Está en la página 1de 10

FILOSOFIJA.

2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) Galileo Galiljus, taps faktiniu Florencijos valdovu, liep deginti banyias. Neteisingas,nes Galiljus niekad nebuvo taps Florencijos valdovu.Banyia degino jo darbus,nes jose buvo skleidiamos eretins djos.Galiljus man,kad Biblija negalima remtis kaip moksline knyga.

2) Sofistika filosofija atsirado naujaisiais amiais, kai mons m nebetikti Dievu. Neteisingas,nes sofistika filosofija atsirado Senovs Graikijoje.Naujaisiais amiais mons tikjo Dievu,tik nepasitikjo banyia,todl prasidjo reformacija.

3) Prancz vietjai nesidomjo painimo problemomis, jiems svarbiausia buvo reformuoti mokykl sistem ir pasiekti, kad mokyklose bt vestas 10 met privalomas mokymas. Neteisingas,nes painimo problemos buvo labai svarbios Prancz vietjams.Jie susijung sjd,kurio dalimi buvo laikomos Enciklopedijos ileidimas.Taip pat mokykl reformos buvo vienas i vietj Pranczijoje tiksl.

4) Diogenas i Sinops - tai naujj laik filosofas, kuris vaikiojo turguje ir auk: "Dievas mir! Mes nuudme Diev!" Neteisingas,nes Diogenas i Sinops buvo antikos filosofas.ios frazs autorius buvo ne jis,o F.Ny,kuris j ura savo knygoje.

5) Stoicizmas - tai Kanto filosofija, kuria remdamasis imperatorius Fridrichas mutravo savo garsij kariuomen. Neteisingas,nes stoicizmas buvo antikos filosofijos srov,kuriai svarbiausia buvo bejaumikumas ir aistr tramdymas.Kantas panaiai liep elgtis ir Fridrichui,bet tai buvo ne jo filosofija.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais.

1) v. Aurelijaus Augustino veikale "Apie Dievo valstyb" raoma: "Rom nukariav barbarai sugriov emikj valstyb ir dabar sukurs dievikj." Netiesa. Pasak v. Aurelijaus Augustino dievikj visuomen vienija ne bendra erdv, kalba ar istorija, o valia. Dievo taut reikia atskirti nuo emikj taut. Augustino civitas Dei nra natrali, natralioje aplinkoje natraliai iauganti visuomen. Tai Dievo irinktj visuomen, kurios kilms altinis Dievo malons susitikimas su mogaus valia.

2) Martynas Liuteris pirmasis ivert Homero "Iliad" ir "Odisj" graik kalb. Neteisingas,nes Iliada ir Odisja originaliai buvo paraytos graik kalba.M.Liuteris vokiei kalb ivert Biblij.

3) Demokritas i Abderos - savo mokymu apie sielos aminum ir aminsias formas padar didel tak Platonui. Neteisingas,nes Platonui didiausi tak padar Sokratas,kuris buvo jo mokytojas.Demokritas buvo atomizmo pradininkas.

4) Kantas ramiai sau gyveno Karaliauiuje, dst logik Universitete ir pasaulinmis problemomis nesidomjo. Neteisingas,nes Kantas noris ir gyveno Karaliauiuje,bet universitete dst filosofij ir antropologij.Pasaulinmis problemomis jis aktyviai domjosi,buvo vienas takingiausi vietimo epochos moni.

5) Fridrichas Ny (Nietzsche) kalbjo apie "Dievo mirt" ir vis vertybi lugim. Teiginys yra teisingas.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais.

1) Reformacijos teologai ir filosofai teig, kad graik filosofija padeda suprasti ventj Rat. J reformos esm - remiantis graik filosofija pataisyti Katalik Banyios tikjim, kuris niekuo nesiskyr nuo judaizmo (yd religijos).

2) Sokratas - vienas i pirmj krikioni, kurie buvo nukankinti dl savo sitikinim. Neteisingas,nes Sokratas gyveno dar gerokai prie krikionybs atsiradim,jis buvo Senovs Graikijos filosofas.Jis buvo teisiamas u Atn valdios kritikavim,nuteistas mirties bausme jis nebuvo kankinamas,o igr nuod.

3) v. Aurelijaus Augustino knygoje "Apie Dievo valstyb" apraoma visa Vatikano valstybs sistema. Neteisingas,nes v.Aurelijaus Augustino veikale "Apie Dievo valstyb" ironikai pasakojama apie vairias dievybes,o ne apie Vatikan.

4) Pagrindinis vietimo epochos bruoas - mginimas Europoje atgaivinti Egiptietik kultr. Neteisingas,nes vietimo epocha orentavosi antik,idealizavo jos kultr.vietimo epochos metu kilo didiulis susidomjimas antikos filosof veikalais.

5) Visi Banyios tvai prieinosi graik filosofijos takai ir graik filosofus paskelb eretikais. Neteisingas,nes graik filosofija buvo labai svarbi krikionybs istorijoje,daug banyios ties yra kilusios i filosof dj,todl ie nebuvo paskelbti eretikais.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) v. Augustinas savo knygoje "Ipainimai" aprao du kelius - vien Dievo karalyst, kit - velnio karalyst. Teisinga

2) Viljamas Okamas (Occam) tvirtino, kad Platono idj pasaulis yra ne kas kita kaip Dievo karalyst. Teisinga.

3) Sofistai - tai filosofai, kurie labiausiai domjosi astronomijos klausimais, nuolat stebjo gamt ir vaigdes. Neteisingas,nes sofistas buvo filosofai, kurie domjosi mogaus problemomis, mogaus filosofija. Sofistai isiskiria tuo, kad jie pilnai atsigria mog ir jo problemas.

4) Racionalizmas - tai tokia kryptis filosofijoje, kurioje pabriamas jausm vaidmuo painimui. Neteisingas,nes tokia kryptis filosofijoje buvo vadinama empirizmu. Racionalizmas teigia, kad protas turi savo tikrovs painimo gali, kuri nra susijusi su jausmais ar patirtimi.

5) Itrauka i prie feministes nukreipto Simonos de Bovuar (Beavoir) romano "leiktulys": "Medvilniniai Sartro markiniai linksmai mlynuoja okoladins sienos fone. Jis ir yra leiktulys. leiktulys ne manyje, jauiu j ten, ant sienos, ant petne, visur aplink save." Neteisingas,nes roman leiktulys para anas Paulis Sartras. Jis nra nukreiptas prie feministes, tai egzistencialistinis romanas bandantis parodyti gyvenimo beprasmyb, kurioje visi gyvena .

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) anas akas Ruso buvo vietjas ir civilizacijos garbintojas, kuris igarsjo dl savo kio "Atgal ateit." neteisingas,nes nors jis ir buvo vietjas, bet nebuvo civilizacijos garbintojas. Atvirkiai, jis man, kad modernioji civilizacija skatina politin nelygyb ir yra kenksminga mogui.

2) Prancz egzistencialistas Martynas Heidegeris buvo Nidoje. Per filmuotas paskaitas buvo rodoma jo nuotrauka. neteisingas,nes Nidoje lanksi ne Martynas Heidegeris, o Jean-Paul Sarte. Jis buvo nufotografuotas kopose 1965 metais, nuotraukos autorius Antanas Sutkus.

3) v. Augustinas knygoje "De civitate Dei" aprao dvi karalystes - Ryt ir Vakar Romos imperij. neteisingas,nes ioje knygoje jis aprao dvi karalystes Dievo karalyst ir velnio karalyst.

4) Nikolas Makiavelis labiausiai igarsjo savo knyga apie pavaldini pareigas pavadinta "Geras tarnas." neteisingas,nes Nikolo Makiavelio didiausias gyvenimo veikalas knyga Valdovas. Joje jis rao apie valdios ukariavimo, bei vairs valdymo principus. 5) Sokratas nepaliko uras n vienos knygos. Apie Sokrat suinome i Platono dialog. teiginys yra teisingas.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) Vokiei filosofas Tomas Moras sugalvojo termin 'topografija' ir pirmasis pagrind kapitalizmo ideologij. Atsiverts ir taps reformatoriumi, buvs nuudytas katalik fanatik. neteisingas,nes Vokiei filosofas Tomas Moras sugalvojo svoka 'Utopija'. Jis para, koks turi bti tobulas moni socialinis, ekonominis gyvenimas.

