Está en la página 1de 8

8.

BARRUTIA BASURTU ZORROTZA


GIZARTE ETA KULTURA BATZORDEAK 2012 KO OTSAILAREN 8an EGINDAKO BATZARRALDIKO AKTA

DISTRITO 8 BASURTO ZORROZA


INFORME DE LA REUNIN DE LA COMISIN SOCIOCULTURAL CELEBRADA LA SIGUIENTE FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2012

Parte hartzaileak / Asistentes:

Batzordeko presidentea: Presidenta de la Comisin:

D. Eider Jauregui Ruiz de Gauna (Presidenta)

Kontseilukideak: Consejeros y Consejeras:

D. M ngeles Alba Gmez (PP) D. Borja Pea Rodrguez (PSOE) D. Flix Brezo Fernndez (PSOE) D. Fernando Ramos (Bildu)

Elkarteen ordezkariak eta Auzokideak: Representantes de las asociaciones y vecinos y vecinas: D. Aurora Freijo Pereira (AAVV Kastrexana) D. Cristian Espantoso Abad (Gure Lurra) D. Paqui Luque Cano (Plataforma Olabeaga Bizirik)

Ez dira bertaratzen/No asisten: D. Luis Hermosa Santamaria( PP) D. Jose Mateos Ruiz (PNV) D. M Milagros Rico Castro (PNV) D. Jose M.Rodriguez Novo (Asociacin vecinos Ikasbide Bentazarra) D. Natalia Pedrini (AAVV Basurto) D. Eugenia Rodriguez Gmez (Asoc. Comerciantes Laguntasuna )

Bertaratu dira Justo Ezenarro Subdirector Kultura Saileko programazio kulturaleko zuzendariorde jauna . Estibaliz Merino Barrena andreak lagundu du idazkari-lanetan, Basurtu-Zorrotzakoa den 8. Barrutiko Kontseiluko Idazkaria den aldetik.

Asisten D. Justo Ezenarro Subdirector programacin cultural del rea de Cultura.

de

Siendo asistidos por D. Estibaliz Merino Barrena, Secretaria del Consejo de Distrito 8 Basurto Zorroza.

ASUNTOS TRATADOS

AZTERTUTAKO GAIAK

1. Presentacin por parte del rea de Cultura y Educacin de : 1.- Kultura eta Hezkuntza Sailak honako hauen aurkezpena egin du:
2011ko 8. Barrutiko kultur ekintzetako memoria. 2012ko 8. Barrutiko kultur ekintzen aurrerapena. La memoria de actividades culturales del Distrito 8 en 2011. El avance de la programacin cultural del Distrito 8 para el ao 2012.

(La documentacin correspondiente se adjunta en el Anexo IIII a la presente acta)

