Está en la página 1de 16

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

B GIO DC & O TO
TRNG I HC GIAO THNG VN TI-C S II
KHOA IN T
-------

THIT K MN HC TRUYN DN V TUYN S

TI:TM HIU THIT B VI BA S RMD-904

GVHD: TS.V TRNG SN


SVTT: CHU NGC TN
LP: KTVT-K50
MSV: 5051022069

TP.H CH MINH 24/05/2012

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 1

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s


M U

S pht trin ca nn kinh t x hi ng thi do s pht trin ca khoa hc cng


ngh i hi dung lng truyn dn thng tin p ng ngy cng phi cung cp nhiu cc
dch v cho khch hng. Chnh v vy cc thit b vin thng nhiu knh cn phi a
vo mng phc v cho nhu cu ngy cng cao ca khch hng nh thng tin v tinh,
thng tin do ng,thng tin quang, h thng truyn dn thng tin vi ba.
H thng truyn dn thng tin Vi ba s vi nhng c im u vit: Lm vic tn
s cao nn d dng tp trung nng lng, do vy c th ch to c an ten c tnh
phng hng cao; d trin khai v lp t tuyn truyn dn nhanh chng; gi thnh h
hn so vi thng tin quang, tuyn hot ng khng ngng khi c thm ho, tai nn (bo
l, l t);thng tin vi ba c th pht mt s im khc nhau trong cng mt hng,
ging nh thng tin qung b.V th h thng ny ang c s dng rng ri nc ta.
Thit b thu pht sng v tuyn l mt trong cc b phn ca h thng vi ba s.
Trong c RMD-904 ca hng AWA thit b thu pht ang c s dng hu ht
cc trung tm vin thng tnh, huyn Vit Nam.
Trong iu kin thi gian v kh nng c hn ca bn thn, v vy bi lm khng
trnh khi nhng sai st. Knh mong c s gip qu bu ca thy gio b mn.
Em xin chn thnh cm n!
TP.H Ch Minh24/05/2012

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 2

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

MC LC

M U ............................................................................................................................. 2
MC LC ........................................................................................................................... 3
TM HIU V THIT B VI BA S RMD-904 ................................................................ 4
I.Gii thiu chung v my thu pht v tuyn s RMD-904 ................................................ 4
II.Ch tiu k thut ca thit b vi ba s RMD-904 ............................................................. 5
III.iu ch trong thit b vi ba s RMD-904 ..................................................................... 6
IV.Phn pht ........................................................................................................................ 7
4.1.Khi bng tn c s pht ............................................................................................ 8
4.2.Khi kch thch ........................................................................................................... 8
4.3.Khi khuych i cng sut ....................................................................................... 8
4.4.Khi hin th ............................................................................................................... 9
4.5.Nguyn l lm vic ca my pht RMD-904 ............................................................ 9
V.Phn thu ......................................................................................................................... 10
5.1.S khi ................................................................................................................ 10
5.2.1.B bin i h tn ............................................................................................. 11
5.2.2.B tng hp tn s ............................................................................................ 11
5.3.Khi trung tn .......................................................................................................... 12
5.4. Khi bng tn c s................................................................................................. 13
5.5.Khi cp ngun ........................................................................................................ 14
5.6.Khi hin th ............................................................................................................. 14
5.7.Nguyn l lm vic ca my thu v tuyn s RMD-904 ......................................... 14
VI.Khi ghp song cng (Diplexer) .................................................................................. 14
VII.ng dng ca thit b Vi ba s RMD-904 .................................................................. 15
TI LIU THAM KHO ................................................................................................. 16

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 3

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

TM HIU V THIT B VI BA S RMD-904


I.Gii thiu chung v my thu pht v tuyn s RMD-904
Thit b AWA l thit b truyn dn Vi ba s bng hp dng cn ng b do
AUSTRALIA sn xut v c nhp vo Vit Nam di dng SKD hoc CKD.Thit
b Vi ba AWA hin nay nc ta c mt s loi:
+RMD 904 : 820 MHz - 960 MHz.
+RMD 1502 : Truyn dn 1 lung s 2,048 Mbt/s.
+RMD1504: Truyn dn 2 lung s 2,048 Mbt/s.
+RMD 1808: Truyn dn 4 lung s 2,048 Mbt/s.
Cc thit b vi ba s ny c th c s dng t chc cc tuyn n hay nhiu trm
cho thng tin ng trc hoc ng nhnh. C th t chc chng theo cu hnh truyn
dn khng d phng vi mt my pht v my thu tng pha. Cng c th t chc
chng dng truyn dn c d phng t c tin cy cao hn. Tn ti cc phng
thc d phng sau y thit b:D phng m, d phng nng, phn tp tn s, phn tp
khng gian. trm c d phng khi xy ra s c th my thu v my pht d phng c
chuyn mch bo v (Protecttion Switch) chuyn vo ch cng tc.
Thit b RMD 904 l thit b u tin c a vo lp t,khai thc trn mng truyn
dn vi ba s Vit Nam.y l thit b vi ba s bng thng hp.Hin nay, hu ht cc tnh
huyn ang khai thc v s dng thit b ny.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 4

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

Hnh 1.1: S khi thit b thu pht

II.Ch tiu k thut ca thit b vi ba s RMD-904


THNG S.

Dung lng:

Tn s v tuyn:

Cng sut ra ni ANTEN:


Ngng thu:
Ti BER = 10 exp-6.
Ti BER=10 exp-3.
iu ch tn hiu s:
u vo s liu:

iu ch knh nghip v:

p tuyn tn s knh nghip


v 300 2200 Hz:

Mc vo/ra knh nghip v


600:

T s tn hiu/tp m S/N:

Tn s tone gi:

iu ch knh gim st:

p tuyn tn s knh gim st


2,7Khz - 5,0Khz:

Mc vo knh gim st
(600):

Mc ra knh gim st (600):

Ngun cung cp cho thit bi


in p DC:

Cng sut tiu th ton b trn


mt my u cui:
+Vi cng sut ra 5 w:63W
+Vi cng sut ra 1w:43W

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

CH TIU K THUT.

2*2Mb/s (60 knh


thoi).

820 MHz - 960


MHz.

+37dBm.
-90dBm.

-93dBm.

-94 dBm.

OQPSK.

HDB3 2,048Mbit/s,
75 khng cn bng.

FM.

2 dB 3 dB.

0 dBm.

>40 dB.
2 KHz.
FM.
+2 dB3dB

-10dBm

-10dBm

-24 VDC hoc -48


VDC

Page 5

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

Cc phng php d phng:

Tr khng Phi v ANTEN:

ANTEN parabol ng knh:

+ D phngm .
+ D phngnng.
+ Phn tp tn s.
+ Phn tp khng gian.

50.

0,9 m; 1,2 m; 1,8


m; 2,4 m.

III.iu ch trong thit b vi ba s RMD-904


My thu pht vi ba s s dng kiu iu ch sOQPSK iu ch pha 4 trng thi m ho
trc tip(OfSet Quadrature Phase Shif Keying).
B iu ch OQPSK c gi l iu ch pha cu phng. Mi mt lung s liu c
x l bng mch iu khin, hn ch mc v i qua b lc thng thp. Hai lung s liu
ny c a vo hai b trn cn bng vi tn s sng mang trung tn IF 220MHz iu
ch 2PSK ca hai nhnh, c a vo b cng kt hp hai tn hiu ca hai b trn s to
c ra tn hiu OQPSK.Tn hiu sng mang tn s 220MHz c ly t b dao ng
thch anh 73,333 MHz v c nhn ba (bi tn bc 3).

Da ta In

+
Da ta In

V n g k h o
ph a
PLL

220MHz
VCO

Chia 4

Chia 4

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

T i
ALC

K/ CS

Page 6

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s


Hnh3.1.Khi iu ch OQPSK.

