Está en la página 1de 244

QUN L V KHAI THC MNG V TUYN CA VMS

GII THIU
Bi hc c thit k nhm cung cp cho cc hc vin cc kin thc, k nng v kinh nghim thc t lin quan

ti vn hnh khai thc cc thit b BSC v RNC .


Kt thc bi hc, Hc vin s: Bit cch vn hnh khai thc cc thit b BSC v RNC Hiu v x l cc cnh bo li trn thit b

NI DUNG
1. GII THIU CHUNG 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

GII THIU CHUNG V BSC


MS: Mobile Station BTS: Base Transceiver Statio

BSC: Base Station Controller


HLR: Home Location Register AUC: Authentication Center EIR: Equipment Identity Register MSC: Mobile Switching Center

VLR: Visitor Location Register


SMC: Short Message Center VM: Voice Mailbox OMC: Operation and Maintenance Center

CHC NNG CHNH CA BSC


Chc nng chnh ca BSC: N iu khin cc trm BTS qua giao din Abis, Giao tip vi TRAU qua giao din Ater, MSC qua giao din A, SGSN qua giao din Gb. BSC l ni khi to kt ni, iu khin chuyn giao: Intra & Inter BTS HO v c gim st bi OMC Giao din gia BSC v MSC. N c s dng cho knh lu thng v phn BSSAP ca chng giao thc SS7 (SS7 stack). Giao din gia BSC v chuyn m (TRAU). Giao din ny lm nhim v truyn ti, m khng lm thay i, thng tin giao din A t BSC (ti n v chuyn m).

Giao din kt ni gia BSC vi PCU (nu BSC c cu hnh vi PCU External).
Giao din kt ni BSS ti SGSN cung cp dch v GPRS cho cc MS

NI DUNG
1. GII THIU CHUNG 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

CU TRC BSC HUAWEI.

Cabinet v Subrack Chc nng cc Board ca BSC Huawei

Lung tn hiu trong BSC Huawei.

CABINET V SUBRACK
(1) Filler panel: (2) GBAM

(3) Cabling frame


(4) LAN switch (5) KVM (6) Subrack (7) Air defence subrack (8) Power distribution box (9) Cable rack in the cabinet (10) Rear cable trough

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


BSC huawei hin ang s dng loi BM/TC separate BSC cu hnh ti a 2 cabbinet: Cabinet 0 : frame 0,1,2 Cabinet 1: frame 3,4,5

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


TC cu hnh ti a 2 cabinet : cabinet 2,3 Cabinet 2 : frame 6,7,8 Cabinet 3: Frame 9,10,11

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.1 GEIUA GEIUA h tr kt ni GSM E1/T1 c cu hnh (t card vt l

EIUa) cho giao din A vi MSC. N c th c lp trong cc khe


18-25 ca GMPS /GEPS /GTCS. Cc GEIUA c th c cu hnh theo cp v lm vic trong ch active/standby.

2.2.2 GEIUB
GEIUB h tr kt ni GSM E1/T1 c cu hnh (t card vt l EIUa) cho giao din Abis vi BTS. N c th c lp trong cc khe 18-27 ca GMPS/GEPS. Cc GEIUB c th c cu hnh theo cp v lm vic trong ch active/standby.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.3 GEIUP GEIUP h tr kt ni GSM E1/T1 c cu hnh (t card vt l

EIUa) cho giao din Pb vi PCU. N c th c lp trong cc khe


14-15 ca GMPS/GEPS. Cc GEIUP c th c cu hnh theo cp v lm vic trong ch active/standby.

2.2.4 GEIUT
GEIUT h tr kt ni GSM E1/T1 c cu hnh (t card vt l EIUa) cho giao din Ater gia TC v BM . N c th c lp trong cc khe 16-17 ca GMPS/GEPS v khe 14-17 ca GTCS. Cc GEIUT c th c cu hnh theo cp v lm vic trong ch active/standby.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.5 GOIUA Card GOIUA Chc nng ging nh card GEIUA nhng h tr kt ni quang. c cu hnh t card vy l OIUa. 2.2.6 GOIUB Card GOIUB Chc nng ging nh card GEIUB nhng h tr kt ni quang. c cu hnh t card vy l OIUa. 2.2.7 GOIUP Card GOIUP Chc nng ging nh card GEIUP nhng h tr kt ni quang. c cu hnh t card vy l OIUa. 2.2.8 GOIUB Card GOIUT Chc nng ging nh card GEIUT nhng h tr kt ni quang. c cu hnh t card vy l OIUa.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.9 GGCU GGCU l Card cp xung ng b cho BSC (c cu hnh t card vt l GCUa). GGCUs c lp trong cc khe 12-13 trong GMPS v lm vic ch active/standby. 2.2.10 GOMU

GOMU l my ch trong BSC c cu hnh t Card OMUb. Card


GOMU c lp trong cc khe 20-23 ca GMPS v lm vic trong ch active/standby.

Gomu cc cho php vic truyn thng gia my tnh LMT v cc


Card ca BSC. Gomu c kh nng tnh ton nhanh v x l d liu vi tc cao.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.11 GSCU GSCU l Card iu khin vic chuyn mch (c cu hnh t card

vt l GCUa) ca BSC. N c lp trong cc khe 6-7 ca GMP /


GEPS / GTCS. GSCU c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby.

2.2.12 GTNU
GTNU l Card qun l vic chuyn mch TDM (c cu hnh t card vt l TNUa) ca BSC. N c lp trong cc khe 4-5 ca GMP

/ GEPS / GTCS. GSCU c cu hnh theo cp v lm vic ch


active/standby.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.13 GDPUP GDPUP l n v x l d liu cho cc dch v chuyn mch gi (c cu hnh t card vt l DPUd). N c th c lp t trong cc khe 8-13 trong GMPS / GEPS. 2.2.14 GXPUM GXPUM l Card x l cc dch v chnh (c cu hnh t card vt l XPUa) ca BSC. N c lp trong cc khe 0-1 ca GMP / GEPS. GXPUM c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.15 GFGUA GFGUA h tr giao tip Fast ethernet v Gigabit ethernet cho giao din A (c cu hnh t card vt l FG2a). N c lp trong cc khe 18-27 ca GMPS/GEPS. Nu BSC khng cn x l d liu gi th GFGUA s c lp trong khe 14-15. GFGUA c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby hoc ch lm vic c lp (khng c standby. 2.2.16 GFGUB GFGUB h tr giao tip Fast ethernet v Gigabit ethernet cho giao din Abis (c cu hnh t card vt l FG2a). N c lp trong cc khe 1827 ca GMPS/GEPS. Nu BSC khng cn x l d liu gi th GFGUB s c lp trong khe 14-15. GFGUB c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby hoc ch lm vic c lp (khng c standby).

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.17 GFGUG GFGUG h tr giao tip Fast ethernet v Gigabit ethernet cho giao

din Gb (c cu hnh t card vt l FG2a). N c lp trong cc


khe 14-15 ca GMPS/GEPS. GFGUG c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby hoc ch lm vic c lp (khng c

standby).
2.2.18 GOGUA GOGUA Ging nh GFGUA nhng dng cho si quang. 2.2.19 GOGUB GOGUB Ging nh GFGUB nhng dng cho si quang.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.20 GEPUG GFGUG h tr giao tip E1/T1 cho giao din Gb (c cu hnh t

card vt l PEUa). N c lp trong cc khe 14-15 ca GMPS/GEPS.


GEPUG c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby hoc ch lm vic c lp (khng c standby).

2.2.21 GDPUC
GDPUC l n v x l dch v chuyn mch knh trong BSC (c cu hnh t card vt l DPUa). Khi chun giao tip E1/T1 c ci vo GTCS th GDPUC lp trong cc khe 9-13. Khi chun giao tip STM1 c ci vo GTCS th GDPUC lp trong cc khe 1-3 v khe 8-13.

CHC NNG CC BOARD CA BSC HUAWEI


2.2.22 GDPUX GDPUX l n v x l d liu cho cc dch v m rng gi (c cu hnh t card vt l DPUc). N c th c lp trong cc khe 8-13 trong GMPS; khe 0-3, 8-13, v 14-27 trong GEPS; v khe 0-3, 8-13 trong GTCS. 2.2.23 GXPUT GXPUT l Card x l truyn dn (c cu hnh t card vt l XPUa) ca BSC. GXPUT x l tn hiu truyn dn theo giao thc LAPD v giao thc SS7 MTP3. N c lp trong cc khe 2-3 ca GMPS / GEPS. GXPUT c cu hnh theo cp v lm vic ch active/standby.

LUNG TN HIU TRONG BSC HUAWEI 2.3.1 Lung tn hiu knh

D liu chuyn mch knh l d liu thoi ca MS c m t nh hnh 2.2

LUNG TN HIU TRONG BSC HUAWEI 2.3.2 Lung tn hiu gi.

D liu chuyn mch gi l d liu ca MS truy cp GPRS c m t nh hnh 2.3

NI DUNG
1. GII THIU CHUNG 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

Tng quan v thit b


Phn loi BSC Ericsson
Chc nng ca BSC Cc giao din kt ni ca BSC

PHN LOI BSC ERICSSON

BSC Ericsson c phn loi theo chc nng, c cc loi nh sau : BSC remote : dng cho cc trm RBS kt ni vo ng thi kt ni Ater n TRC. BSC/ TRC : y l loi kt hp 2 chc nng BSC v TRC. ng thi kt ni trm RBS, kt ni n BSC remote, kt ni ln MSC . TRC: thc hin chc nng iu khin gim st ti nguyn

Transcoder. c kt ni Ater n BSC remote v kt ni giao din


A n MSC.

Tng quan v thit b


Phn loi BSC Ericsson
Chc nng ca BSC Cc giao din kt ni ca BSC

CHC NNG CA BSC

BSC iu khin v gim st cc RBS, kt ni v tuyn trong h thng. N iu khin v qun l d liu ca cell, thc hin cp nht v tr, handover. BSC/TRC cn thc hin iu khin gim st vic m ho, chuyn i tc .

