Está en la página 1de 36

CURS

Actul juridic civil. Contractul


I. Notiunea actului juridic
Def: este o manifestare de vointa savarsita cu intentia de a se produce efecte juridice, adica de a
se naste raporturi juridice concrete.
II. Contractul
1. Def. legala 11 NCC - contractul este acordul de vointa dintre doua
sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
!. Clasificare:
A. Dupa continut: art. 11"1 NCC contractul este sinalagmatic atunci cand
obligatiile nascute din acesta sunt reciproce si interdependente. In caz contrar, contractual
este unilateral chiar daca executarea lui presupune obligatii in sarcina ambelor parti.
B. Dupa scop # art. 11"! NCC $ cu titlu oneros$ contractual prin care fiecare parte
urmareste sa isi procure un avantaj in schimbul obligatiilor asumate.
$ cu titlu gratuit contractul prin care una din
parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu , fara a obtine in schimb un avantaj.
$ art. 11"% NCC #su&clasificare # comutativ # contractul in care , la
momentul incheierii sale,existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa iar intinderea
acestora este determinate sau determinabila.
$aleatoriu contractul care, prin natura lui sau
prin vointa partilor , ofera cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o expune totodata
la riscul unei pierderi, ce depend de un eveniment viitor si incert.
. Dupa modul de formare # art. 11"' NCC $ consensual # atunci cand se
formeaza prin simplul accord de vointa al partilor!
$ solemn $ atunci cand
validitatea sa este supusa indeplinirii unor formalitati prevazute de lege!
$ real # ( atunci cand, pentru
validitatea sa, este necesara remiterea bunului.
". Dupa natura reglementarii
$ Contracte numite)
$ Contracte nenumite $ art. 11* NCC contractelor nereglementate de lege
li se aplica prevederile prezentului capitol, iar daca acestea nu sunt indestulatoare, regulile
special privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult.
1
#. Alte tipuri:
$ art. 11"+ NCC $ contractul de ade,iune # contractul este de adeziune atunci
cand clauzele sale esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una din parti, pentu aceasta sau
ca urmare a instructiunilor sale, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare.
$ art. 11" NCC # contractul # cadru alin 1$ este acordul prin care partile
convin sa negocieze, sa incheie sau sa mentina raporturi contractuale ale caror elemente
esentiale sunt determinate de acesta.
$ art. 11"" NCC # contractual inc-eiat cu consumatorii # este supus legilor
speciale si, in completare, dispozitiilor codului civil.
III Inc-eierea contractului. ./ormarea0
%.1 1rincipiul consensualismului. 2i&ertatea formei. Art. 11"* NCC contractual se
incheie prin simplul accord de vointa al partilor daca legea nu impune o anumita formalitate
pentru incheierea sa valabila.
%.!. 2i&ertatea de a contracta. Art. 113 NCC#( partile sunt libere sa incheie orice
contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si
de bunele moravuri.
%.%. 1rincipiul &unei$credinte. Art. 11"4 NCC partile trebuie sa actioneze cu buna$
credinta atat la negocierea si incheierea contractului, cat sip e timpul executarii sale. #le nu
pot inlatura sau limita aceasta obligatie.
%.'. 5odalitati de inc-eiere a contractului.
$ art. 11*! NCC alin 1 $ negocierea)
$ acceptarea fara re,erve a unei oferte. contractul se incheie prin
negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara reserve a unei oferte de a contracta.
%.+. Negocierea in contracte
A. 6una #credinta$ art. 11*% NCC # alin 1 # partile au libertatea initierii, desfasurarii si
ruperii negocierilor si nu pot fi tinute raspunzatoare pentru esecul acestora.
$ alin ! # partea care se angajeaza intr$o negociere este
tinuta sa respecte exigentele bune$I credinte. %artile nu pot conveni limitarea sau excluderea
acestei obligatii.
$ alin % esta contrara exigentelor bunei$credinte,intre
altele, conduit partii care initiaza sau continua negocieri fara intentia de a incheia
contractul.
!
$ alin ' partea care initiaza, continua sau rupe
negocierile contrar bunei$credinte raspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti. %entru
stabilirea acestui prejudiciu se va tine seama de cheltuielile angajate in vederea negocierilor,
de renuntarea de catre cealalta parte la alte oferte si de orice imprejurari asemanatoare.
6. 7&ligatia de confidentialitate # art. 11*' NCC# cand o informatie confidentiala este
comunicata de catre o parte in cursul negocierilor, cealalta parte este tinuta sa nu o divulge
sis a nu o foloseasca in interes propriu, indifferent daca se incheie sau nu contractul.
Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa.
%.. /inali,area negocierilor
A. Inc-eierea pur si simplu a contractului)
$ art. 11*! NCC $ alin ! # este sufficient ca partile sa se puna de accord asupra
elementelor esentiale ale contractului, chiar daca lasa unele elemente secundare spre a fi
convenite ulterior ori incredinteaza determinarea acestora unei alte persoane.
$ alin. % # in conditiile prevazute la alin &, daca partile nu ajung
la un accord asupra elementelor secundare ori persoana careia i$a fost incredintata
determinarea lor nu ia o decizie, instant va dispune, la cererea oricareia dintre parti,
completarea contractului, tinand seama, dupa imprejurari, de natura acestuia si de intentia
partilor.
$ art. 11*+ NCC atunci cand, in timpul negocierilor, o parte insista sa se ajunga la
un accord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se
incheie pana nu se ajunge la un acord cu privire la acestea.
6. 8suarea negocierilor
C. 8tapa a II$a oferta # acceptarea)
%.". 7ferta de a contracta
$ e posi&il sa fie precedata de negocieri sau nu.
A. Def: $ art. 11** NCC alin 1 # o propunere constituie oferta de a contracta daca aceasta
contine suficiente elemente pentru formarea contractului si exprima intentia ofertantului de a
se obliga in cazul acceptarii ei de catre destinatar.
$ art. 11*" NCC #forma oferta si acceptarea trebuie emise in forma ceruta de
lege pentru incheierea valabila a contractului.
$ 1ropunerea adresata unor persoane nedeterminate)
$ Solicitarea de a formula oferta.
%
6. /eluri:
$ irevoca&ila #art. 1131 NCC # alin 1$ oferta este irevocabila de indata ce autorul ei
se obliga sa o mentina un anumit termen. 'ferta este, de asemenea, irevocabila atunci cand
poate fi considerate astfel in temeiul acordului partilor, al practicilor statornicite intre acestea,
al negocierilor, al continutului ofertei ori al uzantelor.(
$ alin ! # declaratia de revocare a unei oferte
irevocabile nu produce niciun efect.
$ fara termen .(revoca&ila90 # art. 113% NCC alin 1 oferta fara termen de
acceptare, adresata unei persoane care nu este prezenta, trbuie mentinuta un termen
rezonabil, dupa imprejurari, pentru ca destinatarul sa o primeasca , sa o analizeze si sa
expedieze acceptarea.
$ alin ! # revocarea ofertei nu
impiedica incheierea contractului decat daca ajunge la destinatar inainte ca ofertantul sa
primeasca acceptarea sau, dupa caz, inaintea savarsirii actului ori faptului care, potrivit
prevederilor art. ))*+ alin & , determina incheierea contractului.
$ alin % # ofertantul raspunde
pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei inaintea expirarii termenului prevazut la alin.
).
$ art. 113' NCC alin 1 $oferta fara termen de
acceptare, adresata unei persoane prezente ramane fara efecte daca nu este acceptata de
indata.
$ alin ! # dispozitiile alin ) se
aplica si in cazul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea mijloace de
comunicare la distanta.

C. :ermen de acceptare # art. 113! NCC # termenul de acceptare curge din momentul
in care oferta ajunge la destinatar.
D. Caducitatea # nu produce efecte)
$ art. 113+ NCC # oferta devine caduca daca, a- acceptarea nu ajunge
la ofertant in termenul stabilit sau, in lipsa, in termenul prevazut la art. ))./ alin )!
b- destinatarul o refuza.
$ alin ! decesul sau incapacitatea ofertantului atrage
caducitatea ofertei irevocabile numai atunci cand natura afacerii sau imprejurarii o impun.

%.*. Acceptarea ofertei.
A. Def: $art 113 NCC $ alin 1 # orice act sau fapt al destinatarului constituie
acceptarea daca indica in mod neindoielnic acordul sau cu privire la oferta , astfel cum
aceasta a fost formulate, si ajunge in termen la autorul ofertei. "ispozitiile art. ))*+ raman
aplicabile.
$ alin ! # tacerea sau inactiunea destinatarului nu
valoreaza acceptarea decat atunci cand aceasta rezulta din lege, din acordul partilor, din
practicile statornicite intre acestea , din uzante sau din alte imprejurari.
'
6. Acceptarea lipsita de efecte:
a0 Acceptarea necorespun,atoare # art. 113" NCC # alin 1 # raspunsul destinatarului
nu constituie acceptarea atunci cand,
a -cuprinde modificari sau completari care nu corespund ofertei primite!
b- nu respecta forma ceruta anume de ofertant!
c- ajunge la ofertant dup ace oferta a devenit caduca.
$ alin ! raspunsul
destinatarului, exprimat potrivit alin ) , poate fi considerat, dupa imprejurari, ca o
contraoferta.
&0 Acceptarea tardiva #art. 113* NCC $ alin 1 # acceptarea tardiva produce efecte
numai daca autorul ofertei il instiinteaza de indata pe acceptant despre incheierea
contractului.
$ alin ! # acceptarea facuta in termen, dar
ajunsa la ofertant dupa expirarea termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce
efecte daca ofertantul nu il instiinteaza despre aceasta de indata.
%.3. Retragerea ofertei si acceptarii. Art. 1133 NCC oferta sau acceptarea poate fi
retrasa daca retragerea ajunge la destinatar anterior ori concomitant cu oferta sau, dupa caz,
cu acceptarea.
%.14. Comunicarea.
%.11. 5omentul si locul inc-eierii contractului.art. 11* NCC # alin 1 # contractul se
incheie in momentul si in locul in care acceptarea ajunge la ofertant, chiar daca aceasta nu ia
cunostinta de ea din motive care nu ii sunt imputabile.
$ alin ! # de asemenea,
contractul se considera incheiat in momentul in care destinatarul ofertei savarseste un act sau
un fapt concludent, fara a$l instiinta pe ofertant, daca, in temeiul ofertei, al practicilor
statornicite intre parti, al uzantelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face in
acest mod.
I;. Interpretarea contractului.
$ daca e clar nu e nimic de interpretat.
I. Reguli de interpretare generale. 1remise.
1. Dupa vointa concordant a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor # art.
1! NCC # alin 1 # contractele se ininterpreteaza dupa vointa concordant a partilor, iar nu
dupa sensul literal al termenilor.
$ alin ! #
la stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de
negocierile purtate de part, de practicile statornicite intre acestea si de comportamentul lor
ulterior incheierii contractului.
+
!. Interpretarea sistematica # art. 1!" NCC # clauzele se interpreteaza unele
prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului.
II. Reguli de interpretare special si su&sidiare gradul I: .numai daca cele generale nu sunt
suficiente0)
1. 1otrivit naturii si o&iectului contractului # art. 1!* NCC $ alin 1 clauzele
susceptibile de mai multe intelesuri se interpreteaza in sensul ce se potriveste cel mai bine
naturii si obiectului contractului.
$ alin ! clauzele
indoielnice se interpreteaza tinand seama, intre altele, de natura contractului, de
imprejurarile in care a fost incheiat, de interpretarea data anterior de parti, de sensul atribuit
in general clauzelor si expresiilor in domeniu si de uzante.
!. Interpretarea clau,elor in sensul in care ar produce efecte, iar nu in sensul in
care nu s$ar produce nici unul # art. 1!* NCC alin % # clauzele se interpreteaza in sensul in
care pot produce efecte, iar nu in acela in care nu ar putea produce niciunul.
%. Restrictivitate # art.1!* NCC alin ' contractul nu cuprinde decat lucrul
asupra caruia partile si$au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii folositi.
'. Interpretarea clau,elor e<emplificative si e<tensivitate.
III. Reguli su&sidiare gradul II
1. Regula in du&io pro reo.
!. 8<ceptia in du&io contra proferentem, pentru contractul de ade,iune.
='. Conditiile esentiale pentru validitatea contractelor.
1. 2i&ertatea formei.
$ art. 11"* NCC #( Contractul se >nc-eie prin simplul acord de voin?e al p@r?ilor, dac@ legea nu
impune o anumit@ formalitate pentru >nc-eierea sa vala&il@.A
$ art. 1!'4 NCC # Formele de exprimare a consimmntului
.10 ;oin?a de a contracta poate fi e<primat@ ver&al sau >n scris.

