Está en la página 1de 33

o

.. ".. '
.:' .

··5······
I:
.
'.

'.

-.
.

'.

.,"

."

,-

__

..

_-------------_._-

.. _----

--_.

---_

.. _

__

..

--

--------.-.--

-_.

._ --_.

__ .

-_

__

..

_._-

-_

_-

..

_--

(TODOLl8~O)

,-"2 2 1 3 13 4 14 5 1 6 16 '7/1 X· ·1. -7 8x1 8 -, 9 9x1 1:· x


f_ _
1

x x x x x x

1 -: 1

Observe

oblo del t. lU1e'gioi coloreo e'nl este rscucdro ~,aISI cosillos [sin los 'q11U 8' cparecen los re,slullta.ldols die [Ile tcblc del 1~ Ya hernos
1[01
,I

empezcdo nosotros..

@'

, "J

2~ 3 4
i

56

8 I 9 10
1

1111 12 ,'31 ll:~-, 11,5 16 '1'7' 1,8 19 [20 31 3'2 33 34 35 36 371 381 39 40
4_,,,

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4":',[2··/·' ,4·:··3·~:':, ·~,4:""··
, . '._" ,

,4'" ·5":"
..... :..

4·~'16·' 4... 7:' .·:,···'


1 . '.
1

,4'·'

·8:~, 4: ,'9,:.
1
"'.' ,.""

'.

5·-:'0'·1
'. .......

", ,~II, :<.' 1'1 6"8' ..~ 6 11 62[,'':. 6'3 64' 6'5....., 66'::/'/6'7 [..(,,:.... 6'9'<, '70' " 7 . 71 7·[2~'"~;3~1 7··~·4- 7··~ 7·~6'1; -'7J 7;,B-·17:!9~. 8~IO':~'
1 I'"
"1 .• :.

"

.'

..

.• '-.

'.

I,...

....

:.

. _.,

,,:

....

.:_.

,"

_"

-1;

"

_'

'.,.

:_.

'_

'.

'-.'~.

I,'

,'_,

I_'

.:....

', .. _',.

'911 92 91,3 9,4 95


1

8_,- 8'2'
1:",'.
.

_,-.

'.'!.' 8·····3·~1 I
,"
.,"

.'

""'. 8:"4
-.:'

[.'. ' ," 8'5'


',:',

._

,"

. .'i 8"'6/ 8'17"


I:"
"

. -'.-

',-

'_':

a'":'- :. [.'.9"<. 9'0·' a 8 '.,':


1

'

'.

'-',

'..:

(~

I, . ,
'

"

.'·6 [9'7' 918 99 '11100


1

'[

0:·············

[.

'1

01 S--,·' ..: f\, e-..,.~ e,'


j.

U-I

'.

V·' '8< 'I ,.


.

e"c:c,'i "'."

st [rl S:, ' __ t" p' ,_-,' - 'I~ C: "' C'-' -lUI ~' u'__ ...._
i

m--~ -:"

1-

[I ,_',' __ .:_ .

'~:~_I . _.

i ;C',- c'I'" 0,r '. , n-' ,-_ ',"_',' __

e' " S',.


_.I.

,".,1 i@ii'

'U, -"

ne',,'_ co d -,c',-"I 'lUI '--_-" '_ rn ',-,-II~ ',",-illlt-"I~

p-'-,"It 1'"'"u ',',III 1 .oc -'~IO;-I'n


IC'-.-

C".,"'_',"

.on e-'I "


',"

8,-x =: i. ". ._ '.' '. ,. 4x 7 ,x· " = 2- x 1-_, ·1_,

resultcdo que Ie corresponde.

'*

',,_

_:

ii,

;j

,.

, ,x4 8x
,!

.. .,

3
•9

,
1

9x 5 x 1 = ... 1 X ,= ' 10, x 1


-.
-1
, "_ iii .' .'

x l_ ~ '. 6, x 1 = '.' ..
'" '"

c'~

-,

'. 'il '"

lx
9 xl
", X
,',',
",

3
1"':'',"

'7, .... -..-'

~'-'-"·I

·1
• 8, 4 • '!O 16
• ,__ _:'. _' --,-'. : •••

7 X '1 110 X 1
'_.~ .1: ,•• _

1 xl

1.::-. ," or

-~ ...'.

', __ ":"

-~Jt,..

_~~~::.

!-, '..

'Ip

._--:

~·:--.-T .:~.'--.r

:'.::' ...-:-:-

,4' -_.

3 ,xl
.
'--' "._

ex 11 x 7 := ...
'il '!Ii!

1 X·,' 81 _, ,_ x' 11 - '" .' '.'


'. '!Ii! .'
_.!

Une los cuentos en elllorden correcto 'YI tendros un bonito colter.

',,'x 4, ~ .! 9'X 10 '.' ...


'x"'-"""--' ,

.' II .'

® o
, ,
, ,

--

0 ®
1
,

..

"

"

'_'

"-11-

,-~

,,-

, 0
'
, ,

(j)
,

O L-

I!., "~,
U'

Ii"

'~j ~'lIn 'itO' ~ .."

,j~,

!If

~Ol

'gi-"

::uOI;Jnlor -;"i
.... -" -

®
,

10>/····6·.· ••··,
... .

"-_---,,::

',',

.,_.",--,--

-,12x2 2~x
· ·
·

obse vo lc t'c;'IIIF'I Id··s··-I'2/· tu'~g--IO······.coloreo en e-'s>,'t-"e"':'" u ", - ~ .. _ _'._ _:_ /. .. ~ re IC-U· 10-' d 1·0·····:· 11-0s cuslllos en I-liAS:' q"',_._ oporec en -. Y .~., '_,- ._ .. ..-IU- 8=, U __ y ~ ~ .~' los resulto dO·····IS·····~ d 1 0"'1 ""'0"'; b·······I'IIC···: del 2,,1 hemos
•.•.._ ... "., ,'_ 1",). .. ", ..

'__:::::It.

_',

... ~

...... :

.'~.,

·.. ·-I'..·_.·

...."/

,._"'..

","",'

. ...:...:_ .. ':..:.... ~ _ .. ....

..'_'.1',

-",

"

._

'".

II -,",,'

~.

c" ..'

",

:.__I.~.II,~ .. _
e····;··, ",_

-1

',".I

_r~"'U'

-1·.···.· ..

.11.,_.

'-,1

I .....

'·,I~.

_1,_.

."

...

_1 .. - ...

I'

' '"

.__:,_)

_,"_ .. ',"

_I

... ...:_.

... ~.I_

'.'

I~.I

•••.•

.•

_)

Ii

Y->a'···-··-I . ....

...

'!

".

'.....

I.

"

'.

l~.

x x2 x2
·

1_1 12 13 114 15 16 17 18119


I
1

20
.. ./"'~,/ ~

'1'-1

'2:·"2-:
.~

i~'

[2'·"13' ~,~

.•...

,/','~_:'

2·····4··..· .

2'" ,L.,,:- ......>

····5'1

'2·-:'6··~i 2-7'-':
1,-;./

,/

,......

2'---:1-' 2-.. 11.9...':,


,~,
'.' '.' /
!.' ",

3-: 0"""
4,-1,10:::'
_ .~.,

··

X
·
.

.X
·
·

_I

1
1
' ,"

·····
,:

3- 1'1'1-1

._

3---,112~i
'_'"
'_i

3~--:-13·········3'~·'[4~-[~, -,;"S~-~ 3
..~~/l. ~'.. .~

1_

"'~"'.

3······~;..
.

6··
'.,
'_.

3-"·1'7:":
!.'

3"·,1, .... 3-~ 9-'


.. • ..••

l~/

...

12 1···
",

·
i

'.

~~~~~~~~----~,.__....._~
• ' .•• ,.... .'. '....... .. _.

4- 4/'-,27' 4~-',· 4'",4",,,,, ': S'! 52, 5,3 ,54 .•. 6.··./.·62:-i 1~,3:.--.·1)
._ . _"'.. ' ..., -. 1_ ~_ ··1
"'-1"

,4: 1_ ·S-~·····I ,4·· '_


1

_<~ll

,4······,···· ~7·····1
..'

4".'··-·-8,'~1 4·-~,9- 5-'10····-:··


.1 .~.. ~.-" ".'

,',51

56 5,' ,518 519 60 6:2S'~11 1'6-~,6i 16)1'7'[ .- 8., 16:~'-'19~- .7 10_.' "._./ ._1 "_._ ' __ .'

l_.

_.

'"._.'"

'..l '
_'

'7···.·21
li.l. .

'7·',/3"1 '7":4.11
I' [.,' :' ,:

7····.··'5· ...
• ..~~ .•,

7··:,:'6(;"
._

' 7"','·'7··>' 7···,·8··········.... 9. 7


.~:. ' •. : •......• '.

18 :,1 0.-'....
1 -~_

x2 x .:········ ·. 1 X2
·
·

' 1..'
~
",

_,"

'10

···8······.··"
.
.... ", .. r . .

'

"

'

20
,.,.

,,-

r •• ,

••••

............

,"

X'· 2
,
,

,-

iI< iI"i!!!i

Igllllo'lb,os QlU 9 tlenen un resultcdo de 1101 toblc del 2,,;: coloreo los otros die,verde.
1110,S,
I

Colorec de, ro]o

2x24 x '2 = 6x2= 9 x '2 = 5 x 2 '.

3X2= 8 x '2 =
I
.
. .

13
..
",

...•

: ..

16, .•.•.•••.• ··.·


.

"

10 x 2
________ · I ':_.'_: __ ~_'..

1x2

=
.
.. ... •

,:1

..',,4··,::,·1.
... "

'-······, 15
,
'

'1

, '.

10 x 2 = 2x7= 6' x '2' =


f :}

2 x 5 = ... .' 4- X '2-', ~ 2x3=


'
f._· -,._.

·-'S'·'·
.......
. ,I
,,"

.>.....,' .' -',

4
.'

'

"""" 19
.... ,,-

...•...•.•

3
. .

1,2 x ..··.···_··:
c_· .' ~
!'_:

1._.

.·· .•• •. 8 x·'.. ==


"--_

'2'.·/1,

: '1- ,
'.

1 2 3 4 5 6 7 8
9
-

x3 x x3 x3 x3 x3 x x3 x ,3'····:·
",

,'"

10 x 3

3 6 9 12 15 18 21 2 27 '. 3
. . . . . ,

Observe lo toblc del 3~L'u'e'lglo colore en este d I recuoc rio )01,5 (10,511.11015, en I~ que coorecen ros 110,sl resultados de 1101 toblc del 3 .. 'fro hernos
I" •.

ernpezcdo nosotros ~~ ~

,-' 2" 3'.. 4oJ 5 ..e 6 7 8 I' 9 '10" 12 ..... ..j. '1 '- 5-1 '6/"' '7! -8'· 19:~0 2~,'_0"i ...~1 '1~ iL:. 13"::: 4-, '-.~_ ..:' : ._... ' 2-4;1 ..~'·.·.I.~, -.'~'.' .' .... ./._. .~". '" - ·2~i2" ·2··~3' '-<,.~, 12·····52'6~ 2·~··7· 2"'8: 2'9-' 3'0" 2 r,
i',
1
'0'

'>

>.....
J

'.

1_

I.

I.

[__

._.

.,'

"

."',.

3 3_,,- 3~'iI2"1 3~-,3~-:~:4·,·13:··;5'·':··13-:,[6-· 3~:~'7:13·,·18:1, 3'\9~··. 4·'0" 41 42 4.:- ·:,4 4·,5 4··...:6/ 47 4849 50 ······ 511 5~12'-:' 53·····' 54'" 5'5" 5'·6.... 5·7·.' 5·'8·~ 5' '19.... '6~'0····
, . . _' "~' .. '.' .: I,. . _' '.' .. : ,_. ," .
I~ • ~. • __ " ••••.••. .' •

"

.3.:-.':

I
I

.:__: ,.'

i ..•..

'-"

::

'.-

.1"

:--

.:.

..1

_'

.. '

'.:1

~-. '/

,.__

"J

.y·"··I,: .. =.::.. ....:, ..' .~'..."' :_'. 6'·7' 6'16'2' 63-·· 6.. 65' 6····6',.. :' .,.: 6'8~"6'9' '70~' 71 7'2 '7'31 7,4,'75 7,6 .~··7 8 79 80 7 1
I ·i,~ '.' .
1

8182 83 84185186187 88 89 90
9 2 93 9
1

J'

951 9'6 97 981 919'

oc

4········1-.
I

,:
..

:'........

"

"

....

. .,:

IC"-:O"-, . ,,_I

3, = X 3 = .. 10 X- ,31 := -·,,.-, 3, !. 2X
X
'
iji .' .......
.

8 6

x
-

31 =, ,. .' .'
'"

loreo 10":15: c '0:'1 sillos,,':_:_...:' '[e"ln~',u'"n':"esulto d 0::" q u'le',_:, " " ____""" :"" 'tl~e: r" II de lo toblo del 3 ,.A.a uteoporece? ••• ',
_:' _,
1__

,I

"

I·, ':

.•

~-

.'

..

Ii

~l

,_.

. -'

J'"

..

1!Ii

Afe'n c'iien11: allgUi,nos nlUI[merOS 101 porecan repetld OS,.,


l

17 3 24 9 15
27 1L. 1 29 6
19 22 18 9 2 13 25 ~1
I I

!Ii

~
.

,', '.

:."

.l

til •

9 X'. 3' := 4 X 3 -.,.. 7X3= 5 IX, 3' = I. '. 3 X 3- ...


,

.'

'II '.

21 3

'iii

24 5
~.'

16 26 30 6 27
. _:___ .' .' -----. .-

"

. '~.: -

'. ~.'--

:~

_:._'--

-'"

.-

~~---

--

..'

-.:. - ---'

- -:-

-~-

'20 12 3
',' _".-.-'_'~:-, •. -.:, :--.~ . ~ _ __ __ .. -: r.' .- ~----:.' -._

2X3

3'[IX·. 5 = 8 X 3 = ... 3 x 91 :=
'... Ii;
.' • III

»: ' _ e" cc"'. d --c' _t,~t", "~"'' ' :, ,.~," '-,',-:.-:"""-',' U [_.'_~",_,_ ".' "a g" .·1.1[0,-\ (lOin," e':',1 nume_ 0 que I[el C:'O:,-. rresponde
I

. .. ,. -

- r-

..

10,

3 :- ... 6 ,X"· 3 = 3 X 1 - ...'.' X 3=-' .'.'.


X
c ,:,

'.

Ii; ill

7x"3::,·,,
"

-.

."

'~

---.,.0~
,

~ -,

~.

,*,

10'"

"'lb~IS--~'le"--",r~·~v-:nlll~n '._ ...1~le.-' I'"' 1 .": : _".'._ _ _ -'_ d:_:_._4:U ..''. .,':_u u u_I-In, '... . _ UI .
_,',J _

tcb

ill

LIU'IS--IQ',
' ,'_'.'

_- _,' ..

'10-·" c' '0· ····110·


',' .... . ...
-I : : .'

.•

··r·-Ie"--0' ._ ~.:. ,"

"

en ie:::··s-t'l-e·--··,
" ,. . .':_~. - _: . .' I .,'::.__' "

1 2X 3X
.

:_-I " ---".' recua d IrlOI os .", ,- __,~ 1-1-(-I :::-' en IIII-'----:.'~: q'::-:'ue oporecen cos ,C,S __', --:- 101,S '-~' 1 de I,,_to_.'a~ del_4:',-,__I.", =... hem -IO"-"'_S"-',- "'_, Y<'o'-' _-. - . ...._ -· '..:. , . -' "', _,' 1 resulted
I --'.... .
r . •.... '

'-1-'"

.• - ,~,'

_,-

-",

'

10· ,. ' ,_.'.·S··:·,'

,_. .' _._

-_,

_'.'

_.

0-' S-' , ".':-'· ',' :''_,'

',- '_, < :

1 0.-'---,

b,--=,,·III'

'1111 ]2, '13 '14 '_51 '']6 "7

10 '8 19 '20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
...1 4... 4 '3-'.' 4"',4-"'" 4..·'5-'·' 4'-"'- 6'·' 4·,7-"/ ···-2· '· -'
