Está en la página 1de 6

Zarnq mikrogaurelis

Virikinimo traktas . Burnos ertm6 -

.
dantimis

maistas smulkinamas, vilgo* ,:^ -. pdldqdUJdmaS l" llld) .^;lA*i. 1115, ^r/a^1, )ellel nrrdod:m:c rriril inti

. Rykl6, stempl6
maistq i skrandj

perna5os b0du jsiurbiamos aminor0gitys, gliukoz6, galaktoz6 . I limfagysles difuzqos budu jsiurbiamos glicerolis ir riebalq r0gStys

kraujagysles

aktyviosios

stumia

Skrandis

sultis su fermentais, kurie skaido baltymus ir piero r'ebalus

lSskiria skrandZio

Virikinimo liaukos . Seiliq - fermentai: seiliq


-1,-i!^oo n arrozq sKa -^l+^-^ i ^li,,l

amilaz6 skal-

do krakmolq j maltozq; seiliq maltazd


lgiluKoz9

Seilirl liaukos

. Plonoji iarna
niai;unglnlai

virik nti qra'sto r,redilagos i.

baigisppe5

. Skrandiio - fermentai: pepsinas balrvrrrrs skaido nentious

jsiurbiami smulkiamolekuli-

. Kasa -

. Storoji

Zarna - slenka nesuvirikintos maisto liekanos;

fermental: tripsinas ba tymus skaido I aminorugitis; amilazd ir maltazd - angl.avandenius j gliukozq; rie balL,s - lipaz6 jglicero j ;1 1;s[3lq rugitis

jsiurbiamas vanduo ir mineralines med2iagos, vitaminai; bakterijos lTarnl lazcielec) nadeoa s, rsid,arvr' (. ir R orr roes v [aminans ,, " y,-Y.

. Kepenys

gamina lr

lSorin danties sandara: . vainikas . kaklelis

2arnq iSskiria tul2j, kuri riebalus emulguoja I smulkius laielius

I dvyllkapiritq

Maisto mediiagos
Emalis

. Baltymai -

pagrind:ne lqsteli"l
:&'
5aldumYnai ir

. . . .
.

Saknis

Dentinas Pulpa Cementas

<t:trrhine morlii:n: li Jt.l o19a ,,y-. ,, nizmas gamlna antikunius; bal-

Vidin6 danties sandara:


emalis - dengia danti, atliel. - -^.-, ,^i^^ +,,^1,-,i. h.d dpsdJ9ilrq ru|'KLUE

tymas hemoglobinas ao"upina


organizmq O,

S','**'u'
Pieno produktai,

dentinas

sudaro dant1, su-

I
- maitina
dant1, pada[.ua nri

. Riebalai -

energijos ialtinls. Su .;^A.l-i. +^^^ ,. ^- ,^- ";^l-, , rcuoror) /rlw9u) 9our o rrcuo

mdsa,2uvis,

luose tirpiq vitaminq

(A,D,E,K)

Vaisiai

ir

dar2oves

teikia kietumo danties ertm6 su kraujagysl6mis ir nervais ro,autrq cementas - jtvirrira dantj zand,kaulyje

Riebalai dalyvauja kai kuriq hor-

Dantq riiiys:

pageri na Zar ny no perista lti kQ


oon[5
P'

. kandiiai - arkandanas maistas . iltiniai - atkanoamas, prila konas maistas

"(kun rlai

oanlys

tn oantys
I

ai

<ardira

Vitaminai

...];;-^, -^,,1. -i+^i^ uLtogu, aPy\o LvJE.

o"gan'nes medZiagos, nedideliais

ekiais butlnos

ne-

. kapliai -

smulkinamas, susJLr'na'nas, su-

,3ffi*d

kramtomas maistas

. kruminiai Lieiuvis

$gi$

3$3.$ Y is{ y$

,3

. A - butinas regejimui, odal, kaulq formavimuisi . Br - reikimingas angllavandeniq apykaitoje, nervq


gerlna aperltq, Sirdies r "aurr^enq darbq

sistemos veiklai,

Kramlomas marSras

. Bz - butinas baltymq sintezei, kaulq iiulpq funkcijai. . Bo - svarbus aminor0giiiq apykaitoje, galvos smegenq

veiklai, dalyvauja Na ir P apykaitoje, skatina kraujo gamybq, s[ipr;na lmunitetq.


k

Va"to, stundo maistq burnos ertmeje

. Brz - sVJrbus erir"ocitr"


re6ej'mu', kepenr,
^^.,1-^i+-i dlJyKdrLdl. -^li^ rolro luilu

.
. .

lieZuv'o pav.riiuje yra is,des to clznnin raaantnri2i


Juntamas skysty ar seilese ii-

"r.* ig c (;)6q^.+ - sru . C- skatina med2iagq apykaitq, reikimin- ." ' (.f rr at
apykattal.
[u

gamyboje, kraLrjo nkcijons, c holeste-

-;

n:< h:ltrrmr qinl-A/tr(

nfOCeSLOSe

.iD

tirpusir-i cheminiq medZiagq


5KO.ilS

. p - '-oi[6lipgas kaul.1 ' oant.1 fornavirn;isi . E - bJtiras va'siaus iSneiiojimri, eritroc tams susidaryti

:, ,ili,

Juntarna "laisto temperaL-,a

Kv6pavimo reguliavimas:
apsaJgo pla"rcius nuo paTeidimq ir infekcr;q, pro juos lkvepiamas lr i5kvepiamas oras. Virpamasis epitelis - i5klola kvepavino ta<us, braksriereles iSstumia patekusius svetimkunius.

Kvdpavimo takai

. Kvepavimo
.

judesius reguliuo.ia pailgosiose smegenyse esantis kv-

pavimo centras.
Jo veiklq sqlygoja COz kiekis kraujyje, kuo jis didesnis, ginamas kvepavimo centras.

tuo stipriau dir-

. Nervin
.

. Nosies ertmd - suSi do ir aova o kvepLq orq. . Nosiarykl6 - nukreipia orq j gerklas . Gerklos, trachdja - suS ido, apvalo orq, apsaugo nuo uZdusimo

s inpulsas i5 kvepavirro cenrro pasiekia kvepav:mo,-desius atlie\andius orga^-s.

Jvyksta ,l<vepimas r iikvepimas.

Dujq apykaita gyvunq organizme


Plauiiuose:

. Bronchai - paskirsto orq


Plauiiai - juose vy(sra
Nosies ertm6s sandara:

plauc us 1

du jq apykaita.

A veorese esanciane ore yra daug 02 ir labai maiai

. Kapiliarq veniniame kraujye O, yra


ma2ai, bet daug

CO2.

t
lily/
sienele

. kaulind - kremzlind
padalina nosies ertmq

j de5ing

pertvara

CO2.

kairq puses, padioina


^l^+prorq. susiloo .,,:il!^ i" ^^,,-l r aova

ir pavirsiaus

o orE

. Todel O, difunduqa iS alveoliq i k"a-j4, o CO, 'i kraujo I alveo es. . Tai iSorinis kvdpavimas.
AUdiniUOSei

" co ,iW! !!-----'ft


L

\SN*

. landos .
gleivin6

padioina nosies errnes

Kapiriaral

paviriiaus plotq

l5kloja pavirSiq, liaukos iSskiria gleives, kurios sulaiko ir nukenks"rina sveLirrkuri;s

.]

rekejusiare arrerinia^re k'aujyje 02


audini.-rs at

Arterio

..f ;. i ) i:

y'a daug, o

.raia

CO2.

. Audiniq lqstelese daug


Co'' bet maiai

'"'>

Gerklq sandara: . kremzl6s - s;oarc siere

es,

apiaugerklas

.
.

o'

looel O: i5 <ra--o
r.l, ^i: uuvjo Tai

.
.

go lmogq nuo uzdusimo

ir, d ni,,l:c.ola.' IouuLrrv rq)rqrs).

fi'^-

,,,,,,,,,r,,,.,,ir*s,

-'.'

Ho f

, . g S * !^ &
coHN

antgerklis

saugo, kad

vidinis

kv6pavimaS.

Amtno rLleitys

",',uJ^

nepatektq ryjamas maistas balso aparatas

- susioaro garsas
qrr.o
sudaro
nUo uidr_rsi-

Per odq:

.
.

Oda plona, dregna Didplic n,avir(i,rr


rc.

Trachdjos sandara:

nlnt:c
sliekas

. kremzliniai pusiiediiai n.ieLire Y ,.,t,,,t


mo
c

pnoip

. Kvep-oja kai kurios k'rme es, pavyzdiiui


Per trach6jas:

o tdurnhys ir raiSiiai - sudaro vidilq sieneiq, nerruLoo stenpl.a 5,1nk1:

Tankus tracheiq tinklas organizme, kuris

maistui

i iiorg
tu kais

atsiveria kvep-

Bronchq sandara: . kremzliniai iiedai


siaureti splndZiul,

. Kvepuoja vabzdiiai

neleiozia su-

Per

iiaunas:
Sudarytos i5 iiaunq lankq su kuokeliais ir lapeliais

. bronchiolds - nukreioia o"q i alveoles.

