MORFOLOGI

Apakah morfologi?
 Satu cabang ilmu linguistik yang merujuk kepada kajian tatakata yakni bagaimana kata dibentuk.

Kajian terbahagi kepada dua:
 morfem:  bebas
 kata:  akar terikat

terbitan

KATA TUNGGAL
 Kata dasar, yakni kata yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.  Contoh:  itu, bakal, ke.

 iii. pada.JENIS KATA TUNGGAL  i. ke. Kata tugas  Contoh: di. Kata akronim  Kata yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan utuh. Unit bebas  Contoh: saya  ii. Contoh: pawagam (panggung wayang gambar) .

Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan keseluruhan tulisannya dengan huruf besar.  Contoh:  ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia .TIGA CARA MENULIS AKRONIM  i.

TIGA CARA MENULIS AKRONIM  ii. Contoh:  tabika taman bimbingan kanakkanak  lurang lubang orang . jika bukan nama khas. Gabungan huruf awal dan atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.

Gabungan huruf awal dan atau suku kata itu menjadi nama khas. Contoh:  Mara Majlis Amanah Rakyat . kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.TIGA CARA MENULIS AKRONIM  iii.

2.  Contoh:  berlari  memasak . KATA TERBITAN  Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan.

air mata. KATA MAJMUK  Kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu.3. . Contoh:  bumiputera.

JENIS-JENIS KATA MAJMUK  i. rangkaian kata bebas:  biru laut jalan raya ketua menteri  nasi minyak Raja Muda .

JENIS-JENIS KATA MAJMUK     ii. istilah khusus model linear telefon dail terus pita suara .

kiasan buah hati manis mulut ringan tulang berat tangan .JENIS-JENIS KATA MAJMUK      Iii.

PENJAMAKAN KATA MAJMUK/KATA GABUNG  Hanya perkataan pertama yang terlibat. Contoh:  alat tulis menjadi alat-alat tulis  pasar raya menjadi pasar-pasar raya .

Contoh:  anak emas-anak emas  tandatangan-tandangan .KEKECUALIAN  Penggandaan yang melibatkan simpulan bahasa dan kata yang telah mantap. penggandaan melibatkan keseluruhan kata.

sekumpulan.  Semua guru besar bukan semua guruguru besar  Mereka bukan mereka-mereka . banyak.PENGGUNAAN PENANDA JAMAK  Semua. para.

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan awalan atau akhiran. Contoh:  bercampur aduk  daya serapan  mengambil alih .

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan apitan. Contoh:  pengambilalihan  mengehaknegarakan  ketidakstabilan .

4. . rumahrumah. Contoh:  kanak-kanak. KATA GANDA  Kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.

Penggandaan penuh     Ayat-ayat Kereta-kereta Bunga-bungaan Kementeriankementerian  Setiausahasetiausaha .

Penggandaan separa  Lelangit  Lelaki  Pepohon .

Penggandaan berentak  Sayur-mayur  Warna-warni  Saudara-mara .

Awalan Kata Nama      PeNPePeRKeJuru- .

bergabung dengan huruf-huruf m.  Contoh:  Penyanyi  Pelayan  pewangi .Awalan PeN Pe.n.l dan w.ny.r.

P. T.  Pukul pemukul  Takut penakut  Karang pengarang  Sayang penyayang . K dan S  Huruf pertama dalam kata dasar luluh dan digantikan menjadi bentuk sengau.

f dan v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Boikot menjadi pemboikot.PeN. veto menjadi pemveto.menjadi pem Kata dasar bermula dengan huruf b. . blok menjadi pemblok.  Contoh: baca menjadi pembaca. dan proses menjadi pemproses. fatwa menjadi pemfatwa. dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf b.

penswasta .penjaja  syarah .PeN – menjadi pen  Kata dasar bermula dengan huruf d.pendapat  curi .pencuri  jaja . dan z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. c. j sy.pentauliah  swasta .pensyarah  tauliah . Contoh:  dapat .

kh dan h dan a.PeN. e. u.pengkhianat  elak . i o. Contoh:  gulung .penggulung  khianat .pengelak .menjadi peng Kata dasar bermula dengan huruf g. Hadir juga bentukbentuk pengecualian yang kata dasar bermula dengan huruf k.

Kata pinjaman  kabul pengkabul  katalog pengkatalog  kategori pengkategori  kritik pengkritik .

.  Catatan: Kata kaji bukan kata pinjaman. Tujuannya untuk membezakan dengan kata pengaji.Kekecualian  Kata dasar kaji – pengkaji.

menjadi penge Apabila bergabung dengan kata dasar bereka suku kata. Contoh:  bom pengebom  cat pengecat  had pengehad .Peng.

 Pe + sakit pesakit  Catatan:Sebagai perbezaan makna antara kata terbitan berawalan pedengan kata terbitan berawalan peN-.Pe.  peN.digabungkan dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bunyi.+ sakit penyakit .

Awalan peR Pada kata dasar jenis kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bunyi pada awal kata dasar. Contoh:  Per + asap  perasap  Per + buru  perburu  .

dan juru Tanpa melibatkan perubahan bunyi. Contoh:  Ke + kasih  kekasih  Juru + tari  jurutari .Awalan ke.

peng…-an.penge-…-an. .  PeR-…-an:pe-…-an.pen-…-an. per-…-an.Apitan  Ke-…-an  Pe-…-an  PeN…-an:pem-…an. peny-…-an.

Sisipan  -el  telunjuk  -em  gemuruh  -er  kerlip  -in  sinambung .

Imbuhan Rangkap  mempeR-: memperisteri. terpeR-: terperinci. memperbesar. dipeR-: diperalat. mempersuami. .

pramusaji.pra-. tunakarya.swa-tunaeka-dwi-. Swalayan. .tripanca.Imbuhan Awalan  Maha.Contoh:  Tunanetra.

terima kasih.Sekian. Salam “Bahasa Jiwa Bangsa” .

Pascakursus:Ejaan.  Ejaan:  Bunyi:tiga:vokal.  Keselarasan huruf vokal. konsonan.  Ejaan kata bahasa Inggeris.  Pemisahan suku kata.  Pola suku kata. . diftong. Penulisan Kata dan Pembentukan Kata.

Penulisan Kata      Kata berawalan Kata majmuk Kata ganda Kata nama Kata ganti nama diri singkat  Kata bilangan/angka  Singkatan .

Pembentukan Kata  Imbuhan:      Awalan Akhiran Apitan Imbuhan pinjaman Akronim .

bahasaku terampil  Pokok kari di tepi pekan.Kueja betul.  Andai terkurang maaf kumohon.  Ilmu kuberi harap dimanfatkan.  Lebah bersarang di hujung pohon. .

.  Pelajar itu gagal dalam akauntasi kerana dia tidak berminat dengan subjek tersebut.Betulkan jika perlu:  Dia yakin bahawa rakyat di negara itu akan menyatupadu.  Melaka terkenal dengan bukit yang mereka mengenalikan sebagai Bukit China.  Haslina melapor berita dari London.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful