Está en la página 1de 22

BI TP LN MN K THUT VIN THNG

ti : Tm hiu cng ngh chuyn mch quang

Gio vin hng dn: Nguyn Vit Hng Sinh vin thc hin : Nguyn V Nam H Ngc Tn Mc Tun Anh Lu Thy Hng

Chng I: Cng ngh chuyn mch quang

Ni dung

1. Gii thiu chuyn mch quang 2. S pht trin t chuyn mch in t sang chuyn mng quang

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


1. Chuyn mch quang phn chia theo thi gian 2. Chuyn mch quang phn chia theo bc sng 3. Chuyn mch quang hnh cy phn chia theo khng gian

Chng III: Chuyn mch ATM quang


1. Chuyn mch ATM quang 2. Kt ni quang 3. Chuyn mch quang ti cc nt ATM

Chng IV: ng dng chuyn mch quang vo vin thng


1. Trin khai ng dng da vo cc chc nng ca chuyn mch quang 2. Sp xp cc v tr v vn truyn thng sut trn mng

Chng 1: Cng ngh chuyn mch quang


1. Gii thiu chuyn mch quang:
Gii thiu chuyn mch quang c tnh c bit ca quang: rng bng hu nh v hn trong cp quang. Tng tc yu gia cc thnh phn mang thng tin l cc photonic trong mi trng trong sut. Tng tc mnh gia nh sng v th d cc cht bn dn v mt hp th hay khuch i v cc thay i chit xut ti cc bc sng bng rng bc lng t cng hng. Chuyn mch photonic khng cnh tranh hay loi tr chuyn mch in t truyn thng m chng phi hp, b sung cho nhau nhm khai thc tt nht tim nng ca mng. Tnh kinh t s dng bng tn rt hiu qu v kh nng h tr cc dch v khc nhau.

Chng 1: Cng ngh chuyn mch quang


2. S pht trin t chuyn mch in t sang chuyn mng quang
Cng ngh chuy mch n

Chuy mch n c n i

Chuy mch n n t i

Chuy mch n quang

Tng n c

Ngang dc

T- ng t

Quang- n i

Photonic

Khng Thi gian gian PAM

N-IS DN S TM

B-IS DN Ph chia n ATM theo thi gian

Ph chia n theo khng gian

di b- c sng

S tin ha ca cng ngh chuyn mch

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


1. Chuyn mch quang phn chia theo thi gian
Dy tr lp trnh S dng dy tr lp trnh Hot ng ca TSDEMUX B ghp khe thi gian

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


2. Chuyn mch quang phn chia theo bc sng
Chuyn mch quang phn chia theo bc sng qung b v la chn

Chuyn mch nh tuyn bc sng

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


3. Chuyn mch quang hnh cy phn chia theo khng gian
Tng quan v cu trc hnh cy
B tch 1:N/2 Khi trung tm B ghp N/2:1

Ph i hp kt ni cc kn h

Ph i hp kt ni cc kn h

Mng hnh cy truyn thng:


B tch 1:N/2 Khi trung tm B ghp N/2:1

1 1

1 1

N/2 1
N N/2

N 1

N 1

N/2 1 N

N/2

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


3. Chuyn mch quang hnh cy phn chia theo khng gian
suy hao ca cu trc mng hnh cy Khng suy hao qu suy hao trong cc thanh cho = 0 suy hao ca cc b tch 1:2 v b ghp 2:1 l 3-dB
Cu trc thanh cho Cu trc m rng PS/PC Cu trc hai lp tch cc Cu trc m rng PS/AC

60 50 su 40 y ha 30 o 20 10 0 2 4 8 16 32 64

Cu trc truyn thng PS/AC, AS/PC


Cu trc truyn thng AS/AC Cu trc n gin PS/AC, AS/PC Cu trc n gin AS/AC

128

256

512

Chng II: Cc cng ngh chuyn mch quang


3. Chuyn mch quang hnh cy phn chia theo khng gian
T s tn hiu/nhiu SNR
Cu trc Cu trc truyn thng AS/AC Cu trc truyn thng PS/AC, AS/PC Cu trc m rng PS/AC Cu trc m rng PS/PC Cu trc n gin AS/AC Cu trc n gin PS/AC Cu trc n gin AS/PC Cu trc hai lp tch cc T s tn hiu/nhiu SNR (dB) 2X - 10log10(log2N) X - 10log10(log2N) 2X - 10log10(log2N) X - 10log10(N - 1) X X - 10log10(log2N) X - 10log10(log2N/2) X - 10log10(log2N/2)

