Está en la página 1de 13

Dragan Markovi

Definisanje kulture
Svesne i nesvesne vrednosti, stavovi, simboli,

ponaanja, ukljuujui u svoje znaenje i materijalno i nematerijalno okruenje

Znaaj organizacione kulture


Ogleda se u uticaju na celokupno poslovanje

organizacije U donoenju znaajnih odluka Mehanizam kontrole i koordinacije ponaanja zaposlenih Kao sposobnost za promene i prilagoavanje okruenju

Hofsedeovi kriterijumi za odreivanje dimenzija organizacione kulture


Distanca moi
Izbegavanje neizvesnosti Orijentacija na individualizam i kolektivizam Dimenzija kulture kojom dominira enstvenost ili

mukost u vrednostima

Distanca moi
Postojanje nejednake distribucije moi i vlasti u

organizaciji Kultura u kojoj broj jedan, ili grupa ljudi imaju mnogo vie moi nego ostali Dominira autoritarna svest u drutvima u kojima postoji visok stepen distance moi U drutvima u kojima postoji iskazuje niske stepene distance moi mo je raspodeljena meu pripadnicima kulture

Izbegavanje neizvesnosti
Postojanje nesigurnosti i ugroenosti u novim i

neizvesnim situacijama Ljudi teko podnose promene, rizik i nesigurnost Postoji potreba da sve bude jasno, poznato, ureeno i stabilno Promene su nepoeljne Neprihvatanje nestandardnih ponaanja

Individualizam ili kolektivizam


1) Individualizam : Zasniva se na nezavisnosti pojedinca i njegove line

slobode Podrazumeva da je svaki pojedinac odgovoran za sebe i svoje najblie 2) Kolektivizam: Skup vrednosti orijentisan na grupne vrednosti (lojalnost, rtvovanje, itd...) Za sudbinu pojedinca je odgovoran kolektiv kome pripada iz koga izvodi svoj lini identitet

Dominacija enstvenosti ili mukosti u vrednostima


Maskulinitet: Vrednosti kao to su novac, uspeh, materijalne vrednosti Mogunost ovekove dominacije nad prirodom,

ispoljavanje sopstvene volje i mogunost za njeno realizovanje Vrednosti nenijeg pola: Orijentacija na saradnju, prijateljskoj atmosferi i negovanju radne odgovornosti Najvei znaaj pridaje se meuljudskim odnosima i socijalnim ovekovim potrebama Teko prihvataju promene i inovacije

Maruievo istraivanje sprovedeno u Hrvatskoj, Nemakoj, Izraelu i Kini


Pojedinci predstavljaju najvaniji element organizacije u

promenama Preovladalo je miljenje da e se decentralizovana organizacija lake adaptirati na promene od hijerarhijske Mlai ljudi lake nego stariji prihvataju promene Najvaniji inicijatori promena su rukovodioci Manje i srednje organizacije se lake opredeljuju za promene Inhibirajui mehanizmi za implementaciju promena su pojedinci, organizaciona struktura i kultura organizacije

Istraivanje spremnosti za promene u etiri radne organizacije u Novom Sadu


Visoka distanca moi meu zaposlenima i njihovim

rukovodiocima mala spremnost za promene i mala sloboda u samostalnom odluivanju Visoko izraeno izbegavanje neizvesnosti visoko izraena u naim organizacijama potreba za sigurnou i stabilnou Visok stepen doivljaja kolektivistike kulture veoma teko se priprema za promene Izrazito zastupljena enska kultura izgradnja meuljudskih odnosa i klime, a ne ka rezultatima

Organizaciona kultura promena


U osnovi kulture promena su: inovacija, poverenje,

nova saznanja, korektivnost i razvoj Veoma bitna uloga informacionih tehnologija osnovno sredstvo za podsticaj i razvoj organizacija koje ue Formiranje baza znanja, njegova laka podela i ujednaavanje Radnici znanja nosioci promena svesni znanja i svog poloaja u organizaciji, spremni na preuzimanje odgovornosti u svakom trenutku

Organizaciona kultura promena


U direktnoj povezanosti sa ekonomskim, socijalnim i

sredinskim faktorima ovekova uverenja i stavovi u svakom trnutku podloni promenama

Izreke velikana mudrosti


Nita ne ini oveka toliko srenim kao poteno uverenje da

je dao sve od sebe Mihajlo Pupin Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama Zoran ini Znate, rad je ivot, bez njega ostaju samo strah i neizvesnost Don Lenon Kada radi za druge radi tako posveeno kao da radi za sebe - Konfuije Spalite mostove iza sebe i videete kako se dobro radi kada nema uzmicanja - Napoleon