Está en la página 1de 29

TRNG THNG LONG - APTECH KHA HC LP TRNH VIN PHP

-------- --------

BO CO

XY DNG WEBSITE BN HNG QUN O GIY DP

Nhm thc hin : * Nguyn Vn c * Ng Tr Dng * Lu B Mnh

HN - 2012

I. M T V D N
1. M t vn tt Hin nay, thng mi in t ngy cng c ng dng rng ri nc ta di nhiu hnh thc khc nhau. V mt trong nhng ng dng ca thng mi in t nc ta l dch v bn hng qua mng internet. Tuy nhin,trn th trng mi ch c mt s cng ty thc hin dch v ny v hin nay n vn cn mi l i vi ngi tiu dng nc ta, c bit l i vi nhng ngi khng c kin thc v tin hc ni chung v thng mi in t ni ring. Tuy nhin vi s u t v ngnh cng ngh thng tin ca nh nc, em ngh 1 thi gian khng gia th ngi ngi u c th s dng internet. Hn na, con ngi ngy cng hng ti s tin li nht c th. Chnh v th em chn d n bn hng qun o v giy dp qua mng tin hnh lm vic.

2. H thng d nh s lm a. Mc ch d n Khch hng c th xem hng v mua hng ch vi 1 c click chut, qung b hnh nh ca cng ty n ni ngi tiu dng b. Tn h thng Shop_qa_nhom1 c. Mi trng trin khai Yu cu ti thiu:

Server Hardware * * * * * * * Ram 2 GB or more CPU 1.3 GHZ Xeon or more HDD 80 GB or more Connect Internet and LAN Windows Server 2003 MySql IIS

Client * Ram 128 Mb or more * CPU 266 MHZ or more * Connnect Internet *Windows 2000 * IE 5.0 or later

Software

Cu hnh khuyn dng

Hardware

Software

Server * Ram 4 GB or more * CPU 1.8 GHZ Xeon or more * HDD 100 GB or more * Connect Internet and LAN * Windows Server 2008 * MySql * IIS

Client * Ram 256 Mb or more * CPU 800 MHZ or more * Connnect Internet and LAN *Windows 2000 or later * IE 6.0 or later

3. Cng c pht trin - Cng c thit k : Dreamware 8 -

Cng c code : Dreamware 8 Cng c thit k Database : MySql, MySql - Front Cng c test : Firefox 12, Google Chorme 12, IE 8

II. C T YU CU KHCH HNG 1. i vi ngi truy cp web:


a. Hin th ni dung
Ngi truy cp web c th xem c cc hnh nh v thng tin ca tt c sn phm c a ln. Cng cc thng tin lin quan n nh bi vit, tin tc. Khi xem mi chi tit mt hng, khch hng c th xem lun cc hnh thc khuyn mi cho mt hng nu c.

b. Tm kim
C th tm kim mt hng theo tiu ch tm kim ca h thng nh gi c, nhn hiu

c. ng k thnh vin
Khch hng lt web c th ng k lm thnh vin ca website c th c gi thng tin v sn phm mi v c th dng thng tin ca mnh khi comment cng nh mua hng. Nu khng ni dung bi comment m khch hng tham gia s c ch nc danh, hoc lc click vo chc nng mua hng phi in ton b thng tin Khi khch hng ng k tham gia lm thnh vin khng phi kch hot mail.

d. Mua hng
tin cho vic mua hng, h thng cn cung cp mt gi hng in t; khch hng c th chn hng cn mua cho vo gi hng. Gi hng c thit k ging nh gi hng tht trong cc siu th, khch hng c th thay i s lng, loi b mt hng ra khi gi tu thch. Khi chn xong gi hng, h thng cung cp mt bn ng k nu khch hng mua ln u, nu khch hng mua t ln th hai tr i th ch cn cung cp Tn truy cp v mt khu. Trong thng hp khch hng qun mt khu, h thng s yu cu tn truy cp v cc thng tin ca khch hng, truy cp trong c s d liu tr v mt khu cho khch hng v yu cu khch hng thay i li mt khu.

e. Ty bin m rng
Khch hng c th thay i ngn ng ca site Khch hng c th xem thng tin qung co cho cc sn phm ca cng ty, hoc cng ty khc. Khch hng c th lin h c t vn trc tuyn Vi mi mt hng khi chn th khch hng s c gi nhng mt hng khch c nhng nt tng ng nh cng nhn hiu, cng gi, cng loi mt hng.

