Está en la página 1de 74

.....

I

/
,~,;,

I,

t•

I.
"

'; 1 ... _"

:~-

n

' "l .~; s 'i.
",

•~ ,I
i

.,

,
(")

, :'

'.,
"

Q'

D ..,. c: l:t
1

-c:

-<

..::::.

;:;;

!:I

-

~
'~~I

.

r,'
C;

.:::

::::

~
(J- , ~, ,

.:::

,
• ~. I

:..-:-:

0

::c

;:r:

::J

...

!:
,',

0- 0

ttl

:r:

~

~~,
'",;
"

:

,
'~,

,,'
" ,
,

~..

'i [ I,

\

, ,1

r.

:r.

,',

,
),

,f
I,'

:

I,

• 1 ~.

, I.
"

,..:

!

-_
I~

:::,-

~
,!

1:;•

::r- ~

9 - .....
I:l. <0 l-.:l '.i

::l

.

\
;

t

.r:: '/. ... ?
.,

t;:1

.q, ' .., ..

,", ~

',~, '

.
'

~'.

~

.:":::.

~ ~ ~~ ~

=
:iii
il:

:! ,. s,. t,
1,;·.. ·

/:.

--:
.......
;..l)

J- ~W
".§ ~
u:i ,

~ ,"~
..

F='

"I·
I

t,)

~:0

~ Z ~. a

..

.'l(r..l~
I--i

.....

....-:

;;

~ ~

~ ~

,~

Z ,,_....
~"

::Q
(--t

Z
~''\''~

wQ ~
go.. 0-

.- .......
J

:.0:.

.:.:;,

.... u
......

Col

>< .-of.
><
0Al

'0 ......

~l .z .» or< '
)(

>~< .','I-t
:>

:c tl;lt7
tf.1Z!Il

(~

.....

X
~ ~

e-<~
~

Z
U

C.!3

P=l

-o;t;

'....:
~
-0,
,0(.:'

:c v
'W

::>

..r,

',.

:"",

:tl~
7-

~iJf

..

~

....

::c

,< -< :c
i=l
~

E--t

<>
G

i'Y ..
./

f'·
! .:~; .': ..,(.

-t! , .:~'\
l"

to
~

f

:'1'\

.... - ..

-~...

---

"

.. ~ '.

-v-,

"

I.
/

I

t
'.:

I

"

:'."

......
I. NGUYEN

TAe CHUNG

,_.
.. -~

'J.J - Tieu' chuji n nay diro c ·dung
'V<)·fQl1g·trinh .
~~-. -, _. ~~~~~Chd··thid!: "".. :'khong. dung ·
•• ~...

'.

de

thiel

ke

ne n. nha
lIil)" •

.. _..p ..

-

...:...,;_.....n........-~~::-:;r-;;t~~:
• <

'~+~:'.':-".~"
~~"~':"':;~<'>6

-·;'·'-1. ~:1.:2~N~;~.~b~i.r,_;U~j~~b;r .n.·.~~~·~··:'~~:"~~~~\-~~,~_·.:-:~~~:·~ .. ~-·li~,.~ ~ tl:inh,;nliai
.-~~~.~.:.,--~:, .. -.~e-~'~'~~=---~.'::.: .-_ .:..,' .." ....
. - .. .::: .
+ •• ..,

", ............. __. _...... : .. _.

..',

..:.'_--=_........ :.1:!:;"f2F:·:='~~'c:~·.:;·,",.:··->.:;~:;o
'_.
•• :._ ' __ :._:"

~...

'-:".

'... ". -.-;-: •
'.

-":~.' .

~ niuc 2 I{ Tei~ uut ni!n 1), lieu chuilu Ihiel· kG nen ella et'f1g lr inh !hily lo i. ~hraiig s:in·:1'ha7:~eli:·n~"hll niln rnonz~ 'cue lru \':i. m o ru<:"'I ..:.Aoi.~,._ .. ':~: ~.. :"""?'o.bay .. co.llg nlur nen ··tntwg C9C. t rn ..-;1 mane sau dlTtti

de

'fdr

.

du san
lal

~~

,.

-_

~..!..tron[1
~~.,_

dono.
".-:.

. .,. ~~--'

. :,
..

-

.

__ ~

~

·-·c<-: ."':.. -;~~ - . -....
.. ~

.. ;._.__~_...

. ~~.~

.-: .... _-.

- "_-:_._--.,;-.

.: .: .. - . - ~\ ._- '. --·-·a)' [<cl qllfl--(~iie·l'l\~ti'd!:i ·chat·-:c6rig·trinh va
-; ~.

.~:="S" __

~.... ---:~

_-

-'

-

_..~~~

--

'.)

~ ..~

[hrel ke lrcn.•
kie n khi

CeJ

d!:l

'cld:i-::::-'

sir

_;

:..

:_...-~~.. _.·0·. .,~~;~

o'~

r.:

?

t

.'.01;. . 'ih~y .:(l~)g

·va~;V<l.~I?~n,~.ng~~. Ii~\I._.i.§./(b?u ..~

.,

..,.L$'; .':_~i.; :"':i '

.-~f:fr;.~

• • '::

l:i;;,

h~)II cua

~t~~~~'nhit;.

corig t rin h irong cac d ie u

.

ehllt cong trinh lU'(1I1g t ir : .:;; _ 'C) Cac·l~li-.li~u d~c trung eho nha ho~c cong (rin h.': , -,djnh .xAy. kef cilu cuu no vi lui In;>ng lac d9!1g· [en
m6ng·ciin~ nlnr cac. dieu kie n sir dung sau nnv ;: d) I).iell kien

-kie n diu

xay

dung d~a plnrcug :

So s:~~h· k inh lc ky thu~t cac ph uo ng cua giai .: . pha p (hie[ ke de chou ·giUi phap t6i Uti n h.im h}!l d~lng

.. ·cJf
day

an

(11'1

nh,H cac d~c [rung
~
»

ben v:i bien

d:}lIg

cuu diit 5 '.

..l1-gom co: ':~ac~ . co du:anrr kinh 3mm h .thui kilO th i rot.·£in de-i] dieu lA eua-c' ... .chiit cua dOt.mlng. hOClC c!hi . . 6nC1 va cac nhan knuc .y (ill ean"c. 2. .b.'_'.. : ." '" \... 1..inh._'lmjrt:( 0..!~i cho nang ugh i¢p (Lrong lrct I~i) .' hal Ian ho n 2mtn chiern tre n ...c. kie n c ho T1)hcI). g theo trong lIi!l1 · . 00% tinh co lien ket .. Ten gQi YU d~c tnrng ph~ khong _ Trong trrro ng hgll.'eu. ..phil[i LIi..i cliit II co giil Iri non" n"ilii.·'·· i (:)0 lin h chat (\ilf"n~..U1 dLr6.... .. cho 5ir . --: :. lo:)i'kh6ng f.. cua n ung lrU'ang lH!pnL!tL dieu ..1:> . .~:... ..p har .c hua n Nha '.plio'"o'' hoa khi quyen. 11l1<ii. .tuc hose k hoi nirt "a n ii l~:)i v~ r1~<>·diem x:iy dvng cung nlnr ca c dieu ki~n ne .•c. • .at ctio.. o:. s6 cleo 1.1 chil Y Tron" 'tt'UD ng " hop cil n Illi" I.:~......!{~hi~ ~a_~~~.... phudng... . rn o ng d. cong trinh phiii quy ~c1inh ten da! the o p~Ht~ nayeu:)...u mit"... . 2 "..\an hun 2mmchi€m duoi 501...v . ....i.. .el 'k" non t i"~ n h Y:l ngh ie ' elm (!{it xuy cli. de __ _'. 'linh theo trong'\l!qng --vii khong co ti nh deo..t ..i" _ Qu y din h d a ng 'va..' Bal ho n tali Ii!. n.l:... dieu.Ii'onh nell dut <tu"i.. rnau lh~an veri t~n et31 Clla lien chnan nay..f)at o· iu loa. .p Ihi dun" 16.~'g~p .bl ¢n .l. co II g. -·-'c~. tiC:u. .onha "1. kie diu ehUl c~ng _lr. .' lien kel Clrl1g gi i'ta ca c h~l~ -I:' kel YO xi mang hall) I. can thiH::-"T1Qli·ci.~ 0 .... 'rna k hong co hO(lC kh oug tl8.:)0 eua . nc n .e lrung phl!' k hac (than h.. I ~ . gil LH cac lit i li ~u cO il th ie l clc i q uy t cac vri n de: _ ..l. 'lieu ehnr\nn~\y.i m~l c1::it. phep CItra Ill' m "u . Ia Ioa i IGng . chuan nay ne n lien hOnh do hie" d.~-=.01-) : . xa c d in h chieu c>.em d'.5 _ Kho n g cho p he p tlli e l k~ ne.I'. phuo ng -.i. '.O.6 _ Trong . . Lrloh Ilrang irng giai qUYCI cue ..:ng) ve Lhi'..' .. " doi e6 lhe xay ra (tr o ng ~\li' uinh xay "d\Tng . i .Ol...n hf 'I nell V['. a _ . "-t'S"D phiin ngaffi k ha c ella ket diu).'-..7 I" Trong ~... ng X" n h c ho khu xay d~'n~ v.eq·"chat vu tram I ic h ." 1116 ng I: . cue h~t ~·'.' otic 56khcng ella n6 ld <than h' wi (dilt dec hin ihr'!c 1). flit go m co p hurr' ~u~l •.0 .i.. 1 • ~ d~n cl~t: diem kct Call VU d~c c!it'tll sjr 'c!\l'ng . . '. do cirng khi 0:10 ". <f . .... . ..-.tIien. co og Iri nh.0 du k ieu -'. ' D ""V de ~. . a va CLW nh (j .)"J et.: _ Chon kieu nen "a moug. kic!1 til ITOC rn o ng 'c.rng cu ng nlur phai unh 11 . _.i hiuh.1".. n. k hi l~n. .._.. na. .'A. [lut cat.a~ .O' van ca unh.._. ~J~_'.llil'!.. I .ella nha va -0 ..!:"'(liK chat cong .Khi m 1> [ii k"t 'qua k hao sit Irong tr.1.. n hal CtlO.it cac tinh chat _ eo I)' clbva.~.~ ~ei1 va mung can quy dj n h vi$c tli tap diLL Ir()ng trot d~ sa u nil y slr dung . . ':nice d9 villinh chat d:it 'nhi&m muoi. ph. J ...chat Cl)ng nen n h a va CC)[lg triuh phaL thuc hi~n thee y~u diu ~ci'Ia' -: dtc tte u cllUa n va quy pha rn xay dung..:_ (hel.".nl1a~ya.. 'dill set. thee ~. die" ira co ng .flat eta <trr."iYe vi' eilC I a i Ii~ II tieu chua n khn c vi..~·...u lu m rnong <.· '. moe u a an.. "" con. cac .. cic t~l1 ~ oQi va dij. dang d:ll .li~lI chuan. ~.. ] hon tinh the ho~c tram tl~ h ...•. C[lC .].'er...~ . gin e diri". ".. i set co .. c~)ng !'!I111 phtrO' ng ~i.cliu'·e[!ii .. nii m Ihaul! k he i lien...:.c'. [Inh ben "un~ khi cniu '''.4 _ I'd q u:\ l1 ghi e il c ir u (Ii a c ilil co ng I rtnh.". lrinh.[. '._-. ' < t' .".ttji:firr. ci\C ."". I 3 _ \Ti~c ngfllen ctrudja .

'. . . _ __ ~ '. 0:9'>'Kph >.'...:~..(t_~E-g_. --_ -~ -~ . -.~-_.'~~~~J~~)t.. (rnuo i \~~v ph6...: • h6:1.~I ~~~"".Ion bi phani cite 'rru<i ~ •• ' __ r_T C....•. Theo h~ so hoa mem trong nU'.lrong .. a: ..--._ .lirng..~.": :"-" . . . man h Tr-oi & d:i:lng ... ...------~-". ·um bieu dat:'u t dien giai _ '. ." ..:. ."..--LO~[ Dk .j xac d [rrh thea cong tlnrc :... .__. ' .:cilia ra .lheu)iing 2 hoac ba~g 6:.:~n: "... .-1 -.:'~.~at. .- '.a 1\1>1.!!\..) .___ .~ (1) r.~amJ·thanh·. -::. __ .l ~I&rf ~10'a. d~-ph~'ng pb_vug ·hoa. ". hong !h6)..da cckhii me. . -no > 1:200 Ian '... I~ . .. . _./..nl1 o h:_t II n~ao t~ .:'I ! J.lllg:h~.~.. '--''. .~~~1]g)~d. _. r\'m C. '_L...3.r.s6 gifr:i~s':"e n~n lfre tho i mot In:1C (1 tq. :.Du·"d ircc.lg ll(.' _::'-: f)~l iL 1-5':'° ~R Rn »5° 0 06"'" n 15 0 0 ° . a...d~-~·:'-:-:":"B"trtfrrg-'k..__ .._ ."..:. cat h:~l co duo ng kinh ..- IUv tliuocvao : ' .. D6i vo i . :>.~ :._ ... " •• no ~ cnong -.~.inh iiahat rna c '"'~2'- I r Trang ..· . . .:. _. - do : n6 chiem ". va ~chua ~Jrci1 10-%"h~l· :co -kich tlnroc be .mail chua. hfun cu ng n&m trong < 0. .\'U.: ~.' Khit~o~g ddt h on 10'n.. _..~-.. .~tt_D _ _l~n F_i.. .~~'~:~. ~.. <)0...: .t:iy) . '. ~.o-i: K:a.0:8 .' • _ . . .'_8aL~]1on.. ·..~~~. (l5. t hach cao. lo~i ·lheo·:bilng':r" .<150 >RRn....: " . han I .' '.'"' .~m->.•._.. .. .hah Ii-'t-irng.n_.:: ~O: _ _ . hoac 13... Bi!n v irn Ben.)p ph:ln Wnh .. ·Z.: . han n6 chiem-'10% .t~ji · ... ..~ ~ ~-. !Cpo Kh6ng hoa:.: mroc Rn..hca tan trong ella no. . - . s'o ho..:~1Z~::J1 ...r trang thai no '~--:7'~0-.~ " f- .J ... -. Theo . T- .~.' kh~D~~~au:. :- IV. ... 2. '-... c~. __ -0.: .i quy dj nh d() hoa tan . : sau khi Cia lach cnc hQ... : ' _ . __ ~ang_~ nut ne. no. va piing v a d{it cit 2.. 2mm khoi mftu . ~.... .:~'_. nhc ne)' ::-~:-':". 6096' V9ng IUQ'ng dUl_ _~.£ :. set tren 30% tong trong Itrryng cth dat hong kh6 thi ki1l d inh ten dathon Ian cii n (!inh dten cua . ::' hqu.u¢. phqng hoa ciia cuug da. . ~h~n 2mm.50 ph~)'l.'~.." .Bdng ciia d:it Ie : lahi~u s6 dO irng veri ha i lr?ng thai ciia .. Th s c su-c chong em::!) nen ..klI6I: ~~fr. -:» I I I A.... . diYoi th~ li c h tic h ciia nang .: :~~~!O~:~:~:B~t!O"g _k:~B..}c· lruog trang lh{d-~~a..- .-----_ ..: '.rrr i hpn • :_ va : . h6n:l6n cochat iapnhet la ca l trc n '10%.~~:.. _.P~l..' _.?1.:·I··'.~.: lri~h ur nhien.:...8_ r kh6i ' p.-:~ < 0.: .r : cua hat lro ng llrQ"ng aa!.n:~ ~~~ \.· .r. Leal dat nb. ._..:.. ~.. ._l~n. t ..4.chat lap nhet' va phui chi ro d.- ~ill'h chuysn._~~~-T--~lrqC mem UUCTC.. hat duo-c Bat h'Oli Ian. nho -. • .:."' .' . -~I··=~-CHi-S6-_ ~ - .: .y phai d~nh ten._ . .l . .3. 1..:~ '. ~a clriig.lh. .Sue e1i6ng uen tire Lh&im¢l true . 2 . _. :"---... -- nu o'c .. catquy tuy thuoc lh a n h pha n ca n Hal bi:n_. Hon KI_t6f!g~1~~a_.ng thai mroc \'. ~FI~ K".-.- b·'..'... Phong rn c) ..h 1 Ph~n'~"~:~:~~:~"":~:?: . n. _ ..l..l~.Jui ·lflich.1 chiatheo ~ di h v bang 2 cuatha n h phil n ha t U..~'~"C co uuang h<. d:O~~.. .... thee lrt eel:] h~ _.: .. 2:5 • r ... .. .~~.' nu-a cirng -. ::. _ .:~..' ·1 II / l. :--.u-_c' thai m9t trt}"< Rn (Kg! ~:'-j.·~. n .. :. thco bang 3. g~?"i .) .l'mem -... c hiir ra-l... .. . the .'. : So Si) deo lh. . I -.0~~-~-?"'-'~1j • . . ghiTen dGl hon'kh¢ilg-dong diltnhiit lhem...~::~~: : '.£)9 pho ng hoa hPh <LS'?O giU:a IrQng ltrgng cun'miu 'ciKt'bi phong hoa ~~'aitrQng' (ugtl!..

-..-j..<)( P-: II ~)\. .1J n !: II 11.. ---J------r..J ~ -E' ...~ '<1:>' vvv.E .. (lll U91 11!lt HlIOJll ')i'nil .I 'J .r 1f.0) . '':l E ~ ~ ~ ~ -.= 'C1 er. . 0' :J /ll COL man1') • ~ttl'll ~....'J :0 .l..l.1\ ttT~ !IF' ll.! 1 'I till! 0 I If .-::::1 u' ...... t:n :_. ~LOII 111... ·--·----·--·-::r n'l l. '0 G t:l 'Q tc:l C ...Q -..t ~ ~ '0' "...l.IF.<. )1!'I ..- "d ... lll:J! Ii.11>' .\_tlll HlIo.1.l._----------_ 1'::1 I 11" '. - Hui)._-_ Iva '1' - .IJ.T.) L~ .1.." 1'1":11 Jiuilnl U"...·' lillil.1] til))! II ...lI 1H~~JlP~'...I llr. 1'1 U 12'1 I} !illl 1I.::.11 1 (lllt..llPI..: lJ : u no \l~!lJti\l Hq~ mr.) P::tl (.'.'lI "01 "'lI( ----.. ~l 1 ~ ullug'O "..: .:':1 c: 5 .~ .. :H}.oHj·.._ .J. -: \'S . .....1j )-iUl. .J liS (II In:: \11 !o II I] 11 ..) ..'O litH! (.. %G(.-.:.r.. !I'II[ %~!/!jlJt IIIIIIJ'O 111111"0 II :j11i1!". VII I 1 '}:' liP u.)11' 11:q 1)'. I I .} .11 1\ 11.p ru t1~:p fhiC):l ~1.J 119! Iff. .. HI[!J......1Q '0 VI{ 1 Hq) n. . lUll! 1I91 I i111 m} .II/(J(' /0 :J.:.-: lilll.11 lI!J"! nAn p IIi:I! 1 It!: p 1:~?lll .'1 P'n't!'~hitlllJ ffu{)-I.. e .r: VlV/Vl ":::. .1.-.) In I} p nus 'lIIlll01}r..c~~ o i .... _-------~11I!l. 0 c: .. %Olj 11.)'1 ::II}. 'cn 0 ·b !:I . I !'F' ) '!'. t:: ..).lP II \1.1l1111 u VI I il q.:.d . ~ ~ .~ .c _a 'I .(. c.IJ.....)! I PI) !1:1(1 ~f 1 lhu'u'l lit '': Il U I!P I 11~: 'Id ..llI I .~)[ II:q . -o "::I 0 ..) 1 ill ..U\}·IJ III))'!\P I .titl 1).oQ..lIC-J...:t:: .. l.1.~.fJ_ %OS \1\].) ~..:.) V.\ ..:::<J lr: [-t:o C t~') ~ c: ""j 0 'b ~ "". (!91Pt l:!p lUll! 1':'1 .)1': s .1\11. 'I:) \ I "jill H...' :H}S !1F1) u 1..) !lift 1]111:.d !.:1 n:tl l.:1pl ...l .:.-..: 11.~ 11111:... o (. I....) . ....~ ~ ~ '" ~ ~ '~r • i '1 .: -= e· C: 0 "C:: -' \~ -__ ....c~"1 1!. lIJHIII~}111tlJ 'lIII11..): ~HI lIVlId .1 ..c: o .·hl~l'1~.. :n -0 :.?l.nl :llP Bu bJIJ ~ 111'1.1 .. ?GUS H~... ~ .:q _-~-- % g: Jl 1l1.} III:) H'U ~ '}..._ .0II II.~ ~ _...._ c:: ·7J .:(1 l~q) '}I '!I'.- _. ..HI "_: p 11:0'1 •• . ·0 "C· d· U • ...~ 'f'.1( I· ---. __ ..: 11))( .------~---.Q). -.----~-- --_ ... :. ....II l~'i ~u.. A III!"!.j u "'" . . "''J .:.'II. c: o _.I~ll\ 1111I1Si'._-__.\..:__ 'l"lI (']I 0.1. . UDq 'u % OIJ I1J}1 1Illl 110'1 II g..<! <:.'1 II II t Jl :~u lUll1om: ~.! .(. unl( . ::..l ":1] 1l1111(.~fl!I.il:nl »U~l. 0.).!l y Jiuil.11...-.) flu ...") l.. ---------.) u ot] '\1 ... \)/\11\(1 r.I !tpl) !~~<:: 1 ). 0 r_.:: 0..:: VVV ~ -' -c- .) 1J I II~P d::.

rie ng chcho n Ion D9 ~i'm ltr n h ien cuo.: _ . - ..~: ). '.":"'... < 20 lm.~'~"':~~" . Tr o ng \V flkln v'-'- y . ~~f.:..1\ ' 1'\ < :to < 30 ·rrong (16 : . xuycn ]2 chia thea dO ch~t neu tro ng bllng .cong .tho vtra \'. a.hi5ll(J . .ian hrol la d¢ cua phiin d:H l~ p . . rul rn III nhren ella d~1t lioac t uy lhuoc vao ket' qua :2. . tbi.t Ian han' 2mm). I. nghi~m ·rieng.ll hen Ian xaC:~'dI~li{. ~V:) . e..> 35 i I Pd < su .i I .~ .55 ! I t! Ian w bang each l hi llghi~m.l'WJ<in '/H/J rrac rua hint: non P« !l~g/cr!t~j' kh! Cat.) > 1). um) .Calmill . ..lng - han Ian lirih Dang so lh~lP thea phan: dieu-2.~ 0.l'!lyen 'f 'I j i (i\!Jil'm~) va c ho dM !ell' .1} :'j lhu c : .) . HT= \V! . 110 Cill min: .1 ! I c < 0. 7 - Cat dUc. Tro ng tnl'()-ng _hqp .. ' " !' Cil lhO sui l bu v a v ua . thea C611g thue'?'_-. : d. < O..:-:}:..\V:. I / .< 1).7 <. :. Qat ho . tuy thu9t! vito h¢ s6 rang e: h~ 56 niLy" xac dlnh trong. I r C. -T'lieo ~IiT ..hniahinir kai '. so phong hoa.. Bdr.. (.~.6 B.w _- _.::...0':~·::.:) /fnh !' 1 Tlleo:)ri-(~-ch(. _ G--:~. 150 > I~O.:111&1.. va c un p h. '\V! '~'a . t min Cal bu: ..~j. rna khong tach-ciic' han' ion ra k h o i elM 'Lip uhet J:lO~C t hi nghi¢m. .'I Kphd um [ ~ tim .7 i e>U.~.TC . xac dinh .G 0.. um Pa > 110 > P" . < 1-: ." Pt -~-~_.: I I 50 1 I 1'...~. ~ . lhi_.- - -(3) - clq t do : D() am ttl n hien ciia .35 O.~:~..(kho~g' : phu 1-". 100):: PI:> 30 .: 13 -.. ~ ~-. .I) <" < -< e .1g mau n xac di n h . Tlieo 0~'$6 rong (_e) " J. I . it 'lim va dal.'C G d uo'c xac dinh Iheo.. ._.'5 e .ij V. L' n.. . No n lra~ it i'im v a iO> PI >:20 p.--~ . . i i 1 I !. > 1 ntin PI nl1.~ (\V1 ~. '__ ~r~' ._ 1)9 DO n o Jll!C. '---:.".•• -I-'{ a. 5 ella I icu chulin IH~ nay...·_·~)..! e<O.l n ho n Ian. (t6ng phu th!li)c d? urn) .thtlQ~ d¢ am) : {EPt t Cat bui : a..1 tho (khOng xlIycn .. phung (hi nghi~m dira via rniiu nguyen d~ng l) the.' ~. ~~'~1 lho(~~.1.If.75 > 0.". (h...nhet.. phu t h uuc U9! .~"::~_Jl-Kph'I) . ....'.-...- ddt tf n h Q~ng s6 th~p:.II I i . U.:<19: a~-' cua.:.~..

..Nh50 . 15 . ...:9-.: '...I-----. {1i ::::0°/' J---- then! /(j I" ·-·ct'~l Ll U .' ~ lIng Cl··" qng_ClllIU CUC hut luana lIem 15-"50/ th .1 .u c_n_u_u_n __ n_ay~.0 sa n ») n liu ltr .1\ ira cfrng Deo clIng . Is < > < / .~. _- t bI. 0 ---::" / Is / Is ~ T 0 1 1 's :\. I (nrgc xcp "vuo ~ rcnz hrrrne - /0 u n Jan I.. ._" »: Is -""" 1~ Is J~ 0 0..------~----------~!------------------------~ . _ • 091...• . :> ~ -..~ . C! an g tI t tr CU d:lm ») lwac « "0 501» i « (....Deo mem . I ... i I I 0.Deo nh(io ..._...." > I I ClIlt Ihich: 1. .~el \-li set : - ..~ c: "!:. 1.. h. !\u Cj Ten ii.50 0. __ __ -_....f'' ::' .. px (Kg/cm-) .it set thee chi Illrap.) S . I' . Kh i tronr a·~t set ') . (.) 1> p~ < 0. ac J~ l nay chua trong dat til 05-'SOOL (J' Bang Ten (Hit set theo sire chong' xuy en dan v ~ Sire C!16n~ xuve n .~ l_!e_. .50 0... . a III A-dl: .. .:.-"" ._ ) II ~... • so s~1 - C!lisa s.~ " -< -< < r Is / Is '.. ch iern tr en lrollg hro nu .5 .. ... Bang 7 ....I( co hn r IT n g h~ t 16n han _mt ..11 t h ern vuo ten "b· .'.Cu:n~ . p. . .....~ 0....75 " 11 _ <". ._J . ]0'. ~_.5 - p.d It Y:1 Zim.. . ~ "'-~.Cirng ."oa •. )' ..UIPU o} "1) ~ .~hi:io - I o .._.1"": . '-. ~! l I Rat hen . (' ni!u c ./0 eo tf9ng llrO"ng va ir (( CUI)I» (« dam ») . -_.2. .. ~ __ ----~------.. .75 1 1 - .' « c6 C to r) i) (.1 i hut l&n han ~imm '.:. -Deo .~~:d..p L 'b' t • h:. Ben ! >1 3> ps ":::... __ __ 1.C ((501») «san ll} ....__ !_--_. n ? . :' . I _j[ ..' ~ t' .

2-TCTK 17 . thanh hirih.. 'Sa D9 co xe m Mit lot hcac dJt d~l1g iLrt (cung nhir mQt so loai Qat set phu) iil dat co tinh Iu n nat khi d¢ no ntro'c G o~·sva chi thirc (7) be han tr] s5 ghi t~e < a bang su s xac dinh 10.. . •• _ c..v. ... ~. " _'. (9) 2.o va h~. ket cali 'ttr nhil~n"c6 ciQ am 'VtrQ't . _... cua Gal ij kfl . - trt so g hi (y bang 9....tllt-. . .:·:::~·:-·'. I 'dlrac ~ co xacdi n h bang each goc & d inh 30° v:i' ~ .Bat bin trot dtroc d(1.~~ ~ -i¥ I .. nt>r . diit s(. linil"bting s Trang do: = enh - e 1 -.. ! .5 2./ '(8) Trang do: '"(5' "iw au' ncu trcng ccng llnr e (3)..zu1(1 I:.- 2. ~u..Q. c:n. r e .....Chiifu cao miiu aat tll nhien chju nen kh6ng 'the nO... set 0- giai do~n..:. . tao b&i tram tich CUll true trong mro c CO cac qua' .·'·}...14 . .i1 '1. Ten bun duqc qu)' t.. thea c6ng Bu. .:()ng t hir c : p .c lrung bang G9 Iu n irtrt tuang d6i va ap hrc Iun trot ban dau. '."-' '.- Trona' ~ dit set con o ha i cilia ra bun (die!! 2. .. (6) . b~ Iun them... t ruve n len c.t lr iro ng nO.. ~. bang ap I\Ic lac dung a dO' am -. hin h non..8 Cl... ~-...-~~' --.l_L.cau 1'6.' --0 c' h ..hong dl1'&i ap luc P.~~ . e e > 0. oal set n:til.£>1.it mot h in h non ." _15- .n') 10 Tro ng do: 1) _ i Lu c lh.i.'-' """ nu xu ve n dun yi ... B¢ lun IT&t urong thuc : '8 50 -- d6i . -:f~+:~:.i Bang LO.i~nh thea 56..... T 13un ii-sel Bun se t Bun a-cit j.'''a tieu chua n U'i") -. f ~ ~.~'-" '-"v S8. qua dO am a gi&i.-::"_U_ ~ -.---_--::..1cb) va '[Ei. dual tac dung eua ban than khi tham till tro ng ngoai' lio ac tro ag luqng trot.'.iff. cua ~ d:ll xac djnh theo cona.. 16 Trong d:6 : h' . so rang am (j gi&i hin . trlnh vi 'sinh '\·~(vn.~I 9 . .13: 2.9 >1 :> 1... D.n nhii. .". ..J.~..a ln n h non.. (dieu " 13 '/'\ ') 1 G "'... .-1..• ''.' . __ _. do am ur ..:C. . ..'12 dU'CfC - Bu n til .:~-~:.. ·ec~ -:~. _ "b .12) Q:lt Iun u:0t (clieu 2.H~ 56 rung._ (_ J' • -. 13 - Bat lun iro t is.j I H~ e so' ro ng e._ nhien .:lieu· chujin nay?:''-. _ _.e (7) r... linn t h e o :... . ..... deo n e u & ditlu 2.H$ efta 'chit ti~g \'&i dQ nha6:Wn'h xacrd!nh thee cong thirc . [inn n b·~! a E:.> I u n 2.h.:::.U cLrn'2. so l.dau .t!Q'tqua. 'IV :~ .P:t = '-l-) r . _.ong·...ep .cac.(~_ e lrc v" vu o mau V oJ d.

: _ Khi Iarn Lr6t d. Khi ihi nghie m hie n truo ng bing ]J<\n·_.lrong dieu kien harm lean no ruroc.. lieu chujin • • n av d ieu ki~n kho ng th~ n& 'c~6ng do la rn u6t eho den khi oJ : J . :ip luc be nhat rna dtro i rip lire nay·. aug c6 Quae k hi . I:"~~-:". hoac cue dang.h(re·: (11) Y . ella • du nn c1ir. s~u dang xct gom tl'qng lu:qnS ban than cua dat Vtr tai trcng trcn m6ng h6~c chi bang tr9ng l~Q'ng eua dH . _ Khi llu nghiern criH trong phong thl nghi~m a may .U c h .. ~.ap lu c .:. • . vira kh6ng be hon tr i s{) ghi b bang 11..". the nO. .Q':\.i~Li k ie n trtro ng ner tu do (khcng co lal trcngj co dt.'.. cac h6 111i ..Chieu ca o cua rmiu dtit cung (. t. tir nhien • ra IT d¢ sa av w u . { .> n o tuang doi Otn :> 0.<~ L:.' .: ' .j ! 1. 2. h . h?e ..&'ili~n. .. Sa bo co the xcrn dal set khi b] uot.'tn no' Ap luc lu n u&t bau datl Ps to.t Trong do: o 18 In == ht~.it tr o n 00.. 1 aat guy ' . no horig 9. lang the tich rna lrong J.d h h (10) h~ -Chi0u cao cua min d:It kh i nen khong th ~ hong d uo i ap hrc p :. hong bed ap 11!c bang up hrc hoa n t oan no n tr oc.-:"ip~ lire s ' ttr n hi e n & de? sau rna b:\t dau tir day dtro i trorig hrong bun than CUQ dit._.89 co t~O'ng'_.' 86 !ruang nCr tiro ng d6i cua dat Orn [rang die u kien tr iro'ng nO.•at Ap l ir c lun ir o l . dilt bi lu n uot. ban thin au ~ ciia ella cHtt am khi lam p .10 cling no cua n rae trot den ch j u nen do tr o ng an t o a n rnau dill ay' va gi fr a ap Iu mau S3.honz co bien danr tr uo nr no bang kho ng. .Y r a do lun uo t ttrcn g doi O. en ·c·o . do .3 xac cijnh thee CO....:'tii trong l~' l¢ thuari tr e n bieu .Ia dil set khi hi tharn nuoc . .ban dau ps In.. . c6 chi' 56 s > 0. • Jll" -.::i iro t d5t tfl1Q-c_np IlFC gi6'i han 'U9 lun cua ban ·nen. . 2.. djch.. ap Iir c irn ~ veri: s . . .Chie u cao ban diu elm mall dat am tir n h ien.Tr ong lcai ail . J 7 . I 5. - Cl1ieu ho (. do trona.. = 0 :t..larn n ~ 'o...r do xac dinh thea ccng thirc : .... lip luc nuy sau khi mall bi kh o. J 6 .4....nun.:.Ch iau eric v ao ne u loai bien IT dieu -L2 • eua mau dtH sau khi ncr hr. .J" • Trang d6: : hlnd -:.thE:' ~. . n e n . .' b ' ~ ~ :. f)o nm ner \\\n u cr{am sau kcl lhuc t ruong no cua mot mau dal khi hi nenk ho ng .. Bat nhie m mu di Ia loni c1it mn tong -hrqng chua muoi de hca tan vn hca tn·l1.LHJi apIuc cho truce. .I khi kna o~. .. nrc no PIn" 0'9 am-trucng nc \''P va d(l co nro ng a6i . 2. ap luc tren mall 'd::it lam uct va nen khonr.HIC . h. trtro ng "'I' • '- • J.Chie u cao kh6ng ciinz lhe hro ng da n g x et.t huoc h oac SS~ .~6pg .8~tl t~trO'ng drroc d~c trtrng b:lng tri s6 ::q) • ~.hoa hoc thi bi. doi khi ctatkho' dir cc :xac di~nh b.[l. . .1t trtro ng nO. b ~ v . d a t t'ne h·' n toi n h c h ~ l'un iro..8.10.h nchie n c iru 1<' S :\. .·.. . nu . Ap luc trucng no' PIn . tu v..... ie r .J } . .. ~ ...'1g thirc (7) fa loai d?it truo ng nu. clrng va da! dn chia ra cae loai dat nhie m mu6i.

co.... :i. .03 set.. Ii. .--'-.8 cu.i.' ~ J I J.c6 nhieu 'bun vtrabun n.'. I'.. =.- 7" .05 doi vot dat 2.i¥.:1 a-set It&t =:: " Bat than blin a~c Imng b~ng roue " u<) phan hu)'..'0 'OM" 'ci. ' 1. Lrgng clura te:ang cac l a n Iic h tbL!c vut q lrong d5:t (u¢ than bun) Ia tj 56 tn. <''I <.. l ([ _ set.. ..'.' n1 n n ie n • 'T . I. ..'.:-:hi llIqog ~.... . < q -< 0:4 q -< n. . -:--_'_' ~~~ .'cde hoa ta chl co 2H.::cn •• I I i I( /.D5l dap chia ra nhtr (.o ' B3. ..5 I No!CO.hur: t .. eric tan Uch thtrc chlr~ ttrang dOL cuu no tina thea tr9ng d6i vo i chH cat va q > 0.bi~u •...>ng [utjng ciia.. ~rg(HCo)".' 1 h.. v a . _ I..'-._..fat • 1:1 dtro rYIJ.'. . I' 0. . 0. ''"' ttrL. r 8 -'Cae tai U~li nghizn ctru cua set ohili eo so U~u.20~ .~..}ng I. I.' ".0· . Mg_ ~i~~ii~~1211.l! hong I 1 r:h6 (0/') ~ "'. 2 iru cat. • dfit '='.tIu n'.' Chu t!1l'ch "I " I.: 0. K cr. . _' I .':" .'..I..] . UJ..)0 C tren {'Qng LLrqng phJ n khoang y~t cun no. llinn b:nl .! . '.0.1 0. ' dat cat va V:.5 . -.rcrng ph:ir khac n ha u. I I Dal co it . -2..)3 0.:t hun llfn nhit:n:. I clrng .e" .' leal U Gao. <J. 1 ~ I m uo i ---------.~~J"s}O..~rta~t f' s 30/..rc do' va.. I' Cue lu.19 . i ! .1 O._ . I' hut: .: lJ:~nd~"".r .' D..' 11 I j . .'" . }- .) I C .__ ._ [ '.lt neu nat IlI9'Ug lugng q ." CoSO.I~:~.. Do' c a I n hie rn m uo i £l:i't-sct I ! keOns - I d..i Dul co t ha n than 1)'l.v fra l~ . '.:---". co ncac I' n Cfl'.-cu6i h oa ta.. "le cu.': __ .~·cfll 'vn lut noalu n Ii"~t uc t (d~H C !a[) ilhicm::-inuor:'I~' 1 (h?.~ < q ...i( set co Ian Iich I h n ".<':._ ':. ua ..3 " .l~So.-.. I' 'j -" '.I I I '~':'.___-:-__ -:- va l!' c h nut thuc 'Wry..h.. nlr:l _.J I .. hi~n bang hrgng chua cac son pham phan huy cWl'lo.. ! lo n[{hih o[u-I!ng ch '''C'~'I n 4a~~ i .0 I. . 1l1]i~t de) 100-' 10.' )! tron« ltro nc d... i tn:r6i" d~ tun. ':'-r1 I' 1 llal cal Co lar.~11 io n hem i go".lt e L4 .. DM .. uoc lU- nhie n bing cac plll... SQ4~"~:. c6'j \·'.6t: nhan tao IJ o('ie daf rntrQ'n.. "~ .> 0.Q" "e" n) znuor p.lclp t 'cao . Tuy Ih e o a:}i 11.n . m uot Kh i Iu o ng ch ua cat 'I I I~::.' '0 0.•".tl..." . say (. t c'..II ." 2...n bun _..:!~ O.Dal (kh6ng t huoc loai cia) ULrgc chin fa rt{ft co nguon t.n' chim _. _ c be . iJ. . t ich thu c ".) .uc i )1 S.__ va I q uy dPlh lheo ca c U 2•.1 <q ....1 " .j 20 --J .i cac ~ 1 . (jch th "c ' L.' _."". tieu chuua nay lil d irn vuo phii n kboang' 'l <i:l! SQU "hi 10"\ cue Ian t ich h IIC va. I ~. b~ing 13.'"' dc' trn ((i..J.'61 ' rr.malt' dill aoi f)<ii co nzuo n oae nha n tao hOQ_:: dill rntro n J..ng 1'! ch trn lien '''"ng tht. ch ire t11uc \'~\t. 1 ~' I .! q> I).l'Q'ng q mil da t co ten g9i P1W nlnr & b£ing 12.5. I I Ten (Uit ncal '. ' i~" "u' C " tl::it I·T n uern ': f• TOn" II muoi de ltIang tanchua h6a va iloa tan v ira so' . f nauon ~2. NoCI.

c tnrng ve etc) ben va bien d~~llg cLLl d~l. dl.Gte thOng 56 co' b~Lll re tinh ch'at cir h9C dtu dat 6!.H56 tiii lro ng ngtw ha n thi viec l inh ne n sire c hiu lui phu.tiii lr9ng va lac d ong.ng ella aal' E.cua dinh tre n c~ sci nhu:ng thi nghi~m true Qat dn X~lC liep Ia:u tzti dl)l hi$n trutmg hoac lrong p~lbng thi nghi~m vrri (Uil 26 .\\rc dinh do n \'! c. til r' -:. ~ loai t~i. cI5. danh tti' « de d~c tr. v~t . len tung.ng L1~c tr urig ccr ho c rna [rG' = y.e tnrng ::hoYic blet _ { i i I curig: Rn. C:ng tli tro . . ca.".i dong lh(fi len san theo ycu diu ciia tieu. nell kh6ng CO gi d~c lli~Uhi ciiu dat)) plni i hieu kh6ng chi 1a cue ]ft con v ca c d~c tru!_lg nil Y~lt ly eu::!..t. . • .. ..Trang \"i~e Ibh nell phai ke den tai tr o ng cua l ie u kho va thiet bi d~d gan m6ng tr en cac d6e chan l~r'~'ng va lien ID::J.l 3. u'i. nen ni~ TIf:U CHGl?f D~C vA TR~ Ti~H TR U:'/G TOA~ cung d() (3D dj nh vo i n hn hoac co ng trinh dang kh6i' dil xct : .c ctA niT ne n lheo bien.it nen va time rurhiem (he'. .ung ue xac dinh sue chju tai_yu bien da ng eua nen la cue (H. 0' T.idung cac h¢ 55 to hrrp.I i I i cs. ! Tinh nen Ih e o sue chiu tai phai -duu ho p lid tro nz cO' 'biinva khi co lai . crro ng dQ eire han ve p. g(tp lTI(. Tro ng .. ' ng d¢ng (cong tr lnh) .en mot true eua U:l Den -kho ng dua tre n cac d~c tning ve de? ben va bien d~ng cua dfit tht cho phep dung ~:ic thong so khac c11J..~r phu n bo lai cac tai tro ng-nay a kel cau nil'll phia t ren !Dong v a ' lay thea SO" do tinh h9C cuu nhu ho$. Tai tro n a nu v Iilv thea t o an be) dien t ich . tu c d'onC1 nav phiii lay the o-veu ciiu s ...'sutit c ua S. kl! 'cI6n . tre n cac san ella nharihieu tang phai dung cac h~ s6 giam thap. . dang cii n lien harih tre n co- tr e n 1 co SlY to hop co' ban .va hie len' nlia hO"~!. [. v.lr~an(1 figp ..:. trQog'va to c~J-tic 'ba:n"..:"rng lrU'o'ng hop san: ~l) Khi -:'0) l\. c h uii n vc t~li lf9ng v a lac u¢ng. Chu thich: Ttr du.zia lui Llnrc If..' ~ c) Khi tln h theo bien dang lro~g nhiing " ne u & d ieu :~..Tri tie u chujiu cue cT~c trung..v. :'\h .'8. tic (19~g ph.. so cirng cua ne n '-.ii lay theov cu cau cU~~tien chuan Ihift ke diu \'[1 cOng. rna sat t~ong ::. Khi lin h ucn Ilieo bie [l dQ. . cii u kien ticng Ie cung nhu to ho p cac . I 0 . . 3.' Khi t heo ~ - dung qua lai gifw mong 'lui d.:t ClW ti~u c huan Yc. . ella tai troug. I 1 . dinh bing di. nharn ke den xae . Lnl'(.>ng ngan han. '=' " eli ng nh ir de thong s6 ira n6 i Jen (..C dinh rita kho ng ciin .i tron o· .g. ). • .'l (g6c .n.l ncn xay tr1fG tiep 10n (l2.. .l1i Tli trong lr eu neri clio phep :G1..va:-lo ho p • so' 3.c tOllg t rl n 11 tro ng nh '. 3... (lien 3.J . khi thiet ke OJ' ' ~ ! -.':j congo tui tr9ng .!! gin.' v' .L .. rno du n bien d.ilg kh6nd kc d~n nhiirig nyi nrc trong cac ket can do lac Cl¢ng CL:a' n'hi~t cl(> gel}" ra.lu .8 .1ng '.). dgng dac bi~l p hiii dua tr en Lo hop co ~:dac hiet. '".inh ki(~m n c n n ha t ra v6 cong lrinh chung cd p cua la-I'. .9 .. con nhfrng lui tr(..7 Tirih ho p .Khl tlnh nen cuncac rna c.a2 ella lieu chujin nay.

. va t q r l. J" o T lh '0 1 ng rno: . . ~.: 1 .n.i lhi eu vu YIl. " cac d~c :rung 7. . TrI' u.95 khi tinh nen IhlO sue chiu lQi.99 xac din h tr] linh touu eac dac tnrng ella Qat. v trc : Dtra tren A:C A=-_ I·:~ Tro1)['.. a. .: c~~ - --. k hac . • .).85 k hi lioh nen . ' .Ile • dG. cuuu.... l.. s6 lan"'thi ~ rjhie~n' ~ie vi .~-. d6i voi fiat co nguon g6c 3. . chtI~ khao d6i vo i tri nh cup I C'l1O phep dung xac suat lin c~y Ion han nlurng khorig qui 0.~:'.>~:..tn dlI&i _ strn ch iu tr c n) ella Li~Y .y kbi t inh lr! tin.h{~JS6 xac suiit linc:)..'.: -.::.': .. sir thou' thuan c6ng cda ld ch tIC i h let kG V:l to de - cu« lhich : a'~ ~')-.t . 3.-..>'i suii t l::'!tt tr] trung (:10([(.L .KId tim tr~ Linn toa n cua cac d~c Lrung do ben (Iue dinh dO'n vi C1 gee rna sat tfong'rp eun afft cu&ng clQ gi6i 11. C( l3. 2 . - cue ke t o.0 str t hay c1ui eua cac d~c :r:l'ng 5y..IV n\ mung ~r1.£~~.n nen ph~d ~ .. '3 Khi tinh t ou n C~)' lu xac Vtrl.]j0' tj:.trng~un '. sat. cho phcp xac dinh tri lieu chuan r{l tri Iinh toilO cac d~c trtr ng ve de) ben \":1 bien dang the') eric d~~ de 29 ~ ~'.T~i ti~t!. con d~ linn t-ri X:1C suitt tin ca v z._~ D:n£1 cong .}n n e n mQL true TIn etta CUI cling) cung n h ir kh6i lUQ'ng the :ich r ~hi h~ s6 an tcan ve dat kef'dllng de'Unh nen thea sue chiu tal va tbe'o bien d~ng quy cffnh 6..Xac suii l lin cua d~c trtrng khung khoang tin Cl)Y.. 1:> 'r Doi YO-L 'cue tire d~c truug tin kJ=1."a .'lC JCt~ tnrng ciia ctelt dircc Ifiy being: = 0.:_..=:.'-. . 14 . I ' ntcr:1~ I H}'p... ve . tbong sr) tim dUQ'C b'bg p[mo'~g phup'binh phU'~n~' be nh{il tt'r (Juan he.qt. l:. £)6 tin ca v ~ "de tinh nen cua'clu V~l...:.' c~ va r k y hi eu thea bif~Il d~ng t hi kj hi~u 1~?1I' rheo la ?I..ua thi n(fhl'?"'~ rie~"(j r. trj tinh X{Jc suit cua chit cho pll~p lay to an cling lD..t.t 0 v a d . kt.} il t. J S :t....1.. lrj tH~~:C'hU~lll. . _: '~. k hi linh t d :lng tr~ ti 0 h toa n ca c d~c tnmg he .5 cua lieu chuan nay ... 'l" ..::ua Uit ell cac c1...' cong Ly t hen cf-Ji dfrn 'ry l1ieu... ria v . cay ctin tri tl nh t ou n C.:ong ctia alit A.n (_'..i~h:lL .- %~:. t"mnf t'ou n trirJ li leu l n . ...J . '.::ong l rin h de chon~::.U~l~reu chuar.-.}c tru'ng ciia dat (trll' I uc diii!J rlor: ..c1ieu·.l'h '·tr ""?' ~..f)~ tlnh loan so be> nen nha va cong trinh thuoc rnoi cup ciing nhtr linh loan cuo i cling neil nha va c6ng triu h c:ip II .c'lrU"ng rlang x~t_. x a c CIi::J. tri I I .co ket diu tl! llhie n cling nhir n Ii. I lac ! ~ "t lnrng cua d a ._.Tr] tit:!l c huun ..d o : u nreu ')."'. .. bl n h La.3 ciia Iie u chunn nav thuoc V8..16 .t .L__ ..It m iton..!c qUll gi&i lu. a = 0. H.Phai-dua vuo bao CaD khao su t di:l....J.~ !.~.12 (. t':o • 28 3.:'/~ __ T:_.. " t...JJ ~ '- _._ . trI l in a t ou n eua va -::. ll'ung .~nrr fT!'l-I"] s trc ~Lh(-.3..yc1!..~ vao ca p cua chung..:.~ • _.'c a'p 1~1'C n e n . -~---:.....~ Poi '1 'llJ~~:'I. t10U clU1~in CUQ lye dhh dC~n q ':a gee rna sal trona i~ en·s. '\~'l goe rna sl t traTIfr) 18.l~L!'(l!~g d~y tai di~n va day thong tin kh6ng phu lh~(!.12 .. In.D. 1 c.H~ 56 ve d~{("' ...· ca~. _~:. .'""" - .....lheo biendq_ng.LIb 3.!" .t._~~J_uan c~a dZi. I".. c1L1'<. . ..' ton'n ca c d~c aut._:~:...

Iv ~ a) jI~rc mrac !lOCim cao nilal: .'(Ll' l~' I1CU nlnf' xu ly lhong ke cua I. In...~uc ' nnrc dir bao van c6 the tran va o m6ng hoac cac be pn~ n dill 30 ." .. c6Iil1 co qua' tri nh cong n.. ~ *' nang thuy doi c1¢ am cua dat.r ca c bl(~..h loan c4a . b) Jhrc llUUC ngC2m tilap nhlit. a . no i x....O u~n.11 l:hap ky thuat din dung 'trong qua lr inh diu chat va dia chat d~(: diem eua nha .20 _ Dua va o ke~ qua khfio sal dia chfft cong lri nh va cac du bao tre n co sa cac: ·tinh 'loan d~e bl~r rna .. 1~.i . .lng cua nh a va cc ng trinh lq t reu nc: sat tr('IHJ' y.~Y kh~ng n~l1.J8 . va dung nha va co ng trinh.19 . 3:. {J nhu-ngnai xLly nhav a cO'ng trinh eo qua"' trinh .. dtroc SU' 0011 '=' V cua cO" cr " ". e k m ~c ntro c trong dat (ntro c ngam ne~ c:an._- ..lrin h co qua • trinh coug ngh$ uot ph.r thay doi mire mro c ...::> lang m~t) thee tun han hoiic '.[ell t~i no i xay dung trinh thu hoi n uo c ..- .. .T. I'" '. ho ng th:1m k nuo c it toam tr.in1:: ne n then J~ien d:. Khi tbi~~. ' ph3. Khi t..1 T i . trtnh ~o h. ) m a d u bao SU' lhnv etCHrru ' . nghi'~m xac dj nh dircc quan he giiia' cac d~c trtrnc h?c ~\~e Qt) ben.. ire h . . phat hien kip thai va ngan ngira nurrc san xuat 'chay '.) 1 tha o . '" "".."" lrung .: xuoc .¥ha . (l~n ~'l .V . . cong ngh$ irot : ~ . ~. ':l 3.. !' j-' . ~ " .21 .thi trong . khi cho dat trucrig co nO..[!litH ke phai xuy c.:3. dat set nlur cat bui nircc. _ . dtrong tau die n nga m..ivng de ho thea ~6i thm:rng xuyen. (f hi:~1 h<. • quan co .T " i.na m qU)'L:l1.. dan ntrrrc C~Lp nhi e l ~ . 3~22 _ Neu rrnr c nucc r...uy' va..~ va. ..Khi thiet ke nen nha ya cona.bien d... ~ ac .nri1~ d~~: d(\c l h u «h o cue vung'tlY." xac diuh • yJ tri lin . '\ '.~:")'C.J. sirdao d:¢ng .. _ ~.(1)11 l:! linh toun t rnng lruang h9'P' n:v lay bring' '2: lieu tre n. --. ·I.' .harn. chu. _ Khi . hieu lhi CO' 3. 0.tn etta rna 1 d l . F.~ Ciu! t liich . ro. . [7 TRONG D..trlnh ngiim (dtrang . .?J. du n co lioac gan day c6 C{l~ c0ng ..rng va s:. . ' hoac co 'cong ) . ie u chua n v o t ka = 1. . khui ~h' rno Y.1 -. Il. -f'..r mro c ngum . i ~. ....garn hie a h~ihone - c~p . I I " 3. ~ 1""""" •• '. ..i..) . xay dvng ia nh tho.. va bien dang) voi cac d~c lrung ella d~1.-J. ..'c :. 1 a r .hoac an rnon v~t lieu mongo ~hat thai CU<l san xuiil hoa hoc ls rn Be' ' .:" "~. • ...H dir kien eric bien phap kho ng cho mroc san xuiit lhim'dlo dat nen ho~c tra n len dat.... 1 _ J I I .ng1m xac suiil 16'n n htit khi : .. ung xay g . vZL _' Dir bao st. dung (dao rnong. "~!'- ."'-.. . t (. t t ta n o rmrc mrcc trung hinh rno i cao han m U-C: cu. to l ie xuy fa.y du ng ho~c bpn' can h n6 co cong trinh lam kho (keq_b.. cho phcp thav bung 2 btlllg bang d~c :.~Y thuoc va o cueu lh.gh¢ uct ciin~ quy hoach x~y d L. "_ .IT cua vung xay dl!ng.rmrc nucc ngarn va..(Jot IV(11 nu u ng VUIll)"'" ca bi e l .'enu y d~n cung mua .~llg £ cho phcp lay lhco' 'I! Bing ve t r] t t eu cuuu n cu c d~c trung he n YD. su d~c' bi~t HI. va sir dung mung luCri thoar rnroc.V .. bic'n dn nu cua uut'~ P~v "L~.:. cung b~H k3' d¢ Sill ~{lO cua_ t~~F. trong qua lrlnh xay dung . kien v ~t •tro ng I nhiiiu • narn nhir khu nXncr d. chuv ..' thiel bi thoat rnro c v».

..'0.." < • ~. co-ln'~aCl\. on.Di¢n pbdp . h a . ..nll·cYc tren m~il \.. '" " ( con.. ~ w.. "0<. • irons . lnli cu c ll(lt <1~1 hn?c l. r : " U:" lam . caog nh tr klli trong nen 'gam (tit c. v Sail . < 0..". CO a'D. nz . .U D*~'1' w ~16~G {".' ha cot l... v . ' "- <7 < .~ cao.u ". tru . n l~i u " :....: . • .v.e j.v . (.) thid ke pnai "i n~ It! eh.:. d~n!< nba <ang "a Unrong X"yen... ... L\.26 - du<"i '·l"c nina cung n hay ':ho'-rr co t.23 - <S:lI1alr0-i d.in do i Co C i(jr il51 lco n g n en b i dong .' ~.. den <J h: (1 du cc t h? 03. ..nlan <" < . d" kifn ".it pilal lit dieu ki¢Q day de ki~m Ira kl. dtr kie n i><... nrra" tren m"t va nltac Slin Xuat Co tinh an mon doi "ai v~t li~u m<ing thi pM.. au. r .. . . Jam vi¢c ctla ncn man" Qen trinh (thiet bj h~ Iltr6e<. cuo Dh'S.v~. f ' to : n cua._.Chieu sau m6ng ..3 3 cnrsn "''' S.. rlm'rnf1 < < • -< • so l +" <J.. b&:cu.". me p trc 11 thuoc up..cMe chan iI~ Dao v~ nen 011 oat . cflC tid li¢ U lieu chua n thic]' 1l9'P. .'Ji set Ito~c bun nJim ben Iren lap ifat co 'uu<Cre :iP life: 3. giam kif ciin d" kif'" cac bi~n h~i coa n IrCre nay den Sl' vi¢c s.. k!f du cua nha J..~n 11 k Ie rn Cia -c . . .. ~-c diem CL'. de tie .~ l d. tang oal L v e r L J• • ngam .~'\..Dia hi n:h hie.. 'c I1'1J_ i hrc nu (J'e'rra _ l' tal trona~ do ap '. II 1< • ' ur d. '..I. " -r .. each ntrCr< < C[IC bi~n pnap (l~c hi~t :iplltc' ntrCre <ngam ho?c Trang tra&n.P¢ph~n . .\.1 1 < <dina bern tra : < < '.".. .boi : < '. do CUD cong Irlnh thi~t kll c6 l&p Sel. aut co ~t1? .. trong de ket C.. .11:li!am·~<> . < ..'1]J:r/c.._ cao n h. . 6 . .1'. . gi"m la<.S'. ....:'. t mona'.. 3." ngiim.L."'et dinh .Khi_thietc ". '. cong trlnh dm d aCrI lang n trCre ngam co ap It. Illi nen tim .~ '.lUL'.Tli .roi dM.lt.(nut_-."~ kie n nay!\..t . U1fI1~ 'oll nen : '"'dM . l:~ m )I1O'0 c •• • ''''' hut hoac ..\1.trin h (-·1 d 11 CO . e A. do ben khcrig pdircc l. U.·s1tli~u rnang hi pha hO~i.:. .'\n thi tro ng . ~ u .ntIac X:Uy-ell qua.U • :-':fu uleu n.ki> nb cho mong hOij.<llleu • .... (1:1.~ .ou tan cue< muoi. cong 11inh va thl~ bi ben canh. -'. ("j hu • '" .~Ch " h ir aile Ulem .. k iern ·lr3.-~ .~t lhuc lr uoc ". ':..'1 "P ~.CJjl nucc .-. .u ho~c :\ cat.C. v . ..o6 narn.' q ~t 1ria lac-. ' _. [_' o:aJt ho .. .. . ). o en luo -"'0 ns the ticn (tal dinh . 3<24 . h ur . ~)n{jnQaffi..<ci1i1'<d\l' kien ca c bi¢n ~hap ngan "gira 5U" bue DIrac !toy ra rai rae.iv I' . ngam khac ella nJ!il.. i fronQ \ a coc lac OQn~ ::. J-1..\'eu dill quonn m6ng bi Ia c dg cua naCre llg be m~i< '<Cri toe dO co iho ... xo: mon hOile ctic [:i. .Chieu sau a~..:."0 . or · -.. '-' v • • • Xu. 1\.•.: .' ) . eo chi dJn e:".a nang bile nllCrc lip hi'c doi .".:' muc mrcc "gam <. (llIqc q U . naCrc di chuY~n wh toc d~ c6 the eUOn...m" .. U. ...1.. 1.~ cua 1 ' . '~. 1. r -1' h .. o:'.' h6 mong ~.. ..6-1 cac 16-p d4t nAm ben Iren nil" Iro<. _.. .c bi¢n ph" r cMng an mon khong de ).....it U'i tccmJ Ihiet P"" p lO~i [rir hog.ngam cho mong va nen tang lJiiin.. ... hQ'p ntrac ngam.e .~ ha cot rnro _~ •. cae 5 .re<.<..a • tlu ef 01 \.... . .<.!.. . " .. ra.. 0 an '=' cue dav lap . ilL. rno nu cua • v t'.ai ld. ~rn..• l.~. .". (! J ~. ). mong.

. . Cho phep xac djn h bien dang ella ne n rna kh...:. ""...~ truong hop d. thin rnrong... u tr e n m6f!g len ne n). co C[IC lap d5.l!.n. tro ng hrcng ban t hun eua d5t ~iing nhu cac tac dung phu khac vi du nhu : thd rn 'l1at.. ra do :.Bien kie n diu ch'al lhiiy \"an (rrnrc mroc ngim. nhat Ia bien dang ciia dat do . . den'slI CUDg'lam VI$C gifra aha (cong tn~h) VOl ..1.nc ..X .. 3..ng thing dung CUll nen dtroc ch iu ra : III n l~i bien dQ.t na. ). . die song (rno ciiu .... nghie ng. giuu '.29 -'\l~lC d ich l in h n en nha ...' C tinh TI?on thee bien dan!! ciin :ma..uat): ..ne n trorig nhilng tnrang ho-p nell & dieu 3..23-·Chieu s:lu dQ... . \ quan den :s~ thay Qoi th~ tich eua mot s6 lo~i d~t s~t khi thav dOi do 'am~"nhi~t a¢ elm Qat hoiic khi chiu tac dUDO' cua dc chat - .... .. v a . . ("fa"m ~~ v ). 3 3I dang cua .::. luu trot do tro . tang n tro c mat va khii nilna thay dol khi xay dung va s Ir dl..dUl gay..~ chu ..nz 111'0'nO' .lii trorig truye n n ha hotic ccng trinh gay ra (dQ lun va lu n '1. biet gem d..v .Y ..r ep chat v a thtro nz lam thav doi co ban cau true cua Gat diro i lac 0. 3..ng Ia h~. l a 1. ). nha va eo ng trtnh xuat hien dang chuyen Vi' d~ng YU ngang eua be m~t TI_en· (sut lun.LDc he bien dang ciia n en. _ Lim irot la bien dQ. hay ciia tung ket cau hoac giarn .)..t ~t 3.c do hoaIan mu6i v. cue hang 10 do -pho ng huu hoy. siin hcac do' lhay doi dieu kien d ia dang hoa hQC .n Tuv theo nguyen nb\n xuat hien rna bien nen ducc cilia lam hai Ioai co ban: . ..le d~ng qua lai gifra n ha va cang t rin h vo'i nell n c II J II n. T" .-il cong ui nh thee bien dSJ.. linn ben vll'ng lau did ciia chung do xuat hi~n ca c chuye n vi kh6ng cho phe p (d¢ lun.30 .i ciii d~ k hi ti nh thea tr0-ng thai gi&i ha n nen lim ":i'. bien dang khong co lien quan cien ~ai trona eua.•...Thtr len nen . .\ . .6 cua tieu b oJ" tit eIie: kien' cung lam v iec .ng xiiy ra do st.'3.m nghieng de truct.dal. ~. khai thae C h"'· 'hI)at t uy ... .. duriz cua tui trong ngoai.It'.'.corig l r-in h...' •• r cira m~t .lmongcan phD.ng dy ra do e p c h{j. _ ~ Sut lun Ii bien T' khoang . tru cac Utrang. ..':1 co).. va tro.bi::.J \. ~ a Bien dQ.." t 0 ru uu rong cu n...6ng ca.. pha hoai cac lien ket cua chung V.J chuan n~'t cling nlnr y khi : .~c d ir oc e ha c chan.. 6ng v. thay doi d¢ C:lO thief kc va vi lri kel cfiu. ket cO u tren rna ng trong pham vi dam bio kh6ng xny ra tinh hi n h can tr& vice su dl. -Unh an men ciia mro c long 51! xoi rno n c!tit b chan cac cOng trlnh xu}' (..f)() _ Th ti hai Ill... . + Kh i d6 phii i c hu )r tinh to:in d¢ ben va tinh chong nul CU:l mong va ket cau tren mong vo i nci Itrc xual hi~n k hi l~6 {.. • t> .Le: 1. _ TruonG' nc ya 'co ng6t Ia nheng bien d~ng co lien "2 . m6ng ..c.. d¢ng c~a tai tro ng ngo:ii.v .t dat mit k hon g lam thu v uoi n hidu cat: true eua n6 drro i lac aha (CrJng tri~h) V~l 1 . tro ng lircng ban than eua d.t phil v.. 1 .. diU lun uot .lt..1ng nhu on .1og binh thuo ng ella riha va eong trin h n6i chung. ne n (ba o gom C:l viec pharr C:1.

cong Ifioh (brin kh6ng giJ. 1 3.it Qat hoc}c cac bien d"lllg k hn c..1-._ una (cong . c) D¢ lun tu-o'ng d6i va ~h6ng ceu Ll 5jL cua hai mong. Cue dry.a) uQ Iun b) ..Z3 t ri Tron ~ eTa: o (11 ) ~'.75 cun lieu chuun nay.lr:q p1:~li xu5t dQ-ng gioi han clio pbep Sjh.:.Tinh Loan nen p-h~il til' dieu ki~n: cLing :->1_l[ co Iun : dta phuong.:rr.1)).. bi€nd~ng ciia nen » c' Bien ·d'.J..:..50 thuoc tieu chuan n.~n 0.~ (\. v a c6ng trinh.:].~ ' Leila .' .i Itr(!ng d(IC [rung bi~n d:.. nrc IS.. 11i.': I~.! quy dj nh Ir! bien d~Dg gi&i han C!W ph ep eLLa nen ve d_() ben.so gifru d¢ yung no~c de. nen ('0 lien crn a n den c:Jc lhi~t k0 dien hinb \-o-i dicu kien dia chat tnrng ttrang I~r YC bi~n !l:li:g drnh dui v o-i d:Il trrit lun . the 3.)i3 c:iia lieu chuun nav. - tUCJng d6i fiL (l5.... llJeo diem trong cac thiet bien kc nay co « b) cCiQ dieu 3...34 .og Io-p eel chieu day huu ha n . S .-[:.\.d<). l· .g cua ket c:iu nilil ni.' ') . ".ic diuh cling bien d~na cua nen \"3.: d~:1 t::l(' qua !rinh ' Ia u dui \.. mo ng . ke k::' 'J s6 giua h ieu s6d¢ be n)ng hoa c be did ciia ho ac cong Lri nh i.tng trung binh cua nha c) Kh i X{lC dtnh tr.anh giu tr:)ng thai tbg s~l~lt bijn_ n d9. tire 1:1 hieu s6 chuyen vi dfrng ciia chl.lfl~ gi&i han cho ph~p C~:l ne n vo: nha ho~c t:6ng trinh quy djnh thea eric a:cu 0.-"'!:. ·?"" g).L~. ihich : 1. ~ 3. nen nha hq~c cong t. Tro ng nbfrllg trti'o-ng hop ciin lhiet (de cit! i:r:h thai ha n \-U loc ~tQ dina de) Iun. cang trinh : l' •• ~ .lng de bj~n pha p n e u I)' dieu 3.6 nell ('~l. Sgh "" I . "" 1 i . b) Khi xac di nh bi8n d\lng kh6ng deu CUD. - n h) co the diroo d~c trurig - Vi~c 'clmg o'len d:?ng CUD.SO' do ttnh loan eua nell dung d~ x:.54.' dieu Clui ihich .a) l\eu d6i \'01 nh a va c6ng lrlnlI ne u 0 c1ieu 3.~co th~ hi~u la but la dii.e 1".trna-ngS.69-3. ndu trin h bay tr~qY~:: __ t!c YC ~ thea bie:1 . i::.. l5' Iu n cua nhirng diem cue bien veri.ug phi tU}'en.35 . 1).lU Ire n morig S~~ (d~~Il] ( tri n h)..mg nao ilia S \'<'1 s. bie~'1 d. I I 2.. o~ :L Khi tinn nb thee bien d.Trt bi~~d~ng ciia nen v(ri nha ho~c co ng tr! nh xac djnh bfing til? h loan theo chi 'dan ctia piin lue 3 a: Tinh tcan.n dan hoi tuyen Jinh ho ac ban khor:g gian hie!! d<). h) Chuye'n 'vt ngan.53 cua tieu cl~uan nay khon.ii lien hitnh t lnh t oa n cit) iun tnen thai gian. d¢ dn dinh VQ linh cbong n lit ciia ket C. cong t ri n h t..G 6c xnan tU'Ctng d6i . - .) ph. d) 8e) nghieng ctia mung cac Chti.. ne n va bang :. d. . nen dtl'qc c1~e lnrng b:1Jlg h~! s..:.. d) f)¢ v6ng hojic dQ \'()ng e) tJ9 co ng c ua u o a n D! uo n \ 1""'\_ ..:u k.! ~e '.50-:3.. cuu rni.:. l.3.}y).~~ { m6ng ho~c r'lb n hn (e6ng b» ella. lun~~~Ti:~'ng::bi!lhcua :--:~-'. cong trinh : cua n ha vii.jieu 3.trtnh Be.bg chia clio khoang each gifra hai m6ng fiy. cua n na ''(3...> \'()llg ian n htit vO-i chicu dai ctia dOSJ-n bi uo n ciia nha va cong L:-inll)..'> ~~J~_t d6i ctia ne n thu¢c cac rnang rieng Stb. Cac dele l[UY -"'.t~ can chu \~ dt~n khii nang lhay c10i !ri bien d~ng linn loan ciing nhu tri bien d?ng gio·j han ella nen do up dl.

Khi tinh toan bien d:..cua I:ong trinh... kh6ng d u oc vuq! qua ap hrc tinh loan R (lfinfm2) tic dlfng len ne n linn thea c6ng thirc : 3. 't'. sit .sau cua lap nat Kgjcm me aat o .. J .313 1.2.~. 1. 3.72 O.~ cQng 3...61 0.~ava d i~m . thl ap luc trung binh lac dung len nena :-(ltIai day m6ng do c3.43 ') J.t co d~lC ho c cuu d~ll. ..73 ~ n- vo i me dun bien dang 1000 Kg/em:! . _...-u) Ban k ho ng gian bien dang tuyen jtnh en han che q uy ircc chie u day cua lap nen chili n e n xuat phil tir qua n h~ tri up 11}'C them Po.'. ~'V{ 9.J_ ') 2A3 -') -Ln9 5.04- . d~c tru ng IhanhTo p t ro ng n. va rn.::. .66 C... .J:S I5.l()ng co kich thtroc 10'n (be r¢Dg hoac d u·ang kinh 16n hc n 10 met) vi dun bien d~ng ·cua E .. .37 - it ne n. j G~ '"1.98 10.- 22 2.36 .4..J:) 38 40 4:2 1.0 2 <1 n eu nhtr : _ Trong co Ic p p ha m vi chieu 1.77 4445· -~- R= 28 (lj) i.06 3.06 6. to .) can phui cho n baa.C lai trong neu d ieu 3..EG l-!.. -l~n hxg t Ia b~ s6 dieu kien lam viec ciia neu d~~t Y8..01) U2 day chiu nen E> cua nen xac dinh nlur d6i ·v&i ban khong gian bien dang aut tuye!! tinh D S ..36 cuatieu chuan nay.96 1.> 10.10 0._. 10 12 _ ~-.:29 0.:2..- 3.20 ..J + 1.. 18 . 6:eu S.H 3.34 '1 -_ s..') "' .kie n l:lm Yi~c nha hoiJ.11 2.) .1-4 10.55 1.h gp h~ so n~ly thay do! v..ng: .v ... 0 . qua tum mo rig) v a tri up hrc ttr n hie n cung Cr chieu sau 14- Tri tinh can. Viec linh toan bien dang ciia ne~ khi dung cacso do tinh toun n6i t r e n phai lam dung thea yeu Call neu & phu luc :3 « Ti n h t oa n bien dang cua nen ».3.5o! . ) toan (dQ~ C~C n~ 50 A 0 0. rn..c dung ...- .06 ·0.iS. r trlnh c6 tac dl.37 ~. chicu day hir u h ari ...oJO 1.).0 dQ..1 9.11 1.:::5 ·9.l 3.u'l 6 . . i :3.~f1 ..71 1J~~v J.- ~.Tinh tcan bi!'n dQ.1ng qua l~i vci nen lay theo.55 a .oJ.315.r b) Lap t -..0.. cua m ong (theotn.U3 0. ~..so 6 . 0.0 2. .~ i..J:J I• ["'.. gam· d uoc . .. . _.7 gay ra.Trorig do: tinli eh5.) . 3.15 1....90 I.00 5.. P..) .h·' bien dn ng tuyen unh co..ng cua n!n thutiog dung so Gi) tinh to i n ella nen ..51 ~. h~ 56 dieu.J8 CU:l treu chujin nav : .15 2. : trong gee rna.S-! 0.64- ~tc 39 . f ':'- a ~S 30 34. ph~i ~.51 0.uUl1g p' eu.84 12.94: '" _~ 14..j-.~:! 16 ..31 :2..g3 .._v . . 26 0..73 12.36 0.3. kh6ng phu thucc VaG chieu .tng cua n e n 'rna dung cac sa do tinh t oa n neu cti~u 3.80 11..14 D.4.

.:. lC - H¢ s6 lin c~y E'iy lheo dieu 3.) .10 _ 3.tng m6n~ t rcn mij... 40 Iorin phai xac dtnh .. h t. k h i . U. 3.'5) ch o phep dung vo i bat k)~ h inh d:.B va _D ..tfen chieu sau d?t mongO (t~n.-h. Khi . hld _' ~ Neu dua vue cue ke-t qua t hi nghl~r.~. •. trong '.41 - de I naQ R lr e n ne n l15.m .j-p k h i nen IiI cat bui no ruro c hoi).1l ..g UlY thea t hu c t~.:3 a . voi <o~ cd ro i ph. • Khi khouz ~..:tflg n:n!l fron ho~:.. nlllrng ella G:at narn phi a dUo-i GaV mong.11• n..". k If 4.g'/f .. L CO!1~r tht:rc.).ktc = 1. " .c d:H set -:6 de? set Is 0. 3. htd 1]0 =h - . L h) Chie. ltrqng the Clui t h i c h . .J. lmh '{lui k~ Ur n en t{lnrt ham ben trong·:!. .- ((reng do F ta d ie n lich m6ng be han 1 met l in h loan H lay h = 1 mel: trtr lrtr6ng h..~~---'---'. rn 1 L't he so clieu kie~ l. .)) pid..i linh vo i t r o ng 1~Q'ng the tieh cua cHi. f 1.1 :.' 01: ' :et .Cdc h~ s6 khong thfr . Tri linh toriri ciia I1JC dinh dun . :::t .I..j m viec ella nha hoac c:jog lr in h ta c d~ng qua lai vo-i nen ill::! I::iy thea bang 15.ieu chuan ..c j ..) t 1. " CD C:JC k . 5aU chieu d(lt ue thirc (j5) > (1 :::.. = hI + h2 v ~ TlI hi .ngllyen Iay theo bang 14 phu t1wQC vao tri tinh loan cua goe ma sat trong ?rr xuc dinh thea.'[ criu san Tr] tirih tcan ket· bing h~um (mpt) . .).Tri he s6 dieu kie n iil rn viec ella d.~ ~~)ang ham" tinh th~6 ('ong thuc'~ Chi(hI S~1} d~t m6ng ~:-~ .' . Iuc nay chieu sau d~t m6o.: tiep cac rnuu ddt tai no i xay d\orng thi ~IC == 1.Neu thea tai Ii~u giap.1 chunn •A.rng cuu VL~ l Iie u 41 . a p be tinh loan R t heo cong thtr c (1..I I i 3.: i I i ! I / day rnong).~. • ~.' cua~'I .3i dir n tr0!1 ell - Liep du'o'j du_v mong.39 ..Chi~u s. sa n tiln~ hJ.hoach . .k nay.. O:inim2)...~ vi tiia chH nQI:1 . :.hid -:.m6ng c6 !i... troni~d6: ' khc)ng . I ! f. ke :tr cot qu::.eh bi . di hoi.ung iliac (1.\"eu {hit Cr quu n h mong va n~n mung tui 1:1.(cb isu sa u tine t.. yj~c be nghien xuc d in h up 117'~ GOt cuu d~c bi~t.rr.1 .t hon Ian phai linn thea c.iu den nen taIlg co tiing 11arn thl 12>:.it ne .'.i' ." r "..u sau d?t mong so vlri c6( quy hOQ. t... hilm (m). tr uc ~.l1.'C .l. Lich cua can san Uing ham (tan/m3).' TIl - Tr] trung binh (tbeo tuong Iou) ella Ir o nrr lu'on!! Ll1e tich cUi t narn Rhi...Tuy thuoc via phuo cg phap xac dtnh c:ic d~c trtrng linh toun c·ua dat rna h¢ sc lin cay co Ir! so k hao nhau.')met Ih i ch iau san ~"'lt mo ns h 11.. ...40 .16 ciiu tieu nay..Chieu day (1 G) (meL): lap diit Cr phta t:ung binh lre n day mung cua h~ Ike - Chie u d:i~t cua .381 ciia t.'iL Iuc linh ~ Ap t oun ~ ~..t co ke n tic duug cia v noi cua ntroc.) 1'(.~_. tiep (khongthi'nghi~m"tr1!c' ·tiep) dung cac bang d ua va o ket qui thong ke (vi d u nlnr phu luc 2) t hi .'t n 11 thea cue d~c tr:.). 2. .. f)oi \-&i cIa:.:_. bilna'.' theo c6ng da giac dell t h l t r] 50 b liy ..ic dap them (met). (tan. b:'u.j ~ ~~lr :-nw' tren. cac dieu 3.. . .m).l bilng. 0. d51 cat thi khi :n1Jc mro c TIf:6im cao lien day m()ng. I~hi ch isu r¢ng tang ham Ian han :]. = 0.3) dua '. 1» Ca nh be (be rgng) cun: day mong (mel) : 1._~.0 ket quii sac dinh l nrc Lieo cac nat: tru rig ben cua d.

~& chat 1. Bang.'.2 .43 ..~ 1..0 1. do ket cau cun: v&i ty s6 giua . ffi2 lay /. vtro-t qua tr! up 11.. .1.69 cua ! leu chuji n nay.3 1.2 1.1 .3 I I ) ".• ::> ..~~ ?I~a n~..a-'-b-e--h-o--n cO chiit 1-------_1 ./1 . 1.53cll:l lieu chujin nay : khi do up It. ~ -":I / 0 .. cliieu dai t ren chien ~ao ella nh.5 " \1 c6 r '< ..Dei vci dat set co e 1. Khi 1l1'9'ng chua chat .. len pn~p neu a re u 0).44 - A. .D I I '. .Kh6 va it b~i 1.chieu did nha (cong tr inh) hoac tun a de-n nguyen ell: cu~ I I .4 1.dune c'"em hi ~ c i:)a. de bloc cua m6ng 3. Chu t hieh : Mong bang due s~n narn duoi thong thu:&ng laIoai ginn dean./1 .37 ... 1. hieu ung '16m gifrn. . ' Clui ~ ' 1.-0.1 .59-3. 1.. 3. / I n he t LO~.2 Bat hon len 1:'1 cat kh6ng phan vi I ca t I ke . . .~&i nhi '7U conn' lrinh co sc. ly n. toan R tren nen trong tr tro ng ho p dung m6ng bang gian do an due san.. dtrcc xac u!nh nhu d6i voi m6ng bang lien tuc theo <lieu 3." . lip nhet be han thi tri so iq> life linh to a n tre n dat ho n Ion cho phep lay theo bing 1 cua phu luc L~P Iirc l in h toan quy irrrc tre n oat n e n ».3 .j L lap nhet.. co nang eao tri R tim du o'c bang he s6 rn.2 1. 1..':./_1 m1 I s6 H~ 56 rnz doi '. r~ 0. .50-3.0 ... 43 . de ke den anh huang kha nang phan b6 cua Qat nen Y3.' " I '30' tIc} Ie~: t ctiu c un? Ia nh frn 0' riha va con a trl nh rna' he t '. mu6i~the (JI ph:ii .. 3.5~. -4--y-a-l-&-n-h-0'-n-'-7~.15 : .2 Ian rieu XU\! djnh bang tiuh tca n bien d~ng cua nen (duoi a P lue R) kh6ng vuot quit 40% tr] giGi han cho phep ye bjfn d'.42 ciia tieu chujin nay.. veu ciiu cua cac uieu 3.l...rq.1 thi rn. I. L/H bang: v&i ch'ieu ."'~1.5 Nhcr tre n co do set 1-.Ap luc tiuh tcan tren nen R tlnh thea e6ng thirc (15) co the nang len 1.. ~~' I '.J.1 1..li d:'lt ..- 'I I.ng quy dirih thea . h '=' nn cac tq so nor tren thi h~ s6 mz xac dinh M.3.c r a b'" bire~n d a ng cua ne n. -_. .. th' r.) cua lieu chuan nav. . phai xpat phat t linh loan oc LilitH ke ve cac d?-c trtrng co ~y ciia dat dilrn chat. 1.ng .Ap luc tinh roan tren ntn R trong trU'o-ng hop up dung dam chij_t d:it' hcac lam de d~m dal. . n~u lucng chua cac chat nay vuct 'liltl 40% hcp ch5:t hlp nhet Ta cit h{)~lC 30?b trong trtrong hop chat l:lp nhet Hl set..1 1.-e gian doan. d'~ . ..i '~6n(q .N'o nuo-e / I Bat him Io n am - a dat n he t In set s~t co <£9 set 'Is 0.a • ~6 so do bH cdu ~ " me~ th! h~ 'so t.42 .~ 1.2 1. .p hrc tinh .1'c ua ciien kien tinh nen the o d¢ ben nlnr c yell cau ciia cac dieu .2 11 I ' . o._1. >= en < so > < luang.:1 dut dat I CUt min ~ .Oli vo i :L '='Khi - nn. . ..:..Kho va it am . > I . sc.du9c nang cao kh60g dtroc gay cho nen bien dang qua 50% tri gi&i han cho phep .". • s6 H¢ s6 my cho phep Hiy: :1) Dei vci tat eac loai dat (Irtr dolt set co h¢ rang e 1. b) .0 t hic ii .1 Hi:: m..~ cau cua no co kha nung (f~c biet de chiu noi IIr .:-io plI&C ell hu i : .. bf~. trocg trtr6'ng xac djnh ur ri cho tru tr ong .

Dosau d~·t m6ng trong uat : cirng • J . 7:' T cun : . ~ I'h e~ "e~ d. J f1 : ph:li t in h toun co x e .mong . ". ~ ac" I m« 6" ~ " 00 • .Iu [ren mong ho~c h\lQ cbe tri s6 tiii [rang m&i.86 lech tum eua tal tro D~ . 1. -rl"ll[·'~no· I'lvIUI1(l") _d .:.!1 rnonz va ~...qa . u cua o(.C ( . cua mona. 10 "'h tui 12t:1I' tarn sau III (OJ . Lu.rc te . cuu . .dQ sau G(itn:6ng Llea thiot ke."I! DO n~n ..in n ay ).' 'll... liln them' el10 phep Hi tang them tiii tro~g ti'en I =« 'co 0' nO" k hi c6 !TIO men Lon 1: d ~. Iuc 5 lieu Dnu .\U .37 -3. '_·t u.:1 .l ".tang [.0 d:eu nen '.. • ~ Tinh •.. ~ {I-hi xil6 ali dmt tal {lU..1 • '-~ I. sira chita.!1. ~'. ~t""n 11 hlro-na IJ . troog dung linn nen theo bien d\lng ("em d'eu 3. ~ mons (COflf! trinh) bi• nr1hleD!!. Q\ '~o.. co .a' p Iuc •b -8 .t 0" 0 ". u¢ CIIDg eua lien ke' ill11-a mong nh ket cau bh t ro n "0 ([Q Cli'D g ctia k ot eo u tren m ti ng.. j-n. c1Q ng j ll~. tfinn - o • .1 r" ·'1 .0 '=' '.: o.Yay dT!ng (kbi co i tang. [hzt: .ii [r9ng tren nen eua.. Ro lii. . tr e n dl~:t 11C . ... . i (.. ~iJ6ng au. b. .(j '--. t d tr(1C -. ~·er. th : ~. tiel! chu.~. .P 1\tc trung hinb len nen ngay dU-oi de mong b~Dg trl op llfc tL'lh toan 1"' (Ill" .tt ~.. .. I. s -: CUl u p nal rnon»5' I huang _ li en kel '"'" ~• ~..1 up 1(. ".<1 ..~ . cua Cac kicb tha&c so h<) cua mong ciin quO' ainh th eo cd u t. • - . ke Ill.::. .D. • '"' • \. t're.:. an ltr c a •. I' de ..i I\l'C p .11 hO tUYen Unh dtrai Cac'la.C rn~ •.. Kili do. ..T . dun» '~rl 0' ~ e <U n .. X'le urn h a70' . ~"::.'r .. r. k 110'I(f (11l"(:rc 'i l.. _ ··u"an::'llU i-TeTK ~ ...!. / :~."""' a'l.~ .. •••• '.. mong kef c. t11D-i b~n sit dung ChUng vai d<j mcing. . ella ..45 .m siu _trong m6ng. . 0 '-" pnan ••.\1 •. '.(.ll. .up u:.re !joh toan m6'i tren dlit nell to r a .y.1). nOl 1_'-..J t 'rong • I quy din!! kicb ' thu-&c cuoi cung"cuamoDg nha va cong tririh cap III va IV tr en nen gam eric lap "tit nlim ngang (d9 ngbieng kllong qua 0."~ ..'.mep Ge m6ng c1liu tai Jrong lech tam (!jnh the'l gin thi1.. •• lCO tronc phun 1:.• thi tinh ncn cua u't . tr%og thai va cac linb ehil[ co IS" eua diit neD.. I·e"'a"'~n ann huang cua : <'dol •• . . _! l mot true . 0 ne n can ph. T·'""t xe ~ cau ~u . . 49.. . ciia kel cau aj '• . nha bo~c cong tcinh <iii ...Khi can /n..!ot C!U<l •.. ". If lu n c:''l .Jua~ no-o. t.47 - cho phep".) up IVc linn toan 3. ~ '.' ~. aT! og kie n ohll bi~n phap d~ tang etrang Den._ u . .~o ho~c tit iiie II ki ~n c!~ :i..t 'F' cl.n n 10 han ~...I.1:.. co kil d i'n ki ~ U va tinh hinh rn va k'Ot U tr~ n rno ng ciia nha va eong trinh.. I C)1!i . 3 '":! '~ _.! ~ -.. b. linn nen co eua cac 1&p dat nay kh6ng lang llleo chiou sau hilOIi hal Mil be r<)ug Ian nbat cua mocg.~ xac dinh • L~ • • 1l1U'ci"ogph"i xac djuh khi ke den dll sau d~t 1J10ng trong c1:'il.'.:1' i voi m 6 n .l .> • .a 1 ·uat qua '·1 J I (·R lOu. . dung de j ~ C:J n ne n k1jong deu cua n:.' tii eo nay.. '5 thieL ke) ch:. ~~ Clln DU. Cung nim. k h i l. .....l ':l cnieu.i cua tieu chuiln nay) :J.. C.1. 11.. ryhienrr.ou cil u cua ~ .:-.r • if J' it • - .} va . .. a khi ~en rIii I rna n6 co the cl:].e ..'e 10\\i. 3.". " { f i Tr i ~16 men lion "~ • .r rUl ( eo' ~ . CU.. 45 .. Gng ph\1 lvc 5 Iren dilt 0.:-.i lay trn Ii "&i tai Ii~u tt . !.46 ''.:11 c:1o.. . . C:l. ~. i / .lO~i~ t len 3.c dU-&i de mong pM.10' nen " b. 1 t rep ~.~ . . u.. L:. . 1..-I\:hiZ c:ich de pbQ.~ n~" ...~. do !iep nh'!n tiii tr9ng m&l thi ciin ph. tai di~m goc till Xc1. '. nt: ::.loI1 lieu tai .J~n c".} lono do tu'ng 9 .':6 emu . '. .i n ": d.:'. D6 .. u ·dlu chu-a . Iren - r!i. ""1 aD. : • .:. -1 I '. '" 12 ". i j. ? oan mep m • theo va a 0 tin h d: eu ne n. lap d~t nhu'ng thiet bi n!jng bern "..-'.~.. 'v . a "..~ J. ti-j 56 4-1 1 f r vat b.".. nii (tIl .(ho·~ . .. ... Sea Iri ap l/. .

3.' .i cac b'" l~ '" ren d ann cuu co n a tnnh 5t. thuang . I'" ICttJ daL co d o _ _ .' -' .) 3.-a do• 'nghit:ng cua bY b~" thiet thie.'n-'11chun !Z ~.! I c1ien hmh va thiet ke ~ieng l~.:. cua lfrnr. ') 113. . on dinh vi chong mrt. _ 2:> t"' thap. <L - -" P -1< p I trc do [1'9 n~ [trQ"wr b.'!:1 tre n mai cua Jc ~. L-b =2' Tro ng do .- va chie u n')ng '.rl] tJ. :t= F --va_a paz . 1 " '::-. (nha nhre :.. .:.--~-.ll t re n mong..\p 11_TC Ii n h to.:)... ..i.p '.-~n dinh _va .. dUQ'c quy"<tinb thea o ' cac li~u ' chu~n utc sU: Y1...Vl.~.i¢ ben..:.n 1 .c. V. • ":-... ~ U len ricno biet va ..--...-.". Cia n nh toun \:e .-' • . ".. lthav doi cot lhiM cua._ h qUj C. ao : (11. 2:> rm i p 1.~ . cue ket C:lU nay . c. 40 • ~ ~ ~ . iia C(')J1..l. ... 0 Ap hrc thc. u " ~ ~ (:>. qUY ... Ok" " u . 3 50 phat Ltr : _.Chieu mongo . .V •••.."..u a n. ~..' . i'. n nen .llld dai .~ can • C'l JC ('au ve s~r lam vi~c bin h - can dung cac giii ph-ap khoD'g'-linhCte ve' ne n vi m6ng thi trong thiel ke nha va cong trrn h (theo S1! thoa thuan l::1a CO' quan str dung tbiet bi va co quan Khi d6..r.kie n .Dieu k ien S < S:: phai 'kiern tra khi lap cac thiet ke . may v »..1 -it- fr." It .j..::-~h'~b c6ng lrinh (:cae d!nll thee phu • luc d Cua t1 ell.. . . a. Ll Z • ~1 - -. .' ~ r.l! Chu'" II " an - til rn6ng nha '.' ch o mot mona . ~"eo ' • cua nh~ hcac ccng trinh theo yeu cau rang ngh~ ho~c l:) • • " ..:. ma. ie u ... ..neu b].b .chong nul etta 'k-e·:t c'<.::::'\'r~7a--a (18) thiel ke nha va cong trinh.(heu kie n .'1". - hr). n h[l ho ac conlY tIrtnh no! c I1unrr. ..rig dong thai "gifru ncn va n ha ho~c C0ng trinh (bien dang c1~u nO(lc kh6ng dell) tU'(Jnf1 imz voi eo ai6'i han sir duns thuan tie n .n _th'-"'11 c [9.. Y~lI ca ..::' ng he IlO~C kiG"n true d6i \.-l.. 0. . ciia . k h ci \'." . Tr...tharig true. . sir dung bi (vi ~u .: kien dung true. P ..: . b .(17) .u (TO~Il] c:" o. ciia thang'"m:iy. - th irc (1:) ll .' bung c:ich tinh nen tic d':1ng qun ln i voi kel 'd.51.Ie '" . ang.. co ke .l~! gI_a_r han clio phe p cua bien dang dc)nrr lh' . va V! !ri ~ . ban eTO rn cue "'.': __-\ ke .!.) phiii quy d inh xuat ph:H tt! cac sai l~ch cho phep tr o na "QnO' nshe vt do lun'.. . 0 0'1 0 • ~. nen vu n nu hoac conn t 'I 1"" .n m o C lieu sau z) (lmyc tin h th .: \- b) Yeu diu ve dlj ben. C Heu sau z ~ .). h . L eu ~. ~ d. c'2tC tbiet bi . on.. .31 quy dluh xuat :1) ".~ .. ! h ie t )1. thietke. ta kv -h ieu _..-_. . . J L .I'a . bO n lh£lp (~ .C: chi '-' .- thiet bi din lr1ft.~ Trrin co "do' POL' - ky hieu Ia S::"..' _ ·uO-c c6 b e ryng lit eo cong b. phu ho p vo i quy bi hcac ky thuat ciia cac thiet vo'i nhiern Trong c o n g thu:c:O-3) .TaO1 t ro ng eua m6ng ~ truve n-. . de? __ I' c ua cac 1 lo p -ben tre n {hi kich IIllruc mon·1 phui ben . (1:::'.~.c11.51- Tri jib dang girTi han cho pliep S:" theo die" ..' _ . _ _ .. S:~ phai. b~ d ugc..nang . g"i&i han cho phe p eua bi~n dq.Q: tr in h . 16 . .:l su o C 10 d·'t"..

.\ ~".L~9'C....54. = '---~U}j ""'~ :..L _ . • ...lng cu« (jat neri 1::.~~' nen (dieu 3.c t in h thanh l&p clia ca c loa i Q:.:. 4 .6c dirih banll [. ..5.. x. len cltH thea true m6ng.. v a cong trinn co.nh tr Ucu c huii n l ht1I _ Cle diung ca .tJ...6 dlln bie'n .l _... .. f}~ rig.1 lr\ng di()11 ti~h eua nha va co llg trin h. • JeU "-.. 1.. l:._ • kh6rirI dong ~ri.~ro ~ ~ ... .54~I~hi t ri nh t re n ' l<tp eric thiet ~. ltj~u :3. :.it cua . ..cua lil'n .co' rnr t riuh n ).ll ..so gifra tr] tinh cloi ·lcm n hdt Val l r] .li l~i :. ": diem ( a) th eo Ih c d d. hinh..1~.).vi! cho nhe o du n« cue th.gi~im· dinh) . hu'~ng dun unh dOl Etfl ella tlrng 1&1' dc. i I ... du cac 101.'{ eu cua . C071:f tr . L t.hal chap tiluui dw:.lng tro·ng.x..] ..t..~t 'h''.· ann..)._ C _.) cu-ng Ian ('>i d~·nh~ nha ki~u' thao. d'" ..lcong trinh Iioac d~c tI'ung bang lrj s6khac nnau ctia elL? lu n tru ng bin h churrn· J f L !. iJli0l kG n e u & . 'OJ " <-<.-' 1.\16 dun bien d<~ng Linh <lui c~n dat ne n E!d XJI. • n. kll<i nang Ihtrc hi~n dieu b~ trong qua trinh SLr .. .\. --:- ~ ~ ... CO' Set I. .]<1 1 ..: dj n h... .).5~Ld.lng nay co the dung lht:o irona [fril~ loan nen eua de> die rn « a» diel! .. ..t ron...lng qua la i gifr~ ne n '-oi cong! rln h ":.. dO ben ciiu Ia~i cong ·frinh n.." mri (hhhU:1:[ ~ (:::0 C<lU 1<...+ e ffi9 .qZtDg theo chieu sa u dill Den [~orig pharn vim0t bang cuan ha va cong trinb~ .1 C d~nh bang t~· srJ gifra tong 1116- bien d~lilg mel k1l6:'lg ke den. noi :C'l" d tr n: \'. . suu d(H m6ng va tai tr9ng tuc dl.1. kil'h tll U'(l"C v a d¢.ic r. )0 .a.: de i. vo i n ha . a) Tinii tinh chat . '< Stb (diCu .~m vi chieu co mo dun bien d~lng 1:.lt khue nhau '\'~ cau tuo din ch:'it i1bi·n cho C.. ch.e C!i~n cn..cua nha va c'ong.. . ' cu-ng c) C Ll:J..l " nha !10(lC co trtnh th i kh6r:g c..0 ' . . .• ).:-" -" _..DC nil:.~t 1L ~ (I'.ln lnr tha nh wfJ.ic n o i l~rcxuat l11fn khi co S~l' tac dl..'. {fLU! ~ (J l1(l~c l[O'G cong trinh 0' ie r... . .)..L'l tin h n en CO cuu tung 16-p.1U .. dg_ng co kel hi}'p tbiet ke cii~!1 hirih vo i dieu· ki~n ~~~"i~_E.53-Trj56Sg~ kh~6ng chophep qU}~ r1t~h dui Iroriz::.) ctia d" !H~·U ·f b) T'r..i t h ncn ng n in n e n thea bien d\ing.Ei Trcng do: w! - Wj (l\)) Di~n tich ella bie!1 do up hrc lhem ella ne n nhu nil}') . 4~ . 1O.c eLla ne. t.. ... chinh / thict phai nghien ctn.." 3." A .d!'!ng_ . c..c lrll::1g clan aian ve iinh.:::5 . ~!:: (the:) '. 16 ca o.~~l. !I-ong Ltet ke cdc iO(li dell (co kern l h e o c:'1" u:).. .'it nily) kh i cr'} cue loa i d.l ia t ' (.._. de. len . u._ ') ....1) 't eua . S0 Sgh va b SSh tilU[5ng phiii quy dfnil I._ .---~ _::-. :. Tr i [rung binh m o dun bien ch.lric dt.it va tr~lng thai cung n lur J0..'[Ie u Cf1U'j.)~ riu de Uep thu c.. UL ch..).'t cung kho'1g q uy d!nh d6i n:ri nha va cong lrinh co so dc) keL ('au memo [r'nog con£ltrinh loai nav noi hic' kl]o'ng -.. xac dinh III eo phu 1\1 C 3" . al) thav doi tin h ric n .ph. .L5o ella lieu chudn n<!y)...'1 nay co the d?c (r~ng bang (tirih kh6ng lrj gi0i dQ tJwy doi dong ueu) han mu-c ve nen co cua (Jut a:E tU'O'ng ling Y&i lr~ lr::ng:binh ITIOdUll bi~n d~ng ciia dtlt trong pham vi m~H bang l~ua nh...'1g ttitri lutn liilOng I.. tr. ". Y.1 11¢ kh o p• ca u ~ .O-. den SLr ph... ..'II: di~n lich [tr()'!1g l::::..' " day lap <1at lhli i t"'" uen Sgl! bien d~.lt cila~it.. U • cho phep ~llng de tltiet Id ne u.n I11"~Il":=.C lieu chunn sau chic. • ..(a ~ .. 6ng k hoi v....n b(i I<.~?_cHaphu-o-ng_ an .1 V'.. l.Iog len mong : .~=-. ~-.. ~-iX (hO(lC cue phu-crng rieng Ie) d~ U(Jn glan viec tinll Den thea bie~. uc ' xe rn ..

-:: ~ I ~ _:::: -:..:. '\~lkh()ng xac dicu trinh d uo c tr( ...) • c ua t"It'll Sgh n ho p nay k h i lay a) Vie a T rang tru ong .I II . dieu " . J • . - z ~ ::: .. .)_ .::: _ - -:'. tri lo rr.':0 ...:..• _: r: b » • .ng kh6ng qua 0. ..f t . ~.:.. .:: = -c - -:.: . <...':.. .= .c I = ~c ..::: -:-:'. : .... . nam ngang (vo-i Q(> nghie.-:. '-~ -c :..) ):.~ <. I~I I - ! I .::: l -.0.:::: -. .rQng kinh nghi~m thiet ke xay dtrng v a sir il~lng cue Ioa i n ha va c6ng .:: :. \ .. .::I :G . phai chu y : . linh toa c 'bien dang ~- - .s: :._· .:. trrs:: . -. ''. d~n'g gi&l • -. --.E~ .. .. .~-~ ' . c6ng trinh' SC:h Jay Iheo b~llg 115 nc~..:... :"'1 :<.c-..54j .~ L: c· '- ._.. bung 16. '. pnep c) B6i vo i n e n dat tru ong 0&...50BleD. .J ... -o c.::: .. lrt bien d~ng gi&i han n:iog rno ng len.= ._. .25 t r] 10 rt¢ ('r lu n gi6i han 16'0' n hat va tru ng nmn neu & \.ai:li phap k&t' cau nha rn d~m bao ycu cii u do n e n bien d:...~ .=C >C " I h ie t kli riha kh6ng quy d inh .T. -.0 '_ .. I .cua d¢ c u-ng ella k.. z " .!: -=t: -~= -:. .. --:::: .i tai tro r1g trc n nen : .:. I!.. . cac ketdlu 'trenmong kh6ng tinh thea bien dang klt6ng de!l...cua nen 3.)6S~h .~b •• ~ • - •• D 3.. ..P.nh::lt va trung bi n h hiy bang trung cfia de) lun tuyet._ :'1 -c :: - = ~~ -__ '..../u' binh a bang '16 cho ! J.::: ' \c .(rheo: ~ . 0.': .: I I ~ ~ t:: .= :.::: .:: 'r. -:' 51 .:.1) thi tq gi&i han eve dai va trl . 5"h '(thea ~ ..::~. .t criu nha ho ac cong trinh de~ stJ phun bo 19.han cho phc p ctia ~e.:- (Ihco di~m« a» dieu .. ... .") ._ .~ . . __ ~ - . c.~ = '_" -:J :...lrinh khac nhau co ch u ~..C s: ':::l b) Khi dat nca trong toan i?q dien tich nha hoac co ng trinh d~ng tbiet :ke gom cac lap. ." ". ~- I I -I.-~. :"1 :r.. c..J i bang ne u cung ..50) ho~c ... d6i neu t~ 1 en ')00/ ang ~ .<: -I... _ . .~... .n·nha 'r'u'i:..:.-:J "" :: . ..) c h.'..ra eho ph ep quy cIfnh de t r] biL'n d:~ng gi&i ha n khuc vo i t rj neu & bang Hi. -(' ' .. :::: ~ ~ ::: -:: I -.= = . '-~ _..va khi - I I' I .. ...5 tri gioi han bang nay..-"1 -.. ": '1 -. I l j ..::.mg lun kh6ng deu g:\.: ..) :'1 eua ncn cho pn e p tien ha n h 111:1 khcrig can k~ d cn ?tnh huo ng.z: :.). . -') .....0 ~~ c cni~ . . I.: -=1: :.:: .__ I -:= ::.con d<) yang cua n ha lay bang 0. .. uan nay..> cliem ._ - C . . ..: 3. =- _:. CIHi I liicb : Tr-e n co sa .v a 0. .""'!.~ .:: ... tb'! h ie u qua etta cue .:= .: :: = =->:: . .:) -~ .. rno..~ - -c :.::: .

:!. GIll!! lrluhkh..1....OO:! I)l)'lt'lll billh 11'11I: U Sk:hlh ij. .in xil6 ' 'liI'il. b) NIlii' 1I'll II.I.!IJ . tn':J:'.OOfi .': " '_- H.- e iii I'd I'IIII!I 11'111/1 '.. III V ~(!(:lli_i I I·ie 1.no:! '.00·[ Cl. g' Ihtf()c \'i) r~~>.>·' :~/J111l1 -I.'t I . '.' ilHhj(~lIg \':'1 rl 0(: . ·1 NIlII'I n\n " f. II[J . . Clfllg.\c. Cl)ng h~ lig kel .q. -------'N II 'I~I l"IJIl D '! IIg II i. klu)i c(..\'blll~ hoik vi}il~ luulIg diii • ~.. 10 :I.'111 kflOi t1(iI 11·(ln (:llllg nll.~l CI~U 1:1p gld:p N Ir.( 'r._ ~).) linn vi\!c ..':'.i: . U hll'&ng il7 l!reo il~h . .14 d.. :Vltd II i?u klu. -._~ . \11 . l'Ilicli N II U' (j'(! 11 0.:\.~\ III.. . ..-.' [I'll Sr:hlh lip.. l..()O! 1"1:1' ~': Il'm (:l) "I'.- 1\ I ....'! IIg 'ilj\l1ng IHh .r.\l! -llc-It~lIg' ('IiI ! .IJ007 1\) lun Idld.i o..- 11.j _ '2 ~-'--.__. 1')1) d) Tlllin xilo di}l dUll!: !. . '.-. IlIUiIl \'il l!l'nl~.---.1. L ----c) ----_.----..l. Nltrl .fldll[! III \11/ litH J (r c! l lu: III d di1lf.00 I 30 II (III': I) : It"< 100111 "':""111- 1'\ J 11'111 11'11111: 1111 .1.-ta .III . n 'J . II I (:tin Itl'()-U trlull Dt. 1/ ----..:'.(.:-----. . lentil!! :!. .._.:_ "~.:1.l\iLl)j Ill'i II " . •. E'p 1::10 d9C' illh n~h iClIg nglllllJ viI dl)l: 1)(1 \ gilt!!) .---~~---------.! ::0 ~5 ~f..ic )\11).- "10 -r'?l-:'~··"'-'''''''-fj''''~~~~i~4f''l.. ()Ilg .. :i:. I. -'.\01 I!' II::~ . a.hs) I![j clu« I Ill! l. I.. . liJ~ hoi..1'1 . . II t..\ II 1IIt'~lJn.:!.-.UD'J ..: a) Nh.:.:.'i (l . n. k~l du llt1h ic. I\11(')ng S"IIIIJ " " 15 Ij (. ..(j(j(j " 1l.. Tilll\ 1('m liIlI!J.-----._.(JIlY ("tro.il 11..' Ilg:lllEf n. -~---. '('ifl! 10.. • > 0. (!I~ Nhu trell If I-Hll:h c61 diu I g hC~(()lIg ~i'iIHJl': p pill".b!'}j 1(1'0 Vi' Ihe 'Ally b:'111 II g:.i!l du IUi\n klu'H r-) Nhu"' Il'en. 0'.l1g J'e. .....--}iL__.~ ~ i . . cu n d~:l1 .') g II III :10 .Il~b Idll\ug ell et'i 1 :1.: _: (:/~..001 ! NIIII' In\1l D~\ 11'111 J I'll bj II II 1n II IT .!illff: \ e) I] gJI(J l.. lti- 10 :.._l.O. ilU (I.l e \'3Ifd!t il'O'l'i{ II(~i . n l .I' "..IIll' P : 'duh 'llIi\Y 111\111-1 C. ':1:' ·a."hid..'i l u n li/crifty !. :1 ..p.

4: . 1 d al :. .. "': _:-. nhii. hi nh n eu ·Ct diem.: Mng kh6i len hoac lam ian.0 C t. C!.i yt'li cot nn:: nell I (J' 2 b) Diuu kic n din.... pnai I ~f6t vii nhieu tang 'phu tbuoc v ao so d6 ket . 'Vi$c Itra cho n C{LC doi rtl'gng do bien dq.·".m(it do bien d[).. luc it -n I1.__ . ! 1_ " qua6Xg· met .ro.N lui a vd nl~1J..". .. 0.Vi~~c unhnen thee biendfJ_ng ~~em'-nhU' dam -~-" bac ncu a p Iu c tiung binh thuc te len dat [.)0 [an I can t [.-..t cut.5...1.: : _- --- -_.g Ian. 2.t va bien :d~p... v V.n(f ..0..J.Hi n :t'wll h 1chiu "'l:t 1"0'1 ..IJitt' hen lim eli h::tm .f 111 Ctla 54 .rlr.~"t 1"" lh-'. ._. khjmg hoa~ loan ho~c. a a c6 ket C. va g__urn I " 'U~ ~lrc-n:in!!~ .Y .Tl..g n(J!li~ p I.l .. .'.l'ng phil ho'p vo i . 1s<0.1. (t "6'i • ~. kien th1J~ hien khi : te - - . c i41t~'li c II . cong.. ·.di~u . _ .Nlui va con!! nohg n-ghitJ p .loai dfit' cung bang nay vi xep dU'qc 'vao bay ph ircng an dieu ki(~ndja chat. ... va ::1 kY .Cilt co ill) tho ~ nhung chiit v irn I I .4"... -..oan khoi cao d~n 14 Lang bat".ch fr _ nh~l ...::1 nen va thanh gittl1g V. 3.. .H'. ('hat ciia noi xay dl. '. .3.~ .57 .ng nharn nghien ciru su la m vie c ciia ne n... ~h~L khon~ cii n lin~ lun a) Tin h kh(jng dong nhat th:. 3"58-Yi~c do Ih u c & cac bien ding mong ciin pi1Ui dt.. I V't...:.-~ 1---- - d:'.t dit:rrt :) tr an.. ~ ~ it han 30% I. (1(ji t iru C1Hl san -. B. nhung h~ s6 r~ng e = Bat c:'tt [.. . lucnz cat It ho n -. tren mijt bung k hcng c6 btrO"c .Nh6.. ... c) X e u cac Ioai n ha neu bang Ii dUQ"c xuy dirng tren cac' .kh6ng kbung tU'ang chiu 19c ban~ g~?h. .5. .t hang.. 10 va· .:.cuo. ..1.7 .c te cua nen trj s6 Il~U (J ditrn « a » ella c1ie~ 3.v theo chieu· . til uan voi co qua n c h u quan.".(d~n G Gng) CO hnri 99 t khan g ::>... d i~u k ie n di:'.. -L~ "..- c!:: he han I ------------~~-I . aLI..:l)_ i Nh~l' co dang.ic c6ng trin h thiet k~ kh6ng vuot qua up 'll!c ti n h t o a n le n vi bao d. ~ ~.tU .ph~rn v i a p d1. _ '. '- I I nen I Cae' phuc ng a:1. moren co ~ ... nr!u bien' . Ii tri nli . c() ~ . nbieu tang .t . a} D'~i gom nhieu dan nzuven cao den 9 lang I l:> b) -Nha k ieu -thap khon g .ci n!l'hi~: P I. kel hop veri dil set n:uo~ < 0..5 khc ng pht.. 111m khung thep .1)'.~hl..u' a~ '-" ~ de~ _(vi dl. lhu?c cr{)C ." J.I. day morig cua nh. run khop _ '!. ..!~:~.G 10 U/ -.~y d .. - .sap -r ! .. ::.-im tTtr9'~ mot trong cac Jieu ~~i41l sau day: . set f. hoilc be lUng tren mung dan '.: d~ng ~\l' tin h gun vo i tr] gi&i 'han cho phe? d6i voi '·nha va co ng trinh nay : -' Kh i c() nilung yeu ciiu di:_ic bi¢t luc thitH ke riha ve .0 "1 - [) ..ng d.: .lng thiet ke di~r.M ngh e... 1 . ket Call cua n ho va cong1 lrinh hoac cua thiet hi cong I' .9 '5 .L t .cc-c-. ? < \ 0. ~ I •• '. :ho·:!5.:. ~._i_ho.5-1. ~. 'cr ee co :l set· v a se~ 5~t Is 0.:.:: t h 0:.I.._ i xutit 1 C . .5 va he s6 rang e trona~ khoang ~. <0 .ie-L k~ n ha va cong trinh quan tr9ng xay tren " . " ~. daL rie n 'kllo'ng c1on'g nh5.~ .call va 'hinh~d:_llli-! tren mi).

• . '.Tinh ne n thea sue chiu tai phai . dieu 3.... . ChLi lillr. . I----------~~.61 .'.1" 1::) C. na .3.j t dtroc sau a~t mong: <p \.!1 dl...... mong xac dinh thea cue c. cus ng . J' •. uam bao u. " ..mg duoc. ' 3.kh6ng be hem 1.Tri lH~JJ.2....-n '. -<p .Sue chi u ta. ' .-iI'C' t' b . '.. mire de? nghien elm dieu·ki~.- JR .l .. .60 .Jz: the Slr dl.-a tm 1 ' cua nen aat (khd n h 1I kh6ng clio p/le'p' ns pnal da).n dar v8. xac u!uh thea yeu cilu cua . : n e n Lb eo S11 t r?ng ~ll::ii) gi&i han thti. . '. tu·~· mon ry hoa en sa ch U~'en '"1 d'ancr ke". 1. chuan n~y: .. Cr trang t1:::lh loan cllong d. ..t. 3.lngileL chiu t:H ciia nen'. . rna u c a thai no ntrrrc. b - .a loan 1 • Do .ong tlnrc : h. Trang " .. tuy thee tinh chat quan tr9ng cua nha ho~c cong lrinh.on dinh .. • = Rr!a' bT "Tro ng do: Rd~' .> '.ng lha i gi&i han eua nen) phai xet ca v e mat tInh cting n hu mal trlnh kh6ng Q¢ng d6i voi m6ng hoac cong ~-:inh cho truce.9 b"en cua .9 eua tieu chujin nay.: ktc .15 thuoc Heu..) hrc th o i tun.y nghta 'cua nha ho?c' cong lrinh khi t(t. d~~ den trq.i tr9ng linn loan Ire n ne n. C Cl. . ' . .. -. SCY do phi hcai cua nen (hie.i cua nen. }.13-3." . . . :~:.1'~ ~ !·. _.. a ."..i... urcn In ..' cone Ill. f.~ Cl1~U N' '...Sue chill -uh (dy ben) cua Den da tinh thea cong thuc sau day khong phu thuoc ¢ sue d.l - Lin luqt la be r¢ng v a be da: t inh doi c ua (2:!) 1 5-TCTK =1 - 2e! ..59_ }[UC .1<I. cuner' J • mon 0' t rU't1'[ I h ... .Iuat phu t t tr )" a6.5-3.l0 pnep I*t vi se dan aM' 0 y "eo uay va kho~g.H~ 50 d9 lin cay do co quan thiet ke guy J!i1h . ..c in h d thea dieu .!1' ~t l' ~"f~ 3.. Khi dung [rong ti nh toan.10 QV 'f t:u (thea nh6m n.36 crmn va do do c6ng J.:· N-Tn.~ .

3. '... n III ~ J . ' . un:-.: 1. h ~ '10' truc nz hap ueu .. Khi do quan he gifr~ ung' suat \'[1 (rng su:1t tiep -:-Iffy' theo quy luat : 1. Strc chill tai cua dat set no nuoc Quae ncn c ha rn va dat tha~ !. 3 6. h1 0 .(:!!i) Trang do: I ~ . " .>titich neu nen 0° • .I.ir~s6 ~nh huang chfr tren day moug : eua tV.rc xae dinh bang phuO'ng d<it (. 1 - r-.. g co day.'l + o.) ~..S(re chju ncn coi n h tr tua n then.._H~·m tl c . " .62 . .' '. . phiii xa c d!nh co. h l' .n ':' (2~) " C?~l1 1 3.. h loan . nay). 6 3tl~ tro ng~o rang. _) <..Cac h~ s . thirc nhu a congo e 1) _&' .. b) Phircng P Hlp tr on (t. ng thai can h~flg gioi han eiL..oo eua .e" va l . 11te~. -{ ~ .: " phap p \ a.I.l dSt b~. ac '..c» .the(J s tr xu)" dVnq.nguyen (2i) X{lC ([I nh =~ = t. Y .p • €luge phe p dung: 1 .)...' .. h'" O'i. hi g 0 eua hap luc so Val ~ ~1 va goe ng len • can cua (Joe rna b ..S... lhue . ie. ..' 1 .: '0£ . C. • d' U cho phep xaC.~ ng.nhau ([Uel -')/0' ta b 4> - = b rU\l -"-'.. '~. . d~t r I h.:." o i thinh ph::tD -. i cac plria.. glODO' • ~6 •.: . " . 'a net.~ t' h b~ng rae xt"ty I1Hl.". d a n e n ... quy lu~~: i tili c~a nen dat r '. -." -~~. .cho phe p phap l~' thuyet cn kJt mo t chieu r:ua doi tqng thai CU'. . .r. A-: •.. > I1 i .~ ~ tieu chuuu nay.. .truc dec va t hco huang II.. kh" (f tranz . ..1 d6 phai phan -.' b~j"l+ . ~ ~Cr'1 fi ~ r· • ~ '" 11. • ')"'1)/ khac . dinh ya mon -.... • '" Q ('''' cu· u tiell' ChUUl~.:t. '*' C. t sa hieng LI' 6 anh huang a6c ng . khac nhau cua .. ·C··· he' so~ sue c hi tn.~n 10. I. ':'" m6ng Ye lr~so . ngang ciia mo diem rig. dirug n~.h d leu a.~. . rong.' rf\ ~. .thal on.. phang: con P ". i. ? 1 cua . irc C. .. .:.64 . gi ira ung suat phs P p va frng sufit ": t r en to an bo OlD t truo t irng vo i trry.'t i ong do : . . khi do qua n [. trong d':H 'hinh_. ' ~ a~ m nat' dong n hiii '.0.' . 't£t'-'7\_11: tr u o ng . . ahe~ ca c c6ng thuc : A! b vii.·n(Jt ne .phii da din' plia i xac dinh Ur dit.' 1•• :-. . . ' .•. - Lan 111'!l lit dc) .sa .:.onO' nhirng tr uo ng hop 0' dungma ~ t I rtrot cun ~ .~ khong .15 thu oc tieu chujln nay..'l.Sue Cl1!U tar ell . _ ne u (J (heu 'J.-"- (..u ki.l 0 1 . phu. rna . n'.Sue chiu tai ciia ne n kho[]g pbai d:I cung xa e d iu h tre n CO' lY:'thuyet can bang gi&i' han eua mrJf' t ! sa f- I- 1J n Clui ihich : Tr] up It. .:.:. 'dinh bang each .thanh rri~t lfm)'! phu het day m6ng ho ac cong trinh .on tam cu..I ~ S . H .t:i i ella c6ng trinh n tro c dtr u trong 10. l "" Dl~ Col.1~' f trong cua ua t ~ huang tlw ng P .) J.". 81 va 01 .lun etta nen (0 'de? no nuc c G O. • t trong Dl Ac ic n.. :.lai troug lrrang un.> '. 0 .1 0 t ri lU al . e \':.a) N'o'hiem (1i~li I ieh (trong •..)-J.1 ._ cua • lUI - l ro n g .)..: uo .: tr] tin h tcan cua gee rna sa t trong va hrc di n h do n vi ciia d~t xac dinh thea yeu cau cua dieu :U.l 'i' no giairc . ( 4 " .' .• kh6ng thu. . Jo. . . k e de n 51:1" XU:lt hi~n Ir9-11g thai chua on dlnh vi giam Crng suatuep "':'trsn m~t truot do ap hrc nuCtc d tr u s6 co ket C.so cac c~ldl (I ~ m ong hinh' n hat : .' . L.!~~--l r . •• dung Trong d6 : :. aoc hu thuuc "ao tr: trn .1:. .10' cm:!jnam.0 ke den 51! Ihay Ling.-._ p ". .u B1h-.

. cham gam cac . .ai da I en I co den lac d~ng (Jay niH ctia n trac.lg cua (Jay.... ob 5 «C<"tC h~ So .' .ta"t nay narn CJ C hie '" h' n e n ..• tal irong ng len re ~ d' _ tren m6ng clnr 11l1?l (. ."r.· . .)[ e C 0 .::':-"-mr:. Trong trtrO'ng h c p n.Tri tini.qua ba.'1 ~ •. "... .cua laD nen c [u ' eu tron o cmeu a. ' (. o n '_ a) ~en g~}?2':)1.mon..cac phi. .7' h' . ..= ~b-1 [ q .6's." cp.YO d» . d'. . ~ u v...~L~h9ngdong nh5t:. .'''.. tbicn . . ~.01 "h" (T thirc . ' "bJ tai . " . 11O~e eua' m6ng va. cu.iy m60g (Jl!>. . loan khoi 1m. J 1 .::.' . Jl " '• '.1 bang ph u o n g »» pkip gEi giiii ticb co xay dlIng m~1 trtl'9'IC ng' troll . I rti trtraug .c chi. . Tr ong do: 1~ Kf.. 16 r o nz 'b'''' . ."e niJhiCng 6 ph~l l~lC cs« lhith: Trong -:~~ on • -r't ?~ .. kc C..'.. d.~ - I] '.il hi en trang t hu i tn:o:ng . " nil .cac phf~ "kli. co eu .o anh h"o-ng g6e h"o-ng 'cu.. 'hi' . CJ }long d~t tren.n ph 5i lay ticng vo: pb ia tai Irang' co bing ham)..=:.1n thi. phan tMng 6(rag cuu .. h" . I'16i yal nen dat no rnroc d tro'c ne'Q ch. -4>=bl·tq-.'C It~c col. I:v s6 COC cann if. . loai ctfit nell (J nreu 3 6" neu eric 100 •• " " .. ~ ~au be .a""" s '.Cae lnro-ng h9'p' khi: do . Cdc" hi .on~ "". . _ ..' 'r'l' pha: 'de di rrh thanh 0' ' " . U .. [- c.2.b 0"J be ronO' ciia '.' s6 Killa '1<10 inei1 da cac l\!c can tra s\l' lrtr()'t - (.lii~u nh Lr b cong thlic 1- (21) . tie u tha.67 '.' khong dinh cua (a nen.1) d6i voi tai tf9ng thang ung _.:oc'''h'' "k~ Mn .>o" Ihc tieh cu.m .67 cu. kho:ng' On dinb ctia chuiln theo c6ng thtrc (. oat nuoc" hoac thiet bj thoat nUQ-c khiing eo lap a. dt:.. . Iii n . tren cac lap diit O-.Jon ban . eua .' . m6ng thi .h"p diL neu ".m vi khOi long tru 0 phia dtrai va phi~ Ircn d... Stice chlu tiii cu.. De an lc an pne_? -" phap Ir e n . t. .u .>e Xac dinh (khi cri ntrae ngam) doi ...Tr] tinb loan 19c dinh d"n vi cu.:. dtro c cho n trtrot khrJnu'be lion 1.jO) etOI \.I' ~J na . dav . (u p) lay OJ O. d) Co tM xuii! hien Ir?n. u do cu. <Lng lmg suat .n xem' nlllt da m baD nt'" t. be n b:j'f (v i d u pbi. . '" ire chiu tii cua neu mong rf:J . 11l.be: r9I. "OC rna sit tCOil.! _J • l t' '- h ..! p n".¥c ~ on::n. '" " g n d" 9c "tae. L ".-...~ can 'D h:ii xac di n h \'i lei t:i.( pi.Y.•' u"~ f cho phep du"g trailg . ' sattrong (9' .' tro rig t mung hgp ph~ liii dung khong lii6ng nhan 0.~ chi . d'a.die U 3.-~ .ua t'll trong i va iinh 1i! tfnh Chiu-t:lr-X-b~". (b~ 1) Jl c. .2&.l. d"<'>i mai d6c co de> nghieI1g Io n.cnhau chenh' n'hau qua Z5 9&. = nen ». kho 0. n.! lbeo cae co ng IMe hi.. .ngEl9 i"a~~\~u~'fth~0. dot trong ph. Ctu. _ khonz qua be rang .ki Db ni~g tr6~ nguy hiem nha:t ciia ph. . " . loan sU'c cnju tai V' ctia ap irrc nuoc 10 rung. 6 3.}t ' ' 3. bang '"CO tr uo-t ..Chieu Sa u diit m 6 ng .J.+ cos 8)c·[]' " chon sau. 1 . so Eli..)0) a" .. hi 5a t 'n mong bang va t eo (.0 ~ S ire Tbiu tai doc nen C/l xa c din. 28.' __ • "OC TIl" thi sue chi!u ta~l' dtro c•• "a'c dinh khong h:e ce I'"> .. hc6 the xi.-. . ._. • l:) tren m~t trtrot "oi rna men cua ca c Itrc dal.~.tal c~a 'nen bing ph"~ nJ. licll hi tnrit ctia t nen.. ~. . ne.l trtr s ir 'n vlec xac urn cu C"-) khi ke d~n .. .~.. ' . _' . I:Iv mnt C" rch co' C"" cu theo qua n .O) . xac djnli' s'. " " no" 'C! 'p= IV ho. " trtr o l tr en m~t lr tr o t' co lh" linn thea qua n Ill. .