Tng quan v thit b


Phn loi BSC Ericsson
Chc nng ca BSC Cc giao din kt ni ca BSC

CC GIAO DIN KT NI CA BSC

Giao din Abis : kt ni trm RBS Giao din Ater : kt ni BSC remote n TRC

Giao din A :

kt ni TRC n MSC

Giao din Gb : kt ni n SGSN.

CU TRC H THNG CA BSC ERICSSON

Cu trc h thng BSC Ericsson:


APZ IOG / AGP

GEM
GDM

Cc giao din bn trong BSC


B MUX ET4-1

H THNG IU KHIN TRUNG TM APZ


Chc nng ca h thng iu khin trung tm Central Processor (CP) l iu

khin h thng chuyn mch.


CP gm c 2 mt A v B, hot ng theo ch WO EX, SB ( ch Hot Stanby)

H thng Central Processor (CPS) bao gm cc block:

CPU gm c IPU (Instruction processor unit) v SPU (Signal processor unit).


Block IPU bao gm 2 loi board: o IPU board cha Program Store_ Dram, Sram , Boot Memory. o DSU board c cha vng nh lu tr data: gm DSU_D dram v DSU_S sram Block SPU : c 2 n v hot ng song song l SPU master v SPU slave . Phn Master qun l kt ni ti IPU, ti cc tc v lu trong vng nh m. Phn Slave qun l truyn v nhn tn hiu ti RP handler.

IOG / AGP
IOG/ APG :h thng I/O, chc nng giao tip ngi dng vi CP, gi cc lnh MML n CP, thu thp cnh bo ngoi, kt ni v truyn s liu thng k n OSS, lu tr File CP backup, CP reload. AGP40 L 1 h thng IO dung lng cao, chy trn Windows 2003 Server. BSC dng APG40C2 hoc AGP40C4 v loi mi nht l APG43. AGP40 giao tip vi CP qua IPN bng giao din vt l Ethernet 10 Mb/s. APG thc hin chc nng O&M h thng, giao tip ngi dng vi h thng, thc hin CP backup v reload data cho CP, load SW cho CP, RP. u ni cc cnh bo ngoi.

GEM
Mi GEM c 26 slot, cha 2 board SCB-RP, 2 board XDB, Vi GEM 0-0, 0-1 mi GEM c thm 1 board IRB, CLG890 CGB, 2 board CDB. Cc slot cn li c th dng cho ET155, DLEB, TRA R6, TRA R7

S ca 1 GEM

GDM
GDM (Generic Device Magazine)

S KHI CA GDM

GDM
Khi GDM kt ni vi GEM bng giao din DL3. GDM l Magazine c 16 board device ng dng vi kch thc bng

board trong GEM nh l RPG2, RPG3, RPP, ETC5.


Magazine cn cha 1 cp card DLHB giao tip vi DLEB trong GEM bng giao din DL3 v 1 cp RP4_H giao tip vi CP bng nhnh RP bus. DLHB chuyn i giao din DL3 thnh 16 DL2 qua backplane giao tip cc Device. Cc Device trong Magazine gm 2 loi : device tng thch vi EM bus hoc Serial RP bus.

GDM
Cc loi Device tng thch trong GDM Magazine

ETC5
RPP
GDM

RGP2

RP4-H

RGP3

CC GIAO DIN BN TRONG BSC


Cc giao din bn trong ca BSC Ericsson gm:
Serial RP Bus ( RPB-S) : dng cho giao tip gia CP v cc

RP bng giao din Serial. Dng cc cp serial kt ni t RPBIS ca CP n cc Magazine. Trong Magazine dng cc bus serial bng backplane i n cc RP.

EM bus : dng backplane trong GDM magazine.


Ethernet Backplane Communication: bus Ethernet trong backplane ca magazine dng giao tip gia RP v Switch Ethernet. Trong GDDM magazine th switch ethernet board EPS, trong GEM th switch nm trong board SCB-RP.

CC GIAO DIN BN TRONG BSC


Cc giao din bn trong ca BSC Ericsson gm:
DL34 Interface: l giao din backplane gia Group Switch v

cc Device trong GEM.


DL3 Interface: l giao din gia Group Switch v GDM magazine v qun l c 16 DL2.

DL2 Interface: l giao din trong backplane ca GDM/GDDM


magazine Maintenance Bus: giao din backplane, c chc nng gip h thng ly thng tin v board ID, version hardware, ch th trng thi ca board ti n MIA mt trc ca board. IPN: l giao din Ethernet 100Mb/s gia CP v APG.

B MUX ET4-1
B MUX ET4-1: S v tr cc im kt ni E1

B MUX ET4-1
B MUX ET4-1: ET4-1 l b tch ghp knh 63 E1 t lung STM1 . C th dng lm b tch lung l E1 cho BSC hoc lm b MUX 2 u truyn dn. ET4-1 c th dng cmc cp trc tip vi board ET155 hoc thng qua truyn dn SDH giao din quang.

Cu trc ET4-1:
1 Subrack cha c 2 b ET4-1 vi 2 card ngun PDB 2 bn Mi ET4-1 cn c : o 6 card CCF-LI ( giao tip lung E1 ) : c 12 cp E1 cho 1 board. o 2 card ET-SFB : card SDH giao din quang hoc in

155 Mb/s.

GIM ST CNH BO CA BSC


Gim st Alarm qua Server Citrix ca OSS. Login vo Server Citrix 10.151.117.84 Right Click chn Alarm\View Alarms\Alarm List Viewer Trn Mn hnh Alarm c th Add vo Comment ghi ch cho tng Alarm. Trn Citrix c th thc hin lnh tc ng vo Node BSC bng Command Handling

GIM ST CNH BO CA BSC


Gim st bng chng trnh Winfiol Dng chng trnh Winfiol kt ni xung Node BSC thng qua OSS hoc Telnet trc tip vo Node APG.

GIM ST CNH BO CA BSC


Cc lnh thng dng gim st h thng: Lit k ton b hay mt phn cnh bo : ALLIP; / XEM TT C ALARM ALLIP:ALCAT=APZ; ALLIP:ACL=A1; / ALARM CP A1 ALLIP:ACL=A2;

GIM ST CNH BO CA BSC


Cc lnh thng dng gim st h thng: Xem trng thi CP : DPWSP; CP STATE MAU SB SBSTATE NRM B WO

GIM ST CNH BO CA BSC


Cc lnh thng dng gim st h thng: Xem trng thi CP: GDSTP; / TRNG THI Group Switch
DISTRIBUTED GROUP SWITCH STATE UNIT CLM-0 CLM-1 UNIT STATE BLSTATE VAR STATUS WO 11 MASTER WO 11 SLAVE STATE BLSTATE VAR 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 WO UNIT STATE BLSTATE

XM-A-0-0 WO XM-A-0-1 WO XM-A-0-2 WO XM-A-0-3 WO XM-A-0-4 WO MUX34-A-0 WO MUX34-A-1 WO MUX34-A-8 WO MUX34-A-9 WO MUX3-A-0 WO MUX3-A-1 WO MUX3-A-4 WO MUX3-A-5 WO MUX3-A-32

XM-B-0-0 WO XM-B-0-1 WO XM-B-0-2 WO XM-B-0-3 WO XM-B-0-4 WO MUX34-B-0 WO MUX34-B-1 WO MUX34-B-8 WO MUX34-B-9 WO MUX3-B-0 WO MUX3-B-1 WO MUX3-B-4 WO MUX3-B-5 WO 0 MUX3-B-32

WO

NI DUNG
1. GII THIU CHUNG 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

BSC ALCATEL G2 & EVOLIUM 1. Cu trc chc nng 2. Chc nng cc cards JBXTP JBXCCP JBXOMCP JBXSSW JBXLIU 3. Quy trnh s dng phn mm LMTCT B9

BSC EVOLIUM

Cu trc chc nng phn cng


Gii thiu chung: BSC Release:B9

BSC Generation:Evolium
BSC Config:Config3/600TRX(FR)-04 JBXCCP (03

Active+01 Stanby)
Cabinet:01

CU TRC CHC NNG PHN CNG

S cu trc chc nng tng qut:


JBXTP Active JBCCP Active JBXOMCP Active JBXSSW Active

JBXTP Stanby

JBCCP Stanby JBXOMCP Stanby

JBXSSW Stanby

JBXLIU

JBXLIU

JBXMUX

JBXMUX

CHC NNG TNG CARD - JBXTP


01 Active & 01 Stanby Abis Control & Supervisor
JBXLIU

Ater+Atermux Control &


Supervisor Transmition Function Alarm: H3 yellow:Active H3 off:Stanby HS Blue:Fault & Reset HS off:In traffice
JBXTP Stanby JBXTP Active

1
JBXLIU 2 JBXLIU 16

JBXCCP
03 Active & 01 Stanby TRX Control & Management RSL , OML & N7 Control Ater Control & Management
MSC
JBXTP JBXTP Active JBXCCP Active Active RSL TRX RSL TRX

RSL

TRX

BTS

Alarm:
H3 yellow:Active H3 off:Stanby HS blue:Fault & Reset HS off:In traffice
JBXCCP Stanby

JBXOMCP
01 Active & 01 Stanby O&M Software Store & Management TCP/IP link to OMCR/PC SMSCB Raw Measurements Clock & Synchronize Alarm: H3 yellow:Active
JBXOMCP

TCP/IP Over Ater

OMCR

JBXOMCP
Active
TCP/IP RJ45

PC Terminal

H3 off:Stanby HS blue:Fault & Reset HS off:In traffice

Stanby

JBXSSW
01 Active & 01 Stanby TCP/IP Protocol Swich TCP/IP PC Terminal Interface IP
JBXSSW
Active Back
TCP/IP RJ45 Port No8

PC Terminal

Alarm:
H3 yellow:Active H3 off:Stanby HS blue:Fault & Reset HS off:In traffice
JBXSSW Stanby

