Está en la página 1de 5

BI TP N K TON QUN TR

Bi 1 : Cng ty ABC t chc sn xut gm 2 b phn : B phn A sn xut kinh doanh sn phm A do nh
qun l Nguyn Vn A ph trch, B phn B kinh doanh sn phm B do nh qun l Nguyn Vn B ph trch.
Theo ti liu thu thp nh sau :

1.

Ti liu thng k t tnh hnh sn xut sn phm A ca b phn A nh sau :

Ch tiu
Chi ph nguyn vt liu trc tip ()
Chi ph nhn cng trc tip ()
Chi ph sn xut chung ()
Mc sn xut (sp)

Nm 2003
480.000
400.000
1.240.000
800

Nm 2004
720.000
600.000
1.360.000
1.200

Nm 2005
960.000
800.000
1.480.000
1.600

2.

Ti liu khc trong nm 2005 : Bin ph bn hng : 200/sp A ; Tng nh ph bn hng hng
nm ca sn phm A l 796.000 ; nh ph qun l chung phn b hng nm cho sn phm A l 500.000;
n gi bn 4.000/spA ; Sn lng tiu th 900sp ; Mc sn xut ti thiu l 800sp A v ti a l
1.600spA ; Vn hot ng kinh doanh bnh qun trong nm l 10.000.000 v nh ph sn xut bt buc
ca sn phm A hng nm 60%, nh ph bn hng v qun l l nh ph bt buc.
Yu cu :
1. Xc nh bin ph sn xut chung n v v tng nh ph sn xut chung theo phng php chnh lch v
theo phng php bnh phng b nht.
2. Xc nh bin ph n v v tng nh ph sn xut kinh doanh sn phm A.
3. Vit phng trnh chi ph sn xut kinh doanh sn phm A. Trn c s , c tnh chi ph sn xut kinh
doanh sn phm A mc 1.000sp, 1.500sp, 1.700sp v 2.000sp. Cho bit, khi tng qu phm vi hat ng,
bin ph n v tng 5%, nh ph tng 40%.
4. Xc nh phm vi chi ph sn xut kinh doanh n v hp l ca sn phm A.
5. c tnh chi ph sn xut kinh doanh nh nht ca sn phm A khi tm thi ngng kinh doanh.
6. Xc nh sn lng, doanh thu ha vn, doanh thu an ton, t l doanh thu an tan v v th biu din
cho sn phm A trong nm 2005.
7. c tnh sn lng, doanh thu cng ty t mc li lun ca sn phm A trc thu 200.000, sau thu l
300.000. Cho bit thu sut thu thu nhp doanh nghip 20%.
8. Cng ty ang d tnh thc hin chnh sch khuyn mi vi tng l thng cho mi sn phm vt im
ha vn l 40/sp. Tnh sn lng cng ty t mc li nhun sau thu 300.000 vi thu sut thu thu
nhp doanh nghip 20%.
9. Xc nh t l phn tin cng thm ca sn phm A theo phng php tan b v theo phng php trc
tip ton vi nhu cu sn xut v tiu th 1.500sp A, ROI mong mun 5%. Cho bit, li vay c tnh
100.000.
10. Mt khch hng ngh mua s sn phm A tn kho nm 2005 vi mc gi 2.500/sp. Theo yu cu ca
Ban gim c, bn s sn phm tn kho ny ch thc hin khi m bo b p mc l ca sn phm A trong
nm 2005. Anh ch tnh ton v thuyt trnh cho Ban gim c nn thc hin ngh ca khch hng hay
khng.
11. Cng ty K ang cho hng sn phm A cho Ban gim c vi mc gi 2.400/sp. Anh ch phn tch v
bo co ban gim c nn thc hin ngh ca cng ty K hay khng v mc gi ln nht c th chp nhn
l bao nhiu vi nhu cu d tnh 1.200sp. Cho bit nu chp nhn ngh ca cng ty K, cng ty s gii tn
b phn sn xut kinh doanh sn phm A. V vy, cng ty ct gim c ton b bin ph, nh ph qun tr
v tn dng vn nhn ri lin doanh vi mt cng ty khc vi mc li rng hng nm 300.000, cho thu
my mc thit b vi thu nhp rng hng nm 10.000.
12. Nm 2005, cng ty tiu th c 900sp A v 1.500 hng ha B. Cho bit, hng ha B c gi bn
5.000/sp, gi mua 1.200/sp, bin ph bn hng 800/sp, nh ph bn hng hng nm 1.200.000 v nh
ph qun l chung phn b hng nm 2.000.000. Lp bo co kt qu kinh doanh theo phng php ton b
v theo phng php trc tip, ng thi trnh by nhn xt v nh gi thnh qu qun l ca nh qun l
nu s dng thng tin li nhun, gi vn tn kho theo cc phng php tnh khc nhau.
13. Cn c s liu cu (12) Tnh doanh thu ha vn, doanh thu an tan v t l phn tin cng thm tan
cng ty theo phng php trc tip.
14. Cn c vo s liu cu (12), gi s n gi bn, bin ph n v v tng nh ph khng thay i, cng
ty ang xem xt m rng thi trng mt trong 2 sn phm. Theo anh ch nn chn sn phm no m

