Está en la página 1de 85

'Beaari,ji')-I "rrrI'-.Tt\ ._)'I' i ~,,-_~.uI 0-' 1lr~~.

:_r"I~J VI",,"~~, '_"_ ~--~ ~-I


-,_.1-,
_I:'____:~:__",

'M'
';'i

.,_N,' Il ~

tjIAII-"'~

,~-,~I

~U

,~,

Copy rig hted m ateri al

1
~ I

CE'
_

.'~

-----t:~·-',£Sl t .. -n-_~ nIUAU~~


'-,i'
j t
'I ._ . • • __ / _.' I I' ~. "',

p'~,. "r.: .

:4R'"

....

',-< "1

N-'< .., "

·~U·~E" <'.1" ." TUl'. "S' .--'.~ -.


I' '.
'IT.'. "1
-.

:"

S....·· ·
.1\1
1_0"

,M1

,_

U- VO,Z IRI;en.OI,e t d'~ IqUIC b- m,UCL_,O mas entu VIL~I_}~_, 'h"~ ·······,:na '.-lee - -,-iiY en II n Ile,I:IIIZ~ •. Y-~ '~II":'m.'i sme d.'•.~,iIJJ, '[0 q:··U· ~0""5:; '!~'p., d.' experim entar en . estII~
1 -

,',

.. -

f. ".::'."".

.....-

,"

ii

--

'1-:

•....

'ii'

",,".

I""

."

.~c·

-, ·,

'.'

.... _..

."..

".~'

1-.··.'

I'"

(-_

.,." ... ",

I -_ -_ "[:-

",)

..... ,

I.'

lui

:..•..

'..

'!!!I'

,.:_

--- --- ---1- '0,1',. memen

.!

~~

..

.~

..

..

~I

~. -

,I

U
-

r'

j.

.'1 I ,Lo ~ ~
--

-.

.~

._

I
-

Il~~gtl
-

~J.

I~~

--

",ILl

Copyrighted m a erial

Copy rig hted m ateri a I

Copy rig h ted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

"CEPiAl, IN,U~

A"

-',",

- - , " ,',

"

DUAlJIDADES ,&

,-

, -,,'

'5'
,_,,1

fl.
,I!"','

JemiiJentitLulexterio', en eftit vidti en £.".1'0qBe m;,p. b):,;,l~:'~~d!n ~oa_ ' ,_,1.,[""," a~ e;-;!.,~I·dL"'-'medura: IJ-,II-~"~,d,~~:..,-!O",I~d'¥t~' :~,i'I"t,;,~,I~ 1M ,,_ oe ct'"., -~~~ _I""
f",~_",gl"~1 :i,n..:-,!',j~'i~~1

lembtJ'IfJl SOJI,ctJ;nsden"teIJe'loJ llmi,tes


t':;rn. ~ -

tie pe111:epc,I'on ,q,,:eIJ,N'~


,"'.'

",OM,,,(li_::

~~[f

:; ""'~'m'~lll'~:~,"1! exterior H'l'1'~'¥"~"HrJ~ 1" ... ",I'Ii-L.~,"'''L.,N40 /r,I''J''~''L'-J M=- 'fJ"'-"M"I-'~'DMI,r;AI ,;JI~_,,~ ~r4 1~..J\.,"~"r' -mente "".,_"~,,',,g;U-~~1 l"-~,r ~f:sH"J.',r q,t:I'D' por D'I'-"r~--ftJD IUL. "'W!I' ,Qp;r ';'M'I!:6M;,n1iil', .iL;,'~N I' Ol~ l"iUri",_ mente« ~A',~-,J~,'I:;, "', ,- ","'",, -:;~~:r';4:~',~,I','g·.~'fJ';,d<~f!"~}~~'rl':J','::~' --~':;:~','!O'III ,,,,,,,,I' ,_,',,,"u ",I",~I.I',JI .... a,l' ,a~r'd'M I. /_ W',iii; '~~:""n'n',--s-r p'-D¥-rA",.o-"J'-I- resolendorde 1!hI, I~];;,j"".,,' ',' i/~I' ''''H',I;;:-,' 1l4f:", , ~;;;r''''''I-,'-:U''f ,iIiII: ,~',~ ~ ,'_' qse c"1we dos montones de pas,to aWu"rillmto til ledo del ,c"m,in:o,'~,L,NZ ,q,rl"tJ,trtllvies,,: lAs hojas (:Q,"gelatlttJ' ,crerJ:"do m,iJes de pequeiio,sp~m ..s. E1soli!umi",."ao el.· ..... ast!tl a trlftJ~ ,.'1 4. g::-\nl:I:~c;' Igc' 1'1<;f,~"';:A-I~"!' -r:fl~l\n de ,q'£'<"'I'i'¥:r:1",,; d.., siempre ~q' h':A, ,~'~ _ ,,'-, I' IRe 1"""_,, :..r rxmmrJ!lJido. Me deten ...mispiemas est4n debiles'y moj~ , s; ,.u'.; I.,. -_ ;;1'-' I""''',._~I' ,r.'ri~'d·,::t~m"" "'.'Ifii' "';:J, - n,':',I~:""d'ro' I~," ~'·;,r\ft'i~, ifilW'~,," I sienzo e"'::-"~~C"':-~"'~I~'rn "", V',,,,tIT., .:... I~U Du..,~~' i'~~"" ,tSC4Ti-r-h. ,~-' ,ejlmdo' elsol: ,Mi ,ampo' fJiS,Util se ,g,flAfJ[iu" t.: eMaroln p ,. ,.•'':'1/ ,i}:,.IJJfiT',' ....• ./ £\I~II.~r:'¥P,';1\ wrn' ,; it'l-'~' ;,il:nli~MI~:f:l ~If""r"!ii' r '11~:11r.;e' ,n' d~ .... ..,.;-,; •., ~ ,""if',~' .... J' sensaci6n . l.serdefin.ia.,orapiel6~:c.ien ...quemeexpenda
l<iIi;.I'" "",~~",::,~,

~,[U'~-

M
',11',

- .-,,:~,'"
_,

~'"~;

,~'W,Sf~,Ir',"~ ~,'''~'

[(f\.~'h;I\D'H

~,,'

""~,,,;

Vi

rA~Q"':Q'¥A'

11l.P1'~-~M'

iri,iJj ';'.,;~,~-"

I" _~, ,,_:_

M"~'''U''.J!

M,_-:,,-___

,_:_,

"""f"'",'.':Il~'lflil'g:

I~~'

_:_

1!I,j;i:'

.,iI!l

,':A

E'

'--'~''',~U',f.~!!tt~

",;if,!H;;;

'1"1"1,.0

iii

v,JH'i:JI'

n' W',~,

if """

_·U'

1(11 U

1- _ ~

~4\1!;o~_ II

;!!if ,,~,

'_

II'

"""

Ilio'

, Hi

,A

'iM' >f'.,"

,',fo'V

li'l

",iH;i;,,'*"'-'U

:I~l[ - iii"

11I!!;i',!!·.~,fO:iIt_':: .."'

C__ .'

,U"

,r'lf.'I':-~"

'"~,,,

''''II':~'

-,_'A'

,l'.i.-.'",

1':_W'U"'~II;f1~;'

1:"ln'r;'~, O~:'t4¥;'I)I¥P'~-i\/t, ,f/liiiff ... fffIf' :!W;;ii' .. ' '¥;A.ll<fiiilif I"V,1r '."", .. ,.4'

,- ft.1 'Uri"-

.~. :;~~;:!!:'t~ s: :O:~!"ill;:~n:~~ .,,:~ ~c::. ["-~J'.~'


I' ~

enooloer ». oe.,re~ a~ J' '"'I 'I!\M!:-"'Im:~'.~."", ,!QI ,141 ';-~l:::'~f;?"~ till. .El es ··'·<,ioql4~ basta bece sn momenta hJJ/g .sido ,ocspiUJa t -~, "--1\41.' "'~~D' ur r'-"'~"'~':i"'-,''':' ,eIIIP",:,.,atI_',~ ;pftJ ...... r; 0.1' J .~ q.....,;;' ~ 1!kI, :# Iv-i-' ,_: I &"'0':-- ~ t. I_· O£:__;£.; Ql,'/;
~"f"

vU"V~'

B~",.;,F)' '~IR

,IiU

cLJ."", '-'''''U.I.,_.~',!If

;',~-~~-,l'-'Io'

9I!J.A/¥,A'

[i

,I -;

AM,

I.J',Lfj'

'if

!.)~

If';'',iI'',," ~ ..

,t'i'A 1"-"'J9"~'

I~~I~'D-';~-'" ~ ~J,,'[~ y;-::"~',f"~~, ~"'I!! ·If·!f.~1 ..:____: ~~:~i


~I[ " ~.

'¥"'~

i!!:'~'_":A di\";;' i'~'~'V' ,sC'rA'¥-rJ~'A',Jo',~,· I",!I"'_ ,rA DA,rcJo'¥'l ~iJ~ ~~'~_'l.O.N')*"j,Hd J


1."liIi'liv'•
ill ....•9Wif·,w.. _' ,
I

bedu .... . 1"'>o':--'l:/l;'o, J ,~:t';~~,O"-·1 ,J_l~',"ir:o(t1.~,.·~. _,'i£I~ ll~,'~: .... t;:~!,.., ·,-'~~J.",,",QII"~'i'~4o'i1 I~:~I ~I'~letrero ~ .J~-"-~,,. ,_.·~'I" ,,;" 'JWOmete~·«La m.n'enemfJ'sdc1l1'ff.ndo~ Elsonido de IA. el 1"'~I~,I,~i:rr~_,,:i,~';[Ii'_'W [I.. 'v~UtI :,'f\.~1,.,:~,f~.,., '1_,' ,AI'r...slerem, ;,DM1 ,n-"" J_ .nAe' I."'~,'I'., " ,8,'ol,mlo IU'ldes,TrBC,i,o por el eceleremientoypor t.,rente' qMe' t~iY.
"_~_
"_'A'''7A

'_

D~ ~~.J{"eil:'t"\~-,
~ -'VH'._li& -,;!I

"1_:

I,O·"~'

r:~ ~'hi:~~~f;,'~~ ~v't.:A!A~!:.'M'.~(J':-'_ ',_," lo," o"·~:.~~~,4,";',nl _."~' ._'." 1I~""~lf'

I", ftt'!N4" ,/ U",_iIitiL!H

,f'~":n: fi',~~'~:l·~; ,-p' ~'.~~P~',~,~_ P:?'A'C" _-:;ri'~, ''''~'L~_), ,!I!'U','~


J.,
,,~,

I~

I~~

[U'~liF"li

V~·

I~~~

.1,.'

[~UI"

III'. ~"

,I

'l1!"I\Qiftl

IU'~'!U

~".~ ,III 1~.J'I,ejl!.;if.'~:.d' U~nif_

'I.,~j''f;;
~'V"lit

"'A,fJ'

~,:,.~,'~,fJI/I,

a~"~._:.~.If~f!!!' U
J

~D

~f.1!'~"'Iif.-aa

~I ,,~, IV-~"'·Ip.

:iii~,

"-"toI
'.~.

,~,

- ,~, .". f
_:'I~'

,,~'.

~'O

"nr4:IM:'F'A'

'~I\'

t,

tFl,;

,i""i:D¥4""-n'

:,,"-

I:'

~_~~~c,~i~;e::~~~;?"! b.}"r ,w oelocided, en los .. ~,!~~ ... ~c~ t:.. ,h_c.. ,momentos In los que da ml-Ida .. ' 'of! to,d" 110 I'l,.e'ILl s,g.riJ.d'lei ,erJ,CBe,n:tr.: dentro €;,,,,h,c' ,''''1se fllej., ie 0 que ,61"4,1e,,,do'h.~;i., _,(Ind di'rn~ al
~··c.~~ .•

ssz:
'&11
~dff
i;'C;":j,!,,~~

~'_:,I

~,,~,:O,I,
~;~.
,~D,'.'

s,iwn:JWe ,7 c... ntlo 110 es'te ,tlIJ.i' .b\or:a~Mo'm'ln,tos' en ,los "j_B Ito.dos los q,ue a,tJ'n, /urna, del' [cocbs", esperitJIlmente' elpiso, son: "~~~, »1 lo -c-.~ .ii."fl';' '"'O,[~~"ftln.~~, l1'ifl,~'-lt"I",l':~, .¥,rl:.~: I'~:' ~d!!'' ' lill:OiM!' ".'''''".'Q:d~~~,~~ u£'" r v," ,r v - v ,"'~ A~
1

1~~Lf'~.'~,I!!!'.,l\G IrIff

'.;d.'Hl!"l14M'f.,'-li

,J/-;

,_,,".

'~~-~ "",

dC'd'

A,'[-

'.,"

0-·"
""I

".1. d_'~IA' \;iIiiM'rl'O';,iitjl,tfjl


1"),'IJ'Hi;;'

"~

~""~6.'~"""'~

,.. " ... ~

'1I;I'lftn\

l¥~j/

II ,J' .' ..,

.,R<:""'"

,'#1

" lUI,"

liIJ;._"

"-'fii,r'~' ~

I¢d'

11l\-<!r'" ""

:j';,~,

~"U,il,"

Copy rig hted m ateri al

",: ecibe n""tro T-e,htizo~ r ,P.':fio' 6lg,l,.• ., en los 1.1".'re, ,lim ";0' '~m---n a':Ie' '''-·i··.''~ _=-< 'Mt'i': ["'V",'~_: ~~n ,':,~~",.:,-,: • '''I h'-iD h"'al~'_~O'"" ~~II~j{ ..~1f:fJ~'·:JI ' "V ,D4'i.Q!P: ,:r,!~·~"Jn! ~.~~'" ,~~,r;o,~";. ·~~l',~ "~'~' .J ~~~i~.!:'4' .. .'~f!." ,;i,Jl!i;,'o,tfo:,F ti'r~:£i, hSJJliYtl. E'l ttJ:mhihl, fS YO'"
I~,f~

DH,J,nM'

"

"tiM

',i'

-, '

1~IUl :J··~/.·~~UI .,.;~

,d'.

-,,~

l_.' ..

I(W"",,~r;!I~,I}P

C:~U:iJ'''','P{l1~'~,~~ U

D~;"~

~'I',"1i!'V'-!IlI;,:f!Ml!,ir: ~

~AiP

"~-

""Y'''''~,Ift;i,'''!If.!Iii;;"",~

,"-~.

.1 ,,~,

.. '-.". '--" . -'-' '·""·U~


_

-~;-:r:,~-,(,~' '
f~' ,~,
r ~_

"-~~'I'''Q':-'~-'-'~'

ellCllentro ~~i'ent.,,(-Orn, ,P.mela~ 7:,,1',com 0's,,:el'e'brICer Jctltlndo


p.tefJt~l" ,intli'oi'dw I'~'_ ~'d~, flM, le til" ". ,~'4~,~:B"~'~~7"";,AM!~~~r-,~1 ~~ ~wi,·.ffu~~ "r'~ ,m.·.·.,:.;!,4~-C,,:, _' ,"lI~:d ~~I~'d, ._.~1'~. _" U't~"l"~_~
~cJIl["', .. '
.J

'&u _-,::1' ~,p

",II",I!'

,~:i;~~~W~'7~ g~,.'V",·1~_' 1i-eco,~, ,un ,,""'U""R~faD_'_ ' ,RflT


-:~,~,~'7.'.dl::I-,,-·-:(,:= ~~'~_,~:.

-,'-\~-,

0'0" .ft'O",~ Dll''''",',~',nD ,_~I!_~:'"' l:"I, :"Ii'>-' ,f',fiJ.:.,,~ ~~'''.,f'';r'.u-'",

'".
_,I

m'"';t,eU "~;4_!
",',:~

I," f)(JUtnr.rW&.
1~~ ..

m'tIs' P
~,tf';d

.l"",,,~,....,I\tiii,J'- ftl.d¥!.ol'IP-" Q.,bjl ~D~op.I .... ,1J~n ,':0 ~~',i'a. b" ,_U',,_ mas ",IIe,r.:lf"."','~-' ""-'jj~e'" '~".~~,~,JI~ W [,"~':uli~,r'" "~'INI~J~~' _~,f'#!F,~~' ,; ,.1'Y tWo' Al' ien . tf_.ntle €:tJmtJ pdr;. in,' dB cis.' ,J: sBficiente'E If.~''.~~~:_lRI~ rl-"~ lu'ul,I'!lu'~,'f, ~lufW"iIi/~~mo 1,,", ~ ,r"b"u ,;"'.,r:.t ,UI i) -,". ,J1A~~'
[I!\H "·'-DV' ....',#j:'

'-:'m,~',~"':),,6 de ,i" los *1?~~~'i(I:~' de ~~,.,.,·,,-,.,_u~ He. Sroenrmla~ Yt4:I,com:o. ,,,,-ceile',iWlQrMmente'l me' ,lw~',j,'." ,midis
1Mf,

,."r'
:~f!!';;",

lJ!,fj{~lf'. ":

O""~~',Ai ~,..
,Q~

Oft _~U'

4I!JID""''D~;''+.A ,f,~~~~'~~

IJ~~'~,'

'~"'~.D.'

~,rl~

1,.·V~l

_~:~.~A:-~~A.: '~,~..~~~:r~ ~h '


:i'>~'~' ,~,r'lU£ ,~"~'~R~
;J".'~",
"~IJi!'J'

~"~'",U~U

'ifi>A,,~J,1''''1

1~~'~6;"""~"IW""'~'~~"~':~"~' nt4~',d sS· '#',ri' 1!...,..... cAniM4h.f;I~:AW~'" 'ilIIM' ifT-'ft¥, ".I'-' '-J'C: _"~' I~,',ML~I.;t:~"~I'I"~:f ~,':a.d' rAI~' • .BM',d"\¥' 1:~,~~~:".M~'\.,Vf",Ii~l\o,_,~';,.\A'UI_"._o,~" V'~f,-Hi'~~"V-",~ " "
'.' _ '., '_"',
'-M'.

.,p,,..,~,;J;:1 d'

''''~i::~~~c~
,!I"~ __

.....'~

."--'l!a

i ..

"~d'

','

~,'#fYlIia;D.:LI m-'';,niHt-

iP'd',e

q"iero,:n=:~:~':~.r:, este ... ~cf~i~~~~te:D"e_..,~~~d~~


1

... .. .'Z-.·n _
'F~''':~,AH':f-.n'

,,;'n;; ~;';'hi~
mllniptJ&ciO.~
,~I~

III C6Che ...•...


fovorl

"

~'dijo~' '"XI
1iI1".,

c:onte,Jt.te ,porqlle '#1,10


£'I~'fl r~'~'ifri¥:Q

',J'~'''':.~'f'~''f'\~ '~";~'"~~,''''~~~',.~ ~l-,"~nft!\~ J'y'I~,~ ,-.<;,I"~' p'~i~'.WC'",,~ ,;~I~'~'~'''' r;:":~,,~:"',.,~, _¥t',;··:,h-;'i~:r···, :~' ~~ a'~';'~-,_ '~>1 .v ,n,lI ",J' "'_;1H',"IiiOU ,~~I"'~A~~:~' f ~"!P ,~,/~~I i~'~ ,.".,:l4il-Ua.iI" ,~.. , , ~" ,~' "2' DIi~" V'I' !lii1.'''1,",' fi',1! ,fu Q~iJ,~ ~:~.,r,~,I"",',~~,r!~"J~fP~:¥, ,"~ ,-~,,"-,,"":,"~~,";lI'-~';f"-:n.~ ~;"M"~"~j:'J_'~2'~"~ ~·~O;-' g~, CIe~~,,,,, If: .___,ifll'1II " ~,V'",I' 1!!~;"'''''~!f'f'~,Je:rl~, l'11

t:... 't';:.n,~-'.J-"_*I.:fn S'~'"'o'II"n fttt_l.r,J'q·f:,JQI .;'r,61 -

Cpn\teift)"
1-

~'~~' ',',f.l~~M"_rt..
,Mi'i',d
,"i"~ ~'iJ>~',ii'Ii""

te ,d:ije qee te Iq":ierfJ,'~.' "P.ues gr_CfM., Me "."/me'"" poco, pero Idlo"~' se ~dolinin ill' .... II, JWr WI rle ptW'q,J b.ht. '_~f'
i.

IrfC;'I!Md:#'O,'"

,','/Ii'lW,.,

""~..I~ 'i:',....~,'"

"Ulmd.!~, ,F.ft!.~
I "'1
V!I!!,
~I

I~

n\f.~',Q¥'"'-

'..t:JiM'

,~,f'..

I~~-

D1

~:Ar-~

If"'~V,_"_'

'"V~'Ju ~~,'P'"·-'o,~.Q./t"n, I,'~, "f'"" ~.'J'


,'A~ 'f'
'Ili;oI!;l!lV

e~~ade·tan
g!li;. ..... ' """..11'1. ..

J's, l.'A.fi·· :~a'i:'~,A-,)

podia pedi:rle iii su ~mJ,/e Jej.~:a S(J~.' iss: 'yC~(J ._", la' ',,':"'tI,~ h."i~·;-"'~ ,co'n,t",,: :m:.iai' Or" q,u'e til' 11)'0' me tiBj,,-,sp~.s,.~' noebe JOI. ,Cion le
que al W7 que 514 tim'
I~,t,' -,

Q:f'!\fJ!"~:fJl,J-'A~'.Ale' a~,""-"".r,m""'f;l.l'U,~

z: hm~

j,

,g

I~

•.'.,

'~'f'" ....

QiH' r-'J',F(~I!J'

·_lil,..'

,q,.~r~sd·I5~'11lIliiArut
~,iI4"

.'"J

f!'''~

A'§1i ';,0::.1:11' s··.:" 'nM,~'a,Jlif D~~',~'n .":f,"I!'O',","-I"''''!I'' •• l:lf!'~ aiJIij'U'


'I'

""i"[~

~ ;'~~'m· ··~;D::~,c;~,~',~~lr·' "":tN"e:' ioU 1f.',I!'U,iJ" .. ~I:I'[I~' ~-'-',-'lli~"iIf ,tJ.'?'U, n·.J"~:~"~'


1110$'
1~:j'A["!",~~~'

~ttl~lI.€k,,:i~~c.,t:':de "';~sW1!~~rm.~~~7~grtW~~ P:, 11J,clas(J1desde ""nto! Pam Jolo' dlJo ron,


. .'"

rasa ".~,~~~,~'~,~~:,,~, ,!f'~""' ,p;#'),~ m:,,,,~n"~' ~'~,J' "'~ '."W"'..'""


V' ,",iI<
iIii.o !I',t' U;,i!!!' ~.A~~fiJ)~~~

le ':C:~r~~~~:fi>J'~, lR'll;~TIJ)fI"·' ~~~',Ii'u,.y iI:,;;iI"'''''''~"~'';~iI' rl""'!11 ~,",,~


~,_

deja,' ,decUiir,;'ia Todwulte en ml,fJ'tatlo' de'


';'~~,I~' !Ii',f',!fi'Y'_
'~,6 _ ,"

d,~,";'~~ ~~,~:~~,!ftl ;~'J')i~ ~1':IiH\,»-"u .,,'


.. '" .... ,~,;,'
,'.U;;i.1"

d,

~'S~~:'~-T~:~i .'··~··~~',':Ai :;'ifif' ,.f'ofI,,~,(il1 J: '~'!I<', p


~, . U'''"''''~!I'
jJ !I' ',",";fi' ,",y '"'U ',f,1l U'

,i'"1!"'~~~~'·I'!mI::1 '~~j:~t;'I~:r:~ .~' _ tW~' ~fl'''' "0"""'""'""" ~ ".Hi'~~!1,;,_ B\

.",imo delms,ifJ1o'
R

~'~I,r-1jl~"A7 V 'M'IA
K't;,;;.'u-~,If_',_,

,J'

t'PU'

~«ri~,,~-~~ : I~'.. l~~-tpl~':--'~D~;~p'""- ",it" .-,~~~ ~.<~I-b~-',j,.,,~ ';~-~~-~:;c~,~~, -~~;~'-b:'-O""~'-"~.'jll.~." '-DA~< p~:"i'~t·~,,rr;'" .£-~Ul ~ I~ '!U '-'J.~. ~·'·iJ.'~l I'.}I
m,1

"01&

biteZd,
--,!!

.',.':.'~' .

~·,·;"r[i.i-.," '~.~ ..
'_0"

:1.I~.'··,·.,

.~;~

I~'_"-····.~

.1., ..1 ,-

.~'.' ••

~~,

~~

Copy rig hted m ateri a I

P'10">:'r un a:"' car.rre ~t'e"era en e':1- IC:~~i"]:I'ftf'::;jA. r' =e-~'-ID"I,,",I " . ~A&g.l-,"v '--·~"'---:'··I'd,·· . ,--' "-, "'Q "',.-:~ ".-:,.: I ,-., "I~ .... I~t'. ·":/-:t, .';.-, ."e '1 a taDI,::.. I~'e. A: 'e"'~.~Ul,e,n, ~'" srenro en lUI, a, D,D., mlJl-,IIC10 d~'I- .·,·-:-· O soy~' ..'-'. '(.-,.",.... ',' ...Jj,.' ..:-:.-.. COD,,.una ,pr,ese,RCJ.;I" en, 1,-,"1 be ..,"',',.-'.,,: .., , . D,I, tur ." .-ura_.eza, '~'-",'.' -.. armomzanaose ,--:..... ~~.~·..olque'!I' I desc-uunI-a·~~:_,:' ~.~_.__ I'U-I'A todI,~IV·'·~L"II ecesita n < ' TatDI·,b····l'~'I'·n-,.-.---- .. I-·b--.:r;~-'D·'-·'~a~'-I.~.~._'_DI m·~/·~l:ca·- ansiosa darle gust 10 ,I IU, plapA'i Adlmito la existencia de '\I.DI, mente",'I,"_,-I JUZV-I, a q-(.., - . - .-... uran I b '-L,I--~··· [_:_a..-"I-:'___:','C"':"'i',--·"'-:'I '1,fH"O q' De '_~,~_-'::- .. utenes ta : "asu,ra y' .~ nuestra cUJ ·t.1I1ra ~.la 'Dt --. ." ~1 : ..
,".

'M':' '1:~1 . '.'t'~!1iI1~ c 'a:.m'.', .. ~. 0'-'-" -0' -Jl.rAiiI' ': .... '1: D '. __
1 c'·~!\

,1·..

1,:,

.~.~ ..,I

1_,

'..

_.: .... , .. ,~.\J;.::~

',-.'

,,-,~

..

p'--:- ... _) =-

....

_ ..

'.

_Ii<_

..

-1-"

".:

"I'~

':.'

.',:,"

-p'

.-,'-,

-',,'~

i!i'_1

,-:',-

i:

>",'

,'-,'

'__'

_____:~ I~ .. :_

__., '~_ ~~.::'::

"._

..

<; __ .

,a.lIL&~I.._:

' ,;;;11'_ _.':,'_q'

.~,

',.'

-G '.' ,:1,;11.,

, ... ,~."

..~.

, :: :'.

-'

"'1""1

c.

'·"--·~·I-,,-:-:"-'l··:"-",

of

I~'

..•.
••

:::,...
~

~:,":>

_~

-I .

~-

.-~

'.:

.'

J"

"'

"...

J.

_.

••

•••

Copy rig h ted m ateri al

..

Siem:i.:' q"~ ccntesto a la p'\"r':ag""-un:-I'l'~' pre :U!~ '1:&0;" 'CiiiIO""-'-'Y':'):U <,...:' ~al. ----'!,:·1· -,:- !!i:,---:-,~II--d_: .. ::II~~I,'tll'iF'O, !. .. ,I.~. r·~'~p-'Dr~5 .. D'I,.,A~i"J~~~I·a·· ·ll. ·"\a· m pJ.3l:!.r:r'"'1·a· ..·.., y ,.ID].I'll~~I'- I-I In-.'-·'m ,,-("~,:- ...,~,I .... ; ~I~I , ,.-, .,es,,_oy.·· tad0:- en '"UD,-- ,_U,D'IC :,:'b:~-,",-::-,:",t'I'~ll"i~",d·'.'-, :;,..-_" ,!'~I-'" ,I, toda sentaoa ...-;::-, " 'I, 'I" a"JeJ" ~,O!iO uenaome umoa I~~O'~_-_-_ S,iD 'I b ,a, I;' ,~a, ,l· ·1, eso tam >1,f,R pasara, y pronto me expenmentare V t"'!1,o·:-:,·m',....u-1:-n' I ·f-·-ca·.····gm·~,·· :. ArFiIIjO"';' lI~a ...... ·;···,o, ... -r' .JI,~~~O··· p.·..A'IIA1bi·-a, de 'm'-- ~)'~II!'m-:' erfeeta C IpI', -. I -" "1 ""h':__:' . ,. ',-.. -'- ".- ... 'b--' '8-' ::iIl",cd'-,-',--'cl 1~"'i"'~'~DI-1 amen·--·t--.'~, camt JpO,~ de Ia D--atura eza r-- " .~il!i,' --', --: I~"::-:'.d-I~I1:---.:- ,111-b,::-'-I expe"fle,D:C.la ,:!i;,_:- '.', . (-,!;,:,,-, lquJe, ~n:I'o_,:: .!qpO'DIl, ...,.e I:;'i·~.c.'Q,n;gem en In,Ler,lor .' se . m ,~, ,=- .-~"'-1 =.~ s' __ ,-' .-:cuanto ',_e, I llDI~J,etllqu,eta, ~; ~,~atJ,guDJII de' .':'estas eXperl,lenlCliU, PIC, ~..-.-~_ I-:;__":~l"'-' ,-,bl::-":-"\I ,Ji ...... neran _: ·'~~Dl!e 0 ~,as, que, ,a,prue,,_:c'IDJ para lu~1r que esa soy SO" las eue -.
,~,,~\ II
1!II;i! ,,':

- u-"··rl~iO ..
,
. ~. :~I~

'iI'"g,

".)c_.,

I ~""';'4'li,,'· .-, .

I ' .. , !,';"';'
L~

I~,i

'~iIl'"

I~.'\~_,

,. -:,I;,~

,I., .~-,,"
1~_I~~.~_1

"'II;

't~:•

'-;':-:--;:,
~~.

_~.~.

,.' .. '" '-:\'1

__.•

.~ ,- ....--

~~Q"il_

. ----:~;

... , .' .. ",.'

'1-"1~'nt'i4!!, ~~IIL~~~

". -, - .,~~:

11.

_.1._

1 __

l,La.!II

,.---'-;"[1--'-'
I .'~:'

-.:;.,-,. -'
l:-~

"1'-

"-,-

',I'

::-

'I ,-~,'

['~:i'-'~I"~

'~:'d' ,-

'!!

I·:'···.~_I/I~···'

.':"'l·~,-'~"'~j-:-I

:~I"J

"""'-'11

_-

1·1~·,:_:~·:~_l~~·;··-·

~'.'

I'

,~

,:','.1'

.·,·:;:···.·1

-'1'

.... ,._."

I';"'~-I··~,':I

,."-',-

....

1 ..·.. ···,··

,"

..

"""'1"

~--.'

,~';'!

~c

",

.'

.'.,

I....

",

. '..

.'

.'

~I,III;.'

··T1II:Pi"'i1f"ad····)~, I.I.""'1wo·'1L: ' . :/U'lili


-",111'

I,

I~

_.' . ' ..
-

I.~

. "',

.. , '..

,"""'

I .. ~","",

•• -"

__ _.

•g

~..

