Está en la página 1de 100

B GIO DC V O TO TRNG I HC HOA SEN KHOA KHOA HC V CNG NGH

NGHIN CU - NG DNG CNG NGH O HA VMWARE VSPHERE


Ging vin hng dn Sinh vin thc hin Lp : Nguyn Ngc Nh Hng : Phm Hunh Khc Dc : Nguyn Thnh Tn : VT081A

Thng 07 /nm 2011

PHIU GIAO TI KHA LUN TT NGHIP


Mi sinh vin phi vit ring mt bo co Phiu ny phi dn trang u tin ca bo co

1. H v tn sinh vin/ nhm sinh vin c giao ti (s s trong nhm: 2) (1) Phm Hunh Khc Dc ............................ MSSV: 081655 .... kha: VT081A (2) Nguyn Thnh Tn ..................................... MSSV: 081665 .... kha: VT081A (3) ................................................................... MSSV: ................ kha: ............... Chuyn ngnh : Mng my tnh 3. Cc d liu ban u: Vmware vSphere l cng ngh o ha chng t s u vit v tc , t kh nng x l n kh nng lu tr v kt ni mng. Do , Vmware vSphere to ra hiu qu v hiu sut cao hn cho cc ng dng, ng thi cho php s dng nhiu my o hn trn cc my ch. H thng s dng Vmware vSphere s c c cc tnh nng nh: data recovery, kh nng chu li, tng tnh sn sng cho h thng, 4. Cc yu cu c bit: Hiu c cc tnh nng ca Vmware vSphere. Ci t, xy dng h tng mng v kim chng cc tnh nng ca Vmware vSphere. 5. Kt qu ti thiu phi c: o o Nm r khi nim v Vmware vSphere Kim chng cc tnh nng ca Vmware vSphere Ngy np bo co: 1/07/2011 Khoa : Khoa Hc - Cng Ngh 2. Tn ti : Nghin cu - ng dng cng ngh o ha Vmware vSphere

Ngy giao ti: 21/03/2011

H tn GV hng dn 1: Nguyn Ngc Nh Hng.Ch k: H tn GV hng dn 2: .Ch k: .... Ngy . thng nm

Trch yu
Vi ti "Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMware vSphere", chng ti t ra ba mc tiu chnh l: Nm r cc khi nim v VMware vSphere Thc hin ci t v xy dng h thng mng vSphere Kim chng cc tnh nng ca VMware vSphere.

V c kin thc hon tt kha lun, chng ti tin hnh nghin cu cc cun sch v VMware vSphere v cc vn bn c cng b trn trang ch ca VMware. Sau mt thi gian nghin cu, chng ti nm r cc khi nim v VMware vSphere cng nh cc thnh phn chnh ca n nh VMware ESX, VMware ESXi, vCenter Server, vSphere Client. T chng ti xy dng mt m hnh c bn kim chng cc tnh nng c h tr trn VMware vSphere nh: VMware High Availability (HA), VMotion v Storage Vmotion, VMware Consolidated Backup (VCB), VMware Distributed Resource Scheduler, VMware vShield Zones. Tuy nhin vn c mt s tnh nng chng ti cha th kim chng c do mt s hn ch v trang thit b cng nh thi gian thc hin. Qua qu trnh thc hin kha lun tt nghip ny, chng ti c kh nng xy dng mt m hnh mng c th ng dng trong thc tin cho cc doanh nghip.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

II

Mc lc Trch yu........................................................................................... II Mc lc ........................................................................................... III Li cm n...................................................................................... VI Nhn xt ca ging vin hng dn............................................. VII Nhp .............................................................................................. 1 1. Gii thiu chung ............................................................................ 2
1.1. Cng ngh o ha l g ? .......................................................................... 2 1.2. Cc kiu o ha c bn ............................................................................ 2
1.2.1. o ha h thng lu tr ....................................................................................... 2 1.2.2. o ha h thng mng ......................................................................................... 3 1.2.3. o ha ng dng ................................................................................................. 4 1.2.4. o ha h thng my ch..................................................................................... 5

1.3. Li ch ca vic o ha ............................................................................ 6 1.4. Nhc im ca vic o ha .................................................................... 6 1.5. VMware - i din hng u trong cng ngh o ha ............................. 7

2. Tm hiu v VMware vSphere ...................................................... 8


2.1. VMware ESX v ESXi ............................................................................ 9 2.2. VMware Virtual Symmetric Multi-Processing ......................................... 9 2.3. VMware vCenter Server ........................................................................ 10 2.4. VMware vCenter Update Manager ........................................................ 11 2.5. VMware vSphere Client ........................................................................ 11 2.6. VMware VMotion v Storage VMotion................................................. 12 2.7. VMware Distributed Resource Scheduler .............................................. 13 2.8. VMware High Availability .................................................................... 13 2.9. VMware Fault Tolerance ....................................................................... 14 2.10. VMware Consolidated Backup ............................................................ 14 2.11. VMware vShield Zones ....................................................................... 15 2.12. VMware vCenter Orchestrator ............................................................. 15 2.13. vNetwork ............................................................................................. 15 2.14. vStorage ............................................................................................... 16

3. Cc phin bn ca VMware vSphere ........................................ 17 4. Cc tnh nng trong vSphere...................................................... 19


4.1. n gin ha vic qun l ..................................................................... 19 4.2. Cc dch v ng dng ............................................................................ 23
4.2.1. Tnh sn sng ..................................................................................................... 23 4.2.2. Tnh bo mt...................................................................................................... 24 4.2.3. Kh nng m rng h thng ............................................................................... 24

4.3. Cc dch v c s h tng ...................................................................... 25


4.3.1. vCompute .......................................................................................................... 25 4.3.2. vStorage ............................................................................................................ 25 4.3.3. vNetwork ........................................................................................................... 26

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

III

4.4. Kh nng tng thch vi sn phm ca hng th ba ............................. 26

5. So snh gia VMware vSphere 4 vi Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V ................................................................ 27 6. Cu hnh yu cu ca VMware vSphere ................................... 29
6.1. Yu cu phn cng ca ESX Server ( ESXi Server) .............................. 29 6.2. Yu cu ti thiu ca vCenter Server ..................................................... 30 6.3. Yu cu ti thiu ca vSphere Client ..................................................... 30

7. Ci t h thng .......................................................................... 30
7.1. Trin khai VMware ESX Server ............................................................ 32
7.1.1. Phn vng trong VMware ESX. ......................................................................... 32 7.1.2. Cc bc ci t Vmware ESX .......................................................................... 33

7.2. Ci t ESXi .......................................................................................... 35 7.3. Ci t vSphere Client ........................................................................... 36 7.4. Ci t vCenter Server ........................................................................... 38 7.5. Ci t vCenter Update Manager ........................................................... 39 7.6. Cu hnh gi lp SAN bng Starwind..................................................... 41

8. Kim chng cc chc nng ca vSphere ................................... 44


8.1. Cc thao tc c bn ................................................................................ 44
8.1.1. Lin kt my ESX vo vCenter Server (Add Host) ............................................. 44 8.1.2. To Cluster ........................................................................................................ 45 8.1.3. a host vo trong cluster ................................................................................. 46 8.1.4. S dng vSphere Client ..................................................................................... 47

8.2. Kt ni SAN vo h thng (Add Networking v Add Storage) ............. 48 8.3. To my o trn my ch ESX (ESXi) .................................................. 51 8.4. Di chuyn my o gia cc host v datastore ......................................... 52
8.4.1. Di chuyn my o tt ngun .......................................................................... 52 8.4.2. Di chuyn my o ang chy bng Storage vMotion .......................................... 54 8.4.3. Di chuyn my o ang chy bng vMotion ....................................................... 55

8.5. Thc hin VMware DRS ....................................................................... 57 8.6. Thc hin VMware HA ......................................................................... 59 8.7. S dng Snapshot .................................................................................. 61 8.8. S dng VMware vShield Zones ........................................................... 61
8.8.1. Gii thiu v b sn phm vShield ..................................................................... 61 8.8.2. To my o Vshield Manager ............................................................................ 62 8.8.3. To my vShield Zones...................................................................................... 65

8.9. S dng VCB sao lu v phc hi d liu......................................... 67


8.9.1. S dng VCB backup my o........................................................................ 68 8.9.2. S dng VCB restore my o ........................................................................ 69

8.10. S dng chng trnh backup ca hng th ba..................................... 71


8.10.1 Cu hnh Netbackup v VCB ............................................................................ 71 8.10.2 To cng vic backup my o trn Netbackup ................................................... 73 8.10.3 Phc hi my o bng NetBackup ..................................................................... 76

8.11. S dng chc nng Alarm trn vCenter Server .................................... 77 8.12. S dng chc nng Hot Add v Hot Plug ............................................ 79 8.13. S dng Host Profiles trn vSphere ..................................................... 80
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere IV

8.14. To v s dng vNetwork Distributed Switch ...................................... 81 8.15. S dng Scheduled Tasks .................................................................... 83 8.16. Ci t v cu hnh VMware Tools cho cc my o ............................. 85
8.16.1. Ci t VMware Tools trn Linux .................................................................... 85 8.16.2. Ci t VMware Tools trn Windows .............................................................. 85

9. nh gi v hng pht trin .................................................... 87 10. Kt lun...................................................................................... 88 11. Ph lc ....................................................................................... 89


11.1. Xa Plug-ins ........................................................................................ 89 11.2. Cu hnh Update Manager ................................................................... 89 11.3. Kim tra my ch c h tr Fault Tolerance ........................................ 91

12. Mt s ti liu tham kho v cng c h tr ........................... 92


12.1. Ti liu tham kho ............................................................................... 92 12.2. Cng c h tr ..................................................................................... 92

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

Li cm n
u tin chng ti chn thnh gi li cm n n qu thy c v cc bn nhit tnh gip to iu kin cho chng ti c thi gian v thng tin b ch hon thnh tt ti ny t gip chng ti hiu bit nhiu hn v VMWARE vSPHERE, phng php hc tp mi v cch lm vic nhm phc v tt hn cho cng vic sau ny. Th hai chng ti xin cm n n c Nguyn Ngc Nh Hng l gio vin hng dn chng ti lm kha lun tt nghip. Sut thi gian qua c gip chng ti rt nhiu t ni dung cch thc trnh by v cc k nng vn dng tt l thuyt vo thc hnh v c thi gian chng ti c th chun b tt hn. Chng ti tht s cm n c. Li cui cng chng ti xin cm n trng i Hc Hoa Sen to c hi cho chng ti trao di thm kin thc, phng php lm vic nhm, tip cn vi mi trng mi, phng php hc mi chng ti c th mnh dn hn v trng thnh hn. Trong qu trnh hon thnh kha lun c s sut l khng trnh khi, mong qu thy c v cc bn gp v gip chng ti c th hon thnh tt hn.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

VI

Nhn xt ca ging vin hng dn


..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngy ... thng ... nm ......
K tn

......

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

VII

Nhp
Ngy ny, nhu cu tng hiu qu s dng ti nguyn nhng ng thi vn bo m s thun tin, bo mt trong vic qun l h thng v an ton ca cc ng dng ang tr nn thit yu trong hot ng ca nhiu doanh nghip v t chc. Chnh v th, cng ngh o ha l s la chn ng n gip doanh nghip tit kim ti a chi ph v gia tng li nhun, ng thi vic xy dng c s h tng cng tr nn n gin hn. Vmware gii thiu mt cng ngh o ha c tn VMware vSphere. VMware vSphere l cng ngh o ha chng t s u vit v tc , t kh nng x l n kh nng lu tr v kt ni mng. Do , VMware vSphere to ra hiu qu v hiu sut cao hn cho cc ng dng, ng thi cho php s dng nhiu my o hn trn cc my ch. H thng s dng Vmware vSphere s c c cc tnh nng nh: data recovery, kh nng chu li, tng tnh sn sng cho h thng Vi ti "Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMware vSphere", nhm chng ti tin hnh phn cng cng vic hng tun cho nhau. Khi c li, s c xy ra th chng ti cng nhau nghin cu sa cha nhm hon thnh cc mc tiu ra. V sau 14 tun cng nhau thc hin kha lun, chng ti hon thnh kha lun mt cch tt p di s hng dn ca c Nguyn Ngc Nh Hng.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

1. Gii thiu chung


1.1. Cng ngh o ha l g ?
o ha l bc chuyn trung gian t phn cng vt l sang phn cng o v n ang tr thnh mt trong nhng xu hng pht trin ln tip theo trong ngnh cng nghip IT. Hin nay c nhiu la chn o ha hn trong tng lnh vc cho cc chuyn gia cng ngh thng tin la chn, nh cc ng dng m ngun m ca Xen v Virtual Iron, hay Hyper-V ca Microsoft v cc sn phm mi ca VMware. C th ni cng ngh o ha l mt cng ngh c thit k to ra mt phin bn o t mt thit b lu tr, mt thit b mng cho n mt h iu hnh. Mc ch ca cng ngh o ha l n gin ha vic qun l nhng li t hiu qu cao hn v kh nng, tc lm vic cng nh nng cao kh nng m rng h thng.

1.2. Cc kiu o ha c bn
1.2.1. o ha h thng lu tr o ha h thng lu tr v c bn l s m phng, gi lp vic lu tr t cc thit b lu tr vt l. Cc thit b ny c th l bng t, cng hay kt hp c 2 loi. Vic lm ny mang li cc ch li nh vic tng tc kh nng truy xut d liu, do vic phn chia cc tc v c, vit trong mng lu tr. Ngoi ra, vic m phng cc thit b lu tr vt l cho php tit kim thi gian hn thay v phi nh v xem my ch no hot ng trn cng no truy xut. o ha h thng lu tr c ba dng m hnh sau y: Host-based: Trong m hnh ny, ngn cch gia lp o ha v a vt l l driver iu khin ca cc a. Phn mm o ha s truy xut ti nguyn (cc cng vt l) thng qua s iu khin v truy xut ca lp Driver ny. Storage-device based: Trong dng ny, phn mm o ha giao tip trc tip vi cng. Ta c th xem nh y l 1 dng firmware c bit, c ci trc tip vo cng. Dng ny cho php truy xut nhanh nht ti cng, nhng cch thit lp thng kh khn v phc tp hn cc m hnh khc. Dch v o ha c cung cp cho cc Server thng qua mt thit b iu khin gi l Primary Storage Controller.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

Network-based: Trong m hnh ny, vic o ha s c thc thi trn mt thit b mng, y c th l mt thit b switch hay mt my ch. Cc switch hay my ch ny kt ni vi cc trung tm lu tr (SAN). T cc switch hay server ny, cc ng dng kt ni vo c giao tip vi trung tm d liu bng cc cng m phng do switch hay my ch to ra da trn trung tm d liu tht. y cng l m hnh hay gp nht trn thc t.1

1.2.2. o ha h thng mng o ha h thng mng l mt tin trnh hp nht ti nguyn, thit b mng c phn cng ln phn mm thnh mt h thng mng o. Sau , cc ti nguyn ny s c phn chia thnh cc channel v gn vi mt my ch hoc mt thit b no . C nhiu phng php thc hin vic o ha h thng mng.Cc phng php ny ty thuc vo cc thit b h tr, tc l cc nh sn xut thit b , ngoi ra cn ph thuc vo h tng mng sn c, cng nh nh cung cp dch v mng (ISP).Sau y chng ti s gii thiu mt vi m hnh o ha h thng mng: o ha lp mng (Virtualized overlay network): Trong m hnh ny, nhiu h thng mng o s cng tn ti trn mt lp nn ti nguyn dng chung. Cc ti nguyn bao gm cc thit b mng nh router, switch, cc dy truyn dn, NIC (network interface card). Vic thit lp nhiu h thng mng o ny s cho php s trao i thng sut gia cc h thng mng khc nhau, s dng cc giao thc v phng tin truyn ti khc nhau, v d nh mng Internet, h thng PSTN, h thng Voip. M hnh o ha ca Cisco: l phn m hnh o ha ra lm 3 khu vc, vi cc chc nng chuyn bit. Mi khu vc s c cc lin kt vi cc khu vc khc cung cp cc gii php n tay ngi dng 1 cch thng sut. Khu vc qun l truy cp (Access Control): C nhim v chng thc ngi dng mun ng nhp s dng ti nguyn h thng, qua s ngn chn cc truy xut khng hp l ca ngi dng; ngoi ra khu vc

http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_virtualization

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

ny cn kim tra, xc nhn v chng thc vic truy xut ca ngi dng trong vo cc vng hot ng (nh l VLan, Access list). Khu vc ng dn (Path Isolation): Nhim v ca khu vc ny l duy tr lin lc thng qua tng Network, vn chuyn lin lc gia cc vng khc nhau trong h thng. Trong cc vng ny s dng giao thc khc nhau, nh MPLs v VRF, do cn mt cu ni lin lc gia chng. Ngoi ra, khu vc ny c nhim v lin kt (maping) gia cc ng truyn dn vi cc vng hot ng hai khu vc cnh n l Access Control v Services Edge. Khu vc lin kt vi dch v (Services Edge): Ti y s p dng nhng chnh sch phn quyn, cng nh bo mt ng vi tng vng hot ng c th; ng thi qua cung cp quyn truy cp n dch v cho ngi dng. Cc dch v c th dng chia s hay phn tn, ty thuc vo mi trng pht trin ng dng v yu cu ca ngi dng. 2 1.2.3. o ha ng dng o ha ng dng l mt dng cng ngh o ha khc cho php chng ta tch ri mi lin kt gia ng dng v h iu hnh v cho php phn phi li ng dng ph hp vi nhu cu user. Mt ng dng c o ha s khng c ci t ln my tnh mt cch thng thng, mc d gc ngi s dng, ng dng vn hot ng mt cch bnh thng. Vic qun l vic cp nht phn mm tr nn d dng hn, gii quyt s ng gia cc ng dng v vic th nghim s tng thch ca chng cng tr nn d dng hn. Hin nay c kh nhiu chng trnh o ha ng dng nh Citrix XenApp, Microsoft Application Virtualization, VMware ThinApp ... vi hai loi cng ngh ch yu sau: Application Streaming: ng dng c chia thnh nhiu on m v c truyn sang my ngi s dng khi cn n on m . Cc on m ny thng c ng gi v truyn i di giao thc HTTP, CIFS hoc RTSP.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns431/ns658/net_brochure0900aecd804a17db.ht ml

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

Desktop Virtualization/Virtual Desktop Infrastructure (VDI): ng dng s c ci t v chy trn mt my o. Mt h tng qun l s t ng to ra cc desktop o v cung cp cc desktop o ny n cc i tng s dng.3

1.2.4. o ha h thng my ch o ha h thng my ch cho php ta c th chy nhiu my o trn mt my ch vt l, em li nhiu li ch nh tng tnh di ng, d dng thit lp vi cc my ch o, gip vic qun l, chia s ti nguyn tt hn, qun l lung lm vic ph hp vi nhu cu, tng hiu sut lm vic ca mt my ch vt l. Xt v kin trc h thng, cc m hnh o ha h thng my ch c th hai dng sau: Host-based: Kin trc ny s dng mt lp hypervisor chy trn nn tng h iu hnh, s dng cc dch v c h iu hnh cung cp phn chia ti nguyn ti cc my o. Ta xem hypervisor ny l mt lp phn mm ring bit, do cc h iu hnh khch ca my o s nm trn lp hypervisor ri n h iu hnh ca my ch v cui cng l h thng phn cng.. Mt s h thng hypervisor dng Hosted c th k n nh VMware Server, VMware Workstation, Microsoft Virtual Server Hypervisor-based: hay cn gi l bare-metal hypervisor. Trong kin trc ny, lp phn mm hypervisor chy trc tip trn nn tng phn cng ca my ch, khng thng qua bt k mt h iu hnh hay mt nn tng no khc. Qua , cc hypervisor ny c kh nng iu khin, kim sot phn cng ca my ch. ng thi, n cng c kh nng qun l cc h iu hnh chy trn n. Ni cch khc, cc h iu hnh s nm trn cc hypervisor dng bare-metal ri n h thng phn cng. Mt s v d v cc h thng Bare-metal hypervisor nh l Oracle VM, VMware ESX Server, IBM's POWER Hypervisor, Microsoft's Hyper-V, Citrix XenServer

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_virtualization

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

1.3. Li ch ca vic o ha
Vic s dng cng ngh o ha lm gim s lng my ch vt l, gim lng in nng tiu th, tit kim c chi ph cho vic bo tr phn cng, nng cao hiu qu cng vic. Ngoi ra ta cn c th d dng m rng h thng khi c nhu cu, trin khai my ch mi nhanh, tn dng ti nguyn hin c: v mi my o n gin ch l mt tp tin hoc mt th mc, ta c th to ra my ch mi bng cch sao chp t mt file my ch o hin ti v cu hnh li, chn my ch vt l cn d ti nguyn a my o mi ln. Ta cng c th chuyn cc my o sang mt mi trng cch ly mt cch d dng nn ta c th th nghim chng trnh, nng cp h thng ng dng m khng s nh hng n tnh n nh ca h thng hin ti, ng thi cho php qun tr vin c th s dng cng lc nhiu h iu hnh khc nhau. Vi cng c qun l tp trung vCenter Server, ta s theo di c my ch no ang qu ti, t s p dng chnh sch l tng ti nguyn v CPU, Ram, cng cho my ch o hoc di chuyn my o ang qu ti sang my ch vt l c cu hnh mnh hn, c nhiu ti nguyn nhn ri hn chy. Ton b qu trnh trn c th c thc hin m khng cn phi tt my o . Khi c s c xy ra i vi my o do b virus, li h iu hnh th vic khc phc n gin ch l phc hi li file vmdk ca my o c backup v chy li my o mt cch bnh thng. Khi c s c i vi my ch vt l, th ton b my o trn my vt l s c t ng di chuyn sang my ch vt l khc vi VMware HA, VMware FT.

1.4. Nhc im ca vic o ha


ng lu nht l vn lu tr d liu. Thng thng, mi my o ch s dng mt file vmdk ( file ny c th c chia nh ty theo cch ci t) lu li ton b d liu trong my o v mt s file nh khc lu cu hnh ca my o. Do nu mt trong s nhng tp tin ny b li hoc b mt m cha c backup th c th xem nh my o b h hon ton v khng th phc hi. Ngoi ra nu my ch c cu hnh phn cng thp nhng li c mt my o s dng qu nhiu ti nguyn hoc chy qu nhiu my o th s lm chm ton b h thng

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

bao gm cc my o v cc ng dng chy trn my o. ng thi do mt hoc vi my ch phi m nhn nhiu my o chy trn n nn nu my ch gp trc trc, s c th cc my o cng s b nh hng theo. Cn gc bo mt, nu hacker nm quyn iu khin mt my ch vt l cha cc my o th hacker c th kim sot c tt c cc my o trong n.

1.5. VMware - i din hng u trong cng ngh o ha


VMware Inc. l mt cng ty chuyn cung cp cc phn mm o ha cho cc h thng my tnh tng thch c thnh lp vo nm 1998. Cng ty VMware Inc thuc tp on EMC v c tr s chnh thnh ph Palo Alto, California, Hoa K v cc vn phng nghin cu, pht trin Palo Alto, San Francisco, Massachusetts v Bangalore (n ). Cc phn mm to my o ca VMware c coi l tt nht trn th gii bi n h tr nhiu h iu hnh khc nhau nh GNU/Linux, Mac OS X v Microsoft Windows. 4 Cc sn phm ca Hng VMware t trc n nay: 4

VMware vSphere VMware ESX Server VMware ESXi Server VMware Workstation VMware Fusion VMware Player VMware Server VMware Service Manager VMware ThinApp VMware View VMware ACE VMware Lab Manager

http://en.wikipedia.org/wiki/VMware

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

VMware Infrastructure VMware Converter VMware Site Recovery Manager VMware Stage Manager VMware Lifecycle Manager VMware VMFS

Trong VMware vSphere l sn phm mi nht ca hng VMware vi nhng tnh nng o ha my ch ti tn nht, u vit nht .

2. Tm hiu v VMware vSphere


VMware vSphere xy dng da trn cc th h trc ca dng sn phm o ha VMware nhng c nhng tnh nng u vit, kh nng m rng, v tin cy cao hn. Ngi qun tr c tt c cc cng c s dng cho mi mi trng doanh nghip khc nhau t vi my ch n hng ngn my ch bi s nng ng trong vic iu khin cc ngun ti nguyn trong VMware vSphere, cng nh tnh sn sng cao, tnh nng chu li u vit ca sn phm. B sn phm VMware vSphere bao gm cc sn phm vi nhiu chc nng cho php cung cp y cc tnh nng o ha cho doanh nghip : VMware ESX and ESXi VMware Virtual Symmetric Multi-Processing VMware vCenter Server VMware vCenter Update Manager VMware vSphere Client VMware vMotion and Storage vMotion VMware Distributed Resource Scheduler VMware High Availability VMware Fault Tolerance VMware Consolidated Backup VMware vShield Zones

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

VMware vCenter Orchestrator

2.1. VMware ESX v ESXi


Ct li ca b sn phm vSphere l hypervisor, l lp o ha nn tng cho phn cn li ca dng sn phm. Trong vSphere, hypervisor bao gm hai hnh thc khc nhau: VMware ESX v VMware ESXi. C hai ca cc sn phm ny chia s cng mt ng c o ha li, c hai c th h tr cng mt tp hp cc tnh nng o ha, v c hai c ci t v chy trn h thng phn cng. VMware ESX v ESXi khc nhau v cch thc chng c ng gi. 5 VMware ESX bao gm hai thnh phn tng tc vi nhau cung cp mt mi trng o ha nng ng v mnh m: Service Console v VMkernel. Service Console l h iu hnh c s dng tng tc vi VMware ESX v cc my o chy trn my ch. Service Console bao gm cc dch v tm thy trong cc h iu hnh truyn thng chng hn nh tng la, Simple Management Protocol (SNMP) agents, v web server... Tuy nhin Service Console cng thiu nhiu tnh nng v li ch m h mt iu hnh truyn thng cung cp, y khng phi l thiu ht bi chng c loi b Service Console ch bao gm nhng dch v cn thit cho vic h tr o ha. Thnh phn th hai l VMkernel, VMkernel l nn tng thc s ca qu trnh o ha. Cc Vmkernel qun l truy cp ca my o n cc phn cng vt l bn di bng cch cung cp lch trnh CPU, qun l b nh, v qu trnh chuyn i d liu o. VMware ESXi l th h k tip ca nn tng o ha VMware. Khng ging nh VMware ESX, ESXi ci t v chy m khng cn Service Console iu ny lm cho ESXi nh hn hn. ESXi chia s cng mt VMkernel nh VMware ESX v h tr cng mt tp hp cc tnh nng o.

2.2. VMware Virtual Symmetric Multi-Processing


Sn phm VMware Virtual Symmetric Multi-Processing (VSMP, hoc SMP o) cho php nh qun tr c s h tng c th xy dng cc my o vi nhiu b x l o.
5

Lowe S., "Mastering VMware vSphere" trang 2-3

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

VMware Virtual SMP khng phi l mt sn phm bn quyn cho php ESX / ESXi c ci t trn my ch vi nhiu b x l, m n l cng ngh c php s dng nhiu b x l bn trong mt my ch o ha. Vi VMware Virtual SMP, nhng ng dng cn s dng nhiu CPU s c th chy trn cc my o ccu hnh vi nhiu CPU o. iu ny cho php cc t chc o ha nhiu ng dng hn m khng xy ra xung t cng nh kh nng khng p ng c cc tho thun mc dch v (SLA).

2.3. VMware vCenter Server


VMware vCenter Server cng ging nh Active Directory. N cung cp mt tin ch qun l tp trung cho tt c my ch ESX / ESXi v my o tng ng ca n. Vmware vCenter Server l mt ng dng v c s d liu da trn nn Window cho php qun tr vin trin khai, qun l, gim st, t ng ho, v bo mt cho c s h tng o mt cch d dng. Cc c s d liu back-end c vCenter Server s dng lu tr tt c cc d liu v my ch v cc my o. Bn cnh vic cu hnh v qun l h thng, vCenter cn c cc tnh nng nh cung cp v trin khai cc my o mt cch nhanh chng, iu khin vic phn phi ti nguyn tt hn , role-based acces control (RBAC). vCenter Server cung cp cc cng c phc v cho cc tnh nng nng cao ca VMware VMotion, Vmware Distributed Resource Scheduler, VMware High Availability, and VMware Fault Tolerance.6 Ngoi VMware VMotion, VMware Distributed Resource Scheduler, VMware High Availability, v VMware Fault Tolerance, vic s dng vCenter Server qun l my ch ESX / ESXi cng m ra mt s tnh nng khc: Enhanced VMotion Compatibility (EVC) c chc nng thc y phn cng t Intel v AMD c c kh nng tng thch CPU tt hn gia cc my ch trong VMware DRS cluster Host profiles mang li s nht qun hn cho cc qun tr vin trong vic cu hnh my ch v xc nh cu hnh b thiu hoc khng chnh xc

VMware vSphere 4.1 : Install, Configure, Manage trang 69-73 + Masterring VMware vSphere trang 2-3

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

10

vNetwork Distributed Switches cung cp nn tng cho vic tinh chnh h thng mng cluster trn din rng v cc thit b chuyn mch o ca bn th ba.

vCenter Server ng vai tr trung tm trong vSphere. vCenter Server c sn trong ba phin bn: vCenter Server Essentials c tch hp vo phin bn vSphere Essentials trin khai cho cc doanh nghip nh vCenter Server Standard cung cp tt c cc chc nng ca Server vCenter, bao gm d phng, qun l, gim st, v t ng ha. vCenter Foundation Server ging nh vCenter Server Standard nhng c gii hn trong qun l ba my ch ESX / ESXi.

2.4. VMware vCenter Update Manager


vCenter Update Manager l mt plug-in cho Server vCenter gip ngi dng qun l my ch ESX / ESXi v cc my o c cp nht y . vCenter Update Manager cung cp cc chc nng sau y: Qut xc nh h thng c tng thch vi cc bn cp nht mi nht khng. Cc quy tc do ngi dng nh ra xc nh nhng h thng qu hn. T ng ci t cc bn v li cho cc my ch ESX / ESXi. Tch hp y vi cc tnh nng khc nh Distributed Resource Scheduler... H tr v li cho h iu hnh Windows v Linux. H tr chp v cho cc ng dng Windows trong my o.