Plauiiq sandara: . alveol6s - pLsleles apraizgyros ka pilia'q, slerel"r 5u63rf-os is vier-o


lqsteliq sluoksnio, vidinis paviriius padengtas blologiikai aktyv.r, rre d)idgt.l prevele, kuri neieidl;a alveolems subliukiti ir naiklna mikroorganizmus

. Gausus kapiliarq tinklas . (raujas (api iarais ir vand-o pro


)iar rnas -ek,:

nrie(nriesine srove

. Kvepuoja 2uvys
Duiu apykaita auqaluose . Vvksra o'o'An.. ziole es ") "'- gradientq

. Dif-zrjos budu pagat {o,rce'ltracijos


sugeriamas 02,
i5skiriamas COz.
Ziotel6s sanda.a

. plautiq krutinpl6v6 plautiq pavirSiq

dengia

Kv6pavimo metu:

Kv6pavimo judesiai
Susitraukia diafragma rr

.
Atsipalaidu0ja diafragma ir tarpi0nkaulinral ral.]menys

tarpionkauliniai

raumenys

Fotosintezes metu:

E '6-

Plauiiai iisipleiia
Padideja

Plauiiai susitraukia
(L

sugeriamas CO2,
iSskiriamas Oz.

krltines lqstos tur]s

m:iFi: Lriliina( l)<i^( trri(

0ro slegis plauiiuose sumaieja


0ras

0ro slqis plauiiuose padidep 0ras sr0va ii olauiiu likvepimas

srlva ] plautius

Transpiracija

- ta vandens

garininas

pro lapq lioteles.

Vandens, mineraliniq ir organiniq

mediiagq jud6jimas augaluose

. li dirvos vandeni augalas


. .

isiurbia Sakniaplaukiais

Vanduo ir jame iStirpq mineralines medliagos


liauja medienos vandens indais

osmoio b0du ii iaknq i lapus ke

Vanduo kya del kohezijos, adhezijos, transpiracijos, Sakninio

slegio

. IVlineralines

medziagos

Sakriap auk'us gali pate"t nen:l l^ onrontrrri n< nr..'] PovoL \ut trct tL o!tJv) g ou entE difuzfios b0du

Sirdis

. Sirdipldva - gaubia Sirdj . Miokardas - tai faumuo,


.
Vainikin6s arterijos
raumeni

kuris susi-

. Ka
-

m neraliriq medi,agq

traukinedamas varineja kraujq

koncerrracja iaknq qsrelese b,.r^a didesne ^ei d rvoje

maitina iirdies

aktyviosios pernaSos pinocitoz6s budu

. Prieiirdiiai . .
melyna spalva

(kairysis, deiinysis)

. l:n, n<o rvlvr,trL4LJ fntn( nto7a( m^t

pas,garrr rtd .--A-"^^--i^-.-i^sac^a"oze i" patr

'tqLU

';uos suteka kra- as ver'ornis Skilveliai ( kairysis, deSinysis) kraujas iiteka j arterijas

- i5 jq

tenka i karnienos rdtinius

Pertvara
l,

indus

. Karnienos retiniais indais orn-^i^A. ^-l gdnrnes'reo./rd9os gari JU-^,{+:-^^.


deti abie'rr kryotim's: is lapq
Saknis ir
i

H:O

-,"^ puses/ r'eretozta Kdtrq ^, ,. ^- ^ ^ ^ i.-J+: . sytr

padalina Slrdi

(raulu

de5inq ir
5u5 n'at-

raudonaspaiva organlnesmediiagos

Buriniai voituvai

neleidZia grizti atgal neleidZia gri2ti atgal

praleid2ia krauiq

li

prieSirdliq

skilvelius ir

ii

Saknq i

pumpurus

. PusmdnuliniaivoituvaiKraujagysl6s . Arterijomis

praleidZia kraujq ii skilveliq i arterljas ir

Kraujas

. Kraujo . Kraujo
Eritrocitai:

plazma

kuneliai - eritrocitai, leukocitai ir trombocitai


disko formos lqsteles

. Bebranduoles, abipus jgaubto . Sudetyje turi hemoglobino . PerneSa deguonj


Leukocitai:

- \raL.as te(a rdies. AukStas krau,osprrd's, krau,as teka g'eita;, storos raumenlnes sienele< m:)r< <ninr'{i<
ii
5

Arterija

. Venomis
Kraujo plazma

kraujas teka

5irdj. Zemas kraujospudis, kraujas teka letai, plonos


* \
Kraujo kaneliai

.
.