JBXLIU
AterMux and Abis Management & Supervisor Transmition Control Notice: LIU15: AterMux2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 for TCH Traffice AterMux 32,34,36,38,40,42 for GPRS LIU16: AterMux1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 for TCH Traffice AterMux 31,33,35,37,39,41 for GPRS
LIU16 AterMux1 AterMux3AterMux41 LIU15 AterMux2 AterMux4AterMux42 LIU14 AterMux21AterMux48 LIU11 Abis161Abis 176 LIU2 Abis17Abis 32 LIU1 Abis1Abis 16

QUY TRNH S DNG PHN MM LMTCT B9


Cc bc chun b:

01 PC Notbook RAM 512Mb Windows XP c cng COM


01 Software LMTCT B9 01 RS232 Cable

KT NI
Pha PC kt ni vi cng COM1,pha BSC kt ni vi COM ca card BIUA, ASMB hoc TSCA Kch p biu tng LMTCT B9,b qua pasword,chn OK Kch vo Connect Chn Broadcas address,kch OK

KIM TRA CNH BO LUNG ABIS V ATERMUX BNG LMTCT B9


Mun kim tra truyn dn ca Abis no ,ta kt ni cp RS232 vi
cng COM ca BIUA cha Abis .Sau khi thit lp kt ni OK,trn mn hnh s hin ra bng trng thi lung ca tng Abis,mu xanh da tri l truyn dn OK,mu l li truyn dn,kch p vo ta s xem c tng li c th.

KIM TRA CNH BO LUNG ABIS V ATERMUX BNG LMTCT B9


Mun kim tra lung Atermux hoc Ater,ta kt ni cp RS232 vi cng COM ca card cha Atermux .Sau khi thit lp kt ni OK,trn mn hnh s hin ra bng trng thi lung ca tng AterMux v Ater ,mu xanh da tri l truyn dn OK,mu l li truyn dn,kch p vo ta s xem c tng li c th.

QUY TRNH THAY BIUA,TSCA


Quy trnh thay BIUA,TSCA s dng phn mm LMTCT B9
Nguyn nhn BIUA fault l do BIUA01 fault,TSC fault Khi thay BIUA01 ta dng LMTCT B9 download file cho BIUA01 Cc BIUA khc ch cn thay card m khng cn load file,TSC s load file xung vi iu kin BIUA01 OK.

QUY TRNH THAY BIUA,TSCA


Quy trnh thay BIUA,TSCA s dng phn mm LMTCT B9

Tng t i vi TSCA

QUY TRNH S DNG PHN MM BSC TERMINAL B9 Cc bc chun b


01 PC Notbook RAM 512Mb Windows XP c cng COM 01 Software BSCWAWA52

01 RS232 Cable
01 X25 Cable 01 PC card 01 Laygo230 diver sotfware

KT NI
C 2 cch kt ni Kt ni bng RS232 (truyn ni tip) dng ch yu cho kim tra trng thi BSC,BTS n gin.Kt ni RS232 vi cng COM ca card CPRC system.

Kt ni bng X25 (truyn song song) dng cho Load


Software cho BSC hoc thay i DLS file. Kt ni x25(qua PC Card) vi cng x25 ca card CPRC system.

KT NI
Tu theo cch kt ni ta chn option tng ng trn mn hnh sau:

KIM TRA TRNG THI


Kim tra trng thi cc card ca BSC, trng thi BTS v kho m cc khi bng BSC Terminal B9.
Kt ni RS232 vi cng COM ca card CPRC system stanby

Chn Commands Equipment Handing SBL Read Status

KIM TRA TRNG THI


Ti bng ny ta thc hin chn cc SBL v Nbr, Unit number sau chn OK s ra trng thi ca SBL m chng ta mun.

THAY TH CC CARD Thay th cc card bng vic s dng BSC Terminal B9


i vi cc card TCU,DTC, ASMB,BCLA,CPRC1,2,5,6.. ta thay th bng cch dng phn mm kho chng li,sau

khi thay th dng phn mm m ra.Sau kim tra trng


thai In Traffic l OK. Ring i vi cc CPRC System,ta phi dng quy trnh ring v card ny cha phn mm ca BSC.Quy trnh nh sau:

THAY TH CC CARD
1. Kt ni x25(qua PC Card) vi cng x25 ca card CPRC

system active.
2. Thay CPRC. 3. Copy All File t a ca carc

CPRC System active sang


CPRS System stanby bng BSC Terminal B9.

4. Swich over t carc CPRC


System active sang CPRS System stanby.

QUY TRNH S DNG PHN MM Phn mm A9130 BSC Terminal i vi BSC Evolium.
Khi nim IP ca BSC.
V BSC Evolium dng giao thc TCP/IP kt ni vi OMCR v PC ln chng ta phi hiu v IP ca BSC nh th no. V s dng IP ln c 2 cch kt ni vi BSC l Local v Remote.Tng ng s c 2 s sau

QUY TRNH S DNG PHN MM


OMCR IP=x.y.z.n BSC

LAN

IP=x.y.z.n-3 n-3:8

PC Terminal Remote X=10,y=151,z=12,150 BSC IP=172.17.33.1

PC Terminal Remote

PC Terminal Local
IP=172.17.0.251

QUY TRNH S DNG PHN MM


V BSC dng TCP/IP ln mi card ca n cng c a ch IP tng ng ta c th kt ni trc tip n tng card trong qu trinh khai thc.Cc a ch IP tng ng vi cc Card nh sau:
Tn card BSC JBXOMCP1 JBXOMCP2 JBXCCP1 JBXCCP2 JBXCCP3 IP 172.17.33.1 172.17.3.30/172.17.4.30 172.17.3.40/172.17.4.40 172.17.3.50/172.17.4.50 172.17.3.60/172.17.4.60 172.17.3.70/172.17.4.70

JBXCCP4
JBXTP1 JBXTP2

172.17.3.80/172.17.4.80
172.17.3.110/172.17.4.110 172.17.3.130/172.17.4.130

KT NI BSC TERMINAL T XA
bt k ni no trn mng LAN,c route n gii IP ca BSC (hoc ping c n) ta c th kt ni PC vi BSC bng phn mm vi a ch IP l a ch IP khai bo trn OMCR. V d nh BSC sau:

KT NI BSC TI SITE

Cc bc chun b: - 01 PC Notbook RAM 512Mb Windows XP c cng LAN - 01 Software BSCMX - 01 cp RJ45 thng - i IP ca PC LAN theo dng sau: - IP address (172.17.0.0-172.17.0.251) - Subnet mask:255.255.0.0

KT NI BSC TI SITE
Kt ni vo Port8 pha sau ca card JBXSSW bn phi hoc tri Kt ni BSC theo a ch BSC IP=172.17.33.1 hoc theo a ch ca card JBXOMCP active.

KIM TRA TRNG THI CC CARD Kim tra trng thi cc card ca BSC, trng thi BTS v kho m cc khi bng A9130 BSC Terminal.
Hon ton tng t nh i vi phn mm BSC Terminal B9.Nhng mun Reset hoc d isable cc khi phi chuyn sang kt ni vi card OMCP Active bng lnh Swich user mode.

QUY TRNH S DNG PHN MM FILEZILLA

Cch kt ni
Cc bc chun b:

01 PC Notbook RAM 512Mb Windows XP c cng LAN


01 Software BSCMX 01 cp RJ45 thng i IP ca PC LAN theo dng sau: IP address (172.17.0.0-172.17.0.251) Subnet mask:255.255.0.0 Kt ni vo Port8 pha sau ca card JBXSSW bn phi hoc tri Kt ni BSC theo a ch BSC IP=172.17.33.1 hoc theo a ch ca card JBXOMCP active.

CCH KT NI Thc hin kt ni vi tng card OMCP theo a ch di y,sau nhn Connect

NI DUNG
1. Gii thiu chung 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

V TR RNC TRONG H THNG WCDMA

UE
Uu

UTRAN
Iu

CN
Iu-CS

RNC
Iub

CS NodeB

Iu-PS

Iur
NodeB Iu-BC Iub PS

NodeB

RNC
CBC

S KHI CHC NNG CA RNC


Cu trc chc nng Logic ca RNC c miu t hnh di,bao gm cc khi chnh l RBS,RSR,RBR v RSS
Clock signal

clock synchronization subsystem To NodeB To other RNC To MSC To SGSN BAM BAM transport subsystem switching subsystem

RNC

service processing service processing service processing subsystem subsystem subsystem

LMT/M2000

S KHI CHC NNG CA RNC

BSC6810 Cabinets

RSR: RNC Switching Rack RBR: RNC Business Rack

RBS RBS

RBS RBS RBS RBR

RSS: RNC Switching Subrack RBS: RNC Business Subrack


RSS RSR

Full Configuration

CU TRC CHC NNG CC CARD MODUL CA RNC


Cu trc modul Di y l s cu trc modul BSC6810,cc card nm hai

subrack v nm hai mt ca t l Backplane v Frontplane.


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rear board

G G O O Ua Ua

A O U a

A O Ua

A O U a

A O U a

O M U a

O M U a

G O U a

G O U a

U O I a

U OI a

Backplane

Backplane
C S U a
00

Front board

C S U a
01

S P U a
02

S P Ua

S P U a
04

S P U a
05

S C U a
06

S C U a
07

D P U b
08

D P U b
09

D P U b
10

D P U b
11

G C U a
12

G C U a
13

03

CU TRC CHC NNG CC MODUL


A. Cu trc chc nng cc card Module GOUa: Cung cp hai cng quang GE Cung cp IP over GE

Support cho cc giao din:Iu-Ps,Iu-Cs,Iur v Iub


AOUa: Cung cp hai cng quang ATM over STM1 Trch tn hiu ng b v a n GCUa ng b clock cho cc NodeB

CU TRC CHC NNG CC MODULE


A. Cu trc chc nng cc card Module OMUa: Thc hin chc nng Operation and Mainternance Lu tr ton b software ca RNC UOIa: Support ATM over SDH

Support cho cc giao din:Iu-Ps,Iu-Cs,Iur v Iub


Trch tn hiu ng b v a n GCUa ng b clock cho cc NodeB

CU TRC CHC NNG CC MODULE


A. Cu trc chc nng cc card Module

CSUa:
Chc nng x l cc dch v Multimedia Broadcast v Multicast Chc nng x l cc lp RLC v MAC SPUa:

X l bo hiu v cc thut ton


X l bo hiu trn cc giao din Iub/Iu/Iur Qun l cc ti nguyn v tuyn

CU TRC CHC NNG CC MODULE


A. Cu trc chc nng cc card Module SCUa: X l cc dch v chung DPUa: X l cc dch v data GCUa:

To tn hiu ng b clock

QUY TRNH THAY CARD MODULE


B. Quy trnh thay card Modul
Quy trnh thay th card thng thng i vi cc card nh sau: Bc 1: S dng lnh kha card trn MML Command BLK BRD Bc 2:Thay phn cng card Module

Bc 3: S dng lnh m card trn MML Command UBL BRD


Bc 4: Kim tra trng thi card sau khi thay bng lnh DSP BRD Ring i vi Card OMUa cha ton b Software ca RNC,do trc khi thay th cn thc hin Backup li ton b d liu,khi thay th cn thc hin download d liu xung cho card mi bng LMT hoc M2000.

QUY TRNH KHAI THC LMT BSC6810

LMT l mt phn mm ci trn my PC cung cp

giao din ha (GUI) v giao din dng lnh


(MML Command) gip vn hnh v bo dng

thit b RNC BSC6810.

S KT NI LMT
C th kt ni LMT n BSC6810 bng hai cch l Local (ti site) v Remote (t xa thng qua mng IP).S kt ni nh sau:
BSC6810 BAM LAN/Router

LMT

IP over Ethernet

QUN L ACCOUNTS TRUY CP


Khai bo Accounts Trong giao din MML,chy lnh ADD OP v in cc tham s cn thit ri n F9.

QUN L ACCOUNTS TRUY CP Lit k, xa,sa account,i password ca account


Tng t ta s dng cc lnh sau ti MML Command
thc hin: Lit k cc account: LST OP Xa account: RMV OP Sa account: MOD OP

i password account: Chn Authority > Change


Password

QUN L CNH BO RNC

Ci t Alarm Logs
a. Ci t dung lng v gii hn thi gian ca Alarm Logs

Chy lnh SET ALMCAPACITY

b. Sa cc thng s Max alarm log number v alarm

log save time


Chy lnh LST ALMCAPACITY kim tra kt qu

TO V XA ALARM SHIELD
a. To Alarm Shield Chy lnh ADD OBJALMSHLD, in cc thng s cn thit

sau n F9
Chy lnh LST OBJALMSHLD kim tra li alarm shield va add

b. Xa Alarm Shield
Chy lnh RMV OBJALMSHLD Nu mun xa mt alarm shield, nhp index ca alarm shield . Nu mun xa tt c cc alarm shield, b trng mc index of

alarm.

GIM ST CNH BO RNC


a. t thuc tnh cho ca s Alarm
Mu sc cnh bo, s lng cnh bo hin th, m thanh cnh bo Chn Fault Managerment > Alarm Customization, Sau sa cc thng s cn thit > OK. M ca s Alarm

Chn Fault Management > Browse Alarm, ca s Alarm s


xut hin

GIM ST CNH BO RNC


Nu mun bit thm chi tit ca mt Alarm th double click vo alarm . Hp thoi thng tin chi tit ca Alarm s xut hin:

GIM ST CNH BO RNC

b. Xem Alarm logs Chn Fault Management > Query Alarm log. Hp thoi sau s xut hin:

GIM ST CNH BO RNC

Chn cc loi alarm cn xem ri n OK

Chy lnh LST ALMLOG, sau in cc thng s cn thit


v F9. Gi x l cc alarm T ca s Alarm hoc Alarm Log, double click vo 1 alarm, ca s thng tin chi tit ca alarm s hin ra. xem

gi ca Huawei x l alarm ny click vo Solution. Ca


s tr gip s xut hin.

XA RNC ALARM

Giao din ha:

n Ctrl+Delete hoc chut phi vo alarm, sau chng


Manually Recover Alarm. Mt hp thoi s xut hin, click Yes > mu sc ca alarm s thay i. Giao din dng lnh MML: Chy lnh RMV ALMFLT v in Serial No

LU THNG TIN TRN RLC ALARM

Trong ca s Alarm Browse hoc ca s Query Alarm

Log
lu tt c cc alarm, chut phi v chng save all Alarm. lu 1 phn chn cc alarm (bng cch n Ctrl hoc Shift v click chut), sau chut phi v chn Save

Selected Alarms - >Chn th mc v tn file saved


alarm

NI DUNG
1. Gii thiu chung 2. VN HNH KHAI THC BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN 3. Tng kt bi hc

PHN B CARD TRN T RNC 2600

RNAC

RNBC

Cabinet RNC2600 Nokia Siemens Networks

PHN B CARD TRN T RNC 2600

V tr cc loi card trong cabinet

PHN B CARD TRN T RNC 2600

S CHC NNG TRN RNC 2600


Khi chc nng OMU MUX NPGE NPGEP NPS1 NPS1P RSMU ICSU SFU EHU TBU DMCU A2SU GTPU WDU/HDD ESA24 NEMU OMS Loi d phng 2N 2N Khng bo v 2N Khng bo v 2N 2N N+1 ( 2 ci ) 2N Khng bo v 2N SN+ SN+ SN+ 2N 2N Khng bo v 2N S card 2 8 3 2 1*8 2*8 2 14 2 1 2 18

S lng Card trn RNC

Ch bo v
2N: 1+1 N+1: 1 SP for group SN+ : dng m rng

S CHC NNG TRN RNC 2600

Multiplexer Unit

- Thc hin ghp knh v


gii ghp knh ca nhng cell ATM - Qun l lp ATM - Chc nng x l: chuyn i header, OAM, qun lu lng, gim st, hiu chnh d liu.

External Hardware alarm Unit

- B thu cnh bo bn ngoi - a nhng cnh bo ngoi


n n cnh bo trong cabinet hoc nhng thit b bn ngoi khc

Switch Fabric Unit - Kt cu chuyn mch chnh ca phn t mng

S CHC NNG TRN RNC 2600


Network Interface and Procesing Unit SDH

Data and Macro Diversity Combining Unit

Chc nng WCDMA L1 X l giao thc RLC-U,


RLC-C, MAC-C, MAC-D, PDCP M ha HSDPA vi CDSP-C

Cung cp giao tip SDH STM-1/STM-4 X l a giao thc gi tc ln Kt ni mng

Network Interface and Procesing Unit Ethernet


- Cung cp giao tip

Ethernet - iu khin x l a giao thc gi tc cao

II.2. S CHC NNG TRN RNC 2600


Interface Control and Signaling Unit

- Giao thc bo hiu


lp 3 - iu khin chuyn giao - iu khin qun l - iu khin ti - iu khin cng sut - iu khin Packet Scheduler - Thut ton nh v

S CHC NNG TRN RNC 2600


Resource and Switch Management Unit - Qun l chuyn mch ATM + Qun l SFU, MUX + Qun l ti nguyn truyn dn - Qun l ti nguyn DSP

S CHC NNG TRN RNC 2600

Operation and Maintenance Server

- Giao tip user ni b - Giao tip NetAct - Giao tip vi h thng


qun l mng mc cao hn - Post-Processing h tr cho o kim v thng k - iu khin thit b ngoi vi

S CHC NNG TRN RNC 2600

Operation and Maintenace Unit - Qun l cu hnh phn cng. - Gim st h thng qun l phn cng - Giao tip gia NEMU v nhng khi khc ca phn t mng

TM TT BI HC Bi hc cung cp cc ni dung sau:


Vn hnh khai thc cc thit b BSC V RNC BSC Huawei BSC Erricson

BSC Alcatel
RNC Huawei RNC NSN

X l cc tnh hung khi c cnh bo li

O CHT LNG DCH V V LI PHN NH KHCH HNG (nng cao)

GII THIU
Bi hc c thit k nhm cung cp cho cc hc vin cc kin thc, k nng v kinh nghim thc t lin quan

ti o kim driver test.


Kt thc bi hc, Hc vin s: Bit cch thit lp cc tham s o kim nh gi kt qu o X l mt s tnh hung li khi o (*). S dng my o driving test Nemo

NI DUNG

My o driver test - Nemo Outdoor


1. Cu hnh h thng ph kin 2. Cc phn mm ci t 3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

CU TRC TNG QUAN CA NEMO OUTDOOR

My qut tn s

Thit b di ng u cui

B thu tn hiu GPS Laptop c ci t phn mm o kim Nemo Outdoor, phn mm phn tch v to bo co Nemo Analyze

NEMO OUTDOOR VI TY CHN O KIM CHT LNG THOI

My qut tn s

USB cho Multi Lite

B thu tn hiu GPS Laptop c ci t phn mm o kim Nemo Outdoor, phn mm phn tch v to bo co Nemo Analyze

Nemo Outdoor Multi hardware & suitcase gm c: - Thit b u cui di ng - Terratec Sound Card - Nemo Multi Rack
117

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

118

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

119

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

B thu GPS

B c nh Phone

My qut tn s-Scann B x l m thanh-Audio box

B chuyn i DC/ACInverter B kt ni tp trung-MMAC3

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE


iu chnh v v tr 0dB. Mt trc ca Terratec DMX 6Fire USB Sound Card. iu chnh cc cng tc 48V v PAD v v tr OFF. Cp cp ngun cho Terratec DMX 6Fire USB Sound Card, s ly ngun t Inverter. Mt sau ca Terratec DMX 6Fire USB Sound Card.

