Está en la página 1de 211

Ahmed Halilovic:

....

UDZBENIK ARAPSKOG JEZIKA


( Za treCi i cetvrti razred medrese
2000 Copyright by Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Izdavac:

Rijaset Islamske zajednice u BiH -

Za izdavaca:

Muhamed Mrahorovie, direktor

Glavni urednik:

Selim Jarkoc

Urednik:

Muharem Omerdie

Recenzenti:

mr. Mesud HafizoviC, Ibrahim Ahmetagic i Muhamed Mrahorovie

Dizajn:

Tarik Jesenkovie

Redaktura:

Mustafa Prljaca i Nurko Karaman

Lektura
i korektura:

Tarik JakJbovie

Tehnicko
uredenje:

Aida Mujezin

EL-KALEM

Redakcija:

Mustafa Susie, Zijad Ljevakovie, prof. dr. Enes Karie,


mr. hfz. Fadil Fazlie, prof. dr. Jusuf Ramie, mr. Mesud Hafizo\~C,
Ibrahim Ahmetagie i Muharem Omerdie, predsjednik Redakcije

DTP:

EL-KALEM

Tiraz:

1.000

Stampa:

EL-BEJAN

~arajevo, 2000. godine


Stampano u Bosni i Hercegovini

CIP - Katalogizacija u publikaciji


Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

ISBN 9958-23-031-3

811. 411. 21 (075. 3)


HALILOVI(, Ahmed, 1952-

Udi:benik arapskog jezika za treci i cetvrti


razred medrese j Ahmed Halilovit . -Sarajevo :
El-Kalem, 2000. - 212 str. ; 24 em
Tekst na bos. i a rap. jeziku.

ISBN 9958-23-031-3

COBISS/BIH-ID 7303942
Rjesenjem Federalnag Ministarstva abrazavanja, nauke, kulture i sparta br. a21563o/aa ad 1a. 02. 2aaa. gadine,
a u skladu sa Uredbam sa zakanskam snagom a parezu na pramet praizvada i usluga Sluzbeni list br. 5/95,
clan 19. tai'ka 12. avaj proizvad je aslaboden pareza na pramet.

3. 4.
UDZBENIK

IKA
Za trecl
,

420 h.g./2000.godine.
1
. Islams k e zajedmce u Bosni i Hercegovim
Ri.aset

cetvrti razre d medrese


v

.-

.--

v~

v :::.-

!.\I.) j ~ --,..J\.k.JI I~ ~

. ( :S ;J J ) "-..?"

.4;~.;~~1)1~~~
'

VJ.~

-'..-:"

. ( Jy-5')

;9.;:

,/

o9-..-

V"

,/

) /

~.) :W\.k.JI ~~ ~

'

"'"

'

,)1

/)

"

'))!..-

..->

..r:~~wl

r-G.....::..

-~~

V.-

"'

;9.:;:;

o)oL:.)

.J~ !.\I.),
..-

;;

j)L_S !.\I.) j ( ~) ~ --,..JlhJI I~~

.~ ~ 3 (

.,;___

'

.-~

~~ ~

"'

.(~) ~ ~ 3 (~.;) ~ ol..QJI ~~ ~


"

rs:c, ~)II~~

. c~ >~c, !.\I.) j
\ll ..-

"'

. ( ~J)
'

v"

"'

oy.L;

'))!"'

"

"'

~ J ~ 4..)\.k.JI ~~ ~
'

'

v
"
....._i_,_

'))!

,/

:;:;

.!.) I.) J, I.,.._._by


I -:-) I I ~ ~
.. ,
.y--:-

J--, -

. o.,$1..iJI ~ y-/"j o.,$1..UI ~) -.:......;1 ~


'

;J

'J~'<~I ~!.\I.)

'

;J
"'

,..

'J~'<~I ~~)I~~
/

\!!..-

"'

\!!..-

,/

.~U ,~-.:......;1~
-

'
::. ,/

"'0

'
j.

,/

'
"'

::; /

;; j.

/j.

./

. ~ -.:......;\.5:..; ,......,t;-1} \..1 ~ ..:......;l.S' lit;-1} ~


,

~ j~ Y"

.~ ;.. r;.;

1..5 ..UI

-.:......;1 ) .:.L.

J:..a11 \. ; 1 ~

~ j~ ~I ._} '-:" r.>'-"

y-1"

;.

"

(Y) ~~..L.P~I

~ /

~--

....

~ ~)~ ..:JJ;) ( ;~):_.:)

-.9- /

~ /

,:U:...G

. ~) 3 ~

,;;~

...

o)-:_...JI ..:JJ; _

~L<JI o..0>/

?..-

..-

?..-

..-o)

Ji.;

~ ..-

;.

'

. Jl-:1~ ..:JJ;) ~:;, j)}l


/

0~-

-.9-

..-

. ~/' l..u:.) ._~ --~r .:..:~~

.~~!.II~
, ~l ';:',_:j_:
I~v __
J \ __
? /

V:..-

....

-:, .... ;

-::

. ~!.II~ J
?---~--;

.;.. .... ; __ ;

. ~f" (

~ >;....L

._:__j L(.;

;.

,...

...;

= ..

e._G.-

. ;;_a_. \_,.. o..0> ,

.i.:J I ._:)j; _

'-_:.

;. ....

___)'.:>:-~~I~-

.;;::

::

oJ)f") ..:JJ;.; ~~~I o~-

-...>.I
,.._;\.:..; L. i ~ '.:0.. ), ~\.:..;
L
.
-~

._:__j IS

. ~ )~ !.II~ ~ 3 ~.~~ .::'~\ ~~ ~ :u1 _


/

.;..

...

WU. j-""UI ~~ __;J

,.

...

::)

"'

;.

JJ<:/1 ..r-+-.:.J' ~ o}rl-1 ol.;>:- J;

,.

,::

_
)

-(~/')

o\..:::-J; ~\J.).:.aJ1 J

...

o~); ~ ~-:....(...;.11 o}_...:ll ..::_.,\..:::-):;; J~1::;

.~1

0_; 0~J; ) ..~ Jlt-JI j')G... ~;_{1


<

o})-1

. '>\...b
'.!lUI;..:'.;:
I , :i..:.>-L. :U ~II.
.
L
,
_;-"-'

. Jl~~

''-~J ~l;-:JI ~ 1)_l1\, 'i-

\..;1

"

"

...

,.

. J...L.....:;.,i , J_,.jl

j.

fo

'i -

. ~_yl j\ ~~ ~ ~~ C~ 'i J ~I I_,L-.)( _


. 0/ __.So
J--

uI.:....) I -'~ 1..0>

~ ..>-\ -

~.;_..1

. ~~ J o? ~.)\J-1 ..} ~ J ~lJI ~ o)\.k.JI ~ -

. -.L... wlJI..;

cJ 3_;) ~_;u 3 ~lli..; i _,.)I~~~


.)yj (~~j) J:o ~~\ Oj-4' ~ I~U/

.(~?) ~

el: Y' J ;-:-J

...,..,)yi-1 ~\-

\.j\ . ~ ~l: _Y" J ~LJI

. c:J-C'~ 1 :J-cr~) :.__tt t.:'.J


I

'i

-'

C!

o..0> ~ ~_r..::.,l t_jl _

-""-'.-' ~i'.d1
o.v, :J'_;_
,._:_;I_
-' , ,
I ...r, I

"

) 0

j.

..,

. .k..U o..G-IJ ~ .:l_;IJ ~_; ~ C~l y

. I_.c..a.,._, J~~
~lJI
-.---- '-"

_:li
..1

..G--

l.l , ( j-~:.::..)
:J-;,
;;,
. J/~1 ~:1 II
_.~

.J

. ../~..w
.. L..

. ~ :uj_T-4 ...,..,L:--- ~
~

..-

lc.

~
..::.....;1
- .

~lj. ~

j
"

,...

j j

"

~;.JbJ

J~L,... ~..-c

Jl

;. :;;..,

"'"'

c/->- J ~bod}'~~ Y'~~~J~_r..::.,l~/

. 0)~ ..UI .)I ..L ...::>'~I ._:.,I~ 0~ 1)1 (I

. .:l~ .:.r' ~..} oJ~ .ill .)1-L.::>'~I ~I ( y

-~~ ~ ~ ~'-:-'~}. ;;-

..::._ji

~- ..:Jj.) ~

1.)\l_

. ~ Li..i::_, ~ ~~ _;... ~ _;,~-

.-:.,e:S}..::JI

j_0 ~ JL<ll ~1.) --

.(~ CJG- yo) ~<._. -) /' r-:- r

~yo .'1~~
_;,(d, .~. _;~ Jl.;~J-~
("~':..: .-Ui '."'-'
:\...81 ~'~..--;l
-"'---I

-r~~-r~~ ~~.)~~~~~~~
. (J---....
~\.1 }~1) :t ~1.) .' ( ~\.1) ~~ r~--UI !~
f--

I,__.-

._ ..

".,9-.-:;;_-.;

:..--r::J.Jc__.

.. ; ,

. ;;~ ~ ~ ~~ ~L..::- ~ J~ o_r-_r.- ~ ~

~).ll\

,---I
. ;;_; )L"-..!1

J! '-:-'V,jj\ Y. ,,t-_.;~. ?- 4 ~; ~ ~/....

J J l,:.)!
,, '

....

.;;;

~"
\
,.
. I ;; .l~ 'Ij ~ ,)-~
, , ...:;_,\.)L;, A'-~~~-

.:.r ~~ ~ '_~ ~:' : ~ ~~ <:0) ~~ ~ ......_. r:AS Js--~

)c_..

"'~

c.-

_..o,

.... c _ . - ;

"

. ~ '-:-' y..r ~ ~~' ..} ...:..,i-l::-'~1 0.;-":'-" .;-::----!./

_.,;:

,;:

.l.G ~e') ~ r.>-''1' ~).u,_


._;.1'/11 _}.\.1 ';). ~ r"}' \~/

10

/ ~

'

\....o

:-:r-JJI}I .J..>.i ('""""'\

: o.:> '1 y-11 ~ ; (7);

:JU-IJ\~1

:t+ll
: ~IJJJI 0;:J1

:~\/~~~
: ,I ..L..o '11
~

:__,
lJ
L-)

: ~w cJW>
:)..L..o~l ~
'

'

:~~l)i~L.....-1
: 0)\.;)\ .:/

: Jy>-JJI

~)Ji

~~t ~~
:~')UI

:(i__,.:.ll

: (7JL:J\

.!J ) l....J-1
.
I,....:..:;...

. o)~~~ '11 o.:U. ~ ~\1,


. )1)\ ~;.:> .J-T;

__a,}I

js'-

~~~ ~ .J..>.I; ~\1, J::.! jj;,l}.\ j')l;..-

11

'(

( .

'

~-

-'

\:.,:.

\ ~
C'

(.:....

'-.

t=

'

t'
~, '

.1:-:

\ -"
"'

~~

G-- ,,

{:;::..

''-P
e._

, t:..
.

t:., ,

'

!:.. '
.....
\.....g.'

.-....
~ "'

'v ,,

1.

V\

t; 1=:-

-".c.

,t'

" 'L..
~

c.
o,/1

[ '

'L

't.~

, ,

~ :.

'

'- "

l'

V\

V\ '1,

'. ,'

~.

(_ '

l.

\.~ .f:

'""

('I

<,

t-'

' ,l

~<>

(L

-:'

~'

~.1'

''-p

'-'

(._.

<,

-~

t. '1.,

'.

'

i7

L;_

C,

o;

;:

\t

.
C\

L, ['

c- ,;:-, L ' 1:C\ 'c_.: V\ -L

1. ~
'

_...,
L.

1T ' (, . .(. , . - ,.. . '/\


-:.
~ 'to .((~ ~' -' f' ': : '
T (,
r. -t - l . . ~ [ - c .
~. ~ 1'
1;-

,t''

('<'

Y\ r.~,.c L ~ (......'
~ "---~ ,!: ~, ~ '~'
~.' ,. " .l'L_ [. vv. ".L.;, '\

'

n r l,
, (._ ,~C , "" ,
l'-" _.,. C',
,
.
: (......'. ' .
. 1 c.- }'rt
~ -'
'- v c
f c ' "'
\' '-t-~ n :, .-" L
"
, ..f
- f . :~ ~ ~- .". . . ' . t ,_
G.<.~.,\f \ l.,:.f' ~ > c
~ <1 ~ t 'f' ~. ~ ~. ~ ~ .. t:: .f ~ '_.
~ .:.r-. ~ ( L .'c..... .. ~ \. ,f ~ . ~ r. ~: l ~
".t,
r e: . ~ :.r .'f ~~. \-.. e:- (. ~ !!.. : ~. r . LC\ """.~
~- ~ ~.

( :.

' l>

\ ,(>-',._,

' C
'"

(.,
(p

't
.Ft:.:. ,-...
\:

r-~. ,b .

'"'$

c..

't

['

~-

~;

\'

'(,

-t.

~-

(o."

eo.
~

"

.,_.
~

~~:

. ( ~ '~ '...u..., '..:.r-)

:i...:......

. crt...i '..:.r-

~-. c~

,~ ,...,., ) ~~
(

. <~ , ...u..., ,~ ,...,., ) .J

4...... )..UI oj_, .. J' ).;.:, ~

Js-.. 4......)..UI .. ).~..=.~~ ~


'l/)

,.:_,'".:-!

:;JJL6JI .. ~WI

2-

-4J .Ji li. )"~ tr-"_,.u .. ~_,.;.-...u1 ..

.(y ,...,., ~ '~) U.....i)l .. L.J__,; ~.) ~- J _


. (...,.,'~'if,~)~-. ~\.;~1 .. IJJ..r-" ~ ..:_Li ~.b- .. u ~
( .:.,'".:-!

,~

'<-i 'C"') ~ ~~- . ...,.,l:.5" .. o_?:.AJI ~ oi}-

.(...,., ,J:i; '~) .J ~ 'J t... .. u_,JI )..u.~ .. ~ J.....u .Ji .!.1 .. ~ _
,..

c J

('-:-'} '~

..

'~

,J_;

Jo ....

)~LI.I;:_~ ~}~ .. ~;

<--=-' 'C"' ,~ '~)._,m~~--~}l .. o_rA.>--

~ < L. ~ ~ , ';)..>. ) 1..i..5J, ... . . .j..i; ~ L. _

. ( ~ 'r.>" ,Jj) ;:_('~1 .. ~__,.,: ~_,....o ~

<...,., 'if

,J>-b 'c}>) ~~ .. :;JL,) ..... -! ~ j c.~~~~~


. ( ~ 'J:.! ,~) <0(_)-".) J ~UI .. ~-. ~.AJ-1 ~I

"..u '~ ,j';)..>.) i~\.i.ll .- ........:~1 .. ...___;~\ .. .-~ 'JI ~


'-'"""'
'-..I .
.....,.-.'-I
-

~(..:.r-

. ( ~ ,s d) rlk L. .. ~ js' .)~ ,...u.._, ,~) r.L:-a.JI .. ~Y. Ja.;;_- ; ~...

0 ....

. ( _}~ ,J_; ,~) ~UI ~1 .. A..l..bJI ~ ~ . . )\.._j .J\

.<c- '~ ,.jj~) ?-- .. ~ ._..ts" j


.(

~( _}~ 'C"'
. (if

'--=-' 'C"')

J...J..}-

o'~)i .. ~ ~.?
~__.1-;i...

...

~. :--J::I\ ~-..L::.. .:..Gt l.)~i

,j_; ,~) ~1 .. ~l.WI ~ Ji ~_r-ll .. L.. ~.0\ _

'.)J~ '_}~ '--=-' '~)~.I~ .Ji .. ~!lk;..;l .. jt: . . (J:.! i f 'it...i 'r.>") jS"l.:.JI .. ~ 'J.

~~J ~)-

13

~~ y.. _} ~

:.r- 1 _

t.;r -.::-;S _

~ 1 bL.a.J "..u..::,; j

~ ( C:')l J) ~_') ~? ~ J
. ;;_,.,J ..lil

~ ~>-~ ~ll-1 :i.yLJI

;;_,.,.'lLJI :i.yLJI _} -.::-;S :_r..l-

J) --,.;l.ft> .ill ~..u..::.....-1 j ~/ ~) -.::-;S -

~ ( ._.Q_..a_J I ) ~ .'l ~-; 'j.j J ~ LJ I _} -.::-;S

. ;;_,., JJ.ll

.~u.'l? ~!

o..G-1}1 _} ;;_,.,\JJJI

J) ~~ j-" ___;.,:_)a.ll J

:_r.. I -

-.;:_;S-

~~J..\..o

L_.iJJJI l...w ~ _

~J ~\.:JI

._}

J/~1

t.J-1 I..L:-J-

~ \r... II \.5-.9-.:..U~S,
I
~

. Q.._j.'l J J-"-!) J ~}....a.:-

.)

_;:;:

jS"

;..v J '~..r--=: ~ ,i y..

:::

jS" J-

~~I ..v...; ~lJI _} , "~~ ~ , .:_;-;, yC :_r..l . (~I ..WI j 3L;I) -.>..WI

~I_} J _,5'1 o.'l~

..::..j}I

.:\b._}-

~ ~1)1 _} .:.;-;,~ :..r..'/

,9

. v" JJJJ\

"'0

'

~.:_;-;,~ :_r..i

. c_;..JI J)
~

J{

J.

<.? L \ ) _?bl ~\J-1 J ~lJI ~"::-: _


(l

'

'"l_. ;;_,.,.'lLJI :i.yLJI..}

,~1 \Y... _} J-

}I .:lb _} ~I i y... ..} '-:-'""'~\ Ji ~ J} -

u
r;

~ ,:l-. (~I) ~.'l :_r..? '1) ~lJI _} ~ y.i


.j

y..._ji.l:JI _}

!l:->- '~I

(,::__; (:!~

..::..j}I

~ i _,.JI

~\
il;i

Ji

~_'lu-

~ .r.___.JI J) ~~~I~\,;;.)+-"

-i Ji

.:\1~ _} y -

J) ~~l;

~ -

~ '1 J Wlk ~~ ~

J)_r-:--:;. Lr" ~ ~ \~ j . ~_,....;.,~ ~~\ b~

;-.,)

14

b~ -

~I
I..-

'

L?'Il..o..J

1;1--l! ~~ J (,f_y....- y-)1 ..s:r-JI J yu.ll I;~ I ..G ._:r-i$-1 ~Jlh.JI j\ 0)

'

~ j\ ~'}~~~}~'I y
r\.k.JI ~

Gr

0 _ylill

lli; ~ ._~

1..0,. ~~ ~_;kjL, .J~I

-::.olJ5JI . 0 rlill

o..l,:..G:- -::.oLJ.S'

I~. 4-J"I.) -::.oL....L<JI -..J;.r- ~ '} , )..~\ j J r ~ J...:.-;_rJI


-::.olJ5JL;.

,~~\

-il._.._,. y

:;__;Jj JL..il'}l

c~\.;; ~; ~~ ,_L;) ~<J1 )..G:- -..J__,.,u Jl 'Jjr ~ ..:r ~

,._....Q..J'~I

,;~\: ./' J..i.J-1 ~ J..,:~ jl :_r0._ ~I ;...GI)I -..J;_rll


_,.')\]1 ,._UI,j II,,\ li,,...._JI,,_l:JI

--~-

_.~.Y

~-

-::.ol..u)l, j.-;
I I ,.,._...,I -', _y
I '""-l.JI ,._...I
, J..Ldl jl.L:.....:;,I I~ v._, jjl ~Ylk.JI
~ I
I
.
..

...;

~ )~ _})-::.oL,.lS"j\ o.:>l>o)._} ;~ "--!~ 1~1Y- _) -::.o~\ y


j\ ~ ~\ )~ .5-"--"'

__j /'--!-

. :UL.d.l

__j ;.)-1

~~ J

~-l::/. J ( ~~)

-~~~-ik.~
. ~'L.J'~I ..._.._...:;
-IL, I l.:S ~
.. .r.~
.

:i_.)
t.; ~'~I
..r~

...

~~WI,\

-::.oLJ.S:J\

.......,.1.~1\,.~l.)ll_

JU.r-'i

~;...;;.r ...r-::-" lyiJ 1J ~ ~ ~ 0 ywl ii..G...::.....,.I

.:r ~ ~ -..J/-!.

j\ ~\.kJI ~ ~ 1.)\.. _

15

-j_r-ll

01 ~ 4..,J.) ~ y

~ ~ .Ji ~ ~I ~_)dl

\_, _

~ i.f _,.:-.-- _y.-11

~~ 4..,j_)

~-'~)1 ..__:,Jr ~ ~ '~)J

j5' ~

~LJioL.l.>JI y ~

I)Lc-

J-V-1

("':"

:JUI_}w~

J..L?-1

~I

,_,.
J

J-...1/
~~
0~;-L..:;

1)~1

0)..1.--

'

j~)
~:.

..

,.\~1

16

)..L.,al\

~ ._)_r-1 ~ J jlo)1

1.)~ ...::..,..L;ll ~ j\.JJI hUI y _)..L.a.il

... ,..~ ,j~l 'i"ii:; (.)1..,\>-) ,;..J.>-L.... (~ ,;,..1;

-~.)J~

4J

~ ~ _)~ ~ ~t:; ~ J ~)UI J~<}l

p; yl-JI )~~\--! ~ j

:0J.]I ....,._:;S _})

t~)1

~l......JI ~ J ~UI j-UJI ~ J.,:~ J':}C ~

:p

_).)La__o _

t L....J~ ._)_) L)J

C" I~ J\ ~:A.k.ll
. J ,..L..cil ~
~ \,_:
>-_)L.all
J

:...:..:\j

~~

-Jli ~ J

~'-::AJI J~L.:JI--: ~ J -.::_;IJ.,:}I

_).)La__o-

.J.l...,u ,;;Jlbl~ ,_:;L....,...I ,.__,~_.~,..J..:j: ~


I', ....::)...u}l .,..., ~\..., 1\' .~ j_), ~ _G,
v
. . .....;J

_,

... o.)k....-1 , Jl--~..,.,1

;;A_:JI .._;----v
1.~11 ..... ....__
i--~ ,;...,iji_),._....;:,..,..L......A
~- ....~

"-:?

-J

..L.a.ll

.)1) ..G 3

cJL<ll 3

1\)..L...:.ll-

,...L.a._. JJ:.,

....,~
J
J~

JL>)I r l Jj 3

?) ~ 3 ~ JjJ ~

,:;,;_:. :p o__,..;...T _; :u,r./ ,_\...) ~~


_)-~ j ~LaJI _)..L.d.l ~_rJI 4_illl J ~ y. _).)Ldl o..i..A. ~~. _:_,~ra-JI y ~..lJ-1 ~ ~.? .i:..... 3 41 cr--"1)
J ~)1 cr l )
...

~ ,~ ,,.~ ,~ ,~;

_)..l..a...,.

( \....11~ ~I J j1) ~ra-JI (__;L::.ll Jl~l ~..lJ-1 ~_rJI ~~

J _?.....,.
:? _) ..l..a...A

--!

.~I ..L:) - ~1 J1 ..L:) . ..L:~

:..r ~j_) J _r--!.- ..L:~ :..r !.\I) .)1 J~

.~liA

~)'i -~u1 Jl

J)'i _

17

~~~~~-~Ji~~
. CJ.)-1 ~- cr Ji ~, l.r<-::.-

. JjJ

j.5J ~.).:... _?) ?:::'

~ c;JI J'>WI j-Ull

).)La_.

JljJi _?)I (I

: J...)\.:JI jw':ll .:..r' ~L;.AJI J.)L.all .:..r' o~ ~

: J,_) \.:J I j-<J- I

Jj' ( y

~~

~ __,....d I t_}..al I j--'-! J ..L,al I ~I ( c_

~ -.0J) ~ ol})l ..uL:..; Ji ~


,I~ ~I .SI_r"jl

y,-

JS'\.: i~ Ji ~

.~IJl~L~I~Ji~-

. 4-L-~ -o_? .iJI ~ 1~..0 Ji r--~ . -.0J) ~ JL-...::_.... ':11 ..::).)L:. A~~ Ji (,?"))~~ j-"-

18

y.

y.

"-! J~l

~-----

.<;:,))

!;.-

;;,_,...j\J ~~

.J..i10~~~
. .SI_,..J I j l.aJ.c I ( I_,.,..1-i;
,_;{

~ J):)l

;;""'

___

) 1J;_s0 '}
I~U ';:, '}) l.o

...0-lJ j _,....i..6..iJ

. JJ'~I ~)lJI ~0~

.rS~\j;:, 1~!-1
"

...

.-

::;;

----

,...

_.

;.

. "-:J lJ I j-)-1 I_r.:SI


,

. ;:, ).;-11 ,.UI 1y.~

'I
.l

n~_;_:_,1)- :.:Jj: bU , jt'. ~~ Lo

~~1 l.o ~:; ~):. ~ bU


. L;~\.;..l.,.<>\ ~J? ~j_;

. ~J+iJ1 U ( u-5:_:)) ~

. ~_r.l1 jw-~1 ~L: ~ ~

. ~! J-l1) e}1 y J_,)-1 &-~


~~1 .!J1~ ~_r.:;.1 J-1

.~~ ~~

Jl ~L)1 oh ~
.J _,j-1 ~:G.\

19

. 4J_5- 0 \i)_;J I '--J.;. 3 J L_j ~I '--J.;. J W J .G ~ JJ I J

~, ~L JLlll. ~ ~
...:J''~L,~
~ /j~:~L,,
I
/
.__.~ L
:-~
-_J

,.:, . , :IL,
~ .

V_;

~ r'~

;JL,L

.../

r\.JJI ~ _;,"e~ :C..:<~Ij ~~~ 3 ~J..L.a.)~


. Jlk/~1 L:~\..;f r..u~ ~~ ~~~~

""

.;

. ~; 0

JL.a.>:- .J .;

,J....,..L.::,yi~4J-

-'

\._

. ~WI ..,-4-JI 4J _
. _:.,-.,_:; j_rlj

j-" }I

j-" ~~~ -

..,-4-J\'1

<~Y->~r-A-
.;". 0:~

~ 0~.;

.--o

),.

...-c

;;_.-

~\ ~) j-" ~~

jl

)o

r.S_r-:)1 ~:

,.....,;

.-)

,;;

_,

c__,.s-1 y -

.J...-;;

o_r-:;--

-~

//

(~r)~J~/r--.u-

. _}-_,.b j ~\.:.- jLJ 4J -

. ;:._)1 _(J~ ~I _
(:f,LJ:,\ 'J"~ 'J' ~~u

20

....1

'i

,.... ,....

...,....)_,..::..~

111

,. .

JJ

1,11

c.-

.J_,;~~ _;~

...,..._)L.:;.)

1,11

,.II

,....;

1,11

"'

.;

(.)" lii ( .__,-i~ ~ .) L..; ~

~~L...>JI
~I
\:.2~\
E \
,
~
111

.-c,..

( J~\~

111 JJ

,,I

,,....,....,....

Y.J

._~)._:,I~
;

"'"'

'1.11.-.-

~1N1

o.-

_r:-L>-~ 0~

1,11

'l.llo

j.

"'

)~~ .n-1

;.

J.

,.II

0,..

.)~~~
,

'!.II.- '!J

"' ;

._:.,l~o?J-,

o.-

'1.11

J' JJJ ~ 0"1 J


,

J.

O~j~

1,11 c

,..

"-=':-J

"'

\)1

ji~T~ j~\

)J.

,,I

1,11

o.-

_,..;1 ~._A.;\

j
':! ;

"'

<t~~) ~

~ '

~-

~)
,

o\...Q...;, ~

,,I"" ,..

U..::..

21

..-c..-

,..

o..U) . ~JJ ~-' y. }I

..-,..

,..

o,..

,.

;.

vl_,)-1 fi..G-...::.....1., ..:.,U~) ~y- .:.r: ._~':/1 ~ ~


;-!,..:;.

)o:;:;

{,::,.

;,.,.

).--o.-

~,..

;;~;

~;

~ --~s>i ~r.r;~~ ,~~~c)

)o:;:;

.JJ.i:JI)~~) ~~)~~)~~

... ,..

:crvi_,J-1

,:,;;.;,.

o-'rr

~~~L>-

.~~~ ft :r J.:- ~ ~ ~ ~ JJ1 J. ~\

L.J_rj

j\ ~ ~..u1 j ~ ~) , ~_;_, ~) ~ ~ b~

__,:JI

cr :.r1y:L1 ~~

. j.A.>JI __:..;_)> .:/

22

wW J w~ J ~hll y5 --4 J ~ JyS ..Lo ..,w ~ J..L..,Q...4 JA : ...A.:!.r--:JI


.~..WI

.G')\j~)l~

.~l.';r~r

.;J~ ~LJI -:J~


>

>

-~<-~~~
.01)5'~~1
.

\~L:,.. 'JI~I o~l

. \~ l.!~ j;'~ ~
. ~~\ ';) :._,.,)Ji Jl
. .)LP.-1 ~~ jj..U.~ 1_,.;1.5"

j5' ~\ y ,~\
.~_,.; ;..le..l-,j ~Y\)1 ~~
. .)~'JII

. I~..L.::.l_:j
~ II .Y'
.
. r---'
>

.j

;._11 ~ ~_,..JI

~
.
>

_rU-/'

...L.,\j1 '1(- ~.)WI~~>/


> -~
u
>
I
->
-Y

. L.Li ~ IP"'"" ~ oJWI ...:.....;IS

. r~l_,.; ~ ~~j ~'JI.) .!JJ~

J..le

. ~ l_r- ..lij .) ~I .:..U; J~ ~

23

. o-..L.:~ \11; ~.J.....,......


~L>.
JL!':ll
~
':1
..
..
..
E
..
..
. o_;-:;::- ~1 ;;__;,\II
-' d .
. 1-u...L:.
})

.-

\.,._,

I L.:..;l :)\.....,)II

-r" )

':lW; ~WI~~
1

;:;

; -

;.

'-
~

~
-

J_;_r.J!

).

-;;

/ /

.4..:..::1) \......w-1~ (IJ;.r ~Jr) G-)~;


/

; \s

0J..:>..- ,..~; ~)~ -~ ~ ~~ o)l...:JI Jl


~

. ~}JI :-=-'!.)WI

. J_rjl _}

24

:::L

y ~/i;

jK...Ji J~'JI y

w--::--

\j)\;..;-1
1-L:..L:.

J..:>-1 ,.L.; 1.)1

~)\...... ) 11:.:_,I.) WI~


lj_,~ ~}JI

;._lWI

~~

\!; .G~ '} u-JI J ~_,J\ c})\ .J~ ~Ll.l ~ J'UI .JlSOGG- o~L..
~/~

'}

"'

,.)

~')l... ~\ ~r-JI ~ ~ ~ J ~ o\.:..JI o~-

~~ j ,~~~~\or->-~~~ j ~\.k.ll j\ J ;)aJ\ ~

.JLS'

.:1-G:-)

/ c /

4-? o..UJ ..:J..;ts' ~I~ tr-'


~~_; ~~~-

~\~~~I .:II~ ~)

~ JL.dl ~I 0-" ~ )y.- ~ ~ 0

JL.dl ~I y

..::.....-.) ~ o.:l J~
0

._,.., )y.-

~\ ..li)-1 y

yYj ~J~ ~

W-

;.\i>. ~)-

)/ _?-T I~ -

~~Jj~..W~~-

0~ 0':?''"'~w~ ,.L-...JI '( ~__..bll) ~Lw1 ~ '}-

,.

..-o "

"

.. ~jl ~ c}j

":;;

"'

ol ~ ~J..L,.:>

.... :.

..-J

//

":!

,.,. . .

( ~b ~l.r"") ~b jlj~

25

, '...

:;;.

..::,..\~~

VI...

0....

...

~ 3 i~ cL;..~
;.

I,

. ,. . . :; "

..::...1~ ~w

"',.,

..>!

..-o,..

'-:-'}~~ ._,.;j_y.-

_. c

"'

;.

"'"'

,...
oj_,:...;
-{,,.

..::...\~~

(JlA>-i~ J.>.) ~~~ ~

,,..

..:...l~oj~

..-

...

~L.....~~

:;;.)WI ill...:~\ ~ ~i (I

~ ~\jj..\ ih

r..i rSj

~ ~_,.k.JI ~~~I lh ~

~~4) ~\i.>

j.J ~

~J~\ .!.II~

.J} L.-

~~\ J.,~j ~ ~

~jj) ~..l:.A

rS ~ ~

~Ukil ~ .:r-i-

26

;.

;. 0

J..)J~I

~~~ ~..i..::........:r-1

.:G

~).1 ~..1:'~ ~

-~~p~~
::

::

. .h-U ~..G-IJ ~~ ~ L_,., '


I
\_;,..\......o
~)J.

.).

::

~ ~~\

U;a.\

'.jj :\

'

'

'

. ~riJI ,_}.PI~ J l k ~- ~S:..::,- ;. ~;1


-~~~.)
~L.,..UI

J,?

~~l..lll ~..0, ~:;

(~~ ~) ~~~ ~~-Q~


_,

_,

,,.-o.-o,

. o..L...<dl

:-

":1~ ~

,o_,,..;

J_,.;

. ~~~ ;:; :_;J_;. - r~~ ;~~~ ~

_,

~..UI :.r- ..s)..\ ~~ ,_; ~..l;Li .I~ ~G1;,).1 ~..G- ~x; Ji G~)
L3::. ._?L:JI cl:-.aJI ,_} i:'.;l.W~ .~ts" ~\..... ~\ ~~ \~ ,~~ rl>-.)j':il_,
. ~~ 8

~ ~l c~ _, ..:_,~\..... ~\.:. !.~~


_.

::

"

27

Jl ~'.0 ~~::11 ;.:c J ~WI~ L.~ . ~(JI ~?. ~ y.. f-'..Ui ~


.~_,.)I ~\jiU i j~~ Jl ~ 0~ _;., 0.ill J c-1}1 ~~
VI

-"

.b~ -W:-y..
/

.-,.,.

:U__,JJI .1......3
/

"'

.o__,.>G

,.

j;;,

,.5I

o..-

~~ ~J~ ~~ ~)"'

.pi ~)b o~l ~ 3 ~: ~!/~ ~!~


....

. ~I

~J

_,j

"'

J~ d ~~~~ J w-:~ J.~;

. ~ fJI 0-!tkll

; .~ ~

r--~

. .J..>.i 0-"

,....,

. ~ ..:_,~) ~ _r;:.ll ~~

c \i (~II
-r -

~~L.i ~ .~UI (:}_; 'J l~ll.


'

J1L~~ ~I ~I -

f (- t ~II

. I/.
~

,jf ,__.g_;4J1-

wLSJ.1 ~i 'J u _
,...-,

)//

~I ;;..;1_;--

.~4Ji ~~ ~:~o~ ..; o.:> r:-_,.. J;)! .;:,kli!-

. JL.i
/

,.5I

....

"

y.....v

~w~~

28

VI

VI_..;;;

,..

._:.,l~;;j~
VI:Z

....

~)

VI

VI..-

;;;

!)Jic_~

_..

._:;I~ ~~ , ._:;I~ 4J:,b....:;.


;

._:;I~ t_~J

,.. ,..

VI

.,

j.jl_y. ~ j_jl;,
'

)1 ~/~ ( jlk.y. ~ ~b..) Jl~'~ ~ ~~~


"'

....

; -!

JY}J

....

....

'
VI

"

,.Gl

"

....

_..

,>t_.._..o

~1-l.o ~ o~..l.o
/

.~~(1

.~j~'Jv.~(Y
.~~((.

: ~L:JI ili.....:~l ~ ~~

~~f-

(~

v _).-1 ~ts
~yl)l; <Y-

~ JY}J ,.G~I
~ ~')UI

j.-L>-

;_s <Y -

~ o_r.-JI !J_,.::.; ')} I~U -

~~~_}""' ~...u j_jl;,

j.:-.b ~ ~-

~\..;,;, ~..l:.ll; ~ ~-

29

JIJ..!

; ;

. WL; ...;~J

. ~~G.. rWa.ll ~t; 'j

-~J!4L~
;:;

. ~ lS' :_;_,.A.>. -0~ 0 ~ \

-~~)~~41>~~~
. ~ ;s : r\ o._,. ~G,.. ~
v-_

'-?

'-',

J<-o..o-J

\...:""-'

. -:.r-)Lb '-:-'/-I if.) J~IJ>I ~~

-~~- (~~) ~r.\.J_r


.0-~ ~?- 1 ~:' LS::.-~ Wl ~J
/

.0C..: Jd ~

> ).

"

"

"

~~ ~~\) ~ 1

~ ~ LS-

!\ 1)

.J~L;~Uij ~k

.
~~

. ~ ~ J .S1_,..J1 l_,.l)t; 'j


,.. c"

,..

.)~

..;:_;\ j

t:J r

:::,_,

'j
I

J '-:-'_;_r!-1

;;,,..-

iWa.l1 ~t;

.,

~~

//

\jf ~~c.-::-_)
.,.

,.,

,.,.

. ...G-1
,..-o_.,

y.

,..

L; ~ ~ j
f-,.._,..oJ

~\ LL;...~
;_,_o,..

. ~) .:/ o_;~- _;J..:;.Aj


/

30

._:..,-.~

~::///

,.;~

. L~ I,J
0

:,

_]!;

j.

-'

.J!>)i
-'..T
,

;: ).

);:,_,.

~ I~U
;

)..l..dl ~ l;\ J ~1_,>-l..:...j)j


'

'

"->-~ ~ y

~~~~

J (

~ ~ .. G:-

Ji:J.liJLili\J

~)~I

.~IJ_,j~WIJJ ~~1
'

.,_;~~ -JJI _)1 ~~~ J . I~..G J \::"

..-_.-.,.

..-

_.

""

'

:: J l..u>L:. !JU...)
(to-

~l_r'~l

Ci ~\ LHI \. : ~

oJy)

--

~~~ ~~~J

31

...

...

;.

...... 0

......

~~J~I

::

/:;;

j._,.

) ~')UIJ J ~~ .:.....AS o.UUI ~ . o_r~ ..::__jlS iL.....k.ll o~\__,-

~UI ~:- ~ ~ J ~ JJSJI J C)lkJI ~-

..k II

;cU~ :J~~~\) ~LS~\) ~~~\


. ~l_}jl ..::__j\.5'

~J! w-:~1 J "~~~ ~~~ :.r- J~G

4-J~ j

, :;_..w1

~~J (rc..w1 ~3 ~

..::__j\.5'

-J~~~J!~~~~~':ii~~,~~~~J~I_;~~WI~IJ
~rCJ1 J ~GJ1 ;;:._<.a..ll ~ ..::__j\.5' o~l ---~) ._,....;~
/

..-cc"

"";

. ~}\) :i_..l-Aj\

\..:.k.l,~\

.\,t_;_

~J

_,;::_,

J..L. i;.. (~ \.,-

~/;
' I ' '

JS' ;r t., u bUI

'

..:..vo I ~ J _r.:J'-R

yt

-'

J)J~~ J)j~

I :-.:/

...:...U

-'

.
.v~~~~~
/

~\ ::))~\

yt-'

Jl J,; ->. ;;__;T


-

.
yt

yt /

:;;

..::...I~~)U

~~cc~~
.
.

32

'))!

;:

'))!

( cJ'Iy:-1 ~

.Jo _,.,-)

;(:, U

I li:_.

(,_:._,(~.;:II)

. ~ J ...v. -

~ ,.._,._k_., ~ (
M'

33

"'"'~

1"'fJ.,J

... >."

. ~~ ~ ../!w.\ il.i;

.~

\,._(<:< JJ,._Lji~

-~.;-"-" __ 1

,,

. ._,...li.JI.:.r- c~:'.;..) ~:;-

._,. ../' r
. J;>- J.fti ~~L. ~ ~~ r~~ t;.;
. ~j~- ~ l)1 CJU-1 J~ i3)L. ~
"":,

0....

,..

"'

. ~\~\~)~~~I ..:.>l_r.~ \yo~

. C:'~l 01..; ~ ~~ ..; ~~; r


. ,....,.
..__;w,..r" ,.l;..::.;'~.JJI oW:>..r" .. ~1 u...L...a.i
"'
...
...
/

c.....

....

.,

,..

-:

"'

0 ...

"'

"'

....

,.,

...

;.

""'

,...

"'

....

"',;'

;.

~,.,;

~ b\~1 (~) ~\.)- ~.; ~

. 41.12.i:.- J~..;

"'"'

0.:1

,..

~ l_r-..li; o~~~

,...

.~~~~ d~ ~ ~~~ ..:.>\.;\~\.; jl....,Ji I.~.;

34

. .-lJ-1 ~lj..
)

. )~1 JlS' ~~)UI J _r-_r-JI J~. w; i _,JI ~/


J5- cilb.; ..:.-.Ji _.lb.;_,::_,;:~~ :0..\Wi .)\)1 ~J

'

'

- .

'

'

~....-

'

. ~lj;~),j~l~-

~I~-

. WI.) .!.\'-IJJ
--

;.

j.

'!',..

; ....

""

~ -s.l ~ ~ ~ J~\ b
I

:._ ;~ _y...,u ')

..,

'....J ~

;~,

\....S

, > ,

jJL..;J!) '~;JL,.j;. j )~ ~

c_.-o_,

::_,_;:__; ~ J-:-"L:. ~~ ~~ ~L:.

-!

"'

JY\1>\$. _} J..UI) ~I-

c,...,

, ,,

i _,.)I ..G:- Y- LJ.;-

.r/:_Y ~~

VI

J.

~ .!.\~-

. _,....;JI
. ~~~ J

~G)J~ JL.:~I ~~ i_,J!

"""-! J

~-

..- _..

VI

_. c

_;).A_,. ~ _;_)..'

{.

'

( .)\..;.... ~

,~

""

0~)

35

( .. ~~I ';::,'::,_)
I

'

'

;;j~ ~1;1

'-'

'

'

VI

"' ;

VI '"'

c ;

.J}_:,;-oL:.}
/:

Jl....-1 oL:.}
>

36

ji ~ ji :G-L-...o ji 0jj ji ~~ ji j\~ ~ _;S ~ 0~ I"""" I _;A:~~\


. ~4-1~1 ~~

c! __..) ~4-!l ~ ll ~~ ~

:UI~ ~~-~~C. ~j~_r.


. ~ , I ,'...) _

~_..)

:;;

. ~1 .,_., ._:.,1 I<:'~')\;_.


~

y-:;--

. _r-_l-1 J

','...LS _ y-:;-I<:'

__/

. (:!I)'

~_)

.._)

_..)--

_..)

..J--

.....__..,~

~I ~)\1, y Lb~ )5'1

..:.JlJI

.~~;<\_;_A~\;~ J
'

....

.s..::....::.L
_.;

;o',\ '~ dlc 'J

"'.._

"'

.;: __ '[.,

;..~- /? ~? ~21 ~

.3-G~ G, iS'I , :G._; 1'Jj,\, , ~ ~LJI ;. 1...;1 ~\


-:

J- _.; -

. ;oj':JI ..... t~
.........

)~~-Lb-1)~

....

._.

_ , :I
/

.kJiy

'. j,

..

J:;

._. j~'r.
>II

.._)

~I -._/:~A.b

~~;~I

~\; :~~._:, j~lLI y ~j ~)


'

.~~~~~;L.~~~u
.!'~p.~y~IYI
'

'

.)5'1 ; ~LJI

_};. ~ ~~~\ \ _r.JI C'_,.--ll ~ UUJI

.~)-~~-~,---~h))\~

tk '; ~

l_yjj

37

:~l:JI 4.l.L..:~\ ~ ~~

~~ .SI_,.JI of t_f' ~~. ~ _; ~ ~~ .SI_,.JI t_lyi _?~i-

~ ~~ ~_; ~\ ._:..,\)~\ t_lyi _?~i~u


u~
-~

..

~j)l jS't t.r.-:~1


~ 1w1 of...::....;}I~~_;

J_,...JI _;

~1of

_; ( ... r.5-

<..~.;..1_,) N

~~w1 as-~1

,.

u1,._

r--"

r.5-

~~.)

L. _

"'0:, ;

J"~l ,l>_r-S
,.

0,...

J_,....)
"j,
lA_j

J.

)o

.r.

"

'

,,

"

'

'

"0 ''
~_,~

e:: ~~~1 j

UL... ~I .:.r-~

_; j _,5~

~I ...,.,~ ~)

( . ..:r-~1 ._:.,WS' ~

38

~~~\ ~

//

,)I

"'

,)I

;:

,)I

j.

::-/

lS.:l\.:j- J ~ l::..~'""""- j.,>ly- ~ ); ~j'

j.iLJI) i __,_;.ll) ~\ ~ . i plj

4-i_,.l ~

j.:- L~-01 ~~~ C~

~.:l~ )j ~ ~\ _} ~)

J_).-1)

JUI

._r ~

j..J-.JI

..:JjjS)

~1_,-::, ~\

~ _y ~;. J J_,J ~ j.:- J_).-1 3

l,:~ j~) ~ _,...:JI _,....a.;ll j~ J

r<J ~. J) 1 r::: J..;,.;..L. i~ J ~ J t=..l.i:J 1 "'~

d ,__:,;0 "'.;t.;.)?

u-~) l1
\1~

~
,!1

c)

J.

~_?

,!1

'j

j.

c...-

_,_a,.

~u

J.ili
"/

))

j L>.
-

39

.... :> .... 0

J.

..... '.l1
I.$

"'

...

"'0

"'

Jl ~ \.4 Yl ~ 'i ~i ~ ~1_,.;-i J 'il ~ ~ -4 ~ JA : J-;,.-.:.11


.w\.4

'1-t>l_, 'J; :._,o;d,ll)


. ~\j ~\

.f

oU\.1.)1
.

O.:lUo

...

.~~~) ~~ rj) ~ ~)
. ~~~j ~_;;:. ~l C~~ ~~; :.:.,;~.H
. ~~;

~)G _ ;;-~c- i~c ~l -~~~~ ~ ~

,!-c:.~ ~ _r:;>- I _)_' G.-'~\ 'J\: ~~


~
'
, o-;

~ ~ I ~ ~l ~~ Y '-<r L.
~t ~ ~ I ~\ ~'l ~I_,Ajl ~ r-1
' _.JLll
;, ' I JLLI
Jl-; ~ 'J
.. _r::>. ~I: 'j ~jjl ~

' .j..1 ~I )- 1~ (.,


( ~ .J-1 ~)
...
l,.;
! ~

"(_,.;

~;.;. ~~ ._,j~j ~ ~~
. C}~lj ;(:.:,j) ~-'->IJ ~;j (~ :- 'a6; (.,

.r~~ c~_):. >ij_):. )G.. ~~ J; ::J~

. ( ;;1_,~ - ) ;;j.,~ -- I~ J:!_}LJ.I ~l ~J


~

'

.~~ .; c.!l~ >tS-~ ~~ I )G.. ~L..:JI ~


' ( t_)..::J\) t__)L:J\ !.lb \~ I

)G.. ~ ~ JJ.I t_)y

js-

'(-t>\) (~ I ~(., ~)-I ~_jj


. ~~\ ol.P. _} 1>.,.W1

I~ L. LJS- ~\~I Jr

~~~1~~1
40

'

~ J~ ~L.a.i (~) ~ (jlyl) ~ _;5~ \..o Y': ~_pi

. ~~~.
\:o,,:
I
J

//

;.

//

.~\)~
/

~ ~

..;

.~1' ~
L'

._;

~- ~ ) ( .:J.j L:.

j\....

..r

) -.0J L..

. Cc._:)-

L~l J ~~~

. , I\ ',

I 1- , ; ~

-~ c_~)u~

. , II:__.,. ..C , .Jj\ ,_L;, j\

....;_F

I - .
;u----

41

: JWI y..JI

Js' ~~-;1 J Ut.....'il :J~


~_r..lll ~ l~lo -1

. S _,...;JI J~i _r-...1.: _r-.lll-

:JJs:.WI ............... .
j(J-.1 ................. .
WWI ................ .

JLwi
J\~1 ................ .

:J_y)}l ............... .
~~-;\

............... .

~1 ............... .

..s" \J:-1 ................ .

....Jjll ................ .
~I ............... .
~1 ................. .

~.!)l_P-

_; j~

:Ji ...~.:_; l~lo

. lJ..... ~I_; :J_,s"i :Ji

...\.:)-

-i~ :Ji .:_r.....~.:_; l~lo. 4.....L.... ~I J :J_,s"i :Ji ...\.:)-

~ ..:J l_Q-

_;

~I~ C: ~_ro:-'iiJ Ut....'il ,y..~ _; j~~~I~~~)

( . ...,.Jlkll
42

~J ~

('

. ~_,.;Lll ......... )..U\ ~I..)" )~i

~\..b l..ii

_;.1

.~1 ._;_; J i~IAJ. ~ J ~I ~J

... lS-i
... ~i

?i

d\._;.
~0}~

. . . cJL..., ~

...

..\...p

,.

/~

.;

~ l_r.=>- --'>;- ~

"
...r--M
" ,,

--'>;- ~ }j-A

.j j
,.,

"'

1...;

"'

,.

~L::.......i

o..0L.i--'>;-

.Jj-'>;-

,.

J.

,.. 0

.j j

~i~l
;:; ,...

--'>;- ..._cJ;_,...

J~-'>;- ~~
;

"'

;:;

,.

~ L.:..b i --'>;- ~
'

'

43

+:+:-

13

'

'

'

E~'

('

(
':t '
:L'

c'

_"

'iQ

,.,

't_ '

,.,

c-

c-

,,,

rr

.r

i.

'-

I.

l_D

(_

v,

'~

['

'DC

L
'-~

"

<>

~"""
~-,
I,

('i,.,

'',~"
Y '

"l

' C

'

r~.

'C.:

1 :,

L"'

'~

c-

'

~~

c-

'

V '

L,

'-=-"' - ~..
.. <.
',:"

"~

(_

..

lV'

\/ "'

'-~

"-<':'

'l - -

.} .. c
V' .c

.~

'-"

,c

~.~.rY "-, ~ 0

v 'DC
~ ." r.v

'-~

f" \.~,

v -:. ~~ v ~ '~ 'i.Y .(r,


,,,
:~.c- v\:)"
'1_ ' ' .
. "' ,... ,
"'
" c; . . '
,'
' h~" ~~ ..-.. <T.-,
.}..
t -. )c;-, n.2, ' , 'I."
~-cy V'

'D

'{l

r '

o-:.

'Dt.
'Dcv '1f.. ',, ' E."
c
,_
. '-~t.
vI.
- "" 'D
" Y
,, Y
v . v ~ ~ v ''---vv ,, v ,"l"'t
.c ~ , ' .

'D

-,

'()"-'Ol

~ ~- r" c~ l,"~. '. ~~


t' ~- L t ~.__ , f.~' "t" ~ r '
tc'

L 'D
~., ~ " v

'-~t.

'

SISTEMATIZACIJA PREBENOG GRADIVA

'

'

Padezi ~~_r~l

Nominativi
Subjekat imenske recenice

?I

Predikat imenske recenice

:ywl

Subjekat glagolske recenice


Subjekat glagola u pasivu
Subjekat glagola kane i njemu srodnih glagola

yWI
I

~G

>1'~\ , jlS' ~I

~--'

--'

I..-

Predikat inne i njoj srodnih cestica


;

Genitiv poslije prijedloga

~)~WI
'

~~:;..;
__..

-'

Priloska oznaka za mjesto i vrijeme


Akuzativ uzroka iii svrhe

j\.)

j
/

:;:

j;._i11

'J1_{ I 'u_j-"-"-'
I ~ ': l I

'-

y j;._i11
~ j;._i11
Jlll
~--'" :11

Akuzativ koji poblize nesto obiljezava

Akuzativ uz J

.J) r~

Akuzativ stanja

Akuzativ izuzimanja

~I_,.>- I 3

Blizi objekat
Opci objekat

~~~~

Akuzativi

Subjekat inne i njoj srodnih cestica

"

)--i ~~ ~~?.JI

Genitiv kao drugi clan genitivne veze

Predikat kane i njemu srodnih glagola

~~JJ~I

Genitivi

;~:' (I

j;._i11
45

;.

