Está en la página 1de 173

1

TRNG I HC NGN HNG TP. H CH MINH


KHOA CNG NGH THNG TIN

MN QUN TR D N
TN TI LIU: D N T VN XY DNG V
CUNG CP DCH V THNG TIN TI TRNG
I HC NGN HNG THNH PH H CH
MINH
GVHD : Trn Tn Chinh
Lp : DH24HT01
Nhm sinh vin :
1. Phm Ngc Nam
2. Phm Hi Phng
3. Nguyn Thanh Ngc
4. L Minh Bo
5. Nguyn Tng Nam
6. Phan L Trung Thnh
7. Nguyn Thanh Quang

TPHCM-2010
2

Tiu chun ti liu (Document Control)


Thng tin v ti liu (Document Information)

Thng tin (Information)


S hiu (Document ID)
999999
Tc gi (Document Owner)
Phm Ngc Nam
Ngy cng b (Issue Date)
10/11/2010
Ngy lu cui (Last Saved Date) 09/11/2010
D n Xy dng v cung cp dch v thng tin ti trng H
Tn ti liu (File Name)
Ngn hng tp H Ch Minh

Lch s ti liu (Document History)


Ni dung

Phin bn Ngy cng b


(Version) (Issue Date)
1.0
10/11/2010

Tc gi

Ph chun (Document Approvals)


Chc danh (Role)
Nh ti tr (Project Sponsor)
Gim st d n
Gim c d n (Project
Manager)

Tn (Name)

Ch k (Signature)

Ngy thng
qua (Date)

World Bank
(i din: ng Trn
Tn Chinh)

ng Trn Tn
Chinh
ng Phm Ngc
Nam

DANH SCH PHN CNG NHM


STT

H v tn

Nhim v

K tn

BN TUYN B D N (PROJECT CHARTER)


1

PHM NGC NAM

BN TUYN B PHM VI (SCOPE STATEMENT)


K HOCH TRUYN THNG (COMMUNICATION
PLAN)

PHM HI PHNG

K HOCH CHT LNG (QUALITY PLAN)

NGUYN THANH
NGC

BN K HOCH D N (PROJECT PLAN)

L MINH BO

K HOCH CUNG NG (PROCUREMENT PLAN)

NGUYN TNG NAM

K HOCH TI CHNH (FINANCIAL PLAN)

PHAN L TRUNG
THNH

NH GI RI RO (RISK QUANTIFICATION)

NGUYN THANH
QUANG

K HOCH NGUN LC (RESOURCE PLAN)

Mc lc (Table of Contents)
A .BN TUYN B D N (PROJECT CHARTER) [OWNER: PHM NGC NAM].................................................................. 9
1

TM TT (EXECUTIVE SUMMARY) ................................................................................................................................... 9

NH NGHA D N (PROJECT DEFINITION) ....................................................................................................................... 9


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

T CHC CA D N (PROJECT ORGANIZATION) .............................................................................................................. 14


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

KHCH HNG (CUSTOMERS) .................................................................................................................................................................................. 14


BN HU QUAN (STAKEHOLDERS) ............................................................................................................................................................................ 15
CHC DANH (ROLES)............................................................................................................................................................................................ 17
TRCH NHIM (RESPONSIBILITIES) ........................................................................................................................................................................... 17
CU TRC (STRUCTURE) ....................................................................................................................................................................................... 18

K HOCH THC HIN (IMPLEMENTATION PLAN)............................................................................................................. 20


4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

TM NHN CA D N (VISION) ................................................................................................................................................................................ 9


MC TIU CA D N (OBJECTIVES) .......................................................................................................................................................................... 9
PHM VI D N (SCOPE) ........................................................................................................................................................................................ 10
PHM VI SN PHM (PRODUCT SCOPE) ...................................................................................................................................................................... 11
TIU CHUN CHP THUN (ACCEPTANCE CRITERIA) ................................................................................................................................................... 12
HNG MC BN GIAO (DELIVERABLES) ..................................................................................................................................................................... 13

PHNG PHP THC HIN (APPROACH) ..................................................................................................................................................................... 20


LCH BIU (SCHEDULE) ......................................................................................................................................................................................... 21
CC CT MC (MILESTONES) ................................................................................................................................................................................. 23
CC YU T D N L THUC (DEPENDENCIES) ........................................................................................................................................................... 25
K HOCH NHN LC (RESOURCE PLAN) ................................................................................................................................................................... 25
K HOCH TI CHNH (FINANCIAL PLAN) ................................................................................................................................................................... 26
K HOCH CHT LNG (QUALITY PLAN) ................................................................................................................................................................. 27
TIU CHUN HON CHNH (COMPLETION CRITERIA)...................................................................................................................................................... 28

CC VN CN CN NHC TRONG D N (PROJECT CONSIDERATIONS) .............................................................................. 29


5.1
5.2
5.3
5.4

RI RO (RISKS) ................................................................................................................................................................................................... 29
CC VN KHC (ISSUES) ................................................................................................................................................................................... 31
GI NH (ASSUMPTIONS)...................................................................................................................................................................................... 31
RNG BUC (CONSTRAINTS) .................................................................................................................................................................................. 32

B. BN TUYN B PHM VI (SCOPE STATEMENT) [OWNER: PHM NGC NAM] ............................................................. 32


1

TM TT (EXECUTIVE SUMMARY) .................................................................................................................................. 32


5

NH NGHA KT QU D N (PRODUCT DEFINITION) ......................................................................................................... 33


2.1
2.2
2.3

PHM VI SN PHM (PRODUCT SCOPE) .................................................................................................................................................................... 33


TIU CH CHP THUN (ACCEPTANCE CRITERIA) ......................................................................................................................................................... 34
HNG MC BN GIAO (DELIVERABLES) ..................................................................................................................................................................... 35

MIU T D N (PROJECT DESCRIPTION) ........................................................................................................................ 37


3.1
3.2
3.3

PHM VI (SCOPE) ............................................................................................................................................................................................... 37


RNG BUC (CONSTRAINTS) ................................................................................................................................................................................. 38
GI NH (ASSUMPTIONS) ..................................................................................................................................................................................... 38

C. BN K HOCH D N (PROJECT PLAN) [OWNER: NGUYN THANH NGC] .............................................................. 40


1

CU TRC PHN R CNG VIC ( WORK BREAKDOWN STRUCTURE ) ..................................................................................... 40


1.1
1.2
1.3

CU TRC ......................................................................................................................................................................................................... 40
T IN WBS ( WBS DICTIONARY )......................................................................................................................................................................... 49
CC CT MC ( MILESTONES ) ................................................................................................................................................................................ 65

LCH LM VIC ( SCHEDULE ) ....................................................................................................................................... 66

..................................................................................................................................................................................... 67
D. K HOCH NGUN LC (RESOURCE PLAN) [OWNER: NGUYN THANH QUANG] ....................................................... 71
1

BNG LIT K NGUN LC ( RESOURCE LISTING ) ............................................................................................................ 72


1.1
1.2
1.3

NHN CNG ( LABOR ) .......................................................................................................................................................................................... 72


TRANG THIT B ( EQUIPMENT ) ............................................................................................................................................................................... 76
VT LIU ( METERIALS ) ....................................................................................................................................................................................... 89

K HOCH NGUN LC ( RESOURCE PLAN ) ..................................................................................................................... 90


2.1
2.2

LCH BIU ( SCHEDULE ) ........................................................................................................................................................................................ 90


GI NH ( ASSUMPTIONS) ..................................................................................................................................................................................... 91

E. K HOCH TI CHNH (FINANCIAL PLAN) [OWNER: NGUYN TNG NAM] ................................................................ 92


1

KHON MC CHI DNG ( FINANCIAL EXPENSES ) ............................................................................................................... 92


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

NHN LC ( LABOR ) ............................................................................................................................................................................................ 92


TRANG THIT B ( EQUIPMENT ) ............................................................................................................................................................................... 93
CHI PH QUN L D N ( ADMINISTRATION ) .............................................................................................................................................................. 93
CHI PH KHC ( OTHER ) ........................................................................................................................................................................................ 94
CHI PH TRUYN THNG ( OTHER ) ........................................................................................................................................................................... 94

K HOCH TI CHNH ( FINANCIAL PLAN )....................................................................................................................... 94


2.1
2.2

LCH TRNH ( SCHEDULE ) ...................................................................................................................................................................................... 94


IU KIN RNG BUC ( CONSTRAINTS ) .................................................................................................................................................................... 99

F. K HOCH CHT LNG (QUALITY PLAN) [OWNER: PHM HI PHNG]................................................................ 99


1

MC TIU CHT LNG (QUALITY TARGETS) ................................................................................................................... 99


1.1
1.2

K HOCH CHT LNG (QUALITY PLAN) ..................................................................................................................... 102


2.1
2.2
2.3
2.4

CHT LNG D N (PROJECT QUALITY) ................................................................................................................................................................ 99


CHT LNG SN PHM (PRODUCT QUALITY) ......................................................................................................................................................... 100

K HOCH M BO CHT LNG (QUALITY ASSURANCE PLAN) ................................................................................................................................. 102


K HOCH KIM SOT CHT LNG (QUALITY CONTROL PLAN) ................................................................................................................................... 103
NHNG GI NH (ASSUMPTIONS)......................................................................................................................................................................... 104
NHNG RNG BUC (CONSTRAINTS) ..................................................................................................................................................................... 104

QUY TRNH CHT LNG (QUALITY PROCESS) ............................................................................................................... 104


3.1
3.2
3.3

NHNG HOT NG (ACTIVITIES) ......................................................................................................................................................................... 104


VAI TR (ROLES) .............................................................................................................................................................................................. 104
TI LIU (DOCUMENTS) ...................................................................................................................................................................................... 105

G. K HOCH RI RO (RISK PLAN) [OWNER: PHAN L TRUNG THNH] ....................................................................... 106


1

NHN DNG RI RO (RISK IDENTIFICATION) (OWNER: PHM NGC NAM) ............................................................................ 106
1.1
1.2

NH GI RI RO (RISK QUANTIFICATION) (OWNER: PHAN L TRUNG THNH) ..................................................................... 109


2.1
2.2
2.3

HNG MC (CATEGORIES) ................................................................................................................................................................................... 106


RI RO (RISKS) ................................................................................................................................................................................................. 106

KH NNG XY RA (LIKELIHOOD) ......................................................................................................................................................................... 109


TM NH HNG (IMPACT) .................................................................................................................................................................................. 109
MC U TIN (PRIORITY) ................................................................................................................................................................................ 110

K HOCH QUN L R RO (RISK PLAN) ....................................................................................................................... 115


3.1
3.2
3.3

THI GIAN BIU (SCHEDULE) ................................................................................................................................................................................ 115


GI NH (ASSUMTIONS) (OWNER: PHM NGC NAM) ................................................................................................................................................. 120
IU KIN RNG BUC (CONSTRAINTS) (OWNER: PHM NGC NAM) ............................................................................................................................... 120

H. K HOCH TRUYN THNG (COMMUNICATION PLAN) [OWNER: PHM NGC NAM].............................................. 121
1

YU CU CA THNG TIN LIN LC (COMMUNICATIONS REQUIREMENTS).............................................................................. 121


7

1.1
1.2

K HOCH LIN LC (COMMUNICATIONS PLAN) .............................................................................................................. 124


2.1
2.2
2.3

BNG CC BN HU QUAN (STAKEHOLDER LIST) ...................................................................................................................................................... 121


YU CU CA BN HU QUAN (STAKEHOLDER REQUIREMENTS) ................................................................................................................................... 122

LCH (SCHEDULE) ............................................................................................................................................................................................. 124


GI NH (ASSUMPTIONS) ................................................................................................................................................................................... 125
RNG BUC (CONSTRAINTS) ............................................................................................................................................................................... 125

TRUYN THNG KHNG HONG (CRISIS COMMUNICATIONS) .............................................................................................. 125


3.1
3.2

BNG I TNG TRUYN THNG ........................................................................................................................................................................ 125


TRUYN THNG KHNG HONG ............................................................................................................................................................................ 126

Bng danh mc ........................................................................................................................................................... 126


K hoch truyn thng khng hong .......................................................................................................................... 129

HOT NG THNG TIN (COMMUNICATIONS PROCESS) .................................................................................................... 156


4.1
4.2
4.3

HOT NG (ACTIVITIES) ................................................................................................................................................................................... 156


VAI TR (ROLES) .............................................................................................................................................................................................. 156
TI LIU (DOCUMENTS) ...................................................................................................................................................................................... 156

T. K HOCH CUNG NG (PROCUREMENT PLAN) [OWNER: L MINH BO] .................................................................. 157


1

YU CU CUNG NG (PROCUREMENT REQUIREMENTS) .................................................................................................... 157


1.1
1.2

K HOCH CUNG NG (PROCUREMENT PLAN) ................................................................................................................ 170


2.1
2.2
2.3

LCH TRNH (SCHEDULE) ..................................................................................................................................................................................... 170


GI NH (ASSUMPTIONS) ................................................................................................................................................................................... 171
RNG BUC (CONSTRAINTS) ............................................................................................................................................................................... 171

QUI TRNH LA CHN (SELECTION PROCESS) ................................................................................................................. 172


3.1
3.2

YU CU (REQUIREMENTS) ................................................................................................................................................................................. 157


NGHIN CU TH TRNG (MARKET RESEARCH) ...................................................................................................................................................... 165

HOT NG (ACTIVITIES) ................................................................................................................................................................................... 172


CHC DANH (ROLES) ........................................................................................................................................................................................ 172

QUI TRNH CUNG NG (PROCUREMENT PROCESS) ........................................................................................................... 172


4.1
4.2

HOT NG (ACTIVITIES) ................................................................................................................................................................................... 172


CHC DANH (ROLES) ........................................................................................................................................................................................ 173

A .BN TUYN B D N (PROJECT CHARTER)


[OWNER: PHM NGC NAM]
1

Tm tt (Executive Summary)

D n xy dng v cung cp cc dch v thng tin l mt trong nhng d n khi u cho chng trnh ng dng h thng thng tin nhm nng
cao nng lc qun l, nghin cu v hc tp ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM. Kt qu ca d n l mt dch v thng tin hon chnh
phc v cc hot ng hc tp, nghin cu ca sinh vin trng trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.
Vi mc tiu tm ra v cung cp cc dch v thng tin cn thit nng cao nng lc nghin cu v hc tp ca sinh vin trng i Hc Ngn
Hng Tp.HCM , d n phi p ng c cc nhu cu sau:
Xy dng dch v cung cp thng tin cn thit phc v nhu cu hc tp v nghin cu cho sinh vin
Thng tin cung cp t cc dch v cn mang cht lng cao v cp nht lin tc
Cung cp dch v hon chnh cho nhm d n xy dng cng thng tin, qua cung cp cho sinh vin cc dch v c xy dng.
Phi hp h tr cc nhm d n khc thuc phm vi chng trnh ng dng h thng thng tin nhm nng cao nng lc qun l,
nghin cu v hc tp ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM trong kh nng cho php.
D n thc hin trong khong thi gian 6 thng k t lc bt u, vi kinh ph c tnh 100.000 USD.

nh ngha d n (Project Definition)


2.1

Tm nhn ca d n (Vision)

T vn gip cho trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM xy dng h thng dch v cung cp thng tin y , chnh xc, kp thi; gp phn nng
cao nng lc nghin cu v hc tp ca sinh vin trng i Hc Ngn Hng Tp HCM.

2.2

Mc tiu ca d n (Objectives)

Tm hiu c nhu cu v ni dung thng tin v dch v thng tin phc v qu trnh nghin cu v hc tp ca t nht 90% sinh vin
trng i Hc Ngn Hng.
Tm hiu c thc trng cc dch v thng tin ca trng i Hc Ngn Hng da theo cc d liu nh trng cung cp.
ra cc t vn xy dng v cung cp dch v thng tin cho trng i Hc Ngn Hng, tha mn cc tiu ch ti mc 2.5

2.3

Phm vi d n (Scope)

Cc mc sau nm trong phm vi d n:

Kho st v nhu cu ca sinh vin trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM bao gm cc h chnh quy ln khng chnh quy ti ba c s trn a
bn Tp.HCM ca trng.

S lng kho st: 400 sinh vin.

Kho st v thc trng cc dch v thng tin ti trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.

T vn v loi hnh dch v thng tin nn trin khai ti trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM, bao gm: quy m trin khai, thit k chi tit,
phng n k thut, yu cu h tng, chi ph d kin ca tng loi d n.

T vn quy m dch v, phng n k thut, cng ngh

Cc mc khng nm trong phm vi:

Kho st v cc dch v t nhn bn ngoi phm vi qun l ca trng.

Kho st ti cc c s ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM nm ngoi khu vc Tp.HCM.

Trin khai cc dch v thng tin t vn.

Hiu qu kinh t.

10

Phm vi sn phm (Product scope)

2.4

Bn bo co v kt qu t vn dch v thng tin cung cp cho khch hng phng n la chn cc dch v thng tin nn trin khai ti
trng i Hc Ngn Hng Tp HCM. Kt qu t vn ny s gip cho khch hng trin khai cung cp cc dch v thng tin cho sinh vin
trng i Hc Ngn Hng Tp HCM phc v cho qu trnh nghin cu v hc tp.
Trong sn phm, t vn t nht 3 dch v c bn :
-

Dch v hi p

Dch v ph bin cung cp thng tin hin ti

Dch v cung cp thng tin theo chuyn

V nhiu nht l 8 loi hnh dch v.

Bn bo co t vn bao gm cc mc t vn sau:

Loi hnh dch v trin khai.

T vn quy m dch v.

T vn phng n k thut, cng ngh.

Thit k chi tit ca tng loi dch v.

T vn v h tng.

Vn u t d kin.

Cc vn khng nm trong phm vi t vn:

Hiu qu kinh t ca cc dch v.

T vn cho cc c s ngoi TPHCM.


11

2.5

T vn gii php x l tranh chp c s h tng vi cc dch v chng trnh khc.

Tiu chun chp thun (Acceptance criteria)

Kt qu cui cng ca d n c chp nhn nu tha mn cc tiu ch sau:


o

T vn trin khai t nht 3 dch v:

Dch v hi p: thc hin vic tr li nhanh mt s cu hi c th v cc lnh vc nh th vin, ng k tn ch, bi ging bi


gii bng vic xy dng sn mt kho cc cu tr li v cc thc mc v cc lnh vc trn v s tip tc cp nht cc cu tr li t
ngun nh trng.

Ph bin thng tin hin ti: t chc lin kt vi trng i Hc Ngn Hng Tp HCM, thit lp mt ng lin lc cp nht
thng tin lin tc i vi trng.

Cung cp thng tin theo chuyn : tp hp cc thng tin c cp nht lin t pha nh trng, t chc sn lc thng tin v a
vo cc chuyn c th t cung cp cho sinh vin.

T vn trin khai ti a 8 loi dch v.

Bo co t vn phi c y cc thnh phn:


Bo co t vn v cc dch v nn trin khai
Bo co t vn phng n trin khai cc dch v trn
( Cc thnh phn ny s c nu chi tit trong mc Deliverable )

Cc dch v thng tin v ni dung thng tin phi tha mn t nht 50% nhu cu ca sinh vin c kho st trong bo co kho st nhu
cu sinh vin ( bo co 001 mc 2.6 )

12

2.6

Hng mc bn giao (Deliverables)


Hng mc
(Deliverable)
Bo co kt qu kho
st.

Bo co kt qu phn
tch

Cc thnh phn (Components)

Bo co kt qu kho st
nhu cu thng tin v dch
v thng tin phc v qu
trnh nghin cu v hc
tp ca sinh vin. (001)

Bo co kt qu kho st
tnh trng dch v thng
tin ti trng i Hc
Ngn Hng Tp.HCM

Miu t (Description)

Bo co miu t cc danh mc loi thng tin, loi


hnh dch v thng tin dnh cho qu trnh nghin
cu v hc tp m sinh vin quan tm, thng k
mc quan tm ca sinh vin trong khong thi
gian tin hnh kho st..

Bo co miu t thc trng hin ti ca cc dch


v thng tin ti trng i Hc Ngn Hng
Tp.HCM. Trong bo co vit r v mc hi
lng ca sinh vin i vi cc dch v ny, phm
vi trin khai ca cc dch v, quy trnh vn hnh
ca mi loi trong khong thi gian tin hnh
kho st.

Bo co kt qu phn tch
v nhu cu sinh vin.

Bo co vit r nhu cu no l hp l, nhu cu


no khng, nhu cu no trng c kh nng p
ng, nhu cu no khng.

Bo co kt qu phn tch
v dch v thng tin.

Bo co bao gm :
+/ Kt qu phn tch tnh trng cc dch v thng
tin ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM,
dch v no cn ci tin v ci tin im no,
dch v no cn lm li, dch v no cn chm
dt, dch v no c th gi nguyn.
13

Bo co kt qu t
vn

Bo co danh mc cc
dch v thng tin s c
t vn.

Bo co t vn xy dng
dch v.

Lit k cc dch v thng tin m nhm d n t


vn cho trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.
ng thi nh ngha r cc dch v ny.
Bo co ny bao gm:
+/ T vn quy m dch v: Nu r quy m trin
khai ca mi loi dch v.
+/ T vn phng n k thut, cng ngh:
- La chn cc k thut cng ngh ph
hp vi dch v trin khai.
- Phng n chuyn giao cng ngh: ni
dung chuyn giao, iu kin tip nhn, bn
quyn.
+/ Thit k chi tit ca tng loi dch v.
+/ T vn v h tng: iu kin cung cp vt t
thit b, dch v, h tng k thut, phng chng
chy n v an ton vn hnh.
+/ Vn u t d kin: gm cc mc: chi ph
thit b, chi ph t vn, chi ph qun l, chi ph
d phng, chi ph iu hnh, chi ph khc.

T chc ca d n (Project Organization)


3.1

Khch hng (Customers)

14

Khch hng (Customer Group)

Miu t (Customer Representative)

Trng H Ngn hng

Khch hng chnh ca d n ny l Trng H Ngn hng.


Trng s tr tin xy dng mt h thng phc v cho hc
tp, qun l, nghin cu da trn cc kt qu ca chng trnh
m d n trc thuc.

3.2

Bn hu quan (Stakeholders)

Bn hu quan (Stakeholder / Group)

Vai tr (Stakeholder Interest)

Ngn Hng Th Gii ( World Bank )

L ngi ti tr chnh cho d n. V th h lun quan tm s


kh thi c ng nh kt qu ca d n.

Ban gim hiu trng H Ngn Hng

L mt trong nhng bn quan trng v nh hng tch cc


nht n s thnh cng ca d n. Do d ban gim hiu nh
trng s lun quan tm v nm ton b thng tin v tin
thc hin d n.

Cc phng ban, khoa, nhn vin trng i


Hc Ngn Hng Tp HCM

Quan tm n kt qu d n v kt qu ny s nh hng n
vic cung cp thng tin ca h n sinh vin. H l nhm nh
hng ln n quy trnh thu thp thng tin ca dch v.
Quan tm tin d n, gii ngn ngun vn ngn sch ph
hp

Phng k ton
Cc cu lc b, hi sinh vin, on trng

Quan tm n kt qu d n v kt qu ny s nh hng n
vic pht trin h thng cung cp thng tin, knh truyn thng
ca h. y l nhm nh hng n quy trnh thu thp thng
tin ca dch v. ng thi s nh hng n s lng sinh vin
l hi vin s dng dch v cung cp thng tin ca trng H
Ngn Hng

Sinh vin, ging vin

L khch hng ch yu ca d n. H lun quan tm n kt


qu ca d n.

Cc nh cung cp

Quan tm n tin ca d n . cung cp kp thi v

15

nhanh chng cc sm phm h tr tin trnh thc hin d n.


Website sinhviennganhang.com; cc dch v
sao in, tm kim, t vn, trao i thng tin t
nhn

H lun n kt qu v s thnh cng ca d n . V kt


qu ca d n s nh hng n hot ng v s pht trin ca
h. Nhm ny thng s c nh hng tiu cc n tin trnh
thc hin ca d n.

16

3.3

Chc danh (Roles)

Chc danh
(Role)

Tn nhn vin
(Resource
Name)

T chc
(Organization)

Ch u
t

ng Trn Tn
Chinh

Ngn Hng Th
Gii

b nhim

1/12/2010

Gim st d
n

ng Trn Tn
Chinh

i din trng
HNH

b nhim

1/1/2011

Gim c d
n

ng Phm Ngc
Nam

Dota team

b nhim

1/1/2011

Trng nhm
kho st
(Nhm A)

ng L Minh Bo

Dota team

Cha b nhim

N/A

Trng nhm
phn tch
(Nhm B)

ng Nguyn
Thanh Ngc

Dota team

Cha b nhim

N/A

Trng nhm
xy sdng kt
qu t vn
(Nhm C)

ng Phm Hi
Phng

Dota team

Cha b nhim

N/A

Trng nhm
truyn thng
(Nhm D)

ng L Minh Bo

Dota team

Cha b nhim

N/A

3.4

Trng thi
(Assignment Status)

Ngy nhn phn


cng (Assignment
Date)

Trch nhim (Responsibilities)

Ch u t:
Ch tch ca d n
Cung cp tm nhn mc tiu ca d n.
Ph duyt yu cu, lch trnh, ngun lc.
Ph duyt gii ngn v ngun vn ,ngun lc.
17

L ngi quyt nh cui cng cho cc gii php thc hin ca d n.

Gim st d n:
Gim st tin trnh, cht lng ca d n.
Gii quyt cc ri ro, vn , yu cu thay i cp cao.
m bo nhm d n c y s h tr.
Gim c d n:
Bn giao d n ng hn, trong gii hn ngun vn v ng c im k thut.
Qun tr v thnh vin nhm d n v cc bn lin quan.
Thc hin cc hot ng cn thit khi ng, ln k hoch, thc hin v kt thc d n.
Thng xuyn lin lc vi cp trn nhm t c hiu sut thc hin d n cao nht
Trng nhm:
Thc hin nhim v c giao t qun l d n thng qua k hoch d n.
Thng xuyn thng bo tin trnh ca cc cng vic n gim c d n.
Thng bo ln cho gim c d n v cc ri ro v vn nhn din.

3.5

Cu trc (Structure)

18

19

K hoch thc hin (Implementation Plan)


4.1

Phng php thc hin (Approach)

Phase

Overall Approach

Khi ng
d n

Sau khi bn thng bo d n c ph duyt, chng ti tin hnh tuyn chn nhn s cho
nhm thc hin d n gm :
Thnh vin cho cc nhm A,B,C,D
Chng ti c ng s lp 1 vn phng qun l d n ti c s trng H Ngn Hng TP HCM s 31
Tn Tht m qun 1, tp H Ch Minh

Ln k
hoch

Vi i ng nhn s c tuyn dng, chng ti s to ra mt b ti liu hng dn lp k


hoch d n xc nh cc nhim v chi tit, ngun lc, ti chnh v cc nh cung cp cn thit
thc hin d n ny. chng ti c ng s to ra k hoch cho d n truyn thng, qun l ri ro,
nh gi cht lng, v cc hng mc bn giao.

Thc thi d
n

Trong sut qu trnh thc thi d n chng ti s tin hnh kho st tnh hnh thc t, t a ra
t vn v cc dch v thng tin c ng nh ni dung thng tin cung cp.

Kt thc d
n

Sau khi bn giao xong bn bo co t vn cho trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM, d n s


chun b kt thc. Trong giai on ny s tin hnh cc bc kt thc hp ng vi cc bn, ng
ca vn phng d n, gii th i ng nhn s thc hin d n.

20

4.2

Lch biu (Schedule)

21

22

4.3

Cc ct mc (Milestones)

Ct mc
(Milestone)

Ngy
(Date)

Miu t (Description)

28/03/2011

Cung cp thng tin v tnh hnh cc dch v thng tin m


trng hin ang cung cp v cc kin t pha ngi s
dng, sinh vin

Lp bo co kt qu
kho st nhu cu thng
tin v dch v thng tin
phc v qu trnh
nghin cu v hc tp
ca sinh vin

11/04/2011

Kho st v thng k nhu cu ca sinh vin v cc dch v thng tin


cn cung cp cung cp cho vic hc.

Lp bo co kt qu
phn tch nhu cu ca
sinh vin

10/062011

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch cc


nhu cu ca sinh vin trn tng c s, tm hiu nguyn nhn v nh
gi kh thi cho tng loi nhu cu

Bo co kt qu
kho st tnh trng
dch v thng tin ti
trng i Hc
NgnHng Tp.HCM

23

Lp bo co phn tch
tnh trng dch v
thng tin ca trng
i Hc Ngn Hng

10/06/2011

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch


tnh trng dch v thng tin ca trng i Hc Ngn Hng,

Lp danh mc cc
dch v s t vn

23/06/2011

Xy dng v a ra c th danh mc cc dch v thng tin s t vn


xy dng v khng cn xy dng mi

Lp bo co t vn xy
dng dch v

15/08/2011

Nghin cu quy m dch v , nghin cu phng n k thut cng


ngh , lp thit k s b , lp thit k s b v c lng vn u t
d kin

24

4.4

Cc yu t d n l thuc (Dependencies)

Hot ng
(Project Activity)

Tc ng
(Impacts)

Chu tc ng
bi (Is Impacted
by)

Mc nghim
trng (Criticality)

Ngy (Date)

K hoch chnh thc


c ph duyt

Tt c k hoch
thc hin v cc
hot ng

N/A

Rt cao

30/2/2011

Xy dng yu cu
thng tin

Tt c cc hot
ng ca d n

Hot ng cung
cp, kho st thng
tin

Cao

01/04/2011

4.5

K hoch nhn lc (Resource Plan)

Chc danh (Role)

Ngy bt u
(Start Date)

Ngy kt thc
(End Date)

N lc (%
Effort)

Ch u t

01/03/2011

16/08/2011

12.5%
(100/8)

Gim st d n

01/03/2011

16/08/2011

12.5%
(100/8)

Gim c d n

01/03/2011

16/08/2011

100%

Nhm kho st nhu cu thng tin, loi hnh dch vu


thng tin ca sinh vin

30/03/2011

08/04/2011

100%

Nhm kho st thc trng dch v thng tin ti trng

09/03/2011

22/03/2011

100%

25

HNH
Nhm nghin cu phn tch nhu cu sinh vin

05/04/2011

10/06/2011

100%

Nhm nghin cu phn tch thc trng dch v thng


tin

12/04/2011

10/06/2011

100%

Nhm tng hp cc kt qu phn tch nghin cu

13/04/2011

15/06/2011

100%

Nhm lp danh mc cc dch v t vn

17/06/2011

23/06/2011

100%

Nhm lp bo co t vn xy dng dch v

24/06/2011

15/08/2011

100%

4.6

K hoch ti chnh (Financial Plan)

Loi chi dng (Expenditure


Category)

Danh mc chi dng (Expenditure Item)

Chi ph (Expenditure
Value)

Nhn lc

Lng nhn vin qun l d n


Lng nhn vin d n
Lng cng tc vin

Trang thit b

Trang thit b phc v qu trnh kho


st
Trang thit b phc v qu trnh phn
tch v t vn
Trang tht b vn phng

784.400.000

1.224.500.000

Chi ph qun l d n v ch ph
khc

Thu vn phng d n
Dch v mua ngoi (in, nc, v
sinh, an ninh)

156.000.000

Chi ph truyn thng

Chi ph dnh cho truyn thng

770.000.000
26

4.7

K hoch cht lng (Quality Plan)

Danh mc (Process)

Miu t (Description)

Qun l thi gian

Tt c thnh vin trong nhm d n v nhn vin hp


ng s ghi li thi gian d n thc t ca chng ti bng
cch s dng bng thi gian. Thng tin ca bng thi gian
s c tm tt trong bng ng k thi gian v bn tm
tt d n cp nht hng tun

Qun l chi ph

Bng chi ph s c s dng ghi li cc chi ph trong


d n ny

Qun l cht lng

Nhm kim tra cht lng v i qun l d n s thng


xuyn kim tra cht lng dch v c m bo

Qun l thay i

Bt c thay i no trong d n phi c bo co trong


bng yu cu thay i. Ngi qun l s c trch nhim
trong vic ph duyt hoc tm s chp thun trong tt c
cc yu cu thay i

Qun l ri ro

Bt c nguy c no trong d n phi c bo co trong


bng nguy c. Cc chi tit ca mi ri ro s c tm tt
trong mt bng ng k cho php ngi qun l d n
theo di, kim sot tnh trng ri ro trong sut d n

Qun l vn pht sinh

Bt c vn pht sinh no trong d n phi c bo


co trong bng vn pht sinh. Cc chi tit ca mi vn
s c tm tt trong mt bng ng k cho php
ngi qun l d n theo di anh kim sot tnh trng
vn trong sut d n

Qun l s cung ng

Tt c cc sn phm v dch v m d n s dng t


ngun cung cp bn ngai phi c lit k v xc nhn
bi i d n trc khi nh qun l d n a ra cc ha
n cho nh cung cp

Qun l s ng thun

Khch hng phi duyt tt c cc hng mc bn giao c


to ra bi d n ny i d n cn c vo im
nh gi hon thnh 100%

27

Qun l thng tin

4.8

Nhm qun l d n s ti cuc gp nh k hng tun


sut qu trnh thc thi d n tho lun v d n cho
n lc hin ti, cc risk v issue lc ny v nhng thay
i cn thit m bo d n thnh cng

Tiu chun hon chnh (Completion Criteria)

Danh mc (Process)

Miu t (Description)

Tm nhn

Hon thnh bo co t vn tha mn mc 2.5, gip cho


trng i Hc Ngn Hng t xy dng c h
thng dch v thng tin, h tr nng cao kh nng hc
tp v nghin cu ca sinh vin trong trng.

Phm vi

D n ch thc hin cc cng vic quy nh trong mc


2.3

Hng mc bn giao

Cc hng mc bn giao cho khch hng tha mn cc


chi tit nu trong mc 2.6

Chp nhn

Khch hng chp thun v k nhn tt c cc hng mc


bn giao ca d n khi hon thnh.

Tng th

D n hon thnh vo thng 8, trong khong chi ph


150000 USD v tha mn cc yu cu ti mc 2.5 trong
trng hp khng chu cc tc ng bt li bt kh
khng tun theo php lut Vit Nam.

28

Cc vn cn cn nhc trong d n (Project Considerations)


5.1

Ri ro (Risks)

Miu t (Risk
Description)

Kh nng
xy ra (Risk
Likelihood)

Mc
nh hng
(Risk
Impact)

Gii php gim thiu ri ro (Action to be


Taken
to Mitigate Risk)

Vic ph duyt cc
quyt nh phc v
cho qu trnh ca d
n lm chm tin .

Medium

Medium

Cn c s lin kt cht ch v thng bo chi tit


cng nhanh cng tt cho bn u t.

S thay i t gi
gia VND v USD
c th lm chi ph d
n tng ln vt mc.

High

High

Khi k kt hp ng, quy nh t gi l 22000


VND i 1 USD

S thiu hp tc trong
qu trnh thu thp
kin t pha sinh vin.

Medium

High

Tm hiu v ni chuyn gip sinh vin hiu r


tm quan trng ca d n.

S thiu hp tc t
cc phng ban, khoa,
hi sinh vin, cc
CLB trong trng.

Medium

High

Yu cu s m bo ca i din nh trng v
cam kt hp tc hon ton ca cc phng ban,
khoa, hi sinh vin, cc CLB trong trng.

S thay i v gi c
cc chng trnh h

Medium

Low

Cn k kt r hp ng v thng lng vi bn

29

tr t mua.

cung cp.

Xy ra li khi p dng
cc phn mm mua
ngoi vo trong cc
hot ng ca d n.

Medium

Medium

Cn thng xuyn c ngi lin lc vi bn bn


cung cp xem xt v hng dn trc khi p
dng.

Nhng bn lin quan


chu nh hng xu
bi thnh cng ca d
n, thc hin cc hnh
vi ph hoi, lm gim
tin thc hin d
n.

Medium

Medium

Xin kin ch o v s h tr t nh trng.

30

5.2

Cc vn khc (Issues)

Miu t (Issue
Description)

Mc
u tin
(Issue
Priority)

Gii php (Action to be Taken


to Resolve Issue)

Chng trnh b ng

High

ng d n

Ngn sch cho ton b chng trnh b ct


gim

High

Tha thun vi ch u t nhm tm ra gii


php.

Cc phn mm giao khng ng thi gian hay


ni dung lm nh hng n tin d n.

Medium

K kt hp ng r rng gia 2 bn v thi


gian v ni dung ca phn mm.

S tham gia qu su ca nh u t vo d n.

Low

Cn phn lai r khu vc gia nh u t v


khu vc ca nhm thc thi d n

5.3

Gi nh (Assumptions)

S sinh vin tham gia kho st t 100%.

100% sinh vin tham gia kho st cho kin trung thc.

Nh trng cho php nhm d n t do s dng cc h s, c s d liu c ca cc dch v nh trng tng trin khai.

Nh trng cho php nhm d n t do i li ti cc khu vc tng trin khai dch v thng tin dnh cho sinh vin.

Cc trng i Hc c tr s chnh trong qun 1, qun Th c trn a bn Tp H Ch Minh ng cho nhm d n t do nghin cu
h s ca cc dch v thng tin hoc ang trin khai ti trng ca h.

31

Rng buc (Constraints)

5.4

Ngn sch ti a l 250000 USD, trong chi ph d phng bt buc l 25000 USD.

Ngn sch khng c tng thm vi mi l do.

Thi im kt thc d n khng qu 1/9/2011 ( nhm m bo thi gian cho cc nhm d n khc trin khai cung cp dch v )

B. BN TUYN B PHM VI (SCOPE STATEMENT)


[OWNER: PHM NGC NAM]
1

Tm tt (Executive Summary)

D n xy dng v cung cp cc dch v thng tin l mt trong nhng d n khi u cho chng trnh ng dng h thng
thng tin nhm nng cao nng lc qun l, nghin cu v hc tp ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM. Kt qu ca
d n l mt dch v thng tin hon chnh phc v cc hot ng hc tp, nghin cu ca sinh vin trng trng i Hc
Ngn Hng Tp.HCM.

Vi mc tiu tm ra v cung cp cc dch v thng tin cn thit nng cao nng lc nghin cu v hc tp ca sinh vin
trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM , d n phi p ng c cc nhu cu sau:
Tm hiu c nhu cu v ni dung thng tin v cc dch v thng tin ca sinh vin trng i Hc Ngn Hng
Tp.HCM nhm h tr qu trnh nghin cu v hc tp.
T vn cho trng trng i Hc Ngn Hng cc ni dung thng tin dch v thng tin nn cung cp cho sinh
vin.
32

T vn cho trng trng i Hc Ngn Hng cch trin khai cc dch v thng tin cung cp cho sinh vin.
D n thc hin trong khong thi gian 6 thng k t lc bt u, vi kinh ph c tnh 250000 USD.

nh ngha kt qu d n (Product Definition)

2
2.1

Phm vi sn phm (Product Scope)

Bn bo co v kt qu t vn dch v thng tin cung cp cho khch hng phng n la chn cc dch v thng tin
nn trin khai ti trng i Hc Ngn Hng Tp HCM. Kt qu t vn ny s gip cho khch hng trin khai cung
cp cc dch v thng tin cho sinh vin trng i Hc Ngn Hng Tp HCM phc v cho qu trnh nghin cu v
hc tp.

Bn bo co t vn bao gm cc mc t vn sau:
Loi hnh dch v trin khai.
T vn quy m dch v.
T vn phng n k thut, cng ngh.
Thit k chi tit ca tng loi dch v.
T vn v h tng.
Vn u t d kin.
33

Cc vn khng nm trong phm vi t vn:


Hiu qu kinh t ca cc dch v.
T vn cho cc c s ngoi TPHCM.
T vn gii php x l tranh chp c s h tng vi cc dch v, chng trnh khc.
2.2 Tiu ch chp thun (Acceptance criteria)

Kt qu cui cng ca d n c chp nhn nu tha mn cc tiu ch sau:


T vn trin khai t nht 3 dch v:
Dch v hi p: thc hin vic tr li nhanh mt s cu hi c th v cc lnh vc nh th vin, ng k tn
ch, bi ging bi gii bng vic xy dng sn mt kho cc cu tr li v cc thc mc v cc lnh vc trn v
s tip tc cp nht cc cu tr li t ngun nh trng.
Ph bin thng tin hin ti: t chc lin kt vi trng i Hc Ngn Hng Tp HCM, thit lp mt ng
lin lc cp nht thng tin lin tc i vi trng.
Cung cp thng tin theo chuyn : tp hp cc thng tin c cp nht lin t pha nh trng, t chc sn
lc thng tin v a vo cc chuyn c th t cung cp cho sinh vin.
o T vn trin khai ti a 8 loi dch v.
34

o Bo co t vn phi c y cc thnh phn:


Bo co t vn v cc dch v nn trin khai
Bo co t vn phng n trin khai cc dch v trn
( Cc thnh phn ny s c nu chi tit trong mc Deliverable )
o Cc dch v thng tin v ni dung thng tin t vn cho trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM phi tha mn t
nht 50% nhu cu ca sinh vin c kho st trong bo co kho st nhu cu sinh vin
( bo co 001 )

2.3

Hng mc bn giao (Deliverables)

Hng mc
(Deliverable)
Bo co kt qu
kho st.

Cc thnh phn
(Components)

Miu t (Description)

Bo co kt qu kho
st nhu cu thng tin
v dch v thng tin
phc v qu trnh
nghin cu v hc tp
ca sinh vin. (001)

Bo co miu t cc danh mc loi thng


tin, loi hnh dch v thng tin dnh cho
qu trnh nghin cu v hc tp m sinh
vin quan tm, thng k mc quan tm
ca sinh vin trong khong thi gian tin
hnh kho st..

Bo co kt qu kho
st tnh trng dch v

Bo co miu t thc trng hin ti ca


cc dch v thng tin ti trng i Hc
Ngn Hng Tp.HCM. Trong bo co vit
35

thng tin ti trng


i Hc Ngn Hng
Tp.HCM

Bo co kt qu
phn tch

Bo co kt qu phn
tch v nhu cu sinh
vin.
Bo co kt qu phn
tch v dch v thng
tin.

Bo co kt qu
t vn

Bo co danh mc
cc dch v thng tin
s c t vn.

Bo co t vn xy
dng dch v.

r v mc hi lng ca sinh vin i


vi cc dch v ny, phm vi trin khai
ca cc dch v, quy trnh vn hnh ca
mi loi trong khong thi gian tin hnh
kho st.

Bo co vit r nhu cu no l hp l, nhu


cu no khng, nhu cu no trng c
kh nng p ng, nhu cu no khng.
Kt qu phn tch tnh trng cc dch v
thng tin ca trng i Hc Ngn Hng
Tp.HCM, dch v no cn ci tin v ci
tin im no, dch v no cn lm li,
dch v no cn chm dt, dch v no c
th gi nguyn.
Lit k cc dch v thng tin m nhm d
n t vn cho trng i Hc Ngn Hng
Tp.HCM. ng thi nh ngha r cc
dch v ny.
Bo co ny bao gm:
+/ T vn quy m dch v: Nu r quy
36

m trin khai ca mi loi dch v.


+/ T vn phng n k thut, cng
ngh:
- La chn cc k thut cng
ngh ph hp vi dch v trin khai.
- Phng n chuyn giao cng
ngh: ni dung chuyn giao, iu kin
tip nhn, bn quyn.
+/ Thit k chi tit ca tng loi dch v.
+/ T vn v h tng: iu kin cung cp
vt t thit b, dch v, h tng k thut,
phng chng chy n v an ton vn
hnh.
+/ Vn u t d kin: gm cc mc: chi
ph thit b, chi ph t vn, chi ph qun
l, chi ph d phng, chi ph iu hnh,
chi ph khc.

Miu t d n (Project Description)


3.1

Phm vi (Scope)

Cc mc sau nm trong phm vi d n:


Kho st v nhu cu ca sinh vin trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM bao gm cc h chnh quy ln khng
chnh quy ti ba c s trn a bn Tp.HCM ca trng.

37

Kho st v thc trng cc dch v thng tin ti trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.
T vn v loi hnh dch v thng tin nn trin khai ti trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM, bao gm: quy m
trin khai, thit k chi tit, phng n k thut, yu cu h tng, chi ph d kin ca tng loi d n.
Cc mc khng nm trong phm vi d n:
Kho st v cc dch v t nhn bn ngoi phm vi qun l ca trng.
Kho st ti cc c s ca trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM nm ngoi khu vc Tp.HCM.
Trin khai cc dch v thng tin t vn.
Hiu qu kinh t ca cc dch v c t vn.
3.2

Rng buc (Constraints)

Ngn sch ti a l 250000 USD, trong chi ph d phng bt buc l 25000 USD.
Ngn sch khng c tng thm vi mi l do.
Thi im kt thc d n khng qu 1/9/2011 ( nhm m bo thi gian cho cc nhm d n khc trin khai cung
cp dch v )
3.3

Gi nh (Assumptions)

GI NH (ASSUMPTION)

S sinh vin tham gia kho st t


100%.

NH HNG NU GI NH SAI (
POTENTIAL IMPACT IF THE ASSUMPTION
PROVE TO BE FALSE )
Thng tin kho st v nhu cu sinh vin
khng chnh xc 100%. iu ny dn
n kt qu t vn c th khng t
38

c k vng tha mn t nht 50% nhu


cu ca sinh vin

100% sinh vin tham gia kho st


cho kin trung thc.

Thng tin kho st v nhu cu sinh vin


khng chnh xc 100%. iu ny dn
n kt qu t vn c th khng t
c k vng tha mn t nht 50% nhu
cu ca sinh vin

Khin cho bn kho st v tnh trng cc


Nh trng cho php nhm d n t dch v thng tin ca trng i Hc Ngn
do s dng cc h s, c s d liu Hng khng th hon thnh, d liu kho
c ca cc dch v nh trng tng st thiu s khin kt qu t vn khng t
trin khai.
cht lng nh nu ti mc 2 phn B
Khin cho bn kho st v tnh trng cc
dch v thng tin ca trng i Hc Ngn
Nh trng cho php nhm d n t Hng khng th hon thnh, d liu kho
do i li ti cc khu vc tng
st thiu s khin kt qu t vn khng t
trin khai dch v thng tin dnh cho cht lng nh nu ti mc 2 phn B
sinh vin.

39

C. BN K HOCH D N (PROJECT PLAN)


[OWNER: NGUYN THANH NGC]
1

1.1

Cu trc phn r cng vic ( Work breakdown structure )

Cu trc

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1.2

T in WBS ( WBS dictionary )

Cp

Tn thnh phn

Code

nh ngha

1.1.1

Bo co kt qu kho st tnh trng dch v thng Cung cp thng tin v tnh hnh cc dch v thng tin m trng
tin ti trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM
hin ang cung cp v cc kin t pha ngi s dng, sinh vin.

1.1.1.1

Khi to

Tin hnh chun b thu thp

1.1.1.1.1

Xc nh cc mc tiu

Tm hiu r nhim v cn lm

1.1.1.1.1.1

Xc nh i tng

1.1.1.1.1.2

Xc nh khu vc cn thu thp

1.1.1.1.1.3

Xc nh ni dung vn cn thu thp.

1.1.1.1.2

Thnh lp i kho st

Xc nh c cc i tng cn kho st chnh trong cuc kho


st ln ny.
Manager trc tip qun l vic ny vi ngun lc t cc nhn vin
ch cht.
Tm hiu r cc a im v khu vc c th thu nhp thng tin
ng yu cu.
Manager trc tip qun l vic ny vi ngun lc t cc nhn vin
ch cht.
Quy trnh cn nhc cc ni dung cn ra c th c kt qu
kho st chnh xc nht.
Manager trc tip qun l vic ny vi ngun lc t cc nhn vin
ch cht.

Tin hnh to lc lng thu thp


49

1.1.1.1.2.1

T chc i thu thp

Thu nhn vin thc hin cng vic thu thp.

1.1.1.1.2.2

o to nhn vin thu thp.

C ngi hng dn nhn vin thu ngai cch thc thu thp
kin.

1.1.1.1.3

T chc i thng k

Thit lp i thng k cc thng tin thu c.

1.1.1.1.3.1

Thnh lp i thng k.

Tuyn nhn vin thc hin cng vic thng k cc thng tin c
c.

1.1.1.1.3.2

Phn cng nhn lc cho i thng k.

C ngi hng dn nhn vin thu ngai cch thc thng k cc


thng tin c.

1.1.1.2

Tin hnh

Tin hnh giai an thu thp thng tin.

1.1.1.2.1

Tin hnh kho st

Phn chia 2 nhm cho cng vic kho st.


Da trn cc phn tch v mc tiu kho st, tin hnh kho st cc
i tng cc khu vc vi nhng cu hi kho st.
Cc nhm chu s qun l chnh ca nhn vin Thnh v Bo

1.1.1.2.1.1

Tin hnh kho st ti c s 36 Tn Tht m

Ly kin ca cc thnh vin ch cht ca nh trng ti tr s


chnh, c bit l ban gim hiu nh trng.

1.1.1.2.1.2

Tin hnh kho st ti c s Qun 7

Ly kin t pha cc sinh vin v cc ging vin c mt ti


50

trng.Tin hnh sau khi kho st xong c s 36 Tn Tht m

1.1.1.2.1.3

Tin hnh kho st ti c s Th c

Ly kin t pha cc sinh vin v cc ging vin c mt ti


trng.
u tin cc khu vc c nhiu sinh vin nh KTX, cc ging ng.
Cc khu vc ca ging vin nh nh ngh gio vin.

1.1.1.2.2

Tin hnh thu thp cc thng tin

1.1.1.2.2.1

Thng k t cc d liu thu thp t c s 36 Tn Tht


m

Tip nhn thng tin t i kho st em v t c s Tn Tht m


v tin hnh thng k ni dung thu c trong cc bng kho st.
Xut ra bng k khai cc danh mc thng k cng s liu.

1.1.1.2.2.2

Thng k t cc d liu thu thp t c s Qun 7

Sau khi kho st xong cng vic ca c s Tn Tht m.


Tip nhn thng tin t i kho st em v t c s qun 7 v tin
hnh thng k ni dung thu c trong cc bng kho st. Xut ra
bng k khai cc danh mc thng k cng s liu.

1.1.1.2.2.3

Thng k t cc d liu thu thp t c s Th c

Tip nhn thng tin t i kho st em v t c s Th c v


tin hnh thng k ni dung thu c trong cc bng kho st. Xut
ra bng k khai cc danh mc thng k cng s liu.

1.1.1.2.2.4

Thng k t phn tng hp d liu ca c 3 c s

C 2 ngi ng u nhm tp hp 3 bng k khai v tng hp cc


chi tit thnh mt bng thng nht vi u s liu cn thit.

1.1.1.3

Kt thc

ng qu trnh kho st.

1.1.1.3.1

Lp bo co kho st

Chun b cc bo co cn thit ca qu trnh kho st trc khi gi


cho cc bn ch u t.

Bt u giai an thu thp.

51

1.1.1.3.1.1

Lp bo co tng hp kt qu kho st t 3 c s

Tp hp cc bo co t cc c s thnh mt bo co chung v hot


ng kho st cc c s

1.1.1.3.1.2

Lp bo co tng hp

Tp hp cc bng bo co v kho st v bo co v thng k cc


thng tin kho st. Thng nht thnh 1 bng bo co chung vi cc
ni dung cu cc bo cao con.

1.1.1.3.1.3

Sao 04 bn ton b h s

Copy tt c cc bo co pht sinh trong tin trnh ca qu trnh


kho st thnh mt bn sao lu d dng i chiu khi cn.

1.1.1.3.2

Gi bo co kho st

1.1.1.3.2.1

1 Gi 01 bn bo co cho World Bank

Gi cho i din WB mt bn bo co c th nm bt c tin


trnh ca d n.

1.1.1.3.2.2

Gi 01 bn bo co cho Gim st d n ( MR Chinh )

Gi cho Gim st d n mt bn bo co c th nm bt c
tin trnh ca d n v c th bit c nhng thng tin cn thit
thng co cho trng.

1.1.1.3.2.3

Gi 01 bn bo co cho Project manager

Gi cho Project Manager mt bn bo co c th nm bt c


tin trnh ca d n v lm tin h tr cho cc bo co t vn,
bo co nghin cu.

1.1.1.3.3

Chuyn i kho st v thng k sang nhim v Lp


bo co kt qu kho st nhu cu thng tin v dch v
thng tin phc v qu trnh nghin cu v hc tp ca
sinh vin
52

1.1.2

Lp bo co kt qu kho st nhu cu thng tin v


dch v thng tin phc v qu trnh nghin cu v
hc tp ca sinh vin

Kho st v thng k nhu cu ca sinh vin v cc dch v thng tin


cn cung cp cung cp cho vic hc.

1.1.2.1

Kho st cc nhu cu v mc quan tm ca


sinh vin n cc nhu cu .

Tin hnh cng vic kho st v nhu cu ca cc sinh vin v cc


dch v cn nn cung cp.

1.1.2.1.1

Kho st cc nhu cu v mc quan tm ca sinh

vin ti c s 39 Tn Tht m

Chia thnh 2 nhm nh i kho st c s Tn Tht m


Mt nhm kho st v ly kin t pha cc sinh vin chnh quy
ang hc y.
Mt nhm kho st cc sinh vin ti chc ang theo hc.

1.1.2.1.2

Kho st cc nhu cu v mc quan tm ca

sinh vin ti c s Qun 7

Chia thnh cc cm gm 2 thnh vin


Ln lt chia ra v i n tng lp hc, pht phiu kho st cho
sinh vin, hng dn sinh vin cch pht biu kin ca mnh.

1.1.2.1.3

Kho st cc nhu cu v mc quan tm ca sinh


vin ti c s Th c

Chia thnh 2 nhm chnh v sau chia thnh cc nhm nh 2


ngi
Mt nhm tp trung khu vc KTX v i n tng phng trong
KTX kim tra.
Mt nhm tp trung khu vc cc ging ng v bt u chia nh
ly kin ca sinh vin ti cc phng hc.

1.1.2.2

Thng k

Tin hnh tng hp v thng k cc thng tin thu c t cuc


kho st.

1.1.2.2.1

Lp danh mc cc nhu cu ca sinh vin

Tip nhn cc phiu thu thp t pha i kho st gi v


Bt u tin trnh phn lai xem xt cc phiu kho st v thnh lp
nn cc danh mc yu cu ca sinh vin v thng k s lng yu
cu.

1.1.2.2.2

Lp danh mc 10 nhu cu ca sinh vin c quan

Ly kt qu t vic lp danh mc nhu cu sinh vin kt hp vi cc


53

tm nht

s liu tng hp.


Lp ra mt bng danh mc vi 10 danh mc c yu cu nhiu
nht.

1.1.2.3

Kt thc

ng qu trnh kho st.

1.1.2.3.1

Lp bo co kho st

Vit bo co kho st v cc hot ng ca vic kho st, tin trnh


din ra ca bui kho st cc c s.

1.1.2.3.1.1

Lp bo co tng hp kt qu kho st t c s

T bng danh mc 10 yu cu ca sinh vin, tng hp vi cc danh


mc cn li.
Lp ra bng bo co v kt qu ca cuc kho st.

1.1.2.3.1.2

Lp bo co tng hp

Tng hp 2 bng bo 1.1.1.3.1 v 1.1.1.3.1.1 to thnh bo co


tng hp np cho cc c quan c lin quan.

1.1.2.3.1.3

Sao 04 bn ton b h s

Sao chp h s d dng i chiu khi cn thit.

1.1.2.3.2

Gi bo co kho st

1.1.2.3.2.1

Gi 01 bn bo co cho World Bank

Gi cho i din WB mt bn bo co c th nm bt c tin


trnh ca d n.

1.1.2.3.2.2

Gi 01 bn bo co cho Gim st d n ( MR
Chinh )

1.1.2.3.2.3

Gi 01 bn bo co cho Project manager

1.1.2.3.3

Gii tn nhm

Gi cho Gim st d n mt bn bo co c th nm bt c
tin trnh ca d n v c th bit c nhng thng tin cn thit
thng co cho trng.
Gi cho Project Manager mt bn bo co c th nm bt c
tin trnh ca d n v lm tin h tr cho cc bo co t vn,
bo co nghin cu

54

1.2.1

Chun b

1.2.1.1

Nhn cc bo co kho st

Thc hin cc cng vic tip nhn ti liu, thnh lp i nhm


phn tch chun b cho cng vic nghin cu nh gi kt qu kho
st c
Nhn lc cn thit l 2 trng nhm b phn

1.2.12

Mua vt liu dng c trang thit b

1.2.1.3

Lp nhm phn tch

1.2.2

Lp bo co kt qu phn tch nhu cu ca sinh


vin

1.2.2.1

Lp bo co phn tch nhu cu ca sinh vin ti 36 Tn


Tht m

Tip nhn cc kt qu nghin cu kho st t nhm kho


st, kim tra s lng ti liu nhn c v k bin bn
xc nhn
Nhn lc cn cho cng vic ny l 2 trng nhm ca 2
nhm Nhm phn tch nhu cu sinh vin v Nhm phn
tch tch tnh trng dch v thng tin ca trng i Hc
Ngn Hng v

Tin hnh mua 1 s trang thit b phc v vic phn tch nh 1


s phm mm, cc my vi tnh, giy bt
Nhn lc gm 2 trng nhm b phn thc hin
Thnh lp nhm chnh thc, phn chia cng vic c th cho
tng c nhn, b nhim cc i trng. Phn chia trch nhim
cho tng c nhn trong nhm.
Ton b nhm phi tham gia

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch


cc nhu cu ca sinh vin trn tng c s, tm hiu nguyn nhn v
nh gi kh thi cho tng loi nhu cu
Nhn lc cn l ton b thnh vin ca nhm Nhm phn tch nhu
cu sinh vin gm 10 ngi

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn


tch cc nhu cu ca sinh vin c s 36 Tn Tht m, tm
hiu nguyn nhn v nh gi kh thi cho tng loi nhu cu
55

1.2.2.1.1

Phn tch v sao sinh vin ti 36 Tn Tht m li


quan tm n cc danh mc thng k

1.2.2.1.2

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


36 Tn Tht m c th p ng

1.2.2.1.3

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


36 Tn Tht m khng th p ng

1.2.2.1.4

Lp bo co

1.2.2.2

Lp bo co phn tch nhu cu ca sinh vin ti Qun 7

Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc


hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi ( 1/3 thnh vin ca nhm)
Tm hiu nguyn nhn khin cc sinh vin c s 36 Tn Tht
m li a ra cc nhu cu trong bng kho st
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin
thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi

Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra


c th hin thc ho c s 36 Tn Tht m
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin c
s 36 Tn Tht m thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra
khng th hin thc ho c s 36 Tn Tht m
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin c
s 36 Tn Tht m thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Lp bo co kt qu phn tch v lm vic c s 36 Tn Tht
m
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn
tch cc nhu cu ca sinh vin trn tng c s, tm hiu nguyn
nhn v nh gi kh thi cho tng loi nhu cu
56

1.2.2.2.1

Phn tch v sao sinh vin ti Qun 7 li quan tm n


cc danh mc thng k

1.2.2.2.2

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


Qun 7 c th p ng

1.2.2.2.3

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


Qun 7 khng th p ng

1.2.2.2.4

Lp bo co

1.2.2.3

Lp bo co phn tch nhu cu ca sinh vin ti Th


c

Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc


hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi (1/3 nhn lc ca nhm)
Tm hiu nguyn nhn khin cc sinh vin c s Qun 7 li
a ra cc nhu cu trong bng kho st
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra
c th hin thc ho c s Qun 7
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin 7
thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra
khng th hin thc ho c s Qun 7
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin
thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Lp bo co kt qu phn tch v lm vic c s Qun 7
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn
tch cc nhu cu ca sinh vin trn tng c s, tm hiu nguyn
nhn v nh gi kh thi cho tng loi nhu cu
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi (1/3 nhn lc ca nhm)
57

1.2.2.3.1

Phn tch v sao sinh vin ti Th c li quan tm n


cc danh mc thng k

1.2.2.3.2

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


Th c

1.2.2.3.3

Phn tch xem danh mc nhu cu no ca sinh vin ti


Th c khng th p ng

1.2.2.3.4

Lp bo co

1.2.3

Lp bo co phn tch tnh trng dch v thng tin


ca trng i Hc Ngn Hng

Tm hiu nguyn nhn khin cc sinh vin c s Th c li


a ra cc nhu cu trong bng kho st
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra
c th hin thc ho c s Th c Do nhm thc hin phn
tch bo co v nhu cu sinh vin thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi

Tm hiu, nghin cu xem cc nhu cu no ca sinh vin a ra


khng th hin thc ho c s Th c
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin c
s Th c thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi

Lp bo co kt qu phn tch v lm vic c s Th c


Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin c
s Th c thc hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch


tnh trng dch v thng tin ca trng i Hc Ngn Hng,
Do trng nhm Nhm phn tch thc trng dch v thng tin ca
trng i Hc Ngn Hng chu trch nhim
Nhn lc cn l ton b thnh vin ca nhm Nhm phn tch tnh
trng dch v thng tin ca trng i Hc Ngn Hng gm 10
ngi
58

1.2.3.1

Lp bo co phn tch hiu qu

1.2.3.1.1

Phn tch mc tha mn ca sinh vin ti tng c s

1.2.3.1.2

Lp bo co

1.2.3.2

Lp bo co phn tch li th/ bt li ca cc m hnh


dch v ti mi c s

1.2.3.2.1

Phn tch mi trng ca tng c s ca Trng i


Hc Ngn Hng

Tm hiu, nghin cu nh gi hiu qu ca vic tha mn cc


nhu cu ca sinh vin
Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi (1/3 thnh vin ca nhm)
Tm hiu, nghin cu mc tho mn nhu cu ca sinh vin,
xem nhu cu khin sinh vin hi lng th no, ti sao li hi
lng v nu khng hi lng v l do g
Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Lp bo co kt phn tch mc tha mn ca sinh vin ti
tng c s
Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim
Nhn lc cn l 3 ngi
Phn tch nhng li th v bt li ca tng m hnh dch v.
a ra cc phn tch, nhn xt v mi trng v cc dng m
hnh
Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim.
Nhn lc cn l 6 ngi (2/3 thnh vin ca nhm)
Tm hiu, nghin cu mi trng hot ng ca tng c s
trong trng H Ngn Hng, xem xt cc mt c li v bt li
59

1.2.3.2.2

Phn tch loi m hnh ca dch v ti mi c s

1.2.3.2.3

Kt lun v li th/ bt li ca mi m hnh

1.2.3.2.4

Lp bo co

1.2.4

Lp bo co tng hp v kt thc

pht trin cc m hnh dch v


Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim
Nhn lc cn l 6 ngi

Tm hiu, nghin cu cc m hnh dch v hoc s c th


trin khai ti mi c s, tm ra cc mt mnh v yu ca tng
m hnh
Do nhm thc hin phn tch bo co v thc trng dch v
thng tin ca trng i hc Ngn Hng thc hin thc hin v
chu trch nhim
Nhn lc cn l 6 ngi

Nghin cu a ra cc li th v bt i ca tng m hnh dch


v, nu r nhng im hn ch v nhng im mnh c th
pht trin
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 6 ngi

Lp bo co phn tch li th/ bt li ca cc m hnh dch v


ti mi c s
Do nhm thc hin phn tch bo co v nhu cu sinh vin thc
hin v chu trch nhim
Nhn lc cn l 6 ngi

Tin hnh tng hp cc bo co phn tch cc mc trn, sao lu


v np cho cc cp lnh o, ng thi gii tn cc nhm phn tch
cc bo cc kho sot
60

Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo co


kho st, ng Nguyn Thanh Ngc chu trch nhim
Nhn lc cn thit l 3 trng nhm b phn

1.2.4.1

Lp bo co tng hp

1.2.4.2

Sao lu 4 bn bo co

1.2.4.3

Gi 01 bn bo co cho World Bank

1.2.4.4

Gi 01 bn bo co cho gim st d n (Mr Trn Tn


Chinh)

1.2.4.5

Gi 01 bn bo co cho Project manager

Tin hnh tng hp cc bo co phn tch cc mc trn


a ra 1 bn bo co phn tch cc bo kho st y v hon
chnh
Do trng nhm cc nhm b phn chu trch nhim
Nhn lc l ton b nhn lc 2 nhm b phn
Sau khi tng hp xong bn bo co phn tch, tin hnh sao lu
bn bo co thanh 4 bn gi cc cp lnh o
Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo co
kho st, ng Nguyn Thanh Ngc thc hin v chu trch
nhim
Gi 01 bn bo co cho World Bank
Sau khi tng hp xong bn bo co phn tch, tin hnh sao lu
bn bo co thanh 4 bn gi cc cp lnh o
Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo co
kho st, ng Nguyn Thanh Ngc thc hin v chu trch
nhim
Gi 01 bn bo co cho gim st d n (Mr Trn Tn Chinh)
Sau khi tng hp xong bn bo co phn tch, tin hnh sao lu
bn bo co thanh 4 bn gi cc cp lnh o
Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo co
kho st, ng Nguyn Thanh Ngc thc hin v chu trch
nhim
Gi 01 bn bo co cho Project manager
61

1.2.4.6

Gii tn nhm phn tch

Sau khi tng hp xong bn bo co phn tch, tin hnh sao lu


bn bo co thanh 4 bn gi cc cp lnh o
Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo co
kho st, ng Nguyn Thanh Ngc thc hin v chu trch
nhim

Kt thc mi cng vic cua nhm phn tch, tuyn b gii


tn nhm
Do trng nhm Do trng nhm Nhm phn tch cc bo
co kho st, ng Nguyn

62

1.3

Xy dng bo co kt qu t vn

Cc cng vic tao ra bo co kt qu t vn

1.3.1

Chun b

Tin hnh cc cng vic chun b

1.3.1.1

Nhn cc bo co phn tch

Tip nhn cc bo co phn tch

1.3.1.2

Thnh lp cc nhm nghin cu

Phn chia nhn lc vo cc nhm c th

1.3.1.2.1

Tuyn m cc chuyn gia t vn trong lnh vc Tuyn m chuyn gia cho cng vic
dch v thng tin

1.3.1.2.2

Thnh lp nhm t vn

Thnh lp nhm

1.3.1.3

Mua trang thit b, cng c h tr

Mua Laptop,my in, photocopy,thit bi lin lc,phn mm h tr,


cng ch tr,bn gh

3
4

1.3.2
1.3.2.1

4
3

1.3.2.2
1.3.3

Lp danh mc cc dch v s t vn
Lp danh mc cc dch v c sn khng cn xy
dng mi
Lp danh mc cc dch v c t vn xy dng
Lp bo co t vn xy dng dch v
.Xy dng bo co t vn cho tng dch v c lit k trong
danh mc cc dch v c t vn.Ngun lc v thi gian
c tnh vi trng hp xy dng ti a 8 dch v

1.3.3.1

Nghin cu quy m dch v

1.3.3.1.1

Nghin cu yu cu k thut ca cc hng mc dch Xc nh cc yu cu c th cho tng hng mc


v

1.3.3.1.2

Nghin cu v a im xy dng dch v

Nghin cu quy m trin khai ca dch v

Xc nh a im d kin xy dng dch v, l do la chn


63

1.3.3.1.3

Nghin cu quy m lp t v ci t thit b

Xc nh quy m phm vi ci t thit b s u t

1.3.3.2

Nghin cu phng n k thut cng ngh

nh hng cc k thut cng ngh s p dng trong dch v

1.3.3.2.1

Phn tch la chn cc phng n k thut cng Phn tch la chn phng n k thut ph hp vi dch v cn
ngh
t vn

1.3.3.2.2

Nghin cu phng n chuyn giao cng ngh

Xc nh ni dung chuyn giao, iu kin chuyn giao,bn


quyn.

1.3.3.3

Lp thit k s b

Thit k s b cho dch v cn t vn

1.3.3.3.1

Lp danh mc cc tiu chun k thut cng ngh

Xc nh cc Quy chun, tiu chun k thut s p dng trong dch


v

1.3.3.3.2

Thit k kin trc tng th

Thit k s v cc thnh phn v quan h lin kt gia chng

1.3.3.3.3

Lp danh mc thit b, hng mc u t

Danh mc cc h tng k thut ,phn mm cn u t

1.3.3.4

Nghin cu cc yu cu v h tng dch v

Xc nh cc yu cu v h tng vn hnh tt h thng

1.3.3.4.1

Nghin cu cc yu cu v h tng k thut

Xc nh cc yu cu v h tng k thut: h thng mng, server

1.3.3.4.2

Nghin cu yu cu v an ton, bo mt

Xc nh yu cu v : phng chng chy n, bin php an ninh bo


mt

1.3.3.5

c lng vn u t d kin

c tnh ngun vn cn xy dng dch v

1.3.3.5.1

D tnh chi ph xy lp

D tnh chi ph cho cc hng mc xy lp

1.3.3.5.2

D tnh chi ph thit b

D tnh chi ph cho cc thit b


64

1.3.3.5.3

D tnh chi ph qun l

D tnh chi ph cho cng tc qun l

1.3.3.5.4

D tnh chi ph t vn

D tnh chi ph cho t vn

1.3.3.5.5

D tnh chi ph d phng

D tnh chi ph cho cc khon d phng

1.3.3.5.6

D tnh cc chi ph khc

D tnh chi ph cho mc khc

1.3.3.6

Vit bo co t vn

Hon tt bo co t vn

1.3.4

Kt thc

Cc bc kt thc cng vic

1.3.4.1

Chuyn giao bo co t vn

Chuyn giao bo co t vn

1.3.4.1.1

Sao lu 4 bn bo co t vn

Sao lu 4 bn bo co t vn

1.3.4.1.2

Gi 01 bn bo co cho World Bank

Gi 01 bn bo co cho World Bank

1.3.4.1.3

1.3.4.1.4

Gi 01 bn bo co cho gim st d n (Mr Trn Gi 01 bn bo co cho gim st d n (Mr Trn Tn Chinh)


Tn Chinh)
Gi 01 bn bo co cho Project manager
Gi 01 bn bo co cho Project manager

1.3.4.2

Gii tn nhm

1.3

Cc ct mc ( Milestones )

Ct mc
(Milestone)

Ngy
(Date)

Miu t (Description)

Bo co kt qu
kho st tnh trng

28/03/2011

Cung cp thng tin v tnh hnh cc dch v thng tin m


65

dch v thng tin ti


trng i Hc
NgnHng Tp.HCM

trng hin ang cung cp v cc kin t pha ngi s


dng, sinh vin

Lp bo co kt qu
kho st nhu cu thng
tin v dch v thng tin
phc v qu trnh
nghin cu v hc tp
ca sinh vin

11/04/2011

Kho st v thng k nhu cu ca sinh vin v cc dch v thng tin


cn cung cp cung cp cho vic hc.

Lp bo co kt qu
phn tch nhu cu ca
sinh vin

10/062011

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch cc


nhu cu ca sinh vin trn tng c s, tm hiu nguyn nhn v nh
gi kh thi cho tng loi nhu cu

Lp bo co phn tch
tnh trng dch v
thng tin ca trng
i Hc Ngn Hng

10/06/2011

Nghin cu nh gi v vit ra bn bo co hon chnh phn tch


tnh trng dch v thng tin ca trng i Hc Ngn Hng,

Lp danh mc cc
dch v s t vn

23/06/2011

Xy dng v a ra c th danh mc cc dch v thng tin s t vn


xy dng v khng cn xy dng mi

Lp bo co t vn xy
dng dch v

15/08/2011

Nghin cu quy m dch v , nghin cu phng n k thut cng


ngh , lp thit k s b , lp thit k s b v c lng vn u t
d kin

Lch lm vic ( Schedule )


66

67

68

69

70

71

D. K HOCH NGUN LC
(RESOURCE PLAN) [OWNER:
NGUYN THANH QUANG]
1

Bng lit k ngun lc ( Resource Listing )


1.1

Nhn cng ( Labor )

Vai tr ( Role )

S ngi
(Number)

Trch nhim
(Responsibility)

K nng
(Skill)

Ngy bt
u (Start
date)

Ngy kt
thc (End
date)

Giai on 1 : Lp bo co kt qu kho st.


Nhn vin lin
lc.

Gip i lin lc vi
cc c quan c lin
quan ti d n con

_Nhn vin
trong tui
t 20-30 tui,
trnh tt
nghip THPT.
_Tiu chun
k nng: vt
qua
phng
vn k nng
u vo.
_Tiu chun
o to: tham
gia ti y
10h
hun
luyn k nng
c bn

1/3

11/4

Nhn vin
kho st.

Thc hin vic kho


st v thu thp thng
tin ca sinh vin t
cc khu vc c
giao

_Nhn vin
kho st trong
tui t 2030 tui, trnh
tt nghip
THPT.
_Tiu chun
k nng: vt
qua
phng
vn k nng
u vo.
_Tiu chun

4/3

11/4

72

o to: tham
gia ti y
10h
hun
luyn k nng
c bn
Nhn vin hu
cn

Thc hin vic t


chc v tm ni ngh
ngi cho cc nhn
vin khc trong qu
trnh lm vic

_Nhn vin
trong tui
t 20-30 tui,
trnh tt
nghip THPT.
_Tiu chun
k nng: vt
qua
phng
vn k nng
u vo.
_Tiu chun
o to: tham
gia ti y
10h
hun
luyn k nng
c bn

1/3

11/4

Nhn vin
thng k

Thc hin cng vic


thng k cc thng
tin nhn c t i
kho st

4/3

11/4

Nhn vin k
thut

4/3

11/4

Nhn vin iu
hnh

Ph trch cng tc k
thut cho c i v
cc vn my mc
k thut
T chc sp xp thi
gian v ch o cc
nhm nhng cng
vic cn lm.

_Tt nghip
H chuyn
ngnh thng
k kinh t.
_C kinh
nghim thc
t 2 nm.
_Tt nghip
H chuyn
ngnh CNTT
_Tt nghip
H chuyn
ngnh qun tr
_ 2 nm kinh
nghim thc
t.

1/3

11/4

12/4

15/6

Giai on 2: Lp bo co kt qu phn tch.


Trng nhm
Phn tch bo
co kho st

Chu trch nhim qun


l nhm phn tch bo
co kho st v bo co
vi project manager

_Tt nhgip
H chuyn
ngnh MIS
_ C kinh
nghim 2 nm

73

i trng i
Phn tch nhu
cu sinh vin

Nhn vin i
Phn tch nhu
cu sinh vin

i trng i
Phn tch thc
trng dch v
thng tin
trng HNH

Nhn vin i
Phn tch thc
trng dch v
thng tin
HNH

Chu trch nhim qun


l trc tip i phn
tch nhu cu sinh vin,
bo co vi trng
nhm phn tch bo cao
kho st

_Tt nhgip
H chuyn
ngnh MIS
_C kinh
nghim 2 nm.

_Tt nghip
i
hc
chuyn ngnh
MIS
_C k nng
v MS Office
Phn tch bo co kho (chng ch B
st v nhu cu sinh vin tin hc hoc
c 3 tr s chnh
tng ng)
_K nng vit
bo co (kim
tra qua qu
trnh
tuyn
dng)
Chu trch nhim qun
l trc tip i Phn
tch thc trng dch v
thng tin, bo co vi
trng nhm phn tch
bo cao kho st

Phn tch bo co kho


st v thc trng dch
v thng tin trg HNH

_Tt nhgip
H chuyn
ngnh MIS
_C kinh
nghim 2 nm

_Tt nghip
i
hc
chuyn ngnh
kinh t
_C k nng
v MS Office
(chng ch B
tin hc hoc
tng ng)
_K nng vit
bo co (kim
tra qua qu
trnh
tuyn
dng)

5/4

13/6

5/4

10/6

14/4

13/6

14/4

10/6

16/6

16/8

Giai on 3: Lp bo co kt qu t vn.
Trng nhm
Bo co t vn

Chu trch nhim qun


l nhm bo co t vn
v bo co vi project
manager

_Tt nhgip
H chuyn
ngnh MIS
_C kinh
nghim 2 nm

74

Nhn vin i
Chun b

Nhn vin i
Lp danh mc
cc dch v s
t vn

i trng i
Lp bo co t
vn xy dng
dch v

Nhn vin i
Lp bo co t
vn xy dng
dch v

20

H tr trng nhm cc
bc chun b cho qu
trnh thc hin bo co
t vn

Nghin cu v lp ra
danh mc cc dch v
s t vn

Chu trch nhim qun


l trc tip i lp bo
co t vn xy dng
dch v

Nghin cu cc hng
mc cn t vn trong
bo co t vn, lp bo
co t vn

_Tt nghip
i
hc
chuyn ngnh
kinh t
_Tt nghip
i
hc
chuyn ngnh
kinh t
_C k nng
v MS Office
(chng ch B
tin hc hoc
tng ng)
_K nng vit
bo co (kim
tra qua qu
trnh
tuyn
dng)

16/6

16/6

17/6

23/6

_Tt nhgip
H chuyn
ngnh MIS
_ Kinh nghim
2 nm tr ln.
_Chng ch k
nng thuyt
trnh trung tm
o to Rng
Vit.

24/6

_Tt nghip
i
hc
chuyn ngnh
kinh t
_C k nng
v MS Office
(chng ch B
tin hc hoc
tng ng)
_K nng vit
bo co (kim
tra qua qu
trnh
tuyn
dng)

24/6

15/8

15/8

75

__Tt nghip

Nhn vin i
Kt thc

1.2

H tr trng nhm
thc hin cc bc kt
thc cho cng vic bo
co t vn

i
hc
chuyn ngnh
kinh t
_C k nng
v MS Office
(chng ch B
tin hc hoc
tng ng)
_K nng vit
bo co (kim
tra qua qu
trnh
tuyn
dng)

16/8

16/8

Trang thit b ( Equipment )

Danh mc
(Item)

S
lng
(Amoun
t)

Mc ch
(Purpose)

c trng (Specification)

Ngy
bt
u
(Start
date)

Ngy
kt
thc
(End
date)

Gi
(vnd)
dn v
/triu

Giai on 1 : Lp bo co kt qu kho st.


iu ha
LG
V12CD

Acer
Aspire
X1900
(PT.SDV0
9.005)

HP

To mi
trng
lm vic
thun li
cho nhm
d n
Nhm h
tr i
trong qu
trnh thi
hnh d
n trong
cng tc
son tho,
kho st
c ng nh
thng k
thng tin.
My tnh

12500 BTU, tm lc dit H1N1,


lm lnh nhanh

1/3

11/4

24

Chipset Intel G41, Intel Dual Core


E5500 2.8GHz
- DDRAM 1GB/1333
- HDD 320GB SATA, Intel GMA
4500
- 1x PCI-Ex16
- DVD-RW,Card Reader Multi-in1, LAN 10/100
- Keyboard + Mouse USB

1/3

11/4

17,4

- Intel Pentium Dual Core E6500

1/3

11/4

8,3

76

Compaq
CQ4111L

Router
Cissco
1841

ch ca
team
manager
qun l
i c ng
nh tham
gia vic
kho st
v thng
k
Dng
kt ni cc
thit b
my tnh
to thnh
mng
LAN h
tr lm
vic

2.93GHz
- DDRAM 1GB/1333
- HDD 320GB SATA
- ATI HD 4350 512MB
- DVD-RW, Card Reader 6.1,
LAN 10/100
- USB Keyboard + Mouse

Tc truyn d liu:
10/100/1000Mbps, MAC Address
Table / Giao thc Routing/friewall:
TCP/IP, / Manegement: Web - based,
Trng Lng(g)

1/3

11/4

17

My in HP Color LaserJet 4650

1/3

11/4

40

1/3

11/4

10

My in

In n ti
liu

Laser mu, C giy: A4


phn gii: 600x600dpi
Mc in: Khay mc
Kt ni: USB, Parallel, IEEE
1284,
Tc in en trng (T/pht):
22t
Khay ng giy thng (T):
500t
Tc in mu (T/pht): 22t ,
Khay ng giy c nh (T):
Chc nng: In 2 mt
B vi x l: 533MHz
B nh trong(Mb): 160
Cng sut tiu th(W): 560
Ngun in s dng: AC 220V
50/60Hz
Khi lng: 36.6Kg

Toshiba E-studio 810

My
photocopy

Ph t ti
liu

Hng sn xut: Toshiba


Kiu my: Kiu ng
phn gii: 2400x2400dpi
77

Kh giy ln nht: A3
Tc copy(bn/pht): 80
Thi gian copy bn u(s): 3.2
S bn copy lin tc(bn): 999
phng to ti a(%): 400
thu nh ti a(%): 25
Kiu kt ni: Ethernet
Cng sut tiu th: 2kW
Trng lng(kg): 200

SONY VPL EX5

My chiu

Tho lun
thuyt
trnh , bo
co

My fax

Gi ti
liu, thng
bo, bo
co thng
k

11/4

10

1/3

11/4

1,9

phn gii: EX5: SXGA


(1280x1024pixels), chun XGA
(1024x768).
Hnh nh: 500 TV Lines, bng n
190W, tui th bng n 4,000
gi.
Cng chiu sng: 2,000 ANSI
Lumens. Tng phn 900:1
phng: 40 - 300 inch (khong
cch:1.1 10.7m)
Trng lng: 3,0 kg (kch thc:
308 x 98 x 267 mm).
iu chnh vung hnh nh & t
ng d tn hiu vo.
n cc thp ch 29dB, kh
nng chiu chiu 1,8m/ 60"
T ng iu chnh hnh nh ph
hp vi mn hnh.
Chc nng tt hnh, o hnh &
dng hnh nh.
Chc nng kha bn phm, kho
my bng Pasword.

My fax Panasonic KX-FP 701

1/3

My Fax giy thng in film kh


A4;
Tc Modem 9'600BpsTc
gi fax 12giy/trang;
Mng in thoi tng thch
PSTN;
Khay np bn gc t ng 10 t;
B nh nhn fax 28 trang;
78

Thit b
lin lc

15

Lin lc
vi nhau,
bo co
kp thi

Phn mm
h tr

H tr
phn tch,
chn lc
lu tr
bo co

B nh gi fax 25 trang; Kch


thc my: 185x355x272mm.
Trng lng my: 3,5Kg.
Ngun in: 220V AC, 50-60Hz.
Cng sut (max) : 135W.
C tay nghe in thoi.
S dng mc: film fax KX-FA 57
c di 70m
Sony Ericsson S500i
Hng sn xut: Sony Ericsson S
series
Mng: GSM1800, GSM900,
GSM850, GSM1900
Kiu dng: Kiu thng /Trng
lng: 94g
phn gii mn hnh: 240 x
320pixels
Kiu chung: MP3, AAC, 72 m
sc, / Rung
Kch thc mn hnh: - / S a ch:
1000a ch
Nht k cuc gi: 30x30x30
Loi th nh tch hp: MSMicro,
B nh trong: 12Mb / Ram: - /
Rom:
Tin nhn: SMS, EMS, MMS,
Email, Instant Messaging,
ng b ha d liu: HSCSD,
EDGE, GPRS,
Bluetooth 2.0, / Kiu kt ni: USB,
Camera: 2Megapixel / Mu: en,
Tnh nng: Ghi m, T in T9,
Loa ngoi,
Lch nhc vic, ng h, / Phn
mm: Java MIDP 2.0,
WAP 2.0, Games, RSS feeds,
Pin: Li-Po 900 mAh / Thi gian
m thoi: 9gi
Thi gian ch: 370 gi

1/3

11/4

37,5

4 license Microsoft Ofiice


Professional 2010 (for 32 bit)
1 license Microsoft Visio Professional
2010 (for 32 bit)
1 license Microsoft Project
Professional 2010 (for 32 bit)
3 license MarketSight Survey

1/3

11/4

36

79

Analysis Software Enterprise Edition

USB 16 GB

20

H tr qu
trnh lp
bo co

USB Kingston 16GB

Giy in IK PLus A4,A3 70 (010131)


10kg

H tr cho
vic ngin
cu

Dng c
cng c

1/3

11/4

14

1/3

11/4

24

Mc HP C9722A (Cng ngh in:


Laser
ph ti a: 8000 trang (
ph 5%)
S lng ng gi: 1
Kch thc: 15.35 x 5.79 x 9.72 in
Trng lng: 3.97 lb)
Vit Thin Long TL-034
( hnh dng nh gn. u bi 0.5mm
cho nt vit trn, m. Vit c np y,
thn vit lm bng nha, gm 2 phn
c th vn ra c).

Giai on 2: Lp bo co kt qu phn tch.


iu ha
LG
V12CD

Acer
Aspire
X1900

HP
Compaq
CQ4111L

To mi
trng
lm vic
thun li
cho nhm
d n
Nhm h
tr i
trong qu
trnh thi
hnh d
n trong
cng tc
son tho

12500 BTU tm lc dit H1N1, lm


lnh nhanh

12/4

15/6

12/4

15/6

My tnh
ch ca
team
manager
qun l

- Chipset Intel G41, Intel Dual Core


E5500 2.8GHz
- DDRAM 1GB/1333
- HDD 320GB SATA, Intel GMA
4500
- 1x PCI-Ex16
- DVD-RW,Card Reader Multi-in-1,
LAN 10/100
- Keyboard + Mouse USB
- Intel Pentium Dual Core E6500
2.93GHz
- DDRAM 1GB/1333
- HDD 320GB SATA
- ATI HD 4350 512MB

12/4

15/6

80

Router
Cissco
1841

Dng
kt ni cc
thit b
my tnh
to thnh
mng
LAN h
tr lm
vic

laptop

20

Dng
son tho,
nhn
thng
tinti liu

My in

In n ti

- DVD-RW, Card Reader 6.1, LAN


10/100
- USB Keyboard + Mouse

Tc truyn d liu:
10/100/1000Mbps, MAC Address Table
/ Giao thc Routing/friewall: TCP/IP, /
Manegement: Web - based, Trng
Lng(g)

Model: Lenovo IdeaPad B450-T4400


(5902 - 9699)
B vi x l: Intel Dual Core
Processor T4400 (2.2GHz / 800
MHz / 1MB L2 Cache)
Chipset: Mobile Intel GM965
Express Chipset
Mn hnh: 14.1" WXGA LED
Backlid
Ram: 2GB DDR3
a cng: 250GB HDD
a quang: DVD-WR SuperMultiBurner (Double-Layer)
Modem/Card mng: Modem 56Kps,
Lan 10/100Mps
Wifi: 802.11 bg
Sound: High Defi nition (HD)
Audio, CX20561-12Z codec / two
stereo speakers (2 watt)
/microphone, microphone input jack
(3.5 mm), headphone jack (3.5 mm)
Bluetooth: Bluetooth 2.1
Cng ngh khc: 3 x USB 2.0 ports,
1 for E-SATA combo port, 1 x
VGA port, 1x IEEE 1394, 1 x RJ45,
1 x HDMI
Khi lng: 2.2 kg
Ti xch: C
Pin: 6 Cell
H iu hnh: Dos
Ph kin: Adapter, dy ngun, ti
liu, sch, a hng dn i km.
My in HP Color LaserJet 4650

12/4

15/6

12/4

15/6

12/4

15/6
81

200

liu

Laser mu , C giy: A4
phn gii: 600x600dpi
Mc in: Khay mc
Kt ni: USB, Parallel, IEEE
1284,

Tc in en trng (T/pht):

22t

Khay ng giy thng (T):

500t

Tc in mu (T/pht): 22t ,
Khay ng giy c nh (T):
Chc nng: In 2 mt
B vi x l: 533MHz
B nh trong(Mb): 160
Cng sut tiu th(W): 560
Ngun in s dng: AC 220V

50/60Hz

Khi lng: 36.6Kg

Toshiba E-studio 810

My
photocopy

Ph t ti
liu

My chiu

Tho lun
thuyt
trnh , bo
co

15/6

12/4

15/6

Hng sn xut: Toshiba


Kiu my: Kiu ng
phn gii: 2400x2400dpi
Kh giy ln nht: A3
Tc copy(bn/pht): 80
Thi gian copy bn u(s): 3.2
S bn copy lin tc(bn): 999
phng to ti a(%): 400
thu nh ti a(%): 25
Kiu kt ni: Ethernet
Cng sut tiu th: 2kW
Trng lng(kg): 200

SONY VPL EX5

12/4

phn gii: EX5: SXGA


(1280x1024pixels), chun XGA
(1024x768).
Hnh nh: 500 TV Lines, bng n
190W, tui th bng n 4,000 gi.
Cng chiu sng: 2,000 ANSI
Lumens. Tng phn 900:1
phng: 40 - 300 inch (khong
cch:1.1 10.7m)
Trng lng: 3,0 kg (kch thc: 308
82

x 98 x 267 mm).
iu chnh vung hnh nh & t
ng d tn hiu vo.
n cc thp ch 29dB, kh nng
chiu chiu 1,8m/ 60"
T ng iu chnh hnh nh ph hp
vi mn hnh.
Chc nng tt hnh, o hnh & dng
hnh nh.
Chc nng kha bn phm, kho my
bng Pasword.

My fax Panasonic KX-FP 701

My fax

Gi ti
liu, thng
bo, bo
co thng
k

Thit b
lin lc

15

Lin lc
vi nhau,
bo co
kp thi

12/4

15/6

12/4

15/6

My Fax giy thng in film kh A4;


Tc Modem 9'600BpsTc gi
fax 12giy/trang;
Mng in thoi tng thch PSTN;
Khay np bn gc t ng 10 t;
B nh nhn fax 28 trang;
B nh gi fax 25 trang; Kch thc
my: 185x355x272mm.
Trng lng my: 3,5Kg.
Ngun in: 220V AC, 50-60Hz.
Cng sut (max) : 135W.
C tay nghe in thoi.
S dng mc: film fax KX-FA 57 c
di 70m
Sony Ericsson S500i
Hng sn xut: Sony Ericsson S series
Mng: GSM1800, GSM900, GSM850,
GSM1900
Kiu dng: Kiu thng /Trng lng:
94g
phn gii mn hnh: 240 x
320pixels
Kiu chung: MP3, AAC, 72 m sc, /
Rung
Kch thc mn hnh: - / S a ch:
1000a ch
Nht k cuc gi: 30x30x30
Loi th nh tch hp: MSMicro,
B nh trong: 12Mb / Ram: - / Rom:
Tin nhn: SMS, EMS, MMS, Email,
Instant Messaging,
ng b ha d liu: HSCSD, EDGE,

83

Phn mm
h tr

H tr
phn tch,
chn lc
lu tr
bo co

USB 16 GB

20

H tr qu
trnh lp
bo co

GPRS,
Bluetooth 2.0, / Kiu kt ni: USB,
Camera: 2Megapixel / Mu: en,
Tnh nng: Ghi m, T in T9, Loa
ngoi,
Lch nhc vic, ng h, / Phn mm:
Java MIDP 2.0,
WAP 2.0, Games, RSS feeds,
Pin: Li-Po 900 mAh / Thi gian m
thoi: 9gi
Thi gian ch: 370 gi

20 license Microsoft Ofiice Professional


2010 (for 32 bit)

USB Kingston 16GB

Giy in IK PLus A4,A3 70 (010131)


5kg

12/4

15/6

12/4

15/6

12/4

15/6

H tr cho
vic ngin
cu

Dng c
cng c

Mc HP C9722A (Cng ngh in:


Laser
ph ti a: 8000 trang ( ph
5%)
S lng ng gi: 1
Kch thc: 15.35 x 5.79 x 9.72 in
Trng lng: 3.97 lb)
Vit Thin Long TL-034
( hnh dng nh gn. u bi 0.5mm cho
nt vit trn, m. Vit c np y, thn
vit lm bng nha, gm 2 phn c th
vn ra c).

Giai on 3: Lp bo co kt qu t vn.
iu ha
LG
V12CD

Acer
Aspire
X1900

To mi
trng
lm vic
thun li
cho nhm
d n
Nhm h
tr i
trong qu

12500 BTU tm lc dit H1N1, lm


lnh nhanh

16/6

16/8

- Chipset Intel G41, Intel Dual Core


E5500 2.8GHz
- DDRAM 1GB/1333

16/6

16/8

84

trnh thi
hnh d
n trong
cng tc
son tho
HP
Compaq
CQ4111L

My tnh
ch ca
team
manager
qun l
i

Router
Cissco
1841

Dng
kt ni cc
thit b
my tnh
to thnh
mng
LAN h
tr lm
vic

- HDD 320GB SATA, Intel GMA


4500
- 1x PCI-Ex16
- DVD-RW,Card Reader Multi-in-1,
LAN 10/100
- Keyboard + Mouse USB
- Intel Pentium Dual Core E6500
2.93GHz
- DDRAM 1GB/1333
- HDD 320GB SATA
- ATI HD 4350 512MB
- DVD-RW, Card Reader 6.1, LAN
10/100
- USB Keyboard + Mouse

Laptop

10

Dng
son tho,
nhn
thng
tinti liu

Tc truyn d liu:
10/100/1000Mbps, MAC Address Table
/ Giao thc Routing/friewall: TCP/IP, /
Manegement: Web - based, Trng
Lng(g)

Model: Lenovo IdeaPad B450-T4400


(5902 - 9699)
B vi x l: Intel Dual Core
Processor T4400 (2.2GHz / 800
MHz / 1MB L2 Cache)
Chipset: Mobile Intel GM965
Express Chipset
Mn hnh: 14.1" WXGA LED
Backlid
Ram: 2GB DDR3
a cng: 250GB HDD
a quang: DVD-WR SuperMultiBurner (Double-Layer)
Modem/Card mng: Modem 56Kps,
Lan 10/100Mps
Wifi: 802.11 bg
Sound: High Defi nition (HD)
Audio, CX20561-12Z codec / two
stereo speakers (2 watt)
/microphone, microphone input jack
(3.5 mm), headphone jack (3.5 mm)
Bluetooth: Bluetooth 2.1
Cng ngh khc: 3 x USB 2.0 ports,

16/6

16/8

16/6

16/8

16/6

16/8

85

My in

My in

In n ti
liu

1 for E-SATA combo port, 1 x VGA


port, 1x IEEE 1394, 1 x RJ45, 1 x
HDMI
Khi lng: 2.2 kg
Ti xch: C
Pin: 6 Cell
H iu hnh: Dos
Ph kin: Adapter, dy ngun, ti
liu, sch, a hng dn i km.
HP Color LaserJet 4650

Laser mu , C giy: A4
phn gii: 600x600dpi
Mc in: Khay mc
Kt ni: USB, Parallel, IEEE 1284,
Tc in en trng (T/pht):
22t
Khay ng giy thng (T):
500t
Tc in mu (T/pht): 22t ,
Khay ng giy c nh (T):
Chc nng: In 2 mt
B vi x l: 533MHz
B nh trong(Mb): 160
Cng sut tiu th(W): 560
Ngun in s dng: AC 220V
50/60Hz
Khi lng: 36.6Kg
Toshiba E-studio 810

My
photocopy

Ph t ti
liu

My chiu

Tho lun
thuyt

16/6

16/8

16/6

16/8

16/6

16/8

Hng sn xut: Toshiba


Kiu my: Kiu ng
phn gii: 2400x2400dpi
Kh giy ln nht: A3
Tc copy(bn/pht): 80
Thi gian copy bn u(s): 3.2
S bn copy lin tc(bn): 999
phng to ti a(%): 400
thu nh ti a(%): 25
Kiu kt ni: Ethernet
Cng sut tiu th: 2kW
Trng lng(kg): 200

SONY VPL EX5

86

trnh , bo
co

phn gii: EX5: SXGA


(1280x1024pixels), chun XGA
(1024x768).
Hnh nh: 500 TV Lines, bng n
190W, tui th bng n 4,000 gi.
Cng chiu sng: 2,000 ANSI
Lumens. Tng phn 900:1
phng: 40 - 300 inch (khong
cch:1.1 10.7m)
Trng lng: 3,0 kg (kch thc: 308
x 98 x 267 mm).
iu chnh vung hnh nh & t
ng d tn hiu vo.
n cc thp ch 29dB, kh nng
chiu chiu 1,8m/ 60"
T ng iu chnh hnh nh ph hp
vi mn hnh.
Chc nng tt hnh, o hnh & dng
hnh nh.
Chc nng kha bn phm, kho my
bng Pasword.

