Está en la página 1de 22

GII THIU CU TRC MNG

CU TRC MNG xDSL - SWITCH L2 - MAN-E CC DCH V TRIN KHAI MAN-E VNPT HNG YN
Trnh by:

GII THIU CU TRC MNG

NI DUNG CHNH 1- H thng thit b DSLAM ATM 2- Mng MAN-E, IP-DSLAM v Switch L2 3Cc dch v HSI(MegaVNN, FTTH) v VPN

CU TRC MNG DSLAM-ATM


CU TRC MNG DSLAM ATM HUAWEI HIN NAY
BRAS-VTN

Trng Trc

Long Hng

ng To

T H

Xun Quan

D Trch Vnh Khc Trng X B Thi Ch Go 2 Quang Hng Hi Triu Tin L mi M Ho 3 Tn Vit
Dng Quang

Lc o 2

Minh Hong Tn Phc 2 Vit Hng

Hub Ch Go

STM1/OFC

Hub Hng Yn 2

Cng Chnh Thun Hng Minh Tin Ngc Thanh Ch Thi

Hub Hng Yn 4

M S Vn Du Minh Chu 2
Tn Dn Nhn La

Ch Tha

c Hp

a Lc

Lc o

M Ho 2

n Thi 2

Hub Hng Yn 3

Khoi Chu 2

sum=50trm
Vn Lm 2 Kim ng 2 Ph C 2 Trung Ngha Yn M 2 Bch Sam 2 Vn Giang 2 KCN PN A Tin L 2

Cc h thng thit b DSLAM trn a bn

Cc h thng thit b DSLAM trn a bn


MNG IP-DSLAM TRN MAN-E

Hinh 1.3

CAU HINH SAU KHI CHUYEN MANG MAN VT HUNG YEN TREN RING 2

55 kilt

IP/MPLS BackBone

:i kin

Yen My

t
1() Chirh n:1'd8

ChU thlch:
.km
DE) dial di6m
DO dal tuyAn c.4p quang
lorx:: CES

TI..TONG GIANI DOC TRL'UNG BAN VIF:N TIIONG

N'IEN THONG HUNG YEN (frank 315) G1:1.%1 DOC PHONc QLNIRDV Trirong phi ng NKu'&9 v'i

Train Quoc Hunk


,l

FTTM

Nku}in Van Binh

Frtn Quitc Hung

ilk ...

...x2007

CAU HINH SAU KHI CHUYEN MANG MAN VT HUNG YEN TREN RING 3
Hinh 1.4

MSAN: 1 IP:27

ru

C'hu thich:
,km
Qd Cai :uyan cap c::ang

El I

I r.

[I..ION(: Clam DOC 'I'Kli*<)N(, BAN v'lf:N II1(NC

%'IEN TIIONG IIII'NG YEN (trang 415) CI. v, DOC' PHONC QLNI&DV Truing phhng Ngirai vc

El Air ceS
I.IA 5E )O .ISA' SM (h FTTH

Tr'an Quoc Ilrrng Ngu yin 'a n Binh Thin Quoc Hung gay :...
... :. UU7

Hinh 1.5

CAU HiNH SAU KHI CHUYEN MANG MAN VT HU'NG YEN TREN RING 4 MSAN:3 IP:16

Phu Ong

.yen Tail

a Le

06 thlch:

TI..'I'ONG GI:A I DOC TRCONG BAN VIFN TIIONG


DO Get tuysn [9p quang

VIEN THONG IICNG 11 N' (trang 515) G I:A%1 :DOC' I PHONC QUNI&DV Truti'ng phong

..km
DO : dja Gi4m

MSMI Swi:h FTTH FTTH

Tran Quoc Hung


Nguyin Van Binh Tran Qui c Hung
11 : ... '200 i

CU TRC MNG SWITCH L2

CU TRC MNG SWITCH L2

CU TRC MNG SWITCH L2

CU TRC MNG SWITCH L2

MNG MAN-E M RNG


CU HNH MNG MAN GIAI ON 2010-2011 VIN THNG HNG YN
Ph duyt km theo Quyt nh s ... Ring 1.2 10Gbps
35.2 km
Vn Giang
.

ngy ...