.kha nang'.! ( -) n e u thann phan narn ngang ciia ho p hrc hrr&na ve phia dat gia thiet hi day lro i va Iaarn (-) trong tru°e-nCT h.. . 1 I . THU. lay la dirong kich th~&~ m6ng'ho~e '~r... Viec lira chon ho'~c mot 56 bien pha p kel hQ'p n6i l~en phai ..Ph u . Tl'OIlg )OT \.C'Wt nen (diem .de.. ~a..d) : I .: f !.70 ..'liTfng ho p nay h~ s6 tin.v .p ngugc Iai.-ianO'khonz~ d eu .~')lH HU'CrXG nrE)f D~:\G CUA NEN DEX rrsx v.....'I . L.. '" ' sir thay cloi tid trong d~ng trong ~a tren mo ng so voi tii tro ng thiet ke (dieu 3.0 trqng .HA . \'eu trong qua trtnh thiet ke ne n moria nhs vi Long trin h cum thay bien d~l1g xiic din 11 ban: tinh ..cae yeu diu neu & car: dleu 1. Itrc no-ana 10" n • T ' l. b) Cae bien phap bao v~ dat nen do nhfrng thay doi co the xiv ra ve tmh chat xay dlfng ciia no trong khi thi CODO' Str d1:1ng nha va eong trinh cung nhu nhiIng nay). . 'i.. . ... t ren mong J<ay ra va se xuat hie n nhrrng nr)i luc dong .m6nO' :::.3 eua tieu chudn nay. (vi du mcnz.:.uay nen thay rlng bi~n d~ng cua ne n thuoc lcai tlnr nhat (n6~ & dieu :3..U. cua 75 lieu chua n nay).:::). tf n To: \'<1 T.nen k :lOllg' d l~ll hi l'~ln xet kha nang va lin h h(yp ]i. coxo vise st· orxo TRj~H . k[c... hoac dung: .'-II C1 . va chieu. ke' mot do: tr e n m~l tnrgt cac lire co ciia..-68 .60) gam co :_ a) Chuan .I . 0 p e p hoac strc chiu tai ciia. I: 11' h h ~ t o a n :a ft 10 ng c....e tnrgt th eo day m6ng trong: t:-u'O'ng ho-p tac d1. j.69 i ... f ru v.. . t hiet hi.. the b) C~egiai :phap ket Call nharn giant d o n hay cua "hA CAnrr trinh \'3.4..lng len monz~ nhunrrb..1 ciia tieu ehuan nay) : .L! r~ldian)Clla hqp iu~ tai pl~uang lhlng... khacc6.ic BI~>iPH.l".71 cua tieu • 4 • . " .3 ..~ . c) Cac bien phap xay dung d~ glam anh huang bi~n dang cua nen den' nha hoac cong trin h (rl ie u" ~~..) ~) .lui b ph ia dJt.:=-J."'. Kh'j hra cho n cac bien pha p neu a dieu.Ph~i ti n h rn6ng I..iam bien'd~i1g c6'lh~ 'tii .7f).nhieu . .31 ciia ticu chuan Day) chu yeu Ia do cac lai trong .::. a. chujin c.. ".a) Cac bien phllp'd giam cac cua nen hos c lang sue chiu tai .dieu • hoa bien • 1:> • (..uye!l sang . dtrng.lu:. nen hoac tang s\tcchiu tru ot..~p. 0 __ .Cac bien bi dae bi~l (rei vo i nen (dieu 3. gia thiel b] day troi (co ke d e n lfong lLrcrng cua nen lang h arn h o ac lan::r nrram kv [.. 1. ." g()<'i. .3: 3....:.:.!..~.73 cua tieu chujin nay): • e eua bien da ng co CD non (dleU 3. cQ.duo c be ho n I.2 va 3. G6c nghieng 5.~:" ~ "-&! .~t t. dan..:~ elta dieu 3....d~ tang 3. xac d in h theo conn' t h lie O:!) khan q.. thuat doi vo ibicn daria kf n '":' tanlTo ciia ncn (aieu :$.Tong hln h ehieu h (O(Ul giiX va ve vi! pha p nharn g.3.~N xHA:\! GIis{ :--.«( 3. .-yk. .iu d~t .:t hang thay bang mong .73 cua tieu chuan nay)...7. :-3.j' - - 1\j h ieu nhu ?r cong Ih trc (2fij (tinh bau..

. de dl1ng cac r anh phan.~ uot ~ang it:'! theo ehieu saul dat nen co tinh chat ~ay d un'a .ren.hi~n b~ng: . xay _' trong nen nha v a cong rrinb cie mangH lham dt[(lc nuoc bang dat dll'9'~ .t h~ng d~n. ca nu oc ngarn thuang xuyen thai ycu dJl tr ir s tIe .'i[ Iu n u-6t va . :3. .~iy dvng m?1 bang chung" cho d1. .l1lro: . Len e)Dungllo'de ~~?~ nu~y rung len ch?t ~at ya no . .t than.v:a c~ng trinh.uam .' .)L them clui v&i ciat chua cb~t (dat d~p) /Jin ch<. ho~(" Ia rn trong d6 co ha sau bang chan khnng. cho-.Iac \'ft de didl the kh~c ~6 'th~ hi [0 V..j r a) Bi~nphap ph6ng 'du dat· dun'g' chu yeu Ii! tri~t 'tieu tinll chat lun trot cua tiut co chieu sau Ian (Ie rr Ch?l iY. chat iun 'trot iY vung phia tren tang Iun U6t hoac len ch.. trtro ng nO. k116ng bL thay 1chiit doi tinh xay d1!ng lrong qua. rnroc. .tr._.. bi~t' cho 'nen dtr<!c dung de tha}' aOi cac ti nh chat cO' Iy dat (y the narn Itr nhien b?~c <fat co til)h chat xay dt. o khoang each an loan. .. .h~t oat. d5..P~. .quy t~c ntro c do b(} Lr i hoach r.b6 dl1&i mong nha ya'cong Lri nh .i t T.· e -Io n cau trfnh khi ne n c) Gia lai tru oc de co ket .. .~'?'.' "'. co cua Q:H nen cang Ion.. ~'loa hQC'.rog kllong' phu hqp bang dat ('0 C_:1C d~c lrU'ngv{: 09 ben' bien dang tot han.1'I)g. die. .!' kh6 nh6' loai u~qc t. • ': .yeu no mroc (khi do ~\r len c h at citi-qc do tang trong 1119'ng .'.1ng . con bien G?-ng 'iO~i hai khan C1 'co lien quan den tai lr9ng m6ng thi ngu-gc l?-i. 3:73 :_:_ 'Cac·"bi~r..' _:'.o.a Gam .~ng· d~m eat. . lriuh xi)' d L. .~~i l~{i' trong khac vo i lui tr9D~ dung.J. g) ..c ..V. . 65 . .. khi lhiet ke.kbong phu hgp (xern dieu 3. lot (no.kh:ic--:-.chiell "au aen .7:2 - I..v.. .r:c d<H c:. n~~ ~iam ~cac bi.co...hi~ a Mng each :.7 i .I6p cia. 0. . .l dat Joa~-" .rc) d6ng lam dern .'. dung chu de len c.~ .C.a) Dii:n Dang . cat trot d?ng .Jt bun no nu o c :. ' _ r1at lu n = iun ch?... . . len ch~~.)met): -.n mat.' c) Bnp dai (theo 'lfrug lop ho~c Mng (huy h.. ~ .. de .. sol.bu' dil:t. cd) bun co' them gieng Tham rrat .' a) L'Ien ch~t ffi9t phan hoac toan be) dar ne n co' finh cbat xay dl.. b) Tha}~ doi -ho an toan hcac mot pha~ (t re. ..' ..' be mat. d~t dlIang ong ntrcc va be chua.phap gifr ~ho diU. khOng. sari hoac c-:ic 'j . :. .-:~ ch u~~n n a v) .~. nI1i$t \':1 b:lng cue phuong.Viec rhujn ~ron? m~i t~lI&ng.n?ng chi! yeu du ng tri~l lieu.~~.' .:' Vi~c: Ie n cb~t aat nen ai.dail 'cat ..en _ d~ng khong de~ ~6 . ._". hop nen cho n giai p1}cip kinh t~~~" n I~~H.s~u). cat neu can lang nha nh qua trinh him ch. .._ :._ . llnh ph thl.. Vi~c chuiln bj nen phai thvc . ':'t' t en v..' n . lo chuc. . ..quan h uha . . eua trtro c dat nen dung c:hu y eu len (:h~t uat lun trot va Iri~t tieu fin h c:h. -.it tren m~tj.eiia dat.cua thich hVp._...rngva SIr dl.nu&c chay fran.. c". bant:! cae phuO'ncr phap hoa hoc • • d) (.i c dung day nOi ella n uoc n ga rn ~ Q n g i1 h ir ('ang mao dan). .72 ciia Hen 3. lJhap khac.~rong ket eua nha va cong linh . rung 'Gat ttrana.ig nha va cong' trinh cling nlur 'nhfrng S~[ [hay . b) CQc . _._.g Iot : ': ' T thuy lr.-5.ja co dat t:o _ .. _ ~.._ z:» -.. ._ .'.. h) 1 kh6ng phil. L": CUSt ... banrr ma~':runfr. the co cun nen va dam bao sUc·. gam co: ... kha.: : .. pnan.kiem--tra n1. chiu tai nen : . . • d) H~ mire de bj Q~C do! I I . mat.tlr.

. ~ '[1 ha> . r • " .ca c may' 18m va m~~.':.T:1?g cU'o-ng phan m6ng trinh bang eacll dung mong '66 tang ham ella nha \':1. . ..7~ :1) :\'anQ ca o do. tlwng) k hi.:~ b'~ ~'" '-.. L ~? '. .. tJ9~g d~ dL'm..(jng t rinh va thiet bi ky thuat (gem ci~ . " . t.V. .ieng biet :v. cua nha v a cong ~ ben trinh va <'to" c ir na 1 u v J\.~t cac giang be tong e6t xay co col: ' 0 lhep gifrac<lc - Cat nha ha n .tr inh se tang len cling vo i S1.' '..tang d(l hen cua kel cau \':l d. ch ira vat lieu X3.d' san va'd' lie san-do .1 n rr t 11a.. :. I . can thilY r:'tng h~i lire them do bien d<_lng cua ne n gay ra trong k£it c3.'n ~ 0 au .cho.h) T~ng!inh uon ciia nha va cong trinh bang each': dungcac kct.. 11 uo-ng .' do 1i call i.Lam lang ham diroi toan b¢ dien tieh ciia n ha va cong tr.~ Ylc ugng l irc eua .. u a at. hQ-p). b. ·':ri-!n It. tac ::>dona ciia n~: . va .or a '[ ket qua tmn toan nha va co nO' lri h d bi ~ d h ».. .. len v a p le pharn v.. -r ? .- ~.r.- de cua d u Ideo cat. al or.. - .. fl :~g ~al. . . ~. .iu chia dean lieu:' yeu cau c6ng ngh~ cho phep lam dieu nay. . laic l' .. ciiu illem hoac cac 'ket c. ~ cau \ ...Can . ..~ong bang each: i • giu n chung tang hoac I t n6i each va kh6ng lharn dlI0'C' rnroc giCra cac erlu ki~n giao nhau lrong ket cau.. r. re n co Io n thi b!t hqp vot each dat cac m6i nOI co du oj) ben) ".cac doan "..U cua n ha v a co ng . am ca c glung d ail:' .'. at cua nen ciing nhir do sue dan 'm!' d~.. k h i do can ..:). .'. Vi \. n?iim. cho : uc ~ t?i diii ket Gau ra . c (tonCf cua ··k... ctiu ki .~:.I " ~ c) ~~c ~~i~n pha p Ioai lrfr kh. . qu . a i c.. phu - Tang cLrang neo va lien ket -ctrn c cac c'" kl'c'. f:lui t lue]: __Kh i chon de bien phap kel cau nni treri. ~ .. ~u '~~l e Cjc dr)ng khi LLrQ'ng thin...i nang thay tr9ng .' .69 eua lieu chuan nay) gom co: . co e co eua nen gay ra (tro!]!1 nha va con a trinl b~ ki 0. \ 01 len d a ng cua nen (diem « b » ru~ die.~~nh ?~~g. . :" b) Ca c bie. . nha.cau va thCng thuorig Ii cung .mue d9 cot l he p ~C::t cau D(/r) ..dc):.." .J th' liOC t'leu an .. vi~c tang d¢ eu-ng ciia vnha va eong tr inh phiii kern theo. .V dLrnacnU-<:l.' -chu an nay) gom co:.1 (.. '.hi ... bien phap nha m pao cam: . ~L1.!. I I 3.Cac bi~n phap ket c~u at giam n hav Clla. i. va cong trinh th a n h luna dOal1 nJi chie u 0 .I '0' ... ne n bjbien dangIon..'u 3 .. .=..bang Irtroru.r nh ie n khoi chiu l:d_ f·. .. '. :_ t {-.~i.. cor:(f bang do l?i tho... '. '(trong t -<iilt ~ . .g tr~ng th~et k€) t ren m6ng do . .Tinh dn rllnh eua cac c~u kieri rieng re trong ket bien da ng ciia nen lang len.~ ~.~ rlO~C monu bi' _. h' d• .~'..'" di¢n tich g6i cua cac cau kien ripng J (thanh giang...Cs c 'moi Tarig b!¢l' cac tam san).:.'!~t "1"'" ket I '"' a ". thrdung thiet rnong .I}... t' r. • coi lui ~ ~:lrt!l': giao . due sa~~ I .I .vo i s tr keo c) DO t cue liliet hi de lam hang· deu ca cue ket d U can true.'~ . ca C phu lai mot ben mong ~10?e do 16 d{n" mun o sir t t~ u Vll'?'.h"ho~_c du6i . .) dieu 3.~ba·J ~.t nh:l (cong trinu) Lhimh lung do~n hoan chinh. thtro-e nro ng ling eua thiet hi gan gi6ng VITi ket can xuy d u ng).in.l' Umg d(1 cirng cua keL .. .. van tal v. t ~o val la~l.ca(.' d) Cac bif:n phap dam bao su Jam \i~e bill h Ih uang·J cun lhiet b~ khi nen ·bien dang (" 1 du dung cac kich .van).v. . h.75 -:-Cae bi~n ph:ip Xly dl!ng oham glam :lnh' bIen d~pg eua nen den ket Call cua nba va cang trinh (diem « C.. cong trinh va cac thiet br kv thua! d6i ."n phap • nharn ~ . b II Ole n ~n... v. '. ho-p .

ng lO<. trgng ngoai ho~c lr9ng ltrQ"ng ban than ella a.~~~~~ 6G.> O~O1.' t"l.. ·4. .~it. J- _' : . nell StIe chju laj : d) G iii m cite lac eo .: cu. 63 :.:: .i hai thea diet! .l.c nhau tre!l cat neil .C .2 . a) Dj(_:u c:hifl h tri s6 va thai c6 k~t (.3. xay dgng ca c phan k hac nhau ciia n ha va .(: 4.:~:. tr9ng . n k e t .kna.'h~tm .. 4. h a n gia tai cb o diU nE:D b) C6 the lien ket cac moi no! ctia ket c::iu due san va due san-d. t"fig lhiri -gian bien fl...!o d~c diem ella Ioai ail nay:'.cau p nan rn 6 ng tang bii..m cua nha va cong trinh xay . v. cong trinh co chieu cao \':1 tal .:1 d?o-ng th~r.') t?i charn l~i ma:·kh6nq can tra ti~n d~Iap goep' va an loan de .VN U'CI1~ (~ :-Jen d<:!t lun t!6t phai thiet k€ tbf. :D~c DIEM TH!El xi NEN COA NHA vA.it b~ trot....! nil' C ua n n 1lie mit d<)clIng c tla' n ha c<lng trinh Con Ihap va do do gi:lm n¢i ll!c trong ket cau do k hong deu gay ra : cno e va Iun can cu trlnh !t. dat se tien d~ng them lun trot.31 cun.ng thai ·lIng. suat ella I'.. giam l\tc rna sit cua dul voi pha n chon "in ella nha '~ua neil COO phep. ·c) Quy cIinll dong ngang 1. giam dj~n tiep xuc cua xi![ cnu vQ"i dal. CONG TRiNH :AA 'r' 7REN DAr L. ' .. Chi k@ den bien d?ng tun U'&~ kIli trt lun u&t Luang aoi eua nat Os . va eaug trinh v.a· aat lun trot dU'9'~ phan ra : 6-TCTK _ . nhfrng DOj chiu ca c bien dg. tieu' chuan nay ([fix6-c Mt lit Cr nhfrng nat khai thite 010) bang each ad? cac hao giam chan.

lrt"Ti d ,) t!'r}flghh/n::;ban

i
v

hi('n tl'lnj'ng


'~.~;, r'

thitit kG nell !~l::t r.[!l1g d~rt1j tl'[;t \·tl

than g<.ty ra phu.i t11i nghi~m (J .:_ bang c:'lch Hun lr(H. dut lrong- hu t h i ng h i~m...., .
'

I

'11U-V, Dei
C';~

\'U'j d:1t k-h!)il~ ~.~ lil~h

Ur,tC trung

4.5 - Khi

cr¢

co

£lett lun u6t L:~i'n p11ai c"iluvai ~m cuu t<ing d o : . . ::,'.

bien d;:lng c.ua u.a t :1
11

am itt_
.t7au

lun

'ual

lhi

drra: va o

aut

< tun.- (icu
.. ··c,,11 ti

... c1fitlun

C'1!uan
J ,

trot 1hi .l~~O cue yeu

ay ..

a

nhien con cIGi ._" uieu ,1.10-,1. i·~·
k \'a ciln chu • Y uehiiu '. .1.16 cua•. ,

1 a) I?()'t C 10. trung
, I"·:·

(,1,1(.'

bc,'} n~-'HJ.il1 dt:-D 111n IruUtlt tl'en die,·.ln han m(.}t.so \,1J1~g 11o(iC tcan l'Jy b e d ay l' :1l1 .. 't • U'U .' • '. . -

.j ..t J :-~&t : th ich : Kh i lhiCt kr.:11cn co '!"C.lt .., ton.3 tog nu n " .....d 11n ff ca C b' -n P I'a p nell IJ ( lell '. ." ;-- t1 sir . II; 1
•••• ~ "0

_

di~n Io n vu xu,it hi~n het uri lu n uot"dut do tiii lrgng truyen tr e n mling cung 'nhu- do tr9ng' hrgng Mn tha n cun (tIt !it,_,- ru : c) Su' n:lng ca o rmrc llll'lJC :ng;im g,h· r a Iun l.l'ot ciic 16p (Lii phia 'cltro'i ctJ~ nell hai trc;mg h;gng ban thun ciia cue 16p ben trcn hO(te hi'fi tong lui tr9P_g tren m6ng eua nhu va (;ong tri~l~ \'8. tr0ng hrqrig hiin than cua c1dt;

h) L'at t ra ill trori g loan I'Q he diiy I" II u-&t tren m(jt

dwan nny.

!
$

• I

*
3

. d) D() ii.m l'Cm Cl:1tIun U'6-t t:tng' ttr tir, lam pha hoai die u ki¢n tty rihien ve bOi? hai am elLa aut do X3}- d'g'fig' vu phil lc)'p nh toni (tu'ang treri rIl(it aat va cIo 51.1' tich t~l _.... '. dan d o ~'imkhi nurrc be Illat tham vao (hit. .
... , -: ·_r


.1:.

i
..

t

.;

;J,.

or

. lin h '[0;\0 H Ire n .n in" up co [he hi lei~ ..' 4.7 -Ap.lt.rc nhan neu & de diem. « a » «h» v~ "ttl do e,\c".fgllyen ". ". .;" dinh co ke «e» ella ('0" .1:') lieu chuan n~:' C ... ll xa ...... · '1'" . (] ctic YC u causa u day : .. e'l . ~ .. ' I' • k1:' 1:' 1'0' xuat hicu un; a) Khi kh5.c 1) hue diroc nn I a,.,;) "". .: ! I L~...., menu,., v a cac phan un u d uu 'rong l1 en u ot cua ncn 0 l. ..',~ h 'Jiam :tp luc • I - '1 t ·'on ruo nu (fAy ra ban~ c .. e 0 ' . ya cong ·d'W 1 J.L '" t::> ',. .- p hrc lun trcn d~[ lhi lrj so Irkhcng .011"\>".vuo t qua ". '.
0

w,

.

_-

<l

.,.,

L

"I"'~

_.

_

..

i
f

.' Cht.i tliich , K;!uycn nh<ln -'-,1 C~lt;: d1!ng khac n ha u dut n e n n e n theo cite dieu 4.1, -1.3. 4,10, .4.1.J, ·t 1.'5, ·Li. 4.:6 Iic u clw:L l] n a y.

';e

U'cit e~l:l

,

t
.:

i

i t

~

trot ban dau p~: .' . .' ., . -b~-'::. . n I'·' v a..C.0 0;::. trrnu at a nc rr b) Khi clam biio dQ ben cua ~a ,. ci~'~': . ~ .' bien pha p chong nuac v '. each dung tong ho p~ac . \' dinh iheo linh loan v c bien phap kel, C<l: ~~e (!U c~~;anen, tri ...ng (reQ l'un· va Iun . trot T'co t""]),,,T~ ·c·io.:3. i s lr d u ithi lkhiu n h ie .. to . • . P :-, 1 g rt O H X/lC dinh theo ccng unrc (, .... ., ).j , '. J S , <. _ ~ _ ~ 'C c U a 6<'1t 1un ir 0 l 0 1 Q.;n g {0 a n ca c (h.le lr u n ij~ n ...(I , !I '.
A• .-[.

'C,'ilu

';,0 -,\'en cr> d.. lun ur'1t plHli tlnh loan H lH~U (Y phan ;J ella lieu rhuan nay,

Ih e o ca c yeu

'lh{ti no mroc snu khi lun

Tc)ng birJU d~ng clt'rng cua nen gom cu de> Iun do t3.i lrqng !ruyen len mOllg V~l df) Ilin tral do tai trr;>ng ella tr0!lg. lU9'ng bun than cua dat gay fa,Dc;; 11ln Iil()l]g va . do titi tn; ng ! ruy(~n len m6ng ga_Y- ra phai xuc Q!nh lhen eric \-ell c~itJ trillIJ b~ly pnan 3 cila lieu chuaH

a

'Il'uang, l banl1 cac D c:) 1\11i len ch~t v~ gl~~.. a ".~tl; dinh c6~g' tlurc 1, khr nhau t hi tri so R.. . .' . P 1;1r . lac dfi.'c ·tnrng [FI! 1':1. -' ., '.' d (t In 11I11t IO<ln C:.l~. • .. , (b) phnl 5U \lll.,. . . _~ " •. "'hal tho Inrac do . " "tOj' ('!lal \-aUla co ('0 (It/ . l, . . , Crl ella '.1 u~l en~." ;:, " ben etTa rial ij IrC).llg thai riO mrO'c,. h' kl ' g lh~ IUD . 'lfL [Inl: LOan p,. tr'11 nen k I_ lOU ." 4 8 _.\q l: • (1'''' d . I: .)~ a! 11 111'''0 c.; e n D.. " cruyen !1h~l.nneu a lern t! . )) tro·t ' (ell

'

6 crll'
:

UO'[.

'.

-!.

.',

uo
,:,

'11:;6

0

L

:.

r· ':,:

l

I;

'"

71

ua dIeu

'L3

tieL!

ch uan

n~lY)' })lliii

·XJC

dinh l lie o cong

thtrc (t:)), Trong tnrCtng cuu dut phiii HiT:
tht:ilimt~r

hyp nit)' cue d~c lntng ben
ket quiith(

..vat ui~ll tich
mot

r¢ng n hf han chic u day lun rr&l hoac khi Dang cao mire mroc nga ill ; ·b) Tri Iun uot

co

be

- Neu \V> \\'.r :. Tneo
n hie n \V;

ngbi~rn d[lt thi nghiem

o· lrf).ng

co

the c6

s:~

cua dat khi lam I16-C~c:l,lC
hon chie u d~'ly lun
tr

bQ

dien

tich co be

TOng be

o t.

,~.-y,

h~ UU~ gLcn na n 1~"'"n \\.H u
;"

-

Ne u "\V -:::::: \V,I: The o ket qua
,[,

d::H & dey.

4.9 - Kich th rroc sa b(; ciia m6ng n ha va cong trinh xa y trc:1 cHt lu n u&t PCL'ti quy c1inh X'l.lt phat tir lti 0.1' lire linh Ican quy tro c Ro (bang 3 phu luc 4).

lim u&t cua nen', c1¢ lec h Iun vi 09 nghieng ciiu c~~c mong rieng ·~i¢t ph;ii hub l oa n co ke den su L1m mit kho nz deu c1::i.t1l1!1 irot do nrroc truu .lbeo.c~lc . ohia khac.nhau llr nguou tlnim uot {y vi tri bit Ir;i nl:~i! d6i vo i m6ng dinh Unh Iorin. 4.! 1-86

Tri quy tro c Ro cling eho phe p dilllg ern)" a~nh kich th uoc cudi cung eU8_;rnong k hi thiet ke nhfrng lO~it -" -nh:\ rie u drro i auy ne:.I Cnt1ng khang co qua trlnh cong nuhe - uot. 1;;>
'..", a) Cac n ha san xutit, kho nha nang nghi~p va eric . ;'ha mot tang lU'o'ng tti .k hac c6 kct call chill hrc it 1 ::..:~: hay vo i lun kh6ng dell, co tuilr9ng ;n Iren mcng tru ... ~

de

4.12-Tri chuven vi ngnng cun nen 'khi lun ll'&t "':d~'~ In,H1g llIqng ban ~/ han - elm (Hit gay ru (dlem « C) ?ieu .. 4,2 tieu chuan nay) can pbai xac .cTjnhxuiH phul hr ~\r-hinh tha nh uheu'lun uot tre n m~t chIt, p han cong C~;l pbeu phu II~u9C vao diu tao ai'a cinit, c~lc.?~~ trU'~g -. c . co lv ciia chit -va vao diel! kien tha m u ol. .
~

·:z.::~~4en0 .tin vaJre n 4 b) Nha & va n nil

m6ng

bu.-ng den"S tan/mel.

-.'t

Clui tbic h : ,. ~ ~ ..... ~

.

.

.'

.
'

.

-

'-""-,;~-''':.-:':;'.~!.~ . -~ ~-, .... ;::,=::.

• , " '~.

kh6ng k h u ng. cao khong qua 3 liing. co tai lrQng tre n m6ng b[ng den 10 Uinimet.
co ng c(Jng

Lu n uotciia dat pha: xuc cnnh Dang riuh t c a n den nhfrng (lieu kie n UEtt dai (d ie u 4.3 va 4.4 cua 'lieu chuji n nay) d\lng t hrirn trot co the co (clieu -1.5) va cac yeu to khac,·

ke

., 4. f 0-

. .. ~:--:- ..,.

Khi tinh toa n Iun lr6-t cua ctat Ioai II do lr9ng lll'yng . ban than ciia cUlt giy ra can X~lCa!n It :
e.

'a-) Tr i ~

It't-n 1" v, If
L ...

j l

..

J 0'. n

.~h ·1!

I,.I. ..... -:......._

C'~I1 iT:l't ' ~"'~ c

~."if

c ~2:

xu<lt .hien

khi

111 le len I_rC vugl qua:
:1)

4, I 3 - Cue yeu cilu tinh (attn niln thea, bien~ d:J.n~ du'ng (dO Iun va irot) dll'q!! xem Il,lllr t1~oa ~... an va, Ct'I(: bien dqng co the un h loin mil khong can klem, tra 116i voi d:H· LnJl Iuu leal I neu nhtr a p Iu c trung bin h

run

ne n duoi

bit

eu cue

mong

ciia

nha

kh6 ng

tha rn It&t loan

be) chieu

day [lflt do !Am· uat

ltt tren,

."\p

lire ITut llfll ban diiu Ps; 73

... /.

~.;.-.:-....
-_;

,
.::

""~) -~':'i :"L,P, lr.r(:,lir~,11
, (LuL \'Ut

lO,(i:1

quy

U:(}'C
'

H" (Ul'c:o pht_,~I~tc f\')
,. [.

nnn

nell

" Iu n mH 4.
ldlt
q.

[If{)'ng

j

-4 -

l1hil~U til' lre n xuonc v"....' rrliem (fa) va « b ~ ('t;:~,', ...1,-) 'fI" » L-.Cw tu Leu ,... rr'll'on(f c:h~l~in 1l:1V) ne n dt'lt1 :::> tilth IO·'ll'• J,;~t C'-ttl ('1"" n 11 a 1-' -, ;:. ~( ,~l: < _ V:l c('>n_g Irinh eli ka,dl~n nhlhlg ciial! k ie n dtiL dai va die hi~n plnlp cho n dtlng tr'ong thiGl ke. "
L L~l

89 lun

U(J! o.<n,o;:: (y ."" ...
,

(f

dieu

4.9dLl'O'(' ,

xuv
f) _ --

'r'(--'n l, ,I
.1 .. ~

(t:;t C 6 .....
\"".1.,

(j 0

•.

a.) Khac phue

tiu.i

lun hel

lr.jl(·~ 1,~,{t~it(:.Ilea

uot

cth

dut

l..:.

,'IT) [Ll'" !leG

,......... .a.

"!\.' :''-'''''1::

do lrut cue

bd

~

li~u chu~rl n:iy) htwg each b) ~I6ng- xuyen qua eua lieu dmu n nay],
. c) Kct' hop nhieu

ddm l&p'dit

,U I t~lia (_'h~tL ho~c _;,a doll;

co

va

"it'ln

lrl1l (dlCU 1,22

noi (;6 d:1t It&t lu n IOf,Li I ph~li kc dc'(n su t ha v (hJi tilllI nc n cua ne n do myt cue h() (l:i! u'&t Il!l~ g~y ru , co n d6i veri cUt trot lu n loai If. ngoni 51!" thay' ~J(jl finh nen con co 51! h~tlJilP mii l nen k h i u','it 1.1'&t It'i n b o' i t r 9 n gIll' 9" n g b.i n l h ttli c lh 11 (I,.

6'

ciia ti~u c h uji n n iy) gorn each Ion. Ir ir mot pharr unh lun IJD-t cLh d Iit, C{lC bi~~n phap kat diu \~£l chong nuoc. Vi¢c chou cac hie n phap
din ve oai lu n c u

bi~Q ph i p ('.tiell 4.2:~

lllulng

ncn lien ha nb .tuy thee cac ctien)i~n chat uot (dieu 4,3 ella li (~!n::i[l nay) co [he d·) neri bi trat cii chieu dav lu n h oii c mot phan chien day, Slf uic dy,ng qua. lai giu-a n bit Y{t
l

-oJ

~

a

__

con:.! tri n h lhl(:!l o

4 15-:.,~en

trong
f:L,IC

nhu:ng
be',) 1,'6

nha YU rung dieu k ic n rna
nh.eu

( a » \'~L « b . (lieu 'L,) lieu c h ujin nay) v a cung kh()llg !he co 's~J' dan" CP.o 'mu-c - rnroc ngiun (di4rll « c ». dieu LJ tieL! chnan ~tt_n, vi du lrong • nhufl,Q tr'll'ana hO'lD khi" nhu ," v,'l conn~ ["l'nh ",,-,ong . khc ,-',.'" _ ;::,.... ,-,v ~ l. lap cac duang ong cap Ihoat ruroc. milng' lucri c1tl'CrnfT 6ng be~' ngoili (L~l a khoii'ng erich lo n h~n .1 .s W,n b~ d{lY lu n ltC:rt v. v... , thl nen thi6l ke nIH!" doi ~-6-i (fat !d16!1g lti n uot , rrIllrng phJi ke (Ln kha nClnQ' lUn:r dan <.I,? ~im ella (L.'Ltdo nhi"rng ng~.ren nil,in Lrinh b~v (Y "diem « d ) d i (_;L ,J-. 5 lie u c h u ann a y . l ~ ~ ~ lun trot do nlll}.nrr nguyen nll~n ... ... _."" 0 . '-l nell u d iern (( .t », C( b H_":l « c» (lIeu 4.5 ella lieu chutln nil~! Ihi c.ln til,r ki01. nhfrng bien pluip ci~ loaf trtl' ,n !ltrng <I,nIl 11Ir&ng c6 h.}i do lun tr(YI co lhe co de~ ',iec Si.r dl,lng thu:~n I(:ri nhu \'a_ ('0 0 r,. trinh' . ~ .
('6 l he bi
oJ

lr()'['

(d!';"m'

a
tr

i h x:'!y
n

[r~n

fi.;tt

lu

n

w)'l '

ke

c~)n

Y." ...

lie

\'()-l cc n v trmh s

vn clt.n7ng'.~ ci1uO thr'Hfg

cUt)' khong

(h~' tluirn u'cJt

vu gia diit lu n IT&t 11O~!C tlllJilg Can xuyun qua hel lo p dri t nay lien thl!~ hi en lrong phu rn v ] toan 19 chieu (by mit lim ho~c chi lum Cr phiin In!!1 c ua . no neu nlur tong bien d:fng' t inh Loan (d? lun \':1 iil;1 trot) co the co ciin nen lit cho rphep ,xet: theo uicLlki~n ben cu.:l. kef ",' cau. vitdieu ki~n 'Sl! dl,1ng eii.l nha Va c;:ong tr-inh GU',!<.:.. thiet ke.
i

Ctui l hich : \'i~c

dii m cll(d

co

"

4, I j -Lo~i
<.1)

trtr linh Iun trot

ciiu ddt bing

deft :

, 4, I 6 -Khi

v i \'ung bj~n d~lr:g hone [11()1 phu n vung nil. y: le n chat bu ng dam n ~ ng. 1<1 cac d~m d5 t, m dum 116 moug, darn c:hi},t bang ,dlr6'i ntroc, gill c6 bttng hou 119C va nhiet.

Trong

pharn

no.

.

ditt, lam uot truce C':ic I(jp ill a ben dtroi, tro ng til) co e~l n6 min duai sCw, gia co bang hoa hc;c \':1 nhl~t. 4.1 a -Chieus'~Lu !va Ch(Lt d~H b,i'ng d~im nQ,ng qtI}d dioh b&i kfchllllr&c ,,3. lr9ng ltrQ'ng d3.m. che d(j du.rn
I;)

b) Trong

pharn

vi

tang

lu n uot : dum

sau bang

CQC

1o:.i:: .-_--:. Den {reno 'I- .._ nen J&n) phai thuc h ien dong that'" vrri no min duo i sau.':..:. u'6'l ph~li qU]i uinh bang"linn toan sao cho trong pham vi xay d'-.~ la-p.h : Tro.~. cQc~ khoan llhoi va -cuc lo~i coc luang tJf khuc : . .i lap dtI(l'c len ch~t. • - heu&p~cr. . .. l~Tl' d$nf bang Oal va len ch~t d?n1 nay lh e o l':r.- ~hlt \'..r~ Ihe: co cua ..t -truuc-aur-nen trong nhfr_ng triro ng hop ciln Ihiet can them: T '~.' .I .. . thtroc CQC Y.thanh nt1hi~n <:t ella ho • fT • ::> Ti n h toan ncn mOl1g 1rang cac no m6ng duoc len .! yell d. be han !.n1 l biio lam ch~t deH ij d¢ s~lu can [hiGr. cua lap IUD trot.ong tr._ .Lam u&t f ruoc dal nen ne n xern nlnr b ie npha p lam chat (kbac phuc tinh uot Iun) c hi doi vo-i cac Io p d{it ben dtroi nam trollg pharn vi \'ling lun t!&! do.Xay d~rng cue mong bang coc dung.IjJ-I..rng (.. do trong Illy ng bun than cua c1at _.i. 4 2 I .. ._ • - • • • • - ":"'_'~~'---:r:_.q?: .ch~~ i1~i ~ dit. no.i n ddu cua dit narn.ch~~ phai lien han I! thea d9 ch~tl va de d~c lrtrn'g ben . nhi(-l ho~c de phuo ng . if.. ~. d!)ng \'trclt rru. n~11. ~Trang tnrang h9'P n e u vi~c clanl n~n kh6ng tht'! d .."..~. k. P~l~IC het s~r lu n U"al cii.li no. -_:. rnong .. ir .~ atrge xcru nlnr bi~n phup gitln~ .in h.u ell:! d. tr9ng Iuqng han thun dat g<l.V .~. chieu day ciia no ct1ng n htr tri a'p Itrc Iti n trot b..:.ng dilt ducc gin cO:. ben diro i lap c1~O"c I~n ch~!._!lg lJ'u'ong hc p khi chieu sau CUD.: . . .CQC xuy e n 't " .Dung cac lr1:l h~~c bung M...' .. chieu cao cor nurrc v:v .Tang (IQ Sal! chon mongo Nham muc dich ben duci trang k hi tili trcug treri viec lam trot aat a 'nang C:lO .-. .Vi¢c dil m ch~t 116 m6ng . -: s lun lwl co d. . cfia lap len ch~!. Dc d~ng:-··- '..'! eli 'u~m a.t tro ng vung blf~a do t:li tr9ng lren:m6n'g g~y ra viec Ia m uc:. hieu qua viec lam eh~t cUt·nhfrng truang hop can thiel(Vi dt.._ ?~ed~:l~n~ng nhq do. .' khong co sl. TfQng h. "ung biGn .. - _._. khoang each. c. p harn vi lap QU'yC IlIQ'ng. trong Ci6 orr kh~t.. ..:c'va::::hleu saucho lnrerc \'6-i 'oat dtro'e len ch~t c1!r&~ Jav . thi nen xe t cle:1 \:i~c da o bo lop dJ l lun trcyt.. h6 v a 0. lao dlrQ'c ~ll ~6 m6ng oh3.. nc n. 4. .li dll'7C quy djnh tLr ctieu kie 11 dat UlfQ'C c!0 ch::.bCing de plnrO"ng pha phoa ho c .4. kich .lh~ tiell hat Ciut thif.) ph..Len chat dat b~ng dum n~ng hO(lC lam d~m. phu p kha c va duo c kiem tra th~rc [(0.• Co n len Ch~l (1{tt'b<1ng 110 dtrO'i TIUUC thi quye:t c1inh bO'i irqng hr9'llg thufic mat d() diit t h ucc lOG-i d~ll.. Cac thong 56 len ch~t iheo chlcu sau c:ua dnt Iun trot bang coc dut (:56 llIQ'ng.La rn m6ng -~a~.l va cua lap d?L·ncn phia drro i khi diit co c:iu true! 11 nlnen a xung quanh bi Iu n Urll. ~ ~...y 1'<1.it khong d u o-c b0 han! r9ng Qat Unrue c'lm di~ a tich din n e n ch~l t ren m~t bang pbu~ xuat phat llr dieu kien dum baa strc chin tal cua kh6-t dat duoc len ehi}.i thu c h ie n banO' hi~lh dilD~ . 19 .7Lrin!m·~ . 'y. ke ~i ~ "'n -:. . f\ich thtnic di~n ('In len chat va pfitrang pha p lam.Len ch~t lap a~H ben tren bang no mi n dtroi nlI&c·~:: .:1 d:il do tr9ng 11!9'nrr' bun than cua d~tt vu l:h IrQng truye n len m(jng gay ru~ e61~ k ich 4. coc nhoi.~'--d:.. eon Lrong' d~m (Tat rhi khong dl!~~' luy Ihe o loai dill dtro c dung.20 - ... '. la rn thea m<)t Lrong dc' phucng pha p sau duy ::.1Q·ug lh~ t ic h lql dat tmng len ch:.-It nen...Vi~c xuyen het lap oat lun uot cua nen neIll. ...:~... Ioai tnr st_r lun u&t·et1a tl5.H lhi phtwnl1 ph"'li~ len .22 .t lun trot gay ra.hH .