My fax Panasonic KX-FP 701

My fax

Thit b
lin lc

15

Gi ti
liu, thng
bo, bo
co thng
k

Lin lc
vi nhau,
bo co
kp thi

16/6

16/8

16/6

16/8

My Fax giy thng in film kh A4;


Tc Modem 9'600BpsTc gi
fax 12giy/trang;
Mng in thoi tng thch PSTN;
Khay np bn gc t ng 10 t;
B nh nhn fax 28 trang;
B nh gi fax 25 trang; Kch thc
my: 185x355x272mm.
Trng lng my: 3,5Kg.
Ngun in: 220V AC, 50-60Hz.
Cng sut (max) : 135W.
C tay nghe in thoi.
S dng mc: film fax KX-FA 57 c
di 70m
Sony Ericsson S500i
Hng sn xut: Sony Ericsson S series
Mng: GSM1800, GSM900, GSM850,
GSM1900
Kiu dng: Kiu thng /Trng lng:
94g

87

Phn mm
h tr

H tr
phn tch,
chn lc
lu tr
bo co

USB 16 GB

20

H tr qu
trnh lp
bo co

10 license Microsoft Ofiice Professional


2010 (32 bit)

USB Kingston 16GB

Giy in IK PLus A4,A3 70 (010131)


5kg

Dng c
cng c

H tr cho
vic ngin
cu

phn gii mn hnh: 240 x


320pixels
Kiu chung: MP3, AAC, 72 m sc, /
Rung
Kch thc mn hnh: - / S a ch:
1000a ch
Nht k cuc gi: 30x30x30
Loi th nh tch hp: MSMicro,
B nh trong: 12Mb / Ram: - / Rom:
Tin nhn: SMS, EMS, MMS, Email,
Instant Messaging,
ng b ha d liu: HSCSD, EDGE,
GPRS,
Bluetooth 2.0, / Kiu kt ni: USB,
Camera: 2Megapixel / Mu: en,
Tnh nng: Ghi m, T in T9, Loa
ngoi,
Lch nhc vic, ng h, / Phn mm:
Java MIDP 2.0,
WAP 2.0, Games, RSS feeds,
Pin: Li-Po 900 mAh / Thi gian m
thoi: 9gi
Thi gian ch: 370 gi

16/6

16/8

16/6

16/8

16/6

16/8

Mc HP C9722A (Cng ngh in:


Laser
ph ti a: 8000 trang ( ph
5%)
S lng ng gi: 1
Kch thc: 15.35 x 5.79 x 9.72 in
Trng lng: 3.97 lb)
Vit Thin Long TL-034
( hnh dng nh gn. u bi 0.5mm cho
nt vit trn, m. Vit c np y, thn
vit lm bng nha, gm 2 phn c th
vn ra c).
88

1.3

Vt liu ( Meterials )

Danh mc (Item)

S lng (quantity)

n v

Ngy bt
u (Start
date)

Ngy kt
thc (End
date)

Giy in IK PLus A4 70
Giy in IK PLus A3 70
Vit bi Thin Long TL-034

5
5
1300

kg
kg
Ci

1/3
1/3
1/3

16/8
16/8
16/8

89

K hoch ngun lc ( Resource plan )


2.1

Lch biu ( Schedule )


Danh mc

Thng ( Month )
3

2
7
2
7
2
2

2
7
2
7
2
2
1

i trng i Phn tch nhu cu sinh vin

Nhn vin i Phn tch nhu cu sinh vin


i trng i Phn tch thc trng dch v
thng tin trng HNH
Nhn vin i Phn tch thc trng dch v
thng tin HNH

Nhn lc
Giai on 1 : Lp bo co kt qu kho st.
Nhn vin lin lc.
Nhn vin kho st.
Nhn vin hu cn
Nhn vin thng k
Nhn vin k thut
Nhn vin iu hnh

2
7
2
7
2
2

Giai on 2: Lp bo co kt qu phn tch.


Trng nhm Phn tch bo co kho st

Giai on 3: Lp bo co kt qu t vn.
Trng nhm Bo co t vn

Nhn vin i Chun b


Nhn vin i Lp danh mc cc dch v s
t vn
i trng i Lp bo co t vn xy dng
dch v
Nhn vin i Lp bo co t vn xy dng
dch v

1
3

3
1

20

20
2

Nhn vin i Kt thc

Trang thit b
iu ha LG V12CD

3
90

Acer Aspire X1900


HP Compaq Presario CQ4011L
Router T29

My in
My photocopy
Laptop
My chiu

1
1

Thit b lin lc

15

Phn mm MS Office Pro 2010

Phn mm MS Visio Pro 2010

Phn mm MS Project Pro 2010


Phn mm MarketSight Survey Analysis
Software
USB 16 GB

1
1

20
3
20

3
20

Vt liu
Giy in IK PLus A3 70

1500

2000

1500

500

500

500

500

Giy in IK PLus A4 70

4000

4000

4000

1000

1000

1000

1000

Vit bi Thin Long

300

300

300

100

100

100

100

2.2

Gi nh ( Assumptions)
Qu trnh gii ngn khng b tr so vi k hoch.
Khng c s thay i t pha nh cung cp.

91

E. K HOCH TI CHNH (FINANCIAL


PLAN) [OWNER: NGUYN TNG
NAM]
1

1.1

Khon mc chi dng ( Financial expenses )

Nhn lc ( Labor )
Role

S
ngi

Unit cost
(VND/ngy/ngi)

PROJECT MANAGER

2.000.000

Trng nhm kho st

1.000.000

i trng kho st dch v thng tin ti trng ngn hng

750.000

Nhm kho st dch v thng tin ti trng ngn hng

15

300.000

i trng kho st nhu cu sinh vin

750.000

Nhm kho st nhu cu sinh vin

20

300.000

i trng thng k

750.000

Nhm thng k

60

350.000

nhm Phn tch bo co kho st Trng nhm

1.000.000

nhm Phn tch bo co kho st i Phn tch nhu cu sinh


vin- i trng

750.000

500.000

nhm Phn tch bo co kho st i Phn tch thc trng dch


v thng tin trng HNH- i trng

750.000

nhm Phn tch bo co kho st i Phn tch thc trng dch


v thng tin trng HNH- cc chuyn gia phn tch hiu qu ca
dch v

500.000

1.000.000

500.000

nhm Phn tch bo co kho st i Phn tch nhu cu sinh


vin

Nhm Bo co t vn Trng nhm


i Chun b nhm Bo co t vn- Nhn vin

92

i Lp danh mc cc dch v s t vn nhm Bo co t


vn-Nhn vin
i Lp bo co t vn xy dng dch v nhm Bo co t
vn- i trng

500.000

750.000

i Nghin cu quy m dch v i Lp bo co t vn xy


dng dch v- Nhn vin

500.000

i Nghin cu phng n k thut cng ngh i Lp bo


co t vn xy dng dch v- Nhn vin

500.000

i Lp thit k s b i Lp bo co t vn xy dng dch


v- Nhn vin

10

500.000

i Nghin cu cc yu cu v h tng dch v i Lp bo


co t vn xy dng dch v - Nhn vin
i c lng vn u t d kin i Lp bo co t vn xy
dng dch v - Nhn vin
i Vit bo co t vn-i Lp bo co t vn xy dng dch
v- Nhn vin
i Kt thc nhm Bo co t vn-Nhn vin

10

500.000

10

500.000

500.000

500.000

1.2

Trang thit b ( Equipment )


Hng mc trang thit b

1.3

Chi ph (VND)

My tnh

242.700.000

Thit b lin lc

35.700.000

My in (5 my)

34.000.000

My chiu

10.000.000

My photocopy
Giy, thit b vn phng
My lnh
Phn mm h tr

10.000.000
24.000.000
24.000.000
404.000.000

Chi ph qun l d n ( Administration )


Chi ph qun l d n

Thu vn phng d n
Dch v khc ( v sinh, an ninh )
in, nc

Chi ph ( VND/ thng )

10.000.000
3.000.000
1.500.000
93

Internet
1.4

1.500.000

Chi ph khc ( Other )


Chi ph khc

Chi ph ( VND/ thng )

Cng tc ph

5.000.000

n ung

5.000.000

1.5

Chi ph truyn thng ( Other )


Chi ph khc

Chi ph ( VND/ thng )

Cng tc xy dng k hoch truyn thng

170.000.000

Chi ph thc hin

480.000.000

Chi ph d phng

120.000.000

2.1

K hoch ti chnh ( Financial plan )

Lch trnh ( Schedule )

n v tnh ( VND )
Thng ( Month )
Danh mc
3

8
TNG

Nhn lc
23

22

20

22

22

11

PROJECT
MANAGER

46.000.000

42.000.000

44.000.000

44.000.000

42.000.000

24.000.000

Trng
nhm kho
st

23.000.000

7.000.000

i trng
kho st dch
v thng tin
ti trng
ngn hng

3.000.000

242.000.000
30.000.000

3.000.000

94

Nhm kho
st dch v
thng tin ti
trng ngn
hng

18.000.000

i trng
kho st nhu
cu sinh vin

1.500.000

1.500.000

3.000.000

Nhm kho
st nhu cu
sinh vin

12.000.000

12.000.000

24.000.000

i trng
thng k

2.250.000

3.000.000

5.250.000

Nhm thng
k

63.000.000

84.000.000

147.000.000

Nhm Phn
tch bo co
kho st
Trng nhm
nhm Phn
tch bo co
kho st i
Phn tch nhu
cu sinh vini trng
nhm Phn
tch bo co
kho st i
Phn tch nhu
cu sinh vincc chuyn
gia phn tch
v nhu cu
sinh vin ti
c s
Tp.HCM
nhm Phn
tch bo co
kho st i
Phn tch
thc trng
dch v thng
tin trng
HNH- i
trng
nhm Phn

18.000.000

14.000.000

22.000.000

15.000.000

11.000.000

47.000.000

21.750.000

6.750.000

90.000.000

126.000.000
36.000.000

9.000.000

54.000.000

16.500.000

6.750.000

32.250.000

88.000.000

241.000.000
95

tch bo co
kho st i
Phn tch
thc trng
dch v thng
tin trng
HNH
Nhm Bo
co t vn
Trng nhm
i Chun
b nhm
Bo co t
vn- Nhn
vin
i Lp danh
mc cc dch
v s t vn
nhm Bo
co t vnNhn vin
i Lp bo
co t vn
xy dng
dch v
nhm Bo
co t vni trng

99.000.000

11.000.000

12.000.000

44.000.000

1.000.000

1.000.000

7.500.000

7.500.000

15.750.000
3.750.000

i Nghin
cu quy m
dch v i
Lp bo co
t vn xy
dng dch vNhn vin

15.000.000

i Nghin
cu phng
n k thut
cng ngh
i Lp bo
co t vn
xy dng
dch vNhn vin

17.500.000

i Lp thit
k s b i

21.000.000

8.250.000

27.750.000

21.000.000

6.000.000

14.000.000

31.500.000

70.000.000

70.000.000
96

Lp bo co
t vn xy
dng dch vNhn vin
i Nghin
cu cc yu
cu v h
tng dch v
i Lp bo
co t vn
xy dng
dch v Nhn vin
i c
lng vn
u t d
kin i Lp
bo co t
vn xy dng
dch v Nhn vin
i Vit bo
co t vni Lp bo
co t vn
xy dng
dch vNhn vin
i Kt thc
nhm Bo
co t vnNhn vin
Trang thit
b
My tnh

15.000.000

15.000.000

20.000.000

35.000.000

20.000.000

35.000.000

10.500.000

10.500.000

1.000.000

1.000.000

42.700.000

200.000.000

242.700.000

Thit b lin
lc

35.700.000

35.700.000

My in (5
my)

34.000.000

34.000.000

My chiu

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000
184.000.00
0

24.000.000

My
photocopy
Giy, thit b
vn phng
My lnh
Phn mm h
tr

220.000

404.000.000
97

Chi ph qun
l d n
Thu vn
phng d n
Dch v khc
( v sinh, an
ninh )
in, nc
Internet
Chi ph khc
Cng tc ph
n ung

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

60.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

18.000.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

9.000.000
9.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

30.000.000

Chi ph
truyn thng
Cng tc xy
dng k
hoch truyn
thng

170.000.00
0

Chi ph thc
hin

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

480.000.000

Chi ph d
phng

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

120.000.000

TNG
CNG

829.150.00
0

772.500.000

412.500.000

374.250.000

324.750.000

221.750.000

2.934.900.000

170.000.000

Tng cng : 2.934.900.000

98

iu kin rng buc ( Constraints )

2.2

D phng chi ph l 15.000 USD ( t gi 22000 VND i 1 USD )


Tng ngn sch d n l 150.000 USD

F. K HOCH CHT LNG


(QUALITY PLAN) [OWNER: PHM HI
PHNG]
1

Mc tiu cht lng (Quality targets)


1.1

Cht lng d n (Project quality)

Thi gian
Hng mc

Ngy d tnh

Bo co kt qu kho st

11/04/2011

Bo co kt qu phn tch

10/06/2011

Bo co t vn

15/08/2011

Ngy bn giao

Phm vi
Hng mc

Hon thnh ? (Y/N)

Bo co kt qu kho st
nhu cu thng tin v dch
v thng tin phc v qu
trnh nghin cu v hc tp
ca sinh vin.
Bo co kt qu phn tch
v nhu cu sinh vin.
Bo co kt qu kho st
tnh trng dch v thng tin
99

ti trng i Hc Ngn
Hng Tp.HCM
Bo co kt qu phn tch
v dch v thng tin.
Bo co danh mc cc dch
v thng tin s c t vn
Bo co t vn xy dng
dch v

Chi ph
Loi chi dng

Chi ph d tnh

Nhn lc
Trang thit b

1.224.500.000
462.400.000

Chi ph qun l d n v
ch ph khc

1.2

Chi ph thc t

156.000.000

Cht lng sn phm (Product quality)

Mc tiu cht lng (Quality targets)


Yu cu
(Requirement)

Hng mc bn giao
(Deliverable)

Tiu chun cht lng (Quality


Criteria)

Bo co kt qu kho Tiu chun chp ca phiu


st nhu cu thng tin kho st:
C thng tin ca nhn vin
v dch v thng tin
kho st.
Bc 1: Bo
phc v qu trnh
nghin cu v hc tp C thong tin ca ngi lm
co kt qu
ca sinh vin
kho st
kho st.
Bo co kt qu kho Phiu kho st c in
st tnh trng dch v
y vo cc mc.
thng tin ti trng
Tiu chun cht lng v

Tiu chun
(Quality
Standards)

ISO
202522006

100

i Hc Ngn Hng
Tp.HCM

i tng kho st:


S lng mu kho st:
400 ngi (xc nh da
trn cng thc Yamane
vi chnh xc l 95%),
s phiu kho st c
chp nhn ti thiu l 360.
Thnh phn mu kho st:
i tng kho st phn b
u gia nam v n, v
gia 4 kha hc ca
trng:200 nam/200 n,
100 ngi cho mi kha
hc.
i tng tham c kho
st: sinh vin trng
DHNH v c thi gian hc
ti trng trn 2 thng.
Tiu chun v nhn vin
kho st:
Nhn vin kho st trong
tui t 20-30 tui, trnh
tt nghip THPT.
Tiu chun k nng: vt
qua phng vn k nng u
vo.
Tiu chun o to: tham
gia y 10h hun luyn
k nng c bn
Tiu chun v lu tr kt
qu kho st:
Kt qu kho st c s
ha di dng file excel
v lu tr trong my ch
Mi kt qu c 1 bn
back up trn USB

Bc 2: Bo Bo co kt qu phn
co kt qu
tch v nhu cu sinh
phn tch
vin

Tiu chun v nhn vin


phn tch d liu:
Tt nghip i hc chuyn

ISO
202522006
101

Bo co kt qu phn
tch v dch v thng
tin.

Bo co danh mc
cc dch v thng tin
Bc 3: Bo
s c t vn.
co t vn
Bo co t vn xy
dng dch v.

ngnh kinh t
C k nng v MS Office
,c bit v Excel (chng
ch B tin hc hoc tng
ng)
K nng vit bo co
(kim tra qua qu trnh
tuyn dng)
Tiu chun v phn mm
h tr phn tch d liu:s
dng
phn
mm
MarketSight survey analysis
enterprise edition.
Bn giao ti thiu bo co t
vn ca 3 dch v :Dch v
hi p, dch v ph bin
thng tin v dch v cung
cp thng tin theo chuyn
.
Bo co t vn ca mi dch
v phi gm cc ni dng:
T vn qui m dch v
T vn phng n k thut
cng ngh
Thit k s b
T vn v h tng dch v
Vn u t d kin

K hoch cht lng (Quality Plan)

2.1

K hoch m bo cht lng (Quality Assurance Plan)

102

K hoch m bo cht lng (Quality Assurance Plan)


K thut (Technique)

M t (Description)

Xc nh cc chnh Cc chnh sch v cht lng cn phi:


sch v cht lng
Th hin thi ca t chc i vi vn
cht lng.
Ch ra tm quan trng ca cht lng i
vi d n .
Nu r phm vi p dng ca chnh sch.
C s ng h ca cp lnh o i vi
chnh sch
Xc nh cc mc Ch ra cc mc tiu cht lng cn phi t
tiu cht lng
c v cc tiu chun cht lng phi
hng n
Xc nh trch Nu r quyn hn v trch nhim v vic
nhim v quyn m bo cht lng ca cc thnh vin d
hn v cht lng
n.
Xc nh ngi Qun l cht lng
T chc cc bui m bo cc hng mc bn giao c thc
kim duyt v cht hin vi ng cht lng v ph hp vi cc
lng
tiu chun hng ti
o to nhn vin
m bo nhn vin lm vic trong d n c
trnh , k nng ng yu cu ca chun
cht lng.

Tn s
(Frequency)

Xuyn sut d
n

Xuyn sut d
n
Xuyn sut d
n

Sau khi hon


thnh mi hng
mc
Xuyn sut d
n

K hoch kim sot cht lng (Quality Control Plan)

2.2

K hoch kim sot cht lng (Quality Control Plan)


K thut (Technique)

Bo co nh k

Kim
lng

tra

M t (Description)

Tn s
(Frequency)

Nhm trng ca cc nhm lm vic c Mi tun


nhim v bo co v qu trnh lm vic vi
Qun l cht lng, qua pht hin cc sai
lch so vi cc mc tiu cht lng
cht T chc nh k cc bui kim tra cht Mt thng 1
lng nhm m cng vic c tin hnh ln
ng theo cc tiu chun cht lng, cc
hng mc bn giao t c cc mc tiu
cht lng c ra.
103

m bo c cc yu t :
Ngi kim tra c chuyn mn gii, c
lp.
Cc s c, sai phm phi c th hin
r trong cc bo co v gi ln Qun l
cht lng
2.3

Nhng gi nh (Assumptions)

Chun ISO 20252-2006 . TCVN ISO 9001-2000 khng thay i trong qu trnh
thc hin d n.
c quyn s dng cc ti nguyn v qun tr cht lng ca n v thc hin d
n : S tay cht lng, cc ti liu v qun l cht lng.

2.4

Nhng rng buc (Constraints)

Chi ph cho vic sa cha cc sai khc so vi tiu chun k thut gii hn trong chi
ph d phng d n.
Thi gian cho vic sa cha cc sai khc so vi tiu chun phi tun theo k hoch
thi gian ca d n.

Quy trnh cht lng (Quality Process)


3.1

Nhng hot ng (Activities)

Qun l cht lng lp bo co cht lng cho cc hng mc bn giao


Cc nhm trng bo co cho Qun l cht lng cc vn pht sinh v cht
lng ca cc hng mc bn giao.
Cc nhm trng m bo qu trnh lm vic tun thu cc tiu chun cht lng
c ra.
Cc sai phm v cht lng c Qun tr d n ph duyt sa cha, thay th.
3.2

Vai tr (Roles)

104

Qun l cht lng


Chu trch nhim qun l cht lng cho d n
m bo k hoch bo m cht lng v k hoch kim sot cht lng c
thc hin.
Nhn cc bo co v qu trnh lm vic t cc trng nhm , pht hin cc sai
phm nu c.
Lp Bo co cht lng ca cc hng mc bn giao ca d n.
Bo co vi Qun tr d n cc vn lin quan n cht lng.
Cc trng nhm
Thc hin bo co v qu trnh lm vic gi Qun l cht lng.
m bo qu trnh lm vic tun th cc qui chun cht lng.
H tr cc bui kim tra cht lng nh k .
Qun tr d n
Ch nh ra Qun l cht lng v cc trng nhm.
Ph duyt cc sa cha lin quan n cht lng.
a ra cc chnh sch v cht lng v cc mc tiu cht lng.
3.3

Ti liu (Documents)

S tay cht lng: Tp hp cc ti liu , chnh sch v qun l cht lng ca n


v thc hin d n.
Bo co cht lng: Bo co v cht lng ca cc hng mc bn giao

105

G. K HOCH RI RO (RISK PLAN)


[OWNER: PHAN L TRUNG THNH]
1

Nhn dng ri ro (Risk Identification) (Owner: Phm Ngc Nam)


1.1

Hng mc (Categories)
Ri ro trong qu trnh lp bo co kt qu kho st.
Ri ro trong qu trnh lp bo co kho st tnh trng dch v thng tin ti
trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM
Ri ro trong qu trnh lp bo co kho st nhu cu sinh vin trng i Hc
Ngn Hng Tp.HCM.
Ri ro trong qu trnh lp bo co kt qu phn tch.
Ri ro trong qu trnh chun b.
Ri ro trong qu trnh lp bo co phn tch v tnh trng dch v thng tin ti
trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.
Ri ro trong qu trnh lp bo co phn tch nhu cu sinh vin trng i
Hc Ngn Hng Tp.HCM.
Ri ro trong qu trnh lp bo co tng hp
Ri ro trong qu trnh lp bo co t vn.
Ri ro trong qu trnh chun b.
Ri ro trong qu trnh lp danh mc t vn.
Ri ro trong qu trnh lp bo co t vn dch v.
Ri ro trong qu trnh kt thc v bn giao bo co t vn.

1.2

Ri ro (Risks)

Hng mc (Risk
categories)

Miu t (Risk description)

S hiu
(Risk
ID)

Ri ro trong qu trnh lp bo co kt qu kho st


Ri ro trong qu
trnh lp bo co
kho st tnh trng

Xc nh cha chnh xc mc tiu kho st

1.01

Vic tuyn thnh vin cho i kho st v i thng k b


chm so vi k hoch.

1.02

106

dch v thng tin ti


trng i Hc
Ngn Hng
Tp.HCM

Ri ro trong qu
trnh lp bo co
kho st nhu cu
ca sinh vin
trng i Hc
Ngn Hng
Tp.HCM

Cc trang thit b, dng c h tr nhn c t nh cung


cp tr hn so vi k hoch.

1.03

Vic thc hin kho st b chm do s thiu hp tc ca


nhng bn v ang trin khai cc dch v thng tin ti
trng i Hc Ngn Hng Tp.HCM.

1.04

Cc d liu kho st b mt, h hng trc khi bn giao.

1.05

Kt qu thng k sai.

1.06

Thng k chm so vi tin ra.

1.07

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi bn giao.

1.08

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

1.09

Cc bn sao b tht lc trong qu trnh gi cho cc bn hu


quan.

1.10

Nhn vin xin ngh t xut.

1.11

Nhn vin b vic.

1.12

Mu thun trong nhm thc hin d n.

1.13

Kt qu thng k sai.

2.01

Thng k chm so vi tin ra.

2.02

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi bn giao.

2.03

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

2.04

Cc bn sao b tht lc trong qu trnh gi cho cc bn hu


quan.

2.05

Nhn vin xin ngh t xut.

2.06

Nhn vin b vic.

2.07

Mu thun trong nhm thc hin d n.

2.08

Thiu cc mu in kho st, t ri so vi thc t

2.09

Ri ro trong qu trnh lp bo co kt qu phn tch

107

Ri ro trong qu
trnh chun b

Ri ro trong qu
trnh lp bo co
phn tch v tnh
trng dch v thng
tin ti trng i
Hc Ngn Hng
Tp.HCM.

Ri ro trong qu
trnh lp bo co
phn tch nhu cu
sinh vin trng
i Hc Ngn Hng
Tp.HCM.

Cc bn bo co kho st v thng k khng n c vi


nhm t vn.

3.01

Vic tuyn thnh vin chm so vi k hoch

3.02

Cc trang thit b, dng c h tr nhn c t nh cung


cp tr hn so vi k hoch.

3.03

Mt s chi tit ca bn bo co kho st b i phn tch


hiu nhm

4.01

Vic phn tch khng theo kp tin ra.

4.02

Nhn vin hiu sai v mc tiu ca cuc phn tch

4.03

Cc kt qu phn tch mt, h hng trc khi bn giao.

4.04

Nhn vin xin ngh t xut.

4.05

Nhn vin b vic.

4.06

Mu thun trong nhm thc hin d n.

4.07

Nhn vin hiu sai v mc tiu ca cuc phn tch

5.01

Mt s chi tit ca bo bo co kho st b i phn tch


hiu nhm
Vic phn tch khng theo kp tin ra.

5.02

5.03

Ri ro trong qu
trnh lp bo co
tng hp

Nhn vin xin ngh t xut.

5.04

Nhn vin b vic.

5.05

Mu thun trong nhm thc hin d n.

5.06

Cc bo co khng n c vi ch u t ng nh thi
hn d kin.

6.01

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

6.02

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi bn giao.

6.03

Ri ro trong qu trnh lp bo co kt qu t vn
Ri ro trong qu

Cc bn bo co ca i phn tch khng n c vi


nhm t vn.

7.01
108

trnh chun b

Ri ro trong qu
trnh lp danh mc
t vn

Ri ro trong qu
trnh lp bo co t
vn dch v

Ri ro trong qu
trnh kt thc v
bn giao bo co t
vn

Giai on tuyn m cc chuyn vin t vn gp gin on


do kh khn trong vic tm kim v s ng t cc
chuyn gia v dch v thng tin.

7.02

S mu thun gia cc chuyn vin t vn v cc hng


mc.

8.01

Sai lm trong vic xc nh cc mc cn t vn.

8.02

Xung t gia cc chuyn vin trong ni dung cn t vn


cc hng mc.

9.01

Chi ph d tnh cho cc thit b xy dng sai lch so vi


gi c ngai th trng.

9.02

Nhn vin xin ngh t xut.

9.03

Nhn vin b vic.

9.04

Bn bo co tng kt khng n c vi ch u t ng
nh thi hn d kin.

10.01

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

10.02

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi bn giao.

10.03

nh gi ri ro (Risk quantification) (Owner: Phan L Trung Thnh)

2.1

Kh nng xy ra (Likelihood)

Mc ( Title)

im s (Score)

Rt thp

20

Thp

40

Trung bnh

60

Cao
Rt cao

80
100

2.2

Miu t (Description)
Kh nng xy ra thp v ch c ghi li m khng cn
gim st
Kh nng thp nhng s c gim st trong qu trnh
d n.
Kh nng trung bnh v c th xut hin trong qu trnh
d n.
Kh nng xy ra cao, ty thuc vo tnh hnh da n
Kh nng xy ra rt cao, vi mi tnh trong d n risk
vn c th xy ra.

Tm nh hng (Impact)
109

Mc ( Title)

im s (Score)

Rt thp
Thp

0-20
21-40

Trung bnh

41-60

Cao

61-80

Rt cao

81-100

Color-code key
Score
Rating

S
hiu
(Risk
ID)

1.01

Color

Rt thp
Thp

Trng
Xanh l

41-60

Trung bnh

Vng

61-80

Cao

Da cam

81-100

Rt cao

Kh
nng
xy ra
(Likeli
hood
score)

Mc u tin (Priority)

C s nh gi kh nng
xy ra

Tm nh
hng
(Impact)

C s nh gi
tm nh hng

Mc u tin
(Priority)

Xp hng
(Priority
rating)

20

Kh nng xy ra rt thp do
cc chuyn gia c kinh
nghim, c k hach thi
gian xc nh v kim tra.

100

Rt cao do sai mc
tiu lm nh
hng xu n
tan b d n.

60

Trung bnh

20

Kh nng xy ra rt thp do
c k hoch v thi gian
tuyn nhn s.

60

C nh hng
trung bnh do lm
chm tin d
n.

40

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
k hp ng vi nh
cung cp.

60

C nh hng
trung bnh do lm
chm tin d
n.

35

Thp

20

Kh nng xy ra rt thp do
c s hp tc v cho

60

C nh hng
trung bnh do lm

40

Thp

1.02

1.03

1.04

Risk tc ng khng nghim trng n d n.


Risk c tc ng nh vo d n, nh hng b hn 5%
n phm vi, d ton ngn sch hay k hoch ca d n.
Risk c tc ng trung bnh, nh hng 5%-10% n
phm vi, d ton ngn sch hay k hoch ca d n.
Risk c tc ng mnh, nh hng 10%-25% n phm
vi, d ton ngn sch hay k hoch ca d n.
Risk c tc ng rt mnh, nh hng hn 25% n
phm vi, d ton ngn sch hay k hoch ca d n.

0-20
21-40

2.3

Miu t (Description)

110

php ca trng HNH.

10

Kh nng xy ra rt thp do
c lu tr y v
kim tra.

90

C nh hng rt
ln, nu mt phi
kho st li.

50

Trung bnh

20

Kh nng xy ra thp do
i ng nhn vin c kinh
nghim v trnh .

100

C nh hng rt
ln, nu sai s lm
tc ng xu cc
giai an sau.

60

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do
c k hach thi gian.

70

C nh hng ln
lm chm n tin
d n.

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
c sao lu v kim tra
y .

80

C nh hng ln
do lm chm k
hach d n.

45

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
tc gi c bng i hc
chnh quy.

100

C nh hng rt
ln do lm sai lch
kt qu d n.

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
qu trnh bn giao gi thnh
nhiu bn v c k nhn r
rng.

80

C nh hng ln
do chm thng tin
n cc bn hu
quan.

45

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp
da vo kt qu thng k
trn mu s ngy ngh ca
200 nhn vin HNH t
1/3/2010 n 31/9/2010.

40

C nh hng
thp do c lch
lm vic c th.

25

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
c hp ng lao ng.

40

C nh hng
thp do c th ko
di thi gian lm
vic ca nhn
vin.

25

Thp

70

Kh nng xy cao do ny
sinh nhiu kin t nhiu
pha.

80

C nh hng cao
do lm chm k
hach d n.

75

Cao

20

Kh nng xy ra thp do
i ng nhn vin c kinh
nghim v trnh .

100

C nh hng rt
ln, nu sai s lm
tc ng xu cc
giai an sau.

60

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do
c k hach thi gian.

70

C nh hng ln
lm chm n tin
d n.

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
c sao lu v kim tra
y .

80

C nh hng ln
do lm chm k
hach d n.

45

Trung bnh

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

2.01

2.02

2.03

chm cc giai
an sau ca d
n.

111

10

Kh nng xy ra rt thp do
tc gi c bng i hc
chnh quy.

100

C nh hng rt
ln do lm sai lch
kt qu d n.

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
qu trnh bn giao gi thnh
nhiu bn v c k nhn r
rng.

80

C nh hng ln
do chm thng tin
n cc bn hu
quan.

45

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp
da vo kt qu thng k
trn mu s ngy ngh ca
200 nhn vin HNH t
1/3/2010 n 31/9/2010.

40

C nh hng
thp do c lch
lm vic c th.

25

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
c hp ng lao ng.

40

C nh hng
thp do c th ko
di thi gian lm
vic ca nhn
vin.

25

Thp

70

Kh nng xy cao do ny
sinh nhiu kin t nhiu
pha.

80

C nh hng ln
do lm chm k
hach d n.

75

Cao

10

Kh nng xy ra rt thp do
c k hach v trang
thit b.

70

C nh hng ln
do lm chm tin
d n.

40

Thp

20

Kh nng xy ra rt thp do
c lch lm vic.

80

C nh hng cao
do lm tc ng
thi gian d n.

50

Trung bnh

20

Kh nng xy ra rt thp do
c k hoch v thi gian
tuyn nhn s.

60

C nh hng
trung bnh do lm
chm tin d
n.

40

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
k hp ng vi nh
cung cp.

60

C nh hng
trung bnh do lm
chm tin d
n.

35

Thp

40

Kh nng xy ra thp do
nhn vin c truyn t
khi nhn ti liu.

60

C nh hng
trung bnh do c
th khc phc
nhanh.

50

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do c
thi gian v lch lm vic r
rng.

70

C nh hng ln
do lm chm thi
gian d n.

55

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do
c truyn t lc bt u
d n.

60

C nh hng
trung bnh c th
khc phc trong
thi gian lm vic.

50

Trung bnh

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

3.01

3.02

3.03

4.01

4.02

4.03

112

10

Kh nng xy ra rt thp do
c sao lu v kim tra
y .

90

C nh rt hng
ln do lm chm
k hach d n.

50

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp
da vo kt qu thng k
trn mu s ngy ngh ca
200 nhn vin HNH t
1/3/2010 n 31/9/2010.

40

C nh hng
thp do c lch
lm vic c th.

25

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
c hp ng lao ng.

40

C nh hng
thp do c th ko
di thi gian lm
vic ca nhn
vin.

25

Thp

70

Kh nng xy cao do ny
sinh nhiu kin t nhiu
pha.

80

C nh hng cao
do lm chm k
hach d n.

75

Cao

40

Kh nng xy ra thp do
c truyn t lc bt u
d n.

60

C nh hng
trung bnh c th
khc phc trong
thi gian lm vic.

50

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do
nhn vin c truyn t
khi nhn ti liu.

60

C nh hng
trung bnh do c
th khc phc
nhanh.

50

Trung bnh

40

Kh nng xy ra thp do c
thi gian v lch lm vic r
rng.

70

C nh hng ln
do lm chm thi
gian d n

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp
da vo kt qu thng k
trn mu s ngy ngh ca
200 nhn vin HNH t
1/3/2010 n 31/9/2010.

40

C nh hng
thp do c lch
lm vic c th.

25

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
c hp ng lao ng.

40

C nh hng
thp do c th ko
di thi gian lm
vic ca nhn
vin.

25

Thp

70

Kh nng xy cao do ny
sinh nhiu kin t nhiu
pha.

80

C nh hng cao
do lm chm k
hach d n.

75

Cao

20

Kh nng xy ra rt thp do
c k hach truyn thng.

80

C tm nh hng
ln, tc ng
nghim trng n
k hach d n.

50

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
tc gi c bng i hc

100

C nh hng rt
ln do lm sai lch

55

Trung bnh

4.04

4.05

4.06

4.07

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

6.01

6.02

113

kt qu d n.

chnh quy.
10

Kh nng xy ra rt thp do
c sao lu v kim tra
y .

80

C nh hng ln
do lm chm k
hach d n.

45

Trung bnh

20

Kh nng xy ra rt thp do
c lch lm vic.

80

C nh hng cao
do lm tc ng
thi gian d n.

50

Trung bnh

60

Kh nng xy ra trung bnh


do kh khn trong vic tm
kim s ng thun t cc
chuyn gia.

80

C nh hng cao
do tin b gin
an.

70

Cao

70

Kh nng xy ra cao do c
nhiu kin pht sinh.

80

C nh hng ln
lm chm tin
d n.

75

Cao

20

Kh nng xy ra rt thp do
c bc phn tch kt
qu kho st.

80

C nh hng ln
n hng mc bn
giao chnh ca d
n.

50

Trung bnh

70

Kh nng xy ra trung bnh


do c nhiu kin pht
sinh.

80

C nh hng ln
lm chm tin
d n.

75

Cao

70

Kh nng xy ra cao do gi
c th trng thay i.

60

C nh hng
trung bnh do c
k hach mua
trang thit b.

65

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp
da vo kt qu thng k
trn mu s ngy ngh ca
200 nhn vin HNH t
1/3/2010 n 31/9/2010.

40

C nh hng
thp do c lch
lm vic c th.

25

Thp

10

Kh nng xy ra rt thp do
c hp ng lao ng.

40

C nh hng
thp do c th ko
di thi gian lm
vic ca nhn
vin.

25

Thp

20

Kh nng xy ra rt thp do
c k hach truyn thng.

80

C tm nh hng
ln, tc ng
nghim trng n
k hach d n.

50

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
tc gi c bng i hc
chnh quy.

100

C nh hng rt
ln do lm sai lch
kt qu d n.

55

Trung bnh

10

Kh nng xy ra rt thp do
c sao lu v kim tra
y .

80

C nh hng ln
do lm chm k
hach d n.

45

Trung bnh

6.03

7.01

7.02

8.01

8.02

9.01

9.02

9.03

9.04

10.01

10.02

10.03

114

K hoch qun l r ro (Risk plan)


3.1

Xp
hng
(Priori
ty
rating)

Hnh ng phng nga


ri ro (Preventative
action)

Nhn lc
cn thit
(Action
resource)

Ngy
(Date)

Phn tch r rng cc


cng vic cn lm da
vo scope v WBS

Qun l d
n.

01/03

Lin lc vi cc trung
tm t vn vic lm
tng tc tuyn nhn
vin.

Qun l d
n

04/03

K kt hp ng r rng
v cho thi gian giao
hng chm nht l 1 ngy
so vi hp ng.

Qun l
cung cp
thit b

08/03

Xin giy gii thiu t


hiu trng HNH
tng tinh thn hp tc.

Qun l d
n.

09/03

1.04
Trung
bnh

1.05

Kim tra cc bo co, sao


lu cc bn bo co khi
hon tt.

Qun l
nhm kho
st.

09/0314/03

Trung
bnh

1.06

Qu trnh o to nhn
vin kho st phi c
thc hin v gim st k
cng.

Qun l d
n.

Trung
bnh

1.07

Cng vic thng k cn


c gim st v thc
hin k cng.

Trung
bnh

1.08

Trung
bnh

1.09

Trun
g
bnh

S
hiu
(Risk
ID)

Thi gian biu (Schedule)

1.01

Thp

1.02

Thp

1.03

Thp

(Owner: L Minh Bo)

Phn ng nu ri ro xy Nhn lc
ra (Contingent action) cn thit
(Owner: Nguyn Thanh (Action
resource)
Quang)
Xc nh li mc tiu (
chun b sn nhn vin
chu trch nhim xc
nh li khi ri ro sy ra)
Xc nh thi gian
tr.Rt ngn li thi gian
kho st thng k hoc
cng vic khc sao cho
ph hp vi k hoch)
Xc nh s ngy chm.
iu chnh thi gian cc
cng vic khc. ng
thi yu cu nh cung
cp giao trc nhng
dng c cn thit nht.
iu chnh thi gian
cc cng vic khc

Ngy
(Date)

Project
manager

2/3

Project
planning
manager

7/3

Project asset
manager

8/3

Project
planning
manager

13/3

Lp sn i sao lu d
liu d phng. Khi sy
ra s ly ra thay th.

Project
manager

27/3

07/0308/03

S l li kt qu thng
k

Project
manager

26/3

Qun l
nhm
thng k.

15/0322/03

Xem xt schedule, rt
ngn thi gian cng vic
khc

Project
planning
manager

26/3

Kim tra cc bo co, sao


lu cc bn bo co khi
hon tt.

Qun l
nhm
thng k.

15/0322/03

Ly bn thng k sao
lu d phng bn
giao

Project
manager

18/3

Cn hp mt cc qun l
vin cc nhm khi vit
bo co cui cng

Qun l d
n.

23/03

S l , khc phc li ca
tc gi

Project
manager

19/3

115

Trung
bnh

1.10

Thp

1.11

Thp

1.12

Cao

1.13

28/03

Thng bo cc bn hu
quan v gi li cc bn
sao b tht lc

Project
sponsor
manager

17/3

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cho php s
nhn lc.
ngy ngh l 1 v phi
bo trc trong sut qu
trnh d n.

04/03

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

15/3

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cc mc
nhn lc.
lm vic v nu b vic
t xut s khng pht
lng

04/03

B sung nhn vin d


phng hoc ko di thm
thi gian lm vic .

Project HR
manager

15/3

Mi nhm nh c 1 nhm
trng v mi vic do
nhm trng trc tip
quyt nh

Qun l d
n.

04/03

Lnh o a ra cc
thng bo, hng i
gii quyt mu thun

Project HR
manager

15/3

Kim tra cc bo co, sao


lu v qun l nhm d
n trc tip i giao.

Qun l d
n.

Trung
bnh

Lin tc xem xt v nh
gi cc kt qu thng k
tng phn.

Qun l d
n.

05/0408/04

S l li kt qu thng
k

Project
manager

15/4

2.01

Trung
bnh

Cng vic thng k c


thc. Ni r gii hn thi
gian cho nhm bit r.

Qun l
nhm
thng k.

05/04

Xem xt schedule, rt
ngn thi gian cng vic
khc

Project
planning
manager

16/4

2.02

Trung
bnh

Kim tra cc bo co, sao


lu cc bn bo co khi
hon tt.

Qun l
nhm
thng k.

30/0304/04

Ly bn thng k sao
lu d phng

Project
manager

16/4

2.03

Trung
bnh

Cn hp mt cc qun l
vin cc nhm khi vit
bo co cui cng

Qun l d
n.

11/04

S l , khc phc li ca
tc gi

Project
manager

17/4

2.04

Trung
bnh

Kim tra cc bo co, sao


lu v qun l nhm d
n trc tip i giao.

Qun l d
n.

11/04

Thng bo cc bn hu
quan v gi li cc bn
sao b tht lc

Project
sponsor
manager

22/4

2.05

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cho php s
nhn lc.
ngy ngh l 1 v phi
bo trc trong sut qu
trnh d n.

04/03

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

16/4

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cc mc
nhn lc.
lm vic v nu b vic
t xut s khng pht
lng

04/03

B sung nhn vin d


phng hoc ko di thm
thi gian lm vic .

Project HR
manager

16/4

Mi nhm nh c 1 nhm
trng v mi vic do
nhm trng trc tip
quyt nh

04/03

Lnh o a ra cc
thng bo, hng i
gii quyt mu thun.

Project
manager

16/4

Thp

2.06

Thp

2.07

Cao

2.08

Qun l d
n.

116

Thp

2.09

Trung
bnh

3.01

Thp

3.02

Thp

3.03

Trung
bnh

4.01

Trung
bnh

4.02

Trung
bnh

4.03

Trung
bnh

4.04

Thp

4.05

Thp

4.06

Lin lc vi ban qun tr


sinh vin bit s lng
sinh vin hin c ca
trng v c tnh s
lng giy cn thit
lm t ri.

Qun l d
n.

30/03

Xc nh nguyn nhn
ng thi gi li bn bo
co d phng cho bn t
vn

Project
manager

18/4

Lin h trc tip vi


nhm kho st thng k
v nh ngi tinh cy ly
ti liu v

Qun l
nhm phn
tch.

12/04

Rt ngy thi gian cc


cng vic khc

Project
planning
manager

18/4

Lin lc vi cc trung
tm t vn vic lm
tng tc tuyn nhn
vin.

Qun l d
n

13/04

Project
planning
manager

8/3

K kt hp ng r rng
v cho thi gian giao
hng chm nht l 1 ngy
so vi hp ng.

Qun l
cung cp
thit b

12/04

Xc nh s ngy chm.
iu chnh thi gian cc
cng vic khc. ng
thi yu cu nh cung
cp giao trc nhng
dng c cn thit nht.
Gi thng bo xc nh
li r phn m i phn
tch hiu nhm

Project
manager

12/5

ngh i kho st a
km theo ti liu mt
bng tm tt hay mu v
cc mc i kho st
thc hin.

Qun l
nhm phn
tch.

14/04

Rt ngy thi gian cc


cng vic khc

Project
planning
manager

15/5

Cng vic phn tch cn


c gam st. Ni r
gii hn thi gian cho
nhm bit r.

Qun l
nhm phn
tch.

04/05

Gi thng bo xc nh
li lm r mc tiu cho
nhn vin

Project
manager

15/5

Ph bin r rng nhng


cng vic cn lm c ng
nh ni dung cn t
c cho cc nhn vin
d n nm r.

Qun l
nhm phn
tch.

04/05

Ly bn bo co sao lu
d phng bn giao

Project
manager

15/5

Kim tra cc bo co, sao


lu cc bo co.

Qun l
nhm phn
tch.

14/0410/06

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

13/5

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cho php s
nhn lc.
ngy ngh l 1 v phi
bo trc trong sut qu
trnh d n.

13/04

B sung nhn vin d


phng hoc ko di thm
thi gian lm vic .

Project HR
manager

13/5

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cc mc
nhn lc.
lm vic v nu b vic
t xut s khng pht
lng

13/04

Lnh o a ra cc
thng bo, hng i
gii quyt mu thun

Project
manager

13/5

117

Cao

4.07

Trung
bnh

5.01

Trung
bnh

5.02

Trung
bnh

5.03

Thp

5.04

Thp

5.05

Cao

5.06

Trung
bnh

6.01

Trung
bnh

6.02

Trung
bnh

6.03

Trung
bnh

7.01

Mi nhm nh c 1 nhm
trng v mi vic do
nhm trng trc tip
quyt nh

Qun l d
n.

13/04

Gi thng bo xc nh
li lm r mc tiu cho
nhn vin

Project
manager

16/5

Ph bin r rng nhng


cng vic cn lm c ng
nh ni dung cn t
c cho cc nhn vin
d n nm r.

Qun l
nhm phn
tch.

04/05

Gi thng bo xc nh
li r phn m i phn
tch hiu nhm

Project
manager

22/5

ngh i kho st a
km theo ti liu mt
bng tm tt hay mu v
cc mc i kho st
thc hin.

Qun l
nhm phn
tch.

12/04

Rt ngy thi gian cc


cng vic khc

Project
planning
manager

17/5

Tin hnh c thc v


gim st vic thc hin
d n.

Qun l
nhm phn
tch.

04/0510/06

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

11/5

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cho php s
nhn lc.
ngy ngh l 1 v phi
bo trc trong sut qu
trnh d n.

13/04

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

11/5

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cc mc
nhn lc.
lm vic v nu b vic
t xut s khng pht
lng

13/04

Lnh o a ra cc
thng bo, hng i
gii quyt mu thun

Project HR
manager

11/5

Mi nhm nh c 1 nhm
trng v mi vic do
nhm trng trc tip
quyt nh

Qun l d
n.

13/04

Lin lc vi nh u t
gii quyt

Project
manager

20/6

c thc qu trnh lm
vic v qun l d n trc
tip giao.

Qun l d
n.

13/06

X l , khc phc li
ca tc gi

Project
Sponsor
manager

21/6

T chc hp cc qun l
vin nhm phn tch
thng nht v ni dung
bo co tng qut.

Qun l
nhm phn
tch.

13/06

Xc nh nguyn nhn
ng thi gi li bn
thng k d phng cho
bn t vn

Project
manager

17/6

Cn kim tra k v sao


lu cc bng bo co
trc khi em giao.

Qun l
nhm phn
tch.

14/06

Gi li kt qu d phng
khc theo cch khc cho
bn t vn

Project
manager

15/7

Lin h trc tip vi


nhm phn tch v nh
ngi tinh cy ly ti liu
v

Qun l
nhm phn
tch.

16/06

a ra cc mc tiu r
rng c s ng
ng thi yu cu s h
tr ca lnh o

Project
manager

18/7

118

Cao

7.02

Cao

8.01

Trung
bnh

8.02

Cao

9.01

Trung
bnh

9.02

Thp

9.03

Thp

9.04

Trung
bnh

10.01

Trung
bnh

10.02

Trung
bnh

10.03

Lin lc trc tip vi cc


chuyn vin v thi gian
lm vic v tin cng v
k hp ng lm vic.

Qun l d
n v qun
l ti
chnh.

16/06

Gi thng bo a ra
cc chun chung ca cc
hng muc gii quyt
mu thun

Project
manager

23/7

Qun l d n v qun l
nhm t vn trc tip
tham gia hat ng t vn
gii quyt cc vn
pht sinh gia cc chuyn
vin v cc mc t vn

Qun l d
n v qun
l nhm t
vn.

17/06

Gi thng bo a ra
cc mc cn t vn 1
cch r rng gii
quyt mu thun

Project
manager

19/7

Xc nh r rng cc mc
cn t vn t ni dung
ca bo co phn tch.

Qun l
nhm t
vn

17/0623/06

Gi thng bo a ra
cc ni dung r rng
gii quyt mu thun

Project
manager

1/8

Qun l d n v qun l
nhm t vn trc tip
tham gia hat ng t vn
gii quyt cc vn
pht sinh gia cc chuyn
vin v ni dung t vn.

Qun l d
n v qun
l nhm t
vn.

24/0615/08

Rt chi ph d phng
s l

Project
manager

1/8

Lin lc vi cc bn bn
hng v yu cu bng bo
gi c th .

Qun l d
n v qun
l ti
chnh.

27/0704/08

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

1/8

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cho php s
nhn lc.
ngy ngh l 1 v phi
bo trc trong sut qu
trnh d n.

16/06

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

1/8

K kt hp ng lao ng Qun l
r rng v cc mc
nhn lc.
lm vic v nu b vic
t xut s khng pht
lng

16/06

Cc nhn vin cn li
c lm thm gi, hoc
b sung nhn vin

Project HR
manager

1/8

c thc qu trnh lm
vic v qun l d n trc
tip giao.

Qun l d
n.

16/08

Lin lc vi nh u t
gii quyt

Project
sponsor
manager

5/8

T chc hp cc qun l
vin nhm t vn
thng nht v ni dung
bo co tng qut.

Qun l
nhm phn
tch.