Baltieji kraujo kuneliai Turi branduoli, nevienodos formos.


SaUgO Orgaliznnq n_O SVet mKrln
ta

rrr rmnninnr )tct tctc), ,-l;.1^ rour I cr r rc) . i^^^lA. utuclis spindis, turl voZtuvus.

Leukocitai

. Kapiliaruose - vyksta duiq .r 'na sro nedziagq rrainai. S;jungia


arteri.jas ir venas, krinta kraujospudis, kraujas teka labai letai, ma2as spindis.

Trornbocitai:

. Kraujo plokiteles . Da yvau,a Lra-jo k'esejire


Kraujo grup6s:

Kraujo apytakos ratai


velio j kair11 prieiirdi.
Kraujo grupiq schema

Maiasis kraujo apytakos ratas - tal kraujo

kelias is deiinio;o skil-

. l5 deiiniojo skilvello i5teka veninis


5akojasi 1 dvi plauiiq arterijas.

kraujas

plauiiq kamienq, kuris

A(il)

. B(ilI) . AB(IV) . o(l)


Agliutinogenai - erltrocitr

. Plauci;ose arterijos

iis Sa(oja j kapil arus, kur vy<sra duiq maina;. arteriniu

. Veninis krau.ias virsta

krau,u, sr-,teka j plauiiq veras ir jteka j kair;j prie5irdj.

rosp eca-iio< haltvmines kilmpc modii:nn< A ir R

gidysis kraujo apytakos ratas *


tai kraujo kelias
B

i5

kairlojo skilvelio

Agliutininai -

kraujo plazmoye esancios medZiagos o ir

deSlni prieiirdi.

- eritrocltuose esantis baltymas Rh Rezus teigiami - kuriq eritrocituose yra (io baltymo Rezus neigiami - (-riq e.irrocituose sio oalrymo nera lmunitetas
lmunitetas tai yra organizmo atsparumas uzkreciamoms ligoms, . Nat[ralus - igimtas ir lgytas . Dirbtinis - aktyvus ir pasyvus lgimtas * kai 2mogus ii tevq paveldi antikunus lgytas - susidaro, kai lmogus perserga u2kreclama liga ir kraujyje
I

Rezus faktorius

.
.

l5 kairio,o ski vel:o isteka arteri nis kraujas j aortq.

Ji iakojasi j arterijas, kurios kiekviename organe iSsiiakoja 1 kapiliarus.

. .
pasi-

Kapiliaruose jvyksta
m:iqtn merj)i:nr1

dujLl

ir

-rtarr 5;in.i I dll'Ol/ Cl LCll-

n s krau,as virsta veriri.-r.


l5 kapiliarq veninis kraujas suteka ismulkesnes venas, o jomis - i apatinq ir viriutinq tuSaiAE venas. Apatine ir vir5utine tuStiosiomis venomis kraujas jteka 1 deiini

eka arrikunai ros 'igos s-rkelejams.

prleSirdi.

Aktyvus - susidaro, kai Zmogus yra skiepijamas ir pradeda gaminti an+i1,,,^,,- aO5dLgdnLlJS ii ^ ,. .lKLIrus, -^--,,^--:; J. 'lUO tOS l9OS.

Vidind organizmo terp6


Vidinq terpe sudaro: kraujas, audiniq skystis, limfa. . I l.apiliarus atiteka arLerinis r<ra;jas. Del a;kiLo "raujo spaudlno o'o olonas kaoiliarq siene es filtruojasi dals kraljo plazrros i.sudaro audiniq skystj.

Pasyvus - kai susirgusiam 2mogui lleidliama serumo, kuriame jau yra antikunq, naikinanciq tos ligos sukelejus.

Kraujo funkcijos: . Transportin6 *

neSa j organizmo lqsteles deguonl ir maisto med2tagas, suren(a gyvybines ve,klos produ(Lrs
ir

Apsaugind - antikelnal sunaikina

nukenksmina j organizmq pate-

kusius mikroorganiz'nus. fibr nogenas dalyvauja kraujo <reSejlme

. Termoreguliacin6 viq kuno temperatarE

perneia Silumq, dalyvauja palaikant pasto-

. AudiniL.l skystio perteklius suteka j limfos kapiliarus.. . Audiniq skystio perteklius limfos kapiliaruose vadinamas limfa. . Limfos kapiliaraijungiasi I limfagysles. . Limfagysles jungiasi j limfinius latakus, kuriais limfa suteka i tuiciOsias venas.