2) Sokratas buvo sofistas, kuris u pinigus gindavo mones teismuose. Dl to jis tapo labai turtingu. neteisingas,nes Sokratas nors ir buvo sofistas, taiau jis skyrsi nuo kit sofist tuo, kad jis nem pinig u mokym.Jis suformavo poir filosofij kaip bd siekti gyvenimo iminties. Savja filosofijos samprata siek atsiriboti nuo sofist reliatyvizmo.

3) anas Klodas van Ruso (Rousseau) laimjo Nobelio premij u savo knyg "Antikos mokslai ir menai." neteisingas,nes Ruso gyveno dar prie Nobelio gimim,todl premijos jis gauti negaljo.

4) Regina Olsen - ano Polio Satro (Sartre) gyvenimo draug. neteisingas,nes Regina Olsen buvo Soreno Kirkegoro gyvenimo draug,taiau jis atauk j suadietuves. Jis bijojo savo bjauriu charakteriu sugriauti jos gyvenim. Jis radikaliai atsisak normalaus gyvenimo ir tapo raytoju. Savo igyvenimus jis patikjo knygoms.

5) Kai kurie Banyios tvai, pavyzdiui, Klemensas Aleksandrietis, palankiai irjo graik filosofij. Manau,kad is teiginys yra teisingas.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) lietuvi kalb nra iversto n vieno i Platono dialog. Kol kas yra iverstas tik jo vadovlis "Pilietins visuomens pagrindai" skirtas Atn gimnazistams. neteisingas,nes Lietuvi kalb yra iversta dialogas Kritonas

2) Donas Lokas atskyr aukiausios kokybs ir pirmosios kokybs painim. neteisingas,nes D. Lokui svarbiausia yra filosofijos painimo teorija, jai jis skyr daugiausiai dmesio, bet neatskyr pirmosios ir aukiausios kokybs painimo.

3) "Vis ali demokratai, vienykits" - para Marksas savo knygoje "Kapitalas." Toks uraas ir dabar yra ant jo kapo. neteisingas,nes ant Markso kapo Londone parayta: Vis ali proletarai vienykits,Jis norjo, kad visi proletariatai susivienyt visame pasaulyje. Anot jo, toki sunki darbinink padt turi keisti patys darbininkai. Neutenka pasaulio interpretuoti, reikia j pertvarkyti.

4) Tertulianas igarsjo savo kritika nuostata graik filosofijos atvilgiu. Jam priskiriamas klausimas: "Kas bendra tarp Atn ir Jeruzals?" Manau,kad is teiginys yra teisingas.

5) Dekonstrukcijos termin sugalvojo Denis Didro. neteisingas,nes dekonstrukcijos termin sugalvojo ne Denis Didro, o jos akas Derida.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) Averojus (Ibn Rudas) pagarsjo savo trejopos tiesos teorija, kuri jis grind v.Trejybs teologija. neteisingas,nes Averojus suformulavo dvejopos tiesos teorij, sakydamas, jog ir filosofija turi visik ties ir teologija turi visik ties. itos tiesos niekuo nesusijusios, jos prasilenkia.

2) Anot Hjumo (Hume) mes esame tikri, kad stovintis bilijardo rutulys kur atsitrenk kitas rutulys prads judti, nes tokia yra Dievo valia. neteisingas,nes anot Hjumo (Hume) mes esame tikri, kad stovintis bilijardo rutulys kur atsitrenk kitas rutulys prads judti, nes tai yra ms protis susieti du veiksmus, kurie seka vienas paskui kita. Jis tvirtina, kad mes vis moksl statome ant proi.