"'

~ c:lrJI C:I_,;~ ~\.; ~ '-:-'~~~ ~ _r>-Tl........l ~ <.>.i.JI r"'JI

J\ ~ C'l:JI.

_)-~ j _,.6.11 -J..YI, ~_,_JI ,JWI ~ ,...:..._,._jl : t_ly\


.

'-:-'~ J\ ~ J ~L.i.::..!l ~ J__,.>-...UI J J--'-!

\.,~

j \))_,.,.... )

l>-.i~ J .)-'~

c:lrl\ ~~ o:.W:. '-:-'~


. I~~.,__.r
~ JUI - \!

..:._;
... J a:_.. '~JI ~

. r-? ~) cJL.o -~-4~1 ~WI~ ~yil15.:llj~~.

~I ,y jll ,y .J..ll ~l ~~ J ~ ~yill ,y jll.-:.,-;.(,.i~l '-:-'~1 {-.r0J 0~ t.J...i..>. ~-

y1

...

..,

..,

,y ~ ~ J J y.).:l ~I J '-:-'')l.k.JI J o..0L.:J'I ...;_r--Pl>.__.. ~;~I J"UI

. J~

~\.;

.?...UI 'J

4-:->-1 j

~~\

~ ~)-

-!.1:_.

. }k.ill, ji 0}~-.ll, )L.;\-

J.

. .;,.....,.ij

"'"'

,. ,.

...

s:-IJj}l ~) ~.:l_,.ll o).:!)l ~ j')\..;.. ...!...!_,.!1 vi~_


~

j.

;.

. ~ y. ~ (::' ,y~ ill lf'"~ ~I r-.lWI . ~ j_;...J.I oj_, ~ Ji ~ ~ ~ .r-.r.JI ~ .y. ~


'

46

J)W\ :u..)J-1 y
'

_rU \)t... -

y~\.;)\ v _)1 ..::...;i jA . ~.J..UI ~} ~ .1......) ~~ Lii J ~\.;)\ V'.J\...i Lii, ~Y4.>-L:-JI ~ ..::...;i

jA-

. .c\_? ~i Lii ''}-

Yoi.JWI~~
~li~?~oi.JWI~-

4.1)~ t:" ~~:11) UL..::i\ 0-'-~ ~ :Jy-5"~ ~\ '-:-'~ ~)


( .u-;__.....:jl u\......15 ~ :i.;~':il ~

,.

:J)~ ~~!
:J)~ ~'1
;

0'

i,?.)-1
0.:;:

~.,?"')\

.01)'
;

r-~, ~'J~'l
~~~'1
"

'

'

~l..l.o

" '
r~
;

47

;. -!,,..,;::

r:J_r.ll

~~~?~';~
.,

,..

0,..

.,

,..

,..

jl_.v,i~j_.v,
..,.,;::

~,..;:,,..

o..;>-~_?

.,

,.i_).-1 ~~
~/,JI~~

_-0~
-J..-

;>

.- -J.,o,.

~\.; "-!_?
'
..,.,.

;;!,.-

...

6...o..lji ~

, ...

'

~\..j

., - ,

J}~~}

, ...'

,.. _}.

uloJ~~ o\J~
j.

'

......... ;
...

"'

.,

~ ')l. ~

"';,,.-

...,_....L.

j~--~~1,~1

_;81
r~~~;
;;t ~ II
-l)i
,.lll
'

5}lkJI ~~~

48

. ~ _}f-1 ~ C ~I

~~~ j\S'-

~..)~~~ ~j c?l _ ~~ .)~ L: ~ _


~~..i..;_._, .JL~
. ul)-11

01 ~1-

~L:. ~l ~.:w j\ c?l-

_; :;}~-..JI lSJ , ~I/ I~ . U;_ ~~ \.j\.5' (JI o~ ~<J , ~ i.)lk...a.,: r-1 ~}:> :;_? L .. ul_riJI ~ ~l ~~

. ~ j\.9 - l_j~ _;j L~

~I ~l_w

I ? ' l_j..J.h...:,l -

-~~LP.-_,:,

. 4)(-. d_,:, o.)yJI ~ w ~lJ


-~- ~ .)_;}1 Jl y L-tJ~ ~ ~ L. Jjl. o}:;.....

.._.QjY- 3 ;

.)_;}1 ~ ~ .Ji 'J 3 L::..... o)~ly ~j c.?_

. ~\ ~ .:/ ~\) ..Ul>- ~...l..o

................. -

.L.p ~j;;

.......... (Y

... ......_.,\-

~r
~~~w

... 4J j\.9 y . . . .J .: ...J\.9

...

LP.-_,:,

j\.;.;1

...

~ ~~ ~ -

.:.r-~L.. ~-

49

-s: r- .
:;: ;.

"'

j '} 1

c"'

"'

. il_., ;i _.JL;

,.

"'

!)

"'

"'

'!l

).

"'"'

~~ .Ji ..:;.;~) -

u.s-J J ~ L; ~ ._c_; u J -J \_,. ,.;JJ ..::_.jj . ~~ ~ L. J5' .:r- ..::..,~ J r\J..UI :~~ ~
. ~~~ ?:::'. wl ~~..;. .Jl ,.___.\J.-1..; 0 f"L. ~ _
{.

j} ~ u

c:;:

{.

J.

'!l

...

"':;:

""'

"'

"'

{. j. _,,

!)

'!l

,.

-~~\ ?:::'-

(Y
{.

~ ~ ~

j."'

~..J.)..I ~~)
)')!
.. ,.

"'

,.

( CJ_;) -.,..J'i.; J".!i- (~I)) -.,..J'I~ ..:.....;i J-i_.

-Jl ( CJ)) -.,..J'~i- ( ~~J) -.,..J'I~ Lii. ~-.;~~

~ ~ C\J LL..i~

_, c J.

. o~~

~~...I.).. I ~~)\_?}I

~ ~~; y

j.

...L>-i ........... j\S"

0 ,,

j\S" ,I...L>-i ( ~~J L.)

~ L.

L;i-

,_c) ::_;J u <~; >ws- c.J} _


.

;.

:;:

; {.

._,..,WJI~\...

~.!.\LA> i f jJJJ~ ~~ ~-

of-~ ol).:-11 ~ ilil:l~

50

~-

;.

-Jll? ( ~~J) .Jy- J_; ( ;Ji)) ~<_; _;;.; -

,~ ~ ;.s-)1"0-1

.
.

!)

cJJ..G~ ~) ~ ~-

~ ~ ~ lJ ~I . j~ ~_rJI tJJ1 _:,~ ..;:_ji...

.......

"'

:::

.,

51

. ~~..:UI ~ \)lY l!l~ j _r.:>lj -J j.ulY

...5'-"-

~~ ._,..,~jjl ._} (.:J~,}) ~IJ

. J..,:lY..lll

~~If' .k.,:_r.jll~ ~

J_ra)-1 _}

..::.....;i._p-

~~1)1 ~ ~-

. ;-. ~ j ~~ ( --.3f \ ) --.3 )lY l!l-

~.r

.J_0 ~ c~~ > ~~..; ..::.....;;

Y-

.JL...u ~~ ~~l:-

-rrJ 1 ~~~ r/1 -

. u ( ~L- );3l: l!l. ~~ ~.)\

j\ ~<-c.. ':1 (~c.- ~II_;\-

;.

c_-

)I

. u ( J;i) Jjl! l!l


.~I o~

52

:;

"

:;_

->-~) ___-;_,;~\ ~:-

_} (

:]jl.:) J;L- \) J-

. .:\..w- .y ;~ ~ ~ j_,.,..A-il

r"l J j.;-WI r l

~I ( y

~~'J\j...\~..U,~~j.;-Wirl ~~~~~(..:>:

53

Ji ..k.>-)\11 y

J~ ,j~ ~I ~I j~l y

U:...i o~ W, :.Jy

. .J~I ,_} ol,Y'-"' J ~ly ...,..,)\hll

cb.J-

"'

j.

. o_rwl ,_; ~~ o~

,.. ;;

. J4--~- ~1 ~~,;;

.-~~wL, ~- / :~ ~?~ -/

Y-

. i:.wl _kJI y _r.WI -Jlol:-lkJI


"

J.c ,.-

_,; _.-;:,)

. ~L.;;. __,_r-11 ~
"'

. ~I

~_r.-ll,

JWI

.JL.i

_)JI ,_} J:' __,_rJI

0;.

J--_;j.

~~ ,_} --:....1}-'':~)i\ ~

. Jl,l, ,_; ~ ;)w1 o~-

. o..Gu J__,~

o? --:....1_.;

"-

,_;

C:Y- J"'b _

.~G.\1 ,_; (l__,..ul ~vl-s..u oJ....p L>;~~ ~~


. ,.L. ;;,_,.__.,u1 '-;?~ ~~ -'~ L>-L.o
;_r.WI lS~ :::..J1

L"

~ _,..9

. __,.)-I .:.\lj_,
/

d -

/0

j.

Us- -

yc

."'-;t..>~J:.--1~-

~ j)'~l J-4-JI ~

. d l:.J I ..lo_,..:J I y

J:!_r:-..J I j J.:.] l:.J I ~ ..ll I ,_} j

..

. ~~~ o_r..JI ,_;

),.

:.~

)'~I

-4-J I ~ _

,I....::,'~\',~_
-'

...1./-

54

C""'li_r.-ll ~~ ~-

. o\J)i J~..lll \....<....


,.__,'")._c

I_,>- L

.._?-

,_0j)

y -.:...._;-:>- i -

-~~~'_;jj~

.~ ~ :.:..w :.:..:5- j!
-~ ~ ~ jkj ~ ~ ~ J) .~U ~ ~ J)
;

.;

;;

. ~~ .y.::.;~~ ~ .y i';}SJI JIS J)


,:;

.~~ ~~ :.:...w jk
-~~}
. ..:.JJ l_r::> J \.50
.

~1

..;

:.:...w }

~'~) ~~'j\ y. ~ }

.,_/-l:;, ~ ~~~ ~1
. ~ ~~\ ~'..G ~- . ~ ~~1 ~'..G ,i'; ~\

(~_r.-=J1 ~-l:l1 ) "~ ~ ~~ ; ; ~ J ~~ ~:;. ;J ;."

-~~~~h;.
.~1 ;_. :_)1.; 4
;.

~~"a~ J) j ,o~ ,CJ;. ~ ;. ~~ 5-} j ~:,11 ~/~

1)}:.:, ~ ;r,

VA)~ ... !J_~ ~ ~-:{p, 1)_0 ~::. ~ J)j :U1 "~ ~ ~":{p, 1)~ ;: :._
. ( ,:.L..JI oJr-"

~ ;s~ ~".Ji 1~ ~ ;J:J~ jk) ~ ~~ )G :iJ1 ;s~ J),


( J 1~

JT _ \ 1 . ) ~ . j ~ j11 j;~:; :UI ~ j ~ "~


( r-l.r.) i i) ~ ... G, ~ ~ :U1 ~"~: \j~~ J)) ... ,
( o.,..W1- \:;, V) ~ ... :iJ1 :'j:~ ~ ~ 1):'~ l. J .. ,

55

-~; ~ ~8'
. ~ )..lll ~ Jl ~lfi lylS' ~~ j _;>'i r-1
~ ...,.,~..w ~-~
"'

""

....

. ~ )L:-:>-'~\ ~
~

....

.,

::....s y.

.,;

j.

;)

C'l.;i ~ L;i
"'

.;

....

:;;

.~
~ I
- .__,
J~
. _"li
r ) l...o

-~-(_d~'_r~i
.j~l\ ~ ,.:_... )L..o ~I

1-U

~~~~

.I~.. :;...~~~_-~ rr-S~~~


~"'

., c ;

. ~u~ ~.).r- t_)r:JI ~~


. 1~..0. }-1 jlj L.
'
. 0~

..:..J j L.o ..::...; i


""

,.
-.

._-u JT-"
"'

-."I ;

'I I

. -

~ :-~.;~ :1
~ "" , )

).

:;:....

""

"'

<I-.

0-

t I'

"'

c-'1.;;..1 '--') '-"

"'c "' ;.

. ..:.U~ ..} .J _,1JY ~~ ~~ ..:..J! L.o L;i


.~1 .:/'d.)~ ~WI Y~y....} ~ Jlj L.o
~

"'

,..

. \J.)\,; .::....,...) L.o ~I_;..JI

_)s-

:::

"'

"'

j..l..,a.j

. cJ~) ~ !~ ).11 rl~ c. c_;..; 'l

" o......

"""'"' ...

... ,.,. ) 0....

. ~L \..it; ~1.15' .r~~


e"'

. L::>- .::....-.) L.o 0lk.-UI ~

rl.)

"'

L.o

"' c.~i _)

L.o _r-i-A ~)I 0~


. 0~
~

56

..

~~
"'

JS0 ~\) 0~
"'

. -~LQ.;J\ J~ ~_rjl

. :~ o_r.WI

;.

..} h

&

';;.

"'

J1 y.

Jl G..~~ J G..~ ~WI ..} ~~I

-~~\..::_.,~\.)
/

""'

...

,..o

. ~I i f 0 ~ \.j..\.5'
/

. :.........A5
. -

.)i ;

lj

~ .i
J

.r

)~,";,

,,,

. (::"" ~ ~-.ul ~l.:>-i

)~ ,..::_., ~ ~~ l.:>-i

. ..s::G.. j'obli 81- t_?- '..G-1


~)o.-J.

.;.!,

"'""'

. ~..G JY)I ~_r.

. ~~ ~__,..JI 4.illl ~~J~

..}

~_r.

. ~\)..U\ ~ ~1

y.

-~~~~~~~j~~UI~~
....

,o,..,..

,..c,c..-~

;:~

,.,

..-o.-

(~)~.J~~~~j~

-~
~;'t'~Lq
~
'
I
...;--'
, y_
( j\/:i\

"")~ ... ~I :3~J ~ ~ ~~ ,--1. J .. ~


. (~pi ' . " ) ~ ... ~ y ~ ~1 JJi ~ ... ~

'~. )~ .1:-_: ~ I~ ~ ;_1Ji ~ ) I:~ -.N \;~ -:Ji ~ ... ~


. ( ~L.J\

::r

~ ~ ~ 1)A ~t ~ r') ~') ~ 'i I;:.T:r-..Ji ~t ~ ~


<~1;J-1,, >-~ .. .-~ (~ ~ ~t ~ ~G ~ :G 'i
/

::::;

""'

""

...

57

!~)~\~
. r~,~l
. (~I 1.0,)

o..G,

~I~\ ~

WI)

'

o..G,

~~ ~

'

. ~~I !.\1~ ~\ ~
\

\..._"

.;u :.0;, \ ~

. ~G.s:J1
~ ~ Gl :...:W
.
--,
\
'

. J~~l
. j",

;.

'

..v..: J _r-ill

~~I ~

I'.: II '.u___. !_\~I.. ; _ Jj> I'.: II

"J~

. JS'I~ Jl !.)~~ _ j1~1 ::r: !.\~l-

, !_\~I

_.~

.. ;

jS-1~! j !.\~b
;~;

. "-!~IS~~~
... ~~~~

....

. :W\.b
. liS' J I iS'

~L...) ~ j\ ~
,...

:;:

:l ....

~~-.:..-)

~ ( ::..LS::..: ) ~ l5:_. _}

.:::jl> j--->"1 ~ ._:_j\

'58

"

::__s ~I _,J
..:J.:Jl ~~
/

.IJJ~ ~4 t>..lll

"-!

~~ J (~- J) ~~ ol.'li .:..r" 0~ ~~ y}--i

. JJG- JJ1)
'

'

.\? ~'}

: 0\5' ol_,.>-i

y.:._.ll .:..r" J_,j-~ vl.....>-) ~


Jl.k.ill
0_,...->-1? 0J__..jL...ll 0w

~_rJI~I~~Iy_,Li

J.

..L! J.

~_r:JI ~ ~ JWI ~I

r-_; (l

o_r:..WI ~!~~WI ~\S

J~J ~_rj ~) ~)~\ ~i


,u-_rL~ ~ ~

L.o 0 _.il1

0_,..,....~ J ~~_,..,....;~ 1_,.,....r. L. -:.r-..UI r-i-uui 0_y~ _,.,_

...loti. J#l

~)1 ~ J

r-"' J ,o~l ~L->~


~~)~~

~) "-!ly.i ~ ~) ~~ .:..r" clri ..::.,.....j\.A;;j ,~_,.; Jl.k.ill Jl,.:.l..r-->i

. \5'~ jlj Lo

.Gi

59

~ ,.L:./~1

J.

Jl .J.3A ,.L,':.ilj
.

. ,.L:/~1 3 ,.L, 'JI

.:.-~

_,. ::

,... VI

w1.) ...:_,~ ...::.-lj .:.JW>

-~
I,__~ j,r~ ~~
~-'~1, ,;..G -~-~ v._,., i'~
~~
..1

..

..

\..

lc ,_L,':}I
Jl; .J,k :L/~1,
.

: -

. j'}j...l ~L...\ ~~ ~ o~;. ~1)1

J..l

1-P--"

..

..;------

-:;

-J

-/

~ ..~-

~ ~~

~ ~JJ\j .:._~

~1~.
. I .__l;._j1 ..~~~,...
, (.. . ,.. .)Ld\
r

i.o_,-ry1- ~

~ ~l_y.-1) ~ _y.-; ~::

..~-

~ ...::.-\.;)\.>.
l_.. , ...::.-l.;'}J...I
-..~

1)_.;:~ J\ ~ '} 3 ,1)-L

\)I' ,l :.. ;; ~ _h_, ~ ._'., ~'.;.I ,.._;..; ;~:.: ~L,I Jl ,.l}}l ..b_j
;-..~

I.) I
;

..:_,J..:i

. ('I'
~-./

o~ ~L,._..l._j l_.. _

~ ...::.-l.;')l;..

..:_,J..:i

~~ .__l;._j1 , (r.. 1.5.)(81 i.o_, _,b ~ l.., ...::.-l.;')l;LI o~ ~ y L...

--

'..:?

'.......:

~ ~~~\) ~L:J. ~JJIJ \' ~.;:! ~~J ,.::__;1 ~-

60

: i)l:JI 1.:. 1\~l ~~


'

'

~r\

j-"

. ,. u
I J-

. JJ1 ._L:,

Jl,. u
;

'

'

'

._.

__

--

_...

--

....

_...

__

~;u ~ ::.Jj

~..._J

>--/

>

< ~ P~

/ "

yr

:;

>~~ )~

.)''.u~ ~-~

t.kJL-

~ >_-LJ- I ~ r~ )-~Li: U;
. .JLS::....

/ _.

_..

J~

01~-<~1 ~~ ~ ~4J1 :..:_,1~\_)JI

. :iLJ.-~ _r.\.7

~~

~':;I~ ZiJI j__;J(

. y

)'

'

_...

-~~~-

. <~ ~~

'

j: ,;(.~LiJI ~I j)G._ ~~ ..0J~ J


/

-- ;;,

J; ~L.o)'~

''

l.u

.~1) J)~~ ~~~~


-~ ~(o',<~l ;;j ,D1 ~ ;.1 1 1' :...-~.
v
.._
...~
~ ~

J ..

'

..~.>-lj J50 -..>~

j -'"";

L. ~

~ j\k) !.li~
1
1

;:c. \_..;. .;_; ~ ~

y ._; o_r.-<J~ o)_p 013_,...d-1 3 .SiyJI


. ~\ }~
_...

~~

"

.._,<:;; ~8'
/

..\.>.<~ .J ~ \'\ .1~ ~ ..0J J_,.;L...

.
1'

.(~~ ~- ~) ~~- <tf:;) )~ ~0~ :.:_,'~


.a:.~- -s)'~ .Jj~ ..::_.j\S" ~~I y
. ~~_;kjl ;.t r~ ~ ~G,iJ1 ~~
-d J)~- ~~
- 'J ~~ _;r-4: ~~~(11
:;.

...

:;._.

~- j~
/

. j~kJ~ ~i)Lli ~\
'

61

~~LJI ~')L. ':11 ~ )~ L>jWI ;____, J..L<>

3~

c>jWI

~~ ~:11 !..11}<~1 o'J~


"

LJ.lll

ol::-J-1

J1 ~J..U\ o~ y

y\.b \ \0 '-+'W\.b

~~. ,.:;L;JJ

L:....;i-

4-:J\.b

W\.b 1Vo

.)...\.>- j

c_~ \\ oiV ~d.,

,.::.;':)~;::...} L.~ ~~~~ \~ r


"'

\~..}

o~

~\.b j':JT~~ ~ ~~ L. J'JI

~\)..U\ 0~ . .)~1 0~..}

+l ~~

..:..JLJI ~I ~U, lil

__;

j__)\.b)

tL.. ,.:;l_r-.- e) 1....0

j.

.)...\.>-

c /

. ~IJ..JJI ~WI

o~..l..;::- ;;_,;~ J........J..UI ~l;. ~~r ~..v .:..r- t=...u..ll .__).-1..; ~J..v ~
, - I.:....\.) _,_....,..._;I I
~

'-t"' -"

,.:;LU ~ , ,-r-.,;.JJ

--

,........__; . __:;_.....J.ll . : ~~-j,

. w . ~-..

- ~

'-"

'

..../

'Ill

"'

..1

"_,I

Oj- Gl ~~~' ~\' j .~


~ -I\. L..GLI L).lll ~~ L.

od :JL.o 4-l LS' y

ll_, J _:..!'.I
.cU\.b -'q I.
)\_b;'-..
~,
..r- ~.
~

~
/

'~

j)'J ...... j':._c

,,I

~~ ~~~')U o~ :JW>J

L':~
__,1../

'I<:".
~

:;:;

J.......,
c

,.til

...1

"-:..;$_;-.A :u..;..u 4-l. o~

.G~)J
. ..:L- f ) ~ y. .:..r- ,~ ~~c .:..r- j ;~ 4-'W\.b) ~)lb
~

4----J..G

~\ ~ly.UI ~1_,11 y

,JJI Jy-: ,~ \.)l..ill __,...,J..JJI ._}

....... ) .til,
,..

..:L-_;'b J

"

,...

L;_., \).)

~Y..; ~~ 3 ~rJI o)jJ ~ ~ ~ ___:,?-"' ~J.lll o~


)

""

....

;___,\J..JJI J~ly. ;;,_.,J.lll o~ 0~_;->-J ~_;->-. ~yG ~')L.....l ;___,J..;.._,.S

..:)_.,f)~ y. c)L;..)

J.>.t.) ~~~

. ~ ~ ':) ~I >-L::-..::.:~1 J ~~I ._~.:;:~1 _?~I . ..:J.;:..... J.M ~

~~~I ..:J.;:.....I).) ~ly

62

j\ l.5 ~ j-::1 -

~_,JI ~ ._} ~ oj 8
-~',.. ....

~__,..; G ;i_,.J ..Lo ~ ~ Jr-->- 0 j WI ;;_.J ..L.o

"'

_;

't:

....

oJ')\..? J ~_,.;WI ,_0 1..UI ~ ._} J'Jx; ~I ~1_,11 ~ ~ vJ..;.:, ~. ~

~ :- _;')!JIJ ~#,':lll J ~_r-ll) ~i ..=..,We-) J ~..UI ~1_,11 v J..;.:, .:D~ ~


. ( ~_rJIJ
....

J.

.... c

"'

"'

~~~ _,.)-IJ t:Jl:JIJ 4:1~1 J ~_r.-- _r.JI :W....UI : 4---- J..;.:, u-=JI :i_.WI ~1_,11 .y

~WIJ ~~I ~J t_L...:.:.:-':lll ~J ~~\1 1 ~J :~1J :~~IJ ~~(,JIJ


e :,

~ II
-..;-..k.J.i J ~I j~

~IJ

,..J

y')L.. ':lfl ~~IJ r.?JI JT~I : ~ J..;.:, u-=JI ~..Lll ~1_,11 .y


.~..IJ...\J~IJ

0AJIJ ~L. y-WI:


;

j;-. 0__,->-i ~~_,.... ..:)J.iS' ~ vJ.J..:i ~1_,11 o..0> 0~


,.

"'

"'

...

.,..-1:

"'

~J j_rll ~_}J ~..L:-)1 wl:)IJ ~L:;..J~IJ ~}IJ -i..UI t_l.9..UIJ '-:("'"j._.,~l


. ~~ J

~_rJI kll

o_r->-'~1 -.:,/-11 ._; ')l)j ~ 4.JU..I. o41 ~J..UI ~~ .y ~~ ~


'

'

.~d

~ ~ ~L::-- ~
'

o-4..J.:)..I

'

...::.Jij \.-. js'L:JI

::?J

..=..,!);;.~~ ~ l.La..> ~I o..0> ._}


'

63

~-~~)-- ~- c--1; ~ ~

~-~ ~L.:- ~/- J_,b ~~ ~ ..:..;U\1.'-'~


;..~.>- I,S -.
.
~

~- ~ ~ ~
~-~~u; ~ ~~u,
~ _;s-1

.:r

""J

'-'"'..Lp

..l>-1 ~

~~

r .:r -

j)L... ~ ~ _

~1_)..\JI ~I} I y

o~L. ~~ _

~'..:J::..__. ).v ~ o~L. ~~ ~ L.-

~~~u J ~I} I -s..l>-1

j\

J! L.

.J..,:~I .:r c~'


.

j\ -u.) Ll; J?Jdl:

~I ~~

or<.:J ~ _

<~> ~

jL.L. . ~)\._., j J

~_;h-.~~

~-G,~l ~~-~~! ~~ .j ~
. G~~ ~1 Jl -u.) ~ ~ ~_;h-. ~ : --4}
.~;

ju ~~ J__,...r u :~

.~_;h-. !..\~L.

\_j\

:~)1

.j-~1) ~ ~~ j~fJu_ ~.~I~:~

r<....:J1

}r.

!..\~1)

-r L.S ~_,.111 ~ ~~ :~

. .W r<....:J1 . ~1}1 ~ ~ ~ : ~ )1

64

'

: A.)l::.l\ ~\~\ ~'l'


'

~\.WI

I~

. ..__.,...;,..UI o~ '"l::J1' V._. ;;_;__., ~ J ~~J'\


,,;~ 4..:......JI o~
.
~..,..~..

--

....;..,~..)--,

.;::;_.-

. "'~ly.JI -:lLJ

"

..-

~~--.

_j

i....5~

,\-~- '~-

../

,:.

.~:c.........,. - ~~-. - ~'--J'


>- ........... L. -

~~\ j ) ~ (

VI

C! Ll ~

js- ~ J.li ~ ~J :_;.:, ~


.

.(

'

../
,:.

>- _.:;,

..

\,.;:>

~~(w

r'J-:
..:., ~ ~. c...:...;L. ) :- T.;
J>
- J '-:?

ts; )~\

~I J) ~r-! r:::-)

~~~)~\ J~l j\~1~

J _T!. Js- ~ :;.; j t'~l ~c; J y


. ~ _}!/'~\
~~ ~~ '"~~~ ~ 3 ~ r~ 3 ~~
,;;.

j; ~

. ~ ~ L. J,~ ~..UI o..U,

~~:~~w~~~Lk

.~ p

j\

~ Jj'~l ~)..u~

~j,~:' ~~j ,~';~~~~~)~}\


.~IS~ j\ ~~ JLS'

. y_.-._ ...6! ~ JY'~I ,~\ -:lLJ J_.(J ~~ ~


'

'

::c_.-

.J~..-

...

,.o..-J..-o,.,

'j'-~; ~ j~ ~~ ~r ,~~ )~........,,


. w~ J:_Jf:<-! '4..>-J~ ..::.....;LS'

~ ullJ~ Ll 1)\J.
. ~I~ JY\ _} ~..ul ~ j\J-1 ~ L\

.WI - ~G:; J~ ..:.lJ) JLS' L.

65

.J,J. ..___;
. ~ I\_, J J._::.1
'. ..__.,~I
~ , ' I.:....\..) :._____;
.
~
J"""
.
..__..
J~
I

~~ ~ '} ~\,:)1

A.ll.a.JI . ~\,:)J

AJ~ J ~ _,)1

;;..,..lr--':>U

~ ~_y. .);.::.~ ~P ~ ~_,)1 ~~r':>U AJL.aJI


c1'

o_d AJ~

L.r ,;.)~

j>-IJJI

0\.;JI-.}

..

WWI J 0 1 :;.b_r~/~1 -.::.,..L:>-1

t:' ~IJ

. uu,
.

(Jy 0~l.)~ ;;~L. ~ '1

~ ~lJI ;;LJI

L;;___.)..li

c_l,:.ill: :u..L;._. 0~ ~~
~C:'~ l....~

v.uu
..- -;_~,\ V..... __.r-

.:.Dil3 }-.,j'~l .r:Y Jlr u

..G:-..r..

_.,'_; ,~1.) '11'


__;

1,..5-

'1 , __A...../~1 r::-

4:-- GL>-3 ~~ ~~.r. . ( '-:?" '-1 il) y... (,_rJI y.:..... GL>-3

L'lr.liJ 0\s. ~ '}13

~I L'l.r:-11 .y ~ ~ ~~J ,.r.;> '~I ...:...j}I J \?

'1 J .k..U ~}I J~ t_~ '11 J ~ --,.;WI ~~ . ~~~ ~~ ~I ;; : ~ _;_r.ll

~ LJS ,~ ~ j . ~WI L'l_r.JI '1 J Jl:>-'~1 ~


-.} ~- ~ ~ _Y'j. ~1.)'}1 ...~ ,)~,~~ ~;, :~ ~; ~ r~l;;:i1.r<J1 1_ ."
: J_0 0

..u1 0 p

. r-lWI -.)J
:_r J

~..U.., _.} ..::.,~ ~ j) ~ ~I_,.;~ J1 ~ '} --,.;l;-::JI ::!'~ ,.:.l\.)

~~\~}I :_r 1_,L ~c_JW.j ~) ~ ~~: ~

--,.;)\kJI

i)U'~IJ 0\.s.)\.k::_..., '11 ;;~L:..... ~La)~ J ~ J J};., ';~ r--"' 3 .. l,:j'~l f 3 ~


. ~I 0>-1}-.} l.~j :<;_~}1

~~1

Y--!- j>-IJJI ~I_.}~ G-il~

~ JW'~I .r? L'l.r:-11 ;;~L:.J

Jly. .:.D ~ _

~(;)I ~1.) ~I L'\.j.r.! ._,PI) ..:_._;\ ~ _


~~~1 0YLL.I.I C!L:..; ~

~ il1;..;~ ~L..J L'\.j.r! ~~ -

66

..y eJL.dl ~\j . ~?-: L

-~

.JLi~l ol::->- ._; ~~- r+"

t.:;_;_, _, o.:lL:->Jj t.:;_;_, ..____.w

.JI

~ 'J

..!JJjj_,

4-: ~_, ;;)L.d~ ~~4-i


/

. ~~~ b_,_, ~~}J b_, _,


,;t_..

_,.ll ~

"'

j.

r')J b_, _, iWillb_,_,


}./}.

jl.

'J !.)~ . ~4-JI..} ~t.; ~wl ~ o')L.dl (:!WI .JL..i~l i..5.:lY- 'J 1.)~
'J'

1.)!) . ~~ .___:.., )_;)


/

~~~ 'J

1.)!)
/

L.r- ~ ~l_y..l.ll ~ ~lk.JI ~~;

'~'J ,1~ _, .~~~ ~ ~) ~ u-U ~~:::


-

u_, ~~
JLi~l ~
-

. 't

:..I ~~

....;----'

:;:,

.._S-->-

,...._..

""

t_lri-J I u _,

->

.)

j_)i ~
t--.

..-:::_..

.J L i ~I ~ l..J.;_,

_,{,;

JL..i'JI-'C.__ ~
E

Vl,...-o..-J'

}1 ,._....k:..;
I

"')

).

4JS C::"r.-" f:"'W I .J l_j ~I ol::->. :it';,~ (I


/

, /

:::

;.

:J,~I ~~~_, .JyY- 'J 0-:!jjl

0 .....

j-")

"'

j.

~ }11.5~- ;,

j-"

~ l::riJ
/

lil::->-1 ~

: :i,J\.:J l

.:.:J}I :_0':1 ~~1 . .JL..i~l

o~

._;

._~ ~~:.:...:;_,.ll

:./:1 1~ ~~ o} .JI o~
7

~tV

0u_,1 ..!.D _y. -

~$1)..:.>u_,1~~

~~_y..UI ~I~ .y i~:11 o~

._}

1~ 1_.)~-

67

:i;...IWI..::.J\~1~~
'

'

. ( j\.J.-1 ._;) '11..:>- JL<.ll lh ~:~ j\ f.aJ"~! ~

.~~~ c__,~}l J)F jt ~~ ~


.

;ij~ ~c '1 ~ ~~ j; 1_,5-/~ ::,; ~~ ~

~UI ~'~ ~ G;li'_G,J j;

. ~~~ JL..I J~) ~ 01~~1

j\ ~I~

j) ~~ j\ J)_{l '.J

'

'

. J.:-1jl$.1

.;L+Ji

j)G.. ~\j 0~

_Jl1jd1 ~

.91 .:Jl; ._; ~~~


. ~I

_,..P>

'

f-:~(1 y

j\

_;rJ I -

. ~ L..,. ..:.-i \_) ~ j

. ~ ._;

'

~r- j~ jt --~;a\ '.J


'

\ _,L.1 I y

~; j\ ~\ :/

~ .b:- j ..:.,Li ~ ;.;. ~

I~~~-'-: yLJI (s:l).l .:Jl; y ~~~

. y _r:jl ~; y

~).til ~'). ~lj\ ~ ~

'

'

. Alp._; 0
/

\~\)~~I '.J ,..L:~


~

;;

J,_j _;)\

'

c /

l~_y <.5' _,.)I ~I ~

.. '

'

. ~~I

u }I~ y :.r<-1
~ JW-1 ~J ~ (ol;) ~ y ..:....;\ y
'

68

'

_?,~1u--:rcr? ~~ ~~~

)1J.;; \,,::'.;; ~;
._,.,~.ill ~~J (J_,k.JI JJWi) __,.bi -.?/ ..,_.;) ..:,lj.:, ..U...: .~\ e~ ,.l~fJ
.
Jk ~.:,iJ ~\J ~L.JI uLJI ~ ,e~U, ,~\ <:/ c__r->-i. :i_.,J.lll Jk

'

,.,.

_..

.i

....

j."

,.,.

,.,. .... ,

'

....

.... 0

0 j.

)l

)...;

"

'

'

~--;

,.. "'

'

.J.

'

! ...

).

""'

,;: : ; ;

,...

~~Y' ~Y\.!U-1~. ~~I ,J\5' ,Jk- '((G.~I ~ ~) ~L. ~J..UI

. ~ Jk ~).1)1J jUI ~.i; L.~ C~~ ~ ~l>


JYG- -~> ~~~\..;;J\
;

~J
~ ....

,;:::

"

....

l.li
;

,...

~\..:JI ~LJI ~ i~ J_,'~l

GJ-1

"'

"'"'"'

~~\ ~ -~ ~J JJb ,:L:.JU\ ~I~ ,~_,JJI:i...>-l_r-..-~1

~J ~ n-kJI o~ ,_\~{ <:/ ..;:_,L:JlkJIJ ._,.,~I ~

._/J t~)l ":/~ ~? ~\..:JI

-~~~~~~~l_j~ --~~c-~1 J~~yi -~~~J


~ .iY- j.s- ~p ,;~}-->1_,.::....-IJ ~1:GJ1 ~ ,~\ J~~~y
...s o _ ii

".

~..u:.L.......

JS- \.G.~ ~J~J ,~_;.11 >..;:.,4\}IJ ~~1-:.J1: J~~1


-

'

. ;;,_;_J\

1..0,

~..0, ~ i.._..J..UI ..:J.;..~

js" ..l.A..;J. _}lj-.~IJ .J~\J uJ~I ~ ~).:.~


'

..l.A..:

-?I i.S~I

,.WI

~J

'

J~ L.~ J. ~L:JI .JJ..l; ~/.;1:11 ...\...!>~ .Ji ~~ ~ ~~ ,_/~ ~L:JI ~l .Ji


:.

_......

"'

._s~L; ~ ~ !-_r-JI J~ ~i; .Ji ~ 4

;.

).

:;;

-~~

...

'!:

,..

"'

,...

;.

_j

I...>

J ...

;.;~ J ...s~ ~ c~)Ji) ~)\


'

. L,..UIJ

.),_

u-- J;:-) J )_y; ~~

1~\ ~- ,.. .:,; J ~ )L>.. ~\'


t.; '-',; Jl~ . ';i '.a 'iii\;I..J...... i/'c-::
l<""
~ ~
- Jr--' i .Y- u

...s". .._._,..

....

J--"'""f -G~ ~\ ~ J ~ lS'"f

'

'

L J..UI J-1 L. J ~)\ ~~ L.

69

"

))

~~t

'

'

,., '

~~.
c.- '

..J

'-=i~
~

::

11,

..

--'

~-, ~--;

" "'

'"\,
::J

'"'J

.,,
::J

..r

;,l

\~ -~
0

I,
_j

'J .

\
.

.
~
.. '

"'

' -l~.

"J~

.-)

-~

_j

')

"!

"

-'

_:.!

'j

'l

':')

"J

c:;.
&-.,

?"j

'

' ~

"~

'

~1.

""

-=i

')

.:.J

~.~

~ ~

"')

. ,;] 1

-=i

.I')

'

,...._
.

'-:'
7"

,.

q_

.:l' j

\\

,'

-=i

:_

'3

'3

~)

~"~. _,

'

__)'

,,. ..:1,.,

..v.
"'~
'~

'

~J ,..")

/'l J-.

~:s

v.-~

''J

"\\.

. . . J
.~

"'""'

'{

-\~

"J
.,._
\\~

'"~}__

77'\

,.

.:~_

"'

J .~). .

'J

<>

.. ::'

,J

..

"~

"

"1

oJ

::t_'
I_

"') ~

..J
~ I~

'

. .," .

"1,

-~ "j'.'

. . ~,~
'~

\I

-I\

'.")
J; ' ,r..j '

.~,., 1.\
J; :, "'~

.') ..-.

'"\

'1..,

'J

~~

.~

;~ ' ~ ~.
v.
~ ~ ~

7"

~ ~

"'"'

_]' " '.')

......

)
-\ 1

-=i

- - - ,:.~ - "- : ~'~


' ' ~J ~
'1.. ' '\J

1!, ' IJ

"')
..,
\c_'

v.

1 'j
"L
,.

,._

~J.
J

..r

~ ~
~' ..J\

..:S- _]'

,:?"

~ ~ '"'J 3
,l :J: i\
"j <
. L ."S
~ ~-")

~ 1
:J.
::J

J :;;~

::J

.--;' ,~

1"\, 1 '
..

j '\ ' ' __)' ' ' j


1.

"') - ~
~J "'

J :-} '-=i~ .::~ J '-=i'

7"
....,_

~\

''L

j
-

~.J
J
~

j~

~ ~-1

=)

.._,

,: ~.~
~

~ ,
\:r

'"'

~'

i.~ _] _].J' -~. . '.

~:"l, :) ' "'


.'
) .,,
)
.. ' J ..
"J
"J

\_)\ ' ,._


.--

'1
V)

' :J . ;q

~
I

_5

'1

~\

..

~. ~.

~ ~ ~ I~

j 1 ' "u- .1 "J '"'".


:-~ ~.t "': : '__)' \ __)' ' :~~.
1 - . ) _;

,.

~:: "~
7"
~-

,,
::.~

"

Vl,
-' j

"')

'~

j.'
1 :---\
.
.J
)

r--

,..LJ-1 JJJ ..:;s:J ,-:;..,l.r-J_4;:-".~.; (~~)...;riC:~,;~


. 0~~1

~\ >'~~\ ..b-t.} ~ >'~ .J' ~


..-

..

_,.

....

.r;::

....

.....

4...w.- Jy ~) J ~lb .J' ~~ Y' J ~ J C""\J ~..0-1 ~


...

""

,.

. o)-::-J\ c.~_,::-- ..G:- y. ~I ~~ .~~

~J

_r.:-)1 4..Au~IJ J ~I j~ ~ o ~ : -l:>:-_; ~/~1

iY J~

0-:YC: ~_; Jj'~l '--~lkJI.} J '~

G~~~

. o(.ll

~~ J ~/) ~'~1

-L:>:-_;

: .J'

c ....

j.

J> _y>- J

~IJ

J-!LkJI _}

e_r..-.-- JoWl OJJ~ J ~J

J ~ 1;_;.J

~.0-1 ~I r~

( -:;..,L:JI J

Lo

~'}/~I J ..:r-_,./)\.l )

JS:: ~~;.~I

. ~m ~l L. J "l;fJI
. 1~-G:- ~LH ~~~ ~ ~ L>rl
y _,.)I 4..A \j "{\J o~I :U_,.;.]I _} . ~ ~ -L:>:-y. _:.:..r I _} j- '..J. I :_,.,:_J
-

J . -:;..,~IJ

'

~I C:
....

....

....

'

o _,.;JI .1......J .} ~)I..UI o...L.,a..JIJ J' ~ -::_,\j _r<>

'-! '} J..UIJ


..-

J.

.... c

j.

"' 0

j.

-~;-~1 J ~~ C: t_l;~l ~~J j~I..G:-y. -..;_,.;JI JJ.}


. ~I

j>-~ .J'

js' t_~ _; J ~ ~ ~i ~ o~l-..;_,.;JI

_}

~~ Ji ~ .:J.l ~ ~..:.....;i ~ ..:r-i

-~Ji~~...

. ~ r-!1

6...-uj\.l -..;_,.;JI .} o.)~_,il


~:;;

....

.;

~ ~ ~\.;..-..;_;.

'-=L. J~
1.~....\.>Y- L. J

:;::

j.

"~~1 ~-

.:J.l ~-

;j.:.lj~.'r-'
~

71

:~WI .:JI~I .b-~


,

-~

.o~l;; ~- ,_/.G-1;; 'J -~L.


~

"'

"

"'

"

"'

. :J.Ji ~~ ':1 - ~ 'J


"'

... c

. !)~ ....UI jlb\


"'

;:, "',..

VI "'"'

-~i'r-

:.:.4 ':1 J

,c

"'

,...

:;.,

-~-~~
. ~~ '~~Lj_ ~
-~ j -.>"~~ ~
;. ;

"'

;.

} "::}S ;:,_r:v I~
. L>J'~~

\~ :- :~

t:

.~'u .... o..A.:>-1.~~- G0-~


"'
"'
"'
.
J

..

..

VI

':!: ....

-~~'~
. -4~ .:/ JJ~..>L lit ,J~ ,~r ~

J.

~ c}Xi ~

. -->J~\ y\..J.I ~):>

~:.

,...

j.

c:.

. \.A~ c}..U\

y - ~'-!- l..l.i..i c}::>\

t:

.....

. .!)J..U ')U. i

...

..:-..J ..:....ii

. !J..uJ
~Y~ ~y ':1
,
,

72

Y: JL. ~ Ji Y

-->~ ~..U '-c-'WI ~ ~), ~ ~

~~wL

.~
..::.i....i..::,
_:; I.._
,._.. ~ ,~1,
~~- - L L;l ,,_,<..J..:,
,.')WI:~
<...>
-' <...>
L
~ I
I
_r. ~~, '-c-'UI
-

~ , ..(i\S'_;._, ,

.,Jjl

~J __.~, i')WI I~
, : i')WI
..
..../

; 1- -.

~)-~

~w v._,1 ,~
~~ ~~,._..~iLl
..
L
..,~

_:_j\j

'rs- l:

i.l.t j-!.1 : ~_;---" ...:.;,.~ '-c-'UI

_w:.

rl~

. ~~ C") ~ ,.Lll

=~~~~~~.i.e,~\ ,~ 3

..G

LHI

:.::J.;

~~~\ ~

\.i.e,..} L;_w;. ~L.. ~\

~-..iJ G, ,~ ~L.:;, cl, cf'' :~ ~1


.~~~~~\'J~r>J~~
"~\"
.
.

~_j~ ~

,-+-:. 1;..1 ~ 4. ~~) \~ :j".J '~ l.Sok "" r1 :..:...:~

. JLi..::..... '}I
~\.j.0 ~
.::_--" y..

lo\

,1~F
.-~~ lS'1\ ~....G-

~~ -s..UI

._._..._lj, ~I ~Ilk_;

~ .~
,._.. ~
~~
1.._

e:JL> ~) L.;\ ~_j- o..l,e,: Ju) Q /


'L.. _;');~.I

~ ~ ....:;_......_j . ....,.._;.

J
~ L-_;
v

Jl ~ ~..l..o
~II

;;__,

_.~

-~

l..5

L;~
.

II

l5

... L.;.
I

-!

_'""")lU
j

...;

,;1: ..... ;;:;_..)

.....

"

.J

...I

.....

:U}JI ..::.....;\5'

1.-_:i..J.r-"'
.. tl...:.;l,;~~.~~,;;__;\.:li
.r--

..

-'

.:;

,._.L(.,...} ~ ,.~ jS'. ~.r") ~ ~ o~

~~'-c-'JL.a_.. ,,...LtJioS.o~l

'-'
.....

,)I

..../

l.5"

73

))

_.-_..c.,.

~\.1
.

.JJ:.,
~
J .../ J---

J_,_.J ..UI

;;__,,Ljl u j

_} o~

"-;_._,.

r .,.L....1 C" o~ .:.r- ..:r-_r..-,JI 3 ~I)!~ eJL<> c___,.;

~ ~J)J v~

r.,/'J

.JJ:.
J

l..._,.:l ') J,\ ~<'\ ~ . j\..::.:._,. J, j\JJ...) : .:l '),\


J..,._,J,\I~
. I,.../
.../

o~ b I U,~J :L.o..1u ~ J . ~ _,A.JI

;i_;_.

~~~)I ..\..? . (;I~ '11 ;;__,)..U\ ~ r../')

-.:_,i_y...-

. J\..i.L/~1 ~,,
Jlf: .__.....,..i,.
'Yui.1 - 11 , L.. J.]1:..J
...;J
.
-.../
J

'!}

"

. ~~~ ~ ~~ o';A_..;, ~J ~~

J_,_. J ..lil

~ ~ ~~ ~ . ~.)\...\>-')I

-.:_,\ .;....._.,
J
j.)

t_fo y

~ oJ .....>- ~Cl, ,.J~_.;,, ':1.;


J'

}-.

. ~.:l) J '~'J

I~J
- ) )

.h.J\

"_.-"

.-.

..L>-1

,\ 0, '.' I\
-' "~

I\ j

J..S'E

,.

,.

;;

j,

""

_;_.r:::--'

JJc._:.)
"

:lj~\

. GG- ~-.:_,1.:--L.
: ~JG-~1 d\.,:J o~IJ ~~ ~
: :-

. ., ;

;.

"

,.

..

; ;

_;

'

_,.

o")

_wu) ..l,:...l...;:- l_l~ 'J ~\...... _,....... )1 ~ __,_,~1

~.i, lJj

_,

_./

..!.JU >. L,_,..\

'

.) ')) ~\ ~l.i,;_; ,;.L;__,JI ~~1

e:JL, o_r-1 __~~

)J:::_.-

r" _r..

J\ l...--'
.!V', . ~ 'J.:l
1
v

_;

_;

~~ ~~ :-+-~~

o_r-'~1 ~ t~'~l ~4-i ~ ~


;.

;.

;.

I . .-

.,.,

-! .-

l._o _,-.a->- Jl>-~ o...\)...1 3 ...0-1 . L..J,, '1 3 ;3 ;;J\J..-1_; JL;LI_; L..J,, 'J JIJ ~~ 3 ~~

~ ,'))~~) ~~

~ j) C"

c!\ r)ISJI ~ :.:...;_,.~~

jJ; ;,';;~

)~~. ol~lj ,l.i..>-~~ ,.~

e:JL.o ~~ ;i_,,li]\ t~~l ~4-i ~.} . J~ ~~) -~1


~)~')I_)~~)~

Jlo.:l'ljlj

~4J 1_;.; rS. ~~ ~


~ ~1_,>-1- ~ Y-1- ~~- ~~- ~~- .!.\~ ~

74

rS-

i~ ._,r . ~y~l

;;._.J..UI

~ ~l.b ._,r . ~ ~~ jW LA>~

( '

..,r; ~~j ~L..; Jl~ .1~ ~ _r...l.i.::.:~ ~UI ~I_} .~.)J


../" . ~~~:,ally

4-J'>Y j ~..L>- ~~I.;., .r-->-"~1 u }I~.~~ :i..,~


... J-"<.J ;;....IJ..\.JI ~ __,.;-T ,_~ ~ '.r~ 'J; 0 J) ..lj ..:.-;\5'

.:~_;y.::,

~yUI :i.._...J..lll y

~~UI

;)a.JI j.::-"~ . ~r~\


_,

C~. ~ J;~; J\._:;_:jl o~

;;__;.'ul ,.b~ ~I.)! U>..w...; ~.) . -.::_,\~


"

-'

-'

~L.l ~~I-"-!; ~Lll ~IJ..UI :i..Lol_,.- .:/ ~ ~ WWI ~ ~~

.~1.)';r1

iJs ~ ~

.~~r ~..LA~~;_;, 0

u}l _};

-L>-1 ~

~~

~ &~~~~\~I)~, :::.;..,.Jl.b ~~,a! ,~_r:JI ~L;JJ10


__,;J I ;;.... J ..U \.; ~ l.; ~I . .C l;:->- ;,___<(,__r-, ~ ~ o~ .:/ '-:-' L:-:J I ;; : ;; }" . .c ~ ~
... ~ .J')~ j\5'

. o~\ JyS' ..UI _rJI ~ ~ i"i;-

: .0.::-1) ~

..l>-1;

:? :i..,l_) : ~ J1 ~ ~}I . ~~ ~I_)\ ~ . .:..._,;Jv. ~

.~
_,

,~~
--

: :i_JLJI

-.::.;LJ..,<.J~ ~I
...

...

....1

'~ ,~'. (0,~


...r-

...

y_;.r-i ~I

..

ow.5JI

-VI

..- " ;

.../

~~
yz

:::; "" ;

... ...l;:.\.i.:.;.. '~ '..._jJ;, y


'

'1.11

-;,__

,jJ...LA

'

75

: 4\:..ll ~\~\
<

.:.r~ ~ ~b
. j\jl .:.\1~..}

:.J ~ ~

. ~~ ~ ..:;WUI ~ ( ~1) ~.. L.I 'J


. ;JG:. ~ ( ( ~ )

. ;:; y}l ~ y
<

t; ~

~'i;~ ~ (,__,_:_}~\ ~

<

<

"--

.~\ ~ y).:. 'J'


<

'

. ~l:lk-l ~ 'J

. ~.:uI,.\j ..:;llJ\.., ~\ v'._. ~


<

<

<

j~\ :.G.~
~
J

. J}~ ~ J~~ 'JI \_;\

. ~l.

y :~ ~ :;. i:.V,

. ~1 j {.0.1 el)l ;.<~~

.J~~~~J
.~;:14-J~
.

o~l L

w, ..:.J_; )\h.:~\~ ~I ~.u, J;-- j; ~,~ 'J


"

"'

. "-! ~~ ~ yS

,.!_,..:.

./

~--

~ 3 ~ u-~ 'J (:WI 1.U,

. 43 ~ 'J ._:;(_;l<..,l L'\..;~1 1-4-J


.4-J~ 'J

.~~ !<~ ~~~ 'J

76

,.b..':J
<

~ ~_,....,1 3 J..l:...JI ~ ~1 . ~

j....a_j

:;_rWI ~ ~1

.y _;S1 L

o-l:!.~~ _;. ~ 3~;; -. ". 31 ~ 3~ L~ ..~...::-1 -JI ~


:

. ._:.,C:).
-...q ~~"
- -'~ W

1. ,

IL:JI j":A;- 'J11 "..JI ._:.,1 _; ._:.,l;":A;- ':}I ~

lf"

f<-.-1_..,-' -JL.L,_,....

'-t-:'_.; L .

\J ..

.T

:Jw ,
.../

.._j ~ ~
_;-

: ~~ c_..U:.1-'-' ~<J.1 _r-.J..... .~U\ ~<._.


4-l>-..G)

'~)

;;_,.__))

.l5-LL _;
,.1

I c. .10
~\f

~1

,1: ~ ._.~__r
. . .;__,
. ~"
~

LJ

"o"1"1-Aor :~J ,__;ct_, ,~l:..U

~\

u.~1 _)

J_r.Ji

~ JL.ai':ll

J) ~~ r_,-:ll ~ _}

..,rj ;o;.JI? ~) >-lS.:l\_, ~ ~ 2J1"


._:.,G)3_,..-a.ll y- ~ 3 ,,_1y-t-113
~~\ lS) j1 .:r0. jA>

J~ \_,).~;3

.by:;~~~~,k:-1
. o-L:;~ o)-~ rL.1ls j5\j.:l .::.,;)0 -J~ _;

J/~ 1

)j...u 1

~ ~~

j''}

~lc~.J

L<J ~ ~

:;)L,._,J\ _;''

. ,r--Lll jlj-, "f-Jl:


,r-...Lo

..:JL . L,\i

1-L:;J...::- -J\S L, ~\_;1 J1 ~

j.U.Jl: :;~ ~~

~J

..:_j\S

~;~'liS:~\
)
- E I

,~1 ::C;JG }-~~l.:..'::-"l:JI

j.

G~ ~~~~~ J~) :GL....,) )~~\''_


. "J_;'~I ~ ~ ..li.JI

:;"i..J

.1~~/)~~1. J-;1 1J~l ~ _) J ojL( ~~. 1--'-'1

~ :;J~ ~

(J.:l

L.....i:;.r-

)~~~ ~ ,lS~ 1.,, ':1-

.y __,.,..UI C~l }-~~~~~~~I L. ..u..., J

-.:__j\S ~~ 3 .::_,\_;~~ ~u ..::__,.j3 )~~~ ~ 0~ .~_,..:JJ.) \_,~1 J )~l


. .::_,\_;'~\ J ~~ ~ .bl:-L )1._:.,-4-uJ ~I~ .:ly:-y

L.

j.s' ~
77

(-r(JI ji_;JI) Cb'Jil

c~~'Jil ;;__;._u1 ,,.L,_r.,j,

~~L,)I) 01..\;.:'Jil 0 )-l.-.ll ~~ cl;_rll 1\, ~ ~


;;_r-JI? r

>')l... ';II

A, i.

' .,, ~

:J~
1 1 , ._. wl)l ~~);;.)WI "'-"'I .JI
I
~.._;
.
1..:...-J

j'_rJI_)Lo.....il , ~)l.-, 'jl .,:Lb) J f~ t_)\.h::_., ';II


J\_;JI ~~..>- _)

_} ~.) .::::-"\.;_r.

'

1.

\ \, t
\ \' \

~~ ~~ ~ J')\bk ,;;_,;.rJI ~l.Y \ \,\ o


(-r(J\ JI.}JI) ;;_;LJ.I o_r...JI C b l i, i.

;..u1

r, to

~I Ll~ ... ~lh..il

i' ..

of:->- :i._,;.)ll\ ~~ ,1.LC..::

j.) /~1 j--Lll _y o.)W\ :i.....Ll.J-1


c.?~ r-"' 1.r.1c 1?l e:JL.o ~~.,: "-J~

,_r-_;.--JI ~ J. r->' j.)LJI ~I

i, \.

...:..s::..,
_ ..J" '~I .Ui;;r (" i, o o

~\

Jp ...;--1..:!.-1 j~_r+il ,;;j\..i::.]\ ~l.Y

4.5'~1 i y )I . ;uL:...(JI ...>.)\..;: j\...:.1,'~\ .::::-"\..;_r.

''

'"\, 0 '

~)\ _)L,.>.'~\ ~

v, \.
v, i.

;;.. d.ill ~~~)II: ~l,......JI c:-"l.;_rll

A,\

... a,J.ll o.D. \) ..uL..

i...L.i.ll ;;_? _} ~_)J! 0 L(J

_r:.WI JA.JI. ~l.,)l

,.~_)'~\

A, o.

r-lWI ~ ;;.i;l.; c:-"l.;_r. \. ,oo


(-r(J\ Ji_;JI 3 ~\.::.:ll _)L,.>. '~I o~ \ \, i.

:.:.....; }I y)lk.JI ~...;.k~ .J\ ~ c-"1..;~1 1.0. o,.I_,.J J'>W-: ;;,__.u, ~')L.
.

78

~.uL:_. .J~ -?1 ..:.,;La:ll J C:-"1~1 1J>"A

.Ji ~ J ,J...u~

:i.:-JL-:.11..:,1~1~~
/

r~ly ~ (~G )~J.:J~ ~


:!")WILL>- !:'' .. :- .5J1 JT ~~~
'-"

I -J

/'"'

~.u ~ .u ~- .u

J>
J

, : 1 ,

...

, ;

;~_;,

.J

tL..; L. ;~

f--

',y; ~~ L. ...

. G-~ o~WI

1.u

j.:J ~! ~k _;~ ':1 ~J~

r1 ci

;_.d1 iWI ._} ~) y :.G.-~\- y :.G.-)~\ 1-U


~;~b.. ~l ._}

. ;:.1 3 ..Ut .!.)1;,

. o~~

\.jf

J>- Jr=ll..} _LJ.1 ..s~U J-W


. ..0J;, ~..l>- \.-.~ ~L;;. c~; ..} j\5"

0\.-. Ao

. r)L<JI ~?- ~ -/'


. ~l..s'-111 ~ ~ ~ ~
)

. ..\..A ~I

.
. -::_,1;:.\_r.- ~I

. ~A.a.;j':JI

j.

:i.l: _,..b - ...\..A ~I o~

~;;;

j.

;J,...;- ~

(I~ r~) ~:'~ ~:'~1 ~~~I

.!.)I;,

~~I} I J ;..b.JI WWI ~__,;

jl_,.,...'~l (~';'X,) '-:fo~)- ~ j 3 ..u.L.J ~<:.)5


;. __ 0

"'"'

)_.-

Cl

. f_,.....t.; f_,.....f-

j.

""

~t.; ~1 ~I
VI,..-

.--

. 0~.~

,-:;__._.-

_.-o_.

4-it.) ~~ j

:;"'

; "'

4-:JG-

~/~

;c_..

j_;,_;,

. ~t :.~l1 pi ~.u-. j:.all1 ..s:rG 1-U


._.3~ ~I J>- ~Ldl : _;, l:..:..;..: ~ y.. ':1
r?lli~L
. ~l\.1 J

. i' ~~vI

~L;.

e:-) 1~1

' . I -r ~Wt ~Y ~! ~L:J.kJI i~


~

79

~')1 ~ -~?)

--

J..:_...y.

;:

"'

~~ .s"') ~\_}""""' ~.M..} ~11..;\


..

-~ JJ\1. ~\r ~..u j~ .)J.>.~ i\ ~~ \ r~ ~~\ ~\


Jl

"' "'

"'

j.

"

._} ~ ~ J ~ ~U-1 j~l ~~~ ._} ~..UI ~~ ~~- ~t;

. LC~

~LJ.I :;_?.-: J

)?1 ~)~ ~..UI

__j)r"U

* J>- ~?J

. ~~\) \'}.___.')I;;;_~
:L..-1.5J : y

~)I

{-..u.JI ,._j--)--1 j~

0 _;-<~1 ~J~I J\.,:.)YJ ~~~~ j 3 ~ J ~LS ..:)J..iS 4-_:..; J


~J~\

J..;_.y.

:UOWI

c_'_; J J_,_..J--1_;

J>- )~~;.;... y L.

0_,...,<J,...i -JUI .G:-y ~..UI_r.S'.r" ._}

~LL ~ -.::_,l)s' :~_,.; L..S ,-.::_,l)j}l; ~_,.sJ-.1~ 3 ~~~;

:.:..,1)_:. 3 ~~ ~J~

~81 3 (_;.J1 3 :;~\ ~L<---: ~)I ~_r-11 3 ~~r

~ ~ J -.::_,')UL:ll ~ J -.::_.,~ :;"..,~s. L.a.,:! .:.Jl..h>) o_;-:--:---<JI -.::_,\5"_r:jl

. ..:JJ~ _}) ~..,. ... ) c "r1;_J1 -s.)l},. > -.::_,Ur.J-1 ~-'>-) -~-~~

~Y- ~~) \\~\ j

.)..\.S-

-.::_,)GL:ll

~~~ ~.J.ll

yb ~\ ~
. or.<~\-.::_.,\)~--~~

~..UI
::;

"'

'-:-')Jl:; ~..l.:>- ~ :~\ ~ y ~..UI ~ ~-0-1 ,.j)-1 ._}

VI

..; ~L>- ~

~:;:

rL>-: .J:lj :;~ F


)

.~ Jl ~}I;

::0

I --

c :;:

jUI

.~\~L.a..>::~~ ~.M ~_,.;


j

Vl

...

"'

"' ...

1 -.::_.,\.)~ J ;;__,.___.1_; t_)_r:.-11 Jl

r::: 3

~~~ J ~l)S- _; r+-" _)..u Jl ~~\.h.ll ~G,~ u~l..

tQ .s)Ji; ~~~ ~~ H l r L;-LA J;)


. h.,b_:jl --;).--1 ji.JI ~_r-11 J)dl ...,.._;~ ~Wl: 4-k-t_; J

. ~..L:LI ;;_C; ~..\..:>- ~J~

)'!'_.._,.;{~_.

J..:_...

80

y. _;.;-,

(;~: ~ Y- ~

~\
q U\;_.;;j\
- ../ -

'-:-"'~l:J

;c:;:

;;:~,

"

o? ~).; Jl5T ~ _,.; ~..UI j.;-1.)

I- L-.., .-"~- . ~

~L;., jL>. I
.. .Y-::-'-r

4.;._,..u

h_,J
.~
I . -!--1
-

~1~1 ~'1

: J...:.IWI

'

'

. ~_r-~1 wl}l ~... ~ 'i . (~:~'/ II) t:_,lJI


~1)1 ~ 'i
,..
....

-'

....

~ ;;:; .... j.

~-;

,..

. ~ J ~~ jG;-) .)\.5" -01~


'

,...

..l>- ~

. . . ~ .y j ~ ..:_lE .J 1.5" J !J~ ~ .::_:5 L; i L. ..w.


:;

..-o

_..

,...

'1-

,...

__.

..-o .-

j.

J.

"" ....

. .;~~1 i\.k.JI i _r-JI ~ r;WI ~

. -:-wL:J1 .:J.L; ~ ~:. '-) ~li)-1


"

.~: .. '-~ ~L..) ~)-.-i


~

...

...

::.

~;

~ ~L.,) ~)-.-i
""

:::.
-' 0 /

..

...

...

1..0> J

::.

.;.

- II eh ~. !JL.......:~I
~
....

0....

,,I

~..r'
...

~
....

1..0>

....

uI"'

~L;-JW.i ~JY

. Uk. .)~ Uk. .y ~~I ~8:.11 ~

. '-:-'.)-1 ~ ~~ .J\.S::_j~ ~:,_,.~ -.::_..j\.5" JbUI .:J.L;


'
"'

'

....

::....

::. ...

j.

. j ? ..:_\_; i :GU I ~ :GL. o..lS'L. .::_:5


....

...

...

"'

~
.::_:5 rS J;S").J.::...-. <L. r'Y- ~ > L.
-...
-::

L. Y-

. 1WI .y u}\ \..0> ~ ~~; J~~\ ~_,50(. I~


. L>.;>-i .)~-~ 0-' :.:..,l..l>-'~1 tl~ y

.J~\ ~ ~~ ('a.:~);J J' 8_?1 L. ::,~~ ~~ ~ J


. 4..:.-JI ( ~'

jl).- j_,.b) ~I~\ ~ ~

\..;_., ~\

'

-~~~~Lill~~ .JJ-~V"Wii~

.r.>-L

. ~ ~ ~~ (f' !J

81

o(...~ J

'-! _y-:;.

d~ .)~ J ~WI ~L....ii ?

o~-'>...o ~1 L....i

c:PJ o..J..:>-IJ :C.i ~ ~ ~.r- t..> .UI JJ1 .:..r-~ . ~


:

"'

( J..:>-IJ

1\... 1 ~
<

~ .)~ .)r-L-JI

I,\... L2..:.>-l., I . ~ j_;


.J
. "'t-""'"r

.- e..-

.:.> J~J .:.> ~ ~~J

~ ,c.l.....;;_,..l j

"'

. ~I.) ~I}~~

w} ~ 0~ ~~lj
o"_>L.,

. '

II ' . . . I I I y L....::..:.-1 :i_bll ' .


I'
~...s'~~~
J .
.J~...r-

,..

,...

1-,fo~ ul....i y+l ..L>IJ k

IY,.

-+" - 1?-1

~ oYl.dl _; ~ J

:..r~.J ~JL.,. ~~WI~ J ~ ~r.--1 _) y ~~I

""

.-

1_,)I _,} ol.r......

_,}~I~._}>:-

l.i

'.k..ti ' - ' ..

rWI .Jo_;- ~l::-aJI

~ ~J ~Ldl .J.:-i ~~~\..;.~I~~~ ~I .J~

~~ ~!J}:-U~I ~ ~J_;k.ill ~..w. "-~h?J J \S~

(>.J.J

..;s? oJL.,. ~~~~ ~ ~~ 1)_~ ~~ ~~ ~


0\j/ _,} .J_,..aj-1 ._}>:- JI..J~WI.:;: .J . U r~ ~ Y--' _) y y ~I

~~

-~ J~ ~IJ ~--'-"-! .J.:-il_ri.JI ~~ J U"~ }~ :1~1 . ~WI ~G.J\ ~if


;.

,.. ...

. ~I .k~ )J ~ ~lk..

. ~It.~I

.,. 1-;.

-'

,.,

4-lS' ~ ~.JWI

~-11

~ ~1 u---i ~ \...-

~~;.r.):-if~l ~ !..\.)y-:,. ~
~ '-!_rJI ~I i f ~\j...L.p\ .!J.)

82

JA>-

: a.)WI ~1~1 .b-~


'

'

.1~ '_0..
. ~UI

~L.. .:.r-?; (::!)

j)\..>.

~ ~ , ~ l.S .;J\.J-1
>

>

>

.0~~ ~...;,

"'"

o:.

J:;

_.-::J)

. \.. ._

o~l_:j- ._,IL.JI ~I- ~I .b..;.__,;di ,y ~ _y j


/

--

::;

_...)

..L. ~~

::;

--.-)())

. ~ ~}1 ~~:~ _ r~~ ~ ,~,..J-1 ~- r~~ ~ ~61


. ~!WI~~~~~~~

~TL;_?:,

. ;;\::.JI Jw<~~ ~_r-a; y- LJs::i j1 ~


. ~?

o,JU\....::_,~1
J

-.

._.,

C'" ~.:;.:_.'<~\~)~~WI ~_,.:-jl t.S_? jj\ ~

~~J<_.l., f' ~I ~I ~''!1


y>

'

;_L:;jl

_ru. \...._

__,--- --

.Jw<~l J~)J

. ~ .)!.
~

. .J~I

....::_,l.h>.lJI

.)1 ~~ ,~ ~ ~~Wiy ~~~WI

.r/)._1 3~~~~ J ~~)~


;: ._,~> :11 )).-1 o..Q' ~G.. u~C: ~
/

"/

::;

j yL-oiy.

~)-Go ~~

;;_. J..UI (j) ,~:, ~ ;j~

;:::.

_l,~ :JI ~ ~ ....::_,l._l_r. ~I~ ~


'

'

r--(j <;,jJ.r-" ~'-:-' l:-.- <~

_.r::>-l.li i f ~ ~I o.U ~

4~8'"'~1 ~ ~

. ulr-J
/

. ~I (

~~ ~; ~ WI~ ls

"

4......1y..U I i -l:-J

(j,.j ~~,.a.~ J\S" r


/

~\..; J~) ~Jl.a.,. ~) J\ j\ ~~~I I~

83

: .,_:1-0 ..:.Jw i~ J\ ~ .)\) J_y~ ~UI ~~ J


0

c})~l ().1

j-"

...

...

1)1 I..U. i~ J

':"'J_;.

:~{~ Jij J J)'~l i_r-JI._} ~ )a-91

\J.j.

__ :;;

:.:J! L.. ..:....;\

""

o).:l-1 rl/~1 ,..lft...; "-.oL;.. 3 ,~1

j...

~ ~ j\ ~"),I~

J--k-liJ t_,)-1

~~ .JJ1 ~ 'iJ"""i Ji ~

Jl,Q_,J

""

-!

j.

i _,)I l..lft. ._} iL.) ~


;_..

:::./

""

L.._. ~ :~\ ..:,_; 3 ~ ~JL ,~ :i'~l

~ ~ ,~

:i...:JWI

~LJI ~ J ~~ c})~;;JJ+--! ~ il.p

~~ :~1? ~~? f-L) 000 ~' ~ ~ ~~


0

.:.,"?"

c) I J:f>

0~1:

J\ j_,L>j-"

'o ',_

:.:_,

J..G

~J

~LJI c) I ~J :pJ

c)i ~_;hi js''~l 4-).9 ~; ~.DUI \~ r'~l ~~~~~I J~ ~;


0

y: Ju 3 ~~:'"',_ ~3 .Gw c_;-u ~:~ ',JI ~~~


.Jl

j\.5'

_;;

~ (_;ill j ~\ ~ ~ Ja-91 ,~1

~ 3 ,y~~ tlyl

J~ \..il ~ ,.UI -.:r-1 ~j\!1

'b'o~ , -J\j.) ~'-'Y ~ '~1 Jl) ~1 ~ ~


'-

c.;

'bl-, :;_,.~I
<0

:.Ut: J)jll Jij L.~ j


""&;

0~"' Jr-)lh

:;L.a.,.)I ~ \..;_r.l I ~I) 'jl ~ .u l::...., ~


0

)\

~\

j \.) ':"' _;11

~)l,o J }Ja.~ ")I

Jl ~y.l l: ~jj ~JI_;JI J ~~I o)l.o ..:,_;J

..lA.;

Jl>- j\

~i~0~~~~

y
~ i _raJ! JYG- ~~ ~ y
~.:.,.W~ .)1)\ ~ i~

84

J)

: 4WI ..::,1~1 ~~
'

'

. ~\~\ ( L ) 0-" ~lyA.l\., i~ ~\ ~

. ~; ~L

L;j

~JJ~~ 0-" .j\.5" ~~; _ ~\.J-1 u~ ~~;


,..

;.

,.-

. J_rl I 0-" C_;>- i ..;:_;S L.....l;


.I~ t_~}l 1.u :._,.)~ ~r~
,..

J.

,..

_ ~r ~~

VI

,..

,..;

. j;ll .Jl ~r"_,.ll ~ .r--! J~l !JL:J,


~

.IS)

~11., ~; ~-_J
;;

.,..

. l:J, j ~_,.II 0-" ~


'

'

'

~~~~.J;~r
I -~L,i.
. "r' . J

I -~b-~ )/I
<:'I '. ~~ ( .I:.~
~
"r' .
~ ~ ~)IS ..

Y'

J>. J.r-- ~/i.; ::.,~~ ~ ~ y

. as:..:J.I ~

. Ylo IS" ~ )":-""i ~ ~ ~~

. ~~1- ~~.L WL;~ ~ ..:.lb ~


'

;.

'

j.

;.

c....

'

j.

....

. ._k.JI ~ - ~ iWI 0-"


...

""

....

_.. ""

. ~__,.:.:11 tl~~l ~l:;\.1,


,... 0:;;

_,.II I.U _}

y~l ~

;"*,.. ;.,..

"'

. ji.JI _r...J..;;.... ~ J 4...b-)\ ~ J..UI ~

...

J.

,-C.;

~~ ~/ J~ .f-!~

85

c ~: ~~_;-!~
j; C: JJ ..L.J-1 ~ \.j\ ,_r)-.1 c L:-o : ~ y.

~r _,.)I .:lll>- ~ . ~ y. ~ _r.).-1

~; ~

. ,_u1 b

~...::....;I

5}:-~ ~~~.I_? t )'j_:

'.:.r<JJ .J.J

?"Jj

..L.J-1 ~

.:lll>-

~~_;-!~

\.j\:

. o.)~l J~ ( LA~f) 1+::".,~\J ~C.:. /1


~~\ j\.; l~l.: ~ y.
. .,

. I~ ~..L:.

.-

_.. -:!

\IS)1 J~J ~~}I ,y l d

~ ~C\ ~~ ~<J

,,:.A..:_).. I .Y

; /

I.).JJ:. ~..UI ~ J~ j\.; : ~l_r.)

~YJ c~ >;r.~ o~ ~~ 4J ~j
. ;. _,jl 1..0,
'-'

. 1\
\r-

I . lb.

'-t-'

I,__ J;.ail

. <:'
~

.
.Ji..-...o'y.

jlj l. ~(j ,JJ ..L.J-1 '~)_;>- ~j~ :.:J)J ')~ 4-JL>- :- :' ~: ~~_;-!~
,
....

.-

. '-?_; j\......... 4J

.:ll;

~:.J .0:-y ~~ ,1_)~

.s;_5:..li ~ .G}1 ~\

:~y..

//

))

. "":"_,.)-I

j:. ::" ~ ~~ :G-j 4J YJ '~}\ ~G, '~ .JJI !.\)~ :~l_r.l


~~ jl>- ~ .:lJL\ 'JJ ~Jj

J'f'

, "' "

~. ~~J 1~)

--,.>_,.)-1

~~\ ~ ~L;.... ~\ ~~ J ~~\ L;l ~/ j~\ \.j\ :~y..


1; L. ~ ,_~ JS- j~J ')~ ~~ ~;-)
~ ,p .11}1
. _,:.....:,'~\ .5-!l: ~}I .:lJ ~L 31 "":" _,.)-l_n.kJI ..u.., .:ll j....- JL . wl ,_L;, Jl

'r

?\

"

. 4.,.')\.....j\

;.

_..

c;. .!.\.)'} Jl ..)

;__

....

JJI

~j~ . '>'u..r. \~ : ~l_r.)

. 4.,. ')L.J I t:'

86

) ()

-:!

. w }:.::J I : ~ y.

: 4l:JI ~\~\ ~~
'

'

)S

. i')L<JI : /

.~~~;::..

~~~:;.
.l.L5 J~ y ~\}_
. ~...V>lS" _} .s~ I
/

.~~ Jl: ~ ;6- \..


.~~~ o-4J ~ ~~ r
:SUI
~I >1-~1 Jl5 ~'_0
' ;
l -, )
..~_

J;
.. _T

_T

~:~!_ri_~J~r
. ~~_,...1 ~) '} );,
.

I c.'

~)

~~ ~~ ~ ~'~
Ul '.J1j
~ ~ ..w.
'-'
J---).
-;:.

/.-'

. -.::,b-1_?'11 ._}vt..! ~ .c~ :/ ~r


. }j'..J-1

d ( (~'~ ~) C!~\ \... t~}I !]I~

. .:.r-? ~~ -.::,;1? c'?.- j ~

PY

~~ ~;

. ~ly.ll

~ )~ j 2}1 ~~_,..6- J~ ~~ d :G
. ~ 3 ~<J1 -.::,;L9~~~ ~ 0 _;:.:, 'J -.::,;~ y.:11 ~ ~; :.....;G\
.

~I ~ d ..... _,...0.1 ~~~

._}vt..!

J,~;

~I ~j

... J~ 41S- ~;U-1 ~ .s_~L :u...:u1 ~ _} j)r Jl ~ ~~ ~~~


. ~~~j ;j_,.dl Y r~ j....;, ~~ ~ Y ~ ~ d J'ul ~ r

87

j-J lj~ ~~r~~~l J


j~\

J~ d......J..U.I y ~..U\>. ~ ._::....;\..)


._::_.;\S. 0>-# -s__,..>-1 :u.... 0~1 \..),~ J) ~ :u.... ~\ u,~ J
o\_) ,J_;.JI

,;::.

"'

,.,.

"

jl

,;::.

"'~

:: :; -'

)'

:1--!L
,1.
1-> ';',;'~.\j'J. ~
~~~~...:....
._::.,~\
.~G
...__....;'J~-IJ_..i.!
~
J
~
L.>
J~
JI
L-~

~;J_j1 o..0> ~

~-l>-W ..}~ ~

'

~~~

'

'

.1.:1- ,l ... ;l_,~<..__.t.....;


~-'~~

/;

.~

""

.:.JJ .WI .:1 )-! : oi)l 4J -.:.Jw

. 4l.? J~ ...:....L.o) ? j~l c- ..5--" ._::., ) . ...>

. ; ))~ 4-'.r-1 Jl ..5--" ~.)

':>L,ol~ \..;)-"" ~ ,~..UI (_)~ ..1...>-\ _} o...Lll)

c- .r::--!. ~~ j\S
. t_JWI J~ -o~ o}~..J

~ LS-\ ~ o)~...JI oh L.. : o'...U\3 ~~ JU


:,

j.

"' 0

,,

....

j.

"'

. ..j-! ~ ~\.A.b t\ o).::..... ~~: o..UI_; "'-'~t.;

. 4-L<-::.) ~}; ._::.,1)~.-.ll


/

oy.i "'-!L::-1- '-~.}JI

4J
'Ill

"

j.

j ~
;.

""

j.

s .:./'
....

~ U,\): r~ jl.U

jl

,11::;:.--

JL::-J 4--o~J ,~_,1 ~I_? J ~ J\j->-

J~ ~~

88

...

._::.,1)..:~-...JI) V'U\ .:.Jjjj) , d'-! ~ , ,....,._;

4.J J

,_,_,o;"

I
;:;;

"'

;;t~- 'll JWI ~ ~~

J j..:', ~ -s..UI '-~.)-1 ._\.A,b~ ~r-! J~i., J 5)~.-.JI J.r?.r.. ,j~


. ..;:..j) ~~ J)

: j,_)Wl

~~~~ .,6,-'j
'

'

~------

. '/"

c)

Ul ~L.1 ~ '1
'-:?,

;.r J - ~,..G- ,_} L1

. !.)

. ~J)-~ J~L1-. ~

c_;.f ~c._:
!~I

!/)/~1

~L.a.,. 3 -~~I ~ 3 - :_,.,_..(<JI 3 - JCU1 3 !.\(~


!_r-..a.J~ ~

~~~-~~

'~o)Qc- ~;ij~ ~ :3 ~
!~~ ;ijl)- ~..l>-1
;;:..

c ....

.-

///

.--()

!-.::....~~ .:J..,.\...1 ,~1

. ~~ G.:. ~~0~1 ::;'~ ~


'. \ ~.:'~ ~
..;/'-" ~..._ -

. -.:_.,w,/' (I>
'

J ...x..J l..:..ft u._.. ~J-,-,


...,/J
J

'r1
.:G-1 .../,; /~--:~-- ,;
I..? . .
J

'. \ :~

.I

WI~
._.. \....>::._'~
)......-..
.
v
..)-

!~I JJJ----- y
j.)l

.,..,-;;:..

,_.:..' :
;;:

J~)
....

;;:

---~

j.

!~ J..lf.ll _ ~Lk.JI - )\.1.JI ~ I~\;..

.~~"~y

cJ J ~ L;.;...UI ~
.wl 3 y)~.}S

,,I

c ....

.9 /

/"'

.yS ~Lill

"'

~1

. -.:....(..J~ Jw'~t ~1
. JJ1 ~J- JJ1

"L;.

J1 ._~_rJ~
89

~_;~/.:-!\..WI o_,.) J ~~~0 ~UI jij1 0~ 3

~~~

j\.5'

~I

-s.l (: J..),L:.\

:-f'ts J J~~l ~~ _}-}~? _,jl ---~_r:JI J

. r-lWI

~IJL.ll ~~ ~L, J I A ~Q...I :-s.~ ~ -~J J

.J_r.Y')\JI;

jb_,jl

'~:;->::1~
}ly~

.J!'; ~.r.a.: -s.l J ~~ ~, "~C1 j c~"


.,0')UI
-..

~ ~U\ ~J..ll

_J

0-

..

_J

. . . . o_TV
cq

~IJ,.'...1 .J.....>-')\]1 '._:lb!j, ~~ Lw


J.

..........

j~'~l ~~~~ t_jl~. 4-: r~; ~_}jl ~~ ~~~~..G.\}~'~\ 1o;~ II y


. 4---<--..1;

~ ~~I ~ J\j....l ::_,_,<J ~I~ Qjj ~ ~kJI;

.J\.5'~~ ,~\~1G~~~ ,~~G :~ ~?; -s.l~


. ~--4\1

~UI L'
~),

J:o._:jl
i..LJ.
__;

._,., ~~,~~
__;

~::.

~ ~_,Sjl "-)1 ~~";)

..wuJ. J~~~_,. ~f.~~


J

~}

,;.)! J

1,._:jl
J

~~

I...>\)

~~?~(~..Lt-11 ~;~~l.r0.)
~);~1--U<.:;-dL:.ll
. .
.
~)G ~I :.0 r-1 '~.a.:~:', ,~J~ ,21~ ~_u :C:-.a~

i\jJ ,La_,;\ -s.l.?l;

.2(j~

~ . ~J ~ LSJ..l; ~ ~ \._,: Ju J ~

LS.J...:>:-

~I~
! j\...i.b,~l

. -s.l ~~ ~ )l$-\1; )\.;._,a_U L;,\.;)1; 'd-1 \.; :i...,o\_;) o..l,


""'c.ilc,....

J.,.-.--)c

o...-oJ.

J.~

;.;

y ~~ ~) 3 oj)~l 3 ~~ '-:"'~) ~:; _;; _;; .J...1 W\.;)1:

{_.

..l.}.-1

. !Ju3 u ~ t):. ~.0.; ,.1)3 ~)-1 ~ 3 , ~~


L-5~

l.\, l!~l

(~~a::,~: ~~JJ

J: a; 1:'., ~1 ,0\ i.,~ ~\pi


j.

__ ;.

-~

90

///

ci.J- Jl ~); ~

: 4\.:JI ~1~1 .b-"i


'

'

,9/

"

,9

""

. ;;_.;_,lj ...,..>iy.1

C"\.j_r.-11

1-4-J

:)WI ~ y ~ r'is-')1 ~C.) -.::..J}I ~~~ ~ ~

-~~~~~~I y ~~~ ~ :.U,~ ~~~ll..iJ, ~


~..l.e_,..hll- ~;_{1- o~l ~G-',11 ~ ~\.j_r. I~LJ j\ r-'~
:~l:JI

-~ 1~ rWI ~1) ~:,_: j; J~


. ~/~I........,W'~I rbl ~ ~UI...

-J

\--

-,

. ~1 3 0LJI

..T!'""'

~ ;,WlS' }~:_,~1 ;~ 1.J..:.j


'

. ~~) ~~r- ~ .. ~-'/~1 ~~1_,11 j'.J\;? :_r


: ~~~

1/~1 ;L.il1) ':

(.S'J

p-t ~ .:JJ~ y- (0

~"~1- ~I j:.LfiLA..u._, .u~

:~~~ ~ ~CC ~\.i.L,- ~ J ~l:-dl ~~I~ ~:,Q-~~:11 el~l ,_/~

- u''1

-~

. 01)1

~I ~ J.uL.ll :_r _d ~;,.Js. ~ ~ :~


-~~~ J'l1~1 ~ 'J) ~~-~WI J~~
"

. ~GL.a;;J~ ~)::11 o.Js.Lll~ ~ J~ ill


/

'

. .;W1 ~) ) \LJd1 ~ ~;
. :i..;I..L:-)1 L

G~~ (.5iJI ~)1 ~) .J'b


/

. ..01~1
/

. ~ 1J

..::_.jj

~ ~.Js.l..

i~ ')I ~..} ~-

0 ~:;.

dl ::__s Jl ~ :_kj- ~J
L.: ~~~~ dl rli::J 1 ~ Y.~ )\.;,.. 4 ~\..iJ-1 ..:J_lj y- i)_;~ Jl ~ '.1
. -.::..j }I i..iJ,

91

'-:-'WI Jjl l.l ,.)')l)l ~ VVI il;. JG_r-11 ~ -::_,~ ~JI '-:-'WI Jjl

e)

J_s- il...i;

,.~1 y

. i \ ~ 1 i il;. L

J .i

\A~~, il>- L,;;T ~

-::_,...li_,j

~-L>- ~ Jl

_,.:.)1 ,.L.a..>:-1 ~ ~J~1 o.r,.:~l. 0\.;;_.;;, ~JI '-:-'WI -::_,1_,..:-.-

.)Js-

. o..J..>dl

{YJ

:(.WI~~

-::_,1., ':1 }\.: G'"}ul ~-::_,~~I J J-:!~1 J ;;__..)LJI ~/~1 '-:-'W':11 ~


A i 1 ~ 10Li

:Jy \ ~ v y

~'J 3 L;..;-':1 \ ~,' ~ .:.JJL;. o~l ~~.r"~1

-::_,1.,':1_,.11 ~I ...G J -~)Jf. 1~A J ~ 1V'r" J 0~ 1V\

:L)I~

\;,r.->"';1 ~ ~ -::_,l)I..L;-Jj 04-JI ~'YJI ~ JJ':il ;;__;l5:_l1 o..L::-.;_1.\ ~~.r':~1

,~\.JI j__jL<..\.1 i.;UI

j..:.i J '( ~)JJ. 1 o ,~ n ,~~


-II -::_,UI..WI >- ~ Lol . 1'_;.. :_t, , ;;__,._,1)1 :i_jl)J.I -II

....

'--_;-.

_j"\

~~ -::_,l)\~ i)

_h.U

i i) :1.)1~ \. \ ~
, :i...Jl:Ji :i__;L<..\.1 L..,
'J ,
-JJ

~J

....1.

-::_,l)l~ (::""" ~ ..\..i9 ~;JI j 3 .JJI ~ ~-::_, _;.1

-::_,(JL<...~ J ~;JI ~WI jl.S::_.

.).V...,

~~)til~~

~~UI J ~~~ -::_,~L<... ')1 y 1..JL.JI I~~ :;J.;\;,

..GJ . ~~ J

~ l~l I~ _}..U

J}IJL. J .syill '-:-'WI :y ~ ul,J

:UO).....a.ll J JWI

...,...j )IJ

_}._,k-11

~}I J

-c? J_r--l. 1,' y

J:!? y
j~'~\ (}J J

_;Sl.k..U i..w1

.)J.$-

Y' J ( ~)JJ. -::_,l)l~

?I~

c_P ,:);-::")\. . ~

:i..S)UI J ~L..JI J j~l)...IJ

o? ~ j_ra.d-1

n.... .)wl ~~ W 3 ':il

.).).$-

~ 3 ~_p,~ 3

'-:-'w~I..L.O......:... J-:!1-

~ .Y'-::-'-r
I ~ GL::.JI
~
w..W. l.S"'""
- .. - J ~1 '-:-'W'~I
.

o/ r.5 3 ,~} J)S r y~ J~ ~ 0J_,.k....'~l j'rJI c_G)I y j _rU I~L. _


~ _}._,kjl ~)I~ jl.;

92

~--

--

.J.

OJ~~~~
<'

~~ ~>J

;;__._,LJ\ ._}

;;..) .:.r" ~ Jl I..G~ :.:.._s I'~:~~: ~~

~~~ ;_)w~ ~\.)}_)(....~_,b.- __,::;.dl ~L- ~) ~)d\ ~;:...; ~.uL:.

~ ~ o_)~ :.:....:'1 3 ~:11 --~~ o}..::-1 b'YC ~ od ~r-~ u-'t;

"

:::'

-;:

_..-

-~)~JI ~~)~~..::_,~~~~~~

~~[J?'-' ~tS-) ~; ~ ::.r>")\~


LS- 'J.'JIJ r':JI J '-!':11

;~~I 4..Jl>. j

:~0"'~\ b)l; ~~~ ~_)(-_]1

!...\.....dl

:f\)1 ._} ,J~

~~

._} JlS": .L..>-1

~~

'-'-JLJI . ..U...,

~ ~ w..U3 Lol . Lp.- Jj ...,..._;~ U~ ..:_.;IS~~ ol)i iJL>. ~.i..S" 3 I~


~
~\
~ -" ,CJ~ ~
);

. ~~ ~1 ~

,j..WI o)~-- ~L. 3 : :.r>-)1 ~

~~ 3

~~)I 0 _.,-.--~1 :;_:.'~1 o~

-0 _)(.... ._; (.,.L.':JI

:r : ~~

. ~ ( \.12.

')S"':J Wk.~~ JJ)I ~_r-

-.::_.;\.5'

"

j-"'

i" _:_;,._,
I.../..

'-'

JlS .G1

q
J

....._..._

"

-0_)(.... J~

...jk... '}I

o}.~~ J\k::.j\

._;

~
~

o L._.,
~\ ;;J, "
u---- /)
- '-';jL... j\ ~~
. ~r"
"-"LJ1 ~"q , ~~ ;;J\1_, 3 ;;Ju1 ~_), q ~.
'.11 ;;J\1_,
-~

:.\._., )!JI ;j\.; Jl


)

'-'~I 3
"

j-"'

JlS"

~ I ~-1\
-

..

"

"

"

..

"

_J

"

.3; ~~~ > ~~; ..\.Aj o~l o)-~..JI '"';jL... l.;

"

"

JJ)\

"

-::_,1)..::.1

. ; _; y<........i I .jb U I j>- I_, 4_;L::--JJ ~ _,.,.-1 I ~y---ll )~I .._;; J J \~'C_,. r

~owl .:.r ..l:>-1 ~~ ~ 3 : :.r>-)\ ~

93

: 4\:JI ~\~\ ~~
~

:,'J J5J r~ ~~:<-~=~~~~,~I

}-

'

'

.~ ;J ~1 ::.0~1 :1;.. t_~'JI ~ ~

yJ) ~ j\ ~ ~

-~~-:il (s;,\)1 ~~~~


. ~ JJ;,\

-:.:-:5 ~~ :i......J..UI..}? l)r~_; j\ ~~


.;:_\j.JJI o)j 3 ._}

,_::.)~1 ~ 1)-S.: ~>.G.

-~~~~~~ u;~(j~~

. ol.hJ..- -'-"-:

~~ _ri-.-)1 ~'Yv J';JI ~ ~~


'

'

. t:../~1 ._}!;I)-I
"'

'

2~ ~~I ~CJ1 ~\j


~

" ~--

. oiJ~I ~ ) r ~ ~~ :i..1.r=JI ~~
...

'

....

'

;:;;,~J--,..-jl,J_,;.-

J_;:11 ._} J J..UI ~~ ._} ~4-JI oiJ\)1 ~~


._:_~~~ ~S\k.U ~l}lyl-1 :i......)..UI t_jy

J JL. .y

. .:LLS:.... ..} J

Jl } ~~

. ..:.Lb._jJ~'l
-

;{,

,;

. i.fJ3? ~JJ-1.; ~~ ~ J.)JI ~ ~~~/'

.~_,...<.J-1 ~r J ~~~\~~ -4~ ~

94

~~

-..,.;':>UJI J) ~lhJI ( ~ , ~lhJI J) -.,..Jlhll ( .._,.; , -.,.JlhJI J)-.,.JlhJi ( \

'

.O_r~w~~~

.. ~UI _,k-JI ../'

-1

J ;'~I ~<JI 1)1


.~1~\

~~<JI ~ :.

6\i

. J..,L.A.]I ~ ~ ~)_; t_WI j-" :U.J}I ~ ~)

. ill;.e ..s ..:u1 JL<.ll

Jl ~ ~~ ?r

.II~

lr.' - '~

.J~~..;:r

~I

j-"

~f~

()-1

. ,_l,....J o, ..........JI
.

JJ

~I

.~L~Jl~)
. ajl)j j-"

~ '1

.y>-T~J~~\

. ..:l,.l.i::- ~\

.~l:r:JI
.~~~
. .:.Lr.J

.~'1

~'1
.L
.~\

. I:-~~

95

JL; j ~I '-:-')\kjl

Jl

. rl..\.k...ol

..G-1

j>-.) ~\ j')L;-. ~).til._}

-.:_...j\S ~\j

~.)\..::- _; ~l: _:.,L,L.o~ ~1 ~\.9 \_;..I Jl Ju 3 .__iW4J\.: ~~

I..G-1

? .~~ _}) '-:-'~i.ll, 4J L"" 3 ~~ Jl ~L. ./~1 j 3L,.... ~ -::_.,1-~..: ~\j


. 4-J~ j

~.G-) Lp_,.

J.-..)

~ ~ _,5:J1 ~ ._,..,w'~l: ~ ~G-1 _:.,..G:- 3 ~~ ~l ~\.9 -::_.,,.~ \...~

. ~\.9 ~\j ~ ._?-1 \.:: ~~ ~

J.J

.M..;ll . ~}I~~~ J

~ :...~ -.:_...j\ I~L\. ~

?I \.:

...U .M..;li ~

. 1 1~1 ~.)~_,....} WL, C)~ ~f ~1 ~ 3 _r->-l __


;:;,

~~

r-lJ.ll ..LJI Ll j
"

~\ J'

"

CL:-aJI U;:-b C_;->-1

~ ? 1 ~ , \..)\ ~

-~

.J;. .__iW4JI 1..1..: \fu j\j~ ~ ~


lb.:>-}-"" -.31 ~ ~ Jj_..,~-::_., ~ ..:JJ~

jl.). ;;_yl.......Ji

~\.9

...

..:..._.,.j)

. JL:l-1 _;;;_.).til~!.) _yU Jl ~ j; 3 'CJ?'-! ~1 ~~ ~\.9 G-1 .J\3

96

t_l :i__,.L.<J' . ~UI

~~

_} i __,..!:>~I_} :i__,.L,.\

~~ ~

..l..o..>-1

~~

..u...., L. y. ~ o})-1 ~LS J J-"\..JI _+jl JlS . ~WI.) JlS ~ ~r-~


~\A .ill JlS L...l..:.>-. JL<-..
~1 j __r--JI y

:_p _} o.) J~l J Jldll.r"" J ~ ,.u~<J'! JlS . i y.

,y.. ..Gv I_,L.) i y. ..:_,\~ . ~L;Ji Jl pi ~1 j ~~ I_,.;L) L<J

~J)J j_,j J...i~

,_..;:- (,>l

y I~. L.;..L., ,_1-'~1) ~~~ )-1 j\S. ~I

~';~ ('+"~\ ..::.-i\.5'. j~

r) J'J<J'\ ~I~\ C-.-;-JI J1 \~) \_.~

r-+'~ )))\~ . ')\1~

:r<J,{-? ~~Y~Jt
J..,.L.\ ..k.:>-1

j\S

,_\~1 ~ . ..\.LL~ ~ ~~ j '~;

\.))~~'--:"_r-.-:.JI..k.:>-1.)1) .J....>..J)~.J.Y-Jr..I)-'--!J

JL . JJuJI

~ ~.G- _; .G<~ , \.!""" l.,:L:. ~~ J\ ~ :i__,.L.,\

rl

~o})-1 ~..0. J~ ~~ ~: J_r-ll ~

97

J; 0L.I .;.~\.)WI .;.L.:JI ._}

.;.L.::JI ::U.I...l.J ._} ~ y. ._} -L....>-1 ~...L...;>


0

". C'JI
.,a.,._,.
._.,.

~
...~...>:- jl , ~ j
~
..
..1

../

\,_

II , ~
't !~ .~ ,lb,_.,':{l , _r-~
~ ..__
r\..,)\
-.::,_;l.)
..

_./

__;

~~_,1.]1 )\...:. j.-)1; od LS-~ J~ Jlb,_.,':il; "~

j\...5' __.~__;' ____;__) L,.J,j ~ ...J\..5


<;..)
j j\...) ~\ ~ l.S'~
0

~~ J\S "~

r ~ j\..) ,.j ;.. :;._, ' -LJ..d-1

'--_..~

(.___ ...1

--"

jl.);

~I

y; I~ I.)J'-! J\.5' Yll

of-"

y ~ ~~~ J\S
\ ~..

'-'__;

l.l-.J. ..:Jj)

-Wu.

J\ __-.bLU ~ ._} ~

I r. ;J ~ j\ ~ ._:, 'J ,.,J,JJ r ~ j\..) ...L.,.._;,-l

~ v

...J

"'-:!~._}WI.)~ 0L.I

j\S

~\,:)1.-: 0)~1; ~~~ ~~ ~~

JL....,:

../

JL;-t

~ y.

L_.;

Jl wi,:

Ji:L.L-1 ~)

J; ~ ::U.I...l.J ._}

~L.::JI

~~; o.);~l ~ .)~ r~':il JJ..r'-'- ~ (o.);_rll ~~ :JJ....L,.1_.; ~~ ~: ..L.....>-1


0

~ .;.L.:JI ._};~I._} !J.J.l, ._}


~ .....;w-.r:1.1 \." Cl
-

o...5

~
.

,s , LJ'.-o-!)1 I,.C\
.)
- '-"

98

oJI.;-1 1~ ,.) ~
L

4-: \~

Jw':i'-! ~~ ~-~~ ~~ rlr..}


0

Yll ~ (I

~~ J~':il

,s ( '---'

'-:?" \... Cc

c-1; (J..1j ( ..l..a..>- ( L- ((_J j

: "-::-\ l:JI

-I! ~ \: '1

. ~La...:

...

~_,' ...;'...::>- !_:_;::

99

.u..: . ;;~I ( ~~~~) ..:-<.JI ~~


(-..,.;L<Ji

JL;kJI Jj..\..: ~r~


. ~~ :_r-

j)G..

:.r- ~~ ~ L; ~

Ji -..,.;S\.kll j 3 ~ o...L>-1 3 o/ ..:-<.JI ~ ;;._1_;

y_; ~_r-;. ~I

..::....(.j1 ...,..,S\.kJI ~ ~.) ~ ~

~1~1

!I-~ i)p ~~ ~~ J/'1 ..k..U .. ':):~WI


! ......-..>J- ~\..6_;, ~ ;, ' ~II'.:/~ ~.) : J~:~l
I---

-..~.r-'

\'~1 ~u -.,.;A~~

rJIS y 3 r-

~jjl ~ )_y..U o;,WI

o..\_.,

Jlh:) ~

...:_.j\ 3 lil J 3 k.J.; b)-

~I

100

~I
: ~ J) JL; J J......l.J.I

r--<>- l::- J

o~}Ji 0 -L>) ~ .y 1..w1 -c~

~LJ~~; ~~ -cl)-:11 ..:..-;IJ ~ ~

r :..:.J\_; ~
~ _)bl ~ ~ L.) JL; ~
. j

~\ ~

\~Y' -0J ~.)-..l>- : ..:.J\_; ~

(::'

: ;;~ ~_, _yi; ~_r--11 oi}:;...JI 0 -L>).__Qj;


!~I

!~)UI J ;;__.\j...1 ~ J) ~

L;\

J JJ)i

~L.;:. Jt.;

0jJ\.o? ..lil

d~ ~

-0J

W:o~l ..:.JL; ~

~, ~..L)..I ~IJ..lll \L.JI.y _))<~\ ~\ ~~ i ~\: ~~ ~\


~ jl_r... ~~ ~..ll
~ ;;Jk.,J I Lw
. .-J .
<...>

.v\..1 J 'iWdl :U~ ~ y~


1..5 .;u.T-

. .) ~

1 L- I,.._,._; : .__,. S\.1J I ..l>-1

.. }.k.ill., )~ 0-:!~1 ~\~WI j\S

'1 ~\ ~L.JI JL.S" .. i\...JaJI ;;_.,_;~~~I "G:- L. ~


. .J 4-3"1; "-"\..\ 0

jj1

J ..

~J

~)I .y ~ ,;;,:I_;Jl., G\j...l o}k.JI

!L.li ~ o,:I_;JI ~1 '1 .. ~~ L;t.; ,0~ ~ ._p_...T :~)\ ji...U

101

102

~IJ.JJI

;< ;_

j_,

._J j r~) (::!1)1 ~I ~)U,

ali :JJo.,JI j')l..>- I~,~~~~~

:\..JJI ;;__._.,1JJ
._::.;1...:..-...JI . )
....;

:\.;_jl

l.,...;l

d)~~ ,~IJ..\..]1
j __,/~
, 1,-L ~
\

Lt

;;1 ."-.iJI ,_L;, j: ,;(_,-jLJI

diJ ~~ y

,.:51 :\.;_jl 0 j_,

_/

._: . ; l)_.<J I ..) ~ r--G) ~) j-;-.-

j\il; ~~

~J.lil

dl ~I ~~j

r---~')0, j

j j .~
,_.~1 .._r-I,\ J , . ;;:..,
-II
~~.~-- 'i
-~

:\.;__.J I o j_, ..)

r--<_,.. lJ J ~ y UI ..::., ')U\


-~..} .Jy9} ~I

~rJI

:\..JJI

~~I..)~~

-I\ . ._,""'.~
-II ._;
.....
...s-

~IJ..\.]1 ~I

j _rWIJ..:._...

I II . (.....
._,.,
-"-t-"
.. y-:'II\.;.;\_;.)~ .......I, ')I.._;. .._;

'~I

j')G...

j_,

""'.
- \1. 1')1..>~ ......,

._.

.. . .\_,._..a..;L I , ;;_:-_;..;._U I \,_.<_; ~ 1_,., u j ':J:j


,L..:. ~~ _).; ._. . .)>'-'
, J> ~I 0 j_, )
\
"-:
. . J

I I , L.::..:......

~..UI ._r ~I~ j..L<JI ~1 3 ,~

..\,:y ~

'-0-'_~

\-;;>

c_ly..) ._:.;L. _,h11 y

.~1 J~l y
._:.;I

1\ . )

,_.<.Jlj L. 'l (" .!.\I

..r----'~1

,..L::_....
J

':J ~' I,_.<J w


..

. 4.L.J-.1..) ~3
....1

; II

J,

~~

:._')\.1':11)

~I oj_, ,
J

3 ._:.;~I ~.r--U ~Li y

~')L<..ll
I,',.;.....<:..; j\ I~~ 'G ~II ._::..;\j.)\$.1
1
J-'_.

(.,J'~I._r_,......a.JI ~

0-

. u,~ y

0_r:-:.. :::

1.) ~
~ j

C" j ~_r-\1

_r~--

:\..JJl:

yUI
'

_,~

r--~ ~

y_,. ~.rJI J...illl ~ c>.;>'~l ._r_rJI ~I~ j\ ~)


Jw~1 .rS" ~)I :i..YI.) )'I L"l.r. ;..u,L:.... 3 ~~.))'I d) t.L..;;___. ':113 , ~1 3 ._::..;')~!
;,_1.;

. ..:.Jj.)

d)\... j

_r--ll ~~ ,:r .. ~; <Y- ~_r-~1 ;;__;._u~ 1 3~ .J1 j I-~ L.~ 3

Jl 3 oJUI '-,-'\ _ - .1..) I~ U,~ ;J?1 ~~ ~ ~J-=-.b ~

\i_., j

C~ ._:.;~I ~_,.k.ll

r.5".)yp.

103

-, r-J'u
. "-'
..
.

1,. .- 'I
, ',...li~'I .J. 'I ..__._,...., I~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '-'J
.
. .-

c- <c
vc,:;::

"

/"

. ~ "-..,o\_;.. - - - - - - - - - - - ) ..:,;I;;,~
;

~e;_; ( C

.-o

.J ~~I
/

--~

jl-!

y.

.bJ_r., (I

J:>l}'i ( '-:-'
""

.:_r: ~ j5' -

J.-----c~

jl

;_,_,r

. --------------- ~L..) ,y -/" j_j4JI ) opl J ~~~ I -

o,.l_rijl
'

'

'-:-' j)i c'-:-'

c\.:....;:-

. ~~-------

Jl.aE':ll c1
'

'

I"'
~

.!l~W '(
i1 -~ ~.:.i~...1
::q 0L.L5JI~J

'

'

~~~ cC

o~l) c'-:-'

~ c1

. ~WI._}-------------------------

/~ ( C
. ~r-JI j 3 ..UI

<~-.;.__.

_;.5'\-/"
'

c'-:-'

~~-

<o)j cI
/

w~ ._} ------------- 415' ~r-JI J~/..UI,

r--1 Cc

,.L.a;:.l ('-'

. ~\.:JI ._} -----------)

~-~ :~ ~ ( C

...

o,..

vc,..;

;;_,._.,l:j\ ._}

,.o,

,_r"'L;....:;.i (I

J;,all ._} J._:J1 t~

~ ( '-:-'

~~

(I

. ~)WI ,_C.:,~ ------------------------ ~l _


/

"

.~
~

~t_; <c

~~ ('-:-'

~ v-UI .b.,,? ~I ..::,;L;')WI J.,..


ikL.J1 ( C
J

~1../J'I ( '-:-'

~~ ci

/"

------------i;u_..aJI (I
'

. j_,...JI ._} ~ Lo~ --------------------; ~~J-

o' , (I
-~

104

( r
\.:....

0LS:... _; ~ 3 0l5:... ~ ~ o)L;:. ~ . 1~ ~r-' ry:-11ol;..J-1


0LS' ...u1~~ .J...i...9. ~; c_L..:...i ~ ~~ J_,_JI J~ ~..0 0i ~; 3

.;....r

~~ r~ ~~ o~l J_,.....jl 0~~ J ' t..JL:. js' _} b?Y' 0\.5" c;.ill ~l

. L+.:J~ J.ro}I J )C ~ .Gi ~ '.~ .:/


)~ '~\ _} UU..L.ol :; J ~) '-:-"'..i..; J i ~ ~ _).; ~~ 'Jil 8u">\P J

~)l,o}-;j 3

c_IJ)I

J=--- ~~ 'Jil ul:---U.I J _)a..i.JI ..y f.: ~...UI


. ._;.-;..L,.::>

~..i..;01...u

~11 1- ~

.J' ~ ..;---

I l!- 1L . ,'1 J....


. q 1 -~
.$~
J
-.
o..>- c::--' "" ..r C::~..r ....;-- .$

. ~~ J l ~ ~_yU J ~ J..L\.1.)l Li) 'J! J i ~ .:,i -4) J r:J1J l


~r :;JWu .;: .L.t ~L>- o}~-l1 J~ :;.,.-JI ~L>- .;..._;lS ~.il 1
0 L-.:, ~ I ~l.:->- 0J W I ..:...J.;.) I~ j . L.a.; i ~ _,.-...>- j ~) La..:,jl) ~.r"'_)
. I~~ ~_; ..l.l ~~~ o\.)-1..::..}-"J

~_r<... ~ 1/)1--~':,.; r'r>-'J <~~~) ~l_,.-. ~f-A J~ oJL:-J1c u)


e)y ~ .:r_..;l_;
"'

u~ l ~J ~.ilJ

'*

"

._r;. J..l...a..o

"'

~J;-:> J ..L..a..o

'

c;JL:-JI
,.I

.(-WI ~)J I ~ ~ ~J ,c;J(-JI


01 e:-!a

~. \.S _,L ~ .JIS

... :J"'

J ...

_r:?

o...l.>-j

0yl..ill ~ ~.l.b

t:' j

. ~ 0 _,..;WI o..IJ\.; .!..\J..u ~ J ~_r-11 ~~ ~~~ JJ)I ~ _,.;u ~L;..._j

o)W ~~- o).;.....JI r~ ~ w~ ~~~~ 1 ~~ 0~ ~;


__,JI ~ ~ ~~ o)l:-AJI _}. ,:;)L:-AJI (..J_~ ~ J~l ~ 'J! o}~-JI
-

_; ~~ u _r11 ~ k

.::_

J~~

.:.r-.r>- 'J!1 rl_r:.->-1 J ~11

J,o.,

J 3 .ill ~ ~

. :;J(-JI ~ o_,.b.:.-JI

105

~I

L.,Ja_..

..JJL;...

~ ..L..o

.0

;r :

~ ~_r-)1 ~I ~l \J-::JI ~

..v.._.

. ~-l).-1 4_)_,..::JI .::.>;AS''~ I i~ y J 1_;>-\.;


"

VI

. ..:,~ o..UUI U

-:;"

~I.~: wl
I II
.
-~.5

~j.)-~1 j ( ..::.>l;j__,...:ll) ..::.>(1)1


~\j u"-"' L.t.....;;.,
~~ j\
..
-'

j-"'

:);~_;\~\...:~I

11 :S1..;
.u~~ ._;,',~ '~ _;..u._... .;.l. ~: ~. '{,\ ~1
J
_;-;:-..

~~

_./J

.-

\.,.;::>

..

_)

.-

. i\....hll

~(j'J ~.) ~ ~ : ~rJI ..::.>"::A.S'~\ ,y L;.l_,.;l i~ rb11 : ~

..::.>\.;L.o~ co ~~ .:..r Co1_,.;1 3 ~ ~ 3 ~~ ~~.) 3 ~_;..11 ~L<:.J1 3


Vl.--c.--

~~

.--.-

;;:

~ ~ i y-)1 ill\ . LJ,~ j ~\.k_jlj j)l y

,c_,

'~ y.)l ~ j ~ '~

., f 1. ~~. ~
'. :11 : ..::.>L 11 1. ul~
~ 11 ._., U:-1 ...;I ,......_w1 .. ~ L...S" ~ ~.) ._.._..

__,~y

--r

._J

~~ \.:......:.,
:.:_,..:;.;;...\
;...llJ1,
..
J
u\, ... , ;_;J' ,i, ~.~1, j~"li,
...r:-'J~.._
../J

_)

.../

. ~~~ ;1.1"" j ~.) .Y'--"' ; :s-) ~)-> ~/ ~~ ..::.>_r.>-1 L\

: wl

~ . ::11
J

~11'
("-' SJI, rl>...UI ~....::, i..>-L \..;\,: ..u.........
r- I.J. Ltv>._..)
\.2'~ ~
__.~ L
.
'-'
J

. li>- ~j.J iL...kJI \~ : wl


~

j_,k....W j.s-t.J ...::.....;\ \~ \... : ...u......,

'-:"'~\ 3 ~~)!CO ~.).1 3 j):J1 ~~)_,hill jS\o.)U:~J_,k....W

j)t.J ...::.....;\

\..;1

:JJI~

1~\... ,...::.....;\ 3 . ~~CO

~-,?WI ~~~ J ~~>CO ~I 3 ; ;.)1 J j)JI : ...u......,


~>-L..::....illj:wl

. ( ~ .

>)

~ ~'r ;:~

.;.L:,_,JI y

... ~ _illl y ...!..: ')

106

-s~U5\

j\ j 3 L:,...i : ...u......,

,p ...:)Ji.S"" L\ J : wl

o.J+ill

. ~/~II J:i

~I j ~~~~ --------------- ~(~~~~ ~ -

~~~<c
"" _;

_; c""

~~<'-'"'

...

'1.11

...

::::-:;:. ...

~~<'

,.,

;--~ly ~ ~~ j_,A; of'J --~l_y ~~ j_,A; o~ : ~\J-----oy .!.1-')\)~

;.

""'

~~..s
"'

...

""

. ':?I~IJ

j.~

...

...

~<'-'"'

... ;

\..p~ u-=JI o..l_:..ill ---------

~l.a..JI (
...

'1.11

<c
c

YL. __,JI (...,.,

,...,.

... ...

;-;

:,f

<'

J) t \.....:;...,..~I Wb
"'

:::::

...

"'

j!l>-i-

01..l;-4.::JI ( f

; ... ;

. ~-~;II'? _,1; ~l;_j .y ~WI o~l ~~1 ------------------

~; <c
~ <...,.,
0~J::.. <'
~!_,k..... ~ ~ ~!- ~ I~ --------- J~ ~ ~ u-=JI :UL)I -.::_;lS' ;

...

"'

...

"'

::;

....

...

... "'

_)_,k.....~~
:::::

::::: ......

~~<c
:::'

.-

_..

!!C

..-

;.

:::::::;

~<'

o.r.-.r<'-'"'
o_,. ,.-

II

...-

j.

"'

~~_,.....; <0~1 J ..:.>~_,.;:- t_J_r:-. ~_rJI JJ...UI

!,

JS' -----------.~lJI ~_rJI ~)~

..::..-,;,_) ~ (c
. wl.:!-1 Jy..~

:..:.S)::;. ( ...,.,

..:.....>- Jvo ( f

4-L-f ~ .:.r ~ -------------- _ri.JI

~lS'-

~~~<c
:;;

,... "'

... '1.., ;,.

...

"

...

""

:;; ...

.~ ~ ~I)J::-- - - - - - - - - - - ) ~I~~
,....,

""

...

::,jl~l

.y

;_,:.

"'

~I o_)l>-

""

~I~\

(...,.,

jG....J':Ji ( j

107

00

.......
0

(;,

\-.-.:

r. T-:

'

t...~

""

(:_'

'--c

\__...

t ~

'--

-t;, ~

_o

f,:

'--

-t.,

-'(

""
..

,t",\

1_','

r..

l--.
y

,c,

--v

<c.

o<

v .~ :r- r;-

\'

1.' t'

\"

v\p.

c.:.

{.,

,c ,c :.,
'L ~ '~
t~ t

t _

~--'

fl t
r rl .;_-

t:
~

,(",

b"

1- \

(1

t
't i
'r - , , 1

~ ~.

'1

,-

.
-

~ ~ ~~- ,._ ' ~., ~


,C

v\p.

~
~ .

~~

\"

v.

\,

,c-,

.L"

( [ v~:
t;~ '"' (_v ~~

~:

~ ~s. {
11.

'f J,

C-'

.
~ ~""'
G
0

~' ,c

......
__:

'--

l...u

1: t

.tr
'. 1

L-

.~

G\

JL

{_

e._.

\-~

"v

\~t.L..
- 'L

<

VL..

r:

"v':

(_'

C\

. '
v
'-~

~~;'

'L

-:: t
'~, \

r \= ~
1~ 1 -L -~

'--~

,{\ -~~ ~

'f

-~

, ~ ,c 1
1 1_ '

".L

'-~

(_'

'\_,. c

't,

\)

't
(
" r- f=
~'

~- ~ r
,C : )= -~.

't,

1.

v\..

r..

'-

c9,

~~
t_'_'

- r.
'-~

r~

.~ ~

1- -

,c ~

\,.

't ),
f t

i. r

r~

-- f'

'-

t f
1-<

(..

'-~

t'' f

~ ~.

~--- 't~

'c

tt

;.>~ JJ1~ ~L.o ~y.-1 :J:)i


\ \ :~,~I
, V o : \~J '-',.,WI '-'.
.,_, __,;;,~
I
..-~

~~I

Jl4Jyl j\ j

J ':J 3..\J\

_}l ~y-5' Jl.,:."l

>--

,L:, , o_...~wl

\.......-'

: Jl .;.....J\
..,~

j.]i j ~~ jl ..\.,:)

-J>

.~lr
. "'.I ;\I
u

.r--'

~ '~~.
L
..../

J~

Ji'J..i
0~
_;

~ ;.>)J-1 ....,.,L..:ll J" ) _,.A-JI j .r"; J\ ~0_

)Lol

J.-"

~\j~,k.._b
I

~j~iil~rS

. !. 0

~ ~

y ..A.,:_r.-ll

_rall ;J r->'"

rS -

~~~~)rS

~<..l:-1 J" ~4JI :UL<.li p


~ J _,Li.JI ~ y.l ..:Jj

! ~ ~ ~\ ..:)J~ ,~\ ..A.,:_r.-l~ ~ __..b.JI I~


~ ~~ ~

j--.r-

J.-"~

j--_; ':1 I~U

vSu ..:JJ J.-"-

c~ ..A.,:_r.-ll j-L- 0 ; \...~) ~ ..A.,:r.ll ~L- ~j~ c~ J.-" _


~ ..L;r.l I z::l,_b eJ- . : . . .;\ J.-" 109

,.

,.~,.

~ ~_,P>lill ~ j-..JI k
J:, __,1.;j1
....

o,..

)j.,

~ .Ji

;,.

))

'Ill

;,.

,.~

....

uY ( ~J/') ~J/' J .:.r-.::- J}

;JG'j Jl .:r->" ~) J ( j:.W1 , ~@.I) ~--~I ~_.uJ ~I ~ v J.rJI

,...

,.

....

'Ill

........

....

I)

J ..L..>-IJJ :i.JL.J')U) i 1 \ ~ J ~~

....

,::

....

J /~I ~J..UI ,:_r< ~~ .i...;JI ,:r--->0

.JJf->-

c: .:r--->" .JtS ~~~ ~)\.kJI t_~l j;; '~I i y.. ~ 'i~ i dj')\; J..J..;j
~~;~~I ..:.;l,.l.r. ~I ')LSi) ~Li.:ll L...L .Ji J..J..; 0).611..} ~jf'
)

....

,.. ,...

,... .. c"'

a.,..)I ~.) .:.r-?J ~ J G~l 4s.LJI iw ,_,; o)lk.ll ...:.....J:;i Jlk;;.j:JI 4s.\j
0

....

:;; -!.

~IS) I ~ Jl..:.;l;Jr.JIJ rl...k.!l


0

,_,; ..:.;l~lr. ~~ ~

..

"'

"'

J o)lk.ll ..:.;~ ..:.....o..GJ ~f" ..:;.._j\.5'

..:.;klr. ~~ ~J

_.

,., "'" ....

,..

,..

,...

.... ,..

Loti o..l>-1}1 ~L.JI ,_} J,J..U\ ~_,P>WI Jl,k.. o)lk.ll ~


n
0

ol:.>-

oJ.

.... :;;

, ,..

,o

,.,,...

:,_..

....

J..-

...;..w Jl ~YJ ~r-~1 o)-::-.... ?LJ.rJI

:,

Jo

.i>-i ~r-=1-1

..:;b)~\)~/ ..:;.._j\.5' of->- ~l!J\ ~';UJI Jl'~J ~\ ~.) J~:JI


..:;.._j\.5' t)_,...::JI WIJ
0

;j_rjl

.Y' _):11 .J\.5' ._kjl _ri-i


0

~~
0

..:;.._j\5) o_r-:.5' _-J').

..:.;\Jw\)

~GJ~.; r~)

.L.....:...... ~ : u) f" /~I C:-W:-) rlf> ~~ : .Jl....J.rJI )j ~.)UJ\ i~ ~~ ..; )

~JL:JI ~WIJ o_,P>LiJI C:;J ~I ::_,u..J ~I~J ~I o~J


0

o~l yl..i!JIJ

oJ:>"} .:;:iL \.....A~ Jl .JLJ.rJI .)~~}I i~i ~f->- ~~ ~J

110

.w
..

'j..T (.,;:~.. _.r~ ~ J ,~ ~~, ~..U..G.

-'

/ /

::;

---------

J..l..:..JI 3J' I~ '"I ~'..GJ1-

..::.;~0-~ cc

~..::.;1.1{~1 c-..,.; ~o 'J!U1 c1

. ~ ________ ;J ~\ ~ I..U,j ~)J1 ~~~ -.:.Jij \..~I~~. ;;S'~ II


~
/

. I c"L_c __________ ~. -J..;...

~~-..-;

I..,;

,.U! "'-'
._..

..:.;)L.a.JI ~1':5 _

'-'-

..

L-_ ~: ~ cc
~) c-..,.;
~~~ c1
. ~ ~/\jl _______ :._p .:_:! J:WI il.r>" '!I~ i~ ~UI ~1).-1 _

~~)I
':)d'' I ....... rw
. .._.,..
~
...
/

,~
,-:
~\..<>-!

>. "

~
/

<c
_,h;J1'
I
I<'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.::.....,u /

~lP.- 3 (-..,.; ~~W1 c1


/

) ) (1

. o}.::-..:.ll

.JI~..} -------------------- ~)1 JUI ,y

:'..J _)-

~- t'" :_'-I

) / /(c

Ill

.........6JI ~

Cl

Jl ~jj ~ ..} ~~ .__o_. y.. _r-:;.

""

"'"'

~ ~\
0~1
0

;.

j.

" ' , "'

cilko.._.a......y..\
0
J..._ j~~l i j~ls'
0 0
0

~~ ~~ j>-.) G~1 :;~G L...w.


;

~ ~!

'

.JL- .__o_. y.. l; .!.l..w.

I~L.

,a,

,. "')

VI

~ 000 o-'-:1.? o}r


0~

.,_

_.. o

~I..}~~
"'

,J4--1 '-J

... !...

..

..-

.s..w.
.:-

_.

't.l...~.....o .!.l..w. ~

"' ;

...

J4--1J o..L;I_r..o o_}.r- 3 ~~..; ..:..>~ .y ~l..., ..._;~ .....o-.y.. ~~~


:::

...

:::

~ .y ~'~\ ~\ j ~..} ~)_,.J-1 ~~ ~

r-L .!.l)..!......<> : .J ju ~l-.J~ .__o_.Y- _n-1; j


'1.11

VIc

"';

,..

-;

_.c

:;;

"'

).J...p

"

"'

"'

~\ v~ j\ ..I.A.:

o.JJ

~\j

~~ l; .s..w. bL.

""

l~y ....~:")L. -.:..,')\.;3 ,o-l>-IJ ~ \Y"'

'

,,'!:-,.,,.,)

/;;;

:;;

"'

j5' -~ ~
"'

:::

"'

"'

:~3

w~..} o)p ~~.)''}\ e~ ~ ~Y- JS'''l\ .J.A: ~-..f'l}l ;;j")\_;


0

~y''ll eh ~ l
.Ji

~~

,p

.-

..:JJ ~L...

,.,r;;,)

,..:;

-1 J ..:_.,l.:J;J.I j)l J ~jWI ~~J_r.J.I ~'). ::_ ~:~ 1~1

L...or ~ ~~ &Jl>- ~~ ~L. L;i ~_,JI ~


0

0~

i")L.Jij

~l>- y

"'

"'

"}

_..tS"l:.l.l t~l ~ ~I_;

0~ ~I .!.l)~ 0~ l; ~

~~I

..w. ..::_;5
~ .:1)

112

j)''ll ~ ~\?1

jt.;

~ I~L.

: 4l:JI ..::.;\~\ .6--'l


'

'

. ..l)! Jjb (..)) ~ j\.5' ~

.J~r ;11 ~
~l
. 'J,...~ (~~) ',....~ 'SC~I\
~.
J

'

'

'

.~1 ~~I~~ 'J ~I _)?QI ~l


_..

_..

: ~L~\ _ ~~1

)_)-'..J.1

Jl~l ~ ~ J--.~1

'

'

.~p JL..J'jl ) )

. ~ ._:;C,)'i ~~j ~G..~:~~'...:_. J"""""


'

'

'

\ ..

~I

-'

./

'

./

. ~L"-.!1 j~ ~ J-}-1 ~u oJ.Y""' ._:....j\.5'

)! ~\_...,)I ')l.ol:- ~~)1 Jl

:.r--

....

_,_JI

.-

....

....

~ J\J-1 Fj~ ~lll ~ _,..;..}1 ~_;


.~.)~lo~

- ~~~: :~ -~~ ~!s- l.G ;;-/: (~~ ~cp_J) ~I} ._:....jl$'

.+
. ~L...;;_,JI

~I_.)

,.1/'jl

.0 c, j :J c,

. ( ~_)~) ~_)~
'

\1

~~1 ~01
. _k..;j L~~
.

j J"-!. Jl

.~ w

,\ LC:i
. _;'L(;,~
.

....;

;f )..v /~ ~ :- ~ ~;

c.rOY

'

._:....j\.5'
-~

J....., J..UI

~~
F_,....dl

..l:>-IJ

o~

;_rr ~ ..yol

. JW-1 ~ J _; c_pl

._:....j\.5'

113

"'

""

""

0 /

;:

Ji.kllu~~~ ~ :i_ - .bll ~Lp)l .o~ ~ ~ ~ 0_,_;1) ~~


. ~I

o~..) _}iJa-U ~JJ~I .r'""'L.JI ~ ~ 0~- r''ll

_:..r;J

J''l ~I ..WI

. ~ ;{'}~ u~_,..._.::.) ~~) r''ll J.-1 ~ ij)\y ~L.o)1 ~ -:JJ~ Jl ;jl,ol


. ~~ ~ J-l:! Lt o~l ~..; {-r<JI Ji_)JI..; ~L.;,)1 _?~ :, JJ
.' \:'-'I
I
'I .
J. ~ .Uy

oyWIJ ul0J~I .:_r Jjl_p J ~LG ,.l.i;. ~ 0~ r''ll _:...J.I,


1~1 ~--:
1.-.(tj~JJI
~r'>l.''JI,
~ \
J
-' \......
J

:;

"

_..

~~UI

._?l_r- ''}~

1-

:;

:i..,w{J ~_;>- _y1

...

j-ihJI ~ :i _. _ . b II ~Lo)I -

. o:, '1 )1 .:_r


jl

J )''}I k''}l..} 0L>-

~~ 0:,8 o~l. o_r;-:S ~ "._GI~ jA.hU r''JI ~L,o)

~ .w.; olL J ~ W j.Ja.JI


"

..; :i..,I..L;JI L

..-

WI ).;1 ~

yy-

~L.;,)I -:..? .(;'~ ~ ~ -.:1 ~'..J


:;:.

-:JJ..l,J .l;L;_,...

2';

"'

:;

3 LJ ~~~.._.,I ..,.jj ou:;


. ~I l..i.;; (JJ "Jl..YI

~GJ'11 ..) ~~) ~ ..~_y~ ..,r J ~ ~'.J_u j.Ja.JI ~ ~


.~1
. jL.., ''}I)~) i~l

..} ..Gij

4J -

. "-'-)-1 ) :.:...; )1) jlll ~L.o)\ ) ) -

~~ '1

~~l

~ jl~ '1 ~L.o)\

Jl) y

-:JJ~

'-:-'\J-/1 j~ ...LS'__;., ~...U..I ~\

.:.r ~~ ~ j-? , c:.;)li_;J.I ~ -:JJi..: p

~ ;1)1

.oi)I~JJ~~

114

"'\

1 i 1 ~~
\..,J .1
\
0

--'

J..._;l:JI
8W!
.__, yl I ----------------

IS

/..:_.j_?I/ ( c
0

LJ_u

~~

/..::-.J..ljl/ ( ~

/,.:.__(~:\1/ ( 1

~~~:;.:J1 eL.a.:JI ~~)I (5'rJ-1----------- _


001-.::_,~L....dl

~~l(c_
0

~~
.

::

;;~WI(i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~l(c_
o

~~(~

~~I 0-' ~d

_r-_,..i;.ll J!_r-..UI _;1-;-

..

~(~

~(1

---------------- ~ ~ ~'~I 2) ~

"'

....

::!

r::..-

0--------~0j_rA-! ~1-.i''~ I~ ;;J~ ~'~I~ .J1 J~-

~jj.:r-- <c
0 - - - - - - - - - - ,c ' ~
~

}~:;c c~
.JI

..:.L.. ...,.. ,I

~l>- J

oJ \f 3 ..01

....

(iWI J_r--11..)

... ..,

~'~1

~I o~-

}~(1

:.J ~~\-

------- ):...

,.. 0

0~1 ~}d~..::_.,~ ~l_r.-..-1 ~ ~

:.:.r.w <c

'-'- ..G

jl

~~y-a.;(~
/

wij;. J

_;'..J..,,-

..

}-:!~((

}:; J~ c1

,... ::

;.

e:: ~y.-----------

:- -"~:~ c~ :.:.,:.Jw c1

4..;\.k.ll; ~ ;;J~ ------------; ~IJ(_Ji ~lS"_,..;., i.S~l i _04

II

115

o)~-1 0\jlj.~ r l ..L>-i Y' -iJ.r-(l'~\ j-WJI Jl ~ J-"""L:ll J\ _? ~ y<JI

~I_; J~ ij-)1 ~Y- ~ .~1 0~ )~ .)1 ~ ~

<Gj.J..;j

~.0-1

~ -~JS' j>-~ A_.~\ jJ..UI ._,j _y>j_?~y<JI ~~


. o..G-1 3 o.rl ,_;

.Js- ~WI ~J

'11J

_; ~)1 JJ..UI 01_; ~ ~~

~ l.r- , 0 L. _,.1..1 I j L>..) l : ~ L. i ..r-"' ~ ~ .f' _; .r::-:--- ~I .)~


. ~) 0\.. yl.J.I ~ , 0\..yl.J.I ....~ , 0\.. yl.J.I

1U:. ~~ ,_; .uL:-:SI {

!.5 ill ~U-1

.:;LS'.; ~ _,5J1

,_j_L jlp.-

J)i

,_} :\-::-iJr~-Y~I i _,l.JI ....~ 01_; ~ y<JI ~JL! _; ~.J.;li ~I i~ . i \ i 1 .


. ._:r- _r:-..J I .).;J I ~ I J..;

._,..jL:J\3 ,-s_r>-1 4}_,:--(.; ~~ .f' t_r-1 ~~ 01__,..j~y<Ji4_,J_0

_)l i y. y

.:l b _;

01_? .r::-:--' ~I 0 ~ 1.5:... ~ . I~ -lo ~ 0 I_? .r::-:--' _,5j I j ~ ,_}

"iY-

J.s' ~WI

J/-:J ~J .:_r--:- ts ..::....:,_r-:,1 ~ I J..: _; ~ y<JI ....~.)> y

~ j J-""" _r.S'tsJ 0L. yWI ~ ~WI ._,j ~ _r.5"tsJ ~ L. J_.~


... J~.J>y-.lrJIJ

~WI,_} t.rJI I._U .f' _/.r"-" ~~J 01_? ~ _,s:JJ ,_? Jt...... ~WI_; ili;
. /_r-o ._,j

._:_,;_J . i \ ; i v ~~ ,.} . L:;Ut,

l.l. 01_; .r::-:-- y<-li 4

_,J _0 J~

_;

J~~~

_;

~~

. /_r-o

r .Js'

..L;~ C.P (WI) 1 0J~1_;

,/~)1 ._,j i j-)1 il.i.; .,::.,1}.~~ _,s:jl ~}~ ,_?_r--o ~u ~_r.ll ~WI_;

. ~.)~I :(.,.rJI ~~

116.

~ _; r.-:-" _,...<) i ~

1 ,_j~ ~

--

~~I_.}_; r.-:-" y5' ~ ~-

~ r..

..G-1;

~~

. .:).:.w

;;_?

~u, . ~\..!

_;1_,_)-1

Jw1 ~ _) _;;.); ~~ _;;.)

~ ~~ ,y. y

~_;->I --,..JU,_;

;;~.:.I J~L,
-~~. ,.\...b-':JI L..
?<----~ _;i.J.-1
. E" \
J

.....,_>-'} 'J~ ~ ,~1

J _0 ..,.,~\hll)

,_1.1
~

a:.__.';JI

_u....,. .__ji
>-L.....::....... '11 J~
.__

.r.....V: ~ 0~ t: ~
( .. i_.WI

117

._,:jl ? I ) . ) Ul~ i~ j\ ~ _p:-_;, }_,..J-1 I.U ~I.J..: ._} :~I


n.~

._:..,l_r.-- ...:.,')l;

... .h.Qj

.r-..u

~L:--.:JI .y :i..Y~ )..UI ~.u ~~ :~1 ).) _r-J...A

J"' b....;.\ ~ ~I -L:JI ._} ~ ~

\5") ;;_,._,o I_,;..-

.._::.., (_; ~ ~

....>..l:>l ~~ ~ r(.;s" _r. w y.S" ...:.,)l::.J\ ._::..,1_,.:-.-JI ~.u j)\.>.: ~I


~'..:Jj.) ~ '.,....
~ ,_j_..)
. .))Ui ,;.l>...;\.u ~
-'I
...
i._.; ..

j 4j, _\1

~.._.!)

I\)).)

....~~~

............. :~1 ).) _r-...l.A


~1-~,._S",y.,__j.,_..<J 1... , IIJI...U:o 11,-_.J..,.L..J\.)~,..5:' ~- ~\i
c-:I
""' 1.../.r- I
J"'""' .r---'
" I ~ ~I
~

~~\.)
I
. ../
............. :~\ ).) _r-...l.A

~ _r:-JI

J).)

_;~ C: le-i#~\ ,JJk..ll t_lyl ~\.A: ~I


............. : _r:-JI ).) _r-...l.A

.JJ~ ~~ o-'-l~l ~<J1 ~ Lo J :;,_..)L..iJ\ ~JL..:._. ~ L..: ~~


~ rWIIh j)\>.. 1.:> )..L.ok

. . . . . . . . . . . . . . . : _r:-JI ).) .T- ..LA

~ ._:..,l)s' J u JIJ...A .y .:.,~_)..\ '-:-'l:-=-U ~L.a.; ~ L.. :~I


~ ;J.J+--!

j-.--JI

.JJ ~ ~ J- jj\J

. . . . . . . . . . . . . : _r:-JI ).) .T- ..LA

118

'

'

~l..,Q...ill J ~W11

"'

~;

:;;

'!j

""

,...

"'

:;:

VI

"' "'

Jl-.;~1 ~) l..JS. ~~\ j~\ ~ -.ly-+ll

y ~u ~
::;

..1

...

"'

;.

J J)LJ.I ~ J -.I~ I ~ j
....

. .J

t.:.s :.:.._t ~I"''~\ Jl~


..

....

~1-'"""i Jl}i J ~J~ J ~fo


...

"""' ...

._:.,\jJi

"'

:U.r..J._

...

....

~ J J/LJI J

~~ J -.GlJI J~ ~ ~\..... ~# ..:...;IS Jl_r-kjl dJ JL>....


'

...

,;:;

. ~ISr J

...

.... "'

, ...,_51_,5'
J i ft :_r ~ ~ -.LUJI ~~ Ji ~).:JI
...

...

,..

...,.,...

Jl-...i'il
~i
..G J~ . ,iJ
:.:5 Ji Jl~---.ly-+ll

.
,...

;.

"

:.r 0~ ~-/~~ ~

...

J~)..6 /.A..l~ .:>_,.!WI

'

J c

...

>-J:" ~i ~

;:) ....

...

,~j_,JI ~I

,..

,;r>-L.JI -.1~~-~
.~1_0~~~1

. ~~~) ~~~ ~~~ ~)lhll ~~~ ~~;-~~ ~ ,

~1;. 0~ .CJ~l,:, ~ .:_r- JL.;~i ~ lo~ ~~


::;

~JL;.. jWI y

VI..-

,...

VI

::: :!:'

....

"' ::Z

,..

.. ,...

-.LA.iJI
J

;...

a.., rl>-..;

!)- _} ~~1
,..

:::: ... ,..

::

.:>

,..

...

~\..2. 0~ ~ ~LJI :~}~tJ}"-"' JJi ~i ;::...;yc,

4-i l::-J\..> ~~I~:":"\~_}')\.,.\..:.- ~i J~ c9..uu tJJLaJI ~j :_r

J~

/..C. .} ~~~I

0 )..)

lo.L:..v . i \

a. o V ~ ~~ 0...~.>- . ~ /~1 ~~~


. .,_;P/~1

....

-'

...

-.~1 ..UIJ '-;...Lb..;\ J. i

....

...

,..

\a. oA fl~ .:_r- i

....

....

...

...

\ .} ~L,.:, ~ JJi '--J.k_;i ~

..

....

...

\".}

\ J.;!~
::r-/~~
,~__....~\ e:J;::,.~1 ~.:>IS ~I~ ~:J ~J )~~ Jji
. i \a."\ 1 ~ ~~ JISJ . ~\..... :_r )5""\ _r-AJI j j
. i \ a."\

..GJ

'1-

... :;;

... ....

"'

... ;;. ........

. ~~I~ JL.;~i ~ y J ")U\..2. IJ# ~LUJI J~ ~~ ~ J# J

:_r -.L.a.....JI J~

J--,. ...L...U .I~ -.L.a.iJI Jjl- :_r Jl-..;~1 .)Ui ...LAJ J


'

'

)w~1 J.;__.k y ~ ~~~~~ j.iJI J ~..u.-1 ..:.>'i~'il J

,o_r.!-S""

~ ._:.,ljl::...:SI

. o..G-IJ or"i ~ tJWI ~_; J ~~~

119

._}~I o~UI l::jy ~)> ,Jjl ,_L;. .Jl ,~ -J.'~II..U j)G.. y


. ;;_;_,lJI ~ly.l

~L.I..::_,L._,.L..-.

.G;-J.:;

js-

~\ r l ~~

j~ J ~I y p$

J/li

~~

js-

. ~)...w) ::d~j t-oJL! ,~)...wll-'--! ._? ,~~-~~;.:~I


1 .

,W:-, 81, Dw1 )L>-~1 ~'l .J~ wl:.ll, J:~1 .J~!

~_.I

..

-.u 1 4......a..::.r--''
-. _\I ..
'-" J?l.!
II

. 0)) .

. ..::_,\jL_:SI.; ~ _,J _,.:--.UI J ~I}-~~~ ~1)1 ~I


.

~L;j J ~~I J ~.) ..::_.,~ ~ y ~ ~l:LI ~\

~\...;:,:
._,., ;;__;_,ij
J
0
.

..__J1....,1
. ~

1 . I , u-~
~

~--

.L>-1 J ~ ......<.)L.JI ~~
.

('""~

jsjslc.

~
-I
-.
. . . ,J
' ..__J .) _yu...-

. ;._;,~)\ J~\ ~ ~LJI ~\

js-

~\j ~~..: ~ .J r~ -G 3 ....::.~ )l..:-->-1 _r>-T _r:.-.:.:, wL.ll ~~ ~

wL._,..wl

o.)~

Jy<:,

o~"~l ~~ ~\+ ._} J -~WI~~ J ~~


. ~jy JL.iJ ..r._rdl o_ri_;

~ ~ o~l ..::_,LJ~~l: ~ 1.,.JI ~

1..U

Jl :uL.o~l:

.l;~i ;;_;).. j~

:. ~a:~ Jl t=_ri.:-ll

JJ~\ ~\

'.5~ ~~ ~~~~vi)?~ ..::_,L:--W:


. ~1)J1

120

~~ .JI_y

~ '..::_,Li.,L..

"-.l..:_.../:11.

.J--'~ .J3;>-T J ._::.,~ ~) ~:11 .J~~ --,.;)Udl)

( :i..:_r:-":11 J :i.U...../:11 J~l ~ '-,)~A.bJJ U...L<Ji ~)-1 .!.1_;:-; J ~p


jLJ.I .y

~ JD ~ 3 ~ \ 1 ~~ .y ~1

j~'JI. ~ 1,_,l1
~,..,.;?

..G

; \\._,..
.....s-

;l_:_j L.;1 :

JIJ-.--'

, ;;._:-../,_;L:JI \,..:)~I,;, ,~1 ..l.JI 1..0, _j . u~


---~ 'i
0
-

...1

_J

j)L_;..\,

-'

c}J-I ~ 0 )-'-:: .JIS ~L- ~ ~'ru ~~).:>"~kif ~~ 1 ..u.., ~IJ-1..:

~ .J1 --l::_r-

r. ;~1 ._:,LS? I ...>-L>-l ~ .J'JI ~ 3 ~ L

.:;~)--~ ~I..U1 3

Lol

o.:>~? \..;\. A..UWI

;,~

~ 0 1 J ;;_.IJ..lll .!.1_;1 .J1..b~


\}~1 I~L,. . ..:JJ~

... :yi_,.H

JIJ.-->

,.~":/1 ~~J ..l...9 J. ~~ .J~":ll ~iff" --,.;l,g..:jl i f ~~1 \.;1:


-

~)1 .._....,_(J v~

~ -.::.....,j\S .../; ._:,I,;


"- J.l . ~ 0 ~:<,"' L..C1 ~ '
...r::--'
\,.,.;>

. ~ "-

..G. ~~ ~

\1

);,\.S:-1 .J1-'-"-:

'..J

,('II

v-~

)_J-"-!. L,. jl.;:.J""

..s" - - CJU-1 ~ .!.1~ j.A> 3 , __,] .J~ I~L.


. ~LJI ._::.,~~I~~ i f oJ~ ~

j...-) . -.J')I

... :yi_Y-1

'i.r.. ~L./:/1 ~I._::.,~\._,..~ :i..:~L: j ~1_,..:;...- ..s:-'1): Jl_;.....,


~ ~ ~_; ~ .. ~

Jj j

...>.:>'1.;1 ~ ,.._,:;. ~~ _;-~i .Ji ~1 '1 ~1)1

... 0r':ll t"


j

-..5

I ,.:_ ,\

l,._

('I

._:,I...:.....,...
J

o'i.J;, 'J (:/1


J

._;li, ~ ~k j_,A-; ? J j ) c}:ll

, ...,._' J)1 .!.)...;\


.Ji ~ i$'I
J

j ~ \~l.,.
I--

... :yi_Y-1
121

: 4WI
:.

. ) -.::..JUI ,JW\
~

--

"'

.:.r~

J ...;

o)-

:;;:

,{

""

wUI jJ...UI , ~L.dl

"' . . ,.

"

-J

.b-'1
/

V1; /

J ,.UI :."-' ,._..L;, J


J

..

..;:_,1~1
/

- ... '-...-..-

~ ,!j~

~\ 0~) ~~I f-~1 0~

~WI~ :;K.J1 !~:\ :_r 1-l;~ ~Y- J~ ~_}JI ~WI

'jl

:::., /

"'"

.\..:):- ~<~\

:::0/

{,

-" /

{.

,.. 0

1 Jl L;_r. ~/.JI ~I :_r t/_r.ll ub}l ~

r\ ~ tr- r~ Jl ~/JI ~)..u1 ~~ ;u ~_;


.,

VI

'))!:;;

,,I

...,

. ~.? J -o_r-.5" ~~ ._:..,L...k.;._., .!J~

. ~WI~~~;:,_; _r.-5'1 ry)l ~ 0 ..Ui ~~.il/~1 $1 ~ _? .L

. , -:.rrSj_1 cLt..:.\>
, ;~I:~
,

. ..u_, Jl ..u_, .
:;:;

j.

...

J5' ~.:l~'J\ ~~~I~~


. '-:-'\~\ ~ ~ J.>- :c_, ~~:~-' .')1 ~\ '-:-'1~1 ~ ~
-~~ ~')\;

""

,...o :;;

; :;;

; /

-~~~,~~~J~~W\ ..... ~1

~~I ._:..,1~1) (~I) ~~\ ._:..,\~\ : Cr" ~\


/

._:..,I:,_,JI

j~

'-:-'~UI y J~ ~..u J ;~..l)..l

'-:-'_,-:ll

~J_,.W.. ':J_;s-/;,_ ~

. '-:-'_y-::JI _:J::-! ._:..,lj~\- ~1j) f..j,:, J ~~\


/

/ /

/ /

/ /

.0L._,5J.-1 0~ J;-Jy 3 ~

_..:..>i:.U,Wi ~t..;l ~ JW)I J~l

!J; '~ l1 ~~ 3 ~;':l1 ~~


-~~~\

122

.r-1w1 ~ ~ .)\ 3~~ c~; j\ ~_r- .:r- J5J ~~ t:~ ~~~~


~JWI;J~J
o ~ 1-11;

~-.,-:;_..

)_..o,_..

Jl.;f.

U-1.) ':ll;
~_,

~I ~.S__
~ oL~')'J
~ c
,~ IL. L,.j...w ~lS__r-J
II
~

;;;

c,-

_._,:;}

_.-c_..

.,.,

i _,.)I 1~ . )-:-JI jS' 4->J~ (:?' j.:-:-.- ~ ~ J ~~ ~ol_,-::-; ~~ J


:~ G~
0~;
..\.51~.) o'...J oL)\yl ;~
... _.r
.
....!

.)

~...

_;/

.loti ~-G:- i\.1_; ~ 4.J~I o.)~l ~ ~ ~

?i<-

. .) _)j }I~ i\.1_; ~~ ~ J (s.)le. ;.1.)1 J.) ~_)j !.\~

?i<-

: ..L:>-11 j~ ~ ;~; ~)

. ~.)WI JJ}~

v-St.;-

. .JI_,l1 ~_) ol_,.; ~ ~l.b . .J#j~


. oi..L.:..:....... .r..~

. ~~
. ~~
. (;~~~

4\... -

~~~ ;~~1 ~ '''"

:i..i~ . i~ o'il .J~

o~)\J ~~I :iS_r.jl : ~ ~}I

'''"

J:.S" _,ll

123

j ;_.5) ;;j_; ~

}~I j~l ~~\~}G..:~


""

y_;<~

U,_,kll

,.-..-0

"'

~0 ~_rail

~ JJ<~\ ~r-JI J_,_-S)


. j~~ 'J JG-JI !..i...t ~ ~ 3 GSM
r-lWI

::-_.-,.,.;

"

..-

--:--

.;

L.~ ~ Jy--5') "D_r..

J_r-JI ~~~~

. ;~')-I ~\1 ~ '.1~1 -.::./~ L.~ ~~)


.,..

J L--<...l......a..J ~ L:>-/ <...:>:"

,;:;

ftt f..C. ~ ~ ;)j;


/

~~ ~ ~~ '~j; ~ ~~- .. ._r-~1 ~j; C" :iS)-.::.1~


.._,

~ 0..\JI .r-<~1 _r; 3 -

._;,Li0 'J o; ,~:: ~G..,3 o_;.-.p.--<~1 y


. ~WI

0~

"

-::;

,;:;

~G.J\ ~ ~ ~,~~~ j _,-S)


j.

-;;

"

;;

: j_) lJ I ._.i; Iyt-l I ~ l__,.l.a-J I _r.J- I j ...\..9 klJ

. o~_,.h:JI

~);_<:j ~ L:>- _y
/

.- .,..

~)Ua;lJ ~~~j

3 ...
/

L.l;...V L.>_r>-1 (,.. ~_;; ,~LJJ) )_7SJI ilk.;~~\ ~I~_r:JI .. ~


~)lk.:-U ~ _r':""j )I(~_)-~

..

'

4_,J_r-(.; L:._;

.:L.j')\JI

'

j.>-\;) ~. -:_;l;.L.JI ;;_;.~ ~ ~~~ l)L;.

~~_n-.SJI :U\.kJ~ ~WI -~~_J~ t_J1~1

~ ;.s.r j')l>. y ,~u J~


/

"

;:;

.)~':1\

. rlhJI l..l,t -:_;~LJI

..-

1...5"

;u,l.r. ~ .r~ ,~1

0""-'W ~ i~

~~ ;u,LA_) !\)~\ ~ );.; ~

rS j

j y

.. L. L. y..

~li~~l i_ri-1 ~

~.rsr ~~ -:_;L;~~\ o..i...t


. ~ :;_.,~ (:7-J_;;

124

'cY

,j_j_,; J 3 ~ j-.........J ~ o~_,k.:jl

yl~'jl

'--

j~l ~~

y li~)...,_:SI -

: 4)l:JI ~\~\ b-'l


'

.~l .. 1- II',:'
j

>--- . _, (..; -.r-~ ~..UI oh

(-.y.

~~ Jl1l ~~?
~:.

-:!

J;

{..

~-

-:.

~I ..... ._, Ul

II Jl

.r--r ~

. ~~ p

'

---

; "'

)\::._.~I~ 'f~l- 'f~l- ~~I !J'J4:--<~I ~ ~

. ~1
.

l~'~:

lh

~ .i..,i_;_JI _~~~';}I_~~~, ...\.>-LJ

\.;j

oWl_;~~ ~1))!~ ~ -ll:JI

'

. ~-)~ .-' .'::}1


~

./'

<~I,, ~I ~~-..a.-;'11 j' G..


J"

'-'J

>

))

:.r j~ ~~~~3~'~1 ~- ~~~:;


. (..::, '1 ~~)~WI o~~j ~ ~L.:; ~..J-1 :S) ~l...)
\Y- Jl

\Y.

'

'

. ;- ,1; '1' j_u ;- 8)11 ;~t_; j


-:;....__..~

..

__

. 0~_;J)I ~ 3~)JI )1.:.'<JI ~~


. ~;,(I ~~I
.

~..l;LI )~'}I;~
.

,...

;. --~

'!:

J.

. ~lj')WI ~\_;1 ~ ~ ~J~I Aj_j-

. ..::,L;')Ui

~ ~ )~
"'

j.

rL...,.
--

; /

Jl- Ww1 ~~l.a_:j'::Ji L'/:il 0~~


/

. ~~~ '11 ( ~~~~) ~ _; f.!.L_dl ~~~j ..sY:, ~


/

~W-:JI ~~W 1_;)y.

j\ ( j

J~

--

:_,.t..:\) J"UI :_r :,__, \

t-.h-

'1

-'

<II

. "'-::----"'-' J
...

. 0WI J _,....JI

"'

;.

~ ~L.-1 .r1 ~\.k_,JI J

. o)-~..:.ll J~ ~ ; \ a'o:ll ~1)1 ~ JJ..UI

...l>-<JI

r.

125

. I~ ;;j~ )\........\.: ;;j_,..)I o.U.

r'J..ij ~l,.J.-1 -::_.,)\.;...)I ~


: oJ.:lWI ~).J

: o.:l _,.,JI (7}..!


..b _,k.:l-1 -::..>1)\.b :J'-" ~

JJ..UI ~!_.,.....- J\h. .yo o)lbJ~ _ri-JI : Jj <~I\ _,)I


.j~l J~ "~y._r/' ~_,.:-....._r.JI ~).-1

... ~IJ j..l:...JI J~Jl.i;_;':}l d~'JI, j~l J~J~}I

J.......JI)I ..L:>-L.J.I
;;J\..,)
;;_,... I~
{-->>LI : \.....'
,._,LJI

"--'
I -

>.

II Jl; '-"_;L;Ji

>

I.)-::"

II v._.

I.)-::"

jJL.J C" J~\ J ~~ ~W1 3 ~JWI jl.,...../~1 3 o~l ~).JI j_r5J1 3


..L..JI

'-'

..r J .:.0~1 jy...L j':; J/~1 ~WI>-L;JI 4-"JI~

;,__.JY.

. II:'}\

~)~,

o).0 j :.yoU\~~~

:i..:...o..UI o.U. ~ . J~l .yo wlL~ -::_,~L, e-) Jly ~


. ~I J~ j)G- e:o..L:JI ~ y:- J ~r-JI ~L:..JI ~JI.;TJ

J~

JT""}I . C..:_,..)

~L,_.i._.JJ J\.kll J~ j~'}l ~ )...6~1 : C::""'LJI i _r.:JI


. --~1

~~ o).,j C" ""'~.) ,_; .(.~ :Jy::1...>-I}J

C"

j..l:...iJI J~

jli::..;'Ji

~.:l

:r->- e-1)1 r.r-ll JL_r;,WI rr-1! .:.r-

:w-~ (,.,... ~~~. ~;.<~l...:r-..UI c~ ~~ ~ o}.;j 3 ~~ ~.r-<~1

-::_,'j._;,..J

~ 0L(..I ~ y. j..L..JI ,_} )-W~\ j 3 L.J C" j~l J ~~ 'JIJ


. ;;j_,.. )\ .,UL;

J~ .JJ1 0~ o.:lyJ.\ ).1.11

Jl_r.~ ~_;-!. ~ ~\.)

Jl jl..i...;..)'JI ~ )..6~1 :~ ~U-1 r.r.:JI


~\'\

~~~

:~J~)I

0.

'\

'\

126

J-"'-:-!.r

: 0~ _rlll jj_,.Ajl : ~ ~U'JI.:jJU'-! ~~ ~


:~~~ J~W
A

' '.

:o~J~W

~4_,.::$1
~

.:>~.) ~ ~._..,. r

o)LbJ~ _,A-ll

~-4..Gll ~~_,A-ll

...:,., ')\.; L:l ~ _,.LJ I

o.Jl.!_)J .:11~)11

~'J.8~j~~

ii

n
n
IV
lA

n
t.
i \

t"t

.:r-)l-JJ 0~ ._:.,\.,. _,.L....


j_,....,_,ll

...l.:s-

o)pl ...:,.,Lo...l)..l

.!.l_)~l ._:.,l>l.r.~

~__kJ..lll

I.U .y ~ ~

~WI.h....J

~~~r-l~

J' _rll

...:,., ~\....,) ~\.:.11

~l_r.-..-1 _;... ~ ~ .!.lL.>. ~

c::LJ I

\.

_)~I) .J)..lll

~ ~11 ...:,.,Lil_r.:l-l_)l.:=-~ ~ ~

\ \

._:.,(51_)..,w\5:JI

.)k j_,....,_,JI

\ -r

...:,.,LA.j..dl) ._,;;I..GLI

o.r. '11 ..:,;I}~---

\i

(.i...LJ..JI -s_;JI

~ LA..T- ...L.,a; )

J-8

-4_r.l I ~ l5:.,. ) j

L.a.\. I

\i

ti

:Cbii...:,.,Lo...l)..l

\ 0

_;--:.:.ll
J .8 ...:)_,.:j

..::::,;...1
-. Jly ':II

\i

JUb':ll ~ ~I __;kUI

to

~)1 ._:.,')lk..JI

\V

ti

) .........:11

\A

tV

~4-JI ...:,.,U\..(11

tA

..,>- i 0 Lo _,.L....
(_i \.k.:_r.l I ~~I ;;_y ~ l5:.,.

0.

.J

(..$"

[..J\.;ll -.}
0..W., jlk.:_r.ll ~~I.?f

...:,.,L;._UI

.uWI

...,..,wi
........._)~ Wl..!_) ...,..,wi

o.ul.:.....JJ Wl.!_)

~~._:.,~:11

J~l

"ti

o..w., jli::..i~l ~L.)

"to

}k.l.l .)1

I .:r

rWI j..A..JI ~L. J

0'

J'~

"tV

~ _)k....~ _?l.i.i

o"t

0.8-.} Jli/:11 ...:,.,1}.6~ ~..,>-

"tA

~I

n
ot

L lA a:..')\.o

J~L...i.JIJ j jJI ~ ...:,., ~ISJ

L;\.k.J
- -.T- ...s'. jli::..i~l

~L. )

127

~~l)-1 JY"\ ~ ~ i>.'~l jy:<-~.


:J::

~ ~ .Jl,:~'~l J! ;~ y-11 ~

....,

//

:;-;

~~~I _._:.;l,:l_re.JI [J.l:.A

L..5' ',....,L.JI
~

:_r \.,~)

,L:J\

'--""

(orU:.

~....

[JJ..;..!

~~

~"'

y:;.

~~l...LJI c./"

l.

~ ~~ ~.i. ~L,.W~
,

~ ~ ._:r-.UI .J\ ~ J (._:r-JJI J ~I

_j '~ .UI
l5 '-? -

rs::...JI ;._ '_1, .___;!>.ill li_., ~ . GLL1 ._:.;L- ,WI,


'-J

~y._r-)1) 0~ '}I J ~l:.-JI) ~ ~li)l ~k;_,-:...JI ~~~~

c-'-

. .Jl,:~ '~I

JL:. ~__;..-;-JJ-1 ~~ _H-! r

J .:.1 y.;-1

r '-:-' ~ r

~.ill

1.G :_,.:.. ;-...

.Jl,:~':JI ~J~ ~ i;yUI >-'J_Y> .:.\~ ~ ~}- J)S J .J...J.J_;

JL:. (-YI

j;J ~I ._:.., 'JWI j_,L:S:J J.5L:.>- .:.\_r) y ._!'? ._\] J . 0L._;)I1 ~_,.6-JI ~~ J
._:_,~I~~ .JI ~I. ~<JI ~~_,.All ._:.;~1 J ~_r.Jj-'JI ~I
~jJI e~ .siJI u } l ~ ~

y ) '.JL,:~':ll ~}--~ ~)ll

~ _,_JI J..~ ~

j__.? I

I.J_r-:--~ (-;~'-! .s~L:

~)L...~I

...::_j\S b)) . ~__,..;JI ~I ~1_,1 ~L...WI

~~I ~_rll c./" ~LWI '.Jp ~~ i)L... ~I

L,~L,_;;_yl J .......WI ._:.;~1 ~ ~ ~':11 j~

')U 1-4-J.

i;;._._,~l ._:.;k;~J

~ ~_,....; -?I ~~':II ~I

c./" l. (I

.~1 oj_, ~ i~~\ o~ ~ (Y

~ r-Ll'

128

e::J.' ~ ~L,_W~ .G. ':11 jy:<-~. y (~

N
\0

.......

--. ,

~'
f::~.

-L

~-

:;

'"' \ f}
~ - '

:f [;

s.

cr..

,:

["'

r.. ;:'""~
E t

_:~.

r'"

,t , '-~ '-"'
c;

l
.r
,t'
~ \.

'"
~

f:
C

-"~

~-

-~ -~

~ ~..

' .

,.

t '

.
r: '

s_ v~-

(\ ' .1'.

c . ..

'

T-

l-

'v_ .

~ s..

:___'

C 10 ~.

(:_

[~f'

L ";

~ ~ ~ '"~:r;: ~-L: ~,
v.

l'

E:

r;:

'~

~~c [
\, (;,
("(>

~.:

"(>

1.

'!___

'~

l-

'"

''

10

"l

' ;

-1\

"

t v[
l_ -~ t
c_' k
u\ ~r~

,J:.-

\..

, '"

'tr:,~

'"

'r

0>'

'

,' f

':t,

(:. . -~

"

r. 1._t.

t ~-. ;. C ~

'

f'' ~
~ ,_tb::.

_L

f' ~b r

f' ',~'=

C,

r' [ '" r:; .r~

-~ ~

].

'L.

L.

'~ l

r.; 1~ ~ :f.

rf:

:;.

~~ t-::;

~- ~

~:
,.= ~- (-::; 'e-_: -~- --.~ 't:,"
f :

c
'f

f. f ~ ~.. ~ :~ f_. \ . (
~ ~- ~ ( 1 "" ~ ~ '~ -~

C: ;, : ~"

l{ s

;:

.c-

ly_" ~~

l'r

~ 1 L ~ '"

.c'-'

1
~..
~-~.L

"(>

~ E~
f .'~L~

'r

1- r c~ -~f ~~,

'

r.

f~ --;:L f.~:' -c.

1.

l
" t'

\.

f.

' ~(:_

-:~

[{t

t: ('l. ({ . (.'

i_, { ~t fe ~ } ~ '<
l'
~ '~ t
t
-~
1"c

.t'. ~
'--

"(., l

':t

~f

r .
'

,~

c\
'f

:c

C"

,_..

t.'.

1.

(____

.~

t::

t.'.

f'S

f''.

~r:

t.C'

: A._.Jl:JI ..:.JI~I ,b..~


/

"'

//

;:;,

;;)

j./

. ~~~ r.G ~.G ~1....-_j'Jil ;;..JL.:::J-1


'

..;

.;;.~

:;, " j

")

.~_,~~..Jr

.)~-

._:_,L_.' -~I\

, .._,.: { II.)~.~ ~~1

i. II~ j$- .,JWI

._s..

c-v-

,_,.......-J,~-

.r:-'1

. ._:_,ljCilJI

J(~'~l

.)-..u..;_. _

~:~-:, ~~

~WI~ r'>WI ~~_;.Z ,_~ Js' ~ j_,~ j~'J..li ~~

.~~ _, ~~~ r~~


/

.o..Gdl

::.

/)

-;; j.

{<yj ~~}.kL ~~~;;~I~{~\~:~~~ ~WI


. ~I o.U v\..J

-"

j.

..-

.- ~

;.

;;: j.

~~;;~I {<yj rWI ~~~1

"'

~~ ~~

81

"'

;.

: - r...s--II;;.__;- y w1 ~- y 11 '-:?J> ;;...\.:>...:J.I l~-~~ '-';;~.;__.,


-_
.~;~,_~\ ~) ~b~,_~\ ~ y ;.~\ ~ j~

. ;;...\.:>...:J.I

{'~\

j.

~;:\1 ~~ 4J 3 ;;~\ (~1 ~ ~~~~ ~~~ F

j_,JJI

-0l.i
)

<H>
-s-L>-) ~ (~y..)

:Ul_j_;Ji 3

i~l 3 ~r=-U ;;~I (~1 ~


.o~l(~l._:_,~

~~_,J..ll j..WI ~~ ::;_.. -.:r-1 J_rU ~


. ._? _,_;JI

~ 4J ~)
....

J\..u)\

~ ~ r~ ~J.)
....~

j. ::.

J_,J..ll _..l.i.JI :3_,...l:....a.l


0

::.

....

j. / c:!

-~L.:--JI ,_~\ ~ ~_)-\.: ~)J..l\ ~I~ -s.)LJ

~)_: J ~WI~ y ~ _r.? y')L) ~_?'I~ ~')L ~I ~WI ~IJ


.L_?i1 K.
G')L.. 'Jil

ill ;(_...L..., ~ <:"\


(OIC)- ')L.. 'Jil / ~'.(\ ~ -..J;.:
- . .r.-- ~
'-2' ' .r-'Y

. ~}J.I- ,_~\ )J..ll ~~)

130

~I ~ J ~)~\ ~\;~ ~~L;.._;_,;)II ~~ ';: ~,. /~ ~) ~

. ~)~\ J_,.\;)

~; y ~~

!~!~'fJ ~~)1 ~1,_; J ~(~1

,.\j)

0~~~ ~. ,:' ~ ~~;..<~\ ~

~\ ~ ~; ~1,_;

"-0

.~\

~ .:.\-~

~?

.}

;.s

--.,-'.rJ-1 ,~\~;~\ ~_rll '~~GJ.i ~~: 0~ ~\j->'1 c.~.}


~

"

--

.:JJ3 w~ ~r:' ~~

.;:

..,

...

.o? ~JJ ~

~ c.::_.,\.;\.;._::,;)1\

.}

.;:

~1r1

:./~~ ~

.... ;~..-)..-

_.,

-----::

{..

. .:.\~ .} ~o~

""o

~~~~ '-:-'_)-1 ,~~~: 1

J/~ ~y.a-:JI ~.._:..

;_.:;:

c::-o__,

J:' :./~ .:J~L ,~


. t,j-ll:J ~) .J~:; ~L;..J ~1_,.J1 ~ J ~~~d)~~ o),)/1

~l;y-:.-11 ~~I I" .. ,y 1~ ~~

o~~

~;,_.;

o..-

..l'

~<~ l?'~ ~r ~~>. ,)\}\ J..>.i J; ~1 ~

J.J1..y ..s.1.

~I~ ~~~~...UI ~_rl-1? ~ ~.r" cJL.o c.~


~ ..:-.;1

~--

-"

;....

:.r; ~
'

crJ
0

'

)o_,-o~--)o"

-~),}i~

~~ ~~\S

,)yj

-r )1.:.,~)\

~l..r-'~1 ~_;.~.} ~-~ ..:-.;1 ~

~~U\c.::_.,\~1
..-

;.

~ /

;.

;.

"'

;.

j.

)1,

j.

,;y'~\.J~ ,y J ~~:.- ,y ~ <JL:.- ~~ ~ J ~?' ~~~ Li

~J~\

;;._.t;J

dl ~-ll:JI .Y

131

;. ;;

//

~c~

. J;LaJI J ,.UL, ~~--------------) ~/~ )-l1/

' ,

. ._?/~I

,_UI ------------------------ ') _

j.

;.

Vl

J ,,

"-'

. ._? J ~\----------c) ..:._...L>..J oi)..,_...Q..j\. j , )1 ~

~J<c
,:~

;;.

".

. w y.....::> J

e:Lcl

J?('-:"

~-,., -1i\
~-------------- ~ uo ~
/

)i -""~~-.r--' \_...., -

1'JS' (C
'r

jL~ (...,..,

jt

-:-

Vl

j.) ( 1
-

. j L.; {I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - J \j I

~, ...,
-',;

-! __ :;;

.J ..:._,}-:JI _

:.:. . .L;.J\J .c ,C....----------- o ,L..Ji; ;;~ '.~\


~-.:' ~ ,JJ

//J-

,-'-

'-'

.~\c)

:)~:1\<c ::t~:~c...,..,

-JPicl

('.a.Ii ------- ~fl~ ~~,~~ cLZ~ ~~~ ~ Lp1 ~, ~~/- _


.JV-1
~ ~~~ ( C
~ ~'.i; ( '-:" ~ ~~: (I
. L...J~

132

--~"~1 ~ ---------------------

~L_.) '1

v..

'-:-')\.bJJ

o I..
.-~ .._;.s- .._-;.).
II;;...:_,
-II
.. ~
.. ~

~.)~I

j.>-1.) ~~ ~0~

;;_,<..L...J\_,. ._j _.~.L.J.I

o_,~,IJ,
_J

1-~

._r---'

~ :i_.ly.UJ ~~J.) ~ ( ,.:_~ 3

oJ.JJ.}~ ~I JL..A~I~.:V,~J~,.:_~I)I~. ,.:_~~.r-JI

. :;__<..LJ ~ ._jJ WI
. ~UI .!.\JL. i . . J:~ L. 3 ; ':J~J A o. : ~IJ..\..JI ~I~
W1JI 0

..~~

j>-1.)

~WI ;<CJ~ ~lkJI ~ ~--JJ..UI ~~ y

)La..;

. ~-~1 oJ~) ~~) J ~~~ o?'i.JI; --~-.IJJ.JI ~I)


: ~_,.lkll ~~.)~1

. ts--'.:q,
o.)l, ~II , .))UI o.)l, ~.
-__ r..~ ~I
--~
~

:q

o.)l ~ 0 .... <::.__


~~
~

: J y.-ill J, ;f:-

(.,_r-J I :;__<..LJ I ~ 4.!

._:,;J I ~ y l:J I o.) y_:J I J_s.. ~ l_,_ --,.J l.kJ I j y~ j l


.~.)~1

. ~'~1

. wlJ-1
.

J_s.. ~-~I~ ~yl:J\

;;.b. }I~ --,.Jl.kJI

L ~ j y~

j\

,.....6'_;~
, '~".)C,, :;__(LJ1 i\.h; ~~:-~
>1~-f\_, -~>.:~: j\, Jj._1 .~ -...Jlh\1 j C:: j\
../~
v
.
Y'-!.

__

.~ n
1- , , ;;._,J\_j ,

,_;-~J ~.._-

~ ..LllY.I\ ....l_;,...\

v-

J.s- ~~ ..L:.r- ~1

:......1
, ...._j_lj\
, ,.._...., ':Ji : .__jl.kJ\ ._s.. ~l_,.. I- I I
I

_;I

,_;~
c~~ ~ ,:i_...J...UI ~~ ,~1 ,.)J\.;-1.1

: j.-IS:J~

:< 1:~ li ,y j~ j

~_r.ll

;;.;JJ\

j\~1

J) ~? ~_,.lkll 0\.)~1 ~ r>~


. [.J\J..I

~ ~.)~I

: Y' 0\.)kJI Jy.-il ~~:;. ~~


.... 0 )I

:.)WI ~l_r.-JI

.).s- 01.)~1 C"

j.

j.

0\.)kJI

j--_;

133

. ~Lll ~~

d.Yp :W....I ~ y ~.~I_) ._,..,~1

,j:!

0f':'-'. )_,.J-1)

_)._I_,...._. ,.lk>-'~1 ~J

:.-:>- Jk:.-c:-> y '-:-'S\..bJI )L:..Jl_j ~ .)l::_..:~l JY


( .)_,.J-1 I~ j)G.. ~ y .:y0_ u=JI :W....'~I ~-/'La>. ~~~1 _;I :W....'~I
iWI

~.-...ill~~

'-'

('""'

I
~ .r--"

I . -

-II 1\L:JI

'-:?

~:__~1 i~ ~~ 0~

~ 0 _r---ll ..:Jb ~ J ~) _;.;

,_,r r5 _;

.r-q ,_,r \_. _

J_,..C ~-

~ JJ-1 04}_y.-<..:JI y ~~ J L. -

~ ..:J..U, _)~)~')II ~I

y ~~J

\_. _

Jy _r.S'I y I_? _,..).)1~ y ~\.5:..) y ~~J L.-

! IJ# r-lWI

~~rJI r-lWI

~(_,.)l.,.. 'jl J_;..UI :__'":! oi.J')WI ~_,;..;

~~J L.-

..:JJ..; ;;)-~ ~ ~ r"Wl r-lWio~ ~l0..~.>-) ~~ ..:..,)_;~ :i.L<-..::J.\

~$ oL:-;Ul _) ..::.....;\.$'

ll ~~ \.)\.:.. ,_,r ~

,jl-_j~l ~

~ 0)\.,...... _r.)i ( ..v.......i) jl-_j~\ ~ ~L.a..J\ i~' ~ -

~ j_;JJI ~ _)

j\.S:....Jl J~:J\) j\.S:....J\) y ~~~ \_.-

~J_;..UI i")WI ~~_?I i__,)l fo._ y 0 ; L. J ._,..,)-1 y j~ ~ _


~ -l:!..l:i-1

~~_,....:~ 1 JL~

_;

JJ..u' rlk.JI y

~ J 1 ~~ 1 JL~ J ~ JY~, ~

~ol)riJ' .)L>.il _; ~~ _; ._,..,w1 JJ) y

~~~ i~ ~

134

~~) ~_.

~~) L.-

~_; u=JI ~~ ~~~

,_,r \_.-

-:; .- J.

VI

,...

'

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..)I ~
....

"'j-:'~".-{"'~"

,...

.... o

,...

"1_,1. .:.JJ'-"-""
,I I I'I -

q <U..J..

....

JJc.1.

. \ul .JI.) Jl) .-l:!_...L.::. --------------------< __,......::..1,..

...

...

.... J

J~l...i;

;{,

j.

... ,..

u"l.u ( ~

J:,L:..; ( .

,...,...

(1

0-!

,..

.-:.r.!'l.k.~.u ~ t_y.ill ~~ jlA.JI );W ---~ ~_r;JI ..;:.....u~C.:..~cc

~c~

;~c1

. .,_.'.{.,)) J;J.i -------------~ J~ 'Ji ~lkL ::.:.~,.. "'

"'

... ...

)~I ( ~

r-:) ( L
. 415""1 j.;;

...

,..

"'

c....

... ... c

;.

;;,__,._1'~1

;-l_,..;i

'

.\-

'

'

lc c
~

..-

ih ---------- jJ.)

j.

0...

....

~L.._,... ( 1

--------,.--

-,.

...

'

....

0....

~~l.:r-'

'

~c.._,

~U-1 ~/:X oU')L;LI


'

...

~cr

J:-- ~Lk...... _,JI JJL..::.....;::.

"'

,...

...

j.

'

. .:..11~ ~1 ..,_;~I
...

c..-

...

::.

...

...

...

j.

... ::.

~ ~-'.:.)\ ( L ~k ~~:\ ( ~ c:' ~l....JI ( i

. L..l.C '-'......;..-'.:.)\ v~ ~
;- L::... 'JI ';;JJ---""
---,.a..,)\~\-----J~
v . -.

Jk-- ~ cc

y -- ~ c~ ~ -- ~

cr

~~------ ~ ;1j.J-1 J ~y j ~!~~~ J '..:..J~ :J..l...A ~


. ~-p~
:f\ . '~\

~~ (c
...._;.;jill~~

-----::.1

~) <c

/..C. (~

J~ (i
~\
'ii- )~\
~\;..:.:..\.. ... ~YL.
...
,..
... ...
....

~~ c~ ~_;.. c1

135

o.J_,..J:....>~

C, /'}I
-_.;_;

, II .__, 1 I

;J' LiJI ._, , __;

~_,--...-

.._;

l:.:r J ~IJ_?

. ;, _,.....:'11 j.)-1;
~I J..)La..:>- 'jl ~ ~LS::.....

._y-;-

;, .A>-j

~.r' l_r.--

~::r..J
J. ~ ~..., ~
../"l.,..._

: ./'

4-! ~~

Jl..l.l:JI . j~

~ \) \\~ :~

L..__.

.~t)\Ot)~\\~.~~~~~ ;;_;__.~f.~

-" L.a..JI ...;---1~,,J

I..;>)

L._,_1.:;
~""""'~
~ )-! JLC ~ J~l
1:.,
. - J-- _F J
./
...;----

. ~ -,. ') ... JI_J>" ~LS::.....

;,.J..>;. j

h..lr-- ~....v ~\.;:.

. ~I.) I; -.::.A,WI J ~I; J;,Wl, ~ ./'; ~~\j Lp-L.


j")\.._::,...;1

~. ~\~~'I';;_;__., J;-i..ll jl~'il ~ .:.L?

J...;......y. ~

. o~l (:il ~ _; 1~ ~~; ~LJI y~ _r..

d; . \\ i -, r ~ tWI ~ :;L.__:_,JI .UUJI ~ y. ~


~~_;<'}\ .. ~ y ... J.=-:-r-1;" r--~ ~~j~~ ~K... ~ r~~~ J>-;,

-.::..j _,.ll

..:JJ~

c.__,:.-:~ -.::......;\.5' ~I_;''}\,_~ ..u._; J ~

r~

.:_.;._~ _,..JI ~ 0

'J ;G._,.

;;j );,

~ y. ..::......!LS' .:_.0L...;__,JI

o~ -.::......;\.5' ~1_;<'11 ._,..,v,~ ~. j")l.i..:;...... '}I

.~)y

l:-!..r" .)) ~)

~~~; ~1/'11 o..U

.:r- r

~ ;;JJL>._,. ~~ J _,..;..T

_; ._,..,~1 J ~\ ~_,j-1 C: l.::-:r ~~~~I ~_r;JI ._,..,_)-1 -.::.....;\.5' ~I;_,$;


~ \ ) ~ ~_j-! \...

rf' . \\ ~ ~ \ ; _;__., J-,_r.l J

~?I o..U y

....,.,~\) 4-'~ ~ ~__,..;...;) '-:--:!.i,u) ~ J__,..).. ~ y


. V,;,L.a.;;_;'j
_; j

J~i) ~~

j .J,L....:JI

136

........,..\

_;

._,..,~ \... (_f.J

_yWI J\....JJI J 0l.....WI :..r' j'JT 0~

r..ll: .. ~ .); .:.L~)

J...;......

y. _,..~

I"'";;,_:_,
:.1\ j ,..l]\ ~
,._,.) ~I~\
....;..I,._,.
... _r~~
~
uI .L:.J\ jJ\..,._;j\,_~
..

_I

..........

_;

\.......

3_r-~\ ~) ~_r-\1 o_r-~1) ~ 3 L.-.JI ~\.;1_,:..\JI ~

L_/JI

J~l

. ~.lll) ;;_<::._. ~) _r-;:><:11 ~)11 ~}I j_r--o


J' ~ J ~JJI J ~~~

~~: ..:.O)UI ~~~UJI ~ _; ~ ~_r-\1 ~}I

.l:~ ~-<'}\ _k):-1 ~1


jt., ../, 1,.JWI '-"'.,_. ~-I\'
W

u_r;. J\_r-)_; ~_r-\1 cJ3-I j ~~I _k):-1

>)WI' ( .J ........ ) _,~'~~I~ j;

I'
-~

__j )-....:JI

~._.._-

~L./:11 ~')L.. ) 11 ~\.....:JI

"-I 'JJI <:11 .JIE '1 j\


J

"-1) 3_,1~
"II . I~
J
~

I '
-~

.J~ Jl.illl L....A:, Jl~~~ .JI..\.;, , ( r)L...JI r-~ 3 -

L....A:,I J ~,_; ~
J ....i, ~...LL
"' _,~

._s..
I;.. II'~~ ,..._L.....,.
V
~ "-'
\

. r-lWI y

jLS:._.,

r-Y i)L..JI)

, ,..._L.....,.
"-' ~~
, '-'J\....L:JI,__,~
I
v...
.
J

J_s- J _;-T J}.9 ~~J ~IJ..\JI

1,_, k CJ- ;;~


"---- ~L.b .:Ju , ~ -~ ~ '11
E

~J

b-

.J

.-:f'; ~\j

__;

j\

__;

,J\.S::.....JI .).)..;:. ~
.,.... "'...JI
_L..,. ...lL ,..SI
.........,
\...1 ..
\

L:._,:l ~ ~ _::.J......il ..6.,_;


.../

J ..._ij

II j J.._._:._._,._,
~\ Jl
- .__
;

_j "'.

\.S I ~

. L-..._;
, ..\) J~
..
-J

.-:f' ( Y._r-ll

IL..JI

.,.....,

c-- 1 1 r' L~
..5 ~

_) jll ~ 3 ~~ ) 11r-1WI :\.k.:IJ 3 ~_r-\1 ~lll lpo _? .:U ~')L.. /I r-lWI


,

... ~')L.,) I
_sjjl ~\ ~-' '-:?"" _; o_,>-'J1) l_:..;..lll

J
3\J: ;~ _; >-~ Jy-~ .JI ~ ~---L>-_; r

oJ) _,.:51 y')L /1


J

;C<'}\

~UI J ~~ J ~~ ~
.~<:11
.

;; : ......h.JI ~1 3_r.J~ ~ L.

~ ~_,l...,.._;;_s..l) ~
._..~ l_r.:/ r-Lll

.J\S

,.JWI
I

r-.s.- ~~ /1 r-ll..JI) ~~ ~_r-\1 ~WI

w.... ~ y ~ y) ._;lj\.1 ~ y ~

4-lt J

~ (1~ ;;~ ~ .J1

J-'l_r5j~j

( ..4)L.. /1 o~l
.,:.IJ..>:-<:1\J,..:..,..j~)

137

Jl~~) ( ~~~) ~!lJI ~I) ~~41 ~I y ~_,..,..ll ~~I"._~:'~~


~ '-~) .L~I '-,:;;/~1 ~I)~) j-") '~~~~I
~I _)l '~?
..
~~j 3 1'-.GG) 3 ~_01 3 ~ 3 .:.>:..U. '"'~ 3 ._,.,~1 .r>'-! _)l- ,~~ J}1
/

-'

,.,-

;:;

;; "

--

"

--

0 _w1: ~. ~L_j~l :-.::_,iJL.a.J-.1


. :~,~~<~1'
.._,.,)'
\.11
1 J
....~

!L' LJ.:,jl '.,;L).I


__.~

._.

"

::.

"'

)G;

;:;

~}1 ~)l ~J~;

--~--

:;;

v1

--

"

~;k-JI ,J\.,;))U--'--+-" ~~I

. ~~ Jk.Ji; Jl.;
;

_yb }I

' v.~'..GI)' I)~._..-,.o)'1....1';._r-:l.\..~ : ~


~~'__.,
.. . L ~ ..UI'
..-~

_;

;)..;~1 ~I jS'I)I; ~L.ll ,;~j''..i.ll :0)\..JI C~l JL.'~I ~~ ,y

'

'

~_;,...;..~,.WI J ~~ 3 ~1 wG-; ~ _; J ._.:; _8) wG-; _?/~I;;__..__.~ : JC\


~)L.a._,-~~ _ju;.

G?
~

. w _d.; W

'

~.:.:.:_.:
~

"" :;

~r<~~ ~~ 3 ~~...u...,

J
:;,

"

"

-::

J : ,~~<~1;

;;

VI

~ ~L.aJI ~I;~_} ~WI J......JI ~\.':...\ Y' ~-l>-

Ji'_ y; ~I j ~I j ,_I~~::.~ fo:_ ~_r.JI _yb }I J\S b:JlJI _r.>~ :;__:'-eJI ;~\.11 ~..:u

4J d._) J) ;~ ~;

~ ~;) 0\.b~l ~. r

->2_: I wl.~l

L.

hdJ 1j-") rrJI

~ _,.)I ~_r.ll ~}I ~ . :i..~.k_;ll oJ~l

. ~\3) _))~~~I j ~\ J
~~ ._:_..llj

:~

..,r; ~~ ~ ~~~)

~_r-ll _yb }I J PI~

\~ ~ w.J...>.L.. (.:~1 J;JJI

~I 1;~_:.1 j~l;.'jl. ~;..:...:. J ~)~\ J ~_r~ ...::;l..uoL.. j.;l;.'j


/

--

-'

~_r.ll ~}I jSL:.__. ~~ J

;:;

o..l>-1; oh

_:.1~)\it_, ~~ 'J ~ k

r-M~ .:f

. ~,}JI; ~_r-ll ~ }\ ,:_r;-: ...::;\j)\j..\ ~ J

138

~...\...p o.r-1 0,.1~1..; ..L->-1 ~...L.p ~ t_r:--.'~1


~UJ 0-" ~ ..__,.._1}1 _; ol::-J.-1

"-!4-i ~ ~

o~l ..:_,G-I_,JI r.S..~.>-1..} ~ ~~

J..;j\~1 ..:_;l!l:-JI ~) J~l) .J~)I) y.._JI )~1 :~1 ..:_,\j~J

..:_,I ,L...,.., o~.../


o ~.1-11,
__,.

~..u

..

:::;

...:.....;I.S

L .ill o~-"
:.....L:>-1,

..::_,~,

........... -

J.c

.--

0 j,jl; ~

4..A1 ..::_,~~

c .-

j ;_rll

LAL..-.;1.) ._,:jl ..:_;I_;~ i.JI ~ !.\l:J, y

0 \..;~

~r

jL,.J-1 .J1 j..L...;?I

\_j L..a_:,.. ..__S


-' j
0 ..,/

J.-<>o->-~1

..\.L!-1

l5'

.::_:5 L.

..L:>-1

j L.,_,...-..~ \i

:.r- c.r o~ ~
0

o->-IJ..l..)l,.../ ~.....",....::,\..\.I
0
...;

...IV.

,.1~1

j~ j~l j\..S'j

'-,?)-~1 u.,~
.........;...

.JI.S 3

..::_,~

(::'

J/~1

_r----

_;..'~I

...::...L-.)

0 0 0)

....;

J) J

e;:-:)1

..,/r-rI L...,.,._,00 j ) ~

J)..L....>-1 ~..l.....;?

~1

~
i..,.-J

j~l,

~,..;'_;

oJ\..;j j 31

..::,._jj j\..5'0

I-L:1

i _r.:-11..;
..__,
- II
0 ~

I :L lS
.y-::----

~L,.._j3 ~ ..::_,~ ~)-A '>~

oW
"jl: ~
'I:.~ ...:.....;\..5' lo _; LJi: j\.5' W--'
,., ,WI
..
..
~

>- LlJ1

)-....

:-~1 ~ 1-L: e;:-:)1 J1 C'" ,.1~1 _; ~ j~ k_,>- dUI i_,)l..}


0

~""').; ...:.....;\S L.,.I..Gi L...~l


0

3 , \..;.) __,.4-

r.S~ ..:lL<.;, o-..4...L.::. o).)-1 ...:.....;\S

L.~o ~_,.-:JI ..:_;I..;L:-Ji ~.J J_r>.-...ajl) jl_.}I~)


0

JJ.?-1

yL:.-.. ~ ...:.....;\..5'

,.L........JI ._} JU\

r-1

~UI jl_.)1 ._}

\..:J2.>. "j .~ ~1

J) li..!J.....:>

~~ ~ J J~\ Jtj ~ L-!)1 ..::_,1-L: J? oW~~~ .J\S ~~


0

j) :_;0~~ ~

j\.5' Jl:-iJI j\.5' l...S


0

~ ~ L<...._,.1 ~}I ~j)i ..::_,1-L: 0 _r--:JI J J..:>-I}I.J


0

yl.o ~I ..:ll>- j ~J)I

..::_,\ ~ ~I(/' ~_rjl lo~

~I

..J ~ ls r._5.ill .JL<JI..} ui_,.91J U~T J li_,>-L.,. J \..;~ _; .J\..5' j.-}IJ li_,_....<-o
0

~}I ~J)I

0 ,.l_r---aJI--r

~ 0~__.-b ~1 "j
0

l..,.i..G1 JtjT"j J

~ "j

,.1~1..} ~UI ~ 1-4J J ,.~ jS ~

139

~\..9 .,J~I L~..i..; ~~ L_,$) \))_; ,~I_}..G ,~1~1 L_,$) l)l

J UI

~ L.:.__.

~ l_r=-d I _} :;__,._;_,.~I ~ ) ~ _,_5-)i

.:Jj iJ)

JI r::--"" y
."~1~1

j.

;. -'

)i

e'/

;;j~
j~_.ij'~l ~) ~ ,;;j_.J, ~J ,~1 ~
0

l5

J\

<..,._

~I ~

<..,._"

"./

,:

j\......_,..
I Li,
./
~ ./

w . 4-) ~~ ;;J J+-" J.->o ~I ~) ~~L.i ; . ~i_r-dl

, ~ _} ~UI J ~ J\ ~ .:,~ Jj); , ;.L. J ;~ ~i~\ ~:U ._1~1 _} ~


..GI)I

~UI ......:~1 ~ ~J..l.ill .J .J..L<.., ~ J~ ~.JJ.-1 ~)2.JI j_0


"

'

L.)

;1

'

.~l-y

~- J.._;,,J .~;;..,.\.>.....;,,..A
,..l)~ I
) ...li... ~
.
v l

le- . \..,. ',-.)U, Jl.....>- I _l_l,

r; . ~)r(l__?~ I))~ eU.,:; ~w j


_;i '--:" ~ ~

.Jj

~w J~ ~

.Gp ~L..o Y

I))

r..,::--
_;-"-!.

.J

~ 50 \S ..UI .Y' "'--: ~.. ~ 'J

~\..9 . ~I ~

iLi.::.J:U w ~~;I))

J-

.j\.))

i~ '~~

,p .~\.k.JL: _r~ .:,P ~j_,._:;


. ~:; 'J' 0~

~ Jl) ~

431 ':/; ,~1 ~ _?t.;

'J' ./~ ~~'}I ~L~; ~~

~~~ ~ Jiy ~)1

J.->o;

IJ-" J j-J-1 ~ .)riJI j; Jj) . _hjj ~ J)~\

.~

140

Jj)

J)Ls '})

;;

!:!

,.

""'

-r

,...

.jL..;';I ~ ~) .jl,.)1 {-.G ,y ~_rJI o_r-;)-1 ~,_}~I j

w .!.1)~ E<~) ,~jj-'~1 J.-a.-91 ,y ~~ .s.UI ~I~

~I:.U. ~ ,y ~
,y

rl~ ~. J5_rll J ..b~ __j)l ~I if~~ .s~ ~1 . ..s_r-5

~~ .JA 11r. AS~ Lo ~~~ ~-yc J~~ Lo ul.kJI ,y ~ ~~


... _-Ill ._. .. 1->- I <"
I _,...---.-- v

_7'-Z-'

"'--.6..u
L.. ~
q

, --'

.!.1)~ J '\~ ~~~) ~r--! __..-:;JI ._::.;~~ ~L.a.:_. I :k-'~1 ~ ~ ~ J


~ __..-:;JI .S~j .~1 ,y
)

Lw 'il
.t

o" ~ , ~WI ~-::J-'~1

'y

'

-.

'

~ .jl.a.,.J _} Jlb_;'j~ ~_rjl _}~I _y>

J)j

- '

, ..\.LLI ~ .. ,'YJI I '"-"G :WL;- ~


--'

'

'

'

'

l --'

( ) .._,_'

-' .:/ -

. '-'~
'Jiq
.
~

...

~"'

'!;:

;.

~~':ilj t:ll

,..

~;

"'

.,}.)

j.;:

;::)

V>G- ~ ~L.,I ~ Y' j !~~

.,.,

..../

I..G:- ~~I j

<./' ~ }r--" ~~ J . ~I 0U;,J ~ ,_} ~ :J\ L ) , ~I )+:)..IJ


~I J_r-=jl. o..UI~ ,y ~ -J ~'o: Jl jj~ ~yb ~~ "'-! .1~ 'JI ~ ~J...lill
;

. ~_;,>..J

,).!1

"'

JU, 4

-;

,.{

Cll.kJI ~)1 _..01_;

:SJ-;" )..T.~I:.U. ~\ ......._. I}JL.::.., Ji Jj~ ~I J}.)l,

... j'JI

W~l ,y _r.:!S ~-)~~I ~..L..:JI

;,..c,.

~~ ~ ~ o~l

;,..::;,.;.

"-:WI 3 1

'-:"'rJI .)\5' ...Li.l

:'r ~1/'1 ~~ ~ .:_lb ~J

~~I~ -.:_.jj

j;>-

~!I~ .)~1 ~

j;>-

~)yi ~y:-t.,~ ~f ~ ~~141

j /-'. L...w- jlJI ~ ~ ~ . jlll j .k.i:J~ r-lWI _} '-:""'.r-JI

~jp

"'""-" .)_,.i;-)1 j-"

L.l:S\ J~

..i\

'-:""' _r.ll

.);Ju

_?":. ..k.:-Jr..
J~

j-"

-;.)j )II

J\

. .:.]W, ~

. ~.)l...a;;j)il ~ ~L..I .:.]~ ._i;


. ) ~\_; ;;__,;_,~...)
b ;'...,.

J,'y ,;(~__;.j

<,_;l

....,.-' )~ L.o

. ~I

o~

"L ;(_,
-\I ~I
.. ~
..

~ ..,

~~

_,

...__

-u...: .k.i:JI ~J. .r"-"" . i \ ~ V'r:-

\,..,;?

-.s-;__.~.s::.;

0' ..:JI ~I'


....~...~

,r)L...S ..b.A.JI

-' ..._;

JI.JJ_)I..}

~V

;-\...:..:;,I
-::."'-

.../

0 ~1

1\

~~

--

---~

I _G,
..J

i~.>. r._,..;SI ....,.-'.r

lf , j~\

~W

.;:;

L-...a_j'j j',.._(:, j\ ~
L~

_;

)I

..

_.:;.;,-

L>

oW j; jrW Jl ~
..G s=JI j ._;o )':}\ _:rbl: ~ o.) r. _,11 o~<J1 y\S ~) ,L,li (h; L;b~1
;) ~, _;I o o ~_,;_; ~- Lo c.;')~~ :LL z. . ~ ..::_....i..L ~ 4-9~1 :.r0..
c;JI)

~.r-JI

..

j ,_w ~~ ,_:_,i..GWI.)
_,

I._--

~ :i._.L, 0\

_.1

_}l ~) . . ,.-'.rJ.J

J\ jl~

~l_r.....-1 0 ~\_., kJI

w,

-\1 {

~t..k..i..JI

~_r-JI Jlilll .0Jj ..0J":. ~~ _}) J . ,,JWI..} kJI ~~l


~ J" :GU~
..
~

~ J" :GU~ \ o '-'Lc. l.o c.; I~(.,/"--"

JlL ~~

~A--~~~ _;WI J"

. r-lWI _} ~\ jWI ~~l


L,_:;;...

~'

I ~-

II

~ jL:.-_.C ';}I

1...::>~~1...5"'

kJI ~ o.)l:_;

ol.L.s-

~
-

Jl.)LJL:; ci~'>U ~LJI ..k..i..JI ~W' ~ o.)l:j


. jWI ~I

L.

;r-<:s >

b)L-.....j

. jL.JI CG)'I y

. (;_. Y- ~~ J. j _r-1.

/'I\ ,o

~, y

Ji

_;_;.J:I ~ J" ~_r-ll

C G)'i }~ J)JJ~I }-::-'- J" LLL:.;I 1":.))

0 -~

\_., c.; I (_. y._ )~r. j _r--L. \ 'I'

14"

J\ ~
.~._.;_j1 y
-

J"

'}

~.r-JI ~\ CG)il j; J_J~<JI o)~

~ _;SI ~.r-JI

kJ\

CG)&. \ ~A-, i~ _}

yt., _;..u.._, 0 jjl r-1WI _} k j l c8) .:.r I'( \

'0

~-

J! ' .._Vi J

o~l ~\

: 4Jl:.ll

._:;ir--JI

~/~1 ._:,';/~1

._}

o? ._} ~ ~_rJI ~I;) )__,..ll

~~ 3 ~~~ J ';/J; ~~ '\ \ '1 i\

qA'I'"

'J<~IJ t_~JJI (I

,,.\J)'I ( "-!
J o);f\ c~

. ( .._? J.riJI J ._:;l:-tJIJ ~..l.i:JI ._:,1_1,~ '}I) 0.}-<~1;) ~~ (;

~-

-1\\_,;.qj . .:J..I,J__,,.S_

'-:?'r- ~ J r ~..._ ~')WI r l C\.::.;)'1 y ...,.,_rJI ~


n~;) y-lJ ~~~~

(b_Ji

._:,I_GWI

(:W

r.5 j

r.5 _
cP-

. .k.iJ~ ~\ ~_rJI j 3 ..Ui ,?~1n...L~I ~~._:.,\.;...--II.

. r---'" y

~~

_j

\..!>

.!..1-lL

~'.k.iJI jJ~

II.-

:S..rJI J~

1.. _
r->c"' J /-'- w-

j\ ~~

~- ~) ';/\

y _

</' l.-

143

. i)LJI J ;)L.aJI ~ ~~.r.~ .JJ1 ~

J..;; L.

L . 4 ~~~ 0,~ ~. tS~,~

0.Jj ..

'

-~

_.

__,~.

...;

-~

_.

~1 :u?1 ~<J1 ~)\.; E".r..

:--'

w ~'. ..:...:.: J',\ Jl ~: l5'I~ j\j


. . L:-

J::-

...

..../

~)

JL<J.I I~ J~ ~I :_r- _L;;I~Il!.r.- (>LJI

~I_~-:; dll ~ \...!lL,

0 - ~l.r.l ~L,u J.ll .r-1


~<JI ~-:J1 .-:_~ )11 '-:--' _,li _} GL>- t.-1-:.G

Jl L

~L., v ;;..._,-_r
~ ...:_,.)\....;ol . .J ~ )' I-----~
~ "'~...:....r L___.
0 , "--"
- __ JJ-~
J

..,.1 . ~~
i \ 0 -:- .II ~l:JI :\..;__jl
\
~

_} -:_~ :;_w ~(JI

1.....5

...:._, )~

I c v ,:...,-r
~ v._,. __.~,

,_L,
, ~ .J.l1
\
J

1~ ~

~ 1,.)LJI

o'..J

/_; .

I ; ~I

...;-:-

e)L.aJI _}!'I_)- I ~I~; j~~ ~L,u .JJ1

-~_}~ ,~I~I_,L.
.JJ1 ~J ~;_,;..Ldl r~ c.s.l

;~ ~l:JI ~~~eLl~~

o.)y J

~~~I j ~~ }1 ~ ~\ 0~1 ;~
.)_.U.

_;

.i.>-1 ,.JL..JI .. L>wl ~


I

~J\J-1 4-L~ ~(J1

~ _.;',...:..j}l ~)

.o)L..::}I )L:.-_;_;1

il_rll

;_,...::.L..JI :\..;__jl

\,.__

L. yl~}l
~

~~~;~;I Ll.)~.)j'J\.:(.WI

. ~l..;..JI ;;J;..01 ..!..p- ._} ( i \ \'I' A ) -A\ 1

~_r.ll il_rll ~,...:_,L......_,.; (_ ;

ol>-LJI

...:.._jl)

J\11

<.5--;

j_r--)1

lis

~L

-~ "II v.- .r
l I .. .)G- y, .':.c ~L...J1 .. 1 11 ~ 0 _.>.'~1
'v-~ v.--c..r-"
\
>-J.r---.
\r
.

'_;._.._.,.
;;jl_;,l
~

,~

.-LA

d. t;_r:ll ~ . (-:_,.>Ji :i...y--UI y

J\J-1 ~~ ~ ~ ,~..G:

j--LS'; ~~,~~) ~_,.; ~ ~~ ~) ~\ ;;_,...L_,.& -~)\_;L\

~ ~ _,.:jl . ~
;;JL;)11j (_;L,_;+-<JI

144

V \ J.

~l_rl ~ :~ ~;;..

j~'il) -:_~\ '-S?

\...._

J)\J.I

1 'I' J ( ...:_,G-LJI
' ~
j>-1-:.J\..; ~ 0_;...\ 'Jl~\

-.0_;-'~I...:._,\....Gll J :0~1 ~~IJ

01..01

~I)/I;;___~

145

......

.j::.

0\

L...

1....

'-~

~~ ~

L'
v

~~

f;

(\..

1-:-.

1. .v \;

.ez, I,t , L_' :

~' :~

'"C: t. ~
\ c ~

[ ~-~ ~t

~-

~ 1= ~

f~ 1.t f-;

~r.. ~ r

:r l

C -r C:

"

:; .

;:.

(: __;-

~
1

J
c:. ~
~I L (

L.

{.:

01

.~ ~ l r~
~ ~. 1 1

1.. ~ t

1..

'l_'
.

-~-: _:_

'-

'[-<;

t 1,.

r. tt t ~

~.
l ~ ~t
'-t- r

1....

t ...

