MORFOLOGI

Apakah morfologi?
 Satu cabang ilmu linguistik yang merujuk kepada kajian tatakata yakni bagaimana kata dibentuk.

Kajian terbahagi kepada dua:
 morfem:  bebas
 kata:  akar terikat

terbitan

KATA TUNGGAL
 Kata dasar, yakni kata yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.  Contoh:  itu, bakal, ke.

ke. pada. Unit bebas  Contoh: saya  ii. Kata tugas  Contoh: di. Kata akronim  Kata yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan utuh.JENIS KATA TUNGGAL  i.  iii. Contoh: pawagam (panggung wayang gambar) .

TIGA CARA MENULIS AKRONIM  i.  Contoh:  ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia . Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan keseluruhan tulisannya dengan huruf besar.

Gabungan huruf awal dan atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. jika bukan nama khas.TIGA CARA MENULIS AKRONIM  ii. Contoh:  tabika taman bimbingan kanakkanak  lurang lubang orang .

Contoh:  Mara Majlis Amanah Rakyat .TIGA CARA MENULIS AKRONIM  iii. kata itu ditulis bermula dengan huruf besar. Gabungan huruf awal dan atau suku kata itu menjadi nama khas.

KATA TERBITAN  Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan.2.  Contoh:  berlari  memasak .

KATA MAJMUK  Kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. air mata.3. Contoh:  bumiputera. .

JENIS-JENIS KATA MAJMUK  i. rangkaian kata bebas:  biru laut jalan raya ketua menteri  nasi minyak Raja Muda .

istilah khusus model linear telefon dail terus pita suara .JENIS-JENIS KATA MAJMUK     ii.

JENIS-JENIS KATA MAJMUK      Iii. kiasan buah hati manis mulut ringan tulang berat tangan .

PENJAMAKAN KATA MAJMUK/KATA GABUNG  Hanya perkataan pertama yang terlibat. Contoh:  alat tulis menjadi alat-alat tulis  pasar raya menjadi pasar-pasar raya .

Contoh:  anak emas-anak emas  tandatangan-tandangan . penggandaan melibatkan keseluruhan kata.KEKECUALIAN  Penggandaan yang melibatkan simpulan bahasa dan kata yang telah mantap.

 Semua guru besar bukan semua guruguru besar  Mereka bukan mereka-mereka .PENGGUNAAN PENANDA JAMAK  Semua. sekumpulan. para. banyak.

Contoh:  bercampur aduk  daya serapan  mengambil alih .PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan awalan atau akhiran.

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan apitan. Contoh:  pengambilalihan  mengehaknegarakan  ketidakstabilan .

. Contoh:  kanak-kanak. KATA GANDA  Kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. rumahrumah.4.

Penggandaan penuh     Ayat-ayat Kereta-kereta Bunga-bungaan Kementeriankementerian  Setiausahasetiausaha .

Penggandaan separa  Lelangit  Lelaki  Pepohon .

Penggandaan berentak  Sayur-mayur  Warna-warni  Saudara-mara .

Awalan Kata Nama      PeNPePeRKeJuru- .

ny.  Contoh:  Penyanyi  Pelayan  pewangi .r.n.bergabung dengan huruf-huruf m.Awalan PeN Pe.l dan w.

K dan S  Huruf pertama dalam kata dasar luluh dan digantikan menjadi bentuk sengau.P. T.  Pukul pemukul  Takut penakut  Karang pengarang  Sayang penyayang .

f dan v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. .PeN. fatwa menjadi pemfatwa. veto menjadi pemveto.menjadi pem Kata dasar bermula dengan huruf b. dan proses menjadi pemproses. Boikot menjadi pemboikot. blok menjadi pemblok.  Contoh: baca menjadi pembaca. dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf b.

PeN – menjadi pen  Kata dasar bermula dengan huruf d. c.pensyarah  tauliah . j sy. Contoh:  dapat .penjaja  syarah . dan z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s.pencuri  jaja .pendapat  curi .penswasta .pentauliah  swasta .

i o.menjadi peng Kata dasar bermula dengan huruf g.pengelak .pengkhianat  elak . e.PeN. u. Hadir juga bentukbentuk pengecualian yang kata dasar bermula dengan huruf k. kh dan h dan a. Contoh:  gulung .penggulung  khianat .

Kata pinjaman  kabul pengkabul  katalog pengkatalog  kategori pengkategori  kritik pengkritik .

Tujuannya untuk membezakan dengan kata pengaji.Kekecualian  Kata dasar kaji – pengkaji. .  Catatan: Kata kaji bukan kata pinjaman.

Peng. Contoh:  bom pengebom  cat pengecat  had pengehad .menjadi penge Apabila bergabung dengan kata dasar bereka suku kata.

 Pe + sakit pesakit  Catatan:Sebagai perbezaan makna antara kata terbitan berawalan pedengan kata terbitan berawalan peN-.+ sakit penyakit .  peN.Pe.digabungkan dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bunyi.

Contoh:  Per + asap  perasap  Per + buru  perburu  .Awalan peR Pada kata dasar jenis kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bunyi pada awal kata dasar.

dan juru Tanpa melibatkan perubahan bunyi. Contoh:  Ke + kasih  kekasih  Juru + tari  jurutari .Awalan ke.

 PeR-…-an:pe-…-an. . per-…-an.pen-…-an.Apitan  Ke-…-an  Pe-…-an  PeN…-an:pem-…an. peny-…-an.peng…-an.penge-…-an.

Sisipan  -el  telunjuk  -em  gemuruh  -er  kerlip  -in  sinambung .

memperbesar. dipeR-: diperalat.Imbuhan Rangkap  mempeR-: memperisteri. terpeR-: terperinci. . mempersuami.

Swalayan.swa-tunaeka-dwi-.Imbuhan Awalan  Maha.pra-. pramusaji. .tripanca.Contoh:  Tunanetra. tunakarya.

Salam “Bahasa Jiwa Bangsa” .Sekian. terima kasih.

Pascakursus:Ejaan.  Ejaan kata bahasa Inggeris. konsonan. Penulisan Kata dan Pembentukan Kata. diftong.  Pemisahan suku kata.  Ejaan:  Bunyi:tiga:vokal.  Pola suku kata.  Keselarasan huruf vokal. .

Penulisan Kata      Kata berawalan Kata majmuk Kata ganda Kata nama Kata ganti nama diri singkat  Kata bilangan/angka  Singkatan .

Pembentukan Kata  Imbuhan:      Awalan Akhiran Apitan Imbuhan pinjaman Akronim .

.  Andai terkurang maaf kumohon.Kueja betul.  Lebah bersarang di hujung pohon.  Ilmu kuberi harap dimanfatkan. bahasaku terampil  Pokok kari di tepi pekan.

 Haslina melapor berita dari London.Betulkan jika perlu:  Dia yakin bahawa rakyat di negara itu akan menyatupadu.  Pelajar itu gagal dalam akauntasi kerana dia tidak berminat dengan subjek tersebut.  Melaka terkenal dengan bukit yang mereka mengenalikan sebagai Bukit China. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful