Está en la página 1de 20

UN ESPAI NIC

A SPECIAL SPACE

A 27 metres dalada seleva el nou referent de Barcelona, un recinte innovador per a la organitzaci dels actes ms especials. Cpula de Las Arenas: un espai futurista, difan i espectacular per la seva arquitectura, concepci i ubicaci. Situat en ple centre de Barcelona, al costat del recinte firal i davant la mgica muntanya de Montjuc, la majestuosa Cpula de Las Arenas s un dels majors espais voltats dEuropa i el ms gran dEspanya amb un impactant mirador sobre la Ciutat Comtal. Lalternativa ms singular per a la celebraci desdeveniments nics, emblemtics i sorprenents. Amb 2.598 metres quadrats despai, immillorables comunicacions i tots els serveis necessaris, La Cpula es converteix en un emplaament idoni per a la organitzaci de tota mena desdeveniments i activitats: Activitats artstiques, culturals, ldiques, gastronmiques... Passarelles de moda i showrooms. Rodes de premsa i presentacions de producte. Concerts. Esdeveniments corporatius, avantsala a fires, convencions. Dinars, sopars, cctels.

At 27 metres high, its the new reference point of Barcelona: an innovative site for the most special events. Cpula de Las Arenas: a futuristic, bright and spectacular space thanks to its architecture, design and location. Located in the heart of Barcelona, next to the exhibition hall and the magical mountain of Montjuc, the majestic dome of Las Arenas is one of the largest vaulted spaces in Europe and the largest in Spain, with a stunning view over Barcelona. A unique alternative for the celebration of special, emblematic and surprising events. With 2,598 square metres of space, excellent communication and all necessary services, La Cpula has become the ideal location for organizing all kinds of events and activities: Artistic, cultural, recreational, gastronomical, and other types of events. Fashion shows and showrooms. Press conferences and product presentations. Concerts. Corporate events, trade fair lobbies and conventions. Lunches, dinners, cocktail gatherings.

UNA SITUACI PRIVILEGIADA

Lespai multifuncional CPULA LAS ARENAS es troba a la cinquena planta del singular edifici remodelat CC LAS ARENAS, en el mateix centre de la ciutat de Barcelona, dins del districte de lEixample. Aquest espai gaudeix duna situaci estratgica privilegiada a la Plaa Espanya. La situaci propera al Recinte Firal de la ciutat ofereix grans possibilitats daconseguir sinergies de negoci relacionades amb les activitats desenvolupades.

A PRIVILEGED SITUATION
The multi-purpose space CPULA LAS ARENAS is located on the fifth floor of the unique remodelled CC LAS ARENAS building, in the Eixample district of Barcelonas centre. This space has a privileged and strategic location just at Plaa Espanya. Its proximity to the citys exhibition hall gives the space great potential to achieve business synergies in the activities carried out there.

Plnol daccessos i espais Map of access and spaces


C/Diputaci

Cuina Kitchen

C/Tarragona

CPULA - ZONA CENTRAL CPULA - CENTRAL AREA 1.912 m2 Accs 1: escales mecniques Access 1: Escalator

C/Llan
Vestuaris Dressing room

Muntacrregues Service Lift Accs 2: ascensor panormic Access 2: Panoramic lift Sala polivalent Multi purpose room

Recepci Reception

Llegenda Caption
Accessos / Access Espais / Spaces

Espai Cpula Cpula Space

Plaa Espanya Gran Via

ACCESSOS

Es pot accedir al recinte des del propi centre mitjanant les escales mecniques Express internes amb accs directe, des dels dos ascensors panormics exteriors i per laccs privat des del carrer. Laccs de mercaderies es pot realitzar des dels muntacrregues situats davant del backstage de la Cpula. Les dimensions del muntacrregues principal sn de 2,20 x 4 x 2,85 m amb una crrega mxima de 80 persones o 6.000 kg.

ACCESS

The site can be accessed through the centre by the direct access Express escalators inside, the two exterior panoramic files and the private access from the street. Access to goods is through the service lift in front of Cpulas backstage. The service lifts dimensions are 2.20 x 4 x 2.85 m with a maximum load of 80 people or 6,000 kg.

ESPAIS superfcies i aforaments


CPULA ZONA CENTRAL: 1912 metres quadrats. BACKSTAGE: 237 metres quadrats. TERRASSA BACKSTAGE: 125 metres quadrats. VESTBUL RECEPCI: 140 metres quadrats. ZONA SANITRIA: 90 metres quadrats.
ACTE Banquet/Ctering Exposicions Activitats musicals Desfilades de moda AFORAMENT Fins a 1.200 Fins a 1.500 Ms de 1.500 Fins a 1.500

Per altres formats consultar.

SPACES surface area and capacity


CPULA - CENTRAL AREA 1,912 square metres. BACKSTAGE 237 square metres. BACKSTAGE TERRACE: 125 square metres. LOBBY - RECEPTION: 140 square metres. HEALTH AREA: 90 square metres.
FUNCTION Banquets/Catering Exhibitions Musical events Fashion shows CAPACITY Up to 1,200 Up to 1,500 Over 1,500 Up to 1,500

Ask pricing for other formats.

ESPAIS la cpula-zona central

La zona central polivalent s lrea ms important i mplia de tot el conjunt de La Cpula. Aquest espai circular difan t un dimetre de 50 metres i una superfcie total disponible de 1912 metres quadrats, amb una alada mxima al centre de 12 metres. El paviment s de tipus tcnic amb acabat superficial de PVC, registrable i dalta capacitat que suporta crregues mximes puntuals de 450 kg. Lespai est climatitzat mitjanant 12 climatitzadors perimetrals a 4 tubs, amb potncia frigorfica de 43 Kw i calorfica de 36 Kw cadascun. Les sortides disposen de barreres daire per a trencar la variaci trmica amb lexterior. Aquesta zona compta amb una illuminaci fixa perimetral formada per 16 projectors dhallgenurs metllics de llum blanca (400 W) orientats al sostre i altres 16 orientats al terra.

SPACES la cpula-central area

The multi-purpose central area is the Cpulas biggest and most important area. This open circular space has a 50 metre diametre and a total available surface area of 1,912 square metres, with a maximum height of 12 metres at its centre. The flooring is technical with a PVC surface finish, accessible and with high-capacity support of loads up to 450 kg. The space is temperature controlled by 12 4-pipe perimeter air conditioners, each with a cooling capacity of 43 Kw and a heating capacity of 36 Kw. Exits are equipped with air barriers to equalize the variation in temperature with the outside. This area has fixed lighting along the perimeter consisting of 16 projectors of metal halide white lights (400 W) aimed at the ceiling and another 16 facing the floor.

LA CPULA dotaci tcnica

LA CPULA technical equipment

POTNCIA 2 punts exteriors no simultanis amb la segent dotaci: 200 Kw per a illuminaci (Powerlock). 80 Kw per a so (1 Cetact 63 + 2 Cetact 32). 4 punts perimetrals amb la segent dotaci: 40 Kw per a illuminaci (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63). 80 Kw per a so (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63). 1 punt central amb la segent dotaci: 80 Kw per a illuminaci (1 Cetact 125 + 2 Cetact 63). 80 Kw per a so (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63). 10 caixes amb endolls uniformement distribudes: 4 x Schuko 16 A. 1 x Cetact 32 A. TELECOMUNICACIONS El recinte est dotat amb una xarxa de veu-dades mitjanant centralitzaci en un rack i enlla de fibra ptica ubicat a la zona de Backstage. La distribuci de preses de xarxa a la zona central de La Cpula s: 8 punts perimetrals amb presa doble RJ-45. 4 punts centrals amb presa doble RJ-45.