~ ? :{. ,:
~ ~ " t'
v

'":. ~

c_ \

~ f \ -~

. ~

'

'"l

t f' - -~
:. ~ ~ ~

~ t

c' - ~

~.

>

>

.e

.t~

cr t

1.

,C

f
~ t ~' f E. ; .lc
~ '"l r" ~~ \. t t [ ~ .

1t' :f f 1 ~ ,.

C ~..f
c_

~- 7~_.
t ~
0

-~

~
~

f-

~"
\
1

~ '~:.

~- \..

f.

''f'

) '

~ ;~-~

't~

~. ~
~
-~ ~: f: :f
o
Y' ' ~
(
[
L f
~'
f:I .[ ~fl ( y[ ~f ~ rt: G.'t i.{:- ~- -~ ~t" ~-.
(;,
~ t 'L ~ l ~ (
~ -f t ~- ~f ~ :\" t
~ t..
-
'-~ t. '(' ~

-1

>

\ ~ ~
~ ~ ~
:i \. r-:

~\

r:t r
f ri. ~~
~ \ t

't..

-,.

c. \.~

y [.~ c:

~ -~

\)

C.

.c-

/'"\ C.
L
1,

.: - r

--<

lv t'r r~ \:

1_

'~'

):

,~

....J

.10>

-L

'r.

-c

lla.

r.,

""
't_

' .,.
,r '

{
',b

'

L-1-f

s...t'
.
.

~l

~~ \

~ . ~

.r~
S:

"--"'

..

'::L
~

,L

t 1

r::
-c,
'o

_.

...

"'-

c..

~ ~

'

'

"

'L

~' '

r."\,..

1:

...

l-

_.,

',;,

r b,

0 ,
,t

'o

'..

~f.

_1

..J

j-

\.-

~" r-_.,
,.._

r ~:
.

.c

f:'

('

'

01

c- 1'-.
V\
,.

\:,

...-~

r . 1 '1_,.~ ' ~

c.. {

S:. --

-..

-I

" v '

t
_.,~,,

~ .

,,. .~

c,

\,.

.,

'-

S>

'

'

()

.. '

('

,b

:l

'(/t

,.

L, <,

t~

c- . .-:. -;

.c

'<'

L-

.c-

l~

,L,

v\

[.

r~. ~~ 'bt. l~ ~;[ ' ,-(..;: ~.-"

t \~.

l.

\'>

'~._ .~"
~.

"'
1'" '[

t- :
: ".l :.f . ~-

'"

-1

G,

1:
n .. " '
l

'1

~ s
L
~ -

r..

( f f-.
r- t :t ~ 4.:
~ ~;,-~ .t--; '
~.
'
c.

..

't

(_"

{>'

{, ,
-,.

-o

~ . 't

~ ' ' ('b -.~

...

<,-..

l-'
~ ~-~

~~.

1,. '~..L. t'.


~.

r.

(.

1.1\

lf~ ~~ ~t~

T-

tr.

..

.l-

[-_ )l."f..... \\, ,'tf. f f


1

' (.[ .

1 ' t::- (.;.


'1~ " .

J.

v'

t_

f'. 'b . '[' 'c_-. ~,_

-1

>

~ . r~ \~
,:; :.t -,.
~ _ :c::. r;
> 1-

~ -'""'- ~(..,_ (.r-:. (~.


~
~
:t.

c;;

Jot

,b .t\. n, ~ \ .t

r
;:u-....

-;;
-y

t=- '(\

t
l'

."

"(.

r....

,b
..... '; '

'.

t t

1;
(

. r~~

.L

<
--< 't.. ~ ~

1:.

~ s..
- Y.:~. c

~ ~ ~ s f. ~
n~ t .L- -c. s..

::

1"'t, l(. f- , t
~- t ~

,,

. ~.
' t'
{

r~ l_

~ . :~"
< 1

--<

"

, (;' -

: ~~
1 S..

t l-

\_'

i:(',

t>-,

c\

{rf tc ~~ [ !

~ ~ ~ .r.
~ ~ ~l
~ v ~

~ e.: "
'"~
c. .r.- - _: ~ - f

<>>

l- ..

f'

- S 1: -.. \
t~ - -;, <t_

t. \-~ t}--. ,b,f [ t

-n

t~ \. -,.'i..

,;;:-

I_

'b'

~ ~1::.: ~
If ~. ~
'1.
f. t::'
't~ ~l t"' .( . v-: '-~ . .[ 1-E
. -~ ._ \' r ~ .

~" "L
'b

c...

'

t ,(.~ l

.t' 1
t:.;: ~.

<~.

f; (..

E::

~ "

J'i5 . .._;,..,UI v ~ ;;~ O.)~ ~


._S-

JJ

~ " J

- - : .._.,

..

\...._..

_,.._,-;..

u[;\._,J\

jL.;'}I
~

J) L ~ -L:>-Ij js'
j\ ~ J"'UI ,:.r.:: :U)\....JI J\ o~ I~ j
4-o ...\...io

0~

. .)i)':il J

~ ~ ~ ~')\.>.

~.. ':1 .GI

jl

Jy(:,

~~ -.::_,L,.D-1

~...;_\\, ;~\_, ~ ~ :U)WI ..;:__;IS 1~\ .,j; ..:_lb,. 7<-"L..:JI , J1 J, \,.!_r;- )1


J~

_./

...

_';:

u,_;~
_\I

'-"

\._..-

?t.-4L.,_;j\ __;,jl ,_, ._. ,


-'
v
J

j\S ..W . -:.;,.) ~~ ~)_;.. _:.,~

~. ~-;
'i~~~

..

' __;

"-'

___,~ L

~~ . ..:)J~ ._..
.

~ ...=_,-l:>- \_, \)L.JI

~~ --~

J.

j J.._); T

~.. ___,_;\jE ..I ~)'1'


'1. -"'0-

..

J ~--

\,._

.. .

"

..

"

o~l "'-)>:- ~~I y

\Y.

I\ ~-'.:.~ ~.) .. 1\ I._,~ j\.

._)

.--

..

.
. B?~ ~ ~~ ~ r~_,; L.:~
""'[.;,

\......_

w ,_.,J.;J\ . ...-"' ~~~ r_.,L.:JI ~


. U1 , ~L...:JI ~ ;.\.....__;')\ 0~ ._.
u

. .......,)\11 . ...-"' ;;_c.',~:il ~UI .~


;J .

II,_.,~\

..

tL- 3 ':;' ~ -?.)n-:JI


..:.v.._, .)I,\ ,

.._;

_J

o).~ ~~~~.WI.)~- J\Sw~l ~\Lo\ tL-_:':il~j c_}~!


.

...6.;-':l.o\...::......J
-

._.r,3-\
V
.....:_J.f

,>-

'-'

__:J.;_, , ~ ._)~
._. -~ :..L._j ~.)
.. II
-~
_;-J

._.~L.::,_., .. Ci;'_u:.,...)

..

..

~~- ~_:.JI..:....L>-,
__..,~ ._, ~
J

.fi..r-"' ~jj J\ ~l..U. o..:...Y ~jj JL j o}. ~- J? J) ~\ ~~


. ~G~ .u ~.) 3 .__a,)' 3 ~ j>-_\j A..:.4 ~~ J~L

~ ~ ~~), 3 ~L....:J ''.r.w ~~ ...s.r.. r


.

I~

.J\..:

'

'

~ J -:.;,.)..~~ 1 ~
. .J -G~ko J ~)
/

j~ ~ jj 3 -,?.) _~-+)1 ~I U..WI o~ ~ li....~ 3

"'-' .;-"4 ...siJI L:"'"L.....:JI 1..0, ~ ~')L.

t' ~jj

~.) ~\ j>-.) j ,.J..ll ~


!"

148

";L, \

'

JJ-"' )I a~~ ol}l


/

~I ~..0>
.

.I~

. y 1~/ 1\ ~

>-- _y

.:.L..Jl,

,_9 -..0J~' ~I ,I
...1

\,..;l

1,

....~_.

./.........,

GLL1 .......,_,~
I ...... _.~Jl oL:-

..J.....ij . ...::_.j

.I\

_)-'

.J~:J\

-..0J~

--,.'L.,._,I

..;:.._j\S ;;JL)I

-~ .;.~

L.

~......>

-_;;>

"'

w\ ~Jl:...>.l

l ;.,.' j)

'".._;---:.

0r-(Ji

I ; I. !_.:_ ~
J-:-' ~;:: .

1o)_J..1

f.:r(JI

_;..I

~/

~~ ~~

_Ut_,

ol__.~__u .J _.~,_<_,.. .Ji /~


- ~~ 11 '-'-,_..j ,

..:.,/..G..~~ -'-CJ..--::_...;_,
J
-.
\

).5' .j ~~_;

t_)l..:')

.J.I.

J\.1

~.,--'..;"~ ~ ,__u,

~L ~':,.._ ~')L... ) 11 j; ~~ ~)L )'I :JL)i v ,.........! v._.

._,L_.,....,..!

o..>J

(,"~"_(,
.JIS ,.:...U.i.S" , ~L _.~ I>l:...>. .JIS LS,J
..../

..J.....ij .

_r-_r

....;

~_; ~ .JL~ ,~L..J

y_;G
.,.... ~)1 ../, /ol)i , -~ .JIS
/
...., L
,.J u .....i..>- ol _._,U /..Or.~ , , ...::_,LJ
\

_.I

;:;.

L.u..G- .... ~__;J,_,__.~~


. -

~~

I,.)

~~ ~J

:J'.a

_;

~;j

w
"

,_<.:;

.Ji ~

Jl jLJ,I

L.~;. 4-JL.; ~~_; ~)\_;.! _; ~

J-,~ J.~ y j~\ _; ~)-"") _; JJL; y(; j~\ ~

.Jjl

-~,'11._."2
,~"'-..)l.,...
v
.../....1

~) ~..G\i~,..w

LS'E

....1

0 _,...1 j ~~..wJI ~l_;, j ~I~ J~ ~_; ..;:.._j\S ~I o~l) y.. ._j _;


...::_,~LJI ..:...LL; ~ _;. o~l y ~_;I~ ~l, ~G _; ~L_.;
/

. c,_;, >:--~,~~ ~~ d-1 ~ .:.C1 ..;:.._j\S ;\.::...i..ll ..:...LLi . ~~ ~


. ~)I 'J~ lt5L/l _; 4J ~

..;:.._j\S

~ . ~~~) Lb~.; ~I

149

JL_j/1

J _,A->- J)I..Y~ Jl , ~,..\S ~WI~ J ~_}JI ~;, ~~ ~~ :-=-'lkJWI y

L,~L.._:. fo ~~.; '~~ /1.>- ~L. L


jl-_j\11

~\j ~I~_ri.JI

,J _,_i->- J~ ~..iS) ( ~IJL.ll,; ~)-1 J

!_,..J- ~_rill ?'Ju-/1~~ ,L.~ o.

Jlr

~ ..::.oL.J.S'

,_L;.. /I)

0"')0

5~1 ~{~I~~ ..5i.ll

..... w

.._;.._;-

:::

_)~ r:::-_r..

oJpl

L. JL$10....1' j\......_;;}1
~

'J~~Ir)L.:liJI~~~yy~JI~~~~~;
_;..)I L ~ \........;_) fl Jl ~ J ,L;_; f"-->- ~) y _;..)I~ U-0 jl-_j;}l
'

'

. ii..Y ._jj\) jJW"')(;.; ~W ~ o..G~\.1 f<~l ~ jl ~; L_} ~ j.}l y


-;:.

::;

,.J.
~
,.UJ ~~ ~<J. ,~\
\
v
J

-::.

~ ~ t\_,l-<_:. ~~I~~

..

j\

j,;,
...1

;..>~)I)~

..__.,._;:j

:::

:)L.:11 ~ ,.J,
\

~~) ,.,J~I ~ ~~~~

"

..

...!

r)L,) 1 ~
1

I.G-1

~J :..-~ :r-j\11 ;~;. /'ok, ~~~

-.Jl JJ1 j_,_.J ~ ~ 3 ~~J J J


-.Jl ,~ ,. :Ju; ~~~ i'>L-t 1 ~ "---_,.; J-o->- ~ ~!~ ~:,_; ......_. ~.r.. J\ 4!
;. ;.

Jl .0~ ~..u1 ~~

:.r-

'!

j.

: __,JW .JJI

. c;~\ ;)_,....,
~ J ~L.i/1

,,

"

;.,

::

--

~~ r">WI ~ o,.~ 3 . r-!; ~) 3 ,~) 3 ~_,.;

J_,.; j_? ,~~~ j'>L-tl ~ t',. ,t~~ ~:.J) ~

"o -~) ~ :)Jt 0-: ~)I~ '..J ;-../~1 ~ ~1)'; ~ ~

,_; J'UI

.:./.:-!

~I)UI :;_?I r)L..._, /1 Jl "')_;;_.db y

)G.~~ 0-" _r.SI ,_; ~:.J-'1 3 r)l....--/1 ~~) ~:,;.,;

o..0>J ..::.o41}1;

J~l

~WI l.Jj;
'~J ~
-.. J.:-!;} J J_,J; J'_,J J.:-! ':J; ,~ J ~ J.:-! ~U.....
:;:

: __,JW ju . (.;\........;/1 ~k:)-1 ;;......8- (:Jl.dl ~I; ..5yi:JI ~ o~

J;W) ~~ ;.h.l:.~) ~1) ~~


:;:

.(

150

..::_;1~1

:r. ;J'La_;_ ~~ ~u1 ~~ ~ ~

;)_,...., 'i)

~ :s~~ ~I~ ;J:-:)'1 J)i)~~

~)I .J~I ;r JJJ~ ~ _yi


~)I~)IJJJI~
>:cc:J. WI ~ J
,'<...JJJI
'''v

.JJ

.LJ- I

>.w >II,'<~--)\-<>->--)\

\J ~-~

, _;; ~I j-;! jJ I J, l.r" ,,,. 1


-~~~

, \r

U J, l_ra-l I
\c.

~~~ _;-::>-~

>ic~L.aJI
__.

. -

..k.;/

l ,...L._a_..o '

~__.1

. .J ..\..oJ- I ....:-"La.::.>- '1

'1 )
~

__.

__.

<.;. ~II ...... ~~


r-............v,

"-W r')U I J

~ ~

I .

..-:::

l.L '-UI :~I

JJ~

_) L.u J ._; ~ .0 l........ I _;-:SI : .JJ

.~J ..... l:;_,~...>c)'


~1\.J,~;-')\....ol
_;. ,;;___, -1\ ...... -~ ::_,)
...r.:--'
J...-1
'- ~
._r-' v
~
.
J

. :J~...>c
I

...,I

~~...;....
,.J,L:Ji
';;__~')UI J~ -.~
l I ' _:,'}\ I. ~-' -..:..:.- ,._.....\ : . I WI
J - '-'-' u
!:
~ v
I
~
J

~)\ ~ ~ ~)\ :~)ly j~ j~ :~ )1 ~ )1


"~~J':l ~)1~1.)~ r->")1 3 ,WL:--~".J'>l....j.,J.:l
. ~_);) (-.r(S ~I...UI ._:;l.i....a.JI ~ ~

"

. ~- ,:ll. y

.
~I , yLJ-1 _; '-\~ -!JJUI ._;~

Y' s5\ : ~

w s>i <~~:.J ~-..G w ) . "I.)-I r)-'.. :.:t!..u1 ry..


...ll1 ~ ~ ~~ _; r~ "'-! J~ !.lGb : ~ .D4! J ..L.:-JU .D4!
. 0;.;, ~

~ .!JI_r- ~ '1 s5\ ,~L.d'11 3 ~1 ~"~~b.,J ,:i.jl...>c/1 ~J o.)l:--J~


. :i_jk_.l ~ .Jk...-1

~:11 j.-o-.JI :.r" eJ-1 rl<.:J.I j.-o-.JI

151

.-

""

':) ._s .l.ll: 1.)- .11J .....~_,..bJI: .b l~ l; ~~~ .s_


...Lr..
~Li:;__.,t

..:_Ui..l.YI o.r"j ,y (JJ 1 ~ ,~ 'L-;1

, , 'J-,

.y \-- -~ : l.i...~AI

-/

..,._,.,
,_.._

-1

"-

-~
-.

'_A
...._)

..,/

...1 \.-

I-"
J.J-\2
.._.!

~~
I

<....:JI

'-'-''"

._.: ~
. d le. ~ ~

"-'

:.:JW:Jt 'j) ~ "":-"~\ ~

;5 ,La.J i ,\ -~ .._., ,__;uJ 't ) ~ ~ .,..,

152

y y~ r--'1 I'_;;- \1 . ~I ~) J J_J-1.!.J.~)> -.}11$1 ~ [_~


. _._
..j..LaJI..I, ;.1 ~
'',II'J --'~J.:...J
I ..,.
-

. ~..
.Jldi

(..5-U

.._...

il . ,,,
,.,......,\...-.':2J
._....

'j,,, ~ ;- \', J,i~


~II
.../

~
..,/

-~
. -.
.

' ,......0
'-'

:' I

'1
'-

~
J

.$-

'

+--""' \
\

-,..,...G\J-1

.._., -

..

II

..__!~
.

./

...

...

... '1/.

).

:I_,_.., ..~..o..J....:;. ~w~ ~l:-! ..~..o..J....:;.

wl ~~IJl~ ~

-Y-) L.)>. F :,lrr.! -::_,1:, rL) 0


~

...L:>i

...

...

...

~~ ~

Cu_r.o ~ J~~~uT~c>; ~~~

~~ ~ ~~~<:- ~JJ ~) Jl~) LU r-L J 0


~ j1 ~ Ji (:J'---"~1 :r-L J 0 wl ~ wl Jy) Jw ~i~~~ y .}__,.-:->-1
~ J jLQ.,.J ~ J ~IS) I j y J ;YL,dl ~ _;;, J J.J1 JyJ \~ Ji J J.J1 "lil.Jl
: j\j u~ J .J~ .J ~ : :.:_,..L-.? j\.j ~ ~~~I Jl ~I
_;>- \'i i _r:-ll) ..L.) j ~ j "-..::..-<.:;y.'-") J.Jt., y y Ji : j\j ~ J~~l y .}_r:->-t...;
J.J1 ~ Ji: JL; ~ JL_,... ~I y . } __,..:->-t.; ..:..j..~....<> : jL; ~? J ~~ J..W\., .:.r" y J
'~ ~

:JL; J

"0

.:.\l_r- .G~ ol_; <f(:j ~ J~ ol_; ~{5'

<./' J~~~ J i~~~ ...U...: J.s- ~"~ i~~~ ~ ~ ~~ c>~l ;;~WI


o.."u. ~I_; .:Lts J.J1 ~ Ji : ~\) ;;~ o}-~~ ~ ~ .,r J JL-:,.. ~I
0

~I ilk.; J ~_rijl -:;.,)\_.~ J ;;_r:~l ilk.; ~ _}. ;;~L:--JI ~ ~ ~ ;;..~s-WI

js' ~J
~..UI

~.riJI.:.r" ;J_,..UI

./J~\j

>'L.........Jij

...jjy J ;JJ..UI.:.r"

~I

~.riJI._jjyJ ;......WI J ~L.a.::;~\ J

~l..k.,_r- o.J...:>.)

(:A...-~\ ;;L:-J-1 o.."u. ._}


0

i l1..; ._}

>'~

4ls' 0_;-\' \j

js' ~ l.:..-....i.;i ...,.........w ~ ) ~\; 8ts y; J::- ) J.Ji Jl...;._,.;.:, J:>- j


js' E'"\j j:>- , 1, _ o l\ ~__,.bJI y L; :.:.-J;_ ..G .j~ Ji ~ od j o~
4.5_r>- js') l....,_ijj ~ ..::.._...,.>-" j ;;~ y j u.w ;__.JS js' j 0~ ~
~_;-ijl .r"j ol:-J-1 o.."u. ._} Js _,.....~\ 1, _ o- ! ~ l:...>.)~ .:.r" 4_:...)~ 45_:,..;
0

C::'Ji ~ ("l\J ~..:-..'~\ J i p1 J r-5"lJ-I J ...Ll}I J

..UI_,JI J oi)l J ~)I J ~\J

153

:~
J

J, , ,.__CiS L. ~ ,., Ul
J

,.__<..JI
Jjt '1
....... )
.. ;
..._,_,;

( j J'

6 ; .. -

::_,iS 'j JJ1

.../

"

, ..
J

:J.ll -~ j; .v...: JL;

:L\ '---'. i__(.,.. ':J ...01)' 1J,l"


-

;.1... J~~I; .JI; ':).u ~"jjl .JJ1


, .. \.,._.<:_3)'.F
1.
...1

Sr..

w '.

~~ ~ 1 ' (j
0

~J

154

1.--'

~\)

._.,l:_j

_;

\_. ~.
,.,UI :.::_,'Jl.
..
u
...T

L..5' u~
'..i ;. :1 JJ I ' . . ~IS
J

"'u I J I

.._...

' ( ~ l>-

;--~

o~ I~\..;~ J\ ~~ 3 .J ~r- 'J


L5'

~..LJ-1
..

j;,

~ jl):;. 3

.....~

,~,,..:;.
L.<>...s<_,.JJI
0
v-

j; __/

o,..G- 3

~I

'1! .U) '1

,'J'j
L5' :__,L<JI
j;
...;
.

1, -"; , .

-~

,~c. '..J ~,~ j~ (~ ~ j\S:;.

..

. '~;I
-'

....

.u . . _. ,,
_;

...~....~

,:_..u1 ~;
I ~ ,

; ..

.. ..::._;.r--!- }

~ 3 :':1) _})~,a~~ 3

j\ ~~

. . "'

cF .WI

:,

.... .,. ""'

j~ .WI

,rS ~ L. ~ o~ L. ~ ~I...S-1 ..G J..l1 J) ..

Jj v._., ..../. j
J

.>-I ...
../
~

j_;..;'.~
.. (~
u-~ .. ~

c .--::L:S ,......,G
_,

..

1;_,5- 1;:1 ~,..J1 ~\ ~ fr


,.
L
.. t""" >-:YI .. ~- 3

~';; jlJ; ', \1 ~ '}) ~ ~~ ~~J,;

,,~'1-

~
'1
-;

155

J \..:>("""'

l",

.I_

111

'

.. ~~lj

'

(4-U

.. 1.::u ,.1,)
....J

-,I .

~...~

~L.;._;;_,I,

.. jl.i..JI;

~\.1 I"'~

. (- -J,.I ;;_.ul'"" ..

.........

....J.

~~~~~ ~~; ,~l..u:.i

_j;. .,...
J-

._,.

1'~

-! /

.. ....j,

. ;_;... 'JI )...UI

.11 .__.JI',j

_.~~

__ .

"'__;

j
0

--"

_._:..,II-.)~,,
r --~ ..~ "'\_.\L,....

'1('
_r--

...1

\.,._ ::f"'~

.'_

~ ...J_b ~ ._,

.I

~ 1....>

',j,
........, .. _ J

-:--

~~~

L .. _

/ '

~ 'J;

..

~lJ..I' ~
~
.

-.!..:) 'J

'.T-..L.J

,;::

,;:

'r...:....O~ _____;lj.J

...........

~ .. :.~ j .. I II

~..!>"

/ ,_

u;~

'-'-

~j ~~~~~I

J>- ~GI J ~~ c?j~1) ,a?-':)1 jJJI;


. ~ .;.I..W.I ':) , ,

~u

..

':) _~:::
, , .._j:_.
_,~

,.u1 1 -~~

1....>

-:-..__

~' L .. ~ . j- . I 1\

"

.11

~~

.._;

_j)')l . .

II\

1....5__ -

.\\,1 ,jL-JI,
:J..i..;JI '(' ~I
..
_.~ _
_r::--- u ;

:,_,._u1
1 ..

.,:..~ j5- d
I~
I ~~.,jjl'
( ~ j,L_j1
._..~
~,;..
r

T,)' lJ , , ~\..k_,-~
I- II

~./

_.

._, ....~:.D-1,....~ ._:..,1...:-LJI L~)~I,


; _,

~
j ~~
UE\

~
- '~'.
':11 j ~
_-YJ
fU.; y

~ ~Q-1; ~-'-;:..:-:\WI ;s~; , 0 ~ '~:II;~~


u

,_f;.

J J..-"

':)

-II
<.5"'"

~I

UL,.

--

~ IL, l.S~: :~~I

;.\ L._.L1,,
_:::. ~'~
L.; ~ >,j_ I _j)'.',l,

...J
u-__ _~..
- ....._~ 0 __ __,-'

- 1-.'<, 1\

--'~

, .J

~IJ , ~LS .,y ~L.J ~ ~ ~ ~~I J ~<..L:JI c?j~l ~I

Js.~~:

.. ~ Lo ~i.:~'J, ~~d)2.J'J ,~~L_rll;


/

///

: ....,....L:S .,y ~ ~')l:JI ~\ o..0>


.JG-r

156

r':>WI~

JP ill"....,.....),~~ el;_) .:.r ._:..,\)~

_.

-!.

,.)1

oi.)U..:,

-'

""

~~

""

,__....~I,

_j_ I j
~ l5

._:_,l,o.

. ~I

o? Jlyl 0 l l l _; '-:-'rJJ ._:_;lS. ~_)L2.:;j'JI _; ~~ '11 3 ~.JJI

~~

l-

...J

~_rJI ~\..,

, 4-::- ~ ~ (- j

;JLJI

o,\_,.,_;jj

~J

._:_,\j ,\

J'JI jjJr-il

~ ~~

_j _:_~I ~ ~_)

) I

'....;;:>

;;_;.j

-"

__;

,1LG.

j.:- ~}~~~I
~ ~_r-11

;;_;.jjl

_;,lJ-Ili~.) s ~, ~1, ~_)':)\, ~.JJI ,~':}1 .,_., ,.....;S, ~I, j \ ~II


_;--

;;J3 .JJI

1..,.;1

).k[ _} (_,._wl :iS_rll ~\_u

.-11,-._j

~J

-11:

_.

.i:_.,

\,...i

.../

_,---

~.r--JI ;;_;JJI ~IJ...l; .Jy:-l:JI ~I ..Gj


-:!

""

t~

_.

...

j,;;____,
-11;;_;.jjl;>~~~.o_,L;;_,.~t;,.:;4.:...;:..~ ........... )l....':.l
-~
~.../
\
J
.
-~
J__}

l ... \.,...,jl.)Ljji,"-'......__.,.Lo\. ~,-ll.lc~\oJ:>o..l.>-1,'-:-'l..::.S"


uv
-__; . '-' J~
J
-../
,--

'--

....1

_jl._

"':'

~J

~\.:SJil...'u, .JY-..~._jJJI ~. ""'-'.~ '-:-'lS" -,?1 \ .,.... \...:...<Ji"-: ~I ..W 'u)-.JI


. .J;_,.

j~ j_,_AJI

iJ L. J

j-"

~ 'j ~~ _; b

l,o J ~

~\.:S ~_rJI ~I

JL sJI _)Rl ~~ j

1...0,

~ y_ r-1...31

y ~~

~_rJ I ;;_;.jJ I -..r-:'J ..W j _r:..J ~ "-4)-1

.) }

'j

~_rJ I

r-lWI ~ ~ U.~ J i~'JI


157

:.._r ,(_.L.,I J~ ~
~ ~I

o_r-i]l

~I

~ ~}-' j~ ~_rJI '--:-'::/~1 __P-~y

~ . ~~'j\ ~ \.o jl ~\..?-1 ~

I._U

('

._,r ~l)...l ~I~ J-":"1. ~IJ ,j_; ~1) -..::,;~1 J $ ~ ~


;~I . r 'YI ~~ 1-e- _
~ -..::,;1~ ~~ ~u . -.::,;lil....l~ ;l,.___J1
~~ ~ y. ~~ ~ -..::,;l_rU o..\Y :_r J'rG ._,r J I..L:>-1 3 4 ~ ~_rJI
.Dl.a.AJI

__,

~;;__:,I ~
-II ;;__,.__,_wl ~. ~ ( \...::l~UI -..::,;L,.._r-'<') ,IS~\' ~I I~~
J
I
\

.. __,

_.;

. ._~1 ;I (7..UI

~_y-~1 ::J_;JJI _b~ _)k

o.:l~

_,;

_r;

~)1 j~l

Jy---)1 j~ :_r ~j\_..,~\ ~\ ( Y

~I :;_,\Jd.-1 JL- ;}.___;;-_;~I j,1~1 -..::,;~ ;~I o.V,

d . ( Vo I \ i

'1' )

J) _r---:JI ~I ~ y ~I ~I .} . i')l... ~I ; y.:l _r-j ~}I ~~


J_,....-)1 /L;,- ~~ y. JG r" ~~ I..U ,.1~
J.}JI _r.-:;, _;~WI

~I

r~

*I .

3_r-ll

c_).U y. ~ _; ~_r-11 _r..-:JI .} J.}JI ~ y _ ~J

.5-\ J. ~ J

~~~-~~,_;-~ "j~l"
( \ '1'

oAI \O"\ )).:.:JI ~.} .:ll~ ..byi.-- J)~; ~~\~\

'_;,_,_~ J PI)~~.) j~J ~_r-ll ~~ ~-~1

-..::_,\j\...i:JI

(r'

c_!?~ ~\

\..U jl:.J.:.

...,_...;~. '-;-'.:l~1J i_,LJI ~ ~ill_r=-,J~~II..U~ .~1 -.::,;~~y


:_r .:l..l..Y ~ JI_;-;JIJ
_;,_,_

~ .:li~ ~

; :l_,

-11

J.....:;..) y.l)

. ..k.>-U-1_;

l.:..:-- y.l j\..::....1 :_r ,j:U~I U....,')WI_; ,_Lo._WI

0~1_; ~~J

J""I.Y .5-I : JL:..-.1

:.r ._:r-j)-:JI .. ~.)~1

:;s_,J-~ Ji-:Z ;~ ~ ._,r_; ,L_f5j) ~l.WI ~ ~l.)i Ci,~

_r--:...S -..::,;~)1 r l J

~ ~.)~ ti ~ ~-'-./:.'1

.}_;

.~~ i_r.tJ
. ,_L;Jj

J_;;

Jl~ J .) 1 ~ ~ }.-:.:JI .. ~L: ~~

.} rWI

158

_b\..,6...;~1_, ~I 1..0, j~ . (

.r J ..b~~~ ~ <t
\ v q A I \ '1' \ r )~ ~~I 6.L....:LI

:.r' ;;__,._.;AJI ;:.L..... ':JI :.r' . ._,.,I...WI ;:.\.,.)YJ ~-~1 ~l:


'-:-'.)'11

...,_.::5 ~~

~I :iS?I

..L>-1. :i..b_.,~ y.l :UC..)1; J;..J..l;.. ..:.r-:1 ~WI_?..\.;~~ I~

4-LC ~I I~..} ~j_;j1

. j4-JI

c 'vqA I\ 1\'

~.)"11

"~ 3 ~ ,__J(' ~_rll

~ (-.;_ri-]1 :i..L.J-1 J 3r. 1-L: -s..UI ~..IJ.-1 ~~ (

~WI j)l:.>-\_;) :i.;L:JJI ~ 3 JJI j)~\., ~~I~ j~.. ;_,.-.olJ-1 L.\.el J~ ~;

jL.1 y J-.)J.j:l J~; ~_rJI ~ _,_.JI )_.,~) ~~J;'ll ~~)\_:_;,.. 'jl :.r' s.rJI
~}JI '-:-'.)'11., ;_r-Jt ~~..; ~_rll ._,.,.)'11

-siJI ~_,_.JI '-:-'.)'11

~ :U;.)

f.J...:>-

)t.:;. ~~

js" ._} ~IJ.)

~ 3 c)w'~l .:r-..lll J~

,:_,\.J...:>-'11 ~~ ~~

~I I~._} ojJUI ;:.L.....'11 :.r'. ~_rJI ._,.,.)'~!,yo C,v, l;:._r.- ~~~ ._} _;+b

Jjts

'-:-'.))U _}._,..; o)~ j\.j

-siJI ..b~ ~; 0:.---->- .U, 3 c_}Y:,. ~~ _? ..\.;

. o)lJ.-1 ~~ ~ ~ ~/ ~.)\

~~_r-ll

~~I ~I~~~\_,

j_j,JJL,

~~j :i..JS' ~_rll j_j,Jjl ~

~ ~_rll

j_j,JJI

~~

(J;.) ~ ~~..}

..} '-:-'_rll J:,L:....;

__j ~

~~ \_, -

~~\}~I ~_r-11 '-:-'.)'~1 :.r' ~_rll ~I~\_,_


~ ~_rll

j_j,JJ I __,\ ~ ..:J,;_;J

~~_r-1: ._,.,.)'~1

~_; ~I ~I ~

\_, _

y ~)1$:1 ._} ---~ _,>-T ~\} .5-"-

~ ~ .J..o __,\) ~ ~~ ~ )IJ:: I Y ~ ~


(

-11

r _;;:, J1 ..::.J }.> _y. J" ~l:.....,~-I

-"11.

~_r-- ~

Napomena: Radi boljeg upoznavanja sa historijom arpaske knjizevnosti pogledaj: Povijest svijetske knjizevnosti, knjiga 1, "Mladost", Zagreb,
1982., str. 99 - 151.

159

...... 0

;.

......

~.UI ~~~I~ ~J-"" )1 ~~I ~

..:.;W :r,.

~1~}1
\....

,:;;

J.

o,

.-

t.~~ ;.;;. ~ ~~

"'"'

//

.(

~..ul

'
u.r=- ~

'~-

~~1):;.~~~~~j

~~~~~~~~

~1) ~~I~~~;,
/

~~lj:;.~l~~~j

160

"'

w~~~~t

c_\.111 !'':il.; ~

" ...

.../

\....

;.

~r;G~~-.
..
. .

~~~JJ~~~
o

... "'

~)-Wiclb

/.U:.;, ~~; J~l;,


/

'

~~~~~~~~

L::-ii..V .:_r ~--'-! ~L:JI ~~

~~ L;(;.ij ~ y ~\_;)
'

', '
,;r-:JI
c--"' .)\.;... ..G) , '..II

~.__;._..>-_e.G~~

rw

,.:_?

'
_r->l_r-j~ ~I~
.:_r
.-=.-

=J.

:::c;.

~ J ~ 'J _r>..UI ~ G_r


L~ Jlj \...
;

..s i.ll .J\...)I Jl


:;;.

L.:..;-~ .) \>. ..G r+!~ L.; I


l_r-i; ,._s*l ~\.........j .Y l..vjl

~~~..u1 Jw ~ .J~

L...i.i~ I~~ .) l5" \... J>.-; \j


~-4~ 'J p Y' .Jl5" \...~I)

w~~\...J.J~..GJ
~')\; ~;

Wl>-

~ ~

~L; ~ L>.J}\

\. .) ~ r_r-JL;

~~

:i>,..Q.P_ _

~_....:;:O 4j):- )

~~<

J-';.....____....._..~

~ Jl

~.)~ \...L:..:;...... ~l<

\_?.) ~ J' .)..0

WWI .)_,...ull .. ~ ~~

~ ..:...\>.WI .Y ~

161

j_, _}GI ,_ 0 _,) I~ u\)1 .J\S 1)1: ,_L.-0-1 ju: Jj'~l ~~ _?)

W1

ul)t~

.d_: t_L,..Ut

A \

~ ~

:c~/1~) ~~G. Ju .t_Lo..UI ~..} ;,_1_,)

-.:J_, w)l

,......k..JI ~
1-:-)1 ~
I A~ '~

l..5

-::._;~ 1)1_: t_L,..Ut ~ ;,_1_,) ~ :J\1_, .Y


~ u_,_,)
j\S ;;,__,_.L..._o
.J. ~ ..::..._j\S v',..A'___,
..

J-

~I (;;_;,yl~l (:Vl-i]l~l (~}If.~\ (C'L,;~l~l (J-1-:.ll


j\....) 1))...0J.i.S'. o)l.:> ~ ~]

~ '4Sr- _; ;_,)\..: ~ ._} _:


.,;t

,.-

"

~I) juJI ..::,__j\S j~ ,)~

~Laj

o..UUr

L,jL<(; (_:_~)1 _;'-'~I_; ~}I_;~~

.k.LJI --':!...L;.,

~_; J-<JJ ,~1

c:_; ~ ~ j~
.;.

~ j,....JI ..::,__jl)

I))] .

(_r.)-1

~ )\3::_.

_;

u')>~

ulJI ~~ .:/ ~~

4-:->-L.aj

j..LJI

~ts ;~ ~))..} ~~ ,.u))l ~~ _:. ,.L..JJ ~ ""~;


(_;Jl ~ j..G _;..Jl .:.;~~~I ~I] .I~ j")\_;..'~1 ;,_\_,) ~

j_,.b ._}

Jlb_, .J)\....__5

J_c

(.Jl?-~

....i...>- j\S 1)1,. ~~ I


- L..aj' L...'j ~l_\ Jl.., ~\_j I ~\S .....,Jl ..::.,._j\S 1)1,
~
~
~
'-&-"
v..
:: __./

._;

._

..)

~ ~~_; . ~~~ JL<. -.,..iiS ~Laj ~ ~


;Jj ~

J..l,: ~I] J..L.:JI ~]

L;~ _;11_,.-..-C ~

(o\_rl--1_; _;~I~

u..l.:;,.{ ~ ~~ .J\S .,... J . .J~


. ~~ \.......
r G

........
..
..

.:/

\,....r

,__,_j-'-") ../

J..l,: '-'~1 _; _:_~(J

Jlb v..,.,. ../. :i..:..k..J

.:_;---;- J . ~~ ~J.l:o y~ __,~ oi_j)\ ~ .Y" J . y,~ ~ ~ _,11 o)~

~I~ ~
Jyb ~ 'j

JJ-'

~~~I rtJI

._;jl -::._;l..,.)L,JI .Y" J

J . ;;,.Ja...JI

ili _;~I~ JJ-'

._r.SI JykJI ~ J+}-1 J ojL.;JI J. ~~;


. '-":;...J..\ .:/
. _r-----:.
.\.:..__. 'j I.
- l.o jL; ~
o..r:--&
..

162

~~~<1_)\.:S y~_y~y

~-:)Ji ~I ~ ~._,lk..:; ~~'~I 0)~ j~ _;I ~ j; ._:_....b '}

y -

163

_.

0\

"

--'.1

'l
-n

.l '

-t

((I___

'

"~

ry

-,

-1

'-

f.: ";' {

'~

tl '~

'

~"'

l' ' -

.Y.

'"- "

C,

t:_

CL

<1

'

L
c;

..

't

-1

U.

'y'.

(r

-"

/\

c' .
\,

\
l

'L
'~

-~

\.._

\.._

\..__p

Co

\s>l

, :__
'

<'-

~l

'~

/\

t .': [

/\

.L

\,

'

)--

'

,("

\.._

.c

C,.

~:.

'

-~

'

f~~

.c!....
f:-:-

c-

'r

}_

~...:- c

.r~:>,

t.

/''

....~ <1

,c.} '~L (-~ (L

-'

'~

v"

t_

~:-

r.,.L, .

v- c ~ f.= ,:;-e:. (

'1

c,.
\t

-t:..

<....

(J/

--

-~

'~

t,

'L

- .
'p

r:.

c':

'1.

P.
.L

c- ~'~

'f

L- "-

'\._

<'

'

o
v

,C'

,.

(f \-

t (___

'~

'~

t- ;--

'

_..,

L.

~,
-

c;

.....

-\s..

r.:.

~
'I:::

.....

"'

L
. .

;t-

. -

<[

t ~[- 'Lr ,r_,.


L '".'p

l...o

r "

'- '

l~-

ct.'- (.

\,
- v \

~1 1

:~ ~

f.

r r: ..

--

'~

:~ ~~~

.~

r=

'(>

\..so

c;:_

:{ lc

y- ~- ,{:', '~
f. '- L

'l

'

_t- ~ ':V \ ,.. ~\_ L ~;: ,~~ 'l .(_

c. (0
e ,'

t,:

--

<'~

~-

~- "r-

(\_ 1

~~ ~:- ~c ,~ 't ~L

;.

c-

r=

'P

'L.'

;t ~L ~~ c
t
(
'
'~
r (..
(, \,- L .~'L . ~ t ,t ~- t ~~ (r. ~;. ~~

't::-

L
-

'I

'),_. '

G -",

.,

f.

c.~

"r

c. (

f ,: f

-.

l S ~ ~,: \, - ~_,.' ~t {' ~: 't~

,,

1 ~, L-

(_ \, '"
c: ~-.

.~~

';tl.,:

\, ';t

\...

tr

c;:

"C:

'

\, '"-

~f1.1

~ ~ r~' -~ 1'
1 ~~ ~ (l., \.- (~.'~ '~[,.' \.' '~ ~~- 'f' ~

,. -~

'y

~l

c: t_
s:-

~-

--t'\ \

t'

1L \'. f
1

. . :
c

(. ~ \, l

: [ ( [ c c.

'

'"o
lt.

~~-

I.;

,.

(f ~ ~ -t_ . ~, ~ ~~ .(.~ ~( '~. '~ (,~


L ,.-- -" L- r
' -'~- ~- c
.l
..:
'~ ( . ; t '~' 'l '~ '~/ ;~ \ ~l
t: .r . v ~ ( s '~ J ' - r '- ' (' t"
L
~ 1; f C ~ . ' .f 'C '~ )_
f t_ L

f. C?, rff.
.(.~~ ~'

r (~

' <L

'

(.
_....

~~

1".. (;- \ .. ,_ 1.

- '~

\,

SL

-v
V
-1

::= ): 1 .;

SL

-1

-.
V

- ~

c=: .~,.

~'-

f- ':t'\.. f [~

>- ~l
-i/\ ~

S:.'

If f~
.

/\ ' -

I'
C
-

~ ~- '~:.. ~,

(, '

'

':__

"f

~e: ~

~~;

. . ~-

'y.

tc.:'

':t.

.(

'--<
L.

'1 \ F - ,

. C.,

~:

l, '

~ .. ~

'

. ~~I~ j"J.:, _;

~l..o

F_r.JI Jk>- _;

;;j\.j _;

r : ...:..Ju ~ ~L..___.jl d 'J 3 ~/~I d 'J'


oJL.o

1 ~ v-~ .~~J
--->.L : ........,\lj . L..
?t.J)I

.::.:_.r

J IS lJj , 0

' 0 ~l_r-

o)L.;,

...L:-Y

I~ ,_;:, ../,
~ J

~ L_,J I J IS l....Jj , -J

-r; ~I

~<JI .._,.,~; ~ _; ~ ~
~L.__,

-.:.-l-

~r:)- ;;_..; JL~

J.>-) y

~_;--:->-u : Ju

I'

I ~ .__
~
s--

..:....._..?

~~I J IS l....Jj , 0

YJ

jl.,.__L.,
-

I~: ..:.J\j ~._J ~~I

J\S l....Jj '~ ~~ ~~~::;IS Lli ,-J ~ ~l_r...:.,t ~~ .:;0 l....Jj


~I jiS l....Jj
.

.._r.

,.,_.; "-'

..

~ __/...:>-

~..-~G ~L.a...u

, 0 ..:....._..~~~~I JIS
J, :

s-- r

..:.Jtj

~""'-.>-L.a..: u _':......, _j

,>1,...1

l....Jj ,-J ~
...;.._,

.._.;,

......;..\j ._.'\j . .j ~

_r.-

~~ :.f::>- ~s : -.:JG ~ ::v~~ \ J""'

.:VL.iJ',,.._,
\ _..~- l.S':-11-J~.,J,
\
J

-..1

I.--

!I
J

Jl .v..: ~ clb 'J _;

~~~~,~L..':/1::-~
...._.,

Lp.-j_; ~~I

lc.\jj

~~I
""':?

165

~~

j1 ;1..L,._ .J j \ 5 ) . rUJI y.i ~I :_p...) ~\.G..,._} j\5 '


:.:.h , . I~ )L.C.; ,w, Jl JlE ~;'_.. :GL~ . . . .~. l....-,
~':. w L~1~~ . lJ.S- j\.5' , . .t~
,,_....,Li)\ \_,\ 1_, : '-1.5L9~\ ..l>-l ,J \l.ij
:\_y ,.~ Jl~ ,_....,Lij\ ._,\ ...___J,),. _~-,_,
~
....1

'

__.~

..J

'1

, ,

...._)

--

"\

: ',

........

__;.

j-+ 1-w...~..o:- .;.li.:- c..>_~..:;_.';,L


~

. Jj1

r>-1 ~i..L,._ ;'C..GJI o_5i..L,._ ~~ -.5\J ~L,j ~; iL,_,L! y c_? W; r


...0J~ _:_~\5,. ~ Jl ~, ~ ,.J /~1 "'--"'",.5
l-:-)1 J\~ IJ....,~
J

'

':-

...,o

..1

_,1

._)

....;-:-

..._,

...J '_,_;. ':,' : ._'w ~~


:..L ......;1-.G- ._;-s- ~,..
_;,._
... \
. L__.J

j l u ~~.G.- ..._,.......J
.
. ,__...

l .Jlj .o...9......j ,_....,Li]l

_.,/..)

.\ .;.1_\_,-

,__s:

'

":_s._

I,...L:>u ...J_;

.-~---'

'''\

lJ1 . ~
:,

I._'':~, .~~l..l.:,.. .:.)...:; .:0 j._(_,


J
..
J

_.1

--'

. ~L.LU o;~G ,o~ .:.l..:U...i ';~J...3 'rUJ\ 0""1 ~ _)~ "'-"'..:c_;... ~LiJI
. ~~;..

;_

,.

~ .I .

//

>

''//

~ ,._,l_bj ~~

~ L

,~~
,

--

.-o.'
.IJ

:;,::

._,_:,L_dl

._;--

:.._u ,........w1 .; ~ Jl ~.
\

. ~"~<_j
_..

166

~\) jl\.1 v~ ~).) o'..Lo ~) l~ l_;..:>~ ~I~)

'i

,..l,._"jl :;_;\ ;_;;...

__.~

.~_

'

-.

I,

..l.>-1

///

_:;\j .

.;.U't

//

(_.

'""\._;.j

II.;~ :;J, ~~ '.1,

~ . ..:.......Ji
-

l,...;l

.........

..._)

_;

.,j_y
J

>

- :

owG

:;

. I\

;L.a.J, ~~.
..

Jl-:- I.~~";~
~_G\_, ...._,--'
c\ j
~
r
. .;:...i...;>
/

--'k

-....J

0\

'

v"

(_

t;:

C.
~-=
(!.

:,

T
'L

'

~-

"

....~

}--

.-

r
L..'.

l l': ,/-V'
~.:
t
~ ( r

~..

~:

.I'

!l "

(.-~

r~
't. ,

1:. ,
..,&>

tr-

I ,

\-: c.-:

7 :

'-1:.'
"'

I ' \

\'

..

~
-

E
f.

~-

.: (~.:
"
l :'"

}'

I '

f:'

1> ~ t.

""

'

--t"

'-

~T

I ', ()''
I '

'r~

,_. (f

l_:__ 'Y'

i:"~ ;~c i,. t..,


\. ._ ' (

"-

1.,.

:.

r.
J.
t

~ t : .~:( ~ _f -~

01\\

\._..,

\.'

"e-

-~

~-

\.._..f

';t

c;

\.._..

r~

),
"1'...

~~
y ' ~o.,

V ,, .._,-,
((
t'

"' "

t_

.r

'k.

c;: \

1__: ~

'{

----

\-

'-C

r.~

\\ \

\,.:

"-

}--

i...

'-

'-

..._:~

'

':t. ' .

~\.

G,-

\.....-

,-

l.

'

'f

' ~
'

r
1~ .: ~
t.

~'

'&

~
r.

.r.~

C.~
-

'-

(, '

t ' 'fC

\.._..

~
y" '\

~"

Y- (( ~ ~

-~ ~ ~- '-~'~

.
~

.E.

,._

'!!,"

~'

t'

t < ' t.';.-

~~' \ ~ ~t.. :
,;;-'1-:- '

\;, ( \ :~.c

r.

y-- \\

}--

....

'Q , ~ ~ (
l : 'r;- :'~t c~.'

s;- \

\.._..

\~ ~

-:.:__

t.- ' c -'

~'G;

..._;:-

b _

\.._..
('l

:,

'

lr

1,_

'y.. '-
-1 \
-~- .,_,
" "~(_ -,
~
-. r L..,
-

f fc -v \

( '

~..: [~~ ~.'~ , ~t'~L


.t

'

I. ~

,...
~"

:e ~
~. l
-(
..
t-
e
~
~ ~'If
L'
G.). s.
~~
~ v~ ~

("
~~

" . ' .t

\
,fi" ~

~-

c. (_
~ s
(' . c.~

~~;"
.
f - --'

'[,

f.

~-

t.

\ ' "c,_ '


~
- LV

\ : ._;-, c

' .
t
~-

1 ':t~ ~ '~~~
.c
s. f T - s:1. . ~=~ .r ~~ 1. ~~

--~f:

s;-

';t

I.-''
,l

~~

..-

c. .:. .

---- L

( ' G,. ' \


l , ~
t-

. <5~\

':?\)! ~~

~\ ~~~'..Ui ~~
~

...

;;:,..

. o_r.S"'

,.. ,...

.)I~

j5J
'
C!;

= ; ="' :;: :;:

. ~?- _r.JI !)_;I

. '-~.,..b.J I __w. ~~)I


.;~~~;.t~l
'

...

'

. "'--..i.i ..l....ou ~jw 1


- - L"

.JL.)I~~UI
. !JL.Ij Jo .!)\.;..\ ~1
.JI,.. "'

"'

. ;JL;.. )~
,,

...

,.. 0

...

~~~

:;::

j5'

) ""::;

::;

.~o__.....:.JI_}!o.r-=JI

.J.:..i t.: j~ JG ;.
VI ... ,...

o ;

,.,

,..

