INTRODUCCIÓN A Idade Media ou Medievo é o período histórico da civilización occidental comprendido intre o sécuo V e o XV.

O seu comezo sitúase no ano 476 coa caída do Imperio Romano de Occidente e o seu fin en 1492 co descubrimento de América, ou no 1453 coa caída do Imperio Bizantino, data que ten a vantaxe de coincidir coa invención da imprenta por Gutenberg e co fin da Guerra dos Cen Anos.

FAI DE INVESTIGADOR:
Resposta a estas cuestións utilizando os recursos que se indican: -1-Qué período comprende a E Idad Media? -2-En qué dóus grandes épocas se divide? -3-Investiga qué dóus fenómenos se producen debido á inseguridade e a crise que sufríu Europa coa caída do Imperio romano. -4-Debuxa unha pirámide feudal que represente os estamentos en que se dividiu a sociedade. -5-Debuxa e explica cada unha das partes que compoñen un feudo. -6-Que papel tiña a Igrexa ? -7-Tipos de clero. -8-Qué eran as Cruzadas? -9-Que é o Camiño de Santiago? -10-En qué se convirtiron as cidades na Baixa Idade Media? -11-Que clase social aparece na Baixa Idade Media? -12-Que guerra producíuse na Baixa Idade Media? -13-Relaciona ao arte medieval coa súa época: Románico…………………… Gótico………………………… Características das construccións románicas. Características das construccións góticas. -14-Cal é o monumento máis importante en Galiza na Idade Media? -15-Investiga algúns nomes de castelos de Galiza que aparecen nesta W.Q.

PROCESO 1ª SESIÓN-15 minutos. AS CUESTIÓNS INVESTIGARANSE POR PARELLAS E GRUPOS DE DÓUS ALUMN@S. DESTE XEITO CADA PARELLA INVESTIGARÁ SÓ DÚAS CUESTIÓNS. UN MEMBRO DE CADA PARELLA BUSCARÁ A INFORMACIÓN E O OUTRO APUNTARÁ OS RESULTADOS NUN CADERNO. 2ªSESIÓN-15 minutos. POSTA ES COMÚN,EN GRAN GRUPO ,DAS RESPOSTAS DE CADA PARELLA. 3ªSESIÓN-15 minutos. REALIZACIÓN DUN MURAL POR PARELLAS COAS CONCLUSIÓNS DAS RESPOSTAS,, UTILIZANDO CARTULIÑAS GRANDES DE CORES,ROTULADORES,REGLAS…E CARQUER RECURSO QUE SE QUEIRA. OS MURAIS COLOCARANSE NA PAREDE SEGUINDO A ORDE DAS CUESTIÓNS. 4ªSESIÓN-5 minutos. AVALIACIÓN XERAL DO TRABALLO.

RECURSOS: PARA RESPOSTAR AS CUESTIÓNS CONSULTAR OS SEGUINTES ENLACES… *EUROPA FEUDAL http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 *ESQUEMAS DIXITAIS DA IDADE MEDIA. http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfrian/node/1852 *O CAMIÑO DE SANTIAGO. http://www.edu.coruna.es/recursos/monograficos/caminos_de_santiago *A CATEDRAL DE SANTIAGO. http://www.santiagoturismo.com/a-catedral-dos-nenos/a-grande-historiada-catedral-de-santiago *CASTELOS DE GALIZA. http://gl.wikipedia.org/wiki/Castelos_de_Galicia#Galer.C3.ADa_de_imaxes *PORTÁTILES ABALAR,CADERNO DE TRABALLO,CARTULIÑAS,LÁPIS, ROTULADORES…

AVALIACIÓN Escribe dentro da estrela,que hai debaixo de cada criterio,a túa valoración do 1 ao 3. A avaliación farase tanto a nivel de parellas como a nivel de gran grupo.

Cualificación / Criterio Cantidade de Información. Calidade da Información. Gardouse a quenda para falar, escoitar e respeitar outras opinións diferentes. Axeitamento das fontes de información. Usáronse con éxito os enlaces suxeridos para atopar a información e navegouse sen axuda. Axuste dos tempos á realización das actividades. Utilización dos diferentes recursos funxibles.

Excelente 3

Ben 2

Mellorar 1

TEMA XV:”A IDADE MEDIA”. ESCOLMA DE ENLACES DE INTERESE E RECURSOS SOBRE A IDADE MEDIA PARA O PROXECTO ABALAR DE CENTRO centrada sobretodo en Galiza.

http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.htm Xogo de cabaleiros e castelos .Presenta unha pequena introducción sobre a vida nos cstelos e os seus habitantes e logo fai partícipe aos alumnos/as da vida nun castelo.Excelente e sinxelo xogo interactivo nel que se introduce ao discente nun mundo virtual facendoo partícipe do medievo.

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfrian/node/1852 Esquemas dixitais da idade media,realizados por alumnos/as da aula abalar do CEIP”Frián-Teis”. Excelente para poder facer algo parecido cos nosos alumnos,utilizando o programa freemind.

http://www.youtube.com/watch?v=U0eTnp94wTc Video-Resumo visual da idade media con esquemas cronológicos e feitos de importancia.

http://www.youtube.com/watch?v=J6O0M7FnsTc Video-resumo da evolución cronolóxica do marco territorial e principais monarcas do antigo Reino de Galicia durante a Idade Media. http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 Libros dixitais da editorial sm sobre diferentes aspectos da idade media con actividades variadas. https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/cuaderno_5pcon_laedadmedia/index.html Unidade didáctica dixital do recpositorio de Junta de Castela-A Mancha con contidos,recursos,actividades,avaliación…para profesores e alumnos. http://www.edu.coruna.es/recursos/monograficos/caminos_de_santiago Web interactiva do Concello de A Coruña de información e actividades sobre o camiño de Santiago.

http://www.santiagoturismo.com/a-catedral-dos-nenos/a-grande-historia-da-catedral-de-santiago A gran historia da catedral de Santiago con información,visitas virtuais,audioguías e moitísima información interactiva.

Web quest realizada por Maria de la Cruz Sánchez Blázquez,para o desenvolvemento do PROXECTO ABALAR, ,no seu centro educativo, “CEIP”Virxe do Rocío” de Vigo(Pontevedra),destinada a alumn@s de 5º de Ed.Primaria. Xaneiro-Febreiro 2013.