Cp d liu (USB A-B) kt ni trc tip vi laptop.

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

Terratec DMX 6Fire USB 2.0 Sound Card (cp USB A-B, phi kt ni trc tip vi laptop v khng c kt ni thng qua gi kt ni tp trung; adapter cp ngun cho Sound Card) B chuyn i ngun Inverter (i ngun t DC sang AC), dng cp ngun cho Sound Card v laptop.

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

Cp cp ngun cho h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase thng qua u cm cigarette trn t.

Cp cp ngun cho h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase thng qua u cm cigarette trn t. (ch cn dng 1 trong 2 cp ny cp ngun cho h thng)

CC THNH PHN THIT B CA NEMO OUTDOOR MULTI LITE

Thit b GPS kt ni qua cng USB ca h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase hoc thng qua cng USB ca laptop (cn s dng a CD km theo ci driver cho GPS)

B chia ngun cigarette

NI DUNG
My o driver test - Nemo Outdoor
1. Cu hnh h thng ph kin 2. Cc phn mm ci t 3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

CC PHN MM CN CI T

1. Phn mm Nemo Outdoor 5 2. Driver cho Terratec Sound Card 3. Driver cho thit b u cui di ng 4. Driver cho thit b thu tn hiu GPS (ty chn) 5. Driver cho my qut tn s (ty chn) 6. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase 7. Phn mm Nemo Analyze 5 (ty chn) Ch : Trc v trong khi thc hin ci t cc phn mm, driver trn my tnh th tt c cc thit b khc nh in thoi di ng, GPS, my qut tn s, Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase, ... khng c kt ni vi my tnh.

126

CC PHN MM CN CI T
1. Phn mm Nemo Outdoor S dng a CD Nemo Outdoor ci t phn mm Nemo Outdoor. Vo Nemo Outdoor 5 Installer --> Nemo Outdoor 5.xx.xx.exe

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (1) S dng a CD Nemo Outdoor ci t driver cho Terratec Sound Card. Vo Nemo Outdoor 5 Installer --> Terratec Driver --> DMX_6Fire_USB_Vista_XP_1.11.01.17.exe

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (2) Khi cm Sound Card vo laptop th qu trnh ci driver cho Sound Card s c thc hin:

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (3) Khi cm Sound Card vo laptop th qu trnh ci driver cho Sound Card s c thc hin:

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (3) Khi kt thc qu trnh ci t cho Sound Card th c th quan st trong Device Manager:

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (4) Trc khi thc hin o th ta cn cu hnh cho Sound Card: Cc thit lp cho MIXER

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (5) Cc thit lp cho OUTPUT & SETTINGS

CC PHN MM CN CI T
2. Driver cho Terratec Sound Card (6) -Trong phn Output & Settings, vo mc Miscellaneous/Asio/Asio Latency, chn Maximum (8.0ms 353 samples). Sau ng ca s Asio Latency. Thu nh ca s cu hnh cho sound card. -Ngoi ra cn lu v cc thit lp phn cng nh ni trn: iu chnh cc cng tc 48V v PAD v v tr OFF; cc nm iu chnh HEADPHONE, GAIN 1, GAIN 2, PHONO IN, MONITOR v tr 0dB

CC PHN MM CN CI T
3. Driver cho thit b u cui di ng (1) S dng a CD Nemo Outdoor ci t driver cho thit b u cui di ng. Ty thuc vo loi u cui di ng s dng trong h thng Nemo Outdoor m chng ta cn ci t driver tng ng. V d nu s dng thit b u cui di ng trong h thng Nemo Outdoor l Nokia N95 th chng ta vo th mc Drivers and Utilities --> Nokia Driver -> Nokia_Connectivity_Cable_Driver_6_86_5_0 for DKE-2.msi

CC PHN MM CN CI T
3. Driver cho thit b u cui di ng (2) Sau khi ci t xong driver cho in thoi di ng u cui, kt ni in thoi vi Nemo Outdoor Multi hardware & suitecase . Trn in thoi chn ch kt ni l PC Suite (c th t y l ch kt ni mc nh bng cch: Menu - Tools - Settings Connection - USB (chn USB mode l PC Suite v chn Ask on connection l No)

CC PHN MM CN CI T
4. Driver cho thit b thu tn hiu GPS (ty chn) S dng a CD Nemo Outdoor ci t driver cho thit b u cui di ng. Ty thuc vo loi thit b GPS s dng trong h thng Nemo Outdoor m chng ta cn ci t driver tng ng. V d nu s dng thit b GPS RoyalTek RGM-3600 trong h thng Nemo Outdoor l Nokia N95 th chng ta dng a CD driver i km theo v chy file ci t USB Driver Installer.exe Khi kt ni GPS vi my tnh (ch khi s dng vi h thng Nemo Outdoor Multi th ta c th s dng cng USB trn vali cng ch khng nht thit phi s dng cng USB ca my tnh) th my tnh s yu cu ci t driver cho GPS.

CC PHN MM CN CI T
5. Driver cho my qut tn s (ty chn)

Nu cp d liu ca Scanner dng l cng COM th khi dng b chuyn i cng COM-USB th ta cn ci driver cho b chuyn i ny. 6. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase i vi phin bn MMAC3 th khng cn ci driver cho h thng gi kt ni. H thng s c t nhn khi kt ni cp USB A-B vi my tnh.

CC PHN MM CN CI T
7. Phn mm Nemo Analyze (ty chn) S dng a CD Nemo Analyze ci t phn mm Nemo Analyze.

NI DUNG
My o driver test - Nemo Outdoor
1. Cu hnh h thng ph kin 2. Cc phn mm ci t 3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

T L CUC GI THIT LP THNH CNG


Khi nim:
Cuc gi c thit lp thnh cng l cuc gi m sau khi quay s thu bao ch
gi nhn c tn hiu cho bit ng trng thi ca thu bao b gi.

nh ngha:
T l cuc gi c thit lp thnh cng l t s gia s cuc gi c thit lp thnh cng trn tng s cuc gi.

Ch tiu:
T l cuc gi c thit lp thnh cng 92%.

Phng php xc nh:


M phng cuc gi: S lng cuc gi m phng cn thit t nht l 1000 cuc thc hin vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng ph sng. Khong cch gia hai cuc gi m phng lin tip xut pht t cng mt thu bao ch gi khng

nh hn 10 giy.
Gim st bng cc tnh nng sn c ca mng: s lng cuc gi ly mu ti thiu l ton b cuc gi trong mt tun.

T L CUC GI B RI
Khi nim:
L cuc gi c thit lp thnh cng nhng b mt gia chng trong khong
thi gian m thoi m nguyn nhn l do mng vin thng di ng mt t.

nh ngha:
T l cuc gi b ri l t s gia s cuc gi b ri trn tng s cuc gi c thit lp thnh cng.

Ch tiu:
T l cuc gi b ri 5%

Phng php xc nh:


M phng cuc gi: S lng cuc gi m phng cn thit t nht l 1500 cuc thc hin vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng ph sng. di cuc gi ly mu trong khong t 60 giy n 180 giy. Khong cch gia hai cuc gi m

phng lin tip xut pht t cng mt thu bao ch gi khng nh hn 10 giy.
Gim st bng cc tnh nng sn c ca mng: S lng cuc gi ly mu ti thiu l ton b cuc gi trong mt tun.

CHT LNG THOI


nh ngha:
L ch s tch hp ca cht lng truyn ting ni trn knh thoi c xc nh bng cch tnh im trung bnh vi thang im MOS t 1 n 5 theo Khuyn ngh P.800 ca Lin minh Vin thng Th gii ITU.

Ch tiu:
Cht lng thoi trung bnh phi 3,0 im.

Phng php xc nh:


Phng php s dng thit b o: Phng php o thc hin theo Khuyn ngh

ITU-T P.862 v quy i ra im MOS theo Khuyn ngh ITU-T P.862.1. S lng
cuc gi ly mu t nht l 1000 cuc vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng ph sng. Khong cch gia hai cuc gi m phng lin tip xut pht t cng mt thu bao ch gi khng nh hn 10 giy.

Phng php ly kin khch hng: S khch hng ly kin ti thiu l 1000
khch hng i vi mng c s thu bao t 10.000 tr ln hoc ly 10% s khch hng i vi mng c s thu bao nh hn 10.000.

T L CUC GI B GHI CC SAI


nh ngha:
T l cuc gi b ghi cc sai l t s gia s cuc gi b ghi cc sai trn tng s cuc gi. Cuc gi b ghi cc sai bao gm: Cuc gi ghi cc nhng khng c thc; Cuc gi c thc nhng khng ghi cc; Cuc gi ghi sai s ch gi v/hoc s b gi;

Cuc gi c ghi cc c di ln hn 01 giy v gi tr tuyt i so vi


di m thoi thc ca cuc gi; Cuc gi c ghi cc c thi gian bt u sai qu 9 giy v gi tr tuyt i so vi thi im thc ly theo ng h chun quc gia.

Ch tiu:
T l cuc gi b ghi cc sai 0,1%.

T L THI GIAN M THOI B GHI CC SAI


nh ngha:
T l thi gian m b ghi cc sai l t s gia tng gi tr tuyt i thi gian ghi sai ca cc cuc gi b ghi cc sai trn tng s thi gian ca cc cuc gi.

Ch tiu:
T l ghi cc sai v thi gian m thoi 0,1%.

Phng php xc nh:


M phng cuc gi: Thc hin m phng vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng ph sng v theo cc hng ni mng v lin mng. Khong cch gia hai

cuc gi m phng lin tip xut pht t cng mt thu bao ch gi khng nh hn
10 giy. S cuc gi m phng c di t 01 giy n 90 giy t nht l 60% ca tng s cuc gi m phng. Gim st bo hiu: Cc cuc gi ly mu vo cc gi khc nhau trong ngy. im

u ni my gim st bo hiu ti cc tng i v thc hin trn cc lung bo hiu


hot ng bnh thng hng ngy ca mng vin thng di ng mt t v bo m khng lm nh hng n hot ng bnh thng ca mng.