(Dokumentazio egokia oraingo aktarako IIII. El Sr. Pea manifiesta su disconformidad ya que entiende que la partida presupuestaria que el rea de Cultura destina Eranskinean eransten da)
Pea jaunak bere desadostasuna adierazi du Kultura Sailak barrutietan egiteko jardueretarako bideratzen duen aurrekontuko partida oso urria dela uste du-eta. Hau handitu beharko litzateke. Halaber jarduera desberdinak programatzean elkarteen iritzia kontuan hartuko duten galdetu du. Ezenarro jaunak kolaborazioa eta elkarteen iritzia izateko ahalegin garrantzitsua egin dela dio, hala ere saiatu behar da gauza berriak egiten eta programazioan clown eta pailazoen jaialdia bezalako beste jarduera batzuk sartzen ere. Jaialdiko egunak jartzeko Arrigorriagako Udalarekin batera jokatu behar da eta udal horrekin koordinatu beharra dago kostuak txikitzeari begira. Halaber azaldu duenez, joan zen urtean harremanak izan zituzten Altamirako, Zorrotzako, Masustegiko eta Olabeagako taldeekin, ekainean eta Eguberrietan. Bestalde, besteak beste, Plazarik plaza programarako Beti Jai Alai taldearekin kontatuko dute eta Dantza plazetan programarako Ibai Arte taldearekin. Ramos jaunak dioenez bada zenbait programazio, adibidez, clown jaialdia, barrutiko aurrekontura ez, baizik eta saileko aurrekontu orokorraren kargura egin beharko litzateke; eta nolanahi ere, auzoetako elkarteei galdetu beharko litzaieke jarduera-mota hauek edo beste batzuk egitea nahi duten. Ezenarro jaunak seinalatzen du Kultura Sailaren irizpideetako bat dela barruti horrek bere-berea duen zerbait edukitzea, gainerakoetatik bereizten duen zerbait edukitzea barruti bakoitzak. Urian egiten diren jardueren aldean beste zer edo zer ezberdina egitea barrutietako bakoitzean. Ramos jaunak clown eta pailazoen jaialdia egitearekin ados dagoela dio, baina aurrekontu orokorrerako karguarekin ordaindu beharko litzateke bere ustez; eta ez barrutiari esleitutako aurrekontuaz; bestela azken hau nahikoa ez delako elkarteek antolatutako gainerako jarduerak ordaintzeko. Aurten ere ez dela egingo Jolastu Parkean programa gaineratu du. Ezenarro jaunak dio hari aurrekontu bat esleitzen zaiola a las actividades en los distritos es muy escasa y sta debera incrementarse. As mismo pregunta si se va a contar con las asociaciones a la hora de programar las distintas actividades. EL Sr. Ezenarro indica que se ha hecho un importante esfuerzo por contar con la colaboracin y la opinin de las asociaciones, sin embargo tambin hay que intentar innovar e incluir en la programacin otras actividades como el festival de clown y payasos, teniendo en cuenta adems que hay que hacer coincidir las fechas con el Ayuntamiento de Arrigorriaga con el fn de abaratar costes. As mismo explica que, el ao pasado se mantuvieron contactos con los grupos del barrio de Altamira, Zorroza, Masustegi, Olabeaga tanto en el mes de junio como en navidad. Por otra parte, en el programa Plazarik plaza se contar con Beti Jai Alai, en Dantza plazetan con Ibai Arte, etc. El Sr. Ramos indica que hay programacin, por ejemplo, el festival de clown, que no debera realizarse con cargo al presupuesto del distrito sino al general del rea y en cualquier caso, debera preguntarse a las asociaciones de los barrios si quieren que se realice este tipo de actividades u otras. El Sr. Ezenarro seala que uno de los criterios del rea de cultura es que exista una actividad que sea caracterstica de ese distrito, hacer en cada distrito algo que le diferencie del resto, es una apuesta por hacer algo diferente de lo que se hace en el resto de la ciudad. El Sr. Ramos indica que est de acuerdo en que se realice un festival de clown y payasos, pero debera sufragarse con cargo al presupuesto general porque el presupuesto asignado al distrito no es suficiente para cubrir el resto de actividades organizadas por las asociaciones. Indica que este ao tampoco se va a realizar Jolastu Parkean. El Sr. Ezenarro indica que a l se le asinga un presupuesto y lo distribuye de acuerdo a lo que l entiende que es lo

eta aurrekontu hori banatzen duela bere iritziz ondoen edo modurik onenean. Aurrekontuko kopurua ez dagokio teknikaria izanik. Jolastu Parkean programa, bestalde, ez da bere eskumenekoa.

mejor, la cuanta no es una cuestin que le competa como tcnico. Jolastu Parkean no es de su competencia.

2. Presentacin de peticiones y 2. Eskaeren eta proposamenen propuestas a elevar para su aprobacin, aurkezpena, hala badagokio, Barrutiko en su caso, por el Consejo de Distrito en Kontseiluaren osoko bilkuran Pleno: onartzeko: Oficina de uso de espacio pblico
Espazio Publikoa Erabiltzeko Bulegoa 2012ko ekitaldi deszentralizatuen egutegia onartzea (erantsi zaio aktari, II. Eranskinean). Aprobacin del calendario eventos descentralizados 2012 (Anexo II a la presente acta)

No se presenta objecin alguna. Programacin carnavales 2012 Distrito 8 Basurto.

Ez du inork oztoporik jarri. Basurtukoa den 8. Barrutiko 2012ko Aratusteen programazioa.

La Secretaria informa que se han recibido los siguientes programas: Programacin carnavales Zorroza 2012 Programacin carnavales Altamira 2012

Idazkariak azaldu duenez programa hauek jaso dituzte: Zorrotzako 2012ko

Aratusteen

programazioa.
Altamirako 2012ko

(Se adjuntan en el Anexo I a la presente acta)

Aratusteen

programazioa.
(erantsi zaio aktari, I. Eranskinean) Brezo jaunak adierazi du talde sozialistak Zorrotzako 2012ko Aratusteen programazioa sartutako jardueretarako bere oniritzia ematen duela, jarduera bat kenduta: "Kontzertuak Gaztetxean 19:30ean". Azken jarduera hau salbuespena da oniritziari dagokionez. Duela 3 urte egin zen bezala, bere taldeko kideengan kezka sortzen du Zorrotzako jai batzordeak aurkezten duen eta Bilboko Udalaren logotipoa duen programak, horrelako jarduera bat jasotzea; hau da, Gaztetxe bezalako espazio batean egiten den jarduera bat jasotzea; eta kezka hori aktan agertzeko eskatu du. Nork hartuko luke ardura, istripu bat gertatuz gero? Horrek kezkatzen ditu bere taldekoak. Eta galdetu du ia jaibatzordeak beharrezko aseguruak dituen. Idazkariak Jaien Ordenantzako 8. Artikulua irakurri du eta hitzez hitz hauxe dio: las comisiones de fiestas presentarn sus proyectos festivos en la respectiva comisin sociocultural del distrito, la cual informar sobre los mismos y los elevar al Pleno del Consejo. La propuesta ser sometida al rgano municipal que ostente la competencia para su resolucin . Hortaz, Espazio Publikoa Erabiltzeko Bulegoari aurkeztu behar zaio proposamena eta honek kalean egiten diren

El Sr. Brezo manifiesta que desde el grupo socialista dan su visto bueno a las actividades incluidas en el programa de carnales de Zorroza 2012, con la excepcin de una de las actividades: Conciertos en el Gaztetxe a las 19:30 Desea que quede constancia, al igual que se hizo hace 3 aos, de la preocupacin e inquietud que suscita en los miembros de su grupo el hecho de que el programa que se presenta por la comisin de fiestas de Zorroza y en el que aparece el logotipo del Ayuntamiento de Bilbao, recoja una actividad en un espacio como el Gaztetxe, les preocupa quin se hara responsable en caso de que ocurriera un accidente y se preguntan si la comisin de fiestas cuenta con los seguros correspondientes. La Secretaria indica que el art. 8 de la Ordenanza de Fiestas indica que las comisiones de fiestas presentarn sus proyectos festivos en la respectiva comisin sociocultural del distrito, la cual informar sobre los mismos y los elevar al Pleno del Consejo. La propuesta ser sometida al rgano municipal que ostente la competencia para su resolucin . Aclara que, este rgano es la Oficina de uso de espacio pblico, la cual ostenta la competencia de autorizar nicamente aquellas actividades que se realizan en la va pblica y no las que se realicen en el interior de un inmueble, esto quedara bajo la responsabilidad de la entidad organizadora y no sera de competencia ni responsabilidad municipal. La Presidenta propone dar el visto bueno a la programacin

jarduerak eta horiek bakarrik baimentzeko eskumena du eta ezin ditu baimendu eraikin baten barruan egiten direnak. Hori antolatzaileen ardurapean geratuko litzateke eta eskumena zein ardura ez dagozkio Bilboko Udalari. Presidenteak proposatu du oniritzia ematea Altamirako 2012 inauterien programazioari eta bide publikoan garatzeko jarduerei dagokienez Zorrotzako 2012.eko aratusteetako jarduerei. Azken hauek, dena dela, udalaren baimen egokia eduki beharko dute. Halaber, Talde Sozialistak Gaztetxean aurreikusitako jarduerari dagokionez adierazitako kezka jasota uztera eta Ramos jaunari eskatu dio Zorrotzako Jai Batzordeko arduradunei kezka helarazteko. Partaidetza eta Barrutiak

de carnavales de Altamira 2012 y a la correspondiente al Barrio de Zorroza 2012 en lo que se refiere a las actividades a desarrollar en la va pblica y que debern contar con la autorizacin municipal pertinente. Se deja, as mismo, constancia de la inquietud y preocupacin manifestada por el Grupo Socialista con respecto a la actividad prevista en el Gaztetze, y se solicita al Sr. Ramos que de traslado a los responsables de la Comisin de Fiestas de Zorroza de la misma. Participacin y Distritos Solicitar que se habilite un espacio de estudio, especialmente en horario de tarde, en el centro cvico de Olabeaga (biblioteca mvil, ordenadores internet).

Participacin y Distritos

Olabeagako auzo-etxean, bereziki Solicitar la construccin de un nuevo centro arratsaldeko ordutegian, ikasten municipal en el Barrio de Zorroza. egoteko espazio bat egokitu dezaten eskatzea (liburutegi mugikorra, El Sr. Ramos insiste en la necesidad de habilitar un nuevo
ordenadoreak Internet). centro municipal en Zorroza, debido a que el actual se abri con carcter provisional y carece de espacios adecuados. Zorrotzan udaltegi berria egin dezaten eskatzea.

3. Otros asuntos :
Participacin y Distritos Justificacin de las subvenciones municipales. El Sr. Alday solicita que desde las reas municipales no se exija justificacin de la totalidad del programa que se presenta y por tanto la presentacin de la totalidad de las facturas correspondientes al mismo, sino nicamente de la parte del programa a la que se ha concedido subvencin. La Secretaria aclara que estas exigencias las establece la normativa estatal aplicable, en este caso, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Obras y Servicios Colocacin de suelo refractario en Olabeaga para la realizacin de la hoguera de San Juan. La Secretaria indica que esta cuestin no es de la competencia de la comisin sociocultural sino de la tcnica, y se tratara de una inversin a priorizar, en su caso, por el Consejo de Distrito.

Ramos jaunak garrantzia eman nahi izan dio Zorrotzan udaltegi berria egiteko eskaerari, orain dagoena behinbehinekoa izateko ireki zelako eta dituen espazioak egokiak ez direlako.

3. Beste gai batzuk:


Udal-diru-laguntzen justifikazioa. Alday jaunak eskatu du udaleko sailek ez dezatela exijitu aurkezten den programaren osotasunaren justifikazioa eta beraz hari buruzko faktura guztiak aurkeztea, baizik eta programako diru-laguntza eman zaion zatiarena bakarrik aurkeztea. Idazkariak argitu duenez, Estatuan aplikagarria den arauek ezartzen dituzte betekizunak; hain zuzen, Diru-laguntzetarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra. Bilboko Udala behartuta dago lege hori betetzera. Obra eta Zerbitzuak Olabeagan San Joanetako sua egiteko lurzoru erregogorra jartzea. Idazkariak dio kontu hau ez dela batzorde soziokulturalaren eskumena, batzorde

teknikoarena baizik; eta, bere kasuan, Barrutiko Kontseiluak lehentasuna emateko inbertsioa izango litzateke. Bilera 20:10ean amaitu da, lantzeko beste gairik ez zegoela.

Y sin ms asuntos que tratar, finaliza la reunin a las 21:10 horas. Bilbao, a 15 de febrero de 2012

Bilbon, 2012ko otsailaren 15an

ANEXO I

PROGRAMACIN%2 0CARNAVALES2012[1].doc

Cartel 2012.pdf

ANEXO II
Eventos Descentralizados en el Distrito 8 Basurto Zorroza

Marzo Carnavales en los Barrios de Estrada de Masustegui, Monte Caramelo y Camino Kobetas (Asociacin de Vecinos San Gabriel-Comisin de Fiestas de Estrada Masustegui-Monte Caramelo-Camino Cobetas) Carnavales de Zorroza. (Zorrotzako Jai Batzordea) Carnavales en Altamira (Altamirako Jaiak Koordinadora-Coordinadora de Fiestas de Altamira) Mayo Fiestas del barrio de Altamira (Altamirako Jai Batzordea) Txinbo Eguna de la Comparsa Txinbotarrak Konpartsa Junio San Juan. (Este ao ninguna asociacin del barrio ha solicitado la celebracin de San Juan aunque s se han llevado a cabo. No se subvencionar ni se permitir la celebracin de ninguna de estas actividades si no cuentan con la preceptiva autorizacin) Julio Jornada festiva en el Barrio de Basurto organizada por la Asociacin de Hosteleros de Basurto Septiembre Del 1 al 10 de Fiestas del barrio de Olabeaga (San Nicols) septiembre (Comisin de Fiestas de Olabeaga) Fiestas del barrio de Zorroza (San Miguel) (Comisin de Fiestas de Zorroza). Feria Agrcola de la Asoc. de vecinos Aldatz Bide. Fiestas del barrio de Masustegui-Monte Cobetas-Monte Caramelo (Asoc. de Vecinos San Gabriel) Diciembre Olentzero (Este ao ninguna asociacin del barrio ha solicitado la celebracin del Olentzero. No se subvencionar ni se permitir la celebracin de ninguna de estas actividades si no cuentan con la preceptiva autorizacin) Actividades navideas. Asociacin comerciantes de Basurto

Anexo III

Programacion 2012 Distrito 8.docx

Memoria 2011 Distrito 8.docx

Presentacin distrito 8.pptx