16/08

S l , khc phc li ca
tc gi

Project
manager

5/8

Cn kim tra k v sao


lu cc bng bo co
trc khi em giao.

Qun l
nhm phn
tch.

16/08

Ly bn thng k sao
lu d phng bn
giao

Project
manager

15/8

119

3.2

Gi nh (Assumtions) (Owner: Phm Ngc Nam)

Ngn sch c gii ngn ng thi gian cam kt.


Tt c cc dch v ti tr s ca nhm d n hot ng ng v chc nng trong 24 gi mi
ngy.
Cc h hi ca vn phng tr s v tai nn, thin tai c mua bo him.
mua bo him cho d n.
90% sinh vin trng i Hc Ngn Hng tham gia kho st.
Ton b thng tin m sinh vin cung cp trong bn kho st l ng 100%.

3.3

iu kin rng buc (Constraints) (Owner: Phm Ngc Nam)

Chi ph cho cc gii php qun l ri ro nm trong gi 150 000 USD ngn sch

120

H. K HOCH TRUYN THNG


(COMMUNICATION PLAN) [OWNER:
PHM NGC NAM]
1

Yu cu ca thng tin lin lc (Communications requirements)

Bn hu quan (stakeholder/group)

Miu t (stakeholder description)

ng Trn Tn Chinh

i din ca WB v trng HNH TP HCM v l


ngi thay mt xem xt chi tin cho d n.

Cc phng ban, khoa, nhn vin trng i


Hc Ngn Hng Tp HCM
Phng k ton

Tt c cc phng ban, khoa lm vic trong HNH.

Cc cu lc b, hi sinh vin, on trng

Cc hot ng tp th trng.

Sinh vin, ging vin

Hc tp ging dy ti trng.

Cc nh cung cp

T vn tt c cc ngun lc ca d n.

1.1

Tt c ngun ti chnh cung cp cho d n.

Bng cc bn hu quan (Stakeholder list)

121

Website sinhviennganhang.com; cc dch


v sao in, tm kim, t vn, trao i thng
tin t nhn

H lun n kt qu v s thnh cng ca d n .


V kt qu ca d n s nh hng n hot ng v s
pht trin ca h. Nhm ny thng s c nh hng
tiu cc n tin trnh thc hin ca d n.

i d n v h tr

Xuyn sut qu trnh d n, trc tip xy dng v tin


hnh d n.

1.2

Yu cu ca bn hu quan (Stakeholder requirements)

Bn hu quan
(Stakeholder
Name)

Vai tr
(Stakeholder
Role)

T chc (Stakeholder
Organization)

Thng tin cn cung cp


(Information
Requirement)

ng Trn Tn
Chinh

Gim st, i
din.

WB v HNH

_ nh gi tin v d n
_ Cc hng mc bn giao v
cc ct mc c ng nh bng
sp xp thi gian bn giao
cc hng mc.
_ T chc ngun lc ca d
n
_ K hach ti chnh.
_ Cc bn kho st, thng k
_ Cc bo co phn tch.
_ Cc bo co t vn.
_ Bn bo co v cc vn
risk, issues v cc changes
gii quyt cc vn .

Cc phng ban,
khoa, nhn vin
trng i Hc
Ngn Hng Tp
HCM
Phng k ton

nh hng n
cc hng mc
bn giao.

HNH

_ Tin ca d n.
_ Cc bo co t vn v cc
hng mc lin quan.

nh hng n
ngun ti chnh
ca d n.

HNH

_ K hach ti chnh.
_ Tin ca d n.
_ T chc ngun lc ca d
n.

Cc cu lc b, hi
sinh vin, on
trng

nh hng n
cc hng mc
bn giao.

HNH

_ Cc bo co t vn v cc
hng mc lin quan.
_ Tin ca d n.

Sinh vin, ging


vin

nh hng n
cc hng mc
bn giao.

C nhn.

_ Tin d n.

122

i d n

Trc tip xy
dng d n

HNH

_ Tm tt tnh trng d n
_ Cc hng mc pht sinh t
ln hp trc
_ Cc hng mc cn bn
giao sp ti
_ Hng mc ang thi hnh
hin ti.
_ Cc risks, issues mi pht
sinh v bin php ra gii
quyt.

123

K hoch lin lc (Communications Plan)

2.1

Lch (Schedule)
Hot ng truyn thng (Communications Activities)

Thng tin (Information)


STT
(Activity
ID)
1.1

Qu trnh ca d n:
_ Tnh trng chung ca d
n.

Bn hu quan Thi gian


(Stakeholders) (Timeframes)

Phng thc (Methods)

ng Trn Tn
Chinh (WB &
HNH)

Hng thng
trong qu trnh
d n

Bo co vn bn.

ng Trn Tn
Chinh (Gim
st d n)

Vo cui mi
giai on

Bo co giai on

i d n v
cc nhn vin
h tr.

Hng tun n
ht d n

Hp ton i d n v h
tr.

Sinh vin,
ging vin,
cu lc b,
cc khoa v
ban ngnh.

Hng tun n
ht d n

Bng thng bo v
website:www.buh.edu.vn
hin ti ca trng.

_ Cc hng mc bn giao
t c cho n hin
ti.
_ Cc risks, issues v sa
i.
1.2

Qu trnh ca d n:
_ Cc bn bo co tng
th v chi tit t cc hng
mc thc hin.
_ Cc hng mc t c
_ Cc hng mc mi hnh
thnh tip ca d n.

1.3

Qu trnh ca d n:
_ Cc hng mc hnh
thnh t cuc hp trc.
_ Cc risks, issues hin ti
v bin php.
_ Cc hng mc cn bn
giao sp ti.
_ Hng mc ang din ra.

1.4

Qu trnh d n:
_ Tnh trng thc t ca
d n.
_ Cc hng mc c cho
ti lc ny.
_ Nhng thay i trong
mc tiu (nu c)

124

Qu trnh d n:

1.5

Phng k ton

Hng tun n
ht d n

Bo co vn bn

Sinh vin,
ging vin,
cu lc b,
cc khoa v
ban ngnh.

Sau giai an
ca d n

Bng thng bo v
website:www.buh.edu.vn
hin ti ca trng.

_ Tnh trng ti chnh hin


ti
_ Cc ngun lc ang s
dng.
_ V d kin cc ngun
lc pht sinh khc c ng
nh chi ph
Qu trnh d n:

1.6

_ Tng hp cc hng mc
thc hin.
_ nh gi ngy han
thnh cn li ca d n.
_ Hng mc ang thc
hin trong hin ti.

2.2

2.3

Gi nh (Assumptions)
Website hat ng 24/24h, 90% sinh vin cp nht thng tin mi ngy thng qua website.
Bng thng bo ca trng HNH c 80% sinh vin cp nht thng tin mi ngy.
Cc nhn vin tham d y cc cuc hp.

Rng buc (Constraints)


Ngn sch truyn thng nm trong gi ngn sch 110000USD ca d n.
Thi gian thc hin truyn thng tun theo k hach v thi gian ca d n.

Truyn thng khng hong (Crisis Communications)


3.1

Bng i tng truyn thng

i tng
World bank( i din: Mr Trn Tn Chinh
Gim st d n: Mr Trn Tn Chinh
Cc phng ban, khoa, nhn vin trng i Hc Ngn
Hng Tp HCM
Phng k ton
Cc cu lc b, hi sinh vin, on trng
Sinh vin, ging vin
i d n
Cc nh cung cp

125

3.2

Truyn thng khng hong

Bng danh mc
STT

S hiu
(Risk
ID)

Tm nh
hng
(Impact)

Xp hng
(Rating)

M t (description)

1.01

100

rt cao

Xc nh sai mc tiu kho


st

1.02

60

trung bnh

Vic tuyn thnh vin cho


i kho st v i thng k
b chm so vi k hoch.

trung bnh

Cc trang thit b, dng c


h tr nhn c t nh
cung cp tr hn so vi k
hoch.

trung bnh

Vic thc hin kho st b


chm do s thiu hp tc
ca nhng bn v ang
trin khai cc dch v thng
tin ti trng i Hc Ngn
Hng Tp.HCM.

1.03

1.04

60

60

1.05

90

rt cao

Cc d liu kho st b mt,


h hng trc khi bn giao.

1.06

100

rt cao

Kt qu thng k sai.

1.07

70

cao

Thng k chm so vi tin


ra.

1.08

80

cao

Cc kt qu thng k b mt,
h hng trc khi bn giao.

1.09

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn
bo co tng hp.

10

1.1

80

cao

Cc bn sao b tht lc trong


qu trnh gi cho cc bn
hu quan.

11

1.11

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

12

1.12

40

thp

Nhn vin b vic.

Giai on

Qu trnh lp bo co kho st

126

13

1.13

80

cao

Mu thun trong nhm thc


hin d n.

14

2.01

100

rt cao

Kt qu thng k sai.

15

2.02

70

cao

Thng k chm so vi tin


ra.

16

2.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt,
h hng trc khi bn giao.

17

2.04

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn
bo co tng hp.

18

2.05

80

cao

Cc bn sao b tht lc trong


qu trnh gi cho cc bn
hu quan.

19

2.06

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

20

2.07

40

thp

Nhn vin b vic.

21

2.08

80

cao

Mu thun trong nhm thc


hin d n.

22

2.09

70

cao

Thiu cc mu in kho st,


t ri so vi thc t

23

3.01

80

cao

Cc bn bo co kho st v
thng k khng n c
vi nhm t vn.

24

3.02

60

trung bnh

Vic tuyn thnh vin chm


so vi k hoch

25

3.03

60

trung bnh

Cc trang thit b, dng c


h tr nhn c t nh
cung cp tr hn so vi k
hoch.

26

4.01

60

trung bnh

Mt s chi tit ca bo bo
co kho st b i phn tch
hiu nhm

27

4.02

70

cao

Vic phn tch khng theo


kp tin ra.

28

4.03

60

trung bnh

Nhn vin hiu sai v mc


tiu ca cuc phn tch

29

4.04

90

rt cao

Cc kt qu phn tch mt,


h hng trc khi bn giao.

30

4.05

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

31

4.06

40

thp

Nhn vin b vic.

Qu trnh lp bo co phn tch

127

32

4.07

80

cao

Mu thun trong nhm thc


hin d n.

33

5.01

60

trung bnh

Nhn vin hiu sai v mc


tiu ca cuc phn tch

34

5.02

60

trung bnh

Mt s chi tit ca bo bo
co kho st b i phn tch
hiu nhm

35

5.03

70

cao

Vic phn tch khng theo


kp tin ra.

36

5.04

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

37

5.05

40

thp

Nhn vin b vic.

38

5.06

80

cao

Mu thun trong nhm thc


hin d n.

39

6.01

80

cao

Cc bo co khng n
c vi ch u t ng
nh thi hn d kin.

40

6.02

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn
bo co tng hp.

41

6.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt,
h hng trc khi bn giao.

42

7.01

80

cao

Cc bn bo co ca i
phn tch khng n c
vi nhm t vn.

cao

Giai on tuyn m cc
chuyn vin t vn gp gin
on do kh khn trong vic
tm kim v s ng t
cc chuyn gia v dch v
thng tin.

43

7.02

80

44

8.01

80

cao

S mu thun gia cc
chuyn vin t vn v cc
hng mc.

45

8.02

80

cao

Sai lm trong vic xc nh


cc mc cn t vn.

46

9.01

80

cao

Xung t gia cc chuyn


vin trong ni dung cn t
vn cc hng mc.

Qu trnh lp bo co t vn

128

47

9.02

60

trung bnh

Chi ph d tnh cho cc thit


b xy dng sai lch so vi
gi c ngai th trng.

48

9.03

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

49

9.04

40

thp

Nhn vin b vic.

50

10.01

80

cao

Bn bo co tng kt khng
n c vi ch u t
ng nh thi hn d kin.

51

10.02

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn
bo co tng hp.

52

10.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt,
h hng trc khi bn giao.

K hoch truyn thng khng


hong
1

1.01

100

rt cao

Xc nh cha chnh xc mc tiu kho st

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


S mc tiu kho st trong bn k hoch sai 30%
Thiu t nht 1 mc tiu kho st
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, bn thay i cc mc tiu, ngi chu trch
nhim.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, cc mc tiu thay i, cc mc tiu b i, cc mc tiu mi,
ngi chu trch nhim.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
129

Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng Gim st


d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

1.02

60

trung bnh

Vic tuyn thnh vin cho i kho st v i


thng k b chm so vi k hoch.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Khi ht thi gian trong k hoch nhng vn cha tuyn s lng nhn lc cn thit
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng ngi thiu cha tuyn, nguyn nhn
thiu, cc phng n gii quyt d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s ngi
thiu, nguyn nhn thiu, cc phng n gii quyt d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng cho
Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

1.03

60

trung bnh

Cc trang thit b, dng c h tr nhn c t


nh cung cp tr hn so vi k hoch.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Cc thit b, dng c h tr khng nhn c ng ngy cam kt.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng sn phm cn thiu, tn sn phm cn
thiu, tn nh cung cp tr hn, cc phng n gii quyt d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s lng
sn phm cn thiu, tn cc sn phm cn thiu, tn nh cung cp tr
hn, phng n gii quyt d kin.
Nh cung cp tr hn: Thng bo v s tr hn ca cc sn phm cung
cp, tn sn phm cn thiu, s lng sn phm cn thiu.
130

Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.


Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc nh cung cp d n tr hn bng vn bn.

1.04

60

trung bnh

Vic thc hin kho st b chm do s thiu


hp tc ca nhng bn v ang trin khai
cc dch v thng tin ti trng i Hc Ngn
Hng Tp.HCM.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ht ngy 12/3, s lng h s nhn c di 50% s lng h s cn thit.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, tn cc h s cn thiu, tn cc n v cn thiu
h s v ngi ph trch cc n v .
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s lng
sn phm cn thiu, tn cc sn phm cn thiu, tn cc h s cn thiu,
tn cc n v cn thiu h s v ngi ph trch cc n v .
Cc n v thiu h s: Thng bo v s chm tr ca cc thng tin cn
thit, danh mc cc h s cn thiu.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc n v cn thiu h s bng vn bn.
5

1.05

90

rt cao

Cc d liu kho st b mt, h hng trc khi


bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 10% s lng kho st b thiu .
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
131

Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng


hong xy ra, mc thit hi, s lng cc bn kho st b mt, ngi chu
trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, s lng cc bn kho st b mt, ngi chu trch nhim,
phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
6

1.06

100

rt cao

Kt qu thng k sai.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C s chnh lch gia bn thng k ln 1 v bn thng k ln 2.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d
kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

1.07

70

cao

Thng k chm so vi tin ra.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Ngy 22/03/2011 cha hon tt bo co thng k v d liu cc dch v thng tin.
Ngy 08/04/2011 cha hon tt bo co thng k nhu cu sinh vin.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:

132

Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng


hong xy ra, mc thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d
kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
8

1.08

80

cao

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi


bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 10% mc trong bo co thng k b thiu .
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng cc mc thng k b mt, ngi chu
trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, s lng cc bn thng k b mt, ngi chu trch nhim,
phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
9

1.09

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 mc trong bn bo co sai lch so vi cc bn bo co c s.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa
li.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:

133

Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc


thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa li.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

10

1.1

80

cao

Cc bn sao b tht lc trong qu trnh gi cho


cc bn hu quan.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 bn hu quan khng nhn c bo co vo thi gian quy nh.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc bn thiu bo co, s lng bo co b thiu,
phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc bn thiu bo co, s lng bo co b thiu, phng n
gii quyt.
Cc bn hu quan cha nhn c bo co: Phng n gii quyt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
11

1.11

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 16/6, c nhn vin ngh t xut.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng
i qun l nhn vin ngh vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng qun l
nhn vin ngh vic.
i trng qun l nhn vin ngh vic: thng tin v nhn vin ngh vic,
phng n gii quyt.
134

Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.


Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin ngh vic

12

1.12

40

thp

Nhn vin b vic.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 16/6, c nhn vin b vic.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, danh sch cc nhn vin b
vic, i trng qun l nhn vin b vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh sch
cc nhn vin b vic, i trng qun l nhn vin b vic
i trng qun l nhn vin b vic: Thng tin v nhn vin b vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin b vic

13

1.13

80

cao

Mu thun trong nhm thc hin d n.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhiu lung kin tri ngc nhau trong cc nhm.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc kin cn mu thun, phng n
gii quyt, tn cc trng nhm.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc kin mu thun, tn cc trng nhm mu thun.
135

Cc trng nhm: danh mc cc mu thun, phng n gii quyt.


Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc trng nhm.

14

2.01

100

rt cao

Kt qu thng k sai.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C s chnh lch gia bn thng k ln 1 v bn thng k ln 2.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d
kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
15

2.02

70

cao

Thng k chm so vi tin ra.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Ngy 22/03/2011 cha hon tt bo co thng k v d liu cc dch v thng tin.
Ngy 08/04/2011 cha hon tt bo co thng k nhu cu sinh vin.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d
kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

136

16

2.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi


bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 10% mc trong bo co thng k b thiu .
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng cc mc thng k b mt, ngi chu
trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, s lng cc bn thng k b mt, ngi chu trch nhim,
phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
17

2.04

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 mc trong bn bo co sai lch so vi cc bn bo co c s.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa
li.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa li.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

18

2.05

80

cao

Cc bn sao b tht lc trong qu trnh gi cho


cc bn hu quan.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 bn hu quan khng nhn c bo co vo thi gian quy nh.

137

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc bn thiu bo co, s lng bo co b thiu,
phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc bn thiu bo co, s lng bo co b thiu, phng n
gii quyt.
Cc bn hu quan cha nhn c bo co: Phng n gii quyt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
19

2.06

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 16/6, c nhn vin ngh t xut.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng
i qun l nhn vin ngh vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng qun l
nhn vin ngh vic.
i trng qun l nhn vin ngh vic: thng tin v nhn vin ngh vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin ngh vic

20

2.07

40

thp

Nhn vin b vic.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhn vin b vic.

138

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, danh sch cc nhn vin b
vic, i trng qun l nhn vin b vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh sch
cc nhn vin b vic, i trng qun l nhn vin b vic
i trng qun l nhn vin b vic: Thng tin v nhn vin b vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin b vic

21

2.08

80

cao

Mu thun trong nhm thc hin d n.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhiu lung kin tri ngc nhau trong cc nhm.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc kin cn mu thun, phng n
gii quyt, tn cc trng nhm.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc kin mu thun, tn cc trng nhm mu thun.
Cc trng nhm: danh mc cc mu thun, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc trng nhm.

22

2.09

70

cao

Thiu cc mu in kho st, t ri so vi thc t

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Thiu t nht 500 mu in.
139

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng bn in thiu, ngi chu trch nhim,
phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, s lng bn in thiu, ngi chu trch nhim, phng n gii
quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

23

3.01

80

cao

Cc bn bo co kho st v thng k khng


n c vi nhm t vn.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Nhm t vn khng nhn c bo co vo thi gian quy nh.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng bo co b thiu, phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc bn thiu bo co, phng n gii quyt.
Nhm t vn: Phng n gii quyt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho nhm t vn bng vn bn

24

3.02

60

trung bnh

Vic tuyn thnh vin chm so vi k hoch

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Khi ht thi gian trong k hoch nhng vn cha tuyn s lng nhn lc cn thit
140

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng ngi thiu cha tuyn, nguyn nhn
thiu, cc phng n gii quyt d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s ngi
thiu, nguyn nhn thiu, cc phng n gii quyt d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng cho
Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

25

3.03

60

trung bnh

Cc trang thit b, dng c h tr nhn c t


nh cung cp tr hn so vi k hoch.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Cc thit b, dng c h tr khng nhn c ng ngy cam kt.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng sn phm cn thiu, tn sn phm cn
thiu, tn nh cung cp tr hn, cc phng n gii quyt d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s lng
sn phm cn thiu, tn cc sn phm cn thiu, tn nh cung cp tr
hn, phng n gii quyt d kin.
Nh cung cp tr hn: Thng bo v s tr hn ca cc sn phm cung
cp, tn sn phm cn thiu, s lng sn phm cn thiu.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc nh cung cp d n tr hn bng vn bn.

26

4.01

60

trung bnh

Mt s chi tit ca bo bo co kho st b i


phn tch hiu nhm

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C s bt ng gia i phn tch v i kho st v ngha cc mc trong bo co kho st.
141

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc mc ang tranh chp, phng n gii
quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc mc ang tranh chp, phng n gii quyt.
Nhm phn tch: Thng bo v cc mc tranh chp, phu7o7g n gii
quyt.
Nhm kho st: Thng bo v cc mc tranh chp, phu7o7g n gii
quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc nhm phn tch v kho st bng vn bn.

27

4.02

70

cao

Vic phn tch khng theo kp tin ra.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Ngy 06/10/2011 cha hon tt bo co thng k v d liu cc dch v thng tin.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d
kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, ngi chu trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
28

4.03

60

trung bnh

Nhn vin hiu sai v mc tiu ca cuc phn


tch

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 kt qu phn tch sai so vi mc tiu ra.
Quy trnh truyn thng:
142

29

Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc phn phn tch b sai, ngi chu trch nhim,
phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, cc mc tiu thay i, cc mc tiu b i, cc mc tiu mi,
ngi chu trch nhim.
Trng nhm phn tch: Cc phn phn tch b sai, ngi chu trch
nhim, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng
Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Trng nhm phn tch bng vn bn.
4.04

90

rt cao

Cc kt qu phn tch mt, h hng trc khi


bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 10% mc trong bo co phn tch b thiu .
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng cc mc phn tch b mt, ngi chu
trch nhim, phng n khc phuc d kin.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, s lng cc bn phn tch b mt, ngi chu trch nhim,
phng n khc phuc d kin.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

30

4.05

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhn vin ngh t xut.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
143

31

Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:


Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng
i qun l nhn vin ngh vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng qun l
nhn vin ngh vic.
i trng qun l nhn vin ngh vic: thng tin v nhn vin ngh vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin ngh vic

4.06

40

thp

Nhn vin b vic.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhn vin b vic.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, danh sch cc nhn vin b
vic, i trng qun l nhn vin b vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh sch
cc nhn vin b vic, i trng qun l nhn vin b vic
i trng qun l nhn vin b vic: Thng tin v nhn vin b vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin b vic

32

4.07

80

cao

Mu thun trong nhm thc hin d n.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhiu lung kin tri ngc nhau trong cc nhm.
144

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc kin cn mu thun, phng n
gii quyt, tn cc trng nhm.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc kin mu thun, tn cc trng nhm mu thun.
Cc trng nhm: danh mc cc mu thun, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc trng nhm.

33

5.01

60

trung bnh

Nhn vin hiu sai v mc tiu ca cuc phn


tch

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 kt qu phn tch sai so vi mc tiu ra.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc phn phn tch b sai, ngi chu trch nhim,
phng n gii quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, cc mc tiu thay i, cc mc tiu b i, cc mc tiu mi,
ngi chu trch nhim.
Trng nhm phn tch: Cc phn phn tch b sai, ngi chu trch
nhim, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng
Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Trng nhm phn tch bng vn bn.

34

5.02

60

trung bnh

Mt s chi tit ca bo bo co kho st b i


phn tch hiu nhm

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C s bt ng gia i phn tch v i kho st v ngha cc mc trong bo co kho st.
145

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc mc ang tranh chp, phng n gii
quyt.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc mc ang tranh chp, phng n gii quyt.
Nhm phn tch: Thng bo v cc mc tranh chp, phng n gii
quyt.
Nhm kho st: Thng bo v cc mc tranh chp, phng n gii
quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc nhm phn tch v kho st bng vn bn.
35

5.03

70

cao

Vic phn tch khng theo kp tin ra.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 04/05 n 10/06, bo co tin ca trng nhm n project manager c ghi nhn s
chm tr ca vic phn tch.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc cng vic khng kp tin , ngi
chu trch nhim qun l cc cng vic khng kp tin .
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc cng vic b tr
Trng nhm phn tch: Thng bo v cc cng vic b tr, phng n
gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho trng nhm phn tch.

36

5.04

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.


146

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhn vin ngh t xut.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng
i qun l nhn vin ngh vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng qun l
nhn vin ngh vic.
i trng qun l nhn vin ngh vic: thng tin v nhn vin ngh vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin ngh vic

37

5.05

40

thp

Nhn vin b vic.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhn vin b vic.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, danh sch cc nhn vin b
vic, i trng qun l nhn vin b vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh sch
cc nhn vin b vic, i trng qun l nhn vin b vic
i trng qun l nhn vin b vic: Thng tin v nhn vin b vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
147

i trng qun l nhn vin b vic

38

5.06

80

cao

Mu thun trong nhm thc hin d n.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 13/4, c nhiu lung kin tri ngc nhau trong cc nhm.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc kin cn mu thun, phng n
gii quyt, tn cc trng nhm.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc kin mu thun, tn cc trng nhm mu thun.
Cc trng nhm: danh mc cc mu thun, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc trng nhm.

39

6.01

80

cao

Cc bo co khng n c vi ch u t
ng nh thi hn d kin.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ht ngy 13/6, c thng bo cha nhn c bo co ca ch u t.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:

148

Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng


hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc bo co b chm tr, phng n
gii quyt, ngi chu trch nhim lm bo co.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, s bo co
cn chm tr, tn cc bo co cn thiu v ngi chu trch nhim lp
bo co.
n v chu trch nhim lp bo co: danh mc cc bo co b chm tr,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho n v chu trch nhim lp bo co.

40

6.02

rt cao

100

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ngy 13/6, bo co tng hp nhn c c li.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc phn bo co b sai, ngi chu trch nhim
v bo co .
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, tn cc
bo co b sai, tn cc nhm v ngui ph trch b sai.
Cc nhm c bo co sai: Thng tin cc bo co b sai, danh mc cc bo co b
sai.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc n v c bo co b sai.
41

6.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc


khi bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ngy 14/6, khi thy c s mt mt v kt qu thng k.
149

Quy trnh truyn thng:


Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc kt qu thng k b mt, ngi chu trch
nhim v kt qu .
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, tn cc
phn thng k b mt, tn cc nhm v ngui ph trch c kt qu thng
k b mt
Cc nhm c kt qu thng k b mt: Thng tin v cc danh mc bo co thng
k b mt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc n v c bo co thng k b mt

42

7.01

80

cao

Cc bn bo co ca i phn tch khng n


c vi nhm t vn.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ngy 16/6, i t vn khng nhn c bo co phn tch.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc bo co phn tch b chm tr, ngi chu
trch nhim v kt qu .
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, tn cc bo co phn tch b chm tr, tn cc nhm v ngui
ph trch c kt qu phn tch b chm tr
Cc nhm c kt qu phn tch b chm tr: Thng tin v cc danh mc bo co
phn tch b chm tr
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc n v c bo co phn tch b chm tr.

150

43

7.02

80

cao

Giai on tuyn m cc chuyn vin t vn gp


gin on do kh khn trong vic tm kim v
s ng t cc chuyn gia v dch v thng
tin.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ngy 16/6, vic tm kim cc chuyn vin t vn cha hon thnh.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, cc v tr chuyn vin t
vn cha uc b nhim, ngi chu trch nhim v tm kim chuyn vin t vn
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh mc
cc chuyn vin t vn cha c b nhim, ngi chu trch nhim tm
kim chuyn vin t vn.
Ngi chu trch nhim tm kim chuyn vin t vn: Thng tin v cc v tr
chuyn vin t vn cha c b nhim, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Ngi chu trch nhim tm kim chuyn vin t vn.

44

8.01

80

cao

S mu thun gia cc chuyn vin t vn v


cc hng mc.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


n ngy 17/6, c nhiu lung kin khng thng nht c.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, cc nhm c mu thun,
trng nhm qun l cc nhm mu thun.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, cc nhm
c mu thun, ngi chu trch nhim qun l cc nhm mu thun.

151

Ngi qun l cc nhm c mu thun: Thng tin v cc kin mu thun,


phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Ngi qun l cc nhm mu thun.
45

8.02

80

cao

Sai lm trong vic xc nh cc mc cn t


vn.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 17/6 n ngy 23/6, c nhiu lung kin khng thng nht c.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, danh mc cc mc cn t vn b xc inh sai, ngi chu trch
nhim xc nh danh mc cc hng mc cn t vn.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh mc cc mc cn t vn b xc nh sai, ngi chu
trch nhim xc nh cc mc cn t vn.
Ngi chu trch nhim xc nh cc mc cn t vn: Thng tin v mc cn t
vn b xc nh sai, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Ngi chu trch nhim xc nh cc mc cn t vn.

46

9.01

80

cao

Xung t gia cc chuyn vin trong ni dung


cn t vn cc hng mc.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 24/06 n 15/08,nhm t vn c nhiu lung kin khng thng nht c.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, cc nhm c mu thun,
trng nhm qun l cc nhm mu thun.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:

152

Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, cc nhm


c mu thun, ngi chu trch nhim qun l cc nhm mu thun.
Ngi qun l cc nhm c mu thun: Thng tin v cc kin mu thun,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Ngi qun l cc nhm mu thun.

47

9.02

60

trung bnh

Chi ph d tnh cho cc thit b xy dng sai


lch so vi gi c ngai th trng.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 27/07 n 04/08,vic xc nh gi cc thit b c sai lch.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh mc cc thit b c gi b sai lch, ngi
chu trch nhim xc nh gi thit b.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n
gii quyt, danh mc cc thit b c gi b sai, ngi chu trch nhim gi
thit b.
Ngi chu trch nhim gi thit b: Thng tin v thit b c gi b sai
lch, phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Ngi chu trch nhim xc nh gi thit b.
48

9.03

40

thp

Nhn vin xin ngh t xut.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 16/6, c nhn vin ngh t xut.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng
i qun l nhn vin ngh vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
153

Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, phng n


gii quyt, danh sch cc nhn vin ngh t xut, i trng qun l
nhn vin ngh vic.
i trng qun l nhn vin ngh vic: thng tin v nhn vin ngh vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin ngh vic
49

9.04

40

thp

Nhn vin b vic.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


T ngy 16/6, c nhn vin b vic.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, phng n gii quyt, danh sch cc nhn vin b
vic, i trng qun l nhn vin b vic.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, danh sch
cc nhn vin b vic, i trng qun l nhn vin b vic
i trng qun l nhn vin b vic: Thng tin v nhn vin b vic,
phng n gii quyt.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
i trng qun l nhn vin b vic

50

10.01

80

cao

Bn bo co tng kt khng n c vi ch
u t ng nh thi hn d kin.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Ch u t khng nhn c bo co vo thi gian quy nh.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, s lng bo co b thiu, phng n gii quyt.

154

Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co


dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc bn thiu bo co, phng n gii quyt.
Ch u t: Phng n gii quyt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho Ch u t bng vn bn

51

10.02

100

rt cao

Tc gi mc li trong bn bo co tng hp.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


C t nht 1 mc trong bn bo co sai lch so vi cc bn bo co c s.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa
li.
Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co
dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: tnh trng ca d n khi khng hong xy ra, mc
thit hi, cc mc b li, ngi chu trch nhim, bn sa li.
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.

52

10.03

80

cao

Cc kt qu thng k b mt, h hng trc khi


bn giao.

Nhn bit khng hong: Khng hong xy ra khi:


Thy c s mt mt v kt qu thng k.
Quy trnh truyn thng:
Ngi chu trch nhim truyn thng: Project manager (Mr Phm Ngc Nam)
Khi xy ra khng hong, nhm truyn thng thc hin cc bc sau:
Lp bo co truyn thng tng hp bao gm: tnh trng ca d n khi khng
hong xy ra, mc thit hi, cc kt qu thng k b mt, ngi chu trch
nhim v kt qu .
155

Lp cc bo co truyn thng t bo co truyn thng tng hp. Mi bo co


dnh cho mt i tng truyn thng khc nhau. Bao gm:
Gim st d n: Bo co v tnh trng d n, mc thit hi, tn cc
phn thng k b mt, tn cc nhm v ngui ph trch c kt qu thng
k b mt
Cc nhm c kt qu thng k b mt: Thng tin v cc danh mc bo co thng
k b mt
Gi bo co truyn thng cho Project manager ph duyt.
Sau khi c ph duyt, nhm truyn thng s gi bo co truyn thng:
Cho Gim st d n (Mr Trn Tn Chinh) bng vn bn.
Cho cc n v c bo co thng k b mt

Hot ng thng tin (Communications Process)


4.1

4.2

Hot ng (Activities)
Cc bc sau cn c thc hin i vi mi ln thng tin lin lc:
Xc nh r rng ni dung, ngi nhn, thi gian v kiu vn bn ca mi thng bo.
Pht tho cc vn bn lin lc.
Gi cc bn bo co cho nhm trng nhm kho st trc khi gi i chnh thc.
Gi cc bn thng bo kim duyt n cc bn hu quan.
Xem xt li cc thng tin gi v nhn cc thng tin phn hi t pha cc bn hu quan.

Vai tr (Roles)

i thng tin lin lc c trch nhim thc cc cng vic cn thit trong k hach truyn thng
theo cch sau:
Ln k hach v t chc cc hot ng truyn thng.
Xc nh cc yu cu cho tit, thnh phn ngi nhn, thi gian v kiu vn bn.
Lm bn nhp v bn sao ca vn bn truyn thng trong v sau khi han thnh.
Gi cc vn bn truyn thng cho nhm trng d n.
Nhm trng nhm d n c trch nhim thc cc cng vic cn thit trong k hach truyn
thng theo cch sau:
Xem xt v thng qua cc ni dung c trong cc vn bn truyn thng.
t c nhng ph duyt t nh u t trong yu cu ca d n.
Cng b nhng thng ip truyn thng c thng qua.
Gii quyt nhng vn truyn thng pht sinh.

4.3

Ti liu (Documents)
Bn bo co tnh trng ca d n s thng xuyn cp nht trng thi ca d n.
Bn ng k truyn thng s ghi li cc chi tit v tnh trng hin ti ca tng hat ng truyn
thng trong qu trnh thc hin d n.

156

T.
K
HOCH
CUNG
NG
(PROCUREMENT PLAN) [OWNER: L
MINH BO]
1

Yu cu cung ng (Procurement requirements)


1.1

Yu cu (Requirements)

Trang b
(Item)

M t
(Description)

Gii thch
(Justification)

Cng ngh DC Inverter


My iu ha LG s dng
my nn Inverter in 1
My iu
chiu gip t ng lm
ha LG
sch, lm lnh nhanh kh
V12CD
sch mi hi; m mc cho
bn khng kh trong lnh;,
tm lc dit H1N1
S dng vi x l Intel
Pentium Dual-Core E5500
(2*2.80GHz, 2MB
L2cache, 800MHz FSB);
My tnh Chip set Intel G41 Express;
b nh Ram 1GB DDR3;
Acer
dung lng a cng
Aspire
320GB SATA; Card mn
X1900
(PT.SDV0 hnh Intel GMA X4500HD
9.005)
(share). My c a quang
DVDRW; 8in1 Card; kt
ni mng Gigabit

Vi vi x l Intel Pentium
Dual-Core E6500 (2 x
2.93GHz/ 1066MHz/ 2Mb);
Chipset Intel G41; Card mn
My
hnh 512Mb - ATI Radeon
HP
HD 4350; b nh Ram 1GB
Compaq DDR3; dung lng a cng
CQ4111L 320G SATA. My c a
quang DVD-RW; HDMI; kt
ni mng 10/100 Mbps; Card
reader

L thit b
c bit ,to
mi trng
lm vic
thun li cho
lm vic,

Hin cha c
sn.

Thit b h
tr quan
trng trong
qu son
tho, kho
st c ng nh
thng k
thng tin.

S lng
(Quantity)

Ngn qu
(Budget)

24.000.000 vnd

17.400.000 vnd

Hin cha c
sn.

Thit b my
h tr qun
l i hay
cng vic
kho st v
thng k .

8.300.000

Hin cha c
sn.

157


Router
Cissco
1841

Lap top
Model:
Lenovo
IdeaPad
B450T4400
(5902 9699)

Thit b kt
ni cc thit
b my tnh
to thnh
mng LAN
h tr lm
vic. Hin

Vi Tc truyn d liu:
10/100/1000Mbps, MAC
Address Table / Giao thc
Routing/friewall: TCP/IP, /
Manegement: Web - based,
Trng Lng(g)

B vi x l: Intel Dual
Core Processor T4400
(2.2GHz / 800 MHz / 1MB
L2 Cache)
Chipset: Mobile Intel
GM965 Express Chipset
WXGA LED Backlid
Ram: 2GB DDR3
a cng: 250GB HDD
a quang: DVD-WR
SuperMulti-Burner
(Double-Layer)
Modem/Card mng:
Modem 56Kps, Lan
10/100Mps
Wifi: 802.11 bg
Sound: High Defi nition
(HD) Audio, CX20561-12Z
codec / two stereo speakers
(2 watt) /microphone,
microphone input jack (3.5
mm), headphone jack (3.5
mm)
Bluetooth: Bluetooth 2.1
Cng ngh khc: 3 x USB
2.0 ports, 1 for E-SATA
combo port, 1 x VGA port,
1x IEEE 1394, 1 x RJ45, 1
x HDMI
Khi lng: 2.2 kg

17.000.000

cha c sn.

Thit b h
tr quan
trng trong
qu son
tho, kho
st c ng nh
thng k
thng tin.

20

200.000.000
vnd

Hin cha c
sn.

158

My in
HP Color
LaserJet
4650

My
photocopy
Toshiba Estudio 810

L loi my in: Laser


mu C giy: A4
phn gii: 600x600dpi
.Mc in: Khay mc Kt
ni: USB, Parallel,
IEEE 1284, Tc in
en trng (T/pht):
22t Khay ng giy
thng (T): 500t Tc
in mu (T/pht):
22t /Khay ng giy c
nh (T): Chc nng:

In 2 mt
Hng sn xut: Toshiba
Kiu my: Kiu ng
phn gii:
2400x2400dpi Kh giy
ln nht: A3 Tc
copy(bn/pht): 80 Thi
gian copy bn u(s): 3.2
S bn copy lin
tc(bn): 999 phng
to ti a(%): 400 thu
nh ti a(%): 25 Kiu
kt ni: EthernetCng
sut tiu th: 2kW Trng
lng(kg): 200

L thit bi in
n ti liu s
dng trong
qu trnh
kho, st bo
co. Hin
cha c sn.

40.000.000 vnd

10.000.000 vnd

Thit bi s
dng dnh
ring cho
cng vic ph
t bo co,
kho st. Hin
cha c sn.

159

My chiu
SONY VPL

EX5

phn gii: EX5:


SXGA
(1280x1024pixels),
chun XGA (1024x768).
Hnh nh: 500 TV Lines,
bng n 190W, tui th
bng n 4,000 gi.
Cng chiu sng:
2,000 ANSI Lumens.
Tng phn 900:1
phng: 40 - 300 inch
(khong cch:1.1
10.7m)
Trng lng: 3,0 kg
(kch thc: 308 x 98 x
267 mm).
iu chnh vung hnh
nh & t ng d tn
hiu vo.
n cc thp ch
29dB, kh nng chiu
chiu 1,8m/ 60"
T ng iu chnh hnh
nh ph hp vi mn
hnh.
Chc nng tt hnh, o
hnh & dng hnh nh.
Chc nng kha bn
phm, kho my bng
Pasword.

Thit b quan
trng dng
truyn ti
thng tin r
rng hn
trong cc
bui tho
lun, hp
bo. Hin
cha c sn.

10.000.000 vnd

160

My fax
Panasonic
KX-FP 701

My Fax giy thng in


film kh A4;
Tc Modem
9'600BpsTc gi fax
12giy/trang;
Mng in thoi tng
thch PSTN;
Khay np bn gc t
ng 10 t;
B nh nhn fax 28
trang;
B nh gi fax 25 trang;
Kch thc my:
185x355x272mm.
Trng lng my:
3,5Kg.
Ngun in: 220V AC,
50-60Hz.
Cng sut (max) : 135W.
C tay nghe in thoi.

Thit b gi
ti liu, thng
bo, bo co
thng k cho
cc phng
ban. Hin
cha c sn.

1.900.000 vnd

S dng mc: film fax KXFA 57 c di 70m

161

Thit b lin
lc( in thoi
Sony
Ericsson
S500i )

Hng sn xut:
Sony Ericsson S
series
Mng: GSM1800,
GSM900,
GSM850,
GSM1900
Kiu dng: Kiu
thng /Trng
lng: 94g
phn gii mn
hnh: 240 x
320pixels
Kiu chung: MP3,
AAC, 72 m sc, /
Rung
Kch thc mn
hnh: - / S a ch:
1000a ch
Nht k cuc gi:
30x30x30
Loi th nh tch
hp: MSMicro,
B nh trong:
12Mb / Ram: - /
Rom:
Tin nhn: SMS,
EMS, MMS,
Email, Instant
Messaging,
ng b ha d
liu: HSCSD,
EDGE, GPRS,
Bluetooth 2.0, /
Kiu kt ni: USB,
Camera:
2Megapixel / Mu:
en,
Tnh nng: Ghi m,
T in T9, Loa
ngoi,
Lch nhc vic,
ng h, / Phn
mm: Java MIDP
2.0,
WAP 2.0, Games,
RSS feeds,

Thit b cn
thit lin
lc trao i
thng tin lin
tc. Hin

15 37.500.000 vnd

cha c sn.

162

Phn mm h
tr

24 license
Microsoft Ofiice
Professional 2010
(32 bit)
1 license
Microsoft Visio
Professional 2010
(32 bit)
1 license
Microsoft Project
Professional 2010
(32 bit)
3 license
MarketSight
Survey Analysis
Software
Enterprise Edition

Usb 16gh

Usb Kingston 16gh

H tr phn
tch, chn lc
lu tr bo
co. Hin
cha c sn.

H tr lu
tr v trao
i thng
tin. Hin cha

404.000.000
vnd

20 14.000.000 vnd

c sn.

163

Dng c cng
c

Giy in IK PLus
A4,A3 70 (010131)
10kg

Mc HP C9722A
(Cng ngh in:
Laser
ph ti a:
8000 trang (
ph 5%)
S lng ng
gi: 1
Kch thc: 15.35
x 5.79 x 9.72 in
Trng lng: 3.97
lb)

H tr cho
vic ngin
cu. Hin
cha c sn.

24.000.000vnd

Vit Thin Long


TL-034
( hnh dng nh
gn. u bi
0.5mm cho nt
vit trn, m. Vit
c np y, thn
vit lm bng
nha, gm 2 phn
c th vn ra
c).

164

1.2

Nghin cu th trng (Market research)

Trang b
(Item)

Nh cung cp
(Supplier)

My iu
Cty i ng
ha LG
Dng
V12CD

My tnh
Acer
Aspire
Phong v
X1900
(PT.SDV
09.005)

ngh
(Offering)

-Vi i ng k s , k thut
vin gii m nhim lun sn
sang t vn thit k. p ng
tt c cc yu cu ca qu
khch hng v cht lng,
thm m, gi cnh tranh, thi
gian phc v nhanh chng,
bo hnh chnh hng.

Gi
C trong
(Availability )
(Price)
8.000.000/ci 7 ngy

Min ph vn chuyn v lp t
trong phm vi TPHCM
Vt t lp t vi gi r nht trn
th trng
Bo hnh 24 thng

L mt trong nhng cng ty hng 5.800.000/ci 5 ngy


u trong lnh vc bun bn,
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 2 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

165

My HP
Compaq
CQ4111
L

Router
Cissco
1841

Phong v

Phong v

L mt trong nhng cng ty hng 8.300.000/ci 5 ngy


u trong lnh vc bun bn,
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 2 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.
L mt trong nhng cng ty hng 17.000.000/c
u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 1 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

5 ngy

166

Lap top
Model:
Lenovo
IdeaPad
B450T4400
(5902 9699)

Phong v

My in
HP Color
Phong v
LaserJet
4650

L mt trong nhng cng ty hng 10.000.000/c 7 ngy


u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 3 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.
L mt trong nhng cng ty hng 40.000.000/c
u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 1 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

7 ngy

167

My
photocop
y
Toshiba Phong v
E-studio
810

My
chiu
Phong v
SONY
VPL EX5

L mt trong nhng cng ty hng 10.000.000/c


u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 1 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

7 ngy

L mt trong nhng cng ty hng 10.000.000/c


u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 1 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

7 ngy

168

My fax
Panasoni
Phong v
c KX-FP
701

Phn
mm h
tr

Phong v

L mt trong nhng cng ty hng 1.900.000/1c


u trong lnh vc bun bn,
i
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 1 nm
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.
L mt trong nhng cng ty hng
u trong lnh vc bun bn,
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.

7 ngy

11.000.000/ 7 ngy
1 license MS
office Pro
2010
13.200.000/
1 license MS
Visio Pro
2010
22.000.000/
1 license MS
Project Pro
2010
35.000.000/
1 license
MarketSight
Survey
Analysis
Software
Enterprise
Edition

169

Usb 16gh

Phong v

Dng c
cng c

Cng ty TNHH
Phng Nam

L mt trong nhng cng ty hng 700.000/ci


u trong lnh vc bun bn,
phn phi tt c cc mt hang
ph kin vi tnh TP H Ch
Minh.
i ng nhn vin v qun l ca
Phong V lun c la chn k
cng trc khi tri qua qu trnh
hun luyn v cp nht thng
xuyn nhng thnh tu mi nht
v dch v khch hng, dch v
k thut v sn phm.
Bo hnh 6 thng
Bo m ti u ha nng lc cc
my mc, thit b ca khch
hng.

7 ngy

L cng ty cung cp vn phng


phm vi s lng ln
Min ph giao hng tn ni

7 ngy

24.000.000

K hoch cung ng (Procurement plan)


2.1

Lch trnh (Schedule)

170

2.2

Gi nh (Assumptions)
Chnh sch ca cc nh cung cp ko thay i
Gi sn phm khng thay i
Cc nh cung cp c nhn nh thng qua vic nghin cu th trng u hp tc vi

i
2.3

Rng buc (Constraints)


Tt c cc thit b mua v phi m bo cht lng d kin trong resource plan
Vic mua sm phi ng theo thi gian c d kin trong schedule
Chi ph mua sm phi ng theo chi ph a d th trong financial plan

171

Qui trnh la chn (Selection process)


3.1

Hot ng (Activities)

Lp danh sch cc thnh phn cn mua:


u tin chng ti s lp danh sch cc thit b cn mua bao gm danh sch cc thit b
in t, danh sch cc thit b vn phng, danh sch cc thit b in n, danh sch cc thit b lin
lc, danh sch cc phn mm h tr, danh sch cc cng c dng c khc, danh sch cc vt liu
Lp danh sch cc nh cung cp:
Sau chng ti s tin hnh tm kim nh cung cp qua h thng phn phi ca nh sn
xut, tm kim nh cung cp bn l. T thng k cc nh bn l theo cc thit b, tin hnh
ssnh cc nh cung cp theo danh
mc thit b v chn nh cung cp tt nht
K hp ng
Cui cng chng ti lin lc vi nh cung cp bn bc vic t mua, xem xt li gi c
ca cc thit b, sau tin hnh k kt hp ng v nh ngy giao hng, phng thc giao
hng
3.2

Chc danh (Roles)

Nhng ngi sau y s chu trch nhim trong vic la chn nh cung cp cho d n
Nhm trng cc nhm kho st, nhm phn tch , nhm xy dng kt qu t vn dch v
chu trch nhim a ra cc danh sch cc thit b cn mua, la chn cc nh cung cp thch
hp
Gim c d n chu trch nhim ph duyt bn k hoch cung ng, k hp ng vi cc
nh cung cp

Qui trnh cung ng (Procurement process)


4.1

Hot ng (Activities)
Cung cp cc hng mc mua bn:

i d n s cung cp cho nh bn hng danh sch nhng mt hng cn mua bn, nh


bn hng s da trn danh sch chun b cc mt hng v a ra thi gian cung cp ph
hp vi i d n.
Hon tt cc hng mc mua bn:
Nh bn hng cung cp hng ha cho i ng theo thi gian k kt. Khi giao nhn
hng, gim c d n s xem xt cc hng mc, kim tra s hng v cht lng trc tip
trc khi tr tin.
Qun l hp ng mua bn:
Thng qua qu trnh mua bn, gim c d n s kim tra v gii quyt cc vn pht
sinh khng ng theo hp ng. Cc phng php gii quyt c ra da trn s ng
ca c hai bn.

172

4.2

Chc danh (Roles)

Gim c d n l ngi chu trch nhim chnh cho cng vic chn la v thc thi qu
trnh mua bn.
Trng ban cc nhm: nhm kho st thng k, nhm phn tch, nhm t vn c trch
nhim h tr v ra cc mt hng cn mua phc v cho hot ng ca nhm.

173