Está en la página 1de 6

www.VNMATH.

com
q'nttoNc rfrPr cE[rY0N
TRTJONG EHKH TU.NHIEN
n<r-[T'r{

pp u'ru uutl DAx i{gc LaN Iv . r"rAiw IIqa 2,afi-zorz


TOn mOn thi: FIOA HQA 'fhdi gian ldnt bdi: 90 philt; (50 cdu triic nghiQm)

clo dfrki(:tlguy^tttft'kh6i: H: l; c:"2;]'I:14; O= 16;Na=.23;ldg=24; Al=27; P-=3i, S:32; cl : 35,5; Bt = SO; I( : 39; Ca: 4r.); Cr = 52;Fd : 56; Cu : 64; Zn = 55;Rb : 85; Ag = 108; I = 127: Cs = 133; Ba : 13'/.
iio., tOn thi Cfiu 1: Cho
phu..rng trinh ph6n irng ho6 hgc

gh[ sitth kh6ng duqc sth dung ri:i liQu)

SED:

sau: FeO I LINCTT + Fe(i{O',): + NOz + NO + I-l2O N6u ta c6 ii lE Tt rort fi*o,=;r : 1,, thi hQ s5 cAn bing cfra FI2O tlong ;;huc'ng trlnh ld D. 4x + 10y. {1,2x+ 5y. ts,3x+ )y. A.x+y. Cdu 2: Mqt ha.p chAt ion Y tao tri ion M2* vd X:'-. T6ng sd hat irong ph6,r tri' Y 1e.60. S5 irat tnang di6n nhiAu hon ;t;"t dt;g 11":nJ6ien ld 20 h4t. S5 trat rnang din cua ion X2- it ho'n cirii ion M2o Ia 4 ha.tt. Trong ion lv12* c6 t6ng
sO hr.,t

A.20.
Pt. l\-

,nung di0n ld:

ts.22.
lo,;Li

c.
dr,rng

18.
thl

w"24.
clugc chAt

Cfrrr 3: Clro m gtiin ltiui.

kidm \4 vdo 36 garn

dich l-IC136,50

rin X c6 lchdi

luo-ng

l)

8C,37

gan. i(im

loaill

ld:

"

ts.

Cs.

c. i\b.

D" Na.

Cftu4:X,Yldhai axithfr'uco.-H6nh-opMchfiaamolXvdbrnolY.H6nho-pNchfi'abrrolXviLamolY,biet
a+ b :0,03. Trung hdaM cAn 40 ml dung dich NzTOJJ 1M. Trung hda|l cAn 50 rnl clung dich NaOH 1M. Ddt ch6y Irodn toern A4 thu dLro.'c 2,2 gam CO2. C6ng thfic cAu tqo cira X, Y la B. CH3COOFI, (COOH)2. A. HC(IOH, (COOr-D,

D, CH3COOFI, CFI2(COOH)? CAu 5: Nung m gam g6rn bQt g6ni: Al vd Fe*O, trorrg cliiu ki0n kh0rfB ;6 khdng khi cho d6n khi nliin ring hoan toin dug.c frei" hg.i x. iirOn O6,r i, chia X thanh i ptrAri. etrAu 1 (c6 kh,5i 'vgng 14,49, gam) hda tan hOt trong lN9, t. du t5u dirqc 0,165 nroi ptriNo (sdn phAm khrl; cluy nhAt cria T.l*s;. Flr" ri tilc dung h6r vci'i dLrng dich NtLlH, to tnay giai ph6ng 0,015 rnot Hz vd cbn \z,i 2,52 gam chAt lhn. il6n.g thilc slt oxit vir gi5 tr! rn 1): D' Fe:Oa; 19,32' C' Fe2O3l 2r',i8' A. Fe2O3;19,32 B. FeiO+;28,98 CAl 6: C6c poiime,dLLo"i cldy diiu dri'o-c t,1o thdnh iir phan iing trirng ho. p c6c monome tuong fi'ng. I'olime ndro c6 cis iao kh6ng dilr.r hdn?

c. HCtoH, cHz(coouh

HFI ll -cH" -c- cFI" -c- CH" _C - CFI" _T]'ll ll CFJ. CH^ CI{^ . CH^ .t -J a.i.) HFi li
Lt

H
I

H
CH^ tlL

-CHr-tj=C-CFIz "l

(l
CI

Li
CFI.,

=.C

ts.
C.

ci

HI{ H}T lt ll c- cii2 -c - cif" -C- cll? -c-c'i'I, -l 'll Ir


ooccl{3 ooccH- oo{lcHj
OOCCI.I^

HH l! _CH, - c -c-cH" tl
i).

HH
'I

-cHz - c-c-cH?

lt

CI

CI

ll j-t

Trang 1i5 - Md
dC

r-l

thi

132

L_

-_

www.VNMATH.com
i, f t*'

Ciu 7: Ch.o 200 ml dung dich AgNO: 2,5x (mol/lit) t6c dung v6i 200 ml dung dich Fe(NO3)2 x (mol/lit). Sau khi '17,28garn ch6t ran vir dung dich X. Cho HCI du vdo dung dich X thu du'gc m gam kOt phdn ri.ng ktit thric thu du'ic tria. Gi6 tri cfia rn ld: D.43,05 gam. C.40,18 gam" 8.34,44 gan. 4.28,7 gam. CAu 8: H6n hgp rin X gdrn: 6,2 gamNa2O, 5,35 garn NH4CI, 8,4 gam NaHCO3 vir 20,8 gamBaCl2. Cho h6n hqp X vdo HzO (du), dun n6ng. Sau khi k0t thric c6c phAn ilng ta thu dugc dung dich Y chrla: A. 42,55 gam ch6t tan. B. ll,7 gam ch6t tan. C. 30,65 gam ch6t tan. D. 17,55 gam chAt tan. CAu 9: Hod tan hodn todn x gam h5n ho. p: Nal vA. NaBr vdo nu6'c thu dugc dung {ich X. Cho Br2 du vdo X dugc dung dich Y. CO cAn Y thu dugcy garn chAt rin khan. Ti6p tpc hoi tan y gay chAt rdn khan trdn vdo nudc dugc OunE Aicn Z. Cho Clz du vdo Z dugclung dich T.,C6 can T thu dugc z gam chhtrin khan. Bi6t cdc phdn tng xity ra hodn todn vd 2y :x + z. PhAn trnm khi5i luqrg cta NaBr trong hdn hqp ban dAu ld: D.6,7yo c.3,7yo 8.4,50 A.7,3oA Cdu L0: Hirlrat h6a hodn toin h6n hgp X giim 0,2 mol C3H6 vh 0,3 mol CzHa vdi di6u kiQn thich hgp thu clugc h6n hgp ancol y, trong d6 ti l9 uA sO rnoicac ancol b{c I so v6'i ancol bAc II ld 3: l. Kh6i lugng cira ancol b4c II trong Y ld: D. 9,0 gam. C.8,1 gam. 8.7,5 gam. A. 6,0 gam. CAu 11: Or5t chay hodn todn a mol axit hfi'u co X thu dugc Zamol CO2" Mil khdc d0 trung hda a mol X cdn vt'a dfr 2a rrrol KOH. K6t luqn ndo sau ddy ld sai? A. X kh6ng khri'duo. c Ag"trong [Ag(NH3)r]OH. B. X phdn 6'ng dugc v6i CaCOr gidiph6ng CO2. C. X t6c dr,rng vdi Ca(OH)2 du tqo mu6i tan. D.'X c6 khi nbng ldm m6t miu thu0c tirn (trong HzSO+ lodng)
C6u 12: Chgn nh4n xdt sai? A. Amphetani!, ancol etylic, nicotin, cafein, mophin ld nhflng ch6t c6 t6c dpng kich thich thAn kinh. B. CO, CO2, Sb2, H2S, oxit NO*, CFC (clorofluorocacbon) dAu c6c chdt gdy 6 nhiSm khdng khi. C. O nhiQt dQ cao silic t6c dpng vd'i Mg, Ca, Fe t4o thdnh silixua kim lo4i. I). FhAn b6n nitrophotka li h6n hgp cria 2 rnudi K2HPO4 vdNH+NO:. CSu 13: Cho c6c cdn bing h6a hgc: 2, CO 0() + H2O (h) : CO, (k) + H, (k) 1, COCI2 (k) -T.- CO (k) + C12 G) AH > 0; < 0; + llJt ;: 4' 2SOr (k) s 2SO2 (k) + Ct2 ft) 4H 2NH3 (k) 3, N2 (k-) 6' 2NO2 ft) : N2O4 (k). 2NO (k) AH > 0; 5, N2 G) + 02 (k)
36 c6n bing dAu chuy6n dlch theo chiOu thuAn n6u tdng nhiet dO ho6c tdng 6p su6t chung cira
hQ?