.!0 ;oin?a poate fi manifestat@ Bi printr$un comportament care, potrivit legii, conven?iei p@r?ilor,
practicilor statornicite >ntre acestea sau u,an?elor, nu las@ nicio >ndoial@ asupra inten?iei de a
produce efectele juridice corespun,@toare.9
$ art. 1!'1 NCC Forma scris
Cnscrisul care constat@ >nc-eierea contractului poate fi su& semn@tur@ privat@ sau autentic, avDnd
for?a pro&ant@ prev@,ut@ de lege.9
$ art. 1!'! NCC: Sanciune
(1)8ste lovit de nulitate a&solut@ contractul >nc-eiat >n lipsa formei pe care, >n c-ip ne>ndoielnic,
legea o cere pentru >nc-eierea sa vala&il@.
(2)Dac@ p@r?ile s$au >nvoit ca un contract s@ fie >nc-eiat >ntr$o anumit@ form@, pe care legea nu o
cere, contractul se socoteBte vala&il c-iar dac@ forma nu a fost respectat@.9
$art. 1!'% NCC:9odi!icarea contractului
Dac@ prin lege nu se prevede altfel, orice modificare a contractului este supus@ condi?iilor de
form@ cerute de lege pentru >nc-eierea sa.9
$ art. 1!'' NCC: Forma cerut pentru "nscrierea "n cartea !unciar
Cn afara altor ca,uri prev@,ute de lege, tre&uie s@ fie >nc-eiate prin >nscris autentic, su&
sanc?iunea nulit@?ii a&solute, conven?iile care str@mut@ sau constituie drepturi reale care urmea,@
a fi >nscrise >n cartea funciar@.9
$ 1!'+ NCC (Forma contractelor electronice
Contractele care se >nc-eie prin mijloace electronice sunt supuse condi?iilor de form@ prev@,ute
de legea special@.9
!. Conditiile de fond.
!.1. Capacitatea.
!.1.1. Notiune.
Capacitatea persoanei fi,ice . art. %' NCC$ art '* NCC0:
#art.$%: (&oiune
Capacitatea de folosin?@ este aptitudinea persoanei de a avea drepturi Bi o&liga?ii civile.
# art. $': (urata capacitii de !olosin
Capacitatea de folosin?@ >ncepe la naBterea persoanei Bi >ncetea,@ odat@ cu moartea acesteia.
#art. $): (repturile copilului conceput
Drepturile copilului sunt recunoscute de la concep?iune, >ns@ numai dac@ el se naBte viu.
Dispo,i?iile art. '1! referitoare la timpul legal al concep?iunii sunt aplica&ile.
Capacitatea de exerciiu
# art. $*: &oiune
Capacitatea de e<erci?iu este aptitudinea persoanei de a >nc-eia singur@ acte juridice civile.
# art. $+: ,nceputul capacitii de exerciiu
(1)Capacitatea de e<erci?iu deplin@ >ncepe la data cDnd persoana devine major@.
(2)1ersoana devine major@ la >mplinirea vDrstei de 1* ani.
# art. $-: Situaia minorului cstorit
(1)5inorul do&DndeBte, prin c@s@torie, capacitatea deplin@ de e<erci?iu.
(2)Cn ca,ul >n care c@s@toria este anulat@, minorul care a fost de &un@$credin?@ la >nc-eierea
c@s@toriei p@strea,@ capacitatea deplin@ de e<erci?iu.
# art. %.: Capacitatea de exerciiu anticipat
"
1entru motive temeinice, instan?a de tutel@ poate recunoaBte minorului care a >mplinit vDrsta de
1 ani capacitatea deplin@ de e<erci?iu. Cn acest scop, vor fi asculta?i Bi p@rin?ii sau tutorele
minorului, luDndu$se, cDnd este ca,ul, Bi avi,ul consiliului de familie.
# art. %1: Capacitatea de exerciiu restrns
(1)5inorul care a >mplinit vDrsta de 1' ani are capacitatea de e<erci?iu restrDns@.
(2)Actele juridice ale minorului cu capacitate de e<erci?iu restrDns@ se >nc-eie de c@tre acesta, cu
>ncuviin?area p@rin?ilor sau, dup@ ca,, a tutorelui, iar >n ca,urile prev@,ute de lege, Bi cu
autori,area instan?ei de tutel@. Cncuviin?area sau autori,area poate fi dat@, cel mai tDr,iu, >n
momentul >nc-eierii actului.
($)Cu toate acestea, minorul cu capacitate de e<erci?iu restrDns@ poate face singur acte de
conservare, acte de administrare care nu >l prejudicia,@, precum Bi acte de dispo,i?ie de mic@
valoare, cu caracter curent Bi care se e<ecut@ la data >nc-eierii lor.
# art. %2: /e0imul unor acte ale minorului
(1)5inorul poate s@ >nc-eie acte juridice privind munca, >ndeletnicirile artistice sau sportive ori
referitoare la profesia sa, cu >ncuviin?area p@rin?ilor sau a tutorelui, precum Bi cu respectarea
dispo,i?iilor legii speciale, dac@ este ca,ul.
(2)Cn acest ca,, minorul e<ercit@ singur drepturile Bi e<ecut@ tot astfel o&liga?iile i,vorDte din
aceste acte Bi poate dispune singur de veniturile do&Dndite.
# art. %$: 1ipsa capacitii de exerciiu
(1)Cn afara altor ca,uri prev@,ute de lege, nu au capacitate de e<erci?iu:
a)minorul care nu a >mplinit vDrsta de 1' ani)
2)inter,isul judec@toresc.
(2)1entru cei care nu au capacitate de e<erci?iu, actele juridice se >nc-eie, >n numele acestora, de
repre,entan?ii lor legali, >n condi?iile prev@,ute de lege. Dispo,i?iile art. '! alin. .10 sunt
aplica&ile >n mod corespun,@tor.
($)Cu toate acestea, persoana lipsit@ de capacitatea de e<erci?iu poate >nc-eia singur@ actele
anume prev@,ute de lege, actele de conservare, precum Bi actele de dispo,i?ie de mic@ valoare, cu
caracter curent Bi care se e<ecut@ la momentul >nc-eierii lor.
(%)Actele pe care minorul le poate >nc-eia singur pot fi f@cute Bi de repre,entantul s@u legal,
afar@ de ca,ul >n care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i$ar permite acest lucru.
# art. %%: Sanciune
(1)Actele f@cute de persoana lipsit@ de capacitate de e<erci?iu sau cu capacitate de e<erci?iu
restrDns@, altele decDt cele prev@,ute la art. '1 alin. .%0 Bi la art. '% alin. .%0, precum Bi actele
f@cute de tutore f@r@ autori,area instan?ei de tutel@, atunci cDnd aceast@ autori,are este cerut@ de
lege, sunt anula&ile, c-iar f@r@ dovedirea unui prejudiciu.
(2)Cel lipsit de capacitate de e<erci?iu sau cu capacitate de e<erci?iu restrDns@ poate invoca Bi
singur, >n ap@rare, anula&ilitatea actului pentru incapacitatea sa re,ultat@ din minoritate ori din
punerea su& interdic?ie judec@toreasc@.
# art. %': Frauda comis de incapa2il
Simpla declara?ie c@ este capa&il s@ contracte,e, f@cut@ de cel lipsit de capacitate de e<erci?iu sau
cu capacitate de e<erci?iu restrDns@, nu >nl@tur@ anula&ilitatea actului. Dac@ >ns@ a folosit
manopere dolosive, instan?a, la cererea p@r?ii induse >n eroare, poate men?ine contractul atunci
cDnd aprecia,@ c@ aceasta ar constitui o sanc?iune civil@ adecvat@.
# art. %): /e0imul nulitii
(1)1ersoanele capa&ile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus su& interdic?ie
judec@toreasc@ incapacitatea acestuia.
*
(2)Ac?iunea >n anulare poate fi e<ercitat@ de repre,entantul legal, de minorul care a >mplinit
vDrsta de 1' ani, precum Bi de ocrotitorul legal.
($)Atunci cDnd actul s$a >nc-eiat f@r@ autori,area instan?ei de tutel@, necesar@ potrivit legii,
aceasta va sesi,a procurorul >n vederea e<ercit@rii ac?iunii >n anulare.
# art. %*: 1imitele o2li0aiei de restituire
1ersoana lipsit@ de capacitate de e<erci?iu sau cu capacitate de e<erci?iu restrDns@ nu este o&ligat@
la restituire decDt >n limita folosului reali,at. Dispo,i?iile art. 1.%+$1.'3 se aplic@ >n mod
corespun,@tor.
# art. %+: Con!irmarea actului anula2il
5inorul devenit major poate confirma actul f@cut singur >n timpul minorit@?ii, atunci cDnd el
tre&uia s@ fie repre,entat sau asistat. Dup@ desc@rcarea tutorelui, el poate, de asemenea, s@
confirme actul f@cut de tutorele s@u f@r@ respectarea tuturor formalit@?ilor cerute pentru
>nc-eierea lui vala&il@. Cn timpul minorit@?ii, confirmarea actului anula&il se poate face numai >n
condi?iile art. 1.!% Bi 1.!'.9
Capacitatea persoanei juridice . art. !4+ NCC # art. !43 NCC0)
# art. 2.':( (ata do2ndirii capacitii de !olosin
(1)1ersoanele juridice care sunt supuse >nregistr@rii au capacitatea de a avea drepturi Bi o&liga?ii
de la data >nregistr@rii lor.
(2)Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi Bi o&liga?ii, dup@ ca,, potrivit art.
13', de la data actului de >nfiin?are, de la data autori,@rii constituirii lor sau de la data >ndeplinirii
oric@rei alte cerin?e prev@,ute de lege.
($)Cu toate acestea, persoanele juridice prev@,ute la alin. .10 pot, c-iar de la data actului de
>nfiin?are, s@ do&Dndeasc@ drepturi Bi s@ >Bi asume o&liga?ii, >ns@ numai >n m@sura necesar@ pentru
ca persoana juridic@ s@ ia fiin?@ >n mod vala&il.
(%)/ondatorii, asocia?ii, repre,entan?ii Bi orice alte persoane care au lucrat >n numele unei
persoane juridice >n curs de constituire r@spund nelimitat Bi solidar fa?@ de ter?i pentru actele
juridice >nc-eiate >n contul acesteia cu >nc@lcarea dispo,i?iilor alin. .%0, >n afar@ de ca,ul >n care
persoana juridic@ nou$creat@, dup@ ce a do&Dndit personalitate juridic@, le$a preluat asupra sa.
Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice >nc@ de la data >nc-eierii lor Bi
produc efecte depline.
# art. 2.): Coninutul capacitii de !olosin
(1)1ersoana juridic@ poate avea orice drepturi Bi o&liga?ii civile, afar@ de acelea care, prin natura
lor sau potrivit legii, nu pot apar?ine decDt persoanei fi,ice.
(2)1ersoanele juridice f@r@ scop lucrativ pot avea doar acele drepturi Bi o&liga?ii civile care sunt
necesare pentru reali,area scopului sta&ilit prin lege, actul de constituire sau statut.
($)Actul juridic >nc-eiat cu >nc@lcarea dispo,i?iilor alin. .10 Bi .!0 este lovit de nulitate a&solut@.
# art. 2.*: (es!3urarea activitilor autori4ate
(1)Cn ca,ul activit@?ilor care tre&uie autori,ate de organele competente, dreptul de a desf@Bura
asemenea activit@?i se naBte numai din momentul o&?inerii autori,a?iei respective, dac@ prin lege
nu se prevede altfel.
(2)Actele Bi opera?iunile s@vDrBite f@r@ autori,a?iile prev@,ute de lege sunt lovite de nulitate
a&solut@, iar persoanele care le$au f@cut r@spund nelimitat Bi solidar pentru toate prejudiciile
cau,ate, independent de aplicarea altor sanc?iuni prev@,ute de lege.
# art. 2.+: Capacitatea de a primi li2eraliti
3
1rin e<cep?ie de la prevederile art. !4+ alin. .%0 Bi dac@ prin lege nu se dispune altfel, orice
persoan@ juridic@ poate primi li&eralit@?i >n condi?iile dreptului comun, de la data actului de
>nfiin?are sau, >n ca,ul funda?iilor testamentare, din momentul desc-iderii moBtenirii testatorului,
c-iar Bi >n ca,ul >n care li&eralit@?ile nu sunt necesare pentru ca persoana juridic@ s@ ia fiin?@ >n
mod legal.
# art. 2.-: (ata do2ndirii capacitii de exerciiu
(1)1ersoana juridic@ >Bi e<ercit@ drepturile Bi >Bi >ndeplineBte o&liga?iile prin organele sale de
administrare, de la data constituirii lor.
(2)Au calitatea de organe de administrare, >n sensul alin. .10, persoanele fi,ice sau persoanele
juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate s@ ac?ione,e, >n raporturile
cu ter?ii, individual sau colectiv, >n numele Bi pe seama persoanei juridice.
($)Raporturile dintre persoana juridic@ Bi cei care alc@tuiesc organele sale de administrare sunt
supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dac@ nu s$a prev@,ut altfel prin lege, actul de
constituire sau statut.