rl"!III~l""-l'nl.!"I_ .MtIi&~A

11

-,

~~~~

'i

._

1.

!lilu!llI:A _
1-

iil~'r8j"Il't,I'~'!i
I~. _~. I

·UI,.'
l".l'

..1iP

} _.

,:c-':--.---

,:-.'1' _-

_-'C-

"-I

'.',,m,-

,-·c

=_,:-.,

;:.-","-,'111,,--. .--

1-'1

l.

'i'::" ' I~"


,

,::-{ -,

-,

1--'--' '.":

.',
c~.

'I

'-1'-1 1

I'~'--::

<i!!'

1,-'

t!_

':::

. -:

i-:-~

'-'--':'

:~--:

';;:_'~r'.'

~ ,":,

,-; 1'-'-,-'-'

. -oj ,!! ':~I "-

I-AI dl...:1.... mas ~'~'n·~ :Y:O.=.B I'v' lC~,·· :~'''''I·,·.I . . To· 101 eaminos espiritu··.· Of!! y p'sicol6pcoll1 SOD intei 1'[-' por mders _a . - .-,:~,.:-:-' ts C'~,Dlen, . --;-.. mtentos"':,."",;-,,-,"':, rel,pO_D,: a i""" 'pregunta "Jii.Q:':--'~""-1 ,5,OY r_, "D-":'C~\Bl er ~>UI~1:,-, ,-1 ..·:e ,,:::;;-:! lieDiL'ec:s, C3_mlftOS:--~-'I"'7'"t.;-:: l!DlIOcan, d·.Jl_I'efieO.lloies ,[lIVe, !eI, ·d~ '13 CO.D.ICleDaa .. ,:~ -,.· :,-1,
~'--'--:-~:j"""-!;,IJ, ... :,

--. --;---:~'Ime----':-'-'.'--';-'-

-'---'-"-'-'-:'1

1",--

,-'-,_:-

""~l="--II'

'~~'o-:D ,'j,' . .d.'

Y
'..",

q--'I.tl.iI:!i --iI~iI!!;,;.

I:

.1 '~:

e'

;-,

ei

.,'

I~':": I~:~I

t!!_,~,yl

..

ijl

.'''-\'!'

-,.

..

'-'--j'-"

:-;-;It~1
-1-:-"1:--

,--:--:

'1::- ''*'i::->':~:~.'::-I

;-::- -I !! i-::- I ;- .

,-_,c'::- (1:-

'-'-1-

.,",-'-:'

. - -. ,~,,- ~',

1::--

c.~·

'-OJ,;:-,

,1I!i,,~,

.-

'::-'1

Copy rig hted m ateri al

·1- .- .-. I~d·;d ' ,.. ·1'~I'·-',..-·.. ..-;-.,.-. .,. ,.. ' ,'.,..-'..,.'.". d·I,"·~·' ..,--.... 1.1~,'~eD,tes, S' d~~- - - - p- -1- d ,e II. t;Ot,IlI··1····I·-~.. ',E! nuestra · eZp"e.rleOa3, Y ::;---ir" ~, ..--:-'-' r,l·"II';~" II,YU, __a, como ',lleres h_umlln,OI,,~1 E~fl-__'to,,ra "b'" '.'::. ,P,SICO oP,CO D,OI ,~.", ada . ~.··, ~13.)0 f· .-:-<~ I (. mtegrar eI ..,DID,amtertor '~~'7 a, ,__ortateeer un lego posmvo. y .J:~I : .....' :,.,AI-Irn'lD'~-tra :'ib:' ,a~··~espi ri tu I a.. n os '1,'yo. lar';atla- de ,~'¥r~,ID-"III'a~-rl-' I'U'I~C~~a';1
.. ' -:

': -... " ..j


:~I

... , .. , ,' ... ~ .. -,


_ ' '

·-··'··1
_

./'.:
_

.;~ ... ,
...

.;,.
•.

-'.;~: ..;:

.c,:.. ·
•..

.....

r-

.. '.,

: -.
_

iii

- ..

_____

'_

_.

'

.-

." __

"_.

. __

.•

_"

.•.

_.

"_

__

I.

.•

I.

.•

.-.

,~~jl

:'~"T-"'-:·'

1-

_'''.'c

--c

"-I;,I:r

"~I",-;~,,

-~, .. :,

·:'l

~ol

i,

. I, --'1'1["-:- "'=-.?'-.-.:>-.:-.-:

1"':-1

'~-r'l ,;!il,iil!iiii 1(~"1 ~- .


"J

,'~" l.-:- I:' ;- ...~ '_- .O

I····

'.-:

L!:.'

(-J:

.. ~"

," .-':"

'-;:--_!1.,,'),:-

.-

'-1[-'

-,~. ",_,".:.:,._ .._

I"

·I··:······~.'

I!!'_ "i-"

I~' "-",;1:':<'-'["]

"o-::n;·a'::-I e:-'P· ,'· -ras praetr 1r:'~I~ m:'::-,- e,- .',..,:. '1'-"tL~~I· ~YU::-'.:::,' il~::-,'lf'\.!a~lnl a-;-· " ,,~~a;-I~ '0:,0 ca, .'. __.'. __ _:,~, =. ---de ,cid d -',.- "".".-, ,. ,!.. , I'··I·'·--Ir":· .,.. . rro..'. ··':UIII '- I,· D· uestra capacic "iJ·,' para qintar-., II DUC!SLr'OIS' ,,OS 1:0' d..···~~~' -e-.:' "o··~.,-. - n~:·.··u-,"-~e~~t-\~, I'~-~p.~rl~~~-a.- -~d-~ I-Ic.~:'~"m-'-':' (1 J'~;D- y~",-:~L~Jr'pl-:o:~.::d-'-~e-·.r -',a'x:-~'\p:~"e.'-:[i--,-:-.mi'.'. 'l~e~-'~I'~~lr--' ~..'" .', •.' armenia .I.u~ -,nata, ,COD,1··.·.1,'-"~~'.dl~d.I".l" ..... cdi.~i~ ". 10 VJ,I.~a '_-Iemanera~.. ·.~_,~rectl,~, "od0·:-::-' 't··:'r---#i,b··~""'IJ~O·--:::- :'·t·:,ar"·-':lo·::-· 'v~"~'I';'):d. enan dOf', a:- y-:-':-111., da r es do - di ... t ,. f .. neneia e P-"'Q'f' esa via nnestra P'r'o;undizar nuestra ex'p.·.· '~,:=---, ~ ·t (:<_ . comprensron de 'Ii; pregu,Da, I 'tKiI!"Q:--.' uien soy,. ,;;... ro e...,t- -..~.~oa .....ia . e ::',-,:(1' ,,[8,,'Ib~··::-I!!!!!i ··,,1·..··....:_ :.." en ..' \ .. ,~:..., J'I!I'I'~' que trata de '~O··,:·'D· ·g'~,e-:I:a·""·r;_:_D·I'O:!C!!: una_", so a·'resp,fll,';e·· sta a '1i\1J "-:-'--'~~[' "-,-::. ,,·~,,:t'!IC- para II-:_-' tares d.-.:-"'·':-·I[:'I"""'--I~-'l:""-')''''' COI,nJ~I,S'i~e nta -:-.,--.,· pregun .a 0,0 es 0,,_1,_,.~,-~['--.:- II. area e leVO,UCI.'OIl que, en acr eeen t·I···· D'-·'··"D-'~I·e··~I~."'~a··~". Il!'· as acerc :'a~1 e 110''-' U'I e<1~')~II',"iAll~fi·-~'lc~·ser d :3•. . t human o, C:::_lu" an do DI-'~IIO·~. Iicen ue "som 0--"8-:-) '--Io';:e, pecado.-D~ ~~: ,,-e,rr,I.[~.e [IlOS ., ':I~~'-~:" '1(:11\- -:,- :"'~,~~-da res ., '--~~~b--, s ,-----.,;·i:~' eneerramos en una oscura y ,1l1m:l~aL__:: .,. :110'· ,D1~'ld··.·entida d'1 besada 1~'n'l 1;6)1 rech iazo de 'II1IO( '0":,-. mism ,.-, Pero ,pur a> · a ..... --n --- --- -- -I· -. CD,IlI-rlr~,'a .. ll, .. - - d - ,~,: --In do .;JI,s· dan, U""~ - ,re,5pu.es,~-.a,,",- - - t" - - - eIi':-'iICle~D'O - que- iUi::-E-',::-_:_: O fiC!,a)id'ld somes a>·~,n.o·eles d1Isfrazad··~lo5". 't,~-aml:-Ijbl,-!en·-I es p-~'DSlblle '-'b"" ..... .. -_ _, ' '- __ .. I, _ _ •.~' __ . '...._~_ _ ._'' :_ d-: ,~,e d que e,stem,ol d "aD,I~O d· ,CIQ,DS,I,e,r,ar p,arte5 de-' ' g,olotro,s, y -=--,...- ..\- ....... ~I'd E· ,n,egaD'd ,Due,S,[ra osc~r,I'!I_al,~d'i 'e'S, se,glur,o 'Ju"e lo'm'OSI '1 1~_!OI .~U d· t·o· 'y.,:c£·~;d; ·o·,·r- y.' "--·~''iill'I'''''bl'-Oi.· 'i.a .. C
'• L_ .. ,
da'

,~UJIi"""-'IcJa
" .. _ .. ~

'I~'DI-

'!~:~-':~:Qi~... ~'nQ't'~-,~~'~,dl· -;';D',-~'1:~"O-'-~c'~'h:'I-"m:---I'~:;;'o', "P4'nll:p~'IUe····'-' ~ 'P' ~~r':I~ae-··.'DJld~lo: - di ... ~- ..... '5"·' .-y!-tl d·c.c-'- . '1·-' -- "Ot)~-.
.

0···:-··

,'11

l,d·.•.

·0· -

a.' " ,
1 '__ ~.

"",,,I., [,

",[I, A.Ii,

~ ...
I~I~

I.

'. 1.,-,.Iu...
I~ ,~,

.... 'iiJi'

,-

II,

II , 'AiLII,Il'V·
1-[

'I:'~,'

c'

'"

." 'aJI ..
'1__ :_.·I

.:1,.

'~'

I'-~I.II!!II
__

. _:·~,._,:,.~hil!l

I ••

.~ ~.,

,[

._

I~

,.~.

.:.:_.~

.I

~ ~-_ ,.. _:_.,

__ :~'I

._~

__ I··

_:-:__

'l_:·~__:. __ 1

' __ .~~

'·-'·1" ._,.,... -.:

..,

.:

: .. -

'I·'

.~ .. ~

c:~'
~_ _ ,_.

ul.al

_•. - _"'.

'T--I

··"_.:J·c

..

,Igl,_.:.I.,
. ~.

.._~ Jl~·I'D'·'.. :-,_:_,-JI_,""L,~,


.. I :.' .. "

~_...

.<'

.. ' _..,1.'.

..-

'.. '':'

,._:_:_c,,:,

__

..

1Ui'.~_,' __

~I

Ijp!"

'"';oj

__

.. _ _. _I

_, .

_..

1.

II

.,

. _ .,

_I

y.'.. ':" .I.:

:-'

_'

__ . _. '_. _"

. __

__

_..

....

I~' --,

-~-~':~~I;-

:--I'-'-~

,,

r .•..

··'~~I-

' .',-,,-

:;'),"

P~'I'::_'~I

I,

'"

.II~

_~

1_-.,1 .•

1.-I,·.1

·..1

.._-

1._, -.

JAil

,~I·.··I

:1

1·.. ·~._~1

.._.

"_·f_·_:~l.~:

..

.'~-

,_:IA,

'.1

._.

__

.":.11

......

<~_,'_I_._·_'·I

[f':

__ ~_'I':

1._,~1,,\,.,!_~1~

1'__

_:.~

__

':~I"

.:{_,

__

-.1._:>1

.....

q···'i "

_,,-::,

_ .~'_!

._,,~

~- ._:. ,,:,._ I

~~._.

'UO-[

...

-:1,

..

.\'

1.

, __ .

·1' .•

.•

Ii'

'..

j.

'

.Iit ., ". _ ...., -,< -

._ ,,~ .. liE"

~1..v1

.~

q_' l-:-

U!}...il

. " ... "

'1'

".

'.'

.'

"."'I'D' ~r'r

. '".

till!

' .... __

-I"~

J-:

-..•..•. ~:,- .. , ~.,~-:~ ,. ,~' ~-

-II··· - :-•. - -~{,-:_

-, " ---~--- .~~,-

"_l~.~·I·I_.).

__ ~.. _l_, ..

:_1

~1"'I~'au_,

~~I.

~.:,

~.~~~:-:__:

_J~~~!I~

..

~-_I~

~_.~.:___

...

_:..___._~

.__

..~ ..

,@!

~I

~:____,

:'_:.'

~,.~

.• _.-_'.'I

iii

I'

I··'-·'·;"~·

:-".

:._~:.'

','

'::-'."

~,'''''I><!

....11.""1.'

'I.··.·I·I.:~

(··t······[·

-I"

..

-:":>

. -:tl :~~..

: ....

/·~_.·I·.'-

"'1

':'.

'-.

.'

'.1. ,:'

.':

_-

:"'J.

I:~

I'

'._

""'._.',,

__ ,..

':-

..

~"

..

"

··1·

....

,·1

i.

__

-~_.I_

... I~I._.

~~ ..

_::_ ...

.:.!__.

r .. ,:__.l._.t:__

.. _.. [..

,-'-,-~:,-'-i~'·-:'-I--_--'i-'-'~'

II ~,-[,-:-

·;:'1-',',:

'-:'I'j,--I'-_'
.'.I

'10

,':,:<,-'
~I -

";:

_,

I::: .'-, '-",


I~I"-"

l-:II-'
-

'I--""::'~'

"-'--'~

I-~'

<.'--:-

--'j·I

..

····1

:-'I--:'-'

.-."/'-:;-1'

-..

"1"'-"-:"

.,-

,]

:.'

':--1"

-"'-:'.

-".

'....

-.

-'-'1"--:-"

-:-'(~I

....

~:··I··.·I

"I~~~I

--··'a···!t'!Il;4'~i!!i'
.),

IiiliRa'.,

.•

','al·ldCliI : I.. "'g. ~.~r,~i3 '


.-

-,' . 1,1.,ILoAi,U
'.

','

e lI:;ia:ll

,t~'-:-- experl,en,CI,I,~,"..~-,UaD,'D\O ve,m,os nuestrlol d·" ··f·'·>' ...... -·t-..·,·....-: .. ~ ...- , ~'d,'_,ra -- - ~-il-'~ -,"'; C"~"[·····1 ... , ,' I,JI.; IIS',;SC, ~,'DSI, ple',rl:_,e~, d:· - ' d-I - - - - - - - - . , ·I'U·· -.. D~.'·O' .... ... m· 0'· ~~- I.e·,· :'\l~,t·1 a, 0··:· ~t'ra· . _...l m· ,a;,l'I7'ifjll· ., (l,e,'aD' ... c"-'t:a·· - ··,'0:' I~·n·l 0·' f-,AC<'O··· ···'D- ,0· ··~'e·· D·"~' ·d~····-,I'·-·:··,·-·,·":,:- -,-,., ."-,' Y'-il---,',Dueo"ra b~··'--I-ll-·-,,····~'II-,,'~ld·'I·. -.,..-, ' ,n,ues,t,rol .,_Io,_:_:"or -nuestr.:",,:. VU :_D"e,~-e~~,eza'i ol,J!v,m,~,_'amo'.s : .. y ,-:--..:. bl ;·..iI;l·· "'~' ,IJ" .. ·1.0, e,m,ar"o., '·:b-I'-"~:: ·.·t ,'<, ,. ",=... J ,r,a·J_,1-Id:~-'d'~_ :S-·,:II. :',',. :b:.··:<,", IDI ~. am,-DS ex,-,re,mOS'ii'liI!':[" ·t··,,·0 COD =',OBO IUU" ....'-::-:,';-.-' 1' - .. :(1'- h--:-, entrle ,~o,s':_OS'~ $IO',np ..·arte~'"e'_la, ,ex,p·.,e.r,lell,al h-.uma~ d d- 1-· <-:-:-",-,,I ,0' IqJ_ue ,,~:ay d d-" '·1-~I I'~'____::~' -.~ " _ ~~·~l· _:~·1

1~1[lIf·~I'~.IPI"'iJ :.. .I,·'r~'-' ~'n·-.··-n·-·u,·~.~~~.s,'-t[-r-'~a:;·'· .. -,·c····-···I'~',~n·-·c-'--~a:··, 't";--'~~ c·:-:;O ""'-i,li. c'~'O':D-···-lt:··e···D" ,'d<-:'-:~ ,las CO,D_-[a'_lCCllo,n"e·s,"_:e ,s,er ,uman,QI5,_,·Q,n, - ,~c~,,~:1,~,' ·di ·"-'-'1-::"t-;" ---\~ d··~ I ~--::: i.... d:~ ~ .... -~,~ 'h- "', -~ I.C:~':"::-1 as, laCln, .' -- - ,., 'IA~ . . ,!!'1i, '.... .. ,,-'. ~ ': - d· ' lIC-. -"'V'~£ilS··)'~'V" IC~'iiI'IAml···. -, - !~ID· 11-'···- QI~t~,...'lo··:ln·i':.~ S.·."ilm·l·p·l,I '!' ·f-~' .. r·-.-' e'.,. .. . '~Iml,,·,;i!Ii'nl'II'~ni'l1l·e···~'E"";:m-I.-·:-'--ul .!!;J!
'_'.'

"

m,IU!L,.'

I,

'm·
.. ,

-:':"~Iil"!!'

'-l'Y·:'.., '.'

",I.

,"""',

""",-

,.,

..

~-,~"

.. '__

··-:':'IO· '. _, 11

_:

I,~

1_ ..

··.·1"

.,'U""""

'~·~I~:

i-:~~J'-'
-.

.. , l

r--~I·

.~ .... ~.-;.

-I

. .~·~J_:_·U!il1

Ii',~~ __::. ~I.II'

_ .~,

I'~ ',___:-: _: __ .. _ )

:._.I __ ~ '.
-1·-:

. .~

. -.

I: ,'.

4I

I~

,.

..

.-,

_.,11 _ l__

I'~i __ ) __ .~

:...:_:_ _I. ._.

Qf

---I

,I

' ..

'~'-"'"

1-

-'

-,

'

!II!

_.

.,'

i!ii

~C_I!'

'I'

·C····--::::·,--'
"':-

I.>~

'._.

!" '.

'V',

1_'.

J~.

-1~,

1-

}~-~

.1.

,I.'

II':

'.'

~I·

..

,._.

',& ..'

'.!IIi

I'''''_'r

I" , .... _.

,.>

'I··

':~

.1 .. ,.

[.1.,.... _..... ~,

.I~_~_,_:_:

··m·

.,

-,

..

.. ~

':'-I-·:'~t-·,

'~d-··'····"I··"

'.,

1'·-

·.'.,-;'c· -.,

..;,. 'i· •.
~.

j-'

.!J

.-

-' .

·1

'.':,',

I'··

=-1

,::-}:_,:.

··-··1
~

J~

,.

~.

~l

-.

~ '"..

~.

'.'

_.

~~

-- -_

[::-,-1

"~I-

,I'--',,-_'

'<-,

,-

'-'-['-~-I~[ iii'

1-[·

'I-'::-'~''-

i: c:' 'c: 'A.iI,~JL _., .~., , __ ,- .. ~ -_ no'-:,s'-~'o·-·;·;t: 'r···o"II(t'·m·~·' ~·m·"···:··o:·-·'·'s,- '- 'P··!I~·'r-·lo'·'··- ,t;-"'I,~'b-~-'l'I','.n,.':-:'o;:'·"m·I-·-·"O'=; e,~~'p-~"II@·t"i!'IIiii,a'o',nlst.. ,.. 1 ~ln-1 't-'-~I'·-:'r-I-n!'t'·'a··" ·ml'· O'-'S-c~1 d d ( n-: r·'r' t g, :_. .':__ ._~ .-_ i·l·~ P··"lo-r> 't-I a········~t-i,O( . r,--,a~""'~l-I'D. r·'~' n:lu·"·-·e,·~-~;·r;~1 ' 0··'·:· m '-~ _:_. ~
- _, _--_ .. '~, .. '~' .'

.. ·d'-....".. .' =.c. -lb~t ....'.:, . .'.IQ,.) .., to,-·,·m:·· ;-.. .. -.' . .-I,.d: -' .,. ". ..~: (, .. ,-~~a-'lr.r: '.1 d:;--..· C·..··'-.'.".4IS-p-:'~C 'b..."··,~ml._-I·O'·"I~'__~a ;,.:_..,--.- .,c. "-1-·,·,3,1.1·0·. ""'D·3::·· . n·I:l"":~e-jl··.,JlI,e ~ , 0·..1: ,capi'acidad p-"Iarahacf!'r p;-·rre'O'uD'tas sin p···~..lrec1!d,e'n'te acerca de
··1 ; .-., .,' ... ~,,~ ." ..

,na" DueSl-ra expe,rIJeDICIS,-" ,n,UIe-s:tra 'v:er-(_a~:e\ra, nlt,ura_,eza ,c:omo ~~, h,se,~el,... , luman'os, y e-S,p.lEltua"es, •
"' .~. 'I 'I··
·C_'

"--'I'--":{";

..""1'

,"-'->""~"';"I

- ....

-".

I.:.

'-'I'~I"-I

_",

·1-1 ....:.~·l- :...:,.;' ..- ":.

.. _
_: .. _ ._:

._. ~ ~ .L _
I., '. ~. .'-

I'

1 '[

...

, •.

I~I

_~,

~.

_'

~..

~~".,

[,.

~.I

..

~.

' ..... _

:,1 '~,... ,

' ':~''

'. _. .

i_'-"

..

_,

,_J_

. -. _ :_

; _ ....

.......:..:. 1 1b.

-:. ':.._,

_<~

__

._'

.'

:"'_:·.___:._l

:_":"'___'I

_:::.' .'

_.'

.',:_~I

,_;.

__:_..

. "__ __:_ _. ..

_)

. __:_ .._:

. __ .. _.-

:··'I,;J !ill'. ' •. ". _-~,. - I.

"

I,

.._

,~,,""J

."",'
iii

.'

-,'

.. _:__ ,'_

III

!Ii!

I.

I~' ,~:
-~I'

1=1

y" .::.'
.. _, [-

~.

__

_.~,

_:_,

'['

_:-~.

_.[._

•.••

:'_'.'

_'1

'

._'.

I.

·._A.,

.' .~.

'[ ~1~dLlJl,!

_!

11":,- ,: ..
'.

1~.

'-"

_.

.-'

"ifi.1Ir.:__,

I~I

",

__:_.

Copy rig hted m ateri al

10

..

,SuIAN'THeENGA

Copy rig h ted m ateri al

n~~rIIIAft

I.'~I:~I;'~D

.. nllli~a,~,'~ 1Ir,,~~I~

c-:~!IIII~ III 10- 'llA,n~!Il:::.&


'_.iUnu
."_Ll~~

..

li 1
I

leza compleja, Cuando aeeptemos esas caracteristicas ne'gativ:as; de ntro de nosotrcs 'qu,e solemos p,r'oreOlar' .'o'bre' 'i,~~, ",0-:.':t'!'r~~,a,,-::·I~· d ten m o-::'~,ie,--'n- "b'\'''''O'~;~ c'~'u~!n--',d'::-:,--,o':-, n ,n~~dm~ ' 'II ~~' , a ~~,~,' Jill uDW . m'-~D~·'.'~' posi b.I:~;I'l!i d,., ' : d e",~IX:'-;p~." d.',II~'r---' , n u'·~,~t; fi- r,;~o-.·'n-il'[--I~~I~' "I"',--:",,Ji ~v,';~,,:duales ,I~c de in 1~1u..1 la id__entida d con '0'" tros seres h manos :E'";IIIII1~'r'-' : ,gl! ..... fin ~••... <.:_~, Y'COLD la namraleza entonces seremos capaees de Y'ivir lein ar~~nia'cc~111a~Qtilidad,~ ~~:"A~,~ ~ p~ji~ a 1~"Or.··m~'II·'IO::3'1 mismo" 'Y·:·,I' 8',,"0-' ~·"~a": o;.···b--·,li··'D·a::IC'>I'II,OI"D"·", m'~',o'~r,-'4I,I'~I:I:D--IO"-" '-U',D""~I nna ;;D··,_";t··-"i"lIC'':'-';O··~,''n'"a ver ,1,_' V"";I,d·',·~a:·' tal eual es, Se D:I'O''-''''~' pide q"·':IU".~' re ~rf:lll"~i,;c·,~)iQ!'m-:-',1 ~a,~'_.~""': ....•' ' D-'··'' ,I'!'O',.'D·'' de 0'--'1'U" IACt;-'ra" ~'~,',C:O",""D'-'" 'C;""Il~"~!DIO:'~II.. ,~'x-.-c:-'p·,' ,d~",A'I:i ser a' ·r.I~D' . I~: de ineluir a 1l,UesU;OS; semejantes, para que sepamos que:
l

d ,. pren""1--'10;',0,--1 1~V'l-:::-':a:Tn-- did a ,-~i,e"~ I I':D~" "r-I--~"O; "'D'I--le~l~ll<;0:-'II' ' , ,'"" ,1l":1'-:' '0 ~.a, dm I ver,;:_;a,~":~~ connenza por aammr ,~a, "d- d ,e'nuestra pr,opl. natura-

-E1C!'t"~
,-

;dI

,G",I,,' -- -

C"'-::IO:-Im-l'
--, --

iii'

:j

'

IIIi;oo

, 'i3I ,,",," --, -

"

--",:'

t..

--

--

,-,-,'

-,

--

.'

-,

--

i ,g, I" ~
-

iii'
,

,III;,,;. ,

".a.

'

I;

Ii

'~I

'II',

,]lU!JII-.

'-"!iilI1

L~

.' I

'r"o'm'~--'IIO::::LC! .~ .ll 'l!J!!


e 1 .

'. I ~, ..

-:0'0"--

"-i!il!'

.'

I.,~II,

4'1DI-':'

i3'III'

'.

-I

"'"
,_

L .",

. ,"

y-a

.'. 1\,;0

'__

,_::_

1~1

..

<,.:~.,!I;,I-Jl"

. .:'

~ ..: . _.'
.-

"

0-'1

.. " ,I

,,_~~,,1.

iA!!;J!,

,.:_':

~..I.,~

,.I,

'3:' -I

I, '__

I.

',,1

__:, "

'

__ '.' I.:,'~<,

.'... ,' i

'->"L'

'0'

,:)_, :.",

'IU- ~ ,,-I.: __

..

,g.,liI.IU'!

la
• -_.'."

['1' ....

~'

. .:,

L"".','"

,,:,

1;11;

I,,, ,.

.0.,1,,'

',,-_,

c','-

,,'

c"

",

O~.Ii.',_.'

.--'

",g,

".",,"',,'

':it)'"''''

"','".:, . ',"" _
," ~I.'.'

",-",1

,A",

~,I"

,".".'

1 "._', ..

I&".·Y

~~" l.;.-~.& ..

,I.

"",

'._.

_ .\",

'1118':"

_.I

,Ii""

_L_.,

•• _ ••••••

~a!: " l~lh. ..


,: ..

I.· __ ..

'~I

~"·I."'"

~I

.,'

.."

!.~

____ ~

'~"._

~(.

")',,~

.1

I! _ ~ ..

'I"·_'I_·_

.'

I'.

'1.-'

~!i.1!I·1

'._ ...

~.~<I __ .\

~\",_'_I~.

r~'Ai

". __ ~.

Q~·.·I

. _'

'.1

'J

.a a. mar a nuestro
... , .. ,;.. !.
.~I: .'
r

I '-"'r-· ,~IC"",, '.' )~ y' VI~'CI-~'I,',:P\,,~'r·"--c'~ E~-~'~m'~~o""


---- - ---- d .wI' ' [~I_1i
. . ..

I, ,.~,jjJ<IIL,,-

'P'I"':ro~"J~'I'~im-:'-' marnos '.1,1 0" Eae am


.:,
'.11"
'J ~-.

f rloD't,e"ras'~I.,e,< __ aparente mteres ,ID'C I,VI"C',ua.,_:1,nn 'C e mchnr ' ,m;h,Y' mil Ide' 10, qu,e anteriormente se hallsba fuera Ide' nosotros como "Otto"'. Inversamente, cuandc aprendamos a amar todo de 10 que .h.ay en el interior de nuestro ser iDdividua~a DO rechazar nada. de 10 que hay dentro de ,DOS1o;tfOS" nton .. se:,ra f '1;1 amar a nuestro p'r6,'jimo, I,la e ces 'Y' tierra ,que' D,Q;! alberga a., 'to .-:: ,s~ 1.'1 ...JiIDsion de 11 comprensien de nosotros mis.. mos debe empezar por volvemos verdaderamenrehonesros con nosotr~ mi~ostespecialmen.te acerca de: nnestras n : uividades r defectos personates.· ...
II!!' --,::: -, '~

' I' -- ,--

g, ._' '1' ,,' .. .

I:

'a ,IAVP-"" erien


'.'

,~,:I

~;!J!i'

",

...

!Q"".

.,I'''~I·

'R"nosotros
.. ,
'.,1 ... \~!

. .:

iIl.o.,

U,jDl ,
I,. . _~

mismo.. yi~
.. .J
i~", ..

J~, a

./

~1Ii.

_')'. ..].. [' ~,

1. ", '.

C·:·'~l,II!'a',~ , ,--, ./

d-,'.,~' '~"d'·1
'.' -

q"'·'.IU".-'~' 'x~--:·p--",a:-ID--;-Id:, la.


,,~, ~':" _~., _'"

I~, ,:.1 '... --,_,::-·~I"I-'IP'\,-, _ !13.1' 0"-"11' ~~gJ1l~Ju a"--""'I'~ i.


~ _ --,"" ~,-

'1- , --,::

f' -~,

. d--'

Copy rig hted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

rjCjDTA,IQ'
~Iii-rl,~,

N'-lillili;l¢'_Tn,JI"Ii;',
_'·uU~I~

D-

.·..-_nL-_W~~

·U-

,iliiiJI-11II"'[I;

,;Ii;

n,i;I~

"'_,

'1''II'):
..
I~

Copy rig hted m aten a I

DOS~OI-

h ,,=,_! ','\oi~'''IU~[ ,FJ!,n[D- __ O--:'-"D-:-'.A~r,A~ ~u~ 1__ L

--'bllecer' una p~',rlo,n;I"~ - aeeptable cuaado .J ra auto, -'ma,se siente :I' I-~ a menazada. Y A~Ip,f'ofuadiZ'I" en nuestro compromise de ser
01, de
I~J
[I
Ii,

Ii;

Y'~I'~~C_'

I~

llamos una base


,~j~[~'~I:D'

· ' "aciu de una mlsca~aperfeccionata y se fnD~ damenta en "valor" enfrentar nuestra i.mped "'"1, naturaleza humanaacmal, La inmensid ';de nu ,'",1'0 pown.cial huma 'nO~,1PI--; ~de'ser-_:_ [~i'UI.-l_rl~'O:-:r, ~'o_I~'II-IO,.I:-' em ,~,~: ~z-, -'I~r P:-,O~":r~~;- ~.~A'wrr!!!!, -·)~'m'-c I~.~ at n,DI· a, ISlerexact:a Y' Uni,C8LD],en,te lo[ q:Be somos en leads IBIOr.' ~ t,me~D ,SIn unp[D,nar que _D P ,ue:n,ol, temerosos, :-.an ... ~-" diosos 0 santos leamOI temporalmente. _ . a;I, 0,10: tratas de ser de (IDI que eres, tel artrevle~u ,~ser [Codal lo que eres," Estas pslabras mel fner'IQrD, dicbas hace alios pOlr lei,Guia. y todavla ,hloly ,m,e si~g»leD,pliaDd,o~,
n

~Uira.~1

buenas :::' ' __


'lit-I;I

_,~

.mu conG,ableJ;' :1--,F,larI1la a;u,~_lt_-I'loelti:ma~ Pensar ,d~-IJ~' n osot epen '[dl:~-'e.- aleanzarlaa :.'-1,'""
n~

_.:.::rjJi,y,::-

iosotr~-,AJ~ 'ml;;I~'ml-' V~
I"

ft_,jC' LL_~;jJi[,_- '-,I~[_",

Y"":':- 1\;;0_,- .'[·D-,-Ii""IO- -

'1-~'A,e,'--'~.a'[IIl"I"IA.'~~:~[.'~"·r'---:;-,., 1_1V~1 U~,Ij,,I,..J,I!g_iQ!I;' U~,~Ql,lI, .. 10


- - 11, __,1;,

" _'I!!;;n

' __

-_~[u

[~Ai!C!!I, _-ii, 'U~

Id~:le--J~a---:(~' ~-_lw'l-l~ iD! '_J, ,-~ -__ d1.~-

uc: [al!~

Ie C&S.&

, f<i\~

~1-_J1_~I!..

._,ll_~.

1fI1''I1

~.

ulU1_
-

..

1_._

"

I.

"-uL~.

__P'I-'<

~l

._A_

1_' ...

.UII~·¥·I~~,'

.'1.

mal:

'.

Copy rig hted m ateri al

ACEPTA!. NUESlRAS IDUAUIDADES

..

'11,5

'I

,A, partir' de aqui Y' I, 10' Jarll,Q' de todo el ,~.ibros6,io se dar-a 'r~~, ,n'umero de' Ia CO,uJeren,c.ia, del. Quia ldel Pa'th'wurlc en, ,se;g-uiida de alpnla ,a:ta, dir,eLta del. ,m'l,te:r,i;aldel P:a:rh,w,ork,~,E~[~:tu,Oi e :Ia,,oorde're:na,1 puede ser '~Q',Dsttlt~don. t d e Ia liS;£l co'm,p:]iI!tQ, de Ias 'Coafe:ren,ci;a,s de'~,Gu-ia, del P'atb,w,o.rk seg6n la secnencia nl!1m,e:rica :p':resen,tacia en la :P('gi~Dra,2:B'4~,

Copy rig hted m ateri al

este ,pIUlIO humane 'CSI un aspecto in ''itesimalme,Dl-e fr-almeDtl~io,Ide 1:1l,caJlidad, tolta]'~"~"~1 C:uaadol la coneiencia 0,0' lecJti coneetada Icon lei si,'gnifi,cldol 'pr,olfiundo, de las,
iii"",".c~~ 1!!I!oo-U'~A~
~1

La, ,flwi,dad que- -'ierimentu. como seres

h:WD-aDOS

en

1:41 '1'IIi";',ldJla riene .~,I,~,"' ,JIi~~~'


1!IJ~tiIlll~,~l
l .~.

I,,~

q- I'~:,,,,,,,", "U' A,
~ .~,

CIA'r "';ti..~

lI;n~, I~UA
._.

,Ii'-_!~

Illu.J!f!!'b:: '. ' F'_"'H 1-la-lJ!' ~,'JUI


,.1 . l~l~

,iIli, '_" __

eierta m:: "1':Pues ,iD,C:I'USrO los, ,indli:vidu,los conseientes y desarrollades tienen pericdcs len losqoe 'lambi,en, .'01 se ,_~;;-iefldeD, ,en lei :1a1~!_s.mIO' su, P,fIOIP'"aineOlnexi,on, y 'faJlt& Ide entenIde dimiento. I(CGP' 181) todo~ 1.~1~ '~&'i!''''';~ ~og. ... 11ID':'P __
'b-:"u--~m--'-i-I'~trt:IO-;
__ ~,. _.

se '"'II'P·'tl,;c' :-,U,_c
-1
,"_".

Q,

~4 1j!I,
__
~' • __

p_

de
".-_.'

mas

m-I-II,en-,~-I~P

,~~, ~...I:iI,

.~'

'i!'~~
.• __

.~L~.

Copy rig hted m ateri al

A , a "AI NUEIIIM ,DUAJUlDAO!S


- '~'i
-I

····--1·"-' .~_,

,.-.. ~.'" .... J'"

:.

",1

:'

c.. ~~

... '17

De modo qu"e v,ivim,Q's Ia mayor parte de auesera vida .rodeados de de:£easas, eonstruyendo pBredes al~c dot
afuera~1todolo que nos amenaza 'y que eonsideramos que no fOlrm. parte de 'n,QsJo'tro,S(i' PO,f' un I;:. 0 rec azamos :ia CO'D~ ciencia de nuesera simple humanidad imperfecta, CO'D :101 pe I' 'L'lc~des, errores frecuentes:"dol,or habitual e ,-'~' ~'~Ibll~ " d·'·_.' '-N'II',n~ :e··-jll;ll,t"iIil~r"~'IftIQ··:-'··,S-:1 ,e·"··'n:-il''11lna''.:':-" 'm-- ~ ':~'c-=-:-~'~a'~ iilii" -l- " ' ,rul_W~lI, I, ID~,n'~a-~ ''iI:fI:''I'I,~ aL~I_, CO,ID :1. esper:anza de dejiar :108, defeetos 'y e:1 dolor fue,'~a, e d
1

de D'D:I~'I,"·a", 1~ID:::n"'C"'-I'~iliiQ!nIC;'I'~a:1 intencien eon .!Ii~. :_:__._)~:_:_,_~~~.__:_.:_:_:___: n-:I''I";@'n' ,Dr--::'_IEIII.'; de ,,_. 1-JA~_)"i~~_~J~~' m-"' ~I' a I'I'I ,J.__ ~,.' J".'_~::.: v:_:_ ,~,_, ,_:_:___,_:_:_
" ,~J ~:_f_'_~.I,,!I;.·_._
~"~I

I~~,

',11'

··'~Ida;-:.· ',-.

u.--~

J, _,~\

;I, I~;I

>.

''''''_

=~

I,~

_- IOU",

~~~b:e~pL~' .',allIlls pro ado, abf ~- do~desol1los exp~e. ',~!a'," '.' '... ",~IiIl.&':
.
iii' ,'-" -1_. ,. ', ..... ',' ....",
,1.1

nnestra
'iii

Ol-:-'o'="'nC---'I--;n"C'--":la"~'
iii I, --'
1 I· "_.

y' ' ... '


'."'j' I

p-::"lD';:-~'-"r::-

otro
-

,"

d a'~~;10:-' :..
··1".···

1I'-'e,~lD4!m'-'-"-"I'D"-"'aD-C'-'.',U~ ,: 'I "D~ . J,',A,l! .


I:',
.

- '-I., ~.' . -'[P-riO~'

~~._-II,O,;,n)...,-.··.~·S-_,.··~.· " ••.'.,' =~ · .. ,r.c"om.!_'.'.··.,,:.',·,·l_'.·',_··,I' )CLjJ! y"'-': m·;' :1,',I....""1'' "- ' ~._ 1-';!i"Ii~ 1 1 1' ~ __ ~
._. -

",

iii, I

-I.~..

...
-

t.I,~,,: :,O!
~". ,~,

de I'1'-" IT'0:--:[-1"'aJ" .I~;,-:I~, ida d


,_.

"'

--

.1,..

.1.]

.. -

..

~I

/
""J

"~"'[tJf~1l1" E~1J'.~.n!_~~:;".,-' ~
___ ~I.'.

'

~,iJ',D"l'"i~W', lif,,~'~l[tdl" ILif.

Itl~

~'n~ II~~ ..'·.;I

'~a","~'c;":'~ :81·1' ,d····,·~'


.. 'IfIUlf·I~1

·.... __ ~I"

S'::4¥'
':~.' ~,
"1

'~'

rabai 0 -,:-'c--:,:~;,,-,~t~'I::,'-1 es!I, .... ~ ']'1·"",,-1' iseip....;--,-:a ·t·~·'-<~r,~~.t~,-- C,O,I l.e,D!ca ,··e,a, EI."t.,ra .",all lesp."lrl ua ,'-': '),-. d iscinli na .... raves d la ,> ~··~·I·: ta d r le:'~D'~'i~nt~~en'te",,~~p' -'Iandim,~slu-fr,o~'te'r~s d.e- .se~r:~~ fi~, e dLD'te"t,aren nuestra conciencaa IC:I"c~'_avez ,mas 'y' mas acerca d e ':1,:,A'n-" som nl~. S '~""1_, :"."",,, ere ,"'", d1D,d,J caei .O~"Di'- y. de. 'Val, :'r, 'P'ara ,-:-,4q::- UI de .,;~ UL
'i
'_ '_' " _ '_ :..-._ '_" _ ~ ~ . . .. " I _" ".... J. •. ! _. _. I I. I. _ _ . _. J • _.

I...

..

:'Iii'

' .'

,!ii,

"

,,,-,

d' "~.,y~~\;1
[... I' -,.'.

~W',

j ,,~Oi'.' -.
1 ~ ,-

a: _~, Iu

'Iii

<J""

I 1:!I!

~.,

, ..•• ,_:

~:c"'-'"" '11'0·: ,

_L"'A-J.

er e,x,p.'aD,dir nestra ,I,deaacerca Ide' ,-~ .... _.. -:,,:' ,--,'_ - Teaemos.', '-,. " n .-1'-' ,--,.'.•,.''--.:- ,~'" ': ; .- ,- ,-, ..;-, _ ',-..-.:- ' I· .~' nosotros, ,._,_", - ' . -, ".. :q·,.-I-:ue-!'·-tar :d,' eeididos ,A1't' .L . a':- qi 'U-II-Il~'t·· 'i"!ii1rnmestras Id·'J'I.I'f·}:~'n-· en contra de do" -dol,~o,r e'n,terr,aL_"~ Sl~ e,$,,que h b __ habremos de' cre!cer . de

PIO.-._..-.,-,'

--

'--'--=-.-1

-:-,

-,

. '.:-'

..

..

1'_

~'"

-c

:___I~J.
-

,_.,au.:.:_:c:_.
j,','.

~_

.. ::_'_. ~_'_'._,
..

":_:_~_-, ~"",_I.",~~:_:_-,~,~~,~\,_.~~,~~ ..]-,.,._

,I'!''''III:lIl, ~\,
'·_"-:;-'1-'-'

_,' ,"",,~

.~I,,'1. 1

' .. \,

.--=:- ..."1-1

',"1-

. - ,- .. a.!

- -1-,

'1--""']"

: .:'

.....

.'

I~'-i··.+·

,.'~'.." ... "--,.,,:--,-,,

.~-. ,- .. '

.1'-:'--'

Copy rig hted m ateri al

,_~-

II.

Su-':.'~Jf'!lI!! Tiiiiiilj-H-' l!1;~r"tUJ"\ :i~~,i&,lkll! C:~Iii;JIi~," .',

Copy rig hted m ateri al

'~'~i~IDTI:''':~' ·Uil~~"I·lu.ePi;~iIA~_ml"'iA.'~~'~I· IN'·" ,MVIiii,IlII~ '. _~~J[II ~ LlUAUIJ~l~

..

'1.: 19.'·~··' .."

~ ~ d a ~d" -'testr I-X.····r'~·t·:O-<1 N' U- a ~rv.pl_,..eriencia ..•:~.). vic :~nI U-'D'--!-, re fl':-·I~JIlIO.[~:. ··~~,-~',--,r nuesn c" ,;,r;i!!I,dl-··· -,··.·· tie qU,I,cD,e.1 somes en er mtenor, 'S:-:,·:~',,'::':_"-'I"'-:-":- que..nues tra ...VI-. a, .~-le,mp,re. ..... --: .-- .1.' '--. =,~!; sf~-. fl-- -,. J1~ esta (lest '--r,1 D, ,~_,a es msanstactorra .II,eoeSI _-m.DIS' pro,~uDul"~ y zar den.:-ro de D-:::-!UI'I u territorio 1~··'Iii"~·GJr" a;:;-l ~d,-,.' descubrir t estro . ior f····J"!!oll l.'-:,-.l. h ..---.,-.. .':.,- ,.-.,ad.-.'. ,.,"-.' zial -.,.,-- tener .. .. en ·::LO'.D'[le.1·e:,mIOI,-,conge .I~IO nuestro potencia p.ara--;-':.-.- -'-', '"II ,"~, ex;,pe.l"le,IiI,Cllj mas rica, C:": ad:-,~':'_qu,e etxpan, umos ' nnes ~' ~:f.II~ '~Z, (. ndimc ..... '--" .... :;""... . ,",.--. una ~·\a;la ,:....-~
_ _~ . ~\~, . ~[ .I~' ~ •. .~~ I

q\.

. [ . _---

~~ '"
I~,

iii

._.

~\

~[:.;

__

._

,~.'::':_"--[-~~'-;-I'::_"

'c'-,,-,·;-,.<·~·.I;:JI·~'·-:··
'1,;-:'_ -:--.

..

("'-~"-.'"

iii :- -.

.' I"

.!.- ,-.-,,,:'-

'-I' :~.~ .--

-c~ . --

,-----..

,-

.'~;-

-.-:- .;:-:- ....

' ... ,- -' ...

~.:_

:-

~,

-.i~_:

__:.'

_,~,

'~"

__ "~~

__

~\".I··II'

_.l.~.~_)~

.:_....

, __ I._.II~~I·~,~_,.:_

.. .:_: ,

l_,

~'_(

_:_:_I _

_:_.~,

. __

.~@~I!L5J:_

_'I

····1

'0··'1

·11'

-'1""-'

-.- ..

,--:.-

-::-

~:·-·~·-'-'I--

,,-.'~:,- ,-:
!I!'

'~:. - ..- .-..-'!I!'

"::,'!i I: : .:,'

[.r'-'D'=;'t·, ..',A·r·· r· '11··: 'ID"":r~'1,0--:: t - __:;:"' '.~..._.,""J


.... i!'

L_. _.1-

_'"'-C'

I .. , _'

tiO··· .'.',-- -' .. n-_-_ I estra rl· .,1.. _)t·1te.,iI., '"0'.'.:" r· '1i _.'...:.":,_.,,,,"~,["\~.' _.
'I'
'u[. :',

'V"·.·.[~d'I' esten ,._·,0··..'-"r~' ~~:e<"e- !VP' .·-;a·--· 1'1 d,~, 1, ':-::'a-" .:. ,~'_.:__ ..... 'lii

'-i!r -;---:-'--:-1>

'Iii,;.\A."~,

".1.

~,

,lA"

,: n'__ -_._ .. . ~.~ . _,

t e-:D'I-IQ'mi-i:'iO:-:'[~'J:~'UII 'f:,':r·-la'~I.'~· ·"I,o"-:l~',o'-·I:t·i-r··-',o-:,·· :-;'UI-~ ·~;t:·-r':-~·~I :'~'P- ort isto ~ m'-,,~,~, s ,: '1 d I ecerones e,s.pl, mates siempre VI,e,D,leD ee nuestra expenen'11 Cia, vrtat,
_,' ~\" _'_~l "_' '_~."~ . "__ ~ _.l~

Nuestro.'.m.• '. '..,' 'm-:"I aestro espiritua,w, ,~~\., pre,'. , I siem -.' "_ .~, 1I, '. . , '.' ~ jor _
"",A,..;.a; ~.:i1~ I ',_.-'
-

.. , ..·

~.!li

_ ,I;,

'.

.~I~

'UiJ

,Ill

la
_

,Y'
~.,
__

''I"d~-?'I''
,I.. '''''''1
_

q",:j',1:'1' U.:
.'
I

I !L..
)~i~
__

I_,':_'

1-.,

·!l11

,!lil·
'!ii'
-

DI

:_.'1~'

~.,

. ':_' ,~,

.:_:__

I~·_J~f~I_
__ __

..'·'~
-

. '~

,~.~
I

:_:.-. _ .. _:.. __ ~
__

-:

',DIC"

'!'

_.

..

__

I!!j

'I'

.'-l!'·,._l

"""'"

,",',

_"_

(.

[; -.".(

_.

'I"~

__

',_.J'

_", -,,:

_.

_.

_.

r-

,'1

-'I'

__

__

__

j";

,!!.
-

- __

I,'

"

.~.

,.,

'['

",I:,'

", "'"
-

'.- ".-'

, -,' _

", _ ..
__

Iii
_

__

' .. -

II

'I·

.-- ,.J!. ........ 'i',j:"""JII·""'· '~di-I'IIi' Para expancir nuestra VJltmi tenemos que' estar ue-a.:~· dn·s, ,a, entrar - "',D·. I(····1 d. e,:~~o·- -ide ~,-. .. e.. h ~!y" de- '~. -'-' , -- - de" - n·,·o:~o·· - - ... .... ----- --- ··0". '. ....-. ----- 10· - ' --- "1' -- -- -- .-"1'<'" ." .tr.·.~si
;1 ':,'-'
~_.

..

-e.

':"
••

' __

'

'_!!""!!'!.l.

_,A-JI,

1'-

~-.,

:/;'1

I"

' ...

,.- .:.~

"~'~.

'.. "D'

D'

····1'<·1'··· I·OC· .. ···ill,.


'"0·· ....

.... , ,:~"
'_

'1.

..

( -; '
_.",.

·t~.·

-,_.,','

J ..

-I i .1'jII"'nl'iii _~._.JI,'U

' ..

. .. " ' _.'..

''''r'!I''

.. ~- ..

-:

""'1':

.,' ....
. ~

··_I

~.l

.~I

'J

I'

] empr -e,,=; r "Iid] atem __ 1-"D-:-"fl'~Ii!:~:<I'10D' ite ir m·':-·;la">~ Wla ....'li·l.ll los A- :~n-:·~"~P'I~'D.'"'=~' ='F'~'·tr·n'r: J-Ii'O"lll ; +,g.~,,-, etua '1 - """ d--','0' '. '. st.-'0":', - , -, "-,-:.". 'L" ·ft-- IU~'''''U~I l~er,J.,l_ev,_:. '0' ,JoI;.~U.~,""~ a~ JU,aJ.Je~ .'_ _~ue-s_:r::, le;I,o~. "'V~I e,
'J
l~: .

&~

'1

_.

'C'!I'i
[~

!~''''J

- ...

J'

..

I"~~UI _ I ~.~I .
'J

",

A~I.I. -·LlLr.,r

11........

.:IiLi!~.

'1

Ii. . .._.

..~

I~~I
a.~J

·.Ul!al
'ICli'

""C'.

baio I-'~I .:']-IU'IiC!!l'l~:o~'n- c: I:_ , __ mantene .J!,.. den ..·n ·d,:'I-'~' estr..... ~ ~'~I.:.::l.':.__~ u que I h '1,,~, d 'I'd-III 1-" '!Ii",: ill ·C,"··.08 'lm[tes:"-e~, terntone IC:·O.O.OCI;·· ~DIes allQ',o ·';aCLllI.i reiatiJ
':"':·'~J!u' :.__~.,iI,::_.I..:._
J~ . Ll!K_I-:'.,li
iii

D'OIS, SOlD
.!l. ...

. -, ..-.... '

.-;,.:-:', .. -'.'

extranos,
-::, .,' N
_.. -

.>{-.
.
',~I

~.-.,~'., .....
"::_., _.

·'-'. E"l:::-l .....':-.'.-" ..,'~',;,,,,,\-, _jlenal yo' d·::· .', ..... -... iocidoS·~ le.Il'O,.. VIY,e, .- :eIU:JDID 0 Ctr.. .~.. -[a;'
-. '-,'
["' . •.. . _"."-__ .1 II ••...• ~-

nlii.'!'

_I

'I

ai'ili:iil"n,C tr,- -

,I,:_,~

',ii'

_i ' .. :
•.•..

'rC'-hA, I. U~I'.U O'¥

l IV__!

J,u~

':-:-oi;I!rc~~_

')'1

'I

----'1"'------.

- .. -.-

_.-.-

.-

...

~-.,.

....

l--

'-"-',,,.

..

Copy rig hted m ateri al

'_"

odo ser 1!3'~:. humane anhela algo qu,! pieasa que _,puCld-€! hacer que ,ID lid s ,'II' f d-I U' 1 L-.'I 'V,,: 'a, ea mas satistactoria, ,ESIO', eee :11, egar como e;,' a·DDeIO de UD. profundo compderismo con la p~r,eja.,de un crabajlG interesante ,0 'UDafln-li'lia en Ia que abunda el amor, '0 blen nuestro's deseos se enfocan bacia la si.tisfacci6n espiritual, hacia una r,elac:io.lt. :m;as. profueda con Dios, ~O'D Cristo 0 CIO',D ,Ia.Tierra, Detras de estos deseos espeefficos es;ta el I_·...JI_ -' "sentimiento ·0 sensacion IDe que seguramente existe un estado de coneiencia mas satiactorio y una mayor ,eap'3!eidad de experimentar la vida", (OGP204) .. .. '..__:,".:. , ,,',' " --,- "__:"E~- n '~u~r: ;'~:";'a-~I'·I'~__:;~-t:::·~~n;;I::'~I' '1It' '-t/o'-"~"~I';I~"'~O-;-,s';ln,' ~~O',·'· '10: m Ism '0' ·hi-'·'A,:l· n I. '_..~_ experimentar UD;B amorosa relacioD con lei ser, con 1051 .J,~ ,d- , 'CIO'D nuestro rnecro am bi emas, mente 'f CO,D ,--- T')" vez D'DS, ,DI,QS,., I'al ave ,nzamos de nnestroanhelo porque nos enfRDta a Ia ,.J;""" '11--"ues tra 'v'u '~I",""", @'r'-'a···I~'1111l,),~Ji., " ~,~,I_ .I,J[j[lall, I-W como .. .nos 0i~A. .. Jl.a:~ SIA'D' '5' '~iC- ':o"'n" mos 'C···'U-··';-aiD':ru":-/~n[~: V"er qf-'U', ,~. nu nestros do O"~' al r a> h 11:11 ,0.~ ,~~, ·--ru---- rstr ah In'!' :..
a'A, ~,I,,;I! '~:"" . .~,_. ~lA
,__c_ )~'

El llamado (Ie,:I.alma para creeerespirimalmeate


',:_I~ _)g,.~;i!JIl, ':~ '. ~:__:I,~ __
!
'11

f~'-o'~r.·'·-m'--'·~"'i!I'1il =L_ de nuestros ("a nhelos -:-_'0;) 1.,D:t:,',,>~~, ,Iperson (1- es _- ~,: ' ~ _It,,~
'!I!' ,--'

:O"QS;
_-: ':'

I_ega

f!Ii,

IT I

.e__:,

:-~,

,'.. -

'~'I

Ii

'!Ii

'__ ' -,'. aJ-1L.:L .. : . '~l

~il.~·

'JK;"

. _.,_. llJ(J~

'0" ",,!,

:1"

Ig\..

_~.~-__ ,~,,_:_,..:___.ii!lIl ~I.

~..._

_.r

,_,::','._.I

.'

: .."'.,.1

t..',

"._',',_.11

'!Ii

L~ •.

_-'IIi"-'

','

IUC;:.,,!

,'~","",_:."

,Q",'.'

_'-'W,I~, -.<

b' . ,I. ~~-

f",~'~

1I!J;;o;; .'_

.._,!.'"

.!

••

i~

'1Ci·,iID;;Ii"Ii··t"C'~,-

aplastados, 'T"".-11 'v\T':e~"" *"Alm'/-:i-'ID'-'I,AJ'" nuestro anhe .._·~-"... '-;a:~111 ·~ml . or .ae ,0,05 abre a la .p·Oli.b·ili.d_~'. de Ia desn,usi,6o., ~"'"1 obstanp -'10 ;.'Ii al :~Ies:penary h' h" d_ te, .S,:-~,.Il0'a ..'d aonrar nuestro' anhelo ·tea,:remos ,_ la :m,o'bv3cion necesaria para hacer el tra,b1ljlo interior neeesaric par;a. expandir nuestra vida,
'0"_ .. ~.I :"

~~"

......•..

-.'_,

-._._.1

'~."

" __ '~

_=

.~~I_.~

~"~

.:.:j,:~

_:-"~I~~'

f:

'_)'_'

_~I'_'~'.L~

..

~:'n A..LII

m:·'·-I"C""II,u-.ill, so eran
: :;_
'~I •••• ~.:~ .. • .....

'~ __ •

!:_ .... _J~_,;_~

.....

··.1~1l

..

[.__

..

'~~l

!tF~:__:~_~{.

_.

,~~

. :_:- .. ·_·~I

01:

","

La mayorla de nuestros anhelos pueden ser expresados IC:,O; mo ~ll'd eseo de am (-:~'Iser, [~_.' p"':~:"Ar'--\C"o-;!l1--~ ~'I' ..nar a-"":'~-~ ;- 'ir"r"l l~' 0.... '~~. ."1 trabajo, la naturaleza, a.. ie ""y -,d,e:ser amados (p\or' el ser, D por otra persona, p,or' nuestro entorno 0 p,or -Dios),~ El
...:..-g ._.~ .. _...... 1.
.~. _-_ ~.', .. "_ .. -_~_:=, .. :::., ._-~.~ .. ~_~:,
~,I~~ •.•.•

<R:.....::.

~~

IL.1IA,

I_.·l~,

.i.~

...

_.(

~'_I

Copy rig hted m ateri a I

..

"

..

Copy rig hted m ateri al

..

22

.&, ..

s- ~Im.t.ji!.li TIH'~iC~N'·'.·.·.' ,~,~ _ U,~._I. :~ ..

UAJ

tua!'.1 Ex, ~,,'iaDldir :Ia coneieneia Ide UD.IO mismo '1 Ia au -,-:-~ ci;·' . Ide: este modo nos uaeiaarmo,nia p'rofunda .-:-~ latl's' :-'IOID, en I 'vi- ~ ,- - ')'0 CUM ..... 11 'pDSl ,,~ 1,a.. ,.I, R~~iUUe 'y. •a -'d . n~dar' Iabase .~s6Ii!~ Plani~- ~~,eotic:~autoe~ti~~. 'E~"~~iD'lr';::"o';---::' esboza TII""'·a;·' manera de !In'r-n,v,;''m''"I~lb--:-' -~,II :ai, ~f1e-cimieD,toi crlo,~:aI y espl,irimal, que 1i!lnm',tiza la necesid __I, p de ·8' ,.Ior,af''tad,DS, la,s ' uestos Y" le-x,tr:em,IO-1,d.e'nuestra natu~ '~'~o vu"ml'ner- -- -hIe'I- y ,a, - ,..' fj '£Za'-'~ el eli' ~Ib-I'l-IQ-' 'y '.- .;, I-e).:.. e-'I'1mnIc-ompetc~ '~'~I',I. p' '~ueftei qo' 'Y' la gr,and,eza, del es ntu, del - p"e\ll~uem,a5 -:Ic~pt_.r'Ia :mul_'rlp,llCl,,'~·a.'·'~", e nnestras Iflleo"tl'" _ -~ 1-'" '11"" . d- - d d..Ii .~ -. clades, y ~erieDtias ,huma"n.u~, ,Ap:ren,demOl, a ab~mdo'Dar d p:_~.'~I~I,~ ~-.:~ q:,U-,_(i-d_-,1 a"w:u~. ,~_~.--, .II,O."":~'! DUI gc; '-,os i.do'i, .iud-.eaJ- - 'taD,t:O 'como, :101, dese s de auestra ,n,l,turaleza~,,A fin, dle recnperar nuestra humani,dadl tenemos

mas

'iiOii',~

!II;

iii

"

_I

_ L"~,I!Li'"

,_" _', ,-

.' :~~__'~'.~~,

,.I_Ia.

I~II.,J~

'''''"'rI.IYiA:A--I

-I' Ji,~~ .. I, 'r,D,g,

-"~./'"

_'

..

ill'

~',

..

' ..

~-' "" -'[/' ~~'I

":,, ..

":,1

".'.'
-','

_,.,

'1'.

'..

"1 '~,'.

"

1~' 1'1,""'"-. __!~. __:_-...

\' .___:_-'..~~-.-

'I,'

,'1'-.'" ~'-

~I"I'

"_~'

'.'_.-'
'o'

~-

l~'

,~O

,"_~_~I,

I,:

I~!~.~'~~~Q "j~aiL~'!I;hI

I.··.~·

'@;:'~,~,~J\~'Ci' ~~I
.~._.

,Qft

~&

~VUUrql

I~O": D-':'II~,;Q,r-- ti'1-i-' i' " I,. JV~~I I~,

-e,1

U!II]

que :lol,tar ,g:ueI,tra. ,lIIiscara deiensiva, y' lieCO'D:Dce~r! ,nu.estra, ,:nher-enle:li~Lii'tl~ _~u' e ,imperieccl,~D,~ara ,delarr'O,I~ar'_ ue. P D

tra e.piritualidad, tlDem',OS, que lo,l'lar' 'Iapr-eteD-s;i,oo de qu'e 111sabemos qui "~-I somos y ·ab·rirn,QS a las '1lIl·tU,y desconocidas ,p,r -,D,dlidad'es, del .se:r',~
.

""-;n' ,;!i!'i·\iIio~,J'n _.' . 1!~I~I'-I~ .~~"j,,:~1 fJ-'I1IN"n E~",·,~".t.';n~..':'.-. ~·,r" el lL;U;:"".'}'~'61U&u lI


I
I~'" ,',

," ,

..

-~

r--

w' y

I~'

L'

,2:.

a,
~1-

Ha, UDI, Ii . ,Ide 10 que· ,pieDlIS. que ,10ft tos . :[aDE mis ~pedfi·-~"·t"-IC,~~~",,, '" :~.t~, ,_~~av~ Iq-o' l~~ 'i!ll ."'V~~r.'~:4~-:: I:I"-.JJII U ~I .... y.' 1~~_J.I'liD-~ 10 q-~ di'-~p" gel ~:~~ ge'_~~.1 .... :., It.~~.' .. ' b, 'iIIi:iillt':a" I,:',~f:j Id-l ~,c, ,0·' p..ersena 'q"' ~U:~~'_i, COD'ligo 10 que ,p,ieosl,ie' WI 'bReDa.s 'CDali"Ia}des 'f eseribe :10' ,q:ae te Idi,ga'i' :Sli@,o:t.t.! COD :las :listlS de tus dos aspectDI;~tm'tlol 1'05· g'b.reno.s,:;)' ~ ICloOlO1105 ldeiecNOlos" Y' o'I.e.rv;{,', ,que tao,to, .p·u.Bdes,deji:arte: rtreQftoeer :ambos ladol rill, parlOll,ltI!
._~~- - -

.mews; .,
~"'(
I~I _U I,,-U: .~. ' ,:I tu~,
MIliliA

!iiI.

_~;I,g

'p,·;,iii!lji~~n,dli
1-

I'

,~~

I~~"mp·;"':.:-'~I'~~I
: 1U!1~
..

I~~I;,

~U--M.J.~'[

1cp1J. -.
_I

~~

'"'-_i;iii'iIJr!;;li1 ~~-~.-~

'~I

'hl'lii;;p",J=i'~_~Ai!l

ar,~''-'d

l~

i'iA

'.P ~Ii. J _ .1'

"' ~

.. .

,_)

I~'

~.'

H--' .:-',~:~,
._ . ~l

I_U

· ...~{.-.l.

·D,

~ILla.

'~I'~"~'!I~'~IIC I i _-Ii .• 1y_tl£Q.l~J ,"'_


~j

1~-.JlIiIII ~I
.!\ii!l

_I .•

'i"j~1 1 11 ••

l.~

I.. ·;~~j

'~~IP:':·

!tI1'·]f~;iljj1 '1~ i....

I.,

Copy rig hted m ateri al

,3,~

Escribe aeerea de un 're'it de ta v,ida [qu'&! te [~S,i'iLn,colm[D-dJan,do,~, ltebei[on3l [esta eon tu -i:sta doe' d-eEectos;~ [c':Efteuen,t~alal,p,Da, re'I,,~,
;3,..

,ClOD,'

,;o~'

~,

b Eserihe 'dr>;J:ijr-::i~~ de un &~~~Il"


":'!l1
·h'··.··~

Ig~~il

~g,

._ .~"~

;.

'~W\aLtliI [U,olMl ill.!.~_

~I.a tu- - ''i:ji"J'~d--;-I~,Q"--Iii'1Ia[ .. J:1 'm,,'i\i'I-=:'+ 'ii"',d',._ d~ ~DI~!lf. .


I.' ,,-, ''I'I,I.:-,1A', JfY'~' ,,
I~~I~_.: ':'"

:jA~ ..

L9i

101"'[
.o

...

[bL['I~aft, (·!P§iM~1

:R[em31ciID,Daesto can, to lils.ta, de, ,vittDdei,~,,(',EDcu£Dtr,u alp,DI" re-il~


'Clon,~1
[II ," -

Copy rig h ted m ateri al

,_. .

2'"
.

' --- --_.S_.'" .'R.···O··>-.:··S-_· S--E"'--R··.·.E-- ..'-'" 'E" -' '-T..··· - .- "' - - --S . NU
..' .: __-1 -' __

,1_'.

.'__'/,-~
"',

_1.-

.~.

· ·1 ..

·1._···

"

,",

,",

",

""

1···.···

:,.~_

C"- '-. d'0 b I-I ' ' tfu ···~-ua.n·1asumes . '-1,aousque ·, mtenor come Itatarea run 1-d , amenta '(_en, lu Vt da d _le:sapare1ce la In,qlul,etu,. y una, pro~ d funda=- 's:~'e--:-n"~s~··a=-·,r,ii: 'o'!'ln--' ·d'; I enttd- y'.: irecc 0'; :n' 'lllllle"o'a··: a·: 'ull"_I_,_Y,,, '" : Ima I,ll,·· ,5--'
ill ... =- ..· .. ·1·;"' .. '-, ..,:-:---

~'-·-',-~·--r~·-·,::-:·
. --

"

·,'1

,li' "~-I'

- ......

_.._ "

(fa"

."

'1". ,ill

"

-' ..

,""

·····-1-

-'''--

.:_" ..... -..

:.

"."

".,

'..

-,

1'-.1_,

"1'"

,'--

. 'I

....

"

--'"

_.

-~I' ...

.-.-.'

-' ."

.,

".

....

"

'.

'

!II!

'1 ---'

lll!"l'

I'

- -..

..'--

'

.._

,.c···· '

,,~-.

.'

Ii,"

..

,-_,

,-/'

\;.·11,.'-'.·,

_-~

,ill' ,.,,,,,, ·5-·····

' .• _,,_"- ,-._-- ,_/

0" .

d, '1-

,_-,11",,,",,_·_

','I~:

·11:-U

::I,

... "N···,I., ·1--.-: CiO··___:." •·• 'F' )Ec_'.,1¥:N··········C·-.·-"I'A'- _:__.,,_· -!'...]E'::L U', iIt'A_' 2>-0 8, ..... ·_-:tJ· --~ '~'~-d".'~' -".-., d',-'-'·- .-._" -'._ ua C"rIZC,Jaa-.:- Ilnna,~aae_ CY,f'IJr
.".J, ._.
'~~l_ .. _.,

'DI

IG·

,~l_:__~

.~·.I

..•.

.. :_"

1.

: ..

1 ....:.. il

,gr-,

.. '

.-#"

'."'.1

..__

"".

,:Il01l

Ccpyrlqrued material

Copy rig hted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

,o("l.
-'_'-'-'-_"~-'

mente me ~~,,~~,~: n!o'~' ",~·t~:/A:: 'M~.'I~ "V, fJ~~fiJ. "~f ",'1.0. J L<tI(IS "f''' r"Mr~ ~. de :r114l' b"mlo,,~ A len tom. W m."o, de'MJuJreen e-n ls s~JtI:Y lepi'de que'
,flrl"!I!!'
I,'_' ~.

'~'ILio!f'.fl"·.'i'M

,"~"'"

#('!;~,~',;~,

~~l\1lP~
~~j~

Ilfc'IS '']'qf£

~I~

.3~

,D

'-

to ml","A.i;;'~;~,' ;,Uiri';'.s'f)~~itJen i ~~i ;;.,~:r~~rJ~ .kt ·~;'~;':'IJ >q~(J';'.~he.~;;"~ ~~t~Ji:nti;t,


m
; 'Il'

,.~c~~p~~~'i
1114
~I

que mepaed.IMtim.,., .deaxe me Luii.me ,taft,tooo:mo ItJ _,fa


. H' :il~ '. d,f,'J'.oi£lll .~.p

el/J.p.,di' nus,tTOs h,ijos" 10


n
q' :- !1J'JiQ

1~.I!,f~)

\17il"~I~'

'~'nl_~n'

,flf,"",,'~~"Uii'

,Q-ftl

~lI',*

n---'~'~~ ,Iv ,.",Z;~~, ,c·on ,m'r1e1. ~,"r •. b,-,~I'-re,.c:-\,;-:-/-~---.~ ft.," tjlJ:ilTO


.d·h':~'~'.d 'i<DM

'A,

.tin,
I

~,'!Ki~ "~'~~Ul,', 'n1;.; ,.~_;)U';I~Mi' ·~~'fjf,

..' ~,.-:;o,aqN~J.'~"'~, ..'t:J ", I I·zm, '." ml:s' .. e dPites. ,Me' ",IftJ,-~" -~.J,." ;,B' .1:,.. de .·U~'l~'Lm· :"~i'H,~ :';~~I,~~gu' .' ".!ii.
L" A"'·.'·-h'~"/:-;"::').:"'/'iii!i11

:Alan 7)'9 mtonces Ie ,r-oponemos que tome "ndJ amgio". ,_v:ereg· del IA e tOlmo crue"do' A .~...:e.•..•.·niii.· ~tt lera "11~' ";"ifmt~sh.d.;;u'···R. ··:~~iHnto ~ .- ,,'... I" I'''} IA'OS BOP',7 I_'e,.4 ."imo,I" '. ,MlJ14reen· .P.·Tt' lque e;cprese' ,,,",t,' ~:'G,IS'
';I;.. "

1111

pit'. --,
D' .,

.....,,"~.rm.
,,.I
I' ~

· i.·

_-

'

t~:!:1Z:i~=: ]':0 n·o· era·.mJ3 q.u:e'. del ftJ~:s~~t!e;~=~~u~~ ,,6'n,4Iq"i_ en '~e.lida'd~


~.I)

"~":""~'iL'*'M!L>'P.~ [rICI·"'·'!IIr,.,~Of~ll~~ IlPlU: ...'," . .'

*~_.

"Dl/~",,~,:(";'''n, IR~ ..J:n, ,


~~'I~JI~.Y

.~"·I~'~lll!'-J'i",!Il~~~·~'~U,iiJ!'

[r,DM'~;"~';,DH'."'~

',.Qj "

... ~ -

"~~,D"',D'

~'~I'·IIr~1

I~.I·.. ~~~~

h'-",,,,,,,,;'A

t:,.,,~

I~II~

r. ' e$t;entl~rio'Ide' I£'U ,t;Mlrrito~ Nunc» nos' 'fJiste a ninguno Ide 1-1,0;$10'" :~v~,r~ p·l~r~".-,t"o'd,"". r"~'-J~J' '~',~l';~'~ _.'I~~+:I!~iIt"·J el 'nni,~~il;J, ,rl';ft,~ ~".. , ,1""."',•• '. '~'A',~O'" ~ ,r.-t, r •. ,,~, ISuhs' el,to:n:o' .de ~O%J! '"~' 'Y,'o '1.6,,p.pJ,_ Iq"er',~,cilSIO' ,J}1O " '10' ':~'<j'""'-~'CJ~s:,---,.~" 'i 111No _'n Iri:-;' i· Y.h'fJ'r:a ' ~~"ta'rJtlo' con e1' ,,'. ..: eeesuo "".:;,_' )~' ,- .-'_
f1.A··~,'~
.~.

c,a·.'"

1-

i_

.... .~/,.a,ma.,~ JeA'' ' . 1;';~Uoz~;';'estJsm"t;~iadof;."


IQ~e*h~1 "'A'MI
I~'-'.

~, ~ eres 'Nn.taJ' "{,,e'exlS ,m, tt,' 'm,H·lIa'Olj' 'v. td~m eg, cuen,to'i' ~i 10 Pet'trJ,,. ,.. SN· ''DOZ ,el N:n. foer,te',.u:ll:i'do,., .El',m"ietlo el h.", eYiJsion:.JtJ~SB . .1'.ritlJJ'd~,SI',C.,B's:obr-e' u~n110/.,1ft los hrszos' ;=l a~~~,j~,',~',_~','~" ~lI~~';~~~"'~~'I.~·-A',' .':110"1' 'J'~r;;'~"J'~'~' AS' €lib ,~ 'f"'~'"'j~'~ gs"_ "'-:-r~> ~\;~~"f~'41~",~',n"U>':'~~:~'A 1{fC:'Je.·:'n ,.Ie ..., "~'BifthT"-",n i.'v I~~'~~J' ,~",,:~ IRe' '+..:,~~. ,U~ ,,~;,. '~;iI"rf~tl,VI"-WI~1 ,~<. ".I~ fJr% "e1ono, era !Imule, set' aD: .•.. " . .Ahort! ,:'.lor f~' .II' I. j ,rj:lCie'de mtl'ner" '",.5 co
Jl ''flO

J~~(.!ii

.:7'

,-~ .lJ_'",,~~,~\P ,I,LAI,~'I.'"",' ,n

s. i1~"~..'
#\~ ,!i;l!I'V
~,If~'#,~.~.~',

4~~;~IIO'.I·"~

,'0'

.~IIi;t'.~

1!f,I\.;JI

""',·!f,:I'V,~

.1'

~I!!'--iii'

'il!'

J~

,.or.,

m'" ·'iI'r~A'C~.'!I! I~.~.~~'-~II~"'¥'A"m" ,,',':.~1!l1'~<iP_' _ I_ Jl:i~'(J~~;' ',0


i!'

,-'J'

,_.,.'':::''''':.''~:JI
",~'

~~'~I

,_,!'-""'_--""'~'~_"...:-",.",

a.,

,II!'

¥.+m,Q,4 ';"~~'.~.!ij'~
iI

w 'M1II" ~n'''''~i'fJ-' r"~'_IJ' ~',i,


~,

,I ""flY
~A
11;';'g' ',*,-0

I'_"-.,,

',,,, ~:',',

iD

IUI(\;',f',ft'

I~

,"fi",~~,i!f,iIt,"',~ I.~'
,-

~IU',__ ,W~j\i!IO

Bil'~iI'i!l!i:,r.ftlDD!i'

,~_:o.;'

~.·d'
~",.

1!J't-4,Q,_j~

~J[Ni.'

S~·;·:'I

·,i/

,'. ,.... ·

,'>'-.'..

dep·',·,:ie'·1110 comento: "Crea' ,qllB «bfJFttJ p,uedes, tamar sn·,,· ","'eo1'-ded's.i,on. ,,1:', manera
'. _, ".' P. -' •. _' ,'. '.'.'", _.' " ,_ "_.' ""-' '. ,. '"' " ,'." .,'. .

Clidndo, MiJ:u:rr-sen se 'fj",lfJ'f'


,I_"':l*;',r-~'ri
',",WI'~V'~',iiJ'

d r' "'~' .' toner ,'. .


I!!'

'.

."

."

,,". '" ..

,.T' "', "

..-.... ",

, .. ", .. '

III!

~_ ,€'P;',QM' '''0 ""U':tli~I,,",'~'L',,i,~I'~:' ,..

MJ"a,

misma; L" ".dY-.1,'~ :110,tel,pt4~ede wti;maJ'" de' ese :',:,;: dhl0".~, J:tftfll . ~I,;q;i:'n¥',~A~'OA.'.,; 'p~ 'ilD,'t'I':l..;.y, 'liHd··~AC."D » >/Io\lr."'~ ~:~,.~ . '1T,~;.IUI,:r ~"r,.~:~,- ,' ~ '-~~.",;P"",if- J ,_~~I-_~','L;\I' Y-' .a~'*1 L "~l('~_ __ ,.iJd.~,""~~ "'''''j~ "~~,~:."JQ"i',..a:f'l'Il"m,"-.,;"r, ,--. ,,~'b""O'r;'~' e~;Q , [ __..to '~~4n~'iu~:~~ft\:"':~~ I J..... ,"~U"'=-,;;!I,
~+l,~/p.L,n '!f'it"~"!Il,.'fJul
-,

.,.~ s_.· g~; ~'~,f',J'~'!f'

I:O'-".iiZ' ;'liI_"l~ I~*, '~~I}i<P

"'.:a

~,w~,

,~,... ,;'~ ,

,·,li'~,n·,

flft i'iIii"!' rv'lI'

"'il'

'.';

I,d•• ' )-!'>ft1.rr~ ..

__

l'~,'-',I-;"I~

, ___:___.U'

~~

,:-~'

',',ifilji;;, '",iF"

_;!,:lI,!f.1"I..

iii;;

"--,,~

M'

_ iPlii!

Copy rig hted m ateri al

I_-~~!!Iun\,: UN':'1·~lrlj;,11!!! I"J' "E-~iO; ::~ STEl~S': D-':~H"'!iiliQl ,, __ L~, II"!!! -=-!\iIIIU'j~!_>'i;3I ",Ell!ii.~'_

&, ,.

'~19,'~,., ~"

Copy rig hted m ateri al

Copy rig hted m ateri a!

-n- -~'d,,. ,,rJ/I,:n~·'·.• ~I '_ca


.8'C·~·tCf._. _ I? _ ,1JG,
,"~N'; If. II'

..

'",I;::.. '-

'ifi'''-:

'.¥ '~"~"'~'_P'~'~I_'t' Lr. _ #oll-~~I" U~I

I"

.'

~,'~~A:-'~' ~O,' rEl.\lialr

Aun ues _J;"",",~p-··u's'- de q'--'ue::-' 'M""i!i"iur--'AiDn- __'-"g-'-'r"-'o' dar salida a' ,_' :_,:~, senti los :~ ~-_-:~~_I,;!!. :~~J,=-, .au ee 'IO ':__""--I_~_:' ': .• ~ ~":::-I!l:' __"~,do'~ d - - - 'm - '-d-~'- mientosenrerrados'- - ae SUI, tasttmada' mnamterior, su exped - -- - --,- aa - - -'m - .' - Era - - - . rteneia sana,~ora- ,0 0'- esta b - 'C'O',_ _,,_,eta,.,-;1 - necesano d·-I '_,Ir--UD, ..~ - It paso mas." T enia que: encontrarse ,COD.IiOI opuesto d' "1 ,DIDal •. II' '::e ,I la, herid adult nt In-- _., .' I~, ',I..I_"L h, a decir el aD,.- •.' Q'~" venza tivo _ -_-'_ de pod A'["-.- sohar'-.d ,- ., ._Do,r e '-,~: 'I.. f" ;~,: :<, e :1Id '1 ", d;e su ,~n~-;aneta_ y pe,r dO,D,s,r a su ,pare'iIi _. '::-'~;, '. _.. _ -N'-::····::·I'U-I-I~I!i,;!iI,t;-r-, acion." d a····· san oepenae d de' 'I1'~n-, :"',~~, P irnceao s am '""m arc di,@ll ,~.,a. /'I~'" -, (':.,'- -I .'~-'I-·;":I:: I-:' ,d. ,~·· c!Q,mpe,tiente, h.'._", '.'_-'-.:' lDcorporaCI,on, ,--.Jae opue,sto,s~ 'E.. -')-I,'a,__-I; ,-:::-;, ,.~',- --,'-:-,-,-- '-'-, ".,:' se,c"ace . to :-:--,'!I!:,~: - ds '~-d~~-'-:I-' ;'c ,-.,:-:" ,'ii: __--- ,-L ~, un 0 y re,v~\'-,a a, un ,DIDO 0, ,n~lna aanaeos. ",_-;1, VI! lema herid cece su '1",:- -: -, para _,-:esc,ubrir _,a cruet vicnmano, .' .,:;111 __rma ced e rugar -:,-,,-- descr onr '.:(.'.:.'.''': ricti --:-~'".... . '. 1 duestro camino espmtusa1l''-__;, con d nos aucsra a asumtr caoa N· opuestos interiores _,__' ,CiQ,D ~'O' 'C- alsacaremos a la Iuz 'par de _ " ____., _ __'_ " __' . __.u_ "_ ... __-f u id did pensa n,.,.:, 'q;. I,J~ CUI..I _~IIq.. mer c.osa q. ,U'i h .lli:-y·.··a····· si.." e · .d tratah '····a-' ,21,t) IV' ~iD:-a" ~apnable mal 0····· aD'O,····'let--~__co;.~lef_',b!·!'~S'::'O-QIO'" ~11f!!'llt dealeo .. ,.,>:. ~tJll ::._:,',,,~, !• '~I '~I.U"iI;::._I.;:JI':' .!~jk~, '·-1:-I", ,0 ad-, ': -" O.' iremos ,I_D, 'leg· ei ,Ia,· OSCU,fO y.,. DID de -.,~,.'-:"-,')"-'::1,1 ad0 d-l- ,-. u = rar aesarronac entre P,,-·d':', 'ae m'l C,oftJci1encia y:: 'mibe'ra.r 1-31 ex',cit'lc'ii6n 'y'" el placer q': 'U'I: s'e
_.~_,
--

,-1,
-

~:I'_-"II!.i~:
., .·-h

::~ ..,-:
. '""
-

,r",,'

--

•..

' ..

'I'

•"

_.

'I

- -h

.','
-

_" .', "'r ," 'I'

_'~
-

I'"'

--

:.'.

' ..

":

'-!

"-.

'.;;

I':

- . ' :,

"-!!'

'II
-

,{fl.'
r-

'IIi

I' ',.

.~'.....;.

'.-

'.

,'..

'"

,"

..

'I

•••

,'"

i" ., I

-.'

'iii'

. I.'

• ['

."

.',.

"':

".

'

'.;::.

'f- - ,""

" .. ' "

:1"

--;j;

-.

.'1'~._""_'[

'.','1

1··):.....'··

.~-\

..

'1:' ",.

:""-'1

:'-,"

..

, ..... )

':.'

.- .. ~-....

,......

._.

'"

-:,1".

_"-',

!-.'

,··.··._·,\·.1._··'.-·

'iii

,' ....

;',

j''__'"':_''

1"-1

I'

fti'

.', ~""Ii..-,

QCi!' 'I!IW;!;) "-'~~IL,'

:,'

~",

1,'.1-:::,

'.'

"an-

~,C'J ~,ri;l!

.....- ~,>__~,I
•• ,1'_'
.

,'_),,:

iii

I"

'1-

'I'~"'"

).-'

',~'

_c":,"

• :.;,

- i:'

-I

'- ....~

'-C11-:-,:_,

';_1

:""~_

~'!13,_:

__

~'.·,I":.~

r-i\~-,

~ ~,

.'::_':'-'

'U,__ ,,:_: e

'!I!

._~~~'.:_:

.:'~

__

.I_:__I 1-- __

~,

__ -",",

I; .'. ~ '(I '--:-1'-," __


-I -,-

....,. (

1,'

'1,:01-,

~'i-_

_,C_;

'1'-

.'::-'

'--:-'.-:

'--:-"-'I-,::-,-"I'_:-

-~I--

-_:-

-:-,'~,'~.::-

..

~'::-II'
._.

'I';'"

'1"/'11;

_.:

" ..

(.'::'

I:

..

"

"1 -s.. "

'

I' ',"._."l'. ..,

'~l:··..:·;,

-'.'

,.:

,',-

: ..

'iii'" ··;····1';- ,',._"', ~",

1··.·1

[-'.,

.'"

,.1.']1

1'1

,.,

_.

"1'

,_'.:'

..

'

,':':

1-

_1_·.

___'

". '--"',

__ ".A

"'1

.-.:'ll

_~ _~~~._l

,,'.','

'-'

.-.,."
.

..

,,'1 gA.

.... - ... '-.,


I ~~

.'

.. ,; .....

' .....

,-'.'-.'-

~',

•.

•..

·0"-,,,

,...•..

' .,.

.~co··-··n-·I,,:.I-I····"II,
~~., " •

"'.1"-."

.•..

.-.-

~.

,'..

·····-·.--·-··-L·

.,':.-

..

_l~.:~,._._,

".L

·,0'.·-·'.:

-'.:'

.....

'.-:-'
~

u ~I e

..

"',,,

.~

L:: , - ( .' ,: _~
-1""

,1.-:-

""'''":

_ ,.'~

'_

'~"

:,~ __: '. "I,';

11[J1:-,

.~.'"

I~t·~-,,-- ~""'- '~', 1'-"- , .", .•

',;=-:

"'('-'1-1-"-'"

:-:-:c

--:

'I

""1

":'r:',

..,:,:_,::

,_I._-_'

,_:__L_:

'_~'_.'~'.':':.':"':

.._:'__;'

_-

,_._,'

,;_;:...:,_'-

':':_';_;

_-~__::,

:...:I.:'_,

.: .. _:_:_,.._

',.'."

".

':=i.'-

r, "',

I'"

:.\",

.. ..-,;_;, :

.1 ..• _ ..

'C" eD'·,·-u" A'D'


Ie L'._:I_'~:

Itr-'

't

'~A- .' 1_lIlll,l.r~'j, n" e'·meerrad :",,-:)~,Q-"Ie _-,1;,1, 'II~, s'o' ··m·'~-:, ft, e-'ft ,l.lg~L_ ,.~-'"bra _i _J~:_'

'D"'-::- ·t· 'r-'-e-:--'o" , e··--' _c e-_ ~_~"_':_"':':c_:_:_ ..D :·_:__:_.J, .


. _',

.e:-~ ~",_,_ :_L:')' -' 'U--L·_:· ~'O·-:·'0' ·.': "n·l·to·,:·I"·


. -,
p'

'.. a~:'t-:--I~":--V'-'~ D"'--~:D'~':' ',~',- ti"ldl ~~ ·di:~; ,:1 .!_.;!l!'.~',~-."


,I. _

_::._:__::__Il

,d-1e.·
..

DI- U' I·e··~i!i:!i't:-;)11;, ' . : ·r,r,a······ ,__;L_,_~: __...~


." .'_":. _
i~

·e'_'-. :-·o,-:-·'e:-··tr"l,·:"a··· ) '. '" :,J, ;D.;'


Iliac"':-"
1~L'

~'p1'O~"'D'It1':b'I'11e""'"1
1,-,, _
.. I,' _: .

,r_g~,'",:-J'Ui~'
q'" ''ili,a
:. iii'

';

"

:.