POWER 2 non-simultaneous exterior points with the following provisions: 200 Kw for lighting (Powerlock) 80 Kw for sound (1 Cetact 63 + 2 Cetact 32) 4 perimeter points with the following provisions: 40 Kw for lighting (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63) 80 Kw for sound (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63) 1 central point with the following provisions: 80 Kw for lighting (1 Cetact 125 + 2 Cetact 63) 80 Kw for sound (2 Cetact 32 + 1 Cetact 63) 10 uniformly distributed outlet boxes: 4 x Schuko 16 A 1 x Cetact 32 A

TELECOMMUNICATIONS The site is equipped with a voice-data network centralised in a rack and a fibre optic link located in the Backstage area. The distribution of network connectors in the central area of La Cpula is: 8 perimeter points with double RJ-45 connectors 4 central points with double RJ-45 connectors.

ESPAIS backstage

SPACES backstage

La zona backstage shabilita com lespai de treball auxiliar per a lorganitzaci desdeveniments. Es pot utilitzar tamb com a zona reservada per a qualsevol activitat complementria a lesdeveniment que sestigui portant a terme a la zona central. Aquest espai es troba dividit en tres zones clarament diferenciades: cuina, vestuaris i zona com. VESTUARIS Tenen una superfcie de 45 metres quadrats i disposen de 2 dutxes, 1 inodor, 3 lavabos i 2 zones per a canviar-se dividides per sexes. Els vestuaris estan equipats amb bancs i guixetes. ZONA COM Compta amb una superfcie de 140 metres quadrats i paviment tcnic, est climatitzat i s on se situen els quadres generals elctrics, aix com els quadres de centralitzaci i control dinstallacions. CUINA T una superfcie de 31 metres quadrats i est equipada amb: - 2 taules de treball dacer inoxidable + taula centralitzaci. - Rentador industrial dacer inoxidable. - 1 armari de conservaci. - 1 rentaplats i 1 rentagots industrial. - Forn de convecci elctrica. - Extractor de fum industrial. - Planxa elctrica de sobretaula. - Fregidora elctrica de 6+6 litres. - Forn microones de 17 litres.

The backstage area is for use as an auxiliary work space for event organization. It can also be used as an area for any complementary activity to the event taking place in the central area. This space is divided into three distinct areas: kitchen, dressing rooms and common area. DRESSING ROOMS They have an area of 45 square metres and have 2 showers, 1 toilet, 3 sinks and 2 changing areas divided by gender. The dressing rooms are equipped with benches and lockers. COMMON AREA It has an area of 140 square metres and technical flooring; it is temperature controlled and houses the electrical switchboards, as well as the centralisation and facility control boxes. KITCHEN It has an area of 31 square metres and is equipped with: - 2 stainless steel work tables + a central table. - Industrial stainless steel sink. - 1 storage cupboard. - 1 industrial dishwasher and 1 industrial glasswasher. - Electric convection oven. - Industrial extractor fan. - Electric table-top grill. - 6+6 litre electric fryer. - 17 litre microwave oven.

ESPAIS zona sanitria

La zona de sanitaris, amb una superfcie de 85 metres quadrats, disposa de dos espais diferenciats per a cada sexe, amb una dotaci que permet allotjar actes amb un aforament de fins a 1.500 persones.

SPACES health area

The health area has an area of 85 square meters and has two separate areas for each gender with a space that can accommodate events with capacity of up to 1,500 people.

ESPAIS vestbul recepci

Aquesta zona t la funci de ser la porta dentrada a lespai central. T una superfcie de 140 metres quadrats difans per a poder configurar-se segons necessitats de lesdeveniment realitzat. El paviment t continutat amb la zona central i tamb s totalment registrable. En quant a la dotaci, aquest espai compta amb: 4 caixes dendolls composades cadascuna per: 4 x Schuko 16 A 1 x Cetact 32 A 3 preses dobles RJ-45 1 presa TV-SAT

SPACES lobby - reception

This area functions as the entrance to the central space. It has an area of 140 square metres of open-plan space that can be reconfigured depending on the event being held. The flooring is continuous with the central area and is completely accessible. In terms of resources, this space has: 4 Outlet boxes, each with: 4 x Schuko 16 A 1 x Cetact 32 A 3 double RJ-45 outlet 1 TV-SAT outlet

Alguns dels nostres clients Some of our customers