Está en la página 1de 3

Erref.

11JR.UTX

EiLEilZXTEiIáO1J:DX!&

.'

!---T-'.

XY1JNTXMaNTO

:DE

LX

XNTm~Sm:{(DE"t1J~1.l.~1.i'!

JE

lL;:.iJ\

L.~_~

"

;:.,,'o.>'.,.~""'"

,.

.~,

l~iI>

,,_,A

Zk. I N° Ref.:

B-201218

~::;-:,s:

L;."",.

t.",

.-:::

{I~_~

,.,

E Nd

2012MAl 1 O

'~'-:,"~::"',~;

-;

,

""

,.,

;:,--='

-""

'

'

l . ":~==:-~- I

':-.

SS

'" -' ,

",

- ""

--

'-'~-~:~-'=

-

,

~,,--

AIZBEA ATELA URIARTE ANDREA, nrnrnffiTAELIZATEKOUDALEKO IDAZKARIA NAIZEN HONEK

Dagokion akta onartzearen ondorioz izan daitezkeen tenninoen erretserbagaz, azaroaren 28ko Toki Udalbatzarren Antolakuntza, Ihardunbide eta Araubidearen 1986/2.568 Erret Dekretuaren 206 atalean xedatzen duenagaz bat etorriz,

DOÑA AIZBEA ATELA URIARTE,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO

LA ANTEIGLESIA

DE lliRRETA

DE

Con la reserva de lo~ ténninos que resulten

de la aprobación del acta correspondiente, de

con lo dispuesto en el arto 206 del

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,

confonnidad

ZERA EGIAZTÁTZEN

DUT

Udalbatzak, 2012ko apirilaren 25ean

egindako bileran, besteak beste, honako erabaki

hau hartu zuela:

.

HIRU.-

KIDETZA

L AURKEZTUTAKO TUA LEGEAREN

FEDERAKUNTZAK

ZAINTZA

PARTE-

ALDEKO MOZIOA.

OINARRIA: 2012ko otsailaren 22an, KIDETZA-Euskadiko Guraso Bananduen Federazioak idazkia aurkeztu zuen (erregistro sarrera zenbakia 519); horren bidez, zaintza partekatuari buruzko mozio baten onarpena eskatzen du, banaketa eta dibortzioen aurrean lehentasunezko arau legez, eta hau arautuko duen Euskal Lege baten onarpena eskatuz.

OINARRIA: 1989ko azaroaren 20ean, N~io Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatutako urren Eskubideei buruzko Hitzannenak, I 90eko azaroaren 30ean Espainiako estatuak berretsi zuenak, Estatuak behartzen ditu haurrak

CERTIFICO

Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TRES.- MOCIÓN PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN KIDETZA A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA.

VISTO: Que la Federación de Euskadi de

Madres y Padres Divorciadús-KIDETZA, mediante

escrito

(registro de entrada n° 519), solicita la aprobación de una moción de apoyo a la custodia compartida

como

el 22: de febrero de 2012

presentado

nonna

preferente tras las separaciones o

divorcios y a.la aprobación de una Ley Vasca que la regule.

.

.

los

Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a

VISTO:

Que

la

convención

sobre

Bidebarrieta kalea, 5 - 48215 IURRETA

- Tfnoa:

946201200

Faxa:

946815598

- E-mail:

erregistroa@iurreta.net

fbR.R.ETX ELEIZXTEIáO b"DXLX XYb"NTXMiJjNTO DE LX XNTEl~Sa DE '1b"R.R.ETX

bere bi gurasoekin modu erregularrean harreman pertsonalak eta kontaktu zuzena izateko duen eskubidea gordetzera, haurraren osotasunerako kaltegarria izango litzatekeen kasu,haietan salbu.

OINARRIA: Gai honen inguruko gogoeten ondorioz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Batzar Orokorrek, Donostia, Bilbo eta Gasteizko Udalek eta Euskal ParIamentuak

zaintza

mozioak

onartu zituzten.

partekatua

lehenesten

duten

OINARRIA: Berezko Zuzenbide forala duten Autonomia Erkidegoek, tartean Kataluniak, Aragoik, Valentziak eta Nafarroak, zaintza partekatuaren lege propioak elaboratu eta bideratu dituzte.

OINARRIA: Indarrean dagoen dibortzioaren legeak ez du konponbiderik eskaini. Aitzitik, gatazkak eta auzi-bideak areagotu egin

r dira, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak sorrarazten eta bidegabekeriak gerian utzi baititu aipatu legeak.

IKUSITA: 2012ko apirilaren 12ko Gizarte ngizate Batzorde Informatiboaren erizpena.

Udalbatzak, aldeko zortzi botorekin (EAJ,

PP)

U)

eta

lau

abstentziorekin

(PSOE,

onako hau erabaki du:

LEHENENGOA:

KIDETZA-Euskadiko

Guraso

mozioa onartzea, honako baldintzetan:

Bananduen

Federazioak

aurkeztutako

.- Banatutako kustodia babestea eta e estea eredu bezala banaketa eta dibortzio

kas en ondoren, adin txikikoen interesak

le

~

g <Ietzekoeredu egokiena dela ulertzen duelako.

.- Ontzat ematea euskal herritarrek egin

Bidebarrieta

kalea.

5 - 48215

tURRETA

- Tfnoa:

94620

1200

Faxa:

respetar el derecho del niño a mantener relacione:

personales y contacto directo con ambos padres dI modo regular, salvo que fuera contrario el interé~ superior del niño.

VISTO: Que tanto las Juntas Generales de

Gipuzkoa,

Alava

y

Bizkaia,

como

los

Ayuntamientos

de Bilbao, Donosti,

Gasteiz y el

Parlamento Vasco aprobaron sendas mociones a favor de la custodia compartida como norma preferente.

VISTO: Que Comunidades Autónomas con Derecho Foral propio como Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra han aprobado sus propias Leyes de Custodia Compartida.

RESULTANDO: Que tras años de vigencia de la Ley del divorcio no se ha solucionado la conflictividad en la materia sino que se ha incrementado ya que produce situaciones de clara injusticia y desigualdad entre hombres y

.

.

mUjeres

VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2012.

El Ayuntamiento-Pleno, por ocho votos a favor (PNV, BILDU) y cuatro abstenciones (PSOE, PP), acuerda

PRIMERO.- Aprobar la moción presentada por la Federación de Eusbdi de Madres y Padres Divorciados-KIDETZA en los siguientes términos:

.-

Mostrar

su

apoyo

a

la.

custodia

compartida como norma preferente tras las

separaciones/divorcios por entender que puede ser

la figura más adecuada menor.

para los intereses deVla

.- Valorar positivamente la demanda social

94 681

5598

- E-mail: erregistroa@iurreta.net

ir",",-:--

lb'B.R.ETX JjLJj~TJjI80

XYb'HTXMaHTO

b'DXLX

DE LX XHTEIGLESm

DE lb'R.R.ETX

duten eskaera soziala, dagozkion konpetentzien harian, Euskadik banatutako kustodiaren lege bat izan dezan.

.- KIDETZAk aurkeztutako Euskal legediko zaintza partekatuaren aldeko lege ekintza herrikoiari beren babesa ematea, Euskal Autonomi erkidegoko legeztatze esku mena garatu, zaintza partekatua arau lehenetsitzat sartu,bizitza politikoan Euskal hirritaren zuzeneko partaidetza indartuz gure sistema detnokratikoa sakondu eta borondatzeko jarduera sol idarioak bultzatu,gizarte arazoak konpontzeko.

bere

herri-

Euskadiko

Federazioak aurkeztu duen gurasoen erantzukidetasunaren lege proiektua eztabaidatu eta onar dezala.

ekimenez

konpetentzien

.-

Euskal

Parlamentuari

Udal

eskatzea,

honetan

harian,

Banatutako

Gurasoen

BIGARRENA.- Ebazpen hau KIDETZA-

de la ciudadanía vasca para que Euskadi, en ejercicio de sus competencias, tenga una ley autonómica de custodia compartida.

.- Apoyar la iniciativa legislativa popular de ley vasca de custodia compartida presentada por KIDETZA por desarrollar las competencias legislativas de Euskadi, incluir la custodia compartida como norma preferente, profundizar en nuestro sistema democrático potenciando la participación directa de los ciudadanos/as vascos/as en la vida política y fomentar la acción voluntaria y solidaria para resolver los problemas sociales de Euskadi

.- Instar

al Parlamento

Vasco

a que,

en

el

ejercicio de sus competencias, debata y apruebe el proyecto de ley de corresponsabilidad parental, presentado por iniciativ~ popular en este Ayuntamiento por la Federación de Euskadi de madres y padres

SEGUNDO.- Notificar la presente

 

uskadiko Guraso Bananduen Federazioari

eta

resolución a la Federación de Euskadi de Madres y

:

rE'uskoLegebiltzarrarijakinaraziko

zaie.

Padres

Divorciados-KIDETZA

y al Parlamento

 

Vasco.

 

Administrazio-bidea

amaitzen

duen

Contra el citado acto expreso, que es

eb4zven

honen

aurka

defmitivo en vía administrativa, podrá/n Vdls.

MINISTRAZIOAREKIKO

AUZI-

Interponer en el plazo de DOS MESES, contados

KURTSOA

aurkez

dezakezu

desde el día siguiente al de la recepción de la

inistrazioarekiko

Auzitarako

Epaitegi

presente

notificación,

RECURSO

egokian BI lllLABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko

idatz-zatian

aurretik,

BE~TERTZEKO ERREKURTSOA aurkez diiiáiokezu ebazpena eman zuen organoari

auzi-errekurtsoa

adierazitako

administrazioarekiko

jarri

ABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta Iharamunetik zenbatzen hasita.

Bidebarrieta

kalea,

5 - 48215

rURRETA

- Tfnoa:

94 620

1200

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Juzgado

corresponda.

el

Administrativo que

ante

de

lo Contencioso

.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, p.odrálnVdls. interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.

Faxa:

94 681

5598

- E-mail:

erregistroa@iurreta.net