. ...

...

/2010.

29.6 km
Host M Ho Vn Lm

60 km
Khoi Chu

0.1 km 14.4 km

Ring 1.1 10Gbps


55 km

H thng qun l
38.5 km

BRAS
Host M Ho

10x1Gbps 10x1Gbps
44 km

Ring core 10 Gbps

Hng Yn

1x10Gbps 1x10Gbps

IP/MPLS BackBone

PE
10.7 km
Kim ng

10 km
Yn M

Ring 2 10 Gbps
29.4/25.8 km

25.7km

Hng Yn

n Thi

Ring 3 10 Gbps
16km

Tin L

25.1 km 21.9km

9 km
Bch Sam

Ring 4 10 Gbps
42km

Ph C

Ch thch:
..km
: a im
Access CES

di tuyn cp quang

TL.TNG GIM C TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM KT.TRNG BAN VIN THNG PH TRNG BAN
Core CES

VIN THNG HNG YN (trang 1) GIM C PHNG QLM&DV Trng phng Ngi v

Nguyn ng Thnh

Phm Th Thanh Mai

Nguyn Vn Bnh

Trn Quc Hng

Ngy : /....../2010

TRIN KHAI DCH V TRN MAN-E

Cc dch v mng cung cp

E-Line.

E-LAN.

TRIN KHAI DCH V TRN MAN-E DCH V E-LINE


Dch v E-LINE dnh cho khch hng doanh nghip c nhu cu kt ni im-im lp 2.
VN2

PE-AGG-2
PE-AGG-1

VLL1 UPE VLL2

1300 1300

70 80 1300 70 1300 80

VLL between UPE for each Enterprise

1300 70 1300 80
L2- Swith

VLAN binding To VLL

Selective QINQ enable

70
Enterprise

80

70

80
VLAN enable on LSW

TRIN KHAI DCH V TRN MAN-E


VN2
L2VPN
SR

1300 1300

70 80

SR

1300 1300

70 80
VLL between UPE and PE- AGG for each Enterprise

VLL1 VLL2

1300 1300

70 80

VLL1 VLL2

1300 1300

70 80

1300

70

1300

70

VLAN binding To VLL

1300

80

1300

80

70

80

Selective QINQ enable

70

80
VLAN enable on LSW

Enterprise1

Enterprise2

Enterprise1

Enterprise2

TRIN KHAI DCH V TRN MAN-E DCH V E-LAN


Dch v E-LAN dnh cho khch hng doanh nghip c nhu cu kt ni VPN lp 2 a im - a im.

TRIN KHAI DCH V TRN MAN-E

VN2

PE-AGG-2 PE-AGG-1

1500 70 1501 80
UPE

VPLS for each Enterprise

1500 70 1501 80
L2- Swith

1500 70 1501 80

1500 70 1501 80

VLAN binding
To VPLS

Selective QINQ enable

70
Enterprise

80

70

80

70

80
VLAN enable on LSW

C CH HOT NG DCH V HSI

DCH V HSI-MegaVNN TRN MAN-E

101
PE-AGG-1

PE-AGG-2

101 VLL2
Smart VLAN

UPE

101

21-50 PVC 8/35 PVC 8/35 PVC 8/35

DCH V HSI-FTTH TRN MAN-E

HSI service Access Solution


-LSW cant Support QINQ Scenario
100 21-50 100 51-80
PE-AGG-1

PE-AGG-2

21-50 21-50 51-80 51-80 VLL1 VLL2


UPE

VLL for each LSW

VLAN binding

21-50
L2-Swith

51-80

To VLL

21
HG

22

50

51

52

80

Selective QINQ enable

PC

VLAN enable on LSW