Está en la página 1de 75

AGATHA CHRI STI E; zehiri kim verdi

Kit abin Orij inal Adi; MURDER I S EASY


Trkesi; GNL SUVEREN
Kapak; YKSEL ETIN
Kapak Filmi KOMBI GRAFIK
Dizgi Z DIZGI MATBAASI
Baski ALTI N KITAPLAR MATBAASI - 1985
Adres; Celal Ferdi Gkay Sok. Nebioglu Ihani Cagaloglu - Ist anbul
ASHE KYNDEKILER :
Luke Fit zwilliam: Dogu' da polislik yapmiti. Ingil t ere' ye dndg gn bir cinayet
olayina kariti.
Livini a Fullert on: Grnt e haf if bunami bir iht i yardi. Oysa kat il onun ok ey
bil diginden kukulaniyordu.
Bri dget Conway: Esmer gzeli bir kiz. Pat r onuyla evlenmesinin iyi bir ey olacagini
dnyordu.
Lord Gordon East erfield: Bri dget ' in nianlisi. Adam kendisinin ok nemli bir kimse
olduguna iyice inaniyordu.
Al fred Wake: Ashe kynn rahibi . Dedikodudan holaniyor, kydeki lmlerden
ve dmanliklardan habire szedi-yordu.
Mr. Abbot : Avukat . Neeli , abuk fkel enen, abuk yat ian bir adamdi.
Honoiia Flet e: Lavini a Full ert on'un arkadai. Ashe' deki kazal ardan kukulaniyor
ama bu konuda konumak da ist emiyordu.
Mr. Sort y: Ant ikaci. Bu acayi p adam, Ort a aglar a zg ayinl ere merakliydi.
Mr. Hort on: Emekli binbai. Hain ve aksi bir kadin olan karisinin lmnden
sonra bir az rahat a kavumut u.
Dr. Geoffrey Thomas: ocuksu halli gen bir adamdi. Cinayet ilemenin ok kolay
oldugunu sylyordu.
Rose Humbleby: Dr. Humbleby' nin gzel kizi. Babasinin lmnden sonr a
sevgilisine kavumut u.
Jessie Humbleby: Dr. Humbleby' nin kar isi. Kocasinin ani lm kadini ok sarsmiti.
Si r William Ossingt on: Scot land Yard' dandi. Luke' un kuku uyandirmayan sekiz cinayet
hakkindaki szlerini sirf onunla arkada oldugu iin dinlemit i .
Ba Mf et t i Bat t le: Sakin bir adamdi ama gznden de kolay kolay bir ey
kamiyordu.
Luke' un elinde u ip ular i vardi:
Yali bir kadinin szleri Gazet edeki bir ilan apka boyasi ksrk ur ubu l bir horoz Kizil
salar
Tat an oyulmu bir saksi Ahlksiz bir ocuk Kanli ell er
Cinayet lerin esranm zebilmek iin Luke'un u sorulan cevaplandirmasi gerekiyordu.
Lavini a Full ert on aslinda hayali geni bir kadin miydi? Araba yali kadina kazara mi arpmiti?
Amy int ihar mi et mit i?
,Lord East er field, dmanl arini t anrisal bir gcn ort adan kaldirdigina gerekt en inaniyor
muydu? Iki dokt or bir birleriyle neden geinemiyorlardi? Honoria Flet e neden kukulaniyordu?
Sort y, ne gibi ki rli ilerle ilikiliydi? Tommy dm myd? Yoksa onu it mi ler miydi? Cart er
nehre yuvarl anmi miydi? Yoksa biri onu suya mi at miti? Bridget gerekt en paragz bir kiz
miydi?
I
Luke Fit zwilli am, yillardan sonra Ingilt er e'ye dnyordu art ik. Vapurdan inerek, gmrge
gir digi sirada, Acaba bur aya yeniden aliabil ecek miyim? diye dnd. Diger yolcularla
bir likt e vapuru beklemi olan Londra t renine binerken hl bu soru vardi aklinda. Iim yok
art ik... Kk bir gelirim var. Bol vakt im olacak. Ne yapacagim? Neyle oyalanacagim?
Gen adam, bu sorul an kafasindan kovmaya aliarak, gazet esini at i. Bi r iki dakika sonr a
nemli haberlere dalip git mit i .
Tam yanm saat sonr a t r en yavaladi ve nihayet dur du. Luke, baini kal dirarak pencereden
diari bakt i. Kk bir ist asyona gelmilerdi. Geride bir bfe vardi. Gen adam, ani bir kararla
yerinden kal karak diari ikt i. Bfeye giderek, bir kahve ist edi. Aklina yine o soru gelmit i.
Buraya yeniden aliabilecek miyim? Ingilt ere houma gidecek mi?
Kahveyi iip, parasini dedi. Dnd ve hayret le oldugu yerde kal di. O farkina varmadan t r en
kalkip git mit i.
- Luke, asik sur at li bir hamala, Tren ner eye git t i? diye sordu.
Hangi t r en? 3.14 post asindan sonr a buradan hi t ren kalkmadi.
Demin bur ada bir t ren durdu. Londr a ekspresi . Ben de ondan indim.
Londra ekspresi hi bir yerde durmaz.
Luke, Dur du ama, diye cevap verdi. Ben ondan indim diyorum.
Hamal bu kez sit em eder gibi baini salladi. Inmeme- liydiniz. Ekspres bur ada durmaz.
Ama durdu.
O durmak sayilmaz. Ekspres ileride kirmizi iik oldugu iin bur ada bir an dur akladi yalnizca.
Dogrusu inmemeniz gerekir di.
Bunu ben de kabul ediyorum, dedi Luke. Ama art ik olan oldu. imdi hangi t rene binmemi
nerirsiniz?
Her halde 4.25' e binmeni z iyi olur.
Eger t ren Londra' ya gidiyorsa, ben de dedi gini z gibi yaparim... Luke, peronda bir aagi bir
yukari dolamaya baladi. Ist asyonun yukarismdaki t abelada Fenny Clayt on Kavagi
yaziliydi. Ashe' e git mek iin bur adan akt arma yapilir. Bir iki dakika sonr a eski t i p bir
lokomot ifin geri geri it t igi bir t ek vagon ist asyonda dur du. Banliy t reninin kklgnden
dolayi adet byk ut an duynyormu gibi ' bir hali vardi.
Daha sonra Londra t reni ne kadar nemli oldugunu belirt mek ist ercesine homurdana
homurdana gzkt il eri den. Tren durur dur maz Luke t ella kapiya at ildi. Bunu da kairmak
niyet inde degildi . Gen adam, kori dordan il erl eyerek dikkat le kompart manlara bakt i. Ilkinde
ukal t avirli bir adam sigar a iiyordu. Luke, nc kompart manda karar kildi. Burada t ek bir
yolcu vardi. Yali bir kadin. Luke onu hal alarindan bir ine benzet t i . Mildred halaya. Kadin, Luke
on yaindayken byk bir yreklilik gst ererek onun zararsiz bir yilan beslemesine razi
olmut u. Evet , iyi bir kadindi Mildred halacik.
Tren be dakika sonra hareket et t i . Luke de cidd bir t avirl a gazet esini at i. Ama t ek sat ir
okuyamiyacaginin da farkindaydi. Bi r sr yali hal asi ve t eyzesi oldugu iin, kompart imandaki
yolcunun da Londra' ya kadar sessiz sedasiz ot urmayacagini bili yordu.
Gerekt en de yali kadin nce kendisinden cami kapamasini rica et t i, sonra da t r eni vmeye
baladi. Bir saat on dakikada Londra' ya variyor. Bu da fevkalde bir ey. Evet , bu t ren sabah
kal kandan daha iyi. O bir saat kirk dakika sonr a Londra' ya variyor. Tabi ok kii sabah t r enini
t ercih ediyor. Ben de ona binecekt im ama bizim Pooh kaybol du. Pooh benim kedimdir. Acem
kedi si. Pek gzel bir hayvandir o. Ama son zamanlarda kulagi agriyor. Pooh' u bulamadika
evden ayrilamazdim kukusuz.
Luke, Tabii, t abii , diye mirildanarak, baini gazet esine egdi ama bunun bir yaran olmadi.
Yali kadin, konumasini srdrd. It e bu yzden ben de bu t r ene bindim. Bir frakima daha
da iyi oldu. nk bu t r en t enha. Ben de Londra' ya ok nemli bir i iin gidiyorum. Neler
syl eyecegimi nceden t asarlamam gerek. Tabi asl inda insan bir inci mevkiye bindigi zaman
kal abalikt an fazla rahat siz da olmuyor. Dedim ya ben de bu kez ok nemli bir i iin Londra' ya
gidiyorum. O yzden bu kadar masraf edebilirim, diye dndm. Luke'un gnet en
bronzl a- mi olan yzne bakt i. ( (Tabi izinli olan subaylarimizin da her zaman birinci mevkiye
binmeleri gerekiyor.
Luke, yali kadinin parl ak gzlerindeki iilt iya dayanamadi. Zat en eninde sonunda meslegini
grenecegini de bili yordu baindan beri. Ben subay degilim, dedi.
Ah, zr dilerim. Gnet en iyice yanmi oldugunuz iin Dogu' dan izinli olar ak evini ze
dndgnz sandim.
Luke, Gerekt en Dogu' dan dnyorum ama izinli degilim. Yali kadinin daha fazl a soru
sormamasi iin geregi oldugu gibi syl edi. Ben polisim.
Poli s misiniz? It e bu ok il gi ekici ... Dogrusu insan byle rast lant ilar a bayagi airiyor.
nk ben de Scot land Yard' a gidiyorum.
Luke, kalarini kaldirdi. Sahi mi?
Yali kadin neeyl e, Evet , diye cevap verdi. Ama dedi gim gibi Pooh'un yznden sabah
t r enini kairdim. Ama umarim ge kalmam. Scot land Yard' dakilerin belirli saat leri yok degil
mi?
Luke; Onlarin saat drt t e kapilarini kapat t ikl arini sanmiyorum, dedi.
Yali kadmm yznde endi eli bir if ade beli rmit i imdi. Ben oldum olasi en yksek memur a
ba vur mayi t ercih ederim, John Reed, yani Ashe' deki polis memuru iyi bir adamdir Nazik ve
t erbiyeli dir . Ama onun nemli bir sorunu halledebil ecek bir insan oldugunu sanmiyorum. O
yalnizca fazla ien, arabalarini hizli sren kimselerle ( baa ikabili r. Aikasi John Reed bir
cinayet meselesini halledemez!
Luke, hayret le baini kaldirdi. Cinayet meselesini mi?
Yali kadin, heyecanla baim sall adi. Evet cinayet meselesini... airdiginiz belli . Balangit a
ben de ok airdim. Bi r t rl inanamadim. Hayalimin fazl a geni odugunu dndm.
Luke, efkat le sordu. Hayalinizin gerekt en geni olmadigindan emin mi sini z?
Kadin, kesin bir t avirl a, Tabi eminim, diye cevap verdi. Belki ilk seferinde emin degil dim.
Ama ikinci , nc ve drdnc cinayet lerden sonr a iin kuku grr yani kalmadi.
Luke, Yani dedi. ey bir den fazla cinayet mi ilendi ?
Yali kadin, o sakin ve t at l i sesiyle, Korkarim yl e, diye mirildandi. It e bu yzden gidi p
durumu Scot land Yard' a haber vermenin dogru olacagim dndm.
Luke, dnceli bir t avirla ona bakt i. Haklisiniz... Bi r t araft an da Scot land Yard' dakiler ona
nasil davranacaklarini bili rler, diye dnyordu. Her halde onl ara her haft a bir sr yali
kadin geli p, hayali cinayet l eri haber veri- yordur.
Yali kadm, konumasini srdr d; Bir keresinde gazet ede bir cinayet i okuyordum... u
bir ka kiiyi zehirleyen adami. Bi ri, adamin bir kimseye t uhaf bir biimde bakt i mi, onun ok
gemeden zehirleni p ldgn sylediydi. Ben buna o zaman inanmamitim. Oysa imdi o
szlerin dogru oldugunu anliyorum.
Dogru olan nedir?
( Kat ilin yznde t uhaf bir if adenin belirdigi...
Luke, hayret le kadma bakt i. Zavalli t it remeye balami, pembe yanaklar i da bir az solmut u.
nce o ifadeyi Amy Gi bbs olayinda farket t i m. Gerekt en de ok gemeden Amy Gi bbs ld.
Sonra Cart er. En sonunda da Tommy Pierce Dn de siranin Dokt or Humbleby' e gel digini
anl adim. ok: j yi bir adamdir o. Gerekt en olaganst bir insandir. Cart er, fazla iki ierdi .
Tommy Pierce ise pek kst ah ve t er biyesiz bir eydi .. Kk ocuklari korkut ur, kollarini kivirir,
onl an imdiklerdi. Aikasi onl arin lm beni o kadar sarsmadi. Ama Dokt or Humbleby baka.
Onun kurt arilmasi gerek. Iin kt s gidip dur umu kendisine anl at t igim t akdirde bana
inanmayacak, glp geecek. Bizim polis memuru John Reed de yle. Oysa Scot land Yard' da
durum byle olmayacak. nk oradakiler cinayet lere aliikl ar.. Pencereden diari bir gz
at t i. A, gelmiiz bil e, Telala ant asini ve emsiyesini aldi. Sizinl e konuunca bayagi
rahat l adim. ok naziksiniz. Scot land Yard' a git mekle iyi et t i gimi dnmenize de ayrica
sevindim.
Luke ci dd bir t avirla, Scot land Yard' da si ze yararl a nerilerde bulunacaklar indan eminim,
diye cevap verdi.
Sahi mi? It e bu ok iyi. ant asini karitirdi. Si ze kart imi vereyim. A, yalnizca bir t ane
kal mi. Onu da Scot land Yard iin saklamalr yim.
Adim Miss Lavini a Fullert on.
Luke, glmsedi. Tanitigimiza memnun oldum, Miss Fullert on. Benim adim da Luke
Fit zwilliam... Tren perona girerken ekledi. Size bir t aksi bul ayim mi?
Hayir, t eekkr ederim. Bu msrife fi kir Lavini a Ful- lert on' u pek airt mi gibiydi . Met roya
binecegim. Traf algar Al ani' nda iner, oradan Whit ehaira yrrm.
Luke, ansiniz aik olsun, dedi.
Miss Lavini a Fullert on gen adamin elini byk bir dost lukla sikt i. ok iyisiniz... Biliyor
musunuz nce bana inanmadiginizi sanmitim.
Luke, kizardi. ey... O kadar ok cinayet . Bir sr cinayet ileyip de yakalanmamak biraz zor
degil mi?
Miss Full ert on, baini salladi. Hayir, hayir, yavrum, it e bunda yanildiniz. Si zden kimse
kukulanmadigi srece ist edigini zi ldrmek o kadar kolaydir ki. Szn et t i gim kat ilden
kukulanmak da kimsenin aklina gelmiyor.
Luke, ansiniz aik olsun, diye yineledi .
Miss Lavini a Fullert on, kalabaliga kariarak kayboldu. Luke ise ekspresle gelen eyalarini'
aramaya git t i. Bir t ar aft an da, Acaba bir az deli mi ? diye dnyordu. Hayir, hi
sanmiyorum. Yalnizca hayali ok geni, o kadar. Scot land Yard' da ii onu kirmadan
hall edeceklerini umarim. Zira Lavini a Full ert on, pek t at l i bir iht i yarcik.
Jimmy Lorimer, Luke' un okul arkadaiydi. Gen adamt . Londra' ya eri ir erimez hemen Jim' e
git t i. O gece birli kt e; eglenmeye ikt ilar . Ert esi sabah da Luke, bai at l ayacak- mi gibi
agrirken Jim' in yapt igi kahveyi it i . Ondan sonr a da gazet eyi okumaya baladi. Kk bir haber
zelli kle dikkat ini ekmit i . Hat t t ou yzden arkadainin kendisiyle konumaya alitigini bil e
farket medi.
Sonr a da kendisine gelerek, zr dilerim Jim, diye mirildandi. Ne dedin?
Gazet eye ok daldin. Okudugun nedir? Siyaset haberleri mi?
Hayir, diye yanit l adi Luke. ok garip bir ey oldu... Pn t r ende birlikt e yolculuk et t i gim
yali bir kadincagizi araba i gnemi.
Jimmy, Zavalli, dedi. Peki ama len kadinin o oldugunu nereden anladin?
O olmayabilir t abi. Fakat adi ayni Full ert on. Wni -t ehaH' i geerken kendisine bir araba
arpmi. Zavalli hemen* oracikt a oluvermi. Kazayi yapan ot omobil durmayarak, uzaklami.
ofr nasil olsa yakal ar ve cezalandirirlar ...
Bi r haft a sonra, kayit siz bir t avirl a gazet enin n sahife- sine gz gezdiren Luke, birdenbi re
hayr et le bagirdi. Hay Allah!
Jimmy Lorimer ona dnd. Ne var?
Luke, baim kaldirdi. Yznde ylesine garip bir if ade-vardi ki arkadai bayagi airdi. Ne
oldu Luke? Hort lak grm gibi bir halin var.
Luke, gazet eyi bir t ar afa birakarak arkadain dogru egildi . Jim, Ingilt ere' ye dndgm gn
t r ende birlikt e yolcu- uk yapt igim yali bir kadindan szet mit im, hat irliyorsun .iegil mi?
Mil dred hal ana benzet t igin kadini mi? Evet . Sonr a onu araba arpmiti galiba?
Evet . Dinl e Jim. Iht i yarcik bana Scot land Yard' a gide- . cegini , onlara bir sr cinayet in
ilendigi haber verecegini anlat miti. Iddiasina gre ot urdugu kyde bir kat il vardi ve
dur madan adam ldryordu.
Jimmy, Bana kadinin bunami oldugunu sylememit in, diye mirildandi.
Ben onun bunak olmadigindan emindim. Aksine, gayet akli baindaydi. Kat ilin bir iki
kurbaninin adlarini syledi. Kendisini caninin imdi kimi ldrecegini bildi gini , bunun iin de
ok t ellandigini anl at t i.
E? Sonra?
Adamin adi Humbleby' di. Dokt or Humbleby. Yali kadin kat ilin yakinda onu ldreceginden
emindi . Dokt or Humbleby iyi bir adam oldugu iin de buna zlyordu.
Jimmy, yine, E? dedi.
Al , una bak. Luke, gazet eyi arkadaina birakarak parmagiyl a bir lm ilnini iaret et t i .
Jessie Humbleby' nin sevgili kocasi Dokt or John Ward Humbl eby, 12 haziran gn Ashe
kyndeki vill sinda bir denbire lmt r. Cenazesi Cuma gn kaldirilacakt ir. iek
yoll anmamasi rica olunur.
Gryor musun, Jimmy? Yali kadin da Ashe kyn- deydi ve bana Dr. Humbleby'nin
ldrlecegini syl edi.
Jimmy akin akin Belki , diye yut kundu. Garip bir raslant i bu.
Luke, ayaga firladi. Ya o zavalli iht i yarcigm bt n anlat t ikl ari dogruysa? Ya o garip hikye
gerekse?
Yapma canim, olmaz yle ey.
Nereden biliyorsun? Belki de byle eyler sik sik oluyor.
Yine poli sligin t ut t u galiba. Ist if a edi p, Ingil t ere' ye dinlenmeye dndgn unut t un gali ba?
Luke, Insan polis oldugunu kolay kolay unut amiyor gali ba, diye mirildandi. Beni dinl e,
Jimmy. Bana gari p bir yk anlat ildi. Ama bir delil var ort ada yani Dr. Humbleby' nin lm
bu hikyenin dogru olabil ecegini gst eriyor. Ayrica nemli bir ey daha var. Lavini a Full ert on o
inanilmayacak hikyesini Scot land Yard' dakilere anl at maya gidiyordu. Ne var ki oraya
eri emedi. Kendisini bir araba igneyip ldrd. st eli k ot omobil durmadi da.
Jimmy, it i raz et t i . Kadinin Scot land Yard' a eri ip erimedigini bili niyordun. Belki o, Yard' dan
ikarken ld.
Ol abili r... Anla sanmiyorum...
Bu da varsayim. Iin aikasi u: sen bu mel odrama inaniyorsun.
Luke baim sall adi. O kadar da degil. Ama bence bu meselenin yine de incelenmesi gerek.
Yani Scot land Yard' a mi gideceksin?
Hayir, henz git meyecegim. Dedigin gibi Dr. Humbleby' nin lm raslant isal olabilir.
O halde plnin nedir ?
Ashe' e gidi p, olayi t ahkik edecegim.
Ya... Jimmy bir an dnd. Peki bir plnin var mi? Bi rdenbire kye git meni oradakilere
nasil aikl ayacaksin?
Bi r eyl er uydur urum elbet .
yl e ama... Sen kk Ingil iz kylerinin nasil yerler olduklarini bilmiyor musun? Bi r yabanci
orada hemen dikkat i eker...
Luke, gl d. O hal de kim oldugumu gizlemem gerek. Ist ersen ressam oldugumu iler i sreyim
ama dogrusu hi resim yapmasini bilmem.
Jim ona gururl a bakt i. Ben bu ii kolaylikl a halledebili rim.
Ne o? Ashe' de bir arkadain mi var?
Daha da iyisi. Bildi gin gibi hal a, amca, ve kuzen bakimindan ok zenginim ben. Yalniz
babamin on iki kardei var- Ai. imdi beni iyi dinl e, Ashe' de bir kuzenim var.
Jimmy, sen bir harikasin.
Kuzenimin adi Bridget . Bridget Conway. Kendisi iki yildan beri Lord East erfield' in
sekr et eriydi.
u igren haft alik gazet elerin sahi binin mi?
Ta kendisi . Adamin kendisi de pek sinir bir t ipt ir, lfak t efek, ukal, kendini begenmi bir ey.
Lord East er -fi eld, Ashe' de dogmu. Zengin oldukt an sonr a da dnp kydeki en byk evi
sat in almi. Yani Bridget 'in ailesine ait olan evi ve evresindeki t m araziyi.
Demek kuzenin Bri dget onun sekret eri.
Jimmy, znt yl e, Sekt eri idi, dedi. Sonra kalkip Xord East erfield' le nianlandi.
Luke, aalamiti. Ya!
Jimmy, Bir bakima Lord East erfield yagli bir kuyruk cayiliyor, diye cevap verdi. Byk
servet i var. Bridget eski sevgilisi yznden ok aci ekt i. Ondan sonra da akt an nef ret et t i .
Lord East er field' l e evleni rse mut lu olacagini sa- t niyorum. Her hal de adami efkat le ama
dikkat le ynet ecek. Lord da onun her ist egini yerine get irecek.
Peki ben oraya nasil gidecegim?
Jimmy, hemen cevap verdi. Sen de bizim kuzenl erden biri olacak ve gidip Ashe' de
ot uracaksin. Bridget ' in o kadar ok kuzeni var ki, bir eksik, bir fazla fark et mez. Ben bu ii
: Bri dget ' le kararl atiririm. ocuklukt an beri bir birimizi ok severiz. Gelelim Ashe' e git menin
nedenine... By bu, oglum.
By m?
Evet . Blgeye zg bat il inanlar, byl er, folklor. Bu bakimdan Ashe' in byk hret i vardir.
Geen yzyilda bile orada bycleri yakarlarmi. Sen de bu konuda bir kit ap yazacagini iddia
edersin, olur bit er. Elinde bir deft erle evrede dolaip, kyn en yalilariyla konuursun.
Oradakil er byle eyl ere aliikt irl ar. Hele Ashe mali knesinde ot urdugun iin sana ellerinden
geldigi kadar yardimci olmaya aliirlar .
Ya Lord East erfield?
O bakimdan da bir endi en olmasin. Kendi kendini yet it irmi, zengin oldukt an sonr a asalet
payesi sat in almi bir adamdir o. Tahsili yokt ur. Her eye abucak inanir. Hat t kendi
gazet esinde okuduklarina bile. Bridget onunla konuur . Kuzenim iyi ve kukulanilmayacak bir
kizdir. Ona kefilim.
Luke, derin bir soluk aldi. Jimmy, gali ba bu ii kolaylikla hall edecegiz. Sen olmasaydin ne
yapardim bilmem?
Jimmy, Kat ili yakal ayacagin zaman beni muhakkak agir diye cevap verdi. O anda Ashe' de
olmayi ist erdim. Sonr a birdenbire bagirdi. Ne var?
Luge agir agir baini sall adi. Yali kadin bana cinayet ilemenin ok kolay oldugunu
syl emi t i. Acaba gerekt en yle mi Jimy?
Luke, arabasini Ashe maliknesinin nnde durdur arak, hayret l e evresine bakindi. Kuleli,
ahniinli bina inanilmayacak kadar i rkindi. Birdenbire evin kesinden bir kiz ikt i. Hafif
rzgrda siyah salari uuuyordu. Luke' a dogru geldi. Si z Luke Fit zwill iam olacaksiniz.
Bri dget Con- way' im.
Luke, gen kizin uzat t igi eli sikt i. Bri dget , ince, uzun boylu, biimli yzl, siyah sali, kara
gzl bir kizdi. Yzne hafif alayci bir anl am veren ince kalari vardi. Elmacik kemikleri haf ife
ikikt i. Luke, Gzelli ginde insanin iine dokunan bir eyler var, diye dnd. Sonr a da,
Nasilsiniz? dedi . Sizi byle rahat siz et t igim iin zr dilemem gerek. Ama Jimmy si zin byle
eylere aldirmayacaginizi israrla syledi.
Gerekt en aldirmayiz. Bu ziyaret ini z de ok houmuza git t i. Birdenbir e glmsedi. Jimmy' le
ben bir bir imizi oldum olasi dest ekleriz. Folklorl a il gili bir kit ap hazirl adiginiza gre burasi t am
si ze uygun bir yer. Efsaneler... Ilgi ekici keler...
Luge mirildandi. Fevkalde.
Bi rlikt e eve dogru git t iler. Luge yeniden binaya bakt i. Vakt iyle sade bir yer oldugu, sonr adan
t amir edili p, il veler yapildigi ve iyice sslenil digi anlailiyordu. Luke, Bu Lord East erfield' in ii
olmali, diye dnd, Bri dget ' l e beraber ieri girdiler. Gen kiz onu rahat kolt ukl ar ve
ki t aplarla dolu bir odaya gt rd. Pencerenin nndeki masaya ay t epsisi konul mut u,
bainda iki kii ot uruyordu.
Bri dget , nianlisina, Gordon, dedi. - Bu Luke... Kendisi kuzenim oluyor.
Lord East er field, uf ak t efek, salari yari dklm bir adamdi. Yuvarl ak, t ombul bir yz,
uf acik bir agzi, pat lak gzleri vardi. Kye uysun diye biimsi z t vid bir elbise giymi, bu da bir
hayli gbekli olan Lord' a pek yakimamiti. Adam Luke' u nezaket l e kariladi. Tanitigimiza
memnun oldum. ok memnun oldum. Duyduguma gre Dogu' dan gelmisiniz. Mayang il gi
ekici bir yer olmali. Bridget bana bir kit ap hazirladiginizi syledi. Herkes son zamanlarda bir
sr kit ap yazildigindan ikyet ediyor. Ben o grt e degilim. Bence iyi bir kit aba her zaman
yer vardir.
Bri dget Bu da halam Mrs. Anst rut her, dedi. Luke, apt alca surat li bir kadin olan hal anin elini
sikt i.
Gen adam, ok gemeden Mrs. Anst rut her' in baheye ok merakli oldugunu anladi. Kadin bir
iki kelime konut ukt an sonr a, O yeni gll er bu iklimde yet iiyor mu, diyerek elindeki iek
kat al oguna daldi git t i.
Lord East er field, kolt uguna ot urarak, ayindan bir yudum aldi. Bir yandan da Luke' u
szyordu. Demek ki siz kit ap yaziyorsunuz?... Sonra nemli birey sylyormu gibi bir
t avirl a ekledi . Aikasi ben de kit ap yazmayi ist erdi m. Ama iin kt s hi zamanim yok. Iim
baimdan akin.
Tabii...
Lord East er field, Omuzumdaki ykn agirligini t ahmin edemezsiniz, diye mirildandi.
Yayinladigim her gazet eyle yakindan ilgileniyorum. Halkin kafasinin yogrulmasindan kendimi
sorumlu t ut uyorum t abi. Gelecek haft a milyonlarca insan, benim ist edigim eyleri dnecek
ve hi ssedecekler. It e bu ok cidd bir dnce benim iin. Sorumluluk demek bu. Ama bundan
korkmuyorum. Lord East erfield ggsn iir erek, karnini ieri ekmeye aliti. Pat lak
gzleriyle Luke' a dost a bir t avirla bakt i.
Bri dget Conway, usulca, Sen byk bir adamsin, Gordon dedi . Biraz ay daha i.
Lord East er field kisaca cevap verdi. Ben gerekt en byk bir adamim. Sonra ykseklerden
siradan lmllerin seviyesine inerek konuguna Bu t ar afl arda t anidikl ariniz var mi? diye
sordu.
Luke, Hayir, diye cevap verdi. Ama Ashe' de bir arkadaimin ahbabi var. Ona dost unu
arayacagima dair de sz verdim. Adamin adi Humbl eby. Kendisi dokt ormu.
Ya? Lord, kolt ugundan dogrulup ot urdu. Dr. Humb- leby mi? Yazik.
Neden yazik?
Lord East er field, Humbleby, bir haft a nce ld, dedi .
Luke, Vah vah, diye mirildandi. Buna zl dm.
Lord East er field, Dokt ordan pek holanmayacakt iniz, diye mirildandi. Ukal, aksi , bunak
herifin biriydi.
Bri dget at ildi. Yani dokt or Gordon' a it i raz et mek cret inde bulunmut u.
Lord East er field aiklamaya aliti: Su meselesiyl e ilgiliydi bu. Ben memleket imin iyili gini
ist eyen bir adamim, Mr. Fit zwI I liam. zellikle kye elimden gelen yardimi yapiyorum. Aslinda
Ashe' liyim ben. Yani bur ada dogdum. Lu- ke' a uzun uzun yaamini, nasil ykseldigini anlat t i.
Sonr a, Nihayet bu evi aldim, dedi . Arka arkaya ka mimar t ut t um bilseniz. Bir mimar
ist edigimi yapmadi mi, onu kovup hemen yerine bir bakasini buldum.
Bri dget , gld. Adamlar senin o korkun hayal gcne hizmet et t iler, dedi.
Lord, kizin koluna vurdu. Bri dget , bur asinin oldugu gibi kalmasini ist iyordu. Oysa gemit e
yaamanin insana hibir yarari yokt ur. Ben hep bir at om olsun ist edim. Sonunda da bu
arzuma kavut um.
Luke, bir az airmiti. ey... Insanin ne ist edigini bilmesi iyi bir eydir.
Lord, gl d. Ayrica ben her ist edi gimi el de et mesini de
Bri dget hat irlat t i. Ama o su meselesinde az kalsin ist edigin olmuyordu.
Lord, omuzunu silkt i . Ha, u mesele. Humbl eby, budal anin biriydi. Yali adaml ar bir az inat i
oluyorlar . Lf anlamiyorlar .
Luke, bo a; t ip dolu vurmaya aliti. Dr. Humbleby, aik azl bir adamdi, degil mi? Her
hal de bu yzden ok kiiyi kendisine dman et mi olacak.
Lord East er field, t ereddt le burnunu ogut urdu. Dogrusu bunu pek iddi a edemem. yle degil
mi , Bridget ?
Gen kiz, Herkes onu ok severdi, sanirim, diye cevap verdi . Ben onu bilegime bakmaya
gel digi zaman, yani bir kez grdm. Gerekt en t ont on bir adamdi.
Lord East er field, it i raf et t i. Evet , Dr. Humbleby sevil en bir adamdi. Ama ona dman olan bir
iki kii oldugunu da biliyorum. Byle kk yerlerde bazan dmanliklar olur.
Her halde... Luke, bir an dur du. Ne soracagini pek bilmiyordu! Ashe' de nasil kimsel er
ot uruyor?
Bu siradan bir soruydu ama hemen cevabim aldi. Bri dget , Daha ziyade asan at ikal ar, dedi.
Rahi plerin kizlar i, kanlan, kardeleri... Dokt orl arin kanl an, kizlan... Her erkege alt i kadin
dyor.
Luge, mirildandi. Ama her halde erkek de var.
Tabii t abii . Szgelimi, avukat Mr. Abbot ... Dr. Humb- leby'nin yardimcisi Dr. Thomas... Rahip
Mr. Wake... Baka kim var, Gordon? Ha, Mr. Sort y... Onun ant i kaci dkkni var. Sonr a Binbai
Hort on. O da buldog kpekl erine meraklidir.
Luke, Arkadaim bur ada ot uran birinden daha szet - mit i sanmm, dedi. Yali, irin ama
bir az fazl a konuan t rir kadindan. Adi neydi acaba? Hah, t amam! Fullert on.
Lord East er field, boguk bir kahkaha at t i. Dogrusu hi ansiniz yok. O da ld. Geenlerde
Londra' da kendisini bir araba i gnedi. Kadincagiz hemen ld.
Luke, neeyle, Burada da ok len var gali ba? dedi .
Lord, hemen diklet i. Hi de degil. Burasi Ingil t ere' nin sagligina en iyi gelen yerlerinden
bir idir. Kazalar dikkat e alinmamalidir. Zira bu herkesin baina gelebili r.
Ama Bridget Conway, dnceli dnceli, Ama Gordon, diye mirildandi. Eu son bir yil
iersinde gerekt en ok kii ld. Arka arkaya cenaze t renleri yapildi.
Sama, yavrum.
Luke, sordu. Dr. Humbleby de kaza sonunda mi ld?
Bri dget , baim sall adi. Aslinda dokt orlar kendi dert lerine pek aldirmiyorlar . Sonr a bazan
balarina byle iler ailiyor... Yazik... Dokt orun kar isi ok zl d...
Lord East erfield, rahat bir t avirl a, All anin ir adesine kari gelinmez, dedi.
Luke, daha sonr a smokinini giyerken, kendi kendine,. Aslinda bu Allahm ii miydi? diye
dnd. Sept i semi?... Belki. Ama dokt or da birdenbire lm... Sonr a gen adamin aklina
Bri dget ' in szleri geldi. .
Bu son bir yil ierisinde gerekt en ok ki i ld...
Luke, hareket plnim iyice kararlatirmiti. Ert esi sabah kahvalt iya indigi zaman hemen
hareket e get i. Baheye dkn hal a ort al arda yokt u. Lord East erfield, bbrek yiyor ve kahve
iiyordu. Kahvalt isini bit irmi olan Bridget ise pencerenin nnde dur mu, diariyi
seyrediyordu. Luke,. Gnaydin, diyerek sofraya ot urdu. Bir t abak dolusu yumurt ali j ambonu
yerken de konumaga baladi.
Ar t ik alimal arima balamam art . Ama insanlari konumaya ikna et mek zor bir ey. Ne
demek ist edigimi anliyorsunuz. Siz ve ey Bri dget gibi kimseleri kasdet miyo- rum.
Kizdan ' Miss Conway' diye szet memeyi, onun szde* kuzeni oldugunu t am zamaninda
hat irlamiti. Siz bana bt n bildiklerinizi anlat irsiniz. Ama iin kt s sizin benim iime
yarayacak eyl eri bilmeniz olanaksiz. Yani blgesel bat il ininlari filn... Bilmezsini z uzak
kel erde yaayan insanlar nelere inaniyorlar . rnegin Devonshire' da bir ky var. Oranin
rahibi kilisenin yanindaki byk t alan kal dirt mak zorunda kal di. Kyde biri ldg zaman
kyll er muhakkak o t alar in et r afinda bir ka kez dnyorlar di da ondan. Insan o eski
put perest ayinl erinin izlerine rast layinca bayagi airiyor.
Luke ondan sonra bu konuda okudugu kit abin bir sahi- fesini oldugu gibi ezberden t ekrarladi,
Szl erini , En ie yarayani cenaze t renleri ve bunl arla il gili det ler, diye bit irdi . Bu det ler
digerlerinden daha ge ort adan kalkiyor. Sonr a, her ne sebept ense, kyller lml erden
szet mekt en holaniyorlar .
Pencerenin nnde dur an Bri dget , baim sall adi. Gerekt en. Cenaze t renl eri holarina
gidiyor onlarin.
Luke, devam et t i . Ben de ie oradan balamaya karar verdim. Kyde son zamanlarda J
enlerin list esini alirsam, gidip akrabalarini bulur, onl ari konut urmaya aliirim. Bu bilgiyi
ki mden alabilirim? Rahipt en mi?
Bri dget , at ildi. Rahi p Mr. Wake, bu ile ilgil eni r sanirim. ok t at li bir iht iyardir o. Eski eylere
de meraklidir. Sana bir hayli bil gi verebili r sanirim.
Luke, < t All ah vere de, diye dnd. Rahi p, bu folklor konusunda benim bir arlat an
oldugumu ort aya ikaracak kadar bilgili olmasa. Sonra da yksek sesle ve neeyle, Iyi,
dedi. Herhalde siz ikini z geen yil kyde kimlerin ldgn pek bilmiyorsunuz?
Bri dget , mirildandi. Dur bakayim. Tabi Cart er. Nehrin, kiyisindaki o kt meyhanenin
yani ' Yedi Yildiz'm sahibiydi.
Lord East er field, Sarho ve ahlksiz herifin bir iydi. -Gayet kfrbazdi. Zenginlere de
dmandi. Geberdi git t i de kurt ul duk, diye ekledi.
Bri dget , devam et t i. Sonr a amairci Mrs. Bose... Kk Tommy Pierce. O da pek kt bir
ocukt u. A, sonr a Amy denilen kiz var. Soyadi neydi? Bu son szleri syl erken sesi bir az
degimi t i.
Luke, Amy mi ? dedi.
Amy Gi bfos. O bur ada hizmet ilik ediyordu. Sonr a ikip Mrs. Flet e' in yanma girdi. Onun
lmnden sonr a resm sorut urma da yapildi.
Neden?
Lord East erfield, Budala, karanlikt a ieleri "birbirine karitirdigi iin, diye cevap verdi.
Bri dget , Kiz, ksrk il ci it i gini sanmi. Oysa it igi aslinda apka boyasiymi, diye aikladi.
Luke, kalarini kaldirdi. Bir faciaya benziyor bu.
Bri dget , Bazilari onun zehiri mahsus it igini sylediler , diye mirildandi. Bi r gen yznden
int ihar et t igini iddiaya kalkitilar. Kiz, agir agir, det a ist emeye ist emeye konuuyordu. Kisa
bir sessizlik oldu. Luke, aiklanilmayan! bazi duygalann varligini sezer gibi oldu.
Gen adam, Amy Gibbs? diye dnd. Evet , Miss; Lavinia Full ert on'un syledi gi adlar dan
bir i de buydu. Kadin, pek de holanmadigi kk bir ocukt an, Tommy adli bir ocukt an da
szet t i. Bridget 'in de Yommy konusunda onunla ayni fikirde oldugu belli . Sonr a...
yanilmiyorsam. Miss Fullert on Cart er adini da syl edi... Luke, ayaga kalkarak, neeyle gld.
Bu ekilde konut ugum iin kendimi, mezarliklarda dolaan bir hort l aga benzet iyorum. Evlilik
grenekleri de ilgi ekicidir. Ama insan bu konuyu kayit siz bir t avirla aamaz.
Bri dget ' in dudaklarinin kenarinda hafif bir glmseme-uut u. Gerekt en yle...
Luke, yal anci bir heyecan ve ilgiyl e, Lanet lemek ve nazar da il gi ekici konul ardir, dedi.
Eski t ip yerl erde bunl ara da ok rast lanir. Bur ada bunl arla ilgili dedikodular dolaiyor mu?
Lord East er field, agir agir baini sall adi. Hayir.
Bri dget , Kulagimiza byle eylerin gelmesi bir az olanaksiz, diye cevap verdi.
Luke, hemen, Haklisin, dedi . Haklisin. Benim de ist ediklerimi grenebilmem iin daha ok
aagi t abakadan kimselerle konumam gerek. nce rahibe gideyim bakayim. Belki ondan bir
eyler grenebili rim. Ondan sonr a da meyhanenin adi 'Yedi Yildiz' miydi? Oraya kadar bir
uzanmali. Ya da o kimsenin holanmadigi o kk ocuk? Onun arkasindan aglayan akrabal ari
var mi?
Tommy'nin annesi Mrs. Pierce' in ana yolda t t nc dkkni var. Orada kgit filn da sat iyor.
Luke, glmsedi. It e bu ok iyi. Neyse... Art ik kalkip yola koyulayim.
Bri dget , ani ve zarif bir hareket le pencerenin nnden ona dogru geldi. Ben de seninle
gel ecegim... Tabi bunun sence bir sakincasi yoksa.
Ne mnasebet ! Sakincasi olur mu hi? Gen adam bu szleri elinden geldigince oldugu
kadar neeli bir t avirl a sylemit i . Ama bir yandan da, Acaba bir an ne kadar aaladigimi
farket t i mi? diye dnyordu. Yanimda Bri dget gibi ok zeki bir kiz olmadan rahipl e daha
rahat a konuur, onu folklor peinde olduguma inandirabili rim... Neyse,.. Rolm elimden
geldi gi kadar iyi yapmaya alimaliyim.
Bri dget , Biraz bekl er misin, Luke? dedi . Gidip ayak- ' kabilarimi degit i reyim...
Gen kizin, ' Luke' demesi, kk adini bu kadar rahat likl a sylemesi adamin iini isit t i det a.
Ama sonr a da kendi kendine, Beni baka t rl nasil agirabili rdi? dedi. Jimmy' nin ist edigi
gibi Bridget ' in kuzeni roln oynuyorum. Herhalde kiz art ik bana, resm bir t avirl a, ' Mr. Fit z-
will iam,' diye seslenemez. Luke, birdenbire endieyle, Bridget , bt n bunlar konusunda ne
dnyor? diye sordu kendi kendine. Aklindan neler geiyor onun?
Jimmy, Bri dget 't en szet t igi zaman Luke onun pat r onunu avl ayacak kadar zeki, sariin bir
vamp oldugunu dnmt . Oysa Bridget hayalinde canlandirdigi t ipt en t myle bakaydi.
Bri dget ' in kuvvet li bir kiiligi vardi. Kiz, kafali ve zekiydi. Luke, onun kendisi hakkinda neler
dndgn e bilmiyordu. Gen adam, Bridget ' i kandirmak kolay olmasa gerek, dedi
kendi kendine.
Hazirim it e... Gen kiz yanma o kadar sessizce yakl amiti ki , Luke onun gel digini
farket memit i bile. Bridget , apka giymemi, sal arina file de t akmamiti. Kuleli acayi p evin
byk kapisindan ikar ikmaz, rzgrda uzun siyah sal ari uumaya baladi.
Luke, omuzunun zerinden mazgallara bakarak, det a fkeyle, Hay Allah, diye homurdandi.
Ne igren ey bu. Lord' a kimse engel olamadi mi?
Bri dget , cevap verdi. Bi r Ingilizin evi , onun at osu sayilir. Bur asi da Gordon' un at osu. O
evine bayiliyor.
Luge, t erbiyesizli k yapt iginin farkinda olmasina ragmen dilini de t ut amadi. Burasi eskiden
senin evin degil miydi? Onun imdiki hali houna gidiyor mu?
Bri dget o zaman dnp Luke' a bakt i. Yznde hafif alayci bir anl am vardi. Gen kiz, usulca
mirildandi. Hayalinde canlandirdigin dramat ik t abloyu bozmak ist emezdim, ama aslinda ben
bur adan iki buuk yaindayken ayrildim. Onun iin ' eski yuva' konusu beni hi ilgilendirmiyor.
Ben buranin eski halini hat irl amiyorum bil e.
Luke, Haklisin, dedi . Filmlerdeki kahr amanl ar gibi konut ugum iin zr dil erim.
Gen kiz, bir kahkaha at t i. Ger ek genellikle romant ik degil dir . Sesinde bir denbire aci va
kar isindakini kk gren bir t onlama belirmit i. Luke, airdi. Bronz t enli yz kipkirmizi da
kesil mit i . Ama az nceki o ifadenin kendisine ynelt ilmemi oldugunu anladi. Bridget o szleri
daha ok kendi kendisine sylemit i . Luke, akillilik ederek hi sesini ikarmadi. Ne ki Bridget
Conway t gide ilgisini ekiyordu.
Be dakika sonr a kili se ve ona bit iik olan rahibin evinin nndeydiler. Mr. Wake,
kt phanedeydi. Rahi p Alfred Wake, kamburu ikmi, uf ak t efek, sevecen mavi gzl, dalgin
ve nazik bir adamdi. Bu ziyaret hem houna git mi , hem de kendisini bir az airt mi gibi ydi.
Bri dget , Mr. Fit zwill iam, bizimle birlikt e Ashe mali knesinde ot uruyor, dedi. Sizinle yazdigi
bir kit ap konusunda konumak ist edi .
Al fred Wake, biraz merakla dolu sevecen mavi gzler ini gen adama dikt i . Luke, hemen
aiklamaya girit i. Iyice endielenmit i. Hem de iki nedenden. Bir kere rahip hi kukusuz
folklor, bat il inanlar, eski grenekler konusunda Lu^ ke' un bir , iki kit apt an abucak grendigi
eylerden ok daha fazlasini bili yordu. Sonr a Luke, Bridget Conway yaninda ot urdugu ve
dikkat le kendisini dinl edigi iin de sikiliyordu.
Ama neyseki rahip Al fred Wake' i daha ok eski Roma kaliij i ilan ilgil endirmekt eydi. Luke bunu
grenince derin bir soluk aldi. Rahip, incelikle ort aag folkloru ve byclk konusunda fazl a
bir ey bilmedigini it iraf et t i . Tabi ' Ashe kynn t arihesiyle ilgili bazi eyler grenmi t i.
Luke' u, Cadilar in t opl andigi iddia edilen kk t epeye gt rebilecegini de syledi. Ama bu
konuda zel bir bilgisi yokt u.
Iin iin iyice rahat lami olan Luke, hayal kirikligina ugrami gibi bir t avirl a, Yazik... diye
mirildandi. Ondan sonra da lml e ilgili bat il inanlar konusunda sorular sormaya baladi.
Mr. Wake, usulca baim salladi. Korkarim bu grenekleri en son ben duyanm. Cemaat ,
dini mizle il gili olmayan, paganca eyleri benden gizl emek iin elinden gelen her eyi yapar.
Orasi yle t abi.
Buna ragmen kyde bat il inant an da bol bir ey olmadigini saniyorum. Bu evredekiler bu
bakimdan bir hayli geriler .
Luke, bt n cesaret ini t opl adi. Miss Conway' e son zamanl arda lenlerin adlarini hat irl ayip
hat irlamadigini sordum. Bu ekilde ist edigim kadar bilgi edinebilecegimi saniyorum. Her halde
bana lenlerin bir list esini verebili rsiniz. Ben de bunun iinden iime gelecekleri seerim.
Evet , evet , bu mmkn. Yardimcim Gil es bu konuda size yardim edebilir. Kendisi sagirdir
ama ok iyi bir insandir. Durun bakayim... Son zamanlarda gerekt en ok kiiyi kaybet t ik...
et in bir ki, sonra t ehlikeli bir bahar neden oldu buna... Ayrica birok kaza oldugunu da
syl emeliyim. Gali ba kydekilerin ansi dnd.