-_
r '1_,__

4X
x.
.'

'~U"_I

11

"

_I

'.

'I'

.'

'/

4-·,-"8"'-"-"
-'.'1

,(i

4":"-'1'9·"-'"

,.

5~"O:"-"" "

6 1X 8X 9 X~·····,,'·,·~
;"

56-,' ." S1 5' 2-1 5,·3-'--,'5~4- 5','5'-' ·'" 5-'"'7'- 5'..'8'· 5'-,·',9""'" 6/'-"10' ,'.:,1/1 ".·_:_.'.·. 6_,- 62' 6'3'" 64' 65' 66" 6-'7 6-8' 6'9' 70'
>' ,,_ 1:_,1.''____'____ __ _ , __', ',/

<_/

<:,

:_,' .••••• 1,1-

..'//

_1<

':"

·.I

I~

__

,':,-,.'.-'

..... ,

I:','

I':
.

,'I

1:"""''-.'>
.'

,_.

.'.

'.'

.._.

,','_'

','_

'.~"

':

",-

'~".

:-'....

,-,'

:.:"

'_";

... ····717'2_1 '7,3 7,4 7'51 '7'6 77 78 7'9 180


<.1
1_',1_

8'--'"

8"'2"-:-' »

8... 3-

",i

8'-

4':'-I' ':-

8,:-15
.'1

"._:,>:

8':"-"" 6····:'

8 7' 8-8··~·· 8'-' 9:'-:"


a: 11

,"

,I

.. //:

9" 0"--'-' _
-

1'\

-,_"-'"
,

..

,.,

"._.'

10

7x ox '9 x ,6 x 2 x4=

x x

4x4
8

1x
1

,4·······

8 -. ,4
------

x 4 - ...
X··'"

'.

'II ,.

I,"

•••. :.

,4,'

=.
~

'.'

!_-----.---.---.--~~

---I•• _~._.. ,,_. -. ,"::

--.".:',

-: _-', • ~~..:_.. _.

6x4 9x 10 x 4 2x4 7x4 5x4 3x 4


, I
-

1x4•

4•

-4 • 20 -8


• • •

-4
• 32 ·4 • 36 16 •8
-12
-----

-----

__ . -----.

4 x 4 - ... , x = .' .. '. x 4,.-- 9 = .... x 4 - .-4-··


.1 -,
1

---------

----

'Tr(IIZ,a

UII,f"""\.I

a flechc pore unlr porejos.


1,

'

··'1-.

'

'.'

x
...

4.-

11
1

=
~,

.S
'
.


9

=f

Iji

!Ii '.'

X 2·1 _..-.

··l,~


.
~.

<:.·

'

.,

,-

4- . 4···· =
'Ii • iii

36
.

.'
.'.'

•%8
.

'~

.1.

1.

' .

1x 2x 3, x 4x 5x 6x 7x 8x 9x ',-'," 10 x
,.",'

5 ,_.1·5·-···. 5 11; 12,1~_114 lS 16 1718 19 20 115 5 21 ... 3_, ··· r'., 10 ,5 20 41 42 43144 45. 46 47 48 49 150' ss 5 25····• -16:2' 6°,'3:6/4;" 6"S:!6'6' "'7; 6/8,1 ."9' .. 7!IO~I; ri' 61 6 6 ----., 30 71 72 73 74!75 76 77 78 79 80 5 35 5 ······ 40 5 ':":0 .... ,. 5 45 5 50
: r .' ~:. .' '. " ~ _,':.' .' '. ." . '.'

Observe ~(IIoblo del ,5~, t l.ueqo colorec en este recu old ro lias,coslllos en 111'01,5, opcrecen que IlO'S: resultados de lo tcblo del 5,., Yo hernos em p e": do no sotro .... zo
III... . S'-'" ,I ~ :'.
ii, ,~

'2~'2~" 2'."13: 2~'4~ ,I


1

-'/

-./.

.<-

.'<

'2'·,-5 2·~··6~ 2·,~7·· 2~··8··~· '2~'9:' 3~··O'·:\ 1'.'/


_ '.' -, '.'<-;-

',I

"
'"

, ,I

_l

"

t'

,,"

".!

.,'

.,_.

.•

~".

..

.'

.'

i ' .. ~".'

.'

','"

','

','_".:

_.

..

3······,12····j

_.

I.:_,'

I_····...

I~ . .. ~

3·····,·3< 3,'4 .. 1
I

:~___:_.1

.~...

_.~

I=.~

3'-5·

_~/I

,9 3,·"'6'-'· 3,~17·:,'_' 3··_-····8:; 3....•..


.-"~ _ : I.,':__'/ ~'::
_.1

I.

'_'.

.."~'

I ._.,.,'

4'

-'w

~.' : ..

'.

..

'

"

...

~'

.,/

511

IS-=-·"·2······· -··3····· 5'4':'" 5


,_ .• ,: ~. /".

,_ '.. :/

S·'6···~··· 5~·7:·:·' 5-:'·8":',' 5·9"I.~'


:.. ' ...•~_:__I
,_:__i
1

16····~····O········· 1:...:' .. _>

'- ~

"

'

.• ... ..

,"

,I

...

,....

..

.',

"OJ

,,'

.:

//
. .

10··.··.··.·········
.

.'

.,

.'

"

..

'.

.:

',",.

,'.,'

La serplsnte se he trnqodo urn menton

1 7 5 10 2 8

3x 5 4 x 5 - ... 9x 5 6x5
'Ii ,.,

x 5 - '• ., .! X 5'. x5 x5 x
.-

x
.

Ide nurneros. Colorso los que son de _0 toblo del 5.

."

"

.'

;I

'

_.

,.

~----- --.~ .. : ..~ _' __:._:_. __

..-:~--~-.-·.·7::.~· __ ~.' _'~~_. -

:._

.~~.-_-~

.:

.....

__. __ _;_: ~._

!I'

I"

N···! 1 d 10-'
=:.

,.".

e·"I~e:"5·::' d I,e:-', P"·:'r'o ctic .


":".1 :.": .....
'i!!!!I!!!!!!!!!

::...... =,,~:-.,,-,

-0'.': r [I
II'

10 2

5 5 6
5

5
5

x 5 - ... .' -, x5,_ x 4 - ..'.' x9 ,x 5 - ., .' x 8 - ... _, x5 X 3, - .' .'


'

I.' ., ",

._

'.'

'.'

.,

-2X
·
,
·

x6
.
· · ·
1

Observe

6
.

de'll 6'i lue.QIOI olorec en esf',e c recuodro lias costllcs an los que cpcrecen 11,0sresultodos de Iliatcblc dlel ,6i' Ya hernos le'mpezndo nosotros.
101 toblc
I"~

2···
• .
"

':"

.. ·,·
" I" /:

...

· -

.,'

..-

x6 x
,

,
.
.

8··'····
L • _ ••

I"

.I
,

.'
.

2
,
, .1

..

. ..~.

.:

.'
I'

12~:,~,'ll .u

1 2. 34 5 6 7 8 9' 10 '111 12, '113, " 15 1'6 11, .. ' 18 1'9 '2,1_1 22~1 24' 2"5 '2;6~i2';'7" 2'~~8'~'1 '_/'~'9~'3~·IO~' ,<, r. 2
,'/.,1

'2C~'3:"

-,

' ~I-'~::

"I~,

,/'

i'

,.

31 3,2 3 3 i: 35 ·3" _ 3,7 3,839 40 1,1142 ,4,3 44, ,4,5 6" ,7' 4~1, 4'9 .50
1

'11

5
__

,'11

I·__:.. "

5·""2-'/
,

-j

5-~,13:-;···· ,,_/1.,.,.)

51-~····,41-,
j

I.~.· .. ,"

ss
""'._:.

5·'1:' 5.,7."" 5--87'


,"

<_

I~/~.

<_,_

:=_""

.~;19··1 6·····0·····
.~ ..,

1'>'-

_,".

",'

6x x x 9X .... ······ 10 X
· ·

•.. ·.··:16 .. 4
1

6·-'2,/

1'~1'3·'···,
._- ... 1.....

,6:•
...."/

.'.,4 6/-;' 5", ..


1 .

,_

6<~"6>-', 6)1'7,·,'
'_' '.._ .. ' '.':;;.' '.'

16·•.

'_."

··,8···,.·)
"

6···'9>'
"'_."

1.7 ..•..
1 .

:.'

....

"

, · ······2
.•••••

'-

·. ·
·

4 60

.. ,·' ' "..~'I ·.". '~'5:·'[0'·' I _ '" .-'. R-le'---'····S'--IU:e·JV.e.··:e..... S~' mulnpllc-,·IC:'IIC"~I~O··· n
,III, '._
I

_I '_

_"

es
'.

'.

' ..

IC·.··-IO.··: I [ .', .'

m . pleto (: ..:_:. _:...

II ". S·~'·· I I.::_.,·.I

[U ..... '.

11

11
.'[10

.'

: I _:.__':."_:... ·~!S··I .. ."!' · 1pllco c I~O~·n·:·18·~

= = ... 3-(· 6--- .'.'.' X ··'··-· 16 =: . X.• ~ 10 .' .' .. 5 x 6·


-1 _ [!Ii

x 16 6x6
'
_

ti'"

12')
._1

1 __

.'

iii iii

:=:

1.2-".
_

'-.'1

i_I

,Ii ....

4 x 16', = 2· x,6 i_ ..,. 7 x 6 = ...


ill '" iii
..

8 x 6 = .," 9 x 6 = ...
'

6 x ... = 48 ... x 6 = 36 ...x 1 =6 = ,310.·.·..._'.·,··· •. 5 X· 6 x 0" = 54 3x 6 7x 6 - , 4 =24 1- 6'~-"O"~:_--:-" x 6 ,',_ Ii, iii .' .' ., 'I' il' 'I' •
.. !if

Ii'

.':__'~ ..

"

..

'.'"

O L ',n ',I
---

"''7,,~,
!Lf! .,..

f,g IL ".1. ",0 ~ IIJl 7iD1

,j9' '~'in"'n 71 rDi

~',n:,UOI'11
'7' - ~.' .

10C'
;;Ii

--~_:-'

",'

_:_

-----------

- - ..:.-------

------

------=--_:___.

--

--

-----

. - -------

._

'.

---_._. --

---------

_.

----

. -- ------

. IO·~·.··
.
-.
"

6_.:= ,4, = ,. '" '" 9 = ..... X', 6 = ,. .. 6x6= . x 8 _, 6 5 x,16 =: _,= 6 IX 3


I

2X ··' 6x 6 ,X_·,
.

'il "

,iI

Coloreo los nurneros que corresponden a lo tcblo del~16" "IQ:',-.u. c nlrnol opo re '.·c.·::le:-"? 'e~:, It
I ''-' ., " ,.. -'..' . "

.,

8 2"'-7' 4' 26' 1252l--' ,£ [ '3':9'" 4: 9' 3'8:-' '~7' 118: [ 5 40'" ,~"J! -') =
1

~,'.

..:....

I.'

I~

(.

'

I:

~,'

_.

'.1

I:.___, ,II

128125

'

9 511 8 15.0 125 23 5 23,1 612 48 2.. I 9 10':' '2"'1'7 1'2' 3 7" '3·"1154:'" '2.11'2'4:'[ 3"~":6":.•.. 54:. 1". . ...." [.~. '.~':' . ';"':'(~ ',' .:X,:;I

~ll

3'.", .... -13-'

i':_c·.·_·~,

'11 '29 18 16 18 12,9 1610 6 3,0128 60 2 0 2'11 22


1 1

.,'

32 31130'112 426
1

'0 47"
.

'11

30 36 154 12 2 43 5,6 4,3 6 12,4 4,8, 18 48 ,514 ,3. 0142 3,10 119 ,31 32 112- 6·'0..... '-2··)4: 6'~O' 4' 2") 60";' 4-'2':;' '2~:4" 4' ,S"'"I 44·: ,1 1-11 14"'-'3" · 1"- 13" 1;"1 I...: 3-"3':1 54'-' 4-- 8--: 11 5"3," i1 9" :3'"7 '11111_" 6_. 36"':'" 1" 2 .,5-"---7 5- 9'-;-:" 6"-I~:: _1' " ),~,' :.'1,':'1 1

~a
:..::_. -."

.'c.:__

I."

~..

I :,_.c.:__

["

.~

. -',

"'_':'~II

'.

,-

,~ ....

I (,I

-.'

Ii' Ii' .'

14 52 12 60' 55 15 3,5 13 14 12 54

Ii! !if ..

159 34 36 48 20 47 15 17 58 42 ;30 46 16 55 5 28 421 30 2 25 511 8 I 3 ~4 24 4 32 7

ru 45 49
1

!I, .'

'I'

1 x 7 ~,7 -.1 . 2x7 3x7

IO:··'b ·:r··v'·c·:-· 11 0-'t"a·· blo -:···s·····e.·


1

I. ...:, ..

:.' e··n·. Ie·'ste ..·, :.:_".'. ·,~I -,' --:-. d ro as ... .... I Ire·C,U1o .... II cost ~lllll I''.,' ~ '." ';-1 ':, (.:' _. as Bin aSI que cpcrecen.. _. . '" '..:__ ..:..' '. . tob.. II _ 1....'0',s res. ._:_ .~.. _ d'.' .·10:- ,.5-:: d·l-e···lo.','...·· _: .' '.'.a:' d". e:'-'I '7~..' ",I ~a" h·- e-'m ..o'·'5'·' e .p nd '0'" n 'o:'' S' ' O' '-:' tr os.>I~,,",. sm ···e····z·
" .. '
t-

.').

'.'

I ..

_ ' .. _

. '.'

•.

d Ie·"1 :
.. 1 .. ,_

7··"
~.

0;

LUI 'Ie~'g"-'-IO;'(. "0' .....l1...·. oren


. ••••.• ..~._., .• ..

_'.

"1

'-.'

':-::

:'"

(.'

,-::

-~'--:-"_I:

II-t-, 10'"'

I:.. . ,

__

_I _

....

..

:.'.'

~.. ' .._.:

:.'

._'

_I.

",'

4:··· .. '-,

6 1'1 8 9 10 11 12 13, "14 'I 15 116 17 18, 119 20 12


_

34

x7 x7 x7 x7 x· ·9·····' x7 '10' x 7
.' 17·······
[

4 5 6 7
,..

I/~

.' '1 512' 5·3: 5"5 5·6':: 5':7~ 5 3 6'~4~16~'5 6~'7; " 611 6 6'~3~'" 6''''6' 6'~8'~6 7"0" 71 72 73, 74 75 76 77 ·/8 79 80 42 8:~13~' 8-4~' 8"~:5 8·'6' 8: 9'0':' ·····8 49 9:.:2·.· 9······3· 9 . :.. 7,' 9· 9~····9·; lo·~n 56 " '~. 63 ' 70
.....
"

- 8······
.
I • • •

121 22 23 2425 26 27 28 29' 30


.

~~

.....

,'_

','

':'.

~
.

_. 3'-13"12'' -..
1

.'

I' ." . ":

3":3':'1 '3'..,.:.4......-....... 5····· '•. "..,·6··"- .'3':__. 7·' 3··8," 3·' 3·· '.' ····' .' 1 .
v"J'"

3~1:9·-:1
''_ "~

4'·' 0";',
."

4
"

_..

4 2"':' 4··'3(':'
··.!_·
I , .' .' .'

.'

.'

4::': I14:'"

,.

4'1II" ' 1 15'


. . _. "
_

4'~'. ,6·:~······ 17'.... 4:"1'


'.'
.".:..,:

II

.'

4·:: 8"-": I .
I'

41
.
._.

I':.

9··:"

S~··"-. 0
1. . ... ,.':1
"

'. .

.1 .':/

I·'

,,-

.'

'..

5'4;
_ . ,'.
'.'

,':.'.
".

. .: .... :

'..

"~..

5-8:' 5'~9~' 6~'O'"


.: .,: I...
" •• "

..

I:

..
_

'.

,,'

';2"';
..~

I,

~".

'.,'

j"

').. _

I.·.·

··I..::_

I.

..'_

'.

:· ...

'9" 7

."

I'

,~.

1'.'

. .'

-:

- --

'1'1 :_.'
1

1'.·1. .. ·,
'.'
.

8~:2'
,_.

.:_:<:'

,J_

.••

>

'_.:·:'-11....

7" 8:'8'" 1:>'.1>,_.1 8-'9 ... ··


'-':':_,
....

.....

. ~ ..a .. :

- _'

.........'
_.

19.."._ ~'

_:_ 1

9:_": .

4,'1,
1.1
1

I.

. -.".

::.

5':"1

'>.__::

'9'·:"6":'

.~

..'/'

19: ..

.'

8:
,_'.

-:

...

1- .. :'.. ', '


<!IIU

...

.. '

...

..

".

'.

".,
.

....
,,"

........ .....
.

""

... .
'

'

"

I 'I

·II~lp·lr··'a.::'ctlco I -,

sin pororl
~.. ,

7= ~ 0'' ' ' x 7' 3, X 7 = ... "


: .
' •• ' .••• I 1

4x 2x 8x 1x 6x
_ i~.,

7= 7= 7=
7·.'

...

x x

X
'.' '11 •

= 21
• •

.-'

6'3····
1

. '.

... X 7

7
:.'

·'
2'1 .' .
'

' ....,:1 ..

:'

,.

7
•••

19::::..-r- ·.·.·····

IX·····~·
,.
.,..........

7 -,
~l

'

5 7

X
X

-, 14: _, -, 35[- 7'0-'


._.-."
".

-'·11····

. 4'·/1-1
.

~11

1· •••• '.

•.·

[-/1'

....

.:::

7
•• <it

X X

'ii' ·iiI !Ii

5
'7:.
1

X
1·_··.···

7=
7·····

12:-8····:
.. ' ~.' . . rI '.

:"_-1'

--=_

.....•.}

49

Colorso los zcpctos que nenen Ulnl resultodo die lo toblo del 7,j

2 7 7 10 7 7

X X

X
X

X
X

7 .x

7 4 9 7 6 8 7 3

- '" '"
.

,.

iI .•

_, ..
'"

..
,. ,.

I_
"

.. Ii! '.
.

ll!!!!!!!!!!!!!

[- .[ .' .'
,.
., iii' .'

Observe lie toblo del 8,~ Liu1le,go coloreo en este recIuoldro 101,s co ,s,UI II CIS, en 1101,SI que opcrecen los resultados Ide 1[01 toblo del 8~ro hemos
9'ml[p,ez.a do, nosotros,
~!

1 "2
1111
1<

3, 4 5 6 7 if 9 10 '112, 131 14 15 ·16 17 18 19 20


I-'~~~ -.,._-; ~
0

li~ ~-:i)~ -

[,

2'
- r'"

2--2-' I~'-3,-' ,.:£.H' 25 2' ~:"A


0101.

.F.

26 >
,~~-

:2---"7 __
i

,:

2--8-'
:1

2--9-,,>,I~_--

•.• __•..•• -',~

3--0-0--__

- 1-1 1~3--t,;)3I ' L

·]-,'--1-

3----3
-.

3--- 4-'---:

3----- 3"- 6--'-- 35 ':[I:_~_-~I


--,

'7 ,_-/":
-

3-- 8-'- 3-'- 9-,--- 4r


-_

41 42 43 44 i!~5 46 47 48 49 SO
1

5- 5-2~:1 53'~ 5-~


_ ' _I,

"=--1'

__. ,~ -

_--

5--5-'
_: _- I ,' __ :

',:__',-

S~'6:- 5"'7' 5-8: 5'9-·-6-~_'O-\1


1

_- .-,_ _

_, _ I,_:)"

--_- [I,

',_-

16162 63164 65 66 67 68 69 70
71- 72, I' 73-all
,

'7- '4<-- :-- 5 -' 01

76 77-:'7-/- 7'9"[0-, 81 - J' "


1 1 1

8---2'

'.,- ,'.••. •• ,.

II'

8--3------'-

8--'4---- ---~'58--'-"t.6----1----7:.·~,i8-'--8- I: 8---9--- 9--'-i'. -0----I" I' 8 ".' ...•.

9- 92 93 94 95 96 97 98 9910d
....
"

.'

....

9x '" 10 x 3x 4x 5x 7x
· ·
·
.'

1- x
..J ...... ",

6 8x8 - :,-8 2X
·

!~."

,_ _, X"············· 8-·
.
'.
".

.. _.

• ' .'

ii'

5x 8x
.
.
" ".

I'

,,-

'"

{. :..... ~~

x,8
.. ;I; ..

=40 -'- 48-"


1

'

~ 8·,
.

,8.,

-.
.

:,"

",_',

....•.'

8 8 8 18 8 18
,
.

'.'.'. x

'7,:',,"'"
,-'

4X

8x 9x 8
I ',1

,- 5-,6. '-1-,6-, '.'2, -. 3 - 80


!~i

'

-'

'

3 =24 8 ,- 64
'. .

,p,~ ~'o..-:fil- ~7:C'-.' "7:11 ltV ~t.!


-

"~1;7 1~·Itr. .:.0.

"',0'''' ~'l. [(;.~

'"'j'ijl ,I',n
!~

'7',-

+o.f'tj, '~'n , ,;UOJHJln~ ....


''''7 cthV
~I.l

II

oe ~
.

o QI
,..
. .

~Q'
0.

'zc j,'oIt.f!
J '"

L)

~o ,1'7 .r,p ';;IL ',n Cli 0. _ Y.


I~

"lOi '0.

:UQIIIJlrill'Oi'"':) r -.
[j;I. ,~'•-

----- ._---_. _. --- -

-- - _. -- - _._.
. -

_.

-_.-_

-- -----_----

_.

._

.- .. __ ..

__

_---_

_-----------_.---

·"·-··' 2x8
.
,

Plnto Idle ~gullalll color III estrellos que cs don 191 mlsrno resultodo.

"

8x4
,

_, 8X3
I I .,",',.

.'

iii 'II

"

8 x ,8, 6X8'10 x 8 8 'X-"~ 5'-,,' '.' .'.


' I
·
," "', I

,:'1

X·-

'9,-······
", r

.,.... ,'

'

(_

-'

9
.

Q1blselrV10Io toblo d Ie!I 9,~tueqo coloreo en este l recucdro lias cosillos en las que opcrecen Ilo.s resultados de lo toblo del 9 ~ Yal hemos

empezadlo nosolros.;

.... ···· ·-9·····' , x


"

"

v',
'.

'".

S 6 7 8 9 10 '111 12 13, 14, 115 161 17 18 11'9 2,0


1
I I
,

2 I3 I4

.. ~

,,~

i ../

.'

21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 3'1 '3'12': 3'~3·· 3;4' 3=5- °6'; 3· 7! 3:8,·1 3'9'- 4'O~


1 I. •. '., __:_, :::_

.1 ..• ·

-"

"

I -.'.,

1.1

~_

.'

.':.':

1_'"

-~,

.1

41 42 43
[

4546 47 48 49 50
1

511

5·"2·· 5'3:~
.' .'. ..' :....

,-,

54~ I' 5-5 56/~ 5'7.5'8.' 5'9~j6"'0' .'. ,',


1

"

I'

,._.1

,-

'.'

.....

, • : .. ,'. ~

,_.

. .' .:

.1 "

61 62 63 64 6Si66 67 68 69 70
·7···:' 711 7::··:·2-:-·'3'·····
[~
"

r ··

.'

··:····:·,4·:· ... ·
..

·7....
"

",.~

.'5~:
"
_'

7·:·:·:6···~·'
:"

..

'

,'..

7····"7.''7:··:·8·:-:1'·! '7·?9C
.
[~

~'

...:.',

::

........

81·:_··~·O··'
", ~.,

.'

",

8_

I _.'

18~2~) 8':)3'·"
..'~ :'" ..'
1 . '.

8'~4~
'~I,'

8~'5 8····6/·
.__!
.-1. •...

' :.

8'::7','8,~i8·~
1 _:: ••

8:"9':'
_,,-

9.'0:
"

91 92 9

19,:' 9,5 96 9'7' 19,8 9[9 .0

....

J'

a
1

0
.

=: 4 X 9' - ... ,. 7x9= 2 X~ 10 X· 9· ,=, ., .' .. 5, x 9 = 3, X.-:.9' ,_ ., .... x 9 I_ 9 -. 1X9


.

6 8, x

-··~· 9 X
9···

,,
.

.i .. '.
,iI ..
ii,

'

'9"':"
•••• '

,-

_c'

~,

... x 8 -7'2·····:······· .'.. x 9 ,x =18 ,-4,:, 5'" Sx 6 x ... = 5,4


~ __ l '....•..

'9 x ... = 36 ,_ 9 ,9X


,

.' .' ..,

,~

19' •.•. --:

.., ..•

10'.":-'" .
~./

.~.""
.,

.....

19····
'.

",./'

.... :----

...-__..,

-.'

'--->_/

'1

9 ,x
'

... '. x
.
,

181~1
.'

.'j

"

...
To

"'" "'"
"!!III"l Y.

x
.
-,

·27
_. . .
,

:.

'.

'.

:..

••••

'.

'I

-..

------_-. __ .---_-

_- - --_
.

..

_----

---------- ---

. .

-,-

..

-_------_----------

1X99x3 9 X 8 = ... '7.•• x.-'.. =: ,·, ···/ '9 9' x 9· := .' '.' '. SX9'9x2= . 9X6= .
. _.! .-

U nle IIiOI·S, mcnposcs con os f'~1 t ores que nen _II_~, r,'s"""S'"ultod 'O:-"S'-'" d.e'.... lo tob lo :".' , 'd'-'e"""111 ·e"··ln·: I .'.1 .. , "..•...•.
t>

III

,~I,

_I

.. '_-'.

__

_I:.:,__::~~.__

... ,•..... ':-:

1.'

e-r-a

·9' ,." '~'.'

,.

ii' ii'

ii B·',· . ;II,n ~I ~ . O~.

'u. :uCUJnlO~
