Está en la página 1de 67

TNG QUAN MNG TRUYN DN VTN

www.VTHN.com

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

Vietnam VIETNAM Telecoms National - 2010 TELECOMS NATIONAL

Li ta Gii thiu tng quan v cc h thng truyn dn hin ti ca VTN. Cu trc mng, dung lng truyn ti, c ch bo v, cc loi dch v

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Tng quan Hin ti VTN c 5 h thng truyn dn chnh gm: 1. Mng Pha Bc: Trin khai vi thit b Huawei ti 24 tnh thnh pha Bc , topo dng mesh, s dng cng ngh chuyn mch t ng ASON vi 170 bc sng * 10Gbps/Lamda

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Tng quan 2. Mng Backbone 120Gbps: S dng thit b Nortel, 05 Rings chy dc t Bc vo Nam vi cc node chuyn mch chnh l HNI, VIH, DNG, QNN, HCM. Tng dung lng l 12*10Gbps/lamda trn cc Ring

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Tng quan 3. Mng Backbone 240Gbps: S dng thit b Ciena, 05 Rings chy dc t Bc vo Nam vi cc node chuyn mch chnh l HNI, VIH, DNG, QNN, HCM. Tng dung lng l 08*10Gbps/lamda + 05*40Gbps/lamda. Ngoi ra cn 01 ring HCM CTO vi dung lng 70Gbps.

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings Mng truyn dn pha Bc ca VTN dng thit b Huawei trin khai nm 2008, trong : Lp WDM: S dng dng sn phm OptiX OSN 6800 Lp SDH: S dng dng sn phm OSN 3500/7500/9500

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings - Topology Mng truyn dn pha Bc ca VTN bao gm cc Ring v cc chui lin kt to thnh mt mng Ring lai v mesh.

Mng gm 07 Ring v 04 ng chain tri rng 24 tnh pha Bc vi 35 node mng (27 node ROADM, 08 node OLA)

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings - Topology


HGG Viettel 110km Bo Lc Viettel 110km CBG 80km LCU ETC 120km LCI 120km

90km

Viettel 168km Bo Yn

Vnh Tuy

RING 4
92km BCN

Viettel 134.6km

Viettel 120km

Mng Lay

100km

RING 6
YBI Mng La ETC 110km ETC 62km 120km TQG 31 km 43 km oan Hng Viettel 92.5 km ETC 108km 80km

90km LSN

Viettel 120km

TNN 54 km

110km 110km

RING 3
80km

127km

Ph Yn

BN

80km Tun Gio 87km SLA PTO

RING 2
BNH 30km BGG 110km

30km

VPC

RING 5
120km Mc Chu

50km 40km 10km

HNI
30km

Ph ni 37km 40 km 46 km HDG

QNH 120km Bi chy HPG

120km 63km

HTY 63km

RING 1
Viettel 90km HBH 55km HNM 30km 30km 30km TBH HYN

85km

NBH

30km NH

10

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings WDM Topology

11

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings SDH Topology

12

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings Dung lng Mng pha Bc gm 170 bc sng, mi bc sng 10Gbps kt ni ton b lp SDH. Ngoi ra trn lp DWDM c th cung cp trc tip 70G (50G HNI HPG, 20G HNI QNH). Chi tit phn knh nh sau:

13

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings Dung lng

14

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings Dch v Cc dch v c bn c th cung cp: 2M/34M/45M STM1/STM4/STM16/STM64 GE/10G LAN/10G WAN OTU2/OTU2e Cc dch v ny c th cung cp dch v vi cc mc QoS khc nhau (SLA Service Level Agreement) nh ng dng ASON.