Luke, Bazan anssizlik devam et t i mi, diye baim sall adi, Kyll er bunu bir kimseye
yklerler.
Evet , evet ... Eski Yunus hikyesi ... Ama kye yabancilar gel digini sanmiyorum. Yani dikkat i
ekecek biril eri ... Ayrica kulagima kyllerin bir ki mseyi ugursuz bul duklarina dair bir dedikodu
da gelmedi . Ama demin de dedigim gibi her hal de byl e bir eyi bana sylemeye de pek
cesar et edemezler... Kim... Durun bakayim... Son zamanlarda Dokt or Humblebyle zavalli
Lavini a Full ert on'u kaybet t ik... Dokt or Humbleby ok iyi bir adimdi.
Bri dget , at ildi. Mr. Fit zwilliam, dokt orun bir ahbabini t aniyor.
Ya, yle mi? ok aci bir olay bu. Hepimiz de bu kaybi derinden hissedecegiz. Dokt orun birok
dost u vardi.
Luke, Ama dmanl ari da olmasi gerek, dedi Bu szleri arkadaimdan duyduklarima
dayanar ak sylyorum.
Rahi p, iini ekt i . Dokt or, her zaman dncelerini aika syl eyen, bir az da kar isindakinin
duygul arina aldirmayan bir adamdi. Baim salladi. Tabi byle eyler insanlari fkelendir ir.
Ama yoksul halk kendisini ok severdi.
Luke, kayit sizca mirildandi. Biliyor musunuz, bence liayat t a kar ilatigimiz en
dayanilamayacak gereklerden biri u: muhakkak her lm baka birinin iine yariyor. Tabi
bununl a yalniz paraca kazancini, mi rasini kasdet mi yo-xum.
Rahi p, dnceli dnceli baini salladi. Evet , ne demek ist edigini zi anliyorum. lm
il nl arinda bir kimsenin lmne birok kiinin zl dgn okuyoruz. Ama korkarim bu ender
olarak geregi yansitiyor. Dokt or Humbleby olayinda da byle bu onun lm yardimcisi
Dokt or Tho- mas'm ok iine yarayacak.
Neden?
Anladigima gre Thomas iyi bir dokt or. Zat en Humbleby de bunu hep sylerdi . Ne var ki gen
adam bur ada fazla ilerleyemiyordu. Gl bir kiili ge sahip olan Dokt or Humbleby kendisini her
zaman glgede birakiyordu sanirim. Onun yamnda Thomas silik ve renksiz kaliyordu. Dr.
Thomas, hast alarinin zerinde iyi bir et ki yarat miyordu yani . Bu yzden endieleniyordu
sanirim. Tabi bu dur umu da-lia da kt let i riyordu. Dr. Thomas, bsbt n fkeleniyor, eli
ayagi bir birine dolaiyor, hast al arin yaninda det a dili t ut uluyordu... Aikasi Dr. Thomas'm
Humbleby' nin lmnden sonr a ailacak kadar degit i gini farket t im. Daha bir kiili k sahi bi
imdi. Daha sakin. Yanilmiyorsam gen adam art ik kendisine gvenebil iyor. Yanilmiyorsam,
Dr. Humbleby' le Thomas her zaman ayni fikir de degill erdi. Thomas, t edavide yeni ynt emlerin
uygul anmasindan yanaydi. Humbleby ise eski ynt emlerden vazgemek ist emiyordu. Bu
yzden ve daha gizli bir nedenden t r Humbleby' le Thomas zaman zaman t art iip
dururl ardi. Neyse neyse... Dedikoduya balamayalim.
Bri dget , usulca, ama kelimelere basa basa, Yanilmiyorsam Mr. Fit zwill iam sizin dedikodu
yapmanizi ist i yor, dedi.
Luke, gen kiza endieyle, abucak bir gz at t i.
Rahi p Wake, kukuyl a baini sall adi. Sonr a da szlerine nem verilmemesini ist ermi gibi
hafif e glmseyerek, konumasini srdrd. Korkanin insan komul annm ileriyle haddinden
fazl a ilgilenmeye aliiyor. Dokt or Humbleby' in bir kizi var: Rose Humbleby. Gerekt en pek
gzel. Onun iin Dr. Geoffrey Thomas' m ona ik olmasina amamak gerek. Tabi Dr.
Humbleby' nin dncel erine de hak vermek lzim. Rose ok gen. Bu kyde bir mnzevi gibi
yaiyor. Baka erkeklerle t anima firsat ini da bulamiyor.
Dr. Humbleby, Thomas' m kiziyl a evlenmesine razi olmadi mi?
Ol madi ya. Buna iddet l e kari ikt i. Ikisinin de ok gen oldukl anni syledi. Tabi genler
kendilerine byle bir- ey sylenmesine fena halde kizarl ar. Bu yzden iki adamin arama
sogukluk gir di. Hem de beli rgin bir biimde. Fakat Humbleby' nin lmnn Dr. Thomas' i ok
sarst igindan da eminim.
Lord East erfi eld bana onun sept isemi ' den ldgn syl edi.
Evet . Elindeki kck bir izik mikrop kapmi. Dokt orl ar meslekleri geregi byk t ehlikelerle
karilaiyorlar, Mr. Fit zwilliam.
Luke, Gerekt en yle, diye yanit l adi.
Mr. Wake, birdenbi re irkil di. Korkanm il gil endigini z konudan bir hayli uzaklatik. Ben
dedi kodu meraklisi yalinin biriyim. Pagan lm grenekleri ve son zamanlarda aramizdan
aynlan dost lanmizdan szediyorduk... Bunlann arasinda Lavini a Full ert on var. Pek iyi bir
kadindi o. Sonra o zavalli kiz Amy Gibbs yani. Onun lmnde sizi il gil endirecek t ar aflar
olabi lir, Mr. Fit zwill iam. Baznari Kizin int i-har et t iginden kukulandilar . Bu t ip lmlerle ilgili
acayi p ayinler yapildigini da bili yorum. Kizin bir hal asi var. Ama korkanm o da pek fazla
gvenil ecek bir kadin degil. Yegenini de fazl a sevmezdi. Gevezenin t ekidi r st elik.
Luke, It e bu iime yarar, dedi.
Sonra Tommy Pierce de ld. Bir zamanlar kilise korosunda arki syl erdi . Melek gibi bir sesi
vardi. Ama br ynleri aisindan korkanm meleklerle hi il gisi yokt ur. Sonunda onu kili se
korosundan at mak zorunda kaldik. Zi ra diger ocuklann da yaramazlik et melerine neden
oluyordu. Zavalli... Korkanm kendisini pek seven yokt u. Ona post anede i bulduk. Telgraflari
dagit acakt i. Ama oradan da kovuldu. Bir ara avukat Mr. Abbot ' un yaninda aliti. Orada da
t ut anamadi. Bazi gizli kgit l an kantirmaya kal kt igi iin kendisini at t ilar. Sonr a bir sre Ashe
maliknesinde aliti. yle degil mi , Miss Conway? Bahivana yardim ediyordu. Son derece
kst ah oldugu iin sonunda Lord Eadt erfield onu kovmak zorunda kaldi. Tommy' nin zavalli
annesine ok aciyorum. Pek alikan, iyi bir kadincagizdir o. Miss Flet e, ocuga acidigi iin
Tomy' e i de bul duydu. Cam t emizleme ii. Lord East erfi eld nce buna it i raz et t i . Sonr a da razi
oldu. Keke razi olmasaydi.
Neden?
nk ocuk i sirasinda ld. Kt phaneni st camlar ini siliyordu. Budalaca bir oyuna kalkt i.
Pencerenin, kenarinda dansa baladi. Sonra da dengesini yit irdi . Veya bai dnd. Aagi
yuvarl andi. Fec bir olaydi bu. Tommy, kendisine gel di ve hast aneye kal dinldikt an birka saat
sonra ld.
Luke, il giyle sordu: Onun dt gn gren oldu mu?
Hayir. Tommy, evin n t ar afinda degil, baheye bakan blmndeydi. Anlaildigina gre
ocugu dt kt en yazim saat kadar sonr a buldular.
Kendisim kim bul du?
Miss Lavini a Fullert on... Hani demin szn et t igim yali hanim. Ne yazik ki o da geenlerde
araba kazasinda l- 8... Zavalli Miss Full ert on, Tom' un olayi onu ok sarsmiti. Bazi
i eklerden kopanp daldirmak iin izin almiti. Baheye gir ince Tomy' nin dm oldugu yerde
yat t igini grd.
Luke, dnceli bir t avirla mirildandi. Hoa git meyecek bir ey bu... Miss Fullert on muhakkak
ok geirdi... Iinden de ekledi : Sandigimizdan daha byk bir ok.
Bri dget , at ildi. Tommy igren ve hain bir ocukt u. yle oldugunu si z de bili yorsunuz, Mr.
Wake. Kedilere, yavru- sokak kpeklerine ikence et mekt en ok holanirdi. Kendisinden kk
ocuklari imdikler dururdu.
Biliyorum, bili yorum... Rahi p kederle baini sal ladi. Ama Miss Conway bildi gini z gibi bazan
zalimli k karakt ere degil de, kafanin, hayal gcnn ok agir olgunlamasina baglidir. Szgelimi
ocuk zekali bir adami el e alin. Herhalde bu szkonusu kimse kendisinde bir delinin hainliginin
oldugunun farkinda bile degildi r. Bence bugn dnyadaki hainli k ve budalaca zalimli gin nedeni,
bazi kafal arin olgunlamami olmasinda. Insan ocuka eyleri bir yana birakmali... Baini
sal layarak, ellerini at i.
Evet , haklisiniz... Bridget ' in sesi bir denbire bogukla- miti. Ne demek ist edigini zi
anliyorum. ocuk kalmi bir insan dnyanin en korkun yarat igidir.
Luke Fit zwilli am, Acaba Bridget kimi kasdediyor? diye dnmekt en kendisini alamadi.
Mr. Wake, kendi kendine bir ka ad daha mirildandi. Durun bakayim... Zavalli Mrs.
Bose... Yali Bel ...
Elkins' lerin ocugu... Ve Har ry Cart er... Onl arin hepsi de benim kili seme bagli degill erdi. Mrs.
Bose' l e Cart er, baka mezhept endiler. Mart t aki o soguk dalgasi en sonunda zavalli yali Ben
St anbury' i aramizdan aldi. Doksaniki yaindaydi.
Bri dget , Amy GJbbs nisanda ld, dedi.
Evet , zavalli kiz... zlecek bir yanlilikt i o.
Luke baini kaldirdi ve Bridget 'in kendisini dikkat l e szdgn farket t i. Gen adam, hafif bir
fkeyle, Bu it e anliyamadigim bir eyler var, diye dnd. st elik bu Amy Gi bbs adli
kizla da il gili.
Rahi ple vedalaarak, diari ikt iklari zaman gen adam Bri dget ' e Amy Gibbs kim ve neydi?
diye sordu.
Bri dget , uzun bir sessizlikt en sonra cevap verdi. Amy imdiye kadar grdgm hizmet ilerin
en beceriksiziydi.' .. Luke, kizin sesinde hafif bir sogukluk oldugunu farket t i.
Amy bu yzden mi kovul du?
Hayir... Kiz, geceleri ge vakt e kadar diarida kalir, bir genle dolair dururdu. Gordon' un
ahl k konusunda geri kafali bir adam oldugunu syl emeliyim. Onun kafasinda gnah ancak
gece on birden sonra ilenir. Bu yzden kovdu Amy' i. Kiz da ona kst aha bir t akim lflar
syledi.
Luke, ksrk urubu yerine yanlilikl a apka boyasini ien Amy' di degil mi? dedi.
Evet .
Luke, mirildandi. Budalaca bir yanlilik bu.
Hem de ok budal aca.
Amy, apt al miydi?
Hayir. Bilkis. ok zekiydi.
Luke, yan gzle Bridget ' e bakt i. Gen adam, biraz air- : miti. Kiz, sakin bir t avirl a, hat t
kayit sizca konuuyordu. Ama Luke, Bridget 'in aikl amadigi bir t akim eyleri dndgn de
seziyordu. Ayni anda gen kiz," apkasini ikararak kendisini neeyl e selmlayan bir adaml a
konumak iin dur akladi. Onunl a bir iki kelime konut ukt an sonr a da adami Luke'la t ani-t irdi .
Bu kuzenim Mr. Fit zwilli am. Kendisi Ashe maliknesinde kaliyor. Buraya kit ap yazmaya geldi.
Luke, bu da avukat Mr. Abbot .
Luke, Mr. Abbot ' a ilgiyl e bakt i. Tommy Pierce' i t ut an avukat buydu demek. Mr. Abbot ,
aliilagelmi avukat l ara hi benzemiyordu. Ne zayif, ne kuru, ne ufak t efek, ne de yaliydi.
Tam t er sine, kirmizi yzl iri yari bi r adamdi Mr. Abbot . Tvid bir elbise giymit i. Gayet neeli
ve konukandi. Gzlerinin evresinde kiriikliklar vardi. Bu gzler insanin il k anda sandigindan
daha zeki ve kurnazdi. Demek kit ap yaziyorsunuz? Roman mi?
Bri dget , Folklor, dedi.
Avukat baini salladi. O hal de t am yerine geldiniz. Bu ky gerekt en pek ilgi eki cidir .
Luke, baini salladi: Bana da yle sylediler. Her halde bu konuda si z de bana yardim
edebili rsiniz. Muhakkak ki eski, garip anlamalara rast lamisinizdir. Veya eskiden kalma garip
det lerin farkina varmismizdir.
Dogrusu ' bunu pek bilmiyorum. Belki belki...
Burada hayalet t i ev filn yok mu?
Hayir. Byl e bir ey duymadim.
Luke, glmsedi. Tabi ocuklarl a ilgili bat il inanlar i da unut mayalim. rnegin bir erkek
ocuk, feci bir ekilde lmse, onun hayalet inin srekli ort alikt a dolatigina inanilir. Ama kiz
ocuklar konusunda byle bir ey yokt ur. ok ilgi ekici degil mi?
Mr. Abbot , Gerekt en yle, dedi . Byle bir eyi imdiye dek duymamitim.
Bunu Luke uydur duguna gre avukat in duymami olmasina da amamak gerekt i .
Gen adam, Gali ba bir ara bur ada Tommy adinda bir ocuk varmi... diye mirildandi. Adi
Tommy mi neymi? Bi r ara si zin br onuzda alimi. Zannedersem onun hayalet inin de
gecel eri evrede dolatigina inaniliyor.
Mr. Abot ' un kirmizi surat i hafife morardi. Tommy Pierce' den mi szediyorsunuz? Onun kadar
sinsi, t erbiyesiz ve kst ah bir yarat ik daha olamazdi. Tommy'nin hayalini kim grm? Nasil bir
hikye bu?
Luke, Byle eyleri kesin olarak grenmek ok g t abi, diye cevap verdi . Kimse olaydan
aik aik szet miyor. Yalnizca kulakt an kulaga bazi fisilt ilar dolaiyor.
Evet , evet , anliyorum...
Luke, konuyu ust alikl a degit irdi. Asil konumam gereken kyn dokt oru. Yoksullari t edavi
ederken her halde bir sr ey duyuyordur. Bat il inanlar... Muskalar ... Hat t ak iksirleri...
O halde gidip Dr. Thomas' l a konuun. Iyi bir adamdir Thomas. Tipt aki bt n yenilikleri de
izl er. Zavalli iht iyar Humbleby gibi degil dir .
Demek o geri kafaliydi?
Hem de nasil? st elik ok da inat iydi.
Bri dget , sze kariti. Onunla su meselesinde iyice t akimitiniz degil mi?
Abot ' un yz yeniden morardi. ert bir sesle. Humbleby, her t rl ilerlemenin karisindaydi.
dedi . Bu plna da kar iydi. st elik benimle konuur ken gayet kaba eyler syledi. Lfini
sakinmayan bir adamdi o. Bana syledigi szlerin bazilari yznden aleyhine dava bil e
aabilirdim.
Bri dget , mirildandi. Ama avukat l ar hibir zaman yasaya ba vurmazl ar. yle degil mi ? Bu
konuda ok t ecrbelidirler nk.
Abbot , uzun uzun kahkahal arl a gld. fkesi birdenbire gei vermit i. Af erin size. Miss
Bri dget ! Yanildiginizi pek iddia edemem. Biz avukat l ar yasal ari gayet iyi biliri z. Hah hah hah
hah! Neyse, gideyim art ik. Size yardim edebilecegim bir konu Varsa bana t elefon edin, Mr.
ey. . .
Luke, Fit zwilli am, dedi . Teekkr ederim. Byl e bir -ey olursa si zi ararim.
Yoll arina devam ederlerken, Bridget ona dnd. Amy Gi bbs konusunda daha fazl a bilgi almak
ist iyorsan, seni birine gt rebili rim. O herhal de sana yardim edebilir.
Kimmi o?
Miss Flet e. my, Ashe maliknesinden ayr ildikt an sonr a onun yanina girdi. l dg zaman da
oradaydi.
Ya, anliyorum... Luke, bir az airmiti. ey... ok t eekkr ederim.
Miss Flet e ilerideki evde ot uruyor...
Ky meydanindan geiyorl ardi. Bridget ilerideki byk evi iaret et t i . Orasi eskiden Wych
konagiydi. Ama art ik kt phane hali ne sokuldu.
Kt phanenin yaninda kck bir ev vardi. Byk binanin yaninda bir bebek gibi duruyordu.
Kapinin nnde ki basamaklar gz alacak kadar beyazdi. Pirin t okmak piril piril,
pencerel erdeki beyaz perdeler kolali ve t iril t i rildi. Bridget , kk bahe kapisini it er ek ieri
gir di. Ayni anda. evin kapisi aildi ve yali bir kadin diari ikt i.
Luke, Tam kylerde rast lanilan t ipik yali kizlardan, diye dnd.
Zayif kadin, izgili bir et ekle ceket giymit i. Gri ipek buluzunun yakasinda da ( bir bro vardi.
Ft r apkasini biimli baina t as gibi gei rmit i Miss Flet e. Yz gayet t at li if adeli, kelebek
gzlklerinin arkasindan parlayan gzleri de zek doluydu.
Bri dget , Gnaydin, Miss Flet e, dedi . Bu, Mr. Fit zwilliam, Luke egilerek sel m verdi.
Kendisi kuzenim oluyor. Buraya da lmler, ky grenekleri ve benzeri sikici eyler
konusunda bir kit ap yazmak iin gel di.
Miss Flet e, Ya... diye glmsedi. ok ilgi ekici . Luke' a cesaret vermek ist i yormu gibi bir
t avirl a t at li t at li glmsedi .
Luke' un aklina Miss Lavini a Fullert on gelmit i .
Bri dget , mirildandi: Ona Amy hakinda bazi eyler anlat abilecegini zi dndm... Luke, gen
kizin sesinin yine bir denbire if adesi zleivermi oldugunu farket t i .
Honoria Flet e, Amy hakkinda mi? dedi. Evet ... Amy Gbbs hakkinda demek? Luke, yali
kadinin yznde degiik bir anlam belirdigini grd. Honoria Flet e, dnceli bir t avirl a
kendisini t art iyormu gibiydi . Sonra kesin bir kararlikl a baim salladi. Kararini vermit i
anl ailan, Geri ekilerek, kk evin holne gir di. Lt fen buyurun, Ben daha sonr a da
ikabili rim. Luke' un it i raza kalkt igini grerek, baim sall adi. Hayir, hayir. Zat en nemli bir
iim yokt u. Bi raz ali veri yapacakt im. Kk mi safi r odasi gayet t emizdi. Hafif e lavant a
i egi kokuyordu. Miss Flet e, kolt ukl ari gst ererek ot urmal arini syl edi. Sonr a da, Ben sigara
imiyorum. Onun iin korkarim size de ikram edemeyecegim. Ama si z ist iyorsaniz
iebilir siniz, dedi.
Luke, bunun nemli olmadigini syl edi. Oysa Bridget hemen bir sigara yakt i.
Honoria Flet e, kollari oymali bir kolt uga dimdik ot urarak, bir iki daki ka misafirini szdkt en
sonr a, gzlerini yere dikt i . Zavalli Amy hakkinda bir eyler mi grenmek ist iyorsunuz? Onun
lm ok aci oldu. Ben de bir hayli zl dm. Ne fec bir hat aydi o.
Luke, sordu. Amy' nin int ihar et mi olmasi zerinde de duruldu degil mi?
Honoria Flet e, baini salladi. Hayir, hayir, buna hibir zaman inanamam. Amy, int ihar edecek
bir kiz degildi.
Luke, aika sordu. O halde nasil bir kizdi o? Bana onun hakkinda bilgi vermenizi rica
edecegim.
Miss Flet e, Aslinda Amy iyi bir hi zmet i degil di, dedi . Ama son zamanlarda insan fazla ince
eleyip sik doku- yamiyor. Bir hi zmet i bul duguna seviniyor. Amy, ileri iyice iirirdi . Akli fikri
gezmekt eydi. Ama t abi gent i o. imdiki kizlar byle. Al diklari paraya karilik alimalar i
gerekt i gini dnmyorlar bil e.
Luke, yali kadina hak veriyormu gibi bir t avir t akindi. Honoria Flet e, konuyu geni let meye
devam et t i . Amy, evresindeki insanlarin hayranligini uyandirmaya merakliydi. Kendisini bir
hayli begeni rdi. Mr. Sort y bir ant i kaci dkkni var ama aslinda gerek bir ' cent il mendir
Mr. Sort y, bir az sulu boya resim yapar. Bir ara Amy' nin de bir iki port r esini yapt i sanirim. O
zaman kizin burnu byd. Baladi nianlisi Ham Har vey' le kavgaya. Harvey, garaj da aliiyor.
Amy'i de ok seviyordu... o... Honoria Flet e, bir an dur du. Sonr a yeniden szlerini srdr d.
O geceyi hibir zaman unut amayacagim. Amy bir az hast aydi. Durmadan ksryordu. O
incecik ucuz naylon orapl ardan, kgit gibi t abanli t opuklu ayakkabilar dan ok holanirdi. Bu
yzden de soguk almiti t abi. Hat t o akam zeri dokt ora da git t i.
Luke, abucak sordu. Dr. Humbleby' e mi ? Yoksa Dr. Thomas' a mi?
Dokt or Thomas' a. Dokt or, Amy' e ksrk urubu vermit i . Kiz, elinde ie eve geldi . Zararsiz
bir il t i bu sanirim. Herkesin it igi ksrk uruplarindan. Amy o akam erkenden yat t i. Ama
gece bir e dogru o korkun grlt baladi. Amy bogulurmu gibi sesler ikar iyor, bagiriyordu.
Kalkarak, odasina git t im. Kapiyi ieri den kilit lemit i. Seslendim, bagirdim, bir yanit alamadim.
Ahi da yanimdaydi. Ikimi z de fena hal de airdik, korkt uk. Nihayet , aagiya inerek n kapiya
git t ik. Neyseki o sirada bizim polis Reed geiyordu. Hemen ona seslendik. Reed, evin arka
t ar afina geerek garaj in damina t irmandi. Amy' nin penceresi aik oldugu iin de oradan
kolaylikla ieri gir di. Kapiyi at i. Zavalli Amy' nin hali korkunt u. Ama onu kurt ar amadilar . Amy,
bir ka saat sonr a hast anede ld.
Honoria Flet e, sust u. Bir kedininkini andiran zeki gzleriyle Luke' a bakt i. Gen adam, bu
bakilarin gizli bir anl am t aidiginin farkindaydi. Luke, Hikyenin bir blmn zellikle
at l adi, diye dnd. st elik bilmedigim bir nedenden t r benim bunu farket memi de
ist iyor.
Bi r sessizlik oldu. Uzun ve olduka sikint ili bir sessizlik. Luke, kendisini bir denbire roln
unut mu bir akt r gibi hissediyordu. Nihayet akin akin mirildandi. Siz Amy' nin int ihar
et mediginden eminsiniz demek?
Miss Flet e, hemen, Tabi eminim, diye cevap verdi. Eger Amy int ihara karar verseydi,
herhal de zehir ierdi. O boya iesi yillardan beri yanindaydi sanirim. Ayrica demin de
syl edigim gibi Amy int ihar edecek bir kiz degildi.
Luke, aik aik, O halde siz ne dnyorsunuz? dedi.
Honoria Flet e, hemen, Bunun zlecek bir olay oldugunu, dedi . Sonr a da dudaklarini
bzer ek israrla Luke' a bakt i.
Luke, Bu kadin ne sylememi bekliyor? diye dn-* d. ( (imdi ne demem gerek? Gen
adam, mit sizlige kapildigi sirada baka bir olay oldu. Bi r kedi diaridan kapiyi t irmalayarak,
ikyet dolu bir sesle mi yavl adi. Miss Flet e, hemen ayaga firladi. Gidi p kapiyi at i. Ieriye
port akal rengi harikulade bir Acem kedisi girdi. Duraklayar ak, azamet le Luke'u szdkt en
sonr a Miss Flet e' in kolt ugunun kenarina siradi. Yali kadin t at l i bir sesle, Pooh' cugum...
dedi . Pooh' cugum, sabaht an beri ner edeymi?
Luke, hafif e irkil di. Pooh adli Acem kedisinden sze- di ldigini bir yerde duymut u. Ama
ner ede? ok gzel bir kedi. Onu kkt en mi byt t nz?
Honoria Flet e, baini salladi. Hayir. Kedi eski bir ar- kadaimindi. Lavini a Fullert on' un...
Zavall icigi o korkun ot omobill erden biri i gnedi. Tabi ben de Pooh' un yabancilarin yamna
gnderil mesine dayanamazdim. Lavini a buna ok zlrd herhalde. O bu kediye t apardi.
Pooh ok gzel bir hayvan degil mi ?
Luke, hayran hayran kediye bakt i. Gerekt en yl e. Sonra uzandi.
Honoria Flet e, Kul aklarina dikkat edin, dedi. Son zamanlarda agriyor onlar.
Luke, kediyi iht iyat l a okamaya baladi. Bridget ise ayaga kalkmiti. Art ik git memiz gerek.
Miss Flet e, Luke'un elini sikt i. Belki ok gemeden sizinle yine grrz.
Luke, neeyle cevap verdi. Tabii , t abii.
Gen adama, yali kadm bir az airmi ve hayal kirikligina ugrami gibi geliyordu. Honori a
Flet e, abucak Brid- get ' a bir gz at t i. Bakilar iyla kiza bir soru sorar gibiydi.
Luke, Ikisinin arasinda bir anl ama var sanki, diye dnd. Buna dahil degili m. Bu
durum gen adami sinirl endirdi . Ama Luke daha sonr a iin i yzn grenecegi konusunda
kendi kendisine sz verdi.
Miss Honoria Flet e de onlarla birlikt e diari ikt i. Luke bir iki dakika kapinin nndeki
basamaklarda dur arak kyn yeil meydanina ve rdeklerin yzdg kk su birikint isine
bakt i.
Sonr a da, Neyse, dedi. Kent l erin o lzumsuz et kisi bur ada grlmemi.
Honoria Flet e'in yz aydmlaniverdi. Kadin, heyecanla, Gerekt en yle, diye bagirdi. Burasi
ocuklugumda animsadigim gibi . Biz o zamanlar Wych konaginda ot ururduk. Ama babam lp,
konak agabeyime kalinca o orada ot uramayacagini syledi. Zat en konakt a ot urmasi ok
masr afli olacakt i. Oysa o kadar paramiz yokt u. Onun iin Wych sat iliga ikarildi. Bir mt eahhit
konagi almaya kalkt i. Binayi yikip, yerine kck evler yapacakt i sanirim. Neyse- ki ie Lord
East er field kariti. Konagi aldi ama onu yikt irmadi. Binayi kt phane ve mze haline sokt u.
Konagin hemen hi bir t ar afina da dokunmadi. Ben haft ada iki gn kt phanede aliiyorum.
Tabi para almiyorum bu i iin. Bilmezsiniz eski evimde alimak ve orasini kimsenin
yikmayacagini bilmek beni ne kadar mut lu ediyor. Orasi t am mze ve kt phaneye uygun bir
yer. Ileride bir gn kk mzemizi gezmelisiniz, Mr. Fit zwilli am. Ieride kyle ilgili gzel
eyler var.
zellikl e geli p mzeyi gezecegimden emin olabili rsiniz, Miss Flet e.
Honoria Flet e, mirildandi. Lord East erfield, Ashe kynn kurt ar icisi sayilir. O olmasaydi ne
yapardik bilmem? Bazi kimselerin nankrlg beni ok zyordu.
Susarak, dudaklarini bzd. Luke, t edbirli davranar ak, kadina soru sormadi. Yemden
vedalatilar.
Kk bahe kapisindan ikinca Bridget , Aratirmal arina devam et mek ist iyor musun? diye
sordu. Yoksa nehrin yamndaki yoldan eve dnelim mi? O blge ok gzeldir.
Luke, hemen cevap verdi. Nehrin yamndaki yoldan eve dnelim. Gen adam, Bridget
yaninda ot urur ve kendisini dinl erken bakalarini kolaylikl a sorguya ekemiyecegini anlamiti.
Ana yoldan il erl ediler. En sondaki evin nnde eski t ip yaldizli harflerle yazilmi bir t abel a
vardi:
( Ant ikal ar.
Luke dur alayarak, pencerelerden birinden lo dkknin iine bakt i. uradaki t abak pek gzel.
Onun halal arimdan birinin houna gideceginden eminim. Acaba ne fiat konmut ur?
Ieri girip soralim mi?
Zahmet olmazsa. Ant ikacilari dolamayi ok severim. Bazan insan gzel eyl er bulur. st eli k
bunlari ucuza da alir.
Bri dget , hafif bir alayla, Burada yle kelepi r bulacagini sanmiyorum, diye cevap verdi.
Sort y dkkanindaki eyalarin degerini ok iyi bili yor sanirim.
Kapi aikt i. Holde st l erine porselen ve madeni eyal ar konul mu olan iskemleler, kanapeler ve
komedinler vardi. Luke soldaki odaya gir erek begendigi o t abagi aldi. Ayni anda dipt e Krali e
Ann st ili bir yazi masasinin bainda ot urmakt a olan bir adam ayaga kalkarak ona dogru gel di.
Ah, sevgili, Miss Conway. Sizi grdgme ne kadar se vindigimi bilemezsiniz.
Gnaydin, Mr. Sort y.
Kizil kahve rengi elbiseler giymi olan Mr. Sort y zayif, uzun siyah sali, gen bir adamdi. Uzun,
uuk renkli bir yz vardi. Bridget Luke'u t anitirinca hemen ona dogru dnd.
Gerek Ingil iz porseleni bu. Tabak ok gzel degil mi? Burada ok gzel paralar var. Inanir
misiniz, onl ari sat mayi hemen hi ist emiyorum. Hep kk bir kyde yaamayi ve gzel bir
ant i kaci dkknimin olmasini arzu et t im. Ashe, fevkalde bir yer. Buraya t am anlamiyla
gemi yzyill ara zg bir hava hkim.
Bri dget , mirildandi. Sanat kr anl ayii... Sort y, gen kiza dner ek, uzun beyaz parmakli
el lerini sall adi. Aman o korkun kelimeyi kullanmayin, Miss Con- way. Ben yalnizca bir
esnafim. Hepsi bu.
Luke, Ama siz aslinda sanat krsiniz, degil mi? diye sordu. Yani sulu boya resimler
yapiyorsunuz sanirim. Miss-Honoria Flet e bize Amy Gi bbs adli kizin sulu boya resimlerini
yapt iginizdan szet t i.
A, Amy' nin mi? Sort y bir adim geriledi. arpt igi bir a bardagi hafife sall andi. Onun resmini
mi yapmiim? Ah, her halde yle... O eski sakin hali pek kalmami gibiy- di.
Bri dget , Amy gzel bir kizdi, dedi.
Mr. Sort y, kendisini t opl amiti. Ah, yle mi dnyorsunuz? Ben oldum olasi onun pek
bayagi oldugunu dnrdm... Luke' a dnd. Eger porselenle ilgileniyorsaniz, si ze bir ka
ku biblosu gst erebili rim.
Luke, kularla bir az ilgilendi . Sonr a da adama t abagin fiat ini sordu. Sort y, bir rakam syledi.
Luke o zaman glmseyerek Teekkr ederim... Si zi t abaginizdan ayirmamak daha dogru
olacak, dedi.
Sort y de glmsedi. Sat i yapmadigim zaman iim ne kadar rahat l ar bilemezsiniz. Ne
budal alik degil mi? Buraya t iakin. Fiat i bir st erlin indi rebilirim. Halini zden porsel enden
anl adiginiz belli . Byl e eyl erden holaniyorsunuz. Bu da benim iin ok nemli. Net icede
bur asi da bir dkkn.
Luke, baini salladi. Hayir, t eekkr ederim.
Sort y, onlar la birlikt e dkknin kapisina kadar git t i. ZiUke, Bri dget ' le uzaklairken, gen kiza
usul ca, Bu Sort y .garip bir adam, diye fisildadi.
Bri dget , Byyle ugraiyor sanirim, dedi . Tabi eyt anl a ilgili ayinler yapmiyor ama byye
merakli. Tabi kyn hret ini n de yardimi oluyor buna.
Luke, beceriksiz bir t avirla, bagirdi. Sahi mi? O halde o t am aradigim adam. Keke onunl a bu
konuyu konu-saydim.
Bri dget , Demek yle dnyorsun, dedi. Gali ba o gerekt en bu konular i iyi biliyor.
Luke, endieyle mirildandi. Baka gn gelip onunla kokuurum.
Bri dget cevap vermedi. Art ik kyden ikmilar di. Gen kiz bir kei yoluna sapt i. Bir sre
il erl ediler ve sonunda nehrin kiyisina vardilar . Yrrken uf ak t efek, pos biyikli bir adamin
yanindan get iler. Adam boguk bir sesle evresinde kouan buldog kpegine sesleni p
duruyordu.
Neron, bur aya gel! ... Nelly, birak onu! At onu diyorum sana! ... Auqust us. August us
Durup, apkasini ikararak Bridget ' i selmladi. Luke' a da merakla bakt ikt an sonr a adam
yeniden kpekl erine seslenerek yoluna devam et t i .
Luke, Binbai Hort on ve bul dog kpekleri degil mi ? dedi.
Tamam.
Gali ba bu sabah Ashe kynn bt n ileri gelenl erini grdk?
Hemen hemen...
Luke, iini ekt i. Bana biraz fazl a dikkat ekiyormuum gibi geliyor... Arkadai Jimmy
Loring' in szlerini hat irl ayarak, hafif e glmsedi. ( ( Ingiliz kyl erinde yabancilar hemen
farkediliyor sanirim.
Bri dget , Hort on merakini gizlemek geregini bile duymadi, diye cevap verdi. Sana fazla
dikkat le bakt i.
Orasi yle...
Bri dget , bir denbire, Nehrin kiyisinda bir az ot uralim mi? diye sordu. Vakt imiz bol.
Devrilmi bir aga kt gnn zerine yerlet il er. Bridget , Biliyor musun, dedi . Hort on' un
yle aksi , yle aa- ron bir karisi vardi ki ... Adamcagiza yapmadigini birakmazdi.
Zavalli...
Oysa Binbai Hort on, ona hep kibar davranirdi. Bir ' cent ilmen' oldugunu hibir zaman
unut mazdi. Kadinin parasi vardi. zellikle herkesin iinde bundan szet mekt en hi kainmazdi.
Aikasi adamin kadini bir gn balt ayla neden ldr medigine hl aarim.
Anlailan kydekiler de kadini pek sevmiyorlardi.
Mrs. Hort on' dan herkes nefret ederdi. Gordon' a hakaret eder bana ise emi rler vermeye
kal kardi. Nereye giderse git sin, muhakkak herkesin sinirini bozacak bir ey yapardi.
Anladigima gre mfik Tanri onu ort adan kal dirmi.
Evet , Mrs. Hort on bir yil nce had gast rit t en ld. Kadinin kocasina, Dokt or Thomas' a ve iki
hemireye yapmadigi kalmadi. Ama sonunda ld git t i. O can verir vermez de buldoglarm
keyifleri yerine geldi.
Zeki hayvanlar...
Bi r sessizlik oldu. Bridget , dalgin dalgin uzun ot lar i ko- pariyordu. Luke ise kalarini at mi,
grmeyen gzlerle kari kiyiya bakiyordu. Yine gir it igi iin t uhafligini hat irl amiti. Lavini a
Full ert on'un anlat t ikl arinin ne kadan gerek, ne kadan hayaldi? diye dnyordu. Insanin
her rast ladigina bakarak, ' O kat il olabili r,' demesi kt bir ey degil mi? ir kin bir ey bu...
Allah kahr et sin... Polisli k damarima ilemi benim!
Bi rdenbir e irkiler ek daldigi dncelerden uyandi. Bridget , o sakin ve t at l i sesiyle, konumaya
balamiti.
Luke, sen aslinda bur aya ne iin gel din?
Luke t am kibrit le sigar asini yakmak zereydi. BU beklenmedik soru yznden eli bir denbire
fel ce ugradi det a. Bir iki saniye hi kimildamadan dur du. Bu yzden ki brit in alevinden eli
yandi. Gen adam, All ah kahret sin! diye homurdanarak ki brit i at t i. Tella elini sall adi.
Sonr a da Brid- get ' e dnd. Afedersin. Beni bir denbire fena airt t in. znt yle hafife
glmsedi.
yle mi?
Evet . Gen adam, iini ekt i . Neyse... Zeki bir insanin rolme kanmayacagi, durumu
anl ayacagi meydandaydi. Herhalde folklorl a ilgili bir kit ap hazirladigima bir an bile
inanmadin?
Seni grdkt en sonr a bunun imknsiz oldugunu anl adim.
Yani bende kit ap yazacak kafa yok mu? Beni incit mekt en kainma. Geregi oldugu gibi
grenmem daha dogru olur.
Sen bir kit ap yazabili rsin ama szn et t i gin t rden bir yapit olmaz bu. Eski bat il inanlar,
gemie geri dnmek! Sen gemie fazl a nem veren insanlardan degilsin. Hat t belki
gel ecege de aldirmiyorsun. Senin iin nemli olan u an.
Him.. Anliyorum... Luke, yzn burut urdu. Hay All ah! Buraya geldi gimden beri sana
bakip bakip endieleniyordum. O kadar zeki bir halin vardi ki .
Bri dget , hafif alayci bir t avirl a, Kusura bakma, diye cevap verdi. Baka ne bekliyordun?
ey.. Dogrusu bunu pek dnmemit im...
Ama gen kiz, sakin bir t avirla szlerini srdr d. Pat ronuyla evlenmesinin iyi bir ey olacagini
dnebilecek ve firsat lardan yararlanmaya aliacak kadar zeki , itipiti bir sariin oldugumu
saniyordun degil mi?
Luke, akin akin bir eyler mirildandi.
Bri dget , alayli bir t avirl a ona bakt i. Anliyorum... Ama zarari yok. Sana kizmi da degilim.
Luke, en iyi savunmanin saldiri oldugunu bilenlerdendi. Onun iin, Belki buna benzer bireyler
dndm, dedi. Ama dogrusunu sylemek gerekir se bu meselenin zerinde fazla
durmadim.
Bri dget , baim sall adi. Orasi muhakkak ...Sen bir eyi grmedike onun hakkinda kesin karar
verenl erden degil sin. Bir an durdu. Ashe kyne neden geldin, Luke?
It e yine dnm dolami ve ilk soruya gelmilerdi. Luke, byle olacagini t ahmin de et mit i
zat en. Gen adam, son bir iki saniye sresince de karar vermeye alimiti. Baini kal dirdi ve
Bri dget ' le gz gze geldiler. Kendi bakilari sakin ve kararliydi. Bridget ' inki ise zeki ve merakli.
Ayrica kizin gzlerinde Luke'un ummadigi bir ci ddili k de vardi. Gen adam, dnceli bir t avirla
agir agir, Herhalde sana daha baka yal anlar uydurmamam ok iyi olur.
Gerekt en yle.
Ama gerek ylesine t uhaf ki! Buraya bak. Sen bu konuda ne dnyorsun? Yani bur aya
neden geldi gimi t ahmin edebiliyor musun?
Bri dget , baini sall adi. Evet .
Tahminin nedir? Bunu bana syl er misin? Fikirlerinin bana yararli olacagini saniyorum.
Bri dget , usulca, Zannedersem buraya o kizin lm yznden geldin, dedi. Yani Amy
Gi bbs' in lm yznden.
Demek mesele buydu. Kizin adi geer gemez senin degimenin nedeni buydu. Bu yzden
iin iinde bir i oldugunu dndm. Demek buraya Amy Gibbs' in lm yznden gel digimi
sandin?
Bi r bakima evet .
Luke, susarak kalarini at t i. Yaninda ot uran kiz da hi sesini ikarmiyor, yerinden
kimildamiyor, gen adami daldigi dncelerden uyandiracak birey yapmiyordu.
Nihayet , Luke kararini verdi. Ben bur aya acayip bir hikye yznden gel dim. Garip, hat t
bel ki de gln, melodrama kaan bir inan yznden. Amy Gi bbs' in lm de bu konuyl a
il gili . Onun nasil ldgn grenmek ist iyorum.
Tahmin et mit im.
' Hay Allah.' Nereden t ahmin et t in? Amy' nin lmnde senin ilgini eken ne var?
Bri dget , Kizin lmnde bir gariplik oldugunu dndm hep, diye cevap verdi. Zat en seni
o yzden Honoria Flet e' e gt rdm.
Neden?
nk Miss Flet e de yle dnyor.
Ya... Luke, Honoria Flet e' le yapt iklari konumayi hat irlamaya aliti. Art ik o zeki yali kizin
t avirl arinin ne mnaya geldigini anlamiti. Demek o da senin fikrinde? Amy Gibbs' in
lmnde bir gari plik oldugunu dnyor?
Bri dget , baini sall adi. Evet .
Peki, neden?
Bi r kere apka boyasi yznden...
Ne demek ' apka boyasi' yznden?
Yi rmi yil nce herkes hasir apkal arim boyarmi. Bu mevsim pembe bir apka alirmim.
Gelecek yaza onu koyu maviye boyarmim. Bir ie apka boyasina bakarmi bu. Sonra bir
ie daha ve siyah bir hasir apka... Art ik son zamanlarda byle eylerle ugraanlar yok. Hasir
apkal ar ucuz. Bunlari bir mevsim kullaniyor, sonr a da kaldirip at iyorsun.
Amy Gi bbs gibi kizlar da bunu yapabiliyorl ar mi?
apka boyama iine gelince... Her halde bunu Amy degil , daha ok ben yapardim. yl eleri
para birikt irmek peinde degiller art ik... Sonr a bir ey daha var. iedeki kirmizi apka
boyasiymi.
E?
Amy Gi bbs'in havu rengi sal ari vardi.
Yani havu rengi saa kirmizi apka yakimaz mi demek ist iyorsun?
Bri dget , baini sall adi. Bi r kiz havu rengi sal arinin zerine parlak kirmizi bir apka giymez.
Bi r erkek byle bir eyi pek farket mez ama
Luke, anl amli bir t avirla gen kizin szn kest i. Dogru. Bi r erkek byl e bir eyin farkina
varmaz. Uyuyor, hep^ si de bir birine uyuyor.
Bri dget , Kuzenim Jimmy' nin Scot land Yard' dan acayi p arkadalari vardir, dedi. Yoksa sen
de...
Luke, abucak, Ben resmen polis degilim, diye cevap verdi. Ayrica Baker sokaginda br osu
olan t aninmi bir zel hafiye oldugumu da sanma. Jimmy'nin sana bu konuda syledikleri
dogruydu. Mayang' da polislik et t i m. Sonra it en ekildim. Bu ie burnumu sokmamin nedeni
Londra' ya giderken t r ende olan acayi p bir olay. Bridget ' e, t rende Lavini a Full ert on'la yapt igi
konumayi ve sonr a onu Ashe' e gelmeye srkleyen olaylari anl at t i. Szl erini , Gryorsun
ya, diye bit i rdi. Tuhaf bir durum bu! Ben bir adami ariyorum, bir kat ili. Bu adam Ashe' de
ot uruyor ve bel ki de her kest en saygi gryor. Eger Lavini a Full ert on, sen ve adi neydi
Honoria Flet e hakliysaniz, o zaman Amy Gibbs' i de o adam* ldrd.
Bri dget , mirildandi. Anliyorum...
Tabii bunu bir yabanci da yapmi olabili r. yle degi mi? Yani biri diaridan eve gir mit ir...
Bri dget , agir agir, Evet , olabilir, dedi. Poli s Reed, garaj in damina ikarak Amy' nin
penceresine t irmanmi, Pencere acikmi. O pencere bir az yksekt e sanirim. Ama at let ik- bir
adam ieri kolaylikla gir ebili rdi.
Ieri gir di diyelim... Ondan sonra ne yapt i?
ksrk urubunu alip, yerine apka boyasini birakt i.
Kizin umdugu gibi hareket edecegini dnyordu. Yani uyanip, apka boyasini iecegini ...
Ondan sonr a da herkesin kizin bir hat a yapt igini veya onun int ihar et t i gini sanacagindan
emindi.
Evet .
Resmi Sorut urma' da cinayet olasiligi zerinde durulmadi mi?
Hayir.
Tabii nk sorut urmayi yapanlar erkekl erdi . yl e degil mi? apka boyasi meselesinin
zerinde dur ulmadi mi?
Hayir.
Ama bu senin aklina gel di degil mi ?
Evet .
Miss Honoria Flet e' in de yle. Bunu onunl a ot urup konut un mu?
Bri dget , hafif e glmsedi. Hayir, hayir. Senin dndgn anlamda konumadik. Yani aik
aik bu meseleden szet medik. Iht iyarin bu konuda phelerinin nereye vardigini da
bilmiyorum. Sanirim kadin balangit a bir az endielendi. Sonr a da bu git gide art t i. Honoria
Flet e ok zekidir. Genli ginde niversit eye git mi ya da git mek ist emi. Gen bir kizken gayet
modernmi. O bu kydekilerin ogu gibi bunak degil dir .
Luke, iini ekt i . Lavini a Fullert on ise bir az bunami-t i sanirim, yle degil mi? Zat en bu
yzden balangit a anlat t igi hikyenin dogru olabil ecegi aklima bil e gelmedi.
Bri dget , Ben Lavini a Full ert on'un gayet kurnaz ve zeki oldugunu dnr dm, diye cevap
verdi . yle bol bol gevezelik eden o t at l i iht iyarciklarm ogu da umulmayacak kadar
zeki dirler . Sen onun baka adlar verdigini de syl edin sanirim.
Luke, baim sall adi. Evet ... nce kk bir ocukt an szet t i. Tommy Pierce' den yani. O adi
duyar duymaz hat irl adim. Ayrica Lavinia Full ert on' un o Cart er denilen adamdan szet t i ginden
de eminim.
Bri dget , dnceli dnceli mirildandi. Cart er, Tommy Pierce, Amy Gibbs, Dokt or
Humbleby... Dedigin gibi bu inanilmayacak kadar t uhaf bir hikye... Bi ri onl arin hepsini bir den
neden ldrsn? Hepsi de bir bir lerinden ok farkli insanlar di.
Luke, sordu: Amy Gibbs' i ldrmeyi kim ist emi olabilir ? Bunu t ahmin edebilir misin?
Bri dget , baini sall adi, Hayir.
Ya u Cart er denilen adam? Sahi, o nasil ld?
