Está en la página 1de 63

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

MC LC
Mc lc ...................................................................................................
Nhn xt ca cng ty vo gio vin ..........................................................
Li m u ..............................................................................................
Chng 1: Gii thiu VMS Mobifone T.P H Ch Minh...............................
Chng 2: S v tr cc trm BTS ca Mobifone T.P H Ch Minh .........
1. Gii thiu .........................................................................
2. S trm BTS Mobifone khu vc qun 4 .........................
3. H thng truyn dn BTS khu vc qun 4 .........................
Chng 3: Cu trc trm BTS ca Mobifone T.P H Ch Minh ..................
I.
Thit b RBS 2206 .................................................................
1. Gii thiu .........................................................................
2. Cu trc RBS 2206 ...........................................................
2.1. Power Supply Unit (PSU) .........................................
2.2. Distribution Unit (DXU) ............................................
2.3. Internal Distribution Module (IDM) ..........................
2.4. Double Transceiver Unit (dTRU) ..............................
2.5. Configuration Switch Unit (CXU) ..............................
2.6. Combining and Distribution Unit (CDU) ....................
2.7. AC/DC connection unit and DC filter .......................
2.8. Fan Control Unit (FCU) ............................................
2.9. Tower Mounted Amplifier (TMA) ..............................
2.10. c im RBS 2206 ................................................
3. Cc thng s k thut.......................................................
3.1. Thng s vt l .......................................................
3.2. Trng lng............................................................
3.3. Yu cu nng lng ................................................
3.4. Cng sut tiu th ..................................................
3.5. Mu sc ..................................................................
3.6. Tiu chun trng in t (EMC) ............................
3.7. Cc cnh bo ngoi .................................................
3.8. Acquy d phng......................................................
3.9. Truyn dn .............................................................
4. c tnh k thut GSM 900 ca RBS 2206 .........................
4.1. Thng s h thng ..................................................
4.2. Loi CDU s dng cho GSM 900 ..............................
4.3. Cc cu hnh v tuyn GSM 900 ..............................
HONG ANH TUN

1
3
5
6
8
8
9
11
12
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
25
25
26
28

Page 1

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

5. c tnh k thut GSM 1800 ca RBS 2206........................ 29


5.1. Thng s h thng .................................................. 29
5.2. Loi CDU s dng cho GSM 1800 ............................ 30
5.3. Cc cu hnh v tuyn cho GSM 1800 ...................... 32
II.
Thit b truyn dn viba Pasolink V4 ...................................... 33
1. Tng quan v thit b Pasolink .......................................... 33
1.1. S tng qut ca 1 tuyn Pasolink ...................... 33
1.2. c im ................................................................ 33
2. Cc thnh phn ca thit b Pasolink V4 ............................ 34
2.1. IDU (Indoor Unit).................................................... 34
2.2. Ngun DC vo ........................................................ 34
2.3. S chn port traffic ............................................ 35
2.4. S dy ra trn Krone .......................................... 36
2.5. ODU (Outdoor Unit) ................................................ 36
2.6. Cc bng tn hot ng ca Pasolink V4 .................. 38
3. Qun l cu hnh v hot ng ca Pasolink V4 bng cch s
dng phn mm PNMT ..................................................... 38
III. H thng ngun ca trm BTS............................................... 45
1. Gii thiu v hng Delta ................................................... 45
2. Gii php ngun vin thng Delta ESAA155-ABC07 v
ESAA150-ABC ................................................................... 47
2.1 H thng ESAA150-ABC07 ....................................... 47
2.2 H thng ESAA150-ABC09 ....................................... 48
2.3 Cu trc module chnh lu DP 2700 ......................... 49
2.4 Lp t v chy th h thng ngun Delta .............. 53
Chng 4: Quy trnh lp t, bo dng v pht sng trm BTS ............. 55
1. Lp t nh trm ............................................................. 55
2. Quy trnh pht sng.......................................................... 56
3. Quy Trnh bo dng ....................................................... 61
Ch vit tt ............................................................................................. 62
Ti liu tham kho ................................................................................... 63

HONG ANH TUN

Page 2

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

NHN XT CA TRUNG TM THNG TIN DI NG KHU VC 2


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

HONG ANH TUN

Page 3

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

NHN XT CA GIO VIN HNG DN


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

HONG ANH TUN

Page 4

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

LI M U
Trong giai on hin nay, thng tin lin lc c bit l thng tin di ng
l mt lnh vc quan trng v khng ngng pht trin. N l nn tng cc
ngnh khc trong nn kinh t quc gia pht trin. p ng c nhu cu
ngy cng ln c v s lng v cht lng thu bao nh hin nay ca quc
gia i hi ngnh thng tin v truyn thng phi m rng, nng cp v pht
trin mng di ng ngy mt rng ln v p ng cc k thut tin tin, hin
i. V vi vic pht trin nh vy, GSM vn l nn tng cc k quan trng
mng thng tin di ng pht trin ln 3G v xa hn na, chnh v vy ct li
ca mng GSM l h thng trm BTS l iu ct yu m cc mng di ng
phi quan tm, xy dng, bo dng, pht trin nhiu nht c trong hin ti
v tng lai.
Vi ti v h thng trm BTS ca Mobifone, em c phn cng
v T vin thng 4 Trung Tm Thng Tin Di ng Khu Vc 2, cng
vi s gip ca cc anh trong T vin thng 4, cc thy c hng dn em
hon thnh ti ny.
Ni dung c a bi bo co gm 4 chng:
- Chng 1: Gii thiu VMS Mobifone T.P H Ch Minh
- Chng 2: S v tr cc trm BTS ca Mobifone T.P H Ch Minh
- Chng 3: Cu trc trm BTS ca Mobifone T.P H Ch Minh
- Chng 4: Quy trnh lp t, bo dng v pht sng trm BTS
Nhn y, em xin gi li cm n su sc n:
- Cc thy, cc c Hc vin Cng ngh Bu Chnh Vin Thng c s tp
H Ch Minh truyn t cho em nhiu kinh nghim, kin thc
hon thnh ti ny.
- Ban gim c Trung Tm Thng Tin Di ng Khu Vc 2, i V Tuyn
TT TTD Khu Vc 2, v T Vin Thng 4 gip , to iu kin
thun li v hng dn tn tnh em hon thnh bo co thc tp tt
nghip ca mnh.
Do thi gian, khun kh bo co khng nhiu cng nh nhng hn ch
v mt kin thc v kinh nghim nn khng trnh khi nhng sai st, hn ch
trong bo co ny. V gii hn bo co v qu trnh thc tp nn phn 3G em
khng cp ti trong bi bo co ny. Em rt mong c s hng dn,
dy bo thm ca cc thy c ca trng, cc c ch, anh ch ca Trung
Tm. l nhng kinh nghim qu bu gip em trng thnh hn trong cng
vic.
Em xin chn thnh cm n!
HONG ANH TUN

Page 5

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CHNG 1: GII THIU VMS


MOBIFONE TP H CH MINH
Cng ty thng tin di ng (VMS) l doanh nghip Nh nc trc thuc
Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam (VNPT). c thnh lp vo ngy
16 thng 04 nm 1993, VMS tr thnh doanh nghip u tin khai thc
dch v thng tin di ng GSM 900/1800 vi thng hiu Mobifone, nh du
cho s khi u ca ngnh thng tin di ng Vit Nam. Lnh vc hot ng
ca Mobifone l t chc thit k xy dng, pht trin mng li v trin khai
cung cp dch v mi v thng tin.
- 1993: Thnh lp Cng ty Thng tin di ng. Gim c cng ty ng
inh Vn Phc.
- 1994: Thnh lp Trung tm Thng tin di ng khu vc I v II.
- 1995: Cng ty Thng tin di ng k Hp ng hp tc kinh doanh
(BCC) vi Tp on Kinnevik/Comvik (Thy in) thnh lp Trung tm
Thng tin di ng Khu vc III.
- 2005: Cng ty Thng tin di ng k thanh l Hp ng hp tc kinh
doanh (BCC) vi Tp on Kinnevik/Comvik. Nh nc v B Bu chnh
Vin thng (nay l B Thng tin v Truyn thng) c quyt nh chnh
thc v vic c phn ha Cng ty Thng tin di ng. ng L Ngc Minh
ln lm Gim c Cng ty Thng tin di ng thay ng inh Vn Phc
(v ngh hu).
- 2006: Thnh lp Trung tm thng tin di ng Khu vc IV.
- 2008: Thnh lp Trung tm thng tin di ng Khu vc V. K nim 15
nm thnh lp Cng ty Thng tin di ng, Thnh lp Trung tm Dch v
Gi tr Gia tng.
- Tnh n thng 4/2008, Mobifone ang chim lnh v tr s 1 v th phn
thu bao di ng ti Vit Nam.

HONG ANH TUN

Page 6

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Hnh 1: Tng trng thu bao qua cc nm 1993-2010

Hnh 2: Biu phn chia th phn (Tnh n qu I/2009)

Mobifone l nh cung cp mng thng tin di ng u tin v duy nht


ti Vit Nam (2005-2008) c khch hng yu mn, bnh chn cho gii
thng mng thng tin di ng tt nht trong nm ti L trao gii Vietnam
Mobile Awards do tp ch Echip Mobile t chc. c bit l trong nm 2009,
MobiFone vinh d nhn gii thng Mng di ng xut sc nht nm 2008 do
B thng tin v Truyn thng Vit Nam trao tng.

HONG ANH TUN

Page 7

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CHNG 2: S V TR TRM BTS


MOBIFONE KHU VC TP H CH MINH
Vi h thng rng ln hn mt ngn trm BTS trn ton thnh ph H
Ch Minh ca trung tm thng tin di ng khu vc 2, c chia thnh nhiu
khu vc tng ng vi mi qun huyn ca thnh ph. T Vin Thng 4 ca
trung tm TTD Khu Vc 2 c phn cng qun l, sa cha, bo dng,
pht trin cc trm BTS ti cc khu vc: qun 4, qun 7, qun 8, huyn Nh
B, huyn Cn Gi. Trong gii hn ti v s cho php ca ban lnh o
Mobifone, em xin php c trnh by s c bn cc trm BTS trong khu
vc qun 4 ca Mobifone thnh ph H Ch Minh.

1. Gii thiu:
Qun 4 l mt qun nm gia qun 1 v qun 7 thnh ph H Ch
Minh. Vi din tch ch khong 4,2 km2. Qun 4 l qun c din tch nh nht
ca thnh ph H Ch Minh. Qun 4 c hnh dng nh mt c lao tam gic,
xung quanh u l sng v knh rch. Pha ng Bc l sng Si Gn, b bn
kia l Qun 2; pha Ty Bc l knh Bn Ngh, b bn kia l Qun 1; pha
Nam l knh T, b bn kia l Qun 7. Qun gm c 15 phng: 1-6; 8-10;
12-16 v 18.
Mng li giao thng ca Qun 4, ch yu da vo 6 trc ng chnh:
Nguyn Tt Thnh, Hong Diu, Khnh Hi, Bn Vn n, Tn n v on
Vn B. Con ng ln v quan trng nht qun l i l Nguyn Tt
Thnh xuyn sut a phn ph ng qun, tri di trn 2 km, qua Qun 1 v
Cng Si Gn, chch theo hng Ty Nam i Nh B. Bt u t cu Khnh
Hi v kt thc l cu Tn Thun 1 v 2.

HONG ANH TUN

Page 8

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Hnh 3: Qun 4

2. S trm BTS ca VMS Mobifone ti qun 4:

Hnh 4: S trm BTS qun 4

HONG ANH TUN

Page 9

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Vi hn 30 trm BTS, mng li BTS ti qun 4 ca VMS Mobifone


c sp xp theo cu trc hnh sao vi nhiu tuyn truyn dn viba s v
cp quang ph rng khp khu vc qun 4. Mi trm BTS cu hnh theo 3
sector (gm 3 anten 120o) s dng cc knh tn s khng trng lp nn c
th ng cu, thay th nu trm xung quanh gp s c.
Hai node quang chnh ti Nguyn Tt Thnh (H04014) v Hong
Diu (H04000) chu trch nhim tp trung cc lung viba s v lung quang
a v BSC, nhng trm BTS khng c kt ni nh trong hnh s s dng
tuyn quang a lung v node.
K hiu trm BTS: H04xxx
- H: H Ch Minh
- 04: qun 4
- xxx: s th t trm BTS

HONG ANH TUN

Page 10

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

3. H thng truyn dn BTS ti qun 4:


Ta c th thng k cc tuyn truyn dn nhng trm BTS ca VMS
Mobifone qun 4 nh sau:

Hnh 5: H thng truyn dn qun 4

Cc trm BTS dng h thng truyn dn vi ba s a nhng lung E1


v 2 node quang, sau 2 node quang ny s ghp cc lung trn thnh
lung quang STM-1 a v BSC.
C 2 dng truyn dn Viba: dng thit b truyn dn Minilink ca
Ericsson hoc dng thit b Pasolink ca NEC. Ta s tm hiu v thit b truyn
dn Pasolink trong phn sau.

HONG ANH TUN

Page 11

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CHNG 3: CU TRC TRM BTS CA


MOBIFONE THNH PH H CH MINH
Trong qu trnh thc tp ti T Vin Thng 4 c i kho st nhiu
trm BTS trong khu vc, em bit qua cu trc c bn ca mt nh trm
BTS Mobifone gm nhng phn sau:
-

Thit b ngun: t ngun AC, DC ca hng Delta.


T GSM 900/1800: dng t RBS 2206/2216 ca Ericsson
T 3G: dng t RBS 3418 ca Ericsson
Thit b truyn dn: truyn dn quang Metro 100 hoc Pasolink ca
NEC, Minilink ca Ericsson.
- Nh trm: n p, 2 my iu ha, h thng feeder, anten.

Hnh 6: t RBS 2216, h thng ngun, truyn dn viba s


HONG ANH TUN

Page 12

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Hnh 7: Thit b 3G RBS 3418

Hnh 8: Thit b truyn dn quang Metro 100


HONG ANH TUN

Page 13

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Hnh 9: H thng anten v feeder

HONG ANH TUN

Page 14

BO CO THC TP TT NGHIP

I.

2010

Thit b RBS 2206:


1. Gii thiu:

Hnh 10: T RBS 2206

RBS 2206 l thit b mi ca h thit b RBS 2000 ca Ericsson. RBS 2206


c th vn hnh v hot ng chung vi cc thit b RBS khc trong h
RBS 200 hoc RBS 2000.
u im ca RBS 2206 l vi cng kch thc cabinet RBS 2202 nhng c
th tng gp i v s lng transceiver v cc kt ni do RBS 2206 h tr
ln n 6 dTRU tng ng vi 12 Transceiver cho mi cabinet.
dTRU dng trong t RBS 2206 c kh nng h tr EDGE (cng ngh di
ng th h 2,5G tip theo ca GPRS) p ng gii php giao tip s liu
vi tc cao. RBS 2206 c kh nng h tr EDGE trn c 12 Transceiver.
RBS 2206 s dng 2 loi b kt hp mi (combiner) rt linh hot do t
RBS 2206 c th hot ng vi cu hnh 1 sector, 2 sector hay 3 sector, c
th s dng kt hp c bng tn GSM 900/1800, GSM 800/1900 hay GSM
1800/1900.

HONG ANH TUN

Page 15

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

2. Cu trc RBS 2206:


RBS 2206 bao gm nhng b phn chnh sau:
-

B h tr ngun (Power Supply Unit PSU)


B chuyn mch phn phi (Distribution Switch Unit DXU)
Module phn phi ni (Internal Distribution Module IDM).
B thu pht i (Double Transceiver Unit dTRU).
B cu hnh chuyn mch (Configuration Switch Unit CXU)
B phn phi v kt hp (Combining and Distribution Unit CDU)
B kt ni AC v DC (AC or DC Connection Unit ACCU/DCCU)
B iu khin qut (Fan Control Unit FCU)
B lc DC (DC filter).

Hnh 11: RBS 2206

2.1. Power Supply Unit (PSU):


PSU dng chnh lu v bin i in p cung cp sang in p h
thng l +24 VDC.
Nhng PSU c kt ni song song trn pha ph v c th c cu
hnh d phng N+1.

HONG ANH TUN

Page 16

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Khi s dng mt cquy d phng, mt PSU b sung c khuyn ngh


sc cho ngun cquy. Nu RBS c trang b vi PSU d phng th khng
cn thit phi c PSU b sung sc cquy.
RBS 2206 c trang b vi s bo v in p c gii hn. V vy mt
b gim st in p chuyn tip khi t bin v bo v st rt c yu cu.

2.2. Distribution Switch Unit (DXU):


DXU cung cp mt giao din cho h thng ti kt ni 2 Mbit/s hay 1.5
Mbit/s v kt ni cho cc time slot ring l cho b thu pht. DXU cng tch
thng tin ng b t kt ni PCM v to ra ng h chun cho RBS.
DXU h tr chc nng LAPD Multiplexing, LAPD Concentration v Multi
Drop.

Mt t RBS 2206 c mt khi DXU-21 vi cc c im sau:


-

C 4 cng truyn dn (c E1 v T1)


Phn cng sn sng h tr chc nng EDGE trn c 12 TRX
H tr mt mng v tuyn ng b vi s tr gip ca mt giao din
giao tip vi b thu tn hiu GPS bn ngoi.
H tr chc nng nh v di ng vi s tr gip ca 1 giao din giao tip
vi 1 b LMU bn ngoi.

HONG ANH TUN

Page 17

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Phn cng sn sng h tr tnh nng b sung site LAN thng qua 1 bus
External O&M (EOM). Bus ny c thit k theo tiu chun cng
Ethernet.
H tr ng b TG.
Tch hp chc nng ECU.

2.3. Internal Distribution Module (IDM):


IDM gm 2 chc nng:
-

Phn phi in p h thng 24 VDC ti cc b phn ca t RBS v ng


vai tr l mt cu ch vi in p ti l 24 VDC.
C 1 im kt ni trn IDM kt ni vng xuyn ESD vi thit b tip t
v in.

2.4. Double Transceiver Unit (dTRU):


Mi t RBS 2206 c th gn ti a 6 dTRU (tng ng vi 12 TRX).

C nhiu loi dTRU khc nhau c phn bit bi bng tn hot ng


v kh nng h tr EDGE. Tt c cc loi dTRU u h tr v phn cng cho
cc chc nng HSCSD v GPRS, ring EDGE dTRU h tr v phn cng
nng cp ln cc chc nng ECSD v EGPRS.
dTRU h tr nhiu chun m ha khc nhau, dTRU c th dng chun
A5/1 hoc A5/2. Qu trnh m ha c iu khin thng qua phn mm.
HONG ANH TUN

Page 18

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Mt b ghp lai (hybrid combiner) c gn bn trong dTRU. B ghp


ny c th c s dng l chc nng la chn kt hp vi CDU-G tng s
lng TRX cho mi nten. Cng c th b qua b ghp lai ny bng cch ni
cp vo mt trc ca dTRU.
dTRU sn sng v phn cng tng cng hiu nng hot ng
thng qua vic nng cp phn mm. V d: phn tp 4 nhnh thu v qu trnh
trit tiu nhiu m rng EIS.