!.!. Consimtamantul.
!.!.1. Notiune. Delimitare fata de vointa juridica.
!.!.!. Discernamantul # premisa a e<istentei consimtamantului. . art. 1!4+ NCC 0:
$ art.1!4+: (1ipsa discernmntului
(1)8ste anula&il contractul >nc-eiat de o persoan@ care, la momentul >nc-eierii acestuia, se afla,
fie Bi numai vremelnic, >ntr$o stare care o punea >n neputin?@ de a$Bi da seama de urm@rile faptei
sale.
(2)Contractul >nc-eiat de o persoan@ pus@ ulterior su& interdic?ie poate fi anulat dac@, la
momentul cDnd actul a fost f@cut, cau,ele punerii su& interdic?ie e<istau Bi erau >ndeo&Bte
cunoscute.
!.!.%. ;iciile de consimtamant. . 8numerare 0
2.2.$.1. 8rorea. . art. 1!4" # art. 1!1% NCC0:
# art. 12.*: 5roarea
(1)1artea care, la momentul >nc-eierii contractului, se afla >ntr$o eroare esen?ial@ poate cere
anularea acestuia, dac@ cealalt@ parte Btia sau, dup@ ca,, tre&uia s@ Btie c@ faptul asupra c@ruia a
purtat eroarea era esen?ial pentru >nc-eierea contractului.
(2)8roarea este esen?ial@:
1.cDnd poart@ asupra naturii sau o&iectului contractului)
2.cDnd poart@ asupra identit@?ii o&iectului presta?iei sau asupra unei calit@?i a acestuia ori asupra
unei alte >mprejur@ri considerate esen?iale de c@tre p@r?i >n a&sen?a c@reia contractul nu s$ar fi
>nc-eiat)
$.cDnd poart@ asupra identit@?ii persoanei sau asupra unei calit@?i a acesteia >n a&sen?a c@reia
contractul nu s$ar fi >nc-eiat.
($)8roarea de drept este esen?ial@ atunci cDnd priveBte o norm@ juridic@ determinant@, potrivit
voin?ei p@r?ilor, pentru >nc-eierea contractului.
(%)8roarea care priveBte simplele motive ale contractului nu este esen?ial@, cu e<cep?ia ca,ului >n
care prin voin?a p@r?ilor asemenea motive au fost considerate -ot@rDtoare.
$ art. 12.+: 5roarea nescu4a2il
(1)Contractul nu poate fi anulat dac@ faptul asupra c@ruia a purtat eroarea putea fi, dup@
>mprejur@ri, cunoscut cu diligen?e re,ona&ile.
(2)8roarea de drept nu poate fi invocat@ >n ca,ul dispo,i?iilor legale accesi&ile Bi previ,i&ile.
14
# art. 12.-: 5roarea asumat
Nu atrage anularea contractului eroarea care poart@ asupra unui element cu privire la care riscul
de eroare a fost asumat de cel care o invoc@ sau, dup@ >mprejur@ri, tre&uia s@ fie asumat de
acesta.
# art. 121.: 5roarea de calcul
Simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci numai rectificarea, afar@ de ca,ul >n
care, concreti,Dndu$se >ntr$o eroare asupra cantit@?ii, a fost esen?ial@ pentru >nc-eierea
contractului. 8roarea de calcul tre&uie corectat@ la cererea oric@reia dintre p@r?i.
# art. 1211: 5roarea de comunicare sau de transmitere
Dispo,i?iile privitoare la eroare se aplic@ >n mod corespun,@tor Bi atunci cDnd eroarea poart@
asupra declara?iei de voin?@ ori cDnd declara?ia a fost transmis@ ine<act prin intermediul unei alte
persoane sau prin mijloace de comunicare la distan?@.
# art. 1212: 6nvocarea erorii cu 2un#credin
$ 1artea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar e<igen?elor &unei$
credin?e.
# art. 121$: 7daptarea contractului
(1)Dac@ o parte este >ndrept@?it@ s@ invoce anula&ilitatea contractului pentru eroare, dar cealalt@
parte declar@ c@ doreBte s@ e<ecute ori e<ecut@ contractul aBa cum acesta fusese >n?eles de partea
>ndrept@?it@ s@ invoce anula&ilitatea, contractul se consider@ c@ a fost >nc-eiat aBa cum l$a >n?eles
aceast@ din urm@ parte.
(2)Cn acest ca,, dup@ ce a fost informat@ asupra felului >n care partea >ndrept@?it@ s@ invoce
anula&ilitatea a >n?eles contractul Bi >nainte ca aceasta s@ fi o&?inut anularea, cealalt@ parte
tre&uie, >n termen de cel mult % luni de la data cDnd a fost notificat@ ori de la data cDnd i s$a
comunicat cererea de c-emare >n judecat@, s@ declare c@ este de acord cu e<ecutarea sau s@
e<ecute f@r@ >ntDr,iere contractul, astfel cum a fost >n?eles de partea aflat@ >n eroare.
($)Dac@ declara?ia a fost f@cut@ Bi comunicat@ p@r?ii aflate >n eroare >n termenul prev@,ut la alin.
.!0 sau contractul a fost e<ecutat, dreptul de a o&?ine anularea este stins Bi notificarea prev@,ut@
la alin. .!0 este considerat@ lipsit@ de efecte.
!.!.%.!. Dolul . art. 1!1' # art. 1!1+ NCC 0 E art. 1!+" NCC # se completea,a cu
dispo,itiile de la (eroare9.
# art. 121%: (olul (1)Consim?@mDntul este viciat prin dol atunci cDnd partea s$a aflat >ntr$o
eroare provocat@ de manoperele frauduloase ale celeilalte p@r?i ori cDnd aceasta din urm@ a omis,
>n mod fraudulos, s@ >l informe,e pe contractant asupra unor >mprejur@ri pe care se cuvenea s@ i
le de,v@luie.
(2)1artea al c@rei consim?@mDnt a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, c-iar dac@
eroarea >n care s$a aflat nu a fost esen?ial@.
($)Contractul este anula&il Bi atunci cDnd dolul provine de la repre,entantul, prepusul ori gerantul
afacerilor celeilalte p@r?i.
(%)Dolul nu se presupune.
$ art. 121': (olul comis de un ter
(1)1artea care este victima dolului unui ter? nu poate cere anularea decDt dac@ cealalt@ parte a
cunoscut sau, dup@ ca,, ar fi tre&uit s@ cunoasc@ dolul la >nc-eierea contractului.
(2)Independent de anularea contractului, autorul dolului r@spunde pentru prejudiciile ce ar
re,ulta.
# art. 12'*: (aunele#interese. /educerea prestaiilor
11
Cn ca, de violen?@ sau dol, cel al c@rui consim?@mDnt este viciat are dreptul de a pretinde, >n afar@
de anulare, Bi daune$interese sau, dac@ prefer@ men?inerea contractului, de a solicita numai
reducerea presta?iei sale cu valoarea daunelor$interese la care ar fi >ndrept@?it.
!.!.%.%. ;iolenta . art. 1!1 # art. 1!!4 NCC0 E art. 1!+" NCC :
# art. 1!1. 8iolena
(1)1oate cere anularea contractului partea care a contractat su& imperiul unei temeri justificate
induse, f@r@ drept, de cealalt@ parte sau de un ter?.
(2)8<ist@ violen?@ cDnd temerea insuflat@ este de aBa natur@ >ncDt partea amenin?at@ putea s@
cread@, dup@ >mprejur@ri, c@, >n lipsa consim?@mDntului s@u, via?a, persoana, onoarea sau &unurile
sale ar fi e<puse unui pericol grav Bi iminent.
($);iolen?a poate atrage anularea contractului Bi atunci cDnd este >ndreptat@ >mpotriva unei
persoane apropiate, precum so?ul, so?ia, ascenden?ii ori descenden?ii p@r?ii al c@rei consim?@mDnt
a fost viciat.
(%)Cn toate ca,urile, e<isten?a violen?ei se aprecia,@ ?inDnd seama de vDrsta, starea social@,
s@n@tatea Bi caracterul celui asupra c@ruia s$a e<ercitat violen?a, precum Bi de orice alt@
>mprejurare ce a putut influen?a starea acestuia la momentul >nc-eierii contractului.
# art. 121*: 7meninarea cu exerciiul unui drept
Constituie violen?@ Bi temerea insuflat@ prin amenin?area cu e<erci?iul unui drept f@cut@ cu
scopul de a o&?ine avantaje injuste.
# art. 121+: Starea de necesitate
Contractul >nc-eiat de o parte aflat@ >n stare de necesitate nu poate fi anulat decDt dac@ cealalt@
parte a profitat de aceast@ >mprejurare.
# art. 121-: 9emerea revereniar
Simpla temere i,vorDt@ din respect, f@r@ s@ fi fost violen?@, nu atrage anularea contractului.
# art. 122.: 8iolena svr3it de un ter
(1);iolen?a atrage anularea contractului Bi atunci cDnd este e<ercitat@ de un ter?, >ns@ numai dac@
partea al c@rei consim?@mDnt nu a fost viciat cunoBtea sau, dup@ ca,, ar fi tre&uit s@ cunoasc@
violen?a s@vDrBit@ de c@tre ter?.
(2)Independent de anularea contractului, autorul violen?ei r@spunde pentru prejudiciile ce ar
re,ulta.
!.!.%.'. $ 2e,iunea. .art. 1!!1 # art. 1!!' NCC 0
# art. 1221: 1e4iunea
(1)8<ist@ le,iune atunci cDnd una dintre p@r?i, profitDnd de starea de nevoie, de lipsa de
e<perien?@ ori de lipsa de cunoBtin?e a celeilalte p@r?i, stipulea,@ >n favoarea sa ori a unei alte
persoane o presta?ie de o valoare considera&il mai mare, la data >nc-eierii contractului, decDt
valoarea propriei presta?ii.
(2)8<isten?a le,iunii se aprecia,@ Bi >n func?ie de natura Bi scopul contractului.
($)2e,iunea poate e<ista Bi atunci cDnd minorul >Bi asum@ o o&liga?ie e<cesiv@ prin raportare la
starea sa patrimonial@, la avantajele pe care le o&?ine din contract ori la ansam&lul
circumstan?elor.
# art. 1222: Sanciune
(1)1artea al c@rei consim?@mDnt a fost viciat prin le,iune poate cere, la alegerea sa, anularea
contractului sau reducerea o&liga?iilor sale cu valoarea daunelor$interese la care ar fi >ndrept@?it@.
1!
(2)Cu e<cep?ia ca,ului prev@,ut la art. 1.!!1 alin. .%0, ac?iunea >n anulare este admisi&il@ numai
dac@ le,iunea dep@BeBte jum@tate din valoarea pe care o avea, la momentul >nc-eierii
contractului, presta?ia promis@ sau e<ecutat@ de partea le,at@. Dispropor?ia tre&uie s@ su&,iste
pDn@ la data cererii de anulare.
($)Cn toate ca,urile, instan?a poate s@ men?in@ contractul dac@ cealalt@ parte ofer@, >n mod
ec-ita&il, o reducere a propriei crean?e sau, dup@ ca,, o majorare a propriei o&liga?ii. Dispo,i?iile
art. 1.!1% privitoare la adaptarea contractului se aplic@ >n mod corespun,@tor.
# art. 122$: 9ermenul de prescripie
(1)Dreptul la ac?iunea >n anulare sau >n reducerea o&liga?iilor pentru le,iune se prescrie >n termen
de un an de la data >nc-eierii contractului.
(2)Anula&ilitatea contractului nu poate s@ fie opus@ pe cale de e<cep?ie cDnd dreptul la ac?iune
este prescris.
# art. 122%: 6nadmisi2ilitatea le4iunii
Nu pot fi atacate pentru le,iune contractele aleatorii, tran,ac?ia, precum Bi alte contracte anume
prev@,ute de lege.
!.%. 7&iectul. .art. 1!!+ # art. 1!%' NCC 0
# art. 122': :2iectul contractului
(1)7&iectul contractului >l repre,int@ opera?iunea juridic@, precum vDn,area, loca?iunea,
>mprumutul Bi altele asemenea, convenit@ de p@r?i, astfel cum aceasta reiese din ansam&lul
drepturilor Bi o&liga?iilor contractuale.
(2)7&iectul contractului tre&uie s@ fie determinat Bi licit, su& sanc?iunea nulit@?ii a&solute.
($)7&iectul este ilicit atunci cDnd este pro-i&it de lege sau contravine ordinii pu&lice ori &unelor
moravuri.
# art. 122): :2iectul o2li0aiei
(1)7&iectul o&liga?iei este presta?ia la care se angajea,@ de&itorul.
(2)Su& sanc?iunea nulit@?ii a&solute, el tre&uie s@ fie determinat sau cel pu?in determina&il Bi licit.
$ art. 122*: 6mposi2ilitatea iniial a o2iectului o2li0aiei
Contractul este vala&il c-iar dac@, la momentul >nc-eierii sale, una dintre p@r?i se afl@ >n
imposi&ilitate de a$Bi e<ecuta o&liga?ia, afar@ de ca,ul >n care prin lege se prevede altfel.
# art. 122+: ;unurile viitoare
Cn lipsa unei prevederi legale contrare, contractele pot purta Bi asupra &unurilor viitoare.
# art. 122-: ;unurile care nu sunt "n circuitul civil
Numai &unurile care sunt >n circuitul civil pot face o&iectul unei presta?ii contractuale.
# art. 12$.: ;unurile care aparin altuia
Dac@ prin lege nu se prevede altfel, &unurile unui ter? pot face o&iectul unei presta?ii, de&itorul
fiind o&ligat s@ le procure Bi s@ le transmit@ creditorului sau, dup@ ca,, s@ o&?in@ acordul ter?ului.
Cn ca,ul nee<ecut@rii o&liga?iei, de&itorul r@spunde pentru prejudiciile cau,ate.
# art. 12$1: (eterminarea calitii o2iectului
Atunci cDnd nu poate fi sta&ilit@ potrivit contractului, calitatea presta?iei sau a o&iectului acesteia
tre&uie s@ fie re,ona&il@ sau, dup@ >mprejur@ri, cel pu?in de nivel mediu.
# art. 12$2: (eterminarea o2iectului de ctre un ter
(1)Atunci cDnd pre?ul sau orice alt element al contractului urmea,@ s@ fie determinat de un ter?,
acesta tre&uie s@ ac?ione,e >n mod corect, diligent Bi ec-idistant.
1%
(2)Dac@ ter?ul nu poate sau nu doreBte s@ ac?ione,e ori aprecierea sa este >n mod manifest
nere,ona&il@, instan?a, la cererea p@r?ii interesate, va sta&ili, dup@ ca,, pre?ul sau elementul
nedeterminat de c@tre p@r?i.
# art. 12$$: (eterminarea preului "ntre pro!esioni3ti
Dac@ un contract >nc-eiat >ntre profesioniBti nu sta&ileBte pre?ul Bi nici nu indic@ o modalitate
pentru a$l determina, se presupune c@ p@r?ile au avut >n vedere pre?ul practicat >n mod o&iBnuit >n
domeniul respectiv pentru aceleaBi presta?ii reali,ate >n condi?ii compara&ile sau, >n lipsa unui
asemenea pre?, un pre? re,ona&il.
# art. 12$%: /aportarea la un !actor de re!erin
Atunci cDnd, potrivit contractului, pre?ul se determin@ prin raportare la un factor de referin?@, iar
acest factor nu e<ist@, a >ncetat s@ mai e<iste ori nu mai este accesi&il, el se >nlocuieBte, >n
a&sen?a unei conven?ii contrare, cu factorul de referin?@ cel mai apropiat.
!.'. Cau,a. .art. 1!%+ # art. 1!%3 NCC 0
# art. 12$': &oiune
Cau,a este motivul care determin@ fiecare parte s@ >nc-eie contractul.
# art. 12$): Condiii
(1)Cau,a tre&uie s@ e<iste, s@ fie licit@ Bi moral@.
(2)Cau,a este ilicit@ cDnd este contrar@ legii Bi ordinii pu&lice.
($)Cau,a este imoral@ cDnd este contrar@ &unelor moravuri.
# art. 12$*: Frauda la le0e
Cau,a este ilicit@ Bi atunci cDnd contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme
legale imperative.
# art. 12$+: Sanciune
(1)2ipsa cau,ei atrage anula&ilitatea contractului, cu e<cep?ia ca,ului >n care contractul a fost
greBit calificat Bi poate produce alte efecte juridice.
(2)Cau,a ilicit@ sau imoral@ atrage nulitatea a&solut@ a contractului dac@ este comun@ ori, >n ca,
contrar, dac@ cealalt@ parte a cunoscut$o sau, dup@ >mprejur@ri, tre&uia s$o cunoasc@.
# art. 12$-: <ro2a cau4ei
(1)Contractul este vala&il c-iar atunci cDnd cau,a nu este e<pres prev@,ut@.
(2)8<isten?a unei cau,e vala&ile se pre,um@ pDn@ la pro&a contrar@.
=+. &ulitatea
1. Notiune. .art. 1!' alin. 1, alin ' NCC 0
# art. 12%): &ulitatea
(1)7rice contract >nc-eiat cu >nc@lcarea condi?iilor cerute de lege pentru >nc-eierea sa vala&il@
este supus nulit@?ii, dac@ prin lege nu se prevede o alt@ sanc?iune.
(%)1rin acordul p@r?ilor nu pot fi instituite Bi nici suprimate cau,e de nulitate. 7rice conven?ie sau
clau,@ contrar@ este considerat@ nescris@.
!.Clasificare.
!.1. Nulitatea a&soluta. Nulitatea relativa. . art. 1!' alin ! NCC 0
# art. 12%): &ulitatea
(2)Nulitatea poate fi a&solut@ sau relativ@.
!. !. Nulitate totala. Nulitate partiala. . art. 1!++, art. 1!+ NCC 0 # clau,ele nescrise)
1'
# art. 12'': &ulitatea parial
(1)Clau,ele contrare legii, ordinii pu&lice sau &unelor moravuri Bi care nu sunt considerate
nescrise atrag nulitatea contractului >n >ntregul s@u numai dac@ sunt, prin natura lor, esen?iale sau
dac@, >n lipsa acestora, contractul nu s$ar fi >nc-eiat.
(2)Cn ca,ul >n care contractul este men?inut >n parte, clau,ele nule sunt >nlocuite de drept cu
dispo,i?iile legale aplica&ile.
($)Dispo,i?iile alin. .!0 se aplic@ >n mod corespun,@tor Bi clau,elor care contravin unor dispo,i?ii
legale imperative Bi sunt considerate de lege nescrise.
# art. 12'): &ulitatea contractului plurilateral
Cn ca,ul contractelor cu mai multe p@r?i >n care presta?ia fiec@rei p@r?i este f@cut@ >n considerarea
unui scop comun, nulitatea contractului >n privin?a uneia dintre p@r?i nu atrage desfiin?area >n
>ntregime a contractului, afar@ de ca,ul >n care participarea acesteia este esen?ial@ pentru
e<isten?a contractului.
!. %.Nulitate judiciara. Nulitate voluntara. . art. 1!' alin % NCC 0 # ( Dac@ prin lege nu
se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatat@ sau declarat@ prin acordul p@r?ilor.9
2.% Nulitate e<presa. Nulitate virtuala. . art. 1!+% NCC 0.
# art. 12'$: &ulitatea virtual
Cn afara ca,urilor >n care legea prevede sanc?iunea nulit@?ii, contractul se desfiin?ea,@ Bi atunci
cDnd sanc?iunea nulit@?ii a&solute sau, dup@ ca,, relative tre&uie aplicat@ pentru ca scopul
dispo,i?iei legale >nc@lcate s@ fie atins.

%.Cau,e de nulitate.
$ Cau,e de nulitate a&soluta .art. 1!+4 NCC 0 = Cau4ele de nulitate a2solut
Contractul este lovit de nulitate a&solut@ >n ca,urile anume prev@,ute de lege, precum Bi atunci
cDnd re,ult@ ne>ndoielnic din lege c@ interesul ocrotit este unul general.9
$ Cau,e de nulitate relative . art. 1!+1 NCC 0 = Cau4ele de nulitate relativ
Contractul este anula&il cDnd au fost nesocotite dispo,i?iile legale privitoare la capacitatea de
e<erci?iu, cDnd consim?@mDntul uneia dintre p@r?i a fost viciat, precum Bi >n alte ca,uri anume
prev@,ute de lege.9

'.Regimul juridic.
$ Regimul juridic al nulitatii a&solute . art. 1!'", art. 1!'3 alin 1 NCC 0
# art. 12%*: &ulitatea a2solut
(1)8ste nul contractul >nc-eiat cu >nc@lcarea unei dispo,i?ii legale instituite pentru ocrotirea unui
interes general.
(2)Nulitatea a&solut@ poate fi invocat@ de orice persoan@ interesat@, pe cale de ac?iune sau de
e<cep?ie.
($)Instan?a este o&ligat@ s@ invoce din oficiu nulitatea a&solut@.
(%)Contractul lovit de nulitate a&solut@ nu este suscepti&il de confirmare decDt >n ca,urile
preva,ute de lege.
# art. 12%-: <rescripia
1+
(1)Dac@ prin lege nu se prevede altfel, nulitatea a&solut@ poate fi invocat@ oricDnd, fie pe cale de
ac?iune, fie pe cale de e<cep?ie.
$ Regimul juridic al nulitatii relative. .art. 1!'*, art. 1!'3 alin ! NCC 0
# art. 12%+: &ulitatea relativ
(1)Contractul >nc-eiat cu >nc@lcarea unei dispo,i?ii legale instituite pentru ocrotirea unui interes
particular este anula&il.
(2)Nulitatea relativ@ poate fi invocat@ numai de cel al c@rui interes este ocrotit prin dispo,i?ia
legal@ >nc@lcat@.
($)Nulitatea relativ@ nu poate fi invocat@ din oficiu de instan?a judec@toreasc@.
(%)Contractul anula&il este suscepti&il de confirmare.
# art. 12%-: <rescripia (2)Nulitatea relativ@ poate fi invocat@ pe cale de ac?iune numai >n
termenul de prescrip?ie sta&ilit de lege. Cu toate acestea, partea c@reia i se cere e<ecutarea
contractului poate opune oricDnd nulitatea relativ@ a contractului, c-iar Bi dup@ >mplinirea
termenului de prescrip?ie a dreptului la ac?iunea >n anulare.
$ Comparatie de regimuri juridice.
$ 8fecte.
<rincipiul retroactivitatii ( art. 12'% alin 1 &CC ) = Contractul lovit de nulitate a&solut@ sau
anulat este considerat a nu fi fost niciodat@ >nc-eiat.
<rincipiul restitutio in inte0rum ( art. 12'% alin $ &CC ) = (Cn ca,ul >n care contractul
este desfiin?at, fiecare parte tre&uie s@ restituie celeilalte, >n natur@ sau prin ec-ivalent, presta?iile
primite, potrivit prevederilor art. 1.%3$1.'", c-iar dac@ acestea au fost e<ecutate succesiv sau
au avut un caracter continuu.9
<rincipiul des!iintarii actelor su2secvente ( art. 12'% alin 2 &CC ) = (Desfiin?area
contractului atrage, >n condi?iile legii, Bi desfiin?area actelor su&secvente >nc-eiate >n &a,a lui.9
% 1rincipii care inlatura regula (Fuod nullum est nullum producit effectum9
<rincipiul conversiunii ( art. 12). &CC ):
010Un contract lovit de nulitate a&solut@ va produce totuBi efectele actului juridic pentru care sunt
>ndeplinite condi?iile de fond Bi de form@ prev@,ute de lege.
.!0Cu toate acestea, dispo,i?iile alin. .10 nu se aplic@ dac@ inten?ia de a e<clude aplicarea
conversiunii este stipulat@ >n contractul lovit de nulitate sau reiese, >n c-ip ne>ndoielnic, din
scopurile urm@rite de p@r?i la data >nc-eierii contractului.
5rror communis !acit >us. (<rincipiul erorii comune # art. 1* alin 2 &CC # (Cu toate acestea,
cDnd cineva, >mp@rt@Bind o credin?@ comun@ Bi invinci&il@, a considerat c@ o persoan@ are un
anumit drept sau o anumit@ calitate juridic@, instan?a judec@toreasc@, ?inDnd seama de
>mprejur@ri, va putea -ot@r> c@ actul >nc-eiat >n aceast@ stare va produce, fa?@ de cel aflat >n
eroare, aceleaBi efecte ca Bi cDnd ar fi vala&il, afar@ de ca,ul >n care desfiin?area lui nu i$ar cau,a
niciun prejudiciu.9
1
<rincipiul raspunderii delictuale a minorului. ( art. %' &CC ) # (Simpla declara?ie c@ este
capa&il s@ contracte,e, f@cut@ de cel lipsit de capacitate de e<erci?iu sau cu capacitate de e<erci?iu
restrDns@, nu >nl@tur@ anula&ilitatea actului. Dac@ >ns@ a folosit manopere dolosive, instan?a, la
cererea p@r?ii induse >n eroare, poate men?ine contractul atunci cDnd aprecia,@ c@ aceasta ar
constitui o sanc?iune civil@ adecvat@.9
=. 5!ectele contractului
I . Intre parti:

1. 1rincipiul fortei o&ligatorii . . 1acta sunt servanda. 0
$ art. 1!"4 alin 1 NCC)
.10Contractul vala&il >nc-eiat are putere de lege >ntre p@r?ile contractante.
$ art. 1!"! NCC # intinderea fortei o&ligatorii)
.10Contractul vala&il >nc-eiat o&lig@ nu numai la ceea ce este e<pres stipulat, dar Bi la toate
urm@rile pe care practicile statornicite >ntre p@r?i, u,an?ele, legea sau ec-itatea le dau
contractului, dup@ natura lui.
.!0Clau,ele o&iBnuite >ntr$un contract se su&>n?eleg, deBi nu sunt stipulate >n mod e<pres.
$ e<ceptii)
$ teoria imprevi,iunii # art. 1!"1 NCC.
.101@r?ile sunt ?inute s@ >Bi e<ecute o&liga?iile, c-iar dac@ e<ecutarea lor a devenit mai oneroas@,
fie datorit@ creBterii costurilor e<ecut@rii propriei o&liga?ii, fie datorit@ sc@derii valorii
contrapresta?iei.
(2)Cu toate acestea, dac@ e<ecutarea contractului a devenit e<cesiv de oneroas@ datorit@ unei
sc-im&@ri e<cep?ionale a >mprejur@rilor care ar face v@dit injust@ o&ligarea de&itorului la
e<ecutarea o&liga?iei, instan?a poate s@ dispun@:
a)adaptarea contractului, pentru a distri&ui >n mod ec-ita&il >ntre p@r?i pierderile Bi &eneficiile ce
re,ult@ din sc-im&area >mprejur@rilor)
2)>ncetarea contractului, la momentul Bi >n condi?iile pe care le sta&ileBte.
($)Dispo,i?iile alin. .!0 sunt aplica&ile numai dac@:
a)sc-im&area >mprejur@rilor a intervenit dup@ >nc-eierea contractului)
2)sc-im&area >mprejur@rilor, precum Bi >ntinderea acesteia nu au fost Bi nici nu puteau fi avute >n
vedere de c@tre de&itor, >n mod re,ona&il, >n momentul >nc-eierii contractului)
c)de&itorul nu Bi$a asumat riscul sc-im&@rii >mprejur@rilor Bi nici nu putea fi >n mod re,ona&il
considerat c@ Bi$ar fi asumat acest risc)
d)de&itorul a >ncercat, >ntr$un termen re,ona&il Bi cu &un@$credin?@, negocierea adapt@rii
re,ona&ile Bi ec-ita&ile a contractului.

1"
!. 1rincipiul irevoca&ilitatii.
$ art. 1!"4 alin ! NCC # (Contractul se modific@ sau >ncetea,@ numai prin acordul p@r?ilor ori din
cau,e autori,ate de lege.9
$ e<ceptii)

%. 8fecte specifice ale contractelor sinalagmatice care nuantea,a forta o&ligatore si
irevoca&ilitatea.
%. 1. 8<ceptia de nee<ecutare.
$ art. 1++ NCC:
(1)Atunci cDnd o&liga?iile n@scute dintr$un contract sinalagmatic sunt e<igi&ile, iar una dintre
p@r?i nu e<ecut@ sau nu ofer@ e<ecutarea o&liga?iei, cealalt@ parte poate, >ntr$o m@sur@
corespun,@toare, s@ refu,e e<ecutarea propriei o&liga?ii, afar@ de ca,ul >n care din lege, din
voin?a p@r?ilor sau din u,an?e re,ult@ c@ cealalt@ parte este o&ligat@ s@ e<ecute mai >ntDi.
(2)8<ecutarea nu poate fi refu,at@ dac@, potrivit >mprejur@rilor Bi ?inDnd seama de mica
>nsemn@tate a presta?iei nee<ecutate, acest refu, ar fi contrar &unei$credin?e.
%.!. Re,olutiune. Re,iliere.
$ art. 1+'3 # art. 1++' NCC)
#art.1'%- : (reptul la re4oluiune sau re4iliere
(1)Dac@ nu cere e<ecutarea silit@ a o&liga?iilor contractuale, creditorul are dreptul la re,olu?iunea
sau, dup@ ca,, re,ilierea contractului, precum Bi la daune$interese, dac@ i se cuvin.
(2)Re,olu?iunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci cDnd e<ecutarea sa
este divi,i&il@. De asemenea, >n ca,ul contractului plurilateral, ne>ndeplinirea de c@tre una dintre
p@r?i a o&liga?iei nu atrage re,olu?iunea contractului fa?@ de celelalte p@r?i, cu e<cep?ia ca,ului >n
care presta?ia nee<ecutat@ tre&uia, dup@ circumstan?e, s@ fie considerat@ esen?ial@.
($)Dac@ nu se prevede altfel, dispo,i?iile referitoare la re,olu?iune se aplic@ Bi >n ca,ul re,ilierii.
# art. 1''.: odul de operare
(1)Re,olu?iunea poate fi dispus@ de instan?@, la cerere, sau, dup@ ca,, poate fi declarat@ unilateral
de c@tre partea >ndrept@?it@.
(2)De asemenea, >n ca,urile anume prev@,ute de lege sau dac@ p@r?ile au convenit astfel,
re,olu?iunea poate opera de plin drept.
# art. 1''1: /educerea prestaiilor
(1)Creditorul nu are dreptul la re,olu?iune atunci cDnd nee<ecutarea este de mic@ >nsemn@tate. Cn
ca,ul contractelor cu e<ecutare succesiv@, creditorul are dreptul la re,iliere, c-iar dac@
nee<ecutarea este de mic@ >nsemn@tate, >ns@ are un caracter repetat. 7rice stipula?ie contrar@ este
considerat@ nescris@.
(2)8l are >ns@ dreptul la reducerea propor?ional@ a presta?iei sale dac@, dup@ >mprejur@ri, aceasta
este posi&il@.
($)Dac@ reducerea presta?iilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul decDt la daune$
interese.
# art. 1''2: /e4oluiunea unilateral
(1)Re,olu?iunea sau re,ilierea contractului poate avea loc prin notificarea scris@ a de&itorului
atunci cDnd p@r?ile au convenit astfel, cDnd de&itorul se afl@ de drept >n >ntDr,iere ori cDnd acesta
nu a e<ecutat o&liga?ia >n termenul fi<at prin punerea >n >ntDr,iere.
1*
(2)Declara?ia de re,olu?iune sau de re,iliere tre&uie f@cut@ >n termenul de prescrip?ie prev@,ut de
lege pentru ac?iunea corespun,@toare acestora.
($)Cn toate ca,urile, declara?ia de re,olu?iune sau de re,iliere se >nscrie >n cartea funciar@ ori,
dup@ ca,, >n alte registre pu&lice, pentru a fi opo,a&il@ ter?ilor.
(%)Declara?ia de re,olu?iune este irevoca&il@ de la data comunic@rii ei c@tre de&itor sau, dup@ ca,,
de la data e<pir@rii termenului prev@,ut la alin. .10.
# art. 1''$: <actul comisoriu
(1)1actul comisoriu produce efecte dac@ prevede, >n mod e<pres, o&liga?iile a c@ror nee<ecutare
atrage re,olu?iunea sau re,ilierea de drept a contractului.
(2)Cn ca,ul prev@,ut la alin. .10, re,olu?iunea sau re,ilierea este su&ordonat@ punerii >n >ntDr,iere
a de&itorului, afar@ de ca,ul >n care s$a convenit c@ ea va re,ulta din simplul fapt al nee<ecut@rii.
($)1unerea >n >ntDr,iere nu produce efecte decDt dac@ indic@ >n mod e<pres condi?iile >n care
pactul comisoriu operea,@.
# art. 1''%: 5!ectele re4oluiunii 3i ale re4ilierii
(1)Contractul desfiin?at prin re,olu?iune se consider@ c@ nu a fost niciodat@ >nc-eiat. Dac@ prin
lege nu se prevede altfel, fiecare parte este ?inut@, >n acest ca,, s@ restituie celeilalte p@r?i
presta?iile primite.
(2)Re,olu?iunea nu produce efecte asupra clau,elor referitoare la solu?ionarea diferendelor ori
asupra celor care sunt destinate s@ produc@ efecte c-iar >n ca, de re,olu?iune.
($)Contractul re,iliat >ncetea,@ doar pentru viitor.
%.%. Riscul contractului
$ art. 1!"', art 1++" NCC.
# art. 12%*: &ulitatea a2solut
(1)8ste nul contractul >nc-eiat cu >nc@lcarea unei dispo,i?ii legale instituite pentru ocrotirea unui
interes general.
(2)Nulitatea a&solut@ poate fi invocat@ de orice persoan@ interesat@, pe cale de ac?iune sau de
e<cep?ie.
($)Instan?a este o&ligat@ s@ invoce din oficiu nulitatea a&solut@.
(%)Contractul lovit de nulitate a&solut@ nu este suscepti&il de confirmare decDt >n ca,urile
prev@,ute de lege.
# art. 1''*: 6mposi2ilitatea de executare
(1)Atunci cDnd imposi&ilitatea de e<ecutare este total@ Bi definitiv@ Bi priveBte o o&liga?ie
contractual@ important@, contractul este desfiin?at de plin drept Bi f@r@ vreo notificare, c-iar din
momentul producerii evenimentului fortuit. Dispo,i?iile art. 1.!"' alin. .!0 sunt aplica&ile >n mod
corespun,@tor.
(2)Dac@ imposi&ilitatea de e<ecutare a o&liga?iei este temporar@, creditorul poate suspenda
e<ecutarea propriilor o&liga?ii ori poate o&?ine desfiin?area contractului. Cn acest din urm@ ca,,
regulile din materia re,olu?iunii sunt aplica&ile >n mod corespun,@tor.
II. /ata de terti:
'. 1rincipiul relativitatii
$ art. 1!*4, art. 1!*! NCC # regula generala)
# art. 12+.: /elativitatea e!ectelor contractului
13
Contractul produce efecte numai >ntre p@r?i, dac@ prin lege nu se prevede altfel.
# art. 12+2: 9ransmisiunea drepturilor 3i o2li0aiilor ctre succesori
(1)2a moartea unei p@r?i, drepturile Bi o&liga?iile contractuale ale acesteia se transmit
succesorilor s@i universali sau cu titlu universal, dac@ din lege, din stipula?ia p@r?ilor ori din
natura contractului nu re,ult@ contrariul.
(2)Drepturile, precum Bi, >n ca,urile prev@,ute de lege, o&liga?iile contractuale >n strDns@ leg@tur@
cu un &un se transmit, odat@ cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai p@r?ilor.
$ art. 1!*%, art 1!*' # art 1!** NCC # posi&ile e<ceptii.
# art. 12+$: 5!ecte
(1)Cel care se angajea,@ la a determina un ter? s@ >nc-eie sau s@ ratifice un act este ?inut s@ repare
prejudiciul cau,at dac@ ter?ul refu,@ s@ se o&lige sau, atunci cDnd s$a o&ligat Bi ca fideiusor, dac@
ter?ul nu e<ecut@ presta?ia promis@.
(2)Cu toate acestea, promitentul nu r@spunde dac@ asigur@ e<ecutarea o&liga?iei ter?ului, f@r@ a se
produce vreun prejudiciu creditorului.
($)Inten?ia promitentului de a se angaja personal nu se pre,um@, ci tre&uie s@ reias@ ne>ndoielnic
din contract sau din >mprejur@rile >n care acesta a fost >nc-eiat.
# art. 12+%: 5!ecte
(1)7ricine poate stipula >n numele s@u, >ns@ >n &eneficiul unui ter?.
(2)1rin efectul stipula?iei, &eneficiarul do&DndeBte dreptul de a cere direct promitentului
e<ecutarea presta?iei.
# art. 12+': Condiiile privind terul 2ene!iciar
6eneficiarul tre&uie s@ fie determinat sau, cel pu?in, determina&il la data >nc-eierii stipula?iei Bi
s@ e<iste >n momentul >n care promitentul tre&uie s@ >Bi e<ecute o&liga?ia. Cn ca, contrar,
stipula?ia profit@ stipulantului, f@r@ a agrava >ns@ sarcina promitentului.
# art. 12+): 7cceptarea stipulaiei
(1)Dac@ ter?ul &eneficiar nu accept@ stipula?ia, dreptul s@u se consider@ a nu fi e<istat niciodat@.
(2)Stipula?ia poate fi revocat@ cDt timp acceptarea &eneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la
promitent. Stipula?ia poate fi acceptat@ Bi dup@ decesul stipulantului sau al promitentului.
# art. 12+*: /evocarea stipulaiei
(1)Stipulantul este singurul >ndrept@?it s@ revoce stipula?ia, creditorii sau moBtenitorii s@i
neputDnd s@ o fac@. Stipulantul nu poate >ns@ revoca stipula?ia f@r@ acordul promitentului dac@
acesta din urm@ are interesul s@ o e<ecute.
(2)Revocarea stipula?iei produce efecte din momentul >n care ajunge la promitent. Dac@ nu a fost
desemnat un alt &eneficiar, revocarea profit@ stipulantului sau moBtenitorilor acestuia, f@r@ a
agrava >ns@ sarcina promitentului.
# art. 12++: i>loacele de aprare ale promitentului
1romitentul poate opune &eneficiarului numai ap@r@rile >ntemeiate pe contractul care cuprinde
stipula?ia.