2.5. VMware vSphere Client


VMware vSphere Client l mt ng dng trn nn Windows cho php bn qun l cc my ch ESX / ESXi trc tip hoc thng qua mt vCenter Server. Bn c th ci t vSphere client bng trnh duyt vi URL ca my ch ESX/ESXi hoc vCenter Server v chn lin kt ci t thch hp. vSphere client l mt giao din ha (GUI) c s dng qun l tt c cc nhim v ngy qua ngy v cho cc cu hnh tin tin trn mt c s h tng o. S dng my client kt ni trc tip n

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

11

mt my ch ESX / ESXi i hi bn phi s dng mt ti khon ngi dng c lu trn my ch , trong khi s dng my client kt ni n vCenter Server th yu cu bn phi s dng ti khon Windows trn my vCenter Server. Hu nh tt c cc cng c qun l cng vic u sn sng khi bn ang kt ni trc tip vo mt my ch ESX/ ESXi cng nh khi bn ang kt ni vi mt vCenter Server. Tuy nhin nhng kh nng qun l c sn thng qua mt vCenter Server th s nhiu hn v c ngha quan trn hn nhng kh nng khi kt ni trc tip ti mt my ch ESX /ESXi.7

2.6. VMware VMotion v Storage VMotion


VMotion hay cn c gi l live migration, l mt tnh nng ca ESX / ESXi v vCenter Server cho php mt my o ang chy c th c di chuyn t mt my ch vt l ny n mt my ch vt l khc m khng cn phi tt ngun my o. S di chuyn gia hai my ch vt l xy ra khng c thi gian cht v khng c mt kt ni mng n my o. VMotion p ng cho nhu cu ca mt t chc nhm duy tr SLA m bo tnh sn sng cho server. Qun tr vin c th d dng dng VMotion loi b tt c cc my o t mt my ch ESX /ESXi thc hin bo tr. Sau khi bo tr c hon tt v my ch c a tr li trc tuyn, VMotion mt ln na c th c s dng tr cc my o v vi my ch ban u. Ngay c trong cc hot ng bnh thng hng ngy, VMotion c th c s dng khi nhiu my o trn cng mt my ch ang cnh tranh ngun ti nguyn. VMotion c th gii quyt vn bng cch cho php ngi qun tr di chuyn bt k my o ang chy no ang phi i mt vi tranh chp nhng c nhu cu s dng ti nguyn ln hn n mt my ch ESX / ESXi khc.8 Storage VMotion xy dng trn tng v nguyn tc ca Vmotion nhm lm gim thi gian cht cng vi chc nng c th di chuyn kho lu tr ca my o trong khi n ang chy. Tnh nng ny m bo s khng xy ra vic ngng cc my o khi d liu qu ti hoc chuyn d liu sang mt mng h thng d liu mi (Storage area network) v cung cp cho qun tr vin mt cng c tng tnh linh hot nhm p ng nhng yu cu trong cng vic.
7 8

Lowe S., "Mastering VMware vSphere" trang 6 Lowe S., "Mastering VMware vSphere" trang 6-7

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

12

2.7. VMware Distributed Resource Scheduler


Distributed Resource Scheduler (DRS) l mt tnh nng nhm cung cp mt tin ch gip t ng phn phi ngun ti nguyn n nhiu my ch ESX / ESXi c cu hnh trong cng mt cluster. Mt ESX / ESXi cluster l mt tp hp tim n v sc mnh CPU v b nh ca tt c cc my ch tham gia vo cluster . Sau khi hai hoc nhiu my ch c gn vo 1 cluster th chng s lm vic ng lot cung cp CPU v b nh cho cc my o c gn trong cluster. Mc tiu ca DRS c hai phn: Khi khi ng, DRS s n lc t mi my o trn my ch thch hp chy my o nht. Trong khi mt my o ang chy, DRS tm cch cung cp cho my o cc ti nguyn phn cng cn thit v gim thiu s lng tranh chp ti nguyn duy tr hiu sut tt nht. DRS khng ch hot ng lc khi ng my o m cn qun l v tr ca my o trong khi n ang chy. V d, gi s ba my ch c cu hnh trong mt ESX/ESXi Cluster vi c cu hnh DRS. Khi mt trong nhng my ch bt u c s cnh tranh cao trong vic s dng CPU, DRS s dng mt thut ton ni b xc nh my o no s hot ng tt nht khi chuyn n mt my ch khc vi s cnh tranh CPU t hn. DRS thc hin cc iu chnh ny m khng c thi gian cht hoc mt kt ni mng n cc my o.

2.8. VMware High Availability


Trong nhiu trng hp, tnh sn sng cao (HA)-hoc thiu tnh kh dng cao l l do chnh chng li s o ha. Trc khi o ha, s xut hin li ca mt my ch vt l ch nh hng n mt ng dng hoc cng vic . Tuy nhin sau khi o ha, th li ny s nh hng n nhiu ng dng hoc cng vic ang chy trn my ch ti thi im . Chnh v vy Vmware High Availability (HA) c bit n nh l gii php cho vn ny. VMware HA cung cp mt qu trnh t ng cho vic khi ng li my o ang chy trn mt my ch ESX/ ESXi ti thi im m server b li .

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

13

VMware HA c tnh nng khng ging nh DRS, khng s dng cng ngh Vmotion nh mt phng tin chuyn i server n mt my ch khc. Trong trng hp failover, ta khng lng trc c cng nh khng c thi gian thc hin VMotion.

2.9. VMware Fault Tolerance


Vmware Fault Tolerance (FT) l tnh nng dnh cho nhng ngi c yu cu v tnh sn sng cao hn so vi VMware HA c th cung cp. VMware HA bo v khi vic pht sinh li ca my ch vt l bng cch khi ng li my o vo lc xy ra li, tuy nhin vic lm ny s pht sinh downtime khong 3 pht. i vi VMware FT downtime s c loi b, bng cch s dng cng ngh vLockstep. VMware FT duy tr mt bn sao ca my o ph v n c lu tr trong lockstep ca my o chnh nm trn mt my ch vt l ring bit. Tt c mi th xy ra trn my o chnh u xy ra trn my o ph, do khi my o chnh chy trn my ch vt l b li th cc my o th cp c th ngay lp tc bc vo phin lm vic m khng mt kt ni. VMware FT cng s t ng to ra my o ph trn my ch khc mt khi m my ch vt l cha my o th cp ang chy b li. Trong trng hp nhng my ch ang cng chy my o chnh v my o ph b li th Vmware HA s khi ng li my o chnh trn mt my ch sn sng, v Vmware FT cng s t ng to ra mt my o ph mi. Chnh v vy m my o chnh lun c bo m sn sng. VMware FT c th lm vic cng vi Vmotion nhng n khng th lm vic vi DRS, v vy phi v hiu ha DRS trn cc my o c bo v vi Vmware FT.

2.10. VMware Consolidated Backup


Mt trong nhng kha cnh quan trng nht i h thng mng khng ch l mt c s h tng c o ha m cn l mt chin lc d phng vng chc. VMware Consolidated Backup (VCB) l mt b cng c v giao din cung cp chc nng sao lu Lan-free v Lan-based cho cc gii php backup. VCB a ra mt tin trnh sao lu vi mt my ch vt l hay my o chuyn dng v cung cp hng tch hp vi cc gii php sao lu khc nh Backup Exec, TSM, NetBackup, VCB s dng li

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

14

th ca chc nng snapshot (lu li tnh trng v d liu ca my o) trong ESX / ESXi gn kt thng tin snapshot vo h thng tp tin ca my ch VCB. Sau khi cc file trong my o tng ng c gn kt, ton b nhng my o hoc cc tp tin c nhn c th c sao lu bng cch s dng cng c sao lu khc. VCB c nhng lnh tch hp vi mt s cc gii php sao lu khc cung cp mt phng tin t ng ho qu trnh sao lu.

2.11. VMware vShield Zones


VMware vSphere cung cp mt s tnh nng kt ni mng o, v vShield Zones xy dng da trn chc nng mng o ca vSphere thm vo chc nng tng la o. vShield Zone cho php ngi qun tr vSphere quan st v qun l mng li giao thng xy ra trn cc thit b chuyn mch o. Chng ta c th p dng cc chnh sch an ninh mng trn ton b cc nhm my, v phi m bo rng cc chnh sch ny c duy tr ng mc d cc my o c th di chuyn t my ch ny sang my ch khc thng qua VMotion v DRS.

2.12. VMware vCenter Orchestrator


VMware vCenter Orchestrator l mt cng c t ng ha quy trnh lm vic v c ci t mt cch t ng i vi cc phin bn vCenter Server. S dng vCenter Orchestrator,cc qun tr vin c th xy dng mt qui trnh cng vic t ng t n gin cho n phc tp.

2.13. vNetwork
Mt h thng mng o s thc hin vic kt ni cc my ch v my o vi nhau thng qua cc Switch o ( vSwitch). Tt c cc thng tin mng trn mt my ch c truyn ti qua mt hoc nhiu vSwitch. Mt vSwitch cung cp kt ni gia cc my o vi nhau ngay c khi chng nm trn cng mt my ch hoc trn nhiu my ch khc nhau. Mt vSwitch cng cho php kt ni n Service Console ca my ch ESX, n Management Network ca my ch ESXi v thm ch n nhng IP storage. Trn mt vSwitch c cc kiu kt ni sau: Service Console port : ch dnh ring cho my ch ESX.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

15

VMkernel port : dng thc hin tnh nng vMotion, FT, kt ni n cc IP Storage (iSCSI, NAS, NFS) hoc kt ni n Management Network ca my ch ESXi.

Virtual Machine port group : dng kt ni vi cc my o trn my ch ESX (ESXi)

Uplink port : dng kt ni vi cc NIC tht trn my ch ESX (ESXi) cho php lu thng mng gia trong v ngoi my ch.

Mt h thng mng o h tr hai loi vSwitch sau : vNetwork Standard Switch : l vSwitch c cu hnh trn mt my ch n l. Mt vNetwork Standard Switch c cc tnh nng gn nh ging vi mt Switch vt l Layer 2. vNetwork Distributed Switch: bao gm cc thnh phn tng t nh vNetwork Standard Switch nhng n c tnh nng nh mt vSwitch chung cho ton b h thng cc my ch c kt ni vi nhau. iu ny cho php cc my o duy tr c tnh nht qun trong vic cu hnh mng ngay c khi phi di chuyn qua nhiu my ch.

2.14. vStorage
Cc loi cng ngh storage c h tr trong VMware vSphere gm cc loi sau: Direct Attached Storage (DAS) : l h thng lu tr m trn cc HDD, thit b nh c gn trc tip vo my ch qua cc cng SATA, SAS, SCSI... Storage Area Network (SAN) :l mt mng c thit k kt ni cc my ch ti h thng lu tr d liu gm nhi thit b lu tr nh mt khi chung duy nht. Cng ngh kt ni thng c dng l Fibre Channel (cp quang). iSCSI SAN : iSCSI l Internet SCSI ( Small Computer System Interface ) l mt chun cho php truyn ti cc lnh SCSI qua mng IP hin c bng cch s dng giao thc TCP/IP. Khng nh Fiber Channel (FC) SAN l phi xy dng h tng mng mi, iSCSI SAN tn dng h tng LAN sn c (cc thit b mng, Swich ,... trn nn IP).

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

16

Network Attached Storage (NAS) l cng ngh lu tr m theo cc thit b lu tr c gn trc tip vo mng IP v s dng cc giao thc chia s file (NFS, CIFS) cho php cc thit b trn mng IP truy cp vo.

Mt kho d liu (datastore) l mt ni lu tr logic c dng lu tr cc file ca my o cng nh cc loi d liu khc. Ty vo dng storage m ta s dng, datastore c th chia thnh hai nh dng sau : VMware vStorage VMFS : l mt h thng file cluster, n cho php nhiu my ch vt l c th truy cp vo cng mt thit b lu tr ti cng mt thi im. VMFS c s dng vi cc thit b DAS, FC SAN, iSCSI SAN. Vi VMFS ta c th m rng phn vng mt cch d dng v kch thcca mt block l 8MB cng vi cc subblock cho php lu tr file t ln n nh mt cch hiu qu. VMFS cng gip thc hin cc cng vic lin quan n o ha nh : di chuyn my o (vMotion, SvMotion), t khi ng li my o khi my ch b li (HA, FT) ... Network File System (NFS) : c tnh nng tng t nh VMFS nhng NFS datastore c s dng kt ni cc my ch vi cc thit b NAS thng qua giao thc chia s file NFS Nhm mc ch ti u ha vic s dng cc thit b lu tr, VMware a vo vStorage chc nng Thin Provisioning. Thin Provisioning gip nn dung lng ca my o xung bng vi dung lng m my o s dng. Ta c th chuyn i gia nh dng thin v thick bng Storage vMotion.

3. Cc phin bn ca VMware vSphere


Hin ti c 6 phin bn bn quyn sau : VMware vSphere Essentials VMware vSphere Essentials Plus VMware vSphere Standard VMware vSphere Advanced VMware vSphere Enterprise VMware vSphere Enterprise Plus

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

17

Mi phin bn c s khc nhau v chc nng v phn mm h tr nh sau: Phin bn Essentials Essentials Plus Tng thch vi vCenter Server vCenter Server for vCenter Server for vCenter Server vCenter Server vCenter Server Standard Advanced Enterprise Enterprise Plus vCenter Server

Foundation Foundation Foundation Foundation v Standard v Standard 12 4-way v Standard 6 4-way v Standard 12 8-way

Essentials Essentials

Core/CPU H tr vSMP RAM/Server

6 4-way

6 4-way

6 4-way

256GB

256GB

256GB

256GB

256GB

Khng gii hn

Thin Provisioning Update Manager vStorage APIs Data Recovery High Availability

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

18

vMotion Hot Add vShield Zones Fault Tolerance Storage vMotion Distributed Resources Scheduler vNetwork Distributed Switch Host profile Third-party multipathing Chi ph cho mi CPU $995 / 3

$2995 / 3

$795

$2245

$2875

$3495

server vt server vt l l

4. Cc tnh nng trong vSphere


4.1. n gin ha vic qun l
vCenter Server: gip vic qun l trong mi trng mng ln d dng hn, tng hiu qu lm vic, gim chi ph cho vic qun l kho lu tr, v gim phc