(j~. -r. ~,'- - -~I - ;;)

'1"-·
:.

'.
1

·0-·"~···
......
", "

Observe Iia toblo dieIII 10.. lU1e[glo' coloreo ... 1 '-~-l_' Ir"e:_"lc'-=:'UC':-" d Ir' o· lo s···: C-'IO-"-:;' g;-"'II I'lo-s:·:e_:_~'n lo s·'· ule;' ". [0":' I p':' ,. los resultcdos Ide 1,01toblo dle'll lO~ Ya n'err ernpe zodo noisotro s
-'1" _. l'I.J:_

".

__.::.:

.':._::'

.. :,,::_

'.-

. :_:'.

~""

_".

~'

..

__:'"

....

__: .._,._

'.:..

.....

'q..' :_':-:"

:,_:.'-'

'1.:..:.'"

... : .. "':_:_.'

' .. _. ':'_:'" .. _....

,,'

. '.1 .. '..

'.,

:._.

t"iI'

,,'

.,"

x
· · .
· .
r~ _'

· ·

" X
..
. .

3
'.~
.

······0··
.

"

..

'"

',.

..

2' 2- '1 '2·""2·:' '2~.··__:3'~-·'·'··'4tJ_


._. ,_. I

,,;f.

r'

2-.······5.···,[ 2~'116:'~· 2~·'7:


1_' '~., • • .... ( .:

2.• 8.. 2'[','/,: •


1

"1

I_'

:.__

.,'

••••

·X··
.

-'

x
.
.

'0"'0'
... _", ....

r; ''':." .

','

",'

:II"S,~'o. ... -IY:,'- 'fa~:ctles!"' . ... ·n··rnu . -.._ . . ..

7x 2x 10 x 1x 4x

9 x 1.0.· := .' .' 5 x 10 = ...


-

3 x 110'=
1

.. .'
'

.
.,

8
6
I .:~. " .. - ..
_a.

x
x

10 10:'-' 1 10 10 10 10 10
.
1 '.'

_, .'...
-

,,-

-:

...
t,

ill •

10 X .. .. .. 10 X 7 - .... .. '. x, 3 =30 ,_ 50 10 :~ 10 10 X ,_ 60 ,-, 0X


_. _J

_. 20·
.

'.

"",:

'••

if

iI II

.'

=. ~. -.
I_I

- 10 _ ...
1

10 X

.' .' II

- 4-0-'
,1

_"_- ..

Ii

..

~.
~' •. , ..

10 = 100 9 = 90
__, -', ••

-------

... -.- .. :•..-.. _ .. _... _~:...~..

=.',' ..

·-~I;-~-----~·-i-.-·-- r-

_.~~I_:~ -,

_:..... :..:. . .,' t " . .'~'. '.'

---. _'

..
" '

-...... _~. ~._.~ •• :_ .....

..
"'":~__ .__ .. __ ~_:___:__ -:_-:-.-... ~::_: " ',"'-.

--------"':-." -:.. -,

---.•••.

;.,!,,: ~:""~'~_~_:'~'I _ " _:

-_

-,'._- '.....-t'lb--:..... . : _Slcrlll_·_:e en.:.

II':. b -. IIO,S d _C·_.[··f :..nl'.CI~. III.. -. '.nIUlmero,s, que fOlllta'nl~


I""":. :.' .:: "

, , " ..
\,

~o
\
if
'I!

3 X 10 - ... .. 10 X 5 = 10 X 8 ~
9 X 10 = 10 X 7 = ... 2 X lO = 10 X 6 = 10 X 4 =

I
....I
... ':" ~

"

\,
\,

'if

iI· .·.'···lh~· ;A·· ' _1:.:-

'0"--:'

ro todosu,,_
U -<--

'10'

,'

s to '10":' s! ,G ib .,~ ~·IP/r'·e!p-·:od o? or "-','


'I'

I:

I'

..:'_'"

..'-.'- ..':_:_' ,;

3 .x 7 9
[.~ <.

IEmlpolr,e'iia las ccslllos 'que, tlene '. le~rnlsrno resultcdo.


h.

"'-"'--" 4·, X

x '1 10 X 8 =
!2-'-··
:I .

5X 2 7x 9
I __I 1

.' .' .'

=6
1--1 i ",

._
8X
.. ...

12,····'···,'
.. /

I~
,I'

'!!!I'

.!

!II<

,'
.

, 4
•.• ' II'

X",:

•• ,.
e'~

dl..

k.
i).
;I;

iii iii

1 x44
I···.... '. ~.,

•..... ',.: 3 x, 6 : .'.'..

II..

,. ,. ,..
-

-4 -5
~,

5".-.'.:,',' ,[.

m
-

II •

Ii

,iii

,.

6, = 3x4= 8x
,nn, ;!!'...... to:~'~....III '~O·.. 0·•• ·L O'0 ".·IV O"' -;D! U'7
~l ".-.",. -

"

"

II'

2
'~·o .in~;UC'~JUllll0!t' ..'-,~
.-:U
V~ _"iI'!l~·
_ ;:;.

nl.. ,
'.' '.

'.
.!iii

4 6
.

~ ~

;l'l'iI!7~ UU UI-=

',If)l.

tl~l~

'Y!~

Escrlbs

=45 3 .X 21 x2 _ -'8·'-, .... 7 ·_·56·· X -,72· . 8 X .... _I ····· =24 4x 9x = 81


.
•' • !Ii'
"'---",:' .
,

resultados V lueqo IUI_-Ie los PUlrltIO'.S, de menor a mover. ~ Q····-::-·····lu--e t:- .,=:.,--- cnlrnol o p o rece 7' - - - - IIY~_1101.sl
I 'Ii ":.
-:1

~i


,.~ '1-'
, .'.,: ..• _ : _iI

.'

.'

ill,

'

··<
I

I..

'

._

~.

,~, Ii;"'~'

.•

II '11

.': 00.'-.0" :_Y "0n, j',n,n _ .' ~ ' \~ ·.~.'iO U7 ~

'os iI',ii"ti,~ "'0•'" . .::41 U~ . • -..

;'UOtM1110f'"
,~I II ~

6 x ... : .16 -8 2x - 32 ... x 8 ... x 7 == 3,5 4x = 16 9x = 36 5x = lO 8x3 -- 32···/_··· X4 -, 5·····'6< 7x


[ •• [lil 1

:"'1

1_1:

..._

8x 9 [x 5x 7· x
4
X
: ....: .>

I ••

,....

••

...

'.__.

','

.... 2-'.' /x 10 1x3 5x4 8x3


" _'.
" . ~. ~

7 = ... 3 = .' .' .' 5 = ... 8, =: .1 1


1

13~[

16·./ ..'.·.·.·

.=

..

ii' .'

!j,

S x 8 = ... 4x2 '_ 2.. [x- 9· ... ···.'·] 10· 5 =,


~ Ii .'.

X'

"-,

"

'.

[Ii ..

:_

---

,.

·It ..

=--: ••• ,

3x4- . 8x2= . '7 x- 16;" - .'.. ..


<:
-

'

=_: .' .....'

'2- ...
" "

X'

".

3"':
.... ,~.' Ii·.' '.

. .' ..... 9 5 4· 9' 5::-'-1 I:4' . 0····· 3:'-·,


:'-1
1

~.:~I.

8-' ,

1..18_ - .-..

1 .

[3.·' -

".,7 ,3··, 14J,'" ../ ...4~·.·.

315, 33 12, 48 47 ,36 '11,36


1

2. [32
1

311 3 11'7' .· 4 6 so '24 9 12 0 15, 2 15 8 13 2S 29111 " 19 24 5 ·31 5,0 '9 ,-_15 1'2 40 ,44 28 3 18
1

I"

27 4

7 43 77 64 63 7 50 27
1

10 -561 62 L l~ 84 39 20 52 '16 61
:J IQ l X"J
,

')(,

I
'
1

14142

5 2614 25 55 2 56,53
1

14 54 6 38 57 58 23 8 160 41 1 122 97 252427 56 5921

Coloreo de iJgual color lo,s, p1oliaros que llevon el rnlsrno resultodo.

4x9

1x 6x 9x 10 x
7

8x 2

3• 4
7• 5•

50 24 • 28 -6 30
36
- 63
Ie,
,

3x 2

x4• 5x6•
-

31
I

·'6
:~_"J 'p_._q,_ :'I D :::lILIo~Jnl'oc ',' _ I_ - "". I
Ii;;' I.

';:!!

"

--

-------

._

----.-

-".

_..

_''':

._

_-.--._

-.

-------

- --- -----

---

---

--

-. ...

--- ------

--

_-----_

---

9 x ... = 81
.,

2-·X

'I< ,.

Ii;

:= 12
•.•••