B chuyn i m t n cc sang lng cc (m NRZ) vi bin 0,7 V do


hai i t trong mch 9V 4 (9V3) vi c hai lung s hiu A v lung s hiu B. Sau
cc lung s ny i qua mng RC gim chm cc sn xung sao cho t s y c th
iu chnh tht bng nhau u ra ca b bin i m.
Hai tn hiu sng mang 220MHz c cn bng cch iu chnh mc mt
chiu(DC) trong 2 b trn c s dng iu chnh b trong b khuch i 9N2 v 9 N3.
Tc l ln lt iu chnh cc chit p 9R57 v 9R58. ng thi mt trong hai tn hiu
sng mang 220 MHz c a qua b lm lch pha 900 sau mi c a vo b iu
ch pha: 2PSK (nguyn l iu ch 2PSK c hc trong phn c s vi ba). Tn hiu ra
ca mi b iu khin 2PSK c tn s 220MHz v pha c lch nhau 900 ri tip tc
c a qua b tng hp (trn hai sng mang c iu ch ny vi nhau). u ra cu n
s thu c tn hiu sng mang IF 220 MHz v c iu ch pha cu phng (OQPSK)
a qua b khuch i tuyn tnh tn hiu sng mang ny c khuch i v bin
in p a sang b trn nng tn.
IV.Phn pht
S khi phn pht ca RMD 904 c cho hnh 4.1.

DIPLEXER

KHI
BNG TN C
S PHT

KHI
KCH THCH

KHI
K CNG SUT

RF

KHI
HIN TH

Hnh 4.1: S khi my pht


Hnh v 3.1: S khi my pht RMD-904
My pht RMD-904 gm c cc khi chnh sau y :
Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 7

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

Khi bng tn c s pht (TxBaseBand).

Khi kch thch (Exciter).

Khi khuch i cng sut pht PA (Power Amplifier).

Tm mch hin th my pht (Tx Display).

4.1.Khi bng tn c s pht


Khi thc hin bn chc nng chnh sau: X l tn hiu bng tn c s chnh (s), X
l tn hiu bng tn c s ph (tng t), Cp ngun mt chiu, Khuych i logarit v
cc hin th cnh bo.
Nguyn l hot ng: Khi thc hin nhn 2 lung 2048Kb/s m HDB3 t tng i
hoc my ghp knh hoc cc thit b khc n ghp thnh mt lung 4,245Mb/s m
NRZ, sau c ngu nhin ho, chia thnh 2 lung 2,1225 Mb/s, c m ho vi sai
trc khi a khi iu ch. Tn hiu knh nghip v, knh gim st c ghp thnh tn
hiu bng tn c s ph 5KHz a n iu tn vo sng mang RF.
4.2.Khi kch thch
Modul kch thch nm trong mt hp kim loi ring lp trn khung my pht. Khi kch
thch thc hin iu ch hai lung s liu sau khi c m ho vi sai vo sng mang
trung tn 220MHz theo phng php iu ch OQPSK. Sau tn hiu IF pht c trn
nng tn vi tn s sng mang RF nm trong bng tn cng tc. Sng mang RF s dng
trn nng tn c to ra t mt b dao ng iu khin in p VCO v vng iu
khin tng hp tn s. Tn hiu sau khi trn nng tn c lc, khuych i v khng ch
mc +8dBm a ti khi khuych i cng sut.
Tn hiu bng tn c s ph 5KHz gm tn hiu knh nghip v, tn hiu knh gim st,
tn hiu tone c truyn i bng cch iu tn vo sng mang cao tn RF vi di tn
cc i 15KHz trc khi ti b trn nng tn tn hiu IF 220MHz. Kt qu u ra ca b
trn nng tn tn hiu RF pht cha cc thng tin ca lung s t tng i hoc cc thit
b khc v cc thng tin nghip v.
Modul kch thch gm ba khi chc nng chnh:
+Khi iu ch OQPSK.
+Khi trn nng tn.
+Khi tng hp tn s.
4.3.Khi khuych i cng sut
Nguyn l lm vic ca khi c cho hnh 3.2: Khi khuch i cng sut bao gm
4 tng khuch i tuyn tnh siu cao tn dng Transistor lng cc m bo khuch
i cng sut t +8dBm ln mc (30 - 37dBm) theo yu cu. H s khuch i ca hai
Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 8

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

tng khuch i cui c th iu khin c bng chit p. nh thin cho 4 tng


khuych i cng sut bng tm nh thin ring.

875,0 -959,5 MHz

Tn hiu RF

t khi
kch thch

+37dBm

Khuych i cng sut PBA

T i o
v mch AGC

2.4 Khi
kchi
thch
HnhHnh
4.2: Khi
khuch
cng sut

Hnh 1.10. S khi Modul i cng sut PBA


Khi cn thc hin cch li gia my pht v phi anten bng mt b cch sng
(Isolator). Nh b cch sng ny m m bo trnh hin tng phn x sng khi h ti.
Trch mt phn sng cao tn to tn hiu ALC iu khin cc tng khuych i trong
khi kch thch m bo mc tn hiu vo +8dBm.Do nh thin cho cc tng khuych
i cng sut bng tm nh thin ring dng cc Transistor nh mt ngun dng n nh
m cng sut ra ca my pht c n nh cao.Tn hiu o vo ni ti khi kch thch
bng u ni loi SMB. Tn hiu ra ni qua b cch sng (Isolator) bng cc u ni
dng SMA tr khng 50.
4.4.Khi hin th
Tm hin th c lp rp PANEL pha trc my pht . Tm c ba n LED cnh
bo mu v mt b hin th 20 vch LED ch th cc mc cng sut pht hin thi.
Khi c nhim v nhn tt c cc tn hiu ch th v trng thi lm vic ca h thng
truyn dn iu khin cc n cnh bo tng ng sng. My c thit k hin th trng
thi s c tn hiu phn pht v hin th mc cng sut pht.
4.5.Nguyn l lm vic ca my pht RMD-904
Trn c s cc khi chc nng, my pht RMD904 ln lt thc hin: nhn hai lung
s 2048Kb/s m HDB3 ghp thnh lung 4,245Mb/s, ngu nhin ho, bin i ni tip
thnh song, m ho vi sai, iu ch vo sng mang trung tn IF pht 220MHz theo
phng php OQPSK, trn nng tn thnh tn hiu RF trong gii tn pht, khuych i
tn hiu RF t mc cng sut pht 5 Wat (37dBm).
X l tn hiu knh nghip v v knh gim st to thnh tn hiu bng tn c s ph
5KHz iu tn vo sng mang RF trc khi trn nng tn tn hiu IF pht 220MHz. Gim
st, x l, bin i cc tn hiu to ra cc tn hiu th hin v s c, mc tn hiu iu
khin hin th
Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 9

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

V.Phn thu
5.1.S khi
Hu ht cc ni ghp vi bn ngoi c thc hin thc hin qua Jack ni dng ch
D.Ngoi ra cn c hai u ni 75 loi SMB ni tn hiu kim tra biu mt knh I
v knh Q, mt u ni 75 loi SMB ly ra ng h khi phc 4,245Mb/s. C th
thay i tn s thu v tuyn bng cc chuyn mch BCD vi phn gii 100KHz.
My thu RMD-904 gm c cc khi chnh:Modul bin i h tn - Convertor Modul,
Modul trung tn - IF Modul, Tm mch bng tn c s thu RxBaseBand, Tm mch
hin th (Rx Display).

KHI
HIN TH

2 2048KB/S

KHI
BNG TN C S
THU

KHI
TRUNG TN THU

KHI BIN
I H TN

T/H RF

KHI
NGUN CUNG CP

Hnh 5.1:S khi my thu


5.2.Khi bin i h tn
Khi ny c hai phn : Mt phn bin i h tn v tuyn v mt b tng hp tn s.
S khi ca Modul cho hnh 5.2

Hnh 2.6: S my thu

Hnh 3.1: S khi my thu RMD- 904.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 10