Chng III: Chuyn mch ATM quang


1. Chuyn mch ATM quang
Chuyn mch ATM quang Cu trc chuyn mch ATM quang Cu trc 1 (th h th nht)
B nh m 1 Chuyn mch ma trn quang 1 Tn hiu quang li ra

NxN

Tip u quang

Cc tn hiu iu khin in t

Mch iu khin in t PD

Chng III: Chuyn mch ATM quang


1. Chuyn mch ATM quang
Chuyn mch ATM quang Cu trc chuyn mch ATM quang Cu trc 1 (th h th nht) Cu trc 2 (th h th hai)
Tn hiu t bo quang li vo B nh m quang Mch t nh tuyn quang 1 1 Tn hiu quang li ra

NxN

Chng III: Chuyn mch ATM quang


2. Kt ni quang trong h thng chuyn mch ATM quang
D liu u vo (song song) Xung nhp Ck

P/S TRN

ng b t bo

Khi phc d liu c bn PLL

GII TRN

S/P

D liu u ra (song song) Xung nhp Ck

PLL

B D

ng b

ASTRID

Laser

Chn diode

u thu
iu khin Laser

Chui tn hiu quang 311Mbit/s AGC

MINUET

Chng III: Chuyn mch ATM quang


3. Chuyn mch quang ti nt ATM Chuyn mch ATM T bt da trn cc h thng chuyn mch truy nhp in t ATM v ht nhn chuyn mch quang
2,5 hoc 10 Gbit/s 155 Mbit/s 622 Mbit/s 2,5 Gbit/s
Kt cu chuyn mch quang

Chng III: Chuyn mch ATM quang


3. Chuyn mch quang ti nt ATM S khi ca h thng chuyn mch ATM quang Tbit/s
T. gi
TI TIN TIP U

Tr = T x l
TI TIN Chuyn mch./tng m ng gi quang TIP U

ng b
N

N
GHI LI TIP U @ li ra

e
TIP U

GHI LI TIP U @ li

vo

Bng tm kim

iu khin in t T x l =< T gi

Chng III: Chuyn mch ATM quang


3. Chuyn mch quang ti nt ATM Lc th nghim ca h thng chuyn mch ATM quang s dng b nh lp si quang
0
FFPFs Tr si quang SOAs FFPFs

Tr Input #0 EDFA
0,1,2,3

Output #0 Input #1 1:1 1:1 1:1 Output #1

O/E O/E

IU KHIN IN T

Chng VI: ng dng chuyn mch quang trong vin thng


1. ng dng trin khai da vo cc chc nng ca chuyn mch quang

Phn hoc ghp knh theo thi gian

Cc chc nng

m v ng b

Phn v ghp knh phn chia theo bc sng (WDM)

Chuyn mch khng gian

Chng VI: ng dng chuyn mch quang trong vin thng


a. Phn hoc ghp knh theo thi gian
c thc hin bng in t s dng cc kiu khc nhau ca mch ng h, cc phn t ct gi v logic c lin quan da trn cng ngh transistor silicon (Si). Cc hot ng ct gi v logic c lin quan cn thit to nn TDM ng b kh thc hin bng quang v thiu b nh quang. Ghp knh c th t c nh vic kt hp th ng cc lung bit trong cc b ni quang. Vic phn knh bng quang ca cc lung bit ng b cn s dng mt s cng ngh khc, v d s dng cc gng lp phi tuyn. b. m v ng b L lnh vc kh khn nht cho vic trin khai photonic, v nhc im c bn ca photonic l khng c phn t logic quang nh transistor in t. i vi vic m th ng tr cp quang l phn t thng c s dng. Vic ng b l tng t vi vic m v phng din tr c lin quan tuy ngn hn.