Nehire yuvarl anip boguldu. Adam evine gidiyordu. Hava si sliydi, Cart er de bir hayli sarhot u.
Nehrin zerindeki kprnn yalnizca bir t ar afinda parmaklik vardir. Herkes adamin ayaginin
kaydigini ve bu yzden nehire dt gne Inandi.
Cart er 'i pekl biri it mi de olabilirdi . yle degil mi?
Tabii.
Yine biri, kst ah Tommy, kt phanenin penceresini t emizl erken onu ieri den it mi
olabilir di. .
Evet .
Bundan da kiiyi hi kimsenin kukusunu uyandirmadan ort adan kal dirmanin pek kolay
oldugu anl ailiyor.
Bri dget , at ildi. Ama Lavini a Fullert on kukulanmi.
Luke, Herhalde sana kat ilin kim oldugunu t ahmin edi p et medigimi sormanin bir yaran yok,
dedi . Ashe kynde kar ilatigin zaman t yl erinin diken diken olmasina neden olan bir adam
var mi? Veya t uhaf uuk gzl biri? Veya deli gibi kahkahal ar at an bir kimse?
Bri dget , Kat ilin deli oldugundan eminsin degil mi ? diye mirildandi.
yl e oldugunu saniyorum. Kat il deli ama ok da kurnaz. Miss Lavinia Full ert on, kat ilin yeni
kurbanina bakarken yznde beliren anl amdan szet t i. Kadinin konumasindan bazan adam
seviye bakimindan hi olmazsa onun eit iymi gibi geldi . Ama bu yalnizca bir kani. Yaniliyor
olabilirim t abii.
( Herhalde haklisin. Konuma sirasinda insanin sezdi gi o gizli anlamlari kgida gei rmek
olanaksizdir. Ama insan bu konul arda pek hat a da yapmaz.
Luke, Biliyor musun? dedi . Bt n bunl ari sana anlat inca bayagi rahat l adim.
Haklisin. Byl ece art ik yanimda bakalariyl a konuurken sikilmayacaksin. Ayrica sana yardim
edebilecegimi de saniyorum.
Yardimin benim iin ok degerli olacak. Sonuna kadar beni dest ekl emek niyet inde misin?
Tabii.
Luke, bir denbire ani bir ekingenli kle, Ya Lord East er - field? diye mirildandi. Sence...
Bri dget , kesin bir t avirl a, 'Gordon' a bir ey syl eyecek degili z t abii, dedi.
Yani o benim anlat t ikl arima inanmaz mi?
Bilkis, hemen inanir. Gordon'un inanmayacagi ey yokt ur. Hikyen onu bir hayli
heyecanlandirir ve bizimki Londr a gazet elerinde al ian on kadar zeki muhabiri kye
get irt meye kalkar. Byle bir eye bayilir o.
Luke, O zaman durumu Lord East erfield' e amakt an kainmakt a haklisin, dedi .
Evet . Korkar im onun bu ekilde eglenmesine izin veremeyiz.
Luke, gen kiza bakt i. Birey syl eyecek gibi oldu. Sonr a vazget i . Onun yerine kolunu kal dirip
saat ine bakt i.
Bri dget , baini sall adi. Evet . Art ik eve dnmemiz gerek. Ayaga kalkt i. Sanki Luke' un
syl emedi gi o szler kulaklarinda yankilaniyormu gibi birdenbi re aralar inda bir sogukluk
bel irmit i . Eve gelinceye kadar hi konumadilar.
Luke, yat ak odasinda ot uruyordu.
Gen adam gle yemeginde Bridget ' in halasi Mrs. - Anst rut her t arafindan sorguya
ekil mi, kadina Mayang' daki evinin bahesinde ne gibi iekler yet it igini anl at mak iin
el inden geleni yapmiti. Ayrica Lord East er field' in de hayat i ve baarilar i konusundaki
konf eransini dinlemit i.
Neyseki yalnizdi art ik...
Gen adam bir kgit alar ak, buna alt alt a kimi adlar yazdi:
Dokt or Thomas
Mr. Abbot
Mr. Hort on
Mr. Sort y
Rahi p Wake
Amy'nin nianlisi
Bakkal, kasap, vb.
Gen adam, bir kgit daha alarak bunun yukarisina, Kurbanlar diye yazdi. Onun alt ina da
unlari karal adi.
ccAmy Gibbs.....................Zehir lendi,
Tomy Pierce............. ..Pencereden it i ldi
Har ry Cart er ............ Kprden yuvarlandi (Il mi
Iirilmit i ? Sarho muydu?)
Dokt or Humbl eby ......... Kan zehirlenmesinden ld
Lavinia Full ert on.........Araba arpt i.
Luke, bir an dur du. Sonr a ekledi.
Mrs. Bose?
Iht iyar Ben?
Yine durakladi. Sonra yazdi.
Mrs. Hort on?
Luke, bir sigara yakarak, bir sre list elerine gz gezdi rdi.
Sonr a kalemini yeniden eline aldi. Dokt or Thomas: Aleyhindeki nokt alar .
Dokt or Humbl eby' nin ort adan kalkmasini ist emi olabilir. Humbleby' nin lm uygun. Yani
Thomas, Humbleby' r bili msel ynt emlerle mikropla ldrm olabili r.
Amy Gibbs ise ldg gn ona git mi. ksrk ur ub almi. Thomas' l a Amy arasinda bir ey
var miydi? Kiz adama ant aj mi yapiyordu?
Tommy Pierce? Dr. Thomas'la Tommy arasinda bili nen bir ilgi yok. Acaba Tommy, Amy' le
Thomas arasinda bir il gi oldugunu mu biliyordu?
Har ry Cart er ? Dokt or Thomas' l a arasinda bir ilgi oldugu bili nmiyor.
Luke iini ekerek, yeni bir balik yapt i.
Avukat Abbot : Al eyhindeki nokt alar .
Bence bir avukat kukulanilabil ecek bir adamdir. Belki bir nyargi bu. Kiili gi: Yani neesi,
candanligi bir romanda t m kukularin onun zeri nde t opl anmasina neden- olur du. It i raz: Bu
roman degil, yaamin t a kendisi.
Dokt or Humbl eby' nin ldrlmesi iin neden:
Avukat l a dokt orun arasi iyice acikmi. Humbleby, Ab- bot ' a kar i ikmi. Dengesiz bir insan iin
yet erli bir cinayet nedeni bu. Bu dmanligi Lavini a Fullert on da kolaylikl a farket mit ir.
Tommy Pierce: ocuk, avukat in gizli kgit l arini kar itirirken yakalanmi. Acaba bilmemesi
gereken bir eyi mi grenmit i?
Harr y Cart er ? Aralarindaki ilgi bilinmiyor.
Amy Gibbs? Aral arindaki il gi belirsiz. apka boyasini Abbot gibi bir adam farket memi olabil ir.
Eski kafali o.
Lavini a Full ert on'un ldrl dg gn avukat neredeydi?
Binbai Hort on.
Amy Gibbs, Tommy Pierce veya Cart er 'le bir ili ki si olup olmadigi bilinmiyor.
Ya Mrs. Hort on? Kadin gast rit degil , arsenik zehirlenmeinden lm olabilir. br cinayet l ere
de bu neden oldu > elki . Yani adama belki ant aj yapiyorlar di.
P. H. Mrs. Hort on' a Dokt or Thomas bakiyormu. Thomas yine kukulu dur umda.
Mr. Sort y.
Pis herifin biri. Byyle ugraiyor. Kan dkmeye merakli bir kat il olabili r. Amy Gibbs'le ilgi si
varmi. Ya Tommy Pierce ve Cart er'le? Bu bilinmiyor. Humbleby' le? Belki dokt or, Sort y'nin deli
oldugunu farket mit i .
Miss Lavini a Fullert on' l a ilgisi ? Kadin ldrldg gn adam kyden baka bir yerde miydi?
Rahi p Wake
Pek mmkn degil. Acaba dini bir fanat ik mi? Kendisine digerlerinin ldrlmesinin
emredil digini mi saniyor? Kit aplar da yle irin yali rahi pler kukulular list esinin en bainda
gelirler. Ama ( demin de yazdigim gibi) bu roman degil .
Not : Cart er, Tommy, Amy hoa git meyen, sevilmeyen kimselermi. Rahip kendisine bylelerini
ort adan kal dirmasi iin il hi bir emir geldi gine mi inaniyor?
Amy'in nianlisi
Belki Aniy' i ldrmesi iin bir neden vardi ama buna da pek iht imal vermiyorum.
Ya bakkal akkal?
Onl arin zerinde dur maya bile degmez.
Luke, yazdikl arini okudu. Sonr a da baini sallayarak, Ne sama... Eucli d ok hakli, diye
syl endi . List eleri yirt arak, kgit l ari dikkat le yakt i.
Bu iin kolaylikla hall edilemiyecegi meydanda!
Dokt or Thomas, kolt ugunda arkasina yaslanar ak,, uzun ince eliyle gr sari salarini dzelt t i.
Grn karisindakini yanilt an kimselerdendi o. Olgun degilmi gibi bir hali vardi ama
Luke' un romat izmali bacagini muayene et t ikt en sonr a Londra' nin en t aninmi bir dokt orunun
szlerini ner edeyse kelimesi kelimesine t ekrarlamiti.
Luke, ok t eekkr ederim, dedi. El ekt ri k t edavi si sayesinde durumun dzelecegini
dnmeni z iimi rahat l at t i. Bu yat a bir sakat haline girmeyi ist emem.
Dokt or Thomas, ocuksu bir t avirl a glmsedi. yl e bir t ehlike yok, Mr. Fit zwilli am.
Luke, Neyse, sayeni zde endielerimden kurt ul dum, diye cevap verdi. Ben de bir uzmana
git meyi dnyordum. Ama art ik buna gerek kalmadi.
Dokt or Thomas, yine glmsedi. Iiniz daha rahat l a- yacaksa bir uzmana da gidin. Byl e
konul arda bir uzmanin grn de almak her zaman iyidir.
Luke, abucak at ildi. Insan bu bakimdan abuk endieleniyor. Herhalde siz bunu okt an
farket t i niz. Herhalde okt orlar bazan hast alarinin kendilerinden det a sihirli bir eyler
bekl edigini seziyorlar.
Bu ilerde inan byk rol oynar.
Biliyorum... ok kii byk bir saygiyla, ' Dokt orum, byle syledi,' der.
Dokt or Thomas omuzlarini kal dirdi. Eger hast alar bilseler di... Sesinde nee ve alay vardi.
Sonr a, Siz by ve sihi r konusunda bir kit ap yaziyorsunuz, degil mi , Mr. Fit zwilli am? diye
sordu.
Luke, belki de abart mali bir hayret l e bagirdi. Allah,, All ah! Bunu da nereden duydunuz?
Dokt or Thomas'm yznde neeli bir ifade belir dL Dost um, byle haberler kylerde hemen
evr eye yayilir. Bur ada konuabilecegimiz konu o kadar az ki .
Her halde her anlat ilan bir sre sonra iyice abart ili bir hal de aliyor. Herhalde yakmda
mezarliga hort lakl ari agirdigimi ve Endor cadisi gibi davranmaya baladigimi da duyarsiniz.
Bunu sylemeniz ok t uhaf .
Neden?
nk evrede dolaan rivayet lere gre si z Tommy Pi- erce' in hayalet ini davet et mi siniz.
Pier ce? Tommy Pierce?... Pencereden den ocuk degil mi o?
Evet .
All ah Allah! Acaba bu dedikodu... Ah, t abii . Geen gn avukat a neydi adi? Hah, avukat .
Abbot ' a bu konuda bir- ey syledim.
Evet , o hikye Abbot ' t an ikmi zat en.
Sahi mi? Yoksa, ciddi bir avukat in hayalet ve hort laklar a inanmasina mi neden oldum ben?
Demek siz hort laklar a ve hayalet lere inaniyorsunuz?
Konumanizdan si zin byle eylere inanmadiginiz anlailiyor. Dogrusunu ist erseniz benim de
byle eylere inandigim iddia edilemez. Ama iddet li lml erden sonr a bazi t uhaf olaylarin
meydana geldi gini de bili yorum. Beni asil ilgilendir en iddet li lmlerle ilgili bat il inanlar.
rnegin bir cinayet e kurban giden bir adamin mezarinda bir t rl rahat edemedigi sylenili r.
Sonr a kurbani kat il e dokundugu zaman kaninin bir denbire akiverdigine inanilir. Bu inan nasil
ikmi acaba?
Thomas, Gerekt en ilgin, dedi . Son zamanlarda kimsenin byle eyl eri hat irl adigi yok.
Tam aksine. Sandiginizdan daha ok kimse biliyor bunlar i. Ama bu kyde fazla cinayet
ilenmedigine gre, bu bat il inanlarla da karilamadiniz sanirim.
Luke, bu szleri syl erken glmsyordu. Gzlerini de kayit siz bir t avirl a dokt orun yzne
dikmit i . Bu szlerin Thomas'i et kil emedigi anlailiyordu. O da glmsedi.
Dogru... Yillardan beri cinayet ilenmedi bur ada. Yani kye yerlet igimden beri bir cinayet
olayiyl a karilamadim.) )
Evet . Sakin bir ke buradi. Cinayet ilenilecek gibi bir yer degil. Tabii biri Tommy bilmem
neyi pencereden bir i it - t iyse o baka.
Luke, bir kahkaha at t i. Dokt or Thomas da yine cevap olarak glmsedi. Tabii , ocuksu bir
neeyl e dolu bir t ebessmd bu. ok kii o ocugun boynunu kirivermeyi ist erdi . Ama onu
pencereden at acak kadar fkelendiklerini de sanmiyorum.
Duyduguma gre pek kt ve t er biyesi z bir eymi. Belki bir i onun ort adan kal dirilmasinin bir
vazi fe oldugunu dnd.
Ne yazik ki insan bu kur ami her zaman uygulayami-yor.
Luke, Ben bazan, dedi. Bi rka cinayet in t opluma ok yararli olacagini dnrm. Aikasi
' ben normal Ingiliz erkekleri gibi dnmem pek. Yani onlar gibi insan hayat ina fazla saygini
yokt ur. Bence il erl emeye engel olan herkes ort adan kaldirilmalidir. Ben buna inanirim it e.
Dokt or Thomas, parmaklarini kisa, sari sal arinin arasina sokt u. yle ama bir insanin
yaamaya deger olup olmadigina kim karar verecek?
Luke, Bu konuda karar vermesi iin bir bilim adamini semek gerek, diye cevap verdi.
Kafasi iyi ileyen, t ar afsiz, iyi egit i m grm birini. Szgelimi bir dokt oru. Dnecek
olursaniz, herhal de siz bu konuda iyi karar verebili rsiniz.
Bi r insanin yaamaya lyik olup olmadigi konusunda mi?
Evet .
Dokt or Thomas, baini sall adi. Benim grevim yaayacak dur umda olmayanlari
iyilet irmekt ir . Onlari yaayacak hal e sokmakt ir. ogu zaman mit siz bir it ir bu. Bunu it i raf
et mek zorundayim.
Luke, glmsedi. Bu ii t art ialim. rnegin Harry Cart er gibi bir adami el e alin...
Dokt or Thomas, sert bir sesle, Cart er'i mi? diye sordu. Yani ' Yildiz' meyhanesinin sahibini
mi?
Evet , onu. Ben Har ry Cart er' i hi grmedim. Ama geen gn kuzenim Bridget , ondan
szedi yordu. Anladigima gre adam ahl ksizin, namussuzun biriymi.
Dokt or, Cart er ok ierdi t abii , diye baini salladi. Karisina kt davramr, kizma
yapmadigini birakmazdi. Kavgaci, kfrbaz bir adamdi. Meyhanesine gelenlerin oguyla
t art iir, kavga ikarirdi.
Yani kisacasi adamin ort adan kalkmasi iyi oldu. yle degil mi?
Evet . Bazan insan yle dnebilir.
O halde diyelim ki Cart er nehire kendi baina yuvarlanma inceli gini gst ermedi . Biri onu
arkasindan it erek aagi at t i. Bu kimse bylece t opluma yararli bir hizmet t e bulunmu sayilmaz
mi?
Dokt or Thomas, ist ihzayl a, nerdigini z bu ynt eml eri , diye mirildandi. Mayang' dayken
uygul ar miydiniz?
Luke bir kahkaha at t i. Hayir... Benimkiler yalnizca kuramsal eyler. Bunlari imdiye kadar
uygul amaya hi kal kimadim.
Belli ... Siz kat il olabilecek bir t ip degilsini z.
yl e dedini z de aklima geldi. Ilgin bir nokt a bu. imdiye dek kat il oldugundan
kukulandiginiz biriyle kar ilatiniz mi hi?
Dokt or Thomas, sert bir sesle, Bu pek t uhaf bir soru, dedi.
uyie mi Duiuyorsunuzv Bir dokt or muhakkak ki bazi t uhaf t i plerle karilair. Herhalde onun
cinayet ileyebil ecek bir manyagin gst erdigi ilk belirt iyi farket mesi gerek.
Thomas, olduka sinirli bir t avirla cevap verdi. Si z de bu cinayet ileyebilecek manyakl ar
konusunda t ipla ilgi si olmayan kimseler gibi dnyorsunuz. Sizce byle bir manyak,
agzindan kpkler saarak, elinde biakl a ort alikt a kouan bir adam. Beni iyi dinl eyin, Mr.
Fit zwilliam. Dnyada t ehisi en g ey cinayet ileyebilecek bir manyakt ir. Grnt e
her kest en farksizdir o. Belki her eyden abucak korkar. Si ze dmanl ari oldugunu anlat ir. It e
o kadar. Sakin, kimseye zarar vermeyen bir t ipt ir o.
Salii, yle mi?
Tabii yle ya. Bir manyak genelli kle kendisini korudugu kanisina kapilar ak karisindakini
ldrr . Tabii kat illerin ogu sizin ve benim gibi akl i bainda kimselerdir, o da baka.
Dokt or, beni korkut uyorsunuz. Sonr adan bir de gre- niyormusunuz ki ben imdiye dek be,
alt i insancigi ld- rvermiim.
Dokt or Thomas, gld. Buna hi iht imal vermiyorum. Mr. Fit zwilli am.
yl e mi? Bu komplimaniniza ben de karilik vermeliyim. Ben de sizin be alt i kiiyi
ldrdgnz hi sanmiyorum.
Dokt or Thomas, neeyle, Mesl eki hat alarimi kat miyorsaniz t abii, dedi.
Iki adam da neeyl e gldl er.
Luke, ayaga kalkt i. Izninizl e ben gideyim art ik. Sonra zr dil ermi gibi ekledi. Bi r hayli
zamaninizi aldim.
Al dirmayin. Benim fazla iim yok. Ashe' lilar olduka saglam kimseler dir . Diardan gelen
bir iyle konumak gerekt en zevkli oluyor.
Luke, Siz... diye baladi. Sonr a da sust u.
Evet ?
Bri dget Conway beni si ze yollarken sizin fevkalde, birinci sinif bir dokt or oldugunuzu syledi.
Durum byle olduguna gre, kendinizi bur ada mezara gmlm gibi hisset miyor musunuz?
Si zin gibi yet enekli biri iin bur ada yapilacak hibir ey yok.
Genel prat i syenli k yapmak iyi bir balangit ir. Degeri ll emeyecek bir deneyimdir bu.
Ama bt n mrnz burada gei rmeyi herhalde ist emezsiniz. Duyduguma gre asist anlik
et t i gini z Dokt or Hum- f oleby yl e ilerlemeye merakli bir insan degilmi. Buradaki iler ona
yet iyormu. Gali ba yillardan beri Ashe' de ot uruyor- mu.
Evet , evet . Humbleby bt n mrn bur ada gei rdi sayilabilir .
Iyi de, eski t i p bir dokt or oldugu syleni yor, yle mi?
Dokt or Thomas, mirildandi. Bazan ok glk ikarir- ' di. Bt n yeni bulular a hep kukuyla
bakardi. Ama eski t arz dokt orlarin iyi bir rnegiydi.
Luke, neeyle baini salladi. Duyduguma gre kizi pek gzelmi.
Dokt or Thomas' in uuk yznn kipkirmizi oldugunu grnce de iin iin sevindi.
Gen dokt or, ey... dedi. ey... Evet .
Luke, ona det a efkat l e bakt i. Dokt or Thomas' i kukulul ar st esinden sil ebilecegi iin pek
memnundu.
Thomas, kendisini t oplayarak, birdenbire, Bir daki ka, dedi . Demin kat il lerden ve
cinayet l erden szediyorduk. Si ze bu konuda gzel bir kit ap verebili rim. Bu konu si zin il gini zi
ekt i gine gre muhakkak okumalisiniz. Kit ap Almanca' - dan evrilmi. Kreuzhammer' in ' Aagilik
Duygusu ve Cinayet ' adli yapit a szn et t i gim.
Dokt or Thomas, elini raft a dolatirarak, sonunda bir kit abi ekip aldi. ( (It e bu. Kur aml arindan
bazilari gerekt en ailacak gibi . Tabii bunl ar yalnizca varsayim ama yine de ok ilgi ekici
eyler. Sonr a ' Frankfurt Kasabi' denil en Mens-held' in genlik yillariyla, kat il dadi Anna Helm' le
il gili b~ lmler ok gzel.
Luke, Anna Helm, polis farkina varincaya kadar bakt igi ocuklar dan on bir , on ikisini
ldrmt , degil mi? diye sordu.
Dokt or Thomas, baini sall adi. Evet . ok irin, ocuklara bagli bir kadindi, ocuklarin her
bir inin lmnden sonr a da hngr hngr agliyordu. Onunki hayret uyandiracak bir
psikoloj iydi .
Kat illerin kimse farkina varmadan bir sr cinayet ilemel eri inanilmayacak bir ey.
Luke, kapiya ikmiti art ik. Dokt or Thomas da onu izledi. Thomas, Bu ailacak birey degil ,
diye cevap verdi. Aslinda pek kolay birey bu.
Kolay olan nedir ?
Cinayet ileyip de yakal anmamak. Dokt or yine g- lmsyordu. irin, ocuksu bir
glmsemeydi onunkisi. Eger dikkat li olursaniz, kimse si zden kukulanmaz. It e mesele bu
kadar basit . Zat en zeki bir adam da bir hat a yapmamak iin bt n dikkat ini kull anir. Cinayet
ilemek ok kolay, Mr. Fit zwilliam. Tekrar glmsedikt en sonra dnerek eve gir di.
Luke durmu, basamaklara bakiyordu. Dokt orun glmsemesinde onu aagi grrm gibi
bir ey mi vardi? Konumalar inin baindan beri Luke kendisini gayet olgun bir insan, Dokt or
Thomas'i ise ok gen ve saf bir kimse gibi grmt . Oysa u anda rolleri degimi gibi
gel iyordu Luke' a. Dokt or Thomas ieri girmeden nce bir ocugunun zeksi karisinda
neelenen olgun bir insan gibi glmsemit i . Luke, anayoldaki kk dkkndan sigar a ve
gazet e aldi. Lord East erfield' in byk gelirinin nemli bir blmn saglayan o haf t alik 'nee'
gazet esini . Luke spor sahif esini aarak, yalandan hafif e inledi. Sonra da fut bol
kar ilamal arina kat ilip da yz yirmi st erlinlik mkfat i alamadigindan yakindi.
Mrs. Pierce, hemen onun haline acidi. Kocasinin da sik sik Luke gibi hayal kirikligina ugradigini
anl at t i. Byl ece dost luk kurulmu oldu. Art ik Luke ist edigi kadar konuabili rdi.
Mrs. Pierce, Kocam fut bol a ok meraklidir, dedi. Gazet eyi alir almaz nce spor sahifesini
aar. Dedi gim gibi genelli kle de hayal kirikligina ugrar. Ama bu karilamalar da herkes
kazanamaz ki. yl e degil mi? Ben ona daima bunu sylerim. Insanin ansi yoksa, birey
kazanmasi da imknsizdir.
Luke, neeyle kadinin szlerini t asdik et t i . Sonra da konuyu genilet t i. anssizlikt an, dert lerin
hep bir bir ini izl edigi konusuna get iler.
Ah ah, gerekt en felket l er hep bir bir ini izler, efendim. Mrs. Pierce, iini ekt i. Bir kocasi ve
alt i ocugu olan bir kadin da dert lerin, fel ket lerin ne oldugunu gayet iyi bilir. Aslinda seki z
yavrum vardi ama ikisini gmdk.
Evet . Dert lerin ne oldugunu t a derinden bildigini z anlailiyor. Luke, bir an durdu. Demek iki
yavrunuzu kaybet t iniz?
Mrs. Pierce, ist irapla kar ilik bir zevkle cevap verdi . Hele birini bir ay nce kaybet t im.
Ya, vah vah... Pek yazik...
Ol ay yalniz aci degildi , efendim. Bu agir bir darbe oldu benim iin. Agir bir darbe. Haberi
verdikl eri zaman bir t uhaf oldum. Dogrusu Tommy' nin baina byle bir ey gelebilecegi aklimin
kesinden bile gemiyordu. ocugunuz bainiza t rl dert at igi zaman, Tanrinin bir gn onu
alive- recegi akliniza bile gelmez... Buna karilik Emme Jane' im pek t at li bir kizdi. ok kii,
'Imkni yok onu byt emezsin/ dedi. ' Bu ocuk yaamayacak kadar gzel ve iyi.' Dogruydu
bu, efendim. Tanri, meleklerini geri aliyor.
Luke, Mrs. Pierce' in szl erini onayladi yine. Sz melek Emma Jane' den, ona pek benzemedigi
anl ailan Tommy' e get irmeye aliti. Demek oglunuz geenlerde ld? Kazaya mi ugradi?
Evet , efendim. Kazaya ugradi. Kt phane haline sokulan eski konagin caml arini siliyordu. Her
hal de dengesini kaybederek aagi yuvarlandi. O sirada en st t eki caml an; ifliyordu.
Mrs. Pierce, kazayi bt n ayrint ilariyla anl at t i.
Luke, kayit siz bir t avirla, Gali ba Tomy' nin pencerenin." kenarinda danset t i gine dair bir hikye
dolaiyor. yle degil mi ? diye sordu.
Kadin, baini sall adi. ocuklar byle oluyor it e. Tabi bu olay Mr. Hort on' u ok sarst i. O ok
ci dd bir beydir .
Mr. Hort on' u mu?
Evet , efendim. Buldog kpekleri olan bey o. Kazadan sonr a Mr. Hort on, Tommy' nin
t edbirsizce hareket et t i gini syledi. Bir ey oglumu bir denbire airt t iysa t abi o da aagiya
yuvarl anmitir. Tommy, fazl a yaramazdi, efendim. It e bt n kusuru buydu onun. Bir ok
bakimdan bana ekt irmedigi kalmazdi. Ama bt n bunlann sebebi de yaramazligiydi. Her
ocuk yledir zat en. Aslinda kt bir ocuk degildi o.
Bundan eminim. Oysa Mrs. Pierce, bazan insanlar , ciddi, ort a yali kimseler , kendilerinin
de bir zamanlar ocuk olduklar ini kolaylikla unut uveriyorlar.
Mrs. Pierce, iini ekt i . Bu szlerini z ok dogru, efendim. Keke bur ada adini vermeyecegim
Bazi: cent ilmen' ler de si zin bu szlerini zi duysalar. Zavalli ocuguma, o bir az yaramazlik et t i gi
iin, ok sert davranirl ardi.
Luke, hogrl bir glmsemeyle: Kendisine verenlere bazan biraz muzipli k ederdi degil
mi ? dedi.
Mrs. Pierce, hemen cevap verdi. Bunu bir az eglenmek iin yapardi, efendim. Tommy, iyi
t aklit iydi . Ant ikaci dkkninin sahibi olan Mr. Sort y' nin t aklidini yapt igi zaman glmekt en
kirilirdik... Bir gn maliknenin bahesinde bahivanin iki yardimcisini eglendirmek iin Lord
East er field' in t akli dini yapiyormu ve hemen oracikt a iinden kovmu. Bu da normal bir ey
t abi. Neyse ki Lord hazret leri kin gden bir insan degil dir . Sonradan Tommy' nin baka bir i
bulmasina da yardim et t i ydi.
Luke, mirildandi. Ama herkes Lord East erfield kadar iyi kal pli olmaz. yle degil mi?
( ( Gerekt en yle, efendim. Isim vermeme lzum yok. Insan Mr. Abbot ' un o nazik hall erine,
neeli szlerine bakiyor da onun i yzne inanamiyor.
Tommy'nin bai onunla derde gir diydi, degil mi? Mrs. Pierce, Tommy' nin kt bir niyet i
olmadigindan eminim, dedi. Net icede kimsenin grmemesi gereken gizli kgit lann masanin
st nde birakilmalan hat a... Aikasi ben byle dnyorum.
Luke, baini salladi. Dogru, dogru. Bir avukat a t eslim edilmi olan gizli kgit lann kasaya
ki t lenmesi gerekirdi .
Tabi ya. Ben de yle dnyorum, efendim. Kocam Mr. Pierce de benimle ayni fiki rde.
Zat en Tommy de kgit lar i bat an sona okumami.
Luke sordu. O kgit l ar neyle il gili ymi? Bi r vasiyet nameyl e mi? Gen adam, ilgili vesi ka
hakkinda sordugu sorunun Mrs. Pierce' in bir denbire susmasina neden olacagindan ekinmit i .
Ama yle birey olmadi.
Mrs. Pierce, baini salladi. Hayir, efendim, hayir. O kgit l arin yle eylerle ilgisi yokmu. zel
bir mekt upmu bu.
Bi r hanimdan gelmi zel bir mekt up. Tommy onun imzasini bile grmemi.. Bence Md. Abbot ,
durup dur urken mesele ikarmi. Dogrusu ben byle dnyorum.
Luke, mirildandi. Mr. Abbot ' un abucak alinip kizan bir insan oldugu anl ailiyor.
yl e grnyor, degil mi, efendim? Oysa dedi gim gibi insani grdg zaman gayet neeyle
konuur . akal ar yapar. Takilir. Ama Mr. Abbot ' un kendisine it i raz edil digi zaman abucak
fkel enen bir t ip oldugunu da duydum. Zavalli Dokt or Humbleby lmeden nce birbirleriyle
ner edeyse girt lak girt l aga geleceklerdi. Bi ri ld m, insan ona sert szler syledi gine piman
oluyor t abi. Bunlari geri almasinin imkni olmadigini da bili yor.
Luke, cidd cidd baini salladi. Dogru... ok dogru... Sonr a szlerine devam et t i. Aikasi
t uhaf bir raslant i bu. Mr. Abbot , Dr. Humbleby' le kavga et mi, dokt or kisa bir zaman sonr a
lm... Mr. Abbot , Tommy' e at mi. Oglunuz ok gemeden kazaya ugrami. Ben Mr.
Abbot ' un yerinde olsam bu iki olaydan sonra dilimi t ut ar, kimseye at mam.
Mrs. Pierce, ' Yedi Yildiz' meyhanesinin sahibi Harry Cart er de var, dedi." Cart er' in nehire
dp bogulmasindan bir haft a nce meyhaneciyl e Mr. Abbot fena halde kavga et mi lerdi.
Daha dogrusu Cart er agzina geleni sylediy- di . Sarhot u t abi. Mr. Abbot ' un evine gidip, avazi
ikt igi kadar bagirdi. Agza alinamayacak szler syl edi ... Zavalli Mrs. Cart er, meyhanecinin
el inden az ekmediydi... Dogrusu Cart er'in lmyle o cehennem azabindan kurt ul dugunu
it i raf et mem gerek.
Cart er'in bir de kizi vardi degil mi? Mrs. Pierce, Ah, diye bagirdi. Ben dedikodudan hi
holanmam!
Bu beklenmedik fakat mit verici bir szd. Luke hemen bt n dikkat ini t oplayarak, kul ak
kesildi.
Mrs. Pierce, Bt n bunl ar sylent i olabil ir , diye devam et t i . Aksi oldugunu iddia edecek
degili m. Meyhanecinin kizi Lucy Cart er pek gzeldir. Eger arada seviye farki olmasaydi, her
hal de kimse de bu meseleyle il gil enmeyecekt i . Ama evrede bir hayli dedikodu yayildi. Bunu
inkr faydasiz. Cart er adamin evine gidip avaz avaz kf ret t ikt en sonr a dedikodu daha da
art t i.
Luke, bt n bu kariik szlere ragmen kadinin ne demek ist edi gini anlamiti. Mirildandi. Mr.
Abbot ' un gzel kizlar dan holandigi anlailiyor.
Mrs. Pierce, ' Cent ilmen' l erin ogu yledir , diye cevap verdi. Aslinda byl e meseleleri
ci ddiye de almazlar . Geli p geerken bir iki t at l i sz syl eyiverirl er. Ama ki barlarin her hareket i
dikkat i eker. zellikle byle sessiz bir yerde bu durumun ilgi uyandiracagi belliydi .
Luke, Pek gzel bir ky bur asi, dedi. Uygarlik burayi
bozmami.
Sanat ilar hep yle sylyorlar . Ama bana sorarsaniz biz bir az geriyiz. rnegin burada
gnebilecegimiz t ek bir bina yok. Oysa yakindaki kyde yepyeni evler var. Pek de gzel onlar.
Kimisinin damlari yeil. Pencerel erinde de renkli caml ar var.
Luke, hafif e r perdi. Si zin de bur ada gayet gzel bir enst it nz var.
Mrs. Pierce' in enst it y begenmedigi anlailiyordu. Onun gzel bir bina oldugunu
sylyorlar... Tabi Lord hazret leri ky iin ok ugrati. O gerekt en ok iyi niyet l i. Bunu
hepimiz bili yoruz.
Luke, gl d. Ama yapt igi her eyin baariya ulatigindan da pek emin degilsiniz. yl e mi?
E, t abi. Aslinda o gerek bir soylu degil . Szgelimi Miss Flet e veya Miss Bridget gibi ... Aslinda
Lord East er field' in babasi bir ayakkabi t amircisiydi. Dkkni da bur adan biraz aagidaydi.
Annem Gordon Ragg'in o dkknda babasina yardim et t i gini gayet iyi hat irliyor. Tabi art ik o
bir Lord oldu. ok da zengin. Ama bu dogut an soylu olmaya benzemez. yle degil mi?
Luke, yle olmadigi anl ailiyor, dedi.
Mrs. Pierce, at ildi. Bundan szet t igim iin kusuruma bakmayacaginizi umarim. Tabi si zin
maliknede kal diginizi ve bir kit ap yazdiginizi biliyorum. Siz Miss Bridget ' in kuzenisiniz. Bu da
t amami yle baka birey. Miss Bridget ' in t ekrar Ashe maliknesinin hanimef endisi olmasi
hepimizi ok sevindir ecek.
Luge, Bundan eminim, diye mirildandi, sonr a da abucak si garayl a, aldigi kgit lar in parasini
verdi . Bir t ar aft an da dnyordu. ahs meseleler... Benim bu ilere karimamam gerek.
Ben buraya bir kat ilin izini bulmaya geldim. Siyah sali bir cadinin kiminle evl enecegi veya
evl enmeyecegi beni neden ilgilendi rsin? Bridget ' in bu meseleyle bir ilgisi yok.
Yoldan agir agir il erl edi. Bt n ir adesini kullanarak Bridget ' in hayalini kafasindan kovdu.
Kendi kendine, imdi, dedi. Abbot . Avukat Abbot ' un aleyhindeki nokt alar . Onun
kurbanl arin yle il gisi oldugunu anladim. O Hum- bl eby' l e de, Cart er' le de, Tommy' le de
kavga et mi. Ya Amy Gibbs' le? O All anin belsi ocugun grdg mekt up kimden gelmi t i
acaba? Tommy, mekt ubu kimin yazdigini anl ami miydi? Yoksa anlamami miydi? Tommy,
bel ki kadinin imzasini grd ama bunu annesine syl emedi. Tom- my'nin mekt ubun kimden
gel digini grendigini varsayalim. Belki o zaman Abbot , ocugun enesini kapat masinin lzim
gel digini dnd. Bu olabilir . Ama bu konuda bt n syli- yebil ecegim de bu kadar: Bu
olabi lir. Bu da hi yet erli degil.
Luke, adimlarini siklatirarak ani bir fkeyle et r afina bakindi. Bu Allahin bel si ky... Burasi
sini rime dokunmaya baladi. Grnt e ne kadar irin, ne kadar sakin ve masum. Ama bu
arada delinin biri cinayet ileyip duruyor. Yok* sa deli olan ben miyim? Lavini a Full ert on bir
manyak miydi? Sonut a bt n bunl ar bir raslant i da olabil ir pekl. Evet , Humbleby' nin lm
de, diger olaylar da bir rasl ant i olabil ir. Dnerek, ana yolun aagilarina dogru bakt i.
Bi rdenbir e kendisini ryadaymi gibi hisset t i . Kendi kendine, Byle eyler olamaz, dedi.
Sonr a baini kaldirarak yksek Ashe t epesine bakt i. O zaman o t uhaf , ryada gibi his de
kaybol du. Ashe t epesi gerekt i. Orasi t uhaf eylere saht e olmut u. Byclge, zalimlige,
unut ulmu kanli korkun ayinlere.
Irkil di. Iki kii t epenin yamacindan ilerli yordu. Luke, onl ari kolaylikl a t anidi. Bunlardan biri
Bri dget , br de Sort y' di . Gen adam o t uhaf, beyaz ve igren elleriyle bir eyler iaret
edi yordu. Baim Bri dget ' e dogru egmit i . Tipki ryada grlen insanlara benziyorl ardi. Insan,
onl ann bir t oprak yiginindan digerine at l arken hi ses ikarmadikl arini saniyordu. Luke,
Bri dget ' in uzun siyah sal arinin rzgr da uuunu seyret t i. Yeniden kizin bysn derinden
derine duydu. Ben byl endim, diye dnd. Ben t amamiyl e bylendim. Buna baka bir
ad verilemez.
Har eket siz duruyordu imdi. Uyumu, acayi p bir hisse kapilmiti. Aci aci mirildandi. Bu
byy kim bozacak? Buralar da bu ii yapabilecek hi kimse yok.
Arkasindan gelen hafif bir ses Luke'un abucak dnmesine neden oldu. Geride bir kiz
duruyordu. Dikkat i ekecek kadar gzel bir kiz. Kul akl arina dogru kivrim kivrim inen
kahverengi salari, ekingen bakili koyu mavi gzler i vardi. Konumaya balamadan nce
ut angaligindan hafife kizardi. ey.. ' Siz Mr. Fit zwilliam' sini z, degil mi?
Evet . Ben
Ben Dr. Humbleby' nin kizi Rose'um. Bridget bana, babamin bazi ahbapl arini t anidiginizi
syledi.
Luke, hereye ragmen hafife kizardi. akin akin, ey... diye mirildandi. Onl ara epey
zaman nce rast l amitim. Hepsi de dokt oru genli ginde, daha o evlenmeden nce
t animilardi.
Ya, anliyorum... Rose Humbleby, bir az hayal kirikligina ugrami gibiydi. Ama szlerine
devam et t i . Siz kit ap yaziyorsunuz degil mi?
Evet . Daha dogrusu yazacagim kit ap iin not lar aliyorum. Bu yapit yresel bat il inanlarla
il gili olacak. It e byle birey.
Anliyorum... ok il gi ekici bir kit ap olacak sanirim.
Luke, gen kiza glmsedi. Bir yandan da, Bizim Dokt or Thomas ok ansli, diye
dnyordu.
Sonr a da, Bazi kimseler en heyecanli konul ari bil e fena hal de i sikacak hale sokarl ar, dedi.
Korkar im ben de onlardanim.
Rose Humbleby de glmsedi. Siz bt n bunl ara inaniyor musunuz? Yani bat il inanlara
fi ln?
Cevapl andirilmasi g bir soru bu. Aslinda inanmak art degil. Yani insan inanmadigi eylerle
de ilgilenebili r.
Evet , herhal de. Gen kizin buna pek iht imal vermedigi anlailiyordu.
Si zin bat il inanlar iniz var mi?
Hayir... Sanmiyorum... Yalnizca bazi eylerin birbirini t akip et t i gini saniyorum.
Taki p et t i klerini n mi?
Evet . rnegin felket ler bir birlerini koval ar. Mut luluklar da byle... Bana son zamanlarda
Ashe kyn bir ugursuzluk dalgasi sarmi gibi gel iyor. Babam ld. Miss Lavinia Full ert on'u
araba ignedi... Sonr a o ocuk pencereden dt . O zacan bu kyden nefret et meye baladim.
Bana, bur adan kamam gerekiyormu gibi geldi.
imdi kesik kesik soluk aliyordu. Luke dnceli dnceli Rose Humbl eby' e bakt i. Demek
byle hissediyorsunuz?
Ah, biliyorum. Anlamsiz bir ey bu. Bunun nedeni herhalde iavalli babamin bir denbire lp
git mesi... ylesine ani oldu ki. Gen kiz, t it redi. Sonr a Lavinia Full ert on. Onun dedigine
gre Rose, dur akl adi.
Miss Lavini a Fullert on, ne syl edi? Bence o pek irin bir iht iyarcikt i. Tipki pek sevdigim yali
hal ama benziyordu.
A, Lavinia Full ert on'u t aniyor muydunuz? Rose' un yz aydmlaniverdi. Onu ben de ok
severdim. Lavini a Fullert on, babacigima da ok bagliydi. Bazan onun n sezil erinin kuvvet li
olup olmadigini dnyorum.
Neden?
nk... Bu ok t uhaf bir ey... Miss Lavini a Full ert on, babama bir ey olacagindan
korkuyordu. Bana hemen hemen iht arda bulundu diyebili rim. zellikle kazalar konu^ sunda.
Londra' ya git meden bir gn nce de hali o kadar gaript i ki... Telli, endieli bir hali vardi.
Bence o bir dereceye kadar ileriyi grebilen, olaylari nceden sezen insanlar dandi, Mr.
Fit zwilliam. Zannedersem kendi baina birey gelecegini de bili yordu. Babamin lecegini de
nceden sezmit i . Byle byle eyl er insani korkut uyor.
Luke, Bazan insan gel ecegini nceden sezebiliyor, diye mirildandi. Ama bunun daima t abiat
st kuvvet lerle il gisi oldugu da iddia edil emez.
yl e... Aslinda bu da normal birey sanirim. Yalnizca herkest e olmayan bir yet enek, hepsi bu.
Yine de bu olaylar beni endielendi riyor.
Luke, efkat le, zlmeyin, dedi . Bt n o olaylarin art ik geride kal digini da unut mayin. Hep
gemii dnmek ogru birey degil dir . Insan daima gel ecek iin yaamalidir.
Bil iyorum... Ama anliyacaginiz daha baka eyler de var. Rose t ereddt l e dur akl adi. Si zin
kuzenini zle ilgili birey...
Kuzenimle mi? Yani Bridget ' le?
Evet ... Lavini a Full ert on, bir bakima onun iin de endieleniyordu. Habire sorular soruyordu.
Miss Full ert on, Bridget namina da korkuyordu sanirim.
Luke abucak dner ek dikkat le yamaca bakt i. Birdenbir e Bridget yznden mant iksizca bir
endie, hat t korku- pa kapilmiti. Sonr a da, Benimki de evham, diye dnd. O Sort y
denil en adam sanat heveslisi, zararsiz bir adam. u dur umda dkkncilik oynamakla megul.
Rose, onun aklindan geenleri okumu gibi , Mr. Sort y' den holaniyor musunuz? diye sordu.
Hi holanmiyorum!
Geofrey yani Dokt or Thomas da ondan nefret ediyor.
Ya siz?
Bence Sort y igren bir yarat ik. Rose, Luke' a bir az sokuldu. Onun hakkinda kyde bir sr
dedikodu dolaiyor. Bana onun Cadilar t arlasinda acayip bir ayin hazirladigini syledil er. Bu i
iin Londr a' dan bir sr arkadai geldi . Al abildi gine t uhaf bir t akim kimseler. Tommy Pierce de
onun mezi gibi bir eydi.
Luke, sert bir sesle. Tommy Pierce? diye t ekrarl adi.
Evet . O da kirmizi bir cppe giyiyordu.
Ne zaman oldu bu ayin?
Oh, epey zaman nce. Mart t a sanirim.
Tommy Pierce'in bu kydeki her olaya karitigi anl ailiyor.
Rose, O fazl a mt ecessis, merakli bir ocukt u, dedi . Hep neler oldugunu grenmeye
aliirdi.
Luke, fkeyle homurdandi. Sonunda haddinden fazl a bilgi sahi bi oldu anlailan.
Rose, bu szlerin ikinci anlamini farket meyerek onl ari oldugu gibi aldi. O bir bakima igren,
pis bir ocukt u. Kpekl ere ikence et mekt en, anlarin bacaklarini, kanat l arim koparmakt an
holanirdi.
Anlailan lmne kimsenin hayiflanmadigi bir yara- t ikmio...
Evet , yle sanirim. Tabi annesi ok sarsildi.
Onun da geri kal an alt i melek yavrusuyla t eselli bul dugundan eminim. O kadmm da dili hi
durmuyor.
Mrs. Pierce ok geveze degil mi?
Ondan bir iki, paket si gara aldim. O arada kydekile- rin hepsinin de hayat ini grendim.
Rose, iini ekt i . Byle yerlerin en kt yani da bu. Herkesin birbi ri hakkinda bilmedigi yok.
Luke, Imknsiz, diye it i raz et t i .
Rose, merakla ona bakt i.
Gen adam, anlamli anl amli; Hibir kimse, baka bir inam t am anlamiyla t aniyamaz, diye
cevap verdi. Onunla ilgili gerekleri t myle grenemez. Hat t en yakini olsa Tbile.
Hat t Rose, bir denbire dur akl adi. Ah, belki haklisiniz. Ama byle korkun eyl er
syl ememenizi t ercih edecegim, Mr. Fit zwill iam. ,
Szl erim sizi korkut uyor mu?
Rose Humbleby, agir agir baini salladi. Sonr a da bir denbire dnd. Art ik git mem gerek. Eger
yapacak daha nemli bir iiniz yoksa yani yani zamanimz olursa, gelip annemle beni
grn. Annem si zinl e konumayi ok ist eyecekt ir. Sanirim. Madem babamin genlik yillar im
bil en ahbaplariniz varmi. Yoldan agir agir indi . Sanki omuzl arinda agir bir yk t aiyormu
gibi bami hafif e ne dogru egmi t i.
Luke, durmu gen kizin arkasindan bakiyordu. Bi rden- sbire ani bir merhamet ve efkat
duydu. Bu gen kizi korumayi, himaye et meyi ist i yordu. Kendi kendine, Neye, neye kar i?
diye sordu. Sonra da sabirsiz sabirsiz baini salladi. Evet , Rose Humbleby, kisa bir zaman nce
babasini kaybet mit i ama annesi vardi kizin. Ayrica onu ust alikl a koruyabilecek gayet yakiikli
gen bir dokt orla da nianliydi. O halde kendisi, Luke Fit zwilli am, neden Rose' u himaye et me
arzusuna kapilmiti?
Luke, yksek ve kasvet li Ashe t epesine dogru giderken,, kendi kendisine, Ne olursa olsun,
dedi . Kiz houma git t i. Thomas ona hi lyik degil . Gen dokt or fazla ukal ve sogukkanli.
Luke, Dr. Thomas' m evinin kapisinda glmseyiini hat irladi. O zaman kendinden pek emin,
hayat indan da memnun bir hali vardi. Onun kendini begendigi de bel -li .
Ileriden akseden ayak sesleri Luke' u daldigi biraz da i karart ici dncelerinden uyandirdi.
Baini kaldirdi. Gen Mr. Sort y, yamat aki yoldan aagi ini yordu. Gzl erini yere dikmi, kendi
kendine glmseyip duruyordu. Yzndeki anlam Luke' un bayagi sinirine dokundu. Sort y,
dogru drst yrmyor, det a kafasinda yankilanan iblise bir mzige uyarak dansediyordu.
Glmserken dudaklarini da t uhaf bir ekil de bkmt . Insanin asabini bozan igren bir
sinsilik vardi bu glmsemede. Luke dur du. Sort y ise ancak onun yanma gel di gi zaman baini
kal dirdi. Gzlerinde haince bir iilt i vardi. Luke'u ancak bir iki saniye sonra t aniyabildi . O
zaman adam da birdenbire t myl e degit i; ya da Luke' a yl e geldi. Bi raz nce ormanda
dansedeft bir sat i re benzeyen Sort y bir denbire ukal, kurumlu bir gen halini aliverdi. A, Mr.
Fit zwilliam. Gnaydin, efendim.
Luke da, Gnaydin, dedi . Doganin gzellikl erini seyret meye mi ikmitiniz?
Mr. Sort y, bu szleri hi begenmedigini belirt mek ist er gibi o ince, uzun beyaz ell erini havaya
kal dirdi. Hayir, hayir. Ben dogadan nef ret ederim. Ama hayat ok houma gi~
der, Dr. Fit zwill iam. Daima hayat in t adini ikarmaya alinirim.
Luke, Ben de yle, diye cevap verdi.
Sort y, mirildandi. Saglam vcut t a, saglam kafa.; . Sesinde ince bir alay vardi. Bu szn
si ze ok uydugundan eminim.
Luke, baini salladi. Bundan daha kt eyler de olabilir .
Aman dost um. Bence dnyada saglamlikt an daha i sikici bir ey olamaz! zellikle kafa
saglamligindan. Insan Mraz kaika, bir az anormal olmalidir. O zaman hayat a yepyeni,
sihi rli bir aidan bakmaya balar.
Luke, mirildndi. Czzamlilarm aisindan!
Ah, gzel... ok gzel... Ho bir nkt e bu. Ama bildi gini z gibi b szler bir bakima ok dogru.
Ilgi ekici bir gr aisi. Her neyse, si zi fazl a t ut mayayim. Herhal de yrye ikt iniz. Insan
daima vcudunu alitirmalidir. zel okullar da hep bu gret ili r.
Evet , yle... Luke, baiyla hafif bir selm vererek, yoluna devam et t i . Bir yandan da, Hayal
gcm git gi de art maya baladi galiba, diye dnyordu. Bu adam budalanin bir i, o kadar.
Ama szlerle aikl ayamayacagi bir endie, adimlarini git gi de sikl atirmasina neden oluyordu.
Sort y' nin yzndeki o zafer dolu, acayi p ve sinsi glmseme. Luke bunu da mi hayal et mit i ?
Daha sonra adam Luke' u grr grmez yzndeki o igren glmseme, sanki sngerle
si linivermi gibi, bir denbire kaybolmami miydi? Gen adam, git gide art an bir endieyle,
Bri dget ? diye dnd. Ona bir ey olmadigini umarim.. Tepeye birlikt e ikiyorlar di.
Sonr a Sort y yalniz baina dnd.
Hizla yoluna devam et t i . Rose Humbleby' le konuur ken igne bulut l arin arasindan siyrilmiti.
Ama imdi gkyz yine bulut larla kapliydi it e. Rzgr da ikmiti. Luke, nor t mal dnyadan
aynlip byl bir leme dalmi gibi bir hisse kapilmiti. Bir keyi dnd ve yeil ot larl a kapli
dzlge ikt i. Burayi kendisine aagidan gst ermi lerdi. Cadilar Tarlasi denil en yerdi bur asi.
Eski efsanelere gre cadilar beli rli gecelerde bu ayirda t oplanarak, ayin yaparlardi. Luke,
bir denbire rahat bir nef es aldi. Bridget , oradaydi. Gen kiz yamat a sirt ini bir kayaya dayami
ot uruyordu. Ell erini enesine dayami, baini hafif e ne egmit i . Gen adam, t aze yeil ot lann
zerinden hizla ilerleyerek kizin yanina git t i . Bridget ?
Gen kiz, agir agir baini kal dirdi. Yznde Luke' u endielendiren bir anlam vardi. Sanki baka
bir lemdeydi de, imdi bu dnyaya dnyor, ama bu konuda da zorluk ekiyordu.
Luke, akin akin, ey... diye mirildandi. ey... Bir eyin yok ya?
Gen kiz, ancak bir iki dakika sonr a cevap verdi Sanki o uzaklar daki hayal dnyasinin
bysnden hl kurt ul amamiti. Nihayet Bridget , Tabi bir eyim yok... dedL Bu da
ner eden ikt i? Sesi sert , hat t dmancaydi.
Luke, gl d. Bunu ben de bilmiyorum... Birdenbir e senin iin endielenmeye baladim.
Neden?
Sanirim bunun esas nedeni imdi iinde yaadigim bt t mel odrama kaan at mosfer. Bu yzden
her eyi gzmde byt yorum. Seni bir iki saat grmezsem, aklima t rl eyler geliyor. Kanli
cesedini bir hendekt e bulacagimi saniyorum. Roman veya piyeslerde hep yle olur da.
Bri dget , ( ( Romanlarin kahr amanl ari hibir zaman lmezler, dedi .
yl e ama Gen adam, t am zamaninda sust u.
yl e ama ne? Ne syleyecekt in?
Hi hi...
AUaht an gen adam t am zamaninda kendisini t oplamit i . Bir erkek gzel ve cazi p bir kiza,
Ama bu romanin kahr amani sen degil sin, diyemezdi . Dememeli ydi.
Bri dget , szlerine devam et t i . Romanl ardaki kizlar i kairirl ar, hapsederler. Onlari gazla
zehirlemeye veya su dolu bir mahzende bogulmaya birakirl ar. Hep t ehlikeyle burun bur una
gelir onlar . Ama hibir zaman lmezler.
Luke, Ve yalanmazl ar, diye ekledi . Sonra da evresine bakindi. Demek Cadilar Tarlasi
burasi?
Evet .
Gen adam, Bridget ' e dogru egildi . Sen de cadiya ben- ziyorsun. Spr ge sopasina binip
uman eksik.
Teekkr ederim. Mr. Sort y de ayni eyi syl edi.
Luke, homurdandi. Ona demin rast ladim.
Kendisiyle konut un mu?
Evet . Sanirim damarima basmaya da aliti.
E, baariya erit i mi bari?
Bavurdugu usul pek ocukaydi. Luke bir an sust u. Sonr a da abucak szlerine devam et t i.
Tuhaf bir adam o. nce Sort y'nin budalanin biri oldugunu dnyorsun. Sonra adamm
grndgnden daha derin olabil ecegi aklina geliyor.
Bri dget , baini kaldirarak gen adama bakt i. Demek bunu sen de sezdin?
Evet . Luke, kizm konumasini bekledi.
Bri dget , O adamda bir t uhaf lik var, dedi . Bili yor musun o meseleyi uzun uzun
dndm. Dn gece bu yzden bayagi uykum kat i. Senin ilgilendigin olaylari kasde- diyorum.
Eger kyde bir kat il varsa, onun kim oldugunu benim anl amam gerekir di. Yani bur ada
ot urduguma gre byle bir eyi kefedebilmeliydim. Dndm, dndm, sonunda u
sonuca vardim. Eger kyde gerekt en bir kat il varsa, adam hi kukusuz delinin t eki .
Dokt or Thomas'in sylediklerini hat irl ayan Luke, Kat ilin senin veya benim gibi normal bir
insan oldugunu sanmiyorsun demek?
yl e bir kat il normal olamaz. Benim grme gre Tbu cani manyagin biri. Tabi gece byle
dnr ken, aklima hemen Sort y geldi . Kydekilerin iinde en t uhafi o. Bu apaik ort ada.
Luke, t er eddt l e dudak bkt . Onun t i pinde adam ok. Sanat kr t avirl ari t akinanlar ... Ilgi
uyandirmak iin t uhaf t uhaf konuanlar. Bylel erini n ogu da zararsizdir st elik.
Evet . Ama bana Sort y o t i plerden pek degilmi gibi geliyor. Hele elleri ylesine igren ki .
Bunu farket t in demek? ok t uhaf ... Ayni ey benim de dikkat imi ekt i.
Bri dget , yzn burut urdu. Adamin elleri beyaz degil, det a yeili msi.
Evet , bunl ar insanda gerekt en o kaniyi uyandiriyor. Ama ne olursa olsun, bir adami t eninin
rengi t uhaf diye cinayet l e sulayip, ast iramazsm.
Bunu ben de biliyorum. Bize gerekli olan delil .
Luke, homurdandi, Delil! It e elimizde olmayan t ek ey. Kat il ok dikkat li . Dikkat li bir cani o.
Tedbi ri elden birakmayan bir manyak!
Bri dget , Sana yardim et meye aliiyordum, dedi .
Yani Sort y'le konuarak mi?
Evet . Onun agzindan senden daha kolaylikl a lf alabil ecegimi dndm. Hat t a bir balangi
bil e yapt im, ilk adimi at t im sayilir.
E, anl at bakalim.
Anl ailan onun bir grubu var. Igren arkadalarinin olut urdugu bir grup. Zaman zaman
bur aya gelerek eglenceler dzenliyorlar .
Yani isimsiz lemler mi yapiyorl ar?
Isimsizliklerini bilmem ama lem yapt iklari muhakkak. Aslinda gln ve ocuka eyl er
bunlar.
Herhal de t opl aip, mst ehcen danslar, garip ayinler yapiyorl ar.
Evet , yle bir eyler. Anlailan byl e eyl erden zevk aliyor onlar.
Luke, Ben de senin grendiklerine bir ey ekl eyebilirim, dedi . Tommy Pierce de o ayinl ere
kat ilirmi. Kendisi Sort y' nin meziymi. Kirmizi bir cppe giyiyormu.
Demek o ayinl eri Tommy de bili yormu?
Evet . Belki de onun lmne bu neden oldu.
Yani, Tommy gidip herkese bu ayinl eri mi anlat t i?
Evet ... Veya ant aj yapmaya kal kiti.
Bri dget , dnceli dnceli mirildandi. Bt n bunl ar inanilacak gibi degil ama... Insan Sort y' i
gznn nne get irdi gi zaman bt n bu dedikodul arin dogru oldugunu da anliyor.
Gerekt en yle. O zaman bu hikyeler gln ve hayal olmakt an ikiyor, inanilir eyler halini
aliyor.
Bri dget , Sort y' l e iki kurban arasinda iliki kurduk, dedi . Amy Gibbs... Ve Tommy Pierce.
Peki ya meyhaneci Cart er' l e Dr. Humbleby?
u anda Sort y' nin olanlar la bir ilgisi olduguna ilikin bir ey bilmiyorum.
Meyhaneciyle Sort y' nin ne ilgili olabilecegini kest iremiyorum... Ama Dr. Humbl eby ynnden
durum degiik. Adam dokt ordu. Belki de Sort y' nin anormal oldugunu farket - mit i .
Evet , bu mmkn.
Bri dget , bir kahkaha at t i. Bu sabah rolm iyi oynadim. Sort y'nin syl edigine gre psiik bazi
yet eneklerim olabilirmi. Adama bykannemin byclk yznden dir i diri yakilmakt an g
kurt ul dugunu syleyince, sayginligim bsbt n art t i. Herhal de Sort y beni bir dahaki sefere o
esrar li ayinlerine davet edecek. Bilmiyorum t oplant i t arihi ne zaman.
Luke, bagirdi. Bridget , Allah akina dikkat li ol. Gen kiz, baini kal dirarak, ona hayret le
bakt i. Luke, derin bir soluk aldi. Biraz nce Dr. Humbleby' nin kizi Rose'la t anitim. Onunl a bir
ara Lavini a Fullert on' dan szet t ik. Rose Humbleby, Lavini a Full ert on' un lmnden nce senin
iin ok endie et t i gini syledi.
Ayaga kal kmak iin bir har eket yapan Bri dget , bir denbi re donmu gibi kalakaldi. Ne dedin?
Ne dedin? Lavini a Fullert on benim iin endie mi ediyormu?
Evet Rose Humbl eby yle syl edi.
Rose yle mi syl edi gerekt en?
Evet .
Peki baka ne dedi?
Hi... Yalnizca bunu syledi .
Emin misin?
Tabi eminim.
Kisa bir sessizlik oldu. Sonr a Bridget ,. Anliyorum... diye mirildandi.
Lavinia Full ert on, Dr. Humbleby yznden endieliydi. Ve adam ld... imdi kadinin senin
iin de endie et t i gini duydum...
Bri dget , bir kahkaha at t i. Sonr a ayaga kalkarak baini salladi. Uzun siyah sal ari uut u.
Endie et me. Bana hi bir ey olmaz.
Luke, banka mdrnn masasinin yanindaki kolt ukt a arkasina yaslandi. ok iyi... Korkarim
bir hayli zamaninizi aldim.
Mdr Mr. Jones, t ombul elini yle bir sall adi. Esmer, yuvarl ak, iman yznden memnun bir
anl am okunuyordu. Rica ederim, Mr. Fit zwilli am. Rica ederim. Bildigini z gibi bur asi sakin bir
yer. Yeni yzler grmek her zaman ok houmuza gidiyor.
Luke, Ky gerekt en ilgi ekici bir yer, dedi. Bat il inanlari gl insanlar la dolu bur asi.
Mr. Jones, iini ekt i . Bat il inanlari kknden kazimak iin uzun bir zaman ist er. Bir de
egit i m t abii.
Bence son zamanlarda egit ime haddinden fazla nem veriliyor.
Bu szler^ Mr. Jones' u biraz' airt t i. Lord East erfield' i ele alalim... Kye kari gerekt en
byk bir cmert likl e davraniyor. Kendisi ocuklugunda ne byk sikint ilarla ve engell erl e
kar ilatigini hi unut mami. Onun iin de bugnk genlerin iyi bir egit im grebilmeleri iin
elinden geleni yapiyor.
Luke, it i raz et t i . Onun genliginde iyi bir egit im grememesi, kendisinin byk bir servet
yapmasina engel olmami ama.
Orasi yle... Ama t abi Lord East er field ok yet enekli bir adam.
Luke, Veya ok ansli, diye mirildandi.
Mr. Jones, fena hal de irkildi. Luke, devam et t i . Asil nemli olan ans... Bu hep byledir...
rnegin bir kat ili ele alin. Baarili bir kat il polisin eline neden dmez? Yet enekli oldugu iin
mi ? Yoksa ansi yardim et t i ginden mi?
Mr. Jones, Herhalde ansli oldugu iin, diye it iraf et t i .
Luke, Sonr a sizin u meyhaneci Cart er gibi bir adami el e alalim. Cart er 'in hemen her gece
sarho oldugu muhakkak. Ama bir gece t ut mu, nehre yuvarlanivermi. Bu da yine ansla il gili
t abi.
Banka mdr gld. Bu konuda bazilarina anslarinin yardim et t i gini de syleyebiliriz t abi.
Kimler?
Karisiyla kizma.
A, t abi, t abi.
Bi r memur kapiyi vur arak ieri gir di. Eli nde kgit lar vardi. Luke, iki kgidi imzaladi. Kendisine
bir ek deft eri verdiler. Gen adam ayaga kalkt i. Lavini a Fullert on' un ldg gibi Derby
yar ilarinin yapildigini bili yordu. Onun iin mahsus, Biliyor musunuz, dedi. Bu yil Derby
yar ilarinda ans bana da gld. Ya si ze?
Mr. Jones, glmsedi. Ben bahislere pek girmem. Karim at yar ilarindan hi holanmaz.
O halde bu yilki Derby' e de git mediniz.
Evet .
Buradan Derby' e gidenler oldu mu?
Mr. Hort on git t i sanirim. O yarilar a ok meraklidir. Mr. Abbot da yle. Yari gnl eri br osunu
bil e kapat ir. Ama onun bu yilki Derby' de bir ey kazanmadigim biliyorum.
Luke, gl d. ok kii kazanmadi herhalde... Mdrn elini sikarak, diari ikt i.
Gen adam, bankanin nnde dur arak bir sigar a yakt i. Karitigi olay bir roman olmadigi iin
Mr. Jones'u da kukulul ar li st esine geirmek geregini duymamiti. Banka Mdr, Luke' un
kendisini denemek iin sordugu sorul ara da yle kuku uyandiracak bir t epki gst ermemit i.
Zat en adamin bir kat il oldugunu dnmek bile olanaksizdi. Ayrica Mr. Jones, Derby gn
kyden ayrilmamiti. Luke her eye ragmen bu ziyaret ini n boa git memi oldugunu da
dnyordu. Zi ra bu arada iki ey grenmi t i. Lavini a Full ert on' un ldrldg gn hem
avukat Abbot , hem de Hort on kyden ayrilmilardi. O halde birinden biri Londra' da kadincagizi
arabayla ldrm olabilirdi .
Luke art ik Dokt or Thomas' dan da kukulanmiyordu. Buna ragmen, Onun Derby gn
kyde hast alariyla megul oldugunu grenirsem, iim daha rahat edecek, diye dnyordu.
Bu nokt ayi muhakkak aratirmaliyim. Sonr a Sort y' i de unut mamali. Derby gn Ashe kynde
mi ydi acaba? Eger yleyse o zaman onun kat il olmasi olasiligi zayiflayacak. Ayrica Lavini a
Full ert on herkesin sandigi gibi bir kazaya da ugrami olabilir. Ama dogrusu buna hi iht imal
vermiyorum. Zavalli kadincagiz t am zamaninda ld.
Luke, kal dirimin kenarinda dur an arabasina binerek,, ana yolun sonundaki garaj a git t i.
Ot omobiliyle ilgili bazi nokt alan konumak ist iyordu. ill i yzl, yakiikli, gen bir adam onun
anl at t iklarini dikkat le dinl edi. Sonr a Luke'la arabanin mot orunun zerine egildiler.
Bi ri ieriden seslendi. Ham, bir dakika bur aya gel ir misin? ill i yzl gen adam o t arafa
dogru git t i .
Luke, Ham? diye dnd. Tabi ya. Amy Gibbs' i n nianlisi Ham Harvey bu.
Delikanli biraz sonr a dner ek, zr diledi. Luke' la yeniden mot or hakkinda konumaya
baladilar . Gen adam, arabasini garaj a birakmaya razi oldu. Tam diari ikacagi sirada da
kayit siz bir t avirla, Ham bu yil Derby' e git t iniz mi? diye sordu.
Hayir efendim... Git meyi ok ist i yordum ama olmadi. Pat r ondan izin de ist edim. Baka
yardimcisi olmadigi iin beni dinl emedi bile.
Luke, baiyla sel m vererek sokaga ikt i. Ham Harvey' i de kukulul ar li st esinden silmit i art ik.
O yakiikli gencin kat il olmadigi ort adaydi. Onun Lavini a Fullert on' u i gnemedigi de
anl ailiyordu.
Luke, nehrin kiyisindan malikneye dogru git t i. Yolda, daha nce de oldugu gibi Binbai
Hort on' l a kar ilati. Adam yine kpeklerine bagirip duruyordu. August us! .. Nelly! Nelly,
bur aya gel! .. Neron! Neron! Hort on, yine daha nce oldugu gibi Luke' u belirgin bir merakla da
szd. Ama kar ilama orada kalmadi.
Mr. Hort on, At federsini z, dedi. Mr. Fit zwilli am' l a konuuyorum, degil mi?
Evet .
Ben Hort on' um. Binbai Hort on. Si zinl e yarin mali knede grecegimizi saniyorum. Tenis
oynayacagiz. Miss Bridget beni davet et mek nezaket ini gst er di. Kendisi sizin kuzeniniz oluyor,
degil mi?
Evet .
Ben de yle oldugunu t ahmin ediyordum. Kye yeni biri geldi mi, insan bunu hemen
farkediyor. O sirada kiyamet kopt u. Iki buldog, biimsi z beyaz bir sokak kpegine saldirmaya
kal kt ilar . Hort on, bagirdi. Neron! August us! Buraya gelin! Buraya gelin diyorum! Kpekl er
ist emeye ist emeye onun emrine boyun egdil er. Hort on, yeniden gen adama dnd. Luke ise
kendisine romant i k bir ekilde bakan Nelly' i okamakl a meguld. Hort on, Gzel bir kpek
degil mi? diye sordu. Ben bul doglar i ok severim. Her zaman buldogum oldu benim. Onlar i
diger kpeklere t ercih ederim. Evim yakinda. Buyurun da bir er iki ielim.
Luke, bu davet i kabul et t i . Iki adam yanyana yrmeye baladilar. Hort on yine bul doglardan,
t eki kpeklerin onlar kadar mkemmel olmadiklarindan szediyordu habire. Luke, Nelly' ni n
kazandigi kupalarin hikyesini , August us' a bir nclk veren hekimin budalaligi, Neron' un
kazandigi zaferleri dinl edi.
O arada Hort on' un evinin bahe kapisindan ieri gir milerdi. Adam, Luke'u bir az da kpek
kokan uf ak, duvarlar indaki raflar kit apl arla dolu bir odaya aldi. Hort on, ikil eri hazirl arken,
Luke da evresine bakindi. Burada eski bir iki kolt uk, kpek resimleri ve kir yaamiyla il gili
dergiler vardi. minenin rafina gm kupalar dizilmit i . Bunlarin yukarisinda da yagli boya
bir port re asiliydi.
Iki t epsisinden baini kaldiran Hort on, Luke'un ner eye bakt igini larket mit i . Kisaca; Karim,
dedi . Dikkat i ekecek bir kadindi o. Yznden kiilik sahibi oldugu anlailiyor degil mi?
Evet , gerekt en yle. Luke, Hort on' un len karisinin resmini dikkat le inceledi . Mrs. Hort on,
pembe sat enden bir elbise giymi, eline de bir demet mge almiti. Kahve rengi sal ari
ort adan ayrilmiti. Kadinin incecik dudaklar i vardi. Soguk gri gzleriyle aksi aksi ileriye dogru
bakiyordu. Dudaklar ini da det a fkeyle bzmt .
Hort on, viski bardagini Luke' a uzat t i. Ilgi ekici bir kadindi o. Bir yil kadar nce ld. O
olaydan sonr a da ben ok degit im.
Ne syl eyecegini bilemeyen Luke, Ya? diye mirildandi.
Ot ursaniza. Hort on, eliyle deri kolt uklardan birini iaret et t i . Kendisi de brne yerleerek,
vi ski sodasindan bir yudum aldi. Sonr a da, t ekrarladi. Evet ... O olaydan sonr a ben ok
degit im.
Luke, akin akm, Herhalde kar inizi ok ariyorsunuz, dedi.
Hort on, anlamli anl amli baini salladi. Bir insanin dzenli bir hayat srebilmesi iin bir ee
iht iyaci vardir. Yoksa ipin ucunu birakiverir. Evet , birakiverir. Hi bir eye aldirmaz...
Ama, muhakkak ki
Dost um, ben ne dedi gimi bili yorum. Ama evlili gin nceleri bir erkege agir gelmedi gini iddia
edecek de degilim. Adam nce kendi kendine, 'Hay All ah kahret sin,' der. 'Bu klelikt en farksiz
bir ey.' Ama sonr a her eye aliir. Kisacasi bir disiplin sorunudur bu.
Luke, Hort on' un evlili gini n nasil bir ey oldugunu iyice anl amaga balamiti. Hort on, monolog
syl er gibi, Kadinl ar bir felket t i r, diye devam et t i . Onlari hi bir zaman memnun
edemezsini z. Ama dogrusu bir erkegin olduka dzenli bir hayat srmesini de saglarlar. Luke
saygili bir t avirl a onu dinliyordu. Hort on, sordu.
Evli misiniz?
Hayir...
Eh, siz de yakinda evlenirsiniz. unu da unut mayin,, dost um. Evlilik hibir beye benzemez.
Luke, Evliligin vlmesi oldum olasi houma gider, diye cevap verdi. zellikle herkesin
bir birinden kolaylikl a, boandigi bu gnlerde...
Hort on, Pf! dedi. Genler beni sinirlendiri yor. Hibir eye dayanamiyor onl ar. Gleri yok.
Sabirli da degill er. Luke, evlili kt e bt n bunl ara ne gerek oldugunu sormak iin ildiriyordu
ama zorla t ut t u kendisini. Hort on, ' Karim, diye devam et t i . Milyonda bir rast lanilan
kadinl ardandi. Burada herkes kendisine saygi duyar, onun nerilerini dinl erdi.
yle mi?
Karim samaliklara hi dayanamazdi. Gzn karisindakine dikt i mi , o kimse det a erirdi. u
iyi hizmet i oldukl arini sanan kizlar. Onl ar her t rl kst ahl ikl ara ses ikarmayacaginizi
saniyorl ar. Ama karim onlara yl e bir ders verirdi ki. Biliyor musunuz, bir yil ierisinde t am on
be ah- i ve hizmet i t ut up, savdik. On be...
Luke, Bu Mrs. Hort on iin gnlecek bir ey olmasa gerek, diye dnd. Ama ev sahibinin
onunl a ayni fiki rde olmadigi anlailiyordu. Hort on, Karim bir hi zmet i ie yaramadi mi, onu
hemen kovmakt an hi ekinmezdi, dedi.
Luke, sordu! Hep si z mi son verirdiniz hi zmet ilerin ilerine?
Yo... Tabi ilerinde bizi birakip gidenleri de olurdu. O zaman kar im Lydia, ' Iyi ki defoldul ar,'
derdi.
Luke, baini salladi. Bravo... Ama bu bazan evdeki durumu glet irmez mi ydi?
Hort on, Yo, dedi . O zaman ben Lydia' ya yardim eder- dim. Payima deni hemen
yapardim. Iyi yemek yapmasini bilirim ben. mineleri kolaylikl a yakarim. Dogrusunu
ist erseniz, bul aik yikamayi pek sevmem. Ama mecbur olunca onu da yapardim.
Luke, mirildandi. Anliyorum. Herhal de kariniz Mrs. Hort on olduka hamarat bir kadindi?
Hort on, hemen, Ben karisina ev ii grdren adaml ardan degilim, diye cevap verdi. Zat en
kar im Lydia ev ii yapamayacak kadar zayif, narindi.
Demek gl kuvvet li bir insan degil di o?
Adam, baini sall adi. Maalesef. Ama ok azimliydi. Yenilgi yi kabul et mezdi . Zavalli o kadar
ist irap ekt i ki. st elik dokt orlar da hibir zaman kendisine efkat le davranma- dilar . Dokt orl ar
ok kalpsiz oluyorlar . Onlar yalnizca basit bir sancidan filn anliyorlar . Daha derin eyl ere
akillari ermiyor. rnegin Dr. Humbleby. Herkes onun iyi bir dokt or oldugunu sylyordu.
Si z o fikirde degil misini z?
Humbleby, cahilin t ekiydi. Modern bulular dan hi haberi yokt u. Onun ' sini r' kelimesini bile
duymadigindan eminim. Herhalde o yalnizca kirik kemikl erden, kizamik ve kabakul akt an
anliyordu, o kadar. Sonunda onunla kavga et t i k. Adam karim Lydi a'nin durumundan hibir ey
anl amadi. O zaman kendisine dncelerimi aik aik syledim. Bu da houna git medi t abii .
fkelenerek, karimi t edavi et mek- t an vazget i. Ondan sonr a Thomas'i agirt t ik.
Thomas' i daha begeniyorsunuz demek?
O Humbleby' den ok daha zeki t abii . Eger karim Lydia' nm son hast aligindan kurt ulma imkm
olsaydi, Thomas muhakkak ki bunu baarirdi. Aslinda Lydia iyil emeye balamiti. Sonr a
bir denbire durumu kt l eiverdi .
ok ist irap ekiyor muydu?
Evet ... Gast rit i vardi. Midesi agriyor, ist ifr a ediyordu. Zavalli kadincagiz o kadar ist irap ekt i
ki . Eve hast aneden iki hemire get irt t im. Onl arda da merhamet ve efkat t en eser yokt u.
Sadece ' Hast a yle, hast a byle,' diyorlar di. Hort on baini sall ayarak, ikisini bit i rdi.
Hemirelere hi t ahammlm yokt ur . Kendil erini pek begeni rler. Karim Lydia, hemirelerin
kendisini zehirledikl erini iddia et t i dur- duydu. Bu dogru degildi t abii . Hast alar bazan byl e
eyler dnrler. Thomas, ok kiide bu halin grl dgn anl at t i. Ama aslinda Lydia o
szleri kadinl arin kendisinden nefret et t i klerini sezdigi iin sylyordu. Kadinlarin kt t arafi da
budur. Hemcinsler ini hi ekemezler onlar .
Herhal de Mrs. Hort on' un Ashe kynde kendisine bagli olan bir ok arkadai vardi. Luke,
szleri bir az beceriksizce sylemi t i. Ama baka nasil davranacagini da bilmiyordu.
Hort on, ist emeye ist emeye, Ashe' lilar karimin hast aligi sirasinda ok iyi davrandilar, diye
cevap verdi. Lord Eas-t er field, serl erinden zm ve eft ali yolladi. Yali kadinlar da geli p
Lydia' nm yaninda ot urdular. Honoria Flet e' l e Lavini a Full ert on...
Lavini a Full ert on bur aya sik sik geldi degil mi ?
Evet . Tipik yali kizlar dandi o. Ama iyi kalpli bir insandi. Karim Lydia yznden ok endie
edi yordu. Sik sik onun it i gi il l ari, yedi gi yemekl eri soruyordu. Bunu iyiligi iin yapiyordu t m
bunl ari ama biraz fazla gevezeydi. Luke, anl ayili bir t avirl a baini sall adi. Hort on,
Gevezelige hi t ahammlm yokt ur , dedi . Dogrusu bu kyde gereginden ok kadin var.
Dogru dr st golf oynayacak birini bulamiyorum.
Luke, sordu. Ant ika dkkni olan o gen adam golf oynamiyor mu?
Hort on, dudak bkt . Nereden oynayacak? Uzun zamandan beri bu kyde galiba?
Yok. Geleli iki yil oldu. Pis bir t i p o. Ben o uzun sali, miril miril konuan adaml ardan nefret
ederim. Iin garibi karim Lydia ondan holanirdi. Kadinl ar erkekler hakkinda dogru drst
hkm veremi yorlar . En olmayacak arl at anl ara gveniyorl ar. Biliyor musunuz, Lydia Sort y' nin
uydur ma kocakari ilcini imekt e de diret t i . zerinde bur iaret leri olan mor bir kavanoza
konul mut u il. Szmona ayin ondrdnde t oplanilan ot l ardan yapilmiti. arlat anlik t abii .
Ama kadinl ar byle eyleri yut arl ar. Iki anlamda da t abii . Hah hah hah!
Kydeki avukat Abbot nasil bir adam? Luke, konuyu bir denbire degit irmit i . Hort on' un bunu
pek farket meyece- gini biliyordu. O yasal ardan iyi anliyor mu? Hukuki bir konuda fikir almam
gerek. Abbot ' a git meyi dnyordum.
Hort on, Onun ok zeki oldugunu sylyorl ar, diye baini sall adi. Dogrusu ben kendim kesin
bir ey syleyemiye-cegim. .Aikasi Abbot ' l a kavga et t im. Onu, karim, Lydia' nm
vasiyet namesini hazirl amak iin buraya geliinden sonr a bir daha grmedim. Bence Abbot ,
saht ekrin biri. Bir an dur dukt an sonr a ekledi. Tabii bu onun iini iyi bilmesine engel
degil di.
Luke, Tabii degil, dedi. Tabii degil . Ama Abbot bana bir az kavgaci bir adammi gibi geldi .
Duyduguma gre bu kyde kavga et medigi pek az kimse varmi.
Hort on, Onun bt n kusuru fazl a alingan olmasi, diye cevap verdi. Kendisini st n bir
varlik gibi gryor. Biri kendisine it i raza kalkt i mi da, bunu ahsina yapilmi bir hakaret
sayiyor. Onun Hurribl eby' l e kavga et t igini duydunuz degil mi?
Dr. Humbleby' le Abbot kavga mi et t iler ?
Hem de ne kavga! Ama aikasi buna pek ami degili m. Humbleby, n yargilan olan bir
budal aydi. Abbot ise malm...
Herkes Humbleby'nin lmne zlm sanirim.
Evet ... Belki... Adam, en basit kur all ara bile uymami. Kan zehirlenmesi nemli bir eydi r.
Ben elimi kest im mi , hemen gidip t ent r diyot srerim. Basit bir nl emdir bu. Dokt or olan
Humbleby ise byle bir eyi yapmayi dnmemi bile. Bundan da durum anlailiyor.
Luke, bundan hangi durumun anlaildigini pek bilmiyordu. Ama bu szlerin zerinde
dur mayarak, saat ine bir gz at t i. Sonr a da ayaga kalkt i.
Hort on, gle yemegi zamani gel di gali ba, dedi. A, gerekt en yle. Neyse... Sizinle
grt gmz iin ok memnunum. Dnyayi dolami bir adaml a konumak iyi oluyor.
Yakinda yine yle bir gevezelik ederi z. Siz Dogu' da neredeydiniz? Mayang bogazinda mi?
Dogrusu ben oraya hi git medim. Duyduguma gre bir kit ap yaziyormusunuz. Bat il inanlar
hakkinda degil mi bu?
Evet , ben
Ama Hort on, szlerine devam et t i . Size bir sr il gi ekici olay anlat abilirim. Emin olun,
dost um, ben Hindist an- dayken
Luke, Hindist an' dan dnenlerin anlat makt an pek holandiklari o fakirler, ip oyunlari ve yilanl ar
hakkindaki bilindik hikyeleri dinl emek zorunda kal di. Hort on' un elinden ancak on daki ka sonra
kurt ul abil di. Diari ikarken, Hort on'un Neron' a bagirdigini duydu.
Gen adam, evlilik denilen mucizeye aiyordu. Hort on' un vahi bir kaplandan farksiz olan
kar isinin lmne gerekt en zl dg ve onu aradigi belliydi .
Sonr a bir denbire dur akl adi. Yoksa bu zekice bir rol m?
Neyseki t eni s oynayacagi gn gleden sonr a hava gayet gzeldi. Ev sahibi roln byk bir
zevkle oynayan Lord East erfi eld' in de keyfi yerindeydi. Sik sik yoksul bir ail enin oglu
oldugundan szet meyi de unut muyordu. Tenis mal ari sekiz kii arasinda yapilacakt i: Lord
East er field, Bridget , Luke, Rome Humbleby, Mr. Abbot , Dr. Thomas, Hort on ve Het t y Jones.
Banka mdr nn kizi olan Het t y Jones dur madan kikir kikir glp duruyordu.
Luke, ikinci set t e Bridget ' le, Rose Humbleby ve Lord East erfield ift ine kari oynadi. Iyi bir
t eni siydi Rose. zelli kle servisleri fevkaldeydi. Bazi mal ara da gir mit i . Gen kiz, ust aligiyl a
Lord East er field' in kusurlarini bile kapat iyordu. Iyi oyuncu olmayan Luke' la Bridget , kari ift e
dayanmasini bildiler. - berabereydiler art ik. Sonr a birdenbire Luke' nin oyunu bayagi
ust al ati. Bridget ' le sayilarini bee ikardilar. It e t am o sirada gen adam Lord East erfield' in
fkel enmeye baladigini farket t i . Topun, dia dt gn iddia et t i . Servisin hat ali oldugunu
syl edi. Rose' un it irazl arini da dinl emeyerek, huysuz bir ocuk gibi davranmaya baladi.
Ondan sonr a Bri dget ' in oyununda bir bozukluk bags- t erdi. Gen kiz t opu bir ka defa t akt i.
Hat ali servis at t i. Karidan gelen t opu kar ilayamadi. Sonut a Lord East er field' l e Rose
Humbleby, mai 8 - 6 kazandilar.
Ondan sonr aki main oyunculari kararlatirildi. Rose, Abbot ' la bir likt e Dokt or Thomas ve Het t y
Jones' a kari oynayacakt i.
Lord East er field, banka ot urarak, t erini sildi . Memnun bir t avirl a glmsyordu. Keyfi yerine
gel mit i . Hrt on' a, gazet elerinden birinde ikacak olan Vcut saglamligi balikli yazi
serisinden szet meye baladi.
Luke ise Bridget ' e dnd. Bana sebze bahesini gst er -sene.
Orayi grmeyi neden ist iyorsun?
Lahanaya ok merakliyimdir.
Bezelye sevmez misin?
Tenis kort undan ayrilar ak, et r afi duvarla evrilmi olan sebze bahesine git t iler. Cumart esi
oldugu iin bahivanl ar izinliydi. Bo sebze bahesinin gnet e uyuklarmi gibi bir hali vardi.
Bri dget , It e senin bezelyeler, dedi.
Luke, dnp bakmadi bile. Oyunu neden onlara kazandirdin? diye sordu.
Bri dget ' in siyah kalari haf ife kalkt i. Af edersin... Bi r- flenbir e sinirl eniver dim. Zat en t enisim
pek iyi degil dir .
Ama o kadar kt olmadigi da belli . Yapt igin hat alar bir ocugu bile aldat mazdi. Hele o
servisler!
Bri dget , sakin sakin, Onlarin t ek nedeni kt bir t enis oyuncusu olmam, diye cevap verdi.
Eger daha ust a olsaydim, herhalde o zaman daha inanilacak hat alar yapardim. Ama degilim.
Onun iin de hil elerim bazan anl ailiyor.
Hah, hile yapt igini it iraf ediyorsun demek?
Tabii degil mi ya, sevgili Sherlock Holmes.
Sebep?
Bunu da hemen anlami olman gerekir di. Nianlim Gordon oyunda kaybet mekt en hi
holanmaz.
Peki ya ben? Belki ben oyunda kazanmakt an holanan bir insanim.
Sevgili Luke, korkarim bu benim iin t ekisi kadar nemli degil.
Ne demek ist edi gini daha aika anlat amaz misin? .
Madem ist i yorsun, t abii anl at irim. Insan, ekmegini saglayan kimseyle kavgaya kalkimaz.
Benim ekmegimi de Gordon sagliyor.
Luke, derin bir soluk aldi. Sonr a da dayanamayarak pat l adi. O gln, kck adaml a neden
evl eniyorsun? Nedir bunun nedeni?
Bri dget , nk, diye cevap verdi. Gordon' un sekret eri olar ak haft ada on st erlin aliyorum.
Kendisiyle evlenince adima bankaya iki yz bin st erlin yat iracak. Bana ii pirl ant alar ve incil erle
dolu bir kut u, dolgun bir cep harligi verilecek. Evlil igin bahet t i gi her firsat t an
yararl anacagim.
Ama buna karilik grevlerin de bir sekret erinkinden ok farkli olacak!
Bri dget , soguk bir sesle, Sen hereye muhakkak melodrama kaan bir hava mi verirsin?
dedi . Eger Gordon' u hayalinde karisina ok ik, at eli bir koca olarak canl andi- nyorsan,
bundan vazge. Gordon' un t amamiyle olgunlamami, bazi bakimlardan ocuk kalmi
oldugunu imdiye kadar anl ami olman gerekirdi. Ona gerekli olan bir et en ok bir anne. Ne
yazik ki Gordon' un annesi o drt yaindayken lm. Gordon' un bol bol ve vnebilecegi,
kendisini pohpoh-layacak bir ine iht iyaci var. Gordon' un, Lord East erfield' in baari yklerini
dinl eyecek birine...
Zehirli bir dili n var... yl e degil mi?
Bri dget , sert bir sesle, Benim kendi kendime bir t akim peri masallari anl at t igim yok, diye
bagirdi. Bunu kasde- diyordun degil mi? Ben zeki, eli yz dzgn, parasiz bir kizim, Hayat imi
drst bir ekilde kazanmak ist iyorum. Gordon'un karisi olar ak yapacagim eyler, Gordon' un
sekr et eri olarak yapt igim ilerden pek farkli olamayacak. Evlendikt en bir yil sonra onunl a
yat maya ikarken, beni pmeyi bile unut acagindan eminim. Tek farkli ey aldigim aylik
olacak. Bi rbirlerine bakt ilar . Ikisi de fkeden sapsari kesilmilerdi. Bridget , alayli alayli gld.
Devam et . Sen eski kafali bir gensin. yl e degil mi Luke? u eski kliel emi szleri t ek-
rarl asana. Haydi, ne duruyorsun? rnegin kendimi sat iyorum... Bak bu sz ok begenirim
ben.
Luke, Sen t a kal pli bir iblissin, dedi.
Herhal de bu at eli bir budala olmakt an daha iyidir.
yle mi?
Tabi ya. Bunu gayet iyi biliyorum.
Luke, kmseyerek onu szd. Bildigin nedir?
Bi r erkege ik olmanin ne demek oldugunu biliyorum! Sen Jonnie Cornish' i t anir misin?
Onunla yil nianli kaldim. ok yakiikli ve ho bir gent i. Ona deli gibi ikt im. Bana aci
veren bir akt i bu. Sonunda Jonnie. benden vazgei p, kat eneli , yilda ot uz bin st erlin geli ri
olan kuzeyli bir dull a evlendi . Insan byle bir olaydan sonra aka kar i bagiiklik kazaniyor.
yl e degil mi?
Luke, hafif e inleyerek, bir denbire dnd. Olabilir.
Gerekt en yle oldu!
Bi r sessizlik kt . Aral arinda uzayip giden, elekt r ikli bir sessizlik. Sonunda bunu Bridget
bozdu. Gen kiz, hafif bir t ereddt le, Herhal de benimle bu ekil de konumaya hibir hakkin
olmadiginin farkindasm, dedi . Sen u anda Gordon' un evinde ot uruyorsun. Bu yapt igin da
t er biyesizlik.
Luke, kendisini t opl amiti. Nazik nazik, Bu da klielemi bir sz degil mi? diye sordu.
Bri dget kipkirmizi oldu. Belki. Ama hi olmazsa dogru.
Degil ... Seninle o ekilde konumaya hakkim var.
Ne mnasebet !
Luke, gen kiza bakt i. Yz acayip bir ekilde sararmiti. Bu haliyle ist irap eken bir hast aya
benziyordu.' Hakkim var... nk seni seviyorum... Demin ne demit in?.. Evet ... Seni o
kadar ok seviyorum ki, bu bana det a aci veriyor.
Bri dget , bir adim geriledi . Sen...
Evet , ok gln degil mi? Kahkahalar la glmeni saglayacak bir ey bu! Ben bur aya bir i iin
gel dim... Sonr a sen evin kesinden ikt in... Nasil anlat ayim bilmem ki? Beni byledin det a.
Bana yle geliyor... Bi raz nce peri masall arindan szet t in. Bana da bir peri masali
yaiyormuum gibi geliyor. Senin byne kapildim. Elini uzat ip, ' Kur baga haline gir ,' dedigin
an, gzlerimin yerinden firl ayacagini ve hoplaya hopl aya buradan uzaklaacagimi saniyorum.
Gen kiza dogru bir adim at t i. Sana deli gibi igim, Bridget Con- way. Seni ilginca sevdigim
iin de, t enist e kaybet t igi zaman iuysuzlaan kocaman gbekli , uf acik t ef eci k bir Lord' la
evl enmeni ist emiyorum!
O halde ne yapmami neriyorsun?
Lord East erfi eld yerine beniml e evlenmeni t abi. Ama muhakkak ki bu nerim de kahkahal arla
glmene neden olacak.
Gerekt en glmekt en bayilacagim!
Tabi. Neyse... Art ik ikimiz de birbirimizin dncelerini anl adik. imdi t eni s kort una dneli m
mi ? Belki bu kez bana t eni st e kazanmasini bilen bir e bulursun?
Bri dget , t at li t at l i, Bana oyunu kaybet mekt en hemen hemen Gordon kadar
holanmiyormuun gibi geli yor, dedi.
Luke, bir denbire gen kizi omuzl arindan yakaladi. Zehirli bir dilin var, degil mi, Bri dget ?
Belki bana iksin Luke ama benden holandigini hi sanmiyorum.
Evet ... Gerekt en senden hi holanmiyorum.
Bri dget , dikkat le onu szyordu. Ingil t ere' ye dnerken evlenerek sakin bir yere yerlemeyi
dnyordun, degil mi?
Evet .
Ama hayalindeki kadm bana hi benzemiyordu? Senin gibi birine ik olacagim aklimdan
bil e gemiyordu.
Tabi. Senin nasil bir kadini t ercih et t igini biliyorum. Gayet iyi biliyorum.
Ne kadar zekisin, Bridget 'ci gim.
Begendi gin t ipi t ar if edeyim. Gayet iyi huylu, kir hayat indan holanan, kpekl eri t erbiye
et mesini bilen bir kiz. Herhalde onu hayalinde canl andirdigin zaman sirt inda t wid bir t ayyr
vardi. Spor ayakkabisinin bur nuyla minedeki kt kleri it i yordu.
izdi gin t ablo pek ho. <
Bundan eminim. Art ik t enis kort una dnelim mi? Sen e olarak Rose Humbleby' i seersin. O
iyi bir oyuncu oldugu iin mai kazanmaniz it en bile degil .
Eski kafali bir erkek oldugum iin son sz sana birakiyorum.
Yine bir sessizlik oldu. Sonr a Luke ell erini agir agir gen kizin omuzlarindan ekt i . Ikisi de sanki
hl sylemek ist edikleri bir ey daha varmi gibi bir sre kari kar iya durdular.
Sonr a Bridget birdenbi re dnerek kort a dogru git meye baladi. Ma yeni bit iyordu.
Rose' a yeniden oynamasi sylenince, gen kiz it iraz et t i. Ben arka arkaya iki set oynadim
ama.
Ama Bridget diret t i. Ben bir az yorul dum. Camm t enis oynamak ist emiyor. Sen ve Luke, Miss
Jones' l e Mr. Hort on' a kari oynayin.
Fakat Rose yine it i raz edince drt erkegin ma yapmasi kararlatirildi. Daha sonr a da ay
it iler.
Lord East er field ogunlukla Dokt or Thomas'la konut u. Gen adama son zamanlarda
Well erman Kreit z laborat uarlar ina yapt igi ziyaret t en byk bir gururla szet t i .
Son bilimsel bulularin neler oldugunu anl amayi ist iyordum. Gazet emde ikan yazilarin
hepsinden ben sorumluyum. Oldum olasi byle dnrm. Bilim agi bu. Kit lel er bilmin ne
oldugunu anl amali, bunu kolaylikla hazmede- bilmeliler.
Dr. Thomas, omuzl arini hafife silkt i . Yarim bilgi her zaman t ehlikeli bir eydir.
Lord East er field, Evde bilim, dedi . It e gayemiz bu. Bilimle il gilenmeli...
Bri dget , ci dd bir t avirla ekledi. Deney t plerinde neler oldugunu anl amaliyiz.
Lord East er field, Laborat uarlari ok begendim, diye devam et t i . Beni Wellerman kendisi
gezdi rdi, t abi. Ona yanima yardimcilar indan bir ini vermesi iin rica et t i m ama beni dinl emedi.
Luke, mirildandi. Tabi.
Lord East er field, memnun bir t avirla ona bakt i. Well erman bana her eyi basit bir biimde
aikladi. Bakt eriler, klt rler, serumlar. Deneylerin prensipleri . Hazirladigimiz serinin ilk
makalesini yazmaya da razi oldu.
Bri dget ' in halasi Mrs. Anst rut her, Yanilmiyorsam onlar kobay kull aniyorl ar, dedi. Zalimce
bir ey bu. Ama t abi bu kedileri ve hat t a kpekleri kullanmal ari kadar kt degil .
Hort on, soguk bir sesle bagirdi. Kpeklerin zerinde deney yapan adaml ari vurmali!
Avukat Abbot , Hort on, diye baini sall adi. Senin kpeklere insanlar dan daha fazl a deger
verdi gin anl ailiyor.
Hort on, Tabi, diye cevap verdi. Kpekl er, insanlar gibi dnp seni arkadan vurmazlar.
Kall elik et mezler. Bir kpek insana kt bir sz syl emez.
Avukat , gld. Ama o kt dilerini baldirina gei ri- verir. Buna ne dersin, Hort on?
Hort on, baini salladi. Kpekler bir insanin karakt erini hemen anl arlar .
Geen haft a senin o yabani hayvanlardan biri az kalsin bacagimi kapiyordu. Buna ne cevap
vereceksin, Hort on.
Deminki cevabimi verecegim.
Bri dget , hemen araya giriverdi . Tekrar t enis oynayalim mi?
Yeniden kort a git t il er. Daha sonr a Rose Humbleby, Lord East erfield' e, All ahaismarladik,
derken Luke onun yanma git t i.
Si zi evinize kadar gt reyim. Tenis raket inizi de t airim. Arabaniz yok degil mi?
( Hayir, ama evim o kadar uzakt a degil .
Ben de bir az yrmek ist iyordum... Luke baka bir ey sylemeyerek, gen kizin raket iyle
t eni s ayakkabilarini aldi.
Yrmeye baladilar. Rose, bazi eylerden szet t i . Luke ona kisa cevapl ar veriyordu. Ama gen
kiz bunun farkinda degil di.
Humbleby' lerin bahe kapisindan gir erl erken, Luke' un da yz aydinlandi. Neyse kendimi
imdi iyi hissediyorum.
Daha nce iyi degil miydini z?
Farkinda degilmi gibi davranmaniz ok ho. Somurt t ugum herhalde gznzden kamadi.
Ama neyse beni bundan kurt ar diniz. Bana glgelerin arasindan gnee ikmiim gibi geliyor.
Gerekt en de yle. Malikneden ikt igimiz zaman gne bulut l arin arkasinda kaybolmut u.-
Ama imdi hava aildi.
Evet ... Iki anlamda da yle oldu. Neyse... Bence dnya yine de gzel bir yer.
Tabi ya.
Miss Humbleby, biraz kst ahl aabili r miyim?
Si zin hi bir zaman kst ahlik edemiyecegini zden eminim.
It e bundan hi emin olmayin. Size yalnizca Dokt or Thomas' m ok ansli bir insan oldugunu
syl emek ist iyordum.
Rose, kipkirmizi kesilerek glmsedi .
Luke, Demek sylenil enler dogru? dedi. Yani Dokt or Thomas' l a nianlisiniz.
Rose, baini sall adi. Ama imdiki halde bunu resmen il n et meyecegiz. nk babam bu
evlili gin aleyhindeydi. O lr lmez nianimizi iln et memiz garip olacakt i.
Demek babaniz Dr. Thomas' la evlenmenizi ist emiyordu?
Rose, agir agir, ist emeye ist emeye baini nne egdi. Evet ... Korkarim meselenin asli
uydu... Babam Geof frey' den holanmiyordu.
Bi rbirleriyle zit mi gidiyorl ardi?
Bazen yle gibi gzkyordu. Tabi babacigim bir t akim nyargilari olan bir adamdi.
Tabi sizi de ok seviyor ve abucak evl enip yanindan ayrilmanizi da ist emiyordu.
Rose, ekingen bir t avirl a baini sall adi.
Luke, dikkat le ona bakarak, Bundan daha baka nedenler de mi vardi? diye sordu. Babaniz
Thomas'la evl enmenizi kesinli kle ist emiyordu sanirim.
Evet . Aikasi babaml a Geoffrey, bir birlerinden ok farkli insanlar di. Bu yzden bazen
at iiyorl ardi. Geoffrey bu konuda ok iyi, ok sabirli davraniyordu. Ama babamin kendisinden
holanmadigini bil digi iin giderek ekingenlei- yor, onunl a fazla konumakt an kamiyordu. Bu
yzden de babam hibir zaman onu iyice t anima firsat im bulamadi.
Luke, nyargilarla savamak ok zordur, dedi. O kadar mant iksiz bir eydi ki bu!
Babaniz bu evlenmeyi ist ememesinin nedenlerini aika syl edi mi?
Hayir, hayir. Syl eyemezdi ki. Yani, Geoffrey' nin aleyhinde syleyebilecegi hi bir ey yokt u.
Yalnizca babam ondan holanmiyordu, it e o kadar.
Senden holanmiyorum Dr. Fell, Bunun nedenini de syleyemem...
yle.
Babanizin it i raz et t i gi beli rli bir ey yok muydu? rnegin Thomas iki iiyor mu? Ya da at
yarilarinda oynuyor mu?
Hayir... Geof frey' nin Derby de hangi at in birinci gel digini bil e bildi gini sanmiyorum.
Luke, mirildandi. It e bu garip... Bili yor musunuz bana Derby gn Dr. Thomas'i Epsom' da
grmm gibi geldi.
Luke, bir an endieyl e kizin yzne bakt i. Ona, Ingil t ere' ye Derby gn dndgn syleyi p
syl ememi oldugunu hat irl amaya aliiyordu. Fakat Rose, ondan phelenme- mit i . Hemen
cevap verdi.
Geoffrey'i Derby' de grdgnz m sandimz? Ama bu olanaksiz. Bu civardan ayrilamazdi.
Ashwood' da g bir dogumda bulundu. Hemen hemen bt n gn orada geirdi .
Hafizaniz ok kuvvet li.
Rose, gld. Bunu iyi hat irliyorum. nk Geoffrey bana bebege t akma ad olarak ' Juj ube'
adini verdiklerini syledi. Derby' de o kazanmi degil mi?
Luke, dalgin dalgin baini sall adi.
Rose, Zat en, diye devam et t i. Geoffrey yar ilar a hi git mez. yl e eyl erden ok sikilir.
Sonr a degiik bir t avirl a, Ieri girmez misini z? dedi. Annemin sizi grmek ist eyecegini
saniyorum.
Bundan emin mi sini z?
Tabi...
Rose gen adami gnein son iikl arinin det a hznle aydinl at t igi bir odaya gt rd. Bir kadm
gari p bir t avirla bir kolt uga bzlp ot urmut u. Annecigim, sana Mr. Fit z- willi am' i get irdim...
Mrs. Humbleby, irkil erek dogruldu. Luke'un elini sikt i. Rose usulca odadan ikt i.
Mrs. Humbleby, Sizinle t anitigima ok memnun oldum, Mr. Fit zwill iam, dedi. Rose' un
syl edigine gre bazi ahbapl ariniz yillar nce kocami t anirl armi.
Evet , Mrs. Humbl eby... Luke, bu yalani dul kadina t ekrarlarken kendisinden bayagi nefret
et t i . Ama yapabilecegi baka bir ey de yokt u.
Mrs. Humbleby, Kocaml a t animi olmanizi ist erdim, diye iini ekt i . ok iyi bir adam,
olaganst bir dokt ordu o. Sirf gl kiili gi sayesinde hayat l arindan mit kesilmi zavallilari
iyi ederdi.
Luke, efkat le, Bur aya geldi gimden beri dokt or hakkinda ok ey iit t im, diye cevap verdi.
Kydekil erin onu ne kadar ok sevdiklerini bili yorum.
Gen adam, kadinin yzn iyice gremiyordu. Sesi ise gayet monot ondu. Ama bu sest eki
duygusuzluk nasilsa dul kadinin aslinda byk aci ekt i gini iyice ort aya koyuyordu.
Mrs. Humbleby bir denbi re gen adamin beklemedigi bir ey syledi. Bu dnya ok kt bir
yer, Mr. Fit zwilliam. Bunu bili yor muydunuz?
Luke, bir az airmiti. Evet ... Belki yle olabil ir.
Kadin diret t i . Ama siz byle oldugunu bili yor musunuz? Bu ok nemli it e. Et raf ok kt .
Insanin daima hazir olmasi, bu kt lkl e savamasi gerek. Kocam bunu bili rdi. Hep iyiden ve
dogrudan yanaydi o.
Luke, usulca, Bundan eminim, diye mirildandi.
Mrs. Humbleby, Kocam bu kydeki kt lkl erin farkindaydi, dedi. O her eyi biliyordu...
Bi rdenbir e kadin hikira hikira aglamaya baladi.
Luke, dogrul du. ok zgnm...
Kadin, aglamaya baladigi gibi yine bir denbire sust u. Kendisini t opl amiti. Beni bagilayin...
Bugn sizinle fazla konuamiyacagim... Elini Luke' a uzat t i. Gen adam bu eli t ut t u. Mrs.
Humbleby, Burada daha kalacaksiniz, muhakkak gelip bizi grn, diye fisildadi. Bu Rose
iin ne kadar iyi olur. Kizim sizden ok holanmi.
Ben de ondan holandim, efendim. Bence Rose, uzun zamandan beri rast ladigim kizl arin en
iyisi ve drst , Mrs. Humbleby.
Rose beni ok sever .
Dokt or Thomas da ok ansli bir adam.
Evet ... Mr. Humbleby, elini ekt i . Bilmiyorum.. Her ey o kadar g ki... Sesi yine
if adesizlemi t i.
Lke, kadini o lo odada birakt i. Mrs. Humbleby, ellerini bir bir ine kenet l eyi p kenet l eyi p
aiyordu.
Gen adam, eve dogru giderken hep bu konumayi dnd. Derby gn Dokt or Thomas
Ashe kynde degilmi. Arabayla baka bir kye git mi. Oradan kolaylikla Londra' ya kadar
uzanabili rdi. Ama herhalde gerekt i ginde Thomas o gn gerekt en dogumda bulundugunu
kanit layabilir. Aklina yeniden Mrs. Humbl eby gel di. Kadin, ' Dnyada ok kt lk var,' derken
neyi kasdediyordu? Neden bu cmlenin zerinde israrla dur du. Bunun nedeni kocasinin
lmnn kendisini ok sarsmi olmasi miydi? Yoksa kadin bir eyl er mi bili yordu? Belki de
Dokt or Humbl eby lmnden nce bir ey grendi ve bunu kar isina syledi... Ne olursa olsun,
bu ie devam et mem gerek...
Gen adam, elinden geleni yapiyor, Bridget ' le kavgal arini hat irlamaya aliiyordu.
Luke, ert esi sabah yeni bir karar verdi. Bugne kadar gizli kapakli sorut urmalar yapt ik. Art ik
daha fazla bir ey grenmem kabil degil . - imdi yazar roln birakip, amacimi aik aik
bel irt mem daha dogru olur. nce gidip Honoria Flet e' le konuacagim. Kadin bana bildikl erini
syl edi. Bugn de onu bana t ahmin et t i klerini syl emeye zorlayacagim.
Miss Flet e, Luke'u sakin bir t avirla kariladi. Gen adamin ziyaret ine amia benzemiyordu.
Luke, hemen konuya girdi. Miss Flet e, herhalde si z benim Ashe kyne sirf kit ap yazmak iin
gel medigimi anl adiniz. Ben bur aya zavalli Amy Gi bbs' in lmn aratirmaya geldim.
Honoria Flet e, Yani, dedi. Sizi bur aya polis mi yoll adi?
Hayir, hayir. Ben sivil memur degili m. Luke, neeli bir t avirla ekledi. Romanlarda ok
rast lanan t i plerdenim ben. Yeni zel det ekt ifim.
Anliyorum... O halde sizi bur aya Bridget Con way get irt t i.
Luke, bir an t ereddt et t i . Sonr a da bu sze it iraz et memeye karar verdi. Yoksa kye nasil
geldi gini anlat masi pek kolay olmayacakt i.
Honoria Flet e, sesinde hafif bir hayranlikl a konumasini srdr d. Bridget ok zeki ve
becerikli bir kizdir. Korkarim, eger bu i bana birakilsaydi, n sezilerime kesinlikle
gvenemezdim. Yani insan bir eyden t amamiyle emin olamayinca, kesin bir ekil de de
hareket edemez.
Fakat si z eminsiniz, degil mi?
Honoria Flet e, cidd bir t avirla, Hayir, degilim Mr. Fit zwilli am, dedi. Bu insanin emin
olabi lecegi bir ey mi? Sonut a hepsi de hayal rn olabil ir. Yalniz yaayan, konuacak, fikrini
alacak kimsesi olmayan bir insan melodrama kaan t avirlar t akinmaya yanli kararlar vermeye
balayabilir.
Luke, bu szlerin dogrulugunu kabul et t i gini belirt mek
iin baini sall adi. Sonr a da yumuak bir sesle, Ama iin iin yine de eminsiniz sanirim, diye
mirildandi.
Buna ragmen Honoria Flet e, yine de t ereddt et t i . Baka baka eylerden szet medigimizi
umarim.
Luke, glmsedi. Her eyi aik aik syl ememi mi ist iyorsunuz? Pekl. Siz Amy Gi bbs' in bir
cinayet e kurban git t igini dnmyor musunuz?
Honoria Flet e, bu kadar aik sz kar isinda haf ife ir- kil di. Amy'nin lm kafamda bazi
sorul arin belirmesine sebep oldu.
Luke, sabirla, Ama kizin dogal bir ekilde ldgn de sanmiyorsunuz degil mi? diye sordu.
Hayir.
Bunun kaza olmadigindan da eminsiniz?
Bence bu imknsiz bir ey. O kadar ok...
Luke, yali kadinin szn kest i. Bu olayin int ihar oldugunu zannet miyorsunuz t abi?
Ne mnasebet .
Luke yine yumuak bir sesle, O hal de bu olayin bir cinayet oldugunu dnyorsunuz, dedi .
Honoria Flet e, t ereddt et t i . Yut kundu ve nihayet cesaret l e konumaya karar verdi. Evet .
yle.
Iyi. O halde art ik konumamiza devam edebili riz.
Yali kadin, endieyle aiklamaya girit i. Ama bu inancimin kesin delillere dayanmadigini da
syl emeliyim. Benimki yalnizca bir kuku.
Biliyorum. Zat en bizimki de gizli bir konuma. Si zinl e bir birimize ne dndgmz,
nelerden kukulandigimizi anlat iyoruz. Amy Gi bbs' i n ldrl dgnden eminiz. Si zce kat il kim?
Honoria Flet e, baini salladi. Endieli bir hali vardi. Luke ise gzlerini ona dikmi t i. Kizi
ldrmeyi ist eyen kimdi?
Yali kadin, agir agir, Sanirim Amy, garaj da alian nianlisiyla yani Ham Harvey' le kavga
et mit i . Harvey, akli bainda, alikan bir gent ir. Insan gazet eler de genlerin sevgili lerine
sal dirdikl arini, onl ari ldrdkl erini okuyor ama Harvey' in byle bir ey yapabilecegini hi
sanmiyorum. Luke, baini salladi. Honoria Flet e, szl erine devam et t i . Ayrica onun bu
ekilde bir cinayet ilemiyeceginden de eminim. Yani yukari t irmanip, aik pencereden ieri
gir ecek, ksrk ur ubu yerine, apka boyasini koyacak... Bu yani...
Luke, ona yardim et t i . Bu fkeli bir igin yapabil ecegi Mr har eket degil , demek ist iyorsunuz,
degil mi? Haklisiniz. Bence Ham Harvey' i kukulul ar list esinden hemen silebiliri z. Amy, onu
ort adan kal dirmak ist eyen, pl nini dikkat le yapan, buna ust alikl a kaza ss veren biri
iledi. Sizce bu insan kim olabilir? Bu konuda bir fikriniz var mi?
Honoria Flet e, Emin olun yok, dedi.
Bundan emin mi sini z?) )
E. . . evet . . . Tabi.
Luke, dnceli bir t avirla yali kadina bakt i. Honoria Flet e bu son szleri t ereddt le sylemit i
gali ba? Peki, diye mirildandi. Sizde cinayet sebebi nedir?
Bi r sebep oldugunu sanmiyorum. Yali kadin bu sefer daha kesin bir t avirla konumut u.
Amy, Ashe' de ok yerde aliti mi?
O, Lord East erfield' in yanma girmeden nce bir yil kadar Hort on' l arda hizmet ilik et t i .
Luke, abucak durumu zet ledi. O hal de mesele yle: Bi ri Amy Gi bbs' i ort adan kaldirmayi
ist edi. Bazi delil lerden kat ilin, eski t i p bir adam oldugunu anliyoruz. Bu apka boyasinin kirmizi
oluundan anlailiyor. Sonr a adam olduka - at let ik. nk garaj in damindan kizin penceresine
tirmanabilmi. Bu bakimdan mut abik miyiz?
Honoria Flet e, Tamamiyle, dedi.
Izin verir misini z, gidip ben de o pencereye t irmanayim?
Rica ederim, buyurun. Bence gzel bir fikir bu.
Gen adami yan kapidan ikararak, arka avluya gt rd. Luke garaj in damina kolaylikla
tirmandi. Oraya ikinca da Amy'nin penceresini rahat a at i ve odaya at ladi. Birka dakika
sonr a yeniden avluya, Miss Flet e' in yanma inmit i . Mendille ellerini siliyordu. Bu i
grndgnden daha da kolay, bir az kuvvet ve evikli k yet erli... O gece pencerenin diinda
izl ere rast lamadiniz mi?
Honoria Flet e, baini salladi. Hayir... Oraya bakmadik bile. Tabi polis memuru da oradan ieri
girmit i .
Evet . Iz bulunsaydi bile bunu poli sin yapt igi sanilacak- t i. Polisler kat illere nasil da yardim
edi yorlar ! Neyse... Olan- olmu...
Miss Flet e' le bir likt e yeniden ieri girdiler.
Luke, sordu. Amy' nin uykusu agir miydi?
Honoria Flet e, det a fkeyle, Onu sabahl ari kaldirmakt a ok glk eker dik, diye
homurdandi. Bazen kapiya dakikal arca vurur , seslenirdim. Bana neden sonr a cevap verirdi.
Ama bildi gini z gibi eski bir sz vardir. Mr. Fit zwilli am, "Duymak ist emeyen bir insan bir
sagirdan daha da agir iit i r.'
Luke, baini salladi. Dogru... ok dogru... imdi sira cinayet sebebinde, Miss Flet e. En
bel irgin olaniyla balayalim. Sizce Amy Gibbs' le Sort y denil en o adamin arasinda bir ey var
miydi? Tella ekl edi. Ben yalnizca fikrinizi soruyorum o kadar.
Yalnizca fikrimi soruyorsaniz, o zaman syleyeyi m: : Evet .
Luke, mirildandi. l ... Peki , si zce Amy ona ant aj yapabil ecek bir kiz miydi?
Bu konudaki fi krimde u: Amy' den byle bir ey bekleni rdi.
Amy ldg sirada yaninda hat iri sayilir para var miydi?
Honoria Flet e, yle bir dnd. Sanmiyorum... Eger haddinden fazla parasi olsaydi, hi
kukusuz kulagima gelirdi.
Amy lmeden nce msrife para har camiyor muydu?
Hayir, sanmiyorum.
O zaman bizim ant aj varsayimi da bir az zayifliyor. nk kurban byle kesin t edbirler
almaya kalkmadan nce iii olmazsa bir kez ant aj ciya ist edigi parayi verir. Tabi baka bir
varsayim daha var. Belki Amy bir ey biliyordu.
Ne gibi bir ey?
Burada, Ashe' de ot uran biri iin t ehlikeli olabil ecek bir sir. Bu varsayimi ele alalim. Amy,
Ashe' de bir sr yer- e alimiti. Belki bu arada szgelimi Mr. Abbot gibi bir inin meslek
hayat i iin t ehlikeli olabil ecek bir ey grendi.
Mr. Abbot gibi biri mi ?
Luke, abucak at ildi. Veya Dokt or Thomas'm bir ihmalini veya meslek adamina yakimayacak
bir hareket ini grendi.
Honoria Flet e, Ama muhakkak ki ... diye baladi. Sonr a da durakladi.
Luke, devam et t i . Amy Gibbs' in Mrs. Hort on' un ldg sirada Hort on' larda alitigini
sylediniz sanirim.
Kisa bir sessizlik oldu. Sonr a Miss Flet e, Mr. Fit zwill iam, dedi. Hort on' l ari bu ie neden
kar itirdiginizi sorabili r miyim? Mrs. Lydi a Hort on bir yil kadar nce ld.
Biliyorum. Ve Amy Gibbs o sirada orada aliiyordu.
Anliyorum. Hort on' l arm bu ile ne il gisi var?
Bil miyorum. Yalnizca aklima gel di. Mrs. Hort on had gast rit t en ld degil mi ?
Evet .
Hi bekl enmedik bir anda mi ld?
Honoria Flet e, agir agir cevap verdi. Bence yle... Mrs. Sort on, iyil emeye yz t ut mut u.
Yakinda ayaga kalkacagim dnyordum. Sonra bir denbire durumu agirlati. Ve ld.
Dr. Thomas bu duruma ati mi?
Bilmiyorum. airdi sanirim.
Ya hemir eler? Onl ar ne dediler?
Honoria Flet e, mirildandi. Bence hemir eler bir hast anin agirlaip lmesine hibir zaman
hayret et mezler. Onl ari airt an hast anin iyil emesidir.
Luke, israr et t i . Ama Mrs. Hort on' un lmesi sizi hayret e drd degil mi?
Evet . Daha bir gn nce ona git mit im. Her zamankinden daha iyi gzkyordu. Hat t a neeli
neeli konut u da.
Mr. Lydi a Hort on, kendi hast aligi hakkinda ne dnyordu?
Mrs. Hort on, hemir elerin kendisini zehirlediklerinden ikyet ediyordu. Bi r hemir eyi evden
at t irmiti. Son gelen iki kadinin da onun kadar kt oldugunu sylyordu.
Herhal de onun bu szlerine pek nem vermedini z?
Tabi. Bu szl ere hast aligin neden oldugunu dndm. Lydia Hort on, her eyden kukulanan
bir kadindi zat en. Belki bir lnn arkasindan bu ekilde konumak dogru degil , ama Mrs.
Hort on, dikkat i ekmekt en holanirdi. Hibir dokt orun kendisini anlayamadigindan,
hast aliklarin hibir zaman basit eyler olmadigindan szeder dururdu. Ya bilinmeyen bir
hast aliga t ut uldugunu ya da bir inin kendisini ort adan kaldirmaya alitigini sylerdi.
Luke, kayit siz bir t avirla konumaya aliti. Kocasinin kendisini ort adan kaldirmaya alitigini
sanmiyordu ya?
Hayir, hayir. Bu hibir zaman aklina gelmedi onun. Yali kadin bir an dur du. Sonr a da usul ca
sordu. Si z byle mi dnyorsunuz?
Luke, agir agir, Birok koca karisini ldrm st elik kanunun penesine de dmemit ir,
dedi . Anl adigima gre Mrs. Hort on, her erkegin memnunlukla ort adan kaldirmayi ist eyecegi
bir kadmmi. Sonra kocasina hat iri sayilir bir miras da birakmi.
Evet , birakt i.
Si z ne dnyorsunuz, Miss Flet e?
Fikrimi mi grenmek ist iyorsunuz?
Evet , yalnizca fikrini zi.
Honoria Flet e, kelimelere basa basa, Bence Mr. Hort on, karisina ok bagliydi, diye cevap
verdi . Byle bir ey yapmak onun aklindan bile gemezdi.
Luke, dikkat le yali kadina bakt i. Miss Flet e de kehribar rengi gzleriyle onu szyordu.
Gen adam, iini ekt i. Herhal de haklisiniz. Baka t rl olsaydi bunu muhakkak bili rdini z.
Yali kadin, haf ife glmsedi. Biz kadinlarin gzler inden bir ey kamadigini mi
dnyorsunuz?
Gerekt en yle... Miss Full ert on sag olsaydi o da si zin gibi mi dnr d dersiniz?
Ben Lavinia Full ert on'un fikir yrt t gn hi bir zaman duymadim.
O Amy Gibbs hakkinda ne dnyordu?
Miss Flet e, hat irlamak ist ermi gibi kalarini at t i. Bu sorunuzu cevaplandirmak g.
Lani via' nm pek garip bir kukusu vardi.
Ne gibi?
O burada, Ashe kynde garip bir eyler oldugunu dnyordu.
Luke, rnegin, bir inin kk Tommy Pierce'i pencereden at t igini iddia ediyordu, degil mi?
dedi.
Honoria Flet e, gen adama hayret le bakt i. Bunu ner eden biliyorsunuz, Mr. Fit zwilli am?
Miss Lavini a Fullert on bunu baha kendisi syledi. Tabi byl e aik aik anl at madi ama im
et t i.
Yali kadinin yz heyecandan pembelemit i . ne dogru egildi . Bu ne zaman oldu, Mr.
Fit zwilliam?
Luke, usulca, ldg gn, diye mirildandi. Londra' ya birlikt e git t ik.
Lavinia si ze nel er anl at t i?
Ashe kynde ok kimsenin ldgn syledi . Amy Gibbs, Tommy Pierce ve o Meyhaneci
Cart er ' den szet t i . 'Yakinda da Dokt or Humbleby lecek?' dedi.
Miss Flet e, agir agir baini sall adi. Bt n bunl ara kimin neden oldugunu da aikladi mi?
Luke, fkeyle, Cinayet leri, yznde t uhaf bir ifade beliren bir adamm iledigini syl edi, dedi .
Ona gre bu ifadeyi farket memek kabil degil di. Miss Lavinia Full ert on, kat il Dr. Humbleby' le
konuurken bu if adenin yine yznde belirdigini de grm; bu yzden de Humbleby' nin ok
gemeden lecegini anlamiti.
Honoria Flet e, fisildadi. Ve zavalli adam gerekt en de ld. Allahim! Allahim! Arkasina
yasl andi. Gzlerinde dehet dolu bir ifade vardi.
Luke, Kim bu adam? dedi. Syleyin Miss Flet e. Onun kim oldugunu bildiginizden eminim.
Ne yazik ki bilmiyorum. Lavini a bunu bana sylemedi .
Luke, ona bakt i. Ama kat ilin kim oldugunu t ahmin edebili rsiniz. Lavinia Full ert on'un kimden
kukulandigini pekl sezmiini zdir . Miss Flet e, ist emeye ist emeye baini egdi. Luke, israr
et t i . Bana onun kim oldugunu syleyin.
Honoria Flet e hizla baini salladi. Olmaz. Siz benden hi de dogru olmayan bir eyi yapmami
ist iyorsunuz. Art ik lm olan bir arkadaimin kafasindan geenleri soruyorsunuz. Ben bu
ekilde kimseyi sul ayamam.
Bu bir sulama olmayacak ki . Ben sadece si zin fi krini zi grenmek ist iyorum.
Yali kadin umulmadik bir kesinlikle davrandi. Eli mde bir ip ucu yok. Hibir ip ucu yok. Lavinia
bana aik aik bir ey sylemedi. Evet , ben onun bir inden kukulandigini dnebilirim. Ama
ya t amamiyle yaniliyorsam? O zaman sizi yanli yola srklemi ve bazi kt eylere sebebiyet
vermi olurum. Birinin adini vermekle hem fenalik, hem de haksizlik et mi olmaz miyim?
Ayrica bu konuda yamlip yanilma- digimdan da emin degili m. Miss Flet e, dudaklar ini bzerek
kesin bir t avirla ve hat t a fkeyle gen adama bakt i.
Luke, yenilgi yi sessizce kabul et mesini bilenlerdendi . Gen adam, Miss Flet e'in adalet
duygusunun ve henz anli-yamadigi baka bir eyin kendi aleyhine alitigini seziyordu. Nazik
bir t avirl a ayaga kalkarak, All ahaismarladik, dedi . Daha sonra t ekrar dnp, sal diriya devam
et mek niyet indeydi, ama halinden hi belli degildi bu. Uygun buldugunuz ekilde har eket
et mekt e haklisiniz, Miss Flet e. Yardimlariniz iin t eekkr ederim.
Honoria Flet e, gen adami kapiya kadar gei rirken o eski emin t avirl ari pek kalmamiti. Yanli
bir fi kir edinmenizi... diye baladi. Son cmleyi t amaml amayarak, baka bir ey syl edi.
Si ze baka ekilde yardim edebilirsem, bunu memnunlukla yaparim. Akliniza bir ey geli rse
benimle konumakt an ekinmeyin.
Teekkr ederim. Bu konumamizi kimseye t ekrarl amazsiniz degil mi?
Tabi t ekrarlamam. Kimseye bir t ek kelime bil e syl eyecek degili m. Luke, iinden, Bu
szn t ut acagini umarim, diye geirdi. Yali kadin, devam et t i . Bri dget ' e selm syl eyin.
Ne kadar gzel bir kiz degil mi? ok da zeki , onunla mut lu olacagini umarim. Luke, kendisine
merakla bakinca da ilve et t i. Yani Lord East er fiel d'le evlendigi zaman demek ist iyorum...
Aral arinda ok ya farki var.
Gerekt en yle.
Honoria Flet e, iini ekt i. Sonr a da Luke' un hi bekl emedigi bir ey syledi. Bili yor musunuz,
ben bir zamanl ar Gordon' l a nianliydim...
Luke, hayret le yali kadina bakakaldi. Honoria Flet e, baini sallayarak, hznl e glmsedi.
Onunla yill arca nce nianliydik t abi. ok yet enekli bir ocukt u. Biliyor musunuz, kendi
kendini yet it irmesi iin ona ben yardim et t i m. Onun baariya ul ama azmi ve cesaret iyl e
ift ihar ederim. Iini ekt i. Tabi ailem bu niani hi ho karilamadilar. O gnl erde sinif
farkinin zerinde ok durulur du. Bir iki dakikalik bir sessizlikt en sonr a ekl edi. Gordon' un
ykseliini yakindan izledim. Bence ail em onun hakkinda verdi gi hkmde yanilmiti. Sonra
glmseyerek, bakiiyla Luke' a selm verdi. Gl e gle, Mr. Fit zwilli am.
Luke, dncelerini bir dzene sokmaya aliiyordu. Gen adam, Miss Flet e' in ' yali' olduguna
kanaat get i rmit i. Oysa imdi kadinin daha alt miina gelmedigi anlailiyordu. Her halde Lord
East er field ise ellisini gekindi . Luke, Honoria Flet e, Lord East erfi eld' den bir ka ya byk
sanirim, diye dnd. Ama it e o kadar. Ve o Bri dget ' le evl enecek. Bri dget ise yirmi sekiz
yainda. Gen, hayat dolu bir kiz. Allah kahret sin! Bunu dnmenin sirasi degil . Aklimi kendi
iime vermeliyim.
Amy Gibbs'in halasi Mrs. Church, hi de ho bir yarat ik degildi . Sivri burnu, hilekr bakili
gzler i ve hi durmayan dili Luke'un midesini bulandirdi det a. Kadinl a sert bir t avirla konut u
ve hayret le bunun yararli oldugunu da grd.
Luke, Mrs. Church' e, Sorularima elinizden gel digince dogru drst cevap verin, dedi . Eger
bir eyi sakl ar veya gerekleri degit irmeye kalkiirsaniz, sizin iin hi iyi olmaz.
Evet , efendim. Anliyorum. Size her eyi elimden geldi gi kadar anl at acagimdan emin
olabi lirsiniz. imdiye kadar polisle bir iim olmadi...
Luke, cml eyi t amamladi. Ve olmasini da ist emiyorsunuz. Eger dedigimi yaparsaniz, buna
gerek kalmaz. Yegeniniz Amy Gibbs hakkinda bilgi ist iyorum. Arkadalar i kimlerdi? Ka parasi
vardi? Size hi dikkat inizi eken veya t uhafiniza giden szler syl edi mi? nce arkadalarindan
balayalim. Kimler di onlar?
Mrs. Church, yan gzle gen adama sinsi sinsi bakt i. Erkekleri kasdediyorsunuz degil mi?
Amy'nin kiz arkadalari yok muydu?
Eh, pek de vardi sayilmaz. Tabi bir likt e alitigi kizlar vardi ama Amy onlarla pek dost luk
et mezdi. nk...
Er keklerin ahbapligim t ercih ederdi. Haydi bakalim, bana Amy'nin erkek arkadalanni
anl at in.
Aslinda o garaj da alian Ham Harvey' le insanliydi efendim. Har vey, alikan, cidd ve iyi bir
gent ir. Amy' e ka kez, ' Ondan daha iyisini bulamazsin,' dedigimi hat irliyorum.
Luke, kadinin szn kest i. Ya digerleri?
Kadin, yine ona sinsi sinsi bakt i. Her hal de ant ikaci dkkni olan ' cent i lmen' i
kasdediyorsunuz, efendim. Dogrusu Amy'nin onunla ahbaplik et mesi hi houna git miyordu.
Bunu aika syleyebilirim. Ben namuslu bir kadinim. Byle ilerden de holanmam.
Ama.zamane kizlari malm. Onlara sz de geirilmiyor. Hep kendi bildikl erini okuyorlar. Tabi
ondan sonr a da piman oluyorl ar, o da baka.
Luke, abucak sordu. Amy de bu dost luk yznden piman oldu mu?
Hayir, sanmiyorum, efendim.
Amy, ldg gn Dokt or Thompson' a muayeneye git mi. Bunun asil nedeni o macera degil
miydi?
Hayir, efendim. Olmadigindan hemen hemen eminim. Hat t a bu konuda yemin de edebili rim.
Amy, bir az rahat sizdi ama bunun nedeni soguk alginligiydi. Fena hal de ksryordu. Mesele
t ahmin et t i gini z gibi degil di. Bundan eminim.
Bu sznze inaniyorum. Amy' le Sort y' nin arasindaki dost luk ne dereceye kadar
il erlemit i?
Mrs. Church, anl amli anl amli gld. Bilmiyorum, efendim. Amy' nin bana sirl arim sylemek
gibi bir det i yokt u. Luke, sert sert , Ama onl ar bir hayli ileri git milerdi, degil mi? diye
homurdandi.
Mrs. Church, sakin bir t avirla cevap verdi. Kyde o "cent ilmen' den pek iyi szet mezler,
efendim. Acayip eyl erl e megulm. ehirden arkadalari geliyor ve gari p t oplant ilar
yapiyorlar mi... zellikle Cadilar t arlasinda. Amy de o t oplant ilar a gidiyor muydu?
Zannedersem bir kez git t i, efendim. Gece sabaha kadar orada kal di, Lord hazr et leri de bunu
duydu, efendim. Amy o sirada maliknede aliiyordu. Lord East erfi eld, o olaydan dolayi Amy' i
azarl adi. Yegenim de ona kari gelmeye kalkt i. Tabi o zaman Lord hazr et leri de kendisini
kovdu. Byle bir ey olacagi belliydi t abi.
Amy size alitigi evl erde olanl ari anlat ir miydi? Mrs. Church, baini salladi. Pek
anl at mazdi, efendim. O daha ok kendi macer alariyla megul d.
Amy bir sre de Hort on' l arda aliti degil mi? Hemen hemen bir yil, efendim. Oradan
neden ikt i?
Daha iyi bir ie gir ebilmek iin, efendim. O sirada Maliknede bir yer boalmiti. Tabi cret
de daha iyiydi.
Luke, Mrs. Hort on ldg sirada Amy de onl arda aliiyordu, degil mi? diye sordu.
Evet , efendim. Amy bu yzden ok ikyet iydi. Zi ra i iyice art miti. Evde iki hemire vardi.
Onl ara da yemek ve kahvalt i vermek gerekiyordu.
Amy, avukat Mr. Abbot ' un yaninda aliti mi hi? Hayir, efendim. Mr. Abbot ' un ilerini bir
kar i koca gryor. Amy bir keresinde Mr. Abbot ' u grmek iin onun yazihanesine git mit i. Ama
neden git t igini bilmiyorum.
Luke, bu bil gi kirint isinin iine yarayacagini dnd. Mrs. Church'un bu konuda baka birey
bilmedi gini anladigi iin de onu bu bakimdan sikitirmadi. Kyde Amy'nin arkadalik et t i gi
baka kimse var miydi? Baka bir ' cent il men' ?
Bu konuda bildi klerimi t ekrarl amak ist emem.
Haydi, haydi, Mrs. Church. Bana her eyin dogrusunu anl at manizi ist edigimi bili yorsunuz.
O adam bir cent ilmen degildi , efendim. Tersine Amy' e, onunl a dost luk ederek kendisini
alat t igmi da syl edim.
Lt fen daha aik konuur musunuz, Mrs, Church?
' Yedi Yildiz' meyhanesinden szedildi gini iit t iniz mi, efendim? Orasi birinci sinif bir yer
degil dir . Sahibi Har ry Cart er ise aagilik bir adamdi. Ekseri de sarhot u.
Amy onunla arkada miydi?
Har ry Cart er' le bir iki kez dolamaya ikt iydi. Aralarinda nemli bir ey oldugunu sanmiyorum.
Gerekt en sanmiyorum, efendim.
Luke, dnceli dnceli baini sall adikt an sonra, konuyu degit i rdi. Tommy Pierce'i t anir
miydiniz?
Mrs. Pierce' in oglunu mu? Tabi t anirdim. Haylazin biriydi. Her zaman bir mesele ikarirdi.
O Amy' i sik sik grr myd?
Ne mnasebet ! Tommy, Amy' e de oyun oynamaya kalksaydi, yegenim onu yanindan abucak
kovardi.
Amy, Miss Honoria Flet e' in yaninda alimakt an memnun muydu?
Orada bir az ii sikiliyordu, efendim. cret de o kadar yksek degildi . Ama t abi Ashe
maliknesinden o ekilde kovuldugu iin daha iyi bir yer bulmasi da imknsizdi. ,
Herhal de bur adan gidebilirdi?...
Londra' ya mi demek ist iyorsunuz, efendim?
Veya baka bir kye.
Mrs. Church, baini dalladi. Durum byleyken, Amy Ashe' den ayr ilmak ist emiyordu.
' Durum byleyken' den kasdiniz nedir, Mrs. Church?
Yani hem Ham Har vey, hem de ant ikaci dkkninin sahibi varken, demek ist edim... Luke,
dnceli bir t avirla baim sall adi. Mrs. Church, szlerine devam et t i . Miss Flet e, ok iyi bir
hanimefendi dir . Ama pirinlerin, gmlerin iyice parl at ilmasmi, t ozl arin alinmasini ve halilar in
gzelce silkelenmesini ist er. Eger Amy' nin baka eglenceleri olmasaydi, Miss Flet e' in yaninda
kesinlikle aliamazdi.
Luke, alayli bir biimde mirildandi. Anliyorum... yle bir dnd. Aklina Mrs. Church' e
sorul acak baka bir soru gelmiyordu. Kadindan bt n bil diklerini grendiginden emindi .
Gen adam, son bir saldirida bulunmaya karar verdi. Herhalde bt n bu sorular in nedenini
t ahmin edebiliyorsunuz. Amy, biraz esrarli bir eki lde ld. Bunun bir kaza oldugundan pek
emin degili z. Bunun ne anl ama geldi gini anliyorsunuz, degil mi?
Mrs. Chruch, det a sevinl e, Cinayet ... diye mirildandi.
Evet . imdi... Amy' nin bir cinayet e kur ban git t igini farzedelim. Si zce bu ii kim yapt i?
Mrs. Chruch, ellerini nlgne kuruladi. Sonra anl amli anl amli, Herhalde polise dogru yolu
gst er ene mkfat verirler, dedi.
Luke, cevap verdi. Belki ...
Kesin bir ey syl emek ist emem... Mrs. Church, a bir insan t avriyla kuru dudaklarini yal adi.
Ama o ant ikaci dkkninin sahi bi t uhaf bir adam. Cast or olayini ve o zavalli kizi
hat irliyorsunuz, degil mi? Daha sonra be alt i kizin baina da ayni felket gelmi. Belki bu Mr.
Sort y' de > yle bir adam...
Demek siz yle dnyorsunuz? Bu pekl mmkn. yle degil mi, efendim? Luke, it i raf
et t i . Evet . Sonr a, bir baka soruya geiverdi. Sort y, Derby gn m bur adaydi. Bu ok
nemli bir nokt a.
Mrs. Church, hayret le gen adama bakt i. Derby gn m?
Evet ... On be gn nce. aramba gn. Kadin, baini sall adi. Dogrusu bunu bilmiyorum,
efendim. Mr. Sort y, ar ambal ari kyde pek olmaz. Bazan Londra' ya gider. Zira ar ambal ari
her yer erken kapanir. Luke, mirildandi. Demek her yer erken kapaniyor. Kadinin,
zamaninin ok degerli olduguna ve bu kaybinin t elfi edilmesi lzim gel digine dair imali
szlerine aldirmayarak, oradan ayrildi. Mrs. Church' den t iksinmit i det a, Buna ragmen kadinl a
yapt igi konuma sayesinde eline bir iki ip ucu get igini de dnyordu.
Olaylar i yeniden degerlendirdi . Evet ... Kat il u drt kiiden bir i olmali: Thomas, Abbot , Hort on
ve Sort y. Miss Flet e' in t avirl arindan da bu anl ailiyor. znt snden, t ahmin et t i gi kimsenin
adini syl emeye yanamamasindan... Hi kukusuz kat il , Ashe' dekilerin saygi gst er digi bir i.
Herhal de Lavinia Full ert on da sirf bu yzden meseleyi Scot land Yard' a haber vermesinin daha
dogru olacagini dnd... Ne yazik ki o ld. Onun iin bana yardim da edemeyecek... imdi
delilleri gzden geirip, bunl ardan hangisinin kat il oldugunu anlamaya aliayim.
Sort y: en parlak namzet o. Onu, kurbanlarla olan ili kisi bakimindan inceleyelim. Mrs. Hort on.
Dogrusu Sort y' aiin Lydi a Hort on' u neden ort adan kaldirdigini t ahmin et mek zor. Ama adam
onu kolaylikl a ldrebili rmi. Hort on, Sort y' nin karisina bir kocakari ilci verdigini ve Mrs. Hor-
t on' un da bunu it i gini syl edi. Sort y, bu ilca rnegin arsenik gibi bir zehir karitirabili rdi .
Ama asil mesele u:
Neden?
imdi sira digerlerinde: Amy Gi bbs, Sort y, Amy' i niin ldrd? Bunun cevabi meydanda.
Kiz adamin baina bel olmut u. Belki de Sort y' i dava et meye bile kalkiacakt i. Yoksa Amy, o
gece yarisi ayinlerinde Sort y' e yardim mi ediyordu? Adami, olanlar i herkese anl at makl a t ehdit
mi et t i? Lord East er field' in Ashe kynde byk nfuzu var. Bri d-get 'in syledigine gre de
Lord, ahl ak kurall arina siki sikiya bagli bir adam. Sort y, kt birey yapt igi ve Lord da bunu
duydugu t akdirde herhal de adamin yakasina yapiacakt i. It e Sort y bu yzden Amy'i ort adan
kal dirdi. Ama bu sadist e bir cinayet degil. Sort y, kurbanini bu ekilde ldrmezdi sanirim.
Sonra kim? Cart er: Onun gece yansi ayinl erini bilmesi olanaksizdi. Yoksa Amy meyhaneci ye
bunu anl at mi olabilir miydi? Har ry Cart er' in gzel kizi bu ie karimi miydi? Sort y, onun
peinde mi dolamaya balamiti? u Lucy Cart er denilen kizi bir grmeli. Belki meyhaneci
Abbot ' a oldugu gibi , Sort y' e de kfret mit i. Bu yzden Sort y fkelenmit i belki . Nasil olsa
ant ikaci o ana dek bir ka kiiyi ldrmt . Yeni birini ort adan kaldirmakt an da
ekinmeyecekt i .
Sira Tommy Pierce' de. Sort y, Tommy Pierce' i neden ldrd? Bunun yaniti basit . Tommy,
Sort y' e gece yarisi ayinl erinde yardim ediyordu. Belki sonr adan bunu herkese anl at acagini
syl edi. Belki de bu ayinl erden szet meye balamiti bile. Onun iin Sort y onun agzini kapat t i.
Dokt or Humbleby? Sort y, Dr. Humbleby' i neden ort adan kaldirdi? Bunun yaniti da kolay.
Humbleby dokt ordu, Sort y'nin dengesiz bir t ip oldugunu anl amiti. Belki bu konuda bir eyler
yapmaya da hazirlaniyordu. Peki ama, Sort y, Humbl eby' nin kan zehirl enmesinden lmesini
nasil sagladi? Yoksa bu bir raslant i miydi? Dokt or baka bir eyden ld de, herkes adamin
parmagmdaki yara yznden yanli sonuca mi vardi?
Sonuncu: Lavinia Full ert on. arambalari dkkn erken kapaniyormu. Sort y o gn Londra' ya
git t i. Acaba onun arabasi var mi? Ho bu da nemli degil ya, Sort y, Miss Ful- l ert on'un
kendisinden kukulandigini anlamiti. Scot land Yard' dakilerin, kadinin anlat t ikl arina
inanacaklarindan korkuyordu. Acaba adam sabikali mi?.
Sort y aleyhindeki sul amal ar bunlar . Peki adamin lehindeki nokt alar . Bir kere Miss Honoria
Flet e' in dndg adam o degil . Ayrica Sort y kafamdaki o belirkin kat il hayaline de uymuyor.
Bana cani daha ok dokt or Thomas' a benzer biriymi gibi geliyor.
imdi Thomas' i ele alalim. Ben onunl a konut ukt an sonr a kendisini hemen kukulul ar
li st esinden sil dim. Ho, nazik bir adam. Ama eger yanilmiyorsam yakal amaya alitigim
kat il de ho ve kibar bir insan.
imdi olaylari inceleyelim. Dokt or Thomas, Amy Gibbs' i neden ldrd? Dogrusu dokt orun
kizi ldrdgn hi sanmiyorum. Ama Amy, cinayet e kurban git t igi gn dokt oru grm. Ve
adam ona ksrk urubu da vermi. Belki iede urup degil , zehir vardi. Amy'nin zehirlendigi
anl ailinca hangi dokt or agrildi acaba? Humbleby mi? Yoksa Thomas mi?
Tommy Pierce? Dr. Thomas' m onu ldrmesi iin de bir neden yok ort ada. Zat en Dokt or
Thomas konusunda cinayet l er iin kolay kolay bir neden bulunmuyor. Cart er melesinde de
yle. Haydi Amy, Tommy ve meyhaneci Dokt or Thomas'm bir sirrini biliyordu diyelim... Hah,
t abi bu Mrs. Hort on' un ani lmnn iyz olabilir. Kadina dokt or Thomas bakiyormu. Evet ,
olabilir. . .
Geleli m Humbl eby' nin lmne... Bu kolay. Yali dokt or, Thomas' m kiziyla evlenmesini
ist emiyor, ayrica gen adaml a mnakaa da ediyormu. Ayrica Thomas, Dr. Hum- bleby'nin
sept isemiye t ut ulmasini da saglami olabili r...
Lavi nia Full ert on? Onun lmne neden bulmak g. Dr. Thomas' m o gn Ashe' de olmadigi
bili niyor. Thomas, doguma git t igini sylemi. Bu da dogru olabilir t abii . Ama adamin arabasiyla
Ashe' den ayrildigi da kainilmaz bir gerek.
Luke, iini ekerek baini sall adi. Abbot ?... O da kafamdaki kat il e uyuyor. Normal , hali vakt i
yerinde, saygi gst eril en bir adam. Ayrica kendinden emin ve kibirli . Kat il lerin ogu byl edir
zat en. Amy Gibbs, bir gn ona git mi. Neden? Kiz ne ist iyormu? Sonr a Tommy' nin grdg
ve bir kadindan geldigi anl ailan o mekt up meselesi var. O mekt ubu Amy mi yazmiti? Yoksa
bu mekt up Mrs. Hort on' dan miydi? Burada avukat a baka mekt up yazabilecek kim var? Bu
nemli bir eymi ki , Abbot Tommy' e fena halde kizmi.
Cart er? Meyhaneci, Abbot ' a kizi dolayisiyla kiziyormu. Herhal de avukat bir rezal et
ikarmasini ist emezdi.
Abbot , Humbleby' le de kavgaliymi... Baka? Herhalde Abbot , yali dokt oru nasil ldrecegini
dnrken gzlerinde o korkun anlam beli rmit i . Lavini a Fullert on' un da bunu farket t i gini
sezdi . Kadinin peinden Londra' ya git t i. Ab- bot ' un arabasi var mi? Yoksa Londra' da bir
ot omobil mi kiraladi? Her ne hal ise... Avukat , Derby gn kyde degilmi.
Luke, t ekrar dur du. Sira Hort on' da... Hort on, karisini ldrmt diyelim. Kadin huysuzun
bir iymi. O lnce adama da bir hayli para kalmi.
Sonra? Amy Gibbs... Bu da akla yakin. Kiz o sirada Hort on' l arda aliiyormu. Belki adamin
Lydia Hort on' a ay veya orba iir digini grd. Tabi durumu, kadin ldkt en sonra anladi.
Hort on' a ant aj yapmaya kalkt i. Ya sarho meyhaneci Cart er? Belki Amy ona Hort on' un karisini
ldrdgnden kukulandigini sylemit i?
Tommy Pierce' a gel elim... ocuk fazla merakliymi. Belki de Abbot ' a gelen mekt iap Mrs.
Lydia Hort on' dandi ve li adm kocasinin kendisini zehirlemeye alitigindan kukulandigini
yaziyordu... Evet bu olabili r.
Ama imdi bir glkl e kar ilaiyoruz... Humbleby' nin lm. Hort on onu neden ldrm
olsun? Belki Humbleby, Lydia Hort on' un durumundan kukulanmaya balamiti. Hort on,
kar isini' et kileyerek mahsus ona dokt orunu degit irt t i. Ama adam neden uzun zaman sonra
Humbleby' i ldrmeye kalksin? Ayrica sept isemi meselesi de zor.
Lavi nia Full ert on... Bu kolay. Hort on' un arabasi var. Bunu ben de grdm. Derby gn de
kyde degilmi. Yana git mi. Hort on gerekt en sogukkanli bir kat il mi? It e bu sorunun
cevabini bil ebilseydim. Luke, il eriye dogru bakiyordu. Kalari iyice at ilmiti. Miss Honoria
Flet e kimden kukulaniyor? Abbot ' dan mi? Hort on' dan mi? Bana yeni delill er gerek. Bir olay
daha olsaydi, o zaman iin i yzn anl ardim.
Luke, bir denbire dur akladi. Allahim... Ben galiba yeni bir cinayet in ilenmesini ist i yorum...
' Yedi Yildiz' meyhanesinde Luke sikint ili bir t avirla bir asini iiyordu. O ieri gir er girmez,
konuma bir denbire durmut u. imdi de kyller gzleriyle onun bt n hareket lerini t akip
edi yorlar di. Luke t ezghin arkasinda dur an siyah sali, kirmizi yanakli gzel kizla konumaya
al iti. Meyhanecinin kizi Lucy Cart er ' di bu. Kiz yalnizca kikirdayip dur mut u. Sonunda
meyhanede ot urmakla eline birey gemeyecegini anlayan gen adam, bir anin parasini
vererek, diari ikt i.
Yoldan, nehrin zerini aan kprye, dogru git t i. Tam kprde dur mu, sulara bakarken
arkasindan t it rek bir ses geldi.
Evet , it e orasi... Harry nehire oradan yuvarl andi.
Luke, baini kaldirdi. Yanma gelen meyhanede kendisiyle konumaya yanamayan kyllerden
bir iydi. Ama adamin meyhanecinin lmn anlat makt an byk bir zevk alacagi anlailiyordu.
Yali kyl, Dibe kadar indi, diye devam et t i . Bai amura saplandi.
Luke, kayit siz bir t avirla, Belki onu bir i it t i... diye mirildandi.
Kyl, baini sall adi. Ol abili r... Bi r an durdu. Ama bunu kim yapabilirdi?
Belki meyhanecinin dmanlari vardi. Duyduguma gre Cart er it igi zaman fazl a
kfredermi.
Dogrusu onun kfrlerini dinl emek bir hayli eglenceli olurdu. Har ry Cart er, szn
sakinanl ardan degildi . Ama kimse bir adami sarho diye nehire it mez.
Luke, mnakaaya kal kimadi. Anlailan kyll ere gre sarho bir adami suya at mak, mert lige
sigmayacak bir eydi . Bu fikir yanindaki adami bayagi airt miti. Luke, mirildandi. Aci bir
olay bu.
Yali kyl, Karisi iin pek aci sayilmaz, diye cevap verdi . Mrs. Cart er 'le Lucy'nin ok
zl dklerini sanmiyorum.
Belki bakalari da meyhanecinin ort adan kalkmasina memnun olmulardir.
Kyl, omuzlarini kal dirdi. Belki ... Ama Harry Cart er aslinda zararsiz bir adamdi...
Meyhaneci hakkindaki bu t at li szl erden sonr a Luke, yali adamdan ayrildi. Eski Wych
konagina dogru yrd, ndeki iki oda kt phane haline sokulmut u. Luke, zerinde ' Mze'
yazili bir kapidan arkaya get i. Vit rinlerdeki pek de heyecan uyandirmayan kalint ilari seyret t i .
Romalilar devrinden kalma birka vazo ve para. Gney Deni zlerinden get irilmi eyler. Bi r
Malaya baligi. Mr. Hort on t ar afindan mzeye hediye edildigi anlailan Hint t anrisi
heykelci kleri. Bunl arin ilerinde gayet aksi sur at li bir Buda da vardi. Daha il eri deki vit rinde ise
Misir' dan gel digi iddia edilen bir t akim boncuklar duruyordu.
Luke, yeniden hol e ikt i. Grnrlerde kimse yokt u. Gen adam merdivenlerden st kat a ikt i.
Arka t ar afa giderek, bir pencerenin nnde dur du. Herhal de Tommy bur ada pervaza ot urmu,
islikla bir arki alarken elindeki bezle de zaman zaman cami siler gibi yapmiti. Sonr a biri ieri
gir mit i . Onun geldi gini duyan ocuk, ne kadar alikan oldugunu gst ermek iin pencereden
bir az diari sarkarak, cami t ella parlat maya balamiti. Sonra kat il Tommy' nin yanina
yakl ami, onunl a konuur ken ocugu bir denbire aagiya it i vermit i.
Luke, dnd. Tekrar aagiya inerek, bir iki dakika hol de dur du. Kimse onun ieri girdigini
grmemi, hi kimse yukari ikt igini farket memit i . Luke, kendi kendine, Herhangi bir kimse
bu cinayet i ileyebilirdi , dedi . Kt phane kismindan ayak sesleri gel di. Masum oldugu ve
bakal ari t ar afindan grlmeye aldirmadigi iin yerinden kimildamadi. Ama grnmek
ist emese, bir adimda mzeye gir ip saklanmasi it en bile degildi .
Kt phaneden, kolt ugunun alt inda bir sr kit apla Ho- noria Flet e ikt i. Yali kadin,
el divenl erini giymekle meguld. Iinden pek memnun oldugu yzndeki ifadeden
anl ailiyordu. Luke'u grnce, yz aydinl andi. Ah, Mr. Fit z- willi am, diye bagirdi. Mzemize
mi bakiyordunuz? Korkarim orada pek fazla bir ey yok. Lord East erfield burasi iin il gin
eyal ar get irt eceginden szediyor.
yle mi?
Evet , modern bazi eyl er. Londra' daki 'Bilim Mzesi' n- deki eyal ar gibi. Lord East erfi eld, bir
uak ve lokomot if modelinin iyi olacagini dnyor. Ayrica kimyevi bazi eyler de get i rt ecek.
Herhal de bunl ar mzeye daha neeli bir hava verir. ' Evet . Bence bir mze yalniz gemie
ait kalint ilarl a doldurulmamalidir.
Evet . Belki haklisiniz.
( Sonra besin blm de olacak... Kalori ve vit aminler... Lord East erfield, vcut saglamligi
kampanyasi at i.
Evet , geen gn bundan szediyordu.
Bu gnlerde en moda olan ey de o. yl e degil mi ? Lord East erfiel d bana Wall erman
laborat uvarlanni da gezdi gini anlat t i. Mikroplardan, bakt eril erden szet t i . Onu dinl erken
t yl erim diken diken oldu. Ayrica sivrisinekleri, uyku hast aligini ve bir de pek anliyamadigim
bir karaciger ill et ini de anlat t i.
Luke, neeyle, Herhal de bunu Lord' un kendisi de anli-yaniamiti, diye cevap verdi. Hat t
syl enenl erin hepsini yanli anl adigimdan da eminim. Bence siz Lord East er field' den ok daha
akilli ve anlayilisiniz, Miss Flet e.
Honoria Flet e, cidd bir t avirla, Teekkr ederim, Mr. Fit zwill iam, dedi. Yine de, bana
sorarsaniz, kadinl ar erkekler kadar derin dnemiyorlar.
Luke, Lord East erfi eld' in hibir eyi dnemedigini syl ememek iin kendisini g t ut t u. Onun
yerine, Demin nce mzeye gir dim, diye mirildandi. Sonra da gidip en st kat t aki
pencereye bakt im.
Yani Tommy'nin... Honoria Flet e, t it redi. ok korkun bir ey bu.
Evet . Insan olayi dnnce fena oluyor. Bir saat kadar da Amy' nin halasi Mrs. Church' le
konut um. Ho bir kadin degil .
Evet , bili yorum.
Luke, Ona bir az sert davranmak zorunda kal dim, dedi. O benim Scot land Yard' dan
geldi gimi sandi gali ba.
Miss Flet e' in yzndeki anl amin bir denbire degit i gini farkederek durakladi. Kadin, Ah...
diye bagirdi. Bence hi dogru yapmadiniz, Mr. Fit zwilliam.
Luke, baini salladi. Ben ayni kanida degilim. Bu kainilmaz bir durumdu art ik. O kit ap
hikyesi pek de inanilmayacak bir hal almaya balamiti. O bahaneyle fazla bir ilerleme
kaydet mem art ik olanaksizdi. Dogrudan dogruya olaylarl a ilgili sorul ar sormak zorundaydim.
Honoria Flet e' in yznde hl endieli bir anlam vardi. Kadin agir agir baim salladi. Ama
byle bir yerde herey ok abuk duyulur .
Yani her kesin, arkamdan, it e det ekt if gidiyor, diyeceklerini mi kasdediyorsunuz? Art ik bu
nemli degil. Belki bu sayede daha ok ey grenebilirim.
Beni m dndgm bu degildi . Miss Flet e' in solugu kesilmi gibiydi. Benim kasdet t i gim
uydu: imdi o adam da bu durumu grenecek. Si zin onun peinde oldugunuzu anl ayacak.
Luke, agir agir, Herhalde, dedi.
Miss Flet e, bagirdi. Bunun ne kadar t ehlikeli birey oldugunun farkinda degil misiniz?
Luke, nihayet onun ne demek ist edi gini anladi. Yani yani kat il beni de mi ldrmeye
kalkacak?
Evet .
Gen adam, mirildandi. ok garip... Bu hi aklima gelmemit i. Herhal de en iyisi de bu olur.
Honoria Flet e, heyecanla, Gali ba o onun ne kadar zeki bir adam oldugunun farkinda
degilsiniz, diye bagirdi. st elik ok da t edbirli. unu da unut mayin: onun bu it e ok
t ecrbesi var. Hat t bel ki bizim t ahminimizden de fazla.
Luke, dnceli dnceli , Evet , dedi. Herhalde yle.
Yali kadin, haykirdi, Ah, bu i hi houma git miyor. Aikasi endi el enmeye baladim!
Luke, efkat le cevap verdi. Endielenmeyin. Kendimi korumaya aliacagim. Bundan emin
olabi lirsiniz. Aikasi ben kukulular list esini iyice kisalt t im. Zat en kat ilin kim oldugunu da
seziyorum bir bakima. Honoria Flet e abucak baini kal dirdi. Luke, ona sokuldu. Sesini
alalt arak, Miss Flet e, diye fisildadi. Si zce hangisi Dokt or Thomas mi, yoksa Abbot mu
kat il ? Hangisi cani olabili r?
Ah! Honoria Flet e, elini ggsne bast irdi. Tel la geriledi. Luke' la gzgze geldil er. Yali
kadinin bakilarinda gen adami airt an bir anlam beli rmit i yeniden. Luke, bunun sabirsizlik
ve bu duyguya yakin ikinci bir duygu oldugunu sezdi . Ama bunun ne oldugunu da yine
anliyamadi. Miss Flet e, Birey syleyemiyecegim, dedi.
Tuhaf bir ses ikararak dnd. Bi r i ekiiyle, hikirigi andiriyordu bu. Luke da onu sikitirma
fi krinden vazget i. Eve mi gidiyorsunuz Miss Flet e?
Hayir. Bu kit aplar i Mrs. Humbleby' e gt recekt im. Siz malikneye giderken, o evin nnden
geeceksiniz. Oraya kadar bir likt e yryelim.
Luke, mirildandi. ok gzel olur...
Merdi venlerden yan yana inerek, sola dndl er. Ky meydanindan get iler . Luke, baini
evirerek eski muht eem konaga bakt i. Babanizin zamaninda bina herhal de olaganst
gzeldi.
Honoria Flet e, iini ekt i. Evet ... Konakt a hepimiz ok mut luyduk. Konagin yikilmadigina ne
kadar sevindigimi bi- lemezsiniz. Eski evlerden ogunun yerine yenileri yapiliyor art ik.
Biliyorum. znl ecek bir ey bu.
st eli k yenilerin ogu da eskil er kadar saglam ve gzel olmuyor.
Onlar in eskil er gibi yillarca gnee ve soguga ggs gerebileceklerini sanmiyorum.
Miss Flet e, Tabi, dedi. Yeniler de ok derli t oplu. Daha abuk derlenip t opl aniyorlar . yle
yerleri firalanmasi gereken koskocaman, soguk kori dorlari yok.
Luke baini sall adi. Evet ...
Dr. Humbleby' nin evinin bahe kapisina geldikl eri zaman Honoria Flet e, t ereddt l e durdu. Ne
kadar gzel bir akam... Eger si zce bir mahzuru yoksa sizinle bir az daha yryeyim. Bu
havada dolamak houma git t i.
Bi raz airan Luke, bunun kendisini ok memnun edecegini mirildandi. Zira hava Luke' un hi
de gzel bir akam diye t animl ayabilecegi gibi degil di. iddet li bir rzgr esiyor, agalarin
dall arini det a fkeyle sarsiyordu. Gen adam, Neredeyse firt ina ikabili r, diye
dnmekt eydi. Fakat t ek eliyl e apkasini t ut makt a olan Honoria Flet e, yaninda byk bir
honut lukla yryordu. Soluk soluga kalmi olmasina ragmen yine de konumakt aydi.
Sapt iklari t enha bir pat ikaydi. Dr. Humbleby' nin evinden Ashe maliknesine kest irmeden
git mek ist eyen ana yoldan ayr ilip, bu pat ikaya sapmak zorundaydi. Bu, maliknenin arka
kapisina gidiyordu. Bu kapi, ndeki gibi demirden ssl, kocaman birey degildi . Yine de arka
kapinin yanindaki iki st unun zerinde pembe mermerden oyulmu, ananas eklinde iki saksi
vardi. Luke, saksilar a neden ananas biimini n veril digini bir t rl grenememit i . Galiba Lord
East er field, ananas biiminin ki bar ve zarf oldugunu dnyordu. Arka kapiya yaklairl arken,
kulakl arina hi ddet li bir ses geldi . Biraz sonra da Lord East er field' i grdler . Lord ofr
niformasi giymi olan gen bir adamin kar isina dikilmit i.
Seni kovuyorum, diye haykiriyordu. Duyuyor musun? Seni kovuyorum!
Bu seferlik kusur umu bagilayin, my lord.
Hayir. Asla bagilamam. Benim arabami alirsin ha? Benim arabami! st eli k imi oldugun da
bel li! ... Evet imisin ya! Inkra kalkiayim deme! Mali knemde eye t ahamml
edemiyecegimi sylemit im. Biri sarholuk! Ikincisi ahl ksizlik! ncs kst ahlik!
Adam sarho degil di ama dili zlecek kadar da imit i anl ailan. Birdenbire t avirl ari
degiiverdi. Ona t ahamml edemezmi, buna t ahamml edemezmi! Seni gidi akbaba seni!
Senin maliknen ha? Babanin kyde ayakkabi t amircisi oldugunu bilmedigimi mi saniyorsun?
Ort alikt a horoz gibi kurul a kurula dolatigini grdke glmekt en at liyoruz. Sen kim
oluyorsun bakayim? Sen de benim gibi bir adamsin it e. Kendini benden st n t ut maya da
kalkma!
Lord East er field, mosmor kesil di. Benimle bu ekil de nasil konuabili yorsun? Kst ah!
Gen ofr, t ehdit edercesine bir t avirl a ona dogru bir adim at t i. Eger koca gbekli, kck
bir domuz olmasaydin, enene yumrugu indirir dim. Hem de byk bir zevkle.
Lord East er field, t el la geriledi. Ayagi bir kke t akildigi iin de yere ot uruverdi . O sirada Luke
yakl amiti. ofre sert bir sesle, abuk defol, dedi.
Adamin fkesi gemi, akli baina gelmit i. Yznde korku dolu bir if ade vardi. Afedersiniz,
efendim. Ne oldugunu ben de anl ayamadim. Gzlerim karardi. Bunun nedenini de
bilmiyorum.
Luke, Bunun nedeni iki olmali, diye cevap verdi. Sonr a da egil erek Lord East erfield' in
kalkmasina yardim et t i .
ofr, kekeledi. Afedersiniz, my lord.
Lord East er field, Seni piman edecegim, Rivers, diye homurdandi. Hi ddet inden sesi
t it riyordu. Adam bir an t er eddt et t i . Sonr a da ayakl arini srye srye uzaklati. Lord
arkasindan bas bas bagiriyordu. Kst ah herif! Benimle yle yle konumaya cret et t i ha?
Benimle! O adamin baina gel ecek bir bel var! Haddini bilmi yor. Karisindakine saygi
gst ermiyor. Bu adamlar iin yapt ikl arimi dnyorum da. Onlara gayet dolgun cret
veriyorum, her t rl rahat l arini sagliyorum. aliamiyacak kadar yalaninca maa bagliyorum.
Nankrl er! Alak nankrler!
fkesinden az kal sin boguluyordu. Sonr a bir az geri de sessiz sedasiz dur an Miss Flet e' i farket t i .
Honoria, sen misin? Byle irkin bir sahneye t anik oldugun iin zl dm. Adamin
syl edikleri...
Yali kadin, cidd bir t avirl a, Korkarim o kendinde degildi, diye cevap verdi.
Sarhot u o. Meselenin i yz bu. Sarhot u.
Luke, Kafayi ekt igi anl ailiyor, dedi.
Onun ne yapt igini biliyor musunuz? Lord East erfield, bir gen adama, bir yali kadina bakt i.
Ar abami alip git mi. Herhalde benim bu kadar abuk dnecegimi bilmiyordu. Bri dget , iki
ki ili k ot omobille beni Lyne' e gt rd. Bu adam ise byk bir kst ahlikla bir kizi
zanneder sem meyhanecinin kizi Lucy Gart er ' i benim arabama bindi rerek dolatirdi!
Miss Flet e, usulca, irkin bir ekilde davranmi, dedi.
Lord East erfield, bir az rahat lami gibi ydi. Degil mi ya?
Onun yapt igina piman olacagindan eminim.
Onu ben piman edecegim.
Honoria Flet e, hat irl at t i. Onu kovdun zat en.
Lord East er field, baini salladi. O adamin sonu fenaya varacak. Omuzl arim geriye at arak,
diklet i . Eve gel de bir hadeh seri i, Honoria.
Teekkr ederim, bu kit aplari Mrs. Humbl eby' e gt rmem gerek. Glmseyerek, Lord'a
Luke' a baiyla sel m verdi . Sonr a dnerek uzaklati. Kadinda bir ocugu bir part i ye gt rp
dnen bir dadi hali vardi.
Bu yzden Luke, bir denbi re, Miss Flet e, benimle bur aya kadar, sirf beni korumak iin mi
gel di? diye dnd. Kat il in yolda bana saldiracagim mi saniyordu? Bu sama bir fiki rdi
ama...
Lord East er field' in sesi gen adami daldigi dncel erden uyandirdi. Honoria Flet e ok
becerikli bir kadindir.
Evet . yl e sanirim.
Lord East er field, evine dogru yrmeye baladi. Adiml arini t uhaf bir biimde at iyor, zaman
zaman da arkasini ogut uruyordu. Bir denbire bir kahkaha at t i. Yillar nce Honoria' yla
nianliydim. O zamanlar bir hayli gzeldi. imdiki gibi siska degil di. Dnyorum da o nian
bana pek t uhaf geliyor. Honoria' nin ailesi bu civarin en sayilan kimseleri ydi.
yle mi?
Lord East er field, dalgin dalgin mirildandi. Honori a' nin babasi Mr. Flet e, her eyi idar e ederdi.
Kendisini grdn m, muhakkak saygiyl a yerlere kadar egilmen gerekirdi. Eski kafali ve
haddinden fazl a gururlu bir adamdi. Yine bir kahkaha at t i. Honoria benimle evlenmek
niyet inde oldugunu aikl ayinca kiyamet kopt u. Ileri grl bir insan oldugunu, eski
greneklere uyamiyacagim syledi. Bunda ok da samimiydi. Fazla cidd ve heyecanliydi.
Sinifl ar arasindaki farklarin kaldirilmasini ist iyordu. Zat en hep ci dd konul arla megul olurdu.
Demek sonr a ailesi aranizdaki aka engel oldu?
Lord East er field, burnunu ovut urdu. ey... Tam anlamiyla degil. Dogrusunu ist erseniz
Honoria' yla bir mesele yznden kavga et t ik. Onun bir kuu vardi. u dur madan cik cik t en
kanaryal ardan. O kular dan nefret ederim... Neyse... Zavalli kuun boynu kopt uydu... Ama
art ik bunun zerinde dur mak gereksiz. Onu unut alim git sin. Kt bir hat irayi unut mak
ist eyen bir insan t avriyl a baini salladi. Sonr a da kesik kesik, Gali ba, diye mirildandi.
Honoria beni hibir zaman bagilamadi. Ho, bel ki bu da normal.
Luke, Onun sizi bagiladigindan eminim, dedi.
Lord East er field, bir denbire neeleniverdi. Sahi mi ? It e buna memnun oldum. Honoria' ya
saygim vardir. Becerikli bir kadin ve t am bir ' lady' dir o. Bu gnlerde bile nemli bir- ey bu.
Kt phaneyi de gayet iyi ynet iyor. Baim kal dirdi. Hah, it e Bridget geliyor. Sesi
degimi t i. Bridget yaklairken Luke bt n adalelerinin kasildigini hisset t i . Tenis oynadiklari
gnden sonr a gen kizla hi yalniz kalmamilar di. Iki si de bir birlerine yaklamamak iin
ellerinden geleni yapiyorl ardi. Luke, Bridget ' e bir gz at t i. Gen kiz sini r bozacak kadar sakin,
soguk ve kayit sizdi.
Neeyle, Ben de ner edeyse seni merak et meye balayacakt im, Gordon, dedi .
Lord East er field, homurdandi. Mnakaa et t im. O Rivers denil en kst ah herif bugn Holls'u
almi.
Bri dget , glmsedi. Lee Maj est e sayilir bu!
Bu iin aka gt rr yani yok, Bri dget . Mesel e ci dd. Rivers, arabaya bir kizi bindiri p
gezdi rmi.
Herhal de yalniz ( baina kirl arda dolamak kendisine bir zevk vermeyecekt i.
Lord East er field, diklet i . Maliknemde ahlksizlik ist emem. Byle eylere t ahammlm
yokt ur.
Bi r kizi arabayla dolatirmak ahl ksizlik degildir ki .
Araba benim olursa ahl ksizlik sayilir.
Bu ahlksizlikt an da korkun bir ey. Hemen hemen k- fre yakin birey olur bu. Gordon,
Gordon, seksi t amamiyl e ort adan kal diramazsin. Ayin ondrd. Yaz dnm gecesi bu.
Luke, bagirdi. Sahiden yle mi ?
' Bridget , ona bir gz at t i. Bu seni ok mu il gilendiriyor?
Evet .
Bri dget , yeniden Lord East erfi eld' e dnd. Bugn hana t uhaf yolcu geldi . Bir: Gzlkl,
ort ve mor erik rengi ipek bir gmlek giymi bir adam... Iki : Uzun bir elbise ve sandall ar
giymi, kasiz, bol bol uydurma Misir boncuklari t akmi bir kadin... : Uuk mavi el bise ve
ayakkabilar iinde gz alan iman bir adam. Onlar in sevgili Mr. Sort y' mi zin dost lari oldugunu
saniyorum. Eger kyde bir dedikodu yazari olsaydi, herhalde gazet ede yle birey okunur du:
' Bi ri kulagima bu gece Cadilar Tarlasinda neeli eyler olacagini fisildadi...'
Lord East er field, mosmor kesil di. Buna gz yumamam!
Onlara engel de olamazsin, hayat im. Cadilar Tarl asina ist eyen gidebilir.
Bu dinsizlerin orada ayinler yapmasina t ahamml edemem. Onl arin iyzn 'Scandal'
gazet esinde if a edecegim! Bir an dur du. Not al, emi Bridget ? Si ddely hemen bu ile
il gil enmeye balasin. Yar in Londr a' ya gidecegim.
Bri dget , kayit siz bir t avirla gld. Lord East erfield, bycl erl e mcadele ediyor! Ort a agdan
kal ma bat il inanlarin hl kylerde devam et t i gi ort aya ikt i!
Lord East er field, akin akin kalarini at arak gen kiza bakt i. Sonra da dner ek eve gir di.
Luke, t at l i t at li, Grevlerini daha iyi bir ekilde yerine get irmelisin, Bridget ' cigim, dedi.
Ne demek ist i yorsun?
Iini kaybet men ok aci olur. O ikiyzbin st erlin henz senin degil. Pirlant alarla inciler de
yle. Ben senin yerinde olsaydim, imdiki hal de dili mi t ut ar, alaylarima dgnden sonra
balardim.
Bri dget , ona sakin sakin bakt i. Ne kadar da dnceli sin, Luke' cugum. Gelecegim iin bu
kadar endie et men pek ho birey.
Ben gerekt en iki kalpli ve dnceli bir insanimdir.
Dogrusu bu meziyet lerini imdiye dek farket memi -t im.
yl e mi? It e buna ok hayret et t i m.
Bri dget , bir sarmaik yapragi kopardi. Bugn neler yapt in bakalim?
Her zamanki gibi hafiyelik et t im.
Bi r sonu alabildin mi?
Poli t ikacilarin dedigi gibi, ' Hem evet , hem hayir.' Ha, aklima gelmiken. Evde let edevat var
mi?
A, bir sr... Sen nasil birey ist iyorsun?
cci t e yarayacak bir let olsun da... Gidi p onlar a bir bakayim.
Luke on dakika sonra dolabin rafindaki let lerin iinden ist ediklerini semit i. Bunl ari ceplerine
koyarak, Hepsinin de iime yarayacagindan eminim, diye mirildandi.
Bi rinin evine gizlice gir mek niyet indesin galiba?
Belki.
Bu konuda fazl a ket umsun...
E, net i cede durum kanik. Ben de garip bir vaziyet t eyim. Cumart esi gnk t art imamizdan
sonr a bur adan ikip git mem herhal de daha iyi olurdu.
Bi r ' cent ilmen' in yle har eket et mesi gerekir di.
Fakat , o kat il manyagin izinde oldugumdan eminim. Onun iin de bur ada kalmaya mecburum.
Eger malikneden ayrilip, hana yerlemem iin iyi bir bahane bulabili rsen, bunu bana hemen
syle.
Bri dget , baini sall adi. Bu dogru olmaz. Herkes senin kuzenim oldugunu saniyor. Ayrica han
Mr. Sort y' nih arka- , dalariyl a dolu. st elik orada yalnizca oda var zat en.
Demek bur ada kalmak zorundayim. Bunun seni sikacagini bili yorum ama ne yapalim?
Bri dget , ona bakarak t at li t at li gld. Ne zarari var? evremde bir ka hayranimin dolamasi
her zaman houma gider.
Luke, t akdir le, It e bu fevkalde igneli bir szd, diye cevap verdi. En begendigim yanin
nedir bili yor musun, Bridget ? efkat denil en eyden zerre nasibin olmamasi. Neyse. imdi
reddedil en ik gidip, akam yemegi iin giyinsin.
Akam olaysiz get i. Luke, East erfield' in anl at t iklarim her zamankinden daha da byk bir
dikkat le dinl eyerek adamin t akdirini kazandi. Daha sonr a salona get ikleri zaman Bri dget
onl ara bakt i. Nerede kal diniz?
Luke, cevap verdi. Lord East erfi eld bana ilk gazet esini nasil ikardigim anl at iyordu. Zamanin
nasil get igini farket - medik bil e. Anlat t iklari ok il gi ekiciydi .
Bri dget ' in halasi Mrs, Anst rut her, Byk saksilara dikilen o meyve agalar i gerekt en ok ho
duruyor, dedi. Sen de t erasin kenarina onl ardan dizdirmelisin, Gordon.
Ondan sonr a havadan sudan konut ul ar.
Luke odasina erkenden ekildi . Ama yat madi t abi. Gen adamin baka plnl ari vardi. Saat on
ikiyi alar ken, ayagina t enis ayakkabilari giymi oln Luke, usulca merdivenlerden indi.
Kt phaneden geerek odanin camli kapilarindan diari ikt i. iddet l e esen rzgr zaman
zaman duruyor, sonr a yeniden baliyordu. Bulut lar gkt e hizla kayiyor, ay zaman zaman
kaybolup, gzkyordu. Luke, dolambali yoll ardan Mr. Sort y' nin evine git t i. Ieriyi rahat likla
arayacagindan emindi. Bu gece Mr. Sort y' le arkadalarinin Cadilar Tarla- si'na gidecegini
bili yordu. Yaz dnmnde bir ayin yapacaklar i kesindi. O arada Luke da Sort y' nin evini aramak
niyet indeydi.
Gen adam, birka duvari ati ve Sort y' nin evinin arka t arafina git t i. Cebindeki let leri
ikararak, bunl arin iinden bir ini set i. Kisa bir aratirmadan sonra mut fak penceresinin iine
yarayacagini anl adi. Bi rka dakika sonr a pencereyi ami, ieri ye at liyordu. Luke' un cebinde
bir elekt rik feneri vardi. Gen adam bunu abucak yakt i, evresine bakindi. Lambayi sndrd.
Luke, on be dakika sonr a evde yalniz olduguna iyice kanaat get irdi . Sort y, ayin ileriyle
ugramak iin sokaga ikmiti anl ailan. Luke kendi kendine glmsedikt en sonra ie baladi.
Her keyi, her dolabi byk bir dikkat le aradi. Kili t li bir ekmede, bir iki alelade sulu boya
resmin alt inda kalar ini kaldirarak, hafif bir islik al masina neden olan birt akim resimler buldu.
Mr. Sort y' nin aldigi mekt uplar da ie yarar birey yokt u. Ama adamin bir dolabin arkasina
gizledigi kit apl ar Luke' un evi iyice aradigina sevinmesini sagladi. Bunlardan baka gen adam
eya daha buldu. Sort y, kk bir deft ere, Tommy iini hall et meli, yazmiti. zerindeki
t ar iht en adamin bunu ocugun lmnden iki gn nce karal ami oldugunu ort aya koyuyordu.
Ikincisi Amy Bibbs'in boyayla yapilmi bir resmiydi. Bunun zerine kaim kirmizi kalemle bir
arpi iaret i yapilmiti. ncs ise bir ie ksrk urubuydu. Tabi bunlar kesin eyler
degill erdi ama bir arada yine ie yarardi.
Luke, ikardigi eyleri yerlerine yerlet iri p evreyi dzelt irken birdenbire irkilerek, cep fenerini
sndrd. Yan kapiya bir anaht ar sokuldugunu duymut u. Odada usulca iler leyerek, gzn
anaht ar deligine dayadi. Gelen Sort y mi acaba? Onun dogru yukari ikacagini umarim.
Yan kapi ailar ak, Sort y ieri girdi. Adam holden geerken onun yzn gren Luke, bir denbire
nef esini t ut t u. Sort y'nin yz det a t aninmayacak kadar degimit i . Gzleri delice bir nee ve
heyecanla parliyordu. Luke, adamin ell erini grnce fena hal de sarsildi. Sort y' nin parmakl an
kurumu kan lekeleri iindeydi . Adam merdivenlerden yukari ikt i. Bir daki ka sonra da holn
iigi snd.
Luke, bir az bekledi . Sonra da t edbiri elden birakmaksizin hol e szlerek, mut f aga git t i.
Pencereden diari at ladi. Bir an dur arak, baini kaldirip eve ' bakt i. Bt n pencereler karanlikt i.
Luke, derin bir soluk aldi. Bu adamin deli oldugu muhakkak. Acaba ne iler karitirdi?
Ell erindekil erin kan lekesi olduguna yemin edebilirim...
Kyn et r afini dolatikt an sonr a Ashe maliknesine dnd. Tam arka yoldan il erl erken,
yaprakl arin hiirdadigini duyarak, bir denbire durakladi. Kim o?
Si yah pelerine sar ilmi olan uzun boylu bir i bir agacin alt mdan ikt i. yl e hayalet i andirir bir
hali vardi ki, Luke' un kalbi bir an dur du det a. Sonr a da kaponun glgeledigi yz t amdi.
Bri dget ! Beni korkut t un!
Gen kiz, sert bir sesle, Neredeydin? diye sordu. Evden ayr ildigini grdm.
Peime mi t akildin?
Hayir. Benden ok uzakt aydin. Onun iin sen dnn- ceye kadar bur ada bekledim.
Luke homurdandi. ok ocuka ilere kal kiyorsun.
Gen kiz, sorusunu sabirsiz bir t avirla yineledi. Neredeydin?
Luke, neeyle, Sevgili dost umuz Mr. Sort y' nin evine baskin yapt im, diye cevap verdi.
Bri dget , solugunu t ut t u. Bi r... bir ey bulabildin mi ?
Bilmiyorum... O ahlksizin zevkleri hakkinda daha et r aflica bil gi edindim. Ayrica ipucu
olabi lecek bazi eyl er de grdm... Luke, aratirmal arinin sonucunu anl at irken, Bridget onu
dikkat le dinl edi. Gen adam szlerini Ama bunlar nemli sayilmayacak deliller diye bit i rdi.
Ne var ki , Bridget ben t am evden ayr ilacagim sirada Sort y geri dnd. Bana inan. O adam
gerekt en deli!
Demek byle dnyorsun?
Onun yzn grecekt in! Anlat ilmayacak kadar igrent i . Allah bili r, o ahlksiz ne iler
kar itirmiti. ilginca bir heyecandan sarho olmu gibiydi . Ellerinin kan iinde olduguna da
yemin edebili rim.
Bri dget , t it redi. Korkun, diye mirildandi.
Luke fkeyle, Tek baina diari ikmamaliydin, Bri dget , diye sylendi . Senin yapt igin
delil ik. Biri basma vurup seni bayilt abilirdi .
Gen kiz, t it rek bir sesle gld. Ayni ey senin baina da gelebili rdi, ekerim.
Ben kendimi korumasini bilirim.
Ben de yle. Herhalde sen beni , ' Kalbi nasirlami, pervasiz bir t ip,' diye t arif ederdin.
Rzgr yine iddet lenmit i. Luke, bir denbire, u kaponu ikar, dedi .
Neden?
Gen adam, birdenbire at ilar ak kizin pelerinini t ut t ugu gibi ekt i. imdi Bridget ' in uzun siyah
sal ari rzgrda uuuyordu. Kesik kesik soluk alan gen kiz, gzlerini Luke' a dikmit i.
Gen adam, Sana gerekt en uzun sapli bir spr ge gerek, dedi. Seni ilk grdgm zaman
byleydin... Kiza uzun uzun bakt i. Hain bir cadisin sen. Sabirsizca bir t avirl a iini ekerek,
pelerini Bridget ' e at t i. Al bakalim. Giy. Ondan sonra da eve gidelim.
Dur, dur!
Neden?
Bri dget , gen adama yaklati. Solugu kesilmi gibi abuk abuk konuuyordu. nk sana
syl eyecek bir eyim var. Seni bur ada, Maliknenin diinda beklememin bir sebebi de bu.
Gordon' un arazisine girmeden nce bunu sana aiklamak ist iyorum.
E?
Bri dget , kisaca, aci aci gld. Mesele basit . Sen kazandin, Luke. It e o kadar.
Gen adam sert bir sesle, Ne demek ist iyorsun? diye sordu.
unu: Ben art ik Lady East er field olmak hayalinden vazget im.
Luke, kiza dogru bir adim at t i. Dogru mu sylyorsun?
Evet , Luke.
Beni mle evlenecek misin?
Evet .
Neden?
Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Bana gayet kt , t ers eyler sylyorsun. Ve iin gari bi
bunlar benim houma gidiyor.
Luke, gen kizi kollarina alarak, uzun uzun pt , ilgin bir dnya bu.'
Mut lu musun, Luke?
Pek mut lu sayilmam.
Beni mle mut lu olacagini saniyor musun?
Bilmiyorum. Art ik bu t ehlikeyi gze alacagim.
Evet . Ben de yle dnyorum.
Luke, Bri dget 'in koluna girdi. Bu konuda ikimiz de ok gari p davraniyoruz, yavrum... Haydi
gel . Belki sabaha daha normal oluruz.
Evet . Olanl ar insani korkut uyor. Yere dogru bakt i. Sonr a da gen adami kolundan ekerek
dur dur t t u. Luke... Luke nedir bu?
Ay bulut l arin arasindan siyrilmiti. Luke Bridget 'in t it reyen ayagiyl a iaret et t i gi eye bakt i.
Sonr a da hayret le haykirarak, kolunu gen kizin el inden kurt ar di. Yere diz kt . Bi r nnde
yat an ekilsiz cisme bakt i, bir de kapinin yanindaki st unun zerine. Bunlardan bir inin
t epesinde dur an ananas biimindeki saksi yerinde yokt u. Luke, nihayet agir agir dogrul du.
Bri dget , ellerini agzina bast irmi, hareket siz duruyordu.
Luke, ofr bu, dedi. u Rivers denil en adam... lm...
O korkun saksi... okt anberi yerinden oynamiti. Herhalde rzgrda aagi ut u.
Luke, baini salladi. Rzgr saksiya hibir ey yapamazdi. Tabi olaya kaza ss verilmek
ist endi. Herkesin, Saksi rzgrda yuvarl anmi,' diyecegini dnd kat il . Ama iin asli bu degil .
Kat il yine hareket e get i.
Hayir! Hayir, Luke!
Emin ol yl e, Bridget . Demin elimi Rivexs'in bainin arkasina srdgm grdn. Eli me kanl a
bir likt e ne gel di bili yor musun? Kum zerrecikleri . Bu civarda hi kum yok. Emin ol, Bri dget . Biri
bur aya gizlendi. ofr kulbesine git mek iin kapidan girdigi sirada onun baina vurdu. Sonr a
adami yere yat irip, o ananas biimindeki koca saksiyi onun zerine yuvarl adi.
Bri dget , g duyulur bir sesle, Luke, diye mirildandi. Ell erin kanli...
Luke, fkeyle, Asil elleri kanli olan bakasi, diye homurdandi. Biliyor musun bu akam
zerine ne dnyordum? Yeni bir cinayet oldugu t akdir de kat ilin kim oldugunu
anliyacagimizi... Art ik kat ili n kim oldugunu biliyoruz! Sort y bu! O bu gece evde degildi .
Dndg zaman da ell eri kanliydi. Ziplayarak, dans eder gibi yryordu. ilgin gibi bir hali
vardi. Kan dkt g iin ilginca bir neeye kapilmiti.
Yere bakan Bridget , t it reyerek mirildandi. Zavalli Rivers!
Luke, merhamet le, Evet , dedi. Zavalli... ok t ali h- sizmi. Ama art ik bu kat ilin son cinayet i
olacak, Bri dget ! Art ik onun kat il oldugunu bili yoruz. Kendisini yakal ayacagiz.
Bri dget ' in sendeligini farkederek, iki adimda yanina git t i. Gen kizi koll arina aldi. Bridget , bir
ocuk gibi inl edi. Luke... Korkuyorum...
Luke, Sevgilim, diye cevap verdi. Bu kbus sona erdi art ik.
Bri dget , mirildandi. Bana her zaman byle efkat l e davran. ok aci ekt im nk.
Gen adam, Bir birimizi kirdik, dedi. Ama bundan aonr a bir daha yle
davranmayacagiz.
Dokt or Thomas, masanin arkasindan Luke' a bakt i. ok ilgin! ok ilgin! Gerekt en ciddi
mi sini z, Mr. Fit zwill iam?
Evet . Sort y' nin t ehlikeli bir manyak oldugundan eminim.
Dogrusu o adaml a yakindan il gilenmedim. Ama onun anormal bir t ip olmasi iht imal
dahilinde.
Luke, Ben ondan daha ileri gidecegim, dedi.
Yani Rivers denil en o adamin gerekt en bir cinayet e kurban git t igine inaniyor musunuz?
Evet . Yaradaki kum t aneciklerini farket t iniz mi?
Dokt or Thomas baini sall adi. Sizin szlerini zden sonr a onl ari zelli kle aradim. Bu bakimdan
hakli oldugunu da sylemeliyim.
Bundan da olaya kaza ss verilmek ist endi gi anl ailmiyor mu? Rivers, baina kum t orbasiyla
vurul arak ldrlm. Ya da hi olmazsa bayilt ilmi.
art degil bu.
Ne demek ist i yorsunuz?
Dokt or Thomas arkasina yasl anarak, iki elinin parmak ularim bir birine dayadi. Belki bu
Rivers denil en adam gndz kum dolu bir ukurda yat miti. Bu civarda byle ukurlar var.
Tabi o arada kum t anecikleri de sal arinin arasina gir mit ir.
Si ze Rivers ldrl d diyorum!
Dokt or Thomas, alayci bir t onda cevap verdi. Bana diyebili rsini z ama bu savinizi bir gerek
haline sokamaz.
Luke, fkesini yenmeye aliti. Her halde si ze anl at t iklarimin bir kelimesine bile inanmadiniz.
Dokt or Thomas, sanki kar isindaki bir ocukmu gibi efkat l e glmsedi. Mr. Fit zwill iam
anl at t iginizin pek t uhaf bir hikye oldugunu sizin de it i raf et meni z gerek. Bu Sort y denil en
adamin bir hizmet i kizi, bir ocugu, sarho bir hanciyi, yaninda alitigim dokt oru ve en
sonunda bu Rivers denilen adami ldrdgn iddia ediyorsunuz.
Ve si z buna inanmiyorsunuz, yle mi?
Dokt or Thomas omuzunu silkt i. Humbleby' nin lm hakkinda bilgim var t abi. Sort y'nin onun
lmne neden olmasi bence kesinlikle olanaksizdi. Onun Humbleby' nin sept e- semi den
lmesini sagladigini kanit layacak bir delilini z oldugunu da sanmiyorum.
Luke, it i raf et t i . Onun bu ii nasil yapt igini bilmiyorum. Ne ki herey Miss Lavini a Full ert on'un
anl at t igi hi kyeye uyuyor.
Bu konuda da Sort y'nin, Miss Full ert on'un peinden Londra' ya gidip onu ldrdgn iddia
edi yorsunuz. Sort y ona arabayl a arpmi. Bu konuda da elinizde hibir delil yok.
Luke, sert bir sesle, Art ik meselenin iyzn bili yorum, dedi . Bu konuda delil bulmak da
bana dyor. Yarin eski bir arkadaimi grmek iin Londr a' ya gidecegim. Iki gn nce
gazet ede onun Scot land Yard' m Genel Mdr Yardimciligina get i rildi gini okudum. O beni t amr.
Anlat t ikl arimi da dinl eyecekt ir. Bu konuda bir eyden daha eminim. Arkadaim muhakkak
bt n olaylarin iyice t ahkik edilmesini ist eyecek.
Dokt or Thomas, dnceli bir t avirl a enesini ovut urdu. Bunun iyi birey olacagina kuku
yok. Ama eger yanildiginiz anl ailirsa...
Luke, onun szn kest i. Anlat t ikl arimin hibi rine inanmadiniz degil mi?
Byl e bir kat li ama mi? Dr. Thomas kalarini kaldirdi. Aikasi byle bir eye inanamam,
Mr. Fit zwilli am. ok t uhaf , olmayacak bir ey bu.
Tuhaf olabil ir. Ama bt n olaylar birbirine uyuyor. Hi olmazsa bunu it iraf et meni z gerek.
zellikl e Lavinia Full er- t on' un hikyesini n dogru oldugunu kabul ederseniz...
Dokt or Thomas, baini salliyordu. Hafif e de glmse- mekt eydi . Eger o yali kizlari benim
kadar t anisaydiniz, diye mirildandi.
Luke, hi ddet ini yenmeye aliarak, ayaga kal kt i. Pekl ... Size bu meseleyi at igim iin
budal alik bende.
Thomas, uysal uysal cevap verdi. Dost um, bana bir iki delil gst erin, anl at t iklariniza
inanayim. Bt n ist edigim bu. Yali bir kadinin grdgn sandigi bir eye dayanan uzun bir
hikyeye gerek yok. Yalnizca bir iki delil yet er.
Yali kadinl ar ogu zaman grdkleri eylerde yanil- mazlar. Sizin t eyzeniz veya halaniz var
mi, Thomas?
ey... hayir.
Luke, ok yazik, diye homurdandi. Herkesin bir t eyzesi veya hal asi olmali. Onlar, t ahminin
mant ikt an daha st n oldugunu sik sik kanit l arlar. Dr. A.'nm, eski bir kasaba benzedigi iin
ahl ksiz olduguna karar vermek sadece onlara vergidir. Tabi bakal ari Mr. A. gibi saygideger
bir adamin ahl ksiz olamiyacagmi sylerl er. Ama sonunda yali halal arin hakli oldugu ort aya
ikar.
Dokt or Thomas, kendini st n gren bir t avirla gl d. Luke ise fkesinin giderek art t igini
hissediyordu. Benim polis oldugumu bilmiyor musunuz? Amat r degilim ben.