2. i vi ngi qun tr
a. Qun l sn phm
Bao gm vic b tr sn phm, t chc gian hng trong ca hng, cc hnh thc khuyn mi, qung co sn phm. y chnh l chin lc marketing cho ca hng, doanh nghip vi mc ch thu ht, tm kim khch hng, qung b doanh nghip, nng cao thng hiu sn phm ca doanh nghip. Cho php thm, sa, xa sn phm v danh mc sn phm trong c s d liu (CSDL)

b. Qun l ngi dng


Cho php thm, sa, xa ngi dng, phn quyn hn cho ngi dng, t li mt khu ng nhp..

c. Qun l n hng
Cho php thm, sa, xa ha n, xem v cp nht ha n chi tit.. Qun l n t hng: to ho n, thanh ton theo ho n, h tr cc hnh thc thanh ton khc nhau; qun l vic giao hng, chuyn hng, cc dch v bo hnh, lp t Khi khch hng hon thnh cc bc mua hng th n hng s c gi v email admin

d. Qun l tin tc
Cho php thm, sa, xa, cp nht tin tc v sn phm v cng ty

e. Qun l trang
B cc v sa i cc trang tnh nh Lin h, Gii thiu

f. Qun l qung co
Cho php t cc banner qung co ti cc v tr trong trang vi thi gian v gi tin t trc

g. T vn online
Thm sa xa cc ngi dng c nhim v t vn online qua cng c chat Yahoo h. Qun l bi vit Chnh sa cc bi vit khng hp l, sai thng tin, cc bnh lun khng ph hp i. Thng k Cho php in ra cc bo co v s lng, danh sch cc ha n, sn phm, ngi dng.

j. Cu hnh h thng
Chnh sa cu hnh h thng, giao din mc nh ca website

III. PHN TCH YU CU


1. Biu phn r chc nng

Qun l website bn qun o v giy dp

Khch hng

Qun tr

Hin th n hng Hin th hng ha Thm sn phm

Qun l gi hng

Qun l n hng
Qun l qung co

X l n hng Xc thc n hng Thc hin n hng Giao hng Loi b n hng

Xem gi hng Tm kim hng ha

Mua hng
Qun l tin tc

Phng thc thanh ton

ng k
Khai bo thng tin khch hng Qun l gian hng To n hng Qun l mc hng

To n hng Chc nng h tr


Qun l ngn ng

Tnh tng tin Hi p Lin h Ting Anh Ting Vit

Qun l sn phm

Thng k kinh doanh


Qun l giao din h thng

Qun l mt hng

Qun l loi hng

Qun l ngi dng

2. M t chc nng chi tit cho khch hng a) Hin th hng ha Thc hin vic hin th danh sch cc mt hng theo chng loi, chuyn mc u vo(Input): o o o o o o M s chng loi M chuyn mc Ly m s chng loi hoc chuyn mc Kt ni c s d liu, ly cc sn phm trong chuyn mc Hin th danh sch sn phm Danh sch sn phm c hin th theo chuyn mc

Cch thc thc hin:

u ra:

b) Chc nng tm kim Thc hin vic hin th danh sch cc mt hng theo yu cu khch hng. u vo o o o o o Thng tin khch hng mun tm Ly thng tin khch hng cung cp Kt ni c s d liu, ly cc sn phm vi iu kin nh thng tin khch hng yu cu Hin th danh sch sn phm Danh sch sn phm u ra Cch thc thc hin

c) Chc nng qun l gi hng Thm gi hng Thc hin vic a sn phm khch hng chn vo 1 bng u vo o o o o o o o o ID sn phm Tn S lng Gi c Ly cc thng tin u vo Thm cc thng tin va ly vo bng c sn Hin th danh sch sn phm c thm vo gi hng Bng danh sch sn phm c thm vo gi hng