AH<0. AH>0. AH>0.

A.

1.

ts.3.

c.2.

D.4.
andehit fomic, metylfomat) cAn V lit Oz ( o diu kh6i luo'ng dung dlch thu dugc sau

Ciu 14: O6t ctray hodn todn mQt h6n hA'p A (g1uc6zo, fructozo,
8.2,24 4.1,12. CAu t 5: Lay V (ml) dung dich H:PO+
dung
df

kiQn chuAn). UAp ihu hodn todn s6n phArn ch6y vAo dung dich Ca(OH), du thAy phAn f'ng gi6m 3,8 gam so vdi ban dAu' Gi6 tri cta V ld:

c.8,s12
35% (d:

D.4,48.

7,25 gam/rnl) dem trQn v6'i 200 (ml) dung dfch KOH 1M thu duo-c

ch

X c6 chrla 14,95

gam mu6l. Cia tui V ld:

A.

18,48,

B.

16,8.

c.25.

D.33,6.

Cf,u 16: Hod tan hodn toan 37,8 gam"Zn(NOr)z vdo nudc duoc dung dfch X. Nt5u cho 220 mL dung dich NaOH x (rnol/l) vdo X thi thu duo.'c m1 gam ktSt tira. Mpt kh6c, n6u cho 280 ml dung dich NaOH x (mol/l) vdo X thi thu dugc
rn2

gdrx ktit tr:ra. Bi6L

rr1::. "'2 mrJ

Gi6 tr! cria x ld:

A. I,5.

8.2,0.

c.

l,g.

D.2,6,

Cdu 17: Phuong trinh ion: HCO; + OFf + C** + CaCO3 + HzO khdng phdi ld cria phuong trinh phAn tri' A. Ca(HCO3)2 + KOH (ti lQ mol tucrng frrg ld I : 1). i B. I(HCO3 + Ca(OH)2 (ti lQ mol tuong img ld I : 2). C: KHCO3 + Ca(OH)z (ti lQ mol tuong ring ld 3 : 1). D. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)r (ti lq mol tuong f'ng ld I : l). Cdu 18: Cho 10,8 gam h6n ho. p giim Fe, Fe*O, tan.ho2rn todn trong dung dlch HNO.3 lodng thu dugc dung dich X vit l,l2lit khi NO ( sdn phAm khn duy nh6t cira N*t ) d dktc. Bi6t X hda tan dugc t6i da lg,2 gam Cu ( NO li sdn phArn khri'duy nh6t ctra N*5;.'56 rnol HNO: c6 trong dung dich ban dAu ld:
:

Trang2l5' MA de thi 132

www.VNMATH.com
4.0,9.
8.1,2.

c.

1,1.

D.0,65.

t6t CAU 19: Chgn nhAn x6t sai? C6c hqp chAt: NaHSO+, NazHPO:, NaHzPO+, NaHSO3 ddu ldmul5i axit' A. B. C6c hqp ch6t: AI(OH)3, HCOONH+, Sn(OH)2, Pb(OH), ddu ld ch6t luO'ng tinh. C. C6c dung dich: ancol etylic, glixerol, saccarozo d6u kh6ng dfln dugc din. D. Dung dich c6c rnudi: NaHCOr, CHTCOOK, K:PO+, NaCiO dOu c6 pH > 7'

C0u 20: Chgn nh4n x6t sai?

A.