2.5. Configuration Switch Unit (CXU):


Nhim v ca CXU l kt ni cho gia CDU v dTRU ti ng thu,
CXU gip vic nng cp hoc cu hnh li mt t RBS c thun li hn, hn
ch vic di chuyn hay thay th cp RX

Cc u vo v ra RX trn dTRU v CDU c t nhng v tr ti


thiu ha s loi cp c s dng kt ni gia CXU vi dTRU/CDU.

2.6. Combining and Distribution Unit (CDU):


CDU kt hp cc tn hiu pht i t cc TRX v phn chia cc tn hiu
m n thu c t nten.
Cc b lc song cng c t bn trong CDU. Mt b ni o c
(measuring coupler) t bn trong CDU cung cp cc php o cng sut ti
v cng sut phn x phc v cho vic tnh ton h s sng ng in p
(VSWR).
C 2 loi CDU khc nhau dng cho GSM 900 v 1800 (CDU-F v CDUG) v c mt loi CDU dng cho GSM 800 v GSM 1900 (CDU-G).
-

CDU-G c tnh nng ghp lai h tr nhy tn bng c bn v nhy tn


kt hp.

HONG ANH TUN

Page 19

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CDU-F c tnh nng kt hp lc h tr cc cu hnh ln h tr nhy tn


bng c bn. CDU-F c ti u ha cho cc cu hnh ln vi cng sut
u ra ti a trn s lng anten ti thiu.

Cc b lc song cng cho php c ng thu ln ng pht kt ni ti


cng 1 anten. Cc cu hnh song cng cng cho php gim thiu s lng
anten v feeder cn thit cng nh hn ch suy hao ti cc b kt hp trn
ng truyn.
C CDU-G v CDU-F u sn sng v phn cng h tr EDGE.

2.7. AC/DC connection unit and DC filter:


ACCU/DCCU dng phn chia v kt ni in p cung cp 120-250 VAC
(ACCU) hay -48/-60 VDC (DCCU) ca ngun vo ti cc PSU.
B lc in 1 chiu dng kt ni b cp ngun vo +24 VDC (PSU) vi
b cquy d phng.
Khi accu d phng ch c khi in p ngun cung cp l 120-250VDC.

2.8. Fan Control Unit (FCU):


Khi FCU iu khin cc qut gi bn trong t thit b. Mi trng lm
vic bn trong t c duy tr trong mt khong gii hn ca nhit nh
vo vic iu khin cc qut gi. Mi trng lm vic c iu khin bi

HONG ANH TUN

Page 20

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

DXU thng qua FCU vi s h tr ca cc b cm bin nhit t bn trong


cc khi RU.

2.9. Tower Mounted Amplifier (TMA):


Mi b khuch i nhiu ti thiu TMA l mt la chn c th c s
dng theo yu cu b li suy hao do anten-feeder v tng cng hiu
nng cho tt c cc b thu. Vi mi cu hnh, CDU-G v CDU-F u sn c
cc b TMA song cng kp nh l mt tnh nng la chn. h tr cc b
khuch i TMA, trong cc t BTS cn c thm b phn l module iu khin
TMA v c b phun in th hiu dch (Bias Injector). B phun in th hiu
dch c s dng cung cp cho khi TMA in nng 1 chiu t khi TMACM ri a ln RF feeder.

2.10. c im t RBS 2206:


-

L t c dng dng cho trm indoor (lp t trong nh).


H tr ti a 6 b thu pht kp (tng ng 12 TRX) trn 1 t.
Vi mt t, ta c th thit lp c cu hnh ca trm l 1 sector, 2
sector, hay 3 sector.
T RBS 2206 p ng c yu cu k thut v a chn.
Ca t c th xoay sang tri hoc phi.

Tt c cc b phn trong t c th d dng tip xc pha trc mt t.


Khng c bt c thao tc no vi cc khi chc nng i hi k thut vin
phi thc hin t mt tri, phi hay pha sau ca t, iu ny cho php chng
ta c th t cc t st cnh nhau vi mt sau st tng m vn m bo
thao tc k thut mt cch d dng, li va tit kim din tch.
Cc cng vo ca feeder, cp truyn dn, v cp in cung cp ngun u
c t ti nh t.
Acquy d phng c t bn ngoi t RBS 2206. Cc acquy d phng
c t trong cc t ngun lp ngoi ca Ericsson vi thi gian lu tr khc
nhau.

HONG ANH TUN

Page 21

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

3. Cc thng s k thut:
3.1. Thng s vt l:
Thit b

rng mt
trc (mm)
600
600
600

T c khung
T khng c khung
Khung

rng mt
bn (mm)
400
400
400

Chiu cao
(mm)
1850
1800
50

3.2. Trng lng:


Thit b
T gn y thit b v
c khung

Trng lng (kg)


230

3.3. Yu cu nng lng:


Cc ty chn ngun
-(48/60) VDC
+24 VDC
120-250 VAC

3.4. Cng sut tiu th:


in nng tiu th ti a ca RBS 2206 l 3855 W (i vi ngun cung
cp l 120-250 VAC).
Nu dng acquy d phng th in nng tiu th np acquy y c
th ln n mc tm thi l 5780 W.
Cc thng s trn c tnh trong ch hot ng vi mc ti ti a
vi iu kin tiu chun. S tiu th in nng trong qu trnh hot ng cn
ty thuc vo cu hnh trm.

3.5. Mu sc:
Mu sc
Trng

Thng s chun
NCS 1002-R

S Ericsson
MZY 3820/985

3.6. Tiu chun trng in t (EMC)


HONG ANH TUN

Page 22

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Theo mt s tiu chun ca chu u v cng ngh GSM:


-

ETS 300 342-2.


1999/5/EC Radio and TTE directive.
EN 55022 Class B.
GSM: 11.21
FCC part 15.

3.7. Cc cnh bo ngoi:


RBS 2206 cung cp cc im kt ni cho cc cnh bo ngoi. Cc cnh
bo ngoi c nh ngha bi ngi s dng v c thng bo ti BSC
thng qua h thng bo hiu lp LAPD trn giao din Abis O&M.
C tng cng l 16 loi cnh bo ngoi. Cc cnh bo ngoi ny c
nh ngha bng cch s dng h thng u cui vn hnh v bo dng
(OMT - Operation and Maintenance Terminal) hoc h thng OMT t xa.

3.8. Acquy d phng:


Cc acquy d phng c bn trong cc t ngun lp ngoi (ging kiu t
SAFT ca Alcatel), c tn l BBS 2000, vi cng kch thc nh t RBS 2206,
thi gian chu ti khi mt in ln ti 8 ting.
Bn trong t BBS 2000 c mt n v cu ch acquy c gi l BFU
(Batteru Fuse Unit). BFU c chc nng gim st, ni hay ngt h thng khi
acquy khi in p tt thp ti mt mc nht nh. C th cung cp ngun
in cho thit b truyn dn bn ngoi vi in p h thng + 24 VDC. in
p ny c th c cung cp t t RBS hoc acquy d phng.
C th chia s acquy d phng gia RBS 2206 v RBS 2202/200.

3.9. Truyn dn:


Tt c cc model RBS 2000 u h tr chc nng multi-drop bypass.
Mi mt RBS c th c cu hnh hot ng c lp hoc hot ng
ch tng tuyn tnh (ni vi nhau theo chui). Cu hnh hot ng c
to ra bi h thng OMT.
Giao thc tp trung v ghp knh LAPD c th c dng ti
nguyn truyn dn c hiu qu hn.
HONG ANH TUN

Page 23

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

DXU-21 c trang b vi 4 port ra h tr ln ti 8Mbit/s.


Giao din:
T1 1.5Mbit/s 100 Ohm.
E1 2Mbit/s 120 Ohm.
E1 2Mbit/s 75 Ohm.
Cc giao din c h tr trn cng cng vt l.
Kt ni:
E1/120 Ohm v T1/100 Ohm c kt ni vo RBS 2206 thng qua mt
connector DSUB 15 chn. E1/75 Ohm c kt ni vo RBS 2206 thng qua
mt adapter (c cha mt b bin i tr khng) c cc connector BNC.
Truyn dn E1/120 Ohm v T1/100 Ohm h tr Long Haul (on
truyn dn di). Cc chun E1/G.703 v T1/DS1 cho php tng thch vi cc
thit b truyn dn ca cc nh cung cp khc nhau i vi mt mc phn
cp truyn dn ( y l mc truyn dn E1 - chun chu u hoc T1 - chun
M). Thng thng cc chun E1/G.703 v T1/DS1 ch a ra cc giao din
short haul (on truyn dn ngn) vi mc suy hao do khong cch truyn
dn ti a l 6dB (m cha cn thit b lp b suy hao). Tnh nng long haul
cho php mc suy hao khong cch ln ti 30dB v do cu hnh mng
truyn dn s t hiu qu cao hn v vic gim gi thnh.
Kt ni cho cp ng trc (75 Ohm) ch h tr giao din lung E1
(khng h tr T1) v khng h tr tnh nng long haul. Khong cch cho
php gia 2 phn t trn mng truyn dn c xc nh bi suy hao cp
truyn dn v ph thuc vo nhy u thu 6 dB c m t trong tiu
chun G.703.
Thit b truyn dn b sung:
T RBS 2206 c sn v tr cho thit b truyn dn b sung trn khi m
rng tu chn (Optional Expansion Unit - OXU) c t bn cnh khi DXU.
Trn khi OXU c 2 v tr cm card DXX. Hai card ny l cng kt ni s
bao gm 4 cng theo tiu chun G.704 v mt khe cho t 2 n 4 giao din
b sung c th l G.703, HDSL, LTE hoc cp si quang.

HONG ANH TUN

Page 24

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Trn khi OXU c 1 v tr cm card DXX l mt cng kt ni s bao gm


4 cng G.703.
Trn khi OXU c 1 v tr cm card Mini-DXC l mt cng kt ni s bao
gm 5 cng G.703.

4. c tnh k thut GSM 900 ca RBS 2206:


4.1. Thng s h thng:
Bng tn thu: 880 ti 915 MHz (E-GSM)
Bng tn pht: 925 ti 960 MHz (E-GSM)
rng bng tn sng mang: 200 kHz.
S knh mi sng mang: 8 knh ton tc
Phng php iu ch: GMSK, EDGE-dTRU x l c GMSK v 8-PSK
Khong cch gia 2 tn s ca cp thu pht song cng: 45 MHz
Cng sut pht ca RBS c iu khin mt cch linh hot. Ta c th
gim cng sut pht i ti a l 30 dB (k t mc pht ti a) vi mi nc
gim l 2dB.

HONG ANH TUN

Page 25

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

4.2. Loi CDU s dng cho GSM 900:


CDU-G 900:

CDU-G l la chn khi ta dng b ghp lai (hybrid combiner) trong


dTRU. Nu b ghp lai c s dng th mi sector h tr c 4 TRX (=4
tn s). Khi b qua b ghp lai th cng sut pht ti u ra s ln nht.
CDU-G h tr c nhy tn bng tn gc ln nhy tn kt hp.
CDU-G 900 MHz c cc c im chnh l:
-

H tr ln ti 4 TRX trn 1 sector. N c 2 cng u ni feeder (tng


ng vi 2 anten n hay 1 anten kp).
Khng gii hn trong k hoch phn b tn s.
H tr 2 phng thc nhy tn bng tn gc v nhy tn kt hp.
Yu cu khong cch gia 2 tn s cng 1 sector ti thiu l 400 KHz.
C th thit lp cu hnh s dng hoc khng s dng b ghp lai (vi
cng thit b phn cng).
H tr ti a 12 TRX mi t khi cu hnh ghp lai trong dTRU c s
dng.

HONG ANH TUN

Page 26

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

H tr ti a 6 TRX mi t khi cu hnh ghp lai trong dTRU khng c


s dng. 6 TRX s c cu hnh chim gi dung lng ca CDU-G.
CDU-G sn sng nng cp ln 8 TRX/1 CDU bng cch s dng 1 b
ghp lai m rng tng lai trn ng pht gia cc dTRU v CDU-G.
CDU-F 900:

CDU-F c dng ti u ha cho cc cell c dung lng cao, bi v


loi CDU ny c s lng TRX ti a trn 1 anten cao hn bt k loi CDU no
khc.
CDU-F c cc c im chnh sau:
-

CDU-F c thit k h tr nhiu TRX trn 1 anten.


CDU-F c kch thc vt l bng CDU-G.
H tr nhy tn bng c bn.

HONG ANH TUN

Page 27

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Yu cu khong cch gia 2 tn s cng 1 CDU ti thiu l 400 kHz. Nu


khong cch t 600 kHz tr ln th cng sut pht u ra s tng
thm xp x 0,5 dB.
H tr cc bng tn E-GSM v P-GSM.
CDU-F c th i hi phi quy hoch tn s theo kiu IM3 ph thuc vo
rng bng tn m nh cung cp dch v s dng.
H tr cc cu hnh 1,2,3 sector trong 1 t RBS 2206.
H tr cu hnh bng tn kp (900 v 1800 MHz) khi s dng kt hp vi
CDU-F khc (s dng cc tn s khc).

