Está en la página 1de 4

Hm nay mnh s gii thiu n cc bn mt phn mm rt hay chy trn h iu hnh Linux c ng dng lm tng i PBX.

Trc y cc nhn vin trong cng ty c th lin lc c vi nhau th cn phi b ra mt khon chi ph kh ln u t vo cc thit b phn cng. tuy nhin i vi tng i PBX hot ng da trn phn mm Asterisk th iu gim i ng k do hu ht cc cng ty hin nay u trang b sn mt h thng mng ni b. Bn cnh chc nng ca tng i ny cng khng thua km so vi tng i PSTN. Asterisk thot u c pht trin trn GNU/Linux nn x86 (Intel), nhng gi y n cng c th bin dch v chy trn OpenBSD, FreeBSD v Mac OS X v Microsoft Windows. Di y l hng dn ci t cc phn mm: Asterisk y l Asterisk 1.6, CentOS 5.4 v ci trn VMware Workstation 6.5. Chun b: 1. Download file ISO CentOS 5.4. 2. 2.Ci phn mm VMware Workstation. Nu dng Windows XP th c th xi bn VMware 6.0, cn Windows 7 th phi VMware 6.5 tr ln. 3. dnh mt khong dung lng 8-10GB trn cng ci CentOS 4. Tt hn c, RAM t nht cng phi 1GB, khng th ch lm. Thc hin: 1. Ci t VMware vo my, ci ny th n gin ri. 2. To mt my o Linux ci CentOS (chn OS l Linux v version l Red Hat Enterprise Linux 5)

3.Chn dung lng cng l 8GB v RAM l 512MB (d n c khuyn co nn dng 1GB RAM nhng ch cn 512MB thi, cn dnh RAM m chy ng dng khc my

tht na) Sau khi to xong phn vng Linux cho my o ri th khi ng my o va to ci CentOS: Nu n c hi Testing CD media (kim tra a ci t) th c OK, tuy lu 1 t nhng s m bo khng c li khi ci t.

4. Test xong m OK th n s i vo ci t: Ti phn chn khu vc, chn ng du chm vng nh du Si Gn, Vit Nam. Ci ny cng khng quan trng, tuy nhin n s dng nh v cc server gn ni ci t phc v vic download sau ny. 5. Sau nhp password cho "root" (ti khon gc). on ny c 1 ch n hi ci gi giao din cho CentOS (mc nh l GNOME v c thm la chn na l KDE) th c nh du thm vo KDE, KDE c giao din ging vi Windows nn s d dng quen thuc hn.

6.Sau n s chy mt vi bc na ti khi ci t xong v i Reboot. Sau khi khi ng ln li, l mt s bc t cu hnh ban u cho CentOS (cng ging kiu

Windows thi, khng hiu ci g th c Default). 7.Cui cng khi ng nhp vo CentOS, c th click vo "Session" chn giao din s dng. y mnh chn KDE. y l giao din ca CentOS iu khin bng KDE: Xong! Vy l ci xong CentOS. 8.By gi n ci Asterisk. Nhng trc khi ci Asterisk th cn vi bc nh l t a ch IP tnh (static) cho CentOS v disable FireWall: * K Menu (ging Start Menu Windows) Administration Network - vo y cu hnh a ch IP cho card mng * K Menu Administration Security Level and Firewall - vo y disable firewall ( bn ngoi c th ng k vo) 9.Ci t Asterisk M trnh son tho text bt k, KWrite chng hn (K Menu Utilities Editors KWrite), paste on sau vo: [asterisk-tested] name=CentOS-$releasever - Asterisk - Tested baseurl=http://packages.asterisk.org/centos/$releasever/tested/$basearch/ enabled=0 gpgcheck=0 #gpgkey=http://packages.asterisk.org/RPM-GPG-KEY-Digium [asterisk-current] name=CentOS-$releasever - Asterisk - Current baseurl=http://packages.asterisk.org/centos/$releasever/current/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=0 #gpgkey=http://packages.asterisk.org/RPM-GPG-KEY-Digium 10.Sau save vo th mc /etc/yum.repos.d vi tn file l centos-asterisk.repo 11.Tip theo to tip mt file vi ni dung sau: [digium-tested] name=CentOS-$releasever - Digium - Tested baseurl=http://packages.digium.com/centos/$releasever/tested/$basearch/ enabled=0 gpgcheck=0 #gpgkey=http://packages.digium.com/RPM-GPG-KEY-Digium [digium-current] name=CentOS-$releasever - Digium - Current baseurl=http://packages.digium.com/centos/$releasever/current/$basearch/ enabled=1

gpgcheck=0 #gpgkey=http://packages.digium.com/RPM-GPG-KEY-Digium 12.Li save vo th mc /etc/yum.repos.d vi tn file l centos-digium.repo 13.Sau m Terminal (chut phi mn hnh chn Konsole...), chy on lnh sau y: [root@localhost~]# yum install asterisk16 asterisk16-configs asterisk16-voicemail dahdilinux dahd N s t ng ti Asterisk v v ci t, ch cn ch xc nhn "Yes" mt s on, bao gi n bo "Complete!" l ci xong Asterisk: 14. khi ng Asterisk g lnh sau: [root@localhost~]# service asterisk start on ci t trn ci c DAHDi v Asterisk. Mc nh DAHDi s t khi ng vi CentOS, nhng Asterisk th khng, g lnh sau set auto-start cho Asterisk: [root@localhost~]# chkconfig asterisk on