Está en la página 1de 12

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

HNG DN GI LP ASA TRN GNS3


1. Chun b. chun b c th thc hin vic gi lp ASA trn GNS3, bn cn chun b cc thnh phn sau y. 1 PC hoc laptop. GNS3 phin bn 0.7.2 all in one. Cc gi gi lp ASA trn GNS3. Bn c th download ton b cc soft cn thit t a ch link di y http://www.mediafire.com/?263iw7zshqgd0br 2. Thc hin. 2.1. Ci t GNS3 all in one.

Trong th mc download v, bn ci t GNS3 bng cch click chy file gns.exe. Vic ci t GNS3 ht sc n gin, ging nh cc phn mm khc. Sau khi ci t GNS thnh cng, khi ng GNS3 ln u, chng trnh s yu cu bn cn cu hnh 1 s tham s c bn.

Changbietgi_snsviet.com Page 1

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Bn click chn OK bt u cu hnh cc thng s cn thit.

Vo Menu Edit Preferences.. Changbietgi_snsviet.com Page 2

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Trong ca s bn tri, click chn Dynamips, sau bn chn ng dn ca file thc thi dynamips. Sau click Test kim tra xem Dynamips c start c khng. Nh trong hnh trn th Dynamips start thnh cng.

Changbietgi_snsviet.com Page 3

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Tip theo, trong phn Qemu, bn tip tc cn ch ra cc ng dn cn thit (Cc phn c ng khung trong hnh v). Bao gm qemuwrapper.exe qemu.exe qemu-img.exe 2.2. Gi lp ASA

Sau khi ch ra cc ng dn cn thit trn, bn chn tab ASA trn. Trong phn ny, bn s ch ra ng dn cha file m phng ASA.

Changbietgi_snsviet.com Page 4

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Cc file cn thit m phng ASA u cha trong th mc download c ch ra trn. Trong phn ASA Specific Settings bn cn cu hnh 2 ng dn c bn : Initrd bn tr ti file : asa802-k8.initrd trong th mc download v. Kernel bn tr ti file : asa802-k8.kernel trong th mc download. Kernel cmd line : Bn mc nh Sau khi thc hin xong, bn click chn Apply v click OK. Ti y bn c bn thc hin xong.

Changbietgi_snsviet.com Page 5

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Quay li giao din lm vic ban u, bn click chn v ko ra 1 ASA Firewall.

Bn chut phi vo biu tng ASA1 trn mn hnh v chn start.

Sau khi click chn start, bn s thy hin ra 1 ca s thng bo ging nh mn hnh MS-DOS nh sau : Changbietgi_snsviet.com Page 6

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Bn ng ng ca s ny li m hy thu nh ca s xung thanh taskbar v ng tt n trong sut qu trnh lm vic vi ASA trn GNS3.

Changbietgi_snsviet.com Page 7

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Sau khi thu nh ca s trn xung thanh taskbar, bn click chut phi vo biu tng ASA1 trn mn hinh v click chn console vo giao din cu hnh dng lnh ca ASA.

Sau khi click chn Console, bn chn mt lt, sau khi thy du nhc lnh # bn g hai dng lnh sau: # cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor

Changbietgi_snsviet.com Page 8

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Sau hai dng lnh trn, bn ch mt lt qu trnh start OS ca ASA c thc hin

Khi ti du nhc lnh ciscoasa> bn c th bt u s dng cc lnh c bn bt u cu hnh ASA Changbietgi_snsviet.com Page 9

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

kim tra xem bn ang lm vic vi phin bn ASA no, bn c th s dng cu lnh show version.

Nh vy y, chng ta ang lm vic vi mi trng gi lp ASA5520. Trong qu trnh thc hin cu hnh vi ASA trn GNS3 theo cch m phng trn, c mt vn ny sinh, l khi chng ta s dng cu lnh: ciscoasa(config)# copy running-config starup-config Changbietgi_snsviet.com Page 10

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Th h thng s bo li nh hnh di y ciscoasa(config)# copy running-config st ciscoasa(config)# copy running-config startup-config Source filename [running-config]? Cryptochecksum: 6e33e06b 255d8b92 90c27d70 9f5b4de4 %Error copying system:/running-config (Not enough space on device)

iu ny c ngha l cc cu hnh bn thc hin s khng c lu vo v khi stop ASA th cc cu hnh ny s b mt. gii quyt vn ny, bn cn thc hin theo cch sau. Bn stop ri start li ASA, nu cn thit, bn vn g 2 cu lnh # cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor Login v vo mode enable bng v s dng cc lnh sau o ciscoasa#dir o ciscoasa# format flash: Sau khi thc hin cu lnh trn xong, bn click stop ASA, sau chng 3 -5 giy, bn li click chn start khi ng li ASA. Khi start li, nu yu cu bn li nhp 2 lnh Changbietgi_snsviet.com Page 11

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

# cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor Tip theo bn g lnh ciscoasa# dir Cc thng tin hin ra khi thc hin lnh trn s nh sau
Directory of disk0:/ 6 drwx 4096 17:23:00 Mar 04 2010 .private 262901760 bytes total (237408256 bytes free)

Ti bc ny, bn c th thc hin cu lnh ciscoasa # copy run disk0:/.private/startup-config thay cho cu lnh copy running-config startup-config Nh vy, t ln sau, khi mun lu cu hnh vo file startup-config, bn s s dng cu lnh: ciscoasa # copy run disk0:/.private/startup-config. Ti bc ny, bn hon ton gi lp c v c th lm vic bnh thng vi mi trng gi lp ASA5520 trn GNS3 ! Chc cc bn thnh cng !

Changbietgi_snsviet.com Page 12