Está en la página 1de 16

L’Hospitalet / Esplugues

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2006

Biblioteca la Bòbila Plaça de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet

Tel.

934 807 438

E-mail biblabobila@l-h.cat

www.bobila-biblio.tk

www.l-h.cat/biblioteques

Sumari

Presentació 3 Les dades més significatives de 2006 4 Recursos 5 Equipament 5 Recursos econòmics
Presentació
3
Les dades més significatives de 2006
4
Recursos
5
Equipament
5
Recursos econòmics
6
Tarifació de serveis
Recursos humans
7
L’equip
horari
Recursos documentals
7
Usos i usuaris
8
Biblioteca
8
Servei d’informació
8
Servei de préstec
9
Préstec interbibliotecari
Préstec a institucions públiques i privades
Servei de formació d’usuaris
11
Visites organitzades
Activitats de promoció cultural i foment de la lectura
12
Activitats infantils
Activitats per adults
Publicacions
Activitats externes
Difusió de serveis i activitats
14
Conclusions
15

Presentació

La Biblioteca la Bòbila en els seus vuit anys de funcionament s’ha consolidat com un espai públic de la seva àrea d’influència, un espai integrador i de relació de la diversitat dels ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de L’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues. També s’ha consolidat com a espai de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de visites, préstec de documents i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també va creant nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc les vint-i-quatre hores del dia. La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les que té objectius comuns, sobretot pel que fa al foment de la lectura; i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2006 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal Director de la Biblioteca la Bòbila

L’Hospitalet de Llobregat, març de 2007

Les dades més significatives de 2006

 

2004

2005

2006

Població atesa

53.649

53.649

55.126

Treballadors

8

8

8

Pressupost

427.265,40

410.825,50

415.819,75

Despesa per habitant

7,96

7,66

7,36

Superfície biblioteca

1.050

1.050

1.050

m 2 / 1.000 habitants

20

20

19,04

Punts de consulta / lectura

110

110

110

Punts d’estudi

80

80

80

Dies de servei

285

284

283

Hores de servei

1.511

1.516

1.521

Fons documental

35.159

38.983

41.198

Documents / habitant

0,66

0,73

0,74

Documents ingressats (altes – baixes)

1.749

3.824

3.356

Títols de revistes

152

153

157

Usuaris biblioteca

183.249

164.216

143.601

Total carnets d’usuaris

14.380

15.591

16.703

Nous carnets

2.085

1.482

1.420

Usuaris biblioteca / dies de servei

643

578

507

Usuaris biblioteca / habitants

3,42

3,06

2,60

Usuaris Internet

13.439

16.347

15.377

Fotocòpies realitzades

31.269

--

--

Trucades informació

--

--

--

Usuaris préstec

34.857

31.634

27.485

Usuaris préstec per dia de servei

122

111

97

Documents prestats

102.145

92.388

79.503

Documents prestats / usuaris préstec

2,93

2,92

2,89

Documents prestats per dia de servei

358

325

281

Rotació

2,88

2,31

1,87

Rotació llibres

1,47

1,20

1,12

Rotació CD

5,68

4,24

3,22

Rotació vídeos

10,40

8,21

5,51

Rotació electrònics

3,27

3,37

2,80

Préstec Interbibliotecari rebut

1.374

1.328

1.122

Préstec Interbibliotecari deixat

2.066

1.836

1.939

Usuaris sales d’estudi

--

--

--

Visites escoles

26

37

37

Visitants escoles

206

810

824

Grups visita biblioteca organitzats

0

0

2

Visitants biblioteca organitzats

0

0

5

Activitats adults

27

30

26

Assistència activitats culturals adults

511

590

338

Activitats infantils

10

10

11

Assistència activitats infantils

674

691

622

Visites al web

7.280

4.802

5.610

Cessió d’espais

--

--

--

Recursos

Equipament

 

Informàtic

 

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC*

5

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI**

6

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OFIMÀTICA

1

Ordinadors d’ús públic destinats a més d’una aplicació

2

Ordinadors de treball intern

8

Impressora de carnets

1

Impressores en color

2

Impressora en blanc i negre

1

Escànner

1

Wi-fi

1

Àudiovisual

 

Pantalles de TV

2

Recepció TV satèl·lit

1

Combis

5

Auriculars

14

Equip de so ambient

1

Equip de so sala d’actes

1

Pletines de casset

2

Reproductors de CD

5

Reproductors vídeo VHS

2

Reproductors DVD

3

Projector de diapositives

1

Aparells compactes

1

Telefonia

 

Línies de telèfon

1

Aparell de fax

1

Reprografia

 

Fotocopiadores d’ús públic

1

Fotocopiadores d’ús intern

1

Equipament antifurts

 

Nombre de passadissos

2

Aparells activadors i desactivadors

8

* catàleg

** internet

Recursos econòmics

 

Diputació

Ajuntaments

TOTAL

Personal

     

Bibliotecaris

84.641,37

 

84.641,37

Tecnics auxiliar

 

127.999,44

127.999,44

Ajudants de servei

 

52.420,01

52.420,01

Itinerants

2.232,68

 

2.232,68

Fons documental

     

Llibres

26.513,70

7.735

34.248,70

Àudios

5.671,56

 

5.671,56

Vídeos

2.566,09

3.315

5.881,09

Llicències

597,26

 

597,26

Subscripcions

9.554,06

 

9.554,06

Manteniment

     

Informàtica

2.621,35

 

2.621,35

Comunicacions telefòniques

3.893,4

2.983,14

6.876,54

Transports

262,65

1.375,50

1.638,15

Subministraments

 

11.111,55

11.111,55

Neteja

 

20.462,41

20.462,41

Material fungible

2.124,93

1.854

3.978,93

Assegurances

275,47

1.157,16

1.432,63

Altres manteniments

1.399,38

7.278,31

8677,69

Inversions manteniment

752,93

 

752,93

Difusió i activitats

     

Publicacions

 

167,22

167,22

Activitats

 

798,97

798,97

Difusió i promoció

870,63

2.115,95

2.986,58

Serveis centrals

 

21.438,21

21.438,21

Total

143.977,46

262.211,87

406.189,33

Total + 9.630,42 €

SAB* (Generalitat de Catalunya)

415.819,75

* Sistema d’Adquisició Bibliotecària

Tarifació de serveis

servei

quantitat

tarifa*

Total €

Préstec interbibliotecari

89

1,20

106,8

Impressions internet b/n

1.455

0,10

145,5

Impressions internet color

573

0,30

171,9

Gravacions disquet

--

1,50

--

Gravacions CD

63

2,00

126

TOTAL

   

550,2

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

Recursos humans

L’equip

L’equip de treball que fa possible que la biblioteca presti els seus serveis està integrat per:

1 director 1 bibliotecari 4 tècnics auxiliars 2 ajudants de servei

Horaris

La biblioteca ofereix un total de 33 hores d’obertura setmanal. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial i només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

 

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

matí

   

10

– 13.30

10

– 13.30

 

10 – 13.30

tarda

16 – 20.30

16 – 20.30

16

– 20.30

16

– 20.30

16 – 20.30

 

La biblioteca disposa tambe de sales d’estudi obertes amb el mateix horari que el d’atenció al públic de la biblioteca, excepte en els períodes d’exàmens que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 1 de la matinada, de dilluns a diumenge. Durant 2006 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 5 de febrer, del 22 de maig al 2 de juliol, del 21 d’agost al 8 de setembre i del 27 al 31 de desembre.

Recursos documentals

Al finalitzar l’any el fons documental és de 41.198 documents, amb un augment de 3.356 documents, el que representa un creixement del 8,86% respecte 2005.

documents

inicial 2006

fons ingressat

baixes

fons final

Llibres per adults

23.940

3.553

1.130

26.363

Llibres infantils

5.882

726

938

5.670

Fons àudio

4.000

460

346

4.114

Fons vídeo (VHS + DVD)

3.283

1.231

271

4.243

Electrònics (CDR, MM)

711

93

22

782

Partitures

26

--

--

26

Total

37.842

6.063

2.707

41.198

La biblioteca disposa, a més del fons general, d’una col·lecció especialitzada en gènere negre i policíac

Usos i usuaris

La biblioteca

200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 2004 100.000 2005 2006 80.000 60.000 40.000 20.000 0 visites
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
2004
100.000
2005
2006
80.000
60.000
40.000
20.000
0
visites
usuaris préstec
documents prestats
usuaris internet

Com demostra aquest gràfic, hi ha un descens sostingut aquests darrers dos anys en visitants, usuaris de préstec i documents prestats i s’ha arribat a l’estancament pel que fa als usuaris d’Internet.

Durant 2006 la biblioteca ha rebut 143.601 visites, amb una mitjana diària de 507 i de 94,4 per hora.

Al llarg de 2006 s’han fet un total de 1.420 carnets, dels quals 1.112 corresponen a nous usuaris. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 16.703 usuaris amb carnet.

El 30% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet de la biblioteca.

Servei d’informació

El Servei Públic d’Accés a Internet (SPAI) ha estat utilitzat per 15.377 usuaris, mentre que 396 han fet ús del Servei Wi-fi de connexió sense fils a Internet.

La pàgina web del fons especial de gènere negre i policíac de la biblioteca ha rebut 5.610 visites.

El directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, ha rebut un total de 1.790 visites en la pàgina sobre el gènere negre i 565 visites a les pàgines d’autors, distribuïdes de la següent manera:

300 250 200 autors P-Z autors H-O 150 autors A-G gènere negre 100 50 0
300
250
200
autors P-Z
autors H-O
150
autors A-G
gènere negre
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

El servei virtual, la guia d’autoaprenentatge d’idiomes Arma’t de recursos: idiomes on-line, en funcionament des del mes de maig ha rebut les següents visites:

català

castellà

anglès

francès

alemany

italià

àrab

recursos

173

89

135

41

70

52

123

1.903

També durant 2006 s’ha posat en marxa un nou servei de dossiers de premsa d’autors negres i policíacs. Al finalitzar l’any hi havia un total de 175 dossiers d’autors, amb un total de 628 articles.

Servei de préstec

El servei de préstec ha estat utilitzat per 27.485 usuaris, amb una mitjana diària de 97 i de 18,1 per hora.

El percentatge de visitants que han fet ús del servei de préstec és de 19,13%.

25.000 20.000 15.000 2.004 2.005 2.006 10.000 5.000 0 infants joves adults gent gran entitats
25.000
20.000
15.000
2.004
2.005
2.006
10.000
5.000
0
infants
joves
adults
gent gran
entitats
biblioteques

En aquest gràfic es pot veure l’evolució decreixent que han experimentat els usuaris per tipologies. L’únic tram estabilitzat és el de la gent gran.

25.000 20.000 15.000 2004 2005 2006 10.000 5.000 0 fons adults fons adults fons infantil
25.000
20.000
15.000
2004
2005
2006
10.000
5.000
0
fons adults
fons adults
fons infantil
fons infantil
fons vídeo
fons vídeo
fons vídeo
fons àudio
electrònics
revistes
altres
ficció
no ficció
ficció
no ficció
reportatges
ficció
infantil

Pel que fa a tipologies de documents hi ha un descens de préstec generalitzat, excepte en el fons d’adults de ficció i en el fons de vídeo (VHS i DVD) de reportatges, que han experimentat un lleuger increment. Posiblement l’augment de préstec de vídeos de reportatges ve donat perquè el Servei de Biblioteques ha anat enviant regularment en els seus lots reportatges en DVD.

El descens de préstec més fort ha estat al fons d’àudios, al fons de vídeo de ficció i al fons d’adults de no ficció. En el cas dels àudios la baixada de préstec pot ser deguda a la forta implantació del format mp3 entre els joves, que es descarreguen la música des d’Internet, i a la

poca renovació del fons. En el cas del fons de vídeo de ficció, el descens pot ser atribuible al canvi de suport de VHS a DVD. Durant 2007 es vol fer una forta compra de DVD que hauria d’invertir aquesta tendència. També caldrà revisar la poliítica d’adquisicions pel que fa al fons de no ficció d’adults.

29%

7% 0% 3% 33%
7%
0%
3%
33%

17%

11%

llibres adults llibres infants fons àudio fons vídeo electrònics revistes altres
llibres adults
llibres infants
fons àudio
fons vídeo
electrònics
revistes
altres

La distribució dels documents prestats durant l’any, tal i com es pot apreciar en aquest gràfic, manté la tendència dels darrers anys, amb un 51% de documents paper i un 49% de documents àudiovisuals i electrònics.

Préstec interbibliotecari

   

2004

2005

2006

Documents deixats

 

2.066

1.836

1.939

Documents rebuts

 

1.374

1.328

1.122

Préstec a institucions públiques i privades

 
 

2004

2005

2006

Institucions usuàries

79

68

43

Documents prestats

474

599

545

Servei de formació d’usuaris

 
   

2004

2005

2006

escoles

26

37

37

participants

206

810

824

Visites organitzades

La biblioteca durant l’any ha rebut la visita de Claude Mesplède, especialista francès de novel·la negra i autor del monumental Dictionnaire des Littératures Policières; Zeki, promotor de novel·la negra, editor de la revista La Gangsterera i president de Novelpol, l’associació creada a Gijón, i Thierry Cazon, president de l’associació Les Polarophiles Tranquilles de Cannes.

Activitats de promoció cultural i foment de la lectura

activitat

actes

participants

exposicions

2

--

club de lectura

7

100

cinema negre

12

127

presentacions llibres

2

46

conferencies

3

65

l’hora del conte

11

622

TOTAL

37

960

Activitats infantils

Durant l’any s’han realitzat un total d’11 activitats infantils, amb un total de 622 participants.

3 sessions de l’hora del conte amb Christian Martín 3 sessions de l’hora del conte amb Santi Rovira 3 sessions de l’hora del conte amb Núria Urioz 1 sessió de titelles, “Companys del barri”, per la integració dels disminuïts físics, amb la col·laboració de la Fundació ECOM 1 sessió de l’hora del conte, “Comi Cómix”, amb Salvador Boix i la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Activitats per adults

Durant l’any s’han realitzat un total de 26 activitats per adults, amb un total de 338 participants.

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a El comisario Bordelli

de Marco Vichi; Putas, diamantes y cate jondo de Lluís Gutiérrez; Muerte escarlata de

Walter Molsey; Huye rápido, vete lejos de Fred Vargas; Sendero sombrío de Dominique Manotti i La caza de Tony Hillerman. 1 sessió del Club de Lectura “Almudena Grandes”, dedicada a Las edades de Lulú. 3 Cicles de Cinema Negre: “Tom Ripley”, amb A pleno sol de René Clément; El

talento de Mr. Ripley d’Anthony Minghella; El amigo americano de Wim Wenders i El

juego de Ripley de Liliana Cavani. “Alain Delon i el polar de sèrie B”, amb Flic story de

Jacques Deray; Muerte de un corrupto de Georges Lautner; El derecho a matar de

Jacques Deray i Por la piel de un policía d’Alain Delon. “Joies del polar francès”, amb

Ascensor para el cadalso de Louis Malle; Pickpocket de Robert Bresson; La evasión de

Jacques Becker i Tirad sobre el pianista de François Truffaut. 2 exposicions: “Originals de Bajo la piel”, sobre els originals del còmic negre de Sergi Álvarez i Sagar Forniés; i “Detectius, els grans investigadors a la novel·la negra i policíaca”, produïda pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb guió de Jordi Canal i materials documentals de la Biblioteca la Bòbila. 2 presentacions de llibres: Bajo la piel de Sergi Álvarez i Sagar Forniés, i Fonaments del llenguatge musical d’Enric Alberich Artal. 3 conferències: dels autors Andreu Martín i Francisco González Ledesma, i de l’especialista de novel·la negra nord-americana Xavier Coma.