H6n hgp Na2O vd AI2O3 c6 th6 tan hi5t trong H2O. B. I{6n hgp Fe2O3, Cu c6 thd tan h6t trong dung dich HCI' C. Hdn hgp Cu(NO:)2, Cu c6 th6 tan h6t trong dung dlch HzSO+ lodng ' D. Cho dung dlch Nazszoa vdo dung dich HCI ta thu dugc dung dich d6ng nh6t.

'

2Lz Cho 2,76 garn ch6t hii'u co X chri'a C, H, O t6c dpng vdi dung dich NaOH vtra dtr, sau d6 chung kh6 thi i"tlrri *'0", prra" Jn 16ottr- "on'tai chfta2 *u6i "tu nutri chi6m khi5i luqng 4,44 gam.ogt cuav "o (dktc) vd irai mu& ndy trong oxi du-, sau khi ptran-ring hodn todn, ta thu dugc 3,18 gam NazCOs 2,464 lit khi co2 thirc phin tir'. 55 c6ng thri'c cdu t4o cria X ld: 0,9 gam nudc. Bi6t c6ng thri'c don gian nhdtifing ld c6ng

ffi ti;
a.

Cia

o.

8.2.

c.3.

D'

1"

Cdu 22: Nung h5n hSp X gdm Zn(NO:)2, Fe(NO:)2 vi NaN03 o nhiQt dQ cao d6n phin ring hoan toin thu dugc q9iti, ha" rr".:p r.r,i y'(d dklc). cho khi y h6p jhu ;to nu6c thu dugc 2 lit dung dichzvi th6y tho6t ra 3,36 lft khi (o' dktc). Dun g dich Z c6: D' PH:2' C. PH: 1' B. pH:3. A. pH:0. CAu 23: Chia 30,4 garn hdn hq-p M g6m hai ancol don chric, thdnh hai phAn bing nhau. ChophAn I t6c dung Na du duo..c 3,36 lit khi-(dktc). Cno phAn 2 phan ring l-rodn todn v6'i CuO 6'nhi-et d0 cao dugc h6n ho.p Ml chri'a hai andehii (ancol chi t4o thdnh and6hit). Toan b0 luo.'ng Ml cho phan ri'ng tr6ng guong dugc 86,4 gam Ag. Cdng thfc cdu t4o cira hai ancol trong M ld B' C2HsOH, CH3CH2CH2OH' A. CHIOH,CH3CH2CH2OH. D' CH3OH, C2H5OH' C. C2 H5OH,(CH:)zCHCH2OH. Cfiu 242 Cho c6c phan irng sau: b) Na2S + HzSOq (d4c, n6ng) -* a) FeO + HNOr (d{c, n6ng)--d) Cu + dung dfch FeCl3 -* c) AlzOr + HNO: (d[c, n6ng) -' M'to f1 glucozo + AgNO3 (hc'4c Ag2O) trong dung dich NH3 ---+ e) a'H.CuO + !r/ > rv v/ !rajv^ ' H, h) Br2 + dung dich HCOOH -B) CzH+ * Br2 -+ Diy gdm c6c phan iLng du thuQc 1o4i phin ilng oxi h6a - khil ld: D. a, b, c, d, e, g. C.a,e,f,h. B.a,b,c,d,e,g,h' A.a,b,d,e,f,g,h Cflu 25: Chpn nh0n xdt sai? A. C6c chft ht'u co c6 o/o s6 mol trong h6n hqp bing %khdi lugng trong h5n hqp d6 duo.'c gqi ld d6ng phAn cria
nhau.

E. G6c li6n k6t HCH trong phdn til CzH+ < CH+ < CzHz. C. C6 3 c6ch d bi6u di6n c6ng thirc c6u t4o cria hgp chAt hfr'u co' D. Li6n tci5t trOa hgc trong ph6n til ho-p chAt hii'u co chir ytiu ld li6n k6t cqng h6a tri. CAu 26: Cho so'dd c6c phAn r1ng t4o ra c6c khi: khi Y; 3, NH+NOz -\1111i7; 2' KCIO: -r\ khf X; 1, MnOz + HCl66"
4, FeS +

HCI

-5

-5

khi

M;
8.7.