IU ....,:"I·'lOIS, umeros que perl,le'ne,Clelln rt , ,.Ins n a 10 mlsr -0 fablc:~e'·Qlue 'yes? '·'·' .," ',_':.'_
"1""

'·-.-1 ....'

::.::

.--', '.: -:'.,,'-

,.',

,: ",

".,

:',

":-:'1'

:",'

. '.

__

,,"

..

"

,I

_:.

1_

:__:_

_:_"

',"

,..

i!!

... ···· 28
1
,8.

8,4
11,

=49 6': X .' ".. =: 5 x... = 10 3 X ",,',," := 19


'1-.,
,:,. ',.,I ~

'.

• ,35
'A·:' rJ'1'

x6

• 90

IfJ~

.1

D>ih ""of'!! ~7, ;'~ al~ ~!Ij~I

'£:: 't: ~',t. ;'9: :~lIi'l~Jnllor:Ul~.. -y .. .. -_._ I ~I

aUSI) un :iUOIJnl'os'"
II' • ~~ l~' _ ~ • [_

... = 30
'.

2
1 . _'.'

-;.;.:

iilAle.gra a estes oruqultosl A cada II·).. re sul 'cdo le-:corre sp nI.de un co lor: ....":"11' .... I~ ~:. 2' 4,0'.... - ClmICllrll.O, 12~) ,-, .rOlllo,,·. -> azu_ I 118 :=; veJrdlleY' 3,6, = norcnio.
I. ~_ ,~':.
o

...

~[

....

..:

...:_;

I.. _f_.

_ _ \c-::',.'

1 0''· '.

I.'. ..

.'.

. ..

1-

i.'

I'"

i .'.-.

:.

"I"Ii!> .. ··'1

·4····

,~-

II

... x 2 -2 '28. ....x 7 .:::"0(-'" 8 x .'.". _, ... - 312 x 4 9 x ..... 8x6


I '. "

,-

.. _!"'.=-"

;ii'

'.

.....

1,,_

••

~.'

~,

'

!Ii' '!Ii' ,.

5 X ,..,. = 15 2 x .... =18


!

_,'

..-

.
.'

---.'

--

.. _.

- - - - - ._ - ---_.

----.'

-- -- --- ---

------_.
-

....

~)C.3:

-.Q
.
,_,'-

-, ._: ...\.: AO- X II- ...••.. • ••

'V:
..

1 r,~~

_.·'·,I.I[i.··.

1'_'

,.'
"

..

1 2,5, 33 19 l31
I....:..

2
.

24 33 119
~I

' ...

14
'1131 '11,5
,
1

·3 2,9[ 31 '22
• , ,'c__

11,5;

4, 28 26
I

. .i!

9
..

'22 3,0 39 17 401 ' ' 1 ,3[6, ,3,'1 18 1110 ,3,5 16,
1

7'
[I:

7'
.
I

31 4 0 :4 25, 2'9
.

,::~ 5 2'7 32
..
;

113

1:

26

16
. .

12 9 17 '15
,
-'I

9 28, 16 2,10 12 8 3[2 4, ,3,4, 39


j

',7',

1)(~~
,['. . '.. ,." "." I,

.. .~

0
. .

1 •

Iill

lrO' 23 314 2'2 5 38 2,0 31 0 38 ,31


.

.. .•,

..

1]

:.:

1.

:_'1:'

2
.

25 22
_J~

3,,3 '110

,5,

311 2
I
. .

-3
,. ii' II

'a;r. --. _- .~::.-: -_. -- - '. _._--_ . - --..'.' .::-..:.~ :i:t....,.~

x 8x
2

:= .' .' .' ....x 3 ~15 ... x7 =49 6 x ... ,·~·40· 5 .X ... _
16,4··········.-. ,.--: 24···········.
,
r·······

.'.'.'

,_,
,'~I

'14".

-'I

'" Q,·p··.··e··- IO···-I[n· "'e"---s-' y, C" '0' - loren r··-a.·:·-IC-IIII-I' .. ,,'," . ..u Rersuelvs ro]o los clol.sHII[CIS; que: corresponden resulted 0···· Clue:__' vies? .·S·~··:i .._ ..:__-'-:'._::_::_ . :".. ' . .: '.--"~t·-·._
',! ..
,I

1-0'-"''--5''--'':
._ '._~ •..

',':_.'

:_.,

',_'.1

"_"".1

.-'

.1.

,'.

",'

:.:
'

i.,

-':1.,.

r -··

..~

..•.

~ '" .•

[,' e·',_ ,,"',

10

los

i!!

7.x3=
,

J.

._:.'

[9···········

,'.

x
,,'

.....

'"

'.

'.

,iI

=72

4 .x3, -H. ... X 10 - 5,0

,--_-' 0

5X4= . -, ... 9x.8 5X1

9[ .= ", _. 10 .X 3 =
-

2·' =: = 5 .x 9 = = 9X6= .

7~

u-

!j!

Iii

__

, x8:= 4X4

8
Busco los nurneros qU11e, felton en los petolos. Es 10 toblo deL ~~,

9· x-. 2· =:
" I --

6-' X--·, -,

= .0.
-

...
-

'il ,.

'.

'il 'il '.

5= , . [81 x.4 = 7 X 5= 2· x 3 =
!Ii 1!Ii' lji

3x

U'

ill -

9.5-49' 51 40 9 21 117137 3414


~ -

'[ 3'.::"6/'-

1'3'·-'3- 14<~-> I,~, 8'··' ,1.-.1 I, 4····

7',:2-·-" ,_.

19' ··1·0· r [<_

'1..6" -

19-"
,c

'2":··· 3,,:·'7'
. ,~:' ...

3'1 9 117' -18 ·46 ,3,0 2,4, 1[2, 3" 11'7'


,

27 4
'-10"-" >
.

7 43 77 21 631 7 '5027
54':· .'!
5'-

1-12···· ., /

- .........: 2"'[0'-_- 5 5 3-"5


,II
I

•..•.

8~'1 (!'
I

-16'- i:1lj,-'-II11 U

4072 '90 48 ~ 28 45 30 132 53 18


'14'-1
,-'I
i

..":'J _ 4"-6":

~"
:.-

'._- '.

2'-S"' 1

I
_"

. ~_

..

1-5' 4'15-,/ .'- . '." _[:__

- ~. •.... '~3······2·······_' I6"''_', .

[
_.

16"'-'0'-.>'
.• ' .•.. I. .
. -._-'. '.'

4'--.[1-1
.1

/ 2

~'1

'e ,r 2=:""2-:
.

·9····-8:-·>.[[
."

'-2·
~I

····5"-..
.•

2---:""3"··'·
I _"

"2"-'7:'
...•....
P.

,--

5-7': 5'-9':-',-" 1c·

'·2······11 ~
I.

••••

- •. 1'.

7 3, 10 1 5 6 9


. ,

AI

'4
It) ". • .._.

x
x

I.il • 1

'9 :

V . . •I." [":l,J.n, JJO-'I ~lll<'


,Ii!i!

7 6

[0·····-·,·· ......
.

,--

'_,'

A[

x9 x2

_,

!Ii.[.[

x4

o
, ,

o
,
.

o
,

0
. . ..

0
, , ,

c~

~. ",15
.
'_ 1,,1,

'~.l!till:

Q'_:"':"
'. 1 •

,',

,,'.1

e 'i' ''f l.

l'

_'

,,~,

'.:'

..ii, ",j, [Ii'


II " .'
. . _, -,. I

• !i',ib !Iii

.. 'ilr18) 1.'' 1
1

_-'" • '''1'' _. ~' )"-'I' 19,,,2 :~II. 1


1_ : ',.' I,'

ji'i"

'.

'W'I. ,,..J

~j

ill, .iii

... ),,"-11
~',

II, 'it Ii

~-",t,

- ·'1 .
i" .'

5
,

'
,

'Iii! iii' ,.

,1·,,·1

l
I

•'

',_ ' ••

II

~'''I;fIII'l'' ril "1lr'"


l

I \

'rM~' ulttpltc"C"I m CP"S y.~' rn ,~~ ~ ".' .~ IIIOIS",[II


IE
I'
'<' [ . '.' ... ,', "~ : .

Coloreo los porcquos

CUIY'[O'S,

. = 18 ... x 8 =: 4<-·8·····. .. '. [. x 1 ~ 9 5 x .' .. :- 35" 4x ... = 16 _·.' 9 3x6 3, x .'.'.' ,= 12 ... .... · ··· '16'.'/ 8x
"

6x 2x
.

[- 36/. . ,_
1

resultcdos certenecen [eIiave'z a 10 toblo del 2 'vale del 4,~

...

.'

'

'X···· ..····:

i.··.' '.:

'iI! 'Ii il!

_, _,

5····,4·:·.'1I.i 1 ~":".'

"

/[ _ X4 ... x 5 -,50······
(/

'. ",

~,

....

'.

'.

~ '. .
---- - -

-- ---