Publicacions

L’H Confidencial 45: Novel·la negra gai i lèsbica

L’H Confidencial ESPECIAL: Putas, diamantes y cante jondo de Lluís Gutiérrez

L’H Confidencial EXTRA: El conte policíac. Misteriosa lectura a L’H

L’H Confidencial 46: Andreu Martín i Jaume Ribera: Flanagan

L’H Confidencial EXTRA: Convocado el Premio L’H Confidencial 2007, premio internacional de novela negra, por el Ayuntamiento de L’Hospitalet y Roca Editorial L’H Confidencial 47: Brasil: ordem e progresso? L’H Confidencial 48: Lorenzo Lunar, el amigo cubano L’H Confidencial 49: Recuperar Manchette, el pare del néo-polar L’H Confidencial 50: Opinen els nostres lectors: el gènere negre

Arma’t de recursos: idiomes on-line (català, castellà, francès, anglès, italià, alemany i àrab)

Activitats externes

participació a les II trobades de novel·la negra i de misteri BCNegra (febrer), a la taula rodona “La Cua encapçala el crim en català” que va tenir lloc a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona

participació en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2006, que concedeix l’Ajuntament de Bacelona a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a Francisco González Ledesma.

participació el 21 d’abril en les catifes florals organitzades per la regidoria d’educació a la plaça Eivissa de l’Hospitalet.

col·laboració en la XI Marató de Contes de L’Hospitalet, que va tenir lloc del 18 al 21 d’abril.

participació en el jurat del Premio internacional de novela negra “Ciudad de Carmona”, convocat per Editorial Almuzara i l’ajuntament de Carmona i que fou concedit a l’autor Antonio Lozano per la novel·la El caso Sankara (maig).

invitació de l’organització al FIRN, Festival International du Roman Noir de Frontignan (juliol).

participació en l’elaboració de la bibliografia electrònica del llibre Catalana i criminal d’Adolf Piquer i Àlex Martín, publicat per Edicions Documenta Balear.

Difusió de serveis i activitats

S’han realitzat 3 fulletons trimestrals + que llibres, a l’hivern, primavera i tardor; 1 fulletó d’autoedició del Club de Lectura “Almudena Grandes”; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 2 postals d’exposicions i 3 de xerrades.

La biblioteca envia periòdicament al seu e-mailing la llista de distribució InfoBòbila, amb informació sobre activitats i serveis.

La biblioteca ha participat en entrevistes en el programa Matins.com, el programa que condueix Glòria Serra a COM Ràdio (febrer); Segons la lluna, en el programa conduït per Guillermina Motta a Catalunya Ràdio (març) i Indicat, el programa de Jordi Cervera a ICAT FM (abril).

Durant el mes de març ha participar en dues entrevistes a televisions locals, TV L’Hospitalet i Canal 25 TV, en el programa Fent matí.

Durant 2006 diferents mitjans de comunicació escrits s’han fet ressó d’iniciatives, activitats i serveis de la biblioteca, com canal-h, El Pont d’Esplugues,

L’Independent de Gràcia, El Periódico, La Vanguardia, El País, 20 minutos, Diari de Barcelona, La Malla, Guía del Ocio, Vilaweb, ADN, El Far, Tribuna, L’Hospitalet, El Mundo, Educación y Biblioteca, Delibros, Latino i Europa

Press. També periòdicament blocs relacionats amb el gènere negre s’han fet ressó de les activitats de la biblioteca, com Cruce de cables, Brigada 21, La Balacera,

Sangre polar i Negra y Criminal.