NI DUNG

My o driver test - Nemo Outdoor 1. Cu hnh h thng ph kin

2. Cc phn mm ci t
3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

O KIM CHT LNG THOI

1) Cu trc h thng o kim cht lng thoi (1)

O KIM CHT LNG THOI

1) Cu trc h thng o kim cht lng thoi (2)


M t h thng: - Phn mm Nemo Outdoor s c ci t trn my tnh PC c h iu hnh Windows XP hoc Windows Vista thu thp v phn tch s liu. - thu thp s liu c t cc thit b khc, my tnh xch tay s kt ni ti gi u ni tp trung bng 1 cp USB. - Gi u ni tp trung c cc b g gi in thoi, ng thi s kt ni s liu a ti my tnh. B gi u ni tp trung ny cn cung cp giao din ngun DC 12V np in cho in thoi v cc thit b khc. - B GPS cng c u ni vo gi tp trung cung cp s liu v v tr to ca thit b trong qu trnh o. - B scanner cng c u vo gi tp trung qua cp RS-232 hoc cp USB cung cp tn hiu ca mng di ng cn o trong khu vc o kim. - Gi u ni tp trung cng cho php u ni ngun v s liu cho cc Audio Box - Cc in thoi di ng s c u ni theo 2 ng cp: 1 ng vo Audio Box v 1 ng u thng vo gi u ni tp trung thc hin o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile v cung cp s liu cho phn mm Nemo Outdoor trn laptop. - Fixed server c kh nng kt ni ti cc line thoi PSTN phi hp vi h thng di ng thc 148 hin o kim Mobile ti Fixed.

O KIM CHT LNG THOI

2) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile (1)

Mobile 1 Audio Module 1

Mobile network
MoS = (1, 2, 3, 4 or 5)

Audio Module 2 Mobile 2

O KIM CHT LNG THOI

2) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile (2)


M t hot ng: - Ti pha u my tnh c ci Nemo Outdoor v kt ni vi mobile c lu mt tp hp cc mu thoi chun.

- Thng qua phn mm Nemo Outdoor, thc hin cuc gi t mobile 1 ti mobile 2. Khi bt u thc hin cuc gi, mobile 1 s gi i mt mu thoi chun (gi s l mu thoi A) ly trong b mu thoi chun lu trn my tnh c ci Nemo Outdoor. - Ti pha mobile 2. Khi nhn c cuc gi t mobile 1, mobile 2 s thu c tn hiu thoi A'. My tnh s so snh mu A' ny vi A v xc nh c im MOS cho ng downlink ca mobile 2. ng thi mobile 2 cng gi tr li pha mobile 1 mu thoi chun A, pha mobile 1 s thu c tn hiu thoi A''. My tnh s so snh mu A'' ny vi A v xc nh im MOS cho ng downlink ca mobile 1.
150

O KIM CHT LNG THOI

3) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Fixed (1)


Mobile Audio Module

Mobile network
MoS = (1, 2, 3, 4 or 5)

Fix line

PSTN network

151

O KIM CHT LNG THOI

3) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Fixed (2)


M t hot ng: - Ti pha u my tnh c ci Nemo Outdoor v kt ni vi mobile c lu mt tp hp cc mu thoi chun. V ti pha u server cng c lu mt tp hp cc mu thoi chun ging nh vy - Thng qua phn mm Nemo Outdoor, thc hin cuc gi t mobile ti fixed. Khi bt u thc hin cuc gi, mobile s gi i mt mu thoi chun ly trong b mu thoi chun lu trn my tnh c ci Nemo Outdoor. - Ti pha u server c ni line ng thoi PSTN. Khi nhn c cuc gi t mobile, server thc hin tr li, server s thu tn hiu thoi t mobile trong vng 1,5 giy. Mu thu c ny s c server tnh ton v so snh vi cc b mu thoi chun lu trn server, t xc nh c mu thoi chun m mobile gi i l mu no (gi s l mu thoi A). - Sau khi xc nh c mu thoi chun m mobile gi i l mu A, server s gi mu A ny v pha mobile. Qua cc giao din ca mng in thoi c nh v mng in thoi di ng, mobile s nhn c tn hiu thoi A'. Ti pha my tnh c ci Nemo Outdoor s thc hin so snh A v A' tnh ton ra im MOS. ng thi pha server nhn c tn hiu thoi A'' t pha mobile cng s thc hin so snh A'' v A tnh ton ra im MOS 152 pha ng in thoi c nh

O KIM CHT LNG THOI

4) Ch
Khi ci t phn mm Nemo Outdoor th chng ta c cung cp sn km theo mt b gm cc file mu thoi chun (vi di mi file l 2s, 3s, 4s, 5s, 6s). Chng ta cng c th t s dng mt b mu cc file audio khc lm b cc file mu thoi chun. Tuy nhin cc file audio c s dng lm file mu thoi chun phi m bo cc yu cu sau y:
8kHz sampling rate 16-bit linear PCM signal scaled to 90% of full scale band-pass filtered with corner frequencies at 250Hz and 3500Hz minimum duration of each sample: 2 seconds maximum duration of each sample: 6 seconds Cn i vi pha server trong vic o kim cht lng thoi t mobile ti fixed th s file mu thoi chun nhiu nht c th a vo th mc lu gi cc file audio chun ca server l 6. Ngoi ra i vi cc file mu thoi chun ny th khong thi gian 1,5 giy u tin ca cc file audio ny phi khc bit nhau.

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE


thc hin qu trnh o kim cht lng thoi, ta cn thit lp h thng bng cch kt

ni cc thnh phn nh in thoi di ng u cui, Nemo Audio hardware, MMAC2


(Nemo Outdoor Mutlti), GPS, laptop. Chy chng trnh Nemo Outdoor (s dng kha Nemo Outdoor USB Dongle).

154

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Vo Configuration Manager kt ni thit b vi phn mm Nemo Outdoor. Sau vo phn Devices thc hin vic kt ni thit b.

155

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

La chn loi thit b u cui di ng m chng ta cn kt ni v nhn Next.

156

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE


Lc ny c th kt ni c thit b u cui di ng v Audio Module hardware chng ta cn xc nh cng COM tng ng vi cc thit b . i vi thit b u cui di ng th cn xc nh cng COM ca Trace port v Modem port. i vi in thoi th nht ta xc nh c 3 thnh phn m n to ra trong mc Modems (ca Device Manager) l Nokia N80 USB Modem #7, #8 v #9. Ta s xc nh 3 cng COM tng ng vi 3 thnh phn ny COM20, COM21, COM22

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

C th chn 2 cng COM bt k trong s 3 cng COM ni trn (ch : nn chn cng COM cho Trace port l cng c s hiu ln hn so vi cng COM dng cho Modem port). Cn cng COM cho VQ device port th ty theo vic ta kt ni Nemo Audio Module vi Port no ca rack th s chn cng COM tng ng.

158

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Sau khi add c thit b di ng u cui vo h thng Nemo Outdoor th ca s Devices s c n xanh nhp nhy gc trn bn phi, ng thi trong ca s Configuration Manager s c thng bo phn Devices l "Device is working properly"

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE


Tng t nh i vi in thoi di ng u cui th nht, vi in thoi di ng u cui th hai ta xc nh c 3 cng COM tng ng vi in thoi di ng th hai ny l COM24, COM25, COM26

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

i vi in thoi di ng u cui th hai, ta chn cng COM25 lm Trace port, cng COM24 lm Modem port. Sau khi add c 2 thit b di ng u cui th ca s Configuration Manager s c thng bo "Device is working properly"

161

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Sau khi add xong 2 in thoi di ng u cui dng cho o kim cht lng thoi, nu mun xc nh ta trong qu trnh o kim trn tuyn, ta cn phi add thm thit b GPS. V d chng ta cn add thm thit b Garmin GPS 18 USB.

162

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Chn cng tng ng cho thit b GPS m ta cn kt ni.

163

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

n y chng ta thit lp xong cc kt ni vi cc thit b c th thc hin vic o kim cht lng thoi.

164

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Gi s chng ta s thit lp cuc gi t thit b di ng u cui th hai sang thit b di ng u cui th nht. Ta s vo phn Measurement Properties thit lp cc thng s lin quan.

165

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Vo tab Configuration, chn mc Properties ca phn Voice number

166

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE


in s in thoi ca thit b di ng u cui th nht Chn ch Half Duplex Star TX nu mun tnh ton im MOS c 2 pha ca thit b di ng u cui. Nu chn ch Simple Star TX th ch tnh im MOS pha thit b di ng u cui th nht.

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Tip tc thit lp cc thng s cho thit b di ng u cui th nht. Ta vo phn Measurement Properties ca thit b di ng u cui th nht.

168

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE


thit b di ng u cui th nht ny ta vo tab Configuration, vo mc Properties, chn mc Voice Quality, chn mode l Half Duplex Star RX (nu nh trc in thoi di ng th hai chn ch Half Duplex). Chn mu m thanh chun ging nh chn i vi in thoi di ng th hai.

