lietuvik od, savo misij supranta kaip sunk, bet vilties suteikiant darb, kuris ir yra gyvenimo esm.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Romualdas Granauskas
Apysaka Gyvenimas po klevu (1986 m.)
Vienkiemio gyventojos senuts Kairiens paskutin gyvenimo diena

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Trij gimins kart gyvenimai, nutrk kart ryiai, tradicij naikinimas, atotrkis nuo gamtos, agrarins kultros gelm, gamtos magija.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Pakirsta kaimo kultros tradicija, i kurios iaugusi visa tautin lietuvi kultra. Sovietinis kaimas, kolkis mog alina fizikai ir dvasikai: mogus be savo ems, jau nebesuprantantis darbo prasms, suardyti eimos ryiai ir gamtos pusiausvyra, gyvenimo norma tampa alkoholizmas, prasideda visuotinis nuosmukis. Darbas neteks ritualins prasms, gyvenimas ventumo, mogaus btis darosi beprasm.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Senieji kaimo mons isaugoj protvi gyvenimo bd, tradicijas, vertybes, jaunoji karta gyvena inertikai, j pasaulis chaotikas, susijs ne su kultra, o su fiziologiniais poreikiais. Nuo tradicijos tstinumo, nuo darnaus kart ryio priklauso tautins kultros gyvybingumas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Vanda Juknait Apysaka Stiklo alis (1995 m.)


Sergant ma vaik auginanti moteris nesulaukia pagalbos ir atjautos nei i vyro, nei i gydytojo.

Klaipdos Baltijos gimnazija

Temos
Moters, motinos, eimos santykiai; moters egzistencin drama, udaras, altas ir trapus moters pasaulis, virts kaljimu; vyro susvetimjimas; motinika meil; mirties trokimas.
Klaipdos Baltijos gimnazija

Problemos, idjos
Moters gyvenimas dramatikas pasiaukojimas, kurio niekas nevertina. Moters laim ir kania vienu metu yra jos vaikai, atitraukiantys moter nuo visaverio visuomeninio gyvenimo ir kalinantys j nam aplinkoje. Moteris suvokia, kad ji yra tarsi imesta i gyvenimo, niekam nebereikalinga.
Klaipdos Baltijos gimnazija