--

. --

.
..

'~'.

-.~-

--------------

-------- - --

_,

..

2:...>8·:······.
'

"

'.

,_I

_,

I ......
.

Emp[creia los coslllos qU 8 tile" ten el mlsrno resultcdo.


I

2x

.

...

'~

= 14
.. (
....

ii' .. •

7x 3. x
• II •

5 X·' 9x9
'iI! iI! ..

'Ii 'I'

=: 7··<'2'·:··' -- 30"'1
'. ..'

gl..

,[L. .'.... 5·····'. X . u "' ..

'Ii ,I! 'il

...... 2·/ X 8.1


.. ,_,:

...
'.

[- 1
[12:
.

~ '9:." X
......
, , ..'.,

.i :

c~
'... '.

x4
k.
iii! '

····7.' 2
.

.'..

.':.'

'_"~'

x 1 -,'8····
..

4 X 4 =~d~"1 _· x e~ 2 ....
.

1'2"
....

.....'

,'..

.....
'

._:

_'

.-

,iI! [iI!

[_'

·9'.: X ... ·· .
,~ ..'

....

4/'1 '.1
1
1

.'

11 0 .
•• ..

'·' ':,"
:

X:"":'
,..' t,

~"~

3··-:-:·····
':.'

: '

f~

'I! ,.,

I L. "..

= - x 1:-

2 1X5 ······· 9X7 4 4 o9 3 2 7 X''· 5 ,6 x 8


Xi
1

3 ,6

35 - 90 6 24
III
' I .

-5

......

'

.. "

..

.~.

- 4,8 • 63 -12

----_.

.
---

.
--

-16
~ -;-~-·'-I· ~'."

II[] e- =.' - '-' .=,'" -'0' . d xesuerIV..:e roc '0--' 'S··' e····st
-to

-----_--_. , -"

- _. _. -------------_----

I~-I,_·,:-·'!.'.·

'0" 'S··' "


',<,

' rnu .-f/i' '.- ·1~..'- ..-.-. =. n-:":':-'.S":, up rcocrones.


-=, II'

_.-:'

..--.~.

1 •. 1 I·.I"'":·.-~~_I:"I-.:.:'

_.I'~ .. ~ .:I:.._ ; .:

..

r'...

I'~:.

I .':

.. I'L-:--:' .~.~I:

X
. .

1 2 3 4 5 6 7' 8
I
.

9] '110
I

4x 8x '.....x, 6 x3 8 '2 x x -" '7~.,i' X 56


._
.... :
·

:····· 32 .. · · 64 .. ·· 24 ·-"· 9
..
. .

2
-

i
I
,
I

I I
,

·:

:' '-

31 4 5
6
,

~~ ~.... ~ I
I
I

:'.,:

"

I•
".

.....

'-

0··

······

,5··.·...

1_/'

".~.

7 8 9 10
.

.~>

U
,

:
Ii"iGi .... '" ;!"i~ ,1'1;~ "1'''1:1;1'1;'1 fli'. ill ".. .'ii"" ,n'L Ii""IoL ~ "''!i!''''1;!0 ....... !i,!!.~I ... =" ... 1!i" -:~""il.l'!oJ !l!'.

.':

0'6 19JI'~l. ~9 \;:r:~I'S~ ?C LZ,'9~~6 :6

._I

'_-' .
.'

ex

00 ~ '~?9!i ~~ 10) ~'tZ~~ 9~. ~ 'Et O~'~,99~ ;6i1:r ~t1 tilE 9G: !:t ~L~ L; 'SiP :r;~ 9€' "OE IT~ ~~ (;!, '9' 9 I _I ~iV O~ :5'~ ®C' :5't O~ ~~,O!, S' ~ tli~19~ ~~ $~ ~,'O'~ t!, Z~, ~: ,t '~ '00I~~ ill ~I. '5.1Izl. , .~;Z It € Ilm;:I, '8l _9t I '~iL ,~IU 01 'm: ijl "1 (,; ~ mf 6 13',! 9' '5; '~ t' :r; l l 0[ ~, $ i. 9 '$ ~' 'e ~ l X

"I~

'~j

de IC'-U'1 o lq -I~I-'e"'="r'" rn onerul c':' "",," ,',', A C,-10·'" d ,0",,1 resu 11'1-'0'.' ·1 110'·', Is···'-orre ·'···.S'P.IO' nde un I, c'·0'.. ·'III·o-r'" ......",:,:'':".....:}"I-'I-I"'-:' _~ , . ,: 8·' ...... ,,"",'" "1 ' - ..,.'.,...., .. ,',- ~" :.", ,,' e, ' 4_ ~,, o'mIClrt_O" '110:."'1 ,,_,__ rO'I,o" ,~,·" -- a,zu_,,-_~2"IO"1 ,- mlcrr,o,n",,2,-4·· , - ver·d·,:",··,--,-' ".'V :'3~~·:6) _ n,altralnl~l,a~
I'",", '.,:' e

-IO·:II-I·,o····lr:'·0e·:' 110'' : :"' "' .. :.1.,-:,


1,""'-'

'5,:'"

"e""'5: pc ':-"~'I·,,·,·I'
,'~ ,

·,-10'" P'IC;o".' 1,:1·"


_:,=: ,

'.1 .:'"

>",; 0.::" ros


d·',_: ·' ',",'

~'·p':,,·e-·'Ir"o'-'·', no I II
I'" ,"',,_ , '~"
,','. ' ,",' ","

"_'~'.'

'' ... :,.:''_:,_'_'_

U'·.",_I,_:,,_

_II_I:__,

__

I_I,·_:,· ~I ,~', ~

_,'<_

_",'

_ ',_:

",

r ';·

,",',

,,',

,j; ,j

',:,.',,,:,.1'

..,,,'"

"

r -'

.......

":',

... .'..

,,··'1

,_iii=,

..

\
I
,

,
. . ;

i.~"al
.

~ ..~
,"

,,

'

4)l,;}
a,

'''I - II:.

"

9
'0
'W'
~I

e
1

l..n
~
)(

5 1X''''
.. --' ,_.
,,' ':""

_:

~",1

~'I

,
"

,
.
"""

, ,

,
,

~~6:_'
~"
,

rf... 'v IJI

-:) 1'\, II

~
l~

,~

Com

. '. . . .. _."_:" - .:._.,

:"'p'~lllle'::to .,'. 10: '.·s···.' pcnales.... .,' " " ,.1.. .

.'

.:.-:.

m······,;iII··g····:·, i"C>10."5·'·
_ ,"," ,.... :'.. '.' _
't ". _. • .. ,

3x
'~ .~.' ._:.~~' ... 1/1 __ b :,
I
.

_, 1, ..
1 I ~.

1_ 7x x 3 -6
,. It! .. ,
. I -.

,.1

6-·3'····:·1
..'1
.

....

s
.
.

']1
,~

.' .'
·1.·

'II

..

9' X:·~I 2x
,

" II '.

X
"

4:1II

II II II

2
.
1

8x 3x9

=24 =45 . =14 . = 164


-, " _I 3- '5·,:..·:
'. r-

33
. .

10
.

10 = 90
- " ~ r. ..... - .. '=-:-~-'-_-_~'.~~ ·:"_-'~'·"_~.~I",._ ,",: __
I:'~ : ....~.~~.- .. .:r--_}. _

1'5

-".

~·~·-i.~;·---~.\·_:_,.__-;·:-.~:::.~i·~~.a-t_·'j"':!IL.~"7 ~

.~~~_ .-.'

'til

~ 4~,.

I7G·~6 ~'ZL~'91~'z;~'!E~v,.~, i"OE~51~~,~~ "'\7


"'co ""Liti'
.Il'~.

V~

rr~

.17.:' ~'p~, ,to? t·b7 0"0 !!'~Il ,riO ,~ 0.' IV 'it.! IV·(J 01 I~. '0

orn ,.'?, ...~ '" II) iQ;


l

::ucu:Jnlos. .- ... .

7·.r-~iotl..)(li"l
~E; II7-'~

·,l'I'l,r-;nXl·: '__7.:= "X\t'" 7;:J g; ~, .11. U. ··Ct

'L

"'9~',tir ?_ .'. :uo '. c:,nX'9' ," ~.

Coloreo IB"St'B bonlto dlbulo. tos partes que tlenen un nurnero die 11,01 toblo del 4 von_I_\en_ '.~IZ--U" ,,"'.-II~; los de'. 10-"1 toblo diet 7-:-,~I " o rnorllloI"'; los die' In toblo d'iel.',,~.1 en verde~i; '_1:__ O' __ "~"' .".•., u; ..•... " ,."". II < e'n' III L: ,-5 .. I' los Ide lo toblo del s en ro ii'0' y los die lo toblo Idle I,9" en, rIO"S,CI.
!

I.

I"

':--c,

11- ,'1

I~'

Iy',

' .•• . ' ,-" ..

1<-'

--"..

'~'I

•.•.. ,

®
,

.'

3A
I .' ,
1.·· . .'·

"-'"

, II D

Al_

10
I.:,

"'"

50

6
.

8
,
,

También podría gustarte