Dokt or Thomas, glmseyerek, Mayang' da polismisi- niz, diye mirildandi.
Cinayet her yerde cinayet t ir.
Tabi t abi.
Luke, hi ddet le Dokt or Thomas' in muayenehanesinden ikt i. Bridget kendisini bekliyordu. Gen
kiz, Ne oldu? diye sordu.
Luke, Thomas bana inanmadi, dedi . Ho, dnecek olursan buna da amamak gerek.
Eli mde delil yok. Anlat t igim hikye olduka t uhaf. Dokt or Thomas ise a karnina imknsiz
eylere inanmak det inde olan bir adam degil.
Peki , sana inanan olacak mi dersin?
Bil mem... Belki de olmayacak. Ama yarin bizim Kemikli Billy' i bulup, onu t ahkikat amaya
zorlayacagim. Onlar uzun sali dost umuz Sort y'nin peine t akilirlar . Ve el bet sonunda da
ellerine bir t akim delil ler geirirler .
Bri dget , dnceli dnceli mirildandi. Art ik her eyi aikl ayacagiz demek?
Bri dget , t it redi. Dikkat li ol, Luke.
Merak et me. Elimden geldigi kadar dikkat li davraniyorum. zerinde ananas biimi mermer
saksilar olan st unl arin yakinindan gemiyorum. Gecel eri issiz korul arda dolamiyorum.
Yi yecek ve ieceklerime dikkat ediyorum. Merak et me, ben bu ileri bilirim.
Kat ilin gzn sana dikt igini bilmek feci birey olmali.
Cani gzn sana dikmesin de, ne olur sa olsun, sevgilim.
Belki o benim de peimde.
Sanmiyorum. Gafil avlanmak niyet inde de degili m. Seni koruyucu melegim gibi gz hapsine
alacagim.
Mesel eyi buradaki polise amanin bir yarari olur mu dersin?
Luke, bir an dnd. Hayir, sanmiyorum. En iyi si dogrudan dogruya Scot land Yard' a
git mek.
Bri dget , mirildandi. Zavalli Lavini a Full ert on da yle dnm.
Evet . Ama ben dikkat li olacagim.
Bri dget , Ben yarin ne yapacagimi bili yorum, dedi . Gordon' u zorla o ahl ksizin dkknina
gt recek ve ant ika aldiracagim.
Byl ece Mr. Sort y' nin bana Londra' da t uzak kurmasina da engel olacaksin, yle mi?
Evet , yle.
Luke, hafif bir ut angalikla, ey... dedi. East erfield meselesine gelince...
Bri dget , abucak cevap verdi. Bu ii sen Londra' dan dndkt en sonr a hall ederiz. Sen gelince
bir likt e gidip Gor- don'la konuuruz. Ben ni ani bozdugumu aikl arim. Lord East erfi eld ok
mu zlecek dersin? ey... Bri dget , bir sr e dnd. Gordon sinirl enecek.
Sinirlenecek mi? Allahim Sen de ii pek hafift en almiyor musun?
Hayir, hayir. Gordon sinirlenmekt en holanmaz. Bu onu rahat siz eder.
Luke, cidd bir t avirla iini ekt i. Bu mesele canimi ok sikiyor.
Gen adam o akam yirminci kez Lord East erfield' in hayat hikyesini dinlemeye hazirl anirken
yine bu meseleyi dnyordu. Bir adamin evinde kalip, sonr a da onun nianlisini elinden
almak alaklik. Ama Lord East er field gibi koca gbekl i, ukala ve ahmak bir adam da Bridget
gibi bir kizla evlenmeye kalkmamaliydi.
Luke, yle vicdan azabi ekiyordu ki bu yzden Lord' un anl at t iklarini her zamankinden daha
farkli bir heyecanla dinledi. Bylece de adamin zerinde her zamankinden daha iyi bir int iba
birakt i. O akam Lord East erfield' in keyfi iyice yerindeydi. Eski ofrnn lm onu zecegi
yerde nedense neelendi rmit i.
Port o dolu kadehini iiga t ut ar ak, bir sre seyret t i . Neeyle, Si ze o budal anin sonunun kt
olacagini sylemit im, diye bagirdi. Dn akam size bundan szet mit im.
Evet , gerekt en szet t iniz.
Ve grdgnz gibi hakli ikt im... Bu ekilde daima hakli ikmam ailacak bir ey.
Luke, Bu sizin iin ho birey olmali, dedi.
Fevkalde bir hayat srdm, ben. Evet , fevkalde bir hayat . Izleyecegim yoldaki engeller
hemen kal diriliverdi. Ben All aha hep inandim. Hep gvendim. It e benim sirrim da bu,
Fit zwilliam. Benim sirrim da bu.
yle mi?
Ben dindar bir adamim. Iyilige, kt lge ve t anrisal adalet e inanirim, Fit zwill iam.
Luke, esnememeye aliti. Ben de yle.
Tabi her zamanki gibi Lord East erfi eld bakalar inin inanlariyla ilgilenmiyordu. Drst ve
dindar bir insanin dmanl arinin ort adan kalkivermesi gerekt en ailacak birey. O adam
bana kst ahlik et t i . Hat t a zerime de yrd. Ama bugn o ofr ner ede? Dramat ik bir
t avirl a elini kal dirdi. ld! Tanr isal gazap onun canini aldi. Lord East erfield, sesini alalt t i.
Bt n dmanl arimin baina daima ayni ey geldi . Dogrusu nceleri buna bir t rl
inanamadim... Mesel o ocuk... Bir gn ona bahede rast ladim... Benim t aklidimi yapiyor,
horoz gibi et r aft a dolaiyordu. Bahivanl ar da kendisini seyrediyorlardi. Sonr a onun baina ne
gel di biliyor musunuz? ocuk on gn kadar sonra pencereden aagiya uarak ld. Temizlendi
o?
Temizlendi mi ?
Evet ... Daima ve daima byle oldu bu. rnegin o kaba Cart er . Kfr bazm biriydi o. Burada
gel erek bana sylemedi gini birakmadi. Ona ne oldu? Bir haft a sonra Cart er de ort adan kalkt i.
amur iinde bogulmut u. Sonr a bur ada bir hi zmet i kiz vardi. Bana kst ahlik et meye, karilik
vermeye kalkiti. Onu da ok gemeden cezal andirdilar . Kiz, kazara zehir it i . Size daha byl e
bir sr olay anl at abilirim. Humbleby su meselesinde bana kari ikmaya yelt endi . Ve kan
zehirlenmesinden ld. Yillardan beri durum byle. Szgelimi Mrs. Hort on bana korkun
ekilde kaba davrandi. O a ok gemeden son nef esini verdi . Dur du. Egilerek port o
srahisini Luke' a dogru it t i . Evet , bt n dmanl arim ldler.
Luke, hayret le ona bakiyordu. Korkun, dehet verici bir kukuya kapilmiti. imdi yeni
gzler le masanin bainda ot uran, det a mfik bir t avirl a baim sallayarak glmseyen adama
bakiyordu. Lord East erfi eld' in pat l ak gzlerinde ise memnun bir if ade vardi.
Sonr a, Dmanlarimin hepsi de lyorl ar... diye yineledi. Okuldayken ocuklar in ' Kemikli
Bill y' diye agirdiklari Sir William Ossingt on, hayret le arkadaina bakiyordu. Sonra ikyet eder
gibi , Mayang' da yet eri kadar cinayet le karilamadin mi? diye sordu. Ingilt er e' ye dnp,
bizim ilerimizi de mi grmen gerekiyor?
Luke, Mayang' da kat li ama kal kian yokt u. imdi benim kar imda alt i cinayet ileyen ve hi
ki msenin kukusunu uyandirmayan bir adam var, diye cevap verdi.
Si r William, iini ekt i . Byle eyler oluyor. Onun meraki nedir? Kanlar ini mi ldrmek?
Hayir, o bu t i p degil . Henz kendisinin Tann oldugunu sanmiyor ama yakinda buna da
inanmaya balayacak.
Deli mi?
Deli oldugu kesin.
Ama yasal aidan deli sayilmaz herhalde? Bildigin gibi ikisini n arasinda fark var.
Luke, Onun ne yapt igini bildi ginden eminim, dedi . Kemikli Billy, baini salladi. Tamam.
Luke, derin bir soluk aldi. imdi iin yasal ynn bir t arafa birakalim. Senden bazi eyl er
grenmek ist iyorum. Derby gn akam zeri bele alt i arasi yali bir kadin Whit e- hall' da bir
arabanin alt inda kaldi. Kazayi yapan ot omobil de durmayarak kat i. len kadinin adi Lavini a
Full ert on' du. Bana kaza hakkinda bil gi vermelisin.
Si r William, iini ekt i . Bunu sonra grenirim. Bu i iin yir mi daki ka yet er sanirim.
Gerekt en de Luke, yirmi dakika sonr a kazayi t ahkik eden gen memurla konuuyordu. Miss
Full ert on' a arpan araba bir Rolls, efendim.
Numarasini aldiniz mi?
Hayir. Maalesef kazayi grenlerden hi biri bunu akil edememi. Trafik polisi FZX 4498 diye
bir numara kaydet mi. Ama sonradan bunun yanli oldugu da anlaildi. Kaza yerinde bir kadin
founu yanindaki baka bir hanima sylemi. O da bunu t r afik polisine yazdirmi. Bilmiyorum
numarayi ikinci kadin mi yanli anlamiti. Ama bunun bir ie ya- ramiyacagmi hemen anladik?
Nereden anladiniz?
Memur glmsedi. FZX 4498 Lord East erfi eld' in arabasinin numarasi. Kazanin oldugu saat t e
araba bir past acinin nnde dur uyormu. ofr de ieride ay imekt eymi. Adam bunu
ahit lerle de ispat et t i . Lord hazret l eri ise ancak alt i buukt an sonra arabasina binmi .
Memur ikt ikt an sonr a Sir Wil liam, merakla arkadaina bakt i. Ne oluyor Luke?
Gen adam, iini ekt i. Hepsi bir birine uyuyor. Lavini a Full ert on olayi anl at mak iin Scot land
Yard' a geli yordu. Adam ona arabasiyl a arpip ldrd. evredeki kadinl ardan biri kat ili n
ot omobilinin numarasini almak akilliligini gst erdi ama ona da inanan olmadi.
Kemikli Billy, iskemlesinde dogruld. Yani sen...
Evet ... Lavini a Full ert on'u Lord East er field' in ignediginden eminim. Bunu nasil yapt igini
bilmiyorum. Herhal de ofr ay ierken o usulca arabaya binerek bu ii yapt i.
Imknsiz!
Hi de degil. Lord East erfield, benim bildi gim yedi cinayet iledi. Belki daha bilmediklerim de
vardir.
Si r Willi am, yeniden, Imknsiz, dedi.
Dost um, adam dn gece bana cinayet lerden szederek bayagi gnd.
O halde Lord deli?
Evet deli. Ama bir hayli de zeki. Onun iin dikkat li davranmalisiniz. Lord East erfi eld
kendisinden kukulandigimizi "bilmemeli.
Kemikli Billy, mirildandi. Inanilacak gibi degil.
Luke, bagirdi. Ama dogru... Eli ni arkadainin omuzu- na koydu. Bak dost um. Sana olanlari
sirayla anl at acagim...
Luke ert esi sabah Ashe kyne dner dnmez nce dogruca arabasiyla Honoria Flet e' in evine
git t i. Yali kadin kahvalt i ediyordu. Gen adami grnce hayret le ayaga kalkt i.
Luke, vakit kaybet medi. Sizi bu saat t e rahat siz et t i gim iin zr dilerim. Si ze bir soru sormam
gerek. Bi raz kiisel bir soru bu. Ama kizmayacaginizi umuyorum.
Bana ist ediginizi sorabilirsiniz. Bu sorulari nemli bir maksat l a sordugunuzman eminim.
Teekkr ederim. Luke, bir an dur du. Yill ar nce Lord East erfiel d'le evl enmekt en neden
vazget i gini zi grenmek ist i yorum.
Yali kadinin bu soruyu beklemedigi belli ydi. Yanaklari kizardi. Eli ni ggsne bast irarak, O bu
konuda size bir ey syl edi mi? diye sordu.
Luke, Bir kut an szet t i , diye cevap verdi. Kuun boynunun kirildigini syl edi.
yl e mi syl edi gerekt en? Honoria Flet e' in sesi hayret doluydu. Bunu it iraf et t i yl e mi?
Hayr et !
Bana olaya anlat ir misiniz?
Evet , evet . Anlat acagim... Ama bundan Gordon' a szet -memenizi rica edecegim. Art ik eski
gnl er geride kal di. O olayin yeniden canl andirilmasini da ist emiyorum.
Luke, baini salladi. Merak et meyin^ . Ben o meseleyi yalnizca kendim iin grenmeyi
ist iyorum.
Teekkr ederim... Yali kadin, eski sakinli gine kavumut u. Mesele u: O gnlerde bir
kanaryam vardi. Onu pek severdim. Biz kizlar o zaman t uhaf hat t a gln yarat iklardik.
Herhal de erkekler kularimiza veya kedilerimize olan dknlgmzden bir az sikilirl ardi. Bunu
imdi anliyorum.
O susunca Luke, Evet ? dedi.
Gordon, kanaryayi ok kiskanirdi. Bir gn aksi aksi , ' O kuu bana t ercih ediyorsun,' dedi . Ben
de yine o zamanki bt n gln kizlarin yapt igi gibi inat olsun diye, 'Ah, ka- naryacigim,'
dedi m. ' Tabi seni bu apt al ocukt an daha ok seviyorum.' Sonr a korkun bir ey oldu. Gordon
kuu kapt igi gibi zavallicigin boynunu kiriverdi. O kadar sarsildim ki. O olayi hibi r zaman
unut madim. Rengi iyice umut u.
Luke, Bu yzden de niani bozdunuz degil mi? diye sordu.
Evet . Ondan sonr a Gordon' a kar i bir sogukluk duymaya baladim. Art ik eskisi gibi olmam
olanaksizdi. Tereddt et t i . Bunun nedeni yalniz o hareket degil di... Bunu kiskanlikt an ya da
fkesinden yapmi olabil irdi. Fakat bana Gordon kuu ldrrken byk bir zevk almi gibi de
geldi.
Luke, mirildandi. Demek o zaman bile... Demek yillar nce bil e...
Honoria Flet e, elini Luke' un koluna koydu. Mr. Fit z- william...
Luke, cidd bir t avirla kadinin korku dolu gzlerine bakt i. O cinayet lerin hepsini de Lord
East er field iledi. Siz de bunu baindan beri biliyordunuz. yle degil mi?
Honoria Flet e, baini salladi. ( (Bilmiyordum... Eger kesin olarak bilseydim, bilseydim, o zaman
her eyi aiklardim. Hayir, ben yalnizca yl e olmasindan korkuyordum.
Ama bana en ufak bir if ada olsun bulunmadiniz?
Kadin ani bir aciyl a parmaklarini bir birine kenet ledi . Bunu nasil yapabilirdim? Nasil
yapabili rdim? Bir zamanlar Gordon' u sevmit im...
Luke, efkat le, Anliyorum... diye mirildandi.
Honoria Plet e, dnd. Bir an evresi dant elli kk mendilini gzlerine bast irdi. Sonr a gururlu
bir t avirl a Luke' a bakt i. Bridget ' in niani bozmasina memnun oldum. O si zinl e evlenecek degil
mi?
Evet .
Yali kadin, baini salladi. Bu daha uygun.. Luke, dayanamayarak hafife gl d. Miss Flet e' in
yznde yine cidd ve endieli bir anlam belirmit i . Dikkat li olun... Ikiniz de dikkat li
olmalisiniz. . .
Lord East erfi eld' i mi kasdediyorsunuz?
Evet . Bu evlenme plnini ona sylememeni z daha dogru olur .
Luke, kalarini at t i. Ama byle birey ikimizin de houna git mez.
Bunun ne nemi var. Onun deli oldugunu anlamiyorsunuz gali ba? Bu duruma kesinlikle
dayanamiyacakt ir. Eger Bridget ' e bir ey olursa...
Ona hibir ey olmayacak.
Biliyorum... Ama gali ba onunla baa ikamayacaginizin farkinda degilsiniz. Gayet sinsi ve
kurnazdir o. Bridget ' i hemen alip bur adan gt rn. Baka are yok. Hat t a sizin git meni z de iyi
olur.
Luke agir agir, Bridget ' in Ashe' den uzaklamasi gerekt en iyi olur, dedi. Ama ben
kalacagim.
Ben de bunu sylemenizden korkuyordum. Ama hi olmazsa Bridget ' i hemen gt rn.
Hemen!
Luke, baini salladi. Haklisiniz sanirim.
Hakli oldugumu biliyorum. Ge kalmadan Bri dget ' i bur adan uzaklatirin!
Bri dget , Luke'un arabasinin sesini duymut u. Diari ikt i. Kapinin nndeki basamaklarda
kar ilatilar . Gen kiz herhangi bir girie gerek grmeden, Gordon' a durumu syledim, dedi .
Ne? Gen adam iyice aalamiti.
Onun endieli hali Bridget ' in gzden kamadi. Ne var, Luke? Bir eye zlm oldugun
belli.
Luke, agir agir, Hani ben dnnceye kadar bekleyecekt in, dedi.
Bil iyorum. Ama bu meseleyi bir an nce hallet memizin dogru olacagini dndm. Gordon,
dgnmz, balayimiz iin plnl ar yapiyordu. Bu yzden ona her eyi sylemek zorunda
kal dim. Sesinde sit em vardi. Dr st lk bunu gerekt i rir di.
Luke, baini salladi. Senin bakimindan yle. Onun iin sana hak da veriyorum.
Luke, ne demek ist i yorsun?
Gen adam, sabirsizca bir hareket yapt i. Bunu sana imdi bur ada anlat amam. East erfield,
haberi nasil kariladi?
Bri dget , derin bir soluk aldi. ailacak bir sogukkanlilikl a dinledi. Hat t a bu yzden kendi
kendimden ut andim. Gali ba Gordon bir az ukal ve kendisini begenmi oldugu iin onun
hakkinda yanli bir hkme varmiim. Bence o kk ama yine de byk bir adam.
Luke, baini salladi. Evet . O kukulandigimiz bazi bakimlardan gerekt en byk bir adam
sayilabil ir. Bak Bridget , bur adan hemen ayrilmalisin.
Tabi. Eyalarimi hemen t opl ayacagim. Sen beni Londra' ya gt rr sn. Herhalde ikimiz de
handa kalamayiz. Sort y' nin ahbaplari git mi se t abi.
Luke, Senin Londra' ya dnmen daha iyi olur , diye cevap verdi, Bunun sebebini sana biraz
sonra anl at irim. im- ,-t ii East erii eld' i grmem gerek.
Evet , gali ba...
Luke, Lord' u salonda buldu. Adam bir aagi bir yukari dolaiyordu. Grnt e sakindi. Hat t a
glmsyordu da. Fakat Luke adamin akagmdaki damarin iddet le at t igini da farket t i . Gen
adam ieri gir ince Lord ona dogru dnd. A, geldin mi , Fit zwilli am?
Luke, Yapt iklarimdan zl dgm sylemem yersiz, dedi. nk bu yalnizca ikiyzllk
olur. Sizin bakiminizdan kt bir ekilde hareket et t i gimi it i raf et mek zorundayim t abi. Ama
oluyor byle eyl er. Kendimi savunacak bir sz de bulamiyorum.
Lord East er field, t ekrar odada dolamaya balayarak, elini yle bir salladi. Evet , evet ...
Luke, devam et t i . Bridget ' le birbirimizi seviyoruz. Size dogruyu syledikt en sonr a ikip
git mekt en baka aremiz yok.
Lord East er field, dur aklayarak uuk renkli pat l ak gzleriyle gen adama bakt i. Evet ,
yapabilecegini z baka birey yok. Sesi bir t uhaft i. Sanki Luke' a ok aiyormu gibi hafif e
baini salladi. Evet , art ik birey yapamiyacaksmiz. nk ok ge...
Luke, ona dogru bir adim at t i. Ne demek ist iyorsunuz?
Lord, bir denbire bekl enmedik bir ey syledi. Bunu Honoria Flet e' e sorun. O olanl ari bili yor.
Bi r keresinde bana bundan szet mit i . O sorunuzu anl ar.
Neyi anlayacak?
Lord East erfield, Kt l k daima cezalandirilir, diye mirildandi. Adalet daima yerini bulur.
Buna zlyorum nk Bridget 'i severim. Bir bakima ikinize de aciyorum.
Luke, homurdandi. Bizi t ehdit mi ediyorsunuz?
Lord, bu szlere gerekt en hayret et mi gibi ona baka- kaldi. Ne mnasebet dost um. Benim
duygul arimin bu ile il gisi yok. Bridget ' e karim olma erefini kabul edip et meyecegini
sordugum zaman, o bunu kabul et mit i . Bylece bazi sorumluluklar da yklendi . imdi bunl ari
ist emiyor. Oysa hayat t a geri dnmek diye birey yokt ur. Eger kanunlara aykiri gelirseniz,
bunun cezasini da dersiniz.
Luke, yumrukl arini sikt i. Yani Bridget 'in baina bir ey gelecegini mi ima ediyorsunuz? Beni iyi
dinl eyin, East erfiel d. Ne Bridget ' e birey olacak, ne de bana. Byle bir eye kalkiirsaniz,
piman olursunuz. Dikkat li olun, nk hakkinizda ok ey bili yorum.
Lord East erfield, Olacakl arin beniml e bir il gisi yok ki , diye cevap verdi. Ben yalnizca
t anrisal gcn bir aracisi- yim. O g ne derse o olur.
Luke, Bu szlere inandiginiz anl ailiyor, dedi.
Tabi. nk dogru. Bana kar i gel en cezasini eker. Si z ve Bridget bir ist isna degilsiniz.
Luke, homurdandi. It e bunda yaniliyorsunuz. Onun iin size bundan sonra dikkat li
davranmanizi neririz.
Lord, hafif e morardi. Si ze sabirli davrandim ama yet er art ik. Lt fen ikp gidip.
Gen adam, baini salladi. Gidiyorum. Uyarimi da sa- v km unut mayin...
Dnerek odadan ikt i. Bridget ' le abucak odalarina ikarak eyal arini t opladilar . Ell erinde
bavull arla aagiya inerken, uak kar ilarina ikt i. Miss Flet e sizi grmeye geldi, efendim.
Miss Flet e mi? Nerede o?
Sal onda, Lord hazr et l erinin yaninda.
Bri dget hemen salona git t i. Luke da peinden. Lord Eas-t erfi eld pencerenin nnde durmu,
Honori Flet e'le konuuyordu. Elinde ince bir haner vardi. Lord, ( (Iilik fevkalde, diyordu.
Bunu muhabirlerimden biri bana Cezayir' den get irdi . Bir Rif f haneri bu. Parmagini det a
sevgiyle hanerin keskin t ar afina srd. Har ika...
Honoria sert bir sesle, Birak o haneri, Gordon, diye bagirdi.
Lord glmseyerek, haneri masadaki silh koleksiyonunun yanma koydu. Usulca, Haneri
okamak houma gidiyor, diye mirildandi. Miss Flet e' in o her zamanki sakin t avirlar i
kaybolmut u. Yz bembeyaz, hareket l eri de t elliydi.
Ah, geldin mi, Bri dget ' cigim, dedi.
Lord East er field, bir kahkaha at t i. Evet , it e Bridget . Onunla bol bol konu. nk kendisini
kaybedecegiz.
Miss Honoria Flet e sert bir sesle sordu. Ne demek ist iyorsun?
Ne demek ist eyecegim... Bridget ' in Londra' ya gidecegini sylemek ist iyorum. Hepsine t eker
t eker bakt i. Sana haberim var Honoria. Bridget benimle evlenmiyor. Fit zwill iam' i t ercih ediyor
o. Hayat ok gari p degil mi? Neyse ben gideyim de siz rahat rahat konuun. Cebindeki
paralan ikirdat arak odadan ikt i.
Miss Flet e, Allahim, dedi. Allahim... Sesinde yle bir endie vardi ki Bridget hafif bir
hayret le ona bakt i. Honoria Flet e mirildandi. Gordon, fkeli . ok fkeli. All ahim, korkun bir
ey bu. imdi ne yapacagiz?
Bri dget , akin akin ona bakiyordu. Ne mi yapacagiz? Ne demek ist iyorsunuz?
Miss Flet e, iki gence de sit emle bakt i. Meseleyi ona amamaliydiniz.
Bri dget , homurdandi. Sama. Baka ne yapabili rdik? Ona durumu t am Londra' ya
gidecegini z an aabilirdiniz... Miss Flet e, Luke' a, Meseleyi Bridget ' e syl edini z mi? der gibi
bakt i. Gen adam da, Hayir, anl aminda baini salladi.
Bri dget , hafif bir hiddet le, Miss Flet e, diye sze baladi. Benimle konumak ist ediginiz
bir ey mi vardi?
Evet evet . Size bir az bende kalmanizi syleyecekt im. ey... bu koull ar alt inda maliknede
ot urmakt an sikilacaginizi dnyordum. Plnl arinizi yapabilmek iin sakin bir ka gn
gei rmeye iht iyaciniz olabili rdi.
Teekkr ederim, Miss Flet e. ok naziksini z. Benim yanimda emniyet t e olursunuz ve...
Honoria Flet e biraz aaladi. Rahat edersiniz demek ist edim... Yanimda rahat olursunuz...
Tabi evim burasi gibi lks bir yer degil . Ama her zaman sicak su var. Hizmet im Emily' nin
yemegi de hi fena sayilmaz.
Bri dget , dalgin dalgin mirildandi. yle oldugundan eminim.
Ama t abi Londra' ya gidiyorsaniz o zaman mesele yok.
Bri dget , agir agir, Durum biraz t uhaf, diye cevap verdi. Halam bugn iek sergisine git t i.
Ona durumu aiklama firsat ini bul amadim. Ona bir not birakarak, Londr a' daki apart mana
dndgm bil dir ecegim.
Ama apart manda yapayalniz kalacaksiniz degil mi? Bu dogru degil it e.
Bri dget , sabirsizlandi. Beni "kimse yemez. Ayrica halam da yann Londra' ya geli r.
Miss Flet e, endieli bir t avirla baim sall adi. Bilmem ki .
Luke, Bir ot ele insen Bri dget , dedi.
Bri dget , abucak gen adama dnd. Neden? Ikini zin de nesi var? Niin bana geri zekli bir
ocukmuum gibi davraniyorsunuz?
Honoria Flet e, it iraz et t i . yle bir ey yapt igimiz yok, yavrum. Tek ist edigimiz sizin ok dikkat li
olmaniz.
Ama neden? Neden? Ne oluyor?
Luke, at ildi. Buraya bak, Bridget . Seninl e konumam gerek. Bunu bur ada yapamayiz.
Arabama bini p sakin bir yere gidelim. Miss Flet e' e bakt i. Bir saat sonr a si ze gelebilir miyi z?
Si ze sylemek ist edi gim bazi eyler var.
Lt fen gelin. Sizi muhakkak bekl eyecegim.
Luke, Bri dget ' in kolunu t ut t u. Miss Flet e' e baiyla sel m verdi. Bavull arimizi daha sonra aliriz,
Bri dget . Haydi gel. Gen kizi dian ikararak, arabasina gt rd, ot omobile bindir di.
Mali knenin ssl demir kapilarindan dian ikarlarken de rahat bir soluk aldi. ok kr...
Seni bur adan sag salim uzaklatinyorum.
Sen ildirdin mi, Luke? Nedir bu esrarli hal?
Luke, cidd bir t avirla, O adamin evindeyken sana kendisini n kanli bir kat il oldugunu herhal de
syl eyemezdim, dedi.
Bri dget , bir sre gen adamin yaninda hi kimildamadan ot urdu. Sonra da, Gordon mu?
dedi. Luke, baini salladi. Bri dget , t ekrarl adi. Gordon mu? Gordon mu kat il ? Hayat imda
foundan daha gln bir sz duymadim. yle mi dnyordun?
Tabi ya, Gordon, bir bebege bil e zarar veremez. Luke, fkeyle, Olabilir , diye cevap verdi.
Bil iyorum. Ama onun bir kanaryayi ldrdgnden haberim var. Bundan baka bir ka insani
ort adan kal dirdigindan da haberim var.
Luke' cugum, buna kesinlikle inanamam.
Gen adam, Bili yorum, dedi. Bu inanilacak gifoi' bi rey degil. Dogrusu iki gece ncesine
kadar ondan kukulanmak benim de aklima gelmedi .
Bri dget , it i raz et t i. Ben Gordon' u iyi t anirim. Onun nasil bir insan oldugunu bilirim. Aslinda iyi
bir insandir o. Evet ukal ve kendini begenmit i r ama t emiz kalplidir.
Luke, baini salladi. Gordon hakkindaki fi kirlerini degit irmek zorundayim, Bridget .
Imknsiz Luke. Onun kat il olduguna inanamam. Bu da ner eden aklina geldi . Iki gn nce
kat ilin Sort y oldugundan emindin.
Luke, hafif e yzn burut urdu. Biliyorum. Biliyorum. Ama durum degit i art ik. Lord
East er field' den bakasi olamaz. Tevekkeli Lavinia Full ert on bur adaki polise gidemedi. Onl arin
kendisine gleceklerini bili yordu. Bu yzden Scot land Yard' a bavurmayi uygun bul du.
Gordon bt n o zavallilari neden ldrsn. Pek sama bir sav bu.
Biliyorum. Ama East er field' in kendisini ne kadar begendi ginin farkinda degil misin?
Bri dget , Evet , dedi . Gordon hep olaganst bir insanmi gibi hareket eder. Ama aslinda
bunun nedeni onda aagilik duygusu olmasi. Zavalli Gordon'cuk.
Herhal de bt n felket lerin nedeni de bu. Iyi dn, Bridget . Adamin kendisine ne kadar
nem verdigini unut ma. Buna bir de fanat i sm ekle. East erfield manyagin bir i.
Bri dget , bir sre dnd. Gordon' un kat il olduguna yine de inanamam/ Elinde ne deliller var,
Luke?
East er field geen gece bana kendisine kari ikan her kesin ldgn syledi.
Sonr a?
Sana ne demek ist edigimi t am olarak aiklayamayacagim. Ama East erfield bu szleri
syl erken halini grme- li ydin. Gayet sakin ve hayat indan memnun bir hali vardi. Orada
ot urmu kendi kendisine glmsyordu. Korkun bir eydi bu, Bridget .
Devam et .
Sonr a bana kendisini fkelendirmek hat asini iledikleri iin len kimselerin bir list esini yapt i.
imdi iyi dinl e, Bridget . Bana saydikl ari unlar : Mrs. Hort on, Amy Gi bbs, Tommy Pierce, Har ry
Cart er , Dr. Humbleby ve ofr Rivers.
Bri dget ' in inanci sarsilmaya balamiti. Gen kiz sapsar i kesildi . Bu adlan saydi mi
gerekt en?
Saydi ya! - imdi bana inandin mi?
Inanmam gerek herhalde. Peki bt n bu insanlarin lm sebepleri neymi?
Korkun denecek kadar basit . Mrs. Hort on, kendisine hakaret et mi. Tommy Pierce t aklidini
yaparak, bahivanlari gldrm. Har ry Cart er kfr et mi. Amy Gibbs kst ahliga kal kimi.
Humbleby ona kari gelmi. Rivers ise onu benim ve Miss Flet e' in nnde t ehdit et t i ydi.
Bri dget , elleriyle gzlerini kapadi. Korkun. ok korkun.
Biliyorum... Sonra baka deliller de var. Lavini a Ful- l ert on' u Londr a' da igneyen araba bir
Roll s' mu. Numarasi da Lord East erfi eld' inkinin ayni.
Bri dget , agir agir, O hal de art ik iin kuku gt rr t arafi yok, dedi.
Evet . Polis, onl ara arabanin numarasini veren kadinin yanildigini sanmi.
Bri dget , Bu bakimdan onl ara hak vermeli, dedi. Her zaman siradan bir t anik yerine Lord
East erfield gibi zengin ve nfuzlu bir adamin szne inanirlar .
Evet . Insan bunu dndke Lavini a Full ert on'un daha ne gibi glklerle karilatigini daha
iyi anliyor.
Bri dget , dnceli bir t avirla mirildandi. Lavini a Ful- l ert on bana bir iki kez t uhaf eyler
syl ediydi... Sanki bana iht arda bulunuyormu gibi bir hali vardi. Ne demek ist edigini o zaman
anliyamamitim. Ama imdi anliyorum.
Luke, Her ey bir birine uyuyor, diye cevap, verdi . East er field Mrs. Hort on' a serinden zm
yoll ami. Kadin ise hemir elerin kendisini zehirlemeye kalkitiklarini sanmi. Sonra Lord' un
Well erman Kreit z laborat uvarma yapt igi ziyaret . Herhal de oradan mikrop al arak, bunu
Humbleby' e ailadi.
Tabi kimsenin de aklina ondan kukulanmak gel medi.
Yalniz Honoria Flet e ondan kukulaniyordu sanirim. Lord'un laborat uvara yapt igi ziyaret t en
szet t i. Bu konuyu uygun bir ekil de at i ama benim bu ipucuna gre har eket edecegimi
umuyordu sanirim.
Demek o Gordon' un kat il oldugunu baindan beri bili yordu?
Kukulaniyordu. Gordon' a bir zamanlar ik oldugu iin de birey yapamiyordu.
Bri dget , baini sall adi. Evet ... Anl ailiyor... Gordon da bana bir zamanlar Honoria ile nianli
olduklarini syl emit i.
Miss Flet e, Lord East erfi eld' in kat il olduguna inanmayi ist emiyordu. Ama sonr a cinayet leri
onun ilediginden git - . gide emin olmaya baladi. Bana da bazi imalar da bulundu ama
kukularini aik aik syl emeye gnl razi degildi. Kadinlar cok garin varat ikl ar. Galiba Honoria
Flet e bir bakima East erfield' e hl ik.
Gordon'un niani bozmasina ragmen mi?
iani- bozan Lord East er field degil, Honori a Flet e. Aslinda bu hikye bir hayli irkin.
Bri dget ' e kanarya meselesini anlat t i.
Bri dget , hayret le ona bakt i. Gordon, kuun boynunu mu kirmi?
Evet . Anlayacagin adam daha o gnl erde bile pek normal desrilmi.
Bri dget t it reyerek mirildandi. O kadar yil nce o kadar yil nce...
Luke, Belki de East erfield t ahmin et t i gimizden daha xaMd. Kimseyi ldrd, dedi . Dikkat i
onun zerine t opla- j yan son zamanlarda lmleri n birbirlerini koval amasi. Gali ba bu konudaki
baari Lord'un baini dndrd.
Bri dget , baini sall adi. Gen kiz bir sre konumadi. Sonr a da bir denbire, O gn Londra' ya
giderken Lavini a Ful -lert on sana ne syledi? diye sordu. Sze nasil baladi?
Luke, hat irlamaya aliti. Bana Scot land Yard' a gidecegini syledi. Kydeki polist en szet t i . O
iyi adamdir ama cinayet le baa ikamaz gibi bir eyl er mirildandi. Devam et .
Sonra, 'Szl erime hayret et t i gini z belli/ dedi. ' Balangit a ben de airdim. Bunu hayalimin
geniligine verdim.' Sonr a?
Ona, 'Bt n bunl arin bir hayal rn olmadigindan emin misiniz?' diye sordum. Veya buna
benzer birey syledim. O sakin sakin, 'Hayir,' dedi . ' Ilk kez yle oldugunu dnebili rdim.
Ama ikinci , nc ve drdncden sonr a durum degit i .'
Bri dget , bagirdi. Fevkalde. Devam, devam. Tabi ben de o zaman it i razdan vazget im.
Kendisine Yard' a git mekle iyi et t i gini syledim. Ama aslinda zavallinin anlat t ikl arinin hibirine
de inanmamitim. Tipki Dr. Thomas'in bana yapt igi gibi .
Biliyorum. Insan ancak olaydan sonr a akillaniyor degil mi ? Ben de o zavalli iht iyarciga ayni
ekilde davranirdim herhal de. Peki sonr a neler anl at t i?
Dur bakayim... Hah, Lavini a Fullert on mehur bir zehirlenme olayindan sz at i. nceleri
kat ilin kurbanlarina beli rli bir ekilde bakt igina inanmadigini syledi. 'Ama buna art ik
inaniyorum, nk gzmle grdm,' dedi. Kel imesi keli mesine byle mi syl edi? Luke,
kalarim at ar ak dnd. O t at li, ince sesiyle, ' Bunu duydugum zaman inanmamitim ama
dogru/ dedi. Ben, ' Dogru olan nedir ?' diye sordum. Hemen cevap verdi.
' Kat ilin yznde beliren ifade.' Ve o zaman fena hal de sarsildim, Bri dget . Yali kadinin
yumuak sesi ve yzndeki anlam. Anlat ilamayacak kadar korkun bir ey grm olan bir
insanin yzyd bu.
Devam et , Luke. Bana her eyi anl at malisin.
Lavinia Full ert on ondan sonr a kurbanlari saydi. Amy Gi bbs, Har ry Cart er, Tommy Pierce...
Tommy'nin kt bir ocuk oldugunu, Cart er ' in ise it igini syledi. Sonr a, ' Ama imdi dn
Dr. Humbleby' e sira geldigini anladim,' dedi. ' O yle iyi bir adamdir ki.' Humbleby' e gidi p
durumu aikladigi t akdir de adamin kendisine inanmayacagini, yalnizca glecegini de anl at t i.
Bri dget , derin derin iini ekt i . Anliyorum... Anliyorum...
Luke, gen kiza bakt i. Ne var, Bri dget ? Ne dnyorsun?
Mrs. Humbl eby' nin bana syledigi bir sz aklima gel di. Dndm de... Neyse, neyse... Sen
devam et . Lavini a Fullert on sonunda ne syledi?
Luke, yali kadinin anlat t ikl arini ci dd bir t avirla t ekrarladi. O kelimeler kendisini iyice
et kil emit i. Bunl ari unut masi olanaksizdi. Ona, bir sr cinayet ileyip de kanunun eline
dmemenin kolay olmadigini syl edim. O zaman bana, 'Yaniliyorsun ocugum,' diye cevap
verdi . ' Kimse senden kukulanmadigi t akdir de cinayet ilemek o kadar kolaydir ki . Bu szn
et t i gim cani de byle, kimsenin kukulanmadigi bir i.' Sust u.
Bri dget , t it reyerek, ldrmek kolay mi? diye mirildandi. Ger ekt en de yle olmali.
Tevekkeli o szler aklina t akilmami Luke? Bu kelimeleri ben de lnceye kadar
hat irlayacagim. Gordon Eeast er field gibi biri t abi ok kolay bu.
Luke, Ama bunu kanit lamak kolay degil, dedi.
yl e mi dersin? Ben bu konuda sana yardim edebi lecegimi saniyorum...
Bri dget , byl e eylere kalkima...
Bana engel olamazsin. Insan arkasina yaslanip, ' Kendimi emniyet e almaliyim,' diye
dnemez. Bu it e ben de varim Luke. Evet , bu t ehlikeli olabili r. Bunu it i raf ediyorum. Ama
ben de payima deni yapmaliyim.
Bri dget . . .
Bu ide ben de varim, Luke. Miss Flet e' nin davet ini kabul edecek ve bir ka gn daha kyde
kalacagim.
Sevgili m, yalvaririm...
Bu ikimiz iin de t ehlikeli. Bunu biliyorum. Ama bu maceraya ikimiz bir den at ildik, Luke.
Miss Flet e' in evine yine o sakin hava hkimdi. Yali kadin, Bridget ' in davet ini kabul et t i gini
anl ayinca t oi raz airdi. Sonr a da dur aksamasinin nedeninin baka oldugunu beli rt ebilmek iin
davet ini t ekrarl adi.
Luke, ok naziksini z, Miss Flet e, dedi. Bence bylesi daha iyi. Ben handa kal acagim.
Bri dget ' in de gzmn nnde olmasini ist iyorum. Daha nce Londra' da olanl ari bili yorsunuz.
Miss Flet e, Lavini a Fullert on' u mu kasdediyorsunuz? diye sordu.
Evet ... Oysa insan onun kal abalik bir ehirde emniyet t e olacagim sanirdi. yle degil mi?
Yali kadin, Yani, dedi. Si zce bir insan ancak bir kimse kendisini ldrmek niyet inde
olmadigi srece emniyet t edir. Bunu kasdediyordunuz, degil mi?
Evet ... yle...
Honoria Flet e, dnceli dnceli baini salladi.
Bri dget , sordu. Gordon' un kat il oldugundan ne zaman- danberi kukulaniyordunuz, Miss
Flet e?
Yali kadin, iini ekt i. Bu cevaplandirilmasi zor bir soru, yavrum. Gali ba iin iin onun kat il
oldugundan uzun zamandan beri emindim. Ama bunu inanci grmezlikt en gelmek iin elimden
gel eni yapt im. Aikasi Gordon' un cani olduguna inanmayi ist emiyordum. Kendi kendime de
kt ve korkun eyler dndgm t ekrarl ayip dur dum.
Luke, sordu. Kendi hayat iniz iin hi endie et mediniz mi?
Miss Flet e, dnd. Yani Gordon kendisinden kukulandigimi sevdigi t akdir de beni de
ort adan kal dirmanin bir yolunu bulurdu. Bunu mu demek ist iyorsunuz?
Evet .
Yali kadin, usulca, Bu olasilik aklima gelmedi degil , diye mirildandi. Onun iin de dikkat li
davranmaya alitim. Aslinda Gordon' un beni gerek bir t ehlike sayacagini da sanmiyordum.
Neden?
Miss Flet e, hafif e kizardi. Gordon, kendisini t ehlikeye at acak bir ey yapamayacagima
inaniyor sanirim.
Luke, Ona iht arda bulunmaya alitiniz, degil mi ? diye sordu.
Evet ... Yani ona kendisini kizdiran herkesin lp git mesinin bir az gari p oldugundan szet t im.
Bri dget , at ildi. O zaman ne dedi?
Honoria Flet e' in yznde endieli bir if ade beli rip kaybol du. Dogrusu bekledigim t epkiyi
gst ermedi . Tam t ersine inanilacak gibi degil ama buna memnun olmu gibi bir hali vardi.
' Demek bunu farket t in?' dedi . Sanki bununl a gururl aniyormu gibi bir t avir da t akindi.
Luke, O deli t abi, dedi.
Miss Flet e, hemen baini salladi. Tabi. Yoksa bu durumu baka t rl aiklayamayiz.
Har eket lerinden sorumlu degil o. Elini Luke' un koluna dayadi. O onu asmayacakl ar degil
mi , Mr. Fit zwilliam?
Hayir. Kendisini t imarhaneye kapayacakl arini saniyorum.
Miss Flet e iini ekt i . Buna memnun oldum... Kalarini at arak gzlerini haliya dikmi olan
Bri dget ' s bakt i.
Luke, Buna daha vakit var, diye mirildandi. Scot land Yard' a haber verdim. Onl ar bu ii
ci ddiye almaya hazirl ar. Ama elimi zde hemen hi delil yok.
Bri dget , Delil bulacagiz, dedi.
Honoria Flet e, gen kiza bakt i. Yznde Luke' a kisa bir zaman nce grdg birini veya bir
eyi hat irl at an bir if ade vardi. Bunun ne oldugunu hat irlamaya aliti ama baaramadi. Yali
kadin t ereddt le mirildandi. Pek emin ' bir t avirla konuuyorsunuz yavrum. Ho belki de
haklisin.
Luke, Ben arabayla malikneye gidi p eyalarini get ireyim, Bridget , dedi.
Gen kiz, hemen at ildi. Ben de seninle gelecegim.
Gelmemeni t ercih ederim.
Belki . Ama ben gelmeyi ist iyorum.
Luke, bir az sinirl endi. Allahakina, ocugunun peinde dolaan bir anne t avirl ari t akinma,
Bri dget . Beni himaye et meye kalkiman hi houma git mez.
Honoria Flet e, mirildandi. Bir t ehlike yok ki , Bridget ' igim. Mr. Fit zwilli am gpegndz,
arabayla gidecek.
Bri dget , ut anga bir t avirl a gld. Budalalik ediyorum. Bu mesele sinirl erimi bozmaya
baladi.
Luke, Miss Flet e geen gece beni korudu, dedi. Haydi, haydi bunu it i raf edin, Miss Flet e...
yl e yapmadiniz mi?
Yali kadin, gl erek it i raf et t i . Evet . nk Gordon' dan kukulanmak aklinizdan bil e
gemiyordu. Mr. Fit zwilliam. Oysa o si zin sirf bu i iin kye geldigini zi anlasaydi, hayat iniz
hemen t ehlikeye gir erdi . Sonra o yol ok issizdir. Orada her ey olabilirdi!
Luke, ciddil et i. Art ik t ehlikenin byklgnn farkindayim. Bu kez gafil avlanmayacagim.
Yali kadin endieyle, Onun ok kurnaz oldugunu unut mayin, dedi . st elik Gordon
sandiginizdan ok daha zeki dir . Aslinda mt hi bir kafasi vardir onun.
Tedbirli olacagim.
Miss Flet e, Erkekler cesur olurl ar, dedi . Bunu hepimiz bili yoruz. Ama onlar kadinl ardan
daha kolay kanarlar.
Bri dget , baini sall adi. Bu dogru.
Luke, Miss Flet e, si z gerekt en benim t ehlikede olduguma inaniyor musunuz? diye sordu.
Yani Lord East er -fi eld beni de ort adan kaldirmaya mi aliacak?
Honoria Flet e bir sre duraksadi. Bence asil t ehli kede olan Bridget . Gordon, onun ni ani
bozmasini byk bir hakaret sayacak. Bridget ' in icabina bakt ikt an sonr a da size dnecek
sanirim. Ama onun nce Bridget ' i ort adan kaldirmaya aliacagindan eminim.
Luke, inl edi. Bri dget , hemen Ingilt er e' den ayr ilmani t ercih ederim.
Bri dget , azimle ona bakt i. Bir yere gidecek degili m. Yali kadin, iini ekt i . ok cesur bir
kizsiniz, Bridget . Size hayranim.
Si z de benim yerimde olsaydiniz, ayni eyi yapardiniz.
ey belki.
Bri dget , sesini alat t i. Luke da, ben de bu ie karitik art ik...
Gen kiz, Luke'la bir likt e kapiya kadar git t i. Luke Aslanin ini nden sag salim ikip, hana
dndkt en sonr a t elef on ederim, diye sz verdi.
Muhakkak t elefon et .
Sevgili m, hemen heyecanlanmayalim. En ust a kat illerin bile plnl arini gelit i rmek iin zamana
iht iyalar i vardir. Bi r, iki gn t ehlikeyl e karilamiyacagimizdan eminim. Scot land Yard' in Ba
Mfet t i lerinden Bat t le bugn kye gelecek. Ondan sonra da Lord East erfi eld gz hapsine
alinacak t abi.
Yani her ey yolunda ve melodrama da gerek yok. yle mi?
Luke, cidd bir t avirla elini sevgilisinin omuzuna koydu. Bridget , hayat im, sakin t edbirsizce
eyler yapmaya kalkma.
Ben de sana ayni eyi syl eyecekt im, Luke'cugum.
