Está en la página 1de 2

H thng viba s H thng vi ba s l h thng thng tin v tuyn c s dng trong cc ng dn s gia cc phn t khc nhau ca mng v tuyn.

h thng viba s c th c dng lm: + cc ng trung k s ni gia cc tng i s + cc ng truyn dn ni tng i chnh n cc tng i v tinh + cc ng truyn dn ni cc thu bao n cc tng i chnh hoc cc tng i v tinh. + cc b tp trung thu bao v tuyn + cc ng truyn dn trong h thng thng tin di ng kt ni cc thu bao di ng vi mng vin thng. cc h thng viba s l cc phn t quan trng ca mng vin thng, tm quan trng ny ngy cng c khng nh khi cc cng ngh thng tin v tuyn nh thng tin di ng c a vo s dng rng ri trong mng vin thng.

Mt h thng viba s bao gm cc khi x l tn hiu. cc khi ny c th c phn loi theo cc mc ch sau: + bin i tn hiu tng t thnh tn hiu s

+Tp hp cc tn hiu s t cc ngun khc nhau thnh tn hiu bng tn gc +X l tn hiu bng gc truyn trn knh thng tin +Truyn tn hiu bng gc trn knh thng tin +X l cc tn hiu bng gc thu c phn thnh cc ngun khc nhau tng ng +Bin i tn hiu s thnh tn hiu tng t

PHN LOI
ph thuc vo tc bt ca tn hiu PCM cn truyn, cc thit b v tuyn phi c thit k, cu to ph hp c kh nng truyn dn c tn hiu . c th phn loi nh sau: + Viba s bng hp(tc thp): c dng truyn tn hiu c tc 2mbit/s, 4Mbit/s v 8Mbit/s, tng ng vi dung lng knh thoi 30 knh , 60 knh v 120 knh.Tn s sng v tuyn (0.4-1.5) GHz + Viba s trung bnh( tc trung bnh): c dng truyn cc tn hiu c tc (8 -34) Mbit/s, tng ng vi dung lng knh thoi l 120 kn h n 480 knh.Tn s v tuyn(2 6)GHz + viba s bng rng(tc cao): c dng truyn cc tn hiu c tc t (34 -140)Mbit/s. tng ng vi dung lng knh thoi l 480 n 1920 knh.Tn s sng v tuyn 4,6,8,12GHz. trong thc t ra ngoi ng ta c th thy cc anten Viba c ghp chung trn cc BTS hoc nm ring l.a s anten Viba thng l cho hoc anten trn