5, Al + HCI

-l+

khi N
s5 cflp ch6t cO phdn ring ld:

Cho c6c khi X, Y,

Z,M,N

tiOp

xfc vd'i nhau (tring tt6i mQt) d didu kiQn thich ho. p thi

A.5.
Cda
27 z Chqn nhAn xdt PhAn

c.6.

D.4.

thing?

A.
B. C.

CO2, Cl2, C2Ha d6u kh6ng ph6n cp'c. Trong phdng thi nghiQm, N2 dugc diiu ch6 bing c6ch dun n6ng dung dich NH4NO3 bdo hoi. Theo chi6u tdng dan cira diQn tich h4t nhdn, c6c kim loq.i kia,m thd (tir beri d6n bari) c6 nhiQt dQ n6ng

til

c!6y

gi6m

ddn.

D. Hdn hqp khi Hz vd Fz tdn tai dugc d di0u

).

kiQn thuong.

.^

soo.c poli (vinyl clorua) , ulnyl clorua Cf,u 28: Cho so AO Oibu ch6 pvc: etilen -l!L--+ 1,2-dicloetan -g+ ' " r^t- t-t- t ^L:t^7. ll onol /L.:l-r,.t -' voi hiQu sudt c6c phdn ung tuong f'ng ld 80%; 70o/o vit 62,5yo. ThC tich khi etilen (0 dktc) cAn ldy dC c6 th6 di6u ch6 duo.'c I t6n PVC ld: " B. 1064 m3 C. 1046 m3 D. 1008 m3. A. 1024 m3. Trang 3/5 - Ma dC thi 132

www.VNMATH.com
Cf,u 29: Cho til til.dung clich X gAm: 0,5 mol HCI vd 0,15 mol H2SOa viro dung dfch Y chira 0,6 mol NaHCO3 vd 0,3 mol K2CO3 duoc dung dichZ vi V lit COz (dktc). Th0m 300 ml dung dich Ba(OH)2 2M vdo Zth6,y t4o thdnh m gam k6t tta. Gi6 tri cria V vi m lAn luqt 14. D. 15,68 vdL 113,75. B. 11,2 vit113,75. c.20,16 vd 78,8. A. 11,2 vd 78,8.

CAu 30: C6c nguyen t6 X (Z: 8), Y (Z: 16),T (Z: 9), G (Z: 19) c6 the t4o dugc tt5i da bao nhieu ho.p chAt ion vd rr?" tri chi gdm z nguvcn t6r tciri x6t cric hgp chAt hoc trong chuong trinh ph6 th6ng vd khong xdt c6c h""
peoxit)

"lrft

"G

A. Hai hgp chdt ion vd btin ha"p ch6t cQng ho5 tri. B. B6n hgp ch6t ion vi hai hgp chAt cQng h6a tri' C. Ba hgp chAt ion vd b6n ho. p chAt cQng h6a tri. D. Ba ho. p ch6t ion vd ba hgp chAt cQng h6a trl. C6u31: Cho4TgamhSnhgpXg6m2ancoldiquaAl2O3,to.thuduo.'chdnho.pYgdm:baete,0,27molhai olefin, 0,33 rnol hai ancol du vd 0,42 mol nudc.'B.i6tiing hiQu su6t t6ch nudc tao oiefin OOi vOi m6i ancol il0u nhu nhau vdr s6 rnot c6c ete li bing nhau. Ancol co kh6i lugng phdn tu ldn trong X ld: D. C3H5OH C. CsHrrOH. B. c4HeOH. A. C3H7OH. Cdu j2; H6n hop X g6m: Fe2O3, CrzOg, AlzO:. Cho 20,7 gam X viro dung dich NaOH dic (du), sau khi ktlt thric phin ri'ng thu du'qc g.[am chftt,rdn vd dung dich Y. Cho Br2 du vdo Y thu dugc dung dich Z. Cho BaClz du vdo Z ihu cln-o" ZS,3 gam ktit tfia. KhOi lugng AlzO: trong20,7 gam X ld: D' 5,1 gam' C' 72,7 gam' E.10,2 gam' A. 7,6 garn.
Cau 33: Cho c6c ch6t sau: CH3OH, C2H5OH, CHgCHO, CzHz,CzHo,,CqHro, CH:COONa, CH3CN' 56 chAt c6 t4o duo. c CH3COOH chi bing n-rQt phdn irng ld: D.6. c.4. 8.5. A" -i. Cffu 34: Chgn nh{n x6t tlf ng? A. Nhring quj,Jim vdo dung dich axit s-aminoaxetic th6y quj'tirr d6i mdu. ts. C6c amino axit ld ho:p chAt hilu co'n6n c6 nhiet dQ n6ng chiy tuo"ng d5i thAp. C.
thO