+. 1rincipiul opo,a&ilitatii fata de terti
$ art. 1!*1 NCC # regula # (Contractul este opo,a&il ter?ilor, care nu pot aduce
atingere drepturilor Bi o&liga?iilor n@scute din contract. :er?ii se pot prevala de efectele
contractului, >ns@ f@r@ a avea dreptul de a cere e<ecutarea lui, cu e<cep?ia ca,urilor prev@,ute de
lege.9
!4
$ art. 1!*3 # art 1!3' NCC # e<ceptie # simulatia.
# art. 12+-: 5!ecte "ntre pri
(1)Contractul secret produce efecte numai >ntre p@r?i Bi, dac@ din natura contractului ori din
stipula?ia p@r?ilor nu re,ult@ contrariul, >ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal.
(2)Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici >ntre p@r?i dac@ nu >ndeplineBte
condi?iile de fond cerute de lege pentru >nc-eierea sa vala&il@.
# art. 12-.: 5!ecte !a de teri
(1)Contractul secret nu poate fi invocat de p@r?i, de c@tre succesorii lor universali, cu titlu
universal sau cu titlu particular Bi nici de c@tre creditorii >nstr@in@torului aparent >mpotriva
ter?ilor care, >ntemeindu$se cu &un@$credin?@ pe contractul pu&lic, au do&Dndit drepturi de la
ac-i,itorul aparent.
(2):er?ii pot invoca >mpotriva p@r?ilor e<isten?a contractului secret, atunci cDnd acesta le vat@m@
drepturile.
# art. 12-1: /aporturile cu creditorii
(1)8<isten?a contractului secret nu poate fi opus@ de p@r?i creditorilor do&Dnditorului aparent
care, cu &un@$credin?@, au notat >nceperea urm@ririi silite >n cartea funciar@ sau au o&?inut
sec-estru asupra &unurilor care au f@cut o&iectul simula?iei.
(2)Dac@ e<ist@ un conflict >ntre creditorii >nstr@in@torului aparent Bi creditorii do&Dnditorului
aparent, sunt prefera?i cei dintDi, >n ca,ul >n care crean?a lor este anterioar@ contractului secret.
$ art. 12-2: <ro2a simulaiei
Dovada simula?iei poate fi f@cut@ de ter?i sau de creditori cu orice mijloc de pro&@. 1@r?ile pot
dovedi Bi ele simula?ia cu orice mijloc de pro&@, atunci cDnd pretind c@ aceasta are caracter ilicit.
# art. 12-$: 7ctele unilaterale
Dispo,i?iile referitoare la simula?ie se aplic@ >n mod corespun,@tor Bi actelor juridice unilaterale
destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului Bi
destinatarul s@u.
# art. 12-%: 7ctele nepatrimoniale
Dispo,i?iile referitoare la simula?ie nu se aplic@ actelor juridice nepatrimoniale.
=". /epre4entarea in contracte.
1. I,voarele . :emeiurile 0 repre,entarii . art. 1!3+ NCC 0
7rt. 12-': 9emeiul repre4entrii
1uterea de a repre,enta poate re,ulta fie din lege, fie dintr$un act juridic ori dintr$o -ot@rDre
judec@toreasc@, dup@ ca,.
!. Alte aspecte. . art. 1!3 # art. 1%1' NCC 0. 12-): 5!ecte
Contractul >nc-eiat de repre,entant, >n limitele >mputernicirii, >n numele repre,entatului produce
efecte direct >ntre repre,entat Bi cealalt@ parte.
# art. 12-*: &eartarea calitii de repre4entant
(1)Contractul >nc-eiat de repre,entant >n limita puterilor conferite, atunci cDnd ter?ul contractant
nu cunoBtea Bi nici nu ar fi tre&uit s@ cunoasc@ faptul c@ repre,entantul ac?iona >n aceast@ calitate,
>i o&lig@ numai pe repre,entant Bi pe ter?, dac@ prin lege nu se prevede altfel.
!1
(2)Cu toate acestea, dac@ repre,entantul, atunci cDnd contractea,@ cu ter?ul >n limita puterilor
conferite, pe seama unei >ntreprinderi, pretinde c@ este titularul acesteia, ter?ul care descoper@
ulterior identitatea adev@ratului titular poate s@ e<ercite Bi >mpotriva acestuia din urm@ drepturile
pe care le are >mpotriva repre,entantului.
#art. 12-+: Capacitatea prilor
Cn ca,ul repre,ent@rii conven?ionale, atDt repre,entatul, cDt Bi repre,entantul tre&uie s@ ai&@
capacitatea de a >nc-eia actul pentru care repre,entarea a fost dat@.
# art. 12--: 8iciile de consimmnt
Contractul este anula&il atunci cDnd consim?@mDntul repre,entantului este viciat. Dac@ >ns@ viciul
de consim?@mDnt priveBte elemente sta&ilite de repre,entat, contractul este anula&il numai dac@
voin?a acestuia din urm@ a fost viciat@.
# art. 1$..: ;una#credin
(1)Afar@ de ca,ul >n care sunt relevante pentru elementele sta&ilite de repre,entat, &una sau
reaua$credin?@, cunoaBterea sau necunoaBterea unei anumite >mprejur@ri se aprecia,@ >n persoana
repre,entantului.
(2)Repre,entatul de rea$credin?@ nu poate invoca niciodat@ &una$credin?@ a repre,entantului.
# art. 1$.1: Forma "mputernicirii
Cmputernicirea nu produce efecte decDt dac@ este dat@ cu respectarea formelor cerute de lege
pentru >nc-eierea vala&il@ a contractului pe care repre,entantul urmea,@ s@ >l >nc-eie.
# art. 1$.2: ?usti!icarea puterii de a repre4enta
Contractantul poate >ntotdeauna cere repre,entantului s@ fac@ dovada puterilor >ncredin?ate de
repre,entat Bi, dac@ repre,entarea este cuprins@ >ntr$un >nscris, s@ >i remit@ o copie a >nscrisului,
semnat@ pentru conformitate.
# art. 1$.$: Con!lictul de interese
Contractul >nc-eiat de un repre,entant aflat >n conflict de interese cu repre,entatul poate fi anulat
la cererea repre,entatului, atunci cDnd conflictul era cunoscut sau tre&uia s@ fie cunoscut de
contractant la data >nc-eierii contractului.
# art. 1$.%: Contractul cu sine "nsu3i 3i du2la repre4entare
(1)Contractul >nc-eiat de repre,entant cu sine >nsuBi, >n nume propriu, este anula&il numai la
cererea repre,entatului, cu e<cep?ia ca,ului >n care repre,entantul a fost >mputernicit >n mod
e<pres >n acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat >n asemenea mod >ncDt s@
e<clud@ posi&ilitatea unui conflict de interese.
(2)Dispo,i?iile alin. .10 se aplic@ Bi >n ca,ul du&lei repre,ent@ri.
# art. 1$.': ,ncetarea "mputernicirii
1uterea de repre,entare >ncetea,@ prin renun?area de c@tre repre,entant la >mputernicire sau prin
revocarea acesteia de c@tre repre,entat.
# art. 1$.): odi!icarea 3i revocarea "mputernicirii
5odificarea Bi revocarea >mputernicirii tre&uie aduse la cunoBtin?a ter?ilor prin mijloace
corespun,@toare. Cn ca, contrar, acestea nu sunt opo,a&ile ter?ilor decDt dac@ se dovedeBte c@
aceBtia le cunoBteau ori puteau s@ le cunoasc@ >n momentul >nc-eierii contractului.
# art. 1$.*: 7lte cau4e de "ncetare a puterii de a repre4enta
(1)1uterea de a repre,enta >ncetea,@ prin decesul sau incapacitatea repre,entantului ori a
repre,entatului, dac@ din conven?ie ori din natura afacerii nu re,ult@ contrariul.
(2)Dac@ repre,entantul sau repre,entatul este persoan@ juridic@, puterea de a repre,enta >ncetea,@
la data la care persoana juridic@ >Bi >ncetea,@ e<isten?a.
!!
($)Cn ca,ul desc-iderii procedurii insolven?ei asupra repre,entantului sau repre,entatului, puterea
de a repre,enta >ncetea,@ >n condi?iile prev@,ute de lege.
(%)Cncetarea puterii de a repre,enta nu produce efecte >n privin?a ter?ilor care, >n momentul
>nc-eierii contractului, nu cunoBteau Bi nici nu tre&uiau s@ cunoasc@ aceast@ >mprejurare.
7rt. 1$.+: :2li0aiile repre4entantului la "ncetarea "mputernicirii
(1)2a >ncetarea puterilor >ncredin?ate, repre,entantul este o&ligat s@ restituie repre,entatului
>nscrisul care constat@ aceste puteri.
(2)Repre,entantul nu poate re?ine acest >nscris drept garan?ie a crean?elor sale asupra
repre,entatului, dar poate s@ cear@ o copie a >nscrisului, certificat@ de repre,entat, cu men?iunea
c@ puterea de repre,entare a >ncetat.
# art. 1$.-: 1ipsa sau dep3irea puterii de repre4entare
(1)Contractul >nc-eiat de persoana care ac?ionea,@ >n calitate de repre,entant, >ns@ f@r@ a avea
>mputernicire sau cu dep@Birea puterilor conferite, nu produce efecte >ntre repre,entat Bi ter?.
(2)Dac@ >ns@, prin comportamentul s@u, repre,entatul l$a determinat pe ter?ul contractant s@
cread@ >n mod re,ona&il c@ repre,entantul are puterea de a$l repre,enta Bi c@ ac?ionea,@ >n limita
puterilor conferite, repre,entatul nu se poate prevala fa?@ de ter?ul contractant de lipsa puterii de a
repre,enta.
# art. 1$1.: /spunderea repre4entantului
Cel care >nc-eie un contract >n calitate de repre,entant, neavDnd >mputernicire ori dep@Bind
limitele puterilor care i$au fost >ncredin?ate, r@spunde pentru prejudiciile cau,ate ter?ului
contractant care s$a >ncre,ut, cu &un@$credin?@, >n >nc-eierea vala&il@ a contractului.
# art. 1$11: /ati!icarea
(1)Cn ca,urile prev@,ute la art. 1.%43, cel >n numele c@ruia s$a >nc-eiat contractul poate s@ >l
ratifice, respectDnd formele cerute de lege pentru >nc-eierea sa vala&il@.
(2):er?ul contractant poate, printr$o notificare, s@ acorde un termen re,ona&il pentru ratificare,
dup@ a c@rui >mplinire contractul nu mai poate fi ratificat.
# art. 1$12: 5!ectele rati!icrii
Ratificarea are efect retroactiv, f@r@ a afecta >ns@ drepturile do&Dndite de ter?i >ntre timp.
# art. 1$1$: 9ransmisiunea !acultii de a rati!ica
/acultatea de a ratifica se transmite moBtenitorilor.
# art. 1$1%: (es!iinarea contractului "naintea rati!icrii
:er?ul contractant Bi cel care a >nc-eiat contractul >n calitate de repre,entant pot conveni
desfiin?area contractului cDt timp acesta nu a fost ratificat.
=*. Cesiunea contractului
$ diferente fata de cesiunea contractului)
$ art. 1%1+ # art. 1%!% NCC.
$ art. 1$1': &oiune
(1)7 parte poate s@ >Bi su&stituie un ter? >n raporturile n@scute dintr$un contract numai dac@
presta?iile nu au fost >nc@ integral e<ecutate, iar cealalt@ parte consimte la aceasta.
(2)Sunt e<ceptate ca,urile anume prev@,ute de lege.
# art. 1$1): Forma cesiunii
!%
Cesiunea contractului Bi acceptarea acesteia de c@tre contractantul cedat tre&uie >nc-eiate >n
forma cerut@ de lege pentru validitatea contractului cedat.
# art. 1$1*: omentul cesiunii
(1)Dac@ o parte a consim?it >n mod anticipat ca partea cealalt@ s@ >Bi poat@ su&stitui un ter? >n
raporturile n@scute din contract, cesiunea produce efecte fa?@ de acea parte din momentul >n care
su&stituirea >i este notificat@ ori, dup@ ca,, din momentul >n care o accept@.
(2)Cn ca,ul >n care toate elementele contractului re,ult@ dintr$un >nscris >n care este cuprins@
clau,a Gla ordinG sau o alt@ men?iune ec-ivalent@, dac@ prin lege nu se prevede altfel, girarea
>nscrisului produce efectul su&stituirii giratarului >n toate drepturile Bi o&liga?iile girantului.
($)Dispo,i?iile >n materie de carte funciar@, precum Bi dispo,i?iile referitoare la transferul ori
pu&licitatea anumitor categorii de &unuri mo&ile r@mDn aplica&ile.
# art. 1$1+: 1i2erarea cedentului
(1)Cedentul este li&erat de o&liga?iile sale fa?@ de contractantul cedat din momentul >n care
su&stituirea >Bi produce efectele fa?@ de acesta.
(2)Cn ca,ul >n care a declarat c@ nu >l li&erea,@ pe cedent, contractantul cedat se poate >ndrepta
>mpotriva acestuia atunci cDnd cesionarul nu >Bi e<ecut@ o&liga?iile. Cn acest ca,, contractantul
cedat tre&uie, su& sanc?iunea pierderii dreptului de regres >mpotriva cedentului, s@ >i notifice
nee<ecutarea o&liga?iilor de c@tre cesionar, >n termen de 1+ ,ile de la data nee<ecut@rii sau, dup@
ca,, de la data la care a cunoscut faptul nee<ecut@rii.
# art. 1$1-: 5xcepiile contractantului cedat
Contractantul cedat poate opune cesionarului toate e<cep?iile ce re,ult@ din contract.
Contractantul cedat nu poate invoca >ns@ fa?@ de cesionar vicii de consim?@mDnt, precum Bi orice
ap@r@ri sau e<cep?ii n@scute din raporturile sale cu cedentul decDt dac@ Bi$a re,ervat acest drept
atunci cDnd a consim?it la su&stituire.
# art. 1$2.: :2li0aia de 0aranie
(1)Cedentul garantea,@ validitatea contractului.
(2)Atunci cDnd cedentul garantea,@ e<ecutarea contractului, acesta va fi ?inut ca un fideiusor
pentru o&liga?iile contractantului cedat.
# art. 1$21: Cau4ele de "ncetare
Contractul >ncetea,@, >n condi?iile legii, prin e<ecutare, acordul de voin?@ al p@r?ilor, denun?are
unilateral@, e<pirarea termenului, >ndeplinirea sau, dup@ ca,, ne>ndeplinirea condi?iei,
imposi&ilitate fortuit@ de e<ecutare, precum Bi din orice alte cau,e prev@,ute de lege.
# art. 1$22: 5!ectele "ncetrii
2a >ncetarea contractului p@r?ile sunt li&erate de o&liga?iile asumate. 8le pot fi >ns@ ?inute la
repararea prejudiciilor cau,ate Bi, dup@ ca,, la restituirea, >n natur@ sau prin ec-ivalent, a
presta?iilor primite >n urma >nc-eierii contractului.
# art. 1$2$: /estituirea prestaiilor
Restituirea presta?iilor primite se face potrivit dispo,i?iilor art. 1.%+$1.'3.
=3. 6ncetarea contractului.
$ art. 1%!1 # art. 1%!% NCC .v,. mai sus0
=14. 5xecutarea. &eexecutarea o2li0atiilor.
!'
1. Notiunea de e<ecutare .nee<ecutare0.
!. 8<ecutarea silita a o&ligatiilor. Aspecte generale.
$ art. 1+1 # art. 1+!4 NCC.
# art. 1'1): (repturile creditorului
(1)Creditorul are dreptul la >ndeplinirea integral@, e<act@ Bi la timp a o&liga?iei.
(2)Atunci cDnd, f@r@ justificare, de&itorul nu >Bi e<ecut@ o&liga?ia Bi se afl@ >n >ntDr,iere,
creditorul poate, la alegerea sa Bi f@r@ a pierde dreptul la daune$interese, dac@ i se cuvin:
1.s@ cear@ sau, dup@ ca,, s@ treac@ la e<ecutarea silit@ a o&liga?iei)
2.s@ o&?in@, dac@ o&liga?ia este contractual@, re,olu?iunea sau re,ilierea contractului ori, dup@
ca,, reducerea propriei o&liga?ii corelative)
$.s@ foloseasc@, atunci cDnd este ca,ul, orice alt mijloc prev@,ut de lege pentru reali,area
dreptului s@u.
# art. 1'1*: &eexecutarea imputa2il creditorului
7 parte nu poate invoca nee<ecutarea o&liga?iilor celeilalte p@r?i >n m@sura >n care nee<ecutarea
este cau,at@ de propria sa ac?iune sau omisiune.
# art. 1'1+: /spunderea de2itorului
(1)Dac@ prin lege nu se dispune altfel, de&itorul r@spunde personal de >ndeplinirea o&liga?iilor
sale.
(2)R@spunderea de&itorului poate fi limitat@ numai >n ca,urile Bi condi?iile prev@,ute de lege.
# art. 1'1-: /spunderea pentru !apta terilor
Dac@ p@r?ile nu convin altfel, de&itorul r@spunde pentru prejudiciile cau,ate din culpa persoanei
de care se foloseBte pentru e<ecutarea o&liga?iilor contractuale.
# art. 1'2.: /spunderea terilor
Creditorul poate urm@ri Bi &unurile care apar?in ter?ilor, dac@ acestea sunt afectate pentru plata
datoriilor de&itorului ori au f@cut o&iectul unor acte juridice care au fost revocate ca fiind
>nc-eiate >n frauda creditorului.
%. 1unerea in intar,iere a de&itorului . art. 1+!1 # art 1+! NCC 0
# art. 1'21: oduri
1unerea >n >ntDr,iere a de&itorului poate opera de drept sau la cererea creditorului.
# art. 1'22: <unerea "n "ntr4iere de ctre creditor
(1)De&itorul poate fi pus >n >ntDr,iere fie printr$o notificare scris@ prin care creditorul >i solicit@
e<ecutarea o&liga?iei, fie prin cererea de c-emare >n judecat@.
(2)Dac@ prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea se comunic@ de&itorului prin
e<ecutor judec@toresc sau prin orice alt mijloc care asigur@ dovada comunic@rii.
($)1rin notificare tre&uie s@ se acorde de&itorului un termen de e<ecutare, ?inDnd seama de natura
o&liga?iei Bi de >mprejur@ri. Dac@ prin notificare nu se acord@ un asemenea termen, de&itorul
poate s@ e<ecute o&liga?ia >ntr$un termen re,ona&il, calculat din ,iua comunic@rii notific@rii.
(%)1Dn@ la e<pirarea termenului prev@,ut la alin. .%0, creditorul poate suspenda e<ecutarea
propriei o&liga?ii, poate cere daune$interese, >ns@ nu poate e<ercita celelalte drepturi prev@,ute la
art. 1.+1, dac@ prin lege nu se prevede altfel. Creditorul poate e<ercita aceste drepturi dac@
de&itorul >l informea,@ c@ nu va e<ecuta o&liga?iile >n termenul sta&ilit sau dac@, la e<pirarea
termenului, o&liga?ia nu a fost e<ecutat@.
!+
(')Cererea de c-emare >n judecat@ formulat@ de creditor, f@r@ ca anterior de&itorul s@ fi fost pus
>n >ntDr,iere, confer@ de&itorului dreptul de a e<ecuta o&liga?ia >ntr$un termen re,ona&il, calculat
de la data cDnd cererea i$a fost comunicat@. Dac@ o&liga?ia este e<ecutat@ >n acest termen,
c-eltuielile de judecat@ r@mDn >n sarcina creditorului.
# art. 1'2$: ,ntr4ierea de drept "n executarea o2li0aiei
(1)De&itorul se afl@ de drept >n >ntDr,iere atunci cDnd s$a stipulat c@ simpla >mplinire a
termenului sta&ilit pentru e<ecutare produce un asemenea efect.
(2)De asemenea, de&itorul se afl@ de drept >n >ntDr,iere >n ca,urile anume prev@,ute de lege,
precum Bi atunci cDnd:
a)o&liga?ia nu putea fi e<ecutat@ >n mod util decDt >ntr$un anumit timp, pe care de&itorul l$a l@sat
s@ treac@, sau cDnd nu a e<ecutat$o imediat, deBi e<ista urgen?@)
2)prin fapta sa, de&itorul a f@cut imposi&il@ e<ecutarea >n natur@ a o&liga?iei sau cDnd a >nc@lcat o
o&liga?ie de a nu face)
c)de&itorul Bi$a manifestat >n mod ne>ndoielnic fa?@ de creditor inten?ia de a nu e<ecuta o&liga?ia
sau cDnd, fiind vor&a de o o&liga?ie cu e<ecutare succesiv@, refu,@ ori neglijea,@ s@ >Bi e<ecute
o&liga?ia >n mod repetat)
d)nu a fost e<ecutat@ o&liga?ia de a pl@ti o sum@ de &ani, asumat@ >n e<erci?iul activit@?ii unei
>ntreprinderi)
e)o&liga?ia se naBte din s@vDrBirea unei fapte ilicite e<tracontractuale.
($)Cn ca,urile prev@,ute la alin. .10 Bi .!0, dac@ o&liga?ia devine scadent@ dup@ decesul
de&itorului, moBtenitorii acestuia nu sunt >n >ntDr,iere decDt dup@ trecerea a 1+ ,ile de la data la
care creditorul i$a notificat sau, dup@ ca,, de la data notific@rii curatorului desemnat >n condi?iile
art. 1.1%.
(%)Ca,urile >n care de&itorul se afl@ de drept >n >ntDr,iere tre&uie dovedite de creditor. 7rice
declara?ie sau stipula?ie contrar@ se consider@ nescris@.
# art. 1'2%: :!erta de executare
De&itorul nu este >n >ntDr,iere dac@ a oferit, cDnd se cuvenea, presta?ia datorat@, c-iar f@r@ a
respecta formalit@?ile prev@,ute la art. 1.+14$1.+1+, >ns@ creditorul a refu,at, f@r@ temei legitim,
s@ o primeasc@.
# art. 1'2': 5!ectele "ntr4ierii de2itorului
De&itorul r@spunde, de la data la care se afl@ >n >ntDr,iere, pentru orice pierdere cau,at@ de un ca,
fortuit, cu e<cep?ia situa?iei >n care ca,ul fortuit >l li&erea,@ pe de&itor de >ns@Bi e<ecutarea
o&liga?iei.
# art. 1'2): Ca4ul o2li0aiilor solidare
(1)Notificarea prin care creditorul >l pune >n >ntDr,iere pe unul dintre code&itorii solidari produce
efecte Bi >n privin?a celorlal?i.
(2)Notificarea f@cut@ de unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel, efecte Bi >n privin?a
celorlal?i creditori.
'. 8<ecutarea silita in natura.
$ art. 1+!" # art. 1+!3 NCC
# art. 1'2*: (reptul la executarea "n natur
(1)Creditorul poate cere >ntotdeauna ca de&itorul s@ fie constrDns s@ e<ecute o&liga?ia >n natur@,
cu e<cep?ia ca,ului >n care o asemenea e<ecutare este imposi&il@.
!
(2)Dreptul la e<ecutare >n natur@ cuprinde, dac@ este ca,ul, dreptul la repararea sau >nlocuirea
&unului, precum Bi orice alt mijloc pentru a remedia o e<ecutare defectuoas@.
# art. 1'2+: 5xecutarea o2li0aiei de a !ace
(1)Cn ca,ul nee<ecut@rii unei o&liga?ii de a face, creditorul poate, pe c-eltuiala de&itorului, s@
e<ecute el >nsuBi ori s@ fac@ s@ fie e<ecutat@ o&liga?ia.
(2)Cu e<cep?ia ca,ului >n care de&itorul este de drept >n >ntDr,iere, creditorul poate s@ e<ercite
acest drept numai dac@ >l >nBtiin?ea,@ pe de&itor fie odat@ cu punerea >n >ntDr,iere, fie ulterior
acesteia.
# art. 1'2-: 5xecutarea o2li0aiei de a nu !ace
Cn ca,ul nee<ecut@rii o&liga?iei de a nu face, creditorul poate cere instan?ei >ncuviin?area s@
>nl@ture ori s@ ridice ceea ce de&itorul a f@cut cu >nc@lcarea o&liga?iei, pe c-eltuiala de&itorului,
>n limita sta&ilit@ prin -ot@rDre judec@toreasc@.
+. Raspunderea contractuala. 8<ecutarea prin ec-ivalent.
$ dispo,itii generale # art. 1+%4 NCC)
# art. 1'$.: (reptul la daune#interese
Creditorul are dreptul la daune$interese pentru repararea prejudiciului pe care de&itorul i l$a
cau,at Bi care este consecin?a direct@ Bi necesar@ a nee<ecut@rii f@r@ justificare sau, dup@ ca,,
culpa&ile a o&liga?iei.
$ conditiile raspunderii :
H fa,a ilicita .nee<ecutare, e<ecutare necorespun,atoare0
H prejudiciul . art. 1+%1 # art. 1+%" NCC 0
# art. 1'$1: /epararea inte0ral
(1)Creditorul are dreptul la repararea integral@ a prejudiciului pe care l$a suferit din faptul
nee<ecut@rii.
(2)1rejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferit@ de creditor Bi &eneficiul de care acesta este
lipsit. 2a sta&ilirea >ntinderii prejudiciului se ?ine seama Bi de c-eltuielile pe care creditorul le$a
f@cut, >ntr$o limit@ re,ona&il@, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.
($)Creditorul are dreptul Bi la repararea prejudiciului nepatrimonial.
# art. 1'$2: Caracterul cert al pre>udiciului
(1)2a sta&ilirea daunelor$interese se ?ine seama de prejudiciile viitoare, atunci cDnd acestea sunt
certe.
(2)1rejudiciul ce ar fi cau,at prin pierderea unei Banse de a o&?ine un avantaj poate fi reparat
propor?ional cu pro&a&ilitatea o&?inerii avantajului, ?inDnd cont de >mprejur@ri Bi de situa?ia
concret@ a creditorului.
($)1rejudiciul al c@rui cuantum nu poate fi sta&ilit cu certitudine se determin@ de instan?a de
judecat@.
# art. 1'$$: <revi4i2ilitatea pre>udiciului
De&itorul r@spunde numai pentru prejudiciile pe care le$a prev@,ut sau pe care putea s@ le
prevad@ ca urmare a nee<ecut@rii la momentul >nc-eierii contractului, afar@ de ca,ul >n care
nee<ecutarea este inten?ionat@ ori se datorea,@ culpei grave a acestuia. C-iar Bi >n acest din urm@
ca,, daunele$interese nu cuprind decDt ceea ce este consecin?a direct@ Bi necesar@ a nee<ecut@rii
o&liga?iei.
# art. 1'$%: <re>udiciul imputa2il creditorului
!"
(1)Dac@, prin ac?iunea sau omisiunea sa culpa&il@, creditorul a contri&uit la producerea
prejudiciului, desp@gu&irile datorate de de&itor se vor diminua >n mod corespun,@tor. Aceast@
dispo,i?ie se aplic@ Bi atunci cDnd prejudiciul este cau,at >n parte de un eveniment al c@rui risc a
fost asumat de creditor.
(2)De&itorul nu datorea,@ desp@gu&iri pentru prejudiciile pe care creditorul le$ar fi putut evita cu
o minim@ diligent@.
# art. 1'$': (aunele moratorii "n ca4ul o2li0aiilor 2ne3ti
(1)Cn ca,ul >n care o sum@ de &ani nu este pl@tit@ la scaden?@, creditorul are dreptul la daune
moratorii, de la scaden?@ pDn@ >n momentul pl@?ii, >n cuantumul convenit de p@r?i sau, >n lips@, >n
cel prev@,ut de lege, f@r@ a tre&ui s@ dovedeasc@ vreun prejudiciu. Cn acest ca,, de&itorul nu are
dreptul s@ fac@ dovada c@ prejudiciul suferit de creditor ca urmare a >ntDr,ierii pl@?ii ar fi mai
mic.
(2)Dac@, >nainte de scaden?@, de&itorul datora do&Dn,i mai mari decDt do&Dnda legal@, daunele
moratorii sunt datorate la nivelul aplica&il >nainte de scaden?@.
($)Dac@ nu sunt datorate do&Dn,i moratorii mai mari decDt do&Dnda legal@, creditorul are dreptul,
>n afara do&Dn,ii legale, la daune$interese pentru repararea integral@ a prejudiciului suferit.
# art. 1'$): (aunele moratorii "n ca4ul o2li0aiilor de a !ace
Cn ca,ul altor o&liga?ii decDt cele avDnd ca o&iect plata unei sume de &ani, e<ecutarea cu
>ntDr,iere d@ >ntotdeauna dreptul la daune$interese egale cu do&Dnda legal@, calculat@ de la data la
care de&itorul este >n >ntDr,iere asupra ec-ivalentului >n &ani al o&liga?iei, cu e<cep?ia ca,ului >n
care s$a stipulat o clau,@ penal@ ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cau,at de
>ntDr,ierea >n e<ecutarea o&liga?iei.
# art. 1'$*: (ovada pre>udiciului
Dovada nee<ecut@rii o&liga?iei nu >l scuteBte pe creditor de pro&a prejudiciului, cu e<cep?ia
ca,ului >n care prin lege sau prin conven?ia p@r?ilor se prevede altfel.
H legatura de cau,alitate)
H vinovatia . art. 1+'" , art. 1+'* NCC 0
# art. 1'%*: 8inovia de2itorului
De&itorul este ?inut s@ repare prejudiciul cau,at cu inten?ie sau din culp@.
# art. 1'%+: <re4umia de culp
Culpa de&itorului unei o&liga?ii contractuale se pre,um@ prin simplul fapt al nee<ecut@rii.
$ evaluarea conventionala anticipate a prejudiciului.
H clau,a penala .art. 1+%* # art. 1+'% NCC 0
# art. 1'$+: Clau4a penal
(1)Clau,a penal@ este aceea prin care p@r?ile stipulea,@ c@ de&itorul se o&lig@ la o anumit@
presta?ie >n ca,ul nee<ecut@rii o&liga?iei principale.
(2)Cn ca, de nee<ecutare, creditorul poate cere fie e<ecutarea silit@ >n natur@ a o&liga?iei
principale, fie clau,a penal@.
($)De&itorul nu se poate li&era oferind desp@gu&irea convenit@.
(%)Creditorul poate cere e<ecutarea clau,ei penale f@r@ a fi ?inut s@ dovedeasc@ vreun prejudiciu.
(')Dispo,i?iile privitoare la clau,a penal@ sunt aplica&ile conven?iei prin care creditorul este
>ndrept@?it ca, >n ca,ul re,olu?iunii sau re,ilierii contractului din culpa de&itorului, s@ p@stre,e
plata par?ial@ f@cut@ de acesta din urm@. Sunt e<ceptate dispo,i?iile privitoare la arvun@.
# art. 1'$-: Cumulul penalitii cu executarea "n natur
!*
Creditorul nu poate cere atDt e<ecutarea >n natur@ a o&liga?iei principale, cDt Bi plata penalit@?ii,
afar@ de ca,ul >n care penalitatea a fost stipulat@ pentru nee<ecutarea o&liga?iilor la timp sau >n
locul sta&ilit. Cn acest din urm@ ca,, creditorul poate cere atDt e<ecutarea o&liga?iei principale, cDt
Bi a penalit@?ii, dac@ nu renun?@ la acest drept sau dac@ nu accept@, f@r@ re,erve, e<ecutarea
o&liga?iei.
# art. 1'%.: &ulitatea clau4ei penale
(1)Nulitatea o&liga?iei principale o atrage pe aceea a clau,ei penale. Nulitatea clau,ei penale nu
o atrage pe aceea a o&liga?iei principale.
(2)1enalitatea nu poate fi cerut@ atunci cDnd e<ecutarea o&liga?iei a devenit imposi&il@ din cau,e
neimputa&ile de&itorului.
# art. 1'%1: /educerea cuantumului penalitii
(1)Instan?a nu poate reduce penalitatea decDt atunci cDnd:
a)o&liga?ia principal@ a fost e<ecutat@ >n parte Bi aceast@ e<ecutare a profitat creditorului)
2)penalitatea este v@dit e<cesiv@ fa?@ de prejudiciul ce putea fi prev@,ut de p@r?i la >nc-eierea
contractului.
(2)Cn ca,ul prev@,ut la alin. .10 lit. &0, penalitatea astfel redus@ tre&uie >ns@ s@ r@mDn@ superioar@
o&liga?iei principale.
($)7rice stipula?ie contrar@ se consider@ nescris@.
# art. 1'%2: :2li0aia principal indivi4i2il
Atunci cDnd o&liga?ia principal@ este indivi,i&il@, f@r@ a fi solidar@, iar nee<ecutarea acesteia
re,ult@ din fapta unuia dintre code&itori, penalitatea poate fi cerut@ fie >n totalitate celui care nu a
e<ecutat, fie celorlal?i code&itori, fiec@ruia pentru partea sa. AceBtia p@strea,@ dreptul de regres >n
contra celui care a provocat nee<ecutarea.
# art. 1'%$: :2li0aia principal divi4i2il
(1)Atunci cDnd o&liga?ia principal@ este divi,i&il@, penalitatea este, de asemenea, divi,i&il@, fiind
suportat@ numai de code&itorul care este vinovat de nee<ecutare Bi numai pentru partea de care
acesta este ?inut.
(2)Dispo,i?iile alin. .10 nu se aplic@ atunci cDnd clau,a penal@ a fost stipulat@ pentru a >mpiedica
o plat@ par?ial@, iar unul dintre code&itori a >mpiedicat e<ecutarea o&liga?iei >n totalitate. Cn acest
ca,, >ntreaga penalitate poate fi cerut@ acestuia din urm@, iar de la ceilal?i code&itori numai
propor?ional cu partea fiec@ruia din datorie, f@r@ a limita regresul acestora >mpotriva celui care nu
a e<ecutat o&liga?ia.
H arvuna . art. 1+''$ art. 1+' NCC 0
# art. 1'%%: 7rvuna con!irmatorie
(1)Dac@, la momentul >nc-eierii contractului, o parte d@ celeilalte, cu titlu de arvun@, o sum@ de
&ani sau alte &unuri fungi&ile, >n ca, de e<ecutare arvuna tre&uie imputat@ asupra presta?iei
datorate sau, dup@ ca,, restituit@.
(2)Dac@ partea care a dat arvuna nu e<ecut@ o&liga?ia f@r@ justificare, cealalt@ parte poate declara
re,olu?iunea contractului, re?inDnd arvuna. Atunci cDnd nee<ecutarea provine de la partea care a
primit arvuna, cealalt@ parte poate declara re,olu?iunea contractului Bi poate cere du&lul acesteia.
($)Creditorul o&liga?iei nee<ecutate poate >ns@ opta pentru e<ecutare sau pentru re,olu?iunea
contractului Bi repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.
# art. 1'%': 7rvuna penali4atoare
!3
Dac@ >n contract este stipulat e<pres dreptul uneia dintre p@r?i sau dreptul am&elor p@r?i de a se
de,ice de contract, cel care denun?@ contractul pierde arvuna dat@ sau, dup@ ca,, tre&uie s@
restituie du&lul celei primite.
# art. 1'%): /estituirea arvunei
Arvuna se restituie cDnd contractul >ncetea,@ din cau,e ce nu atrag r@spunderea vreuneia dintre
p@r?i.
=11. i>loace de protectie a drepturilor creditorilor.