4.3. Cc cu hnh v tuyn GSM 900:


Cc cu hnh c a ra di y u l cu hnh ti a tng ng
vi s CDU cho trc.
Cu hnh
ti a
Omni 2
(1x2)
2/2
(2x2)
2/2/2
(3x2)
1+1
(1/1)
1+1+2
(1/1/2)

S t RBS

TMA

S lng
anten
(2)

Loi CDU

Ty chn

S lng
CDU
1

1
1

Ty chn

(2) (2)

Ty chn

(2) (2) (2)

Ty chn

(2) (2)

Ty chn

(2) (2) (2)

Bng 1: Cu hnh v tuyn GSM 900 dng CDU-G v khng dng cc b


ghp lai trong dTRU

bng 1 cc cu hnh 1+1 v 1+1+2 l cc cu hnh trong 1 dTRU


c dng chung cho 2 sector vi mi TRX ca dTRU dng cho mt
sector. Mt dTRU c s dng cho cu hnh 1+1 v 2 dTRU c dng cho
cu hnh 1+1+2.

HONG ANH TUN

Page 28

BO CO THC TP TT NGHIP

Cu hnh
ti a
1x4
1x8
1x12
2x4
2x6
3x4

S t RBS
1
1
1
1
1
1

TMA
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty

chn
chn
chn
chn
chn
chn

2010

S CDU

S Anten

Loi CDU

1
2
3
2
3
3

(2)
(4)
(6)
(2)(2)
(3)(3)
(2)(2)(2)

G
G
G
G
G
G

Bng 2: Cu hnh v tuyn GSM 900 dng CDU-G v dng cc b ghp lai
trong dTRU

Cu hnh
ti a
1x4
1x8
1x12
2x4
2x6
3x4

S t RBS
1
1
1
1
1
1

TMA
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty

chn
chn
chn
chn
chn
chn

S CDU

S Anten

Loi CDU

1
2
3
2
3
3

(2)
(2)
(2)
(2)(2)
(2)(2)
(2)(2)(2)

F
F
F
F
F
F

Bng 3: Cu hnh v tuyn GSM 900 dng CDU-F

5. c tnh k thut ca GSM 1800 ca RBS 2206:


5.1. Thng s h thng:
Cng sut pht ca RBS c iu khin mt cch linh hot. Gii hn
thay i l 30 dB k t mc pht ti a, trong 2 mc pht lin k cch
nhau 2 dB.
Di tn thu: 1710 1785 MHz
Di tn pht: 1805 1880 MHz
rng bng tn sng mang: 200 KHz
S knh tng ng vi 1 sng mang: 8 knh ton tc
Phng php iu ch: GMSK, EDGE-dTRU dng c GMSK ln 8-PSK
Khong cc gia 2 tn s cng 1 cp thu pht: 95 MHz

HONG ANH TUN

Page 29

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

5.2. Cc loi CDU dng cho GSM 1800:


CDU-G 1800:

Hnh 12: CDU-G 1800 trong cu hnh 4/4/4 c s dng cc b ghp lai
trong dTRU

HONG ANH TUN

Page 30

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CDU-F 1800:

Hnh 13: CDU-F 1800 trong cu hnh Omni 12 (6 dTRU)

CDU-F 1800 c cc c im chnh sau:


CDU-F c thit k h tr nhiu TRX trn mt anten.
CDU-F c kch thc vt l. bng CDU-G
H tr nhy tn bng c bn.
Yu cu khong cch gia 2 tn s thuc cng 1 CDU ti thiu l 400 KHz.
Nu khong cch t 800 KHz tr ln th. cng sut pht u ra s tng
thm xp x 1 dB.
H tr cc bng tn E-GSM v P-GSM.
CDU-F c th i hi phi quy hoch tn s theo kiu IM3 ph thuc vo
rng bng tn m nh cung cp dch v s dng.
H tr cc cu hnh 1, 2, 3 sector trong 1 t RBS 2206.

HONG ANH TUN

Page 31

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

H tr cu hnh bng tn kp (900 v 1800 MHz) khi s dng kt hp vi


CDU-F khc (s dng cc tn s khc).

5.3. Cc cu hnh v tuyn GSM 1800:


Cu hnh
ti a
1x2
2x2
3x2

S t RBS

TMA

S CDU

S Anten

Loi CDU

1
1
1

Ty chn
Ty chn
Ty chn

1
2
3

(2)
(2) (2)
(2) (2) (2)

G
G
G

Bng 1: Cu hnh GSM 1800 vi CDU-G khng c s dng b ghp lai dTRU

Cu hnh
ti a
1x4
1x8
1x12
2x4
2x6
3x4

S t RBS
1
1
1
1
1
1

TMA
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty

chn
chn
chn
chn
chn
chn

S CDU

S Anten

Loi CDU

1
2
3
2
3
3

(2)
(4)
(6)
(2)(2)
(3)(3)
(2)(2)(2)

G
G
G
G
G
G

Bng 2: Cu hnh GSM 1800 vi CDU-G c s dng b ghp lai dTRU

Cu hnh
ti a
1x4
1x8
1x12
2x4
2x6
3x4

S t RBS
1
1
1
1
1
1

TMA
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty

chn
chn
chn
chn
chn
chn

S CDU

S Anten

Loi CDU

1
2
3
2
3
3

(2)
(2)
(2)
(2)(2)
(2)(2)
(2)(2)(2)

F
F
F
F
F
F

Bng 3: Cu hnh GSM 1800 vi CDU-F

HONG ANH TUN

Page 32

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

II.

Thit b truyn dn viba Pasolink V4:


1. Tng quan v thit b Pasolink:
1.1. S tng qut ca 1 tuyn Pasolink:

Hin ti VMS s dng trng 1,2m cho Pasolink 7 GHz.


i vi Pasolink 7 GHz, s dng dy RF ni gia ODU v trng 1,2m.
i vi Pasolink 15 GHz, ODU lp trc tip vo trng 0,6m.
C th s dng Pasolink 7 GHz vi trng 0,6m khi c ODU thch hp.

1.2. c im:
-

Thit b gn nh, thun tin cho lp t thay th.