3) Platonas man, kad idj pasaulis yra patiriamas juslmis - po ilg pratyb galima imokti matyti idjas. neteisingas,nes juslini patyrim vairov Platonui atrodo negali bti pagrindu mokslui. Juslin patirtis yra tik dirgiklis, kuris leidia mums prisiminti tikrj realyb, idj pasaul. Idj pasaulis yra daug reikmingesnis u justinio patyrimo.

4) Rene Dekartas (Descartes) tvirtino, jog filosofijos pagrindas virkinimas: "Valgau taigi esu." neteisingas,nes viena i garsiausi Rene Dekarto frazi yra Mstau taigi esu,

5) Ankstyvojoje Nys (Nietzsche) kryboje labai svarbi darbininko ir jo dirbinio susvetimjimo problema. Meistras gamina savo dirbin nuo pradios iki pabaigos, o kapitalistiniuose santykiuose, fabrikuose vyksta darbo proceso pasidalijimas.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) Galileo Galilejus - vienas i labiausiai inom filosof u savo pairas nubaust mirties bausme. Sudegintas Romoje Campo de'Fiori (Gli aiktje). neteisingas,nes Galiljus mir sava mirtimi eidamas 78 metus. U scholastins Aristotelio fizikos neigim 1632
m. jam teko stoti prie inkvizicijos teism. I pradi priverstas tylti, vliau, grasinamas kankinimais, atsisak savo pair.

2) Aristotelis - didysis Platono mokinys, taiau drauge didiausias Platono kritikas. neteisingas,nes Platonas nors ir buvo Aristotelio mokinys,bet nebuvo jo kritikas.

3) Romantizmas buvo pagrindinis scholastins filosofijos bruoas. Romantikams rpjo bti drauge su vidurami liaudimi, linksmintis turguje, rinkti folklor. Romantizmas buvo poiris arba intelektualin orientacija, kuri padar tak daugeliui literatros, dails, muzikos, architektros, kritikos ir istoriografijos krini nuo XVIII a. pabaigos iki XIX a. vidurio. Tam tikra prasme romantizmas buvo taip pat ir reakcija vietim bei bendrai XVIII amiaus racionalizm ir materializm. Romantizmas pabr individualum, subjektyvum, iracionalum, vaizduot, spontanikum, emocionalum ir transcendencij

4) Siorenas Kierkegaardas (Kirkegoras) - analitins filosofijos pradininkas. neteisingas,nes Siorenas Kierkegaardas (Kirkegoras) yra laikomas egzistencializmo filosofijos pradininku.

5) Jurgis Gemistas Plotinas kr Atnuose akademij, kuri gyvavo iki pat Romos imperijos lugimo.

FILOSOFIJA. 2011 RUDENS SEMESTRAS


............................................................ (Vardas, Pavard, stud. nr.)

Surasti klaidas (gali nebti). Klaiding informacij patikslinti. Atsakyti ne daugiau kaip penkiais sakiniais. 1) Epikras yra stoicizmo filosofijos pradininkas. neteisingas,nes Zenonas Kitionietis yra stoicizmo filosofijos pradininkas

2) Imanuelis Kantas yra paras trump straipsnel "Atsakymas klausim "Kas yra vietimas?" teiginys yra teisingas.

3) Blezui Paskaliui priskiriama mintis, kad irdis turi sav racij, kuri nesuvokia protas. teiginys yra teisingas.

4) Sokratas dialog forma ura daugel Platono gyvenimo vyki. neteisingas,nes buvo atvirkiai: Platonas dialog forma ura Sokrato gyvenimo vykius.

5) Liudvikas Vitgenteinas daugiausiai domjosi socializmo ir kapitalizmo santykiais. Savo gyvenimo tikslu laik darbinink ivadavim. Supranta, kad didiulis tikjimas moksliniais terminais buvo klaida. Liudvigas Vitgenteinas kvp dvi amiaus pagrindines filosofines kryptis lingvistin, arba kasdiens kalbos, filosofij bei login pozityvizm. Poir filosofij kaip veikl, o ne doktrin Vitgenteinas ilaiko ir Filosofiniuose tyrinjimuose, bet atsisako mginimo sukurti tobul kalb ir laiko tokias pastangas i esms klaidingomis, atmeta sistemin poir kalb.