1. Actiunea o&lica. .art. 1+4 # art. 1+1 NCC0
# art. 1').: &oiune
(1)Creditorul a c@rui crean?@ este cert@ Bi e<igi&il@ poate s@ e<ercite drepturile Bi ac?iunile
de&itorului atunci cDnd acesta, >n prejudiciul creditorului, refu,@ sau neglijea,@ s@ le e<ercite.
(2)Creditorul nu va putea e<ercita drepturile Bi ac?iunile care sunt strDns legate de persoana
de&itorului.
($)Cel >mpotriva c@ruia se e<ercit@ ac?iunea o&lic@ poate opune creditorului toate mijloacele de
ap@rare pe care le$ar fi putut opune de&itorului.
# art. 1')1: 5!ectele admiterii aciunii o2lice
Iot@rDrea judec@toreasc@ de admitere a ac?iunii o&lice profit@ tuturor creditorilor, f@r@ nicio
preferin?@ >n favoarea creditorului care a e<ercitat ac?iunea.
!. Actiunea revocatorie. . art. 1+! # art. 1++ NCC 0
# art. 1')2: &oiune
(1)Dac@ dovedeBte un prejudiciu, creditorul poate cere s@ fie declarate inopo,a&ile fa?@ de el
actele juridice >nc-eiate de de&itor >n frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care de&itorul >Bi
creea,@ sau >Bi m@reBte o stare de insolva&ilitate.
(2)Un contract cu titlu oneros sau o plat@ f@cut@ >n e<ecutarea unui asemenea contract poate fi
declarat@ inopo,a&il@ numai atunci cDnd ter?ul contractant ori cel care a primit plata cunoBtea
faptul c@ de&itorul >Bi creea,@ sau >Bi m@reBte starea de insolva&ilitate.
# art. 1')$: Condiii privitoare la crean
Crean?a tre&uie s@ fie cert@ la data introducerii ac?iunii.
# art. 1')%: 9ermen de prescripie
Dac@ prin lege nu se prevede altfel, dreptul la ac?iune se prescrie >n termen de un an de la data la
care creditorul a cunoscut sau tre&uia s@ cunoasc@ prejudiciul ce re,ult@ din actul atacat.
# art. 1')': 5!ectele admiterii aciunii
(1)Actul atacat va fi declarat inopo,a&il atDt fa?@ de creditorul care a introdus ac?iunea, cDt Bi fa?@
de to?i ceilal?i creditori care, putDnd introduce ac?iunea, au intervenit >n cau,@. AceBtia vor avea
dreptul de a fi pl@ti?i din pre?ul &unului urm@rit, cu respectarea cau,elor de preferin?@ e<istente
>ntre ei.
(2):er?ul do&Dnditor poate p@stra &unul pl@tind creditorului c@ruia profit@ admiterea ac?iunii o
sum@ de &ani egal@ cu prejudiciul suferit de acesta din urm@ prin >nc-eierea actului. Cn ca,
contrar, -ot@rDrea judec@toreasc@ de admitere a ac?iunii revocatorii indisponi&ili,ea,@ &unul pDn@
%4
la >ncetarea e<ecut@rii silite a crean?ei pe care s$a >ntemeiat ac?iunea, dispo,i?iile privitoare la
pu&licitatea Bi efectele clau,ei de inaliena&ilitate aplicDndu$se >n mod corespun,@tor.
=1!. @arantarea executarii o2li0atiilor contractuale.
1. Jarantii personale. . fidejusiune # scrisoarea de garantii autonome si scrisoarea de
confort0
$ fidejusiune. . art. !!*4 # art. !%!4 NCC 0
# art. 22+.: &oiunea
/ideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se o&lig@ fa?@ de cealalt@ parte, care are
>ntr$un alt raport o&liga?ional calitatea de creditor, s@ e<ecute, cu titlu gratuit sau >n sc-im&ul
unei remunera?ii, o&liga?ia de&itorului dac@ acesta din urm@ nu o e<ecut@.
$ art. 22+1: Fideiusiunea o2li0atorie
/ideiusiunea poate fi impus@ de lege sau dispus@ de instan?a judec@toreasc@.
# art. 22+2: Forma !ideiusiunii
/ideiusiunea nu se pre,um@, ea tre&uie asumat@ >n mod e<pres printr$un >nscris, autentic sau su&
semn@tur@ privat@, su& sanc?iunea nulit@?ii a&solute.
# art. 22+$: Consimmntul de2itorului principal
/ideiusiunea poate fi contractat@ f@r@ Btiin?a Bi c-iar >mpotriva voin?ei de&itorului principal.
# art. 22+%: ;ene!iciarul !ideiusiunii
/ideiusiunea se poate constitui pentru a garanta o&liga?ia unui alt fideiusor.
# art. 22+': Condiiile pentru a deveni !ideiusor
(1)De&itorul care este o&ligat s@ constituie o fideiusiune tre&uie s@ pre,inte o persoan@ capa&il@
de a se o&liga, care are Bi men?ine >n RomDnia &unuri suficiente pentru a satisface crean?a Bi care
domicilia,@ >n RomDnia. Dac@ vreuna dintre aceste condi?ii nu este >ndeplinit@, de&itorul tre&uie
s@ pre,inte un alt fideiusor.
(2)Aceste reguli nu se aplic@ atunci cDnd creditorul a cerut ca fideiusor o anumit@ persoan@.
# art. 22+): Su2stituirea !ideiusiunii le0ale sau >udiciare
De&itorul care este ?inut s@ constituie o fideiusiune legal@ sau judiciar@ poate oferi >n locul
acesteia o alt@ garan?ie, considerat@ suficient@.
# art. 22+*: 1iti0iile cu privire la caracterul su!icient al !ideiusiunii
2itigiile cu privire la caracterul suficient al &unurilor fideiusorului sau al garan?iei oferite >n locul
fideiusiunii sunt solu?ionate de instan?@, pe cale de ordonan?@ preBedin?ial@.
# art. 22++: :2li0aia principal
(1)/ideiusiunea nu poate e<ista decDt pentru o o&liga?ie vala&il@.
(2)Se pot >ns@ garanta prin fideiusiune o&liga?ii naturale, precum Bi cele de care de&itorul
principal se poate li&era invocDnd incapacitatea sa, dac@ fideiusorul cunoBtea aceste >mprejur@ri.
($)De asemenea, fideiusiunea poate fi constituit@ pentru o datorie viitoare sau condi?ional@.
# art. 22+-: 1imitele !ideiusiunii
(1)/ideiusiunea nu poate fi e<tins@ peste limitele >n care a fost contractat@.
(2)/ideiusiunea care dep@BeBte ceea ce este datorat de de&itorul principal sau care este
contractat@ >n condi?ii mai oneroase nu este vala&il@ decDt >n limita o&liga?iei principale.
# art. 22-.: ,ntinderea !ideiusiunii
%1
(1)Cn lipsa unei stipula?ii contrare, fideiusiunea unei o&liga?ii principale se >ntinde la toate
accesoriile acesteia, c-iar Bi la c-eltuielile ulterioare notific@rii f@cute fideiusorului Bi la
c-eltuielile aferente cererii de c-emare >n judecat@ a acestuia.
(2)/ideiusorul datorea,@ c-eltuielile de judecat@ Bi de e<ecutare silit@ avansate de creditor >n
cadrul procedurilor >ndreptate >mpotriva de&itorului principal numai >n ca,ul >n care creditorul l$
a >nBtiin?at din timp.
# art. 22-1: Fideiusiunea parial
/ideiusiunea poate fi contractat@ pentru o parte din o&liga?ia principal@ sau >n condi?ii mai pu?in
oneroase.
# art. 22-2: Fideiusiunea asimilat
Cn ca,ul >n care o parte se angajea,@ fa?@ de o alt@ parte s@ acorde un >mprumut unui ter?,
creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al o&liga?iei de restituire a >mprumutului.
# art. 22-$: :2li0aia !ideiusorului
/ideiusorul nu este ?inut s@ >ndeplineasc@ o&liga?ia de&itorului decDt dac@ acesta nu o e<ecut@.
# art. 22-%: ;ene!iciul de discuiune
(1)/ideiusorul conven?ional sau legal are facultatea de a cere creditorului s@ urm@reasc@ mai >ntDi
&unurile de&itorului principal, dac@ nu a renun?at la acest &eneficiu >n mod e<pres.
(2)/ideiusorul judiciar nu poate cere urm@rirea &unurilor de&itorului principal sau ale vreunui alt
fideiusor.
# art. 22-': 6nvocarea 2ene!iciului de discuiune
(1)/ideiusorul care se prevalea,@ de &eneficiul de discu?iune tre&uie s@ >l invoce >nainte de
judecarea fondului procesului, s@ indice creditorului &unurile urm@ri&ile ale de&itorului principal
Bi s@ avanse,e acestuia sumele necesare urm@ririi &unurilor.
(2)Creditorul care >ntDr,ie urm@rirea r@spunde fa?@ de fideiusor, pDn@ la concuren?a valorii
&unurilor indicate, pentru insolva&ilitatea de&itorului principal survenit@ dup@ indicarea de c@tre
fideiusor a &unurilor urm@ri&ile ale de&itorului principal.
# art. 22-): 5xcepiile invocate de !ideiusor
/ideiusorul, c-iar solidar, poate opune creditorilor toate mijloacele de ap@rare pe care le putea
opune de&itorul principal, afar@ de cele care >i sunt strict personale acestuia din urm@ sau care
sunt e<cluse prin angajamentul asumat de fideiusor.
#art. 22-*: <luralitatea de !ideiusori
Atunci cDnd mai multe persoane s$au constituit fideiusori ai aceluiaBi de&itor pentru aceeaBi
datorie, fiecare dintre ele este o&ligat@ la >ntreaga datorie Bi va putea fi urm@rit@ ca atare, >ns@ cel
urm@rit poate invoca &eneficiul de divi,iune, dac@ nu a renun?at >n mod e<pres la acesta.
# art. 22-+: ;ene!iciul de divi4iune
(1)1rin efectul &eneficiului de divi,iune, fiecare fideiusor poate cere creditorului s@ >Bi divid@
mai >ntDi ac?iunea Bi s@ o reduc@ la partea fiec@ruia.
(2)Dac@ vreunul dintre fideiusori era insolva&il atunci cDnd unul dintre ei a o&?inut divi,iunea,
acesta din urm@ r@mDne o&ligat propor?ional pentru aceast@ insolva&ilitate. 8l nu r@spunde >ns@
pentru insolva&ilitatea survenit@ dup@ divi,iune.
# art. 22--: (ivi4area aciunii de ctre creditor
Dac@ >ns@ creditorul >nsuBi a divi,at ac?iunea sa, el nu mai poate reveni asupra divi,iunii, c-iar
dac@ >nainte de data la care a f@cut aceast@ divi,iune ar fi e<istat fideiusori insolva&ili.
# art. 2$..: Fideiusiunea solidar
Atunci cDnd se o&lig@ >mpreun@ cu de&itorul principal cu titlu de fideiusor solidar sau de
code&itor solidar, fideiusorul nu mai poate invoca &eneficiile de discu?iune Bi de divi,iune.
%!
# art. 2$.1: <roro0area termenului 3i decderea din termen
/ideiusorul nu este li&erat prin simpla prelungire a termenului acordat de creditor de&itorului
principal. :ot astfel, dec@derea din termen a de&itorului principal produce efecte cu privire la
fideiusor.
# art. 2$.2: 6n!ormarea !ideiusorului
Creditorul este ?inut s@ ofere fideiusorului, la cererea acestuia, orice informa?ie util@ asupra
con?inutului Bi modalit@?ilor o&liga?iei principale Bi asupra stadiului e<ecut@rii acesteia.
# art. 2$.$: /enunarea anticipat
/ideiusorul nu poate renun?a anticipat la dreptul de informare Bi la &eneficiul e<cep?iei
su&roga?iei.
# art. 2$.%: Fideiusiunea dat unui !ideiusor
Cel care a dat fideiusiune fideiusorului de&itorului principal nu este o&ligat fa?@ de creditor decDt