Gen adam, kizin omuzunu sikt ikt an sonr a arabasina at layarak uzaklati. Bridget de ot urma
odasina dnd. Miss Flet e bir az t elliydi. Odaniz henz hazir degil yavrum. Emily bu ile
il gil eniyor imdi. Ben ne yapacagim bili yor musunuz? Si ze gzel bir ay piirecegim. Bt n bu
zc olaylardan sonr a si zin iin gerekli olani da bu.
Bri dget , - aydan ok nef ret ederdi. st eli k midesini de bozardi ay. Ama yali kadin, gen
mi safi rinin aya iht iyaci olduguna karar vermit i bir kere. Tel la odadan ikt i. Ve on dakika
sonr a ieriye neeyl e girdigi zaman elinde gm bir t epsi vardi. zerindeki Dresden fincanlara
agzina kadar ay doldurulmut u.
Honoria Flet e, gururla, Hakik Lapsan bu, diye glmsedi. in ayindan daha da nefret eden
Bri dget kendisini zorlayarak glmsemeye aliti.
Ayni anda kisa boylu t iknaz ve himhim bir kiz olan Emily kapida belirdi . Afedersiniz, Miss,
yast iklarin zerine kirmali kilifl ari mi geirmemi ist iyorsunuz? diye sordu.
Miss Flet e t ella odadan ikt i. Bri dget de bu firsat t an yararl anar ak ayi pencereden dkt . Az
kal sin o arada iek t arhinda uyuyan kedi Pooh'u da halayacakt i.
Bri dget ' in zr dilemesini byk bir ci ddiyet le dinl eyen Pooh pencerenin kenarina, oradan da
gen kizin omuzuna siradi. Byk bir memnunlukla mirildanip dur uyordu.
Bri dget , hayvanin sirt ini okadi. Pek de gzelsin, canim.
Pooh, kuyrugunu kaldirarak, mirilt ilarini art t irdi. Bri dget hayvanin kul agini kaidi. Aman ne
eker kediymi bu.
O sirada Honoria Flet e de ieri girmit i. Aman, diye bagirdi. Pooh sizden pek holanmi.
Oysa kimselere kolay kolay sokulmaz. Pooh' un kul agina dikkat edin, yavrum. Zavallinin
kulakl ari hl agriyor sanirim.
Ama Miss Flet e, uyarisinda ok ge kalmiti. Bridget , kendinin agriyan kulagini ekince Pooh,
fkeyle t isladi. Sonr a da t uruncu kuyrugunu gururl a sall ayarak uzaklati.
Miss Flet e, haykirdi. Eyvah! Elini zi t irmaladi mi?
Bri dget , elinin zerindeki aprazlama t irmigi emdi. nemli bir ey degil.
zerine t ent r diyot srelim mi?
Hayir, hayir... Dedigim gibi yle nemli bir ey degil bu.
Honoria Flet e, hayal kirikligina ugrami gibiydi. Bri dget , kabalik et t i gini dnerek t el la,
Acaba Luke ne zaman dnecek? dedi.
Endiel enmeyin, yavrum. Mr. Fit zwill iam' m kendisini korumasini bildigi belli.
Evet . Luke'un cesur ve t edbirli oldugu muhakkak. Ayni anda t elefon almaya baladi.
Bri dget t ella kot u. Arayan gerekt en Luke' du.
Gen adam, Al o, dedi. Bridget , sen mi sin? Ben handayim. Bavullar ini gle yemeginden
sonra get irsem olur mu? nk Bat t le gel di. Kimi kasdet t igimi bili yorsun degil mi?
Scot land Yard' dan Ba Mf et t i ...
Evet , evet ... Bat t le benimle hemen konumak ist iyor.
Bavullar i hemen get irmen art degil . Yemekt en sonr a get ir, bana Bat t le' m grlerini de
anl at irsin.
Olur. Allahaismarladik, sevgilim.
Bri dget , t elef onu kapadikt an sonr a konumayi Miss Fle-t e' e naklet t i. Sonr a da uzun uzun
esnedi O heyecanli anlardan sonr a bayagi yorgunluk duymaya, balamiti. Honoria Flet e de
onun bu halini farket t i t abi.
Yorgunsunuz degil mi , yavrum? En iyisi biraz uzanin. Hayir hayir. gle yemeginden nce
yat maniz dogru olmaz. Ben, ilerideki kulbede ot uran bir kadina eski elbiselerimi
gt recekt im. Oraya giden yol pek gzeldir. Kirlarin arasindan geer . Belki benimle gelmek
ist ersiniz. gle yemegine kadar gidip dnebil iriz.
Bri dget bu neriyi hemen kabul et t i. Arka kapidan ikt ilar . Miss Flet e, baina hasir bir apka,
el ine de eldivenl erini giymit i . Bridget bunu pek komi k buldu. Kendi kendine, Gren de aya
davet liyi z sanir, dedi.
Yolda yrrlerken Honoria Flet e, t at li t at li kyle ilgili basit mesel elerden szet t i dur du. Iki
t ar ladan gei p, bir kei yolunu atilar. Sonunda seyr ek bir korudan geen ince bir pat i kaya
sapt ilar . Hava ok sicakt i. Agalarin glgesi Brid- get ' in ok houna git t i.
Honoria Flet e, Ist erseni z biraz ot urup dinl enelim, yavrum, diye glmsedi. Bugn hava pek
bogucu. yle degil mi? Galiba gk grlemeye baladi.
Bri dget , uykulu uykulu bu t eklifi kabul et t i . Nehrin kiyisina ot urarak, arkasini agaca dayadi.
Gzl eri yari kapaliydi. Nedense aklina bir iir gelmit i gen kizin.
Ey hi kimsenin sevmedigi iman beyaz kadin Neden ellerinde eldiven kirl arda
dolaiyorsun?
Ama bu Miss Flet e' e pek uymuyordu. Yali kadin iman degil di nk. Bri dget kelimeleri
degit irdi.
Hi kimsenin sevmedigi zayif, kurun kadin, Neden ellerinde eldivenl erle kirl arda
dolaiyorsun?
Honoria Flet e'in sesiyl e daldigi dncelerden uyandi. ok uykunuz var degil mi , yavrum?
Miss Flet e bu szleri her zamanki gibi o t at li sesiyle sylemit i. Ama bu szlerde Bridget 'in
gzlerinin bir denbire ailmasina neden olan bir eyl er vardi.
Honoria Flet e, ona dogru egilmit i . Gzleri heyecanla parliyor, dudaklarini yaliyordu. Sorusunu
t ekrarladi. ok uykunuz var degil mi, yavrum?
Bu sef er kadinin sesindeki ifade phe gt recek gibi degildi . Bridget ' in kafasinda bir imek
akt i det a. Gen kiz o anda her eyi anladi. Ve arkasindan da apt alligi yznden kendi
kendisine kizdi. Geregi sezer gibi olmut u ama bu da belirsiz bir kukudan t e gidememi t i.
Usul ca, gizlice aliarak geregi meydana ikarmaya karar vermit i. Ama bir an bile hayat inin
t ehlikede olabil ecegi aklina gelmemit i . Kukularim iyice gizledigini sanmiti. Ayrica kat il in
hemen hareket e geecegini de zannet memit i .
Bri dget , Ben budal anin biriyim, diye dnd. Budalanin biriyim... Sonr a bir denbire aklina
bir ey geldi. ay... O ayin iinde bir ey vardi. Honoria Flet e, ayi imedigimi bilmiyor.
Benim iin iyi bir firsat bu. Uykum gelmi gibi davranmaliyim. Acaba ayda ne vardi? Zehir mi?
Yoksa yalnizca uyku il ci mi? Kadinin benim uyumami ist edigi apaik ort ada.
Bri dget , t ekrar gzlerini kapadi. Normal , uykulu oldU' gunu umdugu bir sesle, Gerekt en ok
uykum var... ok gari p... imdiye kadar hi byle bir denbire uykumun geldigini bilmiyorum.
Honoria Flet e, usulca baini sall adi. Bri dget , ki rpiklerinin arasindan yali kadini gzet li yordu.
Kendi kendine Onunla nasil olsa baa ikabili rim, dedi. Adal elerim kuvvet li dir . Honoria
Flet e ise siska ve yali. Ama nce onu konut urmam gerek. Bu art ...
Honoria Flet e glmsyordu. Ho bir glmseme degildi onunkisi. Sinsi, insanca olmayan bir
eydi bu. Bridget , Tipki keiye benziyor, diye dnd. Ne kadar da keiyi andiriyor. Keiyi
hep kt lk sembol olarak kullanirlar . Bunun nedenini imdi anliyorum... Haklrymiim...
Aklima gelen o t uhaf fiki r asilsiz degilmi. ' Cehennem at ei bile reddedilen bir kadinin kini
kadar yakici degildir,' derler. Bt n bu olaylarin balangici bu it e.
Bri dget , endie dolu bir sesle mirildandi. Kendimi ok t uhaf hissediyorum... Nem var
bilmiyorum...
Miss Flet e, abucak evresine bir gz at t i. Bulunduklari yer gayet issizdi. Kyden iyice uzak
olduklari iin Bridget haykirsa bile sesini duyuramazdi. evrede ev filan da yokt u. Honoria
Flet e, beraberinde get irdigi paket i aldi. Bridget ' e bunun iinde kyl kadina verecegi eski
el biselerin oldugunu sylemit i . Gali ba da yleydi. Kgit ailinca iinden yumuak ynlden bir
elbise ikt i. Ama Honoria Flet e hl paket i karitirip duruyordu.
Neden ellerinde eldiven kirl arda dolaiyorsun?
Evet , neden? Miss Flet e niin el diven giymek geregini duymut u. Tabi! Tabi! Her eyi
fevkalde bir ekilde plnl amiti kadin!
Kgit lar iyice aildi. Miss Flet e, bir haner ikardi. Lord East erfi eld' in hanerini. Bunun zerinde
Lord' un parmak izleri vardi t abi. Zat en yali kadin da o parmak izlerini bozmamak iin
eldivenli elleriyl e haneri gayet dikkat le t ut uyordu. Cezayir hanerinin keskin t arafi piril piril
parlamakt aydi.
Bri dget , mi desinin bulandigini hisset t i . Zaman kazanmali ve bu kadini konut urmaliydi.
Kimsenin sevmedigi yali, kl rengi kadini. Bri dget , kendi kendine, Aslinda bu zor olmamali,
diye dnd. Honoria Flet e' in konumak ist edigi bunu ok ist edigi muhakkak. O ancak
benim gibi birine ailabilir. Bir az sonra ebediyen sust uracagi bir insana.
Gen kiz, boguk bir sesle, O biak da neydi? dedi .
Honoria Flet e gld o zaman. Korkun bir kahkahaydi bu. Yumuak, ahenkli, kibar ama
insanlikl a ilgisi olmayan bir kahkaha. Yali kadin Bu haneri senin iin get irdim,
Bri dget ' cigim, dedi. Kur bamyla senli benli konuuyordu art ik. Senin iin. nk uzun
zamandanberi senden nefret ediyorum.
Bri dget , mirildandi. Gordon East erfield' le evlenecegim iin mi?
Honoria Flet e, baini salladi. ok zekisin. Gerekt en pek zekisin. It e bu haner Gordon'un
aleyhindeki en kesin delil olacak. Seni bur ada girt lagi kesik olar ak bulacaklar. Hanerin
Gordon' un oldugunu hemen grenecekler. zerinde de yine onun parmak izler i oldugu ort aya
ikacak. Bu sabah byk bir ust alikla ona Cezayir hanerini bana gst ermesini syledim. Sonr a
si z yukardayken haneri mendili me sararak ant amin iine at t im. ok kolay oldu bu... Zat en
baindan beri her ey kolay git t i. Dogrusu bana bir i byle olacagini syleseydi ona kesinlikle
inanmazdim.
Bri dget , fazl a uyku il ci imi insanlara has o kalin ve boguk sesle, Bunun t ek nedeni ok zeki
olman, dedi.
Honoria Flet e, yine kibar ki bar gld. Sonr a da korkun ve igren bir gururla, Evet , diye
cevap verdi. Ben ok ka- faliyimdir. Gen kizken de yleydim. Ama fazl a egit im grmeme,
hele alimama hi izin vermediler. Beni evde bo bo ot urmaya zorladilar . Sonr a Gordon... O
bayagi bir ayakkabi t amircisinin ogluydu, ama hirsliydi. Onun ok ykselecegini bili yordum.
Bundan emindim. Ama sonr a o niani bozdu. Beni ist emedi . Hep o gln ku olayi
yznden. Kk bir yarat igin boynunu kiriyormu gibi elleriyle bir hareket yapt i. Bridget ,
yeniden midesinin bulandigini hi sset t i.
Ayakkabicinin oglu Gordon Ragg beni, Mr. Flet e' in kizini baindan at maya kalksin! Ol acak ey
mi ydi bu? Ona bu kst ahligini det meye yemin et t im. Uzun geceler hep ona ne yapacagimi
dndm. O sirada git gi de yoksull amaya baladik. Konagin sat ilmasi gerekt i. Orayi Gordon
aldi? Gordon! Kye gel di, benimle ukal bir t avirla konut u. Bana t epeden bakarak,
kt phanede alimami nerdi. Eski evimde alimayi! Ondan nasil nef ret ediyordum! Ama
duygul arimi hibir zaman belli et medim. Bunu bize gen kizken gret milerdi. O devirl erde
gen kizlari iyi yet it i rirler di zat en. Kibar bir insan bundan anlailir. Ne derl erse desinler
ki barlik kibarlikt ir.
Bi r an dur du. Bridget , kadinin konumakt an vazgemesinden korkt ugu iin det a soluk almaya
bil e ekiniyor, yine kirpiklerini n arasindan onu gzet li yordu.
Nihayet Honoria Flet e, t at l i t at li konumasina devam et t i . O sirada ben de durmadan
dnyordum. nce Gor- don'u ldrmeye karar verdim. It e bu yzden de kt phanede
kriminol oj iyle ilgili eserl er okumaya baladim. Gizl ice t abi... Daha sonra bu eserlerin faydasini
ok grdm. Hem- de ka kere. rnegin Amy'nin lmnde... ksrk urubu yerine apka
boyasini koydukt an sonra kapiyi diaridan kit - ledim. Yani anaht ari diaridan cimbizla t ut ar ak,
ki lit le evirdim. Herkes Amy'nin kapiyi ieri den kilit ledigini sandi t abi. O kiz da ne fena
horl ardi! Igren bir eydi bu. Bi r an durdu. Dur bakayim, nerede kalmitim?
Bri dget , kar isindakini dinlemesini iyi bildi gi iin Lord East er field' i kendisine hayran et mit i.
imdi de bu yet eneginin faydasini gryordu. Honoria Flet e, manyak bir kat il di t abi. Ama
bunun diinda marifet lerini anl at ar ak gn- mek ist eyen bir insandi da ayni zamanda. Bri dget
de it e bylelerini idare et mesini iyi bilirdi . Onun iin agir agir, nce Gordon' u ldrmeye
karar verdigini zi anl at iyordunuz... diye mirildandi.
Evet , evet ... Ama bu pek houma git medi. nk siradan birey olacakt i bu. Sonr a aklima bu
fi kir geldi. Cinayet ilemedigi halde kendisini kat il sanacak ve onu cezalandiracaklardi. Bu
yzden iyice aci ekecekt i Gordon. Kat il damgasini yiyecekt i. Benim iledigim cinayet ler
yznden asilacakt i. Ya da onun deli olduguna karar verecekl erdi. lnceye kadar
timarhaneden ikamiyacakt i. Byl esi daha da ho olacakt i t abi. Honoria Flet e, kikir kikir
gl d. Bri dget bu sesi duyunca r perdi . Kadinin gzler i de camlami gibiydi.
Demin de syledigim gibi kriminoloj iyle il gili bir sr eser okudum. Kur banlarimi dikkat le
set i m. .Gordon' dan hemen kukulamlmamaliydi. nk... Sesi kalinlati. Insan ldrmek
houma gidiyordu... O Lydia Hort on denil en igren kadm, bana t epeden bakiyordu. Bir
keresinde onun benden, ' kiz kurusu,' diye szet t igini de duydum. Gordon' un onunl a kavga
et mesi pek houma git t i t abi. 'Byl ece bir t ala iki ku vur acagim,' dedim. Kadinin baucunda
ot urup ayina arsenik karitirirken ne kadar eglendim bil emezsin. Daha sonra hemireye
giderek Mrs. Hort on' un Lord East erfi- el d'in gnderdigi zmlerin aci oldugundan ikyet
et t igini syledim. Ama budal a hemir e bundan kimseye szet medi. Sersem ne olacak!
Sonr a... digerleri... Gordon' un bir iyle kavga et t i gini duyar duymaz ben hemen bir ' kaza'
hazirl ayrveriyordum. Ve Gordon da yle budalaydi ki... Inanilmayacak kadar apt aldi. Onu, zel
bir insan olduguna, kendisine kari gelenlerin cezalandirildigina inandirdim. Zavalli Gordon.
Her eye inanir. O kadar safdildir ki.
Bri dget ' in Luke' a, Gordon mu? O her eye inanir, deyiini hat irladi. Zavalli Gordon... Ama bu
kadini konut urmaya devam et mesi lzimdi. Mirildandi. Bt n bunl ari nasil baarabildi gini zi
anhyamiyorum...
Bu i aslinda ok kolaydi. Yalniz iyi rgt l enmesi gerekiyordu. Amy, malikneden kovulur
kovulmaz onu hemen yanima aldim. O apka boyasi bence fevkalde bir bulut u. Kapiyi da
diaridan kilit ledigim iin kimse benden kukulanmadi. Ama zat en ben hep emniyet t eydim.
nk kurbanlarimi ldrmem iin ort ada hibi r neden yokt u. Ort ada neden olmadika da
bir inin bir cinayet i ilediginden kukula- namazsiniz. Cart er iini de kolaylikla baardim. Adam
si st e yal palayarak gidiyordu. Kprde ona yet it im ve kendisini abucak it i verdim. Aslinda ben
ok kuwet liyimdir .
Durdu. Yine o yumuak, korkun kahkaha duyuldu. Dogrusu bu olaylarin hepsi de ok
eglenceliydi . O gn Tommy' i pencereden it t igim zaman ocugun yznde beliren ifadeyi
hayat imin sonuna kadar unut mayacagim. Bir sir syleyecekmi gibi bir t avirla Bri dget 'in
zerine egil di. Biliyor musun, insanlar aslinda ok apt al. Bunu daha nce f arket memit im.
Bri dget , usulca fisildadi. Siz ok zekisiniz de ondan bakal arini apt al buluyorsunuz...
Evet , evet ... Belki de sen haklisin. Bridget , Ya, Dr. Hurribleby, dedi . O meselede bir hayli
zorlukl a karilatiniz herhalde?
Evet . Baariya ul atigima bayagi airdim. Tabi ist egime eri meyebilir dim de. Ama Gordon
her nne gelene Wellerman Kreit z laborat uarl arina yapt igi ziyaret t en szedi- yordu. ' Dokt oru
uygun bir ynt emle ldrmeliyim,' dedim. ' Daha sonr a herkes bunu Gordon'un laborat uar a
gidiine baglamali...' O sirada Pooh' nun kulagi berbat haldeydi. Akip ' duruyordu. Mahsus
kazaymi gibi makasimin ucunu dokt orun eline hat irdim. Sonr a da ok zlm gibi yaparak
dokt orun elini sarmakt a israr et t i m. Humbleby gazli ' bezi nce Pooh' nun kulagina sr dgm
bilmiyordu t abi. Baariya ulaamiyabili rdim de. Ama ist edigim olunca ok sevindim. zellikle,
bu cinayet t e Lavinia Full ert on'un kendisinden faydalandigim iin de pek memnundum.
Yz asildi. Lavini a Fullert on! O olaylar in iyzn kefet t i! O gn Tommy' i o buldu.
Gordon' la Humbl eby kavga et t i kleri zaman da beni dokt ora bakarken yakaladi. Gafil
avl anmitim. O sirada dokt oru nasil ort adan kaldiracagimi dnyordum. O bunu sezdi.
Dndm ve Lavinia' nin beni szdgn grdm. Kendimi el e vermit im. Lavini a'nin durumdan
kukulandigi belli ydi. Tabi bir ey kanit layamazdi. Buna ragmen birini n ona inanmasindan
korkuyordum. rnegin Scot l and Yard' dakiler bu iin iinde bir i oldugunu dnebilirlerdi. O
gn Lavinia' nin Yard' a gideceginden emindim. Ben de ayni t rene binerek onun peine t akildim.
O i de ok kolay oldu. O Whit ehal Pu geerken ben ar- kasmdaydim. Ama o beni farket medi.
Byk bir araba yaklairken Lavini a' yi olanca gcmle onun alt ina it i verdim. Aslinda, dedim
ya, ben ok kuwet liyimdi r. Lavinia, arabanin t ekerl ekl eri alt inda kaldi. Yanimdaki kadina
Lavini a' yi igneyen ot omobilin numarasini aldigimi syledim. Ona Gordon' un Rolls' unun
numarasini verdim. Onun bunu poli se t ekrarlayacagini umuyordum. Evet bu konuda da ansim
yaver git t i. Zat en ben ok t ali hliyim. rnegin geen gn Gordon' la ofr Rivers' m kavgasi...
st elik o sirada ahit olar ak Mr. Fit zwilli am da vardi. Dogrusu Fit zwill iam' la da ok eglendim.
Onu usul usul ist edigim yne dogru ekt im. Dogrusu nce Gordon' dan kukulanmak bir t rl
akl ina gelmedi . Rivers olayindan sonra o da baka are bulamadi. imdi de bu olay her eyi
t amaml ayacak.
Ayaga kal karak, Bri dget ' e sokul du. Usul ca, Gordon, nianimizi bozmut u, diye mirildandi.
Seninl e evlenecekt i. Hayat im boyunca dur madan hayal kirikligina ugradim. Hibir eyim
olmadi. Hibir eyim...
Hi kimsenin sevmedi gi kl rengi kadin...
Bri dget ' e dogru egilmi, gzlerinde delice bir pirilt iyla glmsyordu. Haner gnet e
iildamakt aydi.
Bri dget , bt n kuvvet ini t oplayarak yerinden firladi. Dii bir kaplan gibi yali kadinin zerine
at ilar ak, onu geri it t i. O sirada Honoria Flet e' in sag bilegini de yakalamiti.
Gafil avlanan Honoria Flet e, bu saldiri kar isinda bir az geriledi. Ama kisa sr en bir
hareket sizlikt en sonr a o da dvmeye baladi. Kuvvet bakimindan bir bir leriyle
kar ilatirilamazlar di bil e. Bridget , gen ve saglamdi. Tenis gibi sporl ar sayesinde adaleleri
iyice glenmit i . Honoria Flet e ise ince ve narin bir kadindi. Ama Bridget bu boguma
sirasinda bir eyi dikkat e almami oldugunu anl adi. Honoria Flet e, deliydi. Onda da o
manyakl ara has kuvvet vardi. Kadin bir ibli s gibi dgyordu. ilginca gc, Bridget ' inkinden
daha st nd. Bir ileri , bir geri sallaniyorlar di. Bridget hl yali kadinin elinden haneri
almaya aliiyor, Honoria ise olanca gcyle bunu birakmamaya abaliyordu.
Sonr a yava yava deli kadinin gc daha st n gelmeye baladi. Art ik Bri dget , Luke! Luke!
Imdat ! diye bagiriyordu. Ama kimsenin imdadina yet iemiyecegini de biliyordu. Honoria
Flet e' le yalnizdilar . l bir dnyada yapayalnizdilar . Bridget , bt n gcn kullanar ak deli
kadinin bil egini bkt ve hanerin yere dt gn duydu. Ama hemen sonr a Honoria Flet e' in
bir er elik kiskaci andiran parmaklari gen kizin boynunu kavradi. Bridget , son bir defa aci aci
haykirdi. Ba Mf et t i Bat t le' in hali ve t avri Luke' un houna git t i. Iri yari, geni kirmizi yzl,
pos biyikli bir adamdi Bat t le. Ilk bakit a insanda zeki bir adam kanisini uyandirmiyordu ama
bir az dikkat edilince Ba Mfet t i in gzlerinde mt hi bir pirilt i oldugu farkediliyordu. Bir zek
pirilt isi. Luke, onu aagi grmek hat asina da dmedi . nk daha nce de Bat t le t ipinde
ki mselerle karilamiti. Onl ara gvenil ebili - necegini ve bu adaml arin er ge bir sonuca
ul aacaklarini bili yordu. Bu ii hi kimse Bat t le' dan daha iyi aratiramazdi.
Ba mfet t ile yalniz kalinca, Luke, Siz byle bir olay iin gnderilmeyecek kadar nemli bir
ki msesiniz, dedi.
Ba Mf et t i Bat t l e, glmsedi. Bu ci dd bir mesele olabilir, Mr. Fit zwilliam. Iin iine Lord
East erfield gibi biri kar iti mi, bir hat a olmasini da ist emeyiz.
Anliyorum... Yalniz mi geldiniz?
( ( Hayir, hayir. Yardimcim var. O ' Yedi Yildiz' haninda imdi. Kendisine Lord hazret lerini gz
hapsine almak grevi verildi .
Ya...
Bat t l e, sordu. Sizce bu meselenin hi kuku gt rr bir yani yok mu, Mr. Fit zwilli am? Kat ilin
Lord hazr et leri oldugundan emin misini z?
Kat ilin baka biri olmasina olanak yok. Si ze olanl ari anlat ayim mi?
Hayir, t eekkr ederim. Ben her eyi Sir William' dan grendim.
Peki bu konuda ne dnyorsunuz? Herhalde Lord East er field durumundaki bir adamin kat il
bir manyak olacagina iht imal vermiyorsunuz?
yl e bir ey dndgm yok. Bat t le, baini sall adi. Cinayet konusunda ' imknsiz' diye bir
ey yokt ur. Eger bana ir in bir yali kizin, bir piskoposun veya bir okul grencisinin t ehlikeli bir
cani oldugunu sylerseni z, kesinlikle, ' Hayir, olamaz,' demem. Hemen meseleyi aratiririm.
Luke, Madem olaylari Sir Will iam' dan grendiniz, dedi. O hal de ben de size bu sabah
olanl ari anlat ayim.
Ba Mf et t i Bat t le' a, Lord East er field' l e aralarinda geenleri kisaca hikye et t i . Bat t l e, onu
byk bir ilgiyle dinledi .
Sonr a da, Demek Lord East erfi eld' in elinde bir haner vardi? diye mirildandi. Bunu zellikl e
mi gst er di? Yani hanerle sizi mi t ehdit ediyordu, Mr. Fit zwilliam?
Aika degil. Hanerin keskin t ar afini hi de ho olmayan bir t avirl a denedi. Sanki bundan
zevk aliyormu gibi bir hali vardi. Miss Flet e de ayni eyi sezdi sanirim.
Szn et t i giniz hanim o degil mi? Lord East erfield' i uzun yillardan beri t aniyan ve bir
zamanlar da kendisiyle nianli olan kadin? Evet , o.
Ba Mf et t i Bat t le, Miss Bridget konusunda hi endielenmeyin, Mr. Fit zwilli am, dedi. Onu
korumasi iin bir ini get irt ecegim. Bi zim Jackson da Lord hazret lerinin peinde olduguna gre,
Miss Conway iin endiel enmeniz yersiz. Luke, glmsedi. Siz byle konuunca iim rahat
et t i . Ba Mf et t i , anlayili bir t avirla baini salladi. Durumunuz gerekt en g, Mr.
Fit zwilliam. Miss Conway iin bir hayli endie duydugunuz da belli . Yalniz size unu da
syl eyeyim, bu iin kolaylikla zmlenebilecegini sanmayin. Lord East erfield, kurnaz bir adam
olmali. Herhal de bir sr e kimseye ilimeyecekt ir. Tabi iin sonuna gelmise o baka... Iin
sonundan kasdmiz nedir?
Bazi kat il ler bir sr cinayet iledikt en sonra art ik hibir zaman yakal anmayacaklarini,
sirlar inin hibir zaman grenilmeyecegim dnmeye balarlar. Kendil erinin ok zeki ve
her kesin de apt al olduguna inanirl ar. It e biz onlari o zaman yakalariz.
Luke, baini salladikt an sonra ayaga kalkt i. ansiniz aik olsun. Eger si zin iin yapabilecegim
' bir ey varsa bana syleyin.
Tabi sylerim.
Bu konuda bana syl eyecegini z birey var mi? Bat t le, bir an dnd. Sanmiyorum. u
anda syleyebilecegim bir ey yok. nce u ky bir dolamak ist iyorum. Bel ki bu akam
si zinl e yeniden konuur uz? k iyi olur.
O zaman si ze ne dur umda oldugumuzu da anlat irim... Luke, bir az rahat l ami gibiydi. Zat en
ok kii Ba Mfet t i Bat t ' l a konut ukt an sonr a ayni eyi hissederlerdi. Gen adam saat ine bir
gz at t i. gle yemeginden nce gidip Bri dget ' i greyim mi? Yok yok... Miss Flet e beni de
yemege alikoymasi gerekt i gini dnebilir. Kadinin programini alt st et meyeyim. Luke,
hal alari ve t eyzeleri dolayisiyla yali kadinlarin byle eylere ok zen gst er diklerini , nem
verdikl erini grenmit i . Acaba Honoria Flet e' in de yegenleri var mi? Herhalde...
Luke, handan ikt i. Ayni anda yoldan hizla inen si yahli bir kadm kendisini grnce dur akladi.
Mr. Fit zwilliam!
Mrs. Humbleby... Luke, bir iki adim at arak kadinin uzat t igi elini sikt i.
Mrs. Humbleby, Ben sizin kyden ayrildiginizi saniyordum, dedi.
Hayir, yalnizca yerimi degit irdim. Art ik handa kal iyorum.
Ya Bridget ? Onun Ashe maliknesinden ayrildigini duydum.
Evet ayr ildi.
Mrs. Humbleby, derin bir soluk aldi. Onun kyden t myle ayrildigina ok memnun oldum.
Ah, Bridget hl bur ada. u ara Miss Flet e' de kaliyor.
Mrs. Humbleby, bir adim geriledi. Yznde gayet endieli bir anlam belirmit i. Honoria
Flet e' in yaninda mi kaliyor? Ama... neden?
Miss Flet e onu davet et mek nezaket ini gst erdi...
Kadm, hafife t it redi . Lke' a sokularak, gen adamin kolunu t ut t u. Mr. Fit zwilli am, bir ey
syl emeye hakkim yok. Hi yok... Belki de yaniliyor um...
Hangi konuda...
Ashe bir kt lk yuvasi hali ni aldi... Mrs. Humbleby, ekingen bir t avirl a Luke' a bakt i. Ve
bunun nedeni de Honoria Flet e. Bundan eminim... Ah, yznzden bana inanmadiginiz
anl ailiyor. Kimse Lavinia Full ert on' a inanmadi, ikimiz de Honoria' nm kt lgn
hissediyorduk. Zannedersem Lavinia Full ert on, benden daha fazla eyler biliyordu.
unu unut mayin Mr. Pit zwill iam, bir kadin mut lu degilse, korkun eyler yapabili r.
Luke, usulca, Evet , bu olabili r, dedi.
Mrs. Humbleby, abucak, Bana inanmiyorsunuz degil mi ? diye sordu. Tabi, inanmaniz iin
bir neden de yok. Kocamin elinde sargiyl a Honoria Flet e' in evinden geldi gi gn hi
unut madim. Tabii kocam benim t elima aldirmadi. ' Bu yalnizca bir siyrik,' dedi . Dnd.
All ahaismarladik. Syle: diklerimi unut un. So... son gnl erde kendimde degilim.
Luke, kadinin arkasindan bakt i. Neden Mrs. Humbl eby, Honoria Flet e' in kt bir insan
oldugunu syl edi? diye dnyordu. Belki Dokt or Humbl eby' l e Honoria Flet e, dost t ul ar.
Kadin da bu arkadaligi kiskaniyordu. Demin, ' Lavini a Full ert on' a da inanmadilar ,' dedi.
Anlailan Lavini a bazi kukularini Mrs. Humbleby' e ami. Luke birdenbire t rendeki
kompart imani ve o t at li iht i yarcigi hat irladi. Yali kadinin yznde byk bir endie vardi.
Luke, Lavini a Full ert on' un sesini duyar gibi oldu. Bir insanin yzndeki if ade...
Sonr a kadinin yzndeki anlam da degimit i . Sanki o anda bir ini gryordu. Dudaklari
gerilerek; dileri ort aya ikmi, yznde memnun bir if ade belirmit i.
Luke, bir denbire, Ama ben birinde daha bu if adeyi grdm, diye dnd. Hem de bu
yakinl arda... Ne zaman?.. Bu sabah... Honoria Flet e, Bri dget ' e byle bakiyordu it e...
Luke, O hal de Lavinia Full ert on o anda kat ilin yzndeki if adeyi t aklide aliiyordu, dedi. Ne
yapt igini bilmeden hizla Honoria Flet e'in evine dogru yrmeye baladi. Kafasinda bir ses
dur madan t ekrarliyordu. Kat ilin erkek olmasi art degil... Lavini a Fullert on hibir zaman
caninin erkek oldugunu sylemedi... Sen kat ilin erkek oldugunu sandin... Allahim, ben galiba
ildiriyorum. Imknsiz bu. Dndgm ey imknsiz! Bridget ' i bulmaliyim. Onun gvenlikt e
oldugunu anl amaliyim. O gzler... O acayip kehribar rengi gzler...w Gzl erinin nnde de hl
kat ilin t aklidini yapan Lavini a Full ert on' un hayali vardi.
Kapiyi ona kisa boylu, t iknaz hizmet i kiz at i. Luke'un t eli karisinda da bayagi aaladi.
Sonr a, Miss Bridget , sokaga ikt i, diye cevap verdi . Miss Flet e yle syl edi. Bakayim Miss
Flet e ieride mi? Luke, hizl a kizin yanindan geerek ot urma odasina girdi. Emily ise st kat a
kot u. Sonr a da soluk soluga aagi indi . Hanimefendi de diari ikmi.
Luke, onu omuzlarindan yakaladi. Ne t ar afa git t iler? Kiz, ona akin akin bakt i. Herhal de
arka kapidan ikt ilar . n kapidan iksal ardi grrdm.
Luke, arka t ar afa dogru koarken, hizmet i kiz da onun peinden git t i. Luke, arka kapidan
diari firlayarak, kck baheyi bir adimda ati. Ileride agal ari budayan bir adam vrdi. Luke
hemen ona git t i. Normal bir t avirl a konumaya aliarak, adama, iki kadin grp grmedigini
sordu.
Adam, agir agir, Iki hanim mi? diye mirildandi. Evet .. Onlar bur adan geceli epey oldu. Ben
i t in alt inda yemegimi yiyordum. Beni grmediler sanirim.
Ne t ar afa git t iler? Luke, avaz avaz bagirmamak iin kendisini g t ut uyordu.
Gali ba adam da durumda bir t uhaflik oldugunu anl amiti. Gzl eri iri ir i aildi. u t arlal ardan
get il er. u t ar aft an. Ondan sonra ne t ar afa git t iklerini bilmiyorum.
Luke, adama t eekkr et t i kt en sonr a komaya baladi. Tel ve endiesi git gi de art iyordu.
Onlara yet imeliyim... Onlari bulmaliyim... Belki ildirdim... Belki de onl ar nehrin . kiyisinda
dolaiyorl ar. Ama iimden bir ses bana acel e et memi sylyor.
Iki t arlayi ati, sonr a da ince pat ikanin balangicinda bir sre dur aksadi. Ne t araf a gidecekt i.
Sonr a uzaklar dan gel en o hafif ama t anidik sesi duydu. Luke! Luke! Imdat !
Gen adam, koruya dalar ak sesin geldigi t ar afa dogru komaya baladi. imdi kulagina baka
sesler de geliyordu^ It imeden ikan grlt l er... Tuhaf solumalar. Hafif , boguk bir feryat ...
Luke, t am zamaninda agal arin arasindan firl ayarak,, deli kadinin Bridget ' in boynuna det a
bat mi olan parmaklarini zd. Agzindan kpkler sailan Honoria boguuyor, kfrediyordu.
Sonr a bir denbire t it reyerek Luke'un kollan: arasinda kaskat i kesil di...
Lord East er fiel d, Anliyamiyorum... dedi . Anliyami-yorum... Adam yine gururlu bir hava
t akinmaya aliiyordu ama bt n pozlarina ragmen acinacak bir ekil de airmi oldugu
bel liydi. Kendisine anlat ilanl ara bir t rl inana- miyordu.
Bat t l e, sabirli bir biimde, Mesele yle, Lord hazret leri, dedi. Bi r kere Flet e ailesinde delilik
var. Bunu yeni grendik. Herhalde Honoria Flet e de ocuklugundan beri bir az anormaldi.
Ayrica hirsli bir kadindi, ama arzul arina hibi r zaman ulaamamiti. nce onun alimasina
engel olmular di. Sonr a da ak macerasi hayal kirikligiyl a sona ermit i. ksrd. Anladigima
gre onu siz bainizdan at misiniz.
Lord East er field, soguk bir t avirla, Bu ' bat an at mak,' szlerini hi sevmem, diye cevap
verdi.
Ba Mf et t i Bat t le, hat asini hemen dzelt t i . Yani.... ni ani siz bozmusunuz sanirim.
ey... Evet ...
Bri dget , at ildi. Bunun nedenini bize anlat , Gordon.
Lord East er field, iyice kizardi. Pekl ... Madem anl at mami ist iyorsunuz. Honorra' nm bir
kanaryasi vardi. Kuu pek severdi. Hayvan, Honoria' nin dudaklarinin arasina sikitirdigi ekeri
gagasiyla almaya alimiti. Bir gn gagasini biraz hizla Honoria'nin dudagina vurdu. Honoria
ok kizdi ve kuu yakal adigi gibi... ' boynunu kirdi. O olaydan sonr a Hono- ria' ya kar i eski
duygul arimin ldgn anladim. Ona, ikimizin de hat a et t i gini syl edim.
Bat t l e, baini sall adi. Ol aylarin bai bu it e. Miss Flet e' in, Miss Conway' e de syledi gi gibi
ondan sonra kadin kafasini yalnizca int ikam almak iin kull andi.
Lord East er field, hayret le ona bakt i. Yani Honoria' nin bt n gayesi beni kat il diye yakal at mak
miydi? It e buna Inanamam.
Bri dget , Anlat ilanl arin hepsi de dogru, Gordon'um, dedi . Bildigin gibi seni kizdiran her kesin
bir denbire lver- mesine sen de aiyordun.
Onlar in lmesinin bir nedeni vardi.
Bri dget , bagirdi. Tek neden Honoria Flet e' di . Bunu iyice anla, Gordon. Tommy Pierce'i
pencereden it en, digerlerini kat leden t anrisal bir g degil , Honoria' ydi.
Lord East erfield, baini salladi. Inanilacak gibi degil .
Bat t l e, sze kar iti. Bu sabah size t elef on edil digini syl edini z...
Evet . Bi ri bana oniki de t elefon et t i . Hemen koruya git memi, Bridget ' in bana anlat acagi bazi
eyler oldugunu syledi. Arabayla degil, yryerek gidecekt im...
Bat t l e, baini sall adi. Tabi. It e son darbe olacakt i bu. Miss Bri dget , bogazi kesilmi hal de
bulunacakt i. Yaninda sizin hanerinizle t abi. Hanerin zerinde de parmak izleriniz oldugu
ort aya ikacakt i. Ayrica cinayet saat inde koru civar inda oldugunuz anlailacakt i. Ondan sonr a
kendini zi sa- vunamiyacakt iniz. Idama mahkm olacakt iniz.
Ben mi? Lord East erfield, hem airmi, hem zl mt . Benim byle birey yapt igima
inanirl ar miydi?
Bri dget , ona efkat l e bakt i. Ben buna hi bir zaman inanmadim...
Lord East er field, gen kiza soguk soguk bakt i. Ne karakt er de bir adam oldugum, ne gibi iler
yapt igim her kes t ar afindan bilmiyor. Kimse benim di bir kat il olduguma inanmazdi...
Kurumlu bir t avirl a diari ikarak, kapiyi kapat t i.
Luke, O ne byk bir t ehlikeyle kari kariya oldugunu hi bir zaman anl ayamayacak, diye
mirildandi. Sonr a gen kiza dnd. imdi sen Honoria Plet e' den nasil kukulandigini anl at
bakalim...
Bri dget anlat maya baladi. Gordon'un kat il oldugunu syledigin zaman buna inanamadim.
Onu ok iyi t aniyordum. Iki yil sekret erligini yapmitim. Evet o ukal, kendini begenmi bir
adamdir ama aslmda mfik ve inanilmayacak kadar da yufka yreklidir. Bir sivrisinegi
ldrmek bile onu zer. Honoria Flet e'in kanaryasini ldrmesi inanilacak gibi degil di. Gordon
byle bir ey yapmi olamazdi. Ayrica o bana bir ara Honori a' yla nianlandigini sonr a da ondan
kendisini n ayrildigini anl at miti... O zaman, 'Ya Honoria Flet e yalan sylyorsa,' diye
dndm. Tabi hemen arkasindan da, ' yl eyse,' dedi m. ' Kadin baka yalanl ar daha
uydur mu olamaz mi?' Honoria Flet e, gururlu bir kadindi. Her hal de Gordon' un kendisiyle
evl enmekt en vazgemesi onu ok sarsmiti. Lord East erfi eld' e kiziyordu hi kukusuz. Ondan
int ikam almayi ist emesi de pekl mmknd. zellikl e Gordon baariya ulami olarak
dndg zaman bu nefret i daha da art mi olmaliydi. O zaman, ' Herhalde cinayet leri Gordon' un
zerine yikmak ok houna gidecek,' diye dndm... Tabi o sirada ' bt n bu fikirler
kafamda karmakariikt i... Honoria Flet e' in kat il olabi leceginden emindim. Sonr a aklima La-
vini a Full ert on' un sana kat ilin erkek oldugunu syl edigi geldi. Tabi varsayimim da o zaman alt
st oldu. Buna ragmen, sana t r ende Lavini a Fullert on'la yapt igin konumayi kelimesi
keli mesine t ekrarlamani ist edim. ok gemeden de La- vinia' nin kat ilin erkek oldugunu
syl emedi gini anladim. Art ik saglam bir ipucu buldugumdan emindim. Bu yzden de Honoria
Flet e' in davet ini kabul et t im.
Luke, fkeyle homurdandi. Ve bana bir t ek kelime bil e sylemedin!
Ama devgilim, sen Gordon' un kat il oldugundan emindin. Bense yalnizca Honoria Flet e' in kat il
olabi lecegini dnyordum. Elimde bir t ek delil bil e yokt u. Tit redi. Ah, sevgilim... Kadinin
gzleri ne korkunt u... Ya nazik nazik glmesi?
Lke da rperdi. Oraya t am zamaninda nasil yet it igimi mrmn sonuna kadar
unut mayacagim. Bat t l e' a dnd. Honoria Flet e imdi ne hal de?
Ba Mf et t i , Tamamiyle ildirdi, diye cevap verdi. Ekserisi byle olur. Sandiklari kadar
zeki olmadiklarini anl ayinca ileden ikarl ar.
Lke, znt yle glmsedi. Benim hi de iyi bir polis olmadigim anlailiyor. Honoria Flet e' den
kukulanmak hi aklima gelmedi. Eger si z benim yerimde olsaydiniz dur umu daha abuk
anl ardiniz sanirim.
Belki anlar dim, bel ki de anl amazdim, efendim. Si ze cinayet konusunda her eyin mmkn
oldugunu syl emit im. O arada bir yali kizdan da szet mit im sanirim.
O arada bir piskoposla bir okul ocugunun da adi gemit i. Si z onlar in da cinayet
ileyebilecegini mi dnyordunuz?
Bat t l e, gld. Herkes kat il olabili r, efendim.
Bri dget , Gordon hari, dedi. Luke, gel gidip onu bulalim.
Lord East er field, kt phanesindeydi . Deft erine not alip duruyordu. Bridget , ut anga bir t avirl a,
Gordon... diye mirildandi. Art ik her eyi biliyorsun. Bizi bagilamayacak misin?
Lord hazr et leri , nazik bir t avirla gen kiza bakt i. Bagilamaz olur muyum, yavrum,
bagilamaz olur muyum? Art ik anladim. Iim baimdan akin benim. Seni ihmal et t im. Iin
dogrusu u : Kipling' in dedi gi gibi, ' Yalniz seyahat eden, abuk yol alir...' Benim hayat t a t ek
baima ilerlemem gerek. Diklet i. Byk sorumluluklarim var. Omuzlanmdaki yk t ek
baima t aimam gerek. Ykmn hafiflet ilmesi veya bir can yoldai bulmam da olanaksiz.
Yalniz baima ilerleyecek ve bir gn yolun kiyisina ekilerek orada son nefesimi verecegim...
Bri dget , Sevgili Gordon, dedi . ok ekersin.
Lord East er field, kalarini at t i. Bunun eker olup olmamakl a bir ilgisi yok. Art ik bu
samalikl ari unut alim. Ii baindan akin bir adamim ben.
Biliyorum...
Gazet elerimden birinde hemen bir yazi serisi balat acagim. ' Tarih boyunca kadinlar
t arafindan ilenen cinayet ler.'
Bri dget ona hayran hayran bakt i. Gordon, fevkalde
bir fikir bu.
Lord East erfield, ggsn iir di. Onun iin art ik beni yalniz birakmanizi rica edecegim.
Yapmam gereken bir sr i var.
Luke' la Bridget , ayakl arinin ucuna basa basa odadan ikt ilar . Bridget , O gerekt en eker bir
adamdir, diye fisildadi.
Bri dget , East erfi eld' i galiba gerekt en seviyormusun.
Evet ... Gali ba yle...
Luke, pencereden bakt i. Ashe' den ayrilir ayrilmaz rahat bir soluk alacagim. Bu ky hi
houma git miyor. Mrs. Humbleby' nin de dedigi gibi , bur asi kt lk yuvasi. u Ashe t epesinin
kasvet li haline bak.
Ashe t epesi dedin de aklima geldi . Sort y ne olacak?
Luke, bir az da ut anmi bir t avirla gl d. Onun el lerindeki kan lekelerini mi sylyorsun?
Evet ...
Sort y' l e arkadalarinin o gece t avuk kurban et t ikleri
anl ailiyor.
Ne kt !
Dost umuz Mr. Sort y' nin baina bir eyler gelecek sanirim. Bat t l e onun iin uf ak bir srpriz
hazirliyor.
Bri dget , baini sall adi. Iyi ... Bir an dur du. Sonra da sokuldu. Luke...
Ef endim, sevgilim?
Ar amizdaki sevgi hibi r zaman lmeyecek degil mi? Evlendikt en bir sre sonr a akimizin
snmesini ist emiyorum. Boanip, bakal ariyla evlenmeyi ist emek ho bir ey degil ...
Ah, sevgilim... Sen gerek sevgiyi ist iyorsun. Ben de yle. Aramizdaki ak daima devam
edecek. nk gerekler t emelinin zerine kuruldu bu.
- Dogru mu sylyorsun, Luke?
Tabii, sevgilim. Zannedersem bu yzden sana ik olmakt an korkuyordum.
Ben de yle...
Hl korkuyor musun?
Hayir.
Luke, Bri dget 'i kendisine ekt i. Uzun zaman azraill e kar i kariya kaldik. Ama art ik o kt
gnl er sona erdi. Bundan sonr a hayat in t adini ikaracagiz...
- SON -