169

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Ta la chn hnh thc th hin kt qu im MOS di dng Line Graph

170

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

La chn vic hin th im MOS cho pha in thoi di ng th nht La chn tham s hin th l Audio Quality MOS Downlink

171

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

172

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

La chn vic hin th im MOS cho pha in thoi di ng th hai La chn tham s hin th l Audio Quality MOS Downlink

173

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

tin cho vic theo di cc kt ni trong qu trnh thc hin o kim cht lng thoi, ta m cc ca s th hin thng tin lin quan n vic kt ni cuc gi bng cch: vo phn Data --> Events Grid --> CS/PS/Voice Connection Events

174

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

y ta chn ca s th hin thng tin kt ni cuc gi ca in thoi di ng th nht

175

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

176

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

La chn ca s th hin thng tin v kt ni cuc gi thoi ca in thoi di ng th hai

177

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

178

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Bt u thc hin qu trnh gi t in thoi di ng th hai sang in thoi di ng th nht

179

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

Th hin cc bn tin lin quan n qu trnh kt ni cuc gi thoi Hin th gi tr im MOS cho 2 ng downlink ca 2 in thoi di ng

180

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

181

O KIM CHT LNG THOI MOBILE-MOBILE

182

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

thc hin vic o kim cht lng thoi t Mobile ti Fix th chng ta cn thit lp cc kt ni: 1) ng dy in thoi c nh vi Nemo Server 2) Thit b di ng u cui v Terratec Sound Card vi h thng Nemo Outdoor.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Bt h thng Nemo Server, ng nhp h thng vi thng tin sau User name: root Password: 6yV-1pSc

Kch hot chng trnh Nemo Server Manager

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Thc hin cc bc hiu chnh ban u: PSTN-Line Calibration v Busy-tone Wizard

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Qu trnh thc hin Line Calibration s ko di khong 40 pht, trong qu trnh ny cn thc hin mt cuc gi n ng line thoi ang cm vo card ca server.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Cc thng tin v ng dn cha file kt qu, file m thanh mu c th hin trong ca s VQDService Configuration

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

in s line thoi cm vo cng tng ng trn PSTN card (tnh t tri qua phi, s th t knh s l 0, 1, 2, ...

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Trc khi thc hin o kim cht lng thoi t mobile ti fix th cn khi chy service ca VQD.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Ta tin hnh add thit b di ng u cui vo h thng Nemo Outdoor. Cc bc tin hnh tng t nh phn o cht lng thoi Mobile-Mobile (trong h thng o kim cht lng thoi Mobile-Fix th ch cn s dng 1 thit b di ng u cui)

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Vo phn

Measurement Properties ca thit b di ng u cui thit lp cc thng s cho vic o kim cht lng thoi Mobile-Fix

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Nhn Start Voice Call bt u qu trnh thc hin cuc gi t thit b di ng sang ng dy in thoi c nh. Nu ta ch Half Duplex Start TX th im MOS s c tnh ton c pha in thoi di ng (hin th trn Nemo Outdoor) v pha ng dy in thoi c nh (hin th trn Nemo Server)

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

im MOS ca ng line 0
th hin trn Nemo Server

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Kt ni thit b in
thoi di ng o kim vi h thng Nemo Outdoor

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Vo phn Data --> Indoor --> New m mt ca s th hin thng tin v bn .

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Nu bn ta nh (floorplan) m chng ta s dng c nh dng l tab th s chn ng dn n file bn , cn nu file bn c nh dng nh jpg, bmp, tiff, ... th nhn Cancel.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Nu nh dng ca floorplan l jpg, bmp, tiff, ... th sau khi nhn Cancel, ta vo mc Import map nhp file bn dng ny vo ca s hin th.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

c th tnh ton c chnh xc cc v tr trn bn th ta c th nhp kch thc thc ca b mt ta nh hoc ta ca cc gc ta nh.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

H thng thanh cng c gip thao tc vi bn trong qu trnh o kim Indoor

85

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Nhn nt Start Recording bt u qu trnh o kim. Trong qu trnh o kim, ta s dng cc marker to ra cc im nh du cc v tr tng ng trong ta nh.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Cc im marker s c nh s th t v Nemo Oudoor s t ng ni cc im marker li thnh 1 tuyn ng o kim trong ta nh.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

Ngoi ra trong qu trnh o kim ta cng c th hin th vic thay i gi tr cc thng s bng cch thay i mu sc tng ng ca tuyn ng o kim. Chng ta c th add thm nhiu tuyn ng o tng ng vi nhng tham s m chng ta mun theo di.

O CHT LNG THOI T MOBILE TI FIX

NI DUNG
My o driver test - Nemo Outdoor

1. Cu hnh h thng ph kin


2. Cc phn mm ci t 3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

CC LI THNG GP KHI O
Bt phn mm Nemo outdoor bo li, khng chy c chng trnh Nemo outdoor Nguyn nhn (d on): + Mt file .dll (do virus, do cc phn mm dit virus xa)

+ Dongle ko support
Cch khc phc: + Kim tra li dongle + Ghost li my

CC LI THNG GP KHI O
Phn mm khng nhn thit b o (MS, GPS) Nguyn nhn: + Kt ni phn cng b lng, cha cp ngun cho h thng + Cu hnh phn cng cha ng

Cch khc phc:


+ Kim tra li kt ni ca module cp ngun, kt ni ca cc thit b + ch cu hnh t ng (auto config) hoc kim tra li cu hnh ca cc thit b

TM TT BI HC Bi hc cung cp cc ni dung sau:


1. Cu hnh h thng ph kin 2. Cc phn mm ci t 3. ngha cc thng s cn o 4. Mt s bi o kim cht lng thoi 5. Cc li thng gp khi o

CC CH TIU NH GI CHT LNG MNG V TUYN (KPI)

MC TIU
Bi hc c thit k nhm cung cp cho cc hc vin cc kin thc, k nng v kinh nghim thc t lin quan ti cc

ch tiu nh gi cht lng mng v tuyn.


Kt thc bi hc, Hc vin s: Hiu r cc tham s (KPI) nh gi cht lng mng; Tham gia phi hp x l li v nng cao cht lng mng theo quy trnh ca Cng ty;

NI DUNG
1. Tng quan v ti u mng

2. Gii thiu cc tham s (KPI) nh gi cht lng


mng v tuyn 3. Quy trnh phi hp gia cc n v nhm nng cao cht lng mng

TNG QUAN V TI U MNG


S CN THIT CA TI U MNG Ti u l mt bc quan trng bo dng v ci thin cht lng cng nh dung lng ca mng. Nh khai thc mng mun thay i mng duy tr cht lng mng mc tha mn cc yu cu ca khch hng th ti u mng l vic lm cn thit. Nu khng ti u ha, cht lng mng s suy gim ngay t bc a thit b vo vn hnh khai thc v khi lu lng mng s thay i, cht lng mng s khng m bo khi c s thay i ny. Nu khng ti u ha, cht lng cuc gi s gim, t l rt cuc gi tng ln do nhiu. iu ny dn n hiu sut chuyn giao cuc gi s gim.

TNG QUAN V TI U MNG


U VO CNG C U RA

Quality Of Service Metrics RF Design Parameters Alarms and events Analysis from OMC Drive testing Customer complaint Analysis Database Parameters

Drive test kit(TEMS) and optimization tool( PLANET) OMC-R or Traffic Analysis Tool(Metrica) OMC-R Customer Care Centre Database

1) Frequency 2) BCCH changes 3) BSIC changes 4) Antenna downtilt 5) Azimuth changes 6) Antenna type changes 7) Database parameters changes 8) Handover algorithm tunings

TNG QUAN V TI U MNG


THAM S U VO Cc tham s u vo ca qu trnh ti u ha bao gm:

Cc tham s QoS
Cc tham s thit k RF Cc cnh bo OMC Cc kt qu o driving test Phn nh ca khch hng

Cc tham s c s d liu
Vi cc tham s trn, chng ta c th xc nh c u ra ca ti u mng v khoanh vng mng cn c ti u

TNG QUAN V TI U MNG


CC THAM S QOS Tham s QoS l cc ch s cht lng ca mng Cc tham s QoS: T l thit lp cuc gi thnh cng, t l rt cuc gi, t l thnh cng chuyn giao cuc gi, T l nghn mng (Call Success rate, Call Drop Rate, Handover success rate, Call Congestion). Cc tham s trn c gim st lin tc trn cell, site, BSC v mng li Nu c s c bt thng hoc bt c tham s no b suy gim, qu trnh ti u ha phi c thc hin RF DESIGN PARAMETERS Khi mng c thit k, tham s RF lin quan n cht lng, dung lng v t l tc nghn v rt cuc gi. Khi mng khng th tun th cc tham s thit k RF, qu trnh ti u mng phi c thc hin

TNG QUAN V TI U MNG


CC CNH BO OMC OMC l ni gim st tt c cc vn trn mng. Khi c cnh bo trn OMC, cn phi phn tch k lng xc nh vn trn mng. Nu cn thit, ti u ha mng phi c tin hnh. Cnh bo cng c th xy ra khi c li phn cng gy ra cc vn trn mng.

TNG QUAN V TI U MNG


DRIVE TESTING Driving test c thc hin lin tc gim st tnh trng ca mng. Trc khi tin hnh o, cn phi xc nh cc tuyn ng cn o v phi o hng ngy gim st mng. Tt c cc site v sector phi c o driving test t nht mt ln Cc vn cn quan tm khi xc nh cc tuyn o:

Cc tuyn ng chnh v ng cao tc nn c kim tra t nht 2 ln trong 1 tun.


Tt c cc cell ca cc tuyn ng trn cng cn c o Thi gian o mi tuyn t 2-3 gi. iu ny l cn thit cho vic thu thp d liu phn tch. i vi cc tuyn di hn th c th s kh phn tch v truyn d liu o v file kt qu s rt ln. Cc tuyn chnh cn phi c xc nh v o trc. V d tuyn t sn bay ti trung tm thnh ph.

TNG QUAN V TI U MNG


PHN NH T KHCH HNG Cc thng tin phn nh t khch hng v hiu sut v vng ph sng

ca mng l mt tham s rt hu ch.


Thng tin t khch hng c s dng cho vic ti u v kim tra vic thit k RF Thng tin t khch hng cng c s dng c lng s pht trin ca mng nh lu lng.

TNG QUAN V TI U MNG


QU TRNH TI U Khi mng cn c ti u, cc th tc ti u c trin khai phn

tch cc vn trong mng v a ra cc gii php


Qu trnh ti u bao gm cc bc sau:

TNG QUAN V TI U MNG


Begin

SITE AUDIT

DRIVE TEST

KPI

CUSTOMER COMPLAINT

Resp: Contractor

Resp: Contractor

Resp: VMS

Resp: VMS

ANALYSIS

Resp: VMS
Azimuth/Tilt Change?