Nelytinis dauginimasis

Dauginimosi budai
Nelytinis dauginimasis

.
.

Augalai dauginasi vegeta-

tyviniais organais
stiebais, iaknimis) Vyksta greitai

(lapais,

. Nesusidaro gametos . N6ra apvaisinimo . I asrelirr daliiimosi bfrdas - mitozd . Geneti5kai identiSki palikuonys
.Geriausiai prisitaikg
aplinkos sqlygose stabiliose

. PalikLonys vienodi, pave'di tik viero motininio .rrr.Jilo poZymius


Naujas augalas

. .
-,,,,f.
Naujas ,r7't

Ndra kombinacinio kintamumo


Sod ninkysteje, darl n'nkysreje daZnaia.Lgalai dauginamivegetatyviniu badu, nes iSsaugomos vertingos veislds savyb6s, greitai gaunamas gausus derlius

D'delis vislumas per rurr-pq laiko tarpE

p.ilbil

-}-

Lytinis dauginimasis

2ieUq reikSm6 dauginimuisi

. Reikalingos gametos,
kurios susidaro mejozds budu

*,
.6:i

f-',
'ffi

. Palikuonys
jami

'u%,

. Ryikiais
jus

Juose sus daro augalq lyrines lqsreles - kuokeliq dulkindse spermiai, o piesteliq mezgindse - kiauiialqst6s vainiklapiais, nektaru

vilioja vabzdiius apdulkinto-

produkuo/l,i-,,l;-lJauniklis -.

susilie-1us dviems

%:,

. Uisimezga
''no'u

vaisius, kuris apsaugo viduje esaniias sklas

^1"_^+^m. r r) tKrdu5rdr4s9dI reru' tei i' spermatozoidu )

. .

Susidaro zigota

'*,#t

Ziedo dalys . Taurdlapiai

Geneti(kai skirtingi palikuonys, susidarq del kombinacinio kintamumo, adaptyvus ki nta niioje apli nkoje

n rmni r-"'Y- rrp oq:nti )iarl: Vainiklapiai - vilioja


vab'zd,
JUS

apsaugo

ti,rc :ndr,lI

in 1.,

Zmoqaus dauqinimasis
Zmogaus lytiniai organai reikalingi:

. Kuokeliai seklapradiiai

juose vysvysrosi
Poliniai branduoliai {2n)

.
.

Lyrinems rgstelens sus daryti


Drqstl

ir

tosi2iedadulkes

su-

. Piestel6 - joje

. Lytinems

Kiauiialqste (n)

lqstelems susijungti

Gemalui ir vaisiui vystytis

Vyrq lytiniai organai

Apdulkinimas Vabzdiiq apdulkinamq


augalq poiymiai
Mitozd
Kadikis (2r)

Kry2madulka

. lSoriniai - tai varpa . kapie is . Vidiniai - tai seklides, seklid,j t nriolin:i <okl;n;-; l-+-1.-; v. q Vr , ilol lcto\ol, prieiine liauka ir ilaple

. Ziedai stambus,
daZr

ry5kus,

-----l
tl

q.

.,

Suauge (2n)

a:,,{
.

ai kvapn;s, turi nekraro, linkq argtl pavieriui

/,ffiff+
.

P;
Ziedadutk6s

lvlitoze

Moterq lytiniai organai

ii
zigora (2n)

' i*.,.,".,,.;, '


Xi''a].
Mejoz-a

. Sufornuoja

neoidelj kiekj

iiti:i:ii..,,.

lSoriniai
nr rto

hoi mrlz(ticc nri eangrS tr'

lytines lupos, varkiau'

liedadulkiq, kurios prikimha nrie v;hzdTio kfrno

#.&;r

trl

ant kojr.l

. Vidiniai - tai kiauiides,


Sintakiai, gimda ir makitis

,r/ Sp&matozoidas (n) Apvaisinimas s haploidas Kiauiinelis(n) diPloidas

Vejo apdulkinamq augalq poZymiai . Dulkines ir purkos i5lindusios iiprln (nreie Nqv )'oAaA. tlv^. llLuU TJUTLJL, , )^ 4 LUOUUI\C)
l^^^,,^; ^^.^^:+, , ,,^;-. rsr r9vol i,fcr rtr)LL_l vuo)