15

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings C ch bo v Mng pha Bc VTN ng dng cng ngh GMPLS/ASON cho vic bo v dch v: m bo chuyn mch dch v khi 2 ng cp b li Tn dng bng thng Tnh kh trin cao Thun tin cho qu trnh nng cp, m rng

16

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings C ch bo v


Loi dch v
Diamond service

C ch bo v/khi phc Cc phng thc thc thi


Protection /Restoration SNCP v rerouting

Thi gian nh tuyn v chuyn mch


Switching time < 50ms Rerouting time < 2 s

Gold service

Protection /restoration

MSP v rerouting

Switching time < 50ms Rerouting time < 2 s

Silver service Copper service

Restoration No protection No restoration

Rerouting -

Rerouting time < 2 s -

Iron service

Preemptable

MSP

17

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings M rng Hin ti VTN ang thc hin m rng mng pha Ty Bc vi cu hnh: B sung 80G c bo v cho ton mng Thay i topo cho lp WDM: thm chain HGG-HXP-BHA, OLP cho HNI-HDGHPG

18

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings M rng

19

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings M rng

20

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

21

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120 Gbps Mng c trin khai nm 2003, s dng thit b Nortel vi dung lng 20Gbps, sau 03 ln m rng hin ti dung lng 120Gbps: SDH: S dng dng sn phm TN4T, OM4200, OME6500BB WDM: S dng dng sn phm: LH1600G, OME6500BB

22

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G - Topology Mng gm 04 Ring, vi cc node chnh l: HNI, VIH, DNG, QNN, HCM vi dung lng 120G mi Ring. Mng s dng 03 loi cu hnh: OADM, REGEN, AMP

23

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone120G WDM Topology


2 Project Configuration 2 Figure Figure 2 Network Diagram (12G Backbone)

Ring 1
Ninh Binh Thanh Hoa

Ring 2
Hoang Le Ron
78 58
Dong Hoi Dong Ha

Ring 3
Quang Ngai Lai Khan Tuy Hoa

Ring 4
Nha Trang Phan Rang Nui Mot Phan Thiet

Ring 5
My Tho 1

65

153

101

Hue

Tam Ky

75

68

101 84

116

131

102

64

91 119

99
Ha Noi Thanh Hoa 2

133.5 154
Dong Ha (Pre R9) Vinh

111
Da Nang

72

Quy Nhon

Xuan Loc

77
My Tho 2

137 100
Can Tho

105

97 90 144

59

Huong 115 54 Son


94

123
124

113
Phuoc Son (Pre R13) An Khe

72
An Khe Binh Duong

33

HCMC

77

132

126
Ha Tinh 118 R7 R 11

70 147.5

44
Kon Tum

51

103 58
Pleiku

137

133

131

87
Cao Lanh

Nam Dinh

Bac Son

Dak To

Pleiku

Phu Nhon

B.M Thuot

Dak Nong

Binh Phuoc

Legend
Terminal

New Line Amplifier

Regen

OADM

Line Amplifier Line Amplifier with DRA (Planned to be built before expanding network capacity from 40G to 60G) Non-Raman Span

Co-located sites New sites (Planned to be built before expanding network capacity from 40G to 60G) Raman Span (Planned to be built before expanding network capacity from 40G to 60G)

24

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G SDH Topology(1- 4)

25

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone SDH Topology(5- 6)

26

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone SDH Topology(7- 12)

27

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G Dung lng Mng Backbone gm 12 bc sng, mi bc sng 10Gbps. Chi tit phn knh nh sau:

28

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G Dung lng

29

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G Dung lng

30

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G Dch v Cc dch v c th cung cp: 2M/34M/45M STM1/STM4/STM16 GE

31

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G C ch bo v Mng Backbone 120G s dng bo v MSSPRing cho Ring v MSP 1+1 cho bo v nhnh

32

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

33

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

34

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240 Gbps Mng c trin khai nm 2008 s dng thit b Nortel vi dung lng 80 Gbps (08 bc sng 10Gbps), sau m rng nm 2010 ln 240Gbps: SDH: S dng dng sn phm OME6500, OME6500DD, HDXc WDM: S dng dng sn phm: CPL, OME6500BB

35

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Mng gm 06 Ring chnh, vi cc node chnh l: HNI, VIH, DNG, QNN,PRG, HCM v 01 Ring HCM-CTO vi dung lng 65G S dng 2 loi OTU 10Gbps v 40Gbps

36

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G WDM Topology

37

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G SDH Topology

38

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Dung lng Mng Backbone 240G gm 08 bc sng 10Gbps/lamda v 05 bc sng 40Gbps/lamda. Chi tit phn knh nh sau:

39

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Dung lng cc 10G

40

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Dung lng cc 40G

41

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 120G Dung lng

42

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Dch v Cc dch v c th cung cp: 2M/STM1/STM4/STM16/STM64 ODU2

43

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G C ch bo v Mng Backbone 240G s dng bo v MSSPRing cho Ring v MSP 1+1 cho bo v nhnh

44

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Lai ghp 10G &40G


1. Bc sng 10G( ni rng ra l cc bc sng khng phi 40G) s gy tc ng bin dng rt ln n cc bc sng 40G v hin tng nhiu xuyn knh gia cc bc sng , lm

hn ch khong cch truyn.


