Está en la página 1de 4

Politi?ki liberalizam Vladimira Jovanovi?

Seminarski rad na predmetu: Istorija politi?kih teorija

erentnu politi?ku ideologiju, liberalizam, donela je iz Francuske i Nema?ke mla?a inteligencija polovinom 19. ve se pojavili kao dinastijski neopredeljeni. Re?avanje politi?kih problema u zemlji videli su u uspostavljanju politi? anje i unapre?enje ustavom i zakonom zagarantovanih sloboda, a "u saglasnosti sa istorijskim ?ivotom naroda

D . Batakovi?, V. Jovanovi?. Apostol liberalizma u Srbiji, u: Liberalna misao u Srbiji, Beograd, 2001.

i bio zasnovan na poslednjim dostignu?ima nauke, a ona je, verovali su, govorila u prilog slobode. Tako Vladim om razvoju i svojoj budu?nosti. Slobode na kojima je Vladimir Jovanovi? insistirao su - pravo na ?ivot, imovinu, m

dama druga?ije politi?ke orijentacije i ?estokom opozicioniranju.

Iako u prakti?nom radu nije imao puno uspeha, ostaje zapam?en kao glavni ideolog liberalne struje svoga vre a nacionalne izvore u svojoj istoriji. Imali su ose?aj misije i nacionalnog zadatka koji njima pripadaju. To ih je sv