Cch thc thc hin

u ra

Xem gi hng Hin th danh sch mt hng c thm vo u vo o o o o Bin gi hng c lu Kim tra xem bin gi hng c cha a ra danh sch mt hng c cho vo mt hng Danh sch mt hng c thm vo Cch thc thc hin

u ra

Chc nng mua hng u vo o o o o o o o Gi hng Ly cc d liu trong gi hng Ly thng tin khch hng To n hng a ra thng bo l n mua hng c nhn n hng a ra thng bo l cc n mua hng c nhn Cch thc thc hin

u ra

d) Phng thc thanh ton o o o o o o o o o u vo Phng thc thanh ton qua th hoc trc tip Cch thc thc hin Ly yu cu ca khch hng v phng thc thc hin a ra thng tin v tng cch thanh ton ring u ra a ra thng tin v tng cch thanh ton ring u vo: Thng tin v thnh vin mi Cch thc thc hin Kt ni c s d liu Kim tra thng tin Thm thnh vin u ra Nhp thng tin ca thnh vin mi vo c s d liu

e) Chc nng khai bo thng tin khch hng

f)

Chc nng to n hng u vo o o o o o Thng tin khch hng THng tin gi hng Ly thng tin sn phm gi hng trong c s d liu Ly thng tin khch hng trong c s d liu In ra n hng gm thng tin khch hng v thng tin gi hng

Cch thc thc hin

g) Chc nng h tr v qun l ngn ng y l nhng chc nng b sung thun li cho khch hng khi vo trang web 3. M t chc nng chi tit cho qun tr a) Chc nng qun l n hng: Hin th n hng o o o u vo o o M n hng Kt ni c s d liu Thng tin n hng chi tit Tin trnh x l u ra

X l n hng u vo o M n hng Kt ni c s d liu Xc thc n hng Thc hin n hng Xc nhn giao hng Thng bo n hng c x l Tin trnh x l

u ra

Cp nht, loi b n hng o o u vo o M n hng Kt ni c s d liu Sa i, xa b n hng Danh sch n hng sau khi cp nht, sa i Tin trnh x l

u ra

b) Chc nng qun l qung co u vo o o o o M qung co Kt ni c s d liu Thm, sa, xa thng tin v qung co Thng tin qung co c chnh sa Tin trnh x l

u ra

c) Chc nng qun l tin tc u vo o o o o M tin tc Kt ni c s d liu Thm, sa, xa tin tc Tin tc c chnh sa Tin trnh x l

u ra

d) Chc nng qun l ngi dng u vo o o o o o M ngi dng Kt ni c s d liu Thm, sa, xa thng tin v ngi dng Phn quyn hn cho ngi dng Thng tin v ngi dng sau khi chnh sa Tin trnh x l

u ra

e) Chc nng qun l sn phm Qun l danh mc sn phm o o u vo o o o M danh mc Kt ni c s d liu Thm, sa, xa danh mc sn phm Danh mc sn phm c chnh sa Tin trnh x l

u ra

Qun l sn phm u vo M sn phm Kt ni c s d liu Thm, sa, xa sn phm Tin trnh x l

10

o u vo o o o

Mi sn phm thuc 1 danh mc sn phm no Sn phm c chnh sa

u ra

f) Chc nng thng k bo co Yu cu t ngi qun tr Kt ni c s d liu Bo co v s lng ha n thanh ton vi cc thng tin nh ngy thng, gi tin g) Chc nng qun l giao din h thng u vo o o Yu cu t ngi qun tr Sa i cc modul, thit k li giao din, chnh sa m ngun trang web u ra o Trang web sau khi c b cc li giao din Tin trnh x l

Tin trnh x l u ra

11

IV. THIT K
1. Thit k c s d liu 1.1. M hnh ER

a. M hnh

12

b. M t chi tit cc thc th Thc th productcats STT 1 2 3 4 Thuc tnh ID Name Image EName M t M danh mc sn phm Tn ca danh mc Hnh nh ca danh mc Tn ting Anh ca chuyn mc

Thc th products STT 1 2 3 4 5 6 7 8 ID Name Production Decription Price Image isHot isSale Thuc Tnh M sn phm Tn ca sn phm Nh sn xut sn phm M t v sn phm Gi ca sn phm nh di din ca sn phm Sn phm c ang hot khng Sn phm c ang trong khuyn mi khng Ngy ng sn phm Tn ting anh ca sn phm Tn ting anh ca nh sn xut M t ting anh ca sn phm M t

9 10 11 12

CreateDate EName EProduct EDecription

13

Thc th newcats STT 1 2 3 4 5 ID Name Decription EName EDeciption Thuc Tnh M loi tin Tn loi tin M t loi tin Tn ting anh ca loi tin M t bng ting anh ca loi tin M t