I'" p·.;·lo::lr-' h"' .• ··"Il~'-' Pe:r·,·.'lo·, _-"r~Q\If"Iii;~am~~:-'I~n···"tp·~ -·:'q·.'-'U·1A ,I. _-_. m"I~'n·-,·-·t--',~u-'-m-:' "a,":-','D-r"~1 p··.'~r-,'c "-;"Ic-~ V.I, j-;~::~,--_:-- '~-I'I-I~d-·~··fl a m,e~DU,Oexpe,rlmeO,I,amos IReD,- '11_, ,d-' ··t·_,· '; --<:-1-" h__e _,a-'--~~'d-I, :6D_,1ll'- I,lc_1._:.auel:'1 ",0·' '-:Jt-'--,o, 'Ij y ,. 'c': 'r,.· ,'~'t· '"--I'~ ,~,: DUe5L,r: ". r!iti'iir'liil'h:':-;:}'I'-:I d:-:;-~,-:-,,-~\":I: ,----,!IIi-,-;'tl-o', pe,.rsoaal, "., e.Sp,lrl,Utll, -.I,;lLI_:eJO .. ~, cre)C,J,mllell_~ ~ .. " C,O··I··I··m··---·O:·-'· ul""n'~, d.'18',0'-::,' :,: e'" a"'I':-lllr'-m---'~r'- a:~·' I~ 1.""\p:I~lr··-'iI.AD· "c'-'ta:> pn~tl't·l'·V:';;!')1 ,y"",," d f-'" al:- d''l I,-'ii e\_Jl~~Dar 'I De:g~tl'V;I~ la,a _':"ue,r,em:,ols, t:en,er S-:,.10'-:' p '1"~,~er.y :(,e.l'" ,-,·-:"~d~:'-~Id"",:,--:,·,·:-'1,:,·:1,., £,·---d··~··,···ld,-' e,:,Q,.I!o,r ~' ···f··:,'I"!!1'..·-·,'' :,d-· CI,~,-I, , "Y exc ul.ra '1'- ,en[,er,me,,-a-,i "'l~·d';,-'IIII~-"-' y I':a ,lD-,lf,i,Clla '~",d"~' __ -'n····· ~.p' PIflJf..:'O =~m',_ ~,J,..······:·[._-a.:· -'-1[;:'' ' '10(: 'C::O:-I: ~"J .""~. .t;IJ'r'·-'r·..:o; >r~ . Id: I,QI~Jaa;:-'- :r" (' ~'~' C-:-'Ol: I~'I/!'!i'~~ :' O;-I~I~'t--'l'!iL-v::a-~",e' _. . -~a~ .. : ,a ·l· " '. "."..'~:-.\., -;.. ... -t,. . .-:c':- . .·'1 ':-:. .::: '-'-'-, -:-/ --, ,-:: qU't: la vl,da, ,n,os, 0 I,rece,~N,o, p--,odrlia,; ser de oEr,o mo,do. p,Ulest,lo - .. _- ~, -- -_ _,..... . -~, .... '1"-' .- - .- -~, -- -' '",-' - h-'.' - '- '- ··--·-N---:'·' "';--".: que aSI es co,m,o :->=- 'e,structUI,a" ...•. I~II'-',"',">'I e·,D lumana,_ .' . 0 se ,-~:":-',,"'I-J: a, con tl ella,. I ··,·'·b···,t-,-·-·:· 't·-,·-· ,···,1·:I.:r. 0'.·1"'.1: :~'m,'",~I,'~:~p:.l:r,·I'1 u-, ,~,. ,~u··~I1,~ I"!'U!L a'··D.II:,0.', ·t-'r .I-'_,!'_,t1i m.·. il:'J d:- ,e,,-:;-,1--:·, " ·----,·dJ- I ' -'. ··t-· I.a ...nl' p --:.-····b·~·'l'··::--:-·-:~I-·:--;!i',--,~:tl" .. ... O
';, ~,,",~,~ .. I .1II;;i'
"',.~ _/1;,

1Il,-'~,

....

,~:-I~':

":-L""-~<l~,d:~-'>"""

, .. -.':'::J'.~',

,-:-,.,

(>,::. ':'"'

"-'-11-1

.-

"r,,-,,--,

.. I·-,'·

';~

'I

'm-I

'I,

~,

. 'I'

_ .:_: :_:-_:.._ ~_.:.:


] 'il~'

__ :...:.

__ ,,,"",,~,,,

>

."-'

'._:__:'_c,:_:,

I...,

,_

L;..A:.' ~', _'

,~,I~ - .. ~\I;. _ I

, ,_ ul!:J!.l

-' .. _.,A"

_.

II

Q"

.'.

"1

-:-C,."

Ji;~

,tj,

...

>'.

'" ....'_'.' ,iiQ;~


'=:', -

'-u,

I '] . ..... ..
1._

.'

·Ra

-.. ,:olA-al ,

. I, .1 'Il!~ >. ...


'J.

.' '.

,-.'" ",'-'I
I-,.---~~JI

:,,'.',
,-,)

.. '- '..

'.

,- .-:'

,'= ,.---,

;=-,-,-: -'_"-.-

,,:-: , '. __:- . ",:-:

~I

(.

,-::~-",-:~- -',-'"

',',I"~'

.;.......

i'

':1

'~_::_I_.:

r~p~rimi;' ,_~--,: ~~e~a~':'tivo':·o~~:vur,~'-ln'l-e~-":a:-'b-~II~e:~~u':-~e-'--hl-'-a-;"y---e-"'D'~'"n--o:~o-~:,'t-=:o--'~~ ~:..::_LJ.:: >:_:_,' "I~, ,_:_:.. I: I"J.'-' _ . I.


:-, ::_'Di 'i\;_;,:-'

l-

..~:

'-1':--"'-"

.-:":

,-

IC"--'--

~;i;'~.

10,·1

..--....'-:-,

-·-,

"iI, ,--;-'

. ....

,1,-_,,'':'

'_' .. I ,L,'I~,._,

I_-,f

:'0:"

Copy rig h ted m ateri al

32
.',:._

'.:'

'

.,
_.-.,

'5' ,~.
I~'

'JU-'C!'JI,.,j
__~

'TH~r,iii;"J~~-,A' I 1IIII-~~I\~,

'-:'-"'~';-~--'-';"I::_:-_:":-

,;J'Ji ,,~ -ados' m IIIDl· --,' tara nuestra '~,i eapacidad de OL, ezperimen -,a 'tal PUD,toque ,Ib:",en ellado i:bllJeDo· se 'v"~':lv''--r~'!alcan , ",Z'" ,'b-.I.:lbl~!I'~S~'-:_e"m-'- -'P: ~- re [-,I ' 'b-· "I'o:-:'-q---'IU't~'~lm--:'II~I o ""'' ViI" ::,a [".}[ }iIl'~':" ,a, c oncie ;0-'... 'II Id d DIQISJotros nusmos, 'tam 'bmen esta- 'Ill. Cia ae cual[q~-uler' 1.,110 ee -- ':-',-,', ~',I,loquean~,o ,SU O,pUeSI_,OI~, [C·'-',·,U,aD[:_0' ,,8,mmos, D}OS, S, an,';:;-,-., 'd-' ,'. lb· abriMOl-""-,b-'I-, ,':--' mos '1..- t~o'-'-'d'~'-'a.·:'··1-13'1 .~':: eer:;e-'--'D:',Iii"l"'~"a-' -

sd,-,-' "rlll'~'_, y '}IO'~' . peaer, piscer,-' '~,.' eX:paBS'.l,~),n creativa, tambiiA!!ft debemos ,estar disp'~~:nelt-Os; sentir miedo 'I de' y_ desesp·eraDZ3:;,; _do'l ,a _r .,:,' C=O,Dtractu~U"_. .~.. -_- ~,-_.. _-~ .~ I _\ ex pues rar ae _ _l!iil_ _ __ _ _ __ .' __ ,t' -_, __
Itt" ,'-' '-,.)'--'-.
'1',---' -, ',:'"
J,. ,~-' 'I-~I

-: S','~ -:'l~e-leam,o\s,amor y
'( ,', -.

", ,: _.-'

. "1-"

··.~-'I'·'

,-1_",:1

~:,

"-,,1,"

':-:~""":'-_,--c"-"'~""

__;'-I
..

',---.'

,,,'

\--'

I --')

'I

-'~-:,

:-,

-"..

'.

----_-.-,.-_

cli'u' rr
, '_, }:
,L

~l

I.

~'~ID"-:"I~ [L<!I3I,>\ii;'I!-_

:'-I

.. "~

1.1.,.

"

.r

',A~ 'U!jII1

. -. :.'[

,:~

'-_

'-_'

- J -~

__ . -,

_Jl

~g,.~

Ql, -_.

/[b.~
-::-'

'I!!ii'n-

_I."'"

"a-'"
·-"1

g,

ChJ)[i!

q:-'III'I!:d1 .-.:_~_I". ,:,",~,I['-~ ,:~' '.

'-"0::::,-;£1 ~,,'::__:,_~,.L-I~Ig.-_I.II. i"~~'~'~' ~


il -

..:..:",.:....:.l ...'~._I~~,:

~.~._',~

i!!'.-I
'_

i!!,
t-

_, _,~"

~',

'_,

,_- ,-_

c ",,;-

., :

'

_,_.,

'I __ '" ,""

'_.'

"

.,",

-,

. --

"','_""

"_.' ,~.

_- ',','

,.""

,-"

t,_

"

_"_,

', __

--

-'-'

-.'

'._

.\.

--

"

,-.

",_

reandc

":-'-;-:--r

I-'I-'I-:::--'t-'-i:'

<_::

-r"! - -- --:-,-,

:-, ,:-,.:

""-"""

[",

•.

~' •. '-'_,'.'

"'~'

...:_:,

','

,1:&.

.~~:.!l1

(~.

_ fMJ.'sarr:ol.~"_O ,as ftllBd[iJ'"QS Y El,~.-.J'- " , . -- ,','1:';1'....-.," ,

'-II'~-'-

Igl~Z~fJS

..J'.... ,_',',~':,..J'~,'""'.--

'~'

y'

:-N' "-,_I'u~estr--a eXperll'eDCI,a,


'~I!Ii iii
Ii;

I'd-I 'L CQ[mUn ~e,I-ere~, D:um:a~[DlIes Ii d ~~e: _ lila .• '~Da · '1'~..I"'d'imitada 'f parcia 'I' "e~ 'I [cuilJll 'I am,p,,'_1 '}~_:, _'de I_I,a I da 'I rea_lulwL,__ ,~:a, """.Ii ,~a, to dl conciencia ha sidlo limi,tada, ntro de los confines Ide:
I_
iio Iii ') ""D'

'p-',al~'O'I' -,:-::- ~ "0'" ,"' A',-','II-II",-:la c I',~, '~~persona, ~\I, tiem JP'~' v' __ '.II·U,I~'~I,:__:,~IPD~ veees ".aC-ODCien [LI~ __ U ,,~III--.:.' - ""-[I'"~' .'."_, -_,· ( ,---,:" ', ,m ,.-::-",-_:-, era tem,p-/ofatmenrme se 'I':~ib" d l,e, ',Ias restncciones--',-,.JI,c_, 'I~,:--:-"III sera .': lue,I",a ente
'I~-

IQI'1

A"

'I-I;:-/'~'Ir'

'll-I'-I-"~Il!i'

, ~-. ,c:-..
..-.-.-,

-_,

···~·tf - ,;::- I~. ;,--- ~

,'i;:!':'

am --II~"O':-: de '0--: nestrn ~Gfr,~.J,,,,,_ e ~.'n,r':iiil .J :11 Ii~:. 'f:1 m' '1. ,al" - . yr., '--, .... ~"AUlJ[ ,':,~-,.,._~Ii.~B1Ig_CJ~ S··C:-. ~~ll~,_--. ,a, d~l-,-1-:11-1,' -- -'"-d-- ,~,'U""n\-1::::1 ellL-3!UO' .·::·de-~l-. -,1-:;~[~tl~l.P'O'- l;:!iml". "lo-ell~jO· :.;_,",allallde "I'".---'.' ,U-31 - l, _, I" Ie]. ~"A I-I ,··_,"d;"--,-,-,:· ... --1--- .' "-._,- .'-' a·[~, I'-'~"'C:-' cer nuestra UDI'a ~ COD '~,'DI,1d"~-'--'r- ".-" seres :'-, '.Luma_D'QS y C'Q:D, ,-'£= s .-_-,:----' h---'·,·,:",,-, .'.,,-,-,'--~. "-·od·-r- 11'- V· nna, 'Pr,-L'_ ·ro,.cuaneeI... - '-V.'',':O:;[ '1-···· -- , - - .-- - . 1~' 'l ia "I'd_j- -- -e ',_- -.-- . .... ..~... -- d"''D- J,,,,,,a[ll.!~ -. ,~;ft"'O:ig-'.:,'~·.' d0·- Y"(' U'I~:Cl'~ I .... ..-, -'-. rei ai-I e-;z,"t· \~do- __ .': 0"'-r--d-I;iI! } n' ~I 'I!"J'lin de' >;.... C'O'" 00- -·C----~ ~D: ~to-,-- - -D-~- ~ str.-- ~'Y~'~ ,~,~ a m--'l~ ' 0-- -~O~- se ~I .-~[~ I:C__': _ P 11 :C·~· 5e,p,ara Ole todo a ,_lD'~.O aqueJL (.-... que pera, , .lm,os ,,~\,--L-- ._:-. 1'0 ~,<~AI'~.:-_ .0, '. -,----.-, eercibimos e,Q[,D, Q DID __ , ·-Clda·-,":-1 enrida d C"Iii!3IP---: araun 80--;ldl-:::- 1(11'I',~id__ i_-_~~~[~~~ ".'_.' Ig, _ D- acimiiento humaa '0-, 1"'1 ,_-,!iiI .... ··.·,_uet,anto · d a,. Q.::- - -, ,DOSI '_.."e,g_mos, a Iseparar y ,1·le,D,U-.= dl.e,,P":, J!5
r .• ,t._'._" __ .

ii:I.'

,-:,,~,- -:.,,- 1'1_,

-rnl'~'t:-I-a,-:, -"11\1,::Y:;-fiii,:; '!!'IiI :·_·~ .• UJt_. __


_I~_, . '"",,,::,,:'[ ','

d-'I-

dn la-I'.ililr£.!!iPr'ay~:-'DI-l\D"---:I'~1 '~1 II - :::eva .-4r1."!,.ila~""lu


I~

"~I-

~,:::-,

-;--~,--,~I;

--'-::-'1
,.

'II!

_1r~11!L ...

,_,

__

,~,"

( __

._}~

¥I. __" I_I""~~_,_,

I __-_ .. ~
1

D"I'

connocim ue
'~'Iilj

...:..:_ .... ~_~~

'!I,_:.iil___:.~

'n-" ,'to'.=.-'i
_ '':_:_,'

m
~

_ __:~

'~'iii'!:

I~ "

uJ~_i!;J"ll .

~!

[ ....

1',

··aiI,
,.

"I1't-:'r~'[1ii!!1

,g-a ","

'm;"· - 'I,,",

. ..1

,:~,

-_.1 .... ',.)-,·.


.~ _'~"_ '_~

'1"

'I

-"

__

I.

". __

__

l-._

._.".",

~_

._

..

__

"

~\._I[<
~.

__

••

'~l

._,~~

.•

,~

·-:-·--u'-·

"-·-""'1

'--'i-,',,',--,:'

"[I·,-c:--,:I!I-.Jad-·~,-I---:I:-::"--I

-J

'-';'

-,[.,',':,

it":,:,~,I'iI'1l 1!Ii,._ . iA

..'

".

...'_~

.'

~1f\~1~1~~ .'11' I;iI~U\i3

'~I 'im

, ..
~I

'U 1ICi.Jl!..~,·,·
1,'_:1

, .....

~~_~'_:~J'~_:_':_ ,~,~.,

';-1 .... -

_:_;~~-,,~I~I

,..::,_':311-,-::,

': CI

;_~-

:,=11,

,I','D~'-.},~

"i'_:

: :':'-r".'~~-:-:-'~-

-':-1' -,

~?;.I

!_~I,Ar-""'
:::

1-_,~_-,)

.::~ __,' l
'.-.-.,

.D,!l'i!' ,I,~I I~~

,""'Ii ,,: [",~ __ I.'


:.'

I,

I,;1 J_:__'_"Al
...
,·.·L

_lA,
'-.

.1

'---,;1,,1,,1'-,
', ...

_)_~_I,:_,

,~I~,:I~'iR
l.-"l!'-"[

[-t

....

./-,

.... :

.. ...:[ 1'-:-' .....

-:'_:"'I'-"

.. '

.... ··_·::.·,-··~···"··-l··,-··

"1'

1:··-····f·_··~

..:· :

..

1"'

~"'I'

]:- .... ,.. :.. ,

['1

..... ;.)

Copy rig h ted m ateri al

Copy t ighted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

ID,~ID-"'}D'
-_'Iliii~1!1!1'!!;;

IUilii.:M'lmr.&,D ~ !11",1'1I'~,

IhJUil!(~~iiI"""fi;~ ~"!!II .. ~i!1I'IUl'i;~1i;;Ji

'''''~fl~~' ~~}!!\~,

_,

.'*.

3.·.·~·.5·' '.""..•. ·:·

pequeno oe ,1,1 exp:8Ir-e\~Cla ,quia hemos 'COIDSitierad,o' :00:010' aceptable, Hemos lle _do,'. creer ~err,l,tJorI!OI mas
jo ,~,

.I'

10. ,meD:OI

'1

i<

,il

. 'u'£ _,_:_lU q.'_--~ 96~'~1somes nusmos,


!!iJi ...
'I'

_- ·.lijJ'

DI-,:-I''IJiClC!'r··-·-a····~',l~'m~;,'a"D'I~'Df" . ,ru.~!!I!'-!,I" .'.' '.• !";D'~".'

J,I,~I~,

ideal ~z·..sada
__,_.,,~

__ ,,:_·_ _.~.:_.:_l~ ..

,.>::D

g'

__:_:_,-·._:_.'.~~._:_.-~V'-i;~

··IOI·-:···'·:Q,··,.'ro···

Copy rig hted m ateri al

Copy rig h ted m ateri al

ID'~ii-D"-ID1-III-kJliiEi!P,iI,n --~th' .d!1'l;, ~.;!hlr"!!ln-I~,

II':::

Ii.JIUI =-_!II

'ES'' !'iD'O' . '5' ::_~:I!!j;: __~ !Il'Ii._< ·S··~,DE~: _....

~J7:, ~I:

Copy rig hted m ateri al

:-'.--:;-' .:~ neeesn qO-'-A' ,._~f~~ar .'~_ "!..8,', ' '-~:"--,-----~~-,:,,l de.~ Plq' 11'1''iliiif.l!Z.di .'_uA: _.R __
'i'
'"jl. ___ l
~[_I._.

:=;- - - -~, '1- ------, ""',U'j' 1£!''Ir'!Ii_~D'"'' ,D, - ,Q-"-' _-__::_' ~ u.",,"__:-~'W __:~ __: ~,_::_ ,,~"II!;, ' '_ , '_

'b

I~l

~da"I'" m-..!,'liIll'R': ~I yo:, iii:l!ifO- It'~lr"- -a-', I danI~,',:-- ~ _. 110 te .'~,:"~" ._II_ pO,-,~"--~_,n·_.R - d'~~_.~~~._. 'b"",r'IJr ',~., "d-., ,~, " I.Ji:i,~~U '- _ I!I_. ~·:I' ~'--,--,-~r,I.O·-,r" A-'[ ~h' ldi _ a" C·~·~al __ ._ _I _ ~_~ ' __
"I
._ .. :~ [....

d'- ,il:lii "'-,~,Ii'"' "


,_1-<;,.,

m:' aostr
iiiI ~[
I'

a," 'D"'"r,' ---'th'-:--- con- -- tod ,- -la ridad I ,~' O-IIII'II"y'~'" a'-"'(",_' y" __::. '_ :_, ,I
_'. _

"",I=- .,~_)_- ':,,"',A,-'r'i, 'I!..YI, __R


I ",' -~

,~, ~~IJ" '"' :_-~-1;/


r .. ,.
I

-' __

I~:II'IJ 'I-"!!' .I 'I~', -'-H. ',- I[~.I 11m;'-t' 8"-, d' -1~I "
.....

I,..

'VI;:-'~'-"', .. ri
I.'

I'

I.. ) ...
-

,I.. ,:.

.._

·JKI .'

I~~

'-\~l

'1

IL"I

'\:'

'~'-"
__

,:'

"I

l~

~_,~_,

'iii
_.

'

--

",1 __

',,!

;-1:

~t_1

centro espiritual que hay dentro de el- simbolizado por la '1__ d 'I'~',L" dI d ," 't,'-:laJi'tac e C3__ a~~ umneaaa en eG,orlpn y'~_'ua'J" ,lSta en sus ,<-:----, ,jl" -,--!',1,""".lt.I-O.!~ .'~:'II- D"-""O rotb , ..,~· Y"...I·.JI ....~;,C~::U.: Iial'~p... . bre d.,J'a! Ser "it~~,~ JcDII~ _ '-'};:-'I--::' d !,--, aiad (I~' ':,-, -",',_ct..... -'~,~'ul-,'~; - 1', - ,~ '.' .(--,-,~-. 'I! rlo.r, ,~.-e'l~:I,~JI.O , ~:nsu,Sati,ec,OI m,:lIc,.~_""'::lno-lem,c_~eltln,O,eD,__:~ 11 --'P' fU,'l~II":f'1i!:1i ante 1.- Fual·--_; se '~'D:-:',m,:--'p-':-'Ir-"o':':m---",~[i'd a trabsjar ICI.;I, Pareja IC,~,D'::'m--: --II - ~. -d~-~-"~~- --- -------.- --- - T-'---'---I-I~'
1

!II

n '-',"-,
••

,:,:-, '-',-' ,,- ",-----", ,


.&'Ul... -.

","[, ,- ,,-, ,':- "-,-',

'&11" -

_~

CI.C:j.

~ .. , ll!I!iP-,
,~c -" -'"

',II"

,-,--,

o.r.

al~J

'''0~'~~iln,t~''''I'_~lhO',. .. :DII ,~ ~ ~~~~.~~1S


~J .

"-I

,-

,-"

-,",,-

"-,'1','-,, -',

II'!!:,r'll, ~~

1-

('::-,',-"

-,

_~A

"::'-1

' ..':-

,-,

'I'

- -"1

"1

.,

'.' ..
..

',

. -",_il.
-.

, ",

_ .~ ..

'J'
--

,(I.

1,11Ij,.J~

..

1!Ii,;.o' - _' ,-,


..

a-.

1Ioo!i. - , ."

I'! ~ . -_','

._.

. 1"",,1

...

'

J.

' ..

,;jQj,

mientras mil iQg~ D' ~l;'"'je',Iiiil'~ar,""-I,D"" p'.a····,l""a·'~···1 , t& '" traenos e~ ~n'I'Ii_ '1'-8',': a",-c'-~\a'im'a····· ' ..... sb','--' que Su m,IS,lm:p,oril,aD,_:e tare sera,,:l CO'Dt-~em~" te rea '--'',: '-, -~'),I,en,~_l_escu,_:.n: b· d11 : ~ '1-1,'1'1'-1 "--'--II-II'iI"'-~ ~'I-' --~ :-(-p'af r v CUIL-~-ar ,..Ji,.- ,__:,I, £.-~aD,t,a ,IR, rior :C'~D 11. i'c.-I,t- ner IS··~·.···f· y cuidar 1-1 ,pili d eer -:--1' [~i'",-,_,;',:=;_, ~-,,~,::,~. y:~" Superior ,m:asC.U,IJD,O"Blne\DlnO UDlflCadO. P,I~a ~poder 10 v'rnl'" 1::115-·[-'.-.0-'-' ',g" g t"-_'~;:__!_~II, U-'-~':D" -II'":' - 'C-,' Bit· ,,,oil! ,~~, ~ID' I ii;jiiw;l~"-II~' AJ-I ~ - Q"S' to F-S' ':0 p--'ar'" '-:_' --, DI."-,,, 1 ,· ~,','-i":"'I,"( um iftear SUS prl?IPl,OS, ,as,pect,os maseu uI- I,DOS, y f" . ,:.,e\men-JlD.IOI,~1 ,AdJd'm': -'a~m I..:,,.,.,.;__: servir .. otros 'q;'-IU"-"t.I, ,nan, 'L.~ ____ .£'1.). _1',-,- ~'. -"",1'1 t='An,'-d;I'.~1 que ateader 'lilt!""" , .__: '-_, :, Q! ~~,iI!T A .~. del vem a esa D-·'u·I'I'I~'r<-IC".---IIO'~~-'DI-I~ e-I'~'p;-'~lllr-~I' . tua IIP·U.' 'pl-:-11 ,-- ...' , ~III,I st,-".,.,.~." I b' -', ,-,"-1-1-- - "- ""- .-,:_,_ _-t~", "-" ,',-, ,'----' I' ,nil meno ,_,.us.':.r-a. II 'II,~e,Iez~co,mo' es que---, Ie'1,-- ,:, - COD, '... ~aDllDO' I' " es:pll,rl'tuI_,1 IDcLuye er encuentrc ODD nuestros del t: '~'_'=liect:Ols· y stras ,dl-'U'I\I,~,'II'~',,__J·~J.li~re FI'_-" 'r-rnos 'm D'11Ii,a~t-' ro D' u'r'IC' -l' I,~I~, i 31. uan~iI'_p---;~' .~u central tal, DU-'---Ie"
.-~ ,..•.•. '. --'. -'--'-~'--o~--'-' . •• --

I-"-

-- ~--

£"-'11k.,1 .,.'I.
-

1~~I_.1

:.....~,

...

~-<.

.'

.•.. '

--' i.

.I,.

\l :' '.. '.liJ.! ~


-"-'.,'-'"

''I' ~I'

'. _ ~.u
'·"1 '

""

. -"

'. ~

f-li

'~mlll ,__ . _.

,i!!!!!'

!"'~'I'

"1--;-"

--;-

=
'I

.r

'

--;-",

--~-'

~'.-"

,'~',-,

,"1'

-,'---,

,'---,

"'"-I-',-

__,

"1-'

'~"-'i__:

"I

-,,' :'J

_-I'

'1-'

~1-.---'~,r:!II!,:--:~:

__ -;

111--:: _

l;',.;__

'~'l:::'

.-.--:_,-,

:-_-,~

'!i;;i:_' ~ ,::.::1

Viiil-:L~I,'"
i.• ;~

,Dr

'~,-"I~_~,
'.<""' ( ... ~

'q'"

Q,

,~-_:,~:,~:

:'0' -'-

"-''''Ai ~ ,~.

'~I,>,

IC.,'1I

MJI

'~~

,-,1_.,
II

'~~'"

:alGi

. 11:-'

.. "; ..<.':"[-'

<~:l:

Iii

'1-

:~~I:-~,·-··'_·::_··'··;··t-~.:

1-·-"-···;·

-.

·1::-:-;··-.·-1'.1'

iii'

.-.,-(.=

.....~.'

:"~)

:',",-.

-'·~Ir.-

... --:-r-_-·-·I·~·:::

,__:.I.

.~

'A,

,... !,I 1
1;:-

- _:"

.~ _

y::-"--:: i

,;I;i.

J _,

I ... ::_'.,.

'.::.:_'~

'ill

,-

Ii

'Ii,

,iii'

'ii'

,-

'I" I....

c,_

i,l::-

I _" _..

0'.::-,-1

._1

""'~"

t,

~1~I~i'I "Iii!i-R'" A,

. ,,_~,.

I.-

:., . ,-

1:,,":,:

',_,

["!!J

,; :

Iii'

"i!iiiI,--

'I

','r.,

,it

--,

'!

'I'

'!I!'

__ ~

at: -~.".,II 1;:

_JI.~

unidad
C

Gji.'J

',

__

'ia

-'

',DcA.' _-,'

a',·

"'b'"_-,

t.,

"Ij;_

I ,"'.~I

-4

t 1.~!!!!!JIl,

V',

1._

I.

-"t__l;,IIIlo-I-,

asnm alri: 'I-II.: ,-_,l-..""'I,.j;!",iCUa. I'...'I D- ·'.'~I'I'D':' ~'D.-'·"'m-;D'-~,-"la AI!'~., mas 'b·':I~_.mJ,,~~141 C__ imp! o.rtaBte en, to vilda, ds8~lnar-cCl la, iD,-qJui,l:tad ~ URI, ~ -~n"'-"""',.Jia·" c:~aD-'~!I'P'I'!!i oi"D--JiQ 'imaIMI'I-i;,~:y'WJl:~~~I, n-'.-'__:JlI"",,".~ ;.,_t _',m- --- A;!!; ' __ ~ _-_ P';"'lvlUOg, ~~_~~:_. > ItJlli;!' ~,-I;.__" c",UO', , ...JI~~\'~D#"i-r~'A 'JTt1:~ tut~l' "'--~
'1~:I;ao I"!i'!IIrIl:"lIJI~.
'1ItiII' .. '.·· .. I,,",,!iiI' , .. _

··,lIiL~.",I.

\II,

IIr

.......

1_

.-.

'l'I'!'\II'I'i'D;Q

Ai!ii!!I

:C',-:-:,--,',:,-'( , ,"-'." -, '--_---,

i~I' :-_-~\ni ·t-'~I'o_-'-"m-' : '£!!,'1'iI! 'l-'~,,- '!Ilr - '-5':",'·6::"' ,~o'" ..'I p.r ,',,--:-,JI~,iC' ~CO!_::-[In-~-I(t'n·_:_f '111i'i1! jlUD'~ ,~n~~·) ~, ...,,O _I.'~· ·U,iCllt:ra ~, ~-, - - --, ',,'g. 1L·f ~I'r' ",,_ '__ P ,If!:~ a, _)_.,I·,af w;. ~,UD~ I!!l..l...... d- IOCiUlZas: ' j:,r-e ,~-,;_. , J,a, 'VI,U, CUI:D~_O /£ ....'.Il·~'~"·..... 'tu, IteooO',D, so b- 1-I-I Ir_~~_'-,,n fu:11..
c_-

vi.da,e~piezan. I, IdesaplI"1!Ce1f' Y' UOI, rica :SB,tilsflcdon, IljD~'


fi,J
'f! ' '~

I'~' t·":,, ~I~el'.'i;Jepr,~ueD.te:., ,lIB ,~:"""_,,,",~racl'O\~I_,e :,t·,-;,::-'~~ '--_-.'~.il"l' <aD eso\, ',~en :p =';-0,'~'--~' .·=~~'.I-';I·' :8 .~ . u II"-~) UlIS

I. I

;II

nil

-d·',~, to'I_:c--'

"

'I' ~,

Copy rig hted m ateri a!

damen '1_:_WI 11p,-;.,"ar"'I"' I;~I ~1iI( ...JI h1!i!1,m''V~:~I.D-:-Il~:do'~·,a--I '-:" ·_~-_~L~_·-1-:'"'1 ,_:.,"-..' _.', I., ~u:U
-. _ 11. _
'i" ICI:a~ : __

IA;~t-'4
. ~~

P 2~.'D;-:;I"R"~ __ '-"~~I

•_ _:~

._

~-_~

.':

.•.•

-..

p";::--',I-;!i\lID'-~"O-:''-'"",_ I .~.. ._ 11 _.

d-'~J~ AI ."

.O-V':~.'IDD--IR ~,~_~III.~_:.

. _ilE, mamresracaon, I, UO:I,existeneia buman,a separada, CO'D el fin. de p'·.·llri6!car' 'Y·.·',· 'un~'filcar lOS: Id'~-~""~I::-!--<='['it,;;"'-,-,: ~'~;·:~,as:P'~·I!IOS, l_ DDSQ"ros__ ,,--' ','~ estan ..~ _e q.ue ~L~>t··(~,:~d)l--,~:--, snectados ,,J'-I Il. to.... esconecta ::_01, ee ~a _,,011a11,-·l· -:- --,-::'-~, descon ...",~ --,~-,', . ·d·~ d-- N-'Ij'- uestra [ _,-e~u:·oneXlo·,n[I,evu'e.-·11':,.." , eVI[·~ ,ve "-, ridu.eote ,.. ,IU'rante ,ftu"es\M' iI'l d' tras ezperl,eo,ctaS m f" ..an.tJ. lei en ..'I' que' nos s paramos ~:_Ie ·IS d .- -..' p'llor .,-'. cie ' S ,Up'.eetos ,_-i.e nosctros mismos ,rec'.L_~azaD,_,~~: I, .'-''.",' ,t'fi~Q···,-·'n:-'I--[l!1!'d··,~le·--·_lr·"-a'eu e son r ia tolerab··-,ie, S-··"- Esas partes q'·:-.·U·';O, '~JI"'Ii~h··az::,;C.'4'.' ,~ . mos exssten .._en e"1 ll-I·_':C--O··:·:·'DS·-:,J__sciente IC:]Q'm'--~IO'--::' aspec :t-I:,OG' .a1111_~ dO'O-;-liE".q-ue -~,~ ·'-·d: -dr-'·· ,--.,-~., 10- ·~~Q-·.. .. IQ.. r~D:_ '~UI. ':~4;'iP'. ,4·:·",~,ro·-_·_, 0··..'f'l· -.-- ,,-D,! .. - 'E~~i"'_"--::_ . D' -DI' ~D·I. _ -',-1l10 ·,11, . .: m:!'itl~,p"n_'~~~i ,~\~ . .L~ a, L~__: -I'I-- -- - - d:-- -dad- - '~I- d - -- aa~1IiJ. --,Ila

'"". -., ,~',----.,-.-,-, ..- :- ..-'-'-.,-. ---,'~i'-- -,,1' ..J... 'V eDlm[D$ a este Dive, . oe
•.• ~''''--:.'-~a,~'---::

'1- ,--

-i

__

'"".'

'.'

,.-,

-.-

,,..--

,,_,---'il-

'i

I. __

~.

,: _,~

I"

,-

'I'-·~··· -,'. '," : ..,'.-' .. -.


·..
,1-·,", ~

".-1" ...-- ..

.~

•....

s.,

I.-:>._,.':::"l.~'-

-;.. •..

··,·····-'1_-

~ .-.".:~

_.-. ii'

"'I

_'-J

It .

,'-:""',"

-"::"'1'

1""'-1

'

(:,"1"·1

II-l'~-

['::',.-.-.''(-.'

>'

, • .-.:

:~,·"I

,- ,:IiJ., .. _ ..-

,,'

.--,..

-- . - . '-.' :.-. __ .._......

.d-';

1,····

.- ~- .. (. ,:' .. ' '--, -'" ,.-. -:-. : ---. ,'~' ';:-,-- - - ... "'i
._...l .... ,'

.'1

,.--,

-,-- ,....

'h' 1--,

:c.( -

. I,

I,

~"'<

_' """.-..:~'

_~ "'" ..'

-.1.

.,

....:.:_:_ .. ~___:, .... ,


~I

~.

_' ....

':~Jl

I;.

-'!Ii

_.

'.'r§Ji

:iiI

l~"'L

Al I~~~I

."

