Está en la página 1de 4

Mo u SDH A1 B1 D1 D4 D7 D10 S1 A1 H1 B2 A1 A2 E1 D2 K1 D5 D8 D11 M1 A2 H2 K2 D6 D9 D12 E2 A2 J0 F1 D3 H3 J1 B3 C2 G1 F2 H4 F3 K3 N1

SOH
Byte ch th khung: A1, A2 6 byte A1, A2 c gn nhng gi tr xc nh s dng xc nh v tr bt u khung STM-1. Gi tr ca A1=F6H, A2=28H. Khung STM-N s lng byte ch th khung l 6xN. Nu NE (trung gian) khng nhn c A1,A2 trong 5 khung lin tip t NE pht n s pht ra bo cnh OOF. Nu bo cnh OOF c gi trong 3ms th NE s pht ra bo cnh LOF v gi bo cnh AIS ti NE thu (chn bit 1 vo khung v gi i). Byte xc nh on lp: J0 Xc nh im bt u truy nhp vo RSOH. m bo s bt tay gia u pht v u thu. Byte ny c trong tt c cc khung STM-1 c ghp ln thnh STM-N. Byte gim st li: B1 Gim st li theo nguyn tc kim tra chn l. Phm vi gim st ton b khung STM-N. Byte ny ch c trong khung STM-1 u tin. Khi pht hin ra li byte B1 NE s pht ra bo cnh RS-BBE (Bit Block Error) Knh thoi nghip v: E1, E2 Byte E1 c s dng cung cp knh thoi nghip v gia cc trm lp v trm ghp. Byte E2 cung cp knh thoi gia cc trm ghp. Cc byte ny ch c trong khung STM-1 u tin. Knh dnh cho ngi s dng F1: Cung cp knh d liu 64Kbit/s cho cc mc ch vn hnh mng ca ngi khai thc. Byte ny ch c trong khung STM-1 u tin. Knh DCC: D1-D12 Knh DCC l knh truyn thng gia cc NE vi nhau v gia NE vi HH mng. 3 byte D1-D3 hnh thnh knh DCC cho on lp tc 3 x 64 Kbit/s= 192 Kbit/s truyn thng tin OAM gia cc thit b u cui ca on lp. 9 byte D4-D12 hnh thnh knh DCC cho on ghp tc 9 x 64 Kbit/s = 576 Kbit/s truyn thng tin OAM gia cc thit b u cui on ghp. Cc byte ny ch c trong khung STM-1 u tin. Byte gim st li: B2 Gim st li theo nguyn tc kim tra chn l. Phm vi gim st ton b khung STM-N tr phn RSOH. Byte ny c trong tt c cc khung STM-1 c ghp ln thnh STM-N. Khi pht hin ra li byte B2, NE s pht ra bo cnh MS-BBE. Chuyn mch bo v t ng: K1, K2 Byte K1 v 5 bit u ca byte K2 (b1-b5) truyn tn hiu APS thc hin ch chuyn mch bo v t ng. Khi NE2 thu pht hin ng truyn li n s gi byte K1 n NE1 pht. NE1 pht nhn c K1 s t ng chuyn sang lm vic trn ng d phng. NE1 gi byte K2 n NE2 yu cu chuyn sang ng d phng. 1

3 bit cui ca K2 (b6-b8) c s dng thc hin chc nng ch th li. Ch th cho u pht bit rng u thu nhn c bo cnh gi n t u pht. Xt v d NE1 v NE2 trao i thng qua trm lp REG. Khi trm lp REG b mt si thu t NE1 n s t 3 bit ca byte K2 l 111 v gi ti NE2. NE2 nhn c K2 c gi tr 111 s pht bo cnh MS-AIS, ng thi NE2 s t 3 bit ca K2 l 110 v gi ti NE1. NE1 nhn c K2 c gi tr 110 s pht bo cnh MS-RDI. Nu NE2 b mt si th t trm lp REG n s t lun 3 bit ca K2 l 110 v gi ti NE1. Khi NE1 nhn c K2 c gi tr 110 cng s pht bo cnh MS-RDI. Bn tin trng thi ng b: S1 4 bt cui ca S1 ch th cht lng ca tn hiu ng b. Byte ny ch c trong khung STM-1 u tin. Byte ch th li u xa: M1 Khi hng thu pht hin li byte B2 n s gi bo cnh cho hng pht qua byte M1. Khi hng pht nhn c M1 n s pht bo cnh MS-REI. Byte ny ch c trong khung STM-1 u tin.

POH
POH c chia thnh 2 mc: HO-POH (VC-4) v LO-POH (VC-12).

