Está en la página 1de 3

VNPT DLK MAN-E Training Dec-2011

Do Thanh Son
son.do@huawei.com 0926 861.587 0949 745.759
www.huawei.com

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Lch
Ngy 29/12 Bui Sng Ni dung - Tng quan v h tng mng MAN-E Part1 (Hardware, Routing, MPLS) - Tng quan v h tng mng MAN-E Part2 (Multicast, QoS) - Cc dch v trong mng MAN-E - Nguyn tc hot ng ca cc dch v - Cu hnh dch v - Kh nng d phng ca cc dch v.

Chiu

30/12

Sng

Chiu

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page1

Phng thc trin khai dch v

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page2