Ifti

cho s-.aminoaxetic tric dqng vdi C2H5OH (xt: HCl khi ) thu duoc

Cl-H, titCtlrCOOCrH,

D. rrr-arninoenantoic ldL nguydn lieu de sin xu6t to nilon-6' Cdu 35: Cho cdc ytiu t5 sau: c) Ap su5't d) Dien tfch ti6p xric NtriQt b) Ntrit dQ a) N6ng dQ
thfing? Nhdn dinh ndo sau dAy li tlf r b, c, d, e cdc ytlu td b. c. d. e anh hu6'ng d6n t6c d$ phdn frng h6a hgc .{. Chi c6 vtlu A. B. Chi c6 y6u t6 a, b, c, e 6nh hu6'ng d6n t6c dQ phnn ring h6a hgc C. Cdcy6u t6 a,b, c, d, e Anh hu6ng d6n t6c dQ phdn irng h6a hqc D. Chi c6 cdcyCu t6 a, b, c, d dnh hudng diin tilc dQ phan img h6a hqc

e) ChAt xirc t6c

CAu 35: Chgn nhdn x6t ihfing?

A. NhiQt d0 s6i cira CH:COOCzHs < CH3CH2CH2COOH < CH3[CHzhCHzOH' B. Gi6ng nhu xd phdng,.ch6t gi[t rri'a t6ng hgp kh6ng th6 giat rila trong nu5'c uing. C. Ngdy nay xd phdng cdn dugc s6n xudt tit'ankan' D. Md bi 6i le do li6n tet C-C cira gdc axit b6o bi oxi h6a chf,m bcri oxi trong kh6ng khi. +HztPd'Pbco' >X1 ict''+sooc , X, +ctz+H'o ,X: CAu 37: Cho so'd6 phnn rlng : C3H+

+Noorl'r0

,yo

Bitit c6c ch6t trong so dii tr6n d6u m4ch hd vd c6 s5 cacbon nhu nhau. Phet biAu ndo sau ildy kh6ng dfng?

A. X2 kh6ng c6 khi ndng tham gia phan ring trirng hgp. B. X3 t6c dgng dugc v6i Na vd gi6'i ph6ng H2' C. Xr cQng HzO (xt H*) thu dugc sin phdm chinh li propan-2-ol. D. Khi thty phAn chAt beo ta lu6n 1u6n thu dugc Xa. Ciu 38: Cho c6c dung dich: CoHsNHrCl, HCl, FeCl3, H2SOa, NaHSO+' CH3COOH, Na2CO3, HNO2. Dung dich
dimetylamin c6 the t6c*dr,rng dugc vd'i bao nhiou chdt trong'c6c ch6t dd cho

mol amino axit X t6c dqng vira htit vdi 80 ml dung dlch HCI 0,125M, Ldy toin bQ sin phqm qao ra cho t6c dpng vir.a <Iir 30 ml dung dich NaOH lM. CO c4n dung dlch sau phan rmg thu dugc 2,835 gam chdt ran.

4,7. Ciu 39: Cho 0,01


X li: A. Vaiin.

B.

s.

c.6.

D.4.

B. Lysin.

C. Tyrosin.

D. Axit glutamic.

Trang4l1 - Ma d6 thi 132

l_
v6i dung dich HCI thu

www.VNMATH.com
CAu 40: Cho 20 gam h6n hop 3 amin no don chfc ld d6ng d6ng k(i tiiip c6 ti lQ mol tuong ring li 1: 10 :S,tfucdung vira dri du'o. c 3 i ,68 garn hdn hqp muiii. T6ng s5 dOng ph6n c6u tgo anrin bflc 1 cfra 3 amin tren ld

A.7

8.14

c.28

D.