Javus

apdulkina vejas

Dvyniai Monozigotiniai (identiiki) dvyniai

Z;edadu.kes lengvos, smu kios,

Vystosi i5 1 zigotos . lic hr-rn: tnq n:.in( lritip< l:h:i panaius. Tai atsitinka del tam ti-

jq daug Ziedai smulkus, nerySkus, bekvaplai

j dvi genet:ika;
triSkas dalis

lrrtLl P rL/ UJL t 4 66fai nrcilrlii ario"tz<l q 7 \,vrdr Po)ruo'rJU) r\ 'r

idenriSkas, si.ne
l\4onoziqotiniai dvyniai

Dvigubas iiediniq augalq apvaisinimas . Po apdulkinimo Ziedadulkes


sudygsta

urztgoilnrar ovynral . Vystosi ii 2 skirtingq zigotq, kurios sus'dare 2 kiauiialqsres apvaisinus 2 skirtingais spermatozoidais

.
Dizigotiniai dvyniai

Dul(iadaiglu srerka 2 sper'nia (n), kurie pro .nikropilq


patenka 1 gemalinl maiSeli lvyksta dvigubas apvaisinimas: v eras spermis apvaisina kiauiialqstg (n), o kitas su-

Sie

npC rrienAs qnprmatOzni..lr, -r- -... -.---Jruo)

90il reti X, o kltas - Y chromosomE

dvynlai gali butiskirtingq lydiq, nrli * lu


r

silie,a su diploidine centrine


lQstele (2n)

Ziediniq augalq dauginimasis


Lytinis dauginimasis

Po dvigubo apva'sinirro susidaro zigota (2n) ir triploidine lqsteld (3n)

. Augalai dauginasi sdklomis . Vyks[a letai . Palikuonys geneti5kai skirtingi . Dauginantis lytiniu blrdu vyksta
apdulkinimas, susidaro lytines lqstel6s, vyksta apvaisinimas

. Ii zigotos

susidaro s6klos gemalas, endosperme kaupiasi - s6klos maisto medZiagq atsargos, i5 mezgines sieneliq

- apyvaisis

Sekla i5sivysto i5 s6klapradZio

56kla ir vaisius

Refleksai

.
.

S6kla
ganas

2iediniq augalq dauginimosi or-

Refleksas mo reakcija
kur

tai

Vaisius - tai subrendusi mezgine, kurioje buna seklq

q kortroliroja cerri-

organizdirginrmq,

KELIO GIRNELES REFLEKSAS

ne nervq sistema

S6klq plitimo bfidai: - Vejas: platina lengvas, skristukus turiniias seklas, pvz.: kiaulpienes, klevo

. Reflekso lankas - ke,as, kur uo sklinda nervinia,


impulsai reflekso metu
.9 .9

- Gyv*nai: platlna seklas, turiniias skanq apyvaisl, nes seklos turi virikinimo
sultims atspariq luobelg ir su iimatomis

Reflekso lanko dalys:

!
.9

. receptofius (nervq

ga-

paial namos neoa(itusios pvz.: vySnios,


obels

mac jq a pie a plir (oje ir orgalizme vyksLanci,rs

lunes, priimaniios infor-

pakitimus ir paveriia nerviniu impulsu)

18

Juntamasis neuronas Judinamasis neuronas

I ::

Neuronai
Neuronq ruiys . juntamieji {receptcriniai) - perduoda impulsus i5 jutimo organq j
-,^-t,,^.-^ rJgdros d gd vu) 5r' egenls

. juntamasis neuronas

lterptinis neuronas

. centrines nervq sistemos dalis (galvos ir nugaros


. judinamasis neuronas

smegenys)

vykdomasis organas (raumuo arba liauka)

Nesqlyginiq ir sqlyginiq refleksq skirtumai


Nesalvsiniai refleksai
ormti, oave deti ii tevu B0dlnai

. judinarnieji {rnotoriniai} - perduoda irrpuls:s is l-ga'os a' gd vos sn'egenrr " rau'nen s i'k Lus organus . iterptiniai - galvos ar nugaros smenon\/qp norrl rnrlr imnr l<rrc ( i rnrrmr-!u ne;ronq jud;rariesierrs

Salyqiniai refleksai
loviami otlvenimo lleotlie
lndividua I us

um tikrai r0iiai

ilieka visa qtltlenima


ou7. 5p 1q j5 styriTd) patekus ^rd'siLi i
bu rna

Cal r is^ykt

lei apl,nIos,qlyqos pakinta

Pvz.: seiliq iisiskyrimas

pagalvojus apie

Nervinio impulso perdavimas sinapsje


Sinaps6

maista

neuronq kontakto vieta.