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

lo i tn s nh

B tng
h p tn
s

RF thu t
DIPLEXER

VCO
T i gi m

Trung tn
IF
35M Hz

Ph t hin
s t s c
mc

Chia 4

Chia 4

Tng
h p tn s

Tm bin i h tn

Hnh
1.12.
khi Modul
binh
itn
h tn
Hnh
5.2:
SS
Modul
bin i

5.2.1.B bin i h tn
Tm bin i h tn c hai tng khuych i v tuyn v tng trn ng thi loi tr tn
s nh. Cc b khuych i v tuyn c c mch iu khin nh thin. Tng u c
thch ng m bo tp m nh (Tng khuych i tp m nh LNA) cn tng th hai
c nhim v gim s thay i khuych i trong bng tn. n nh hot ng cc phn
t tch cc c nui bi ngun dng n nh.
Cc b trn gm hai b trn cn bng v hai b ghp dch pha 900.
B trn bin i h tn, tn hiu thu vo trung tn 35MHz. B trn m bo loi tr
20dB tn s nh v suy hao bin i 8dB. Vic loi tr tn s nh t c bng chia dao
ng ni thnh hai phn ng pha v a n hai b trn cn bng. ng thi cng a
n hai b trn ny tn hiu tn s v tuyn c chia i nhng lch pha 900 nh cc
mch ghp (thc hin bng mch in).
5.2.2.B tng hp tn s
Nh b tng hp tn s m ta c th d dng iu chnh tn s thu vi phn gii
100KHz bng cc chuyn mch xoay BCD. B tng hp tn s lm vic trn c s vng
kho pha.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 11

B chia
lp trnh v n n ng

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

B ss

Chu Ngc Tn KTVT-K50

B lc vng

C c chuyn
m ch BCD

B dao ng
OSC chun

VCO

B chia
ECL

Hnh
S S

b tng
tnt
s
H
nh5.3:
1.13.
khi hp
m ch
ng h p tn s
Cng ging nh b tng hp tn s my pht, cc b chuyn mch xoay BCD iu
khin b chia lp trnh chn knh. B dao ng chun l b dao ng thch anh iu
khin c v vng cha b chia tc cao k ngh ECL v b chia lp trnh.
5.3.Khi trung tn
Nguyn l hot ng ca khi trung tn c cho hnh 4.4: Modul trung tn nhn tn
hiu trung tn IF = 35 MHz t b bin i h tn lc cng nh to ra tn hiu mc c
nh cho cc mch bng tn c s. Modul ny xc nh rng bng tn ca h thng
thu, n cha cc mch o mc v tuyn v to ra cc tn hiu cnh bo.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 12

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

Tn hiu IF t
khi bin i
h tn

Tn hiu IF t i
RxBase Band

B t ch sng
AGC
o
mc RF

K
Loga
Gi m s t
s c RF

Tm Khuych i trung tnIF

Tm lc trung tn
IF Filter

Hnh 1.14. S khi Modul trung tn


Hnh 5.4: S Modul trung tn

Khi ny c hai tm mch in:Tm lc trung tn thu v tm khuych i trung tn thu.

Tm lc trung tn thu: Tm ny nhn tn hiu u ra ca b bin i h tnv


m bo chn lc ca my thu. B lc bao gm hai mng lc LC : mt mng 4 cc v
mt mng 3 cc. Gia chng l tng khuych i m. gim tp m tn hiu, u
vo c khuych i bi mt tng khuych i bao gm Transistor lng cc v
Transistor trng J-FET c cc cng ni t.

B khuych i trung tn thu: B khuych i nhn tn hiu vo vi s thay i


c th kh ln (-105dBm n -50dBm) u vo my thu v to ra tn hiu ra c s thay
i nh hn 2dB. B khuych i trung tn thu cng m bo in p o a ra vi thay
i t l vi mc tn hiu trung tn. in p o ny nhn c t mch x l AGC bng
b khuych i Logarit.
5.4. Khi bng tn c s
Chc nng ca khi bng tn c s thu l nhn tn hiu trung tn 35MHz khi phc
li tn hiu bng tn c s s (khi phc cc lung s 2048Kb/s c gi i t pha pht)
v cc tn hiu knh nghip v, gim st, tone gi bng tn c s ph. Cc lung s
tn hiu trung tn c iu ch OQPSK trong kh tn hiu bng tn c s ph c
iu tn. khi phc li cc thng tin ni trn tm bng tn c s thu phi thc hin cc
chc nng sau:Khi phc sng mang, Giao tip s liu, Khi phc ng h, Gii m ho
vi sai v bin i s liu song song thnh ni tip, Kh ngu nhin ho, Phn knh s,
Bin i m NRZ vo HDB3, Cp ngun