Conclusions

La Biblioteca la Bòbila experimenta un descens d’usuaris i préstecs, sobretot lligat als documents àudiovisuals. Molts dels nostres usuaris només prenen en préstec material àudiovisual i, de fet, representa al voltant del 50% del préstec total de la biblioteca, quan aquest només representa el 20% del fons. Tot i així, la biblioteca no es planteja augmentar el percentatge d’adquisicions d’àudiovisuals, sinó més bé incidir en el fons bibliogràfic general per tal de cobrir noves demandes i actualitzar la Política de desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca.

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, vulnerant el compromís signat pels dos ajuntaments el

1998, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca necessita més equipament mobiliari (ja demanat el 2005 i 2006), que podria allargar la vida de part del fons documental i augmentar l’oferta de fons documental.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament no cobreixi les reduccions horaries per conciliació de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca i en la càrrega de treball de la resta de personal.

Recursos documentals

Aquest any la biblioteca ha incrementat espectacularment el fons de novel·la policíaca, sobretot per donació. En aquests moments la Bòbila disposa del 50% del fons total de novel·la policíaca de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i del 88% de les Biblioteques de L’Hospitalet.

S’ha optimitzat el pressupost destinat a l’adquisició de nous documents per la distribució dels proveidors segons tipologia del suport.

S’han creat un nou servei virtual, Arma’t de recursos: idiomes on-line, i es va actualitzant gènerenegre.net: directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, que es va crear el 2001. També s’ha creat el nou servei de dossiers de premsa d’autors negres i policíacs.

Usos de la biblioteca

La biblioteca ha experimentat un descens quantitatiu generalitzat pel que fa a l’ús dels seus serveis, sobretot en el servei de préstec d’àudiovisuals, que pot tenir l’origen en les descàrregues de música des d’internet en format mp3 i en el canvi de format de vídeo de VHS a DVD. Això podria explicar el descens de préstecs de CD i vídeo VHS. El 2007 destinarem bona part del pressupost d’àudiovisuals a l’adquisició de pel·lícules en DVD.

Durant 2006 hi ha un augment de préstecs de filologia (infantil i adults), còmic (infantil i adults) i novel·la (juvenil i adults). En aquest període s’ha fet una compra de material multimèdia d’autoaprenentatge d’idiomes.

La gran mobilitat de part dels nostres usuaris nouvinguts, fa que hi hagi un grau de morositat alt i de documents no retornats. Durant 2006 no es van retornar 264 documents

de préstec i se’n van perdre 68. Si tenim en compte que el preu mig del llibre 1 el 2005 era de 12,72 €; el del CD 2 de 12 € el 2005 i el del DVD 3 de 28,2 € el 2004; fàcilment la biblioteca ha perdut documents per un valor entre 3.000 i 6.000 €.

Activitats

El gènere negre continua essent l’eix de les activitats de la biblioteca: club de lectura de novel·la negra, cicles de cinema negre, xerrades amb autors i especialistes, i exposicions.

Durant 2006 la Bòbila també ha participat en altres activitats relacionades amb el gènere, com la trobada de novel·la negra de Barcelona, BCNegra, i en els jurats del premi Pepe Carvalho i del premi internacional de novel·la negra de Carmona.

La biblioteca ha promogut la realització del premi internacional de novel·la negra L’H Confidencial, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, amb una dotació de 12.000 € i publicació a Roca Criminal.

S’ha elaborat un projecte de promoció de la lectura juvenil, els Clubs de Lectura per a joves “Flanagan”, per a tenir lloc durant la trobada de novel·la negra BCNegra 2007.

La Bòbila ha elaborat la bibliografia electrònica del primer estudi sobre la novel·la negra catalana, Catalana i criminal. També ha realitzat l’exposició Detectius, els grans

investigadors a la novel·la negra i policíaca que, produïda pel Servei de Biblioteques

de la Diputació de Barcelona, itinera per la Xarxa de Biblioteques Municipals.

1 Font: Federación de Gremios de Editores de España. El sector editorial español. <www.federacioneditores.org>

2 Font: Sociedad General de Autores de España. < www.sgae.es>

3 Font: Sociedad General de Autores de España. “Consumo videográfico en España”. <www.sgae.es>