CHE]\41NE

SINAP5E
Pre5rnap5in s neuronas

Sinapsg sudaro:

vreno neurono aksono membrana

.
.

- presinapsine rnembrana
neulonas | t

,,'
;' .:r'

,j

klto neurono dendrito membrana - postsinapsind nnennbrana tarpas tarp jq - sinapses plyiys

Vidaus sekrecijos liaukos ir iu funkciios . Vidaus sel.recijos iaulos priklauso endokrininei sistemai, neturi iStekamqiq latakq. Jos gamr-

2,_!5i-'
3---*c8

Nealatoriau;busraai.!,.. Po{sinapsinir .,.

Perduoti nervinius impulsus per sin: n(pq nlv(i n:ded: mpr'l) :nn< Y')'L

,**), [, " ,,i:lr'i': i; ", :t, 0,,'u y.:!,.i j:


j.i
Receptoriai

r.
Po5t5inapsina

na hormonus, kuriuos iSskiria tiesiai ! kraujq Kankor6iin6 liauka - dalyvaula paros ritmo re-

Y"

quliavime

;;r*-

vadinamos rnediatoriais. Kai ner-

#tJ-J
l\,4edlatorius

.-fi;.

vinis impulsas paslekia aksono galq, nfrcloioc rrf,Lcr: ir mod:tnr'r ( c,n:ncoc nlirii A,4edi:rnri rc ^rtenL2 .rrrlirnin: kitn ner rnnn mpmhr:nnio oc:nl l( ra.ontnr;rrc ir cr rIeli: rLL! VLvl nervinj impulsq.

Hipofiz6 (pasmegenine liauka) - jos hormo- 11,-' nas somatotropinas skatina augimo procesus 8 -'*6 Skydliaukd - hormonas tiroksinas skatina medZiagq apykaitq
4.

Uikrliio liauka - stimuliuoja T llmfocitq brendlmq s. Antinksiiai - hormonas adrenalinas iSsiskiria patyrus
s\irrigii;kozq
iS

stresq lr

Galvos smegenys

greir na ii'dies darbo r tmQ, sutraukia krau.agysles, skaLina i5s -

. Pailgosiossmegenys
fu A;-,,.;, , ^"^-^iulou)rqwgattL-

svar-

6.

(epenq i(raujq Kasos Langerhanso saleles gamina hormonus insulinq ir gliukagonE lrsu nas ra2ira, o g :ukagonas didina gliukozes k ekj
kraujyje

mo gyvybiniq n kcijq (kveDid)

n:Vimn iirdicq veiklos) regulia vimo centrai

. Smegen6l6s reguliuoja kuno


raumenq oarDE,
pusrausvyrE,
CiJE

kiauSid6s gamina moteriikus lytinius hormonus estrogenq, progesteronE s. VyriSkos lytin6s liaukos - s6klidds iSskiria hormonE testosteronq. Sie hormonai skatina formuotis antrinius.lytinius poZyMIUS

z. Moteriikos lytin6s liaukos -

JU-

desiq koordina-

l3orins sekrecijos liaukos . turi iStekamuosius latakus, ku.ia s iSski'a paganictas

. Vidurins genys .^. )u)

smeJose

m^,{+i-^-. i KrLU5 ur9anus ar r]|cuzrd9d) I ],ir' '. ^. kuno pavir5iq

. tai seilir.l, a5arq, prakaito,


skrandZio liaukos

yra poZieviniai
centra
i

regejimo ir klau-^-li--+^";,, ot tc | 4o tu t9

Nervinio ir humoralinio reguliavimo skirtumai


Poiymiai
Kas vykdo

Nervinis resuliavimas
ner\/u sistema nervinis imoulsas

Humoralinis requliavimas
endokrinine sistema n0rm0nat
l]aL\/ointl maZas

Tarpinds smegenys - svarbiausias vegetacines nervq sistemos valdvmo.entras nanumbufis svarbus homeostazei g''r^das, sus,usi sJ mEsty'nu, armintiri, kalba, sqmone, Cla y'a
salvo " refleksr. centrai '1') J nir

Siqnalas
Reakcijos greitis

. Didieji

pusrutuliai - iq 2ieve yra aul.srosios nervines veiklos pa-

labaididelis
reakcija staiga prasideda ir greitai
ba

Veikimo trukmd

gali trukti kelias valandas ar dienas

iciasi

Jud6iimo reikimd gyvunams

Slapimo Salinimo sistema . Inkstai - juose i k'ar,,o aineiLq medziagq susidaro ilapimas

. Keicia gyvenam4q
. .