16

CAu 41: Chgn nhfln x6t sai? A,. Cilckim lo4i kidm, Ba, V, Mo ddu c6 ki6u m4ng tinh th6l6p phuong tdm kh6i. B. Tinh ch6t v4t li chung cira kim 1o4i gdy n6n chfr yi5u boi electron tq do vd ion kim loai trong tinh th6 kim
lo4i. C. Thiry ngdn ph6n ri'ng dugc v6i luu hulnh ngay d nhiQt D. D0 d6n <IiQn cria kim loai Fe < Al < Au <Cu < Ag.
dQ

thud'ng.

Cdu 422 Cho rnQt s5 tinh ch6t: c6 d4ng sgi (1); tan trong nudc (2);tan trong nudc Svayde (3); phAn ri'ng vdi axit nitric d{c (xirc t6c axit sunfuric d4c) (a); tham gia phdn img trangbac (5); bi thuj'phAn nhd enzim xenlulaza (6), C6c tinh ch6t cfia xenlulozo ld: C. (1), (3) ve (a). B. (3), (4), (s) ve D. (l), (3), (4) va (6). A. (2),(3); (4) va

(s).

(6).
'

CAu 43: OiSt chay hddn todn 0,1 mol h5n ho.'p X g6m: etan, propan, propilen, propin, axetilen thi thu dugc CO2 vd H2O trong d6 sti mol H2O it hon s6 mol CO2 liL 0,02 mol. Mdt khiic 0,1 rnol h6n hA'p X c6 thO ldm m6t mdu t6i da m gam dung dich Brz 16%. Gi6.tri cria m ld: c. 180. B. 100. A.60. D. 120.

Cdu 44: Cho 5,4 gam mQt chAt hrtu co X (C, H, O) do-n chirc t6c dung ti5i da vdi V (ml) dung dich AgNO3 lM trong NH3 thu duo. c 27,6 gam bac. Gi6 tri V li C. 100 ml. B. 300 ml. A. 400 rnl. D. 200 ml. Cf,u 45: Cho h6a hoi 0,74 gam ch6t hflu co- X thuAn chf'c, m4ch hd (chira C,-H, O) thu duoc I thd tich ho'i bing th tich ctn0,32 gam 02 6'cing di6u kiQn nhiQt d0 6p su6t. Sr5 trudng ho. p c6 thO c6 cta X ld: A'7 c. 10. B. B. D.9. L. Cdu 46: Chqn nh{n xdt sai? A. Khi cho C2H2 cQng HCI theo ti \Q l: 2 ta thu dugc 1,1* dicloetan ld sin phAm chfnh. B. Xenlulozo trinitrat trong qu6 trinh ch6y nii sinh ra luo. ng kh6i l6n. C. HiQn nay phuong ph6p chri yCu de sdn xu6t axit axetic ld cho CHrOH t6c dgng vd'i CO. D. Cho benzen tric dr,rng propen 1xt: H) ta c6 th6 thu dugc ho.'p ch6t curren. CAu 47: Odt cnay h6t 0,03 mol hdn hqp khi X (6'diAu ki6n thub'ng) gdm: CHa vd hidrocacbon Y (C*H2*), rrong d6 CH+ dudi 50% vi ih6 tfch, san phAm chily cluo. c hAp il'ii hoin todn vi,o 350rnl dung dich Ba(CFI)2 C,2ll thu Jugc 9,85 garn k6t tua. SO CTCT c6 thd c6 Y ld: c" 4. A. l. 8.3. D"6 Cflu 48: Chon nh6n x6t sai? A. Crom chi phAn ir:ng dugc F2, C72, 02, S khi duo'c dun n6ng. B. Cr(OH):; AI(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)zcfOu ld cdc hidroxit 1u6'ng tinh. C. Ni tric dung dugc nhi6u v6i do'n chAt vd ho.'p chdt nhung kh6ng t6c dung duoc v6i hidro.

n. Khi dun n6ng Sn trong khdng khi ta thu dugc SnOz.