.. ~

.J~

.]~

._._

'!ii'

I'

..-

-~lriJ'Il,.i_--__

~~~_.~_:~:_.
, -.

_:,.~.-:
.-..

"_~,~!Iiio

-. ':-',

....

U4J1. _

_-.

U~I,

fiUl,_,_

'a~;::-',r ---,~
'I~

'-l

__ _:__.

.0·

-:

-.. :;.

·-·'-··,····-:······-1::· 11- .

-',._..~ ..,'

,'.,.---.

i,-.

!.~

L"L~,&!,

.,~.~

.1

~I

_,

."

,1· ..

so '-a ~:iJl' r-a" dDI' 'T'I-~-IO'- do £,~~~_,,<,,: "0'", .- O"'1:,':aJ'I!I'~'r:!!' descarriada ,s d nuest -' 1>".• el b 1-:--1: 'q,uey nnestra tarea consiste en ser como er nuen pastor que'[ Ies d.• '1m bien __._. '_". I~U-"-i,a-·I·n,d< ,[D.~.": vuelven~I _ ~. casa, 11'~i, _..t~_ ·Y~·--I~DT'I'~:lcI:·I~ ,IC__ ._ I ~ ~ .~,I., . • t, e at'.:-:', I.r·- ~,,-:· ,,a' ,--.- ta -' ·'~p- .' L-~.:-:m··-I~, .1, oe11:-:--"~"t":a~UD_I_II'~D·I.,_jO.-, .. --~'..1t10· .81 ~"I.,.81 U···D-l··~O-·-n- L---a--' anio'D es .'1",0' 'q'de se[ consieue mediante "I. reunificaci,6n --"-"0"--' -:----'-~D-- ..-'_-" de.-:,----:-peaazo Y rragmento d .'-".I_:aconcieacra que se "~_:_ ---~I·:-~,:::,. ,:./ 'ba);--:' e. ca .:_e, ,:.-;:::.:-, separado" de la 'uni-o'D primordial con Dies I('C'G -, 119-'.'']1)'.11 -=-, ,.wI;., ,'. :..:_:.~:":_ .. il ;·~"·: \
-'DI

han alien .. c e su verdadera o


r-r~;il]je'
-

-'iii' - '.

l'I~_·e'nb,-_aJ_ como
·:_~~J~_&'·I
".}" .. --,

II d-

,-

leXp"eS-I"O'D,es:
,:l_r[.~.
~r ..

All; IL~~ c -- - ~ -

'-:--~"'

.. '.~

,:1"
--

~~

ii"lii£!i 'JA~I

:.-~·_1\*·~~1 ·i -.~'~,

l-a

:~I' :t:'{.I~. /:-1_:.1


.. -.-.

l:;_:_~

·.·1 ..

P-'iE_Ii'I'!III1 1.1,.1

"-'-"1"-"'--"':--,:

"'-"-1-'

-'[-:-- '-. --:'

.-.'

'-:·'--.-_'c·(_-

'::-"',-.;

-:-',-'.-,,:-

-.

-(-.'

.-::_,:-:- ..,,-::----:.:--

:::"-"-'-'1'--:',

·-······-:-'·-·-·-I-··:.-f·-,···

',q

-lkI!i. __. '_


- --:-_

__

_"!Ia. _.•

!I

·d----

.r

-'-I

-:,:::-/'

,'~'--:-;

_('-7'-~,

~,:.

<:--·"1" (-~--.--.
_
! ~

'1'·~
I

"1

.~-

:~,

<' '=

~".~.

.~.

~~l~~

l~1

_,

~~.,

.[.

,~.

._.

,_,

.,'

,.

.. ----~~:

,-~~,

'--.

"--:'!'.'~-"'-'

-'.-.'

.. - .

.1...:::

,.-_-.1

'_c.

-'

-"'--

.~- ..

-.'

.. ---~-"-"'-'--'--

, .. - .. '-'-'

£'1--, .--:..

,:~. -.---

.., -.- :"":-"

I-r-'::-"·'~~··

1- .' -,'~' -~,-----:--"

I-,

':-"'.-,

'. _. _-1.--;- .. 1.-=

'._

..

'._--.

'.

_.._.'

_.

'. _.

-_. ..•.

::_,

I ....

::'-"

,.","

._'-.'

"._",_

e' ..

, •. ..• _

"

-.

-, ':'::_'_:_.'iI!'

,•• ~ ..

='.I ..

_.!_.'

~I
_______._.~~~.I~._.I~ unlllc:·_n~~,~:rilt~.
'--.',.-.'.,--

,A ,...l

.-, ,-: .. '-I'~' que segmr


-c .. , :':.

.,,---

. '~-I' ~.. 1'

'.. , .. '''--,' -

... -.,'...., -'-.,-:. "

ttata ,de' IC-::_'ODocer'


__ :"_
'i

t'o,-:-dostas' ~r~-'-mle--·n·t·':o:-s 'n:i:-·eCJl!l--:II'tiv'l,,"s. dec; i' -=1 s!~r' :~.~''Be-~ . h·--:·".···--·, ,sep,U,I,,d,,,',-.':-"-I.d,o,"--'. ·,I-Ie---' C1o,Dlcle,n,lclaI__e ,- -·-~-,,'~':d,--~~I .... ·d'-~, UlU_:Jlg~ ~II"O UD:P ·ca 'If.>,~: ":1,1 Ie, '~:~,ID, ..,0 · ·,e a I l,4"1rIli'lO.: -.'-,,c'~o.·-;.,ml-'-I lo,~,m:-.'1·.I:l~;O-·'£-·· ..·a~--:I~a-I, ]u' ~1~.~IlII',,f,!!!,~·!P'n-L'-'{'~;;i;,o.·-:b:, '~l-r-': -c .p!;,.·r·p-;.[.a'~ .1:"'1.::' ,e.' .:' .·.·~~O(:aJI:!ii!, D'D~I'~ a. ~['j CleO.Cla, ,de ,Dues,trOI de :ect,Ds Y Ilmltacl"onesl~;Eu,t,o,o,ces ,pIO, .. ~ . I __:_ ..:_:,_'_:__"_:'_':'

:~D. ~~ __
-:.

bus -~.r,- ,-_ ~r-,--"', -.;!- d' --.- e· "PJ.. .. 1~.,,;I'Iil·1I;!l1I".:-.~ -1.'1 .I'e'
-._ .. _ __

UB,

cammo
' ... -.,~
I_~.I.~

,.-' ..

eSplfll"Ua
-,II.

,,-

1;.,,··'1 .. 0.0'" CO'DS1~,,~e " -'.::' '. ,:-:....-·[--:,Ditr,,'·-·· ..~


1. .~

.iAl _ ~~
£'

1- .... ~

.__

U_I-~ ·""d-'[ 1,-· I d""'- -' ~ ·0.1.'.".1 :' ·1·


.

T-" ,,- .. __ ... .- ... ,. ._-_-_" I .. 1, I..:. ~I _.

am-· '·[,-,Iil; ,~:- ...,~~ _,' I,,~'n ,--;,-__ ~. 1 ~~

-;=- 1_1.-

__ '.. _- .. ::_

_-",_:__,,',_-

-.--.!--l,b'~--'-'___:;:_:--"_~

_:__.,~

_::'~'

_ __:_"

U':_ ..

-'_',,":'

"-, . __ -" .i(-S

'-'.'

':.>,-"1·:·,_,-'1',--

,:-,'~,).-':-~I,

.. -

~=il.IIL.ll..
-

•,

_.

~,-

.I

alii _
-

I':

p-:__ ..

"',I

~ILIII
-

'~I"

_ , _ .•
-

...

.a,.g__ I
' -.-

=---1-'

!!II

'1'--'

-_..- ..

..

'I

. _'

~-: '-.

-~ 1"-

_. '-:-.;"'1' -

.. '.-

.·..

I·-!-

-l.-·

-:-{"

"("~-l :---1

[.-(-_-.

I~I

I'

'1'-",'"-·-

~!Ii!

'.-1'-

-.[-

1(·.-

--,-=.:'~

.. :

Copy rig hted m ateri al

40

sabemos que D,ues:trlos- -eetos S 018 16101 manchas de polvo en el '-uln_in.IDslo bi'bl,il,IO del ser, 56101 len la vi'l~a, huma ... DII nuestros de£e'CUJI; danie·JeD . ,,-' -._ oreiones- mtales . como-a -l: . ,- 'I' p,r',:1 --, f~ - - _ .. --. - - ""-)' 'as' l:--'Y m· < _:U ,, _) P11l~I'~a:"~'1 P-:- I amos diV:~IDl--~ un~g,_.e ____':-:_':.::·;···''ill~~ 1F'1~! rorm "~Ir--,I as ~IO"·I··':-.. - P"I'] ~
'-18',1
I
-_-, ,'-' -'. ' 00" . . . . -

es posible I, o'llTISformas ,0 niveles de, nuestro ser, ED le,:m estado de COD'CJ,eBCia de: u'nid3id"1 ,mlaS, ~alW', la forml. humaIdle

nuestros defectos e imperfeeciones die un m,IO'

La m,anifc',staci6n humans

DIO\S,

permite enfocar
que
,0,'0' ie

I' . ~,__ .",

'tame'Dt'e,@Tenemos que enfocar nuestras difi-cu~ltades,yJ Iimi~~~CI"·':J"'~.."O':\.--:' ·~Qr.. _.'_.. '"..


I~ __ • }_

q·.:-II1iA ..1 ~

, ~.

--R

~ .~_~

~:A",

~r-r-l

1\,1.

t:I-!lW'

:':.:__I_.

-1"'

'lAo

__ "._

:' ~,_,_.,

I.

D.--l

verl "tan ''''~'''I'i'jIld''~ com II~, I!:~1~d'-~~" ra '1l-:-IJe~' la:Q -, 1 na;-,b~' en to',n~a~ toda g:"UI ',~a" ',., aten J Ci---':I.'o-:~·n- d-rUrl!!rll'IJ~'~1 :h·:a~_ - e-,:I;l'I~~ estra ,Ii~ "~I:r'~;-a'" Q1fR'liI'.i!!i1 ..... ti,6ndo,D,IOS darles ,Ia "b,ieave,Didla coan,do vuelVle.D, a. :Iatotalidad de nuestro ser, '1.1_::·leCl,utm,OIS encarnarnos p!.-,:ara -D' il.JII' cenocer nuestra h LS'u~, ma.d,i,dadde manera 'n,t.imll~'Em. t\m,'b:ajo de la transformaIcio',D, COIDII.lte~n, deeidir encarnar ;M,:as Y' mas, de U-D:O mismo e a f· n,de expl&oJir lOI- ue es --2, destinado I, ser humane B,fin, . ,R,oltar nuestros ,d,-.:_~,_:,ectos: d le su 10 en, Mi,e',D'tras estamos ell la forma h'UD1;ID,a ,p,ode'm,IOISctivsr tanto nuestra a nes
L.· '.,~

y.'..'/;. .

.... l~

I 1._ ._~I

g' ... ~

_ ~ _""::__

'~I

~.I.~. __ )~~
':,:I];'lli,'.

~:_

'10:::", _: ,.:_I..
.1.

'T'

./.__ fa

lr'"

IL

I _.1

q' --.. '_

,'" __. _

..:.:,~~~I

L1:..:.:.

_--_, . '- }.:_

1 ••

,I .. I~,a ~,:

"g

..

__I_~I

'Pi-=-

.~'~JI;,

.. -.ldl,.I,

ii,

'.

'_

'~,

(_1.'----. _ "__:__:_.

·ID'I·~tu··rl_:_'~7'llll~.'i!'!ii1_,'::___ I_: _. · a.l~;~g, ,~,__: ~_ su p-l~-~n-'~,ol-I]f::-'


_.
L)

IP~,';m' ,:_'-. 1-"1(-"11. ~,__: ~:___,U' lea:

,_~::___ II"",,J ,::___ ,~ U""


I

['!Ii"n-IJ;\~r'·J."'IAI.

Copy rig hted m ateri al

did 1-'1 de esas capas eseondidas Y' a lidi COD, el :11: d manera ,l:llar eerreeta. .,>"'-,_ ItUJ partes e-ltm ,m,as de slarro'Dadll: 'y etras men 11.t'\'Ii:i',~ L' aspectos m 's",~,-::~'i1i'~~o",~I'I' ~ ~ eneuent ran en~', '~-~"" .1 ;""7'IJ;O"·,'I~ aLI. _ 1:!!'!Ii - ',-~~',,"l- o~ ""I.J'=~ D' ~~:~.'-llau'a"',' tiene '. 'I. ""/": '.":.-~' '" o necesa -1 -- .. - ._-, ell eq-- ;.i.. , p O· P,""I ~ ra 0' \1.1' '~:"~A ,_~>. IU,,"'·'·· ::...__ ' esplorar, 'p,~.ca-': 'y.i,--- unifiearse con ,JliU'a ~I".~ " ..~ ~I~'~,IL'D-'!~: otros ~r'-'"""" I~ .[I~_I.,~.. '"" .. , -... m ienos U,t:"i!ii!I _:_-' " ' ' _'. .',_-,.___:.__•.'O'-'P I'g" '.U:,A i!"II'u~'n~" ,,-, 'S,'cAi ha '0"1 hech p~: 'r~~,DD-;":QCdesarrollad 110' .I.J
,I
_ '~i
L

U~~I

~.

~~~If...

_A

ac~A,lJ.I,

,!(!i~

.~IU~"_~

~--)

.~,I
P'

~, ..:__ .. --._J }_

rt',~.t"l ~

'I' ,----,

.~~

.-.'."~'

111= "JI;il1
:"-~ ~.

~"

>·······

I..,' ~l;...-~~' ri""I'i!' 1-', ~:.........._::.'.~ --~. ~.


'I~I~"

", ,~7·· __ ~__·"·- _:

wA"

.'_

.,1;, ,~.

',R.I.i.

,~~j'!ii""'~' ~,~;c;u.

'. ...

.\f;lII

'. ,_' : !.I!!i;o~ ~' :' ,:~,

',ill.,

_,,,,g" ' ,~

I."

.'

.'

'""

:_,.:

:'.

: __

1I!ii;o~

I ~,-':-. '0'"-,, ,'.

.:

'~,g""

',!li.~l!I!'

: _'<" (-C":"-'~G':'~ : P-':', I 2~;'D'-:I'OI)~1


I .'~ I ...._ ,",':. '_"" Q,I~I ..

i, ".-, .""os ..":'meet:"-'''''.''. L:(~;':·''opec, as, desar .:.JI}:'..". ·dos d"-:-,U,D,O mISlmo·e,' dar .,'. ,·.esarrIO,I : a .. ...Ie ,-,(:, ,', ·.rOs, ,,. ."an :..;Ja bienveni ds denitro."de '1,":"_" 'C': "0"-' en::,,""":__ 'a,'3""":~~ oar tes '0'0"-", d'c esa rr ~o-. U,... ~b!I:,a.'J, .,. ,,";J'::'>~,<'I~ 10:1:' <"'~"'" ~' __ cia :_':(1:' ~ u--=
,-:'C:''''''''''':''':':-''''
'I'

did 'tan eve 1.. 'UC1,ODa;', esten to' as 1 seres h ,01 tos numanos nenen d_ - if ---." -N"'" ..·-I' '1.,-d re Il~f·- os h umaD,;f)\~-'"d':-~:""'::'f- es ''~Dm':-:" :"-'N-~:'II;'-.'- Ic~e'U11era Y"''- a, 'I ' 1··· une a 'a -- , , , , Jlas, ·-d·J~'-" 'I':;~'~~ -hi: ~~-:' '~"-' i' '-',-,Ii

lladas Iq~e~ Iistas para llegar hasta ahl,~N,onnporta q~le: estan


'_" _'_", ',.,' ': ,'.,",' ...._-, '",_-. ',' ....'. ,.. ".,,'_': ',_-, '.. ". ",,' .. , ".' , ',-. "~'., ~ ",.'_' ,_' ':','~-",.",.,':',
,-

~I,:I~.

'D'- 1r"'I.~

"IQ;

,','~~'

I.,

,<~[jJ!

I"

.'

",',

.;,1

...

",

..

"

_,I

.'

'I,

."

et

C",

01["
';1'

1-

I~ -

--

~I,

q,ue "',d", a il,UlIDlll"_.'_·OIS estemos en csertos aspectos mientras perma',-, necemos eo ,,::.;II"~_"'_~J...i- h.umano, ,-:-,:~>~~~- __:',"'.- ''.'-,~:- ,:.., ,.:-:", ,---..:-:,:-:-'>",,'~~:---"_", .:-. :'.',.' £,1 estano Slemp-re h ay. otros aspectos '_,'U·J;!Ii·~'" -d~~' I,'"i!:'Iil n'~I,o:" "_'i' - 'd', - ... ~-U':~' '-d'I--O:·'~, O,~I r= 'Ie,"',-.' '-D'~:10' d'--'~".t: estan, ,"., toe "1····rV,,' '_ esarro ac '--':L'~' ;!j;'EII'P'-·'ct"O'~' "-_' .', 'r---r"I cllados son traldos a I a"@D"'IC', "'C':l'~:o;~n-:: el fin de ser arn ~O.·:~D-'i '~f-" d ,~, '1,-1 '0-;' ,'" tarea tra .~s,,-~· urrtu .-:-~,~'1 'C--'O::-:-:11l1,-, ~l""FB- 'e':;'n-'::' ,-. ""~I'r e n,' pU-'~lr'-' "1-~:I . os y",,:, D':I I~'S··:-:·t' r. -_".'.' .~'_ \ '. .' .. pr,elcls'ame,Dt,e' e:sols ,dlefe'c,to"s a, ~..1D, de tran,sformarlos Ie' .lnte~ ,',',,','" -·-,1",,:-,,·'1'" N'J:", ·-··..:t" Y"" ',' · ... :1····· , "'.' J!'I'd'·:-'.'~, .' ,',' ,Irar,--,~s!!.,~..·uc,s,_ros sUlen,os a me,DU",'d101,r.eve\~alleo 11J\"on,~_e, eSt ,
, ..,I,.,
I

"-'rJl~,_I-,,_,-

_~'i

I ...

t"

'·;-".~'·,··:~·l,·:·····; -.

taciones .·.,e l,a CD,D:,lClon, , .,umJ30,aii" ,,0 nnporta


I:·~·:i.:.'·" (.:-' ~:.~ [.,.':1 1 1
1."

1.,

!'I

··'·,,.·~·

.. --I·

'~I'I"

11,'-:-.

1,''':-.1'['-,'1:',.1''

..•....

/,.

I':; '-'," :./." ,,' -

11.-.

:~~

"-I"I"I""~'

'·1-1 " '-" ':- ,-,:, ", c','.:::-,

, ' , ' ,,:,~ '. '.;

:'

'; ,~, ' -',' --: ,

"'I ~ " '., '.,:~ ,::' " ::-',

ii; :-:--,,', :: " -,: ~",.:-:,''':-

.-.,.-, --: ' --;.. ' - '''', -', ~, ,--:".-,:

" ' ,-:-.-:- .-'I

: ,~", ". -,: -

'I ',_,

~::::'

--,

'1-" u -,:. "I' .:,.,', -,

_- I'

':"~<

:"

1'-·-:-·--·::·"

,--:"

,I.

Iq" ......

~.~

,-:",_

.•

-' ..

~:...

_'

:iM

.1,'

··.-~I

.. ·-:.~'

r:

..

_."_.'_',"

.~A_.

..•....

:_.~.'

~1'!Il

-:-

, . .: .•.

~I

'_'.

~ ._. ,',

~I

.'

:. __

..

~:

,iii1I~''rIi,~ .~A,

.l'··"'_:"~·

_-

....

.:.1._.1

I~I._

.. '__ '

"&'['~-'_'_'J_

.':_.",_',_ .'
Dr.
'_

",_._

~"1

'._',

_',

__

:.1.,1',',

'IA-~_: ...'.'_'_"_ IiI1i

~<'_""

__ .. . )

,_',

l~._"_-

__

.-~

l~~"l

I - _'- ','.

I~ __ ' -.r_._,
I' -.

.•

~I

'_ _.-.
J

['

',_,

..

'8ii.i'. -

,'X"

LA.-- -

~f&, -

. -:- ",_,''.," '_',

I•.

- ,I.~."" --- --

.~,

-_'",_.. - - - i~

- al~ -

t.~."

...

-'..-- ,

~-.' •••

- "-

'0" ," ..'


,iii,

~,

--

"(--:.'11',,

',',

> .. ',

.."I"I(

'.'

, .....',"-..
':,:

"1

"-1"1'

(':

.-.

'-"':-""1'

,':,','

.'"

:',:,'

::,'

,,',',",'''1''

Iqi- '-UQ

,~ .~'.)~

Id··-I,A'b'I'\~'m'" ':. 'O'·',a'" ~n"~o'~' ·Jf' ~


, ..~ ..... ~, ,I, ·...

.I[I,:..::,:~,

'c" ,rI"r-'- 'n-',I,:. ~,C!'t-"r'-' '0,' l-ra-:-1m:''''''-''-'1'I !' 'D,',' '0-"-'" " u~· ,",,0 _-,_', :_,:,:~:_,,,::
-' _ ~;ij,)!I_.... _::

P' ~. '_' -It -:-·"'a·:'

'F"',~, '",:..::.~_.,U.~_L·._I,,~,' 'r"":, I C":'O":--:"'In- : '0-" . '-U"-- ,i!'!ii .• ...

Copy rig hted m ateri a!

Copy rig h ted m ateri al

nosotros e'sta, definitivamente separado de nuestra u-ni:d-ad o'rl,pna ,~,


~l lijl '. -, --

..

Copy rig hted m ateri al

,~

4 ill

,Ii, ._,-.

'Su':~ ,!ii!N"'t_f. ..' ....

i!!::··~JN.f1 I-H-'-I~ImI~\Ii;;.I&;G''-··A, T J ~l!""F. ·-n.


1_

. as crisis 1O"g.UlD. inteme de la ,natur-aJ.ez'I,,; de' la le Jid_ad L WI,tUCI'I, l'·cosmica. del.universe, por provocar III cambio, Las crisis de cuallquie,t tipo tratan de .tIOI,mpc'r ,el anti gu0 eq'~ibrio de 1151 estrueturas basadas le'n conclusiones eq 'iIi'l':;''if"~~O·~i1i';il!''!1II,~I'iliIQ en 'l'I'~1'n··--,ilDt.~'b·-;~'It~'~d.I'~,-!Il. 'u S'~-:,tlIi~·u-,Jllginl'I',~"'J 1IIli'~'l~ln'~. ,'~a, ",&'! ~'~ :'L~~ ~'.'[' ·~~':.~'~aJUA~ [I' '~'DrU" U 'vL,da, mal'lme~ftt-e .ar.~ail.dos 'y ,rigid,'ol I, fin de 'que: Ie'], crecim ·~·~''''I-O:-:'·. v~'U·I·~:llv~'::-:~ fl'~' p-:::!~I~II~·b'-'JI,e·"o·;·,m-'lllp·e. ',:.!/ Id' 1~~II""I'liY"IKI!II?i IIID:I ..'. ;' L~'_'. 'y ._U'.I ~~~'I __ .:::_ ,::-;~,--"-'0-' resu 'mlt;;!'!Ii II~'O'-; I'D''-I"I:r,n~'"",_ pero 'I 'litr' I ;i'jl d "1 CDaI-' ,j f;o,rm;aei,6n les .im,pe:osa'b:m'l!' sin ,ell:aJl;>:',~,"G:P' 18.3)
1

I~.

I"

:,1II!!1

III

JI"'~I_:_:~~'

l.:_·.a~_-·q_~

,' ..

",",,~.I.,

)Il,_~,,~I".

'~I""'_'

_:_~~,

. g;.. .

;--U!i!lII..:,,__:

,_ ~

R"

"J':"

I '.

'"D'::-:I'

,~I_""

,m,~!!B_Ui;,.~"!W;I.-I.t{l~~~I.'~!I;;-,'!I!P'.

"~gJ'n'.iIInl.D'!!!iIi'~dI'n't-litO!i!,

~~·..': __ '_-iA,~ _ _:·,~, _:-.__ UI!l'~~1

~I.'U'

,,,,:,'n!;,

'~~_

''4'nl~~, A!I;;!I;.~r

Las crisis .n:Q,S, ayudan ,I romper con lo 'v,j,ej1o' dar para esp aci 0":-:,' a_, .Wy ~ ue~~V-:-':~'ID;:' D'-"~':,@i b·:-: ~r LO:- IU-I·.eden ser 'III~I n la· ~'D·I,,,,,,,II· ~~'I::_Qi:l,,~.:. -~:v ~ " eJ creci.mien1:o cnando dejamos, que las Iecciones deruptura :'1 -.'·,-."·D"I·, 'm·-'··I··I' ~ ! profnndo .. 1Jl~ distor...:._ ~ u.r~,"-_ Y crisisJ~I~, n In, ~:Y1:l.~ _:. n···!'~·v",~._···I:I~._'.!·'E'.~··.-.)1 ~16'nICC,u~'I~a noeotres qUJe_ en requi eren Idle'ateneion y' 't~~DS~ fa!rma,c:i6D,~ ~]:uaDd,'OI A,D:I, t!DfllC!'lltam,QS,:2 'Iat 'D'i!g,atividad 01a. ~'d~:-'a>---p-,'\~~'~'d,.~; 10'-:', -' n ~e""~-u~.·~.r--o~; ~'~I'~'t-I ':~~I:~ aI ~,r.li~·,o·~'D- ;P;D-;-IO~'·'~~ln'·-~:'~l'~.a:;-i)::I' ,", O~I :u-'I@b'-la·:JY,i/' m-,~~ dentro Ide' D:::I ras alIDJI.S"" entonces podemos deseubrir que d-ID'D es mal, q',u,eUDa defensa -para poder soportar el _ ~
'II'

IIYJi_:__...:.,~

...:..~I~"",,,IJl_:

p' ". ::.I_~UC,·

a'-~

U·I·AII p~-" __ I,J, '.:

~.~, o·.

<>.:.:.

,eo;

Ir~._''''::-,.'-·,. 01,

11

.~I

".".-,.,,£i;'

".1. '

~ .. ~~

,"

_.

)!!J!I

'I'

,-_-.

'i£i!i:-:,

[:1_=.

,9.-_.

,,".,,_~.,

__, 1~-~'"'p,'"_C'""

' ..

_J

_:~,:!i3!"

U,I.U"_~:_.·,

."-

JI'D····.:..iIl.iG-'"'·"!'

"q,.1

·~il,I-,~,"/

miee
-,Oi

que

.DOS ,P'fO'V'O:C3(!,

Copy rig hted m ateri a I

HI: 'C.reIClml,l!nt·o espmtuai .,exlge. q.ue., ·,"pmos ,,,f,en.t,e fre Lc~.~:


i.~'

-.-'c·

.':.'- 'ii'. '.-

,iii,

.. '.-,,_'~ c':-:",

"

:_,. , ,.'~'.-_,'IIi.-.~

'.

I'al- ~

.'

,-;--",1;,.

'.',

.'. ' '-1"",

'h~' '~.
I

-'c"

C:. '1' ~: .. 'I"

.' . "

I"

.;~ .'

'

·i!1i1 II 0-;--' "''''"'',rJf - ·l'v ~.,j :.'. U'1 ~ ,IQ, ._'~~ ,., ;,.,,;~>" 0:'-:-I·pa,,·:'t·'-'IL:,__ -'·~o·'·:'.'_.' q:~I-'!_:__~.
U;3 _" ,= _'~' ~ ,'.IbI..". ... _
... _" .". . __ .".
I

mos e-,11. "'1: ,I m "'~'··I:'I'I:'·-,·,·J11·""-":.',-. . d---:I~"" ,-.-:-,,--,--,.,,nuestra '~'·~'d;' .'~.~ nen der a crecer, ~'.-' V,I'·I~a maria .',D, .- '.-:-',.--.di6acu taaes en, ,'~, 'I'~'-'
I

t ;AD~'-,--Ie·~·'m~'-d,'~~~,~: _. ___:....~, ~.__:_Ci-' A1'_::'~~,~-_-'.'~'~'!!l!!io'~':' ",nljU-'·-·Q ,,'retrasa .!iiI'~~ -1-0- 'fI!l! . _ entr-'0-' i£l" ' ' ""Iia-: la 'V -:-'d;Z"··· _': ,"~ '~ ~"', '.-. ',~, ,.. .... rn," .os~ d """ fren te II' m ian ife .-.a, .~II/ D't"n~' 'I!a~ staci '-'. de'.I. 1. crisi ,""~"~-: y '1 ~,~ &.I! "a
c. ~~ ',:__:_.""'::
I~'

,1;, """
,_.

I IIkI - ,.", #I . :
I .. _ . I I.. I

~r

·'A

,_

:,,1,'

'"

.•

_.

_.

~.'

,.

__

I.

~ __ ,."_

'

I~

,I;,!;li,~,
I. _.

'.
.,'

,~

~"~I

"'~'~I'_-

Copy rig h ted m ateri al

''9''
...
;' -r ::

'C ' !p· i'(<:,",,11..:d,~13~'a-~r~'ri-'o;- ,0'---"h~J!~ I;;o'I . ":iiiI3!~1 " ' ~,t"lI!I' u n ·1.4'c:f·-I!!:P~'~'.;O·"D'i , ". "'."--, re';("III'l . ;E:--,"l-"'~' '':'~"~":-'m"..~u ie·'D·-·'·t'O·'-'·e·'--·tt.'!-.il!liritual de 10;101" :-: ---'-""""I~';"'" ,--.- .. ,,.- -; ,., .,- .. ;~.'" "-.-'.'-'---' --_" _ -,.-,.. :..," ,'-- "·1-;, _e 1·(······dJ ' nuestros ,11,p,ectOI0,10 armomosoa ).., ,ROllO ..( .0,e,~a ·11'0'. , I, doactual :-~:e I ureente f"C ara ·e~1estado actual d nnestra eV'O,,'UCl.O'.n,,~ T'- , 'I am,.. '-_-.'iI!: ,_ . "~"~~::::_,_-,.---l.... ~---:: b" "t es.:;_ e.~,SI,I;Illflcado,, Y ,P,fO,: ',i _0' de r·.;;.- ,,:-::'~',' humana sobre la vI,d-a '1- ."- - - -d' ... . ~ - !... -1' - - --.-_. ---! - ,--"1·· .. ta ._:a.;,I.er.r;a,~ 'LI'·--1 tarea . ce- erecer_.-- ,elpmrl'tuam,en,t:e vmcuia a 1v .. ·· ted ···· Y"' ,,','.')' 1 ·Il·~. h· unan ~;,~~,d·l'~"O·:ID---:.· :_ a ~;a;' i,:,d;:a ,1iQI1fiI, IAi,I!-· planeta y,-.7' IQ,I- QIl:~ig.'-'/n·. 'l"f,:Iif"i"a··, ,d,
-1,., ...

_.I I ~:.~'.,

I,~~:

,_,,II!, 1I.._::_al

¥~_

";,,.:.

"·11'1'1'

I:

<.-

•.

·A.____:

'1:'--'_~

.. :_-_~_,J.lII!Ii.;;o'A~I..

:.:__._'

""-1'"

'~'I'

"

_".

. '.

,~.,,!" .--- ,_

-=--1'--:1,--:;, -

iii'

r:-::"-,

:--L"""'I'I'--:-''---''>''_'_:_I

,) .. ,;'1_.-

.. -,

T: ._...

-.-

---.

'UL ' '

&ItA ...• ~
_

.. '., "

>.

IA.·· ."

ci

.I

1...i.I._.
_

~y. ~

.~.):I 1

1IJI_.~;·IIA&!1l
_ _

.'.

~I. -

,~.·I

••

..

_.

r.·

'I' ·l·_~·.· 10'-:-·

Copy rig hted m ateri a I

Copy rig h ted m ateri al

48

,_.,A,·'' ._"

__

S='U.__ ~ ~

-[~~~[T-

'-UlE~~'f;;JU~" n,~~II"'li~",

Copy rig hted m ateri al

. •

.'

I I.,

=r"'.:'

4'1[9';'
.' .

'.,.

"f"

5'i; O'hrserva alp-nas ,de:~"as erisispasadas de' tn, 'v:ida 'r ve Sil prue,des resumir' la I"eccio~ft'q:uc'e'Dlcer,ra,ban, ,pan ,ti,~ 1~:Que u_a~~idad, d j,D'tle',[lll p[ud'i's[~escla,fiercer? 'c'CiDI,mIDI fue 'qu!!' :~,a, ,resol.uci,Q,n de la crisis, le dio :mIY,Q,r 'ttn:~,,_':--, a
'tv

V,KiM

Copy rig hted m ateri al

.• [D-·-El~·A"q,niO-~
_'.'_~~'"

-11_IA,OI
..~~

I~'-L: :~'~EIi' O·.:D'!Z"IE;~~·AD·'·,O:b ,1;1 __, ~~~ . __.. ~I;_~,lf",", . ',_ Ril

-',

'J.~ ): iIii·!Ii'

Copy rig hted m ateri al

:~ft'f;' .....•... ', ,- ~n't·· ,' ;~I~~':." .. '.~.!n"Mlts' ,P1l'r,a'--F,--iJ,nao,J~,,'- '-I~' 'moo,,·;~:a",~,~' de de '~:tJ:P;'A"""J ~-r~'"uT.Ula:cl_",,,,,!~, N,na, .. ·.J~,c·,·(' ' ,: -,'.~"',. ,II~'''',,,U ~-'~fJ\"':r·,·· ','~~:,~--ft,: sdrev ~"oi" 1A_~~~,t'~:':'~ u ,·-~.I'~·ON'~'{~,,",,'L!,{'" ,.JI~"".11fi,I~",. dolor de iJiD ,:n:~!iIN11 f:',"fJ~;#/~,a,I' a.I.U SA paa y t«;PU,Ii, ~~ 1-,~, an "'"'J'Mt,f"'~ tiL :,/;,,-;"'\~,,-:,~,.~~ -,:,t:'··-! .:h4J_..,:-,;:- 4~ II'"'U'; a'i " :~'lf"r":;'-~"""'-~ IIU,Uim,IB1J,-O resoectode ~U'r,w<U't ,eyf,;i,r~.,}!I:_ ,·".,··~··:<~,t·,·;~"erm,;'r;"o:'~':'~'~"': 1'r!S'r'~C,,- fie ~.:.'H;I'
r -,

if ~:

I~\,J',~'

;_~~,I~

,h' SU romo reC-,a2lJ,~ . ,rL,· '~'.:',;.~.,:",,: ,,,,"-',nl; era "",CIH . ,_' . ,./.-, ,_:,a VUUI,f ,d:-'-,J,-:,~-~,-':~'-·-'~"-O:'~-~'~'·-~A,17~'~~ J,tlItmes
.,
II'
I'~', ;': ':- _ '.,-'_~.,[ . _'.-

":::p'~ .....,,·:t',~,",:':, p-~ .... "',- nt.~',-, dolo de :' a"""erU7a,',~,r";'-~'" sentsr Ie.,1,1"o,_,or',': su _~e

""'h"('III"~· ,SenSI'~"I_"

.., '::

,h":~liI:",,I~'; -,:,'t',-:f:r~,:" ,,~I __ < re I:~JO ,ltJJ~Q_",lIew'L.nte

'c: . ,,-:.,.

t.'_.' '.'

._. 'l ..:, . ; .. !"._,

!: . I

P. ,..

a'1;J' ~, ';"'it:DWO-'" ~[~D.' ,,J'n 11f·'tilM ."'~'~;["_f./:'.,.,[,:- D~,,.,,,,,,,1:~A mt .J),'; l"'1QMA'.J ... ;.... . ·.1 :'~I'··~~ I,,",,~

....;~< .'.~'~ ":.~'.;:


i!iiI!'~",,,u

j~;~o~ ~:··~o~~;ttci'e ···Q;;i~ ;;~·';'~·~g~~t~·~i tt» E·~~~l'~


ca~"c,terls,ti'c,"'yl eJ'td'nhabl4ndo
'~~' .." .::' ""
> i .....··~

{=--: \I;i,,'" ,,:I'" [~'~~AJ'-, ,iIoIu liUe IlUI ~~ rA' L "'"'" __ ~"¥.~:1lJI$"J"';I'.'lo'~,:~~,"~~',nl p;:~i,~ftt'J'q·:-'.'J:,",b··':-\~"ln't~·n: ~'~\-rt,'nl ' I, .·.·0'" K'~~ r:.. 0'1';:~~-!'~ ~'f" IIJ'Ii,'f'",_ ,..,a;e,_ .. ~IU,"",",~",,,u,,,;,~IIU'''''~' f .~~~ ,- f;fftJ U "-,,,,,,U. ,hi"~""'~:iiJ -, ",-;-,,-:--ta,·,,·":'d~::,I/, 'o,-··t; -/', ,J,' ,,: .' .,,'.,,:. .:,:,':' ,IS,lnD ,...•.. ~;,.,' ..':.·'l":~~:t-~ eJ~ ..' , enouen. DJf, -', "0· de :ydS a£ 'f-S,"t· ,'.e;. A:-','gif),' m,"y. :.,.,d····'~·'~',~",t_~-"~-I "J'. ,sucealeH . ..' ····~O':I~,,'" 1M\,,:,n~ ,~M ~q/ ,'~ol,',:C~~"'~ILI¥+iO'·. J m·"~~,'!h~:\ntr'... "UT~-.iiI' ,U~_u:ua:J UI~ ~,?".;:,tI~, ,J ,'~~" ",,_N'IIir.',,_U~, :b:":o';:m,',..r~~~~, todss .~,~r' ,il~ 'tU' 10< .• "",I;i,,) ,rJa
'f'\:I~I,d~'Ar6¥'F'I,~,~~ ,M'II!;;.,Lo ,~' "-'iM"

enormes reemtos
~.~l',".·.

'.,:< ::' ',~~',:.,~

:~:,'~",{ .""~' ~ ~":~;'~ ~" ~~''., ~

..'

~. ~:.~:·..

I,"

,;.J.1iJ"

t'!-ij'

I,ntenares PA'ff"jf'i' ",~w ,;'"'.t:wv_;',nc<lp ~, I iiV"


t ~: :', -:. ~::":; :.. :' ~.: :' . ," .~ :' '. I ,..... ;.:: ~ ...

:,~,··I,I.,

~, . ".
,ji;,~,

~..

queh. :~ ,w ~'>~';,..to los ff/J~':' r: .Ab-:'.. ·:U I."~ de:' '' ,~ l~'Ti' '~~.Y; ',' ... .'.'.' $14SfW emOCIDntl.~ NVO at. ()
I....

-,

!I;O,'~
I

~1""~~.(tIil':'JI.t',;,nltt.1 I Dl'u"""'u,,
!il'",'
l
I ~~ -~,' _." ,: ...~...:,,~ :'~.' ..'

I:~"".~'
'1':" .:.: ..... .'

: . '.. ~ .. ~~.'

:.. \. '":.

I ....,•... , ~

,:7 :.-'

: ~-

::"'1":' :~""~,'.' .~:

·,l ~ ..

:7 ::'. :',....:. .'

.r

.:1

: ;:}

'.I:;

!Ii

n:,r'rf:n"U L~,~'VJ

,D,ft

.f,II"

U', ~

mas
",.'

J!"i'A

,,)

1 ",,~: .,~: ~'·"I.

I.

'::-,

L __

•• __

',

_.

_'_.

'_,_'"

••

1.,.,1_

'I.·· '.,

I ."._,_

.. _,_1,

__

,'