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

19

tp i vi vic xy dng cng nh qun l h thng trong mi trng o ha. vCenter Server n gin ha vic qun l h thng vi cc chc nng nh ch cn ci t v cu hnh mt ln, phng php tm kim tin tin, v mt gc nhn chung cho nhiu my ch vCenter Server. Ngoi ra, cc my ch vCenter Server c th c lin kt vi nhau thng qua Linked Mode. Host Profiles: n gin ha vic qun l cu hnh ca cc my ch thng qua

cc chnh sch cu hnh do ngi dng nh ngha. Ta s dng cc chnh sch ny tng hiu qu trong vic duy tr tnh thng nht v chnh xc trong cu hnh ca ton h thng. Cc chnh sch ny c th gip ta nm bt c cu hnh tt nht cho h thng v dng n cu hnh cho cc my ch khc. ng thi n cng s gim st vic cu hnh ca cc my ch thng qua trung tm d liu. Host Profiles gip vic qun l trong mi trng lm vic nh v ln n gin hn, c bit l trong vic m rng quy m h thng. vCenter Server Linked Mode: cho php qun tr vin chia s vai tr v quyn

hn qua nhiu my vCenter Server trong h thng mng. Qun tr vin c th c nm khi qut c lng ti nguyn hin c bng cch trin khai mt kt ni vSphere client. vSphere client cng h tr mt giao din tm kim vi vic tm kim tt c cc i tng qua h thng gm nhiu my vCenter Server kt ni vi nhau. vApps: n gin ha vic trin khai v qun l cc ng dng nhiu tng (n-tier)

trong nhiu my o bng cch ng gi cc ng dng ny thnh mt i tng vApp duy nht. vApps to s ph thuc ln nhau cng nh trong vic phn phi ti nguyn. iu ny cho php vic trin khai, nhn bn, gim st trn mt ng dng xy ra cc ng dng tng ng. vCenter Server hin ti h tr vic to v chy cc ng dng vApps cng nh nhp v xut cc ng dng ny theo chun Open Virtualization Format (OVF) 1.0. Centralized Licensing (Cp quyn tp trung): Trong vCenter Server 4.0, vic

cp quyn c tp trung ha. Mi sn phm v chc nng v vic cp quyn c gi gn trong cc kho gm 25 k t. Performance Charts Enhancements (ci tin biu hiu sut lm vic): *Cc

biu ny c th cung cp mt ci nhn chung cho ton b cc metric nh CPU,


Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 20

RAM, dung lng cng, tnh trng mng m khng cn duyt qua nhiu biu khc nhau. Ngoi ra, cc biu cn c cc ci tin sau: Th hin r s phn phi ti nguyn gip ta nhn bit c cc my s dng nhiu ti nguyn v ngc li. Gc nhn kiu thumbnail i vi cc my o, my ch, nhm my, v kho d liu cho php ta c th d dng xem xt v nh gi. Kh nng d xt qua nhiu cp bc gip cch ly cc nguyn nhn gy nh hng n hiu sut lm vic mt cch d dng. Gc nhn chi tit v vic s dng khng gian lu tr ca tng kiu tp tin gip ta qun l d liu d dng hn. Events and Alarms Enhancements (ci tin chc nng s kin v cnh bo): m

rng h tr chc nng cnh bo trn vCenter Server n cc i tng nh kho d liu v cc nhm my ... ci thin chc nng gim st ti nguyn h thng. Cc s kin c th hin th trn vSphere Client mau chng nhn bit v khc phc li. Cc cnh bo c th c dng kch hot cc s kin v thng bo ta khi c kh nng xut hin nhng li nghim trng. Ngoi ra, cc cnh bo cn c kch hot khi c tha mn cc iu kin thi gian nht nh gim thiu s lng cc sai lm gy nn. Enhanced ESX Error Reporting (Ci tin chc nng bo li trn ESX): vSphere

4.0 cung cp cho ta kh nng bo li trn tng my n vSphere Client thng qua tab Events. Mi s kin s c mt kt ni n mt mc d liu ring bit gii thch v cung cp cc thng tin hng dn sa li. Virtual Machine Performance Counters Integration into Perfmon (Tch hp b

o hiu sut my o vo Perfmon): vSphere 4.0 gii thiu vic tch hp b o hiu sut my o nh CPU v b nh vo trong Perfmon cho cc h iu hnh ca Microsoft khi ci t VMware Tools. Vi chc nng ny, qun tri vin c th phn tch chnh sch hiu sut ca cc my o. Granular Permissions for Network and Datastores ( Quyn hn i vi mng v

kho d liu): vCenter Server 4.0 c h tr cc quyn hn lp mng v kho d liu.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

21

Qun tr vin c th cho php hoc t chi truy cp n kho d liu hoc h thng mng i vi mt nhm user ring bit. Storage Awareness Enhancements ( tng cng kh nng nhn bit b nh):

vSphere 4.0 tng tnh tng tc i vi cc b nh c chia s thng qua cc bo co ty bin v bn cu trc lin kt. iu ny cung cp kh nng kim sot vic s dng khng gian ti nguyn ca tng my o, tng kho d liu v cc bo co khc. Ta c th xem xt cc vn cu hnh vt l bng cch dng bn cu trc lin kt trong tab Storage view ca vSphere Client. Centralized Datastore Management ( Qun l kho d liu tp trung): S dng

gc nhn Datastores trn vSphere Client, ta c th to ra, cu hnh, v bo mt kho d liu cng nh s dng cc th mc qun l chng nh l c cu t chc. vSphere Command-Line Interface (gao din kiu dng lnh trn vSphere):

vSphere CLI c dng trn h thng ESX/ESXi v vCenter Server 4.0 cng nh cc phin bn trc v sau. vSphere CLI c mt s lng ng k cc lnh mi nh vicfgdns, vicfg-ntp, vicfg-user, vmware-cmd, v vicfg-iscsi... vSphere Management Assistant ( Tr gip vic qun l trn vSphere): vMA l

mt my o bao gm vSphere CLI v cc phn mm ng gi sn khc m qun tr vin c th dng qun l h thng ESX v ESXi. Cc chc nng ca vMA bao gm ng nhp khng cn mt khu, thu thp cc tp tin log t cc my ch ESX v ESXi. vSphere Host Update Utility ( Tnh nng cp nht my ch trn vSphere): Ta

c th nng cp cc my ESX t phin bn 3.0 tr v sau ln ESX 4.0 t xa bng cch s dng vSphere Host Update Utility. y l mt giao din ngi dng trc quan cung cp trng thi ca mt nng cp t xa v cho php ty chnh vic nng cp. Tnh nng mi ny bao gm c vic rollback nu nng cp tht bi. Resource Usage Statistics ( Thng k ti nguyn s dng): vCenter Server c

th hin th chi tit bn thng k CPU v b nh s dng i vi cc my o v vng ti nguyn c tp hp li trong cng mt nhm (cluster). Guided Consolidation Enhancements (Ci thin chc nng hp nht h thng):

Dch v GC hin ti l mt modular plug-in cho vCenter Server. Dch v ny c th

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

22

c ci trn mt h thng khc ngoi vCenter Server, cho php vCenter Server c th thc hin ti u vi chi ph thp cho cc hot ng hp nht. GC cng c th pht hin v phn tch cc h thng khng s dng phin bn Window ting anh. GC c th ng thi phn tch v a ra cc kin ngh hp nht cho 100 my ch vt l trong cng mt khong thi gian. Service Management of vCenter Server Components and Plug-ins (Dch v

qun l cc thnh phn v plug-in trong vCenter Server): Dch v ny hin th tnh trng ca cc thnh phn trong vCenter Server. Da vo , qun tr vin c th nhanh chng xc nh v sa li trong h thng qun l. Automation and Orchestration with vCenter Orchestrator (T ng ha v

ng b ha vi vCenter Orchestrator): vCenter Orchestrator l mt b x l cng vic t ng ca VMware vSphere v cho php ng b ha gia nhiu gii php. Ta c th nm bt c ln hot ng tt nht v bin n thnh mt quy trnh lm vic. Tin trnh ny m bo tnh thng nht, chun ha, v t c s tun th i vi cc chnh sch cng ngh thng tin hin ti. vCenter Orchestrator cung cp mt th vin cc quy trnh cng vic c th c m rng nhm gip ta c th to ra cc quy trnh ph hp vi h thng. Orchestrator a ra cc hot ng trn vCenter Server API nn ta c th tch hp chng vo cc tin trnh t ng. Orchestrator cng cho php ta tch hp cc gii php qun l v qun tr khc thng qua cu trc plug-in m.

4.2. Cc dch v ng dng


4.2.1. Tnh sn sng VMware High Availability (HA): s t khi ng li my o khi my ch

ESX/ESXi b li. Thi gian cht l khong 3 pht. VMware Fault Tolerance (FT): khng c thi gian cht v mt d liu i vi

cc my o khi my ch vt l b li. S dng FT cho mt my o s cho php mt phin bn ph ca my o c chy trn lockstep ca mt my ch ESX khc. VMware vMotion: cho php mt my o ang chy c th c di chuyn t

mt my ch vt l ny n mt my ch vt l khc m khng cn phi tt ngun my o.


Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 23

VMware Storage vMotion: xy dng trn vMotion nhm di chuyn cc kho d

liu m khng gy ra li. VMware Distributed Resource Scheduler (DRS): t ng phn phi ngun ti

nguyn n nhiu my ch ESX / ESXi. VMware Consolidated Backup (VCB): cung cp gii php sao lu d liu trn

vCenter Server. VMware Data Recovery (VDR): cng vi VCB gip vic backup trn vCenter

Server mt cch tp trung hn v t hiu qu tt hn. 4.2.2. Tnh bo mt VMware vShield Zones: tng cng tnh ring t v bo mt trn cc my o

v d liu ca chng. Ngoi ra, ta c th gim st v p t quyn truy cp n cc khu vc nhy cm ca trung tm d liu o cng nh mng li giao thng. Vmware Vmsafe: l mt cng ngh mi gip nng cp cc c tnh ca

vSphere nhm bo v cc my o. Vmware Vmsafe cung cp mt API cho php ta c th pht trin cc sn phm bo mt khc ca Vmware. Vmkernel Protection: bo v hypervisor khi cc cuc tn cng bng cch m

bo tnh chnh xc ca Vmkernel v cc module ging nh khi chng c lu trn cng v b nh. lm c vic , cc module kernel c s ha v xc nhn hp l trong thi gian ti ln. 4.2.3. Kh nng m rng h thng Virtual Machine Hot Add Support: h tr vic gn thm cc thit b o nh

CPU v RAM vo my o m khng cn phi tt ngun my o. 8-way Virtual SMP: ESX/ESXi 4.0 h tr n 8 CPU o trn mt my o cho

php ta thc hin mt lng cng vic ln hn. 256GB RAM: c th gn n 255GB cho cc my o ESX. H thng phn cng o mi: ESX/ESXi 4.0 gii thiu mt th h phn cng

o mi (phin bn th 7) vi cc tnh nng mi nh sau:

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

24

Thit b lu tr o mi: Serial Attached SCSI (SAS) v IDE. VMXNET th h th 3. H tr vic cm nng cc thit b o cng nh CPU v b nh o VMDirectPath: gip tng hiu qu cng vic bng cch cho php cc my o

c th truy cp trc tip n cc thit b phn cng vt l.

4.3. Cc dch v c s h tng


4.3.1. vCompute B nh ln n 1TB cho cc my ch ESX/ESXi. H tr n 64 CPU logic v 320 my o cho mi my ch. 64-bit VMkernel 64-bit Service Console H tr cc k thut tit kim in nng nh Enhanced Intel SpeedStep v

Enhanced AMD PowerNow!. 4.3.2. vStorage Virtual Disk Thin Provisioning: gip my o tn dng tt b nh trng. vCenter Server cn cho php thit lp cnh bo i vi vic s dng v phn phi ti nguyn ti u ha vic phn phi ti nguyn. VMware Paravirtualized SCSI (PVSCSI): cc thit b SCSI c o ha mt phn s gip tng hiu sut lm vic ng thi gim lng CPU s dng cho my o. vStorage VMFS Volume Grow: l mt phng php mi cho vic m rng mt kho d liu m khng lm gin on cc my o ang chy bng cch m rng VMFS( virtual machine file system). Hot Extend cho cc tp tin VMDK trn VMFS ( khng h tr trn NFS). H tr Jumbo Frame cho NFS v SCSI trn cc card mng 1Gb and 10Gb. H tr cp quang trn Ethernet
25

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

Ci thin vic h tr iSCSI v NFS

4.3.3. vNetwork vNetwork Distributed Switch (vDS): l mt gii php cho vic qun l mng o ca VMware. Gip gim thiu cc hot ng bo tr mng v nhanh chng m rng mng khi cn. vNetwork cn c cc ci thin sau: H tr private VLAN vDS gip theo di tnh trng mng ca cc my o cng nh khi di chuyn chng trong h thng o. H tr cc switch o ca hng th ba VMXNET Generation 3: l th h th 3 ca cc card mng o ha mt phn ca VMware vi cc tnh nng sau: H tr MSI/MSI-X Receive Side Scaling IPv6 checksum v TCP Segmentation Offloading (TSO) trn IPv6 VLAN off-loading TX/RX ring c ln vSphere 4.0 h tr IPv6 cho cc my ESX/ESXi v vCenter Server

4.4. Kh nng tng thch vi sn phm ca hng th ba


Cc h iu hnh khch c h tr: Asianux 3.0 Server CentOS Debian FreeBSD MS-DOS 6.22 Windows OS (95, 98, XP, Vista, 7) Windows Server ( 2003, 2008, 2008 R2) SCO OpenServer 5 SCO UnixWare 7
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 26

Solaris Ubuntu Red Hat SUSE vCenter Server 4.0 h tr cc h thng c s d liu nh Microsoft SQL Server 2008 v Oracle 11g. vCenter Server v vSphere h tr ci t trn mt s h iu hnh mi. H tr cc switch o ca hng th ba. H tr thm SATA. H tr cc gii php sao lu d liu ca hng th ba.

5. So snh gia VMware vSphere 4 vi Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V


Tn sn phm VMware vSphere 4 Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V Gi c VMware vSphere Standard $795 / CPU VMware vSphere Advanced $2245 / CPU VMware vSphere Enterprise $2875 / CPU Windows Server 2008 R2 Standard $1,209 / my ch Windows Server 2008 R2 Enterprise $3,999 / my ch Windows Server 2008 R2 Datacenter $2,999 / my ch Ch ph qun l VMware vSphere Enterprise Plus $3495 / CPU Virtual vCenter server System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD) $1,498 / processor

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

27

$4995 qun l y h thng CPU h tr B nh ti a (RAM) Thit b I/O h tr 64-bit Intel/AMD 1TB 64-bit Intel-VT/AMD-V 1TB

IDE, SCSI, SAS, SATA, IDE, SCSI, SAS, SATA, FC, 1Gb v 10Gb Ethernet, iSCSI, NFS, FCOE, Infiniband FC, 1Gb v 10Gb Ethernet, iSCSI, CIFS, FCOE, Infiniband 4 64GB

Virtual SMP B nh ti a cho mi my o Snapshot/VM Thin Provisioning H thng lu tr H iu hnh

8 256GB

32 C DAS, SAN, NAS, iSCSI Microsoft OS, Redhat, SUSE, Ubuntu, Solaris 10, Netware, FreeBSD, CentOS

50 C DAS, SAN, iSCSI Microsoft OS, Redhat, SUSE

Cng c qun tr

VMware vCenter

System Center Server Management Suites

Live Migration Live Migration ng

VMware vMotion C

C Khng

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

28

thi Storage Live Migration VMware Storage vMotion Cn bng ti gia cc my o High Availability VMware Distributed Resource Scheduler VMware High Availability H thng file cluster ng b ha my o VMFS VMware Fault Tolerance Sao lu trc tuyn (Online Backup ) VMware Consolidated VSS/System Center CSV Khng System Center Operations Manager C Khng

Backup & VMware Data Data Protection Manager Recovery 2007 Khng

Distributed Switches

vNetwork Distributed Switches

Foot print H tr v li ( Patching ) VMSafe Firewall

Nh Hypervisor, Microsoft OS v 1 s Linux OS C vShield Zones (App)

Ln Microsoft OS

Khng Khng

6. Cu hnh yu cu ca VMware vSphere


6.1. Yu cu phn cng ca ESX Server ( ESXi Server)
Processor 64bit : AMD Opteron, Intel Xeon 3000/3200, 3100/3300, 5100/5300, 5200/5400, 7100/7300, 7200/7400, Intel Nehalem.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

29

RAM : t nht 2GB Thit b mng (Network Adapter) : hai ( mt i vi ESXi ) hoc nhiu cc thit b mng c h tr nh Broadcom NetXtreme 570x gigabit controller hoc Intel PRO 1000 adapter