CAu 49: DiQn phdn dung dich-CuClz bing diQn cuc tro, sau mQt thdi gian thu duo-c A)2 gam Cu d catot vd mQt luo'ng khi X duy nhAt o anot. H6p thg hodn todn luong khf X tr0n vdo 200 rnl dung dich NaOH (6 nhi6t d6 thuong).
Sau phdn ring, thu dugc dung dich

D.0,2M. Cdu 50: Chbn nh6n x6t thing? A. Khi dun n6ng h6n ho.'p gdrn: C2H5Br, KOH, C2H5OH thi khdng c6 khi thoi$ra. B. Cho HNO3 dflc du viro dung dich phenol th6y c6 k6t tria vdng cira axit picric. C. Khi dun h6n hgp: C2H5OH vd axit HBr d6n khi kCt thric phdn ri'ng ta duoc dung dich ddng nh6t D. C6c ancol C2H5OH, CHsCHzCH2OH, CH3CH2CHzCH2OH tan vd h4n trong nudc.

A. 0,lM.

Y chri'a 1,065 gam ch6t tan. N6ng dd mol/lit 8.0,5M. c.0,0gM

Uan AAu cira dung dich NaOH ld:

Trang 5/5 - Ma dc

thi

132

www.VNMATH.com
made cauhoi dapan nrade cauhor dapan rnade caultoi O"pe,{. made ilau:io!

Efp tln mO tml thfr n6m 4 -

MI6m F{6a

- Ndrm hoa 20ltX--20n2

{a$!n, D

B{:' 4Er\ 357 1 C 4 209 C 132 1 A,4852(] 83572 82092 132 2. c4B53A c3573 D2093 132 3 D 485 D3574 c2094 132 4 848558 D3575 D2095 132 5 A4B56A c3576 6 D ,209 132 6 D4B57A 82097c3577 132 7 8C4858D 357 'B 209 I D 132 I .357 I ts4859 E c2099 132 I 8485104 357 A 209 10 B 132 10 A4B511c 357 11 c 209 1{ c 132 11 D48512A 357 12 D. 209 ',12 D 132 '12 '132 13 D48513A 357 {3 c. 209 13 A. A48514ts 357 14 A' 209 ',14 B 132 14 E 485' x5 A '357 209 {5 132 15 F D485X6B 16 357. D 209 16 E 1:t2 ic '17 c4B5n7e ilsl D 209 17 c 1,i2 ^'7 '{8 F4ESfED 357 B c, 20s {B 132 18 re -D 485 357 D, 209. A. 132 19 20A4852AA 357 B 2'09 :' 2A D 132 20 c4852nD 357 '21 A 209 21 112 2\ r.. C B4B522A 357 22 D 209 zfr. 132 ' 22 .::,,. C A4E523e 357 23 A 209- 23 ,E i32 23 c485248 357 24 E 2C9 24 A 132 24 B 48"f .: 357 ?5 B 209 25 E 132 25 D485268 c 357 26 209 26 G 132 26 n 4E$ 357 27 c ?09 27 A 132 27 :6 4.85 357 28 A 209 28 A 132 28 c4E529C ts 357 29 29 209 E 132 29 c485308 357 30 D c 209 30 132 30 ts 485 c 357 31 ,,132 31 2AS 31 A, D485324 c 357 32 D 209 32 132 32 c35733A48533C 20gt 33 D 132 33 c48534D 357 34. A :20$ 34 c 132 34 ts48535G c 357 :35 209 35 c 132 35 D48536D E 35? 36 G. 209 36 132 36 c4E537A A 357 'J7 209 37 A. 132 37 A48538D C 357 38 209 3B A" 132 38 8485394 357 3$' c209394 132 39 c485408 c 357 40 209 40 A. 132 40 848541C D 357 41 ts 209 41 132 41 A485428 357 42 D209428 132 42 485 B 357 43 D209438 132 43 485 D 357 44 _ B 44 132 44 B. 209 485 B 357 45 B 209 45' c' 132 45 485 C 357 46 820946D 132 46 C i|32 {7 8485478 47 357 47 209. E . A D485488 357 4g 48 132 48 A *209 A 485 357 49 132 49 A209494 A48550A 50 357 50 132 50 B 209
',10

'n

jhp

4b

'.19

'trg

25
27

?8

3'l

438 44rD 45
46

4D

49