Thc th news STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thuc Tnh ID Title Image UpdateDate ETitle ShortContent DetailContent EShortContent EDetailContent M thnh vin Tiu a ch mail ca thnh vin Ngy ng tin Tiu ting anh Ni dung ngn Ni dung chi tit Ni dung ngn ting anh Ni dung chi tit ting anh M t

Thc th reports STT 1 2 3 4 ID Tile Content CreateDate Thuc Tnh M bo co Tiu bo co Ni ung bo co Ngy to bo co M t

14

Thc th orders STT 1 2 3 4 5 6 7 8 ID Title Description Status CreatedDate ProcessedDate ETitle EDescription Thc th users STT 1 2 3 4 5 6 ID Nickname Password Address Mail Authority Thuc Tnh M t M ngi dng Tn ng nhp ngi dng Mt khu ca ngi dng a ch ca ngi dng a ch mail ca ngi dng Quyn hn ca ngi dng Thuc Tnh M ha n Tiu ca ha n M t ca ha n Trgj thi ca ha n Ngy to ha n Ngy x l Tiu ting anh ca ha n M t ting anh ca ha n M t

Thc th comments STT 1 2 3 4 ID Name Content CreateDate Thuc Tnh M bnh lun Tn ca bnh lun Ni dung bi ng Ngy ng bnh lun M t

15

Thc th advertisement STT 1 2 3 4 5 ID Name Image Link Price Thuc Tnh M t M qung co Tn cng ty mun qun co nh i din ca qung co ng n ca qung co Chi ph cho qung co

Mi quan h Gm Th hin quan h mt nhiu gia thc th loi sn phm(productcats) v thc th sn phm(products) o Mi 1 loi sn phm c th c nhiu sn phm o Mi 1 sn phm ch thuc 1 loi sn phm duy nht Th hin quan h mt nhiu gia thc th sn phm(products) v thc th bnh lun(comments) o Mi 1 sn phm c th c nhiu bnh lun o Mi 1 bnh lun ch thuc 1 sn phm Th hin quan h mt nhiu gia thc th loi tin(newcats) v thc th tin(news) o Mt loi tin c th cha nhiu tin o Mt tin bt k ch thuc 1 loi tin no Th hin quan h mt - nhiu gia thc th ngi dng(users) v thc th bnh lun(comments) o Mt ngi dng c th c nhiu bnh lun o Mt bnh lun ch c ng bi 1 ngi dng no Th hin quan h mt nhiu gia thc th ngi dng(users) v thc th ha n(orders) o Mt ngi dng c th c nhiu ha n o Mt ha n ch c lp bi 1 ngi dng no Mi quan h Mua Th hin quan h nhiu nhiu gia thc th ha n(orders) v thc th sn phm(products) o Mt ha n c th c nhiu sn phm o Mt sn phm c th c trong nhiu ha n khc nhau

16

1.2.

M hnh c s d liu vt l

a. M hnh

b. M t chi tit cc bng Bng productcats Productcats STT 1 2 3 4 Tn Trng ID


Name Image EName

Kiu INT

di 4

M t Kha chnh Tn loi sn phm nh loi sn phm Tn ting anh ca loi SP

NotNull x x

Varchar 50 Vachar 50

Varchar 50

17

Bng products

Products
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tn Trng ID Name Production Decription Price Image isHot isSale CreateDate EName EProduction EDecription Kiu INT Varchar Text Text INT Vachar boolean boolean Datetime Varchar Text Text di 4 50 50 256 10 50 1 1 10 50 50 256 4 M t Kha chnh Tn sn phm Tn loai sn phm M t Gi nh sn phm C ang hot C ang khuyn mi Ngy cp nht Tn ting anh sn phm Tn ting anh loi sn phm M t ting anh sn phm M loi sn phm NotNull

productcatsID INT Bng comments

Comments
STT 1 2 3 4 5 6 Tn Trng ID Name Content CreateDate ProductsID UsersID Kiu di 4 20 M t Kha chnh Tn ngi bnh lun Ni dung Ngy ng M sn phm M ngi dng NotNull

