Está en la página 1de 4

n mn hc thit k logic s

(Bn chnh thc) Yu cu chung vi tt c cc bi tp Yu cu c bn (70%) - Thit k phi m phng c v kim tra trn ModelSim vi mt s lng ln t hp u vo nht nh. Khuyn khch thc hin kim tra t ng. - Thit k phi tng hp c trn Xilinx ISE. Yu cu nng cao (30%) - Kim tra thit k trn mch FPGA tht, s dng IC chc nng v cc giao tip c sn trn mch th nghim: UART, USB/UART, PS/2, LCD1602A, 7SEGLED display, Leds, Switchs, Buttons trong ti thiu phi c 1 giao tip thc hin vi my tnh. Ngi thit k t chn cho mnh cch thc t chc kim tra ph hp. - Kho st v hiu sut lm vic ca mch bng cch thay i tn s u vo, lp bo co v mc s dng ti nguyn hiu sut (tc lm vic ca mch) 1. Thit k v kim tra b cng 32 bt dng cc thut ton sau: - Dng ton t cng c sn trong VHDL. - dng s Serial-Bit-Adder s dng 1, 2 FullAdder - dng thut ton Carry look ahead adder So snh kt qu tng hp trn FPGA ca cc phng php. Kim tra trn mch FPGA. 2. Thit k v kim tra khi nhn s nguyn khng du KxK = 2K bit dng thut ton cng dch tri. Kim tra trn FPGA. 3. Thit k v kim tra khi nhn s nguyn khng du KxK = 2K-bit dng thut ton cng dch phi. Kim tra trn FPGA. 4. Thit k v kim tra khi nhn s nguyn c du KxK = 2K-bit dng m ha Booth c s 2. Kim tra trn FPGA.

5. Thit k v kim tra khi nhn s nguyn c du KxK = 2K-bit dng thut ton m ha Booth c s 4. Kim tra trn FPGA. 6. Thit k v kim tra khi chia s nguyn khng du 2K-bit / K-bit = K+1-bit dng thut ton phc hi phn d. Kim tra trn FPGA. 7. Thit k v kim tra khi chia s nguyn khng du 2K-bit / K-bit = K+1 bit dng thut ton khng phc hi phn d. Kim tra trn FPGA. 8. Thit k v kim tra khi chia s nguyn c du 2K-bit /Kbit = K+1 bit. Kim tra trn FPGA. 9. Thit k v m phng cc khi nh ROM, RAM, FIFO, LIFO (Kch thc di dng tham s tnh). (5), cc khi thit k khng s dng Ipcore c sn m phi thc hin hon ton bng VHDL 10.Thit k khi tng hp dao ng NCO v thc hin kim tra trn mch FPGA, quan st dng sng thu c sau khi i qua DAC (phn iu khin DAC cng thc hin trn FPGA. 11.Thit k v kim tra thanh ghi dch a nng h tr thao tc ghi d liu song song iu khin bi tn hiu LOAD v cc lnh dch logic v arithmetic tri, phi, dch vng khng s dng ton t dch, gi tr dch l mt s 5 bit, d liu dch l chui 32 bit. Tn hiu iu khin gm LEFT quy nh dch tri hay phi, LOGIC quy nh dch logic hay s hc, ROLL quy nh dch vng hay dch tnh tin. Kim tra trn FPGA. 12.Thit k khi truyn nhn giao thc UART. Cc byte nhn c lu vo mt vng nh RAM, trong c 2 byte lin tip th byte th nht quy nh a ch, byte th 2 l d liu cn lu. Khi nhn 2 byte lin tip 00 th s c d liu t RAM v truyn li my tnh. 13.Thit k b cng s thc 32 bit theo chun IEEE 754, h tr mt kiu lm trn ti s gn nht chn. 14.Thit k b nhn s thc 32 bit theo chun IEEE 754, h tr mt kiu lm trn ti s gn nht chn. 15.Thit k b chia s thc 32 bit theo chun IEEE 754, h tr mt kiu lm trn ti s gn nht chn. 16.Thit k khi iu khin giao tip VGA c kh nng hin th i tng vn bn trn FPGA.

17.Thit k khi giao tip PS/2 dng giao tip vi chut v bn phm, yu cu kt hp vi khi iu khin LCD1602A hin th k t nhn c t bn phm. 18.Thit k khi ALU vi tp lnh cho di y(5) ALU instructions for channel ALC1 (MIPS-I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mnemonic ADD A-28 ADDI ADDU ADDIU SUB A-144 SUBU AND ANDI OR (A-114) ORI NOR XOR A-172 XORI Opcode 000000 001000 000000 001001 000000 100010 000000 100011 000000 100100 001100 000000 100101 001101 000000 100111 000000 100110 001110 100001 function 100000 Unit IA IA IA IA IA IA LOG LOG LOG LOG LOG LOG LOG description To add 32-bit integers. To add a constant to 32-bit integer To add 32 bit integer without setting OV To add a constant to 32-bit integer without setting OV To subtract 32-bit integers To subtract 32-bit integer without setting OV To do a bitwise logical AND To do a bitwise with a constant To do a bitwise logical OR To do a bitwise logical OR with a constant To do a bitwise logical NOT OR To do a bitwise logical EXCLUSIVE OR To do a bitwise logical EXCLUSIVE OR with a constant To logical left shift a word by a fixed number of bits To logical left shift a word by a variable number of bits To arithmetic right shift a word by a fixed number of bits To arithmetic right shift a word by a variable

ARITHMETRIC INSTRUCTIONS

LOGICAL INSTRUCTIONS

SHIFT INSTRUCTIONS 14 15 16 17 SLL SLLV SRA A-140 SRAV 000000 000000 000000 000100 000000 000011 000000 000111 SH SH SH SH

number of bits 18 19 SLR A-142 SLRV 000000 000010 000000 000110 SH SH To logical right shift a word by a fixed number of bits To logical right shift a word by a variable number of bits To record the result of a less-than comparison To record the result of a less-than comparison with constant To record the result of an unsigned less-than comparison with a constant To record the result of an unsigned less-than comparison

SLT INSTRUCTIONS 20 21 22 23 SLT A-138 SLTI SLTIU SLTU 000000 101010 001010 001011 000000 101011 IA IA IA IA

Chi tit v cc lnh ny c th xem trong The MIPS32 Instruction Set. Khi ALU c t chc mt cch tng qut c th thc hin bt k lnh no trong cc lnh trn. Cc ton t u vo c th n t Thanh ghi a nng (Register File), t b nh (RAM), hoc gi tr nm trong bn thn cu lnh. Kt qu c lu mt thanh ghi 32 bit u ra trc khi chuyn tip ra b nh hoc thanh ghi.