HO-POH
Byte dn ng: J1 Byte ny ch ra im bt u ca VC-4. Nu pht hin khng ng gi tr NE s pht bo cnh AIS. Byte gim st li: B3 Gim st li theo nguyn tc kim tra chn l (BIP-8). Byte ny gim st li trn ton b VC-4. Byte nhn tn hiu: C2 Ch ra thng tin v loi ti trng cha trong VC-4. C 5 loi ti trng 00H (unequipped), 12H (C4), 02H (3 x TUG-3), 13H (ATM cells), 15H (tn hiu FDDI). Nu pht hin khng ng cc gi tr NE s pht bo cnh AIS. Byte trng thi tuyn: G1 S dng gi thng bo li cho hng pht (opposite direction). HP-REI: 4 bit u ca G1 cha gi tr tng s block b li c pht hin bi byte B3. HP-RDI: bo cnh ny nm bit 5 ca G1. Bit ny c t l 1 v gi v hng pht. Khi ti hng thu xy ra mt trong cc trng hp sau: bo cnh AIS, li overflow, J1 v C2 khng thch hp. (3 bit cn li cha s dng). Knh d liu cho ngi dng: F2, F3 Byte ch th a khung: H4 Xc nh th t ca VC-12 trong a khung. Byte ny nhn cc gi tr t 00H 03H. Nu pht hin khng ng cc gi tr NE s pht bo cnh AIS. LO-POH: Mi VC-12 khng c mt LO-POH m phi 4 x VC-12 (4 VC-12 ny nm trong 4 khung STM-N lin tip nn gi l mt a khung c chu k 500s) mi c mt LO-POH. Byte nhn tn hiu v trng thi ng truyn: V5 Byte ny c s dng gim st li khi, nhn tn hiu v ch th trng thi ng truyn. 2 bit u tin ca V5 (BIP-2) c s dng gim st li ton b khi VC-12. LP-REI: bo cnh ny nm bit 3 ca V5. Bit ny c t l 1 v gi v hng pht khi BIP-2 pht hin ra li trong khi VC-12. LP-RFI: bo cnh ny nm bit 4 ca V5. Bit ny c t l 1 v gi v hng pht khi li vt qu ngng thi gian cho php. 3 bit (b5-b7) ch ra thng tin v loi ti trng cha trong VC-12. LP-RDI: bo cnh ny nm bit 8 ca V5. Bit ny c t l 1 v gi v hng pht khi hng thu c bo cnh TU-AIS (bo cnh ny xut hin khi 3 bit (b5-b7) c kim tra v khng ng loi ti trng) hoc li tn hiu c pht hin bi hng thu. Byte dn ng: J2

Bo v SDH
Cc c ch bo v SDH - Bo v on ghp theo topo dng ng thng: o 1+1: c 2 ng hot ng theo c ch pht ng thi thu la chn. o 1:N: c N+1 ng, 1 ng bo v cho N ng cn li. - Bo v mch vng (ring): o PP Ring (Path Protection): Mch vng bo v tuyn 2 si n hng Mch vng bo v tuyn 2 si 2 hng o MSP Ring (Bo v on ghp theo topo ring): 2 si n hng 2 si 2 hng 4 si 2 hng - SNCP C ch bo v mch vng ring c th c phn chia nh sau: - Theo mc bo v lu lng: o PP Ring o MSP Ring o SNCP - Theo hng lu lng: o Mch vng bo v n hng o Mch vng bo v 2 hng - Theo s si bo v: o 2 si o 4 si PP Ring: Mch vng bo v tuyn 2 si n hng. D liu truyn gia 2 NE i theo 2 tuyn (path) khc nhau to thnh mt vng (ring) khp kn. Mi tuyn c 2 si (mt si work mt si protection, 2 si truyn theo 2 hng khc nhau), d liu ch truyn theo mt hng trn mi tuyn. Khi mt si work b t bo cnh R-LOS c pht ti NE thu ri n bo cnh TU-AIS. Khi NE chuyn mch sang hng bo v thi c bo cnh PS (lc ny d liu 2 hng s truyn trn cng mt tuyn). Khi tuyn li c sa bo cnh TU-AIS mt, NE i mt thi gian ri chuyn mch v hng work, bo cnh PS c clear. PP Ring: Mch vng bo v tuyn 2 si 2 hng D liu truyn gia 2 NE i theo 2 tuyn (path) khc nhau, qua cc NE khc, to thnh mt vng (ring) khp kn. Mt tuyn lm vic cn mt tuyn bo v. C ch tng t nh trn. u im PP Ring: thi gian chuyn mch ngn, n gin. Nhc im PP Ring: Cc time slot ko th s dng li c, dung lng mng b hn ch. MSP Ring 2 si 2 hng D liu truyn gia 2 NE i theo 2 tuyn (path) khc nhau, qua cc NE khc, to thnh mt vng (ring) khp kn. Mi tuyn gm c 2 si, trong mi si bng thng li c chia thnh 2 knh, mt knh lm vic (S) v mt knh bo v (P). Knh S v knh P ca n s nm 2 tuyn (ko cng tuyn, cng si). ng thi vi bo v bng knh (trn 2 si) cn c bo v bng hng (trn 2 hng ngc nhau).Mi node trong vng ring c gn mt ID t 0 15 (ti a c 16 node trong mt ring). V d mt ng STM-16 c bo v MSP Ring th 8 AU-4 u thuc knh S, cn li thuc knh P. Bnh thng 2 hng s truyn trn 2 knh S ca cng mt tuyn. Khi tuyn b t on no th NE ti 2 u s chuyn mch sang knh bo v, cc on ko b t cn li ca tuyn vn truyn trn knh S. 3

Knh S2 NE1 Knh S1 Knh P2

Knh P1 NE2

NE4

NE3

u im MSP Ring: Dung lng mng cao (M/2*STM-N, M l s node trong ring), Time slot c th s dng li c. Nhc im: Phc tp, thi gian chuyn mch chm, s node hn ch. SNCP C ch hot ng tng t PP Ring, ch khc PP Ring chuyn mch bo v ti n v khi nhnh cn SNCP chuyn mch bo v ti n v khi chuyn mch u cho trung tm. PP Ring Dung lng (M l s node trong ring) Tgian chuyn mch bo v Giao thc APS Topo S node ti a phc tp Phm vi bo v iu kin chuyn mch bo v STM-N < 15 ms Khng Ring Khng hn ch n gin Path TU-AIS MSP Ring M/2*STM-N < 50 ms C Ring 16 Phc tp on ghp LOS, LOF, MSAIS, AU-LOP, B2-SD, B2-Over STM-N Ko gii hn Khng Bt k Khng hn ch n gin Path LOS, LOF, OOF, MSAIS, AU-LOP, AU-AIS, TU-LOP, TU-AIS, B2SD, B2-Over, TIM, SLM, UNEQ, B3-Over, Mch LU khng c. SNCP