6.2. Yu cu ti thiu ca vCenter Server


CPU: Dual Core tr ln Processor: AMD, Intel 2.0GHz hoc hn RAM: 3GB cng: cn trng t nht 2GB Kt ni mng Gigabit hoc 10Gb Ethernet Microsoft SQL Server 2005 Express CPU: 1 CPU Processor: 266MHz RAM: 200MB cng: cn trng t nht 1GB Microsoft .NET 3.0 SP1 Microsoft Visual J#

6.3. Yu cu ti thiu ca vSphere Client

7. Ci t h thng
S demo ca nhm chng ti nh sau:

M hnh demo VMware vSphere

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

30

Hai my ci ESX c cu hinh nh sau: My th 1: a ch ip: 192.168.1.100/24, defaultgateway: 192.168.1.101 My th 2: a ch ip: 192.168.1.102/24, defaultgateway: 192.168.1.101 Mt my lm vCenter Server c ip l 192.168.1.101/24, bn cnh chng ti cu hnh DNS trn my vCenter Server

Mt my gi lp SAN c a ch ip l 192.168.1.99/24 Trn hai my ci ESX add thm card mng kt ni vo SAN o. i vi my ESX1 dng a ch 192.168.1.97/24, my ESX2 dng a ch 192.168.1.98/24 kt ni n SAN Cng vic u tin chng ta phi lm khi lp k hoch trin khai VMware vSphere l chn s dng VMware ESX hay VMware ESXi. Bn cnh nu chng ta chn VMware ESXi th li phi chn la gia ESXi Installable v ESXi Embedded. Sau y chng ti s a ra mt s khc bit v mt kin trc gia VMware ESX v VMware ESXi. VMware ESX v VMware ESXi l kiu hypervisor ci t trn phn cng v chy trn nn h iu hnh 64-bit. C hai u c th qun l bng vCenter Server v u h tr cc chc nng o ha nh vMotion, Storage vMotion, VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware High Availability (HA), v VMware Fault Tolerance (FT). VMware ESX kt hp cht ch vi mt giao din qun l 64-bit da trn nn tng Linux c bit n vi tn Service Console. N cho php qun tr vin c th tng

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

31

tc n hypervisor thng qua cc dng lnh cu hnh. V n cng cho php chy cc chng trnh ng dng ca hng th ba. VMware ESXi th loi b Service Console. Thay vo , ESXi l mt hypervisor ch cn c 32MB cng. Bng cch loi b Service Console, ESXi loi tr c nhng l hng trong vic bo v h thng mng tn ti trong mi trng Linux cng nh thu nh li footprint. Vic thu nh footprint l nguyn nhn lm cho ESXi c phn thnh hai phin bn khc nhau: ESXi Installable: c ci t trn cng ca server. ESXi Embedded: dng chy t mt thit b lu tr di ng USB.

Ngoi s khc nhau trn th c hai phin bn u c cng mt kiu xy dng code.

7.1. Trin khai VMware ESX Server


7.1.1. Phn vng trong VMware ESX. Vmware ESX da trn nn Linux qui c cho cc phn vng ca n. Sau y l nhng phn vng mc nh trong VMware ESX Mount Point Name /boot / (none) /var/log (none) Type Ext3 Ext3 Swap Ext3 Vmkcore Size 250 MB 5000 MB ( 5GB) 600 MB 2000MB ( 2GB) 100 MB

Phn vng /boot: cha tt c cc tp tin cn thit cho vic khi ng VMware ESX, phn vng ny c mc nh to ra trong qu trnh ci t v ngi dng khng c php thay i phn vng ny bng bt k cch no.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

32

Phn vng Root (/): hay cn gi l phn vng gc, l ni cao nht ca h thng iu hnh. Mc nh VMware chn 5 GB cho phn vng gc, tuy nhin ln k hoch cho s tng trng trong tng lai chng ta nn cp cho phn vng ny nhiu khng gian hn sao cho ph hp vi nhu cu tng trng cng nh lu tr, bi vic thay i phn vng sau khi ci t l rt kh khn. Phn vng /var/log: l ni m Service Console to ra cc file log trong sut qu trnh hot ng bnh thng, mc nh phn vng ny c to ra vi kch thc l 2 GB. Phn vng vmkcore l ni m vmware ESX ghi li thng tin v h thng ngn chn, phn vng ny c n trong sut qu trnh ci t v khng th sa i hoc thay i. Phn vng /opt: khng nm trong nhng phn vng mc nh, tuy nhin nhiu thnh phn b sung ca vSphere t ci t trong /opt, v d nh vCenter Agent v Vmware HA Agent. Chnh v vy chng ta nn to phn cng /opt kch c cha nhng thnh phn ny. Thay i kch c cc phn vng h tr tt hn Mount Point Name / (None) /var /opt Type Ext3 Swap Ext3 Ext3 Size 20000MB (20GB) 1600MB (1.6GB) 15000MB (15GB) 10000MB (10GB)

7.1.2. Cc bc ci t Vmware ESX B1. B da ESX vo v khi ng my. B2. Chn ci t bng giao din ha bng cch n Enter trn mn hnh boot.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

33

B3. Chn Next. B4. nh du vo "I Accept The Terms Of The License Agreement" v chn Next. B5. Chn kiu bn phm U.S English. Chn Next. B6. Nu cn ci t thm cng th ta chn Add thm cng vo. Sau ta chn Next. Khi xut hin mt bng thng bo, ta chn Yes ti cng h thng. B7. Sau khi ti cng h thng, chn Next tip tc. B8. in s serial vo hoc chn in s serial sau khi ci t xong. Chn Next tip tc. B9. Chn card mng s c dng cho cc cng vic h thng v Service Console. Ta c th t Vlan ID nu thy cn thit hoc trng. Chn Next tip tc. B10. Chn s dng DHCP ( nu c ) hoc gn IP tnh cho card mng trn. Chn Next tip tc

B11. Nu mun tinh chnh li phn vng cng th chn Advanced Setup, cn khng ta chn Standard Setup. Chn Next tip tc. B12. Mn hnh k tip yu cu ta xc nhn s ci t ESX. Chn Next B13. Chn mi gi cho h thng. Sau khi chn xong, ta chn Next. B14. Chn ng b ha gi h thng theo NTP server hoc chnh gi h thng bng tay. Chn Next tip tc.
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 34

B15. t password cho root v to cc user ( nu ccn ). Chn Next. B16. Xem li cc thng s v chn Next tin hnh ci t ESX server. B17. Sau khi ci t xong, chn Next tip tc B18. Chn Finish khi ng li ESX server. B19. Khi khi ng li s xut hin mn hnh boot, chn VMware ESX 4.1 ( mn hnh boot ch c t phin bn 4.1 ) B20. Khi ng ESX server thnh cng.

7.2. Ci t ESXi
B1. B a ESXi Installable vo v khi ng my. B2. Trn mn hnh boot, chn ESXi Installer.

B3. n Enter tin hnh ci t. B4. n F11 ng cc iu khon v tip tc ci t. B5. Chn cng ci ESXi. n Enter tip tc. B6. n F11 bt u ci t ESXi. B7. Sau khi ci t xong, n Enter khi ng li my B8. Khi ng my ESXi thnh cng.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

35

B9.n F2 cu hnh h thng. in password vo mn hnh ng nhp (mc nh l khng c pass). B10. Chn Configure Management Network cu hnh hostname, IP v.v.v ( dng vSphere client ng nhp ).

7.3. Ci t vSphere Client


B1. M trnh duyt web, truy cp vo IP ca my ESX ( ESXi) hoc vo trang ch ca VMware ti VMware vSphere Client v.

B2. Chy file exe tin hnh ci t vSphere Client. B3. Chn Next ci t.
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 36

B4. Chn Next tip tc. B5. Chn I agree to the terms in the license agreement. Chn Next tip tc. B6. in thng tin vo ngi s dng. Chn Next. B7. Chn Change thay i ni ci t nu cn. Chn Next tip tc. B8. Chn Install bt u ci t vSphere Client. B9. VMware vSphere Client s tin hnh ci t Microsoft .NET 3.0 SP1 v Microsoft Visual J# nu cha c. B10. Chn Finish kt thc ci t. B11. Chy chng trnh vSphere Client. in tn hoc IP ca my ESX ( ESXi) hoc vCenter Server. Nhp username v password vo qun l my server ty thch. ( i vi my ESX v ESXi ta dng user c trn my ESX v ESXi. Cn i vi my vCenter Server ta dng user trn my client. Dng vSphere Client ng nhp vo my ESX (ESXi)

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

37

Sau khi ng nhp vo my ESX (ESXi), ta c th s dng vSphere Client cu hnh v qun l my ESX (ESXi)

7.4. Ci t vCenter Server


B1. Sau khi download file iso, chy autorun.exe, chn vCenter Server.

B2. Chn NEXT B3. Ti License Agree chn I agree, NEXT B4. Ti Database chn Install SQL nu cha c, NEXT B5. Chn User System account, NEXT B6. Ch ng dn lu tr, NEXT B7. Ty chn bao nhiu vcenter m chng ta c, nu c nhiu th join vo group, cn nu ch c 1 th chn standalone

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

38

B8. mc nh hoc ch li cc port mong mun

B9. Ty thuc vo c bao nhiu server m chn s Ram tng ng, NEXT B10. Bt u ci t, chn install B11. Click finish hon tt vic install

7.5. Ci t vCenter Update Manager


vCenter Update Manager l mt cng c c thit k gip qun tr vin c th t ng ha vic v li hoc nng cp h thng trong mi trng vSphere. vCenter Update Manager tng thch hon ton vi vCenter Server v c kh nng qut, chnh sa cc my ch ESX (ESXi), cc my o, cc chng trnh ng dng .... B1. Sau khi download dile iso, chy autorun.exe, chn vCenter Update Manager

B2. Chn ngn ng -> OK B3. Next B4. Chp nhn license agreement, chn Next
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 39

B5. in thng tin v Ip address hoc hostname, HTTP port, username v password cho vCenter Server. Chn Next

B6. Chn Install a Microsoft SQL Server 2005 Express instance hoc chn use an existing supported database, i vi la chn 2 bt buc phi to mt database v ODBC DNS. Chn Next B7. Nu c th ra internet th click chn mc Yes I have internet conection and I want to configure proxy settings now cu hnh proxy server, ti bc ny cng c th thay i cc port mc nh.

B8. Chn ni lu tr, chc rng a phi trng hn 20GB. Chn Next B9. Click Install sau Finish

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

40

Sau bc ny th vCenter Update Manager (VUM) c ci t, tuy nhin c th qun l c n th phi ci t VUM plug-in cho vCenter Server v cSphere Client B10. S dng vSphere Client kt ni vo vCenter Server, ti Plug-ins menu chn Manage Plug-ins. B11. Tm vCenter Update Manager, nhp phi chn Download And Install link

B12. Sau khi hon tt vic ci t th chng ta c th s dng vCenter Update Manager

7.6. Cu hnh gi lp SAN bng Starwind


To my o win server 2k3 To 2 cng trong c 1 dung San ( S trong demo) Cc bc cu hnh: B1. Download phn Startwind, nhp p vo phn ci t:

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

41

B2. Chn Next: B3. Tip tc chn Next: B4. Chn ng dn ci t: B5. Chn Full installation ci tt c, nhn Next: B6. Nhn Next: B7. Chn to icon trn desktop, Next B8. Chn Install: B9. Cui cng l Finish v khi ng Starwind: B10. Tip theo nhp phi vo Starwindserver chn Addhost, mc nh s l a ch localhost c nhp vo:

B11. Tip tc nhp phi ln a ch localhost 127.0.0.1chn Connect, v ng nhp vo server bng user name root , password mc nh starwind .

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

42

B12. Trc khi cu hnh tip tc chng ta phi download License v, chn Install License

B13. Ch ng dn n license download v trc B14. Nhp phi vo Targer chn Add Targer v nhp tn bt k vo, nhn Next B15. Hard Disk, chn Next B16. Basic Virtual, chn Next B17. Image File device, chn Next B18. Create new vitual disk, chn Next B19. Chn th 2, y l S, nhp tn image, v d: SAN.img, chn Next->Next>Next->Finish

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

43

8. Kim chng cc chc nng ca vSphere


8.1. Cc thao tc c bn
8.1.1. Lin kt my ESX vo vCenter Server (Add Host) B1. S dng VMware vSphere Client ng nhp vo vCenter Server, s dng username v password trn my vCenter Server

B2. u tin ta s to mt datacenter cha cc my ch ESX ( ESXi)

B3. Lin kt my ch vo vCenter bng cch click phi chut vo datacenter v chn Add host

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

44

B4. Trong Add Host Wizard, ta in IP hoc tn host cn thm v username, password ca my ch

B5. Chn Yes tip tc B6. Kim tra thng tin my ch ri chn Next B7. Nu khng c license th ta chn ty chn 1. Nu c license th ta chn ty chn 2 nhp license key vo. Sau ta chn Next B8. Chn Datacenter (Cluster) s cha my ch ( lu c th c nhiu datacenter ty vo mc ch s dng) B9. Kim tra li thng tin ri chn Finish kt thc 8.1.2. To Cluster B1. To Cluster bng cch click phi chut vo datacenter v chn Add Cluster

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

45

B2. t tn cho cluster v chn Turn on VMware HA v DRS ( nu c s dng) ri chn Next B3. Nu my ch c h tr tnh nng EVC ( Enhanced vMotion Compatibility ) th ty vo CPU ( AMD hoc Intel) m chn , nu khng c h tr th chn Disable. Chn Next B4. Chn ni lu swapfile ( nu chn lu cng ni vi my o d qun l). Chn Next tip tc B5. Kim tra li cc thng tin cu hnh, Chn Finish kt thc 8.1.3. a host vo trong cluster Ta c th Add host vo Cluster ging nh hng dn trn. Ta cng c th di chuyn host thm sn vo trong cluster bng cch: B1. Nhp chut vo tn host v ko vo cluster. Ta chn Yes i vi thng bo va hin ra ng chuyn host vo trong cluster B2. Ta chn ty chn 1 nu mun my ch c th s dng c ht ti nguyn trong cluster hoc ty chn 2 ch cho php my ch s dng ti nguyn trong mt resource pool nh sn. Chn Next tip tc.

B3. Kim tra li v chn Finish kt thc B4. Sau khi add host vo trong cluster th cc host s c cu hnh HA.( nu chc nng HA c kch hot).
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 46

(Lu nu ta khng c thm mt card mng d phng th trn host s c du warning do thiu network redundancy) 8.1.4. S dng vSphere Client c th s dng hiu qu vSphere Client vo vic qun l h thng mng, ta nn tm hiu v giao din qun l ca vSphere Client. vSphere Client l mt giao din ngi dng mang li kh nng qun tr, cu hnh mt h thng mng o vi nhng thao tc n gin, d dng. Mt im c bit trong vSphere Client l n c Navigation (ng dn). ng dn ny s cho ta bit ta ang phn no trong c s h tng mng iu ny gip vic qun l c d dng do cc thnh phn trong h thng o ha c phn thnh ba nhm chc nng ln: Inventory (Nhm h tng c s) : Hosts and Cluster, VMs and Templates, Datastores, Networking, Search. Administration (Nhm qun tr) : Roles, Sessions, Licensing, System Logs, vCenter Server Settings, vCenter Service Status. Management (Nhm qun l) : Scheduled Tasks, Events, Maps, Host Profiles, Customization Specifications Manager. Plug-in ( Nhm chng trnh ph) : VMware Data Recovery ... ( ch xut hin khi ci t Plug-in) Khng km phn quan trng l nhng thanh tab ca s bn phi khi ta nhp chn mt cluster hoc mt my ch hoc mt my o. Nhng thanh tab ny cho php ta xem v thay i cc thng tin lin quan n cluster, host, my o. Cc thanh tab chung v quan trng l : Summary : cho php ta xem cc thng tin c bn v i tng c chn cng nh thay i trng thi ca i tng ( ngt kt ni vi my ch, tt ngun my o ... ) Virtual Machines : hin th cc my o chy trn my ch , cluster.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

47

Performance : hin th hiu sut cng vic ca i tng v nhiu mt ( CPU, RAM , storage, networking ... )

Configuration : cho php ta cu hnh v thay i thng tin trn i tng c chn v CPU, RAM, storage, network, adapter, DNS ....