'. • " r ' . ~ (Ie n C tl'O' n 0' cT () J.. !rtt 0' n rr ~.ic tr n 1)a. 0 .«' ." trtl'O"ng n& v a co ng6l cua dut & phii n tren cu a 'vung clurn k hi do thay dOi chc dry rhiiy nhi~l (yell Ie> k hi hau thee ..' .C b!~n nlui.4. fl "'..n l! 'J urn C"il 'Hi t r '. 0ng 11O~)Cph./f ur ~.' t b~ tnn~ th~ . L so nell Pi".IluLn \". 4. -niror: va kC:t (".."" 'H nc r1 v r"' t t ron fl' J- '1 • Lru'un!'1 Q I?a t'\. .laclICtt long.-li ~ I ..hoac co ng6t uat g<'ty ra.. '..: . h'" ? " "ngum." '-.. r.~t f"' . .78 dq.C<l... ... .j ".i h6a hoc .vn hoa hoc ~·. • • ... J ' 'l'~' . ." . [feb tu C!9 alll'd~6'i . n v ' . tuuag hing hum v v ..i c t.\u.'".::. • ." i.: long ruroc rei b'<'t n L: (uat \'. . th'~~ no ~ ia: (.phiii linh t heo bier: dan g \rng .U [nea m. d n n g t flo n!J t h 1" ()' n '1 .. bang each l:l'y" tong cac bien dang cac hip dit n c n . t iah (. '5 I-\.Jg ned dill IC!'1 . tl'i. ~ n . :. ['~ XU'~'t. di~n bi ti'crl. r:. . 1 ~.xu:It· co n rr 11 uhe ..· t .J.~" . L:'!" l rtronu ..n .f=.( u un trot lO~i I I).> ? tnl'ana " • dirt nay khi no'..CO (1'11 l'lin l1'uL k h i ... . ria t "c . .. c haD lre n m ~ll) .·('~t . .-n .. Khi a'. . -. {((dll'O'ng)) c16i \()'j(Hti' .ic dj nh lr~ tinh loin vc bie n 'c:':a nen do trrro ng nO.i.helt ." .lL r'un l·"~t I .tng 0-..'tl 1\.l co rig6t do kh6 ho i . ·l~·l<1P I.J.. .10 Ill'n.i .hLi lhtch: Khi ait ncn lfU'O'ng nO.' " r..h'.. <:>. •..vrri nhfrng yen Call e hu ng tr lnh bay phiin 3 cua..t 1 .mua) cung nhir St...~"r.~ 23 ... ra (J diit sa tlloncr " ~ • (J a n (j' ... chieu day ella lap (LIt truo ng no'.. ..ella d£it phu Ihuoc vuo ['a:l cunrT n hu len .nt.rac I:>l<t...su n furic). daym6ng. . 0 il .. • J .8i6n dQ-ngcua n~n co (hIt trua~g c6 lhi? q.. l L L'WO'Il'I ..al'1 . 1.24 - ~LrC chiu .S\I. c. .. . ... .. n • 0 <11:) sa u I.f " ! I· I . . "" t L.!~..1 '-. n I hiet I hi eiia!! linh thea sire oar J a OJ B chj u taL ' f '..!' 4 "1 ~ . n na 0 d 6 T. •• .~~ .. o 0" l \'! du cite duna~ di~c h nXit >: ru qua trtn h l1!'1lr()'(' 1'1: '::> ~.\'~ co ngljl sc XU:!l hi~n~ ~tP lire them Cr huang ngang. c tu n g I he lie '1 co L I e .>' mOIlg'gOtll al ella .. ~ 't " f .'. ._ . t mot n. ' am» COl YO'i t.{ U'l)'C tin hit! n tr()·t ct" It:: ~ .i lOng CUD..tt.r n hien vi} boe hoi khi xiy dung vii phil nlura ducng (lap mung. r-'" .. 1 \: Ie .. IJ u . tlP hre nuy phili kc tIen k h i lll[et kG cite phan saU cuu nhil v-il C"ong lrinh (rnong. -S\t e c~ng Iri n h thea llrllg vllng lr ctQ sau han che do phi hoai dil~lI kie n Ll. . ap hrc l{lC lit.1o~l'0" ho. J ~ ".~ng"'lh.ii (L.'!. tr :\goui Io.. '<:> n..t· rp/' . n .Tr] tnwng nO.. • en' C 0 cat 1 . . nc.. ".Ket' ll(iP e(w bit"n . I • ~.~l .d ' ".. ueu chujin va k h i L:J. . -.~..djn h rheo phu luc :3 do ap hrc 79 f t ."l ~1 ('1~~' c.. ...~ y....3 . b -cuu san . • O.tClcdyng ciia de nguo n u h iet. _ .b ...\"eu co Gat t nro ug nO.tInet ke rhea clue nl'ang nCr thi_'(l~' L " '.0 P at xa c c1jll h eo k I..o chon rt .I - '. lich ~ ...I"b ~.rUVC'll .r I) I~ .1 '.\'11 n g bib i. mcnrr J..~l ~ t 0..l. '<-..~n (ltlp'r .. .: IJ cia !1 . thu cua 1'.. nhl do .l·I {l<.lo~d Yil.:'.& lJ(:...t L...~ • . U .I I ra can plui i x.:-. .{) n ..2 .."1..[illU)c 10.. ~ 5.'i" Col." cao chat UW.J .' I' g ..c un iro] 10:)i 1.. .: .'~ "I 1. co ng6t tucng doi 0= xac.llnlg ho-p '. 5...[h lrang nell hi la'm tr' t' b ~ .tig them ~ J ..ct .'11' '1 J "'6 ~ jl!lr.:.l! dun« 1"'1" __ • 0 U"Lm Vi \'ung bien . 1. 5.. " l. 0' nhfrnrr not (. "I. lOng lhl: lo~li tI'Lt' .

($1 .lan l '.. . ..a ."". k~o ~~~ dni d¢ lun lh~o th6-i ginn. ~:" pn<..cae . .~. \.J.". U·~Ul n en trong Jam U'ol [nl'rYe. eua t'eu ell uan nu v) . . ..~ : j. .h -.-.. ..r ..:-_:~.. k'et qua th' " !h. I ' XAY 6. co the W!P nhu n de b'" d .• . lay lllE:O buna 16 co '1 '? " _~~ a . " .naa ph~l' d k'~ . bien dt._ !11am hoac loa' ?.:. (J d"I(~U • · .-~.9 ~..". ~ • <11 uo no Iruven t·'· .: ' '.._. ten Den kh6ng nho hun lkg(cm2.- VUr1 nCr ... Khixay mung ne {tat eo lam' uat truce can ph3.. 5.bin'! tri j' 'I c~c ( ac tnrng atl! \':1 ·tillfe (1')) lu\... h 0 Qat nen kb6ng . 10 va .7 cua tl'e' h '" .. ' .' am mr6-c til . ._ tro c gil! .: ': _ pua p rre ghlm bien dan ~ '. '.) cua tilJ u ChUUil l1UV ".. .8 . v' ~ bO ho(tc m()t phiin [up dal lr uo n If IlO.lm vi to. .1 - TREN THAN BUN . n ~ " l~ d?-ng cua ·r h . eua lieu I • ".d co LLIe co do d-{ 'b' . ..1 trucae ri b a ! no g~!yra...ng cil n giiim do trtrong ncr gay ra.' . ·":4l " phri 0 . xe ueri cac chi Clan & d·" ... . lhu min lo~i diLt lHly." chieu day eua.H bi mung ..:_.:: then . ".") cua !leu cbulin ~ '-" b. nbarn 6..5.ncr khi ap ...::~.~ rnrr' .-. LlIC.Dung (1~m cut I he I aim thay lhc. V 0-1 nhft nre. .:J.-phep.'.m da[ trong J ~ r-.. a<..\ . cqnh bang UnIt toan t....~. ( '" . • • len aO'T (ulert '3 .' _' . • '.""_-' c·. ue n cae veu '.C":'r. ur » . . .: .\n o{) l1o. ~ 5.phan ct::ll trircng ncr bjIhay the ho~e d(} " . - """ THIET DAT ~ KE NEN.. <J -J .': lrong pharn.~ b~ng cac lieu kf!i dinh (vi d.-mtrc do. tr mong nha ho~c <.l.. ~L1'1' -. NHA "".: VA CONG NO NlfOC A "II TRINH. "CU!l ". pn ep (01 .~ .. l:Og tac dvng I~i cac lap dut da nrr x't fT" b.C n~n che .llaC phuc tinh c·I"'1 I rtro n.. g()111 : .~ CO tI·.•.n Pi up chong ~ u c uan nay) '... .! :v6i)... . 5 7 ... .. r.lC C(rng trin h . ..11Vi~c thay lh€ dill trtro ng nO..Cl.-..'"~"..:.) 0 ~ B~m cat thay the · '. I' ...ng~ li'twn·g ne...na . -·6~cho phe p 15\..~I6ng xuyeu qua (toan bl) h04C mot phiin) hYp d:'ll truo ng . - N-. .·.. cae C1~c(rung ben. ! no gay ra clio ') -5'· e 0 C lU . (.~ ~~ . .Cac bi~n b' .nen Hi)' chit kh6ng trucng tai dilm den d¢ chat ch o tr mrc .i xet den viec lam ca c (r~m b~ng citt>'·:.--. • . dam 'ch~t~~~ den ki16i lugng thlLUcn khong nho han 1. drro c -. 56 .~ . ph6ng Ih f 0" ..• +1 ~~~lIt.h~' ~ ~ : ucu C. • -' .. doi vo i Qat bini! thtrcng khoug truo og nil. . . .I bi trot «(lieu ") -I') - (' ..O I '.. • V LJ1 Xen dat than bun pbjj thiet ke lhco Iin h d~c . ... t . . .). sci hoac d<i darn hay lam ch~t lap dilt ben tren cua ncn •..1 0 pnan c kho . thea tri bien· dq. · _elWin nay)... . -. . tren n lrtro ng .5 lieu 'chuan CUD.J.~ trc cua k hoi aut gay ra'. bien '.. trot . pha:i d~t tren mat hoac '. . . vi lap ~at }rtro-ng .-- ncr cho.~ ng fh. 5. . i-J:.?'~ e com tI'9ng hl'O'TI'.. . c. .. sau ciia lap di.h.'_ . dc.' ~ eong Irinh va a p I '" fl""~ d -... .~ . nuy ve nhu'nrr nrTur~n n1' . Jl canc'n" 1..o... w c u xac . -~~-:. • '.. ..g cua nen i.~:.xuyen qua phiii guy djn h tuy .. h ~ .' .H nen ~." I.tng ..bang etal kh. .-.r~... -' . OI}. ci.11 thief ke thl. ...~..Chieu day ciia lap ·aill ne n dtroc lam u ot Iruo'c.. .10<.-. . ' .:.". rn ot pllan cJlle:JCily bang c:ll!h len . linh nell co Urn. .'Trong trtrcng hcp nay viec xay duugnhu phai 1:101 n h tr. De Jam ct~m.-.0 5." ..· no 11lrac. D~C DIEM _.~.. . cac UlP h Ih -.SlC Ifung 0 C _ TItfhiem co I... TI~i gi&i han ve bien danfr do d'-[ bi '~.te CO ve Cl6 . 11V (Lor ..va ccng trinh . . lI'n h tou ...55-tfinim/~l~. I'" . r Il I)' cu· I'" " .'dungcat cabal ky ·Co: h~tn:'tO'trtr eat ·bgi... - - v~t .ll!C.0. -Cae bie n Dh'up k-' 'eLcCJ.ac D1t. ~ no .ncn Ian han tri cho 111' 'r " ."J. II 'len. truyj}.. 'r le~~. .ud6ivoinha1.1U<ln k hi trona con·rY SO un toan cun aat ku = 1 0 ~ ujn cua d<..-.}c.i n than eua 'fat t. .Thay .

. . j .70 gialll C lia hieo "..y cua cae lr1p aat 6. P • mroc tg m I WI '" 4" l:l!.I".L . ".." . cac b!i!ft <.Nell tri Iloh {Otln bien d~n!l eda nen diU lhan' 1 he'D :'O\\O SIrc chill lai n6 ki 0ng ehju dlr\ye nb.'. ~ hen: l!J. .. "" thout DI.~. VO". !"i 'J • ~ • _ JI .. .nen.t than ..l! d.3 _ ie c .. ph.. ' " • . daE nam 5..-. chunu b nll<"olI' tien h I' h cung en(he. k~ den I " _ 't nhil n ait than bi n ke cii 1. 1'.... ('..' ..." hrc t cilna n Lr 101 ".. (to 0 '.. e6 CUll 6.~" h .~ . .)ng n" lil~ n e n (""e cI i. h" cac riinh hoac 110 . . lMnlt (hi'll!!.t Ihan bi....10% so VO-i cac lei nay • . thu.W 1 d "'. .: u pbap "il IUj cae Ii"u cl1U~n co \')..0 ..~ lt11:1Y bu'n.• va a trj ti nlI ton n bien d') n g cua n en... \!" _ hra cnon CLL_ dav Joo \"a :. "Y ..nh do... l inh dinh lhiet ke.> IllOll ml)." : . 1" - . thi nghit. I .. :phup_kcL .v.. . C6 lln.ii tln k'.n.rf . .3.lira. gw dtroc .7 _ Cue plnrong ueri co . kG ili'n 1:\ a'lt nili. bem. l'ic d\In~ eua lai lfQn·1J sli li.~ b eho phep 1.. dot duoc • d"t do"'l '-0"1' nhs hoac cong r. .lt) L~~P' -u . pha D h oiic kel nap . jOu'']'_ nhuang pnap y thuye! c6 kel p lI!:lP. PhE! :'. .... J bun "it tl"'n bUn [hang I2) lorn cno llta lr.Cic bi~!1 :J.. eua '~. ..c~ .. cilo CIa' than Gc}l boo hoa._. 'i .dt n0(f 6..n lop tam. lh~!'&1l..u than. ehu p"ep h ( tI'" giun due tnrng '"..'. i n.rho I thietk" . khoc n hau ~ truyen len Ul"u d. than bun b'~ C1 c.re tiep eha J116ng.GIn lal uno'u ..Cac d~c' lr\rng ben ":1 bien (hng . lin h cI1.:! chit • .'it • .. TI . . JJ[j"(h>.«j' n.fl.. tinh nen ella a..) aj'''ll bIefl G.I" D h ii. . d~e tnmg ban!.. "lee d. bun) n .~ ~'(d)' 'O')~ ~. chieu• day .: ~.t n .i lrong eu" Ibie! ke ph. " <.n a..do"'j tra n.' d' .3 n). : ..monu • 10.. I' .m_.JUn.' .!J r.i>.~ 0 .( eii u• cac qua tri nb [n i Il "l..l!r.Kl100g cho phep . ('""lorn cal 501 amj : n\ . 1()"1. .: cac hie n 1""" 0 drr klen: · cu. • L: I' 1 0':" ~ thuo ng XUyC:l1..~. Cac kel (TUn...' . ' _ Nen ch~t t rtro-c n o. quv dirih : • 0 . .._.. cac li ~ d 0' l' hoac 1) hu e nlap. .... L • '_.. than b'un L trons b do 6. vat I.. linh o· ' {heo Inr&nf!. . < "~ It. den dill lhun u n ne\( trj eric h!tfrng ngang chenh kh6ng . .« : nzav ben IT " cua11~n'l[ c1U. kh~n!{ aang Inrang da rio. . .• .. ' .9 . _ t . .Trouz ~..iem co. xlic dP11 luyen Imh._f)' . phu'O'!l1l" lit nbien so veii [l"I!e [Mng dung elb lirng! I rna u . • ". '_ ... <.u(lc vao chi'.. 11 va co ng (rin h.' • nz cua nc . 6. '..' .va '0 • ~ . ~ •.._ • co -..Ie hI)' V" rc I. dj nh ~b..JJ tru can ne n ch~t can ph:. .i dV "ien: .. khong lily l.J~.~ . true . h" (lat. l:ua lbt C:ln <ll ~ dat . trcn dil than bun -. .tro....~ . .5 .' ...."]t :"'...'.m'll 1 cd hOle tilll'ang xuye n 1.\'1I'O'C n.o'm dirt IIlftn blJn. '..\ !h"lll .lj kem thee chi drm i -._fl. thiet ..' h J .. ? . ':'-.a.~ va ca c phon dU'ol da~ 0.. m ITc " ~ _bi o. ~ b' an c_o In c. I~ 11 Iii ._ '·n (reu ~! h ...1-1t Cl'l tH.:t l!~u va phmmg phap Cl10ng Lac d.. han u .ing IUt<i'1l g. '" ncn {nro-c- Ual. . qua co . '. .\1".. 'J c(in.n!{ "0' 1l6ng (b>ing lhi ngl1i~m . .. \j'0 . ".-. khOng (lang Ian}'ng cua Qile !nrng cua dat doi vcri qu...~c -... 1". 1 ducre nen eh(ll.an u '0 ae . ~oa!:a' h o ac rna "u tai t:h6 (kh6[:..). . ..'.. ':. " ph'li. . Kh6n.! lrlnh lhiet ke ll...s uti! P biil qu y cl i b lil}' lil U 9c "a 0 de a p !.lac so . k' I'll chieu av eua... . h ""~ . .hl.· diJi nhi~o de + • .. lk1.~u 0!01l. ::_ . aill than . . __ _ T ri up lire tre n COl" ".'fL dap t<). n bllll cun!! 'nIHl' C'~c qU{1 (J'inh Itru bien khi lhn_\.o ':' n nh'1i "" .i' thanncbun MUttO'"." khi nen In?! (fieu kil'n kh. en . :.. '. xuven .1 man cua .. De i f 83 .a.~ '1 'n.' d tIl (lie II nay k bi Ch?" . ye.\ coc y. . '.b·' or CO'" d " ".. r ..nh~t (cong trin. .'J .'y...: th eo dien qu\' c..yng :1.:..n.> • "il k Jio ng d . v).. . I bo} l'~:. nen ('['". t1ian can lhiel d~c trtrng a '.. 6.2 . ne 6. truc trang .. n1(}l p'h?'in) 16'D d~i..4 . dane du ~ diu LIn: .

2 va 6.tt set hoac ca [ : gifru aat .4 .ll hc. ella hun tron~ tinh loun ph:ii Ii)' (rng vet tr..-e .:.Lap - f){lY .2 .. .~ nhau [fir phU'O'ng phup u()ng. .lc doH cat thi phiiildem tra str on dinh (Sue.. len min.s.3 .t . ~. .:. sf! [h~y doi dung k~ yit linh kh6~g ding huang cua cue c1~c tru'ng ben.' u¢ ben va tlnh kh6ng ding htr&ng cua bun cung nhu eac d~c Lrtrng ye cac qU. do' qu~i trinh Cue l\l'c Lhu:.:.. ..Nenbt'lll phai thiet ke thea 'linh c1Q. 7..i kicm Ira thea li¢u xuyen tInh .. J 0 - Ch u thich: kh6ng cho phcp dung XU.ng ihili trllgsuiit t~r nhien ctia Qat.. .Khi dung buu trtr6'ng hqp k h] bun lit : co - aOi ling suat .ng.!" Lhay ket. suc chiu toi elm nen va Jap cut clap ben tren ding niim trong chi{~u day iiy .Vi~c Unh to~iri nen (LH t hun bun thea StfC tai \"it 'UleO bien dry... •I I •• . J . cal \'<l sau do hi tai tr9ng eua nha hO~e cr)ng tflail.>ng ne n cua Io fl . CUll Io ai d{it nay: tin li nen co Io'n. 7.' 0 6.hoan.. . 7.NHA xl Y TZ<EN v s. I 7. ' bang .'::!IT cot dolt QO.cua bun nen Llyung \"&i trQ.:.n~u .tng..iL ella cLiL [rong 16p gia U"li bing cat yil 1.[11 n en P:1<li ha n bi~t ca c p • -Tinh tlW.. xuyen tinh. Nen dung cac phuO'ng phap nhu nen ngung (rong h6 ·-.'ong d~m cat c1Up fr~n cL}t Uwn bun pllii..n bun.-so B(J clli. bien dq. Cbieu day lcp cat phii laC utah' bang tlnh toan qu'it _.Neu nen bun gam cac lap nam gifra ciat set hoi.Cue s6 ~i~u vebllo can cho thi0"t ke nen ph. . 6 . khan dinQ 'J hU'ofur ve ben ciia chit . .3 cua tieu chua.c 1116.eu nen bun lit etay hu. ao {hi tren m~t nt. t. de 1il.el va aat cat. trlrih chat lai.il thu tha p tren CO' dieu tra dia chat cong I rinh bang cac phU'ang phap kh~i.j i-reTK t I 85: .-r:n d{)ng c1e kiem 11'a d() ch~t ella (Lil JrClng a~m cal \-a [Fang hip gin toli [rong . .T oc d¢ chat lai trcn - mi. hi) ao va ltra tren d. Trang trU'o-ng ho-p nay 'tinh chat co 1::. Y'" .lug cua lai tt"9ng cung nlm tinh X1IC bien kha lun do hi?n tLr9'ng lioa lOng tam thai ciia bun k hi chin ttic dung cllU tai ti'9ng d¢ ng.t aat than tren .n nay.i.. d~}ng sin h ra Lrong qua SI. chill lui) giong nhU' ndn nhieu I&p cua nha' ho~c cong lrinl.). c:1l quay v. . dinh Uliel ke.- .'ml: co ke den: ---+ • 7.J I . ke o did dd Iun thee theri 7. 7- '~c i>J@M THIEr KE N~N.5 . .l1g lhai (rng sutit gi. Khi Unh loan co ket fuyentlIlh _ cho phep dung plnl'O'ng phap 1~' Lhuye. ~ "-'.i trinh Itr u bien do quy dinh gi6ng nhu doi v&i dat than bun no mr&c ihe o cac yeu diu neu a cac dieu 6.6 . [ham va luu bien cua bun khi chiu UIC di.n. sa cJl!U ..D phai dip mOl lap cal c1~ dam bao nuuc [houL de di:m'g k hi nen bun chin lac" dt):ng cua tui tn.ng phai tie-. CONG TRiNH SUN.lng thai c1trqC! n e n ch~t CU:l bun trong kh: truven lai trona .ffieu ki~n chit than bun n o IHruc... TrQ.Clie dai lU'9'ng d~c tru'!lg quan h~ gifru a p l\rc voi tin h bien d<. bun.

l \ ' ~ A'l ~'.:.>f~r::·\:':-~'·:'.:..ln xac dinh clq.UVJ '. [rung . _ t1. -:. d ' .:.. ' t~.Trang . u ~ en n n 'T.r ~~lr. ..\.. .• __ '. '..•.:. - " .. cau . 7.:.. .' .. a. .:.ONe. t:.. .' t. (..~. 'nnd(\IVOlua 7 phlJtlg va . ai c nu :: q . u dj Ya' Df e • ..::.eu IUY.: ::~ :. .' ' ..: ..~~'-.~.'O <':-. X. b -ph{d lit.l .()...n'1t1li.:'- ~ T ('1' r.... L ..:: ~ ::.:uJ d~l' kien ca. 7.\iciianenkhong c1iiboic lr] hii'n A~cilt eluy.:'Ff tila hi bao dat hen Io n.i0ng kbi t[uY'. ..0' . . H(~:1... c 1" unn ::cae.._.::. va cOt-b~i ~'orig I. ne n c1al elUVI DJ.". lH~lt \'C c. c() kich t!m~c b~ ]1"'0... "- ..Bat t rang I I I ~ "I. c ua nunn trong \'0 phong hoa ding nhu gifr ct~c tinh J pllh . 1. /'-::..n ha nh thea nhfrngchi dan Ct cJieu 6.: .•.lln.:!1 c· 1" 'va o mire II.. c..'1.uOl yIn c. [1\<lU ~. _ S(rc l:llong - Tro n: lu o nu tilt./:.. uat cat 'Va dar set.~:.8 - Tinh n thea sue 11:1n b] bao mo n.. cae h~t 01 .." . ".... n chu ..:. khuc nhnu ~ . v. : ·.." i n bun (erie 1..•. "'.l~UC \~ In_.{!tiC dao ho rno ng v a hie xay mung co the d i n den thi . bun '. xuyen clOn l! _ 1.._i.j -.t' I'~ ~iia..J.1 .!. . ben l. raL n [..'tc d~c lrung de? ben va d~c trU'ng bien d" tlOIl Jon at 1'" h6n manh (dci.mang_ h\'~~O.l 1_' r"i"'~a.:.•. h• . '~ (.. < . .. J' [~'~''''m cu: -. . .7 -.\y 1~1l.. n<:6<".t l !\~' :enc6 ~l' .. 5 0 r uu ~. .:.'~. .. ' ~ ~ iilc1lvQ c u Ct~a n.C -.... ~. c man nth'. • ' 1e c .:'. D~C DIEM THIET Kif NEN.•.ng da.'./4 Ihu o c lIeu chuanriav... oc \ ..~':'r. t .rc h. Khi srrc cluu I... ~ JL du tinh CHua bi I..• O:-::t.. Fi .·r: "1'1 II-OUff qua trinh k hao sa l \'C "--na !lUD')v t!ll e trtro ng ho-p cdu giarn dQ n119-Yciia nha xav tren bun c16i voi bien dangkh6ng· . p h ircng p na D t 11i ". . uoc cau true va to clnrc . ~ ~ .:.· j'~.. Clw/."~'_:::: :. . _' den mot each day. A". .._ l.ao SU' thav dOl tron g t WI J ' ."'t e luv i trong thai au '. ~ ~ J. .f..1 cach1['. ~-:·-/-:·rt/"/:':..~..Il·0 (11'\'11 do. va.~... ( ~.~ ~ ... ...~ :. r ..J.'.: •~~ t :' IIl'1nn 1')I18. 2mm doi \'0'1 Gal..' . J hou lh'l C11:It DU-l... v .hong cho phe p d6i vo i n ha hoae cong trinh .' "_".r.~" ":':':_"':...c~ bien ~hap.. Be gjJn b' . . thanh ph.. t ~ bong fi'om m()t so • la~i kh:ic uhau: eta phong h6a yeu va pharn .'.<.. nao uuy gu..'...ch . 1[.~ 1 lru .. " i.:':: _. .11 ~... ':.. p lOng <.y '.. ? " 'I ?...:"':: . ..:..' mu t cu l v 0 ph 0 n '-:>.?g dlcu d~~g- t ' i • .. 1< 0 a \ . ...t elLt~:i k hi k hao sat dt~ch~H cang trinh 1 =:.. • '.rn£! theo chie u suu va thea rna.I. TRiNH ~ . " u·. 'h " .' d in h loai.11 ill!L ~ '" '. :~ va . ~ 8 3 . .u hl • .O~l· t-! Our.~ ~-~\_':~. lriv OJ miiu quI.c:i... viec co t1. dA ' ·t" .:'. ki1i chua If! p h6 mong. u ..."._..... l' . nay).::'. !.. II ~t dc)Dg: B "t'l e..' •.0:6 \'u.::'. ' 1 ". :.... '" _L_.l.. .:".~.• • ••. I·I ' 11 '·::1 . cHit cho phe p dung cac .. eua nen j ~.l~~ c.-rj khi thiet r'e" (. Ni-LA C. .. than h lap." [flong 0.~ .'~..(...-:' C:it 8" • bui e luvi 1_1' r." ':::.'. tinhloin f...:.. . len.:::.. .lp k m n I o • Hiu cua (:J t nay: iu san priam phong hoa cua CI{l tal cho .. piwng h6a cULt hon Ian. va.!"Vl . p' • .::. han cFi. ".. .0' 1(1 phup 1'("lll IJeD'..~ :•. ' 11 .... ve the !lim c·ia (Vii Do .. J~!1 t rI!O'?~....~. .:: . . ~-_. . . ~ " . .... C:l ." . r: .ini5 "{t chill lai bi hu VLl m<fl tnty • q S.' - e luvi rat c6 the kh6ng dong n hat v a vi die n xay dl..." 1-' -r o~ menu. "':::'::. h' .. ~. • .. .. tr.'..'.~: .ket cu u e..::·'.du.LCCdeH no DUOC lun trot. . .-" t !-!'inn cno truce ve : " . "".~.:.) Dt. di1111 gla.. . nl1ll' ' 'I'a I I' '.:.'.h~t dat 6. " • -_ l tri 6 hin h dun'l n t heo bien d<._ d ~ ._' ._~. dane: n"li'" ..lmm dOl ~~i (~aL c. !E i-Ham ItrO'l1:1 luang co kich lhlr&~ bOt'!han O. i ki~n thl nghi~m uuqc [.' '" piltlt ['nt.. .c atam Cd.'..! Dl lo c 0 prh:p XJ. ...ia b! ~ phon. dq i_' _....~"..' r "'. < 0 {( I j ._ 86 37 .' ..:D ?...l1 t! ..:..'ell.... ~. -'~ 'r . u.6i) bi ...t'l" . . .LO 8.)o .. U"..... '.£ ".at.ll _ De ke co l~~ S? l~ong e u ot co' lh~ co tinh chal II ..nr hiern trona """ ~ 'h" . . ~h ' ~(...:.' ~ ' ~.: : :.~" ' . ':::.~ Y TREN DAi E!.I .. ~1 b. ..: ~ ?" .nQ':'~'!. va cang trtnh d'· " '. . :... . ... .. " ...5o 9 1~ . _ :'~l c:1e lOn.' c Gi nli Qat set : .. • .::.'~otinh'-r.v. '.-.1 va 5. ~ ~ ~ diit C UVI phru lhIet ke thea Iin h cI?c 1 V.-' .~:..~? '~'" :..... .hon '.:' ~....\." . ~'1 t:!l c.'. '.' ~ l\}" b·.)~:lP t:r?. .:.~.. . ..~ './ f .. '56 l~.~~" . .l '" <. ' .:~... :l ' n 'ct ~l '". ' ~ . f .. . cT~' l1leo tronrrb luana ~. JI.11 ella lieu " l~.di go~......:·::-':-~·. '.ucn.» " .:1 .''. :.=> eua de l:1C ...!) CUrt treu chuii n.:..•. cae t heo ycu cuu cua cneu 3..l ".'.c~ n d If kiende h l:i~ ch4t ne n brrng cac phtrO'ng fr:~ng thai long. .~. ~ ".. .>!.L ..:': ..":.' h' ~ ~.

"dllng Lhl ncn kien.' _'..ng ph:i p no min 'dada 0 d a ell i c 110 phe p.' 0 fJ.p Iham irot : .. • 1~ 116a Irong .c i' _." u ·am b"" 1 ~. ".5 . lO. . _ T:ic d~ng ..\]u6n \'~y dtro-o phep dung thi eong nh sau do m6-i lam m6 ng.6 . :"m (l. kh6 ng' ifuy"" khong va nlr&c lrong rnou "~t li~u m~ng va cac phan "gam ciia n ha va cang trinh do dill nluern muoi bj Iwl va do Sir h ou [tln In tID. IrQng tre n .bien' phap na'". ho iL dam hOiJ-c cat di1m ch~t . ph e p c10i v&i nhi va cong trinfi Gfn h XD. "_ . ~ 9. I I". '-'..ll Cal bur va 0. \'a~: ' .n '. I .~:. chu a llmm qua nen va ieu I.1] 'do xoi nt:am xac djnb blng long d¢ lu n cua: til-ng i&p d511rong ne n dtra \'30 lun . ."ang no ill! phrii '" aen kit. ella dal nay ling voi chuan i1:l_y'. mer dOl \"01 cue lO~I daL cal. hi rirn 11'6i va thuang lam gram d:)c tmng hen cua dat. baa .-.kh6nt1 cho .i (vu IMm ntIac qua dlll) Ir] O? hi? nay.ly Cl~" dat !I'on~ qu~ tn. _-. rnuo: la loai lun tI61 llo~e I..s . Cll~ dal._ 8.d.3 1 dOi. ~ . thanh phan hoa oc cua e.0.3' _ 1:)6 [(. .'~dQt dluvi k!zoi bi ph. . 'lC.~m va ".Lam sach n e a (. ~ • l"J . '.:.' 1 . va sau d6 I 30 rcng va'. d! r.. :::. . __. a lOn~ ~. NHA vA CONG 'i'~!NH XAY TREN OAT NHfEM MUOI muoi phcii thiel ke theo linh dam L ' ho~c dll ho n [(fn khong am eric e!e.. phil.~\'" ".~llI.. d<i bj 'phong hca lit cac '\._ .imng thie... ca u ph'. v Ung ben It'i! n.:.-~:-:-----:-?< .. ~". chuon n a v.0 den dile di~m.:. than h pha din tinh hoa t~1l • tron_:i:l' 'ang Pll".~ .. un m :lag den nga}' q¢ sau Ihiel ice: . Trang trU-&nO' Iro n nhfrna. 11 h. • ~. en an n uern "tnayj . ph tro. a '-it 3..yilo qua .. . ... "I'u..n . " I" vao lu-rrn:r chtr a .~". '.~.""'" pilip kOI du theo yell euu ciia diel! 3.lI va I lid n Ii phd. ke nen va mang phai d~ kien each '_ Sir Irlrang nCr ellnlhil set hi nhiern muoi trong. '. "" h' '_.. 8.:-: u ne n gum e 9 D~C DIEM THIEr K5 NSN. n hli n" veu cit u bi.Irllih hinh lhan h the.'::. 1I jiH..ciind' n lnr ohu thuoc uti neo Xc I den '-i~c dung m6ng CQC ho. Dam..1e d¢ng cu... -L b.'...\ a ~.be m~t aat du nell duo" mong . ' rae «llII» "0 «'IOC» pnong " • .'dV' cac lo~ti dJt co tinh ncn thay d6i Io n '-<'I co the sinh ra cac bien dana..~a "~ "oJ' ph d a]' ~t n Mt (~. s6 rhai ginn tha m !rat va up lire lac dunr..Vi¢e tinh nen dift eluv.e c:i~ bien \':\0 1..." k ~ oa ng val call true.dit chiu nen Ihurje eric d."u o a tir 11hl'e'n cua _.lap '9._ SIr lhay d~i linh ehut cO.::.1 .. 0' .n bo bang cat. i <i u ng cac bi$ n p hap hao "~. g6c: I = n h cua muo r n~7c.' . hu hUDC phan ho ellU dat nhiern (1 .'39 :ccIT:'i.2 _ Xi'n dUl n hiem rnutii phai linn toun Iheo }:'. Ihai gian duo 110 mong. rnuci lrong nen..!! each bun min [long. pnu t r . ' .< elk thu ctia : d. lib xoi ngum th~o linh eh:il cua ail. Que sfi .-n (hit len ch~t phJ.y. Hlnh than h 0(\ lun do xol ngarn k hi da t hi trat lau Dao bo "ling ben Iren c:la .74 Ihu".Inaug doi do de (11<1 11 "~"" can y e u cdu ~ chung quy dinh a phan 3 cua.' '. vao dO phan tan va 'h' h~l .._.c.116 oi lIT? i -! ¥ . tl'a"' .>O: .1"0 n '1"" 0 dU-9'e r1~ 0 do I 0." dat 9.-----. hoai bai ca c tac Q. 1'6i d_:I1So t ca u nell iJ ph an S CI'm [i ell c h lIun naj.LbO c h d bi ro i [han h ph."g khj' tnr&ng hI.. SIl ng ne u philn 4 pI.' ' d'"_ kien f" lham ". IlIeo bien dung va illeo 'ire chiu riii phJi 1.au 5 ciia lUll. .4 ..---:c:--c~----. 1 n da ct. tro og ddt.~en. ' ~ " 'II . 'O"OC the buo cIa: .e ti~u .' .