rng th trng. Tnh li nhun cng ty vi quyt nh tng doanh thu sn phm chn vi mc tng
500.000.
15. Cn c vo s liu cu (12), nh gi trch nhim ca trung tm u t. Cho bit, yu cu trong nm
2005, ROI l 5%, RI l 584.000 v li vay thc t trong nm 120.000.
16. B phn t vn M cho rng : nn duy tr n gi bn, bin ph n v, tng nh ph, tng doanh thu
tan cng ty nh nm 2005 nhng tng doanh thu sn phm A 400.000 v gim doanh thu hng ha B :
400.000 th s em li nhng chuyn bin tch cc hn v doanh thu ha vn, doanh thu an tan v li
nhun. Theo anh ch c ng khng, chng minh, gii thch. (sinh vin t gii).
17. B phn t vn N cho rng : vn duy tr doanh thu, s d m ph, n gi bn v nh ph nh nm
2005 nhng xy dng li kt cu hng bn theo t l 40% sn phm A v 60% sn phm B th s c li hn
v doanh thu ha vn, doanh thu an tan v li nhun . Theo anh ch c ng khng, chng minh, gii thch
ng thi tnh sn lng ha vn tng sn phm trong trng hp ny (sinh vin t gii).

P N :
BI 1
Cu 1 : Phn tch chi ph hn hp
- Phn tch chi ph hn hp theo pp chnh leach :
Bin ph sn xut chung n v : (1.480.000 1.240.000) : ( 1.600sp 800sp) = 300/sp
Tng nh ph sn xut chung : 1.480.000 1.600 sp x 300/sp = 1.000.000
- Phn tch chi ph hn hp theo pp bnh phng b nht (p s vn 300/sp v 1.000.000)
Cu 2 : Xc nh bin ph n v v tng nh ph
- Bin ph n v : 600 /sp + 500 /sp + 300 /sp + 200 /sp = 1.600 /sp
- Tng nh ph : 1.000.000 + 796.000 + 500.000 = 2.296.000
Cu 3 : Vit phng trnh chi ph v c tnh chi ph
- Phng trnh chi ph t mc sn xut 800sp 1.600sp, Y = 1.600X + 2.296.000
Y(1.000) = 1.600 x 1.000 + 2.296.000 = 3.896.000
Y(1.500) = 1.600 x 1.500 + 2.296.000 = 4.696.000
Y(1.000) = 1.600 x 1.700 + 2.296.000 = 5.016.000
- Phng trnh chi ph t mc sn xut trn 1.600sp, Y = 1.680X + 3.214.400
Y(2.000) = 1.680 x 2.000 + 3.214.400 = 6.574.000

Cu 4 : Xc nh chi ph hp l theo m hnh ng x


Chi ph n v cao nht : 1.600/sp + (2.296.000 : 800sp) = 4.470/sp
Chi ph n v thp nht : 1.600/sp + (2.296.000 : 1.600sp) = 3.035/sp
Chi ph n v hp l t : 3.035/sp -> 4.470/sp
Cu 5 : Xc nh chi ph nh nht khi tm thi ngng kinh doanh
Bin ph
0
nh ph ty (qun tr )
0
nh ph bt buc khng th ct gim
Vy, chi ph nh nht c th : 1.000.000 x 60% + 796.000 + 500.000 = 1.896.000

Cu 6 : Tnh sn lng, doanh thu ha vn n


Sn lng ha vn : 2.296.000 : ( 4.000/sp 1.600/sp) = 957sp
Doanh thu ha vn : 957sp x 4.000/sp = 3.828.000
Doanh thu an tan : 3.600.000 - 3.828.000 = - 228.000
T l doanh thu an tan : (- 228.000 : 3.600.000)% = - 6,33%
th sinh vin t v ()
Cu 7 : Phn tch li nhun
Tnh sn lng v doanh thu khi c li nhun trc thu :
Sn lng t li nhun trc thu 200.000 :
(2.296.000+200.000): (4.000/sp 1.600/sp) = 1.040sp

Tnh sn lng v doanh thu khi c li nhun sau thu :


i li nhun sau thu thnh li nhun trc thu :
300.000 : (100% -80%) = 375.000
Sn lng t li nhun sau thu 300.000 :
(2.296.000+375.000): (4.000/sp 1.600/sp) = 1.113sp
Doanh thu t li nhun sau thu 300.000 : 1.113sp x 4.000/sp = 4.452.000
Cu 8 : Phn tch li nhun khi thay i bin ph n v
Sn lng t mc ha vn : 2.296.000 : (4.000/sp 1.600/sp) = 957sp
Sn lng tng thm t mc li nhun sau thu 300.000 (hay trc thu 375.000) :
375.000 : (4.000/sp 1.600/sp 40/sp) =159sp
Tng sn lng can thit : 957sp + 159sp = 1.116sp
Cu 9 : Tnh t l phn tin cng thm cho tng sn phm
T l phn tin cng thm theo phng php tan b :
200/sp x 1.500sp + 796.000 + 500.000 + 10.000.000 x 5% +100.000
(600/sp + 500/sp + 300/sp) x 1.500sp + (1.000.000 : 1.600) x 1.500sp

Doanh thu t li nhun trc thu 200.000: 1.040sp x 4.000/sp = 4.160.000

T l phn tin cng thm theo phng php trc tip :


1.000.000 + 796.000 + 500.000 + 10.000.000 x 5% + 100.000
1.600/sp x 1.500sp

= 72,30%

= 120,67%

Cu 10 : nh gi bn theo mi quan h C-V-P


Gi bn theo yu cu cng ty :
Bin ph : (1.600sp 900sp) x 1.600/sp = 1.120.000
nh ph cn b p : 2.290.000 900sp (4.000/sp 1.600/sp) = 136.000
Gi bn ti thiu : 1.120.000 + 136.000 = 1,256.000
- Kh nng mua ca khch hng : 700sp x 2.500/sp = 1.750.000
- Gi mua ca khch hng m bo yu cu ca cng ty (1.256.000) v tng thm li nhun
494.000. V vy, cng ty nn chp nhn ngh ca khch hng.
Cu 11 : Thng tin thch hp ra quyt nh sn xut hay mua ngai
Ch tiu
Mua ngai
T sn xut
1.200sp
1.200sp
1.Chi ph sn xut
- Bin ph sn xut
(1.680.000)
- nh ph sn xut ty
(400.000)
- nh ph sn xut bt buc
(600.000)
(600.000)
2. Gi mua ngai
(2.880.000)
3. Chi ph c hi
(310.000)

Thng tin
chnh lch
1.680.000
400.000
(2.880.000)
310.000
(490.000)

Cng ty khng nn mua ngai v khng ci thin tnh hnh li nhun nhng l thm 490.000.
Gi mua ngai ti a trong trng hp ny : (1.680.000 + 400.000 + 310.000) : 1.200 =
1.992/sp

Cu 12 : Lp bo co kt qu kinh doanh nhiu sn phm theo cc phng php khc nhau


Lp bo co theo phng php tan b
Ch tiu
Doanh thu
Bin ph

Sn phm A
S tin () T l (%)
3.600.000
100,00
1.440.000
40,00

Hng ha B
S tin () T l (%)
7.500.000
100,00
3.000.000
40,00

Cng ty
S tin () T l (%)
11.100.000
100,00
4.440.000
40,00

S d m ph
2.160.000
60,00
nh ph sn xut
562.000
15,63
nh ph BH,QL
1.296.000
36,00
Li nhun
302.000
8,39
Lp bo co theo phng php trc tip
Ch tiu
Doanh thu
Bin ph
S d m ph
nh ph sn xut
nh ph BH,QL
Li nhun

Sn phm A
S tin () T l (%)
3.600.000
100,00
1.440.000
40,00
2.160.000
60,00
1.000.000
27,78
1.296.000
36,00
(136.000)
8,39

4.500.000

60,00

3.200.000
1.300.000

42,67
17,33

Hng ha B
S tin () T l (%)
7.500.000
100,00
3.000.000
40,00
4.500.000
60,00
3.200.000
1.300.000

42,67
17,33

6.660.000
562.000
4.496.000
1.602.000

60,00
5,06
40,50
14,43

Cng ty
S tin () T l (%)
11.100.000
100,00
4.440.000
40,00
6.660.000
60,00
1.000.000
9,01
4.496.000
40,50
1.602.000
14,43

S dng phng php tan b hoc phng php trc tip dn n s khc bit li nhun, gi
vn tn kho ca hat ng sn xut nn nh hng n nh gi thnh qu qun l ca nhng
nh qun l sn xut.
Khi mc sn xut ln hn mc tiu thu, li nhun v gi vn thnh phm tn kho tnh theo
phng php tan b cao hn li nhun theo phng php trc tip. Do , nu nh gi
thnh qu ca nh qun l sn xut cn c vo li nhun tnh theo phng php tan b s
tch cc hn nh gi theo li nhun tnh theo phng php trc tip nhng n cha ri ro tn
kho cao hn trong tng lai.

Cu 13 : Tnh doanh thu ha vn cho nhiu sn phm


Doanh thu ha vn : 5.496.000 : 60% = 9.160.000
Doanh thu an tan : 11.100.000 9.160.000 = 1.940.000
T l doanh thu an tan : 1.940.000 : 11.100.000)% = 17,48%
T l phn tin cng thm theo phng php trc tip :
5.496.000 + 1.164.000
4.440.000

= 150%

Cu 14 : Vn dng ngha cc khi nim c bn v C-V-P


Nu n gi bn, bin ph n v v tng nh ph khng thay i, khi tng doanh thu cng
moat mc, sn phm no c t l s d m ph ln hn s t c mc tng li nhun ln
hn.
Trng hp cng ty, sn phm A v hng ha B c cng t l s d m ph l 60%. V vy,
chn sn phm no tng doanh thu cng c mc tng li nhun nh nhau.
Khi tng doanh thu 500.000, li nhun ca cng ty : 1.164.000 + 500.000 x 60% =
1.464.000
Cu 15 : nh gi trch nhim trung tm u t
K hach :
RI : 200.000
ROI : 5%
Thc t :
RI : (1.164.000 +120.000) 10.000.000 x 5% = 784.000
ROI : (1.284.000 : 10.000.000)% = 12,84%
Kt qu :
RI = 784.000 584.000 = +200.000
ROI = 12,84% - 5% = 7,84%
Trung tm u t han thnh trch nhim qun l.