,.,.. {.

-~~~~objS'
. ~1~1

~G:...ll C::' ~1

~" :li:J:~'J~(:.I\~1
r-'
:

.o~ I
j.

"0

. .!)J..0
j.

..... 0

'}

,...

"'

~\j:.

;;;

' ""

....

....

U"UI L.,.;.J
,..

;;;

'

. ~ _--4 _.U... ~ --4 _.U... I .)1


;

. ..::...1)#1 ~ ..:...\))~\
'

-~~'}~'}0'"
-!

) ....

c j. ...

C)

;;;

....

{,;

-~)~~~~~

.~c.'~ ~CJ, jlit

168

.JWiy~~~~y~

. Jlj-~1 ./' lJ j...o


. j ~I

~
. r-!
. ;;j

"

j')'&

~~ J~-~~

~q

I r..;j\ .

-.r-::- '-"-

> ,, )

..ri--! ~

~~ II

./' .r

;;j

_r::>

..::.__?..::_.;}I

J::-! .r-'

..ri--! .

--~

---

L..

. ij\..L.a.JI _r>- ~ ,.b ~1 ~I j J":' JJI

js- J~ 'J

. ~ L.. ~ 'j ) ol) l..


. '-7'_rJJ .:>I.M.::...-1 ~ ~

LL :.:_,_,) \~)

a.:.-- J J.-.a-91
. _:,1 }I ./' l_r;:> ~ ~ ~)- ji ~_:...:;, 4
! ~~ y j\ .,:b~IJ ./' ~

. .:f...~.>- 3 ~ ~\ J ,~~WI~~~
. b lJI \.A> jl.; y

~~

~\ ~

'.5-i j\S Jl.; y

-~~J~..::_.j}l .. 'j .. oT. "~..::,..;}\" .J}~

}UJ~ j'~1
-~~~~~~1
'

'

-~J.~ ~ t..11
.y\~1~)1
'

'

.-.)5'~~1
~

....

~~)

'

..-c.-

;.

-:.r: ~~
~d.L~~\
.~ -:.r: ~~ i)l
~

..-

0"'

.... "" c

""

_. 0,;

...

. ~4.,.l....; ~ '-.........,_ i

169

G _;:..; ,__;.
-

__.

" - r

l._.;l

(O~c 11, o.)L,._.JI ~ , olJ-1 ~<_,...::..

..J-.F

;.

;.

~~ . J'JI u::-L.I o;-;-->':11 ~L, J

~ )L,...

..

2S

.--

~;

.::_.,~ ..G _}I;~

ol_r 'i
;::

.;:;

...

;./ c:;.

..

-!

;. "'

Y' _r-..Lill J->JI wl


WI.)

o...u, -:._8L. J J yC

r; 'J ,JI; ~ ~~ ~L.j ~ ~ ..l.i.l


-t

~~ \ 1 )1; (J~ ~
I

-I---~---

. ~ Jl ~}
;

...__.

;::

)'

.-

;Jl

~ \..lll; JUl.,~~

JL<...
;::

(~I~

)1;

~~~j ~_rl-1~\)i~.~.~~l"~;_?>l....~jlJI~
.
.
.
~ /

::.

~ o}J~\.Ji ._:_;I . ~ ~ .;>-\

;.

J'>' y !Ju

. __,jj ~~~I~~ }I ~<J b l..l>-1 ~~ r--1 ..SJ~;


I~~ I..;\ (~I(~ ;.)L.......-1..,: oT~~ _}~L
/

._sjjl

~ ~ ~ ~ ~~ j.: r"':fl
..
.

)'

ftl>- j ~ j)
L. .. ...w....;;

~~ .h..U ..syl '} u .JJ

1..0,

~;.

~~I.:_;>-~ ._:.,L_)5JI; ~~

..LJ-1. J>:-':il

...) 4-:ll
j
.

___j)_Ji :;_,._L.

.:III..V,,.._._j'JI";;J;,J..'I'o
1- 11
~~'!'- '.' 1\5'-.:.LG.
~
\.. _
.) '
w-.~~1.$'~~~~ . -.
"

c /

J>:- ...s"-" a~;?~ }Jl..:S-1 1~1


"'
,
//

;.

..;}'

Y' ~}I ~

c f.::

,;

~ ~ 1...;\j-

j
/

jk;.;\ 1

(:ci..siJI,._:.,I;. :_;\ TJGu ;JJ1 ~~ ~1 .JJ1 ~ ~ }l:.ill

.?.-) i.SJ}r" j

1..0>

G; J

r. ', ...:._;
~J.../
..

~, ,

;__

j..:i o.r-1 j .JJI


jl

;..L....._.,;;

::.

""

"

e::-"'1

<'", (JJI

;.

j\ ~ ~ ..W j ,::~A.::., )11..0> ~


r

C: "- j\

~ \...>~
....

L.. ..;:__;\,__;

~._;::,_)-'_;
\.,.;'~
.
.
. ~I~~._}~~ j\ ~~ ~ ~ ..siJI ~_yiJI j~fl
;~ ~ ~- ~ l:- ~ w_; ~ ~~ ~4)-1 j; C" ..

~
170

j\ Y'

JJ

..

:~Lp.. .)4)-1 y '~ ..;~. ~~ \1

j\.5'

..

lj~ .~

;:,:;

(~

:..r::-!_: ~ ~1)1 ~ -JI ~ 3 ,~.)L,.__.,. 3 ~


"

'

UL.. ~_;j .)J~ -JI y l y

... :I' a-~_)~ 3 /

J\1 3

1--L:I .:).5')\.....o ~

jr"'

~ ~~~-JL: ~

'-?

..;-:.

..U\.>.
/

-J,_<.:,
,.5
J
I

,4..J;i;.,~

u
JF

._sjjl ~~)\ ~\ i._G .JJ1 ~ ~ -Jy(.:,

~ I . ~ - "'r~ ~

wl ~

'jGl ~LP..U~ 1-U . ~~ 0L.a-:-l Jl .)l~_,u" ~L..

~,)1 o.)~L ~\_j ~'~~~~I ..0-b


J

'1 ,._s__kl . ._s~l ~;j

l,..L.c

~3

......J

'v.

,JJ, , -

1..57'-"

~ ~; ~ ~

jj\ ,.._.__}...I . ....;;. ; I


1

-..F~

c- :;_,::,~~ rr. ~j ~.)y....:Ji J~ jl ~ ~~ JY~ ~). _:)jjS~~


>

'

/ .-

__.

,:.,JI j\_;._j ,_L


I __

U. ..u'-",

"_.--'

.-

;J~

,>

'1 ,:_,\ ,:_,JI,

'J

"'

..

.../

~ ~ ~_,11 ~,_;;.\.;~~~)I,:_,~

_.-

1~1;
...1

\)L\j

'!

>:r

j.-'

_;;j,

~--

_,;

,.JWI 1-U . ..LJJI ,..;

jl ~ ~,~,'~:"I
-~

..

j; 1..../..1
,.__;,..~'}\ ~...,;>~~
'. ~ ~ ~
..
J

...

""

1)\

"

l,.!;l

,I~
..

j,_.,.. ,.

,,_j'

\..../_;__.~

'-"

,:.,_,lly ~ 'J j\S l)l ..

.::a_ a.._ ~~j ~..Co;_. o~ _}.


. L;,L. ...._..,
,cJ,.j _>..1 -->-,:..:..!
J
I..>
\,..!:l J~

I
1$

..rJ JJ1
,J.

L; y

~I

I....>

..

;;u, ...uu' 0 ~\I..\


__ --~E

~,_;:~

.../

~ ~ ~4)-1 ~L. Jl :.~_<.~1) ~~ ~ ;.+-""..\b _:r-jjl J~~'}l ft ~


8.1 l..5...
j~
-J ../'+-~q ~'...:.JG
11 o.U 0__
-~ ,J
1:,1E .wl
-...
__,;
..
J
\

....

o.U

~\..;_)

1..\_j.

~-~-:J ~)

..U...,

~~ ~1.) :~ ~~

:.;; ~1)- 'J. 0

l)l\.

0!~\ ~.~f.../ ,~1~)

..s,..>-1 ~;JL..) ~LS" ~

1).)\j

~~e ';;~ ~~.r-U j~. ~ ~ 'J 3 0 ~ 'J 3 3~ .5'~ 3 0~1


. d} ~)- JJ1 ~ ~ ~ y :./'l :.,_,;1-1

~~ ~)

:J ~L.)1

j~l

. ..s.)wl ..

;_<J \_p.-; j ~ ~i"..l;LI

"

"

"

~\..:. -J1 . )-'J1 ~WI ~ ~~ .)1:;o~1 ~;:; -J\ ..:J.)l j.-)1 , ~ ~~


. 1..~..:1 ~0

J.!.,u,~l ..l;.-1 Y' L:.l J~.; . ~l....:....JI

;;J.;..UI..} JIS

U.-'-"-!;

8-1 ~?

~r~ ,....,....AJ

0YLJI -4 _};:- ~ ).1 j.>. ;~4-=JI U\.b , J1..~1 )\.;~ 'i~ ~~ y


.:.r'

y.J JJi

_};:-1 y> ,sjWI ,,,

~LC. .0Ly. ~ .:..\1_;')1

~ J~l ~ _?I j ',:;1,1L ~ .._,_,. J) ~l....)1 ,.iA ._,..:..S .\ p. ,~~\

J'

JJt

~ ~L...'JI~_;J.iiWA:C......~y~\y,i.~ ~..\..>-,~_,....<JI..}oJ~L.a.ll ~~~


. ..L....>-1

)->'

171

!?IsS"\

~ L.a..>o ~ 1;;....::.4--' ~ ~ ..::_:S


.J'JI_;

<.I:>-~)

.;__j 3

( l_rJj. I

J) ,_}.;-~ .J I j

_;pI ._::.,,_ L.

.:.,r;r?_; .:..,~_; .:._,~~)(~-.. Aft~

(JL..__.ij':J\ o..L,:L-

,.~js'j~~ (~ly0;;;~_;..:l:l.a.;ol ~ j\ ~ (~)!C ~ ~~

.~ :J...L,._.,_; ('"'0;;;

rl.b_; (;;;)_, ~

(>-_;-Y 1

J!r..L: ..:-u,.,.-

L. ~ 3 (c~lj_' Y ~I__,)- I .. ~..; 1.JJ-1 ~ -.:r-~ rA-" ~ ..::_:S ...G_;


(~ -!..WI_r- .:._,~~..G.

-.:r-4 '}

l_rJj.l ~ ...::....!1 \_,...)\_; (j>-IJJI ~

rJL.

Jl ~ .:.;-<J_; (~.:_,~<j jJ:>--~ j (~ ~~.:..,~}

\j_,

.~

' ..

....> ..:_U.) u-j ...~, (..:J_:j,, ..:)j.lj


)\.;, (J,L:...JI
..r
- ...~

..~..

JJ

I.-_~,

...

,,)')\.i:;_...,';/1

.J

- . . ,-!

~'-?

JL,_;,... ':11

;, y--'
. <"

\..:::l

1.-. , dJJI,
,_.,I ...;, ~\
J
I

~ ..,~

. >I~

~\j

dr

~u (~

J, ;___. J~ .:L
...::.,_;
__;
J./

>I
:.1 >1: ~ .:;::_,
1 1 \.;(4....i_, ~
~ ~.r ...r- \"-" '"'~
-r

(.JL,_;I .JL,I_;I ,~ _; JJ 3 ~0 (;;;':J_;"~Iy 0?-:; "JI ~ ~


.....

,,

"

I_,:;L. J~ 3 13 JS ~~~ J~ : c.,!'J>-"l\


I.-.. r- ..G-1
.

~ .....:::

J>
J

, (
J

r
~

A;;_;)-"-"~ ~I
. ..JJI ~;;__,"II,
-~...;

Ju LS" r

\.)~:;;:; /~1

Jl.i..;'}\
;;__,._.., J, ( ~~--'.:--'.:;
..-.-..>f
..-;_.)
v

;.;:s .:J...W -.:....:r. ..G3

jl

.....

I.-. ..:_U j ..T


~~ ..:_U.) J, ("I,~
J

(r-P .?-J'. .r.:>-? '} ~ ,..:J.;'}~I..} ~~) (..:l:~1


(--....0\_,T
j I, c: j\ I; ....Li\;..,J j \,>:_; \<-',.:; 1.)1 _ "' '--'~
,:1------o--- -..5 J~
w-:- ~~ . \....!:~
~-

.:._,~

JJ

_;

JI

_;

~)

'r:r. ~ _; r.r.:->- ~ ~~ ~ (0.1 ~~ ~~:; 3 (.:..,~?v L.

\... ;Si>)

(\_,.ill._::.,\;;;~ _j .;1-JI ~;;;) ~ ~)

J\_; (~I~ .r--GI \.!.>- 3

c)' y

.._, I_;~ L.

}J

(~JL.,. J ~\.::......

Lr'<-::J ~ (~ r 0.u1 ~ y. ~
..:.r<-.1 L. ..:.Ui.: ~ cJI ;~) c.rJI .r f l l ~

..:.....;\ 3 (r...\Jiy ,__o_hll J

172

.J.r<_,_

L. ~

'lr,.;~~
~

4-Jy

~ (}l..v U j~ I.)J~ \..;~ j~

(.)~1 J.;j ~\_j..W j-'<Jj ,~..L>- ~

,L..) 0~

j\

~ ~)

~ e.;~

.ft:.-<JI_r.)-1 L.~ ~ ~ ~
: .JIJ ... 1 ~
~) "J1~ ...::.....,W , \..:.1\1_:,..._;1 ; ~
~ "~.) I..S...; ~
l;..q
. .
~~-J

jdl 3 ,u,,_\__j3 4-J~J ~_; ~ u_r>- 3 ,~\

d .r<._;, ~L..r ~~ 0l,WI '"'-J.>. J

:-

;;~c)
.1 ;-...
. J
_)

..:.JJ ~.r.

'CJ)I J }.-':"<-...::.~ J

0 , ,
.J.../

ol)u \_,111 3 ol)l

J~l LS J ~~

j.,bj\

.;~'/~~ y~,ye ~ 3 ,~_rJI~ ;,.; ,y11..0>,ye ;i.r"l


!?~I
,;(,.
.(;.)\_,.__.,. ,;J.j.,... .(!~\..:.- ~ ,.:.J..jL.o. &)......:,....
~J

_)

..

,_s;_;u .JI _/.i:.- J. :;.,__,.;JI 0r<...::_;; J

~~ ~~ -.:bb~

~ ~~ Lj1, .L~i 2.._,_1:. .,_..,


..
u~ .....~
F -......

..J..

-'

,...l..a..-o u ;,.C'
y

_)

,~1 0~ ,-.:bl.)\..;;.

'J, \L.01 A...\jl5 v._.')\...!,I+- S


...~

J~ .JI0~1J '~Y ~\...0~ 'J J ,~;y ~

:_ywl JL;

dr(:; ':.'; ,;~ 0~_?~ 3 ~ o..,r::--- ~ ..G 3 iyl..ll .)":>\.:


I,\.;- ..::_.S.; , 2u-J~-. ~J
J

....1

i ..T._; JI...U. -.:...J...):...i

oi~

I~ ;I -.::.....;... J

c~ .J.;~) ,~ .J_,._~ :.' ~ .J.rc.. ~r->-;. ~~


. ...UI

,~ (7Jic J ~~,yo wUI ;,.l_ri-1~ $1,;

_} _r->- 'JU

\. . ~~J

,~lj 0l.v~l

0-L>l _}

fi

~ _;J ~)

J
j

.:)J...UJ

.J\ ~ 0~1

01_?1$1 ~ ~ .Ji ~~ 1~1_;

~ ,_1~ ~ ~ :;;~ 0~

173

~ c "'

VI

~
. / -

../

~I ._}} ~~

LJ.ll

,;; ::

,:;

;: )

->

: ->

.J ,,J).. I j

~ .J I~I _;,

j.

::

j.

~)l.))j~~~\j

~'..G ~) '-411 :;'; ~ )}\ ;

174

_.

1.) ; ; ,:)li}

1~ 3

; /

;;_,;L>-

o~l;

_;....,u/ o;J.-1 J; ~;)1;

:;_<J;,\.l I .:.) j L

"~1 o~" ~pi~~ J-"

175

.. ~_?-1 ..,..,l_rJI lh

js-

~~_;~ ..
.. \~)~~
1~ ..

~W~~~~~
~ ._?I y )J...UI _; ')L;..b

iY\kJI _;
G~~.

,y

---lit... c--.::~ ..... 1

~
o..-

).r"

.. ;.

~ ~ l::S~
.:lJWI

'
.. .c..Wi
._?1
~~lyl~

~_r-:JI ~ ~~ j~ ,y

~ y.i ~~.r.~ ~

176

-J
-J

!- \\
l."
..C:'

V>

y'

-b'' r

--~"

G,

''l"

t"

l-

'

v(..

~,

'- '

'-

s..

._,-

y..

(;,

L'

-t>\

C
-

f'

'

'y

f "

,..._

y
c"

l-

'(

'{:

'-

\;-

<>

~ G.

'1

_' t_

t.

." \

C1,

( ..

f- ,
C

\\

<;.

r:

(_

'

'-

In

" \.

_"

""'

(J

-l'lo

..

,(:'\

f(

!
't"'

~~-

,~

\.,

,L ~

(_

......-

~..-

G;:\

("

r.:... ~- ". -t

,{

'1'>

.t ''

c_.

_,..

(.-

\.p

''

L.-

L'

VI..

r:-

(_

S..:'

'~~
(:

VL"

_.,,

,p

1-

'-

'

fi;[

~
'r

C\
(::
-~

l,p

~ c.-'
~

vl.

f..

\::

n
'p

1-

J' . ~ t

't..:

\...n \\

t [ s:t _,
t '-

'i:.
.r.:.
r.: s.. ';:

t ' ~- ~

._/

''<-

,;;- _"

1..__~-

~ r..

c;

...__

t:
-y 1.-

't_

' .-!,

(_

l'' (;,

vls,..

[.

r f' ~ {'

'y- ' (

.:,

'p
, 't,v
'c._

<
v !
(~' ~C' . ..: 'f
C
(
~
':. r,.. tA ,
~' c.: V>

. t- ~
("
,_
1/\

~-

' ':

('

0,

c;:

!
't"-

[. " .

c-

. '

\ '-

L.",.,

- 2
'-~

t.:.
L

vL,

( ,
~' 't.. ~"

r;,

r..

. , r~t::

'() \ -

L
vi..

~.~~: '~-~. (~"~ ~-.f.. :-t't, " \ ~

OO'

,-1 "
, 't"

'rL z_: .( .~~" t' 'G., ff

,p

'c..

~: ~ -~ 'Q ~-: [

'

_,..

[:..

t'
v\

r-V [ l.

t':: \
.c-

'p

'~

'-.v :

'

't.

' . ' ~

't' ~ [
rc
t<
~ t ~.

(' -1

rf; t, .r

r- ,p
'l r ,;;-C lL
.
~
t: ( ~.- (0
..1-. '
-

\. ,

s_ C

l..~

1::::-

~
.

I.

C..:..

, ~t

r~ ~-

Y\ (/0

t rr ~t '' 'p ~.

,
'

~ c: : t. ': ':r :t'" ~.: c '- ~:: <..{.


'f -1 ')::' f. -~- ( t ; ~ ~ ~ ~ 't

~ ~ f~ 1: f

-?>

IL

't
~::

l._...b

r f:. ~ :. ~c f..r.

';r_
-~ '-
'
...
~
\;' ' . ' ~
~-...
.,

" (

r:

V''

,,,

n
i''" S..
fr ,b,v\
\ \'>
..

~ h ~

- , '

L
'c
v )" ~

,;:-

c.

v '1
[ ~
_..,, [

{"'

l' - ' lr

("

\.(;'

- l' ~ -~ ,
1;'
: ~ ( ' ,'r~ "
r,

i....p

l'
.t,
"- ' -t .::
.:.
c
'~~

(\

-;

....

(;,

~-" ~-:
~ "' ~ '-d: "-~

~
~

.[ ',.
~
'f

_... \

l'

G,

~.:l

r .
r

~,

C.. ~ r.

t;-

\\

'Jt:

(- ( '

(,

\\

'--"'

( .

t.: ~ . ~~.~s

l_p

u\_p,

.
L

1~ '
' ',
_ (', -~ r_ c.,

~':::::

'--

,. G.

1 ';{-

VI.

-~

L.

"(_

~
~- l.'
i..._~

V>

n '
\ 1

\- 0:[ "('

l" ~
.~ c.,"~

S:-

"\ c. '\ . ,,__~ ~ '-b ' ' '


~ ~ c.L {_ t~
\.: ';t f ft '
.n
rr. , tp '" t.-
t.'. C.
"
G,

\.

'-~

G.

.E

'-
'-
'-

~'

(-' r..

r;.,

:: [
~:: _

u,.,
r.,

{
!>"

f:

~" ~-

'-

'f

tl~

00

-...)

......

r:~

(;;
..

'

'~
'--

'- '

tL.

'-

r'.... ~

'-L

-, C , t.

>

~._-~...

~.._Lo

'>...

).

'-

~-:

'~

'

.v~ .S"
-~
'-- '" 1_'"

'

~
I

~
-

.
cv\p,
'-

'"''

r::-

c:

~-:

'- '

I'-

...

).

c-"

---

'-

c_.
'&

'-

c"\..

c;;:

'L

~-

l-'\

r-

'--.
t:=

"

'

\__

tr

'-f.

E::

f
'-L
_

(._""

(.

'

'/'-'
_

I '-

C
"~

1\

'L

'-

l>

~~.

' ..

-~

1._

'-:":.., ,

'

'-,b

'L. "

c'"'~.

c;:

'

<f-

lJo

.-

'-

"'

'-f-..
"t-'
l'.."
~
l;-

'Q

.
(..

[.V\ r-
'-'
-t~ ' _.

~~ ~o~ ~r>l..
-

t ~-C 1
:: 'L

S
.y'
'-~

l.: ~l.
'1A

t,.

"l..

'-

-1'>

IV.-

;t

1- .

~~
'L.~ ';l
c- nc; , c~ "' v.
'L. ~. . ;. L. r ~
.r ~ '-
\_ v~- ' rt: '-.
\

t..

_t'.

f1

'

'-~

,L

'-L

.c

l
c~

'(>

'.
~

-,

c.

':{

\\

0>

r':v: :

. ~~. "
~"
~ :.

C.

;;

r~

'-

_" " v..-

L'

~...__;-

. . .~

.c.

-v '

'
I'

t::_- " t,'

c_

't:

!..._

'/\
L'

l'

~;;--:

t ~s r~ ~

c;,

'(>

I..._~

'
1

v~ '."&

~.

'-

(\..L.

\. '(

\s.

}>I

'.

. f.

- \
, " -L c"\.. .~-

lL.:, 1-

T>

C.

(.

l. ~
v '

. .

'(l

", C"
-.

'

'-.

t'"

\.," -..

-:~.
'- '

-::

_,

~- ~

,;;-

'

-~

-L_.~.. c~ " .f [ 't.


~-b f,:. \.-'t ~
~ )- . (_:.

-t

'

~~

~ .c
C(" C

(,)

S.

rr; ~."'(: ~.:,. .-.

t'"

r:..
. ,

~.
.c " -.

'--

'-

\..._p

\_,

L-
l..

."

\.o

[t
.
,
'1-. f" '{~: . - :L

r:-
(_"1\

<- '

{;

t':

. r:
~ ~

f.

r :.

t .\ ~ fr f~:~ .L.~ ~-t. -~ 1.


<f- -.tr t.' ~ ' fv:. < ,! ',. ({.-'
~t i"
_'_ . '' \---"
_., r (. .:- v

r: q

'L.
y:.
~
(../\
(__
[ r' ~ :_ r \

&

(..

t: ,n ' \Y
r .... , - ,;;,l-
- <
."

~l ~~-t. S:.~

s_,

.L'

'

'

; c.
'(

'-

'

~'- .'~

t'c. .--'.

c ~ y.,. -vf . l.C\ -v-


f'
(__
. . .r~-'" - . ' '-.
,[
c.

_1
L.._

( '

::.

r;:. S:~ .
c.

'(>

'

f T-"

,. _.1'l1
(,"L.. Lc

p~ E:

~-

<

\...

'--

fc

L-

1:.

-~. (.

-~
c

t.

<>

f'::

'-

.t'' "

r _::. t- .r
r. (' . '-~

8~ "" t

{_

... v
. c;;:

't "f'

'\_

t ". t;r. .~

L.._

rv

t,

'-

(0

t;<

't-

_1

11~~

r~' .~:;:

~'f-~ .r ~-:. -; .cC '-t: .. C\,,~

r;:

>

r t~

t:: c

( - :

i'
y

).

c-

t;;r.' \t\ : . ~\- ~-..

t (

C.f., """

\.o

v c.
v'
- -'&

t.l'.o.

~
":

''(>.

~ [
"&

'-- ... [''

r'
t''

\
p.\

h -: ; . ~~

..j_
_

,t\
\

'-

&;

L-

:t r
"-~ s,,~ . .

"-: '\."

. -.

t..

1'

J . '-~

L C.
t ." t' ~- ~.:' ' ~':..

- [. (,\ \'_ ~ T,'


't
Sl C\ ~_L -=-~ l:

. [

. ' '--

[ (\.. [ { ' "

r~ .t,.
(;, (\

.c

' ~~:~

~
(;,'~.

, .r" -: __

:.:.._:~

LJS- ~ . ~ -l>- . _j \11 --~j_ \.,. ~ , I L,..__._.\ '} _;, , ')L)j


..
~

...~

. ~)-1 i f

~J ~~J~
;;:

..-

()

..G- .})

._}
~

-~

~y ~

;)

_;

I~'..J ;.~:~~\) ~Jj i f ~\0~ ~IJ

~._}~'}_;'~I ~C i f I~~-).~
c

J,_, '~~i~l
~ ..; ..-

.-:

.;

;.

/"'

..G_; '\

.~W.I ~ ~ ~ J....U .WI ~~ J . ~ )-.-

' ~~----o~~~ G~~


~
/
~
..

...G' . I_r:;--'
'~
J

\r

:._:.;

~ \. __...

~L:..~ JLS'j ,_...$

;' - .

. ';,CI;,,:I.~jj;.k:;;; :..-1\~<JI
~

l.J1, ,:_:,'
~

:1 ~,. . /. ~_G.t.J..- 0__bi

L'~ ~..,....-

' Cf":'-J T
- ~
~ _,,l? ..:--j
~'} ,~14.....J.; Jl.u~_~\J. , '
J

- .../

...1

'~-'~\.,\ ~ ~~, 1'.~U ~L/:.'! ~'.'_G j(J . ~~ , ~L.:~


:~_,.':;1 --.,__,~'~
'-'-"""1,
.
.. _; . . . .
~

_;

~~-~-

_.I

.;'

~~-

i~~

_.1

J>

~-

. JJ' r ~_;C<l1.:
~ L. ~~ ':11 ~ ..w 'll) 3 , 4)
.
.

~--:r.~-1 ~~

.rU

l~l..

~ JL.i..b'~l ~_; ~l 3 ~ 3)1 ;;~1 ~l ~__.k.; y ~~) l..~ ~_; ~ ;~<~:.

. .!.l~ '} jl ..;:_;1

:: .!.liy..l JlS' j..a>-

J-L..::..... ~ u

~-

179

-i.-r=Jl..) ~r- .::_,..I~ '-:-'>-LJ

.~1_;

_} ~)1

~ .01 J'? j.)

;;~ '-:-''-G . _r-~1 ~ _)~ ~~? ,.I.J}I ~; Cr~ . ~ 3 ,.lb..;JI c_l)


~ J.l.l:- ol/'1 ..::_.,,_~. ~ _JI~I

L ..l.i)l

J_,.; '--...k,. J' _r. ~j _)) ~~ :.V. -s_r>--1

)\.A . y::_;--11 '-'-....a.] ;j-::-:1_} ~ ~ _,.;

,J...L;L_:_,., ~ Lp..~ y.;L<--. c~

o~_r.;

L l:--aJI

..,>L:. c.-~_r!; ~

r-l ;;1)1 Jl .k-)}. ;;~_rl-1 J;8; ~


:...::..Jw

:;;'.G....; Lp.b\.; .,_:;__(.] j

.. J-l__,.ill .J.)tj.l? .:~_r.--0 ,~ ~

cG ~

: J_0 .)W ;1)1

..::_.,.)~ _;;

. \,....JI
.::_.,\j,\..._._1,1
J..
....~
. .

~ .. ~.J; '-:-'UI ~~

lc
s-

0~ )\.;

o..l...>. r J I, -sL:JI ...:.-j,....~ I_~J

~ y_,._,~

r; ;;.r.J-1 ..::_.,.J.)\j.; ;1)1 ..::_.,~

. ;,_1..:--'~
~~~
I,.-_

o.r.J-1

_1_.. 3

_;

w;

,~ ~/ 3

:J. j

..

J;......<s- I,_j

~' j\.;..._;_,JI ._. ~'


J

y..;1.J; i f c~ o}::.....JI ..::.5~ 3

::J.)I j\.;
)~ ~ ~k~ )_,_.:11 -

. .:.illS')~

.G! ..

~~-

"~~.)~l..:_r-1I"

~~; J ,~T

.~)I) ~.rl

180

,j;.; .).)?

_)!\..;\-

\.,. j

~ ~<...:.....

._,i_r:>~ ~,.;i ~

,(ti ..s}-~-~~ .:~4k-P'l'l ._,i_r:>~ ~.r"i ~


~~':II
...
..S.) G\.,
.
.
~~ \.,. '.J..Wts" .;,~\ .Y .J ~

._:...jj

.L "-"

_,/~

~
...5:..l4 ,~L:.. :i.L~'
~
-\_./...I
.. _,~

:i.........Ui
..

J':i-

\fu (.:\ yi

. j\i_;

._:...jj

;.,~

l ,[.,

Ji-

...;---,.---

~~:;\

. ~J ~ "'-'"".J~ J ,.:~~'11 ~ ~~
n>-')\....

j.:>:-.) G-

J.J '1 !.li) JSJJ _

. (>WI J ~\ J~ y.J..t. ~ j U JIS" ~ .J ly.~l

y. j

!~~.P

. _}li.; Y'

J::A-o Ji

0 .)~1

JIS" \.,. -

. ~:;\ ~ .Y ..s;i ~\ ~~ ,yl-

y\i.; j--1 J ,_r.JI o_;.L. ~ j..ili_;

...L>-IJ , jL.;~I ,y ,:_~ _,.J )'~ j~

. .;:)-1 0;L
~__r->.':1\

\} -

c__,.JI .Y ~-

.)..J~_yw\~i~Loj-

'
. ..;:_jr'

..w-

~~\.,. l j r ' -

!~j \ j r ' -

!~~)_:___

. ~l.rJl J~ ~ l_;.i! ~ ~).;) .JyA.>-

o.J4-Ji) .J~

!J_):. t_l.W

-=>'-

. .!.,l;j~ ._:r-jj\ ~ ~~\.)j-

181

~ C')LJ I

. c')L.JI

jl ~

. o..J.))

.:Jj i.l -

.:JJ..U)-

1.))-sJ..:..>- o.J..:?-

-~~l'i?JJ

. J~ Aj Y .:JJ.) ~ Jli.;)'l .:.r0.. : ~)1 ~\.>... ~/'~~ ,.La...JI ~) c~


. ,.L.JI ~ JJ1 f.. r-l.G~ ~)1 1-.U ~

:~J)I ,.La...JI ~)

Jw

. (_(_,/'! 4-l).si) .Gi ~ j ..l.U ~)1 1-.U j.)l..;,i i f .:\ )>..G-.1 .)-1 r-lWI

.J).Gi ~ ~

PJ (__<_,/:~\~I~ .G; yl r-l:~)i.Jw


~ .)y-LJ

._; )~

,_\).))

oJ..:..>- .._:_.......iT~-

~if O.)~ if~ j\ ~ Ji'

.0;-

r=- ~ . : ..S> I ~ -

~ .J.s' .:Jj.) ~ "-'


4..ALA.. ~ ~~)} oT ,J\.;:l-1) )~\ J~

.G) ,L.y_;1 y j..? ~ J)! .._,.a-:/~1 ~I

J ~ j-JI

: ~J)\ ,.La...JI ~) c~
~~ >II \4' \'
..(' J~_.)"'-\..;;...uulr-'1

:e:l-JI ~_rJI jt.;J


~ J ''-~_r.1

..1

eh a;J j\.1Ji J~ J:>/~1 ~ ,._L-....JI:.r- Gy.)-

J 'C')L.JI ~if

C::' J}.,..=_; Ji J

'C')L.JI ~ Ji

.1

66 ali J

JJ.r-11

!.:JJ~ --~ ~ JJi ~ ~ ji


!~~~i
! JL;.r.--1 ~~

182

I.I,_l\.1

...::.....;\ -

!.)yl...:.....il!j~.)

...::.....;\_

!c~...:.....;l
4J..L)i j~ .jL_j ,;..lo.,J--1

.j'{~ ':1 ~y

~~~ r.} y)l ~jt

.h..I......JI
~

..lo} I~ L. . .

..:JJ

L. -

! l:.- ;A..., ..lo) -

. ~ ~ ..J ~)1 -.:b).~; ..:r<.l j

. l:.- ;A..., ..lo) _.r:-'""'1-

~-~L.~ ~~. ~. ~ .,j

-.:b ../,l,...l
-._<J.
. ; v
J

~\.
~J

! ~/' IJL(ji -.:.LiJ r_} 1)1

)! -

!WL ...._s-~ ~ ~ 3_,~_.~.".5:..::.11 -.:b~ jt..;


;;_,..1~
-II ._:.,.)JI .JIE
;
-t

..

-~~._sj_rU':1~
!)~

Ll _r.)i

..:L_;>-1

J;-

Ll-

. j\.;;.i.U ~ J ~

. L )WI j~l ~ --,.;>-~ ~ .:.L<J J

. --,.;~..wl .J~!-

. -.:b jl.~l ~

...2-

_.r:-'""'1 -

.. ~}I.:;-- L.ts" ~~ .. ~~~~~

: ~..r"'-jl -.l.a..JI y ;

.j

j\j !.\I~

....\.:s- j

'tr----" 0 _y-A-! y)l

~ li,... L )WI ..lo)l -

.. yi183

~~_,Jij

..
. !$'<-:.) )

~~

c)\..... .:..r" --4.? ~ ~~ J.li

! ~ (i,.. !J~~
. b _,.ij

.:Jl. i ~ j-<.J j

-~~~~
~ j;LQ.... ~

--4)

~ ~~

.. pi,_? iJI ~~ ~ .1Jr:--<:A.]

jw 'oJ\.k;:.j\ ._} ._1_, _,....JI 4.)~11~ ~j ~ ll.) ,_f\_ri.JI ~ ~ !J~)


. _,\~\ ~ ~)1 l...i...,. ._:.,.,L:,...\ .)\

: ._1., _,....JI
,

. r"

4.l~l J~

-.

--4) -

~ ~

Jw
I_

...;--::'

!a;U. .:..~~ .J_.,~ ~/-;1 Lb)..} ~)\-

</JIJw
!~(iS

L;\.5:... ~ (::" Ji ~ , ~ jL:.- ._1_, _,_JI 4.l.A.:JI I~~ J ~l.i:- o~ j~


. J!..J-~I .j;-;

184

~--1_; -.>Y:,

_p j

"<,>L:. j~" ~ J

~11..0, ~~

y-

~ j--L<.J~
~J:, ~ ~ ;;_;._)
0

-.::_,~1

o..0> ;._1; j")G- .:..:-"

__,;J!

~~_)

\..-

o.J..,:.;J.-1 -.::_,L,.L(JI -~-

185

~~I~. jl)~l ~~~I. L L;-cil )~ (U-1


.(\.J-1 ~ -~<~1
.L
r L.all
Li..k..,- La_,- I ~I ....,
.)
.

.~
~)\k.ll j
I
" I

-~ :i._,I-L]\,
"

~)~~

La.,: I ~~ . ,j~)LJI

_; ~LJ.J

'J ,~\)~

~ ~<Jli ,_-}11 ..r"-./"11 '--:-'<11 ~ _:; JJ ~~ .. J-:!~1 _; Jly.S 3


. .) ..,JI :<"11 ._, ji_;...\ .:lL<Jli , , ~~ -;II ,

,~1 ~r"' ..~.,:..L:.JI ~rU ~J

,.uJ-"""

~ 3 ,_;l_rJI J~ ~ ,~

~I

)!(!i-! 'J

~ .:.':-"~ :..r" ~\._,. ~)1

cY~ ~

. j~ 'J jL.,_r.JI

:r<Jj ~LS"~

..

(__-

~ ~

o),_ :..f"'l.i../"11 ~

(~)1 ~\._,. .L ~ ~\

J_;-:S ~L:Ju

J_rll ~~

'J\.1_-;.j\ ~~I_} j\S

I)! ~Iilli _; ,~~~ ~\~\ '--:-'1...: "j..~.,: .sill j~ly_;

.:.\W, __,..u.ll JlS l)p . YJ.u

186

~I ~j_r.l J ~l_rll ~b~ ~

jl..k ~r-JI

:.i....L.,.,Ljl

,._;1.) ~ y od rl_,5'ts

---~~ ~ li~l ,J,.;JY

.-Y_,b ...?'_r"

o?

J4JI _} ~~ ~ ~J ,o_r.J-1

..

~.:l~l )L..J _}JJI ~ . e-/11 ,_:_)u'jl ~~?

~L.a..:s

_} , :U ~ ;.~ ~~ :U.,. /~I

:\........)LJI _} Jl~ . .)1...\..>- ~ 3 1 .)1~ .)J/"11 ~L<Ji '-:"'_rjl ~

. : . . .:. -: j5j j Jy ;;j_,..; ~

( .) y. y

e::-Wl: ).-<~

JLi ~V~I J ,~<~1 WI.:> !..\4 !..lW> ~~ JIS 1~) J ,_;_;1 Y' .y WI.:> !..\4
. JWI j~ JLi L;L::-=--1

.__;

~~ ':) ~JJ _} ~~ .. ~;Y\..:JI c.;l_,..-ol ':J) ~ ~ ~ ~

~.)~ 3 r r ) l C.JJ ~ ;;,.1~1 3 ,~ :s~~ 3

,:sp ~JY\..:JI J. JL.....;_jl ':JJ

~ J ,~ o.:> 3 ...Wi..l).J J ,~WI_p o~ ,.~ ~~~

,~~f. ..L:-1 ~ ':) ~ ~


J

d..L..aJI '-'~ --<+-" :__?

..

':)

~?~\

,I ....., _,.__:;_, ..uu .,J u ~ , ..._s--..


~ o.:>WL. .. I../..i.:.. .:> ............JL .. ,. i,.!:l~
.:>..r--'
-- IL. , LS""-~__..
~;
_../

..

....1

~4..:...4

c.;\} bl..-

~~~_r.JI ~\ J)J...:..A ~ ~_; ~


~ J'-:U.:>)j....,y.'-:"~1~1~

~j;~ ~ ;1 v-=!J.:>) j....~""' :~IJ ~ ~~1 ~141-

.} yJ ~ - Ml ~ ._;,b-ali 1..0> y

I ~- 1.; ._,:.ll ;;~..l)-1 c.;LJ.S:JI c~l

(y

.!..\~.yo~~

187

;7J

-,;
_.,.,
0~\

-:f.

,._~-

. :

.' ;}

-~ ~-
_.,
__]

}.

. )

-~

~ ~

:=3. ,"J
y

~
'~.,

''1,
j

~J:

''!
'.

. j -(

~ ~ ~~

0J ~ --1 -:1-"" ,' 1:- l_


. - .:J . . .

J
. -

~ .J ~~ .,

:'>

7'-

'1

~-

.,

_- ..J
~ :}

'

\O

'

-~.,

'l

r~ .~~~. .~ j3 -~4 '-J,~f ''.1.,~ -j.

t)
..

/'

L]~ ~

) J .
.,
--1, ' \ _'i,

:J
0

'j

""1 -j

"J'

"'

'.
.,

J,

. )

' .)

'

~ J.

.'

,)

'"\n
')

)
:1t ..

u.~

'4,

..

-~ ~
.

-1,

,k]

'1

:)

<\....

'....)'

7'

'

'

'

'

j-"

J,

. ~

.)

,._

'1

.~,

~
)

j' '
'.

. .,

_]" -'i
-~

"'

:J_

-i

~ _;.
r :l

~ ~~ -~
j

'"i, j

.j

-=-

J
_,.

i/'

.,

.-)

,.}

"

~ .~ J.- ~

~ --:}

1 ' ~~

:' :~

-~.

v.

'J . ~- '
j, "l __"l

.-

~-

"

~~
L
-,

'j

~~ ~-

'1,

_j

~~

~J

===!

'1

'1_
.\

-'

'

.J

.~' t.; ' -;-

'J,

-:}

,'~ ~

. ....)' -:)

1-o

1 -~

.-

'J.., ~

1 .. .,

:J" i' .~~. ".- -~J


s
J ~
-~ ~

.. .,

J ., J ' j. ~ --:l)
~ ~- ~
,J ~. ....1\ :_
; -.
1 ~ :J ....)'
j .) -~ " ' ' -\ , ~ ' -~ .,
' '
., J
~
,.
u
)
.5
~ :=;;.
."J' -~ ',
'}
J
'
'j

..-.~j.] 1~ .~ '~ ~, ~ ~~~ i j~ j t i


J

~-,
"\
J

) " '
.. 7',
~- ";:} '~ -~, ] . :1 ., 1;

"
-i
1:, --~
~ -r
~
ZJ ;J
-~~ :~ ~: ]? ,.~. l]' ~\
'') '} ,. s ~
. . )' '
' ~J -.

'"\n
).
:J ' .,

/'J-

~
~

J. . ). .t., ., '.:' .j-~


r
j
3' ' ' ' '
.

_]'

7'

<\....

- ''
y~- J: l,
~

a~

-J.
~

--:.

....)'

'1:

"

~J,

\0

~ \~

~-. ~
'#I

;::,

'"'

J J~ ~- i
j i ~ J-~~ j.
L-:} . :. ). ~. -) .- v~.., j .i'. .- -J :

_r

~ j~' j;r,

.:_1

\J

.. 1

:_~~

._,

J~

\j-

-~ ,?
J

',)

]'
'

. :'1_ .o, ~ .,

'

'i, -~
_~j .J
~ j.\ ~~
,k)
.
~ -" ' j ] ''\ .
J
:::'3

' .J..
'

'\

KJ

':~

-~,

"'-:;;

1- l :_

-. ~
.

~ ~
-

'

~
s,

. 1

::S

00

1:

7J

~...-

. -...!JI

~ly ~ ~ ~.:ll_,_ll

~ -..o.;L....:::i ~L.)i J ~IJ ):)J1 J~i J


..-c:

CJ

..-

..-

~~~! J_). ~k ~pi

4..;_rill J .. j.:_,.bJI

..-

..-

..-

~j~l) yi _;~i ~J.Y' j ) ..,_;l.aj:.i

~I? ~I i\)\1~ ~~I

..

.:.r

c:

""

c ~ JS'

~ ..u) ..

.j~ . ~ ~'-:--'..} ~'""'~ y ~IJ IJJ-'""' ~ r~i ~) ~<JI ~~


~ ~~~ J ~~! ~ r~- JJ1 ~J- ;.~ 0 ~
J r !1~j ~l>- ~ ,:)~ ~

/::J.13!WI .:.r ~ -

..

js' y

..-

-o~~~J) r--1

.J\S

~~ ~- ~lS'
'

J...l.iU)

~\

.. (_r.--"

~~ J ..5~ ~ ~ ~~ :~

.)

<\..:...o

\,1('

..

- '< q
~

._s; j\ -..W ~ j\S .. ~I

-.::_,~1 :'I~:~,?~ ~J.J-'"" 1.5"\...i ~ j\S .. ~\

'i)..l .:,U~ ~fJI ~~ ):-L~ ~

..

o..UU-1 r-<J-1 .:/ ~ .c~ y

.. ~)}1~\
..-

..-

..-

;.

j\ cJL.a..ll j..o:-)1 .:,\J~ -.::_,ly.:l ~S..l..-..<> ~~~~ _}) ~~ ~\.} ~

..;) ~

~~y~

,:).J...,0

.. J)+i

~ ~~

0W j~ ~~) ..

...

~?..;) ~ J..J1 !.!J~

.:.r ~~J JJ-'""' ....;1JJi ~ J

.. _.)W JJ1 _?~ ~G\

_;

~~J :WI J ~<.Ji .:.r L.~ -:.,;._. ~l...::..-.a..;i ..::-.:S .. ~~ .}

..

~fJI ~l,b_,JI y

..

~/~~\ y ~\_._ _:.,;:.._... 1.5 ..J.....<> -.)l ~~ .. ~~I ~C

;_;. ~ .} j~

.:.r J:,l-1 .. ~\1}1

..

\...\.>- .J;:._...

0~1

~l

.. o\..)-1

..

oy.:-:5 J o~

js' ..; .JJ1 yl.r- .:.r

y ~~ .JlS'. JJ1

4.-o..:-J _

;.~ -s~

189

,.

j.

c ...

,.-c

,.

"'

~~ ~~1 ~
~

\. : ..

c; c...

:::.

"' c

,..

Y.

Y. .-

~}:JI ~L::->- . .~~ ~~~ ~ ~J.r .J:! .:.r c~


c

...

.:.r u j_r..J l::-~ .J ~

~) ~1 ~ ~ ~~ ~~~

"'

::..--

....UI ....~ .:.r' J 'U'WI


'

Lo

~~ .:JJ..U j

"'

...

JJ

"'

""

...

w ..0.;..r..r"

~ ')\j

.:.r

'

..

~)\ .Jts' l f u j . "~ ~

~~ ~-Q: "-o~l 0~ ~J..r--" ~~ .JlS .. c~~

.u ~ ~ .JJ1 .J1 ~
._-J.;ll J .. .._,.,JJ..UI _J....-.JI; .. ~\ U' )J:, ~ ~ , 4J .Jiy.~ ~ ~\ ;.....J..UI
js- ._;j\_? i_s-_r.ll ..::.....;ts'J "-or-:-5"'' 3 o~ j) _; _}W J.l1 .J1 ,._r.LJI J .. ~I
;. )

; -;;

'

... c ;_,

"

"'0

;.

'

;<j

.. .s_;>-'~1

r-.1 0

J.-:- ..

r-.~.u.. Jj ~ ..::.....;\5 ~I ~I~ ~I~


JJ

II

.:.r 4-:

~I_;~

J\.;~1 ~Lo JQ.\ ~,Q~ Lo~ ~\ ~

~ .JT__..JI r')L..J\ J

J. J.

o.".>L.2JI ~ J .r-)1 ._;1.>. .J L5'

!I

~\J ~~1..::.....;\S J ,~L.; .. ~~\ \_,~ ~ J 4....J5JI J~ !J!~t Ji


u ~j 'L.J.s::Ji 0~ ~ ...u ........
;_~ J~ .)\..d... ~ j\.5' ...:,<~ ~ j:.....
v ..--:.

:.

...1
~~ Y') ~~ .J1 ~~ J ~~ ~ ~I)J ~

l;f"'~\ ~)\ ~~ ._:.,Lo..LS"

.}1 ~~ l..ii J 4. ._:.,~ ._;JI ~..WI ..:_.lli.; c_.r-=JI

l..i....t-J ~~ ~ ~ j
of,:

.J

of,:)

...,

... ". 1,.!:1

..

;,.,-;;

~\S ~ ~J4-:JI

-;;

J;j;..,.--JcJ

r.u- J jl..J.,'~\.; ~\.:...JI ~~ j~ ~J

11

..

.J

:;:

"'11

JJ

_ JJI 4...o...>-J _ ..5~

0~ .:.r o_r.WI ~ ~\ .s~ .:.r L.J.s::J1 o~ ~ .:.,"::>" ::_s .. ~~~:.J J


...

"

...

"

"

.. r--~1 ~) ,0-'-':- ._:.,rt'.

. L.J.s::J1

~;.iii J;>- ~ rL-1 ~ .:JJ~


"'0

;.

...

of,:

"'

J.

-;;

""'

lr. ~ \. . . J5' _?~\ J) r-.1

"

~~ .:JJ~

<::' j

..

y .,.1..-JI _; ..::.....;\.5' ~~ r~~

-!. ... ,

,..

...

;.

::.

.:.r \~ .Ji .J ~ _;.. L-..:- J


.,:;F;J .. :1_Q.i-~; ~~~~\.....~~')La, o~ ~ J .. ~~ J ~~:\
~ Jikll ~J~ ~I~~ U'WI

\,1:

"'

"'

0)

\,1: I ........

. ~ _J..;ts:. ~JJ ~~ _; t:-"_; 0_;>-i J~i ~WI_;


jL...;~\ ~lbJ\ ~l_r.j (/' i? "~\" "~ _,:-i\.1 L J..UI" ..::.....;\5 \fu

.r-l-- js:J J .J fl J ;:~ 0~ .illl r->" J '

190

~IJ ~~ _; I_,~UT ..:S_;

:;

.yo

j5'

; e"'

~ 1--l! ~~ ._}

._} ~)2..; J

. . ..G-1

,.

'!:!

,....

,.,. j.

.:.,~1 ,y ~IJ .Y.:-:

..

~ 'i J ..L:>-1 y ~;.. ~ - -J}_,.A-:! ~ - ~ L<-o J .J.?

~~ j.! , r'~ ~ ~ ,y- ~ J


._:., )' ..0 J of" I ,y

~ )_r>- i.S.T-

\.r(j-

j_jt J ~ y9 ~I 1.0, __,...1

.JJ1 3 ~ J . ~1)1 ~I? ~I J _?:jJI ._} .U~ ~

_;->-'11)~1 J "J'UI '-:"_r::>- y A..:~~ ,y rS~" :J~ 1..5.UI t=?Jij~l


~~ -?1 o~l ~\j',r1 _; . ~ ~ L.

..s_; ,_)' (>L...L.J---"" y'' : J~

1..5...iJI

-.....J.;..;/.r...,j,Y~ ~ ~j ...w :~~ ~~ .. ~lj ~ly


y \~ JL.....I J ~~
~...L.i; j")l>.. ,y ..._; ~
. ..

j,l--~1

1....5- ..,~ ~

..s ~

~l_.j

\..5'

.J

\,;

"'

~~~-'J! ..:. lb Y' _, '.\ t


.J

..:.lb ~~ -J\.50- J .L........:..: . ;-....;... :; :.....J-1


.,.1

.J

.,.~ ~
y 1-..wll ~~~)
..
...