IV cho phe p thi nghi~m it no n ... do srr gino thong thunh pho va !"Il'" 0 lh()ncr conz . ._ry D0 a no.l'-:U _ .ng. call tru« cua d:1t d a p.67j .r uh fi ~~~h.ng chit hall 16n. linh ne~ co . ~_ C[lC [ii..H.lC ~h<~1 Clr~. tu:~:g ~hall k~.. .~. d¢ lun do xo i ngJ..Diell d9ng roun philn euu ]len cHit nhiem phiii la\' ban!! long bien dana do' .Vi~c xuc dj n h tl'i dc) Iun do xoi ncram d.:i.t ci"in ~hiitc6ng L:.I l~ n ke n e n r11M \ a eong tri nh cap I \'." . do St.iU ~~a dl(~u.16.C!'ilm khon ~.. kha nang hr len ch0.". lim uot vo i e !..I~ tro n g' ehtlt n he t l.Irop? tr.' thl phi'ti dir kie bien phn p n~un bi nat ~:i . CU~..! do trcng IU!!.~lii_L. ~ lU'CYng 10.. yeu ~:. b'" d I.~ DIEM THIEr KE NEN.no Irtron ILIU .:l th}et~!1iii9 ~t..Jac n!rau cuu d!~n \-U c1~ nghieu.ihh \'U d... Khcng dong nhrit ve tha nh philn. ~-_ ... tlll n uhie mph.. d" tro ng at set (kh6ng . xoi ll.>".xel'den l ro ng li nh loan ne n phui sue dinh thea kef ~ua .. 9..4. ~'~l Let. NHA.Jj l U'O n ~ sL·t (i .i lwn. IlO 11 300..Hie n ttrgng xo! ngiim (d¢ 11ln do xoi ngiim).5 . D~~· CONG Trang - Mit h o n lo n : ..' phan giti.J"'_ • murii Trong r") .. .'. 1 ~ :\"en c1il cH P phai tbja ke theo :inh cl(lC t h U vO'i . nell .0. c10i dieu k ie n d ia ':.1g ban than cua (Hit. i~ . Cirri tl:tC:h: .0:: vA .~. . ~Io dun bien i 0.J uot cua dill (rreu dat thuo c loa i !tin trot). > O. ~ ~ 1 i i.kh6~g c-: dell.·9) .hi ~h<los~...in ?r phu Ii.TnrO-ll.'. .7 ~.nJ 0. nu aut nAp btng ..i C2.t.. duo-e nrTun han 5 1 c '=' .2- QO 81 .\' 19C keo da l till Ilghl~ m ctat d e xac djnh d¢ .. co kha nung p lilt trie n cac lell.• .)·' l:> \'{I <:0 TIrr6t Fo ·1-' . ('6.h 11 iru co . k hr' \"<'1. ch~ l1el.c cTfnh· "Tri.1 CUD II. san xu:H clJng nghi~p. .ii k e o dar it nbat ~ [hang con d6i \'6i n ha dip 'va .! c·la"t {r. 10. c ..".lU'n~ phan khat! nhau cua d!~n xay dVng j )n6ng tren dal khong b! n~:em rr:~OI bung r:H'11 xu_: en Ph... ~ hen thea Chir-'.~'[: hO'. lrng h9'? d. lU'Q'll? chtr~ m UD.:3 thL1r)"~lI~~··~hu~n ntJ~r.' .il ~ eLla no n IHt: 9.a se t.9. ng<i y de m kill ltro n g lT1uoi trong dill d~H de u l:'! s6: . phucng phri p dap. c1 e I ~1itl ·f .lheo.-: ~. lhai hua hoc CUll.~. .at thi n:ql~r. .[ phai bang h lruo'ng bin.ghlen~fr~l~ . phiip kel (... Ioa i v~t !i~U chiem ph:1n chiu h ciia dilt dip..!leU llrQ'ng cut h~n :10. _' 1'\.. S~~lg _~ron~.' /0· . b chat thuy van. . T~tNH XA Y TREN DAT DAP . _ .\) -I)~ / .. viec lam u ot ua! da p. . lh.<~ng C!ng 'lOng deu..0 . ki~n :a~. . vuot quii Ir] cho phep d6i \'ui uha . ~~10 trong 2 .SU' ne n t:hat cui .(d 1iltH}C 10~1. thtnulue m tro ng phl'J!1~ Vil hien tr ircng tuy t huoc thun h phanva.bi~_!~ ~ n cae (_'n~n ne n ~tL lun d6i do . .nO"hiep do str thuv..ph()l~g lIi! nghi~m._t)~: 1ron~ <'LH cut.· I!I t f i. bl3 14 qua chleu day 16'p duo! nhie m mu oi.C ch:.ho~(' :6flgld~h .~m. _ ~. oal' . than xi v a did se] cd n chu \' khii nnns truo nu ci't-t no kh i bi• mr l btlOg mrcc va chat 0. _Tinh nell co ·khang deu cua dat dip dug? ..'6 trong 1 Ch~Ll nhet la cat.!...~lU. ct4c bif-l Lrong tnro ng ho p lac dung chzin dc)ng do cac thiet hi lam viec. tlr~Yn~~loi thi'llgh:~m c'ua xa ie n LrOl1 i I J _:_:'i(hi::mu6i' phan blS kh6ng Cic'u uong lap d~lt ~ 1 .

no.?g v&i ve u call c} phun . Clui lhich . "". tren !nong Mng den 3 urn/met. d::im (~.~i -I.i qu}' dinh xuat pMt ttr 'ip i\rc ti Cue tiel!u n JLh.·" t.". "..lren (tit dap ph. tren 1110no tru den ·10 tiin ni.'i . r 0..i u pMn . .' len ch~t d.'" .l.Ap 1~"CHuh loan Ire n nen clat clii p phiii xuc dinh '. ....__ L. n.Bam chat be m~t bang cac may ch." .1 ..../- "~l phap co b.)6 cu.": nh. cl911m ho~e Iun It&t ciin l&p clift I. 1."nc Q .ng do IrQng Ilrryng Gat dap ra tai lrQog ciia mong. cang 0..:. dam (soi) ho0. clam (soij v. . l~'~( IOi. co"g lrinh lhi 10.iJn" hqp aung Q'elll cal. h to.ke (len linh kh6ng dong nhal I-e IMnl: phan ..t co d¢ ~im G -< 0. ·'In .8 cua ueu chtt~in n ay).7: be nen (fa t eta p: b<ing dell : sau 10.Bam r:hat m~t b~ng dam n~ng den chien J me! k hi ciat dLl'qcdam chiJ. '\hfrng bien .'~ b i e n pOlin.""il [1. ..3. ( I ?3 . m trc [~Q clam ch~t CUll d~m ph. u_ en 3-6 • lell ') ..(:0 b(.:.". Q~ en.!l CL'?j:l too' Ct'ia dat.L}c cua Qlil d. cun lieu cilunn liity)..' ¥ •.tt (c1ieu 10. CllU'c chfn.f ? '.1(' ( t·-·. d¢ om va 1"01 Cun (tiit dap.J..4 .\ cat no n true. .9 ella tieu chunn m\y) . I' • ~....:.xen .. ca c J u ve i.7 - . "..~.Kich tll!1&C ban uall cua !nang nha I"..g nJ. lu co rune d~n chieu sau 1...:1g Ian CL. u.c b~ng U'O"'l'"u'-..phl1'onrr phan rHD: loa. Larn C·.y d\.37 _ ~.ra do l:ic d." d' .Lie bien phap kel cdu gi.. :ip.•M. "'e'm ..It ddp ph.Dtlnr... du cua C.a nna "v II tbi cae d·em P h"u'J I'u rn xfly dtrng.ic [r"ng co. ... kicn xav d....n Cfl!}' !r&e R. . " ~ ~.g each rung co nu&c d{~n chieu sau [) met k hi chit eta f.k r1.m. Td bieo.) cua lieu ell U~I1 n6.3ctia lieu ell ll~ n nuv co ke den cue die.t cl!19'C do chill cho !ru'oc trang thiet k€.)i) hoac b~ng a. ".10 phep dllng <. : . .H rl"ptheo de nguyen nMn neu (. 10.Dilrn'::Och~t bfin. hr do I..li dlc.lieu 10. II nu It. loai cUlt dllIlg. .[ dap co Linh n en co lrr n va khong u.4 .'n l ich 9.::. nen & bang_ 4 p.. dan IT Ioan Dil-.. V'it '11'd.. liliu c11uiln. being linh torin pIt. Chien day cua Cf¢m.'111 11:1]!.:> .4 Clio a .eo yeu cau 0.iI..IOan tre n ncn trong In. ." u.'p..L ·p'lliLit' •n t I '--O h . m6ng snu(H chong rnrtrc.cat.l~ Cfuy (lin11 kich Ihu'&c cuoi Cling ctlu rnong aha co lui tr(lng.... deu. ..i a trong thlet ke can d ~r k-~ ca...." tren ket qua Iharn d6 dia ellal c(jng trinh ._ ]0 a .3.u. t ... phai xac Qinh phal til: e. aa.v .~ Iur.. • .\ va te.5 mel kh i dat dap hl dt ro i.cac d'e" ...j6 I'a 3.l. theo yeu c.. c bie n nen ...i qui ajnh 1heo kiit c[ua lfnh_ no.'11 • -. .Len chat nen (dieu 10.rng diu plwrrng."i.l(yn han Il'i 'cllo phep hoUc sec chill 1iii eua !len be han SUe chiu tai ciin co cle c1am Mil "i.'. en Chli thich : Xeil philn Ian de bien d~JrJg Iin h to:lr~ cua ne n :dy ra do eta! uup b ! trut lh i fJ h'" a!! k-:n .Len ch~t 'uat . I o.d\lng binh thuiJng nh. cac en 09c) da ""yen qua da! <l. ..U"9'e Ijnh .~ 92 I'. nhtr lo~g r1<) lun cun Den do lui '!rona tren mona rr'. .l n e n (dleu .'!}· e~. e" cac [0. i : " trcn .y. Khi ben' dlrai lo-p dEL dt:p (1:1"1~'..~ ~ ... '.. b Xcn b'cn d~!1g lO'in plJUu cun nen xac dinh Mng [iuh toan tlu'. cong lrinh xu._ .de thiet bi tId cOllg a~!l]."> 1. Lam cac (!~m ba!lg cat.a ~]~it va cong Iri n h d6i 'lui bien d<. b . <.Vt QJ..in u(?ng YU may . '...l • ~'- c. ~. din.:::_:.9 - 1· . _ TI') 'Ill:' "'o'c R. chit ["ang ung cu.... ~l .~ ra" (10' I'-'n -t "'. AI' Itrc linn ...") d.tinl.in khi thiel' ke n en d:H ditp 1!J.. i. ..

.". Lac " . . nrng <cua su L 1d L' •nu t c Il~'t' .i y rnong. :-:. h _' '! k .c.) b'''l n IT fl.l leu chuan nay) I. C •• Trang trtro ng hgr nay a p lire bien khong dlrr.. d .'" "~ J .) < (.~.:l lq lmh twin r. ..~.'[ .6 . .lng.1. !-.. .1 " '..\' ••• ) cung':nlnr C{lC m o ng dun cua n h.. • 1.. ... l trc cua cac Itli tr9ng va lac d9ng th i k ho ug vu ot ra . do! \"(Yr d:It (h tlO'na ' .rc nrt.. (J nhu:ng no i d:it tun trot thi ket ciiu ella n ha \"3.ke t heo SO' cIt j" kf!t cauc img co giang tm::rng '.I U"'l ...' con hop ~. ~ 1 b.i.lt lLll k lii khai !h~lC ~ .p neu 0 bll1. C C 1 an a 'f"'. ben " 0 .. do n".j[ Bet ke nen dat'd:i :. .i n cu. r' ... nhfrng noi khai thilC phai dl! kirD k~t du m6ng (cae dieu ~. khoi Y.' va C \P'a .. qua 1&11 •" le t 1!t..3 - ~ d6i \. .-.d'~ Qat bi InrO't do' .i. 11. d C ac th(ing ::. '? so un toan .. ~ :~t-.-I " b eung nhu c~'i. "a corio l .8 CUll tieu chu~in ni_\-) cunQ: nhrr r:~lC ul0n '-' phap p[l1£ tiC! (dieu 11.Cd' fIlIng . ' qua l. 5 .. .hienr. Va c6ng l J ll' ~ y knl tien hun h klJ'''L()'t:!:t cl'.. kir': thee ch'u vr : .11 IT de f1i~1 j .... trong m6rig do I)[:e"no d ~ !rl 1 nQl IVe. Ur nIt h e a .! cua nen l ro na L.' lron ~ i.. pen emh huong dQ ctrng ktH ciiu ('un nha ne n liiy [her bang 16 neu n ha hO(lC cung tri n h lhiet . d ens tr s u t k11 ng d eu cua mi.Ai) hrc tiuh 1 ! -.. . bien danrr' _...tu!! co the co "..t 1 <.. ~..nn 1 ni x~lc.J' fa. . h' . .i ~ thieL ke co ke lien S11'.~ ~.() -n'7" ~.ly-cr nhfrng no i khui e 0\ . ~ .'':1 ..-. ..: . _ II. eua mat Cl:t 1"" '. ..Yuu· . J . .:3. u.~ ~ a.DIEM THiEr C 0. _ ana eua m·~t u·t ..' ~ .v'.'.' 11..5 _ Kh o nu ....1 thi eong rna b! d~lo b" .H Y:. .(JNH .p l uc bien cuam6ng t' h ki ~.! . ong.4 .' I i- ·':)~·t.ri. ·(t~nh·bang cong tlnrc (1:"1) the» cue yeu _c5. '"\ . nQ" lric dJ. -"en n ra va Ihac phiii thiet h~ co • .1f can tinh bicll da nr.CLL! co 1'11tr't Ia n t' rh 'h' .' • 1:1 llrfl'l1g dOl lo n han 01 (d'" -. '6 d' ]n 11 cac c1i).~ c6ng trinh (. ill thuc.t ... v: l' ..' :c~ll.. .~' . un g c U ve 1I d· IIn h " vu phdn !I'en Illunn' " I l:..- '.0) de giiim nhLl-ng [inh Intc-og . _ • leu .· 1.\ [J cue diem goc khong qui 1...A NOI KHAI iHAc . cong t~ t 1. '1t " • Cl1uan rhiet kc nha " A' ".. d a t • aan den cue" bie II f ..: vat.. '!l.'!< '. co ns trinh p·li:... l" '...6 i") w L: dGi vo i n ha ~-:J.37 -3A2 ciiu lieu chujin nay.\.d..... <. L at (rang knong gian "" c .J ~ a .~ ? KE N~N NL.I ~ t = vi 15i tiet die n d. gay I'a phiii lay co· 'lg.. ~e ca d9 \"ODa '" . di P..x ~ . . IUln . .5R.!! hO'.2 .h( ! " so m2 == 1. tIlrng) E clia d.:ua uat E 'III'CilO pIe? b renb·~ an'. .2..-.nhD:ng tnrLru.tac dunrr . - ! f t 95 .(.. h...i. ueu rue be nu oc v . r6..-!.":1. n u . fh l'I'~' (1 .. ncn. oc (~Ll nay .-Ii (~.Khi lhiel kl~ neD nha \. cling nhu kill kel Call chiu IT... .)._~n.c10~ . ~ h. linh the o harnIU'. rmr lap n 10..J-6.ng Xuyr::n. Y. .'ui ait cit loan me dun bien d~ng (huang so "at tr~tin:l to. CLi.). e rnat.-. va.:.~ . .viec elm nha ffi2 c6 lac dung qua Lp Yo'i n e n kl . ~ aac lrtrn!Tb'~ len d an« t de tic .ya thl c(mg d~rn hou~ dun:1 m-)' .• ~ 91 - . ." VA ... I cau cua tieu ~ "" "a C J n rr trtn II (J 'J.r~ _tan licit thl!c " i' J. £I'. 1U ..G5 \ t 1. ' 0 I. ng ~.t R lren dU:t n211 phCli x. ' ngcai pharn .:.c etta nh a va ccng Ir inh du'qc lhiet ke co ld~ den CI¢ sut khong de u cua rn~t diit. N' 'G T. . ~ "c6ng nghi~p phiii Un h tou n co ke den cu c mo mer. L I Hlp cc ap.t: xo].1 m6ng bang khep.J . ru va din chu . Kh i do 11'{ $6 dieu ki~!: .D5...'C . P ') 19 .. ll' (I' I ".· y' 1..hH cnu } U""'l crt h d'" ~ cac let! G. > .. .0 ' . .. LIe: U. cnuun n ay: ni:> be -r" .q:l. _ < :::> (O'n \'1 k 1' . '.. ... I 1. <::> bang Lri f ieu chua n \'6' b h' .~ t. m('nl1 .[rong nhu'!1S' truvng ho p con lai 15y....7 va 11.. ." cua n lU. t '(hi ' 1 ~ J i.r! .n x.c .).j (LIn b'."'] • • >J - TI . " .. h~ "n~l ._cfJu .. '. them do bien da Do!l ctitl mr.(} bien ~ ~ d'~ng do' khai thac va lun trot cua ant. ' _ . . su d? 1~n~ ng~ng cua [Clu\'enelul. AY u NH~NG ...:.ua m. tong so na v du oe d' . .it.1L cll" "...:i"O.Trj ffnh t oiin c<lc' cia.. . en \"1 nga u ct 0 C1 10 n hc cao JiI15i xac ~.

..1 bl.lC Cll min b ui 1. gem co : a) Gilun be rnij.. . C a t tnan In' run.• .\~ l.l m6 ug tie p xuc \'&i cttil : . I . i u(J $<)t Is > VIii 1}..0 (...0 I r. D6i vo i nhanhieu tang phep dung cue m6ng nghieng....i:t.0 II I /1 r.f • khai.8 - ....UI-r::. cau tr en mOrIg.o I I! } 1.o 1.n ong.c bi~n 9 -. cf. i '-D-'-"-h-'--' .:{! '. j ~"~I~_. " I i 1itf' 'f h • I da t nap. d~' T' at .2 I' I £Jot v oi ne n dal. ~-.. sO' du keL hqp d irrri .0 k\:t C:lU cu-ng khi ly 56 c1.I '.' n_ . ! l ~ r l.) t re n I [I I " I.. n 11' ( • _ ': a cong trinh) ho~c.)J.3 :i Nhlr I I .... n1(Jllg bitl1. II I i.: n nb'l tren cniCll car) Un 1 i . 5"': [1'2 QOl vtn .l k h o p a.--..~ ti0:1 I I~~al(~~:~n('~~t._O et 1I0'D ttly thee '.5 /1 I i lhl.16ng iTIljng \. t' ~ c1 t') . .l'~ ~'" Neu phan u:Crt cua nen nl1:..: .v .1 ho~c cAn...I L • II i It· 'H'-JI. d() cuug cua ket dang ctia dal nen y. a thuoc ben lit nhfrng mong CUrl. .r:g. .Ii I r I :._ . L!! .5 cua Ueu ch ujtn nay) cua bi~!1 cl~ng m~t Q.j 2. r 1 LO I ket C' '. t inh bien Fe t. by Gia.Y ••• 2.cac ph~ln tl'r (L-ng t:"ra ki~:.!' I . nl ~ lung ~'i~ CU'~!r dan hO: . P.: 1.i L meing co kilt! lu n cac Illong cion dam biio ClJ tile t rtr o t len nhu rnong c6 ..I 2...1 . cau tre n " . Chi! tliich : BanD 18 Loa i (Lit J'lha va Cong t rlnh casu I (.n (ana <:> . J 1. rnat d-'<t k' ' ••• u -nl I f' .:. r'!~.UI! uct r ouc C:lC 10?l '~~'cut trrO'ng II! thi nca dung de: loai mo ng x uyen qua lap . ..rj ht:. rna dun bien dqng be (E< IOOkg/cm2) cung nlnr k hi tinh chat xuy d(rrig ciia dJt co the xau di do khai lhac Ihi ne n dung m6ng CQC hcac mo ng be.!ng 3..lt d6i voi mongo Vil k~l call n ha n't clIng t rinh.C6.B I C:l:J l..0 ..Ucinrf n ha vil co'n'~' 1:) ~ lrl n h phiii dunrr de s.l hi.!I~C sa do kG~ ciiu dim 11(.Ll ~ I . -. ' I vl: rihil.ieu uur C. co tr.: don k~l vrri 1.. lha c.'J I I / L ~I6ng thuoc c6 giting he nhau V.•..1 . ~.) ') 4.cac an.-':_ 'T"> I . J I!!t I co i Dat ho n chat n het ]6'O! s~. 1 :nUI llac 1)5. kicu thap k hong cho !.. co C. . do dan hoi ciia m(')ng co {h~ IVLl ki~u kh&p ciiu c(>t vai Ci.1._ .t 1 .5/ I 2.m chieu sau dQ_l rncng c!en gi6-i han cho ph ep ve dieu kie n bien d~ng va sue chju lui cua nell . C I 1.1~ rnat ( .-"""'r 'or"""" _1 I '.!a ':' " .) r ':.I ~ 4 t phap nham giiim cue tac dOng bat' IQi (11..5 I.l I Oil ro n co -'<Jlr"'~ __ ". / .~ call xa v w . ".5. SI6ng nam ngang rihau cling va nghi'.~ !!'inll... Doi vo i nhu khun g SCT dtlm Mo' bilng each dtlng g6i mong . 97 ..!lh ~..7 }.c6 lap Gat uy_ bit lqi do bien da ng . :'!6ng k h e tr iro t gifra so aD kcl cuu ct:-ng !a long cot the p. ..~ ~~ . .~: [s ~ 0 .r!c khi ci::it chuy-ln v] ngn.I' II :~. 110'1 J. k'" +: I \Y.t guy ra cho i . .

I·.. \'6. :'.'l'l]l.t _ .U ".. ehe 'I l. tl. .. nhlin.. (Iru. n~ c~. -! J 1 f J men hit: ... Thanh phiin tal . . _ lira . •. niln I'hoog oiln k~ den ..n'f I'g"o . ke den" n~unhl:l ..-.• •. r' '... - rnde:! ::: s~[ T.• .lng rOng nhu..u cua philn . .' so. . dal i.-+ __ ----. 23 Ihanh philn-d'"dung cua " .><5..' ohfrng V<log " ilatc '-'I ._ : .: .1> ' . .1\ 11 tin I. -I. ( "lruj'cn qua Trong do: "" ' .> .. 1l 2 .tieu chuiln vi...'c' "2. ' •..' • pban) kh: qlOa man ./ aOl y6i en_: i'o i no ntUje .c iii~ r!'e n co. "II' CO S . ..Fi~c !h iel }.4 .__ .'i~t Cae . !l. [l' gg . bing: u 15y Vl~C.. Cong trinh 0.r I "00 h6 m6n". Iin h din II ..2 doi vo-.c bi~t .' .. ~'tJ:'l ph::U l11 leu It. b 12.-4 blc ll<. [ r.. '. I rie n Toil m6nrr "0"1 [2. tr 1 tinh Ioa n khong 'I·' h ['m e cua tat '91~ •.16n • va Qat 0ca t.. .r. enI' nha ct C) Q get! a old c u.:. -•leon ddt (gian doan m9 _ . trcn» lao ra rn o... '.75.'.\'on ohit eclog Idnh' X~y 0. .0.•... ..'O-i I IJnI1 r. tUI c. c11U . _ • d¢ on dIn I ve it '. . '.11 . ... <.<J a e r o n c mong (Ions rt mill phang rn o'0 . .t.~~ "p: dieu kfen lam " ""Ie I' "" 1 <. • o' - rioo .o cae liii lrl)og.~C. vii.! . thilit ke nil..rc cl![ u ttli Mng 0 o til hVfJ d.c hiu tal (ll IlITO' :::>. . 6 . . J t .. . l .. monz. d(.cue dleu kien S<. ". -~.ohu'ng "Dng d(lng dat.. mel] theohuJ . . ._ .. ~ he s5 lin cay lay k lOng bl! ho'n 1..5 . _t 0 'cua tal trQng r... • . cac Ioai d~t con.Va rna so I b..' nen co k~ den roe d¢ og "¢Oti di! t phii i Ult.nhu'og ning rl (log d "I c o uTP il¢ng d. co ' • .' 19 s. vo him d~ en' ".!c .' ~ r. '.8 va 9 ph. e) B') L ri t £i n g h a ru v a ph~in cdc}] l:ua nha.. ~ . -'itc dinh thea yeu ciiu cun lieu chunn .J if i "." " 1. "[(ich lh"6-c so bQ Olin mong cllO phep X.'mdd .. ~ .YP dg. I 1 . / inh I(''.rii..~ l~t va lmo-t 1 eo aa} 0. ".._. ''id "" .ic -' YCu ciiu cua lieu chuon l1!iet kli nha nl cdog {hr. .h•e.i P XU" '-6ig In~I Ii[)llg : ~ . \'0'1 co. Tfnh loan nen _th.. • . d) Up c1. .lng dong dalY.: .Va." mong ""'" d'v ' ' .=~.\d d:H set 0. ' nen co .1L "_ '.' roan toa n QA. lac ('1)° 'lon"e dlit ella pbep. n khi /. 'J . :. do.tio 1! to. _ NHiiNG VUNG il9NG !JAT . <:> c h: nu T~(.r I'm) C'ung n h:tr or.. ".l t IO~ .eo_sU"c_.'.ii lron..t'\e d9 g d?1l1< dffr.' . h' k "'m trn: :_ ~" chi. . ... - . tMoh _ phiin [hang cru'ng c iin tai lr90g.L. .1~· dol 0 >- 0.m".hai U"\c) thea 12.\C djnb Mng (in h lOa n Ufo thea bien d~ng nh" cae you c. . ' 0 - " c.. n llrn '.. . a) qua 1'') b-' p • • vtrot 8<)' .1. ..." t' Sire.. .! -. .. to IH. l ne . '. dell '.. '. I '.. 12.. sire chill tiii cua n~n..0" " "e . kien .0 1 j I j j 1 :... rno• men _ ltrc nt·''''' xac dinh .. .:' ~<i i 'th'u. ' ' ...(khong ke deo lac "<.&o v i ::~ia h:i v it c 6 n g [I'i 11h .'og <'111" cuu de 111011::. ...(lc !ll~M jI-ll~r Kif NaN NHA 'iA CONe j~iNH XAY .... -" I ~ rr 1:1c a 0 D '.' _ • ..no mOll~..6'ng b-in v~ I rn DIl ". I . lheo mot htro-ng -1' "90 . r. thiet ke then c.n 7.1". .."p .. tr9ng "-.. n!og' c6 ":Ip <1908 <Iiit be hem i thi thiet .5...i". (0.':! [iii tr9ng ..UOc lieu cIluilo nay bang I~ h9'p co ha.. g) Dno dc ronh I~m [I'&i (Ir..l. •• 1 < • b _ ".nong 1. .

w·o 101 .. Mng be "(lng "ling nen dtr(ii d:iy.tg (el[ . p h 01 cT"' n co die!! the tlI .. l~ ~ l ~ . - CI· . l~ . c) C'. ..ke.au d~1 mdng frong 1'ling <1\1ng aaf {tieu ke·~h.il ben 1'e v&i Llrng be) ph?n . .nhil In!n dUI pll.] di)t & Cliug m9t d¢ sa~. -.4 'a cup toa n e_ 1 r-t • ~.. (36) drin '\I' t~·" kil6ng iloan loan cua mong·len h{ln. h'i .~ -It A' ~ . <juy tr&e eiia rnang 10.. .1" l' .) .. .'l'n 1< na 'm . ac on __ b' kh~' g qu:tc SO"m•• f)O:1fl _ m6n!To "t d~t cue rn~ng ~l....._ •• . 1-0 - sat ~ . ... • D:1on.! u I"i c tia a e n pl1:1i ~rie dinl1 111 eo be r¢ og . eili d~n i7 di eu 12. nen tung chieu <hrai lttng··Philn rleng nhci ho~c un Chieu chu thiel J. <IiiKhi do sau.l COd? doc ong .. nOng -1 C1'aU' an· ho . p._in n hau d(i I & ellc de) sau k hac n hau til i pMi ]. :1.a '" .0..• d c. . '.g-bangva Uep glap mac I1I' n it nhUl 1m nh:ii co Clll1g un • ~ .Cac n l inh vor 0" -:.g' H v bUn" . e. thoa man dleu kien : .!U so .n!T day l::J. '. a . c. Cac tang l1am phai dt..D(> I 7 lay~ bang . . . ne~ k hi tbet ~ hi n na v cun t ieu chu::J.: c1u'&i nhlIng doi tOiln be) n ha J 0{ic 1 xU'ng dOi ""6i !rt. .a Cong tri"h Q. . aay . C h tren rna t b"na ke fir mep gan nhat nen ~ a.. cao rnor . _ ~ i¢ sau. .. ~.m Sang philn khOngeo liing MOl phili d\l' kidn Jillll cae b~e lh. .h J S 'h.mc5ng bang nM.DOL c" khp lun Dn"i '. .a dur. . P r.khac nhau t hi pac.7 ..Tri filll.. ke e.. eUQ 4 • • !. altQ'evU-'..__ a .: .m. cao llO'll 5 ~iam. .."'. toan cua goc rna s trona . .'1 quLi tung dQ Olop e'. bo. '.·2 c_OJe":. r ~.giom ea.n )&n nMI au-&.Ct " " . n f cua uc d1 h do n vi : ~'1 in ..(3·1) I I qua 1.6 - ..'.. IJ?C k.c tfrrig ·cto~n . ~au di!:f ' ~'..7 CUn tie u ell uili) nily..-. aan nhau • IT ca c drj su u .. day Olong co ki! Trang' do : __. '. o kMng 1:2. • Hlr...I - Cac yeu cau tuan thea kh6ng vi i KVtra S-TCTK len. vung a<)ng "al) thu Qe IO~i I va II eli nli Jay gi6 ng nil!r cloi vai rno /J g i7 yung kh6ng bi dOng dUi.l Cll~[) 'ren t v cue trQ-m nen pharr . ·. -..ch - ". .. .: I' h Iech Yo a¢ sau delt mong • .o bieu 12.IC..ang ~au hern c e n '.~c Jl? cao homong tru each nhau . .' .Khoang cucr • 'u_" rne n day mrin.~ 6h :.. t tb " •••• ' l' hap lid Irong . e dQllg (a cap •_ ..\fong nb.• croap ddt khring 11!e gi&..·..&. ':." nll" co tang M. 100 Trang trtr&nq 1](11' mong J3.. Bei I'&j c:fch xay lang tiing ..n P h'· J. ..l~. citng bang cua cae dO(ln nb.. P b . 1\ 1lOh _ . (.i] dll IhU'&ng ph. .. ..lc Cbo chuy2 Ihip ttt ph. VUn<' . S lfiv hang .p .-) (J.ua . i 'L'u-ctrunn bin h d troi day cua mong r .60) + Plb • . T ' Iinh <t ~O.g SUa! finb 10'.1m bite ail elluye-n tiel' giir" hai dy sau.

J 3.. vllHtp . dan chiec cung: nlnr trong cue ch6v!tqt d~c' bi~l I]f)i la tn.ng '1 20 t' ~ I r de Brin_q Phuong phup uam diit dip Iai t 11 • .jc rna tr'ong 1. m i::f1 gi&i ! I I 2.rryc dt'l1Ig trong nh ~ng truO-llg jH!p. '~ r : h' nh dOL vat _t h e~ _ Len.~ . tn. " . 'du phi) thong dl:lng Ii C:lc 'Qlr!ing .k:e. lieu "'1' chuji n cua khoi IlI...2.[ L\lc dfnh I I ! . ke. t o :'m' a Ll! . .'5. 7 I I I j 1.l chuycn dung.n~."/i _~'. -'!'nketcau'.0 1. can mau s 6 la' '" _ •.tn. _ •. -". noi cua nuac: v .1 cua glO e n : t h eo "..1 .~:l'y' ti~I:~ii~n tr!n khOrig va cac tr~m phun phdi di~ri: chrc7c lI~i: l.j .1 . lV'9'ng the nch dung de tinh nen theo bien d~ng./ •..?-l VlC 'u .c l<.Cac c1i).l. 0 " .0' I I I 1 1. thuo'ng nhi"n) chujin pnai.~ .0 I cs« .i I aern V! 4. y:i m6ng·""CQ.rn ..Uit. . mOL che de) lam theo ':'-!. . i set va set 1. den tae d\fng .r· ..ie..phu ho p nay.ang.l trung gian. i" I ~:. i3u.• ! •~ thicti: Til" 50 lii.c· trtrng ciia aut. t I-hoi IltO'ng the llCh eua dal cut. loan n e n tru di¢n hol. lai clap .. .5" . . lay b!ng v a k hi linh thea strc chtu lai-th{ thea bang 19.. tru dien chi QtrQ'c .. l1?-qng/ the -.g lh~ t ich aut . d.4 .'i trv binh lhU'..c trung cua dd:t dilrig trong linh.~lc bi~l a:.r ._ . Trang lnrang dung cac bay 6. •• ..~ .oJ 1 _ ..:.D.. co d¢ s~t I~ < 0. t ru ai~D san :cual Mng !o:. ainn tr] Unh toan cac d~c lrtrng ciia d:H khi tinh niln theo sire chju taL dj nh trj trnh loan cii e di.. .'. ~~... Nen cua tr u dj~n~ binh. ··~·:~~7~~S a rna.i i .i.. .ich ~un . tich I • I I S{tt G.25.t Ciui ihi ch : C. y __ .. I~ > :l ~et va set 0.l~ " ~l~~ .t . . (eu mong tren llen . the t...Vice tinh nen tn.'c.'" cU-.0 2.l ui~n cllnjc ehia ra tr1. tr:i kh6i 1119'~g...7 1. Dam tay -A fs . 1...._ -..· Tr u di~n. .. H~ s6 k'!c xac. h~ s6 an to a n k. . ke ca 1!J khoi I > J ~. -. . d~ xac tinh loan Mng c1(lC thl'ng dat ktc=l.m sau day eun dU"o-ng day t.1 13.l.ii ai~n :binh lhlJ'()-ng Sl. Thee dOc' tilth ch]u tui' tr1. ~"ir. Dil. I :" -~ > 0.A cat co d9 sf. 0) . ~ L • 4 '-'..9 I ..l gee.l nee va .' .i phan bi~t cac che.. 0.t co. v.i de TrJ(jng. co ket Cau. den k h 1 t Inh n e n Iru_ a I~n w ~. -...ic tram phan ph 6i di~~~ ngoai trai cU'u-c. ~ -.1 1. d¢ 13.---c.. n hilen f)' Co kt.~ .l I. .5 1.qn. 102 strcchiu til.1T Khr5 i.ua t ru Khi etA ~a't' don!]' Qon!! 1l.au! se.I ."da gvi b'~ .5 1.l.. .-it cit < co cit co d<) s~t 0.~ .: viec.•• / 1 i ''- sirc chiu can fien a.rilJ'ug .._.--.. .i_}~ theo ket qua nghien .LCL~I D. c . t each nh tri t hie n t ri tho phep cua cac tieu l\JC ~. Ph:i..

alta' l'')R·. dieu 13.. • rr (39) co day: 2. eaa m6ng trong ehe d<) lam '-. f.11<. (38) ') 0" nllU'~nfJ '" ::> t'1ian CUll day t hi .nl< Ii n h th eo bien d~ngX n till khi nho b&i ca c Ille d6i xung tu~n lheo dieu ki_~n: 13.:) -. 13.ho moi tai tron e ngang ket h9"P vo i t:._.H~ so dieu kicn lim . .2 .Q ~ h._.i ailY mong chiu ~er:-i*-t _kl~o...H~ -lTId=O.!Jg hinh mtm khi nno thing duong. F .. dv '\' + "" Wj Cn .5111 lbt rn.Hinh chieUdien tieh DIa[ u/]iu Iron monq len mat. '.l tarn kh6ng ctU'gc \'1.le 'infing dan 0 Tiong do .Goc ng.. > ....i!~ so dieu ki~n. •.~T.: "' '_ Doi veri ban neo : nnh~rnl RF ig...'nee Uh.-119'( .B6i v&i ban neo khi lac d\lrlg hrc nno hlI&ng Ihe o goc p 50 VCri phT.. chi . I r .rn6n:...\..rn. phling thing goc v&.... YU"Q't qua Iri so xac dinn the o cona l. ..• . dtr&ng l~e 'dung cua hrc em. litm"vo I~e. [Tong do.. . ~.' d¢ nghieng khi chlu luI t~9ng d~ng....1: .theo . • '::- 11l'9'ng ciic mong hO\ie ciia ban ne o..1 the o ca c cn n h cua dih. Kleh thl1c:7c da. kg: ~ .~. -rn. Jam "i~o . ha nh : duner lire ' t) • 13.85 dOl v &i set va a set co <19 s¢! 0.u tinlr nen !I't... ~ .5m thi rn.bieng c U::! dU'&ng tac dvng cua Itrc nho so vo i b lI6-ng dU-ng.. 1 1 ... tiL khoang 'each gifra cfra trg. n .r. khong duoc -. u iTl 0. '~"t>'" ._E)'6i'''-&i cac IO~i mong co d~1. m e = L. (I. . t (37. rn..c .z..T~g ~m!_c. d~ pi». '0 cos:. -:-Trqng . co Ib~ 1.ha.1O'ng thIng utrn. nh -~ - 1 k te- (i . Ian. ...:JiOI ). t ~ ~ .10.eu cbu~n truyen len mong._.0'. dung. .5m thi IDo. (3.f)6i v&i m6ng "1" co dq_ng hin'h n~Im: co SlJ Chli lhlch . binh tbtr&n~ ..o Mng 21.:) theo bien d~ng dt:.= l. ~ •. so m == 1.. _. .1uc (10) YO'l ht. .l dj~n chiu ll.'~ .u (Tong li z .1'(Yt qua tr] so neu 0' bang __. lay Ib. = < .h~ 56 rn.6 .d."e (37) va OS) liiy bang m = m. cac tr!. LA.7 ciia lieu chuiin nay'.L'7c nho [..~c hinh Ihll&ng.. t n~c Iinh .!c xem hi Ihou mitn (rue .An ltrc tinh toan tre n doll nen d..q 1.nen tru di~:l thea sire ch iu phai lien . dl)j V&i tru di$n so ffid = 1 dOl a \'&i d~H neu a bang 21 ..5.. I~p·. = 0. 75 . co . me = 1..- J 9 .p lu c linn tOan (Kg/em') lren (Lit. il dan aJ '13 8 .Ji liii 1l'9ng i"lga ng.D . _. n6n thAna 0 dlrn.9-TTi gi&i han '-0 d9 lun ella cac khoi ml\ng ~¢. liiy llieo n!?l su tr i tru ns b 0 y N:~ . thi thea coog th tre : .Cae yeu he so me c!6i v&iche 19 Jam \"i~c: . ': _..8 .7 .Jc nn.. n.. '1. th! thea c:6ng thu-c: ( 40) 105 -..< I~"'(" 1 .13..5 I!<O. = 1. _: • _.rn [!"c>ng cae cong tn.7 doi v&i cat co d¢ s~t 0.~ lire lon nbat len dat duo i mop day mong khi rue dun 'D' t·li tronr-":).f IJ.

3 J 1. .~: .10 -0.. __ .002 '::3~ Tn..- i .60 0.05 0.55 ~ ! - I0.50 O.. r ! .70 i 1.5.~ I I I Loa l tru di~n '). {J de tru CO dlly chhg.0 ___ 1~. Tru I I' I " . 1 - .:\hu trcn ::0 I !: r 0.40 0.00 2 . gi:..J r 1." .".36 0. LI.OO:!.' .8 0 . v u cu o '" r 1"":1 i . l~l (lui vo i ban ncO co..0. tru .5 0. 10ii I o. ...40 0. d6i h/b l:1 i R xac uinh bung TIQi suy. TTt). 0..t. Ioat neo .)5 Q.:.50 0. I l... i :!JJ!) I - - O.'.!.~5 -.55 ·0.s0 'I I Glut ihieh .70 .55 0 26 -.i.! O..S5 0. 'r'P'~ .50 ..30' 0...:i. ! ! 0. .va neo goc e6 keo ' I U:: .35. . .:...:.B : 0.50 .. <T 0...40 -0.40 "goa' Ira' I~.. . __ . .ns --' 0... - - 0.55.55 5 ._ I I I thllng.) I -! O.5.n 0' "ian.65 -0. ! kh. _. ~ :_ .:..i5 -0 .. ' .0 0 •.0038 ! hlnh thll'ring I .so .) nghiengl 1. .0. ".24 O....40 0.05' 0..1 t hurrn ::._ 0.." ph(ij' ie n a I. trung ginn....32 0. .: .23 'O..75 0 . ~n: ~ ~ t" ~. . .60 -0.' I l :89 lun .1...50 0.00 Tru• tll~n·1':J.~n...43 .a tru tili di en 4'. 2. kh&p tren mongo 2. " ' Tu so ! ' 0. I -1} j 0.10 '1l) 0. J '. _ L _:.50 a.. tru hru kieu ...i 2. tru n ~ .0 --o.()O 0.OQ:!5 '.9. - I I db! .Bi'en Bang 22 d.. binh tlHrerng 0.::!S }U_ " I r I I ! i. . phun .s 1.50 0.- '.I 7"'" N ....6i mo ng ciia m6ng a¢c l$.60 0 . \Hu so .--". f ! .002. .:2 7 1.85 . .40 .50 0. wran!.' t-~ :-~~:'.:~5 0. nea hi n h Ih U(lng v {t nco f gee eo keo li]ch '.35 " .. loai binh Tn.SO 1. .40 - 6 . t hicl J . tru co d<iv ehtill g chon ciing nlnr · trong d:H.l chuyen due bi¢t I 2. •• tru trung giun & goc va tru vcng. ] .45 0.' 1frl. 0. .05 0. ~l }. . ' ...::.1. vi~c do ]lho.. giui han (. .li 0.. keo a J'3ch. B Ii kho:lng c:ich gifra ca c true mung thee huan..) jI o 0._ . I 1.) O. " 0.80 o.70 ' 0.. _.:!8 I ' ' 5 I I I 6 0..3.28 0..c.~ d(.. khan ::. til L!'! R doi vc.I -1..".75 Do lun ciia :.35 (}.3:! 0.8 j 1 .32 0..p.:35 - - "c'! !j I ILiS .36 0. o ~ B la khoing each giih true mcng chiu nen vi ne o lim c'-' .20 " 1.45 I j ! I.E).70 0.50 . . em] Gem 1. " iL 1 .' .i rno ng hinh n<Lm Chti lliich : d6i vo i ban neo eua.70 . . ''! j i . Vo-i nhli'nl1 ld tru ng g ia II \.iJO 1..~ It " ii" ". ' O... ". " . truno ~ gia n gee vu tru yong.003 I qu~' dj nh I Khorrg r I A L.. "ngoai t r'ri . .: 0. __ _~. 0.i:. Tr\i'"d.50 _' 0.7 0.60 0.trunO" hinh ·em I" " ..:. Io. . 3ia thicl j '.-bLphan ph6i di~n I 0..45 .~ ... 0. chon SaU tuo ng ~ .r [:lC dunrr~ c~i'ltrc .o '/2.~c bi~l ' O.45 ' '0._ •• .~ .45 0. 'I I .45 0.