_",

••

~~~,.l'

scerca

de bacer """ ,pelle",t.

.r

i\l"'Ii~'~~,d:,
I"JI"~I ~

'..-:- - ... ".,~".,..I. (.',:', ,..-", "",: p< ,,' ,,'~', lo £Sloai~,lt,n Ttl, un... .'," .,0 ....J,. -. "". _,0 E-:,-: .-cuar:"'-··~tc"., aentro ae , SU' ,casd',.>:Szq,u,l_ca, estab tmruanao .. I;: "'0··· tntenor q,ue se "e,:,t.t a actuar, ' '6·' a umrse len e,,-gu,',_.~.n, _ , tersonal lames ~~' E~ I~~~_C; S··:,.. '~4_;;t:O.~··f"'1J' ,D-:n> t~4'~=~~"o'
r

.... d-!t- ~~II":~_V ~~'_"" ~.':'. h':~'~,'~b:--'!~~:·:'~~~ 'b:n'_~CUI' J! '~-H_"" __ esttructura Ie",,' '~"'_': m ~r~'¥'~:, [L,." ,~ .¥i'.''t'A ,r~J,6~fJ',:~I~' A'~' 1#.'''',1;. .. ' ,-,,'··"·d'·,:, '~.,:-'~"", el .-",:' hr-' I.~"' .'oU1V' un T~r~1':~' a~ P:hll-.y; d..1:D -s' can: ··.lCJrOn,es en le~"qut:;.-:'IIc ".····"bw, todo en "-~!QnA'---~(J-,~D ,.',... '~'U'I'i'II":'J'~~ »'~ ~~
,r"f~'Dn·'i¥ 0·· • AI' !':r'1~
~~l,_ ..,'''''. I'~"'~
.',"

'l~~ ~.,'V'f.I"d" :;,('


,~'Ri ........
r ···· ..~

-q-4'~'D J:jjj,,~I.J,~,-_J..
'f:'",,~ 1"',IJ'~ ."~,.[,,

_I~~:'
.

I; ,IA,JD~~
.
I~'

;J'.. 1}' ~
,rr

1_._ '_

...;Jl~~1

MP'

~~I["I~~1

'•• -

'.

'-,

roAM

·'·:,·1

<,'

,',>.

:'~' .... ,

, /."."

:.~.

-,

.. ~'l

:·'.:~·.'·~II

.. -.-v-":I.··~I

.<~'-".'

',,'1,',

I~·.~I"·':·~-·'I:'·':

":":' >!!'

..:'..-

..:_:·~···f~· ~

..

,.·.. ~,.·.I::

.. ,·,: ·

['.~,"j

'1'.-

..: ,

_' .._'_:., .""i'·'11

.' . I',' [u'n h~' h:we; sus terrores sexuases nom... J la ,;'!ft' ....',....,'r;'~'Y~I·l?~ resultante Ir-"J..'l·,,:p,', ade ·0, ",llJ'fI1iw m ;4',J,.il¥!'l E,::'··s'··,~,~·L,,;;;;; ,t'H,.lL~DI ""·"""P"H",,,, ""n,',~"a'"~" uw, ·-~9_ e.n,tY4,:nao en un terrisorio desconocido 'l,Ne sentl« mJs feme,ni~ .q~tM~'~'~'::-f.',~~~, ~~'~'~:f;J..:,l::";~4 J 4r:t·· .'~'C:-j~:.q::':fii'~~ ~',b',:' la··,···, 11 h·.",' T.U:J'_ ~~~'J,I'-'n":';lMi'"A'b'~·,l;'Jfj .~id/~~~~~":·h'~If_'~'-,~'_'~~I4'~_~ttlJ'K~lf~~ ~~.j_".,,,,-" " ,n~ '.""", •.. ,c(J"nlo\c_ ..~.·,·'o:,~astaien.tonces~ · ' ~" - "~' , rfi;~ --, "e : Sono n,uef},amen,te~,_ .. fry _'."uera , d' , puerr. d· t l'.'.. 1.1 S··· h' ., -d-'. <.:' ":7.:': ; " 'e,... en, casa d- e m,,1 b: _,_ermantlll-_OO ~'l'-' ,_.t es,ta~o Iu,n., cuan,tas fJeC~,S_":.~;."".;IS - .. <-. :'<~,: > elisa Y ,n,I s,~qU,ler.,en esas OClUlones :'1 e,nlrll d'..'o~ R-· eYiO est" -:oez" en e:l me in!oita " q'lle mtre '] yo hago em?; una s,tn3aci6:n de sttn,tidad co'm,o' 'ii' en.t7a:~a en un,a ig:leJ'ieL ::,~' :~"'~:"r'·-t,'ft r~'r'iIf,'tt'-; ·~e'· A,:"UI, 't'~e·:·"-"-"'·-"0- r Iu,n, n'~~U"a 'CUll 'v ~,nfa, iL,~a ,~,"':t-'·~o···¥ .-' 'L",.·:"m,,~, ;~~, I~-,..'~rl!" q.-::-, LJJl:· -r'il..Ii..;.ji'¥t--O,J,n .An'- ...,~',n~D-M '•• ~~-=",.J"," .'Ai1I''a.'7'~fi':tiiI'm- ... J,~il",~I~"~'JI '~:,~",iJI'-'~'" ~ "~ .. ~'"' ~.',··~",~,,-,..,;~i, :'''j~ol~ ;f;~.,'IQi,'M;'~~.,_'~'~)""";;" '.-.- ...- - - J' -""" .- -, -l::ji.',..:' -,1;·,1- ..,.-, ,-".- .. - ... - ... "'.. - -, . J ,, .... ... , .1) . \....d"· ..-," ' .., L"",,""':'~ . .1 nzntJ- ur. CUQ.·~"J'ntl'~mente em"11zezaa' gelCUur,r- rOCQI ·····~em:ues "'r :..~\ '.. .',... ','.',.\..... .. '-.' ~ ... ue 1~'~''If'fJ' ~'iI""K'aa..~' ..• '~~tJ,~~,~:':t·-""~A~I~' .~ :t-· ~.~ ~ 1i.7',~,nl'~';~'I~~' ~,~ ,~'O,-:[~~' K,:EI~t-;,rrw :rn':~ ;'~~o:: ""M'A:~,:t,~;g':.··'if.I",o-''4i.lP~~' ,.;r~:_",lf ,,L.,;, ..-J' 1l..M'~''''''',':f,. ·h"/I~:~'~.¥1 ,n,if.'''' -''Qo-~,' _"Ag'-~-~'''''''·d':'~ A"meri'c-a: del ,Su'r:~ n fIl,a'vi"}:',, ,Nna :m,ujer',se' :m,eac~-ca di!ci,In~, E
, y $11 an: h_'e~ IC-B cercem« con l'0' do,
,,~

,~_ '_,~I',.av
Q

abriendo~:..:::~·;b:;~~;~t,":;s· •.. ~",,""!Ij;., "' .. ~ ..""!!f,","~',,,'"' ·':,:l'~:~;lt,~;" :~:::to,,',~rm.·· :: m~~::duao":-·'


,~':~,J'
:~~'~.(I,~~,~, 1M' "'iI',J'IiI"",,U',oJ

lM<.Jr~'"".

U'.

,f :. _ ' ..

.lillU,;;ji1I', ;;ill"

'.' .,_ iI'~I_,_

_"',

",ilI'~',

_,III'I',"",iHi4\'_

,il4' .,

·h'-i

.e

,~

__

'U'II

~'"

1}'

'(J,:

IU'f1~~_~'''',J.',"

'. - .. ,,[

,~,'}.'

I '.' .. "

......,

-.

I.......

,':',

. ....

.;;:r..

..

j"

.'

I' "

,'.'

I:

...

'.

. ~'.:'"1:.'

11[ ,'. . ..

':'--

:, ::'

<

:.,:

.-~.

~'~

_';".'

'.'::

:~,

.".:

I ....•;' ,:~

::,

':

J'i"

j" •••

I_!!II

.;

,.'

;.,

." "

,"l:

:.,- '.

:.

r . , . ':' .· l,,~

'~r"""'.'.',

.. ..... ~ ;

I -,,'

la'
I"

I,

~'

'~ .. '.-. ~.

~ -. - ,,-' - :.. ' .': ':"~ ~ ;. " .. , ...•~.:~ ~,

~.- '. " _ .'

".

'.:.:: :,

I :-' .. :,'~ :.~..~~,~

....:

'.:'. : '.-"

,i' '

.'

~~l··.·.'

,'. _. :'"

"_-i.:

c.- " - ,

·-;··1·····'", r.' "~"."

~.< \' .' ..' ,.'


_, _,

:.:.' ...",- "':': /,:':


_

':[". ". : -'....:'.-. I'


_ ., ,

.'., .' :..,' .1

r : , .• '

, ..

<', .:

=: __
_

(.,

'.:.'~'.-

••••••

"'~".'

""':'

sumo,
I~'~'

;.':

',~'.

'.'

.:'.

/.

'I'
J

:_..

.;,'

.'..

~,
'.

'.

,-.

_,

:"'.'.:,

.~.

,".::'_'

1"'<:"::'

1< _

<:., '"

'f'·

);

..,,'

:.~ .. :.:

'!i "1 ~ / ':.: ':~

:'.:.- ~

~.

-.. '

,,-' .- : ..:

r_

':'

I, ~ : :,.--: :._ I'l~'_'-' '.',"1 .':',

.. __:_' I."

,':,

,:'

i :::

r •• ' ~ -:'

•/

',":

"

:~[

••

I.::

,:,.:~:

I_

to

,)11

----;I!..I'~'!:-,-:-

,d:-.;-'

IU),

l...,;lIM'lid'ii:'"

1"",iJ'.1.'

Il;'.i~if,,.,,~

M,;,f!'h,j

B....

'I

.....

".-.',.,

.....

I. _...

~.,

...~......

,._.[.,I,.~

."1_'"

.·.·.~:·

..

_It).:.'

'.11_

'1_

11'1

,.! ..

'~

.L,) ....

I:_,._~y_-

.. ....:..:..1_ [_',_,"~"

iO,;;,..'!I'I~K

~.ilIril!""
I~'

~ .. IJ'IiiKo ... U'U',IU',iI'U

,M .!;Ii.

""",~

_,,_

~I'I'

,MII1;;;,"""

"1',if"'i:~IW

,M'_ - U

,Q~, ~:I',,,

Copy rig h ted m ateri al

Copy rig h ted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

10-~·.'~~_I'i!~~~~~h~ 'EC!'a.iDiDAI:

I' .:l.DI 11::;11 ~~,

'CE!""

I~~"":0.··_·.·~~"A~I\,

·l!IiieE_,I,:I; jAAJD

..

...

6'9-~'
t~·.l,.; r-

'. .- ,'.

niente -0'- VA·~""I··a~ ~,.~. lac:: .' p ,ci,6ln~vi,vi. en el ahora, Te·librlfiis de~ 'valora _~~ Ios r'W!"! ouestes '1'":' --"" n.r r"-'-"-" ",,_./ ,desc";ilblrifis: los;..'WY';/IOS, ITe lib,eram Ide .1Ias: .milllS -",' --_ ','.'. Es b' I' p,l"ie,te,DSI'o,nes e ,lmpOSliCI,o'n'£5t~, .-.c~to teo co, nd __ ~~_ace ,~-_aaa Cc' ..:-10-desarrollo d e tu- ser y te a"le'J~1de- -- la auto- a-·J'I"'en··- a-C--I=-olln-''-Ti··od-· esto at"!\Apti"'i;ari .,-1 OI'D'- estado Id~<,_ ,!lUI: 't·:'~'~I:·~4~;,A. m,I.··. ~'~I~ID"eon de 'I' d' de I ve rd aaeroser, II estar anCI-I'O len,un ser reaat: ',lieD vezl:,_,<.las
'.-.'. ,

·S···-:·:'I"'

te abocas
,J .'. ;."

".·I~

1i!11-,'~'C:"IInj"a:' -, a.11~'f·~'·C~·UD'~' g, aJ,:~,I;L .. """,IJ, """: iJWI.c 1:'_1111

..

'

,"",,_J

...

""",&;ii

"'_,;'~j

~._,__~l'"

lj!l!'

".iiI

--

'"

__ .

",,-

,-

_.

'~'-l'-

'r'

-i

:-.c:;.-

;i;

":-".-."'.-,:,

c, ..

'j -.--:-

-:-,_

.....

'iii -:-:-III· ..:-_"-.-,- .. ,.-:-,-".,-

.' ,......

,(.C-,

.-"'-, "

"::',-:'-

"-'"

'-I'I'~,,"

: .... 'W'I':' ,,--_.,

".' I

',-.,-,:!

. _:_ _.__.~.

--: ,__ J:

·~·I.:__:_·:._

.. :

-I'.

.--;

_"'.:'_'.'

'::'

I. __._-'.

'[-,

.. _

1 ~.. {,- _., - ", ~...., . (" .:. . .:. '.~ [. I I' I .......:..1 _.....
,

',-

~J

•.:

,'1.

".'~!

[ ... '

'>.1

/.-:

_.'

"

'._

.. _.

'~.

I._.;
[.

1[.·:

1._

._

.[.. -:":"

I'·., I' :-'.I


_

I' ;": ,.
{ _:[

.I :

···r

....

_..

.~ '.1

..

;"1 ":: ." _. __ .....

[.'

~!!IJ:"I....

'1".jQ;,
IJl./II!ii;o

.. '~\;I;,'~._..' '. .'

-",~.
"....

,... ~~I,
. .

"",~_
.

.'_.

::..

.. _::__", _
. ..

,~_;l.I:JJ.,.~U,U_~I;_,_
" -

.- ., -'

--

.. c.'

.-.

-.

..-.".

._

"

-I

"

.- 'I".

.' ''- --. .. .-,. . - . .-

.-'.

.'- .. --:-.

C- --._. R1 "'~

apas

[~lU'.

i£o'lI'ilipeT'~I~:C:'~I":'~}'~~ ''7[,'[I ~IT\I ;>-. >JI"~·_.~aI,~~ _ IIiC:-'G/~,~:P: l' [.


"

1.1

['

I,I1i"if!' Ud ~ ----,

aspec ~'(J,-r d"'~DII~'S"4_""Obseroador: l v 11,' ,l' 'v,ee,,; (J. .". y el~ amor'
r

'l~[

..~,,~.

---·..·d

I ~.: .'~;

---

.r

_: ...

IIE" , --

.' ...'

1·· .. i!lilI.I -

..-,. U'(UlUI' . - _ ~-_ -

,I

Copy t ighted m ateri al

~ Tomaao del U'I.l,[lOde :S,t~plbeD,L~,vine', Redia'. IofO,Llfe :I;Ad,:Death.,D-ou'ble day'!" j,'9 ,81'",
1

Copy rig h ted m ateri al

'D,"E=-r:
I' ",'.

'&.IDID

~~_

•.

O··1I ,A,!IIiIEi'] '~ED 0: "D!I1'Em_l& hAil'l~!L., I·~·.·l~_~'YM~Vl"


~I'~J
~~~I t ••

7'7 ""II ,~. II'

ApllllDdes !qul: eres ,11,0q~e observa Y DO ,&que,lIIQ q~ 'CI ,b\~-'~';'""~Jo'~""- no 1'!!i'm-'--:'~p"A,'~'1i'!Ii ~l~'q-'U·IA in 'ld,i',aft.~,--~:~la 0'.'[i:I-U"~.... A'.- __:~~ :··rv'~, _-r~~_:_:_.'. ~~ma ~~~ <_,'I! 1' -~,-',' cualqul~r IIp-e-c,~olen pa, I"U:U-,"" --- se, 'vuerve , c,o~ple,.;t';amen ..:U, .-"',-' ,'. .,1 :_:- .,---:-"'-,-"- -- 'ill ;- ,
___~ -~~I;

II __, :-... .

~~~~l.

'Ir.~

t.~

_:_._

1'"'~'"1 I~~~

~_~.

p--:-,'Mi11'illCiiV~f'l ,~.

--- -I"

r , ",,~ AI'-

,1-'

-~,,_'~,_--:-.,--:'-:::,}-

~''';I''''~-

':

1:-"

j--,--:--;R

....

c:tI: ..-

- - --- - -- 'imeertante, ld"-I::-- escoger :-III,,,~ ,me]1 or ,a~l"l, I-Id< eosib·:1-',' 'I;:::en .- I::::,i',,-I''-'~~'tu-:,menos ,1ID:pO_, ~10"",:e:,.~_e ,1,1, POI,l ..'.' :': -~:, -1'-" .. -,',:,'. '.-.'_'-:-:' 1-·' .'- -,-,.' ····,·,bcuanto ,I q~e h iaeer,,-- eon" io 'que- 0 ~Ie",as; 's10'.. es e-l,veli,[IF.1"" e · -······ ",,':1'-.""-' dero -,:~-ac, Urle·~'IW~ D- der ..J ,ce·-··r-I"I;r.e- rda-d 0-' ,","-,'ll ....;:J'~,:,':m---a--" :.w_-.A-_iiP.;;: Y-'-?l1 e--"g-- este -.. ler IaJ ~o--"' r, '_' ,',: A,C" an-+n b'...:I: , m--- i_~,g~,U"iIi , .,." I'l~"',,"'"£wu., la I':b- e-,r.t'i'''''':]D~'n-- el c- '0'-n-- ftI"!;;"m- -1'~'e'"'I:'O--' d~-I...:ill 1 ser. y:;-.~:' ,I, .O',;,:''IAII--'*' ...... con ",I. FA,..-' n P ier "O"~ O······ orim ~ ,::' J__,. encia 'moo: u, a~··· ':IIJl"Ii'~'4In' a'eon ~:' I,1' '1 ~11;i1-:'"'111'1.~~I"':o/:nl.J~-,, Q.t;, la __ JI v. versal 'y.':di"ina ue 'ba~J'en.. 'ti ,("~CGP t8,9)~"" . . ~>
I~--)
I '_)"

[CDiO e'JI 'V" V.3; D[D..I 'tellier' .-' .'[_~ ,I II' .... _.:_____ _"." \~_ .-... '-''1['

-..:I! --- - - e nueulQl- :L.'I- cap-I'ReI>' "'fi"I-"" - - -- d eval --- " .--'-'-'~-'---,' -.... I' ca 1.1'ICar,~e- reg;ll,s,tr:U y "_,, I'" .- " - - y, p-o,r UI'nmo o --- ramar
,:r"
.. . :._ '", I 'J

..l eo. c, --

I p...::.' ::"~b-:-' 1-" .---:..~~:II]1 .- . IA


U\!i;IIIL ,:'!!rI!!o

l,i!ldi"~'_,~:- ,~-,-:- ·_·_ ret: 'I A"""", -~-(t·.- .-..':1I,O-!Iil'-".. _--" ,---:-'."I··--,,-~~:,,/---'JI-''V:oIl' 1:':-~·~-:b-,-·-J'~-' -~.~---.., _,.:ar" 1-..~. ..' e:--::qJ"' I·.1. ,10· _iiP!iti:'iIi'" !,~I. I -n· _. '-_~IJ~'~ -;::.' ~ .. III_. 1!1i. '11, ... ' I,!O.. ,D. 1~~p' .. ,_" .., . ,a,w ' g
Q.I; ~
t--: ,.....'

,ri;

.:._

- l'iII --- __ . -- - ., - - - --'I' 'I .... ". ... 1'-.. ' - ~I, .
"-

I~ ._

..

~I

'-

.. 1

( __ :

'

,._·.r.

'_"':_""i!!!!!

_ ..

_)',

,~,

... ,~

•.

-~!'.

!.'

.._.

D'.Dficn~:'v J'
_: .• ~., _ .• _ :.__

[L'--'.... .,.B._~
:'

IA,I;

oji

__

,'-"

"

--

',.-

"

--

,',

....

'

'-

'

'.

'.,

..

,-

.-....

,'-

peI'D'DO ,liD
ri . '.,

'1

,'"

'-.

,.

-'.

",-"

1-1---:;::::'--,

<; ~;,:,~

[::::_"'-'1<':

";-::'.'

J ~_ ::_

:.-'-.

i:+"-"

'.

,-..-, -,'-:.

,''"'--ili,

_l'

~-'_I.'

P. -

1-I

'hl'lII

',''"11::::&''':-'

,~~;{,I':"
"'_~

A---V~'Cr..a

~~,c:~:

Am-:'" V,I ,

-L-'-' #11

iD'.......... '...

"iA,

.11,

I~.I.

.','_;; ,-

. I:,

..,,,,",,*,1:

I' I

"aJl.

~ :1,_1:1

ec~ """__'.:___,,,,,,U~·
.~~~,___::,

_,~,:.

""" _,~

_'

:l;Ji

~",",,I,

IC'O'~ li;J! _-____


__

1-0-':::_'.I :::'-9-:-'

,_,:___: __:1io;P'_'~,~ _

p'

-··tI~;l"fii;m ,~~,.~~, \R@U'liJI' b- ,roiIi("!";<til


,,,~ _' !!Ii.I"I;U-

_ ,g

,~'I\i,;;,ill_

1~'Rn-I~·11!' ~V,I_' ,~,I J,""I_I~-.,I,

I.

I_~- __ ::

a"ly"'lnr~'

I:,

I'

__ ' ~

_'._",",.lI,1iii;"

jII,1i'nl~ _

......

'

',1,-,._-

.:..',.1

",.~

.....

_[._

.'

"'~I

qi-,

,'-'"

I'::.

',If]

"'_," __

'_",:

: ...- ....

':W y'

I.

dor "·~·.···_:·Ie,"a.~ :!o,r ·.-,-'iI:-'!r··'t.'~: I, .. ..'h-',,· .~'-, 'i!i;'I"~" .'.I'·I·~· 'OD)-e,_:lvIO compasrvo .. Enfc ".,: -,'-'-:'- mente naciaer .. ~11 mtenor y &D_I·ocar 1ra . :.-. _ I',"' :' Y atesnguar cuarquier IC;OI;a'que h- - - B:, mterior d" - "1 ser_Iaya -'I'll! --.--- __ ,··_e~ ~en]u' iere de.-p--·ra·jc,;·t-·'~:ro'a-· 'L'I ,M disciplin "8' ~ 1'-:1;spiritua.les m---"'- .' ',IJlii!' 'ut"t'-'l"I-I~ .' e' .IIl.,,-Jl J_I ..~_~,~,~ a""'I'I' -_:.IiL!i. _ ""~IIO',,::C'O,-C; '1-'3.:- ,J: ca 11-: "~:~'r-' .D1~'t-::'_ ". med ita C-I!O"'ln---'J ,:. l11 r"-":!l'-I;!'~I~O~!ln--[" y=--:-' diaria '.~ i11Il" W P T-.::~.n· -- -. ,S-iO.'-] ·0;···. in-~-O"~: --'1--- ...-·,t:O.·.···,~;m",--'-'·1,0: u'10'-1:5·;:4 m· , , -, d··1''t1.i 4'.C'--i,o:-n.·. .... '8-,· . .!')' - U'- ... ,"1:3' ··.D· !. --d ~- t. d ·' . ·. ___JA_
I,'~Ij

:s-- ,D,eCftSl, .,a di -;;:_,-~},--=:;I--::-' ..:- ,-.--:::-. ---',~~:,t--: ' :1' .····e-::-- ~,,-- .-. .._~SC,lpc.:lDa, para
,...,! .....

desa - ,--:-;'~I·.···_e,f;.ar,r'OI,I.~a-rUD, S····~··-,'··~ ,r .. e


'c~ '-,~ ,-( ,-"""['-1"-'-

0:'-' ··':,"::b-~···II·-.). ,-.

"."7:.-

"---1

--.'~'

' •... -

-- I,.-

. -'

-.

_' -. ','

_'I

_I'

. ill I'" -

'.

'_._ '1'"

","- ".;'

']-1 -r-

.:

I" ... ,I, ," - . [' .

.'," ... ,'" .. ," ."-... _.

.".-- .". '.

r'"'

[.

:."

",:1.

'.",.

,"

'I

(.

I' -

'.

1- ,,-

..

iii' ,.' - ', ,: .•

I'

I:' .

'"'r'

,'II

.I '¥"~:

.1 I~.

I '\;;!;~'

.~.·,II_"

"T-~iI

,_'

<!'_I,e

'_LI

"",~)

.•

'_'.

__

'_~,

"i_'

~_

:,~

~'_'I

:'.-~

~!~I q,_-_.', ,.~

tJI>' 'D:-'" _'


C,!

ti

' __

:,'l.,;! _: '_

_ _-_' _,_: '_ ' __

''!f

.,,11

.'

£, do slntoi'Dizamo(s can maestros seres prOLODI.·. s proed' ucen ex-', :-~~iil"i--,-,d:~,-~'~~ I , ~ra,OIi ·lIlll'rlOS, b~·~~"---~'6··~i,,-/,--':~' "emOC,l.O,D_' ..~ ~,•.~->.'.,.-""'. -1",,·~ ,_·n,eIC10S,'f"~~~\.--;. ,~ l-,,-.~-c~al-' y e:~l~t,u~, .. e .151,[JO,5, '~:..=-,~~--.' La, " ,·~~d-,-' _ ,I~·,t--,-,,'",1',- .'--,n,os, '--,' "~Idl-, les,•. L'.:- ,m,e. 1,I~aC\I,lo,n '-';-c':' ,puie-.,e I'I:1::::,::_ . ,1,_-OJ1)I, ,I,OS, nlve,'/-~II"'::::~-'Id: Jl.lev,u ~c t--'·~d~' ,-,._:, '11-~ ",I~, ,es:! -;-, -;-" .,:;-,·--::,dc'--:-----: ,--:" . -.-~:,,- , ]:r--:'h-l- ,-: .' ,_,as,V ,oc.e-; d !Btl nlDO' ~ rio, ser.'-, ;Ii!;, -.-.---"t-' -.--- 'i _-: o·'_.'emlos-, ,eSCUC_JI,f:' '):"-'[ ';-', -, -_.,. ,.---- - II" 1-~111,--, p: ~:. ::ID"e,rl'or., _ ;~:'-~-'---I'-~'~'--'-" 'd';I-l' Se::-' L--, I' ,IDte"rl~',r Y ,....I' ... :, ,:cDleCll,Q',r ,1,.10 mJlmO' ,que e,Dtrar eiD CO,n,tl~t'DI e'.· ··.·"f . ,,S-I'< I~,g,per,l,'o,r., --! "1 --.. -. - d'- - -. ~,Ol, -,'_:,,,' " --(I ~.',' .,-,', ~ ~-" co,a ec.:~er - IS--I--I: ,-:_..,',-'- . - p:. ~_en-r'los,US,lr,:___:a, para - ,ree::_,ucar ') ~~,o d' l ~"e' " ~ · a- ~'P~,~,: ':C:~-"~Gi1"-'-18-;i 'm-,-"~,d:--IU( '::-'O-["~' y",~, po, :~r:'~ re":-"', "l'-~a··· 'r-'~' I.,DIIO-· 'l~ '0---'- 1,6IS= Y"'I-: - I~JD' 'm~-'10'- I'~ ,.J . -. ···d, .-- - " ,meD',t'OlIU,e ~:F;aCla,'- ·~i'Y,;jrDa-·',~0 tleU1QIS e,ntrar' , e'n, co'o,taclto'--- Icoln '. -'-'~ ~'- '---'---. iQr-- "-''--' 1 '-"" ',,'.'- . -- - - . -.--._- '- --' -'-"--'.'.- '-- - - ... -'-1 ,f: ,e~,e~p\aiC10' ,d,e:la Ico,n,IC1'e'R,ClI8, unll:ll~alda~, . .. -- '" -"- ,'~" L ~aprlm,e,ra area, B',n,:1" me· 'l,i-aC;,Q"nCO'DI,IS.,t>-· 'e,n, ,S,O ar -.,'J---, .- ·-·d-"I!!i"t···---,~··",,· ~,.::, - :-~. , ~e..--..--. -. --···I:t·-.---: II~.... ~" .-t-~'-_~d·.i:,>-.d.·" d:":,-·· '-'-1'- ,~·,t-"--":··--· .- .. ,,,-' Iina - -,·,-.--,·,--'t·--,· ", Ie .' ,-- ..... ,,·--·trdl'-.:·;·. la aCI-lV, -'a',,-,·';,e ,nu'eSI-,rap',arIlQn,c. b·_.,-,:Ii,-_,~.., me,D ·-,e·d·-'I' e:£',o,[ex~rlolr~ D - -- .._. ..
Iii, ,iii

ml't:'1 '1 d01." en ':08, que relajamos ·1a oeupada mente exterior Y D,OS,
1,_,,_,_1, _: __ I_.~ _~_ J_"_."'-I __
L "_'_ •• ~ _]~1

r~

I~

··I~.

A'._.

I_.

I,

__

.~.

1~;r:I!I.-

__ ••

,Ii

,Ii

'i-·'!j .;

II

1'- ::-

o!I! .--:-

'Pl

l.'

I~

1:.-'_

-,'1-'1"

_:!Ii_,_,-_

"-,.,

':'1---'·'-'-"

'.,='

I'

-,'

.'.

','

-,_'"

-',

'-':"':-:::-'I---'-~";'·--··--·;::-

'1',-!'

--.

,-·-c

'I"

]:,.-I:-_-I-'._ill--:"
-

~-

-,- -,-,

'.

'I'

-":._1'-'

1(-·

..'"

-"

.....

,-~~;1!31

...

1-

I 1- .. 'AI, -,

... _1 I

..

,.

·'A.

'R

I,..

1_

I;;;"~"

.-

-"".~"",,"

"c"

.)'1'1''.," I 2:'

~i'

.~.

'.._. O-f-"

.'

I~

"11-'

'!Ii

I..
""

..1 ,'.
~

''',c

t...

'"

.•

Iii

p' . "' ~-

'll'

-:

-,

,I,

it'

iIl

,-,

·~--"·-·--,·-,··-·"t_.·--,,,·-··

.1

.-- ..

I,

,-,-,,-_-'1~.::- ,-. It .• '

-_I

•..

•.

;.

•.•...

_.

I.

I'"

•..

1,

_.1

-_

•...

1_

.•.••.•••

I,

~J

Copy rig hted m ateri al

IDI~"'I!Ii:~il
_.,II;;~~I"~

t~lql 'ell '~~'~I rr.bc:E;D\';'''''IOQ'-Q;O\. ~-=a ~g~.-~1!·,"W 1Ai!~, .. /'''1

~_

,_,

8'~
'1--

c op~rig h ted m ateri al

,A

AB:ARCAR: AL NINO, AL .EG'O AD,UL'~O Y' ,A ,LO'S' SERES


'T'D A ]\'r~IJ'I7"DS'·(·-'O······"l\.J'ALE·' '."'-"-'SI,:<I

~ IrtnJI··.'.j!~~·;Ln,,-:,>.·:: ..... .... ··<J·yrt:·~ -. -"::,":: ,·· .-.:' , .

d . Siolo euanao pesees completamente tu ser exlen,lo~Iu i800'-'" puted '165' ent-'0:' ::-'n-~' -)D'S··~·presc i'n; -:-d'i r d 'C ,&'.' y~' 'I can ,,~.J.,_:_r tu verdaz,:1- __ .-' "'"'fill' ~ .--, -~, .~, '""I,., ,a-~ ,-.' --. s:'e'Yi! __ d _e,ro
,.,.:~ '~:, .., _-', -,:._ ',' "'~ I.,;, ',' ... ~..,-_,.- ::-. .... .,.::. :':_,"_,"--'-'" .-.' ".".'-,. .. -.-, .. ':--'I:~"_ _
-'-"
,.·-F·-,··'-,","~" i'-' ..·i--

..". .. '--,

. '..

! ,'/_,

,.'~,-.,

[ill'~'I!Ii.,

" .. , '_'_

.'

I,,," ""',

_''\AlI"

-:cl~_~_,

._,11

I'',_",,-'0': C': '-

'-E,"'D'U'~N:"" "-"IA'-' 'D,"'iE','L-' Q"r. ': ,_._I.f'!lI!;.,,,",U,",!t I~Ql':,-O'.I"ii :~~';~:iM'"'~-l'~6,V ,_LII'i _


":-NF""- ' -,-'" _:_-~! r. _:-"' ..
/u" "'.''
t

.-..,

c
,,-I:

,.J

t'

..•.

.)

--,.

--j

G":'- '~'_l'
..':_"

··"U""/IA.~·
," ~
I .-~"

"1.

J.

3",,.1,,' 2"- :!I

I~'
-"-._

~""I"

.':
_

:'

.'U',-"
,rl~~'

1#

,_C':~'
.~~I~·

'''':~I,--'~

Copyrlqhted material

,l "'"A, liiii!t"""', itIj, :1i'jj'1L-1 iiO;,jll':'.O' Ma."1I;\~"'Ir\. n~~, 1IP'I,:::-:'i ~."" ...·_.,

,~,III '"~ ~IU·· .' ...

E::nO':'-"" n . ,AD""Uir-i~O-.':,iilIF
-:",1.,[ __

L_~

.A,

8- In, '7

Copy rig hted m ateri al

A R,oLlii'lI"",,",.,g MItftlI\~~

"ftll nLl ~~!II

It;;Ji~N-~0-' .. _-~.,

,AI ,AI-

Ij:'GO.··_·;' A·-,·D····~ IIl.JO··:.',.· ~ ~:'_'~I~~' ,.!Y.


~:~.L.'_.' .-,' I.

.&.

'9,:::;ji], <
'~I

Copy rig hted m ateri al

'1 A, ~pe5wrde que: esees mapas de' la, ,cJonci:e.8c~a p,rovienen de :~ase2neiJmzas del Gui;~l.dle,l,Pa'tbw·orki,la.:folrm'ici·oIQ, de' mi. ,pems_jeD,tO se.,ha'v.i'sw, idueoci_

por.1m libros deICeD ... ilb@l'.especialmepte espeetr'D' delacol!loieocll, SiR :fro'B,tem: y s.u ;111U: reeieates U:b·~osIcitAdos en, G'l,aee and [G,r.i'm'~ ,todo.s:los
'1Wlu:iU~ii1!'

Mill~

t'il.~,SO~PlithO'que los tres ,nI.v,e[e;s; de ev,oluJcloe de' l~ cODcimal, de_ Glula, de,~ , P,am,w,or:'K, ,-"oi .'pr,tllliriv',D, e,I:OI aduh::o 'r ser 10 alolD wiven;al-, tam,bi,ltl ,~olrres,:po.ade de' UDa ,DJaoexa, ID,UY eercaaa a. ·10 que Wi ber escri:be eoDlO' :108' 'e'smdi 08, lr _ ';'1 ,fttrio,oiJ, ,reo, til, 1e:-voJ,u.ci610, d:e :~.I,rlu:to-, _ 1?~~'r:a:cjoJlal~,nl,Ci"ODSJ:( '~nosJt ... II' I~'
1

lIlii11~ \ii\'8iji"!;.iH d':'.~i!i--IL_·_~lI)~ .. :Ii-~~1 ,~.f_~:lIlprl' 1~la~~~ILil'~'~I'1~D:=-"..·;;iiif!i;"ifiii,@-'it!' ~'n'v' "

::"IiR:']' oIIiJit': en''''I''.~, I':t'!ii,~ d:'-I:',t~,jI,'A'n.'iiI:!i~'i'!iI':~"~.ID'~'A;~ '''''.il''!iiinl;;'''::~"'''; ~l\i-~_~-" !I!;r~Jll!P!I._AI.l~~, ~JI;',,~-J~4! Oil:.
I~_~";.ii~' IU:--~ .: _ _
~'.'=

~UHI~~lB

i~I"iII'l"i~'(~.roi!!i#"j$."iiii! b~_~~~I!Ljk~;I~ ~~OI~lI.ii

'etl 1~1

v' 1-"

~ti'rO£j'
lutlli~

"-"~

tam~11L..~'.&Ji!'~ J-i"'~"~'~IJII'ii;, ~
IIr.~g~~ JW~Ii~ ~
I

~:I:_~UU

A,

a~'.t·iidl!'l·

~'''v.~

'iii"ii,i"'iI~·~,1i!ii:;:;' p~·Ii"-..:i;_na~~!~'li l~iPil'~'leI~1 _·-'["~·-r,~.'Q.~;iIULaJj,

pe;rlo~lal,:Y' 'Eras,pemon:aJ;, 0' bi,~eD~, p;r~ce,nsc;tefi e, CQDt;Scifll;tce':1 lSuprlooOJDsclen .. e ee, Yo he ,lIam_ 'do, t4tO.S tries niveJ,es 1~':nino'""1~~I:O;Id£u~,t,~,"' 'iJ';aJspa-.50,Qal." :Y'
1O,~gp·Dlrrque' ree q,tle~ esas c
_I"I-· ,t,

races

,5:0..0,

e~aras·f SU'JI,p.ifi,., '

'~!

..

Copy rig hted m aten a I

~q~"
,,'-

'ull'~e'~' qI ;:-' 'lJiT 'I~·o-:I ._~.,:' ~ '


••• '_', , .. 'J _"

iI;Ii

'I,~Ie 1'~.~l!i' P
..~
~ III' '1', 1 " ·'1· .. -

~.,_,ey ,_,a srtuacion ne,Ptlva eorrespon 9' .. 'nuevamente ouede ser repnrmaa. 't...:: nte puece ida .::_c_~.D,_e --' ~'(-,:;~"·L·."-a~'I'~ arde t_:_. " ~_' "., sin emba "'11'0--, '~"_,~._:.:_~ observamos DC, cuando I '~""'" lYI._·~ !i;;!I!',,I.L.___,, L ;b' _"~':: cer rea nuestra cond 'D'I eta de a:',d.:'::·I'ult:·,o~:s- pod dim' --~~: ver ' clarramen- ' ·_.:__:·v~ .. __ iI!i;;,l., _'_''---'_-'"_,~ "_" __ .:A 'q" ciertas etapa ~ d~1e nue stro 'Pl-' roceso de desarr ollo ,I~" :' "JilI! ","U"~:L~~,,-,~'.~ d-'-I~~:- Illi--' ::I'r,r,~ d,/:.·:,-.-: '~'.:,'" ,- " d . '--'~., -=- ~ --.- _ rueron..'- ceseqmn ib~i':..,~a~_,as 0,0 puareron compte"=-'t-,._~rarse, ',~\n· 0 ,:t·- '.-, ..-- .'. .-- ..,-.. ,;:", ad I( ~ t-' -"- .- .. 11,.~. '::- ~ .'-'.' . It-'.. ,-,,- " '.' .' ], I--It·,:!',.:- '~,.;- ".'_-, .onces poaemos entrar: " en_-. ia mente- Y,' e,1l.os sennnnentos y' i,.~I, :.1 ....' 1.:_ '> d'p'I', m-'iiJoN'o" ue tod a''V' 'I~~ v;l,jj:v" e enI, nosotr O·······!C'l' compl etar el -lroe,eSCIue crecnmento, -sar'b - - ICUY,·.,a" h I" . -- - - srrve oe -- - -- -- d de sara... - --- mstona P duceaon a es't'le capitulo, encontro r a su mfia mterna Y' mtro 'l<-"~d"I.·'L~b-:·"I'~I-I,-:r, J:·'~':{-b-~-'b/'1,'mtenor namo, ';-',~"".,_ -:-".~:·,;'~:l,:,~,'-..-- .. .: ..~ , •. ..• .; ~.' I•....eJD, ,)[113/ '.II:a. ,SIU B,o ·, , ~''.'h:'~'b''~'''\~: como pooiamos .r. t31, d'-: .. ..~.,~'" 'L->' :._>,ar:: ra a_.,U,j,_I'~1 elp,e,r,ar,,-,Q,, C,D,n, una VOZ 'ue~~ nma.(:' _:,:S, B"-:"""rb,--;: '.ad junto " hi d con sus gul,as terapeutas, escucno," ce una manera en ') qu,t: III a~~,C~'U~ chado IAn'~1su t,' erribl-_', Id:-: olor 1J~c~ 0".. ._--,_;11_.~, ,,',__ 1 _ "laQ,~ ~, ".J. 0-'U'ID~ca antes II_~a~I~I':;~, 'I',' [ha: b ,'~a·~~ d '~,Ulna d idi '.ie d ,~st:e -1- - - --- nespues d I ,SWC,tl_lO d su paare. E'~~ 5,0 0 proceso ue .. de ...(::. chs 11~,',I,,·rud Ir,~: '1'.3. ,--:-,~ ~,_-..-- 'a ..sanar-,' , de '110······,~ sec ,-. ':--" ~,ee,scuc, ,I" ll,e~~:,y'uao a 1'_-~1 nma .:- ~ ..~ .. ~.~ ,~~ ue ros "'1~\I""";r-at·:O·--J(I! sentiI-I' m ;;1010"","-"0"':"5:' asesinos q '1 habla ,I.~-'~b'~:d'lo' u.~;m 1'10' era '[-!!i'IiI'O-- C'iev':"e: 'r·'~1 &._. J"UI'-'7'D'~I' '_-" ,.~Ig r-" d' ..... cas,tlgan,.jD,Se taD Ii,o,_oros,ament,e .. ,, _ _
I:'"
I' -

:=-,-,~,~:,-~I ,nawe, COD ma,srnnsma>


,;::-:=-~.-.--ii!i' -

0,·-10····:··,"0~1'.' ' .'. ecto p:Af·-;Q>:···1 't-'I'l'~'DIIQ' a es corr ~ ~ "::)"'.[.' ~ 0"10"·-:·" r'~,- - (l.a '~.!'~-I"- ~_Ie I 1-<"t''';'''1 ~:'~,l... .Ia ' SIOI,.e·· '. .., :_ .~ len, bl_,~lbl:I' 'Jar :SU Sl ':UaClO,Il~" ' .~'.,~-,::::'I;,-:'d~1 "~I':-d:=:;'_ I'e .,-~ pUle I," ser
'14"~'Ii"JII'n' ..·..."c . ',rOIL ..:. I :I···'~_.\:I

':0'

,"

-·-"'I'~,:

_.

:·· .. . 1

' ,IOID,p,Q,nl,
-

·,~:'···I -.,

b '1-

de ,-.:'
, .
'!

do
"1

'.:_.1

..

'1

_.'

•.

It"

:~':

_.:~

~e
-

I·.·''-..'.~

'm'l

:.~':

'.-/

- it .'

"I'-il

.::.: ..

,I' ~'
,:',."1

'.

I·.··/~

·.:::'··I[

_. I'

"1','.':'":'

(.--·········,·- ..-·_·'-I···

..

':'_"

J···I·-····

l!!!fiiii!i

'1-'

I.":

._.-

':-.

,,'"

." .'

.>'---:::

,_,II,

:'::.',;!J,","._,.'

.::-_~

..

:.>,~,

"",,,",' ."" .. _ ,iI;,I.Ulii!"~I _ 11iI;, _:_: '_" _; " :_ '. :_ ... ':_., _' _-,---. ..

~, ._:_. _:.

__ ...."_',':__ '_'

-".:...,

.'

... __:_" :_'~"

!LI~

,- '!lI"I,~ '~,

I",

-,'_

,I

"".-_-',,l!

..'

" .. '-

UJ"",,_--·,.,

":-'.

:,--:-<

'1'_'

.' ';-"-~-'--',-,--~'

--,

-I~'

~-

..--

:'1

,.,.-

,i J :
".]'.:

q' __ e

10,:
.... ..

:1:

1.1
p

::g,
..

i , '_'

_-'.'
',t'

I"",'

I..

,11.1;,1 :,~
.-'.'

_".

'--- ,_

;",

',i

I';'; '_,~.i '---~ , _ I__ :.'~


- .. ] .. _ . .... ',

' /_ ~:__~
',..

, :.::/~

':-

',.'

~". _

.-.' _.

':"'

1-

--

"

....•

-_..

1"

- _.

.-.

'!' - - - .'-_

I'· .

'.'-.'.

'B:
.

",'1

,~ .',' ....

·····1·-

....'.

.. '"

- ... -, .. '_-. .

'!' - ,:__:, ~, ... .... _. -

····.·1 -

l__

._

..

..

_ ....

_.

..

.~'

...

I.....

!l.

.l

"'II'

:;

'111

'Ii;lljji

'F.

<"

,,'~'

- ,--

.~,:

i ,:,1--1"':=:'"

.-,~

,"~"I

,-'

"11

I'·

~'~'I'.,:,-;: ,.,,:,._e, ..

'I-·~I,t-'

,~-"

t, ',-:

....

_~

.~~.i:__._,~

__

._. _. __

'1.'_

J ... .1.'..... ,
.. I

~o~

'_

_, •••••

:["J

~.

_'

••

~,

',rQ
'I~

"

'.

.•

.',,']

iii ---:-"I"'-~'I'·:'I~-.,

.'

i' "

'-'-_'1

.··I--

..

,,.

-/·-~'

....

,' ....

:",.:-'-,.,

iii'

..... "

.~ .• :.

'-"""""'11'<"'-1

',--,"(".'

....

~'.'

-'r·····,

'.:- : ....

,"..

1-'1[-'

.....

""<

••••

~,:

.:

.....

1' .. ,

~I

· .. ,IJI ~,~"

.. I.,,~,I,
:,-, -./"

,',I

II.I~~"J]",~I,~~:
":-:.'<~
I",~' I. I_~_'"

'1J-

131 .'.""" ,

,c_:.:

I, _ ...•
:-:--.

~,_I,~,:_~._:,II!;.;.,_

·~·~_:.igL,_, ~'.':.:,,'~,~".,

I'

( ...•

llii

[.::

;<~" "

(~I

_'. i'

.. '1-' .·.~

-,I··

...

i·.'_.,'·:.,

' .~.~

,.. ~/

1':=-': '-:

'·' "-:'1" ,CI':-:',_-;, :-.,:~',:-:,:, '1··-:, C"·:_<,jjl",:,,,,-:,,,~: ,d·-, ,.-:··"I .. :t"'!~·-·'·c.,::.~._~I,:; '-I-'--~'=---: d,'I ... :11 E -D,· le,,-:a_,pltu. 0 ' ·Jl.D,C,O '·~.lS'CU.lrle,m,o,s ,m,as a~cerca " .11
- --. .__

-- - - - 'i

tb ..~~, · Plro.'.' il""'-Jiil:~IO,_· p." ,~-.~a-,.,~41,..f"l~-r.. [~o-,:n:I o·u,~;,~'tro' DID...10",8-,; ID. It,~rl'D".lr,~'~:"I p.·~ro. '.' 'enIt~,·,··· -~I'- esm n,os, [_--~,e~lca,re,m,os, ,.,1, mente --'" Id:I·I'~.''!:--; 1::'~':-;':ge,l1,e,raf, ,-~--,:,~, 'd-I':-_-d;"-I'~(>:;-'--=-,--<. a, '1';.'1 '-"~'., ...-..,'-"',-,-' ._,el, ,0.1.D,0 e,n -'I:;'~,-~I,-:-'11
I .. ' ," ~~.~: """~,,,"~" '" ]
I-o'-.:..t"

_'

~:~

_~,~ __

-~ •.

_'.'i,Q.--,

.",>"'1::"

'i···

..

-- --- -

--

--

I~'

-:--.

1 -.":',
1_,._

·1.···:-)'·- [ , ~
~I~.I __

~~
._-

L'-:

I"'

"1':'(
,._

~,

" ..-._. ,-.-'1


_111...-,[
It

~I

,'.-""-.\
_

-=-,!~,

I-~'I

-::--.,-,-,,<-

~'-1

.,'

.•

II,

,"

,.

_.

1.

~~~I

~,.

11':--"

.'~.'

d·'·'£~ dam'OI,S'CU,lent,a "~"eq,u;c ,eXls,t,len, en,orm:eS~_'.l,~le,rle,n,~' d·' 'b·······b·", .y' ,~,,-, 'nino" 0 D.m,n,a~eI_lez:'~'··a,n,lo"~1·d·' '.~. " ,·-:\d· 'I;>"jjdl' ... -,' elas ,e-Ie ,.. o,n .' ;~"~' '....., '1~'-, ,d·· .',', 'd,-'~ :.::.e e Ide su desarr',ollo, 'amb,lo,s tadav'la _.·_:::.'!!J!,1n·_.J N,o-r- Olb~'I'~I'nte'- 'n terminols " ,::-,.'_' -.' ._",:-.- ..--.):, -.,-.,-. -;:_.,.; .. -,~.: d···- -'. 1:··· ..,·····,,· -:,.' ·....:~·dl,lld·:·~,,~ ·d~-_-· estaD len, e', proces,.o '_,Ie '"ogra,r -.-' ,"-.- (,' s,us ,neceSl.:__H,.:_.,e,s,::,.e~.'_,eD, , q,ue, . - .. t';;·- fr'.- ·-·'1"1'" .." .,-. 'd-· Alnll~'la·-:: s'~la'· D,-' s:-qll-l~'r,e'·~l,·a··,,. -··'m'l 't- ,"'. ·'m.:·Ii".·' - P""O"--- ..I -- ule " -_. . -. I -·'bt-·-d-"-o···,1-'.' --' d-1o'_"'e'-5'30 le.' -' ' - .-··'a··'.IO·' ':'1: ". n-· an' ,··-·· ...., ..' ',, -··d: A:';"" -" b·:····,:, ,-,-d·'> ~~II'-:I__,T: __: Yarll,.:,IO',S DJlV'e',lle,s d-,'·I,.-, , ,de'pe,n,I,,'eDc,,m,a,~ ,~-__:_,m,_:_:los to...:.,aVl,a, 'es,ta,n ,e,n . ,--,·,~:·'d':-.:-"" ,'..,'~:-.. 11 .. ,,'e "b'"' " I' USI,O'O f-' - (:'0'0 so mEr-d'"!10' am:'me'D'[',e· se'p-,aral1'l d' .Iose' g:"ra';d-·ua~mente, d"1! ,jd .-..- 'I'" ,i" _2S_ -J':;'~~ --:-:·l~'"·~-: ~~ '-·.V;-..: ;>~ ,para CO,Dve.rtlfse ,~, (~:;-/-.: ':j::<~~:',- i-:': ,10,:<.!.1,_,1......'ua_,i:.'Z>~d! .. e,n, person,as
aUDIq[oe
,"_". . _.'.--: ".1

....-,~'.:,: I' ..' .

,D'OS,'. '_"-'-"1-'-1',enre "~ u,n


'. 1.'.

'1'

"'I~"

..'

'r

..

"

1·.·.·.·

.':

~',...:

I'

I"

'.•

~.

",,:,,-

.. '

=" _

','

.' ",."

: _ -'. : .. ,'"

:. .' ..

-.':

1iI!\!i'-:,r'

e,~I_'~I~'~'

<_-'

<=_

_:"':__'J

'_""_'---'

I_-.:_.__:_.~,_·_:__._

...

:_'.'_.'

.'.

'. .:_'

,~.I~:.:, ... .. _ : 1""::-"

.~I .. ...-,.. ,

""_

,',.,

.._.,

,_-

"

..

'_....

_ ..

__ .

__:_"-"'_"

.'

"

'.:

-:'

:~.. ' -,:... _ ..,

·d·;-:

1-"

_:_-.. .

,jj\

.'

....

,'.'

t~.

':._

'~l

'J' •.

"

.'

: ...

I'

" .•

'.

,iJit"·

._ ¥:

't'

"

-~

I~ ,." [A:___

. '"'~

.. ' -....

-'.

....

q"'"
....

.. _:

-:'

V·',!i1iIR'· .• ~,~

;\'!Ii. I ~._:...

.... ' ~-" ~,'_

..... ... :..... , _'o_ ._ ...

.I_'

_'

f'.I_,.,: I"

',-",... ",:__'~,"' .. '_' _-!l _ .


1

,.,,'"1,

',-1

Ii!

...

.<.

','._'_", ",

'. ".~'.""

.,_.,_ ..

.,. '.-.'

._., .....

_>

.....

'·c

..

__ .',

",

..

"

.. ~_:.-

...

'.

:.1" .,_~ ... _' ..


1:< '.. ['

',,)""

1. __ '

_. __ '._. __

'

_,_,1_.,_ ..

~."f-<~·~ :".:-:-~ ··~I··:'.-~~·I ~~ \':~I' ..

...

:~'~.'~I."-." .::

1"'·~ ",';; I

:-~ 'I":.

ii,

·.I···~_.

1".7~Iii,

'.

'.
T

Copy rig hted m ateri a!

Copy rig hted m ateri a!

__

s: '. -- la .... ,... ,.'.. -, ..


'.
"_"

,':QJ~',,:,~VI ,~ ~".~
~'I

, ~'_-'.I

.:" ... , "'0.'_ ,:n:':4(J,~, _"__ ~'~, ~'~_.


;i,

'1':'..· ..·:··,,··

'"I"

II"!O,~I l;.. ,.~

,'",', ",

laios~ dBC.··· ;1,-"-, nemas p~ __ "f~' "_"


_ I.~ .... ~.,'._:_ ,'.,

~'

y'

Elserdel '·.0'" rn'u--~h'I-'" m···-'~econscien 'y" 'r'-I,a{n'~ 1.;vl~·O···'D"a mueho m-,,~,e"D'11 t'-'O-'It!"'n- o a; f:.1'" m - ism"0'- '1"'q'l'~U' 1,'-' el ·~e·: ',Ir''. ,:lnl".tanat:"~l-· de m do q' " •····· ':::,", ,:..:,1:- .'_\~:" a "'",de respo n sabilizarse 'y'~'" ~IO' tr 0·-,1' .. arse ···IUD' rta 'r':-I~a"1._-.:mente a Ii mismo. Estas Ic'apaci,dade:s permiten tener I,e
,I:,~ ~~I:, Aiii!' ~:-_i~:~'~D,<:_'I~:~":I~~,,I-,_":'!,

'0'··" I,~I,

.,1 ..

I'~II",",:..:,

.I~:'

'~\".,

'[-I-a I~,"

I .. I.I~, ·..

..

,1'1ihJ1

,!

"I"

,II."

..' I ;il~,

,1,..

_I

,'

..

,,""'

,_:__:,

~"."

I..

'.

1 _.!!I!i;<

'---'IID':'~ '."-}_:__:.:":.'

[II.i,iII! "I~'UI"'"

Ac '~'

C:-'-ap: " -. :__r""_ ~'\:":":~'

' __ ,'~

'1!'~~,I,:::':__:~,:__:iii)·~,I,,_

de Iesarro lla I~,wll;'!'!!i 'It:'IIII!'d: '0-:;' d "-Ia ,m:al'r 'I.'·:.'n-t:"r'~'r 'm' _,g:;': ~O'~···D:·'£!'r·l'I'A·n'-te ~:~, 'U",,"" ~__: mism L_", ,-'::__::'r-' ~-L'S- ~~IU .·,J:al ,vt.jl . po l¥U'~, a~1 .~ :,:J, a p:ara,d-6j.ieo,que parezca, debe preocuparse ,po:r 10_\$ dam'-',,'IS":'-· '.' Basta ,C'" '0"'0'" Pensa'r- ,G,O--;' ,~IS'··:t-"~1sran verd ad :AS·':'Pl irirual, ami:gos m,lIQS,::1, :fal~:a, sentido del ser signifiea eglo;c~Dtr..is~ 1' de' m,Q'i'U'O, sentido de, ser complete implica preocupaeien '1 , . 't-r-:;-,-rI~ti:""' 11r"~O~'D':: ~ 1,0.•.. vent .- ~'JiIIl'~'lac-'i~'y~'? I ,.1..._.""',,",,:,,- d,~ ,.. P r-··0' :-i~ dem a~"s~;1 l,1I!'~.111i en la e~"~.'I'1.U'. IdJ~~~~";Dinl"~IJ'~'~II~ lo~!,~' de de:ji·~,m'-';I~~,d,08, uno DU'-'I-'f"'" ismo, 'N;' ';"0" "'I'~' '~rl,~lr~ I"'", : .~_ ,{ an'lli~i,q~'-lt~l:l'I' ,q':C;·Ii!!!iO-"~'ln·-·-' del ser p:: r ')'O:-:'!C!! otr os en aras cI~-I~una l!!id~~ lequiv'ocad'3 del martirillo!lio- Pero SI' implica un sentidode
_ '_:'DI',:" Cia' '~'(D"-"r'-',m"
I:
~","111.,',!!!,

,~:_}Il.-'r'I.~-"-,, -'I'~O'-'-" n; I'·'D'..' ,111"1' e' 'I ·--r_:·c··· ) ..


J.',~

.~~

I~.'·

m-", ·.'I~· 'U'"


~._-

'1_' ..

'Id,'
-.'

-.~

"A ~'

.~I~ una p·r~o··


r,-\iilil_m· ..-" -'
.,1, I, ~'I 'I;"",', I',~,I::,
.

... ,:_:.-l!

.!i!J.i~

~.

_"'"'J .. -"0-"":,:II_",I:'I,iQ;.,'IJ!~,',.,:..::I, _
l

V· 0'
".11

I.,:.I,I,'!II,;,'

,,
4 I",UI '~i I~ _"al._Ii,-_I :~'~I, .... .. "'1,'11'11 ' ~ ~_A'n

-"n'aa m adur I~' .,: ,!;,


~~~.I~',

-, I';

,II

.L""",c...'

__:,O\

,mas
~, '.A

I_.'.::-~:

!!Il;;;of~

...!, __:'.' \'

IJ

1,'Ii;i,,,:_'

__::,~ ,

.I"'_~I_Q

.~ ..:___I,~:~,Ii.~,.

__ ,

~,::_,~,

,11)1:'-':':

'I .,~',,:~'a.>,,'

~_:",.;t.·.-,Ji;'''':.-A:'-J'

'O";:'-

'. ",~

~I_-,""L,

_'-:",

,.",,~_)~,_<,.,I,

lo:~'n'-;-

~"

",,.

..

i!":IlCl!:

~:,rQl

,_'

~~.'·¥l~~_~,~':.I~

:_

~l

••.

••.

:.,

_:\

'~-~A-~

I'~ .•

-_.~

"_:-'.

_,_.

_'.-

,"

"_j-~_-~\_-_'~"_:"'i!!I'

:_..:.

_.,_1.,

,~,_._IU;IJI

AI:: '-,

~'_!L;."

"

.... ,'

~ ", 10:-:; I .-",

",._-'

iiiJ-

.1i!iJ'

"

II.

,~,

'.,.,'!JI'

I. ~_'"',

"':',':__::', ,ft

,_::_j~.,

v·:A:D-' .ta.. I~II~. cr iAi:3····· U'-I 'D-'·. d--olo ·.r:- '0.. mnerecid ja, :."'a·, iniasu para a'_guD,a,otra ,ple.rsona,~
.~ _ '. _ :'1 g'l ~ , ~~,[",.
'Ii;.;l\ ~ -.' I -,. -.-.' , , , . 110'·-1 ,. ' ,. ~" ~','-

1~~cJ;~f;~'d ~~fCa:ct;'~;~ ,~ap~~d;ab~~d~,~;~ ~ ~~


, 'OI~'.: 1.0:":, . - . , ...-.~ -.. ,.

'~UJ,'D::a;, de sventaja
,'-- -

- - -,

--

Asi que, en, U,D, lado de' 1a 'billa,Hzl" tenemos al ,giji,Q Iqu.le .' .," '"'d dIe ,0,0 nene eglol,:o,l,n,:gEl,D,sennao "_: su ser, n,IR'lu,DJa, coneien'iii iii

Copy rig hted m ateri al

..
~~~I~

.Ii. ... '"'Jrli""',"IDi

.A[II

'11"~_"' .. v, '~l I~~i/;D~ NI1iN"""


[n·,,~1

"~I·.·.-.'L.I ..

·U--~ 'ro'--,

'_'_~I·~'IIi~'

Copy rig hted m ateri al

A ...... .....C:)IiII:,~~IIL ,'


~. ~ l~

IN·:J !IN":"IQ: -, ,~,I~_I~GO(:'I .~ID~-IU. J'IlV'!Ii _., L"':'--J""'i;~• "~

.J-

."

~l

__

"

"_"

~.

',_"0

III

iI

..

'-1 '1 '7,--,'


.
I'

Copy rig hted m ateri a!


_'

Copy rig hted m ateri a I

Copy rig hted m ateri al

- - --

_ E, ~.
..' : .:. .1.

II~

C..10i;I6;O· ·./' R'-,E.... ..•... .~·r~j _ ..- : ··... ..~r'~l.. _·'-~,C -!!~E··,~_~~JliIO_.i/S-:··,.···· ~
if __ _
"

_
...",...

_
'.

.' ".~'.

",:

_ ,""", '.

::.'

~~ _ ". .

I'

.. ",_

'..~.

.,'

_..,'

,,_,'

•,

,.::

I........

." .. , .,":

,",'f .- - .~; __ - ._1"

LdS

Ilmllg'e,nes
: .• 1

~, --.-, .-- '"

Copy t ig h ted m ate rial

Copy rig hted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

~___________ EG:, ,cOMo :IEc;·.n[[l,~',~~o,:~::~,~ a IPL~'~A,.,o,-·.·. .~:N: ~-~._~ ~.

~II_. ~w.

pDc~'~i":il~ .• _ I'!!.~~I~J~.~

_I

'11111_1; 1 ,AI,

~.

:m'- :0·':.: .. " :C·~"III,O····[·' ____; Diesque se han convertido en 'una .masa rm,uidladentro de Ia ,~;:,--~:,-(,.; ',-~:'~" . 'J~_~'~-~:-:'[:I-~'I~'-'-,,; '--"-1 -,- ,•./'~' .• ; ...i',. 'b" ""1 -."-',' ..'~.•.~ :d~ :,'~ d'i- ..•··11~'-, ,:,,-:,.~:,;")~d'~']--I' " suslanc,.a ue·_ a,:m,a" SO,D un SltlO .. .oq.ue,a,'!··JJ ' "Ie ,130 cn,e.rgll,3 ..'·~C, I' 'r nuestro-- c.u.erp-,.o mente. q. ne. '-'"'nosl (Clf!.Pl11mp...-~---len, d'-' q ue ten . ..~" 1',..- ,:....- ..-,, - ,13'--' ,-~:--.'~ l.d'- ----.---. .!JO.. --'--':..- -- - ~ . .. , -. . .. ',_. " ....' (Jamos 'U na .. clar;a ·~··',·r·c-: ...---,-_.[, d····, l·a~ ",",,,,,,,,JILI.· ,~.lI!'I!' ep'-:",C"I<~"iIIIO~-"",n""". I,e:- 11 r·,tili'I ~I'lId, ·~I.Ji I:)-----:,' --,.._:_: ~,,,,,,.-', ~. ',.JI
'I!''IIIIPlI'3··· ;t."!iit"iliiIDI,ftlC1;lr-t 'U-...!II.I. 1 ~IU·. ·.·.b-.

En ,~'I,' thworkllamamos uni~'-~'::-,arg:;"~n"i' a nmestras creen IC<l~"'" f":~~II-~, Pa It_'ll-I... . "__:_ ' ' ~,~ '_ I~'-',::-::,~t"-·i '.' :~:-""'.I -_,l, -:- .~ ..~sas y nnntantes acerea ,.J! ..... ta vma, '._.' creencias erronas ue, '11>~-"'~::d'I" E.'." .sas do crean UD.I3, e\~e~gJa:qulese hi' oloquea ene, 1 cuerpo provocanac emociones limitadas y-,~,actitudes defensivas que refuerzan Ia I~'-de'-d~- 'E':;-- - - -";,. - ". '- -m' - .~' ~- -1'- .~-.- - -- d':6'~~ '--' .~''I',~~-'~ ~-- - --~ ~.' 'I 1:_I.~~I, ,eq,UI.v·oca: ~s',all como ias nnagenes •.e men y imnan __ a,.. :, ealidad :-:--":-',..,'D, , das ,·~n,r,;&~1 ,""-,,,-,~ ,O :-: nll'1i-~~lf'ra.·" rl.e·,.. "I ...a·· ·~e-,r..--: V iert . ~n·,· '~n v··~n·,.:".0·· '1,·", .. 1~',,r;;II'!11ro·,~, . -,. Y . b- - -- - d'que 1obi'.'l !b.en -- ctrcunscri '~'Iaen nues- 'I V.IS,.IO.O y e.. rra xpenencra "I_If; )' d di~' I'.:31 vic a- ":"~',1,:,,-_,,,, '"'dli-I'..' , ., d" q'lDe' P·-·,Clamas 31'b ···arc'ar"·ade ~manera ,:~ i . ,., '·d- tmPI11;lleD"'Q".'.- .... -, .~_ .. ,':'. ~' d ~'JI,: J-.~. recta 'y'- completa tal como es, es '_. .-,:,,-Ula. ,-, -E":-:II G-':' :!.~" usa. ia para ora imagen ."' porq ue esa ..aisa lab y--,'-, ." £,",-·····1-· ide d' 1- id .'., -,- -, .. ::'- .. .', -,-:.,.,> --. -- - - ~" ",> l~- a acerca e e ' a viu a se encuentra ,8u,ple.rpu,es,tD,plo.r encima e ~I_ ..Ia , "~:t"..."1 ... !I'. '. 0A:!3.pu,ra experie .. 1I, vttar, ,es,: cJQ.m,Q n.C', UIl,2, "-'p,l,n,~ulraa tra .~.~,,!,---:. craves Id.~I"·.111, "I'I'~:I~ vemos ..a vid ....... or ,otro '~I-'7'...J'I:"'=-'- esa pmtura super 'I' · .. ...[.. '1-< '.--'-' ne C,U,I-~, V.I,,{a P~"'II"" '-,----' "'-'-";':"',----[ ,30,0,,, '..- 'II'~ ,., bi.:~.,-., ..- '---:"'-'1' VlI,S[;II"e',s_,_.e· __ vei····1 espmtuai, .. ed d,'i -".'. 'd_l "1-'1- e m ,'. ,-,~ - . rT - 1'1' puesta tamnien -.-, '['.'ie ser-- -.----., .p'Ule,! . ·:1 de ..,'~ esniriu .. ..•. mientos .. " D sde e,c_: .L_-;es·__!,e· punro ue vista ,- e,s.p.l.fl,Ua ":}i",as pensamienros Y : emocioues son\I,~.~/'_'_- I~:~~~i~., 'se pueden _",: "'~". __'Una '.: imag-en es cue _~:,_'--,;:~>' :'_ ~COs.~SD'_,:~.,.~,,:,.~>!:.'I~': .•.....•. ;'I:, ver .•.,_',. " .•.• .', .::'_".
_ _ j ~[l _:.._

,:.__:Ii-_- ____.: _
r

ri

'.

:__:.._____..:____:,\.JI

'.

._.

'_._

.~.

.,~~l.

.1..

(~~l

-.il.. ~

~r'l

~L

'j'

-,

~I

I'

",a-

'~-~I~-:-:'7

'1- ~.: ...

~."

,.-,

:-':

t•

"-

:--'~'"

.,1: '.',

. -.~

" ,.' ... .,:--:, ~

1--"-

.. ::-J' ''·.'-'."'--1 '1' ,

'.:,

---

.·c-

,"

",'

_-,

'-",':

'.'/""

····'·1'····'

,.~,'.

.'

...: .. ,,:

- -,.-",

:'.".

'-',

.':-:,,'

--

-".

".-:"

. -.'.'

--:".,' ..-, ..... ::-.,,-.,.-

r ,:

.-,'

.:-',

1_-

~.'~'..

~ --~-'--

'"

'_"

..

..

'.

'.

I,'.

',"'

'-'_','

..

'-rt'

[.,

I',

II

.....

.,.,'

..

,','

,,'.,

...

,.J.'..,

I'"

'. ,'.

.".

I',

...

,·;·1·-11/···."·:-,·,
~~;~~

-""1
I ...

-:-

'_I',

_'

.l,

j.

_-

•.•

I.

:'''-(-'<~.''C,'.,'-'::
'_' [ .

1'--'::
~,

-,.'

,.. ',,..,-,

'1Ii I~I

..

~..

,'..

!,

'.- __
~.~,

,I _'

,!Ii.i-_!

:Il.~~
... _·,

0.,_ ..~~~
-

·;·'-·f-'···:":

',:.'.'->':._ .~
,'....

. ."'1"""'"

..

Iii'

._,

....

·····,'·,-·1.1·

'Il

-.

.....

.,,'

,.

'11' ...

.,

1.

, .. --

1',"'"

".

····'·'1'

.. '···

I~ ·,·-"

.. ···, .. ··."

..

··1:·:'··

.:.•. ,",

"" .....- "."

,.,

ill'

r-

,.:.1

, ..'_..

_."

.. -.-

,,_-_

_<'

·i).~~:·,

>,1,

._-.:____

~~,

,-".';:

'~-:_;_:::__!_.

~,.':-,JII..'::_~::.:;.

L_.:_,J

'-Ii

'-'-1

1-1

'-~I~

j-:I

,tCi <!I'

.:,

."-,~

••

I', "

...., -,
-I';

"C,.·

-'!I' ----,

,-

I.'

. -~-

,,-~.:-~. I="C-'~I_-,~'
1'1''- I '~~.I·,'

'~I

'-.·~'·.-I

,> :-::-,::__ ,~:-",.,


.,:<

11-_1'

-,,'

1','

1---; ,:.,.

,- (1'-

'-1':-"

.~.

.-,.~

-i

,__-_, 1'---;)"""'"

"~):,,

1-;

, ':. I

i'

,--, ,,',- ,,:-:-,

h'"!II'

---\:~

'tI, •.. ~.

'11"

"."1---'

".

'1-1""

'-"'""'I-'~

I'~'-"':'"

['c·]:'-',·-.·

.:

- ..:..

-:[.

'!Ii

'-:;:'1'·

ri

..

ii!'

,ii'

-:""I"'I,', .,

1-;;;-",,·t-I-'

("-'1':--'-

.-

,,--,,,-~::-.,.;

:_,_',~ il,_I'::'ffi~

,-_I",~

3- ~,. r·ilIO,.··O·

.r"_[Q'. ""

;m'.. ,r.. eta 'n'3:: -.

c.Q.

U-L'I~

..~,~,

"'~'~"I"-::,

__,~,:,,:,

P-I'I~I1'fI"J~m-""l,:a'n[I'0"'1'1:". L, __ ,~'~"._'" .1L..,Il.I.._:"


_,;]i

y,r.. ,

,e' ..'

1,..

, . - _...

··'·!/,-I:.:

.-,_

:1',-1"'-,

.- -

"I-,:'·i-,

...(,- ..._:

- .. -

,.,.,.,,:__, ."[.',,:,,)

..

,-.

,.(.' .... , .. ,

-,

'Iii.

:·'~'·"·::::-_'··I ··':_'~"I'

-,

'iii

_.

I···· ':-..

'iii

,."•... --,'., .

"" .... ·,. ···:·1(·'-: 1·",,'1 .


1

', ...

",'--.'-<

Pi

, ,\"r'__-___"

',I ....

-:," e .. ' .-, sp,lr,I,[DS ~. L~OS','~';:' '1':' vlemos, .I'",I


IC:,';'-'~ Y, --, ,:""..

' ....;..... ,,,,,,·1111!;id, ,-:- d,~,i.J!

totan,i-"
,
,

pen~laDU,eO['OI:~ 'C',mOClOI,D,es,
[ -,", " 'I

d -, " y acntu;~_es,q,ue .DO Icstan ICOD.eIC--·r··',;'!jJ,,JIJo···•,C]O'''_''-'I;n U-I"iIj"!Il'a-~ '~m·~·r;::ligr. 'IA·n·, ·nq,u, ·y-:.'90··" 1~'n'l- uJl., . " o-:'n:'~111"'"0:-·,"·0: f'!·U·I·'_'~~:;jjI'~. , ~I~I~ , . ..",""lI! I,,'S-U.· ..,. l~
"1 -,

.oue,nto 'cJom.IQ u,o,a..


-,.-.,
'i!i

-,(,-,'-,

..-",

-,::.-.'

-,::-

-,

'I'

"".-

(.-,.... ".~,

~ orma ,,,
I'

,esplrmtu.a
[I" '-. ," .:

'UI!.. '''1'1'''1' '~-I .'


".. . "." . '.

...... :1

p.ro-c,eso d--:Ie pe,OS,!, .,-: :-L - .. ,,-.. ... ..······ .. ·,·,: 10, una l,m.I,g-e,q" ,:. ;DI ~
=-;". --

.- .., '-- ..

'C,';".:"'=:".

1.,_,

"1--'--

-'1'--

,'.',;- ....

""""--1

.:

.", .. ,.,

'"·r

'

I"

--

-"'11'iii'"-

t.

1[·

'"

',--.

..'

...

- -,
-.

',

...

, ....

"-

.'.'

,
.

,-'

,":--',

'~,.
II.

=-1'-

'-.-

.-'

"I ".. -.

,"

'", ", . '"",

.'.-.'

.. '

'

/i]! -

L~

.. .\.1£

.' '.H!_, -

.Ii... ' .. aJ ..!IIi.._, -'1':)

--

, - • -- . -.. - . ,_~': """. ..

-_._

[.

'"

I .. I - --

~'Fm' '1:
----

-----.-

I. '.IIl..A

!Ii;;" ".. --

. --_.

--

;&iIiiIi,-;i.1i -- --

d,-' i1Id'll~"p-;~'a~ Y I;(·\o····,'rr-' 'l~·@nl·t-[~iit'- '~;V'' 'l~':FlII'' '!i:!'' A.' .~ .. 'n::-'·d,':,oC"jz"'Qj;


~":" "~ .:._:., -!~~~,I, .':~~I
~. 'JIII '.~'

.~=UA~\ii

> ,.: .... "

I - ',,' . .'~L~

g'jf;i"p----:-·IO.-:···O~i!tI .:__ '[ ...~:


t""J ~

't:~n-·Q,~·rnarD~ ,"'II 11'' ' 11:".. 1M] .lIL~~1 t'·'~ -Mi. l~gJlt&~ 'Jir.~
1

.,..

Copy rig h ted m ateri al

Copy rig hted m ateri al

Las dificnlrades' '..'_ de . Beatrice ,•.•.••..•.•la._..,historia':, ....del :p-- .•.•....... c~,!'~ 'Y' .'.., .",'f),.1 rincioio .1;,,,_,~ 'I" '..•.•. . : •.' "~I ' " .•.', ..: ~. .•.•.. aeerca de B,III. y J,o'2o,n,eilustran otro aspecto de las imagenla~1Ii:'ide I,-Ia·:··, infancia enI c'U~':anto "1 la forma 1;110-" q"';'-'-U-I:-I'~I .. O-IP-I'~~lr~a>~ 1;0;0 10-1 0[. ~."._.),_: : '"' ,,--::'1':': 1,:'- (1,,"I ,5~1i;. , m nuestras retactones mnmas: mconscrentemente somos atrai ~ di ~ _. dos y escogemos parejas que nos recueroan, D[D rmporta til'_~ [. ~I ;;;-~I''. ,:. 1:.' •.. , - - _;:_'I-Iq,ue tan sutnmente,1:,,1' 3. pa," dre:,[:-,-,ad,--, de q,ulen, ,todavia __' 0 maare .. __ ,I!!I~I''I II E--I de seam 'OIS, er amor que ,no tuvnnos, nntonces [,(;It,amOS a 'merza De, ,,;,-,-,'",. mtad - de q··lue-:-.'", en '1111'::-" q,IlJe no II-=-;Ib-::,t-"I'-:":/'--- '-11<1,:) f: 'I~': '~',~~ ,c;li,.." vonnr 130- oe .',:' ,~, ,, d nos uen JlO II'~: 0,···.·uvimos ,,,~-'; '(l~I"1 ep. 1'<" CU,ID do eramos P eq:_· ~·",O "~"-Xi"""'<:' uenos, E~·-i'I';:'·' '.: 8,,1 en aqueua It,> oca .s como h b r I' -f';::' \, d ," d'errota y arh,.,ora estuvieramos .. -'.. 'Il' - - : " IU~: eramos IU,_I,,[I'.-=OI una ,__
,i " s.a •••.
'
" .,~liJl ', __ ~, ~'._ ~ ,.

,].IjI]

.. ,_' -'

_-1'1_

.:'_,('

,,-~

- __ ...

'l[~

,'_,'

~,

['

'1_"

__

~,,~

I:..,

__',1

. -_ .'_,

. '_,"

-:_'._

!J

I,

~,I

II.

_..

"-"'1

1-"

,I

;Ii

""

'.

II

';-'1:_'

I'

-I

~:-

-"I'

'I --

:.:,

,,"'1
':

.,' ,-

::'-:f,-'

-<

i ---,:"

:':-

:~~~,,'

--

'--I-"-C':-I

-,-.~

'-,!!!!!

,,"-·"1'::

"1,:',"

1.:.

:.

"."".

".

;.. ,':

'I~ .. ,n·:

I·-·····,·

"':'1:'':::

":"~"-:--I'

"t'

"','1';

-·-...:.·-·:

-'~-:··'·'

..- ..

'f···-·l··.···

'1'.-'1"

.'.

~'''o'

.:.,

'.',";'

·~···_J>·I

1-:

"~!

',~;

':-

~-'II'

-'~I'~''C-

~:;~"-:I

. ·'I'>···-·'·r

'-,".:

"'-.,'<)

.,:.

_:_·-.-'-I····'··,,:

":"""'1"-'1

'

. ;.-_' ..

->'"',,,.,,":-',,-.,"<

'-,

:'·.-.':CI··'·-~'·""·I.-'

,.-:-"--'--"'::'~:--

,"--~",-"-"I'-'

_,;'1

I,

'1.

'111-,
I.

_.

..

_.

_.

~"I
:

..

I.

_.

l.

_.

'-=

I-':;-l'~-'"
.~. "

'1-:

..~.,tii!Iii,[~',

.• ,

"_,<"""

"i,i

I' -'··I·'··lll·I~··-~I·'

I· .. ········~

·::,_'j'.·'i·.~··[

,' .•.•

,....

1-

l,

:':"1

(1"1

·.,··,I··.""·'~',

I ,_"

..

";.!l

1'1

".,,~,~l·

1"

(.-'1"

~·-'II·

..

-'···:'···,·"_J

-" tratamd'0-=;1
\ t •• "

}Ldilln' ._. -"~'"'.

'de'_:'.... \-;,;' '",

'

, '10',"10'-'-"D~
't'

'1.

r»:' a·'---·-" .
.:.. :; • ~

M,i'en:tras 010, seas consciente de ,tu anhelo Ide amor ,per"fecto die:tus padres y de las heridas Y' los: resentimientos Ique has lu,fr,i1d,lo" e:st:its: condenado I, tratar de remediar ma, si,'~ua,lci6ne,n ~,IOi5 afios posteriores, Tratas [dereproducir la situacion infantil 1[:10,0; el fin de corregirla, Esa compulsian inconsciente es un fac:tor m,u,y'fu,lert,e,pero I,:en,er,al~ mente e~'~tr'~1 ofundamII,~'O'-te escondido de tu compre pr sron conscsente.i.
, ,~,.b.l.~
,,"'

.~

![,:Ii

......