;.,_u,LS"'
I . . , ...

;~.,~j...l.ij._;.:......:__,.G..;,._,_;..SIJ

...5"'

.../

rJ);

1 ...~-...

I ... ...

- ~I ,y .J -~.: 'l' ._s ..:._; ~UI ...li:JI j~


J

~- ;;\ J_r>- ~~~~~ J .:_~I

!..J...,:, jl _,..G .. :.

- l~i

-' v-J

~_r>- ,y

C~k
...:.,LJ ,_L..,

...

~. , !.l~ ...:.,LJ.J ~ ::;

--:-

_,,

::;

. ~-~ ~ ~l.a.ll ~1~1 ~ ..:ili .:....;\.50

...

:~

,~l_r.)-1

~ 0W ../' -~y ~ ~; '~.Y ~_p ~~ 0 ~ 1 ::.,k


JL~ -)1 'lj ,...:.,~..,~
j-k:J.-1 ; }I(_}) .;:........ 1 ~

r.

l.,j ..

jl

~j~~-;. ~ r~ -Ji ~j :..,.01;3 -Ji 0 k-

PI ~k:l--1 jL...~:~I

:..~...:>- 'l11j ~I j ~L..ci~\ ,_} . . 1..5

. ~Lo..:.:- }~~~

~lji _} ~ J.-'~1 ~~- . b~Y' !;~I\ Jk J:ll ib L.j ,;~_,.u...


~ 3 ~ _,51 c.:)' , ..J...,:, ~ J ~ -~~ ~_; ._; 0?) 0 ~ _r" -~~ -JIS }

...

~~~

c .:;:; ........

o...l.;.Y \..A -J_,....<-o -Ji .:.rV.. ..s~~ 2L ~~~~ J .:.r-?SI.l ~~ J ~llJI ~ CJJ ..
... i.S...l.;.YG~1
...

,y j

..

;:

...

"'

--

~\-.::....:.:-1 ~_; j .. ~~~ ~_; .. ~_; ~) .. ~10)


::;

::;

::

...

::

::.

-Jl
...

! !c~~~ ~_;, i-'-:-i -Ji ~ "~rJI"

191

3 ~ ~o~

._;

)\ o~ )l:--:->- 'JI

-::.-JI 3 .:_,L.;; ~

._}

y ~ o.G-13 ;,_,_r? ~

~_; J' ;-Ui ~

J\ )\, ~_; .:_r.

4_r ~~~ .:/


C" 3

j\..)

~)1 ::.,; ..::..>..~..~ _,_; ..L))1

~_;

j-!

o~'J
J

.:.\ ,L.,._,. ,i
'.....;>

_,;

~I v;:.,. .~
J-

...........

.:>L;

..L.Uoi ~~\~I

..Vu

rl:-..JI
I .<').A_,~
.
"'&-'
- I

. \......

..Ul>- 0~:..:.,

! ~ ;.11 o_;-::>- .:_r- )lb.,.:._~ .)~\ ,_1) 3 y

_y,

3 , .G-1

~ '..G..uu 1>')L..)U

J\

";'_..

u,--'

;...w ..G)

;,s__,..,..... _;

.:._~1

.~ \.__J
r ~\
~ ~,;
__ _

~-'

! I. ~y. L; ) } ,_\..:...JI ..::....... )\j ~I ~\.. ))\ ~)y.ly.-4 'J\_,

~_;

(::" ) ; __(__, ~ __w. ~l

"-.A

')L..,) )- t c.5 jJ I .._r L.J I j-! )~ ~iS )


!'J~\) 'J~)

~ ~ L,. --" '}

:S _, \..,

~ ..G , , .Jll

~) '"-'~\

...,_,La_l

_..~

..J

'......._..

f.:_?jl

_J

......s-

;.

,. _r--'
. ; II \..,.. L_;,..
'

-...)

JI
f

:.J Jj1 JL; ..W .~


, II.,..
..l.>.J....:JI
.. _.r--"'
"-"
..

,',_.,(:, ~ o .I ~lj >)\....__., 'JI ,_I...L..Yi ._. ...,\../} ;;__, . II_, ""-' . 1- I\ '

~
1

v
u
~ L ... _y--' _.~

_/_J

J.li

l)..v,\s. l,., 1-'.j--L..,o

....;.:>L.aJI JJ1 .c1@: ~.; ...uw


'::-' ~ ;

._.._

. .r
~,

.y- <f l.i .)- t.; ~J

. . "-!

JG-) ~ Jll y

Ju ~
.. 4,\
I
,

lr .._,..,._:;_, ,\

. J

- -'

, : ~\..,u

.j_,..;

.).;.>:.

...,..,l_r':ll

J~~- ._. i'"~,J ~


~ ._.

.._;-~ v

~~ V

,_L;, j\E v;-'noLJ.I...,_,'i....u


'~-"'~..\....a.!
.
.. J ~

I~ w \1\.1 <f li I ..i..u .._,._, i "j___., 'j I ._}

..k.,k...:Ji ~ lh ~ j\ j~ ')U

192

\1 I I~
.
I - . 'J

..J.Aj

~I r--11 ~) c..G-1 ._} .:._~1 ~La_.

,I~.._,..,._:;_,,\,_,_:;.,_..'}\._.~
1?k,
I
. . . _; ..
'--?.
_.;
..._;
u--::-'y

o_/~
':_S.

('). ,..N'j\., ...u.....l) '~ ~

j->- .:>

.J..]

'r+! ...::....kl>-1 ~.:>J ._::.,~)\1 ~;)..\ jL..?I

~ Y-'.3 ~ ..W .J;\.lw.; ~ ~ _}. ,;_,.,.

ill I

~ .._r-L
. ~ AA.:;.;._,-1,.J

~ .j, ~L; ...:..)


\

""

_.;

~~

.../

Ci

~
'

I,_;>

j ' _r.ll ~ _: ~~ Jy1 ;~JJI ~

...1 ._,

.../

,~.I.:. I\ o,;.L.I , j. ~II .1')\J.I


~

J!

---"'I I~ -\.j

....-<_, wl>JlS .._j.._S


1.:. ~ J,.........::.... 'J ~ ,
.
..
~
....;./
;....
\
..../

\---

c.
~__r~

-'

.tiff;_.- ,5j1 LJ ..._..... _,- ,..,U ,


-

o~ ~ '} .WI

cl~- .,_:I; ( y ,--<J I ,;. IJd.l I ...r__;..D "->- J


~

-""u 1__.~ ~~~ 3

~ ,J...I. _j
._

,:::2'

J/:J

. .

s:__. l ,.>:_. ,

__;

-'

jl . ~ _:_~i

I".....s--

.I

"~ jG

Jl/.ll~pl

~ J' Ul _:_r:-:

Jl/.ll

PI 41->-'J ._,jl 0f

......
, ..Gu. ~\.J
._;..;
.

\.b) I

..0. ~ 'J ]"' -

JL..il; V
~ l..;_; ,..,._:; o.J...:>-1, :JL>.
.../
"".,.~

..:J.,..I-

193

~ y. oL.t.... -.) ~ J~

c5 i.ll

~I I~ ~_rJI J ~";}.......~I ~WI

y
~ ..:..L._,..A>)

~r"~1 3 ;u/~1 ~w1 if~ 3 ,;;.;}S::JI ~ c~ 81 ~~ ~~

__; ~ ~ '1 3 l_r-.:S ~ 'lJ ~~ '1 J ~ ~

oL.L.

jJ- j.-~ .Ji


~41--

~_,11

.j l_d\.j _;Si ~ ~_)J ~ y ~;,L-.~1 ~WI~~ I~U

o_r<JI .JG:..... (::!_) _)1_,...,.- (,>I .. .JL..;l.J~if _,..:.Si ~ ~')L, ~I ~L.JI

:Jl. .

.J~p ~ y. lyol.:. -.) JJ-- J .S_,1. J ._..~ J .c_,u ::,1 } ~WI I~ .. ~/~I

ly0Ji

~~}

..

c5~

\....

G_r

~Y- ~~-~~ l~i ~~}

..

~I y

ou')GJI ~ oL._,.>:..:ll ::,1} .. ..::..,~ L. ~ ~~1 L.y. JJ~I

4-::Jl cJI Ji 4-:-- ,_1?1 y ..:.-..J y

~~I ::,1} .. ~~ y.

(::'

~\_, ~..01

.~UI ~'1..::..,-l>- I~::,;} ..

~ y. ~

i f j j_,11 I~~~ ~I J ~_rJI ~WI ~ ~ ~

~~ y j-_r-!1 t_u..W C;,L.J\

_) y __; ~ y. ~ o_?J _,~1 .:.r- ~1.1 J :r-!\ w

.J':A:>:-_)

Jl ~L>-J

c! ~

~~ ~? ...::...j}l p\.j-.) .J~ ~ .. ~;,L-.~1 ~WI~_)\.>. ,.l_)jJ

.. jL.. ~l; ~-i...;u j

..

i'J\5Jt., ..:..L._,..A> j ~ y. ~ ~ .. ~~I ~

_}..!_;-;:>'~I ,_L.,JI 4

J 1_,1.)\..,

._fJ ~..UI u-l::Si j

iL:J-1 J ~l..k.:JI ~l

j..-_;

.c ~I -.} 01j_?:..)l Jl ~_ra-J I ~ .)I


~

JJ..UI ~~ ~~I~~ ~I ~WI oG.~ jJ\): '1 I~U


.~i

y t_u..W

~y.yi ~

.Gi l~i lJ.; ,..~_;.!.)..1 jWI 1\.k..:..ll ..:_r-i ~1-L:JI-.) .J}~ lyl...S' u-UI
~ L-,p i ..:.r- i . . ~ .J _,_LJ 10-! i .. .J }L-.; 1J i-'-~

194

J3__,...;..-)1

Jl

~ ~ ...,..Ju

' -

...L>-1 ~

..Gil

- ...l.-.WJI
I~
I-.~ I\
_
,_5. (""+'1 _r>-,

~~ 3 ~r 3 ~..r. JL.i.k'~ . .:.;i_)'.J 3 ..UI

j 1

;;. ~
", ~II '.-.>,I I' -.) L;Ji
1 --_ ~

:r 1._;0 o.-: --0-'JI .)J-+-)1

-~ .)_) J.;.:l JL:JI ~b.....ol ~ .3 ,~ y. ~ <5~ U ~L<JI

Dijelovi suretu-l-Qalem. lndija. 18 ili I 9 stoljece.

195

:;.,

///

~~~

jl

o'-:.J-1 ~ c~ \.:~J ?

IF"'\~ ~I o~l..) c WI~; JJ-'""}1_;. ("+"--" ~~ :;~-. ,Jw )1


~Lj ~lk.JI ~~ .:f...l$-L...J jl JI>.L L,i.._.o, ,~ jWI I~ j :~. --J, .
.-" ..
u
.
"w .
\..5" \
~
-

. _bl.__.. '..-"
J

<....)

._,

<CL-

..

~1, o~....iJ!. 1~1.._:, ~

."-"

> ~1'_i

.. .-"

))

_;----

,\

~ J ..Lo -../',.:l~ j\

._J

I c. I.- ; ;~

~~

_j

_,w
.

~I
- .

~I, ;'..i..JI
J

-II ._::_,')L<-::Ji \')\..:;... ._., ~ ~ jl ~ ':II . ~: __ , . ~I

...~

~/

.....,;---_;

__./~

~--

c-:------:. .-"

_r-'

'.-"

~/

"'

~ ~lA _;--'J _; ,~La.ll _; '?'>L~I o..u :--~or.:>-~\_; ,~1


La_, I
..

~ ,._.U I ~ ,
.

..

::--

\'

~ L~.. ...;-.
'I~ , l.;._.:j\.b
.. /

. ...::_, ')L<-::J I o ..0, ;__, L., I <0 lj,~ ,


"

J'J LJL<__; ')\j , ~~'"'"


~

_J

..

--

_J

4.S' ...L.
J

, <CLL<._.IE ~
-

.1. 11 ,J
~E

l.5"

...~._:,.u
. -

:'J:
~
_./

~.I!
~c....
~~.
_y

J-

:l.:J

.JU
_.F --

ljl_u:,l

: \'_k:(! ~I~~~~~
-~'::11, ~, '~:(: ;LLI :___;,_;1'"'" ~ :i1
.r---"

J :J.S-1~ o~ ~
~

o..\..YL_,: ._>jjl _;

.r""

,...,_:S ,y

"....!

~~ 4

"-->-1...,
.

r~ ~\ ~~

J - ,'-....

j , ._::_,\_,.,J..J..,._.

j\

,.

),....._..<..i._j\j

-' -

~_rJI ~ ~

~.k.~.U ~I._,., _,.L,l: ~ j; o~ ~ ;o\_)-1

sly

. 4J ~l.ll J#l (a:~ '?')L<-::ll ~~~ :u.r"-"

: JJWI 3 __,~'A, ~~ 3(J-1 ~1) r

196

-...]

\0

......

~.

C0-~,"'

.:

.~

, t,

,.

Y'>

..-

"\,. ~~
C
c"" \ :c)~" '\."' 'c-.

~ ' ~

c "

J.
.L

-.

'p

. ~ f

~" ,;:- c f
-:.

c' {\, .

~~,

t: '.~ ;.\: ~

't..

'

\._p

1.

c.-

o
~
.

r;:

1~

<

,.'

"\

$>

'

['

(; '~

'

'~

T.c.

\,.p

'(>

C. "

'

'-

.c

'rL ."'

'-..,'

.f't-

t~

l. '

'f,

'

..

_.

"

["

I...L> \

01

n
\(.
:c ' . .
'
, <::::.
' C..
v
<::::~ ,c
..
.
G
:
" (
,
C
Jlo
~
.
t' ' ' I
c:,1. "'.
'1-

._" t'-

.-,

~'
~

\t :

-v '

'y

' t::

c"\g.

t=-

I
'/-

.c-

C
1.

<::::~

. ~' .L , ~ ~. -=>
't r;. .1
-: . ' r '~ ~
'
E
(
"
f l ~ '"t, ~. ~.; .f
l : ~- . l;:; .C\..t- {\..v ,t\":\, r~.- ,c~~..~ \--r
\~. s - ~ r '1' ~ ~t'"' t.
-t_ 'y.' r~. '~r r
t t'

'--

'

~,

f, ..

~:

'

,
"'
"'
"r
~';I"'
,c" 1: ~
~ ." f ' t'
:: ~
,t''
c
-

'f.

' L

\.:

.';,-

' ~" \

'('<:'
';!.'

'

".'

\\

II

.f.'

j.\"'

L'

""
---\

(;,

t
't.,

"'

'

'' '

.1.
\,

,.

to

c.,
't

'-

,(

~:
Y

[::

'=':o

1"" t" .

II

'
-

'C

'
'I..~
~

'

'-
c..

. .
-

'f-="
C

I.e

c
'\..
''

t",'

Lv\t>

.' .

'-

'

~
--~

,p

f"
,. , \

l~

c'\.

~~,

\. ~

\..

_{.. :

"\;

'p<::::.

r
(

,.

't

'

' :" , \-

>

,y,--

I--

0-

~
''-

'

..,

c ,
'c ." E

~ ~-~, -t'p "


{\,. 1' ''
' ' -. [ ,. \,f:
-t~ . ~
- ~
''
I~
. ' '

v '
- -

.\--fL~.' ~ '\\. " .'V

c\.

't...

..-:

~-

(.E .:.

.L

;~

( f'. ~
\.

.r

C.

'.

~.

'p

,.I

1'
v

r: \":e" f

~.

-~ " ~

\ :'\::''"-

e__.

. ' . :: ' . L"


c "\~'.\
c.,.__".~~
~
"
'p
r. "

_.: '<:. \.

'

, -

'- " ,.
,._
"'

"

..

-\:"

( . '" -

t . l c

~-

'-f,':

t-. (l , (f:. "~~.-.


'l:. L
. ~/\'

\..t

l..

.. . . ,

('"

.(-_

'

~ ~:.,,. .....

~-:r. 'r(\
I

~ ~..

',,

t_ ' .
'-f
'f>
y
r;:

\..(_

',~

'

'l- t.t:,

'-

r \ t. , , . . ~,
. Y\
\, , r~ 'c.'.,

"\.

L-

\''

~"

' ... ~ ~( _\

t'

. '

.c"

~~

.{\,~

,_

'

~.'

'~.

\
'

[:

0 '

- '

o"

r-

,:

.c_.

tf

L'

'

'

"\, ...1,',.,
L

~.

,o
[

,
C1.

'1:=

r .
t~
t. .
' t

'(>

'"-

~~
't:
, .~ ~.
~ ':f

0 '

C .i,
, .l',
t;;'

, . ~

~._p. ~ 'p

"
'

\1 ( _ _

'

~~

1
'A

tf'
~.

i '.f

l.

.r

t"
\
. ,''("

y (L,J1 ol;J-1

~ l.\ ~L~ ~~ ~'J>- y 'J~ ~~ ~ ~~~ ~L!I C. I . ~~


. ~.r.-:L1

~~

w . j.91_r 3 -.::.;l_r.>-

_}.\..V

;L;J-1 j.9l_r y

}:D JLlJI ~ J

: .i'>L<.ll

I,-_:_' 1\'t'.~L,J~i~<JI ,~:.U..l..P~!L.l_(jij

..

'-.)"' Ul

.r- '

~ ~

...

..

~1 ~.)~ 4J Jy--~ ~~::: l).b ~ ~Lu 1~) .,~ _/), "~ y"
L.

I\

0~~1 ,

,.._s" ~

y l,__:;_. '}I~.~~-

)--

i.e~ j\ ~~ ~ , . <l..;_.o -....J.k; '._::,

~--

.._,

..

. ' J

~ J\.11 j I_,~L>- ~~~~ J--'~ ~


I,-_~,;.\.)\

jl

_.i

.--

"

_j

"~

...1,

':....:, J.......
, . ,.-U\ ._.l.>.L,_ , L~L.aJI

..

L,

'~ ~L

_;_; J

.ll_,

~.

_..-,

. IJ'
J

11

..;~
-:

_j

../" .

)' '"',-UI

~'~
-~ . ~
,~1

..;- ,_,,-I /;!


--

._<:.:. )1 , :1 :__,... -~
J

I r. j'jl

:I._;,_ L',..L.~ ~ ~

')l--is.

._;

.,_;L., ;. , , .,_;')l.;

f:-

~ J

: "'"' ~. ~ ,~
I. c ~
' LS" .~
~

../'-

j\ j

o.)

I. <"'jl

:J~~UI j\ :.,1 '


\

~~,
~IJI,
~
.. LGl
I / /__/ ..
J
__., ' __" /
J

j\

I,

:J...::.:;
~ d
L
J

_;

__.j;. ,._.,
~,..__

-; ..

~ j~ ',.UI '- \..?.'___::. 't2


u

,.._s-

._.

.I

lc 1~
----.,-----

_.~

--

\,L....:j; . ..:...._;,_

\._.-'

dl,..:: ~ ~~~~.I
j
Y._

\I ...; l..u-1'
G~~
I.;-~
j\
_ j.9
_ __ .ru
J
__,~
__;_.r---..
._~ ___

._.

;;

j\ ...u.

')\.2

~ .~~
":

1$' ~-

.:.__Ujj , . ,..__L;~,
~~
J

..

,J...::.:; ~ ' ':J...Wi . ,_i; ~v,...UI

LJ

~
..

;,

.._.,.

~~~ ~__0, ~I J .)1~

._, ...~r

v.....

J\ ~ ~' . ._G-\ Y I\
...~

. .:] _rlol....,: ~UI j-ocJ ~(j .,~ r.>L:Lo}l ~-4-l ~ ,~, ;L;J-i ~ ~
J;;

J__,;;;

J;;
j

/
~

..

. -

""-: ~ _,.L~ Jl ~ \.. ~ '-..f"UI

198

~1):

l..\J. ~ ~.)) ~~~ l_r->-!)

cS o....2; , ~,, ;;_;L,I , __:'~ .,.... : ,__::_wl .fl1 I~. :_ '....::._: j\


~-

".0..

~...)

'

__.;:

_}L.u

j\ W!.)

-I\

~
_.-).-

.:1Jk.:;,

DODACI

*; . ;

Cl

~~ ~~ ('

\ r).:.r.
1\

I.

~~) ~

' 11
J

~ ;~

-"i.,G.
~'

" j~<:__:, ~ ;J ~); ~


j ..:..._<_: J'~..........,.
L11 '~ ".j.~ \'1~

..

'

(J J L 'Y ',
J

G
IV

11
.o\..U

1 I

._,'J~)

c. -lA .5.
jJ~ r~~ ~~c.:~(

o:c

1}~~ ~i ;J1 ~~~ ~~

'-'

'

-~ c--(:' ~ \'

.../

'-'

o__~..L. :~r

(, J

;1.;: :1'.:_', J

~I. 1~\E)jj; 0~... '.:0


,\'~
.._, -;' ..T

..w

__;

~ ~(, ._,;:::. '(..G ~


.-.
.

~ JJ~ ~.~)C. ---!~ y


-; )\X~: j.~ :J :J ~ .~
. . .~ c,
L
~~

!....,.:'

~X~

4--~
~~~\ 4/~1

..} j~ w-

~,;

._;,).

~..Fjj ,J ~ . /iiJi ~ ~)' I J


.h5
.

\.......--

lJ1 } a;_ ~) ~

y ~ '..G

J ..:_<_5
.../

\(..
:;::........,

~<J

Lc.: ,J_5 W

~\../

v ~I)JI ~\11 ~ l,S \';


'

'

~~<~1 ~) l,~ly (, J

~~~;~ljl~~(,j
'l I';.,~ ~~,'~1 ',' (,<~1 Jl
~\
J'-!
'

~1)1 ~~\

JGJI

~l

;,0:.

4J .'--! )~ ~~;. ~IS'

.~; ._} ~ jj

j-.Tj ;..~\

~~) (,):.:.:.:. (, ~~ )\.1

0.L... 'Y . ~ ,L. ~C.: ~1


"

.,_;

_./

Ovu klasicnu kasidu, biser arapske islamske poezije, za koju je poslanik, s. a. v. s.,

nagradio Ka'ba bin Zuhejra svojim ogrtacem (burdom) donosim kao dodatak, svjcstan njenc
te:line u razumijevanju srednjoskolskog uzrasta. Savjetujem vam da je procitate vise puta da
biste osjetili klasicni arapski jezik, nadajuci se dace se, uz poboljsanje nivoa nastave, pojaviti
ucenici koji ce je uz pomoc profesora arapskog jezika uspjesno prepjevati na bosanski jezik.

199

0
0

'

~ '
'--'

<
~'

~."

-;;

,_

~~-"~

'~"

'

'

--<

v'

"~

"

. 'L
'

'

<>'

,.

t~
'

-:L:'C.

'

' '"'

'

1..,,

r~:

'"~\\

v.,

'

. . ,\

"

1:.

,o

(;"

'So> \

'

-L"

t "

c,..;,

C.

\ b

"

'

'h.

1..

;:~

'

<..
.l ,

"

"~"

, c_.\ ' ' r\.'

\.

" '\._

c -:. ''~ ' ,


\ ~ ,t
-"

'

.'

-L"\ 'v' \ r;~ ., \ r:"\s..

, , , ~L

.P

-..

\. . _ "

';\._

f .

':L " ( '

r''. f" f., ' \,," "~' f' ~ '

c;
C
..... \ \ b

c... ,"- c\'

. ;. -

'-'

L'"

--t

'-i'
( , t.'.'
,...
\
,,
L
~
'~ ~.
\ ' -, >~'\ . \\ 1.......

\t. , f:-"
c... ,
_r,
'X, ''r
'\. ' '.c~ -..

"

. '\.

\'.

, . .'

~ t "" ["\ (c;;,' '-'-- ""'

"
,c

f:t.

!..-"'

\\ \./ '

~-

,. '

L ,

'

;:.

c_

<..
1,."

f.,

C:
~ ,

L "'

'p \

~,

'

'

-,

,_"

'

~-;.

r_
"\s..

, ~-" \

.,

c',
.l

L '
'-,~

v"''

, '"f .

1.._ ';-,

\ v\s-

\ \

,,..':':..._

--;,

,,

. l

L..
'-,

\u

1.. "
'()

c:.
IY

-1:

t-~

c;;,

L'

-~ '-p \

t,.

~:- ~:

~,:,~F

'l ~:.

.c-:

(5'

-t ~~

5>'

"

\>

.,

'

'

\._..

..

'

\ "

" . "

~'

'

~'

"'

~J>

' '

"

':

!..-"

'

, , 1; ~

<>

' G..

(;"';,

~'

\..._ "

\.

,,

r-.,'' \t~":'
\

_,

'tc-i.
y-

.<> . -;-.

"'

"

".

'

,L '

, '(

't. : (:., ' . \t , '--"

'J_

t '

I.;.,

f.~'v
'C: -..
[; c.,..:.''-l~,
~
" 'Lv

""

't." \_;, {_'

''-

.r\..

G\'

L~\_'

\.o
- n \"

,l '

-\

"

Jo\

rV)

'"

:. [ , .

'

~.

'\)

' "
~

''

'

<> '
\.. -, '

~..-.

L ,

1<;,

(p.,~,,

~:.:' I-~

'

~.

'}1.

'

,. "

<..,.

s-,,' .

.;_,

y .
-"'

\,. ,,

\.-.

'lo"-'

Y..

'-J

'~,
<>
" F,
~:'

.-,
l1

"

'

s;:-, ~-\1 ~

,tl> "

~' ~"

e~ 'r.,,

" .

f)

~ ':!;_.,;- .~~

'"'" '('\

-t \\

t.. /\ \ , . 'v , , .

,..,

,. "

!..,

"

'

.t. .

e.'.

{"

"

.'

"

'

\ . , , . ' ..

\.

h \ ,_

i.

'

\..u '

c-; .

'

'"'~,,
~ v.
, \.' ,

.t '

\ \ '

'1 '

~
~

oL:

t f..

''

' ,
"

,L.

'

'f',:

~"

~ > l

{s.l\

t- "

'\

!,."

\\

~~,

'

"

C.
~\.

. ''

'-

"

~:

.. ~"
.,

""

",

r. "

.\

'{_,

t "-, ~ .\ ' .
.

,.,

\.

f~:.

V''

[}'
. i=':
'{> '

~ '1 ' '~'.{>

~. ()

'{>

c-;,

., '. ' ' (('

-t/!, ....

v'

L_

:f.'

~:"

"r

''
.:f
l \.-. i' J: /\' r.'\_'.'. ~ ~:. l:: {> f ' f' ,~.+' ~ ~ f:. 'l 'f'. '"~"\,. t;' ~ "- . 'tr ~.
' f , .
;;; ...
't' .\:.'
1-,
(' (," . .,"'-'
r.: t
{' r" .f.:.:
"t:
,
['
'."' .. F. .
s. T-'
1
f'
i

--t't_~ J:",

.[

~ 'i~~
, C.\l,"' _ , ~.
~

C"
~

\. _

,.,

"

'(,

r . ;, \)'

cy ~ .

\~~ L_r:-.. . , ~-; ,

{_

' '

.;, c-' ' :' --\: '

'--'

'& ,

r---1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

f ~:
"c
.,

c::~

~:-

~'

I.-"-,

~L

, r:

"

' ' 'c-

L
'

,
,
~
.

.
,c-:r
l"
~ . ""~ ' , r
'
t;e, 1~;,. ~:c.-~l l~,~-f ~_:~ 1-z~-.~,~,~,
.~" .: .Tr:~~"
.. ~~ ~< :~
'- " l l-.. ~" ,
, , 1-~ c.-[~ {;.~
"~" yt. 1=p
'{;o
1
~ ~;
f'
c
~

't
'
.
~'
~
1.
~
.
s.'
"
~
t_,
"----" ~
.
"
'
\
.

'
,
":S..
::
'
'
f::
y-2
c,
f.' \ "'. .
f.
'"
"'" (
c.~).: ,"~f. ~"~:.:i, ~"' ( . ~, .. f' ~:.r ;,f.~~; f:-1-'

--{

_D

" }.

<>

t.' -(

,.,

""

>

--"(

'->

5c

'->

,,

~
. '

'

v '

"

, '() ' - '

'~

'

'

1~

(;:

\\

;:,

',.

,....

;,

'->
I

'--"

-1"
' ' '

. ',,

\\

.: .

t~

'

.L

"

_.,

'-

-,

L'

"

~ (..t ~
f'
--~ . " "'

'

~~

'~

f''

"' '

'

"

C..'

,.

b'

"

'

f'

'-..

'-

r. C . L' c_.
~ ' '.._;-,'L. '-'" 1. L"'
'
v
(It ~
V
t ',L'
.t: } -~ 1 ~ ~ ~ ~: [ . ;, 1 '
..c ..c ' ~' :( l . :~ ~\:,"
'-' .~. " '"C:::."

- 1- (;

r-'

- ~ ...
,
v' '

'-~

~,,.. -1'"
' ../' 1;:
~. : .t

"

_,,

f' ..~"~;
~.
L~ c ~" C.,.

' L

.~...C' lo'

"

-t , ''

\. !/\ .c,;

- '
'..
't
''- -J.,." f :
'f. v '17 r
l
~ \:o'' L...:

. ~' '-

"'-

* * * * * * * *

.t

-, ' }

"-

1.

_,

~ (c:_:,~, ("
c"
1.

..c ["

\.._.,.

17. "'

'-._...

_,.,

~ 'f...~

L..,\\

c.

\p

'

,"' t:"
" r-

,~--

c_~

'-'
.. [-"

'L
~...__1> ......

--::..

-(

t,

-~
c.." .-{ ()
b. \\

\,

_:~ ': " r: rr .

v'

.,.
r ,. ('() \r.."\s.,.
v -f- '-L

T
. .('
. " ,;-:. ,r
[''" f ' {' ''-
f
'\ f "

'

,....

\..

"

(-~'

:--_
-

l1

_,,

'""
1..._

t'

"

'

t' .--,
t;

L"'

I._

-::~
~::-

'

..

,,,

..

i'

...

p:-(~'

.s.

?' : 'f, '


. ~ .'i ~. .'- .

-,,,

"

/\'

,. . '\..

,,cC"

'.', ' :

t .

i._g.

:-\

,-.

,_,

_.,,

Cr

c-\
''f''
-\
'~../'
" ( ~ ,,__.
. '", ,\ " L-,

I\

~\

"

'--!

~\

!..._

\),

. __:. ''-tII ". \ ~- .. ,. . .. , , , -

'- "\\~~"

'

IL"

v
~\

,'

\ 'L'

t' '1 1-'


t'
'(_~
~,-,t_ ~ .t : "-t- ~{ ' .: l~:.
L-:- _, r t. . . ~ , .
l"' \
\

' {:" 1-' -~-. /'

t...~ '(, t '. k


c.f.v . ,C.."
.., ,/'~... t .'
\ ~, ;-- "-- F:.

' ,. :. ' . '

(.O

-:;:-

"

c "

s. .~:- -v~

''

"

.l'- :- "'(. -" ([_


..
. ..

~.'
,,

(,

1 r ~ .

' "

v . . . ,_ .:,

'\'," ,t: l~-

-~l~

V'
--

L'

~ '-~.' '-~

k~ ~~

'-

1". ,'-,
-' . (.,.- .

' .'
t'. '
t'

"

~l~-

'

'"

c k: L: , . :.

't-,

\..,

_.

--t

--c

-(

't-;
v <;r---1' .[
'
t, ',-"
~'" ' '{;
y'
' .
' "

--(

r. '~ . <::~: L J

-,
('I"

(;

,_ ..

1..._

\\'

,_ " .t

c_~

f.)

--1:

-''-r'
' Lr, '..,'
- , ,~ '-

s:_",

<-"" - . . .
'f ~
~~<y

----{

-(

f"

''

. "

~-~ ~

c-":'

'-

:: ' L_"

t-; ~

'--

'e

'

~;;.

..

_,.,,
v

l...

f."

(_

-;:~

L.,

(;':

!_::.'

~'
'{> '

'~-

-*-

\pt-., '"' '

L-l..

t.
l'' ..

-,

~---

..c

: ..

l '
_.,

C"

'- '

'

L'

f:' _. ~

t--,
c-;: v ' "

'

!_::.'

\...
l,:,><

(;,

' ..
~
f:

L ~"' ~
<;;~'

<>

'~ '

-.. "L. ..
'

t.

-Lo ('-:
.

'

~" 'f....
(""'
~ '.r_
,..,

\1. "
:. -:.
1:
: t~

'{>

~'

,,__:'

_,,
../''

I
~
C ' 't_,

'h
,l :

(__'

--.

~:~

(r,

, :__ ..,,

'

.. - '

( '

-: '..( ' '' 'C.


'~

("f

L-.,

t_,.'. .t

-:::-

------,
{ \.

't __ "

't '

, c, ~- '1 ... ,'


'- ,
v
~' '
:'~C
~- Co 'f;.:'

C:" ' "

('-

t-.~

-~-

(_'

"

,,

'

10

C__''

'(
:t_ "

-
.

'-"'

1_. ,

,,C:::."

cfr'

V'

~~ ~-

{:

.;;,.

'

';t_

\-:~ "

~~

.c,

'(>'

'

(_:
t'
'
\
'
1
".: , ' ' t:

--{ ~-- S:-'


~ ., ' ' -~. ,''G.-;~~
\-r-'

1 - Ovu verziju kaside prenosi Ebu Scid cs-Sukkcri, Daru-1-kutub, 1950.


2 - U drugoj prcdaji umjesto

j:; ;J stoji ;.;_; ;J.

3 - U drugoj predaji umjesto 1_,i-~ ~l stoji

0j; ;,) .

4 - Ovaj stih je prcnescn iz djcla Diumhuretu e5 'ari-1-arebi. i ne nalazi se u verziji Ebu Seida
es-Sukkerija.
5- U drugoj predaji umjesto ~
:..()' 1~~
.L stoji :..('JI
~.
~
J

6- U drugoj predaji umjesto a_:_~~


\_,o

( stoji ;u_;._

yi .}; i '-l>- ~ ~;;: i umjcsto 0~ 3 l. stoji

y y S(O je po mctrici ispravnijC.

7 - U drugoj prcdaji umjesto ~}L stoji L .


8- Ovaj stih po jcdnoj prcdaji g1asi: ~J.:_;
9 - lJ drugoj prcdaji UITIJCSlO ~~I

s";:

..:.i... L;:.J jl:-;,_:. j


s";: .

SlOji o~l

10- Ovaj stih i stih prije njcga ne nalaze se u vcrziji Ebu Scida es-Sukkcrip.
II - U drugoj predaji umjcsto ~~ s' stoji ~L sto je blize znacenju, a po trecoj prcdaji ,_~ 1w.
12- U drugoj prcdaji umjesto ,l_yj stoji ,L,-; .
13 - U drugoj predaji umjesto

>/'''

.:.~; stoji ~~ /o'l

.:.+--" .

14- U djelima Sire/il Ilmi Hisam i Muntcha-t-taleb umjcsto _:_j]_;_ ~'-' ~ stoji -::....-'_;->-

U verziji

cs-Sukkerija ovo JC 32. stih mada mu jc pravo mjcsto ovdjc.


15 - Ovaj stih se nalazi samo u djclu Munteha-t-wleb min e'ari-1-areb, kojc sc kao rukopis
cuva u Daru-1-kutubi-1-misriJje.
16- U drugoj predaJi umjesto

stoji

L~....

17- U drugoj prcdaji umjesto . . ,d.:_;.. I jJ}'-stoji


18- c1-Asmci prvi distih prenosi ovako:
19- U drugoj predaji umjesto

20- U drugoj predaji umjesto

~_;,

"'d.:...-LI

&.

:J;....:. ~l1..'...:;, ..GI.i .;.L. :_,_~1


~~

stoji

~-

stoji

21 - Ovaj stih se prenosi i u slijedecoj vcrziji: \,~~.:_;


'

'-'

JJ1 j

..:_. . ...,

_;

..1 '-'

.,.5:_;~ :..L:I~ : :-

'-'

;>1..: ~, ..., ~-.i 'II:.\


-'.,

........ '

_;

22- Ovaj stih se na1azi samo u djelu Siretu bni Hisama.


23 - U jednoj predaji prvi distih g1asi
J.r----"

:....:J.s-1

~~

_; ...w. :......;..1 :;._u, au drug om distihu umjesto .:-L;

stoji ""~ _:_l...;!.

24- U jednoj predaji prvi distih g1asi

:..:.._c.._:. ...L..\1 ._; ;s y

25- U drugoj predaji umjesto J,..W stoji

26- U jednoj predaji prvi distih glasi ~/G ~~ ~ L..,


'--.

27 - U drugoj predaji umjesto

.~,l:-

J;~-

s' stoji

j.k; ::__.

28 - U drugoj predaji umjesto .::.......<...::.. stoji .::___...<._..


29 . . U predaji Ibni Hisama prvi distih g1asi
\',I'\ o.rwl ,;.J..o.J.J-1 ;;jl,-.JI ~ ,jl.,.. r

202

;..:;,-c.

iL.JI

...w.., ..._j,)i.;

::J~ j) ~).:;__:.

1,.:...-,J

'""))I c}IJJ :_...o 01).;.;....;

""l.:.S' .:.:-:'

( ~~'-!)

~JI..UI ~~\

ll.U'-1 wWJI ~\~\ ~ ( ~


~ ( .:.)JG-) J\J.-1 ~
-lJ .J...J-1 _;-::>'-!
.

\',' I, ...
~)

. -lJ ..L.)_i

:_;.j

\'

. . 'I
. .__.,

-..i

c"' ;

~ J""!. _,5'

VI

' I ".

~)

o, ;

._;...-. j 1 ~ _,5'

203

~r~u :_;:. _,1 ~u

ru'r
,

'I

>

."-":-l- ru~

-0~ L. o.JS
0' ~\ J-

' l :....;
~

'.l

'r
,.._,._;

~~G.. c)~- :r-~ >j_,~

. t-G.. c)~- 'r-~) j_,~:.;:. 1r~


'

'

-~

204

J-

":J.....,
--:)

..J;

~
.....,

:~

~1'
.....,

:~
:_:y

-:=;

""

.3

-3_

~ ~ ~
~' ' ~l

,J'' -3_'

~
,;}'

..~~

.)~

'.J

J.

'!,
,.J

'1

'

~ j

'1

.:..J

'1

'1

.:..J

10

, ;

'1

'1

.:..J

10

'

_j

-=?

-=1
,..,.d')
~t,

,1

~
'

,',}

,',}

] d j d
'\,

j:

:\

7'

'l.:J, .J
-

,,

"

j', 3' _)' _:r ~


1.; ~ "I
,--:>'
. J-~T'
. -:)
~ j ~ ~ j j ~
~

1-

,.

'1

I"'<S"

_.)'

'1

-1J

_]'

~ j

'1

.:..J

~1 ~1
~

7'

' J -

-J;

-'-'':)s
i.

j
J

\7

".}..,

l'
J
1

.~

'1

,--:>
'1

.:..J

~j

.1

.J

~J ~

~ ~

~~~~

:1)

.::1
.~
...:J

-,

.J'

'L

_J'

_]'

~ j

'1

'1

.:..J

'1

'\

'1

_J'

'1

.:..J

1_

'\

1_,1_,

'1

-1)

_J

~' ~' 'l'' '}_ . .J.. 'l'~ \- "1


?', ::?,
..
7' ~ j 11
~ \ .J; .J; j. ~ 3
- \
y .J;

.}

1-. 1-. 1-. 1-. 1-. 1 ~


\
--

0-1)

,'}

-:l~
-=1
~..,
~..(t

.J ~ -~

~' ~' -3_''

]'

) .. ~J

:::

~
-=1

~
.J

.'1

'I

,J

'1'
~

"-

j.

3 ~ ~ J :~
~~~ .'\" r" ,-,;}~
r --'l') =t.,
_)'
.~ -\ ~ " ~ J_) .,1 "'\ ), . '.!' ' ,; i ~

j'.
~

-:)

lr)

206

SADRZAJ

' ' ' '

(I)~~~-~~

~~~\'1 8

( '-:-')

c~ > ~~~,~~ 9
~j i.J.>-3~ J~i 10

~\.JI ;~~ 'Ji ~


>

_,kj)t

;,

rl'!!-.-

'--'' \,
....1

1.5'

........................................................................................ ]]

IJ,>-12
J..l

..::-.:.S J"'
. ,I ................. ........... .

( \~~)

,...,.wl"''~
J

._

)..L.al\ ...................... .

"'"';I
. -..)~...:'~1

.JL...;)'I

-~

~.___:~

14

........................................................... Js

............................................... 17
19

............................. .. ...................... 20

'

~,-I;;-' 22

;ill I J ..:..il
.....

23

~)\.11 25
~ J;';l\ 27

Jyll

28

Jlli 30

:.:..W1, :;,_'1\1 32
I

L"

jy:.I\ ......................................................................................................... 34

oG ~J, j' ~ ~>'..J1 i1'l


J

.. "

....1

35

../

~--'~:II .............................................................................................................37

~\','~1, ~\'..ill 38
JJ~

....1

..I

207

?'~I

P.L: C~:_u\ ................................................................................... 39

~140
~ J~i

.....................................................................................................-41

~1-42
Sistematizacija preoenog gradiva ................................................................. -45

~1:f-J1 -46
t.:,~)l -47
~I J-SI ................................................................................................... -49

_:..,L;.)\$:.\ ............................................................................................. so

;~I

JyU.il

r"IJ yWI

r-'1

..::_.,)fL........::.... I .................................................................52

J~ ~I _}...JI ..::_., 'JIL........::....I

r ............................................................ 54

(1,_?I~~ ............... ., ...............................................................................55


4-Jiy->-1) j\.5' .................................................................................................. -56
!

"'c

.;.1~)'1,
, F

_,i.::...:JI,-'

_; _;-

~~ ~

.;,

~~
.

-.......JL...\
.................................................................... ss
...

_,.LI ............... , .................. ., ..... :........................................................ 59

,.L..(~IJ .;.l,'J1 .................................................................................................... 60


;;__... )..U\ ............................................................................................................ 62

~ J..v

c.} A.:;_,.iJ..lll

~1:.U1 ~\

~1_,11

............................................................................... 63

66

....:..,j_,jl ~ .. " .. 67
~~~~ .................................................................................................69

~ .:.1 1~'0:' :
~

.Y..r'<:l, Y

................................................................................................................ 71

~c.} J~l
).-c

of""~1

208

..............................................................................70

..................................................... ~73

.............................................................................................................. 74

~}1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 75

.~~~looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo77
\~~I I I

;!__J:JI

I 1i

_J .)

C""'lf.

ooooooooOoooOoOoOOoOOOOoOOoOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooOo0078

~...l,.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooooOoOOoOoOOoOOOOoOOoOOOOoooooooooooooooooooooooooooooOo0000080

.)~loooooooooooooooooooooooooooooooOooooooOOoOOOOoOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoOooOoOOo0082
i~j

~oOoOOOOOOOoOOOOOOOOOOoOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooOooOoOoOOo000000000000084

Ji

..- -f.

J.

il))1

oOoOoOOoOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo86

.)\.:;~.)~

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooooOooOoOoOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOooo88

~'j _;~WI

rJ.lll

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooOOOoOOoOOOOooooooooooooooooo90

~ 3 ~~ ...,..,w~~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOoOOoOoOOoooooooooooooo92

"'

:;: ....

j.

...

oJ~ ..:..,~\;...

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoooooo.o oooo.oooooooooooooooooo93

~~~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooOooooOooOoOOOOOoOoOOOOooooooooooooooooo95
~_,.;J ~

tk.>-

OooOooooOoOOoOooooOOooooOoooooOoooooooOooooOoOOoOoOOooooooooooooooooooooooooooooo,ooooooooooooOooooooooooooooooo96

J b _,_ll

,...

,...

;,_.\....,.i

_;

~.)"! _;
J

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo96

~..J......o

.J...o...>.i
y.'

J.

~..J......o

....

...w.

.J...o...>.i

;,_.\....,.j

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo97

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 8

( ..:;I.ALS:::.iJI) ~I
...

...w.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 0 0

J~?loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoOoOOoooo103

;)~I) J)~)
-

J-

L.J" !~

OJ_

l.u~

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

~loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..i..:_r.-ll

105

.. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 0 6

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

108

~~~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo110
~l...w.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo112

j.i1JI J_,i.:>- 0-"


~

r-l

"
Joo
~I
1_;
~-'""""' 1

'

j_;. ~I ~W,)ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo114
~

0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o 0 0 0 0 o 0 0 o 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6

209

jl..Y\

,.._,...l_j

L'

I~

JV>

~JL

,I..::- ............................................................................. 118


JJ

:w1, JL.!'JI ............................................................................................. 119


E

~;;._1)120

~_,.;..) ~ 121

,.1~1 _J.;L...) 121

~~'JJI

123

\..,.. _;_;
,....,.,,_; LS.;
.. _;
J...WJ)~

Jl G-L.d-1
..
. .._::..;')l>-)1
;

126

..................................................................................................... ]27

~~_;.. YJ ~l,.W1 c/" L.

128

;.")1~129
'

'

~G~'J1 ..................................................................................................... 131


j')\.;- 'JI
E

133

;;..:~~134

--- .
,.,jj\ ,.\>.. \..::- J_ajl

'--'

:fJJ..,

'-'_j

; ,I 11 ...................................................................... 134

...$"_.;~

,.;;.I .................................................................................................... 136

'I
'-:?''Jw.-;1~_,.!1

.
J_;>-1
.................................................................................... ]37

~c.:. j ~_r-ll ~ __J! ..................................................................................... 138


,.1~1

........................................................................................................ 139

( p I ) ._1~! ; : _; ........... .... .. .. .. .. ...... .. .... .. ........ .. .. .. 140


'

~~

.......................................................................................................... ]41

..k.A..:JIJ

_r-ll ............................................................................................... 142

;;,_,.~<J.I ~ ................................................................................................... 144


~_r.jl ~r.JI ~I
)

.................................................................................. ]46

u..W1147
;

j.

C:"L...:JI ......................................................................................................... }48

210

JJ.....,)1

0~-.} ~1)1

...................................................................................... ]49

,.)L.,:J\
I~
.. ,- ~
. lr\ jL..;:}I
';.,._i;,..
150
E
~
VJ-

;;J:L..JI ;JY ................................................................................................... 151


~_r.JI ~...l;LI .............................................................................................. ]53
r

....

,.)L.,'-;1
\.
E
""'~

il
!...5;

v} \;;..)

)I' ~~'
-I:

~i
. ..._.,
;,_)J

__.~

...Uu

---

r-.>v..

~~ ~

-- ........

....

--~

... ::;: ....

:i,_(__c. ~.
II~
:i....k>- j,l
154
~
~
.
:;; .
-J
Ill ~. , ~
u
...1

-v...J

_;,,_/ J~~

. ~
- I .

_.!I
u

._.
._;

.' ,,_;

0~

155

~')IJ-1

J_5

~_r-\1

j_;Jjl .................................................................................................. 157

~_r-\1

'-:""'.)'11 (7J\.j 158

~...,
I..;- ~ .WI

.... .,.

:i....k>156
.

~..J.I_) \')LJI ~ J~,_.)', j 1 ~':- '~ 160

;:_;.:J- ~ ~ ................................................................................................. 160


Kasida od Ibn Zejduna 161
Nekoliko stihO\ a iz Dimna Ebu-1-Atahija 161
~_..4.....>-'"ilo~ ~s~ .}162

i i , a).! I

_ } _;

............

164

rlill IS'; ,_1..1..:>. ............................................................................................ ]66

:.._<J...1.
I
..
J

~_;j

?\

'IC'"lt 168
._

Jl L:.~ .J~ JY; -..>jWI ~L..J

Jl ~L..j

170

172

~~l174

Pjesma od Muhammeda Ibrahima Ebu Sene 176


_;~ 177

~L:. .)~180

_,.j... V.... ..::_.....,


186
-

~l

Jl ~L..

188

211

~1/189
'' ' ' '' /
w d j\ ~}.111191
//""'

,/yi-JI

l,:~ 192

~1~U 194
"

,:;;

:\...L...,JI oU-1

-- .. .-

..

r
~

G...JJ \.., w
/

..

J....,

.............................................................. -196

Dodaci 199
"' ;.

_-:

"

-.::.....Jl: 199

.)~

( ~4\Jl:) ~ )..01 ~_r-ll J...;.lJL, ~L;jl ~~~~ ~ 203


/

).-

::

Jl

/ /

~~J ~lyJ ~_r-ll jJ..UI 205

Sadr:laj 207

212

ISBN 9958-23-031-3

IZDAVAC:
RIJ ASET ISLAMSKE ZAJEDNICE
U BOSNI I HERCEGOVINI

789958 230318 >


ISBN 9958-23-031-3
COBISS/BIH-ID 7303942