" • (".. I Kh6i hrqng the t1ch cua Qaf Gap xac .:> gran. a mon. Sue chiu lai eua ne n Dan neo Nb lin h theo cong th irc :.1.uu· yen neo<::t..0 ?n-. . c1trac· 'c".0 _ (Leu -'J..~.'·' ?? b o.-:- ~-:--:-:-:---:-:~.The lich kh6i d[t bi 0:1" troi xac dinh .•.(40) khi chin :tae d~ng' Iuc ·nho· hu&ng m¢tg6c ~ v&iphuO'ng' tbl1g dung.3 ciia lieu lheo chi I. ai C"a ncn b'" chi dan cIieu .. .] t: ._..ban neo liong c6ng thuc . r - t--' ~... .fo-nc.t..]09 -. c ua goc rna' . -:'0 <l} tilee Cl'll dan . ..... . n .. ~..n mon~ nam trona. ' ..-an}] . IO?i k'nong .'7). .1] i I I cnuiin nay . k~1l _ Ie L ll~ s6 tin qi..t!J1~O C~)kGolt~GiJ.._ r . ]" 1Lt 0' n rt 1 'd . .1 ~~ fJ. .o... 2 (41) d..101 il.u-&i ciia ban.llrun.13.' ..1 I eua tieu c1. . n _l) jd) trGn2" th~ tt·en h h' !'rJaL ~ J0 ". J" . In ' phan cLi. n h '~n -... Li)~i ti'l... cua uan : . . 1. do hinh thiinh kh6i dat hi troi rria cacrnat ciia no nghieng voi phuong ngang rn ot goc ~ua b' .2 +. ti nh Ioa n Wn 1tr9'r 13._ 'u.sa t trQng cua dat yi hrc dirih dan v~... '_ r I ! --=-:--~------..0' m ep d.: (44) Trang do : irl-' rt .".. J 'J... . i. dan cua dieu 13.sU-c chiu l" • •~ . V .. '. :. '.. 0 . (he L_ 'l'ch ..:-.> !- i II I 1.' .c CI~ • ~ '" . (. 91 E~ s6 nell t'f bang 108 I r Tr. C:. . " ~ <..'" '-' 'tl€p [["'n" c». ()' mep tren ...! H~ s6 tin . • • din h theo chi dan cua dieu 13... )..o'l ._ g m~t phaofJ" di ""'u" .' . .y lay theo -banI)' ')') d IT y(~.2' dol.r.o ~\i( 111J do .O··mep carih eua.' • I __ o ~ 2 f3 . J I- T .C aqn bJ.'" . ). ' /.' T -. • . .nv l1 '.! ..Sfrc.Wan nay gill . ~ -. 0 nun neo: •• r-- . lcU1 na. bun: ~J -- ~ - 2 J ~ ( -...1.trQDg Im:)'Or7 eua b. t • • Tr~ canY'n a.. U. i o r I .~ /' I v ..:chju laiN!! nen .. 2 va 13.. ph6i aj~n '7rj~· I. U I f ~o va Co . 1 / binh th ' IranO' JI'UQ::r ' rroc .c.~ ·0 tron • 1 '. . N)j = 1-1 V casf3 + 2: Wi Co sin (~ + ::ti) .y..0 • 'J at ·xac dinh b~ng cong thue .0 . <1 n neo xae din h thf'Q .Trona. 21 U 7) Tro ng do: .." . va gi:i thiet b" h' co 'eo l?ch ngoai tl'&i ! P an.~ ella fleu chu:'-.·· . k' glan. kJ.!.== .10 thuoc tieu chd.. -.ru fhJnn' " binh·'_ L.l di¢n ru n I ." ... i Tn} dien th·ij]N ... ...1'ng mot (joe .-'..? ('+"0· }. u' .:.'-"-'..=_. 2 :!.in n av .) an neo ho1. -. ng 1cng ~o&i niltfO"nrr Cung CUa mOll 0' va 0.. .Cac thong s6 linh djilh thea cong thu-c . P ! L! 01 \. vcyj trl1&ng bqp tinh loan sue chill va C1 ai eiia ne n...t t I .' \' .to hi. t[Jo == iJ '(I roan ciia d:iL cap xac CO = 7J C1 .'.IJ. cap ti!eu th~'p \~ tao beri _.:.t bi troi di it ~.. 1.. 1:) 0 . ·.. . SCI) tIna .lhe Uch kh6i lha: .. rmng cIal O r1ap (c 0 kI '. I ~. I .. xa c c1~nh thea yeu cdu & dieu . . I Bang 23 ~ -v : -.-" .: .. J tinrrrn-:r • q. ".. .

. s~t -< 1a Bin ' . .r6c uic . ..4 . it' nha~ 1 rner. .. . ngam trang.r_(. . nIl.' H~ . chat co hocciia da rihung kh6ng be han 0. f I phlli gium eli 1.) fs " lClz: Q -. tl'lr eft t bl.l sau dav.:.ng nhu: : Neu rIat dav" do' ." . VI\._ . t') saL va dl!&na su 14.lC D~rt s~t co do sa Is • C1 -lUI u' St.._1 -.'vi~.~'d6n(1 cha • s'-'u-'-kh'.~ . v._.i thiet . . . l- .5 v <" Is . ::.1! b'·v ~l .le ong_song. I) <: '0..i~E:. aol·).!ll.-1'."h~l rnnrc co ~ham quycn ph c dlly~l. 14..98 c1e-rinh' thea sue chju tai.. 1 1 . I -'h:lp'nh:1lil!!~a . c Jut -Uuiy van ..I' ID0..• ".Go _... I i no n Cal.5" 0. VUJ .t .h' ~ J oac.X(:n m 6 ncr d u ~'il... : ..va ~ '. . ke dc'ri pliii chon sau d~n cot m lTC (11~1 phorrg hoa dj nh th coo va ca c lin h ~-: .-': !nang tr~ cil u nhai .e'Unh "toan neD cau v a cong thea bien' dang phai bao gam' viec tinh to an d¢ Iun va Dghi~ng. . aa. men thl m6n~(~: . bot (yeu cau d(l nil [Dan cao 1. '~ lIeu ~ cua con:z phai . -' ~. va ccng thoat phiii hlY .8 Trang 0. : ..av.i n dui . 'i. 0 he ca call yU"rrt ..~.5 - . am . .:' vao . .-~.: . yeu cau ChUn(1 .' '.. . O• t' ...:--._ 9 3.. : ~ nU'o·c x6"i oj thi ~ ~. uann.cac ti...10-3..I 'r . . .! . Va 1" .j .:.<" " s6 0.trtn b I'm 1n~c)cUQg '. rnu a • ba_i bien dang.i 'met d6r-' veri m6ng b. ..Khi uuL khong tlle b! dong . 0. lh] . co m6n"g tinh .01 I' lim. O.toan . C.I ~ ~.' l' . b?' [ d'O n g U ':r-?. 1'· •.14. lie cone~•... .C!f:t . oac cac c1~m dat uat phaL t11' •.J .. kl~' I LrO'n 101 fT III dir unh.~c.". .. gUY -~ o-ng xuyen hO~lC thea sall (l-t m 0 n g tru c..0 ~InIl.bang : ... j ::1 " '.[ .' I I i l I . .) ! va n en mOn tt .16 ella li~u chuiin nay. --1'. &i 0.~ .' f ..1 . X.iig~~·~~ dinh tlieo yeu .. It nhat 2 5met'ke'" i' ~ 14:2 _ Cl .. ._ .i:)' .}t sau each .' h -}'" .:.c ella cac tri tinh tcan nhir. 14. =.b (F h !n 0 _ . ...?:i. " ~.os • \:) < g en c-ona t ' . _ ." H~ s6 1) khi . .-.~ cua ueuchukn nay con sire chill t:li ct> cho pbep dua va~ kinh nghiem II}~ chen theo bang cho san lily th uoc :.' _ ! I J." :3 'r ') ')8 ~.0....'..'. ..~eu ki~n dt. :. . '.<~-?~{~%-. ' . .ciu cac .:' .:..'6 .. au. d~c tnrng de) benxac a dong nt. I~ ce theo diic thu "et:' . ~. 110 I ru CDC J .:6i mo n dong mro c pha i xac djnh thee chi 'dan cua tai li~~11 lieu chujiri thit::t kt cilu \':1 c(:lg cua dlIang sat V~\ dlIcrng 6· [cj UO cc quu n ).. ....t . ..: - dUQcr tbl!'"" _c.ii.:.. cat bu' .' l. ! 4. I I ... • eu cte n ra chlt d' !.:' .'.a tren ail bt~n \':1 kh6ng phcng h6a._ cUa tieu ch'" . neu a cue clieu • . '" cau Cill'loal co at' rrn h nav va ca c ' tal trn Q(J ('Ie dun l' .' tru diu (ron.i J J . .- .5" mel doi' "&i'tr\l.J i i ~.-. . .' ~t ly ciia dit.".~ dong chit}.Ji 0 .!: LI(rC J .. . d' U . .('0. XOl . va " '. ncr cua dtl'onrr . -. . trir da pbii d.1 _..tru~g .l . I)' <. cau ca n pha.. v _ :=.~ - . .. ' [11 cae ca u xh' 0. u --./ t't " ..).nucc x6i.lng fl" . . cac ern dan ph{. • .9 de" tinh rheo sue __ " a Viec tinh 'toan ne n cilu v~ c6ng-the0:5rrc-= chin lni phiii tU~n h3n11 theo nhimg yeu cau adieu 3."'.... 1'-6. .' .cu~~:. . va thu"I". I I.6 C .il..d~· '. sa .g·m9i_t'iti_crng dat ho~e day hcp.-e(ten caedF'.3 =-Xue sua t tin c~~yr.. dit' va khong be hen. d'" .. ~ .coth'b· . Q. .. doi voi cTir nen ella d.. ..Nen m6ng cau va c6ng phui tinh theo chill tui va thea bien dung.l :: " .---:-' Clu: thicll:· Tr] ". -.

cong len U¢ill QJt pbii • .Z'{~n cua cong (nhum gllr trong qua trinh Slr dl.. . Kh i do C ". '.fw. Itru) can pha] d'{it ca o len.9-TCTK 113 . .. va PHAN PHl) . . . C i"RU'NG eVA v A Txt DAT han.. Vi~c xe p 10:.rae dinh tren Co' so.1 cae 'd. 4m.t 1 'r co' du nt' cue bang . rrJii tri neng It.1! q ~a .f 1 !4..1.9 - . 14.mongo mong cling F)¢ nh u kiem tra vi trid~thQ'P I1Jc a day tlah ainh..lng qua 1:...C "1" .._'t aun Ihi llghi¢m trtrc ~lep den. u... Dei \'&i c:.ng lan.!C cua co n z trinh ' sua cmru no ac _: 0 ~: 1. nu v.iy Vi~c tin h IUn cua mung rigoai viec phl. - h'"' phan XU\1na v.d u na neng • ..ti trir h~ sieu tlnh.mg rnot d¢ d6c can thiet tho~it nU'ac doc thao c6ng vu de phong bi Ilg~p phia l1Q. . luner bo p nan cuu thuDa cha.11gifra nen. n.. '.u cong co d[}. '" 11 h'~f • d~ • mue 0. ~ true ll~p.. tinil Ioun de ben chang nhU'ng theo mn thea cue re (nl aD:. h:.ic dO..:. va •d9 u. han 10 met. Tr] treu cuuan. :.>'''' . phiii tien hflnh co ke den t:ir: dl. " pt.v .OO:t' trung ble n d~ng c ~. . 'dii~u nay phai . '.J '".7 - . k h u o:tL hoac " a.Vi~c Unh tcan thea' bien d{tng.' trtrng dunz... 11 nO' (khu nlia a."1 Trang I' tnrang . ' ' 1 Quy ta. " biet eua cae ac. . cua a ac • chuan va trt n 11U may. pluti t11E'O phu'ryng ph:1p chla tang lay tong. co _ .. 1:7. .. " dut xa.. !) . ret .. aoh htl'ang qua tl1ay Qoicua nen ciu'&ng pbia ben tren. d' h th e o 1-el qua eua c. hui tuan thea k hiJ t. . t> . nen aaL co :mo dun bien d~ng lo n han 1000kg/cm2 thi tinh lun theu SO" do [tnh lO[ln (ma hin h) 16]> da n hiii . 0 eua tieu chuuu ~.~ de t. be r<:. n do [ 'W..'.' 6 n the 0 cue • lUI) theo lrll'nr1 ra. ~ - 14...c nay can p • d ~t trona khu ". " <:>' '" .ng ket c.." ~.. In va trr t'IIIh Loan can cung met plurorig pha p.. h(yp ~ 1 ••• r am man cn ong ct:}t Ihdau ~ l •• a rn. nen mung cau ngo. _..t9'c d~im can than. ~: ~ ". ~ . '1(' s6 lieu l h i ngniem ~ -' .~ '1. ." In tinh toa n cac 1~c Ir tr n~ c:.l' xa c dinb ~ tie .. c. x .ic..Ll)C co pharn vi ben du'6i 1&p chiu nen.L " " 1. l tinb to:in cue (1. .Cong du'&i nen duo'ng phai d~t. tr i lieu .:. .Lrtrnz.~ ~ _ vue VClV dung not cnu " ...nu.l thuc. khu to V1.u cnuan t·.. 10 .: Khi do b~lt bu()c phai la rn mong cho tting dean c6ng n1 cno C:'t~ ([au cong co Uet di(~n kh6ng khep kin. a 1! xie n " .1::.'" ~n ..:J.. 1. tren mong ho~c tren d~m cUit di. Con neu trong 14... mung ket cau phiu tr en._ .Iu bat k}~ cung can co mOi1g..hi an (J. va 0 kich t1lU"o'c ke ca.ll trir h~ r 4.:J.. t\.. ~'.n DUGI) uoac • b : _ .. •• vV " .. . 1 .8 . 112 ke de) Iun cua nerr c ho tung dean cong va dau c6ng c6 l~i gifra chung va cnieu cao ..! L L " ' ~.1i cali pha~ dtra va o Ueu chuan thict ke cau vi congo lun va d() nghieng ciia cac cau be va ciiu trung binh cho phep kh6ng can tinh tcan ngo:. -1 HIEi L~P QUYTAC • cAe riNH TOAN TR) TIEU CHUAN DA.a ' 2.-6i chieu d...) ... ~'d.

H} --1.0. _.3S 1.. . BEN v. 2.0 .1'. E neu cac gia tr] do che nh 'l~ch nha u . ~~. ... Bong thvi de ti~' lr] tieu ch~ari va .~ .07 - 1.10 1.:ic ainh rleng biet cac a:~le trtmg . jJhrti b'?LO darn Ht 6..D 2.ID 2.jl!ng. _1_1 2. =1 cling nhir de' tin h Iou n ncn cua cue cot tui dieri cao 'the va tram pha n ph6i di~n rieu (.~O .-1-! 2.7* I.3~ . 1.i c 3A1'1G J~~ 12 13 14 15 D~C TRU'NG 1. .a.~ 3iEN D~NG eVA DAT 16 -~ ..] 1 o. .30- ~. ..J. ehinh de x e e .o I )-2~5.05 1.'" i:) . ') ! i 3..53 1. 9 r tl! do ssr v6-iRD H~ 56 t1J .~_ 6 gni tr] --: d6i moi tr] 56 tip J I!C phap tuy!n p. .58 'z.4-:2 2.&7 ..12 1.16 cua lieu ch ujin Day vo i he so au toan . 2.60 '1 1 1.5~ 1.. o -- 1...33 e'U·' IS 1 . I 1).q.:3 1.roi So luq£1g t hi nghiern bien dang it n hat Ia 3..".:::') t) 2.:'10 1._J ')- .10 I 1 10 I l.i.75 1.:~ .34 1.) !..Sj ung Yo-i I I xac su:it tin c*::r cr.11 I I I I I i 1.07 J .:~T 1'. kb0ng qua 25%.on _. "' 4 ...08 1.-z.07 1. dieu 13.02 2.~!t) . kh6ng nho hen .J 2.65 2.S6 luc_rng lui thieu ella mot thi nghiern chi lieU. Sinh ?:6c hi 'trung b inh _e Ba..+41.:-.kd.6 I ) 3. :'! . t . 2.J -~ ~.11} _ ! . .9S 0. 2.oi 2..J..~3 1 31 .16 1.~J ') •• . Truo-ng ho p Cl~c biet cho phep han ehe bai 2 gii tr.U a.06 ') .{ .n a o d o doi \"ui moi dan nzuven "dia :chatc6nrr trinh din _.06 -..90 <) ! l·Sl 1·.£ic trtTA9 cua dei' . 1.- ') 1"- a.} 11 1.n7" 1.3 2.'.:!6 i i.) 1.54: 1. ~..O..06 1.26 1..s <3 i 1.:n 1.:.U8 1. 1..4-0 2. kh u vue say .99 f 3 ~" '1 r.. 1.p t. :.. i (Ian nguyen diu chat cong t r i n h cUJ.) [ 6.'-trj tlnh loan c "a 9 can phai xac djnh..(r fill 1.07 -1.33 2...13 ::.!)4 1.39 nay ..J .89 1. Chit tliic]: : S6 llrqng xac dinh lrj ti~u chuan me-dun E bang' phtro ng phap nen ti~h h:~n trtro ng c . I):~ 1.08 l. ~. ::. d~p:ig .~S t ..G2 TIEU CHUAN cAe ~9 I. .7::? ! I I 1.0~ •.. ..~.eua nat dU(_TC phep gi:im bert khi thi ngh iem chi tieu do aa c.3-t1..) I 1\:1 Lie cl~lC trLl'ng cua dolt ghi trong cac bang 1.:2 ella tieu chuan ~O '}.S~ i j 0 "" .34 1. -•• . ~.5-t '-'.(12 t") 4.58 2..-..07 1.09 PHT) L~TC 2 c. 2.13 1.:5 1. • e H~ sot7..-iS t r" .:)4 l 1 I i1 I I 2.17 ~.7~ 1.. neon n ha vi co ng trmh neu "?:J chu thich 1 dieu 3.rong la i Iieu t hu rn do trtIac tt). 118 . yi' (n-2) d6i :v&i C·y3. c~i sod? durig . .1 0.• 1.41 hit} ! i i t I I i _.72 .5-1: 2. . '11 i 1.-. .~O Ii .05 3D ·40 l.3 ciiu ph u luc 2 du oc phe p dung trong tinh toa n bien . S6 b~c (n-i) " .1'2 2.:"5 1.74 4. ~ I of _.14: S 9 1.1'7 1.:.05 1.: . - O.

dinh dai lU'O'nrr c:tc " otc \~~ E blu(T n o i suv.-!5 I .C te I .G. 6. : 5. 0_ SOf. 'gian e khang ghi t. f)c5i v&i (rat cat yi li<lt set co nofrng gin.02 . v. . a . tri e doi vo i dat cit va dat set cling nhtr k hi gi:i t ri G va Is d6i vai d:lt set vrro] pharn Y1 ciia ~ cue b:in2' 1-3 thi rri tie u c h uiin cac dae trirncb cua nat -.: dinn che oa-n V! etc (kg/c1tt:l) .'. (09) _va 'ma-~u~ bie.rong ciic bang 1-3 dU"9"~phep xu c . I I I I .08 36 390 o. \ \ I 20 ISO 25 110 . aut lIng rona e veri h~ so I 0._)J "~ - va E. .. .14 tieu chuan niq GU'9'c ch9Q b~ng trJ .75 .~hat khac (mi cu.l-'t~l ~()c vao c1~) no n uoc . <p t c va E~ ne a xac atnh thee 56 li¢u nghien ciru dia .Y:~. tri trung. 0. f- .t.lc 1~"O:O:j I 5~~ 0. kh6ng qua 20% pheoapat ke ca tieu chuan cho nen d~ don gian khi viet kj lIi~u cua trio tieu 'chuan' cac d~c trung nay chung· fa: kh6n. 0.02 E C? 43 50G - 400 0. d~ dat dtroc nh frng giai phap kinh te ban ve ncn rnong trong tnrang hgp nay cac d~c trtrng ciia aat C". trung auh ciia dat ca..j. • • .1 T ri tieu : 4. cho ph~p dung theo cue giG! han dll'o-i tuang ling cua e .: 3. Cac d~(. qua 5 }6' tan tich thuc vat va co . ~l O dit cut I j IKJ'cac hi~u ~ru-ng etc Ic do' I r I Ul).v . gi<i. _"~.. Bang. bing 2 va 3 la . ?CJ· 400 I :!SO li~u nghren ciru dia .06 34- :38 . Khi T • . G va 13 thea ciieu 3.01 .h theo s6 t I Cit min . '. ~Ic~ va ~ 'de ngh! :c~c. cua cat khac nhau.8. khong ph1.:... .o 120 \. tr].or ~6 380 0.c lrung ella O. "2. Cal bl..'.n SOl cat thO va I . r r . 300 (}.02 400 38 - . fu8i va de? am).._ct!c.j 1 • [ i r . goc. glauconit.55 IM1 40' . e d 6 i..v&i c1iit ca t va chi t sf: t eling nh U" G vi Ts do i vo i dat set nno han gi&i han. JOO 0..121 .~. ! I I I 0. ?!c Cul -I3. ~c set trong 9 . (Ie. Vi trj tinh toan cae d~c tnrng cua aat E.. treng muc at? an to an tin cay. e. etc 11 E !e o. G 15' 7 Cat tho vua Tuy n hien.06 ? E 38 28 180 .~ chi s6 c tc » phia tren. tro ng . Khi cac gin.. 7..65 0.ch~l c6ng: trinh.li . Cac d~c ~Cra ~9 no mroc G aat tilIng cu i diit set i co chira kh6ng > 0. du ot cua chung neu trong bing 1.) tan Uch thu c : v<J. r etc ote 'C J . va kh6ng" qua 5% cac l~p.3 thi cac Q?c trtmg Ctc. chat cong trinh. c6 chua.cr 0.\.n dgn-: E (1g!I:m:!) cUO QQt Caf C<h~ng phI} fnu9c v ee ngUQ rl te (huen dJq It. .t trong thach v&i cac h<ft mal rnon bang t 18.02 I ~:·.

_ ._...: -07.--._ --.'11 ~ ~ -----· .--.!'.-.. '" ...'O " ~ O"?' ~I:.1\ \L\ !.:. H 11 1.:(.. .I.'I] (]'{) --. _ :.r. - --._ OUL --.• )..-.L_.~~~~..'._ .(: OI!... -..' . r?-» .. - --_ '-ori.-n' J - .:::::~.-.-....l .ou --0(.'..om: (lsr: ..-..:~.. _ -oL (I (.-~.-_ -9(:'1) .:. " ..n"y A 1. 01: I IIl.: II I .i": 01:1: nOI' o !or..}! 1 11. I~ ~ .1\11' II..._ __ . _" -_._ ..._usz - Oji. ....> ~..-~ -." If) o .. .1 !lUI Ol. ~.-. _co -_.: V.. ~.." :. !l .--_---~~ vu lJ!..--' ....----PllI .._-....'o . V If) . 1 IlIJ J .! !. 0' C'I V Ir'.. --.. u '0 'Ol .::. or.". . ..:" ~ ··il1~ L•• ~ . . In) n~:) :l!)l'f !\~Iq l. - '-- on.._ ------_ -O~I' ..1 ~. _ ____.1...--' -.HttP \I it.-_...'0 - ~- - ... ~'O> !1/..!)!)j -----l:r._---.- OUI (JOT - -'- - _01:(..)¢q 7' ~T !1 ---_ . 97.r.--....::..'0 ll :JOPO . - >0 F1S el."J .) p \I '> O~j' n NS-Y !I>. --.!I1l fill _..Oi !lor on1 0"(: _.. --.> (]~'O ~'':: ~I> 1]. . ·.'.. . u: f -.(.. _.. .') Ill!: 01"(: -..' 11 lyS~y ...-~ ..-UTI UI'1 [J17.--..I) II 111ll:p lIi1!q l! II P \1 Ill" ug!l I· :".i0 . _---_ !..:'0> s I >. I:)S QlI 1101' tJ --. 1- ..-....on - - .l '4 .(..-OL......lSI tHI --.H'O >.. ()!Jt. . 0'(.. I) n: ~ _ --_.... I !. '- 1)(.1· 91> ~(I !1)A rl u .)us Illia-y !(:O'I _...:...c:: Ol -V o '<l.UL'n 0<...-- Oli.~. -.:a i..:'~~~~~:.. ----~- -. OH 1 m:. ('1 .111 v ~r... 1. _. > J> gr..~ --.1 U n.) -· _ CL _ .l (Iii .. til:!: !It.-.1 .-..)-Y '1:111 11111.-_ -.. ~ll'O t_W'O £g'(\ m"o !lI:'O ("I ~O'I ~Ij'O --' -- - - () I I oS OLr Or. I·~ u'n ".1 -. .: m:J. .l (I) ci t . :'.-_ or 01'1 -01.-(Ill O~I (I~. .T - . 00 _ .'I 'Q1l on IF!! I u.1 l IlLf -.."-..~~~: ~ ..r- --..~-. :.'[) I I'..~~:~~:::::..'o .. ---------.. R r :> ~t'u II l. -_..:~ ~1>0 .-. s .~r. .-''':'~'-' 001 Or: t _ ~'--""""""~'-. "~~~:~~.-. or..\ lyS n:p UQI1!JN .gL'l! ~1')~ ..) r· -.. ~'n » ~I > <...- qillJ !QU !lifo Nu\?.r . "1 .1 1:. ~.!!~~. ous.......

z. r .n!! d6i "ai clie m6ng co c hie u r(> ng h o~c d tl'&ng kin huh" hO'n 10m.:. ..hi~u .. tr9ng do cae m6ng Idn c~n truyilll ta. en tr9ng Po I hien . D¢ sau d<Jt mcjng ke ttl' cao :noh be 11] ~t did hinh thien nhie!1_ .l:-t' h'- linh poap tlr) l un f.J) == ::r.. 'p.}xa c din h theo cong th irc : I --\p life . DQ lun cua nen mOI:g C 6 dung so" Hnh tOaD dIrai d'. phu thuge vao .Po· 124 '_ sau den str thuy diji thea de) sau ella ~P dUI vu i:ir the o bang 1. ~r!_ TCl\: '. ". o{j 1u n .il bin h do mong truJ'cn len va . drj phan h6 a p 111c tbang d ttng --_ Su lE.urb ti11h (diem « a» dieo 3.Dr) ·d~t· m6ng k-~ ltr cao' trlnh qu_.J cac chi dana dieu '-\.).' .. de phU'crng ": • .'ng~ ella cne rno ng Ian can.1i 1l1'9'ng cllieD d...1 h ..}Z'_ rncrie ~Lat iT u'.\ p hrc nhieD lrong d:lt tai day m6ng cio lr9'ng .•cua d." ::e(p . . dung trong u~d ..: p. ~ .::.J. '. Diltinh ':::. " }J - ~1.tng day mong.: _ p.ly ra : ...He s6 linh itrt them'trong d¢ .' i I .ir chin nen ciia nen co tile x'c dinb U1eo do 1'J & sau :- dux CT dut ne n \-e tre n hl nh dung de .le do ra e!log can·pha.. d p 19c lhe'l1 sac aj.:Ing I.' ... Ap day m6ng.36 cua Lieu cnuan nay) xac dinll Mng ph u-ang phap ('(lng Iun cac lap tron!: ph.un vi cbieu dity chiu rien ciia nen. kj.~-'I""~~ .Mt l' i~ I re n (den cao tri n h cfia hinb ~ oh 1~nhien) g.h~n d. .<11.. Khi lin b t oa n de) Iun cua Cae mong dfrng rieng re M.l SCI..hO{lch (aa p 111 m vao ho~e san e ui bot dij." ': ~~. gay anIl lnran~ deb. • ).jJ_FJ (J u:C . <19 sau Z d tro i air y <no n g hP'~~ : 9 'u' ( "' a-d-: sa h'. oat trtrac khi dho mOng _g'iy ra.Pi . Trong phu'O'ng cii .P '\..~ lU'c:ng dOl m == .. -'..' Z c':'ch'be miit diu hinh lhien nhieu.. "goai nhfrng up ll. . FiJ trerng pIlap e<jug lap cho phep xac djnn u¢ Ilin cbinl( nhii'ng cua mung rieng re mit doi I'Ci J!!6ng mn ta.p Iu e t hu c tf:: t ru n« J' itin h dU'ui ".c theo g ph Il'ang 'Ihh dcing di qua . y ra lit d ap h!. Thir~ r. d..e thien nhien do trnng 11l9'n![ cu. tron I. .. . dO liIn eua n».1ll L'1co IhAng dcing di qua Irung tam Q"o' mong 1'U dung (1~ Ifnh toan do lun cuac.p_ .. O. -~.lng ban kb6ng gian bien d(lng (tan hoi .cae goe ella <c:ie m" og do > theo chi dang dieu 4." "._ thien 2 tnro ng h 9'..:_.·tt hinh .(_ing !.1 i 2.'..C t1lem M ng IJi~ a S 6 cun a p l\rc lr'u ng . :rae djnh :ip I\.>. b .:. Pr. COn <1:. p Iuc Ih ien nbt" n r. '.) sau .e lo'p nam ngang trang bing ebju n e n eua nen. o . = p .. k~ tlr cf~iy (1) " an h h ll'.. Itl'C them th~nr)".. 0 '~ day mongo _ .<. h em trong 7.ng phuo-ng phcip cQng lap nen c hu 'Yo d~. .

> 1. Ch .. .:1 0 ::-..: .ro-ngt inh th~:(l con!? t'.1')0 I) . '"'.172 O:Lj9S I D..2:19 0.~.: i ::~:l~ ! I ! th&ng dung qua diem C xac dj uh b~ng long ci~i s6 ap Il!c l~i ca c diem g6c ciia 4 m6ng aD (hinh 2) chn..---- 1.0.-..o~~ 0.JO.::-...-: I I~:.x:~ o.._.~ O. cach- '10.~J:~ I PhU·O'nr..~ V-..0 ')')5 .088! 0.~ rIa da giac d·eu.0" o...1)00 'l.960 0.:_..n __ ty s6 cac canh ... ·Q_ 1'~~~ ~_~~ ~:~~~ ..756 1.8/.058 0.210 O...040 I o. ~. .o .. them Tr'ong ph lIO'ng phap nay a p ·l1..) 0.. .· .06.rc: d lrn!. ~ : 1~ ·1' _ hO~lC: In .:_ ':' I• ·_1 ~I---I . Ht~(J :::. day m6ng Po se tim O:l19'cb~ng dung phtro ng phap dH~mgoc._~. t heo.0 : 4A 0_1061 0...oJ I 0 I-H) 0 .~ 7..so .it~·~:~·.hrc a I.087 0.381 j) ..14..:. 0 •.nh:)t 7.) '-'~:-. I 0. E)6i v6'i..~ I_T_I __ -n:> 1: ':r '.'" Iri '" d"~e - chou nh tr mon" t ro n '0 han k in h .545 O.Oi9 0.SR 1 0. ---. . --_ ~ 0-161 O~192 0.8 ') ') _. khi '1" 3.4 0.:: 'J.....230 0.- ~ 0 .-105 Cr. '0 ·lOS 0.:. gJ3 Irr . \' ·~z 1 4 o~ .414 _'___ oe _ .' o -I · " 0 •._.7401-.:.0 0.800 0..lfi._.066 0.972 0. «i ".046·_ 0.. 0. r~ • ~_ " Baltg 1.:.185 0.07/ 0 110 0. " • 0 170 0..1 a. -.1 q.o~c ngoai pharn vi cua m6ng co.0 ·~'I 0 ~06 0.i' --_.. __ --~.~ 0 o b.)o ._. 12~ I) .)- I !----I---:-I-~--..::23_1 0.8 i 1.... Pih.58:! O... I·. = ~:...:.18~_ I J~~ . ""9 O• .' ro .rng -I i ·1 j.141._'JI .__ 8_1__ __ 1 __ __ 1__ . p.."" .-: / F m = ~z:L .6 0.21.069 ~~ 0.'r. 0..)3') '~" • - 1). 'o-~ 0:0911 0.~. __ 0 .717· 0..-t -_ i ° -J i1__.) 0.0 4.l i 0.! ." t 2. - 0:1 H~ s6 xac 4ang h!o dinh theo Dang 1 nht. l41. leu Ch' n tr (~) sau uu (jU:.2581 I -- ----------0. a. Ctui thich : 1..055 I O. D6i '''0'1 m6ng tron (bun kinh r) cac gia rq (1rrge 'chon .5:::1 0. '-2 0 is!> 0.136.lW. 1 1.099 0.. ap 19T phun h6 deu."' 0 -110 0.2::11 F I .05: I I i__ ~~J~~J~~ 0.)-L.:::. -\ p I I.040 I10. -- .. Sl_Iphan h6 thea d¢ sau :i p hrc phap tuyen I?i ~t.. .. cac mong co di~n tich - ".000 1..OfrJ 0..~~.c <> -..754 ! 0 0.rc P.124 0. II u 0. --'..! .1.053 0.'08 0. " (:2 } ·t II r h .9(.I r i I I I 0.9 ~ 0.026 O.30-1 0.nhat = Z/f . de n.~ . .110 __ ~~ I O.- I O'}O~I --: O. m mr = _ Z t.2~: ~'~~ ~.-1"± • '9 0.:~~~ 0.. _ p~.0-4J 0..111 _-_' _I-. 0.150 0.1 ..112 0.366 . I _. 4..6:l91ILtj-L I) Tr-ong do: lha .:.) - 0 . oi '...5.i.-.::!i5:) I 0.160 0.._' 0'/"1..:._1 '19 [J.3<10 .- 0 "01 0 'J60 0.~.. theo c6ng thtro : i pC .. ::":.( ' .lO!} (}._.lang ! thr.091 0. __ .6i c:::'c m60g d una Yo-i J.._J· tron i I! i : 0.12~ 0.. tuy thut)c' vao m:: z.1jS 0.theo :1 p. .8-)._ _) n = lib Ban.4-77.7 '.8.:!18 O.._-..8-1:8 0.~:-::diem C nao do trong h. . 91 0 "j 0 "60 0 :~/.O:~2!t 0.fC t-· .0 .. . riil~m gee ella monS" chu.6Tl... _~lI------:-~·_-:--t:l_-.~ 0 61? 0 463 0374 0 6"0 ".0 __ 0.130 I 0. -.949 0..30 1 0_1.

. _ . dinb co den..tc mong ao)) "a' • ._-·1 ~ L --I -I L_-L Cj I 1"_ L: . Tro ng nhfrng !nrc'mg hop nay gi&i. .lO.¢ .ien nlrien t~i cling u¢ san Pd~'.i I j ..J71 O. . r i)'.I 0 ' .1 [1}'H·t r. 00'1" O.dun bien d~ng E <50kgjc m2 tIO~C neu Iop do narn true liep phiadtroi gi&i han ke tren thi no can duo-c unh va o tang chiu nen.0 0.dan cue rl:i~ 1 . .en z riuqc han che Ul!U va o 56 gifru e a c dai ltrqng a p life them do 016 ng Poz' hoac khi d0 n huang ella cac m6ng lan'e~~LI1'-OL' P (thea phuo ng lh~ng du-ng qua truog tam cua mangy va ..O')')!I)O"l 0. Khi co' n e oc nga rn. . thing dung qua trung tum mung tinh lean khi ke den . U"h t" th' .. r-l ~-_ i' f J ----:::. [)Q_ sau tung chj u n e n cua . i- .- '.' S =:3 ~ i=l .l·o_~ O. "p' d.'HO. • .i.51 _ I) O~O I 0 r)-~ O'I)~~ }O) •I "I. J) v a « j) de. ap luc thien nhie n dU'qc X~(..0. t5' ke ann ke bang: D6i vo i dUl cat va dal set (\.DdU :)1 0... -.».:2Pd/ '-f / It "/' {.091 l' O.L p'ol' = O. '0.009 0.014 .017 J 0.c.)-!Ilem rna t~ i no ell n xao dinh de? ltin..so PrJl" OJlpd:' ~ . G .~(j !!l6ng anh lnrang. han cua lilng '. n J.. 11 ' .rl -. 1).!)05· OODi 0 1".0:20 I. 7.OnOf!).) 'n Ian c~n xac d iuh l h e o ('c)ng S... 0')6 () 0"1 IO'OvO '.. ke . i f ----I I D. . 00• o:o~..062/0.\[.g . lac d\lng a.. :2 finh. '. 0 guru mooO' linh t b) Sa d'D he tri . 0. 0 . chiu ne n d uoc han che bed l5.0 f •.../ ~'.ng k 5 .02.Op. . J.. Trong.__ 0..OW/O. . a) So' dO"b6 ~ Hinfz e ' . l 0 028 • 0.a)" noi c iia nuo c.- 0.6 8.If..011 0. >( C. -':~ ...~... . rern D'QC. ..0'0' 0 "'~ '0 -I!-J'--~-' --I' "~ .. --~ '---1 I ~ '"--. 56 do cho phe p !~~.IH2 0 1"~ Ia ~I--=-i I :~ - I i .02:. OiJJ t inh loan' 'l_' re • \. r· '.iinh hl1'ang IhLIe. . "'JJ 10-1-j ot~g. o '='? tt 0.!.0.~ • r· ~..lC drn h (co hoac kh6ng den unh hl!ang ella de mung' Ian ca n) thea cong Ihirc : B. trf [lWnrT h" '?_ f.015/1).029 . ~ de anI! hU-cmrJ"den .1 _ I e ~.023 f 0..... II I I' p'oz ta i d o sau nao do thea pluro ru. oan 1 va man!! ' iun ne n rno ng thee phuo ng phap cong lap X:. ·.()36/ 0. I v a .. ella cac m(.LSI) 0 I'.' I f f t. "oan eo cona thti-~ (~) .01.- Chu thien' . 6.~( h /..monrr ann hUO'n g. .U21 i Q. tri thea PhlIO'~g lLICfOg~. ·:\tfu giui han c1 troi eua lang c hiu nen da tim d uo c. I).' ._/ i J do k.O~l ..r)3t I 0. .018 .3. f)~' clni itwnrr .')(1 Iun < aD bC:. 1 8. . I' 1 f 2 I 3 " -1 I 5 I .1 'v f). • .p luc citrng .040 100::..-r_'_I_'~ 6 / -. O.~ . 1 ')(1 !l 128 --..0!9 O. kel lillie t rong lap dat co rna .')i. . ~ Jar I 1/ L. II'.hu'pmct°? ao~) .(II so "r]j ct t nhfrn O'ia tq Llung gran ciia m I It.' l ern ..0S00-') I ~) 0 005fi • • t: (. p Iirc tl.2 9.. p'!)} = Po~ -+- r P:7 I (4) -=: I !.03: 10.~ .

.~- "_- -: < "_ .·. - _.: BanI] 2 - 131 .