2. Tc ng bin dng ny thay i ph thuc vo khong cch knh gia 2 loi bc sng. V vy, Gii php l:

Gp cc bc sng cng loi vo mt nhm.


Cc loi nhm bc sng khc nhau c phn tch bng mt khong cch nht nh. iu ny lm cho cc ng dn di trong mng (c bit l cc mng long haul) s c h tr tt hn trong cc mng khng c khong phn tch gia 2

bc sng 10G v 40G.

45

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Lai ghp 10G &40G


3. Thc t trin khai ca mng backbone 240G: 08 bc sng 10G c dch chuyn t nhm 5, 6 sang nhm 8, 9.

Cc bc sng 40G c add vo Group 1 v 2 m bo khong cch knh gia 2 loi bc sng ny.

46

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Lai ghp 10G &40G

47

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Vn tn sc


H thng Backbone 240G ca VTN c ng dng cng ngh b tn sc ng trong min tn hiu in (eDCO - Electronic Dynamically Compensating Optics). eDCO thc hin b trc cho mi bc sng trc khi chng c truyn i. Ni cch khc th eDOC thc hin b tn sc mu cc bc sng pha pht, thng qua phn hi BER khi trao i bn tin vi pha thu thit lp gi tr b tn sc thch hp. Vic b tn sc cho tng bc sng c thc hin ngay trn card chuyn i bc sng WT.

48

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Vn tn sc

49

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Ghp 4*10G


H thng Backbone 240G ca VTN s dng cng ngh iu ch 2P QPSK (Dual Polarized QPSK Phn cc kp QPSK) 40G (10GBaud) ca Nortel. y, c 2 tn hiu c dng iu bin cho 2 cc ca tn hiu sng mang.

Phn cc kp
Phn cc dc

QPSK

(0,1)

Q (0,0)
I

Phn cc ngang
(1,0) (1,1)

Phn cc kp
Rx Trc iu ch
50 2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Ghp 4*10G


Ix
M ha =10GBaud 1 Symbol = 2 bits Thng lng = 20Gbps

Qx

Iy
M ha =40GBaud 1 Symbol = 1 bit Thng lng = 40Gbps M ha =10GBaud 1 Symbol = 2 bits Thng lng = 20Gbps

Qy

51

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Backbone 240G Ghp 4*10G


Card 40G MUX OCI ca Nortel c s dng vi chc nng gp 4 knh nhnh 10G vo trong tn hiu G.709 OTU3 (40G). 40G OCI gm 4 giao din nhnh XFP 10G. Mi nhnh 10G c th cu hnh v hot ng hon ton c lp. Cc tn hiu nhnh OTU2 c nh x vo ODU2 trc khi ghp knh. Sau 4 tn hiu ODU2 c ghp thnh OTU3 + cu trc khung.

52

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

53

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro 630G Hanoi Mng truyn dn Metro Hanoi ca VTN dng thit b Alcatel-Lucent trin khai nm 2010, trong : Lp WDM: S dng dng sn phm 1830TSS Lp SDH: S dng dng sn phm 1850TSS320, 1662SMC

54

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro 630G Hanoi Mng Metro Hanoi bao gm 01 vng Ring kt ni 13 node mng trong ni thnh gia cc khch hng: VNP, VDC, VTI, VMS, BDHN Hin ti mi ch s dng 01 GE t GBT i NPS

55

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro Hanoi - Topology

56

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro Hanoi Dung lng


VTN Metro RING 40G
Detail configuration requirements Hanoi Metro Ring (1/2):
VTN C2
VMS GBT 1x10GE 10xGE 1xSTM-64 1xSTM-64
2xGE 16xSTM-1

VDC DTH

BD DTH

VDC CHA

VNP LQT VMS NPS

CGY&VMS VNP MDH VTN MDH


1x10GE 10xGE
1xSTM-64 1xSTM-64 (50xSTM-1+ 4xSTM-1E) 2xGE

Ch1 Ch9 Ch6 Ch2

4xSTM-64 4xSTM-16 1x10GE 4xSTM-16

36xSTM-1 4xSTM-64 2xSTM-16 +2xSTM-16 (4xSTM-4 + 16xSTM-1) 1x10GE 3xSTM-16 +1xSTM-16 (16xSTM-1) 4x10GE 2xSTM-64 10xGE 2xSTM-16 +2xSTM-16 (4xSTM-4 + 16xSTM-1) 5xGE 1xSTM-64(12xE3/D3) 2xSTM-64 2xSTM-16 +1xSTM-16 (16xSTM-1) 4x10GE 2xSTM-64 2xSTM-16 +2xSTM-16 (4xSTM-4 + 12D3/E3) 1xSTM-64 (64xSTM-1) 10xGE 5xGE

Ch3 Ch4 Ch5 Ch9 Ch6 4x10GE 2xSTM-64 4xSTM-16 1xSTM-64 10xGE 5xGE 4x10GE 2xSTM-64 10xGE 4xSTM-16 1xSTM-64 5xGE 2xSTM-64 3xSTM-16 Ch7 Ch8 Ch9

57

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro Hanoi Dung lng


VTN Metro RING 40G
Detail configuration requirements Hanoi Metro Ring (2/2):
VTN C2 Ch10 Ch3 VMS GBT 4xSTM-64 4xSTM-16 2xSTM-64 3xSTM-16 4xSTM-16 2xSTM-16
4xSTM-64 2xSTM-16 +2xSTM-16 (32xSTM-1) 2xSTM-64 2xSTM-16 +1xSTM-16 (16xSTM-1) 2xSTM-16 +2xSTM-16 (32xSTM-1) 2xSTM-16 (24xSTM-1+ 8xSTM-1E) 1x10GE 1xSTM-64 +1xSTM-64 (30xSTM-1+ 4xSTM-1E) 5xGE 1x10GE 10xGE

VDC DTH

BD DTH

VDC CHA

VNP LQT

VMS NPS

CGY&VMS

VNP MDH VTN MDH

Ch11

Ch12
Ch9 Ch13

1x10GE 2xSTM-64 5xGE 1x10GE 10xGE 1xSTM-64 4xSTM-16


1xSTM-64 4xSTM-16 4xSTM-16 1xSTM-64 (64xSTM-1) 4xSTM-1E 32xSTM-1 + 8xSTM-1E 1xSTM-64 (64xSTM-1)

Ch14

4xSTM-16 1xSTM-64 4xSTM-1


40xSTM-1 1xSTM-64 6xGE 2xSTM-64 2x10GE

Ch9 Ch15

6xGE
2xSTM-64
2x10GE

58

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro Hanoi Dch v Cc dch v c bn c th cung cp: 34M STM1/STM16/STM64 GE/10G LAN/10G WAN OTU2/OTU2e

59

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings C ch bo v

2F MS-SPRing cho Ring MSP 1+1 cho line

60

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Ni dung

1. Tng quan 2. Mng ASON North-Rings 3. Mng Backbone 120Gbps 4. Mng Backbone 240Gbps 5. Mng Metro 630Gbps 6. Mng ng Bc 320Gbps

61

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng ng Bc 320G Mng truyn dn pha ng Bc s dng thit b Marcony trin khai trong thi gian ti: Lp WDM: S dng dng sn phm LMH3000, vi OTU 40Gbps Lp SDH: S dng dng sn phm OMS3200, OMS1600, ng dng cng ngh ASTN cho phn bo v lu lng

62

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng ng Bc 320G

63

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng ng Bc Dung lng

64

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng Metro Hanoi Dch v Cc dch v c bn c th cung cp: STM1/STM16/STM64 GE/10G LAN/10G WAN OTU2/OTU2e

65

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

Mng North Rings C ch bo v

ASTN MSP 1+1 cho line OLP cho bo v ng

66

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL

THANKS & BEST REGARDs!

67

2010 VTN1 NOC. All rights reserved.

VIETNAM TELECOMS NATIONAL