ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA

Martiño Cabana Otero
Asociación Galega de Custodia do Territorio Universidade de A Coruña

DEFINICIÓN DE HERPETOLOXÍA

 

Ciencia que estuda ós anfibios e réptiles. Anfibios e réptiles non habitan os mesmos lugares e o seu estudo é totalmente diferente. Outra definición: ciencia que consiste en levantar pedras.

MÉTODOS DE ESTUDIO

Escaso material
 Rede

de man  Lanterna  Guantes

ESQUEMA XERAL

Anfibios
Características xerais  Urodelos (salamandras e tritóns)  Anuros (ras e sapos)

Reptiles
Características xerais  Reptiles varios  Lagartos e lagartixas  Cobras e víboras

ANFIBIOS
Características xerais Animais primitivos (entre peixes e réptiles) (p. ex. vida anfibia) Pel:

   

 

Sen escamas nin unllas nin pelo nin plumas Función respiratoria (absorción O2 e excreción de CO2) (húmida – precaución na manipulación) Glándulas tóxicas. Bufotalina ≈ digitalina Coloración aposemática (similar a avespas, abellóns, etc) Cambios de coloración (rá de San Antón)

CARACTERÍSTICAS XERAIS


 

Nocturnidade fronte a diurnidade Ligazón ó medio acuático debido á necesidade de poñer os ovos na auga (agás sapiño comadrón e píntegas vivíparas) Elevado número de ovos en relación ó tamaño (ata 8.000 ovos na ra verde e 12.000 no sapo común) Paso de larva a adulto mediante a metamorfose Temperatura corporal depende do medio externo

URODELOS (TRITÓNS E PÍNTEGAS)
Patas cortas e iguais  Con rabo

•Chioglossa lusitanica •Saramaganta •Salamandra rabilarga

•Chioglossa lusitanica •Saramaganta •Salamandra rabilarga

•Salamandra salamandra •Píntega ou Pinchorra

•Salamandra común

S. s. gallaica S. s. bernardezi

•Salamandra salamandra •Píntega ou Pinchorra •Salamandra común

TRITÓNS

•Tamaño pequeño (xénero Lissotriton)

•Tamaño grande (xénero Triturus)

•Lissotriton boscai

•Pintafontes común
♂ •Tritón ibérico

•Lissotriton helveticus •Pintafontes palmado

•Tritón palmeado

DIFERENCIAS L. BOSCAI E L. HELVETICUS

• Triturus marmoratus • Pintafontes verde • Tritón jaspeado

TRITÓNS
• Triturus marmoratus • Pintafontes verde • Tritón jaspeado

ANUROS (RAS E SAPOS)

Patas longas adaptadas para o salto  Sen rabo  Emiten cantos

• Alytes obstetricans • Sapiño comadrón • Sapo partero

• Alytes obstetricans • Sapiño comadrón • Sapo partero

• Discoglossus galganoi • Sapiño pinto • Sapo pintojo

• Discoglossus galganoi • Sapiño pinto • Sapo pintojo

• Pelobates cultripes • Sapo de esporóns • Sapo de espuelas

• Pelobates cultripes • Sapo de esporóns • Sapo de espuelas

• Bufo bufo • Sapo común • Sapo común

• Bufo calamita • Sapo corriqueiro • Sapo corredor

• Bufo bufo • Sapo común • Sapo común

• Bufo calamita • Sapo corriqueiro • Sapo corredor

• Hyla arborea • Ra de San Antón ou Estroza • Rana de San Antonio

• Hyla arborea • Ra de San Antón ou Estroza • Rana de San Antonio

• Pelophylax perezi • Ra verde • Rana verde

• Pelophylax perezi • Ra verde • Rana verde

• Rana iberica • Ra dos regos • Rana patilarga

• Rana temporaria • Ra vermella • Rana bermeja

• Rana iberica • Ra dos regos • Rana patilarga

• Rana temporaria • Ra vermella • Rana bermeja

ESQUEMA XERAL

Anfibios
Características xerais  Urodelos (salamandras e tritóns)  Anuros (ras e sapos)

Reptiles
Características xerais  Reptiles varios  Lagartos e lagartixas  Cobras e víboras

RÉPTILES
Características xerais


Independencia do medio acuático para poñer as postas (oviparismo > ovoviviparismo) Pel recuberta por escamas (protección e evita desecación) Alimentación carnívora (excepto algunhas tartarugas) Dependencia total da temperatura externa (excepto as grandes tartarugas mariñas). Sen sistemas de xeración de calor.