S dng phng php iu ch s QPSK.
C 2 phng php iu chnh cng sut pht: ATPC v MTPC.
Ch loop kim tra lung E1, khng c chc nng loop IF v RF kim
tra IDU, ODU.
Qun l hop bng a ch IP, c cng LAN kt ni NMS/RA.
C th dng Hyper Terminal kt ni PC vi IDU.
Dng chung IDU cho tt c cc band.

HONG ANH TUN

Page 33

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

2. Cc thnh phn ca thit b Pasolink V4:


2.1. IDU (Indoor Unit):
Chc nng chnh: chuyn tn hiu base-band ca lung 2M thnh tn
hiu IF v ngc li.

2.2. Ngun DC vo:


S dng ngun DC: (20 60) VDC

HONG ANH TUN

Page 34

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

2.3. S chn port traffic:

Lut dy mu traffic:
C 5 mu: Xanh (X); Hng (H); Lc (L); Cam (C); Tro (T).
Mi mu c nh du t 1 gch n 4 gch.

HONG ANH TUN

Page 35

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

2.4. S ra dy trn Krone:


-

Krone 1: Rx-1, Tx-1; .; Rx-4, Tx-4.


Krone 2: Rx-5, Tx-1; .; Rx-8, Tx-8.

2.5. ODU (Outdoor Unit):


Chc nng chnh: Chuyn tn hiu IF t IDU thnh tn hiu RF pht ra
antenna v ngc li.

HONG ANH TUN

Page 36

BO CO THC TP TT NGHIP

HONG ANH TUN

2010

Page 37

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

2.6. Cc bng tn hot ng ca Pasolink V4:

3. Qun l cu hnh v hot ng ca Pasolink V4 bng cch


s dng phn mm PNMT (Pasolink Network Management
Terminal):
PNMT l phn mm dnh ring cho thit b ca Pasolink dng cu
hnh, qun l hot ng, kim tra lung. Qua phn ny em s gii thiu
qua v mt vi tnh nng ca phn mm ny.

HONG ANH TUN

Page 38

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Giao din chnh:

Login user admin:

Scan Network Element trong mng:


HONG ANH TUN

Page 39

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Xem cc thng s:
Click vo tab hoc block tng ng xem cc thng s

HONG ANH TUN

Page 40

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Equipment Setup:
Click vo Equipment setup set cc thng s cho Hop.

Thay i tn s:

HONG ANH TUN

Page 41

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Chnh cng sut pht:

Bit Rate:

HONG ANH TUN

Page 42

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Loopback:

Bt tt cnh bo lung:

HONG ANH TUN

Page 43

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Load cu hnh cho IDU:

Sau khi Execute xong 2 file System vnetwork -> click vo update load vo
IDU
Sau khi load xong IDU s t reset li cp nht cu hnh mi.
HONG ANH TUN

Page 44

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

III. H thng ngun ca trm BTS:


H thng ngun trong cc trm BTS ca Mobifone khu vc thnh ph
H Ch Minh a s dng thit b ngun ESAA150-ABC07 v ESAA150-ABC09
ca hng Delta. Trong phn ny ta s tm hiu v h thng ngun ny.

1. Gii thiu v hng Delta:


Tp on Delta c thnh lp vo nm 1971. Cung cp nhng thit b v
ng dng sau:
-

Qun l in nng v gii php nng lng ti to.


H thng nng lng mt tri.
H thng in ng bng Led tit kim nng lng.
H thng my chiu s dng chuyn nghip v thng mi.
H thng in t v cc h thng ph ca -t.
H thng t ngha cng nghip.
Thnh phn gii php cho IT, vin thng, tiu dng, in t v -t.
Sn phm mng v wireless.

Delta tip tc l hng sn xut ngun ng u th gii k t nm 2002.


Cc thit b ca hng:

Qun l in nng:

HONG ANH TUN

Page 45

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Nng lng ti to:

Cc thnh phn, ph kin:

HONG ANH TUN

Page 46

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Thit b mng:

H thng Delta c trn ton th gii: i Loan, Trung Quc, Thi Lan,
n , M, H Lan, Slovakia, Nht Bn.

2. Gii php ngun vin thng Delta ESAA150-ABC07 v


ESAA150-ABC:
2.1. H thng ESAA150-ABC07:
c im chnh:

Ngun vo AC 1 pha : CB-2P 63A/220V


Di in p u vo AC l: 90V-300V
Chng st bo v mt pha: 20KA 8/20s (ty chn)
Cng sut h thng: -54Vdc / 150A Max.
CB phn phi cho ti u tin thp : 40A 4 + 16A 2
CB phn phi cho ti u tin cao : 16A 2
CB phn phi cho acquy: 125A 2

HONG ANH TUN

Page 47

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

LVBD bo v ngt acquy khi in p acquy thp: 150A


PLVD ngt ti u tin thp: 150A
Module chnh lu: DPR2700 -54Vdc/50A (3 modules chnh lu trn
khay chnh lu)
B iu khin thng minh New Smart CSU vi LCD
Mch cnh bo m rng : 8 cnh bo nh ngha bi ngi dng
H tr iu khin gim st cc b v t xa phn mm NRMS
- Truy cp ti hin trng: bng phn mm NRMS (RS232)
- Qua giao din Web / SNMP thng qua kt ni RJ45 (ty chn)
Kch thc h thng (rng*su*cao): 613 x 680 x 1200mm
Nhit hot ng: -5~+55

Cc b phn ca h thng ESAA150-ABC07

2.2. H thng ESAA150-ABC09:


c im chnh:

Ngun vo AC 1 pha : CB-2P 63A/220V


Di in p u vo AC l: 90V-300V
Chng st bo v mt pha: 20KA 8/20s (ty chn)
Cng sut h thng: -54Vdc / 150A Max.
CB phn phi cho ti u tin thp: 40A 4 + 10A 2
CB phn phi cho ti u tin cao: 40A 4
CB phn phi cho acquy: 125A 2
LVBD bo v ngt acquy khi in p acquy thp: 150A
PLVD ngt ti u tin thp: 150A

HONG ANH TUN

Page 48

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Kiu chnh lu: DPR2700 -54Vdc/50A (3 b chnh lu trn khay


chnh lu)
B iu khin thng minh New smart CSU vi LCD
Mch cnh bo m rng : 8 cnh bo nh ngha bi ngi dng
H tr iu khin gim st cc b v t xa phn mm NRMS
- Truy cp ti hin trng: bng phn mm NRMS (RS232)
- Qua giao din Web / SNMP thng qua kt ni RJ45 (ty chn)
Kch thc h thng (rng*su*cao): 613 x 680 x 1200mm
Nhit hot ng: -5~+55
Cc b phn ca h thng ESAA150-ABC09:

2.3. Cu trc module chnh lu DP 2700:

c im ni bt v li ch:
u ra: -48V/56A; cng sut ti a 2700W
Di in p vo: (90V~300V)
HONG ANH TUN

Page 49

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

H s iu chnh cng sut (>0.99)


H tr thay th nng, tt c tip im mt sau
Cu trc dng khi:
Mt cng sut: 33W/in3 (48V)
Kch thc:42mm/(W)*125.5mm/(H)*268mm(D)
Trng lng : 2 Kg
H tr lp theo chiu ngang v chiu dc
Hiu sut cao: 92% (48V)
Qut lm mt vi thit k d dng thay th
Di nhit hot ng rng.:-5oC~+75oC
p ng cc tiu chun: UL/CUL,TUV/CE

S khi:

PFC: B chuyn i tng th 85 kHz


DC/DC: B bin i DC cu trc cu hon ton 100 kHz
Cc c im b sung:

DC u ra: 40 ~ 59.5Vdc
Cng sut ti a: 2700W
Bo v qu p:
59.5V 0.5V (nhy)
Nhit hot ng:
-5C - +55C
o
(55 C -75oC cng sut gim xung 1500W)

HONG ANH TUN

Page 50

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Chia ti:
T ng
c tnh k thut u vo AC:
Di in p vo rng cng sut u ra ch gim khi AC vo di 184
V
Dng u vo ln nht 19 A
Cu ch bo v 25A

c tnh k thut u ra DC (48V):

Cng sut ln nht u ra: 2700W(-48V)


Cng sut u ra n nh
p u ra 40 ... 59.5 Vdc
Cu ch u ra: 30A x 3

HONG ANH TUN

Page 51

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Giao din ca chnh lu vi h thng iu khin:

Kch thc ca chnh lu:

W x H x D=4.9 x 1.6 x 11.7 inch =125.5 x 40.5 x 270 mm

HONG ANH TUN

Page 52

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

3. Lp t v chy th h thng ngun Delta:


Trnh t lp t h thng:

Chy th h thng:

HONG ANH TUN

Page 53

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Mt s ci t lu khi lp t v chy th h thng:

HONG ANH TUN

Page 54

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

CHNG 4: QUY TRNH LP T, BO


DNG V PHT SNG TRM BTS
MOBIFONE TP H CH MINH
I.
Quy trnh lp t v pht sng trm BTS:
1. Lp t nh trm:
Sau khi kho st, bn v thit k ca cng trnh s c hon
thnh.Trc khi lp BTS nht thit phi c bn v thit k c ch u t
ph duyt m bo tnh thng nht gia bn thi cng v b phn thit k,
cng nh gia nh thu v ch u t.Trnh trng hp b dng thi cng khi
bn thit k cha c ph duyt. Chun b cc th tc php l tin hnh
thi cng nh giy gii thiu, cng vn (nu c).
Quy trnh nh sau:
-

Kim tra iu kin thi cng, thit b lp t


Lp t indoor: t BTS, h thng ngun, truyn dn, my iu ha, cc
b cnh bo.
Lp t outdoor: anten, feeder, chng st, h thng tip t.
Kim tra ngun AC, DC, ni truyn dn vi t BTS.
Bt th ngun AC, kim tra cc cnh bo, iu ha, acquy.
Sau thc hin quy trnh pht sng.

2. Quy trnh pht sng:


i vi cc t RBS ca Ericsson ta dng phn mm OMT thc hin
khai bo cu hnh cho trm BTS ca Mobifone.

HONG ANH TUN

Page 55

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Chng trnh OMT:

Bc 1: To IDB (database cho t RBS)

HONG ANH TUN

Page 56

BO CO THC TP TT NGHIP

Bc 2: Khai bo t RBS v h thng ngun cho t

Bc 3: Khai bo cc sector ca trm v anten cho mi sector

HONG ANH TUN

2010

Page 57

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

Bc 4: Hon tt khai bo IDB

HONG ANH TUN

Page 58

BO CO THC TP TT NGHIP

Bc 5: Load IDB vo t RBS

Bc 6: Khai bo cnh bo ngoi

HONG ANH TUN

2010

Page 59

BO CO THC TP TT NGHIP

Bc 7: Thit lp cc thng s cho anten

Bc 8: Sau khi hon tt khai bo ta c th kim tra li

HONG ANH TUN

2010

Page 60

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

3. Quy trnh bo dng trm BTS:


-

Hng tun kim tra nhit nh trm, l thng gi, trnh ma, bi
vo nh trm.
Khi i bo dng th kim tra ngun DC, AC, cc t acquy, cc rectifier
nu c hng hc th phi thay th gp.
Kim tra cc card ca t RBS, cc port, krone ca thit b truyn dn.
Hng thng phi c nhng i bo dng my lnh kim tra, sa cha
nh k trnh tnh trng nhit khng m bo.
Khi c s c th yu cu ch c mt lin lc trm trong vng 2h.
Kim tra xc nhn h thng chng st v tip t.
Ghi li nhng c im nh trm, sai st cn thiu, bo li trung tm
kp thi sa cha.

HONG ANH TUN

Page 61

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

THUT NG VIT TT
ACCU

Alternating Current Connection Unit

BSC

Base Station Controller

BTS

Base Transceiver Station

CPU

Central Processing Unit

CXU

Configuration Switch Unit

dTRU

Double Transceiver Unit

DXU

Distribution Switch Unit

E-GSM

Extended GSM

EDGE

Enhanced Data rate for Global Evolution

FCU

Fan Control Unit

GPRS

General Packet Radio Services

IDM

Internal Distribution Module

IDB

Installation Data Base

LAPD

Link Access Procedures on D-channel

LED

Light Emitting Diode

MSC

Mobile services Switching Centre

OMT

Operation and Maintenance Terminal

PSU

Power Supply Unit

RBS

Radio Base Station

TRU

Transceiver Unit

TRX

Transceiver

HONG ANH TUN

Page 62

BO CO THC TP TT NGHIP

2010

TI LIU THAM KHO


1. Ti liu RBS 2206 ca Ericsson (Mobifone cung cp)
2. Ti liu Pasolink V4 ca NEC (Mobifone cung cp)
3. Ti liu v h thng ngun Delta (Mobifone cung cp)
4. S trm BTS ti qun 4 H Ch Minh (Mobifone)
5. Mt s hnh nh i thc t ti trm v trn Internet
6. V mt s ti liu khc.

HONG ANH TUN

Page 63