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 13

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

5.5.Khi cp ngun
Khi cp ngun thc hin bin i ngun DC v n p theo nguyn l iu ch rng
xung ging nh ngun my pht cung cp cc mc in p cho my thu: 5V; +10V;
+36V hn na cc in p ra cng c tinh n bi cc b n nh in p. Tuy nhin v
cng sut tiu th nh nn b ngun lm vic trong gii t - 20VDC n - 60VDC khng
cn phi s dng cc jc chuyn i ch ngun cung cp u vo -24V, -48V nh my
pht. Ngun cung cp cng c bo v qu p v qu dng.
5.6.Khi hin th
Tm hiu th c lp panel trc ca my thu. C 3 n LED v mt hin th
20LED vch ch th mc cng sut v tuyt thu.
5.7.Nguyn l lm vic ca my thu v tuyn s RMD-904
Sng mang siu cao tn t an ten qua fi , qua phn hng an ten c a vo
u vo my thu, qua khuch i siu cao tn, ti i tn. Tn s sng mang c h thp
xung tn s trung tn v c khuch i tip da qua bng tn c s thc hin gii iu
ch v x l tn hiu s, tch lung ri a cc knh v vi tr tng ng.
VI.Khi ghp song cng (Diplexer)

Tn hiu RF

Tn hao 0,4dB

RF

t my pht

Tn hiu RF

DIPLEXER

Ni vi

RF

ti my thu

ANTEN

Tn hao 0,4dB

Hnh 6.1: S Diplexer

DIPLEXER cho php kt hp my pht v my thu cng mt ANTEN, DIPLEXER


m bo chn lc v gim cc tiu nhi ca knh ln cn. Cc thng s ca
Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 14

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

DPLERXER gm:Tn hao thun ti nh hn 1,5dB,tn hao ngc nh hn 20dB,


rng bng tn danh nh 10 MHz.
VII.ng dng ca thit b Vi ba s RMD-904
-Thit b AWA l thit b truyn dn Vi ba s bng hp dng cn ng b do
AUSTRALIA sn xut v c nhp vo Vit Nam di dng SKD hoc CKD.
-Cc thit b vi ba s ny c th c s dng t chc cc tuyn n hay nhiu trm
cho thng tin ng trc hoc ng nhnh. C th t chc chng theo cu hnh truyn
dn khng d phng vi mt my pht v my thu tng pha. Cng c th t chc
chng dng truyn dn c d phng t c tin cy cao hn.
-Thit b RMD 904 l thit b u tin c a vo lp t,khai thc trn mng truyn
dn vi ba s Vit Nam.y l thit b vi ba s bng thng hp.Hin nay, hu ht cc tnh
huyn ang khai thc v s dng thit b ny.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 15

Chu Ngc Tn KTVT-K50

Thit k mn hc:Truyn dn v tuyn s

DANH MC T VIT TT
T vit tt
Convertor Modul
DIPLEXER
Exciter
IF Modul
Isolator
HDB3
OQPSK

T gc
Convertor Modul
DIPLEXER
Exciter
IF Modul
Isolator
OfSet Quadrature Phase Shif Keying

Protecttion Switch Protecttion Switch


PA
Power Amplifier
RxBaseBand

RxBaseBand

NRZ

Tx Display
None return zero

VCO

TxBaseBand
Voltage Controlled Oscilator

Ngha ting vit


Modul bin i h tn
Khi ghp song cng
Khi kch thch
Modul trung tn
B cch sng
M ng mt cao
iu ch pha 4 trng thi m
ho trc tip
Chuyn mch bo v
Khi khuch i cng sut
pht PA
Tm mch bng tn c s
thu
Tm mch hin th my pht
M nh phn khng tr v
khng
Khi bng tn c s pht
B dao ng b iu khin
bi in p

TI LIU THAM KHO


1.Bi ging Truyn dn v tuyn sTc gi:Tin s V Trng Sn.
2.Thit b vi ba s AWA ...Tc gi: Ca tng CTBCVT .
3.Gio trnh c s truyn dn vi ba sTc gi: Nguyn Phm Anh Dng.

Tm hiu v my thu pht v tuyn s RMD-904

Page 16