Está en la página 1de 6

A. Phn tng quan v GSM: Cu 1: Tng i BSC trong mng GSM c chc nng qun l: a. V tuyn b. Mng li c.

Tnh cc d. Qun l thu bao Cu 2: n v vng phc v nh nht trong mng GSM: a. LAC b. BSC c. Cell d. MSC Cu 3: Chun GSM s dng phng php a truy cp: a. a truy cp phn chia theo m CDMA b. a truy cp phn chia theo thi gian v tn s : TDMA v FDMA c. a truy cp phn chia theo tn s FDMA d. a truy cp phn chia theo m v tn s : CDMA v FDMA. Cu 4: Bng tn GSM ang s dng cho mng Viettel bao gm: a. E-GSM 900, DCS 1800 b. P-GSM 900, PCS 1900 c. DCS 1800, PCS 1900 d. P-GSM 900, DCS 1800 Cu 5: HLR lu tr lu di cc thng s g ? a. a ch vng phc v MSC/VLR ca thu bao b. MSISDN c. MSRN d. Cc thng s trn Cu 6: H thng GSM bao gm cc phn h no? a. MSC, BSC v BTS b. OMC, MSC, BSC c. OSS, BSS v NSS d. MSC, BSS v BTS

Cu 7: n v no c s dng o lu lng thoi trong vin thng: a. Erlang b. Bit trn giy: bit/s c. Hertz : Hz d. Kilo Byte trn giy : KB/s Cu 8: Bng thng ca 1 sng mang trong GSM: a. 200 kHz b. 45 MHz c. 25 kHz d. 900 MHz Cu 9: S in thoi ca khch hng c nh ngha trong GSM l: a. IMSI b. MSISDN c. IMEI d. MSRN Cu 10: Tc bit trn giao din v tuyn Um l: a. 271 kbit/s b. 64 kbis/s c. 16 kbit/s d. 13 kbit/s B: Giao din v tuyn Cu 11: Chun P-GSM 900 MHz c bao nhiu sng mang? a. 123 b. 124 c. 125 d. 126 Cu 12: Trong mt sng mang c my khe thi gian-Time Slot: a. 5 b. 8 c. 12

d. 16 Cu 15: Knh lu lng gm cc knh sau: a. SDCCH, TCH b. BCCH, SDCCH c. TCH FullRate, TCH HalfRate d. SDCCH Cu 17: Tc bit ca 1 knh lu lng Full rate l: a. 6.5 kbit/s b. 9.6 kbit/s c. 13 kbit/s d. 16 kbit/s Cu 18: Phng thc truyn thng tin trn ng v tuyn ca GSM l a. n cng b. Bn song cng c. Song cng d. C 3 phng thc trn Cu 19: V sao phi s dng li tn s trong mng GSM: a. Gim nhiu b. Do s tn s hn ch c. Tng lu lng ca mng v tuyn d. Ci thin cng tn hiu Cu 20: Phn tp khng gian c thc hin bng cch: a. Chnh gc anten ng hng b. Mi Antenna pht t 2 tn s tr ln c. S dng 2 anten thu ring bit thu cng 1 tn hiu d. Tng cao anten Cu 22. a khung lu lng bao gm: a. 8 Frames b. 16 Frames c. 26 Frames. d. 51 Frames.

Cu 23. a khung bo hiu a. 8 Frames b. 16 Frames c. 26 Frames d. 51 Frames Cu 24. Knh FACCH c s dng : a. m thoi b. Bo hiu trong sut cuc gi. c. Truyn bn tin bo hiu trong qu trnh handover v xc nhn khi TCH c n nh. d. b, c ng. Cu 25. Knh SACCH c s dng : a. Bo hiu trong sut qu trnh cuc gi. b. Truyn cc bn tin o lng v iu khin. c. Thit lp cuc gi. d. a, b ng Cu 26. MS pht chm 3TS so vi BTS : a. S dng cng s hiu TS cho UpLink v DownLink trong khung TDMA. b. Trnh hin tng thu pht ng thi. c. Gim nhiu. d. C a v b u ng Cu 27. Knh BCCH c truyn theo hng: a. UpLink b. DownLink c. BothLink. d. C a, b v c Cu 28. Knh SDCCH c s dng cho ng: a. UpLink b. DownLink c. BothLink Cu 29. Knh FACCH c s dng cho ng:

a. UpLink b. DownLink c. BothLink Cu 30. Knh TCH c s dng cho ng: a. UpLink b. DownLink c. BothLink Cu 33 Knh CCCH l kt hp ca cc knh: a. SDCCH b. AGCH c. PCH d. C a, b v c C. Traffic Case: Cu 39. Cc Node mng lin quan trong qu trnh thit lp cuc gi khi to bi MS: a. MS, BTS, BSC, b. MS, BTS, BSC, MSC/VLR. c. MS, BTS, BSC d. MS, BTS, BSC, MSC/VLR, GMSC. Cu 40.Cc Node mng lin quan trong qu trnh thit lp cuc gi kt cui bi MS: a. MS, BTS, BSC, b. MS, BTS, BSC, MSC/VLR c. MS, BTS, BSC d. MS, BTS, BSC, MSC/VLR, GMSC. Cu 41. MS paging s dng: a. IMSI b. TMSI c. MSISDN d. IMSI hoc TMSI. Cu 42. MOBILE ORIGINATED SMS cung cp phng tin truyn tin nhn t MS n SMSC. Vic ny c thc hin khi:

a. MS ang ch Idle. b. MS ang ch thoi. c. C a v b u ng Read more: http://dtvt.vn/showthread.php?828-Trac-nghiem-mmangGSM#ixzz1uuPjagCw