>n ca,ul cDnd de&itorul principal Bi to?i fideiusorii s@i sunt insolva&ili ori sunt li&era?i prin efectul
unor e<cep?ii personale de&itorului principal sau fideiusorilor s@i.
# art. 2$.': Su2ro0area !ideiusorului
/ideiusorul care a pl@tit datoria este de drept su&rogat >n toate drepturile pe care creditorul le
avea >mpotriva de&itorului.
#art. 2$.): ,ntinderea dreptului de re0res
(1)/ideiusorul care s$a o&ligat cu acordul de&itorului poate cere acestuia ceea ce a pl@tit, Bi
anume capitalul, do&Dn,ile Bi c-eltuielile, precum Bi daunele$interese pentru repararea oric@rui
prejudiciu pe care acesta l$a suferit din cau,a fideiusiunii. 8l poate, de asemenea, s@ cear@
do&Dn,i pentru orice sum@ pe care a tre&uit s@ o pl@teasc@ creditorului, c-iar dac@ datoria
principal@ nu producea do&Dn,i.
(2)/ideiusorul care s$a o&ligat f@r@ consim?@mDntul de&itorului nu poate recupera de la acesta
decDt ceea ce de&itorul ar fi fost ?inut s@ pl@teasc@, inclusiv daune$interese, dac@ fideiusiunea nu
ar fi avut loc, afar@ de c-eltuielile su&secvente notific@rii pl@?ii, care sunt >n sarcina de&itorului.
# art. 2$.*: /e0resul contra de2itorului incapa2il
Atunci cDnd de&itorul principal se li&erea,@ de o&liga?ie invocDnd incapacitatea sa, fideiusorul
are regres >mpotriva de&itorului principal numai >n limita >m&og@?irii acestuia.
# art. 2$.+: /e0resul contra mai multor de2itori principali
CDnd pentru aceeaBi datorie sunt mai mul?i de&itori principali care s$au o&ligat solidar,
fideiusorul care a garantat pentru to?i are >mpotriva oric@ruia dintre ei ac?iune >n restituire pentru
tot ceea ce a pl@tit.
#art. 2$.-: 1imitele re0resului
Dac@ s$a o&ligat >mpotriva voin?ei de&itorului principal, fideiusorul care a pl@tit nu are decDt
drepturile prev@,ute la art. !%4+.
# art. 2$1.: <ierderea dreptului de re0res
(1)/ideiusorul care a pl@tit o datorie nu are ac?iune >mpotriva de&itorului principal care a pl@tit
ulterior aceeaBi datorie f@r@ ca fideiusorul s@ >l fi >nBtiin?at cu privire la plata f@cut@.
(2)/ideiusorul care a pl@tit f@r@ a$l >nBtiin?a pe de&itorul principal nu are ac?iune >mpotriva
acestuia dac@, la momentul pl@?ii, de&itorul avea mijloacele pentru a declara stins@ datoria. Cn
aceleaBi >mprejur@ri, fideiusorul nu are ac?iune >mpotriva de&itorului decDt pentru sumele pe care
acesta ar fi fost c-emat s@ le pl@teasc@, >n m@sura >n care putea opune creditorului mijloace de
ap@rare pentru a o&?ine reducerea datoriei.
($)Cn toate ca,urile, fideiusorul p@strea,@ dreptul de a cere creditorului restituirea, >n tot sau >n
parte, a pl@?ii f@cute.
%%
# art. 2$11: ,n3tiinarea !ideiusorului
(1)De&itorul care cunoaBte e<isten?a fideiusiunii este o&ligat s@ >l >nBtiin?e,e de >ndat@ pe
fideiusor cDnd pl@teBte creditorului.
(2)Dac@ o asemenea >nBtiin?are nu a fost f@cut@, fideiusorul care pl@teBte creditorului f@r@ s@ Btie
c@ acesta a fost pl@tit are ac?iune >n restituire Bi >mpotriva de&itorului.
# art. 2$12: /e0resul anticipat
(1)/ideiusorul care s$a o&ligat cu acordul de&itorului se poate >ndrepta >mpotriva acestuia, c-iar
>nainte de a pl@ti, atunci cDnd este urm@rit >n justi?ie pentru plat@, cDnd de&itorul este insolva&il
ori cDnd s$a o&ligat a$l li&era de garan?ie >ntr$un anumit termen care a e<pirat.
(2)Aceast@ regul@ se aplic@ Bi atunci cDnd datoria a ajuns la termen, c-iar dac@ creditorul, f@r@
consim?@mDntul fideiusorului, i$a acordat de&itorului un nou termen de plat@ sau cDnd, din cau,a
pierderilor suferite de de&itor ori a unei culpe a acestuia, fideiusorul suport@ riscuri semnificativ
mai mari decDt >n momentul >n care s$a o&ligat.
# art. 2$1$: /e0resul contra celorlali !ideiusori
(1)CDnd mai multe persoane au dat fideiusiune aceluiaBi de&itor Bi pentru aceeaBi datorie,
fideiusorul care a pl@tit datoria are regres >mpotriva celorlal?i fideiusori pentru partea fiec@ruia.
(2)Aceast@ ac?iune nu poate fi introdus@ decDt >n ca,urile >n care fideiusorul putea, >nainte de a
pl@ti, s@ se >ndrepte >mpotriva de&itorului.
($)Dac@ unul dintre fideiusori este insolva&il, partea ce revine acestuia se divide propor?ional
>ntre ceilal?i fideiusori Bi cel care a pl@tit.
$ art. 2$1%: Con!u4iunea
Confu,iunea calit@?ilor de de&itor principal Bi fideiusor, cDnd devin moBtenitori unul fa?@ de
cel@lalt, nu stinge ac?iunea creditorului nici >mpotriva de&itorului principal, nici >mpotriva
aceluia care a dat fideiusiune pentru fideiusor.
$ art. 2$1': 1i2erarea !ideiusorului prin !apta creditorului
Dac@, urmare a faptei creditorului, su&roga?ia nu ar profita fideiusorului, acesta din urm@ este
li&erat >n limita sumei pe care nu ar putea s@ o recupere,e de la de&itor.
# art. 2$1): 1i2erarea !ideiusorului pentru o2li0aiile viitoare sau nedeterminate
(1)Atunci cDnd este dat@ >n vederea acoperirii datoriilor viitoare ori nedeterminate sau pentru o
perioad@ nedeterminat@, fideiusiunea poate >nceta dup@ % ani, prin notificarea f@cut@ de&itorului,
creditorului Bi celorlal?i fideiusori, dac@, >ntre timp, crean?a nu a devenit e<igi&il@.
(2)Aceast@ regul@ nu se aplic@ >n ca,ul fideiusiunii judiciare.
# art. 2$1*: Stin0erea o2li0aiei principale prin darea "n plat
Atunci cDnd creditorul a primit de &un@voie un imo&il sau un &un drept plat@ a datoriei
principale, fideiusorul r@mDne li&erat c-iar Bi atunci cDnd creditorul este ulterior evins de acel
&un.
# art. 2$1+: Armrirea de2itorului principal
(1)/ideiusorul r@mDne ?inut Bi dup@ >mplinirea termenului o&liga?iei principale, >n ca,ul >n care
creditorul a introdus ac?iune >mpotriva de&itorului principal >n termen de luni de la scaden?@ Bi
a continuat$o cu diligen?@.
(2)1revederile alin. .10 se aplic@ Bi >n ca,ul >n care fideiusorul a limitat >n mod e<pres
fideiusiunea la termenul o&liga?iei principale. Cn acest ca,, fideiusorul este ?inut doar dac@
ac?iunea >mpotriva de&itorului principal este introdus@ >n termen de dou@ luni de la scaden?@.
# art. 2$1-: (ecesul !ideiusorului
/ideiusiunea >ncetea,@ prin decesul fideiusorului, c-iar dac@ e<ist@ stipula?ie contrar@.
# art. 2$2.: Ca4ul special
%'
(1)/ideiusiunea constituit@ >n considerarea unei anumite func?ii de?inute de de&itorul principal se
stinge la >ncetarea acestei func?ii.
(2)Cu toate acestea, fideiusorul r@mDne ?inut pentru toate datoriile e<istente la >ncetarea
fideiusiunii, c-iar dac@ acestea sunt supuse unei condi?ii sau unui termen.
$ scrisoarea de garantie . art. !%!1NCC 0
# art. 2$21: Scrisoarea de 0aranie
(1)Scrisoarea de garan?ie este angajamentul irevoca&il Bi necondi?ionat prin care o persoan@,
denumit@ emitent, se o&lig@, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, >n considerarea
unui raport o&liga?ional pree<istent, dar independent de acesta, s@ pl@teasc@ o sum@ de &ani unei
ter?e persoane, denumit@ &eneficiar, >n conformitate cu termenii angajamentului asumat.
(2)Angajamentul astfel asumat se e<ecut@ la prima Bi simpla cerere a &eneficiarului, dac@ prin
te<tul scrisorii de garan?ie nu se prevede altfel.
($)8mitentul nu poate opune &eneficiarului e<cep?iile >ntemeiate pe raportul o&liga?ional
pree<istent angajamentului asumat prin scrisoarea de garan?ie Bi nu poate fi ?inut s@ pl@teasc@ >n
ca, de a&u, sau de fraud@ v@dit@.
(%)8mitentul care a efectuat plata are drept de regres >mpotriva ordonatorului scrisorii de
garan?ie.
(')Cn lipsa unei conven?ii contrare, scrisoarea de garan?ie nu este transmisi&il@ odat@ cu
transmiterea drepturilor BiKsau o&liga?iilor din raportul o&liga?ional pree<istent.
())6eneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata >n cadrul scrisorii de garan?ie, dac@ >n
te<tul acesteia s$a prev@,ut >n mod e<pres.
(*)Dac@ >n te<tul scrisorii de garan?ie nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data
emiterii ei Bi >Bi >ncetea,@ de drept vala&ilitatea la e<pirarea termenului stipulat, independent de
remiterea originalului scrisorii de garan?ie.
$ scrisoarea de confort . art. !%!! NCC 0
# art. 2$22: Scrisoarea de con!ort
(1)Scrisoarea de confort este acel angajament irevoca&il Bi autonom prin care emitentul >Bi asum@
o o&liga?ie de a face sau de a nu face, >n scopul sus?inerii unei alte persoane, denumit@ de&itor, >n
vederea e<ecut@rii o&liga?iilor acesteia fa?@ de un creditor al s@u. 8mitentul nu va putea opune
creditorului nicio ap@rare sau e<cep?ie derivDnd din raportul o&liga?ional dintre creditor Bi
de&itor.
(2)Cn ca,ul >n care de&itorul nu >Bi e<ecut@ o&liga?ia, emitentul scrisorii de confort poate fi
o&ligat numai la plata de daune$interese fa?@ de creditor, Bi numai dac@ acesta din urm@ face
dovada c@ emitentul scrisorii de confort nu Bi$a >ndeplinit o&liga?ia asumat@ prin scrisoarea de
confort.
($)8mitentul scrisorii de confort care a c@,ut >n preten?ii fa?@ de creditor are drept de regres
>mpotriva de&itorului.
!. Jarantii reale
$ ipoteca $ imo&iliara)
$ mo&iliara.
$ gajul)
$ dreptul de retentie.
%+
=1%. <ro2atiunea o2li0atiilor contractuale.
$ art. 1131 din vec-iul Cod civil, art. ' NCC.
# art. %): /e0imul nulitii
(1)1ersoanele capa&ile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus su& interdic?ie
judec@toreasc@ incapacitatea acestuia.
(2)Ac?iunea >n anulare poate fi e<ercitat@ de repre,entantul legal, de minorul care a >mplinit
vDrsta de 1' ani, precum Bi de ocrotitorul legal.
($)Atunci cDnd actul s$a >nc-eiat f@r@ autori,area instan?ei de tutel@, necesar@ potrivit legii,
aceasta va sesi,a procurorul >n vederea e<ercit@rii ac?iunii >n anulare.

%