Chng VI: ng dng chuyn mch quang trong vin thng


c. Phn hoc ghp knh theo bc sng
WDM cho php ta tng dung lng knh m khng cn tng tc bit ca ng truyn v cng khng dng thm si dn quang. Cc h thng thng tin quang hin i c s dng b khuch i quang ghp nhiu knh theo WDM. Cng ngh phn chia theo bc sng cho chuyn mch hu ht c th p dng cho cc ng dng kt ni cho tng dung lng cng nh tnh linh hot ca mng

d. Chuyn mch khng gian


y l loi chuyn mch quan trng nht v c hai loi cu hnh Loi th nht c cng ra c la chn trc tip nh iu khin chit xut ca ng dn sng. Chit xut thay i nh dng phun, nh in trng ngoi v nh nhit. Loi th hai c tn hiu vo c phn chia u cho cc cng ra v cc thit b cng la chn cng ra theo yu cu. Cc c tnh ca cc h thng chuyn mch ny, hoc l da trn vic ng m cng ca cc b khuch i quang hoc thay i chit xut nhiu hn Cc h thng chuyn mch ny c s dng trong h thng kt ni cho

Chng VI: ng dng chuyn mch quang trong vin thng


2. Kt ni cho quang
Cc b lc B tch quang B cn bng H thng chuyn mch khng gian B kt hp khuch i quang

khuch i quang

Cc b pht iu chnh c

Cc b thu

Cc modul e gim st

Chng VI: ng dng chuyn mch quang trong vin thng


3. Kh nng truyn thng sut trn mng
L do ln nht cho vic pht trin cc mng ton quang l kh nng truyn thng sut. Da vo mt knh quang, khch hng c th t do quyt nh la chn dng m g v tc no. Xem xt 3 mc: quang (khng c in t trong ng dn tn hiu), m ho v truyn thng sut tc bit (truyn tn hiu v nh tuyn c lp theo dng m v tc bit): * Do c lp vi quang, cc in t truyn thng sut tc bit c th c s dng trong ng dn tn hiu. * Cc thit b in t s dng tn hiu ng h ph thuc m c th ti khi pht tn hiu. * Cui cng nh vic khng ph thuc vo tc bit, cc h thng chuyn mch hon ton bng in t c th c s dng Cc l do cho vic truyn thng sut l cc chc nng truyn dn v chuyn mch in t c th tr nn cc nt tht c chai v cc gii php ch ton quang c th hiu qu gi thnh hn. Gii php kh d cho cc mng ch ton quang c th l cc mng da trn truyn dn cp quang, cc kt ni cho quang v chuyn mch in t.

Kt lun
Xu th pht trin mng hin nay trn th gii v Vit Nam l xy dng mng truyn ti quang cho mng NGN (Next Generation Network Mng th h sau) da trn cng ngh WDM. Nhng n lc phi thng v cng ngh truyn dn quang trong tp trung vo vic nghin cu cc vn cng ngh mng WDM trn th gii hin nay ang dn p ng c nhu cu pht trin tt yu ca mng. C nhiu vn cn phi gii quyt trong mng truyn ti quang nhm ngy cng hon thin c tnh mng. Trong cc vn , chuyn mch quang trong mng truyn ti quang c coi l nhng hng i hp dn nht v rt c ngha. Mt mt, k thut ny cho php xy dng c mng truyn dn quang linh hot v bo m thng sut cc lu lng tn hiu ln. Mt khc n cho php nng cao tnh thng minh cho lp quang trong khi vn n gin ha c rt nhiu cu trc mng. iu c tc ng ln ti vic xy dng, khai thc v bo dng mng rt c hiu qu sau ny. Mc tiu ca mng truyn ti quang l hng ti mng ton quang. Chuyn mch quang tin ti chuyn mch gi quang. Mng vin thng ca tp on Bu Chnh Vin Thng hin ang trong giai on chuyn i, hng ti mng NGN. Vi tc c s h tng pht trin nh hin nay, kh nng ng dng chuyn mch quang trong mng tp on Bu Chnh Vin Thng l rt ln

Xin chn thnh cm n!