No Change

Perform azimuth/tilt change.

VERIFICATION?

Parameters change?

Resp: Contractor
No Change Perform parameters change.

Resp: VMS

Resp: VMS
Hardware change?

Improved?

N
No Change

Y
Perform Hardware change

Resp: VMS
Abis Trans. Error?

No action

End

Perform Abis Error Clear

NI DUNG
1. Tng quan v ti u mng

2. Gii thiu cc tham s (KPI) nh gi cht


lng mng v tuyn 3. Quy trnh phi hp gia cc n v nhm nng cao cht lng mng

MT S KPI CHNH
Nu mb KPI index er Meaning TCH seizure failures/attempted seizures 100% TCH Test method Refere nce value

1
2

TCH congestion ratio


SDCCH congestion ratio

OMC

< 2%
< 1%

SDCCH seizures and all busy OMC times/SDCCH seizure requests 100%

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Call drop ratio


Handover success ratio Call setup time Coverage probability

TCH call drop times/TCH occupation OMC success times 100%


Handover success times/handover OMC attempted times 100% Average call setup times Drive test The percentage of the received level Drive test greater than -90 dBm Drive test Drive test Drive test

< 2%
> 92% < 10s > 90% 16 3.2 < 20s 90% < 3.5s 3

FTP average download rate (kbps) Applied to GPRS FTP average upload rate (kbps) Forward/reverse transmission delay success ratio average delay Mean opinion score (MOS) Applied to GPRS Applied to GPRS

Applied to GPRS Drive test Applied to GPRS Drive test The voice quality is divided into fiver Drive test levels from excellent to bad.

MT S KPI CHNH
CDR : Call Drop Rate. ( Target:<= 1 %) Cch tnh: T l rt cuc gi = ( Tng s cuc gi b rt/ tng s cuc gi c thit lp)* 100 CSSR: Call Setup Success Rate.( Target:>=98%) Cch tnh: T l thit lp cuc gi thnh cng = ( tng s cuc gi c thit lp thnh cng /tng s ln thit lp cuc gi)*100 SDR : SDCCH Drop Rate. (Target:<=0.73 %) Cch tnh: T l rt trn knh bo hiu = (Tng s cuc gi b rt trn knh bo hiu / Tng s cuc gi thit lp knh bo hiu)*100 RASR:Random Access Succ Rate (Target:>=99,5 %) Cch tnh: Ngn knh bo hiu = ( Tng s ln cp pht knh bo hiu khng c do ht knh/ tng s ln cp pht knh bo hiu) *100

MT S KPI CHNH
TU: Trafic Utilisation: Cch tnh: Hiu sut s dng lu lng = (Lu lng thc t ca thu bao trong khu vc / lu lng m h thng c th p ng) *100 ). CSR: Call Succ Rate. ( Target:>=97,8%) Cch tnh: T l cuc gi thnh cng = ( 1-CDR)* CSSR. HISR: Incoming HO Succ Rate.( Target:>=97,5%) Cch tnh: T l Hand Over vo thnh cng = ( Tng s cuc Handover vo cell thnh cng / Tng s cuc Handover vo cell)*100 HOSR: Outgoing HO Succ Rate .( Target:>=97,5 %) Cch tnh: T l Hand Over ra thnh cng = ( Tng s cuc Handover ra khi cell thnh cng / Tng s cuc Handover ra khi cell)*100

Call Setup Success Rate(%)


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

15APR2000 17APR2000 19APR2000 21APR2000 23APR2000 26APR2000 02MAY2000 04MAY2000 06MAY2000 08MAY2000 10MAY2000 12MAY2000 16MAY2000 18MAY2000

Graphs to be inserted in Quaterly Reports

V D MT S KT QU O

Optimization started Date


20MAY2000 22MAY2000 24MAY2000 30MAY2000 01JUN2000 05JUN2000 07JUN2000 09JUN2000 12JUN2000 14JUN2000 16JUN2000 18JUN2000 20JUN2000 22JUN2000

Call Setup Success Rate (%)

Drop Call Rate(%)


0.5 1.5 2.5 0 1 2

15APR2000 17APR2000 19APR2000 21APR2000 23APR2000 26APR2000 02MAY2000 04MAY2000 06MAY2000 08MAY2000 10MAY2000 12MAY2000 16MAY2000 18MAY2000 20MAY2000 22MAY2000 24MAY2000 30MAY2000 01JUN2000 05JUN2000 07JUN2000 09JUN2000 12JUN2000 14JUN2000 16JUN2000 18JUN2000 20JUN2000 22JUN2000

Graphs to be inserted in Quaterly Reports

V D MT S KT QU O

Optimization Started Date

Drop Call Rate (%)

TCH RF Loss Rate(%)


0.2 1 2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 0

15APR2000 17APR2000 19APR2000 21APR2000 23APR2000 26APR2000 02MAY2000 04MAY2000 06MAY2000 08MAY2000 10MAY2000 12MAY2000 16MAY2000 18MAY2000

Graphs to be inserted in Quaterly Reports

V D MT S KT QU O

Optimization Started Date


20MAY2000 22MAY2000 24MAY2000 30MAY2000 01JUN2000 05JUN2000 07JUN2000 09JUN2000 12JUN2000 14JUN2000 16JUN2000 18JUN2000 20JUN2000 22JUN2000

TCH RF Loss Rate (%)

SDCCH RF Loss Rate(%)


0.5 1.5 2.5 0 1 2

15APR2000 17APR2000 19APR2000 21APR2000 23APR2000 26APR2000 02MAY2000 04MAY2000 06MAY2000 08MAY2000 10MAY2000 12MAY2000 16MAY2000 18MAY2000

Graphs to be inserted in Quaterly Reports

Optimization Started Date


20MAY2000 22MAY2000 24MAY2000 30MAY2000 01JUN2000 05JUN2000 07JUN2000 09JUN2000 12JUN2000 14JUN2000 16JUN2000 18JUN2000 20JUN2000 22JUN2000

V D MT S KT QU O

SDCCH RF Loss Rate (%)

Ni dung
1. Tng quan v ti u mng

2. Gii thiu cc tham s (KPI) nh gi cht lng


mng v tuyn 3. Quy trnh phi hp gia cc n v nhm nng cao cht lng mng

TM TT BI HC Bi hc cung cp cc ni dung sau:


1. Gii thiu cc tham s (KPI) nh gi cht lng mng v tuyn 2. Quy trnh phi hp gia cc n v nhm nng cao

cht lng mng

THO LUN V CHIA S KINH NGHIM QUN L K THUT DNH CHO T TRNG

NI DUNG

1. Mt s k nng cn c i vi t trng

2. Mt s yu cu i vi t trng
3. Tho lun v trao i kinh nghim

MT S K NNG
K nng ra quyt nh
Ra quyt nh lin quan n gii quyt vn v gii quyt vn cn phi ra quyt nh.

Quyt nh qun tr l hnh vi sng to ca nh qun tr nhm nh ra chng trnh v tnh cht hot ng ca t chc gii quyt mt vn chn mui, trn c s s hiu bit cc quy lut vn ng khch quan ca h thng b qun tr v vic phn tch cc thng tin v hin tng ca h thng .
Nh qun tr lun lun ra quyt nh, v ra quyt nh l mt trong nhng k nng ch yu ca nh qun tr. Cht lng v kt qu ca quyt nh ca bn c kh nng nh hng tch cc hoc tiu cc n nhn vin v t chc ca bn. iu ch yu l bn phi bit ti a ha kh nng ra quyt nh ca bn nu bn mun tr thnh mt th qun tr thc s c hiu qu.

MT S K NNG
K nng hoch nh cng vic
Xc nh mc tiu Xc nh tnh th hin ti Xc nh thun li, kh khn

Thc hin k hoch

Xy dng k hoch, phng n

MT S K NNG
K nng qun l thi gian
KHN CP KHNG KHN CP

QUAN TRNG

KHNG QUAN TRNG

Ma trn qun l thi gian


Cc vn cp bch Hon tt nhng d n khn cp Hp ng n hn hon thnh Cng thngKit scLun Cng vic tn ng trong tnh trng khng hong Lm vic ngoi phm vi chc nng Th ng Cc cng vic lm on gia Quan h gin hi ht chng Khng coi trng mc tiu Tr li tin nhn, email quan Cng vic khng vn vt trng Hp hnh Vn cp bch khng quan trng khc
Lm vic trong chin lt Xy dng quan h Tm kim c hi Lp k hoch Tm nhn, trin vong Tp chy Maratng Sng c k lut Cn bng, t khng hong Ch ng

V trch nhim Cc Tch cngri vic lm gin on cng vic gia chng Ph thuc ngi khc Tr li tin nhn, email khng quan trng Hp hnh Vn cp bch khng quan trng khc

NI DUNG

1. Mt s k nng cn c i vi t trng

2. Mt s yu cu i vi t trng
3. Tho lun v trao i kinh nghim

MT S YU CU I VI T TRNG
Coi cng vic ca cp di l vic ca mnh.

1. 2. 3. 4. 5.

Phi ho mnh vi cp di.


Phi t mnh vo v tr ca h. Phi bit giao cng vic cho cp di. Phi ni cho nhn vin bit nhng kh khn, v ngn nga nhng mu thun.

6. Phi quan tm n nhn vin.

MT S YU CU I VI T TRNG
6. Khai thc pht trin tr tu ca nhn vin. 7. Phi bit lng nghe nhiu loi kin. 8. Phi quan tm n cch thc b tr cc nhim v. 9. Phi nhn vo kt qu cng vic ch khng phi lng cng

vic nhiu hay t.


10. Phi c dng kh ni khng khi cn thit t chi nhng

yu cu khng ph hp ca cn b bn di.

THO LUN V CHIA S KINH NGHIM