:~.ch thucc Ian (be rQog ho~c duo-ng kinh Ian hem 10m) )'16ng.50 r 0..:.~?61 0.... Khi chieu day eua lap 1 11..100 0.-il-. c.r! ~.933! 1.100 O.200 0.0.~ khi n>W --I 0..989 0.'.:.·.t.tj~HJ! f1.S 0.'.852 0..''...980 1.' ".~.5 0.'J19 I Clui thEeh : L ?\cu nen hao gam d.436 I 0...09.)til) 0.2i!Z 1.7% i O.'i.U 0. L 104 1.sss ~.".... va t-B6i vo i nen dit set ne n lay tiI..!!Okgjcm thJ v iec LIn d(> lun th uc hil~T1 theo so dr) b~\n khr:){1~ .'.'728 0 ') 1 001) 11 ('6:' 'I')'} 1 ')(.' .~\:I' 0.·l day tlnh loan cua lap bi0'n dang luyen tin h Hu (hinh3) duocchon den rnai cua lap dat co mo I (tun bien dang E ')< lOOOkg!cm: va doi vrri cac m6ng .689 ..' .. O~86Z 0..- cong them chieu day co me dun.)321 0.15.696 0.:' '" :.1-40.:.:WU O.8.1i8 ._ ..~· .'. vC'J I ' I .532· I t H I· Ii !.128 1. .1. tliyen . '.472 0.:.501 . "::t.!~OS 1.1 l..'337 I (j.(576 O.!.432 0.£:/<)::::: _~. ~:. I .'.05G 1 1 t1:~8 10...511 0. ::" ~c~.2 I I ' ._.J61 U .980 ! i'.·.£102 0.D 3..100 Bll = If') -. .:'.: I ~'I' .li (till cong l{)'p dlit thirc can .•. ! u.:ZOO! O.)·) 1 Q')'} ~ __ : .'. I ..~~~! 0.000 O. 0.:.' ~ :-~.I .~.1i.7D9 I U.lOt O.~61 0...935 Ol~~' ~':'Q:!11'l..9_0 I . '.S:f.078: 1."...G6s 0.'.~11 O.· .39710..·..S~l i O.:.·.•. .3 '.~. neu 9 oJ_ I lrrp do narn duG-i H'.~.0(1) o. :~::': ._.110 1 l'!.100 0..·..88. I ')~~[ I . rl\lng < lookg/cm 2 .K chii' nha.~ ': .. 0.-1 0. I tim du-qc ..} !. I~.. :. r).3:28 0.3~1 O.· r·~..·..~ · "'.'.. cilng nhu neu I:t.SS~ 0.':' .. .tb 0.6 0. .)"..7-14 i 0.:WO 0.ng <.25l 1.:1O\J I 0.17g ! u. _::..0fS9 1. o.11:! . ~ .884 10•904 0.. 0.:5 08ID.'.3 1.\) 0.' '..".00 I iI )1.789 0 .'·..018 0.1.0 0.1.151 11 . ·. _..6n8 ()._.57i ·0.1!J9! L1~O 1.611 O.Clg~ I.62~ 0.. :. .~tii:i 0.G. .... . T.~:~ ) 'J.205 ! 1..-1 6.--:----------~--Hinh Hinh tron ban kil1h r --c---- II! I --l----I-.~.H!I.2')9(0.759 0.200 a..~11'~..:._-'_ "~'7'-' - ...~..l..fj05 I 1 I ! 'l Trang do : H.2 ! 1..:8 O.:.} u.:! 0.:._'..-.o <).-.693 '1 i}. .. .....g~O . Gli tr] Hlt I?.011' f.:·'..t·. . S.597 0.0 o. ncn dat cat n met \-a 0.& S.·>/\(:>.998 i O.370 I day cua no kho ng vuot qua.'.! 1-:)161 1..o:) .g081 10..':..001 II 1}..9771 1.1' 0.' ..:)11 O.-~.:·.:'.' ·.645 0.700 ) fl.:!i<ln hi~n !inh b~ng phl:'O'ng phap <:(>ng lo p.1_ ~_u~ ')':\? 1" '0 1 . 1 0.6 . :..1 O.:.7i:l 0..~ .705 -I o. . ~}1) .:.S _'.005 : 0 tJ.·#·.6i~ 7.~' . ': .".981 0. ._.f.637 0..i.!~ ~.nh n..':1..000 0.192 1.il ..eoe 1).n.910 O. 0.~ t "'::t .~'· so· -.. 0.'..540 1)..3971 0. ..:l lU'qt bang g..:~.•.. .486 0.· t v o-i t..:' ·. 4.~1 1.0 1 :2..:/.23.'-: .-~: . 3 o "a v.ooo 10 ._ -.:.901 0. 0.....'.~05' U..6. . c1it cat th i gii t r i Hu (luge xac djnh Ia tij 0.· .J' ..7u2 ! O.10 10.830 0.7 I OO'?::~.' ·O.!..~~S 0.::·~0·::..::..0001. .-... {!~it :.r.t uy 16'n. Chien J 0..~:.162 1.l ~"8 O'-.~J'O! \ ]'In v':" II I:..:.:.':~:~.8~).-_ .948 1. ! Ii· I' I : .cmZ xac o I i i O.i-: ·:::.'..". tr ung binh cin . -_ 1. 0.n"I.~ .768 0.065 11.t va G<) Hinh .'~.::. ": ~~.'... i.0 I' I ""')! 0.0 5. ~.31. -: .-.J :...1.640 I O.• 0 -~- I ! I__ .:50..'77 . 0...300 I O.·.300 0.·.''). :·.:.i .·Htj i 0.0 _.)1'1' .i. oJ..707 .:.0:)5 0.486 0 -.·.'.888 .:-:~ .x: "~'·'-+:li~':7..) 10.084 0.. 1..100 1. . cac ca..200 O.933 (J.. .941 I 0.948 0. t /1 11 ! :.::'. ..= t:o Mn.).03 :1...:. :.ro'ng phi? lrrp bi~n dl)ng tU1~'n Hnh c6 chieu dar hrtU' han .)\" l .·:.c lap tU..:--.J~~ I 0.l! 0.291 1..wJ dun hi en dl!ng E ~" I ~ . met va 0.·.20l) '0.!..' ' .8t37 a.': ::' -.018! 1.397 O.:~...81 -e ... (i) theo ph.5! Il I I I O._..0.rss _ I «rt: 0..958 1._ .:.2011! 0.86:) 1°..000 dinh theo c6ng thtrc : .300 l). ..··.05~ i 1. (I) 1__ o. • D. 1. < h cf.us . ·:c:••:·. 0. " hl..:B.: 1 0... c.031 1-09011.:)9_ O.145 1.·.. 0. .··.': •..bi~n E D.037 1.".. .tJ...·. .'" ph1.l phis tr~o co .) Q.' ·:.819 o..' .653 O.Q I1 t.' __.•.) :5.8 " f 5.:. 2..- I . ' ' ...cs: -.~. thi t6i mai lap co mo dun: :bien dang E> 100kg..81'~ .898 0.348 1J. .' .' 1. '_".=H'! 1..671 '~~o 0.•.'~../r II m :::::: ho::c I ----.. ·.736! ! 0.~:"._-..-1.""'.753 O._ O...:_/ .H¢ m =~z/b so k doi v o-i cue m6ng .:80 O.et .~.19 10.178...S20 .': .8i. .:229 ~m..:. 2.. r". -.'.~ So do de de linh dq lunbihiJ..750 (j..I"'i.·•.un1 ! O. :. ---.~oo O.•.! I.OQO..' .a7 ~ O. .3:)0! 0..

.r U cua' m6ng H/r..bang 5 phn . e . cu.) - :~lia ({at lay tr] trung binh trang kj pharn vi lang chju n e n. :- It:! E lI. r f n i .Lan hrot Ia khoang each ciia ctiem d~l ho-p Iu c den giu:a.Bel -nafiieng 12-n -- en ~ ..= 1 . (lhY (8) ..b bang. coia mon-ii -Iihi _ t". . bien d~ng kgjcrn2 va h~ s6 Paat-x6ng E. \!r O.. .'..~.t n == l.--d6: -.) _.eua Ch'" d'3: ·lO'D cia" hOl va ban kinl leu .. '..H~ SOt xac dinh thea. .e .. eo. ~! len .~o ki va k'0 u ncr "&i rno nz chfr 1::> _ s6 cac ca n h ciia ~: nhii. va k .' 0 :.cong • .l --c- J. .\1 eng chii nh~t then -v 1 hfru han. 1:.tr~rig I~nh Idln II· X". phu HI' kc i)..5.19 -..50 :.25 0.HQ'p ll!c Hit .) 0.).•. . djnh '.. = -----.: 1)..cal~m « a J) <lieu 3.::10 ij"" so -..t . ~ theo true ngang) h) ..~ .so cua de canh day mongo bang 2. .1". .. Trong do: P .\JO dun H~ so kc BanI] :.:. . lheo cong. re Ji.' t'· BJ.26 0. • r . ..J E (10) . :.. ~ 3P_e 4r. tai tqmg dung cua mong I re n ne n. kg el. h e thu6c \..~ •. :~: I I I -. -"l • thirc : 'r3 (11 ) I -u.: .n I I .) >~. xac dinh the? . Tro·· 'Il. iff" ~<.:ic djnh 11htz sa~J: .u. do Hnh toan nen a d?-!1g ban khang gian mm hoi bie-I! d~ng tuyen tinh..-.lc' iheo cong !hue : t..7:i . fi ._" th~9C IO~1 o-p b'" dann tuven-tmh co chieu .. == r.Cac h~ s6 xac dinh thee : th u¢c va o l5.7-1 i r 133 . .a) .K. phU'O'ng canh lo n clUl m'::i:g J (dQc theo true tqC) thea c6ng Ihtrc : . B¢ nghie!!g eua m6ng '(khi tac d~ng lui tr9ng~ l~eh Him) theo 5(.-:huan nay) :. ..~ . ft····· .Ilt :.8 0.Hong cilfr nh~i rheo pntrO'ng ca nh be cua no (d<. o· He .ng j.~3 0. . Pe:.) lieu .' ' __ Ol!-' -. d:iy m6ng thea ph uong true doc true ngang va thea ban kinh dll'ang tr o n (em) .. . "ghieng .::8.' P.- ') .--..\I6ng lrv~ co dtreJog kinh 1.:3. ~ .-~ C) 1.. . • " 0 '1' A ~j: .•. IL.' . kc --:-- E . -mong lro'nlh o"so'a6-tlchloan dsv " .. .ij. : •. . •..'.5 i I o....Ihirc t -r:. dyng tai _-__ '.

ng toan. . aat va dg h. Iu c M!lg tong v. _ m". \\\ .t :. :: .. -.-" 1·) I ·1 .14 cua tieu·'chua. g .. • rn _' He. ~&i ~ong bang... ~..6 cd. .1d I .oog cbog +) •...· [' l'.J ~:) ()-.g bIen . .. d\i d·~. . . P-D. i: .) ~ I. s6 dieu kie.. ..vun tr bien d·...-------. un It(jt eua (Lit nen S.. 89 sau nguon hoach.- B'9 sau • '""10· •• '" n rr .l 'J. dieu 1-1: ella 0bde. . ~ghieng ~u. tham mit so '<rl be mat quy 1::'yt x- til' mep nguon lham d~n true ll-TCTK -4.!e do m6ng cong [rinh hav nha t~i gifra krp (tat dang xet. 136 {(hoang each \':ua m6ng dang xet. Cia v ra khz tnam trot Iron 0.D¢ \Vn i)s ~ ---- hoan no [ro... _ - m :::::... (1") . .. .nhtr de) am cucicung' cua dill sau k ai l lnirn am lun uot bun dau ctia ait : am khi ital hoa n loa n no nI!CrC: tr~ng cong . 89 Iu n uot tU'O'ng (t6i ciia dal ml'&C (6:-) xa c djnh lheo corig thl"r'e : khi khon.1".'. .2 cua tieu Vung bien dangcua chujin nay .- - h.!l n .: c. J. bang: ' uon om ..'ung x~'H hi~. tJ'o-t ~ cua nan bang ael c.c theo.:!y ~6ng (kg/em:::) . . (i"~t l'!o Trang Ps p do: P..io trIn h _ ...' .i). cac m6ng rieng r.01 ) Trong do: (1 !) S~~ ~ 0". trong . COn khi chl!..d~ng ap ap Iuc 'hien n h ieri W 'hi Ciui l hich : Khi am Iu n .! tham trot htru h~n. '-.en nme" va ap I.! Ian truyeri cua n tro c ' .. am' t hirc (W co Ih1 Ih"T W. . I u'n ..'p d-t t .. do tai tron cr cua ~n6no.. .Chiou day lap ddt tM :.. . x~c' d~nhkhi no nU'()-r. hhd. r9n~ den 3m va: cae m6ng da gia_~ ~¢~Ol trol!-g khoang 09 sau j..~ na ( 8.. tinh 1 J3. theo Ciieu 2. hi m i=l " n (12) Trang do. IS. ac rnn t eo .. can pnai xac cun n Y'" n. 1' . phu Iu c II cho mo-. bOng W. . B¢ }~ nghla . O~i ..J ~(! ! J 4. am uot ra xung quann. uo t ban dil u \\5 nrio hall ([f. . co tlrrh den S..) '\(15) [h. £)6 lun U&t . u&t tltO'ng'd6i. nen xac dinh thea yeu ciiu h.. nh .~ -0 :~ \'v'':''..ng h b~! d· r.o.6.139 "\Vs .1uQ'e tmh theo cang thire: ._ cua le~ c uan.te Iun u ot ban aau (kg/em) 2 Po ... b.. 8<) Iun .cua 'ni'n.':ic. n lam "l'A"cu?a ne'·· 1"-b¥ ang' Ol~"'·'· ill' ncruon lh. thirc (12) . dll'(JC finh toan theo cong th Cre : . .~ (hlnh ..:j clieu 4. .' ":'D. -0. ay <:I .j. . cu.Ap Iuc bang 1 kg/cm2 - T rang ao: ~'h quy hoach.h = h + hbd 1 . a l~~h'n Iu _....Iun Vat A ..lg3. lr&t. " " voi cac m6"g rong ttr 12m va Ian ho-n thi m ~ 1 _."ung d uo i cua nen.So ld-p dUQ'e chia trong Vung bien dan . llUCr.. '>h:'. ~~P h.. . lun u&l khOng deu nen do S.' g.~~p hrc trung binb dl!&id._ dieu --1 ') ~ t" h~ I::> • <f hcl ...

~••.Trt s6 hin UCyt kha di eua dat do tr9ng ltrqng ban 'than d5.. ..iien tich thtirn iI(jt va cua die n Lith gan do _. t:> 1:> ' ra kh6ng .~'J dling eua mOI1!J\ trang ~IJ' h~ p neu no phi a nqo«: ngwjn tham u ct- =: a [{all u9 am.? luc l. lien hcp vci .d 89 hi n uot C:1 !tong . . set dang ltin U'&t I~ = 50~. . e rona long be h hieuri IL!..DO'i c1eu ella (Tat.H~ s('..D ha. . ngarn.mOng gay cling nhu . nl!O"c an C 1t:U uav _ 11 ~ ..".l. Chieu day eua vurig lim m]t do trqng lucng han tha n eua diU du:ge tfnh Lit d¢ sau mil. . e In [hum utit lhuiic uiuirr ' tria nen df)e the'o trr. Gi:i tr i eire d<fi ella d o lun ll'o··t • _ ' do sr... vung lu cng ban than Qat rna tai day d~ am rTIUC nurrc nourn da n z len heft! UlnJt> .....> • llI9'ng ban thin cua ci~a(. C khi dsan ct muc '='. lun.ug g0C 1.bieJ.:.' Tro ng d6: tong (12) gam t. ' l l'un J 8 . hi • Sa d1I~l (f7 u hq.ta'. xac dinh cho moi hlp dal trong vung lim uct (: up luc bang ap hrc thien nhie n tai giiia lap do. (11 -:- hh<i th~ ~uat hien ad III &t xac dinh tl . v(ii \'ung bien dang lun mit do trong lucng ban than eua'dil gay ra.' n~ kh6ng . .... "."'" T " ..in gay r:il.~ .. _'i. ~U'Ctt eua ddt tlLitr9ng ..(1 d6 suat th~ng dung do troug lu9'~g ban than cua l1iit bang 8. ~) r d4L B¢ luri u6-t "tuang d6i o~. .. • .: ..t gay ra tre n vung dfit lcai If ve linh lun IT&t khi lam trot C\lC 09 la m thai vo i dieri tich co be r9ng nho han.» !6.tai trcng -m6ng) den mai' cua lap dat khong u o t lun k4i rnong r¢ng va tro ng mot phan vung bie:::t dang -do tai trong m6ng g:ly. d~ng £i~... -' .iong nhu " thuc(l5). " trOITf1' " .' 17. . '. \b..'.. lun trot do trong uanz ~ cao do ..n'. ...a uat nen.. dot voi Ii edt aang'ltin~r'tqt an.:: 0 - . ..Chi~u d~i L~..t . '_ .+ ..U'O'tracae.. . co the co ' 'h:- ~= ' . I' thea co ng thtrc : .lun trc':l . l~O..:1 uot hoa .0' b . J f3 = oJ..&i r- a Goc Ian truye n nuoc ttl n UQ h. ' llgoai do b.rn vi vu n .:dinh than :u ~ HI tCl1~ng -CO tai trona: . -.P Cl. 0 '.J.. h~) rn~ tg~ (16) c6ng sd • ~ • Trong do: Cac ky hieu a...3n truv en n trrrc ve ca c phia do tinh nhan lo '.(dg.: Hinl: !.. t . l'~'.• ~" c8ng tlnrc (12).. 3) d 0 t rong 1ug-ng ~.. se Ql!O'C xac (1inh then co ng thirc : p" • • • • co : <d. . c. : .l lhan: U"U( manh phia _ .r .. ung _'.ra.t:3.--r do tronao hi1O"n..khi m6ng heprna (1 0:6 yung... chieu day lun u6t H.. con d6i "..' .... -~ .' -~. -. thri. c~a 'd-a t S(max.I~ . ~' phia. g~y rakkhh. chi trong pharn vi nao d4 r. . -: _ .: ~ tr en voi dien fica 0. xac dinh thea. C) B¢ Iun trot lrong pharn vi lit day vung i::ie:::t dan g .!! /\h d'" ti I t t' can irt htru .'Unh den kha nJ. ~ . .vung do' lr9ng lllC!ng ban.~l n uctbandau den gi&i han duoi ella hlp lun trot.-Y b~ ~h'~n k" 'c Iuri trot CUil: " pn • ::> r ban dat gay fa iai cac ditm khac nhau c ua .m~ . . 0 .ong thu-c:'!i.._ T ri so ire v • ':..

_~ -:'."C.s = O. . va. .-0.:.t v~ hrc-. ' . ilm 19 nhieri dircc nen khons ~ nO' hong ... leu ~ • d '" .(~2) . 'I:.o mall dat co d¢ cbfJ. --'.. ug . COS ._. .' .o~~~Chieu . B<) trucng (20) cua uat O~r. 21. ~ '" (J' . 1-10 do: r va x-k)' hi~u.-. UO'I ap . . .._.J::. ==7!~"'::....:.. . ._..:. aieu ki~n tre n. .. €= c: .Tr] 56 cbtiyen 0. ... ..3 ) n..: 0. ..gang luang (23) -. : ._~_'~..:. r (21) thirc (13)" ". -.." _...._. ..:< __ . ~..Chie: cn.'._ - .~en-lrong cling cao rnau dat d6 sau khi tharn '-IU..66 (~. ')- r ) Yj . ( \ 1 J.t va d iroc..~.luc nay._ .~.'. _~.0. .. Trang (10).n x:ic a) Khi tharn §_m thea cong thtrc : . dOl na nrang h'-h h .. (' b&ng: Trong do..nhir lrong c6ng :Trang do: h.t:::::"- ~--.r . _." ..:r.

} r. H~ s5 m~ .Khi pl'di be f!ll~t va thay n hi ~t. . 1 t I :'i 0 0..61 0 0 0.-:. ~ 1..139 OA7 I I O.ung vung "khi hau.dang xet. -+ Ptz (2. :::_._ k ..5:~ 0.~. tnrflng dtrcc 'chon : 23. _ n·o) l+e.H~ s6 rang ban cua ct{tL aau - 's.S9 o .. ." '~ J...30 ').._. . s6 chieu dai Vt't chieu r¢ng c-ua d ien ttch thfirn t.-:. ". kg/em:!...Ill Htnii 5 Sa do caOcUa I ... .50 OS~ O. do: Trong thuoc vao tj. .-"- I.-~p 11:1'(. •b) 'Khi che be mat va thay doi lr~ng thai . . trucng ncr . va X3C din h the o c. . ' I· ~ l:tL~'". '...-M' ~ ~ r .51) j_:_-J I o .. •:1.13 .ong thtrc : am lay bang Sm..C dinh bang thi nghiem doi vo i t. .82 I I o.. " '\Yo - B9 cua aat . . . ciia '. .- fi .. gay ra do anh bUD-ng ella: trc?ng hX9'ng pha n dUt kh6ng hi n~ m ngoai pharn VI tharn uo-t. :~p Iu o tong p. . I h . .s6_ giu'c_ chieu .-'Trong '.. kg. ~i7"-~-'..- .' i 22. kg.ng ban than cua lap cUit day mOIlg den gi~a lap .<.. ~ '.71 u.S-1 mn irng v&i ty..0:] 0 eo .. kg/cm~.' :llc~ :"!'. r" ~ co ng6t cua nen do qua lnnh Kho dat S.10 i ! . a.-. ..' .. khi kh6ng cd.u u. xac din~ . Ball.ern". 5 1 0.tinb: do nen nanq (liit kilt ria.24.. th eo' co Ilg tlnrc : k (\V·~- c1~i .. Bien du&i eua vung truong ner fIt•n" (h in h 5) Lang bang Trong do : pz .6-!0. 0. .dai L va chieu rc)ng B cua di~n Iich tluim uo t va vao dO sau luang d6i cua lap dang xet : ....70 0.-..94 1.:::::~ L. 0.81 0. Khi kh6ng co 56 lieu thi nghiern U{? sau nay + I Ptz . "(:~' 'Khoi"llrO'na th~.' II tI ...tr~ng Lh~i thii (2-1) " ~I" -' . I).")..do l~li tr~mg 1 o p dang x et. 0. p~ + PdJ. ... d6 ~. .::.I"~-X-" :~ i ._.theo c6ng thirc : S.. ~ '(26) ..lhuy nhj~.53 -0. . ~ thee banJ • ':' . U gifra 16'p dan g xe t (hi nh 5) d~qc xacdinh thea' c6ng thirc : . ' h) . am B 0. .ern. - m60g gay ra tai gifra~ I:-f I ke PdZ til' -~p ltro do tf9ng lirr.at) cua (tat.57 = de .H~ soli.t den' do sau X2.'~--"_'. . ."-. uch ciia ail.ft . . Khi 'tham mrcc den u¢ sau 'ao lire tnrang nO. -. .. f am cuoi : eung ban dau Z . -.50 0.H~ s6 xa c dinh haIlg thu c nghi~m .:.~ . ' "\\". lJ~u th T!C nghiern [hi lay b~ng 2. .5 H~ .Oi 0._..~...: . -J a d6 ~p hJC '-I' . .::> m n . ~ ':"1-1 . so .l. phu .::9 0.. .1·12 =L n ]= [)~i hi me (27) 1 1..' '."'..\p Itrc them.eua dal Pt•n . ' ....• . . B ~-..rCrt LIB . p. ~i·<: ~4 *-. :- :. Dai lucnz .i. .~f 1 .

.. 0 ~ -s: 26..l&p dEft dang . .~~r:~'!. .._ .H¢ so dieu· ki~n lam yiec ctia dat kbi lav ·bana -.aia ra trong tuner dat ng t1.Chie u dar ell a lap dat nhiem mu6i thtr i.(:>/ •• rJ I"" -..:.: :•••• ..': _ . .:--. __." • •. n . cua dM n hU~~ muci xac dinh bang lhi nghi~m nen tinh hi$n 'tru&ng r.·.... . £){I 1U1£ xdi ngum ella neu. .~.- . ':... .':. i. h-h' .£hI dan cu~. c "'i" ":/...~<'.t S6 lap dl1Q'c e.::. . - °d - -...."-l .' h..:".' \<? . . ~__ .xet khi thay ~Ol cIt) am cua no tfr trj s6 lao nnuL den n ho nhut co the co. .I'J">..':J' ~ . h . . '.'... cua mall dat· a .:•••••••••..:~.th~rr:. .. hi~n Inr&ng _l1uQ'c xa c djnJi thea co D'g thl~I'·C::.-.ngam ciia ban nen sau khi lhftm ·1.5 cua tieu cnuan nay.. ~. die n 9..::>.... . ·Trong do.!6t lien tuc trong suq... Vf~c thi n-ghi~m can phj.••' . ~ •••.. .~ j ..._---- :.uuan lu-an!7 dai D(J luu xoi ngam ft:crng c16i cua Lap' Q<lt lhti-i khi up Itro do tal tr9ng mung ya.... mao n-co.' do :..~::r!~-h (30) .:'•••• ••."_-_.~..- 28. _. xet .:. I.. ...... cua~m6ng tC}.-".' .~:~:~...' .. '\\?.••~..:. ..~ ".•. muoi S ....K_~ :-: . .. . .-. __ ' ~4. ~' Oci - D9 co ngot toeo chieu d6i ella 16die"u 'J 16 J:>~ t' l. ...r :•.P _. ". : dan & dieu 9.:.'. :t _ S~. • '" i::) J.)~C cac plnrcng phap n en th<.D¢ cao nhien ..dJ~ a d t:OJ tac ~~ng ~ua.. :.. co Dcr1t _.'. . kbii h .lnll i x~ie dinhtbeo .:..:••• :.:~. Trang 25.Tr] 56 a(? lun xoi ngarn tuC'ngd61 theo~JEL nen thanf-duQ'c xac Quill bung cong Ihtrc : . .. chi.&·r!. .":_ .bang. ~' .' .. .Qat nhi~m lIu'(. Trong c16: .' r•••. .n ~ B¢ lun xoi .lm trong ph6ng theo cae fnr6'nghqp quy djnh.'e Mng tong :ip r"..::.'·. . dicu ·?6-08 ..Tri 56 lun xoi ngam nro ng OQi O.. -...---. --_ .ilan_n run X6i nga.i lien hann k hi n u oc tham ' I£LU dai qua Qat trong khoung thai giari theo null' chi ...:... . Chieu day chiu nen cua neri duoi ban ne~.:.._-..) . .. quy din h . -: .t?i lap do.•••..c t hi en IIh ien va ap l~rc". ra o _ . xac dinh thea .t qua trinh lhi nghi~m· du&i lip hje ri6i & dieu 25. cua leu C.. .... .. :j.. T ':':-::_ .m .. Chieu -day ella l&D . '.i ngam tU'O'n:g doi . 27.Tri s6 lun x6. hi .YC xac :1inh thee c6ug thlic: n (28 ) .~ :..... ~~ ...-4: cua lieu chuiln nay..n rr ~ rn.i giua . .~~.'....:.. .. ~....~~. .. ... .:.......~--: -. -- _.. ._:. . d. (. . ...' /.:.. - ·thLnghi$~ (29) _" . .:: nghi~rri Trong ef6: n..~':". tf9ng IUQ'ng ba n t11:L: cua nat . t .. .

manh vun • 3 kH ti nh .3 1.l U?' SJU ~ • ~.LV. (bang 3) va a . -Am '... Ap lire linh toan qlly l1'OC tren Qat nen H.0 d6i Y&i dat dap (bang 4).I . (\'. tieu chu8:n n ay d5i vo i dciL hen l&n: vu na. = 1m va d9 sau chon m6ng hI = 2m.o". . cuci (dam) Hin .3).Elfi.. -._-. . 1·If) [1' _. .~ .M .. . i ._ .ic din h cudi cling Idch thu&c cua m6ng trong cac truo-ng ho p neu/j d ie u 3..'.-i9'P n'eu adieu 3.~tj~n'aat. bu i : : .3 1.59) .0 .j PHl} Li. (Kg/em') ~ Dat holt LOll _ Dat.2. 1 •• .._b_-_D_: J1J1 ( ll-:-2hl hl h! J \ ) (1) hrc tinh toan quy tra~ (ban!! 1.it am .a) la thuoc ve m6ng co chieu rQng b. . a <iieu 3...I .t cat (bang 1) va doi v&i aat set (khong urH lim) (bang 2)& dieu 4.'.Q rl' 1 ~" _ ~'"'I/'"rl' co C!11eU ro• n __ b ! _ ~m Y:. 8i trim t ich f)i. n uo c vu Iuc na '-_' Ben dUifi d~:t do sa u k hi tha rn lIe! t ber} ap hrc neu (lieu 25 cua phu a "... U7 .n cua tieu chufin. ~. t < 2m: 0 R ="H. - Trong-do Ap - : . " ~. am 4 I I I I 1 I .16 cua .:-t'! • h. C'lh (=J rn ()n . . ling vo i t..b-.dieu i 1 1 ) .9 d:6i veri Qat trot lull' sa I---C-dl-f-h-d-)._ .• !"'1. .it min: 10...._k . dai hrQng ap Iuc tinh toan R xac djnh theo C'::lC cdng thtiC(l) va (2) ciia phu luc 4: khi d6 cac gi:i tr] Ro (trong bang 1. i 2.:3 (ie chon kich thU"uc cuoi cung cua rnorig nha va a ! 1 ca t _ Am va no nuoc .C 4 R.J."n-g-p-h-I.r '.r I Ch~t nra 5 r ~.. hon Ian .3 j :\0 mrc c c6ng trinh trong cac tru-O'ng .I-t-h-u-pc-a-Q 1 II -a-m-.-1:6 va -J..-~ I cat . Ap le e tm va cat •.n. bang 1. ') •. rnu u J .J-' . Khi h \i~' ~~~--~~~~ l . . . - . .r • AP LV'e TiNH roAN QU'y TR§N NEN DAi .l.g 1-·* ella phu luc nay dung de' xac-dinh he) va x. • h' dat t' : (phc:m vi dung x ern 'n-~uy oc "' 'tr~(R-'. =2m: R. . -~ .t Sal (sari) tir nhfrng I vce -I I Ii ' 1 I' t.l. .' ~ 2 t. thucc 6 _5 0 t - Cat tho v ira kh6ng phu ·1 uq am Cit .t flat cat Ch~t . Khi ditng trcng tinh [min cac tri s6 Ro lay cac . ghi trong cac b5. .

\-. -khi khong co leha nang tham uat chung._.0.D .r::h ht~rJng cu~ . / -j 1:10 ...:'~.B} s. ...25..raj AI' I.:. .t:j : = /1 J 2.5: -:-::~. _ .\' ::: /--- / - c- at Bang 2 -.' 0 0_/ i '''' i I J' -. ~.0 rio! VOl nen (tat han lan va auf cat. = eM bui : kl ~ ~~T QfJ! ~. c. tn'r ~.-~--~.. _'. . 0 = 0. tan/m3.' each no] SUIT luc di!.~~il-'c :. :' .TO-f) (ph ':1m vi dung x e m Lo..:"aat !".cO-~-t -i - .'k o'r'a G trung glan tbi He) 'xa.tVJ Q I ~. ~.3 va dilt c6 dO no nrrcc be khi co kh~l nang thdrn iro t chung:. ' .~:~~~~ . 9) •..: c A .. - set (k han 9 dieu ~.5 i 2. tfr.j ..I I I I /0-'-~-.I'~ .i:..:~ng3.._r_._ b va h. ...1.. 'j ~~k~. _ O'o-c .----rs--_----~. ' .5-.u t~ . . = 1). ~. _ ~ .. ':.chieu r¢ng mong .it = = I ~ ..:. = L T_> (.Chieu r9n.j·..•• eo e ClOt \'(11 cue t:q Is 0 \·it Is 1 sau cI6 theo Is gi 0-3 cac lrj R (Hi tim rIoi \"lii Is 0 va r. -rll ..:.13 0' 148 l:::-TCTT\. k~ -:.0 lay k.g va chicu sau etat mon» thtrc teO' .o_tin.05 d6i \"&i nen cat bui va dat set~ viii set k2 H~ s6 tinh anh hu'&ng ella Q9 Sill c1?-tm6ng nell.Tr] tinh toan ciia khoi lUQ'IJg the tich ::.o~c t i n h to . v&i Den aen . .e R) t:' end II 1 0/ 1(:0 !.3 L.---<. dci.~~ 1..5 I I ~o:.~~~.:q .'-:.ili.~)'..c djnh bUng l1¢i suy.. ih!::h: 86i Y&i delt set r:6c:ic gii tri tl'ung gian eva phep "ae: a'!nIl tri s6 it) Mng .. P k! 2 ~'" g/cm ti:ng val • U9 s~t cua dat t -~'r'n nen Qat 1un vi du"g""'i~m.~~1 So 0 I I > ~kJ . _..:c tinh to~n quy (po9Jtt L' .5 "\"3.A. :\Iau Ii gi:i tr] Ro thuQc d:H nh ir trcn nhung' co Q¢ no nlI&c G 0.lam phia trE!n day m6ng.o J l.~.d6i l~e!1 :i cat va a : set.. '._. til ".~oc1~~ a..5 0 II 1 r 1."'~r::.)..3.2.0 an quy tr 6._ . '1:-~0:.46) Bang J !. rJat hen Io-n va (i:it cat lay k2 ~ 0. la.-~:~~~~~ '- r-s--=--o----.-. sCi r_C_'D_g__ 7 ~_e_[ .61a gia.:~T:"::·.. VtUl : cfiu true t 1! nhien co at) no nlI&C G ~ 0.~.lr dieu •.'':. r -·--:. El6i Y&i d~t lun s~t co cae gia.i d~lt Hf..

~ 1.n". J .A-.S clio pheo ":. dung tinh theo.: n_= ...I 'I' 1. {iiL 150 j 15 r .. Loa i.. . ' .ng 4 vo i h~' s5 0..it'" !' 'ft ~2 !:_j~~~:~c Ro (kg:c:n::!) :' e~t th(). • 'tl'O V. chiu t.:~'I----..S. .. . d:i!'di\p .3 2. -:_'::-~.::17./. . ~: . .. xu~t sau khi dim chat thee dieu 10.. a 2 (iien~. day . .~.. · I I '. 0..8 Cacbai't'hili d:H \':} phe li~u san xuat kh6ng dam '1.1 1.2 C! ~~ ss . )' t -'. .0 O.-7-~~~~--~ s.1~ J. TIq va n.50.. / iV : . 1. tren non d"t ~..6 ~T ~ 1. li:b.15. :--"'~ " :--.. d lnh tJ3.._-...cat m!ll Xl (ng V.rr trang thai On dinh nlur sau : _ · 'a') I\..5 2.0 '/ 1.3 11 (3) Hi nl: 1 ..:. ' -: !I~·~"-· t~ . Dn i hrr:rng Ho d6i vo i cac gia tr i trung g ia n cua G It..g.'{ "U: I". ..--:--ii ~!~~~/~.i CUft nell dat dong nluit ..Z_-~ eua hop lue cac . ..r:.~u cun-g"trongbang! thu:hc\-e .5 I 1. J 0.2 Iagoc nghieng so vo i '.. sau d~t :!m. <:> tft[~'.'s~~n ~l~~~.'..0 dam.._.. 1. b) i." \-e de I I 2._J '(1) n= 1 .! ... c6r:?: thirc (28) dieu 3. . . "I f ll~ -1 0..~~. / ~L.:-~.1 ..~'!.khong phai da . H'..· +.. n y ".~: ~'-\.. d1nh (phc.13-3. > ... .~Z" ~ :i ~::~~ . J:::t ._ I.~ phuo ng thJng ~u:ng ....rric dini: M sf. :--j l11C tac dung len. • nh toa~ quy ~a~ R.tj~:. ..S I I I ~.:l!: ..3i~ll do de ..:.-.6. q SO mong h: ~t. r.'. I'._: __ ... H cac he• s6 sir. ~f~.' I 'I ch~t.IliE ~. hinh { phu Iuc S phu thuoc YUO tg 'fl.I Cac he '·so.2 I I I /'._ .~ : 4ieu .._ :.. '~ .~.:'ca:!r~ng'll ' . " ~ J~t" ~.-.:'1 phe lif-u san xuat co chu-a tap c~at hii'u co kh6n'g qual0%. . Y&i d9 nU'o'c G ( .. .5! r .. Cit bul.:'d thea bieu etc. i'1 va i. dart v rae . ===. ."/ If I 1.j j- =:~. 'it. .J ."'. ".~on' ~ .. ~..ti£i:'"-"~'I : • _ ~f I i-1'". tr] Ro < == ._-:~/r'-:-.) d.:· Ie '... szrc c hin .. dri .'. 1..8 Cac no i d':H .'. ---' - -- ."'" dam :h?t thea <lieu 1O. -: -~ -. PH\} LVC S _::.' f' I 11.tt> 11: ~~ '~~-'''''-''---. L 1.--J.' . ~.<.ub hlrang (19 nghifng.V . ch~t thea dieu..0 - eac canh cua m6ng i: p--- )-~'-V' . . phu t11UQcyiw tgff[VU tgo (trong do 0' .0 .5 .5 n .! r .. b* ung rch cac Dhan "I YO'l '~k 1~ . 1+ ..' · c) n. no aat ~H... _r h+hl thea cac cong thirc : 0').-it phi! do 1i~~''.1 n. NEN !1>"'-' . ~ __ ~.! 51! glum - = • b"1 1 • 0 0 .. khong Clui thich : • T' ~R 1.3. etta tai trong thea bieu do hinh 2.:. . 1. !l.. .. 10.. ". 7/" Z r/ v I IfF .Dei "oi cae hai thai va nO'I no dat va phe lieu san ::tl1at I chua on djnh thi t r] s6 Ro lay thea bii. :..ncr no i suv_ xac TrJ s6 ii ' z. . la cac h$ so 3. 3.~.:2 1.8 1. f:.. It I' ff-ff: g:':lf I J I Bat trong Iuc san nen 2. xae djnh thee cac dieLI ·3.:m. i)E riNH str c cHgj TAl CU A .~.2 j: i.6) ~. .3 phiS kh i 1... Cdc no i li~u san ":mat do nat ~au 'fa. 'cAe HE s6 -D'UNG .·.j..) cua tieu" chuan strcch!u t3. vi dung Xem . .. .'. _.aug 't a cuu cue mong co do. -I'.' -:L· .. Khi oe) Sau d~t mong h 2m gi3.ri tinh tcan a6e masat -trong. "" } . 1.r ..tl'ong d6 7f la. -.. . la cae' he SO' hnh huang ty l~ :.5 ..S Cie bili thai aat va phI:! Iieu san. ~.'· If:~. m6ng)..

.:. l -:~ ""} . . Hlnh ·2 au!U..:TinH toan nea thea b i en da ng tTinh -r ... .01 cua treu CnUaJl nav . }Jtjc Lt. Jr. ChI dan chung Nhfrng tii tro~g dlu/c JI. cua cciy mong.. nha cong tr in h xav tren ~~J.' 6.c c!iem thiH.. 6:2 (rert d8. ~ £)iJc J nat ctl~m thlet k6 nE!n nba Ian !lOt.. .~.~...g a ctia nen den 51! thu4.. \':'1. ~."'c_... b Ia c:hi~t~ . l' - 1 b U...I 7" ..ic. \':11 cd n g trinh. '"~ J.6 d(j nql. ~.. _.'" J 3 a. Ten dolt nen ..J I .y tr en -~ s \....~.. """. do d"l! .. Thiel ke nen ..Y ani! cac 0 sra tn qUY (101 rva !) xac • ...rae di nli h~ :. b!. d~t ..ien. -~--'-~e dan trong t:nh ~oiI1 .'''' Tr! tieu chuan va tr] tinh tonn eric d:. '" ..) . ('1 -4 ? •" 1:_"'" • . . v..._I sdu d~t.. I I 1. . ! .~Ahieu f /'~.. [r.] tal tr?l1g...._ ~..-. trong trtr&ng bI!p Iuo I.. B~c ciiihIl thiet _J.C C) ! Q. ""-..'. 4 cong trinh.~ .. "g.ac chung . . :.\.."'6ng. ~~' .. '1"· . .~·. A ciia dat NU'oc trong dat f._ " ._. '. t rtrng ... . chie u f9ng .Trang rio: n = ~~ ~.. 4. nen the o sue' chju tii Cac bUm p iiap nMm giam ann 2m&ng bib d::~l.- .. . 3.'.rng nna ." .. f" '1 IJ I"Ia.'... l .. x~r . tl t. ke nen eat· trucrig no. .i l:J. . .. .: ke nen nha ru cong tr inh 1at than' bUn no mroc "-'( .r...iguyen t. ~CI1 earn t !.~nll E'O CUI nan a Uleu ..n ti~n luc SU' u.

f):~l(~ thiiH k~ nen citro-ng day tiU d ien tr en khong nu-¢c " diem l h ie t ki! nen mo ng c~u va coug thoat kJ th u a t Trl1'O'n.· cong tr lnh xav a ..."')r"l'Ic _l!~ cJ... i..:.im 1979.h~lt.. ' . ~". 1:-1::.(' trm:g Nauven Thuv Nlia OJ· Nguyen Tusn Lq-i T~ Xa.~:~~.·'Sl·: -~.]. ": . " "7 ... ~.'1 " .- --i :.':<:'.. toan tr en nen l~IC . tai t....:ing:) narn !flg '-.:J 0 md v in 1 no nc ..~ ~ .T -~ /_'/~:J'7~(. -:3.. (.':'....'! " ~? . ..~ -. >J?P hru chieu !. '. ' -:'I .) ~ _ .'." ... .." . nhi . --b'''..._." xu at an"J L. ::..:.. xac dinh d¢ hin Plui iuc .~ 9S .et ko nlll nhil!~~}ayyi_~_... 12.'.''. di~!l1 tllict ~~.~. . .ii thac Y3 cong ·trinh ... '" kJ ncn nl~a :. .... 89 91 I . .. bi':. . 1-He -di~m thi e t H nen cHit nhljim mU(Ji' • .... "T.. ... "\[11:1' - 1:>... _ ::-/ ._~ -q"'BD .\ . - . 10. _ Hi !'-..} .:Y~' bun...iG diem th iet k(..1 . quy tinh Ap life' tinh Jat.~_.:)L "·' . ..an Gitl.I 1 ~-" .. : P bu ... _____. eng ng~'" ~~..:.6 .:e nen nha nhfrng v u ng ./ _ ~...J (.-_' nh un g i!t1 i khD. '7~' __ . de . .n d~ng ella dilt l~IC' c:it· u?... H~ Cac he sO dung.. c. TIEU CHU AN THIET KE l:~..' "f:i -I_.a_ cong tr inh xiftren". / /" :.thang7 n._ <.}. E»~c di!im thict k~ lI~n nhu. 1 L E>:.. --'--~-':"--:""."._.g -' ...c dii!m I-b. . ...Lil' bang tr] tieu cnu[tn ctQ ben Y3.u £19[ •• <:...~ . . ··.g Kim Roan Pbu ":! ." -u '.b .. "fl"~o~i~I~.' .. ~~J~~:trl~h·::':il"'---tr~n .> ~ . •• . "j..'"an:g "Bon.·:t ._/ . • '.. 8i). u. .. _" -. __ ~...." .l()ng dat xay a '.. V 1. £::1e 1i.. nen nha Y2. ...0hO .."Ii cOng'trlnh 'xa...··~·~:·::-·:~. _ oJ. chiu tai cfia nen.. .-.flr~~' cUt dup. Plui iuc 3 : Tinh toan bien d~ug cua nen.. .. 9..~ . ~.~m th iet J.