Tasks & Events : ghi nhn v lin kt cc cng vic, s kin xy ra trong h thng li gip vic kim tra v sa li c d dng hn.

Alarms : hin th cc cnh bo c thit lp nhm mc ch h tr vic qun l cng nh ngn chn s c xy ra.

Permission : hin th cc user, group c quyn truy cp, thc thi i vi i tng c chn.

Maps : hin th s mng.

Ngoi ra vSphere Client cn c chc nng tm kim (search) rt hiu qu v chc nng "back" cho php ta lui tr v mt thi im no nh mt trnh duyt web.

8.2. Kt ni SAN vo h thng (Add Networking v Add Storage)


B1. Trn my ch ESX, ta click vo tab Configuration > Networking. Click vo Add Networking to kt ni n SAN.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

48

B2. Chn kiu kt ni l VMkernel ri chn Next B3. Chn card mng s dng cho kt ni ny ( vSphere s to ra mt vSwitch kt ni vi card ny). Chn Next B4. Ta c th t li tn v vlan id nu cn. Click chn Use this port group for vMotion v FT. Chn Next tip tc B5. Chn Yes tip tc ( do s dng vMotion v FT chung th c th lm nng bng thng) B6. t IP cho kt ni ( s dng DHCP nu c). Click chn edit in thm gateway vo B7. Sau khi in gateway, chn OK B8. Kim tra li IP v chn Next tip tc

B9. Chn Finish kt thc B10. Cng trong tab Configuration ta chn Storage Adapters. Click chn iSCSI Software Adapter ( nu ta s dng SAN o). Chn Properties. B11. Trong tab General, chn Configure B12. Click chn Enable. Chn Ok B13. Sau ta click vo Configure mt ln na v kim tra xem c thng tin v SAN cha . Nu c ri th chn OK

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

49

B14. Chuyn sang tab Dynamic Discovery. Chn Add. in IP v port ca SAN vo. Chn OK. B15. Sau chuyn sang tab Static Discovery kim tra xem c IP ca SAN cha. Chn Close hon tt.

B16. Chn Yes rescan li thit b B17. Chn mayESX1.vt081a.com, chn tab Configuration, chn Storage -> Add Storage. B18. Chn Disk/LUN, nhn Next -> Next -> Next B19. t tn cho datastore, v d: SAN STORAGE.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

50

B20. Chn Maximum file size, chn Finish

B21. Ta chuyn qua Storage kim tra c SAN cha

Cu hnh tng t i vi cc my ch cn li

8.3. To my o trn my ch ESX (ESXi)


B1. Trc tin ta phi upload file iso ln SAN hoc datastore ca chnh host. Ta vo Home > Inventory > Datastore. Click phi chut vo SAN. Chn Browse Datastore. B2. Click vo biu tng to New Folder v t tn l ISO. Chn OK B3. Click vo biu tng Upload chn Upload File ti file iso ln SAN B4. Chn iso cn ti ln v click OK B5. Chn Yes tip tc ( lu nu c file trng tn th s b thay th bng file mi)

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

51

B6. Sau khi hon tt, ta vo li Home > Inventory > Hosts and Clusters. Click phi chut vo my ch. Chn New Virtual Machine to my o.

B7. Chn Typical thao tc n gin ( c th chn Custom chnh thm mt s thit lp). Chn Next tip tc B8. t tn cho my o v chn Datacenter s lu tr. Chn Next B9. Chn ni lu tr ( Nn chn SAN c th s dng cc chc nng nh HA, FT, vMotion ...). Chn Next B10. Chn h iu hnh ph hp. Chn Next tip tc B11. Chn dung lng ti a cho my o. C th chn Thin Provisioning nn d liu hoc bt cc chc nng h tr cluster nh FT. Chn Next B12. Kim tra thng tin v chn Finish B13. Sau ta khi ng my o v s dng mt cch bnh thng. Ta c th thay i thit lp ca my o bng cch click phi chut vo my o v chn Edit Settings.

8.4. Di chuyn my o gia cc host v datastore


8.4.1. Di chuyn my o tt ngun B1. Di chuyn my o ang tt bng cch click phi chut vo my o chn Migrate

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

52

B2. C ba kiu di chuyn. y ta s chn Change both host and datastore, ty chn ny ch hin khi my o tt. Chn Next tip tc

B3. Chn my ch s chuyn n ( y ta chuyn t my esx1 sang esx2). Chn Next

B4. Chn lu tr cn chuyn n ( y ta chuyn t SAN sang cng ca my esx2). Chn Next

B5. Chn nh dng cho d liu nn chn Same format as source m bo an ton d liu. Chn Next
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 53

B6. Kim tra thng tin v chn Finish bt u chuyn sang host v datastore khc.

Di chuyn hon tt. My o win xp c chuyn sang my ch esx2 v esx2 storage.

8.4.2. Di chuyn my o ang chy bng Storage vMotion Storage VMotion c dng di chuyn cng ca my o ang chy t kho d liu ny sang kho d liu khc tuy nhin my o s vn chy trn my ESX ban u. SVMotion thng c dng trong vic cn bng khng gian s dng trn cc kho d liu hoc khi cn bo tr kho d liu... Cch thit lp cng tng t nh VMotion, DRS, DPM, HA m khng xy ra thi gian cht. Cc yu cu s dng Storage vMotion: Ch s dng c trn vSphere Enterprise v Enterprise Plus Cc kho d liu phi c kt ni vi my ESX v c th truy cp c n my ESX c cha my o

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

54

Khng h tr di chuyn my o ang chy c cha snapshot My o phi tt ngun khi s dng ty chn "Change both host and datastore" Khi di chuyn cng ta c th thay i nh dng t "thin" sang "thick" v ngc li (nn d liu hoc khng nn d liu)

Ta s thc hin Storage vMotion chuyn my o t Esx2 Storage sang SAN Storage. B1. Ta cng click phi chut vo my o v chn Migrate. B2. Ta chn Change datastore ri chn Next B3. Chn SAN Storage. Chn Next B4. Chn Same Format as source. Chn Next B5. Kim tra li thng tin ri chn Finish B6. Kim tra li SAN Storage v Esx2 Storage.

8.4.3. Di chuyn my o ang chy bng vMotion VMotion c dng di chuyn cc my o ang chy t mt my ESX sang mt my ESX khc m khng lm gin on cng vic cng nh di chuyn cc file vmdk nu chng c lu trn kho lu tr chung. VMotion thng c dng trong vic

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

55

cn bng ti trn cc my ch ESX cng vi DRS hoc khi cn phi cp nhp v bo tr mt my ESX no Cc yu cu s dng VMotion: S dng vSphere phin bn Advanced, Enterprise hoc Enterprise Plus C kho lu tr chung gia cc my ESX nh iSCSI, FC, NFS Cc file my o phi c lu trn kho lu tr chung VMotion trn cng VMkernel trn hai my ESX phi c kch hot Chy c trn vSwitch v dvswitch (vDS)

Tng t nh Storage vMotion, s dng vMotion di chuyn my o t my ch esx2 v esx1 th: B1. Click phi chut vo my o v chn Migrate. B2. Chn Change host di chuyn my o sang my ch khc. Chn Next B3. Chn my ch cn chuyn n. Chn Next B4. Chn High priority u tin vic di chuyn cao nht. Chn Next B5. Kim tra li v chn Finish. Di chuyn thnh cng. My o winxp ang chy c chuyn sang my ch esx1.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

56

8.5. Thc hin VMware DRS


Distributed Resource Scheduler gip h thng cn bng trong vic s dng ti nguyn nhm tn dng hiu qu phn cng h thng. DRS c th t ng di chuyn cc my o trong cluster v ta c th to ra cc rule gip cc my o lun c gn vi nhau hoc c tch ring ra cng nh thay i u tin v CPU v RAM cho my o theo cc mc cao/bnh thng thp vi t l tng ng 4/2/1. Cc yu cu khi s dng DRS: - vSphere Enterprise hoc Enterprise Plus - S dng kho d liu chung gia cc my ESX - Tt c cc my o trong cluster phi c lu trn kho d liu chung - DRS s dng VMotion di chuyn - Cluster phi kch hot chc nng DRS thc hin DRS, ta tin hnh cc bc sau: B1. Ta nhp phi chut vo Cluster v chn Edit Settings. B2. Ta click chn chc nng DRS trn cluster cluster-HOASEN B3. Chn mc hot ng cho VMware DRS. Chn Next tip tc - Manual : Ch di chuyn my o khi c yu cu ca qun tr vin. - Partially automated : Ch t ng di chuyn my o khi my o c khi ng. - Fully automated : T ng di chuyn my o khi my o c khi ng v khi c tranh chp v ti nguyn B4. Chn mc cho vic qun l in nng ( VMware DPM) - Off : Khng s dng DPM - Manual : vCenter s gi thng bo qun tr vin tt my ch khi ti nguyn cn kit v m li my ch khi cn thit - Automatic : vCenter s t ng thc hin cng vic trn.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

57

B5. Ta chn OK kck hot chc nng DRS. B6. y ta c 2 my o trn cng mt my ch Esx1. Ta tin hnh khi ng tng my o. My o win xp sau khi c khi ng vn nm trn my ch Esx1.

B7. Sau ta khi ng tip my win xp2 th s thy my win xp2 c chy trn my ch esx2 m khng c thng bo chuyn host no c

Ta click vo Cluster Hoasen, chn tab DRS th s thy qu trnh lm vic ca DRS

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

58

8.6. Thc hin VMware HA


High Availability gip my o nhanh chng tr li lm vic trong trng hp mt my ESX b li gp phn lm gim thi gian cht v tng tnh sn sng ca h thng. Khi mt my ESX b li phn cng hoc b mt kt ni ... th VMware HA s khi ng li tt c cc my o ang chy trn my ESX trn cc my ESX khc trong cng mt cluster. HA cn c chc nng khi ng li my o khi my o b li. HA h tr n 32 my ESX trong mt cluster v tt c cc my o bt k h iu hnh. HA c th c s dng kt hp vi DRS t hiu qu cao nht. Cc yu cu khi s dng HA: - H tr cho cc phin bn vSphere ngoi tr Essentials - Cc my o ang chy trn HA cluster c lu trn kho d liu chung - Cluster phi c kch hot chc nng HA thc hin HA, ta tin hnh cc bc sau: B1. Ta nhp phi chut vo Cluster v chn Edit Settings. B2. Ta click chn chc nng HA trn cluster Hoasen B3. Chn mt s tnh nng ca HA trn Cluster - EnableHost Monitoring: bt chc nng theo di my ch - Admission Control: l mt chnh sch c s dng bi VMware HA. Khi c kch hot th n s khng khi ng cc my o c xy ra li, xung t ti nguyn - Admission Control Policy: cho php thay i cc thng s nh s ln b li, lng ti nguyn d phng B6. Chn thit lp cho cc my o nh u tin v hot ng ca my o khi my ch b c lp B7. Chn mc theo di my ch khi my ch b s c . ( nn chn VM Monitoring Only ch quan st khi c s c) B8. Ta chn OK kch hot chc nng HA.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

59

B9. Sau khi vCenter cu hnh HA cho cc my ESX xong, ta s tin hnh tt my esx1 ang cha my o win xp ang chy v VMware HA s khi ng li my o win xp tren my esx2. B10. Kim tra cc my o trn esx1 v esx2. My winxp chy trn mayESX1, my winxp2 chy trn mayESX2

B11. Sau khi tt my ch esx1 th s thy my esx1 ri vo trng thi "not responding" v my o win xp trn my esx1 c khi ng li trn my esx2.

Trn cluster, ta vo tab Tasks & Events xem thm thng tin.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

60

8.7. S dng Snapshot


B1. Ta click phi chut vo my o ang chy. Chn Snapshot > Take Snapshot. B2. t tn cho snapshot v chn OK to Snapshot B3. tr v thi im snapshot hoc xa snapshot, ta click phi chut vo my o chn Snapshot > Snapshot Manager B4. s dng snapshot, ta chn Go To. Cn xa snapshot, ta chn Delete.

Lu : Snapshot s lu li tnh trng b nh, cng ... ca my ti thi im chp nn thng c dng phc hi my khi nng cp xy ra li ... V sau khi snapshot th ton b thng tin, d liu ca my o s c lu vo mt file vmdk khc cho n khi snapshot b xa.

8.8. S dng VMware vShield Zones


8.8.1. Gii thiu v b sn phm vShield vShield l mt b sn phm ca VMware c dng tng cng kh nng bo v d liu v cc ng dng , ci thin tc cng nh kh nng kim sot trn ton b h thng trong mi trng o ha. Yu cu ti thiu s dng cc sn phm vShield l vSphere 4.0 ( t Essentials Plus tr ln), vCenter 4.0 v vSphere Client 4.1 (vShield Endpoint yu cu vSphere 4.1).

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

61

vShield bao gm nhiu phn vi cc chc nng khc nhau: VMware vShield Manager c xy dng trn nn linux v c h tr SSH, WEB console, vSphere Client ... ng thi vShield Manager cng h tr ci t v qun l cc thnh phn khc ca vShield nh vShield Zones, vShield App, vShield Edge v vShield Endpoint. VMware vShield Zones l mt sn phm firewall c bn v vShield App l phin bn ci tin ca Zones. Ta c th s dng vShield Manager ci t Zones vo my ESX qua file ova. Sau khi ci t, Zones s c chy trn my ESX nh mt phn ca kernel module v n s to ra vSwitch ca ring n lc lung d liu. Mi my s phi ci t Zones ring v my o Zones khng th di chuyn sang host khc. VMware vShield App l mt phin bn firewall hon thin hn so vi Zones. App c th c c lung d liu mc ng dng. Chnh iu ny cho php App c th nhm cc my o li da theo chc nng thay v IP hoc VLAN. VMware vShield Edge gip vDS to ra nhiu nhm mng ring l, tch bit nhau trn cng mt h thng. vShield Edge c thit k nh mt chng trnh o cung cp cc dch v nh firewall, VPN, web load-balancing, NAT, DHCP ... VMware vShield Endpoint l gii php ca VMware trong vic tng cng kh nng bo v my o, phng chng virus, malware trn my o. 8.8.2. To my o Vshield Manager B1. Trong ca s vSphere Client, ta chn File -> Deploy Template B2. Chn Browse B3. Chn file VSM.ovf (c cha vShield Manager), nhn Open

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

62

B4. Chon Next

B5. Chn Next B6. Chn Accept -> Next B7. Chp nhn tn mc nh, nhn Next B8. Chn my ch, nhn Next B9. Next tip tc B10. Finish

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

63

Sau khi to thnh cng my o vShield Manager : B11. Chn my ch mayESX1, chn tab Configuration -> Networking -> Properties to add mt card mng cho my manager

B12. Chn vSwitch, nhn Add B13. Chn Vitual Machine -> Next B14. t tn vsmgmt (vSwitch management) -> Next B15. Finish B16. Chn Edit Settings chnh card mang li cho my o

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

64

B17. Chn vsmgmt va to -> OK. Sau power on B18. Cu hnh vShield Manager, login bng admin, password defaut

B19. Cu hnh a ch ip, defalt gateway, dns cho my vShield Manager B20. Ta log out ri log in vo li thay i c hiu lc 8.8.3. To my vShield Zones B1. Trong ca s vSphere Client, ta chn File -> Deploy Template B2. Chn vshield.ovf (c cha vshield zones) v lm tng t cc bc nh nh vi vShield Manager B3. M trnh duyt web v truy nhp vo vShield Manager, v d: https://192.168.1.103 vi username l admin v password l default B4. in thng tin vCenter Server ri chn Save.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

65

B5. To plug-in cho vShield manager bng cch nhp vo nt Register Plug-in. B6. ca s bn tri, m rng phn Datacenter v chn my ch mun ci t vShield Zones (lu nu c xy dng cluster th phi ci t cho tt c cc my ch trong cluster) B7. Nhp vo nt Install ng vi ng dng cn s dng ( Zones l ng dng min ph, cn App, Edge, Endpoint cn c license s dng). B8. Chn datastore, port group, IP, netmask, gateway cho my o vShield Zones. Sau chn Install. B9. Sau khi ci t xong my o vShield Zones s xut hin trong Inventory ca vCenter Server. Chn my ch ci vShield Zones v chn Tab vShield > Zones Firewall cu hnh firewall.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

66

B10. Chn Add to mt rule mi. Ta thay i cc thng tin nh source, destination, port , protocol , action ... tu theo mc ch. (Lu : vShield Zones l mt firewall c bn nn ch c th lc cc lung lu thng da vo IP v port )

B11. Chn Commit thc hin rule.

8.9. S dng VCB sao lu v phc hi d liu


VMware Consolidated Backup (VCB) l mt phn mm khung dng sao lu my o v c th tch hp vi cc phn mm backup ca hng th ba. VCB bao gm mt chui cc cu lnh cho php backup trc tuyn hoc qua mng LAN cc my o hoc d liu trong my o. Mc d ta c th s dng VCB thc hin vic backup, tuy nhin VCB vn thiu mt s tnh nng hu ch khc ca cc phn mm backup ca hng th ba nh lp lch backup, sp xp th t backup, qun l d liu sau khi backup ... Cc yu cu s dng VCB 1.5 tr ln: S dng mt my tht hoc o chy Window Server 2003 hoc 2008 lm Backup Proxy.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

67

Kt ni mng n nh v c th truy cp n vCenter Server, ESX (ESXi) Server.

Truy cp c SAN nu c s dng SAN

8.9.1. S dng VCB backup my o B1. Download file VMware-vcb-226297.exe t trang ch VMware v ci t trn my VCB proxy. B2. M cmd v thay i ng dn n VMware Consilodated Backup Framework #cd C:\Program Files\VMware \VMware Consilodated Backup Framework B3. S dng hm vcbVmName lit k cc thng tin v my o nh tn, IP, ID ... #vcbVmName -h <IP hoc tn ca vCenter Server> -u <username> -p <password> -s (name | ipaddr | uuid):<tn hoc IP hoc ID ca my o cn backup> B4. Sau in thng tin v my o cn backup vo hm vcbMounter backup my o . #vcbMounter -h <IP hoc tn vCenter Server> -u <username> -p <password> a (name | ipaddr | uuid):<tn hoc IP hoc ID ca my o cn backup> -t (fullvm | file) -r <ng dn ni lu file backup> Ty chn fullvm s cho php ta backup my o thnh file vmdk

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

68

Cn ty chn file s backup my o thnh mt th mc gm ton b cc file d liu ca my o.

8.9.2. S dng VCB restore my o B1. Download Window Services for Unix 3.5 t trang ch Microsoft v tin hnh ci t. B2. Trc khi reboot my, ta vo Start > Administrators > Services v m hai dch v Server for NFS v User Name Mapping B3. Sau khi reboot my, ta chy Service for Unix Administration B4. ca s bn tri, chn User Name Mapping ri chn ty chn Use Password and Group files. V in ng dn cha 2 file trn vo ( 2 file passwd v group ta c th chp t my ESX bng vCenter hoc s dng WinSCP) ri click vo nt Apply

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

69

B5. Trong tab Maps, ta check vo Simple maps v click vo Show User Maps B6. Sau ta click vo hai nt List Windows Users v List Unix User v ln lt chn Administrator, root ri click vo Add.

B7. Ta click vo Apply save v tt ca s Service for Unix Administration. B8. Trn my VCB Proxy ta to mt th mc cha file backup. Click phi chut chn Properties > NFS Sharing. Chn Share this folder v click vo nt Permissions. Chn Allow root access. Vic chia s ni cha backup trn VCB Proxy hon tt. B9. Sau ta s dng putty.exe truy cp vo my ESX vi quyn root. B10. M port cho NFS client #esxcfg-firewall -e nfsClient B11. To mt im mount n ni lu backup (C:\restore trn VCB Proxy #mkdir -p /mnt/restore #mount -t nfs <IP hoc tn ca VCB Proxy>:/restore /mnt/restore B12. S dng lnh vcbRestore phc hi li my o #vcbRestore -h <IP hoc tn my vCenter Server hoc ESX Server> -u <username> -p <password> -s /mnt/restore B13. Sau khi phc hi hon tt, ta nn xa mount point #umount /mnt/restore

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

70

8.10. S dng chng trnh backup ca hng th ba


8.10.1 Cu hnh Netbackup v VCB B1. M ca c cmd v thc hin cc lnh sau tt chc nng automount #diskpart automount disable automount scrub B2. Reboot my B3. Cu hnh sao cho VCB proxy truy cp c ni lu tr cc my o. y ta dng chng trnh Microsoft iSCSI initiator kt ni n SAN o. B4. Ci t VCB 1.5 v mt chng trnh backup ca hng th ba (Netbackup, Backupexec, Tivoli Storage Manager, Legato Networker ...). y ta s dng Netbackup 6.5.6 ca hng Symantec. B5. Sau khi ci t xong VCB 1.5 v Netbackup 6.5.6 (Master Server), ta tin hnh ci t chng trnh tng thch bng cch gii nn file VMware-veritas-netbackupintegration-150805.zip vo th mc C:\Program Files\VMware \VMware Consolidated Backup Framework\netbackup. B6. Sau ta chy file install.bat. B7. n Enter hai ln v n Y ng s dng ng dn mc nh ca VCB. B8. Sau n Y xem file cu hnh v ta s thay i mt s thng tin sau: - IP hoc FQDN ca my vCenter Server (ESX Server). - Username v password truy cp my vCenter Server (ESX Server). - Port VCB s dng (443 hoc 902). - Kiu kt ni n ni lu tr my o (SAN, NBD ) B9. To hai th mc rng C:\mnt v C:\vmbackups trn my VCB Proxy B10. Chy chng trnh Netbackup Administration Console

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

71

B11. ca s bn tri, ta m rng phn Storage v nhp phi chut vo Storage Units v chn New Storage Unit B12. t tn ri n Browse v ch n th mc C:\vmbackups. Chn nt "This directory can exits on the root file system or system disk. Sau n OK. B13. M rng phn Media and Device Management > Credentials ri nhp phi chut vo Virtual Machine Servers v chn New. B14. in IP hoc FQDN ca my vCenter Server vo ri chn OK. Trong ca s va hin ra, ta chn VMware Virtual Center Server v nhp username, password, port v chn OK.

B15. Mt ca s cnh bo hin ra v yu cu restart dch v. Ta chn OK v s restart cc dch v sau. B16. M rng phn Netbackup Management > Host Properties v chn Master Servers B17.Nhp phi chut vo my VCB Proxy v chn Properties > Virtual Machine Proxy Servers. n nt Add v in FQDN ca my VCB Proxy vo v chn Add > OK > OK. B18. Sau chuyn sang Netbackup Management > Host Properties > Clients. Nhp vo nt Client trn thanh menu v in FQDN ca VCB Proxy vo ca s va hin ra ri chn OK.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

72

B19. Trong ca s Client Properties, m rng phn Windows Client v chn Client Settings. phn ca s bn phi, ta chn ty chn Based on timestamp Incrementals v m bo rng "Use Change Journal in incrementals" khng c chn. Sau , chn OK.

B20. Cu hnh cho Netbackup hon tt, ta tin hnh reboot my VCB Proxy. 8.10.2 To cng vic backup my o trn Netbackup B1. Chy chng trnh Netbackup Administration Console B2. phn ca s bn tri, nhp phi chut vo Policies v chn New Policy. t tn cho vic backup ny v chn OK. B3. Trong tab Attributes, ta chn kiu Policy: - MS-Windows-NT : sao lu tng , th mc , file trn my khch. - FlashBackup-Windows : thc hin sao lu trn vn my o hoc tng a ring l trn my khch. B4. Trong Policy storage unit, ta chn Storage Unit to trc (storage1). B5. B chn i vi "Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore" v chn i vi cc "Perform snapshot backup" v "Perform off-host backup" v "Use Virtual Machine Proxy".

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

73

B6. Nhp vo Snapshot Options. Nhp vo Snapshot mount point v i thnh C:\mnt. B7. Sau ta chn mc backup: - 0-File : sao lu tng , th mc , file ring l. - 1-FullVM : sao lu ton b my o. - 2-Mapped FullVM : sao lu ton b my o nhng c th phc hi tng file, th mc ring l.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

74

B8. Sau khi chn mc backup xong, ta chn OK. B9. Trong tab Schedules, ta chn New. B10 t tn cho n v ty chnh thi gian cho ph hp. Sau chn OK B11. Trong tab Clients, ta chn New. nh du vo Browse virtual Machines v chn my o cn backup. Sau chn OK.

B12. Trong tab Backup Selections, ta chn New. in vo ng dn ni cn backup ( E:\ , C:\My documents ...) hoc ALL_LOCAL_DRIVES backup ton b my o. B13. Sau chn OK v OK ln na to Policy. B14. Nhp phi chut vo Policy va to v chn Manual Backup thc hin backup lin. Chn OK bt u cng vic. B15. Ta c th chuyn qua ca s Activity Monitor theo di cng vic.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

75

8.10.3 Phc hi my o bng NetBackup B1. Trn Netbackup, chy ng dng Backup, Archive and Restore. B2. Trn menu, chn File > Specify NetBackup Machines and Policy Type Server to use for backups and restores : VCB Proxy Server Source client for restores : chn my o cn phc hi ( nu khng c, ta chn Edit Client List v in FQDN ca my o vo) Destination client for restores : VCB Proxy Server Policy type for restore : MS-Windows-NT hoc FlashBackup-Windows.

B3. Sau chn OK. B4. Trn thanh menu, chn Select for Restore backup mt hoc nhiu file ring l, ta chn Restore from Normal Backup. Sau ta chn cng vic backup v file cn phc hi ri nhp vo nt Restore. Trong ca s Restore Marked Files, ta chn ni cha file c phc hi v chn Start Restore bt u phc hi. Sau ta chp file phc hi li vo my o.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

76

backup ton b my o, ta chn Restore from Virtual Machine Backup. Sau ta chn cng vic backup v my o cn phc hi v nhp vo nt Restore. Trong ca s Restore Marked Files, ta chn mt trong hai ty chn sau: Restore the entire virtual machine : chn my vCenter Server trong u tin, chn my VCB Proxy lm staging machine v in ni cha file backup vo. Lu : my o khng th tn ti trong inventory ca vCenter Server trc khi phc hi. Restore all virtual machine files to the staging machine : chn VCB Proxy lm staging machine v s dng vcbRestore hoc vCenter Converter phc hi my o.

8.11. S dng chc nng Alarm trn vCenter Server


Trn vCenter Server, chc nng bo ng c th c dng gim st lng ti nguyn tiu th hoc trng thi ca mt i tng no (my o, my ch, cluster) v bo ng cho qun tr vin khi iu kin t ra c tha mn nh lng ti nguyn s dng cao hoc thm ch lng ti nguyn s dng thp ... Nhng cnh bo ny s thc hin nhng hnh ng m qun tr vin t ra v d nh gi mail thng bo, chy mt on m (script) hoc tt ngun my o (my ch) ... To Alarm vi cc bc sau: B1. Click phi chut vo i tng cn t cnh bo ( my o, my ch, cluster) ri chn Alarm > Add Alarm. B2.Trong Tab General, t tn v ghi ch cho cnh bo mi. Trong hp Monitor chn i tng cn t cnh bo (Virtual Machines, Hosts, Clusters). Chn mt trong hai ty chn sau ty theo mun: - Monitor for specific conditions or state : s gim st vi cc iu kin nh lng CPU, RAM s dng hoc trng thi my o (my ch) ... (ty chn ny khng hin th i vi cluster) - Monitor for specific event occurring on this object : s gim st da vo cc s kin xy ra trn i tng. V d nh m ngun hoc tt ngun my o, di chuyn my o, mt my o mi c to trn my ch, cluster thc hin HA, DRS hoc FT
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 77

B3. Trong tab Triggers, ta s t ra cc iu kin kch hot cnh bo. Chn Add t iu kin (c th to nhiu iu kin trong mt cnh bo). Sau ta click vo cc tng ng thay i cc thng s nh loi cnh bo, iu kin ln nh ... Ty chn Trigger if any of the conditions are satisfied cho php cnh bo xy ra khi mt trong cc iu kin c tha mn. Cn ty chn Trigger if all of the conditions are satisfied th ch cho php cnh bo xy ra khi tt c cc iu kin u c tha mn.

B4. Trong tab Action, ta to ra cc hnh ng vCenter Server thc hin khi cnh bo c kch hot. Chn Add to ra cc hnh ng nh gi email thng bo cho qun tr vin, chy mt on script, m ngun hoc tt ngun my o hoc my ch ... Ta c th chn thc hin mt ln hoc nhiu ln cc giai on khc nhau nh khi chuyn t xanh sang vng hoc t vng sang ... Thay i thng s trong Frequency chnh s pht cho mi ln lp. B5. Chn OK hon tt vic to alarm.
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 78

8.12. S dng chc nng Hot Add v Hot Plug


Thng thng th USB, Ethernet v cng l nhng thit b phn cng m my t ng nhn bit khi gn vo m khng cn khi ng li my. V chc nng Hot add v Hot plug c VMware a vo vSphere cho php ta c th gn thm RAM v CPU vo my o m khng cn khi ng li my nhn thm RAM, CPU mi. Hot Add c dng gn thm RAM v Hot Plug c dng gn thm CPU. Tuy nhin vSphere khng h tr vic tho nng cc thit b trn v kh nng h tr vic gn nng ph thuc nhiu vo h iu hnh ca cc my o. Lu : mc nh chc nng Hot Add, Hot Plug cha c kch hot v kch hot ta phi tt ngun my o. Chc nng Hot Add, Hot Plug khng tng thch vi VMware Fault Tolerance (FT). Hot Add v Hot Plug h tr trn cc h iu hnh sau : H iu hnh Window Server 2003 Standard x86 (x64) Window Server 2003 Enterprise x86 (x64) Window Server 2008 Standard x86 Window Server 2008 Standard x64 Window Server 2008 Enterprise x86 Window Server 2008 Enterprise x64 Window Server 2008 DATACENTER x64 Window 7 Enterprise x64 Window 7 Ultimate x64 Linux (kernel 2.6.14 tr ln) H tr Hot Add (RAM) Khng C C (*) C (*) C C C C C C H tr Hot Plug (CPU) Khng Khng Khng C (*) Khng C (*) C C C C

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

79

(*) My o nhn thit b mi nhng c th s dng ta nn khi ng li my o. bt chc nng Hot Add & Hot Plug, ta nhp phi chut vo my o v chn Edit Settings. Trong Tab Options, chn Memory/CPU Hotplug v chn ty chn Enable memory hot add for this VM v Enable CPU hot add for this VM. Sau chn OK.

8.13. S dng Host Profiles trn vSphere


Chc nng Host Profiles cho php ta c th chun ha trong vic cu hnh cc my ch ESX (ESXi) trong h thng o ha. Host Profiles to ra mt chun cu hnh cho cc my ch c chung chc nng v thay i cu hnh trn nhiu my ch ch vi mt ln cu hnh gip to nn s n gin trong vic thit lp v qun tr mt h thng o ha. s dng chc nng Host Profiles ta thc hin cc bc sau : B1. Cu hnh y trn mt my ch ESX (ESXi) ly lm chun chung cho cc my ch cn li. B2. Ta vo ng dn Home > Management > Host Profiles. Chn Create a Host Profile. B3. Chn Create Profile from existing host to profile t my ch cu hnh sn hoc chn Import profile nu ta c sn mt profile. Chn Next. B4. Chn my ch ESX (ESXi) s s dng lm host profile. Chn Next. B5. t tn cho Profile. Chn Next. B6. Kim tra thng tin ri chn Finish.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

80

B7. Nhp vo profile va to v chn Edit Host Profile thay i cu hnh ca Host Profile. Trong ca s Edit Profile ta c th ty chnh cc thng tin cu hnh v storage, network, ngy gi h thng, firewall, service, user, group ... Chn OK lu li cu hnh. B8. Nhp chut vo nt "Attach Host/Cluster" B9. Chn Cluster hoc cc Host s p dng Host Profile to. Chn OK. B10. Trong Tab Hosts and Clusters, chn Check compliance now kim tra xem cc my ch (trong cluster) c cu hnh ph hp vi Host Profile cha.

B11. Nhp phi chut vo my ch cu hnh cha ph hp vi profile (Noncompliant) chn Enter Maintenance Mode. Lu : nu trn my ch c my o ang chy th my o s c chc nng DRS di chuyn sang mt my ch khc trong cng Cluster. B12. Sau khi my ch ri vo trng thi bo tr, ta chn Apply Profile. Mt ca s s hin ra vo thng bo cc cu hnh c thay i. B13. Nhp phi chut vo my ch v chn Exit Maintenance Mode. Vic cu hnh v s dng Host Profile hon tt.

8.14. To v s dng vNetwork Distributed Switch


vNetwork Distributed Switch (vDS) cung cp cho ta mt switch o duy nht cho ton b my ch trong cng mt datacenter. vDS c cc tnh nng nh mt Switch thng thng nh kt ni my o, kt ni ngoi mng, kt ni vi cc switch ca hng th

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

81

ba (Cisco Nexus 1000-V, Cisco N1KV)... Mt vDS c th c mt hoc nhiu dvPortGroup c quy nh trn n. dvPortGroup l mt nhm cc port c cng cu hnh mng do tng tnh an ton, bo mt, kh nng qun l lung d liu v nhiu tnh nng khc. to v s dng vNetwork Distributed Switch, ta tin hnh cc bc sau: B1. Vo ng dn Home > Inventory > Networking. B2. Nhp phi chut vo datacenter cn to vDS. Chn New vNetwork Distributed Switch. B3. t tn cho vDS. Chn s lng uplink port s dng. Chn Next. B4. Chn Add now v chn cc NIC (vmnic) s s dng lm uplink cho cc my ch. Chn Next. Lu : ch nhng NIC cha c s dng mi c th c chn. B5. Chn Finish. B6. Nhp chn vDS va to. Chn Create a new port group. B7. t tn cho port group, s lng port, kiu VLAN (nu c s dng VLAN). Chn Next > Finish. B8. Di chuyn cc my o t vSwitch thng thng sang vDS. Cch 1: Trong Home > Inventory > Hosts and Clusters, nhp phi chut vo my o v chn Edit Settings. Trong phn Network Adapter > Network Label, chn dvPortGroup va to. Chn OK. Cch 2: Trong Home > Inventory > Networking, nhp phi chut vo vDS v chn Migrate Virtual Machine Networking. Chn Source v Destination Network (vDS) ph hp. Sau chn Show Virtual Machines v chn my o cn thay i kt ni mng. Cui cng ta chn OK.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

82

B9. Trong mc Hosts and Clusters, chn mt my ch. Trong Tab Configuration, chn Networking > Distributed Virtual Switch > Manage Virtual Adapters. B10. Chn Migrate existing virtual adapters chuyn Service Console v VMkernel sang vDS. Chn Next. B11. Chn port group cho VMkernel v Service Console. Chn Next. B12. Kim tra s mng v chn Finish.

B13. Vic to vDS hon tt. Ta c th cu hnh load-balancing, security ... cho dvPortGroup hoc Uplink port bng cch nhp phi chut v chn Edit Settings.

8.15. S dng Scheduled Tasks


Vi Scheduled Tasks, qun tr vin c th thc hin cng vic m khng cn phi c mt vo thi im thc hin cng vic. Cng nh Scheduled Tasks trong Windows th Scheduled Tasks trong vSphere cng s t ng thc hin cng vic c thit lp vo mt thi im nh sn. to mt Scheduled Task, ta thc hin cc bc sau : B1. Vo ng dn Home > Management > Scheduled Tasks. B2. Nhp vo nt New trn thanh Toolbars. B3. Chn mt cng vic ph hp trong danh sch ri chn OK. To hoc di chuyn hoc nhn i mt my o.
83

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

M ngun hoc tt ngun mt my o. Chp Snapshot cho mt my o. Thm vo mt my ch. Thay i lng ti nguyn c cp cho mt h ti nguyn hoc mt my o. Kim tra mc tng thch ca mt host profile.

B4. Chn my o hoc my ch ty theo cng vic cn thc hin. Chn Next.

B5. Chn cu hnh cng vic ph hp ( V d vi vic thay i trng thi my o, ta c th chn Power off hoc Power on hoc Shut down ...) Ty vo tng cng vic m cc ty chn ny c th thay i. Sau khi cu hnh xong, ta chn Next. B6. t tn cho cng vic. Ri chn cng thc hin (Frequency) v thi gian thc hin cng vic. Chn Next. B7. nh du chn gi email v in email vo nu ta cn c thng bo khi cng vic c thc hin. Nu khng th ta b chn. Sau ta chn Next B8. Kim tra li thng tin cng vic ri chn Finish. Vic to mt Scheduled Task n gin hon tt. Ta c th thay i Scheduled Task bng cch nhp phi vo n v chn Properties. Vo ng thi im c nh sn th Scheduled Task ny s c vSphere t ng thc hin.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

84

8.16. Ci t v cu hnh VMware Tools cho cc my o


VMware Tools l mt nhm cc driver v cc ng dng nh c ci t trn cc my o. Vic ci t VMware Tools trn my o l rt quan trng. D rng cc my o c th chy m khng cn n VMware Tools nhng vic ny s lm mt i nhng tnh nng quan trng v tin dng. VMware Tools cung cp cc chc nng sau: To s ng b v thi gian gia my ch v my o. Cho php di chuyn chut trong v ngoi my o. C cha cc driver sau: SVGA, vmxnet network driver, BusLogic SCSI, memory control driver, sync I/O driver, VMware mouse driver ... H tr vic iu chnh cu hnh, kt ni vi cc thit b o. H tr vic copy & paste gia my o v my ch Khng c VMware Tools th ta khng th tt hoc khi ng li cc my o trong vSphere Client. 8.16.1. Ci t VMware Tools trn Linux B1. M ca s Console i vi my o Linux cn ci t VMware Tools. B2. Trong thanh Menu, chn VM > Guest > Install/Upgrade VMware Tools B3. Chn OK B4. Trong th mc mount vo hin ra, ta chn mt trong hai cch : Cch 1: Nhp p vo file .rpm hoc m ca s Terminal g lnh "rpm -ivh file.rpm" v tin hnh ci t vi cc cu hnh mc nh. Cch 2: Gii nn file .tar.gz bng lnh "tar xzvf file.tar.gz" v chy file vmware-install.pl v tin hnh ci t theo cc thng s mc nh. B5. Khi ng li my o. 8.16.2. Ci t VMware Tools trn Windows B1. M ca s Console i vi my o Windows cn ci t VMware Tools.
Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere 85

B2. Trong thanh Menu, chn VM > Guest > Install/Upgrade VMware Tools

B3. Chn OK B4. Chy file setup.exe v bt u qu trnh ci t. B5. Chn Next B6. Chn kiu ci t : Typical , Complete, Custom . Chn Next > Install. B7. Chn Finish v reboot li my o.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

86

9. nh gi v hng pht trin


Sau 14 tun thc hin kha lun tt nghip, chng ti nghin cu k v VMware vSphere, v cc thnh phn chnh cng nh nguyn tc hot ng ca VMware vSphere v nhiu kin thc mi l khc. T chng ti kt hp vi kin thc hc t nh trng v hon thnh kha lun tt nghip mt cch thun li. Trong qu trnh thc hin kha lun, chng ti xy dng thnh cng m hnh mng VMware vSphere vi hai my ch ESX v mt my vCenter Server cng mt s my ch ph. Vi m hnh ny chng ti kim chng c cc tnh nng mi l trn VMware vSphere nh Vmware High Availability (HA), VMotion v Storage VMotion, VMware Consolidated Backup (VCB), VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware vShield Zones. Tuy nhin, chng ti cng gp phi mt s kh khn, hn ch trong qu trnh thc hin kha lun tt nghip. u tin, chng ti s dng VMware vSphere phin bn Trial nn khng th s dng mt s tnh nng yu cu bn quyn nh vShield App, vShield Edge, vShield Endpoint, VMware vCenter Orchestrator ... Do hn ch v thit b nn chng ti khng th kim chng c cc tnh nng nh VMware Fault Tolerance, VMware Data Recovery. V cui cng, do thi gian hn hp nn chng ti tp trung vo vic xy dng mt m hnh n gin thc hin cc tnh nng ca VMware vSphere ch khng xy dng mt m hnh mng hon chnh vi cc my ch o c cu hnh web, mail ... trn nhiu h iu hnh nh Windows Server,CentOS, Fedora, Ubuntu ... Vi t cch l nh cung cp sn phm o ha hng u th gii, VMware s khng ngng pht trin v ci tin cng ngh o ha VMware vSphere. Hin nay, c nhiu cng ty v ang bt u a vo s dng m hnh o ha VMware vSphere v s lng s cn tng ln khi ngy cng c nhiu nghin cu, bo co, m hnh v VMware vSphere c a vo s dng. Chng ti tin rng vi nhng g c trnh by trong kha lun ny s gip cc qun tr vin c th xy dng mt h thng mng vi y tnh nng nhm phc v cho cc doanh nghip t nh n ln.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

87

10. Kt lun
Sau thi gian thc hin kha lun tt nghip v ti "Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMware vSphere", nhm chng ti c trau di thm mt lng kin thc mi l cng nh kinh nghim cho vic qun l h thng mng. Vi nhng g m chng ti t c sau kha lun ny, chng ti tin rng VMware vSphere s l mt gii php mng, mt h thng mng o tt nht cho cc doanh nghip t nh n ln. VMware vSphere cho php thc hin nhng thao tc n gin nhng li t c nhng kt qu to ln. VMware vSphere c kh nng p ng c cc yu cu ca doanh nghip t tnh an ton, tnh n nh, tnh sn sng, tnh bo mt ... cng nh kh nng nng cp, m rng h thng mt cch d dng. Vi mc nghin cu cn hn ch, cng nh gii hn v trang thit b nhng chng ti hiu r cc khi nim v VMware vSphere v xy dng c mt m hnh o ha vi y cc thnh phn chnh trong vSphere cng vi cc tnh nng cn thit nh High Availability, Distributed Resource Scheduler, vMotion, Storage vMotion, VCB, vShield Zones. Chng ti tin rng kha lun ny s mang li mt ci nhn tng qut hn v cng ngh o ha VMware vSphere.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

88

11. Ph lc
11.1. Xa Plug-ins
Trong qu trnh ci t vcenter update manager, datarecovery hay vShieldManager nu gp phi li th chng ta phi xa plug-ins trc khi ci t li. M trnh duyt Web g a ch ca vCenter server: https://192.168.1.101/mob. Chn content

Chn ExtensionManager, sau chn Register Extension, g tn ca Extension m chng ta mun xa khi plug-ins, y chng ti xa plug-ins ca vShieldManager g nh sau: com.vmware.vShieldManager. Chn Invoke Method.

11.2. Cu hnh Update Manager


Do chng ti ang s dng phin bn mi nht nn phn ny ti s hng dn cch cu hnh update n gin.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

89

Sau khi ci t Update Manager, chn li th Home, nhp vo biu tng ca Update Manager

Trong th Getting Started, chn Create a new base line. y chng ta th chn gi phin bn cn download hay cc bn v li, bn cnh chng ta c th chn khong thi gian mun update.

Trong th Configuration, chng ta chn Patch Download Settings kt ni n cc my ch m chng ta cn download. Chn Download now bt u tin trnh update

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

90

11.3. Kim tra my ch c h tr Fault Tolerance


S dng phn mm Site Survey kim tra, sau khi ci t phn mm, chon my ch cn kim tra, chn th Site Survey, ti ca s ny s hin th kt qu xem my ch c h tr Fault Tolerance hay khng.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

91

12. Mt s ti liu tham kho v cng c h tr


12.1. Ti liu tham kho
[1] IT Comparison, Microsoft Windows 2008 R2 Hyper-V VS VMware vSphere, http://www.itcomparison.com/Virtualization/VMwareESX4vsMshypervr2/VM wareESX4vWindows2008R2HyperV.htm, 16/04/2010 [2] Lowe S., Mastering VMware vSphere 4, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2009. [3] Perry B., Huss C., Fields J., VCP - VMware Certified Professional for vSphere 4, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2010. [4] Skinner C. C., Configuring Veritas Netbackup 6.5.1 with VCB 1.1 Proxy Server, VMware Inc., 2008. [5] VMware Education Services, VMware vSphere 4.1: Install, Configure, Manage, VMware Inc., 2010. [6] VMware Inc., "What's New in VMware vSphere 4.0, http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_40_new_feat.html

[7] Wikipedia, Virtualization, http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization

12.2. Cng c h tr
[1] Starwind 5.6: Chng trnh dng gi lp iSCSI SAN. [2] Window Services for Unix 3.5: Phn mm thay i quyn user khi s dng NFS. [3] Netbackup 6.5.6: Chng trnh dng backup c th tch hp vi VCB. [4] Putty: Phn mm dng truy cp t xa vo my ch ESX. [5] CamStudio 2.0: Chng trnh dng quay phim mn hnh.

Nghin cu - ng dng cng ngh o ha VMWARE vSphere

92