'~"',:.......:..~~t_.:_._.~a___:=~~,__

il

~~~,u

"

;".

IV

.. ~, _

.I.

-I I

~'."'.' ..H·.:.,·

I •..

'0:......:.i·, ,.,. '-

II!'

'i!o_

Copy rig hted m ateri al

,me D"-·· cesidad de creer::-,q'.11U,~':~,UI~,padres-..-, son p,All1e- .-, 1,0:.'. s, puesto -~ ec ~~'II ·a:·II~ :.-.,'-.-:-' e .. adr = ..;:-,.::",· ,··f·-' q0.'1' ellos son todo lOI lue existe entre ,el' ,0' ella v el' IC:I(O,S 0 ' 1' } (IIU'~',· te C-,~nd110·' 'p.... '.··'r~·'·flID,era, m '",.-_~_UiJ.:.> .. ·,oc .," P I·~.'~ -:1·-' ' de ~,~,-br I.IU~.I"I ..,:.' ~~, i~ 0" . e,iLIi.::~rS,""U, ,,[ie::.::Jq .. .... -,-,-·'f."...: ..,.'.: ...,.... :,' :'",-". ' ' ··]' ,- -",., ..,. ...- -: -,:..... :-, ... 1- trata rna ama_U1ol"S,;,, Id··'·I .~,a.ner,a ,p,eruec..'[._:a 0. I~C.,1uso.., que 5,1: 'te .---~ '·::-1 ,-. ·aI···I'·'1 ;1 __···, ... e ",-,.,'.-'--: :.~- ·_=-:·1'1 .. -::-..-: ,.::. dd lmem asume que db ser CU" ~ su,y,a",_.,a,~_o que generannente no __ ene pa, conoce a ninguna otra familia de manera '[an,Intima 1(:O'.D,10, --. siente p- ro ... , Para p- iodI'~r' - com ,··a;rar 'C'U' situa "C'<I"·O'~'D·'- EI'<'n"-,--I.tonces [~;~ -f~ dl'l< d ... d runaamente-' avergonzaaota(:). dae I·_::~'I:~.:..:." ':parre <.~ S,l que, equrvo esa .,' -.)' - ne " m en d :e:b--·,·e·: ...' castiea ,~I,O·"···· .. .... abando ,n-· ad ser r ,a"d_l__,:....:,_,.""'J.'~,....:.... ",,3.....:,,='.~"~" ·[·u ,P 1~,J;,_~"sa .q'" .• '~:A,'n :-.JU",,::_-:._.: _It;,,aU, "p···,··.'·:-, ,.' - md ,ue est .a ,'= , .. c"~i·',,--, docon '-, .. .e' -"~" / ',~ra,cuan ,:0: e'I'mno u,e e,s, .. crecienco IC,Q,mp)r,eo" de q' ue ,S,U5, padres y'." los 0·";..tr O'·:S::, adul tos so 'n-'-' '1'1· : m:1'J,~C':ml·I·-:-IO·'·.·.'S··:'I~Dl··c "1,1",,,. ', ..e 0;·.··51,' perfectos a,·· ,.·, 1 fe. [-'I' d-: 1"-. '. ,- _- .: .. _- '='," -.'.-', nenen pro b-'-~,;,_em,'as'I_,a, verguenza y,a se encuentra P'C'OI. unaaada y ia '11~~I:II,,·'t·-o······· mem rte ~.·,-,-,:,:~,-,.'~-'-- ..·:-esti -.-:" .p:e:,t(t d.'.,-:'~'-:,d:~i':-' e ar,ralg:a.-~,a ,..-;:~ au - ... esnma '-:';7'- ,--"S_,I al_l:a· a,w_ ya ' .....que .',.',:-_,.~l;I'··' --, i-II '--:',:=S(·.be':'''':.,,' ,--,.... proceso ,se, d anemos . /... . :'este aesarrona en I'OS casos m _a o . eral so n-·' ncap a- , I.~ I~" -e- ,',~Ir.,,_'.[.'-:,.-- ltra - ad 0-..s Lo" s n ·I~',...',i_.',:<1/ g QlO' ''''';~-'Q:m e··n·te :~:~,I,..\-I~_I_r,';A:1= . ,;, _ ,1:.:' .LL' n !\il s .' d "niD~0-'·5· J~::'_~I!i.:.:,ii._'~~:.:_"~·", :,',".:" .'.e 'h>';: ih '."'· f'-':~"-.. ,,-.. 1';,···· ":..'erd "_~II,.'~::" lil~:,· d,ucl_-a .. Ies'_c,ruc cts ··-: ". c,es de ,pe,rC.1.1r '.1,a,"uen,_:,e ve,.r,IUl,era,I_:,e de 1\,1cOO .....'. dest .:.. ··i-""", tiva 'd,"~: 1"'1 ,"';A'n-·C'··tc,~ .que·-· ..a'-lm-·'-lb·l'~le~'n··-:- 1'0':' 'p-.' 0-···t·eo'e'· 'Io··'~ ·C-:·'-U'· ,I.:.,":_,.:_.~'d:' t-' ':id:'~1 :e'~"'. ~_ .. q.:' ',u·,m,ro·:····'n'rlu"y·,'·'~·n··· q:··'U-I'IO ·o·=··, '-e,1 ,:.:.__':,- Clru,a, e'~, IAIE" h'-4r'~IJiDL,~ t··' ..d.J:_.Jl ' m'; a·., ··..-I,o·"' 111 JI'i-II!",. D~,lJe mo-·,dl'
I l~. ~._

~i!iJl&.

_ ...

..

~'.

=, ~lrw _.

·--'-1

.~

.'.

'1·'-

ti

t:III

_. ~

.'

AI.

..

_'

_.~.

lAC:··
~ _.

·-,··;O::··i~

:,_.,-,..

.. -.,-:-".';::-.

_.

i'-!]

I~~~

ILJ

'.q_=

1(,(1,

'11'1,~:r·

---I'''''':

-,,;

·V·-:'·'::>i7

'-'-:\A n

4'~

'--,'.,' ..-, .. ;,.J:.-.....,(,-:;~_,');, : : ,


'1'-:. I(-_'

:,,·,-.I:~·

,.,

··~··-·I':'

,=-',< .. : .':-::",

.'.,":

::,:" ".'. :,/,.:'

1":·'"

i'··' ,... ',. :,.~ ,-"~,,. .. - .... ,;

ti.

'j'

1"-1' _.,: .'.',

' ,:"-"

,~

.. 1, , __ .!I!;.)'
I-:'~·':'

.. '111;..;,'.

~,-

'.'

I. p' 1-

'i·

,a.,

~,.,

~'"

..' ., .'

-,,:

.. ,

1,'1

....

',',

,.'

.....

,~,,",,;;;JI'

;;;JI"-o,

'!iOJi',,",,;[Ij,~'''''''

-"

U'

"':

.,- ..--'[:-:

-'[',(,-=:,,-";-.-=--. g

,~:.:.-..:_:'~'''··':~

..'''-··I''-·

~ ......:'.

1"--:

:.=-.,]

·1... ·

,',-:f~"

'::','i'~

:'~I

(",-:'']

(-=:-1'11';

(~

(,-.=:,:.--:-.

l'l-I'-I~':.~

,-:-:!\iIIii

,1"'iJ '.-

-I~

~'I!.,.c..:.

"'.~

0··

'0·"··,

@'

,I,' _

._

ri

'I

~'~

..'..'

q'.

__

"'-',c'

:>',_ .'.' .'.. ,


"l!

..

I....

..'

',_I.

_'

.',

, ..

:.;i:J

,;;J .: ..''_"
,-'. -',-

"."
'.

.. ' _, "." _ ..' ~,;


,-,,-, "-'[

:..

l, ..,.....

", -.

"",.

'y' r :"..'

'.

_.

',-·'I.:-··",·_·-::-

'1-

. ,-,

,-

-;',"

.-: .:',

'~'I

".:'

['.

_- ...

-:-·i:

1'-"1"'[

'-,':-.

I' .-.-"

'---:',',

j"-

',::·-·0"

···"1'

:.,.:,

'

I - ..... .-.ir·-'·· " '- ..-. : ...

.".".,

1,,-,

1'-:-':: .. :,-, ..:-;:

'to

"',,,",,1,

~._t,',~l_.,~',:

,;ii: ..

«('1"

,I,",'i~'

,1ft,
11

,t·--'···Y'CL'-"'I!..c._,,:c~
'~,_.~
1

I~

l·'·-':' ,,_-,.,'~II,I'·D,'

;=y:--.:

>-"~~',':I

..

,m,

'.

,'-"

' .1; 0·':'.-'-· 1 . ,J,'

II""

iI!;.,.'l

1.:....:,IIi;.,., 1"C'

1:,,'_""'"

""

,oJI~,

.c'~,oiJ'

"I ..)~~,I\;,.,

·~~r-~'Ir.=-··~fr',u·,' DO-' , ,Jr'"


;;J"",.

d· d·~ , ,cr,eicer e,n SU J]lt,er,l,or u"na v,e,r.g~.'ul~n,za ,S(!lC,rel£a'!i' I.'.)e m,O:I.... 'q._ o,e 0 : '1',,'"'.-, .. ,, .'.," ,., .. ,~U1~:nenr;an d"'.I- '·:.111Cll,,~[-a,···,es, pl;,ara 's,Clc,ar11-1··:· ver' a: "a, ',Ila '.',uz'~ g .".,'. "es, dl·,-·'''f:-'~""ll,t:·'d·:~-·~·'-':." , , -.,..:.., ,a ~,-:···-·,·d~-li;d-'- 1!,- 1-1"-::... '·E-':~:--~·-'=-~l-,=.~·:"~-:,~~-·-['-:d·-"'~:--=-'I~."";---:-~"'-""~,- ',=,- -:;,~ --'~}I'j"~'-IE-:-' -,L·,.."",' ,'-, '-" ." ,:_ __ ~:s,as],'c'om,o to'·.O le·$,t,e proces'lo~ e·,1 uerSC,UDfl,mle,Dt,o Id-",~.q~1 U-.-:~~,[llt_" a~ll,p':o--: mll(·.mjj'l ,p~n" 'l'~"·f·"'a-;-Im·· A.::I! :"1111 '.'"I'~m-·,I'P-;'O",J,",_.e'~ :~;~' 'pLl1ie,-·'o· ·.'s··';··:a~I •.--I':I~ll~'~I. ~I., ,~, , .~ ... :q-~i'u-,:-' _.~_,_ ~ 'L,3'-IY··,;·,·/ __,I"t)i,_ ",JI
".-: "-.-.

·· n' par~.lI1 [~ ,j,'


r'"'!i .-.'-"--.'
-. -='--'-" .. '-'-'

..l!

I :C:,'U"

0·' i ,: _-.

'VO· _,'/,~,,_, !'\ I,"':_' ,1:v.sr-· ;~,


(- ..
-

_,1,_'

.'~p-Ia-:,
I
1',-'" .. -::

'LJ

---,0,18-' n'·.-l;~'n~ilo'-,~s~:, ··';D--I';:O.·:.·:··'n.. I'C·'~~',S-:.·•,o-:'nl,~'it"-·r···u'-y··.'I'le·~n, __ i!OJ _ 'e _'I. c ~. _-,~ .~, de--,£'~~~',ae!as , -' """ ,_,~
---

'C"e···' ~,:= ;,~, , _:'_;.~;.~ __",~.r_:__ ....


,-':, . -.-:
I~-:,::--,:-.

r··' las·-'t-·'I'~~,au.,1~,,~ m··'",;.'~,_ "r''-'I,r m-' ·~o-~ I~_,_ ~nt·I,,, ,.. '~~[':
:~": ... 1 ·

"

'

.. '

V-""IO- , h·,-I~, ,' ,n~'.~~" .. ·· ~<.. -, :~PI~ d·~· 0 .....


'.~", I

Dn·--·
"j ",~

".- ;._-:-- --

~I

-=-: .. - .. ],

~,

.:~.

,1i,1i;

'--'1-''')-:-)

1,-'

'_"-.:.;

--:1,..,:'

'.

'",l"'_

{.

.~.

1-·'1···· ·--.-r',.,

. :.,

I'

"

--

--

_..

:_.

..

_.

,~

.:

l ..

,q·.'I'IU-,~' 'U-I'-,O--' , 0:
t' '.-." '.-1 •.•.

no~ ,re~~o;ib.ie·
-1. _",
,-.1 " ."_,-

I~~~,'I:".

·C·"O'jjl'U·,\~ia·~·
"I,
"JI,_;o

,d~il,~'l ,q:~-U'(I'~ -s.···~,s':u.-··...f'~r-?.BI~ ,S,l~[o'Q.nr~:-rl'-,--·:a·.~~;''!a, ·m·:I\·a··~,ll .q~1'-u,·,e ;o~£i~;.~nl~ :I::I"-"J . .. ~o;stru"y·:;d~ _


'-.'J[, 1"'.'"

",CiI;,

-' '"

"

'

,ft , .'

·t,1

i!il"," ,'_

.. _,

..

'

1· I,gu,a," que C,l:ente~ cJ a,_,,~',.. , '-1'1 ...- '.' u,n,a ",1" ..·" '.. ,_:'."..-:-. ,qu,e p~,an,ta, .. ·-,·i,"::' ,a,d-:" :~" ' ' --''-'~'-' ,-" -..- ,'::_'d···-i "r,Q,scurJ> ~d-~-:-,_I." hi' ,ay I.mpOI,rt,an,te,s: "".,'~'- partes.. ,Ie..' -. u,no ,m.ls[mo q,u!e 0'0 Id-' L-' .u,z,.~·.e _;I ' d. ,,'b,"'-' -:t-·-- e,n :~1 pue,._:e,n , cre\ce,[", ,_... "(,I':~' d- 11--""'-ICIO'D.'C,I,e,D,C"I,a,_.,le",Jle,'e,D,_,ra.,f ::;'''- e·, . :(1 'mic"do el r,e'slentimmeo'to, 'y,",' la v,erg.-"ulenza.,.I de'l nino :1 fin de ,d-::--::_,'-::-I' ,,'!b- ..,: ..-,~;..::_,,.as ,Im,ag[enes, ,::::--'1; .~. .,_:,_escu,_rl"f '1-:,- ,=-: q,u,e h- ·'~I·-::C:~ ·d-·-;, ,'i'''- 't··..:.:./:-.-. ·.:.:~·,d,<,a~ ,= n-·· 1:-;-1 m-':·-:·· ,·e··-I'['···,._' _""an, ,$,1:..·:0e,Q,_e,r.ra,: e·", .,3 ,n, erro·_ _-_iJ p,.o.-',' e·I~O·. :-:-j':'-I';': .~..·o-.~ I,':I!~ (,:.... L'~r (d/'~;'-::·-::',·~c:t(·~,:·., ..r t··,e·,n.em_ q. u·,~ ,,'-'t:',:-"·, IS,p.... ~S, o ,s .... ~r, D In. ,~ .·D.;rC·le,n. [e ...'E'I~>:~C';i (",:,>" q..u.·,e·, _' ,- ,- 'II~I ~:,- ·I,oo.a,[ ,I ve,r ']"'.'1 '.;:er_:_.I_;, ,d' I d'{I~"'[,,t,,: 11- .(:-' I:"'~'·· ··1,,; m,a,JI~,ra~,a._os,~-I,-,'=-' en 1,1 J.D, ·f:.•:;- ",r-: 1 :.:,a,v 'd,., ,:..:_eco,m,o _,u,~,mo,s," '," I-"t·: ,:t'_'<-,'d , :: ..,,'.-:'.-..,-.- "'·-:-'d··~·I ·--·· ,--.,,-.-:-.. ;-:. ,'.-:-.",'-:-' ",-: ·1'·'::-- -:;-, dl:',I·····:f;,-:-·,·····,·· ':_.:-.,.' ·d·' /--. --- -,,<·",d·i' --.., ,~,;, S"I"O [,Q,m,an, a en ,cu,e,nta, 05 .. ··,e"ec,to,s 'le n,1Jestr'Q[,s ,P,I ~_,r,e~l"
;- .'~,- "-I' .',

L- ~,J P
·-·:<.-'··

:·'''''!i'r-\"''III,

'~-'

e····'v;-"=-'.I~'tc'..,.f--' ''_"=.:' ~._,I'~ t-'o··-:··d··· 0:::" ,:....:,'~·,ft,II


'-Y·····,···· 'j ''0

, '\;.i;_,

1Ii!iiii']-; 1':.:v,I,=.::·
I."

·d:-n'~llo··:lr·=' ,:,'-·-··'a':_: 'p " ;·~·d-;!Jj'r-l''"'ld'i,o·-:· '£'Q


,[iii;".;"", '_:.-'.: ' :',
.

·~;n;e .
, _" '...
~':-=;.I'
1'.

':y".".;'
,"J',

","j

.•

:,"",

','_

,",

,"_

~I~;:._::

hi..

','1'---;'

'1'1,·-'

u-··n···~·,d·,·'tla·n·· J '"",",:_, a all~;",..,.'o·-·"n,'fiii:'i, _<i;;JlI""' ·':_."Itll ,:- ._,c), ,S"llempre es,,_-,a, III e,n
_ .....:.:.:_1. ~ '\;..;,:.:, ,--",1,,li.IIi;;,.,.':,'(_', ,.:,~,' ...."...._:: .. ,- ..: ..,- '.', , •..
',.,--'

d;f~~s~;
. _._,',', .-J,.'

._1._'

..

-:l~

,~'"",,::

;.~

,- ..-;

I ..

r-'

"

[:;'_'-'-'=-I"

~'--'I'I~"'!"

"

'.'"

.'.

_ "_,' 'I

_~,':.

. ...'.. __ 'l.!_:='_'11.

' ':._":.'

....

'.

:~,I_. '.'"

,.:,:

,:,.

_~

'.

_.'

..

' _ ._'.

"

1,_

I,

•....

':'_

'_

"

-,_,'

_ ..

,I!!' ..

c:--

/'1':"1

. '1"- "~",,

.:=-

'-II(\'J

••

,'!',

..

,~' .~";-,.,-!.<,,:,:.:,~.~:.-,,.:
_.,_.f

'1-":
_"",

'_'_'

'_

I,~'

····,'!I
"_ .

'!-,.:~',
~

_"

_"'

_'

" ..

_'

'.

"._"'_

• __'

'__

'_"_

' __

.~I

,-,,~

__

.'

__

'_

~l

..

._

':'-1 ',,:,~,'

~,.,

.',<),.

.11

··--·1<'·-'-.:-'·

':··.-'

'

':'C·;!;'I·--'

'te·'":·· 'o1[1 e·."r;· ,·q··-IU--'.- ·e'· -c' · -

e[S'[,31_0, p"res,e'n'tle~

- d "··.1,"1 •.....

I'

...•

:d'le···· ~ h· ..,a~~,~ 'r··0· ·Io'r d-" 1 ;i'!l1r'~ , ·d


'''_ . -- l - '11r:J1 •

- -- -

- !,' -

·_·· 1 - .. -

_,'.

-':~I -

A,I
I

';b-_.'.IIJ./'''P'I·n·-.'[', ,:i '~'· •


"

--

'.q- 'IU'.A '''_


,}~I

.,:,
-

't"'--:A,'"-- ..:'] 1.'Ib:,':; 'e·~· ":';' 'p-' ·u··, ·d'_, ·'0-=1 ih- I[IR:b=-'o' r-lil'm ' "il' ".:JI'-·.) n '.' L
- -1,

~1

t'

','

'~"'~'l

'

Copy rig h ted m ateri al

,- -I

'("'A..(.~,~ti ,_-u\~ ~,!I:i.' II#I~

lo

ICtJmo' disoluer las

do:S,:

i~ma:gen~eS'
(I ~!i.)II~ ,',F;tl~

..... , '

,~, :~;.p,,~i() S' ...'!f"'·O:-' ," U'~~~,I~"

'q"., £I ,,""-"~

"U~I

resul: II;.,~' deel ,~~11i'

'9'
DI'W~-"

'~1'IS"'-"

pensamientos y los p'r,o~,e.siO,s:Idle, pensamiento q,ue'se dirigen hacia un 'Ca.~RaI, e q:u ivoc ad '0' afec'tao, todos I.os: ,c.'t:r10IS' niveles Ide la voluntad, de; los sentimientos Y' de la expresien flsica, Siempre crean circulos viciosos. Estos l' ~~,'~I circuios VlIC,I'OSIOIS; 'lie atrapan, te po,oe'Den una suuacion de desesperan Pero ~.~_ cuant 0" se ,.- m---:'p""',iiO ~'l~'r~'u-";-l'-,o-~'" ~11 U en ,~ ... d '·v'~c··,··_:_1110-:·.eO·· te 'l-""b1'~t-r~a:- !~~ ~p., .. ".iii"
L,OI
~,1Il _ "". ~

~_,~

I":_'~,~~~Q~"

'Z ~I~ '_ I.I""_,:_',:____,··'-"1·';

;_:'

~,~,

,~._I_JD_:··

,.

I~.·

OJ

_.

"0"
,~,_

"<__ __:,

_r •• ~

~,_,

~_.:,

~l~'_/_""~

~'

: ,II; :_ ;1,1 :~

~-~

iIio;J:,

,.~,:'

-"~~I!e' ~'" iI¥,;);

.&, 'e-' -~'~l ,,'_/I!;i ':::: ~,~


~'I

,.:mILl

B'!Ij,

Por j,o tanto es ,~.ndi5p,eD1S:I'ble' er COlD claridad, cornv preader y abandonar los componentes de la actitud Y' el comportamiento que' crean el c,l,r,culo vici,Q"S'O'" Esto siem,pr,e'quiere decir realizar un cambio fundamental de' aleuna ,C,Q'D'- cepcion '·'~.de "'11 D' p-'lrOi'jiiIiii""I~I~'o'(:'de p'~1~'n-:-I[~!:~lm'!-:-lll"':~il:'''O''':'' 0 ---'-~"D 'i ~_~ .·lI p '1~, d '~d-'-I -- ,a"", I",'~:" a.''.':- 'f' "O:"""I'~:m' P'~Io!'n:' IU!~ ,I,~ 1: '·I-:d:~!''~ ~u: de b g~~"r'-' id d reco "'U-" ocic co 0' 'r'a-' '1-'(I~,- 'q~"UI' ,,:1'" g'q11-"Dl ocac com,. '.' ' L -'-~-r-'~:, U:/,.' existe y d,e"q'u:e 111l:1Dt1'C,3!te Ileva b!aci:~_lel ,c~,rcul,o,V:~,CiOS'O,? ' 'c'C6,w:o fUD'ci,o"oa, el circulo ?I,c,i,ol'o,~ c'C'u,i), es la, idle a, ver da de~,_ q'-II'U-III~le '~'O;'rr ~,.ep-·'IIO··'JU\"'!I! Ie· ~_-,-,-'--- ' es .'q''IU,I ie 'Wl.r~;lv";I~; ,d' rl!!'li 101'~~,) ··"Cf-,o·;!:'m u;.. __~,' . ~. :~...J ~ h ~' acuer d.'0 COl', el,a idea 'vier- d d-e,r;a te ]-1: .·,I~I:' .1,~",eV~lr1.a•~;.aC1.au"n . mundo a:b"i,€!,fto;, hacia una secuencia be',nig;nA, de exp',f'e--' ,s;i.'o,n creativa de ti mi~~lmlo:? 'T1od,Q esto debe ser claramente pereibido, comprendido, heche consciente y:, eventualmente, experimentado emocionalmente.
l

,--"g,-- I '_ '._:__.(' .~~~"

...

,W'

!.

H_·,:

.I'

..

~~li..-,~I

..

_-\p

I~.· ~':'_:, ~M!4,

.=.

~,~

[~'

.....

'~-=-u'

I,A

"

,"!iiII "iA'",",iaLll"

I .~ g 011

,.Ii,

Fa,~ '~;,U":,,,~,
,iii!

I~'o!i '-,.;, E- . ~~: - iiJA

,~,I '. I ,,~.,

g,;;O!i1 Qrr-:'Fo-t
~,'"

III,'~

g~ p, ,- ,-"

,I""",;

I,

I I",,'i!..':

, ,,:':

Y _ s., G,

I'lj.

",,",:. '.' . _ , '.

Ii,.. '.' ~

!iiJ'P- -: 1"",I'r U..I,I,_~,

- ,"'"

Ip, ,p~l'tr~1 '1Iii..~1 ~:p.,

11..

-',1:,_"

'ii:V, '"

'""III

'!WI...

'0',"1

..

,,",ce,

g,

~." ,"!;.;;-,

.'.

!!!I.;;

'","~,

.~.,

..

'.

-'-110'·";'

,lI!.,~' _,~II'"

".1 ~ __ ~

Copy rig hted m ateri al

Copy rig h ted m ateri al

,.&,

1165

,4,

I~

l!IjI 1l&I!I!

Vi,~'u~"~A'I-'~;~ ~;'m"-'~I"~'n"l~s.' '~Ii1i"~ :q;"lu~'~,e"",p.,x-:p" usiste @'D' eleiercicio 'tIl Escribe afi:rmaci6"n, doe 1:1. vler,dad relativa a ella ,a,r,e,a, espec:tfici ICO'D, eJ fi.n, de reemplazer tu :fal~:;;a,Ic,o\n,c':~,us,i,6,n'i M:,edi.ta, C:O,g esa arf,ir,m,aci,lon, e in:vita u _ " ", __ _ ___ _ _ _ _ _ _, ., __, _ _ __ ~ a"tu Set' Sup" "'~,,'~ ~que traba]e eon_, las voces iateriores _ Iqllue trata n,_ eerier -p':;,a,fa__,'_, , I ,_ _ _ _ _ " de: hltCeft,e va;lv'e',r:fl ,'P,S; 'v:i,ejas, ereeneias ,e:rro:neas,~,
_. _~, : ''''~I

,01 ,~,~ IA.

,~Ik;-': [~:~

... ~(

.1

. ~~,,",

.. -

~II'

> "~~.'

'.

_·'~,iIl·a;'~~·

~\:.

~ll

~1»,1~

. ~l-t~~~I"··'·

II!I

..

)J,~,I,

lI

.. :~._

'UD'I-;iill ,g

,_!

I~

Copy t ighted m ateri al

.•bi~o,e$~s~tirni~tos;e~l
f.1IU!itd
II!!!!'

,. encontrar ,u:n·~,U'~')O' ,.l",.ca ~-' , •• • ,rm,,.g,;'· Ill.,. no tenerquene :r'lsfuna'f,,'e:' ':tM,eDB\.i'D~te,:it)rr. SDloliJl-' - ::.'

h.c:Uc
,LJ,_ ~

'14 Wf'i~O
,,~ ...

,.,.:t~':~D,'-'~' ."'fI_·~I'"I~..., •
'CQ"'\,i,~ 'fD. :.:' ,~. "'.'~.'I\""i";·~DI ~LI; "

I!i

sei. h'tlcM Is i1ltllotl!l.hiefom:te


-

.. ,. ~w.

~;OJJ;tJ;~i ~i.rw
D£.:~ .. ~iJ.'Ll'U"';lf:W

"'-(1

,tie

est« in.. lEl,e htwrible sentim.iento si m.ll,


~rist,ilift.
1.~-""!'i'iI'fi'

UGj_

~!!!"'!!!!"~'

m' ','
_

,-I'"' -- - .' ..... -\~II~;O~,~'O. '~_"'·.<#:..'::;#Ii~.-'.i'~, ,:, ~ ... DII :-'.~ _;f'I:iI'_~liI!';fiiIi"_
I.

IPW::S;:::,h:/:':'as~:f.~i:~ =~!:~·de 1'7"- ttemente '111e


,tlmO 7ftJIJI
I

.:M

estwoo dent7D tie

r""_,1I~_".;<,uJ,~-.',~, v

ten,{a
.'
I.~)·

'rompene',ttl1i:.'

10

f;:DftI:ftv:A'H'ni:II!!'''''~'!'''"!n;,r~\d~,l'ii4 fttd;'\iiW'.
,M,',I"V;il

t:';;;'~.Ah".,;'e;.~c·;,,';'fJ'c,.
1-'0'6,-f;.J'D . :,. ~'JII!~~

. lebtt· las est_do 1Wgmtdo ,1I:ra ms' . ,er aa ",•


-'~'~""'~U'~' ~

,~~,~u_

,O~,,.,l1'. iN'II. j

'....

;"d~',nC"

..

D,~ t: "'. ~,..-, ,-;-,- ,.:_- -.~ .., _:/...

L,u:ego del este iate:r:c.mhi'o, 'Co~""iese sumi6 nueru_~'

:.jIH· 11, ~

./I_"_~

01-

'!Un

'~t~'" ~n;': ~
.. ' , .1

. '.. .:"... , ,~I~rIJ~~.' /

1~'~_·,iQf:" ,_ ,0,1 ~h"DAi~:C-' ..

.rlft ...- c,tlllbtI

~I rl"!~'I.OI

.'

J'fI,tj

pms.aones. q.1HJ q~'(Jm,.;t!e ,,·hor. Ifra: glolnoso,~ Jlr,Oplllf!' p'I: t:ailoJ tse 14",Ie'rtJ. tie 'Con mel p~ni pie Y' ella;g"j6.~iVuPo';'· slion, ltie' len.er:g'i" ',":'_tlm~elJre'.gye-_.~rCon/o"",' Connie' ,$'1

;~~:'EE~~d!:i;;.?S;~*;;~~c:u: 1M ~."'~M&ll'oJer _ E el_~


.do$~:,

~.p~~~
I'

.s IIJ' .~};,._ "J J"J ~'n;A'A sa'c.."~tIi ,ruttJlI: ,,'lStJ_I,tMl'S, ,I.OJ Iri£;WIt:;U_,~ SIM tjti;~: P1fJSIJJtkz empez6 ." ,tlejtJr ,,, ·I.--F'. ._.- .._ .• ._.__-.- 7' ,~.tl;''':tel.. ;'·1·': ;..... . "_ _,.'. ., ' ... Hn. Dlleu" .. _ ...
U~,
'[!j

,'I

,"111".0 "

tI, ,,~ .. ,.~.~

• .,.g"
fV~KO_

en u;nd '''''''Zit, en
~~4tifJ •••

..

Enton"slesllgm9"e .,~~'U ... "


Ii'".:

ttl II trallJes'de

'"I':!'~~~,d'~d'''O;''M'

de·· t: ~iJa'
I. _

····'j·..,";'t' .\I1;.~1 """,."" ,I-":J,~.,.,~,~p~. ,. n,if"I<' :'J"~' rc ..~· '" ,Ul.'I,,~ .....
;._n·

',;'L~'_~A"~'A' 1fj,CIIIT,_I1. tI! ,¥,',r.A,,':~lr··••·-.":~~ Li J'-~ .T estimNlante ,.1:410$ ,~_".- - -.. -.---dimtJsgrolla. (/,Omnill"". ,._",~,~' .._~'~:~~"I'JI~ pmtmtesy·le ,-,-.~-,~. ,_._... . ---<-,.
~~,I-'~~d~' If ,~._~...
c ,

sa: ;;'eri,;,~ttmltJ5:,.-,e..~~-,'.tlq,,~se 1i,. '.~l~'J·~' "._~i;J.,lf.. ···J'iJ."~'~~I'--:ii:",,--'-' '~-' '-' :"",,,,, ';;~,~~ .
,~,

leilll, y de' ,totiOJ' ,1'0$ 1""'{S"fI1 htJ~"t(J,tlti:ol.I,CII/J:rtfJ t


'ftAiI'I,i"IIC'" r';U"~·
·iII'.".I~' _, .

Duuc~s~ ;;'~fJ,,! .~.-'t:I!"~ompi. ~


,p-',"'"

celebraatJfJ-

I:.~. a.gre~iwa en~la


ongl\",;l" del la'
"-ol~'_'_;DI.dl'-,· ,.IUU~,., .....
"~,",,,,"u

-,.~J_
I/I· ...

1_._-

-'--

..

' __

1._.1

D'tJ:m:tr

g;.~~o ,4 c&I:nztl., ~,,~J:;: 1-"~~, 7 "2'~ ·~ .~iI·:0~~A) . ,," ",.IVR.iI',!C15 aue ,UI IRa";..... rejlexitJn.hs en torno' ~l. .Je,..."
A··
f"

~.D'
I~

dah. eII' .. t•.' qIM SN. ,·r. n;o'ler.


«4~ti,~,t.is;~A~.···

'.',0 ;i~~ qlfe··~.~·····serm;",~··cinno·;,


lICe

:i;·'e·.·:·~ .. ,l::m.·~'!7i '. J"-- ",_-.. --_~J

btl ~d~, se tllil' tie'hltiJ temer "rn ser

,Cain.if!' ._ - - ---

Copy rig hted m ateri al

ii!!i' S-~--,I "~ M~


~ ! .,.. ~I ~JIll

. - ., -i.-' :<<1i,P!ii, _ .' ~I.l

..

D:IOS
C-~'iij!i T='~r-I'''D~'r' .-:~IljIWl~_.
!

l.. _:_. _
J

Es;ta,ilustracion, es u-= retrato de 11, ,real'i~la,~~,que e'D, cada Ide pe~-so.lIlIidacl, ,ms,tea, ~,uilares::1.'tflv;es; de :!O\I' Iq-~'_lle~,-, Ser S'lupelio. le' rior brima b~ciael,e:xteriDr y otros en dlonde el Ser I . ~ilDr D,IDI ha sido ,0 de~ .m,odo se pu 'e ver ci~ 11- 'D·~·-·JlI,:IIU'-~'d··1 D'D-:- 1'.-1 eup--:-,atO;r;r.tID ,--D'_'U_'m an- _'. '"'" en -'r--'D' t WI.· 1 I .!"",,":n:.~~11I; "m.I'~I"11 - ..~ ,,:t lUllares" tanto ,eiSer 'Infe\no.r como el S'u:pe~r,i,or'lellm, enmasIC-~,'~I~ _
I,~~

ll"l::r' -j _. '.- ,I

"

. ,,__ '

.'K

,!l'!iJj1

~''-

:.

,a'·

-=-

lD

I~

-,

·-u

_~I

1~4,;.,'-o".-· -~ Lf,!!'i' m- ,:- J;,~'r~'ra'--y~:--: 'S:-7~~-- ...... Ii:""Il'~'D -,i'lli~d;:- . 'a-- I I~I-,~~'-' 'P'-:I'P_ClAD--- res ' 'if'I __r __:.. ••• ,1,0' d 'I ,I ,",)., " Ii en maylor 0 :men!Q,r 1"_ lUI d,e 'I' qae: m~Dest'-,':-1 i::-I~IlI:trl.ci'o~, IJep I~e' d :mve', ,- pu,ri' i,IQI,n,Idle Icada, .llila. P e Ii 1---,,01, p.. -~'regu,D;tar.D,os:c6m,Q r51!~'Vle',r,{':-, una eersonaidad i~V,,")o--l'UIC: ,"aona ,J~ll:', ~-f;,~, atrev,'_ 3' " '~~C"':-'I:'r'-':::-U'i~l 1!f:;jI!Alv,,-Dr~'~·'-·- m-::--I--:-,i!!ilC! o I.. . '. ~", (J IYI.~ ..' ,~, '10-1 , ~,,_, i - ~ a~ '
~~I_f" ·· ..al!l
ti

-'l:".·

·~~iII&!._

I~ ~

·ll·-· ~,· ..

lWJ:I~.li

i~

..

··.~····I

p'

_/Iy!~_

." ..

.. ~~.

_"&I~~'"

Iii,

-!iiI'

[.-

[-

fi

l-;,_

'."_,

i-

fi

.,1

1.1

"I

',' , _

.11;

IlL,;. I ""

.'

_~I

,-,'

Copyrlqhrod rna

rial

1~llulDlode: mejorarse ;1 si mismo aeepta Ia p-er'S,Q,uJida,d tal come 'ei shera 'J' ,par~e: e ,eO. como su d D- , pfiemlS., b-L~' '~:\as~l,ca,~, este moe d0", ,(:UI- q~ler d1b ::-,rtM),leD:""" :_-::,'e "~scu e
ii, ii'
'Ii;

:m deseo
'[,01
,

,ii!,

I'

..

d,e los ,aspea:,OS)'e:D, donde :DO' le5tc8si a, la aI'tuta, de 'IUS, -ii, ',," ai' no L r metas ''tLJlmas: ue ,me,Joramrento ,perS~O,D":-~__c, te .liara eaer en :11, Ideprc'sio:o", la :angus"tia Y' ma, CUlP~I'~1 camb,io, Bin, te £ortllecer'-~ No necesitaras exa:ge:rar 1,1 ",mdldad,· d-e',I, aspeeto de tu 'C'lric:te',r en 'coesti:6,n, ,oi.tend •• ,'q~: ,dJefea... , .r, d I d~ I ge,ne: en contra d-' eL CO',D, I' 'e_:X'C,US:I,e Jqoe es,ICtlpa,,/ e ',_,lOS /'ie~1'1 ia _-:dema~ de la vida 0 de.l destino. ObtefldmuDavw6n 'b d 01 ='Jleti:va ce '11, mismo en, este &S:i"ecIiD 'y esa 'VIII,DD re
Ii; ~'Ii,

ii,

I'

'il

'ii'!J

-,

Copy rig hted m ateri al

'~

~I~W.. Ca'·,""Q";(J~;iii'n~!~:o ij·.,~l~'-r:;iI!'~'~lI ~'[',Ii'. ,', la mtUlca,s


_ ~.,iIj;~~~ ...

if iEI'

!I;t if 1\;1-1'~

"if

itlW

,)fj~

..,.

'U·.'-·,Il.I!!A, ' ·Ir'n·~


,:' I' :

imaeen es nna conclusicn erro·na. 10 'UO'2 eeneraliza,b-") c', ',.;' a "1;1 . ism L~ ,.Ii8:D~~ll.1 ,: Ziiilal-II'!!"Z' __ _ ' Cl'iljD'~n- eerca ;~G. de '·la· -. vida • I..iL_" imaeen .l~d-''I~ __ ._::.' ",d';al de 'S·II~ :m"1_I.!a, ...("0"-' (';'D'--'" '. ,~,."."....'_,.,'\ :'.",' una raenaoa f~-'' ' I,,-:::-,,-. . ,--:- ~D,I~D,_',··, " da '-a,-::::an:""iIj"~"r" ~'-Di .mascara, es :'. '.- ",' .£·~,-,~,LI'~- ',~,_!i,a:,_UD l""·-:-r·,D-·-:tIO:'-·· per ,p'r~-s~_-~:~._ u --a .d -... d-'· .'.-.e . ·aJ· 'I-I IC' ·1. p··,--·fe'. eeta-. I."" e . ,'_.1'_D,,-,:~:, 'q.~.. p=- ..--_~&.I:.'I_ - q'_I!~~ ,-' d .' - samos .. .- .-.. -.' :'1:11.-:1.r.'O';,"! ,",:) ,. g'~~e·ID: ·~r. .11'~:'~"a> ..e .'-r .~,~~~L. __ '__'_' ,~ :-I d e··:b'".'..'., -""'- .:.- ,-,-:"... ser,. T~ ante ]la,.lmageD, CO.mO"I, mascara surgen .-. oenamos -_.- ;-.'~' -' - " 1"1 del in teato .'-, eviear I~D-IAil' f"-u'-~tu"'" '-r--·'o,·· "8".I,D~-" tipo.' de dolor '~I,..lID·I· ~:,., -: _." -.: 'lad'I'~ en e r-~a.--ell D'. ,_. d "~-'l 1:__ m-rl~··O-·'·: 10-'---:he f id' 'U-:I;iQii, tuV::·"I'e-· los sen,ti:mieD[tos, realesdel presente, ui' como la gente ,~eal .' -.---.-,:-.: ..... .-l,~,~-:de ,~IS, ..' ,~- __ y.. especlll.ca,... ,~_,e·)1----.- cireuns JlClU p're.en 1:" ,SOD r,""lemp._,_:_:~a~
:_~':___'~'-"D':__:~':__-~ .~ :__.'

.:..1.",._,

:_.i.._:_ .....

.,I._.y. __:_ ....


l.~.~

_. -.., ..~-~ ...

I., ..-=,

',:.

':'::.".':".".-'

.:__"

',1..: ..1_1

.',

I ...

:"

C_'

,"

..... :'___:

~:.-:__[<_:' ""

~_'.¥',~:

11-1"

'~,:I

_~

..

I,

,I.

I,

}.I_'

,1,'-

'P'~I-:-'---' ---;,

'.1

!IIi -',..

!IIi .~ ..
10.

,C.' .

'IWI-. __ . _.-

',_

"

_'I"

:._

..

,-I' ' ...

_~

..

_.

_,_l,_,

:;III~'

_.,

__

"I'\t~ I~
I

_
.

.1~·DI .. ~

--c-,- -"II'~"~
: :

.'

ri

['

(,-_\-h;

"'-1"

'-'1-,-

.'

'-"':

. -"1

'-'1

"''-'1--'-'

~'·"l-~I

. ""':-"-_'-'II-'

.-",

.1- ..-"

-,

!V,

"".-"I~.Q;!I,
'i,
:I'~~

'-':

""'"

,.~,~. ,,_ ..:. ___ _:

'1

I __

-·.:_.U. ._ 0:--" .
_:/,_.-.,, ,"

____

.1'

-i=',' _'_~' '!i'lI'~ Iq;" ,~,_I

,"

J~I

~,'~" _.

"r-n'DII ,~.~.

[11' __:__ ~:-I' ~~

_. __ ., __ -, "'.

ft;I§~['~1

0:-:1
~.'~J

"'J

._:~_.

_,~,

'iD, ,~~.d. ~i'-lili~

...

_"~I

':I·"I"

~MI,I;.-·!i'-I-'.'~. ··-"--,·:te·'-_'-I~' l '.':

,:::;,'-

"'.'-·:-~I-·Ia-I"7"~

Copy rig hted m ateri a!

'1 de IC'O:mplrender'i de: ,slDta '7' Ide' ,&Xp,ies.n-e!l' Ell ,P'DCaI, pa- bras, 'N vida, lel1piritull se 'eDC·U8nlrl, grave.ieD',t-C' :1im:itada;o,
,;0 .'

Si la :g:lto:te 'biusclr,a en, ,su, ,ID,te,ri,or' para enc'Q,nErar y' . eliminar ell pl~ared~,leasiva, se ,evit.rlan m:ulcbos: ~i'ro~ b Ij-1e'''m'''''''''''''' Tener I m,I,i.C'L~a·· ~ dnU··e·-· I'~.DC debe de··'-I,-~·-,ift'id-iid~·Ja",LiIi"""P'A-a' J.'~~ '~-'\w:: "11:61 I, } d id .:: III un :mtllle; '10 constaate a. B'D ser 'CD.m,OI [';~e~: e-i: d b11:,0'[11, E·'1 senn~'~_n't:~ mied '0 de no com..·o::· deb e:'ft""1 m 'I'" smo ~:"l~ ,iIi,iI,u,'!!;ilJ..~_::u 0-':; ~] QJ.:~-""" esmncho mas doloroso que el s;im,ple dolor qUIf!: se siente ie':Rq" d" ice 0'-" 'h'-'o'Ii,p4i ~~'I""""'D'-'"q"-'u-'-e':' ,- -:'~UD'- "'18'" 10-' si reta te -,·m.l. '. ,ai" ,-- ... ,all, .. C'-UI ando" ,",,:",1 ad d "LU, manera d ver II 'CQSas~,0 DO flf!-I'PI_J'OL=I:,l'e a "D_S,,~~l,eseOfl"'l\IJ'" ,;e ,las
,",
-

~
p,

:"

':-\~_I'~'iiIi'

'iI'i'JI!i'Ij"8'

gJk.t,!

I ..

11l.&, '"

' -;

,i!!lI"",,~

1~.dJP

",""-,,II;.l~

'I'

'I'

'.:...:1 ~,_,_-

__ ,",:-:',~_-:::.,

1-'

" _'_::_-

,':.:_:

iCGr-~' 1~U'c, ~i!!!i;..1

iC'J~' __ I,I_:_ ,~~

g, ,_-1_

'!ijJ\,

.I.J

g1 .. "

I,>

-_" __

.. _"

"__ -

'gw-,,,-: , ,
I:-:_,--

1 ..

1.

-,

.1_--

_"

,.'.

_.

,a!,L1Iii.;
r ••

.•

~l:'·

"I'

II,

"_--

-,

.••.

I""", .
I

,.
.

,I.

~'
~

-_

.,;iiI

••

.',

•..

IIl..'Ii&.
_"-

I"-

iIf;j

,""

te ',-~llIl!;OtJ,~~ .:_,) ~ ,g v ·,_,_"q,:",!-u·'11,~;oo. ~--~, [I]'I;ipi~! ''--M,'·''l~I''r-~l'n,tr--~,.'n ~, -_HA, ,'-..- ," """-"'1-":" ,.-, ~.~. ',--;- ···t-··" , :..,,-~'- ,"" ..... .,- ..,-'~ .J,,, -.. ,_,:' _ ' ""-Jl-:-I' >r' ", m,ID_ e.. OO,n ,m ,mle_a ,plfJD,C,I:P,ai. no-,-,'" ........'1eno, ,110,1.-0-"," 'b,-'-msear '-_-. ee repe ':..rl

'D·,r.O!l:~la' ir
,'_'\.F."
;1;.'

y",., ,!-'

recibe tod ".,;~:,~ __


_,I_..:.:.:~ .'.~_.:~

1'0'-'," "). ,0,,' nr'lI'III~ .. '=::.:,.~;

i,:.··

.]'i!!' -

Y vl',r:la 'vejldad,~(C'GP 1.01)

Copy rig h ted m ateri al

a '0 un ,

'_,,,",,_"''''''' e, ]:: enS'11 n,t.·..'.


I

6Ue:O'IC