• Emys orbicularis • Sapoconcho común • Galápago europeo

• Emys orbicularis • Sapoconcho común • Galápago europeo

• Galápagos autóctonos • Mauremys leprosa? • Trachemys scripta

•Réptiles varios

• Anguis fragilis • Escáncer común • Lución común

• Anguis fragilis • Escáncer común • Lución común

• Blanus cinereus • Escouparón cego • Culebrilla ciega

• Blanus cinereus • Escouparón cego • Culebrilla ciega

• Chalcides bedriagai • Esgonzo ibérico • Eslizón ibérico

• Chalcides bedriagai • Esgonzo ibérico • Eslizón ibérico

• Chalcides striatus • Esgonzo común • Eslizón común

• Chalcides striatus • Esgonzo común • Eslizón común

• Tarentola mauritanica • Ladra • Salamanquesa común

• Tarentola mauritanica • Ladra • Salamanquesa común

LAGARTOS E LAGARTIXAS

• Movementos moi rápidos • Capacidade de perder o rabo (evitar a depredación) • Alimentación principalmente de insectos

• Iberolacerta monticola/galani • Lagartixa da serra • Lagartija serrana

• Iberolacerta monticola/galani • Lagartixa da serra • Lagartija serrana

• Podarcis bocagei • Lagartixa galega • Lagartija de Bocage

• Podarcis bocagei • Lagartixa galega • Lagartija de Bocage

• Podarcis hispanica • Lagartixa ibérica • Lagartija ibérica

• Podarcis hispanica • Lagartixa ibérica • Lagartija ibérica

• Podarcis muralis • Lagartixa dos muros • Lagartija roquera

• Podarcis muralis • Lagartixa dos muros • Lagartija roquera

• Psammodromus algirus • Lagartixa rabuda • Lagartija colilarga

• Psammodromus algirus • Lagartixa rabuda • Lagartija colilarga

• Psammodromus hispanicus • Lagartixa cincenta • Lagartija cenicienta

• Psammodromus hispanicus • Lagartixa cincenta • Lagartija cenicienta

• Timon lepidus • Lagarto arnau • Lagarto ocelado

• Timon lepidus • Lagarto arnau • Lagarto ocelado

• Lacerta schreiberi • Lagarto das silvas • Lagarto verdinegro

• Lacerta schreiberi • Lagarto das silvas • Lagarto verdinegro

Cobras e víboras

• Necesitan máis calor que o resto dos reptiles. • Poden chegar a medir mais 2 de metros. • Alimentación principalmente de vertebrados (non comen invertebrados)

DIFERENCIAS ENTRE COBRAS E VÍBORAS

• Coronella austriaca • Cobra lagarteira común • Culebra lisa europea

• Coronella girondica • Cobra lagarteira meridional • Culebra lisa meridional

• Coronella austriaca • Cobra lagarteira común • Culebra lisa europea

• Coronella girondica • Cobra lagarteira meridional • Culebra lisa meridional

• Coronella austriaca • Cobra lagarteira común • Culebra lisa europea

• Coronella girondica • Cobra lagarteira meridional • Culebra lisa meridional

• Malpolon monspessulanus • Cobregón • Culebra bastarda

• Malpolon monspessulanus • Cobregón • Culebra bastarda

• Rhinechis scalaris • Cobra de escada • Culebra de escalera

• Rhinechis scalaris • Cobra de escada • Culebra de escalera

• Natrix maura • Cobra viperina • Culebra viperina

• Natrix natrix • Cobra de colar • Culebra de collar

• Natrix maura • Cobra viperina • Culebra viperina

• Natrix natrix • Cobra de colar • Culebra de collar

• Vipera latastei • Víbora fuciñuda • Víbora hocicuda

• Vipera latastei • Víbora fuciñuda • Víbora hocicuda

• Vipera seoanei • Víbora de Seoane • Víbora de Seoane

• Vipera seoanei • Víbora de Seoane • Víbora de Seoane

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful