Está en la página 1de 15

Postulates of Linguistics

Fout 1: Taal bevat informatie en is bedoeld om te communiceren

Fout 2: Er zit een structuur in de taal die geen beroep doet op een
‘extrinsieke’ factor
Verschuiving of deterritorialisering
1. Lichamelijke modificaties= geformaliseerd in content
2. Niet-lichamelijke transformatie= geformaliseerd in expression

Louis Hjelmslev (commentaar op de Saussure)= zowel content


als expression hebben een vorm.
• Inhoud is geformaliseerd via hand-gereedschap
• Expressie door gezicht-taal

Vormen zijn verschillend van aard en liggen daarom nooit in


elkaars verlengde. Ofwel; er geen correspondentie of conformiteit
tussen deze twee. Ze lopen niet naadloos in elkaar over.
Hoe uit deze patstelling? Soicijnen
Niet-lichamelijke transformaties hebben
betrekking op lichamen. Ze beschrijven of
representeren geen lichaam: het is altijd een
ingreep, het is een speech act. Representaties
zijn dus ook lichamen.

“The independence of the two kinds of forms,


forms of expression and forms of content, is not
contradicted but confirmed by the fact that the
expressions or expresseds are inserted into or
intervene in contents, not to represent them but
to anticipate them or move back them, slow
them down or speed them up, separate or
combine them, delimit them in a different way.”
(p. 86) Zeno van Citium
Hoe verhouden content en expression zich
dan wel tot elkaar?

• De vorm van content en de vorm van expression verhouden zich


niet tot elkaar als representatie, maar lopen ook niet parallel aan
elkaar; ze bevatten, of verpakken elkaar noodzakelijk (parcelling).

• Hun functionele onafhankelijkheid is slechts de vorm van het


wederzijds veronderstellen van elkaar.

• De wijze waarop zij bij elkaar worden ingebracht heeft altijd een
deterritorialisering (verschuiving) tot gevolg.
Conclusie: hoe verhouden inhoud en
expressie zich tot elkaar?

• Er is geen causaliteit tussen inhoud en expressie (te ideologisch of


dialectisch). Samenleving is niet bepaald door zijn tools maar door
alle deterritorialisering (lichamelijk en niet lichamelijk) die het bevat.

• Expressie is geen linguistisch systeem. Te lineair. Anti-pragmatisch.


“Content is not a signified and expression not a signifier: both are
variables in the assemblage.” (p.91)
McLuhan:
Extensions of the Body
Plateau C

• Vorige week vragen over representatie, over haar tekortkomingen.


Middels fenomenologie:
– Manovich zoekt naar andere vorm van representatie,
– Lenoir zegt nieuwe media vragen een nieuwe manier van denken,
– Ahmed zoekt naar ‘queer’, alles wat zich aan de reguliere (masculiene)
representaties onttrekt.
• Deze week komt het alternatief:
– Deleuze en Guattari, taalkundig het meest uitgewerkte alternatief (mn
interessant voor CIW)
– McLuhan herdenkt alles volgens de vorm van de media
Ook bij McLuhan

1. Taal bevat geen informatie en is niet bedoelt om te


communiceren: the medium is the message
2. Er is een vervlechting (parcelling) van expression met de content:
we live in a message
3. The medium is the message: de vorm van de content
(lichamelijke modificaties) is maatgevend, taal (expression) is
redundant hieraan.
4. we live in a message: collective assemblages.
Dolphijn: denken vanuit de (per)forming

we live in a message: collective


assemblages
Centrale vraag: op welke manier worden
collectieve assemblages gearticuleert met
media technologie en hoe zijn die te
herkennen in de ruimte (architectuur)?
• Micropolitiek: televisie maakt huiskamer; pc
maakt juist weer afgeschermde plaatsen;
mobile technologie organiseert het lichaam
(en de auto)
• Macropolitiek: bookprint maakt de centraal
georganiseerde stad met kerk en stadhuis
(en het platteland); auto maakt de series aan
moderne steden (platteland wordt te
overbruggen ruimte); new media maakt
mobile cities, zonder centrum, als veelheid
aan dorpen (bijvoorbeeld Shenzhen).
McLuhan: Myth and mass media

• Alle nieuwe media hebben een drastisch effect op taal en cultuur: ze


geven er vorm aan.

• Macromyths= dynamische modellen van het universum in actie.

• Zo werken ‘talen’ ook. Een taal legt een patroon neer van wat we
denken en voelen. (Patroon zit verpakt in de wijze waarop een taal
gearticuleert wordt, ofwel het medium waarvolgens het
communiceert.
Tal van mythes actief in onze wereld

• Oedipus myth (seksualiteit moeder zoon, vader dochter): verklaart


dit de preliteraire tijd?

• Cadmus myth (verhaal over draak met letters als tanden): vertelt dit
iets over de macht van de taal?

• Gorgon myth (Medusa’s blik doet je verstenen): vertelt dit over


media?
Veel parallellen met Deleuze

• “Writing has given the means of segmenting many phases of


knowing and doing” (p.124)

• Medium is een collective assemblage, is een mogelijke wereld:


“Printing evoked both individualism and nationalism in the
sixteenth century, just as it will do again in India, Africa, China
and Russia” (p.125)
McLuhan vraagt van ons gevoeligheid.

Voorbeelden van mythes waarvolgens wij leven:

• Hula-hoop 30 jaar geleden nog om te rollen, nu om het middel: “It is


a live model or drama of the mythic power of the new media to alter
sensibility”

• Een van de belangrijke noviteiten van de boekdrukkunst was het


neerzetten van een duidelijk afgescheiden binnen en buiten in
termen van ruimte. In de kunst leidt dit tot perspectiviteit en
representatie.
McLuhan vraagt van ons gevoeligheid.

“We can, perhaps we must, become the masters of cultural and


historical alchemy. And to this end we can, I suggest, find means in
the study of media as languages and languages as myths.” (p.127)
http://www.youtube.com/watch?v=oAH6wLW6W