Int Varchar Text Datetime 10 Int 4 Int 4

Bng users

Users
STT 1 2 3 4 5 6 Tn Trng ID Nickname Password Address Mail Authority Kiu Int Varchar Varchar Varchar Varchar Int di 4 24 20 50 50 2 M t Kha chnh Tn ng nhp Mt khu a ch nhn vin a ch mail Quyn hn NotNull

18

Bng orders

Orders
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tn Trng ID Title Description Status CreatedDate ETitle EDescription UsersID Kiu Int Varchar Text bool Datetime Varchar Text Int di 4 50 1 10 50 4 M t Kha chnh Tiu M t x l or cha x l Ngy to Tiu ting anh M t ting anh M khch hng NotNull

Bng orderdetails

Orderdetails
STT 1 2 3 4 Tn Trng ID ProductID OrdersID Number Kiu Int Int Int Int di 4 4 4 4 M t Kha chinh M sn phm M ha n S lng NotNull

Bng advertisement

Advertisement
STT 1 2 3 4 Tn Trng ID Name Image Link Kiu Int Varchar Vachar Varchar Bng reports di 4 50 50 50 M t Kha chnh Tn cng ty nh i din ng dn NotNull

x x x

Reposts
STT 1 2 3 4 Tn Trng ID Tile Content CreateDate Kiu di M t Kha chnh Tiu Ni dung Ngy to NotNull INT 4 Varchar 50 Text Datetime 10

19

Bng newcats

NewsCats
STT 1 2 3 4 5 Tn Trng ID Name Decription EName Kiu Int Varchar Text Varchar di 4 24 24 M t Kha chnh Tn lai tim M t Tn ting anh ca loi tin M t bng ting anh NotNull x x

EDecription Text Bng news

News
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tn Trng ID Title ShortContent DetailContent Image UpdateDate ETitle EShortContent EDetailContent NewsCatID Kiu Int Varchar Text Text Vachar di 4 50 M t Kha chnh Tiu Ni dung ngn Ni dung y nh Ngy to Tiu ting anh Ni dung ngn ting anh Ni dung y ting anh M loi tin NotNull

50

Datetime 10 Varchar 50 Varchar 50 Text Int 4

2. Thit k chc nng 2.1. Cu trc h thng

Cu trc h thng: H thng gm hai h thng con, s dng cng mt c s d liu

H thng
H thng khai thc web

C s d liu chung

H thng qun tr
20

+ H thng khai thc web Trang ch

Tm kim

Mc hng

Hng trong mc Hng thuc chng loi

Hng chi tit

Chng loi hng Hng dn

ng k

Chn mua hng

Xem gi hng

ng nhp Lch s n hng Khuyn mi

21

+ H thng qun tr

Trang ch Qun tr

ng nhp h thng qun tr DS sn phm

Hng trong mc Hng thuc chng loi Sa Chng loi

DS Chng loi hng DS Nhm hng

Thm Chng loai mi Sa tt Nhm hng

Khuyn mi

To Nhm hng mi
Thng k, Bo co n Hng

DS Ngi dng

22

2.2.

Thit k chi tit cc chc nng

2.2.1.
-

Chc nng ng nhp


Giao din

Lu

23

2.2.2.

Chc nng ng k

24

2.2.3.

Chc nng Tm kim

25

2.2.4.

Chc nng gi hng

26

2.2.5.

Chc nng ng xut

27

V.

PHN CNG CNG VIC

Mc ch: phn vic v lp lch thc hin Thi gian 20/3/2012 n ngy 26/3/2012 27/3/2012 n ngy 25/4/2012 Cng vic +Vit demo bo co +Hon thnh demo Project +Hon thnh bo co v slide Bo v Project Nguyn Vn c Form 1-3 +Code chc nng qun tr h thng Ng Tr Dng Form 4-5 +Vit bo co v slide +Thit k giao din Lu B Mnh Form 6-7 +Code chc nng cho ngi dng

27/4/2012

VI. BNG M T QUY C CHUNG


STT 1 2 3 4 5 Tn i tng Th input Hng Th mc Bin File Quy c Thm tin t ch kiu, vit hoa k t u t Vit lin, vit hoa k t u t Vit thng Vit thng Vit lin, vit hoa k t u t V d txtName, fileImage Home, SendComment, SearchProduct.. images, admin, pages. name, production, content.. AddNew.php, EditProduct.php

28

Cm n theo di

***

29