vietq ir iesko maisto

Gyvunai pabega, slepiasi nuo prieiq

. Slapimtakiai .
Slapimo pisl6

vamzdel,ai, jung antys

inkstus su Slaoimo ousle

. I ergv'a.l
nerl

iivengia oavoiq

Svarbus dauginimuisi, nes taip lengviau susirasti dauginimosi part

- reporin > r"ai6elio for'nos organas s.r sLo"on'is raumeringon s sienelemls, kuriame kaupiasi Slapimas
5lapl6
paSalinamas ilapimas

Skeletq r05ys . Hidrostatinis skeletas skystiu u2pildyta kuno ertme (turi duobagyviai, kir;;^-,-, . +.^ ,l srl d ldUlI'ellQ 5L)rLrdJ(lf"lUl, t:in <rrlzr Lrrl:m:c ir.lo<i

_
Eoidermis

Nefronas
'-/

.
t
,:

neles). Sis s<eletas at'eka aira'n nq'urkcijq ir pasipr e-

'
Kif

i: ,

; /-', tq:;,.r.
,,;.,i

Inksto strukttrinis ir funkcinis vienetas, kurj sudaro k0nelis ir kanal6liq sistema


Jame vyksta Slapimo susidarymas:

.,..,:.l:

meliLl hidrostatinis skeletas

' Egzoskeletas
skeletas)
L

(iSorinis
Sraiges iiorinis skeletas

-rnn iinrAia

esants gyvLrnq
>^<rrrn -r.---v- /JYVU^

1. Filtracija kapiliarq kamuoleliuose 2. Atrankinis naudingq mediiagq {gliukozds, amino r0gidiq) isiurbimas proksimaliniame vingiuotame kanalelyje 3. Zalingq mediiagq iSskyrimas distaliniame vingiuotame kanalelYi-'

garrlr r" sqlyg.l, ioririo


povei('o, atrama gyvIno raumenims (turi moliuskai,
nariuotakojai)

nus nuo prie5q, nepaiankiq

4. Koncentruoto ilapimo gamyba


Proksimalinis

surenkamajame kanalelyje

. Endoskeletas (vidinis skeletas) - padeda i5laikyti didesnq l..rro'nasq, apsaJgo

kanaldlis Distalinis kanallis ir.0 Aminoraits Natl H(0 Itg_ H 0 11 :tliJla, i: Kr H- 't' NH,
Na(l

::it

gyvybiSkai svarbius vidaus

orgarus ir yra apsaugor i5orlniq audiniq (turl stuburiniai)

Henles kilpa

Filtras

H,0
NaCl

.,

Na(l

Ht0;

5urenkamasis

Mediiaqu apykaitos atlieku Salinimas


Salinimo funkcijq organizme vykdo oda, plauiiai, Zarnynas ir 5la-

karialilis
Slapalas H,0

5lapalas, gliukozB

aminorigitis

pimo Salinimo sistema . Odoje yra prakaito liaukos, per kurias paialinama
prakaitas. Jo sudetyje yra vandens, druskq ir ilapalo

i5

organlzmo

Aktyvus transportas .:1.


Pasyvus transportas

. Plauiiq alveolese paialinamas didelis COz kiekis ir H2O garai . Pro Zarnynq su iSmatomis pa5allnamos nesuvir3kintos maisto
liekanos

. Inkstai ialina vandens ir druskq

pertekliq, azotines atliekas

Homeostaz6
laikymas

dinarn;nis pastov.os gyvo organizmo v daus Ierpes pa-

5alinimo funkcijq atliekantys organai

Organai, palaikantys homeostazg

. Oda - dalyvauja termoreguliacijoje . Plauiiai - palaiko deguonies ir anglies dioksido pusiausvyrq . Inkstai- dalyvauja vandens ir druskq koncentracijos reguliacijoje . Kasa ir kepenys - svarbus reguliuojant gliukoz6s koncentracijq
Gliukozds koncentracijos reguliavimas

smegenysrW
Zarnos

Slapimtakis

'

o o

Renaldas

(iuias, J0lanta i\4artinionieni, PranA Stankeviaiend, 2009


DIDAKTA, 2009
1

rsBN 3?8-t0?-8004-at-7

Leidykla

Archirekrq g.

faks. +370 5 2137914, lnfo@didakta.lt, Spausdino UAB,,5apnq sala', N,loniuikos g. 21, LT-081 21 Vilnius

84-l LT-04206 Vilnius, tel. +370 5 21 37701, wwwdidakta.lt

@EEEGil

,illlltltruililil[[utl